DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET."

Transkript

1 DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du rådføre deg med aksjemegler, advokat, regnskapsfører eller annen profesjonell rådgiver. ishares IV Public Limited Company (Registrert i Irland som et investeringsselskap av paraplytypen med variabel kapital og atskilt ansvar mellom fondene) Forslag om International Centralised Securities Depositary Model of Settlement (internasjonal sentralisert oppgjørsmodell for verdipapirer i oppbevaring) Foreslått Plan for ordningen Varsel om Rettsmøte Varsel om Ekstraordinær Generalforsamling 18. mai 2015 Dersom du har solgt eller overdratt dine andeler i Selskapet, ber vi deg videreformidle dette dokumentet så snart som mulig til kjøper eller erverver, eller til aksjemegler, bankforbindelse eller annen agent som foresto salg eller overføring, for videreformidling til kjøper eller erverver. Registrert kontor: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Irland. Selskapets registreringsnummer: Styremedlemmer: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (britisk); Cora O Donohoe (irsk, men bosatt i Storbritannia)

2 Innhold Side Definisjoner 3 Del 1 Brev fra Styrelederen 5 Del 2 Plan for ordningen 16 Del 3 Betingelser for Planen 20 Del 4 Varsel om Rettsmøte 21 Del 5 Varsel om Ekstraordinær Generalforsamling 23 Formular for Stedfortreder ved Rettsmøtet Formular for Stedfortreder ved Ekstraordinær Generalforsamling 2

3 DEFINISJONER «Loven» «Godkjent Deltaker» «Forretningsdag» Den irske Companies Act 1963, med endringer en market maker eller et meglerforetak som er registrert hos Selskapet som godkjent deltaker og derfor i stand til å tegne direkte til, eller innløse direkte fra Selskapet hva gjelder Andeler i et Fond (dvs. i primærmarkedet); en dag (som ikke er en lørdag, søndag eller offentlig helligdag i Irland) når banker i Irland er åpne for alminnelig bankvirksomhet; «Rundskriv» dette dokumentet datert 18. mai 2015; «Citivic» «Felles Depotmottaker» Citivic Nominees Limited; Citibank Europe plc; («Selskapet») «Rettsmøte» «Rettskjennelse» «CREST-systemet» «CREST Depositary Interest» «CSD» «Nåværende Modell» «Styremedlemmene» «Effektueringsdato (Ikrafttredelsesdato)» «Utelukkede Andeler» «Ekstraordinær Generalforsamling» «Stedfortrederformular» ishares IV public limited company; møtet for Andelseierne under Planen (og eventuelt utsatt møte) innkalt på ordre fra High Court i henhold til Lovens paragraf 201 for å overveie og, dersom det passer, godkjenne Planen (med eller uten endringer); kjennelsen fra High Court som godkjenner Planen under Lovens paragraf 201; et oppgjørssystem eid og drevet av Euroclear UK & Ireland; et engelsk juridisk verdipapir utstedt av Euroclear UK & Ireland (gjennom et datterselskap) som representerer et CREST-medlems rettigheter i tilknytning til et underliggende verdipapir; i sammenheng med ICSDmodellen er en CREST Depositary Interest en interesse i en Andel i det aktuelle Fondet som holdes via Euroclear Bank S.A./N.V.; lokale sentrale verdipapirdepotmottakere bortsett fra ICSD-er (som kan inkludere men ikke er begrenset til CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG og Monte Titoli); den eksisterende oppgjørsmodellen for ikke-icsd-fond, hvilket innebærer oppgjør på en rekke lokale sentrale verdipapirdepotmottakere der fond som ikke er ICSD-fond er notert og handlet på flere børser; de sentrale verdipapirdepotmottakerne kan bestå av (men listen er ikke begrenset til) CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG og Monte Titoli; de som til enhver tid er medlemmer av Selskapets styre; datoen og tidspunktet hvor Planen trer i kraft i henhold til sine betingelser; noen eller alle av de Deltakende Andelene i (i) ishares MSCI China A UCITS ETF, eller (ii) ethvert annet Fond som benytter ICSD-modellen fra lansering av, i hvert tilfelle dersom de er i omløp ved et hvilket som helst tidspunkt før, på, eller etter datoen for dette Rundskrivet; den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet (og eventuelt utsatt møte) som skal innkalles i tilknytning til Planen, forventet avholdt så snart det forutgående Rettsmøtet er gjennomført eller besluttet utsatt; Stedfortrederformularet for Rettsmøtet og Stedfortrederformularet for den Ekstraordinære Generalforsamlingen og «Stedfortrederformularet» skal bety det samme for hver av dem; 3

4 «Fond» «Globalt Andelssertifikat» «High Court» «High Court-høring» «International Central Securities Depositaries» eller «ICSD» «ICSD-modellen» «Ikke-ICSD-fond» «Irsk standard-tid» «Deltakerandeler» eller «Andeler» «Medlemsregister» «Planen» «Andeler under Planen» et underfond i Selskapet (som skal inkludere alle Andelsklasser i det aktuelle underfondet); sertifikatet som beviser rettigheter til Andeler i et av Fondene som benytter ICSD-modellen, utstedt i samsvar med Selskapets Stiftelsesdokumentet og Vedtekter og Prospektet; High Court i Irland; høringen i High Court gjeldende vurderingen av og, hvis ansett å passe, godkjennelse av opplegget; Euroclear Bank S.A./N.V. and/or Clearstream Banking S.A., Luxembourg; international centralised securities depositary (ICSD) settlement model (internasjonal sentralisert oppgjørsmodell for verdipapirer i oppbevaring) foreslått innført av Selskapet, slik beskrevet i Del 1 av dette Rundskrivet; et Fond som ikke benytter ICSD-modellen (og alle Andeler i en hvilket som helst klasse i slikt Fond, enten i omløp per datoen for dette Rundskrivet eller utstedt senere); Irsk standard-tid, slik det fremgår av Standard Time (Amendment) Act 1971 og Summer Time Act 1925; deltakerandeler uten pålydende verdi i Selskapets kapital; i forbindelse med Selskapet betyr det registeret over medlemmer i Selskapet, nærmere bestemt det registeret som holdes i tilknytning til alle Fondene; den foreslåtte plan for ordningen i henhold til Lovens paragraf 201, slik det fremgår av dette Rundskrivets Del 2 med eller uten endringer, tillegg eller betingelser godkjent eller pålagt av High Court og godtatt av Selskapet og Citivic; (i) Deltakerandeler i omløp per datoen for dette Rundskrivet; (ii) alle Deltakerandeler utstedt etter datoen for Rundskrivet og før tidspunktet for Stemmeregistrering; og (iii) alle Deltakerandeler utstedt på eller etter tidspunktet for Stemmeregistrering og før Effekturingsdatoen; men ikke de Utelukkede Andelene; «Andelseiere under Planen» «Andelseiere» «Tidspunkt for Stemmeregistrering» eierne av Andeler som omfattes av Planen; eierne av Deltakerandeler; og kl (irsk standard-tid) den 18. juni 2015 eller, dersom Rettsmøtet og/eller den Ekstraordinære Generalforsamlingen blir utsatt, kl (irsk standard-tid) dagen før dagen som er fastsatt for det utsatte møtet/de utsatte møtene. 4

5 DEL 1 BREV FRA STYRELEDEREN ishares IV Public Limited Company 18. mai 2015 Kjære Andelseier Styret ønsker å informere deg om et forslag om å sentralisere oppgjøret for handel i Andeler i alle Fondene gjennom en struktur kalt International Central Securities Depositary (ICSD) (eller ICSDmodellen). Per datoen for dette brevet er ishares MSCI China A UCITS ETF det eneste Fondet som benytter ICSD-modellen. Den viktigste fordelen med ICSD-modellen er at den tilbyr et sentralisert oppgjør i Euroclear Bank S.A./N.V. («Euroclear») og Clearstream Banking S.A., Luxembourg («Clearstream») (de internasjonale sentrale verdipapirdepotmottakere eng.: International Central Securities Depositaries) for transaksjoner utført på flere børser. Det forventes at dette vil føre til bedre likviditet for investorer og mindre likviditetsfragmentering. Det forventes også at ICSD-modellen vil forbedre tiden for oppgjør fordi beholdninger av børsomsatte fond (ETF-fond) blir samlet i ICSD-strukturen hvilket gir et lengre vindu for oppgjør av transaksjoner og minimerer behovet for manuelt å flytte Andeler mellom flere CSD-er (lokale sentrale depotmottakere). Bakgrunn Fondene er ETF-er og deres Andeler er for tiden notert på en rekke børser i Europa. De fleste børsene har egen CSD. Handel og oppgjør for Andeler på pan-europeisk basis på flere børser betyr at man må flytte Andelene mellom forskjellige CSD-er hvilket er komplisert, kostnadskrevende og tidskrevende. I tillegg benytter Ikke-ICSD-fond for tiden en rekke oppgjørsstrukturer (f.eks. den enkle ISIN-modellen og den todelte ISIN-modellen. Styrets oppfatning er at ICSD-modellen gir en mer strømlinjeformet sentralisert oppgjørsstruktur som de forventer vil føre til bedre likviditet og spreads for investorer og reduserer risikoen som ligger i oppgjørsprosessen. Å samle Ikke-ICSD-fondene i ICSD-modellen vil også bringe alle Fondene inn på en ensartet oppgjørsstruktur, hvilket forventes å gjøre navigeringen av Fondenes oppgjørsstrukturer enklere. Bortsett fra ishares MSCI China A UCITS ETF, benyttes ICSD-modellen også av ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF, ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF, ishares JPX Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF og ishares US Aggregate Bond CHF Hedged UCITS ETF som alle er underfond i ishares II plc, ishares $ Corporate Bond CHF Hedged UCITS ETF som er et underfond i ishares plc, og ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF som er et underfond i ishares VII plc, i tillegg til andre børsomsatte fond. Forslag Det er foreslått at Selskapet, i stedet for den Nåværende Modellen, skal innføre ICSD-modellen i samsvar med Loven (Planen slik fremlagt i dette Rundskrivets Del 2), som forventes å tre i kraft på en dato mellom september og desember 2015 slik det fastsettes av High Court. Effektueringsdatoen for Planen vil bli annonsert og publisert slik det fremgår av kapitlet «Publisering av resultater» nedenfor. Dersom ICSD-modellen tas i bruk (dvs. ved at Planen trer i kraft), vil dette føre til en endring i den juridiske strukturen på eierskap til Andeler i Selskapet. Investorer som har en begunstiget interesse i Andelene, vil fortsette å holde en begunstiget interesse i det samme antall Andeler i de samme Fond under ICSD-modellen. Innføring av ICSD-modellen vil ikke endre måten hvorpå investeringer i Fondene forvaltes. Forskjeller mellom ICSD-modellen og Nåværende Modell Hva gjelder Ikke-ICSD-fond, er forholdet slik at for tiden er det bare investorer som har kontoer i CREST-systemet som drives av Euroclear UK & Ireland eller CSD-er (f.eks. Clearstream Banking AG, 5

6 Frankfurt/Main), som kan være Andelseiere oppført i Selskapets Medlemsregister. Fundamentet av Andelseiere i Selskapets Medlemsregister for Ikke-ICSD-fond, består derfor av en blanding av stråmenn for Godkjente Deltakere og andre kontoholdere i Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) (som for det meste er stråselskaper og depotbanker og et begrenset antall enkeltpersoner), i tillegg til stråselskaper for CSD-er («Nåværende Modell»). Et flertall av investorene, som ikke har kontoer i Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) og som ikke er CSD-er, holder sine Andeler i Fondene gjennom stråmenn og mellommenn, hvilket betyr at de fleste investorer er reelle rettighetshavere, men ikke registrerte eiere av Andelene Under ICSD-modellen vil Andeler bevitnes av et Globalt Andelssertifikat (Global Share Certificate) og være registrert i Selskapets Medlemsregister i navnet til en enkelt Andelseier, nemlig Citivic (som er stråmann for Felles Depotmottaker (dvs. Citibank Europe plc)). Samtidig som Citivic høster gevinsten fra rettighetene til en registrert Andelseier, vil gevinsten fra slike rettigheter viderebefordres til Felles Depotmottaker, hvilket betyr at Citivic vil viderebefordre alle meldinger om møter for Andelseiere i Selskapet og rundskriv utstedt av Selskapet og alle utdelinger som er mottatt fra Selskapet til Felles Depotmottaker, og vil stemme for Andelene de innehar i tråd med stemmeinstruksene fra Felles Depotmottaker. I sin tur vil Felles Depotmottaker overføre gevinsten fra slike rettigheter til det relevante ICSD. Det relevante ICSD vil deretter viderebefordre gevinsten av slike rettigheter til sine deltakere iht. betingelsene under ICSD sin avtale med sine deltakere. Under ICSD-modellen vil investorer som ikke er deltakere i et ICSD, måtte bruke megler, stråmann, depotbank eller annen mellommann som er deltaker i et ICSD for å handle og gjøre opp for Andeler, slik investorer under Nåværende Modell bruker megler eller annen mellommann som er deltaker i et CSD for markedet som investoren har til hensikt å handle eller gjøre opp i. Lenken av begunstiget eierskap i ICSD-modellen, vil derfor være lik den eksisterende ordningen med stråselskaper under Nåværende Modell. Eksisterende Andelseiere som er registrert i Selskapets Medlemsregister, vil få sitt nåværende eierskap til Andeler endret fra juridisk eierskap til eierskap til en begunstiget rettighet gjennom stråselskapet til Felles Depotmottaker, slik forklart ovenfor. Hvis du ønsker det, kan du flytte dine Andeler som holdes i Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) til ICSD, dvs. Euroclear eller Clearstream, dersom du har eller åpner en konto hos en av dem. Alternativt kan du fortsette å holde en begunstiget rettighet til Andelene i CREST-systemet gjennom Euroclear UK & Ireland (via CREST Depositary Interests) ettersom Euroclear UK & Ireland for tiden har en konto hos ICSD. Investorer som ikke er registrert som Andelseiere i Selskapets Medlemsregister, men har en begunstiget interesse til Andeler, vil fortsette å holde en begunstiget interesse i det samme antall Andeler i det samme Fondet ved innføringen av ICSD-modellen. Godkjente Deltakere vil under ICSD-modellen fortsette å generere og instruere handel direkte med Selskapet (som ligner tilfellet under Nåværende Modell). Den største forskjellen mellom Nåværende Modell og ICSD-modellen for Selskapets del, er relatert til de registrerte Andelseiere og deres innføring i Medlemsregisteret. Under Nåværende Modell er et antall stråmenn for Godkjente Deltakere og andre kontoholdere i Euroclear UK & Ireland (CRESTsystemet) i tillegg til stråselskaper for CSD-er, registrerte som Andelseiere i Selskapets Medlemsregister. Under ICSD-modellen, vil alle investorer bli representert gjennom Felles Depotmottaker. Den eneste juridiske eier av Andeler i et Fond, vil være stråselskapet for Felles Depotmottaker, Citivic. Felles Depotmottaker er utpekt av ICSD, og dennes beholdning vil representere beholdningen til investorene gjennom ICSD. Dersom Planen trer i kraft, vil detaljerte redegjørelser om oppgjør under ICSD-modellen, sammen med en oppsummering av samspillet mellom Felles Depotmottaker og underliggende investorer, bli lagt frem i Selskapets Prospekt. De samme opplysninger er gitt i Rundskrivets Vedlegg A. Fordeler med ICSD-modellen I tillegg til de viktige fordelene som fremkommer ovenfor (som f.eks. forbedret likviditet), vil ICSDmodellen føre med seg et antall andre operasjonelle fordeler, blant annet, og meget viktig, raskere oppgjør for transaksjoner i Andeler. Mer effektive oppgjørsprosesser er blitt stadig viktigere ettersom Europa har gått over til en T+2 oppgjørsmetode i stedet for T+3. ICSD-modellen bidrar til dette ved at ICSD får mer tid til operasjoner og øker dermed tiden hvor handel kan tilpasses og gjøres opp, og ved å minimere den operasjonelle kompleksiteten i Nåværende Modell hvor det må ordnes med flytting av Andeler mellom CSD-er, hvilket er komplisert, kostnadskrevende og tidkrevende. Videre er det forventet at ICSD-modellen vil redusere lagringsbehovene og redusere kapitalkostnader og utgifter for market makers og meglerforhandlere, hvilket i sin tur kan redusere handelskostnader for 6

7 sluttinvestorer. Andre fordeler med ICSD-modellen inkluderer samordning av metodologien for datalagring over hele Europa i tillegg til bedre valutahåndtering i forbindelse med utbetaling av dividender. Det forventes også at ICSD-modellen kan bidra til at det skapes et mer effektivt marked for verdipapirlån med Andeler i Fondene. Plan for ordningen Det er foreslått at Selskapet skal innføre ICSD-modellen iht. en ordning under Loven (Planen slik fremlagt i dette Rundskrivets Del 2), for å flytte den juridiske (men ikke begunstigede) interessen til alle Andeler i Ikke-ICSD-fondene over til Citivic. Planen forutsetter at Andelseierne som omfattes av Planen, godkjenner den under Rettsmøtet. I tillegg må Andelseierne godkjenne innføringen av Planen på den Ekstraordinære Generalforsamlingen. Planen krever også godkjennelse fra High Court under High Court-høringen. Rettsmøtet og den Ekstraordinære Generalforsamlingen og i hvilken form godkjennelse må avgis på møtene, beskrives mer detaljert nedenfor. Alle Andelseiere som berøres av Planen, har rett til å møte personlig på High Court-høringen, eller være representert med fullmektig eller advokat (for egen regning) for å stemme for eller mot godkjennelse av Planen. Selskapets innføring av ICSD-modellen og Planen, er underlagt en rekke betingelser (oppsummert nedenfor). Forutsatt at disse betingelsene er tilfredsstilt og at Planen godkjennes av High Court, vil Planen tre i kraft fra den datoen som er spesifisert i Rettskjennelsen fra High Court, som forventes å være en dato mellom september og desember 2015 (iht. Planens Klausul og 5.1.2). Skulle Planen bli vedtatt, vil dens betingelser være bindende for alle Andelseiere som omfattes av Planen, uten hensyn til hvorvidt de er tilstede på Rettsmøtet og uaktet på hvilken måte de avga stemme (eller om de avga stemme i det hele tatt). Betingelsene Innføringen av ICSD-modellen forutsetter at Planen trer i kraft. Vedtakelsen av Planen er betinget av: godkjennelse fra et flertall av Andelseierne under Planen representert med tre fjerdedeler (75 %) eller mer av verdien av Andelene under Planen som holdes av de Andelseiere som er tilstede på Rettsmøtet (eller eventuelt utsatt møte) og avgir stemme personlig eller ved stedfortreder; at forslaget som fremgår av innkallingen til den Ekstraordinære Generalforsamlingen, blir behørig vedtatt med det nødvendige flertall på den Ekstraordinære Generalforsamlingen (eller eventuelt utsatt møte); at Planen godkjennes av High Court og at det leveres en papirkopi av Rettskjennelsen til Registrar of Companies og at Registrar of Companies registrerer denne Rettskjennelsen før Effektueringsdato; og at Styret ikke har bestemt å forlate, avbryte og/eller trekke tilbake Planen før High Courthøringen. Godkjennelser og møter Planen må under Rettsmøtet godkjennes av Andelseierne som berøres av Planen (dvs. de som per tidspunktet for Stemmeregistrering er registrerte Andelseiere i Ikke-ICSD-fond). Innføringen av Planen krever også godkjennelse fra Andelseierne i Selskapet (det inkluderer Andelseiere som per tidspunktet for Stemmeregistrering er registrerte Andelseiere i alle Fondene) på den separate Ekstraordinære Generalforsamlingen. Rettsmøtet Det er innkalt til Rettsmøte kl (irsk standard-tid) den 19. juni 2015 for at Andelseiere under Planen skal overveie og, hvis funnet passende, godkjenne Planen. Ved Rettsmøtet skal votering skje 7

8 ved å avgi stemme, ikke ved håndsopprekking, og hver eier av Andeler under Planen som er tilstede personlig eller ved stedfortreder, har rett til én stemme for hver Andel de innehar under Planen. Nødvendig godkjennelse ved Rettsmøtet innebærer at de som stemmer for å godkjenne Planen, må representere et simpelt flertall av Andelseierne under Planen som er tilstede og avgir stemme personlig eller ved stedfortreder og også representerer tre fjerdedeler (75 %) av verdien av Andelene under Planen som holdes av de Andelseierne under Planen som er tilstede og avgir stemme personlig eller ved stedfortreder. Varsel om Rettsmøtet fremgår av dette Rundskrivets Del 4 med vedlagt Stedfortrederformular. Rett til å delta og avgi stemme på Rettsmøtet og antallet stemmer som kan avgis på møtet, avgjøres med henvisning til Medlemsregisteret per tidspunktet for Stemmeregistrering kl (irsk standard-tid) den 18. juni 2015 eller, dersom Rettsmøtet blir utsatt, kl (irsk standard-tid) dagen før dagen som er fastsatt for det utsatte Rettsmøtet. Verdien av hver Andel under Planen, hva gjelder stemmeterskelen nevnt ovenfor, vil være netto aktivaverdi (slik betegnelsen er definert i Selskapets Prospekt) av Andelene under Planen per tidspunktet for Stemmeregistrering. Ekstraordinær Generalforsamling I tillegg er den Ekstraordinære Generalforsamlingen innkalt kl (irsk standard-tid) den 19. juni 2015 (eller så snart Rettsmøtet etter dette er gjennomført eller utsatt) for å overveie og, hvis funnet passende, godkjenne følgende vedtak (som krever mer enn 50 % flertall av stemmene som er avgitt på den Ekstraordinære Generalforsamlingen): «Forutsatt nødvendig flertall for Planen (slik definert i rundskrivet utstedt til andelseiere i Selskapet den 18. mai 2015 («Rundskrivet») på Rettsmøtet (som definert i Rundskrivet), godkjennes Planen (som det er laget en utskrift av for dette møtet og med legitimering som formål signert av møtets Formann) i sin originale form eller med eventuelle endringer, tillegg eller betingelser godkjent eller pålagt av High Court, og Selskapets Styre gis myndighet til å gjennomføre alle tiltak de finner nødvendige eller hensiktsmessige for å iverksette Planen.» Melding om Ekstraordinær Generalforsamling fremgår av dette Rundskrivets Del 5 med vedlagt Stedfortrederformular. Rett til å delta og avgi stemme på den Ekstraordinære Generalforsamlingen og antallet stemmer som kan avgis på møtet, avgjøres med henvisning til Medlemsregisteret per tidspunktet for Stemmeregistrering. High Court-høring High Court-høringen forventes å finne sted på eller omkring den 23. juli 2015, og lovlig varsel som forkynner datoen for High Court-høringen vil publiseres når den tid kommer. Hver enkelt Andelseier som berøres av Planen, har rett til å møte personlig på High Court-høringen, eller være representert med fullmektig eller advokat (for egen regning) for å stemme for eller mot godkjennelse av Planen. Viktig dokumentasjon Andre opplysninger om Planen er fremlagt i resten av dette Rundskrivet, som følger: Del 2 - Plan for ordningen Del 3 - Betingelser for planen Del 4 - Varsel om Rettsmøte Del 5 - Varsel om Ekstraordinær Generalforsamling Stedfortrederformularer for Andelseierne under Planen eller Andelseiere som ikke kan delta på Rettsmøtet og/eller den Ekstraordinære Generalforsamlingen (det som måtte passe) (eller ved en utsettelse av disse) og som måtte ønske å avgi stemme på Rettsmøtet og/eller den Ekstraordinære Generalforsamlingen (det som måtte passe), er fremlagt mot slutten av dette Rundskrivet. Vær oppmerksom på at du kun har rett til å delta og stemme på Rettsmøtet dersom du er en registrert Andelseier under Planen på tidspunktet for Stemmeregistrering, og på den Ekstraordinære 8

9 Generalforsamlingen dersom du er en registrert Andelseier i Selskapet på tidspunktet for Stemmeregistrering. Hvis du har investert i Selskapet gjennom en megler/forhandler/annen mellommann, kan du kontakte denne enheten for å bekrefte din rett til å stemme. Andelseiere i ishares MSCI China A UCITS ETF informeres om at de ikke vil ha stemmerett ved Rettsmøtet ettersom dette Fondet allerede bruker ICSD-modellen. Andelseiere i alle Fondene, inkludert Andelseiere i ishares MSCI China A UCITS ETF, kan imidlertid avgi stemme ved den Ekstraordinære Generalforsamlingen. Styret og Planens betydning for deres interesser De nåværende Styremedlemmenes navn fremgår nedenfor. Adressen til hver av personene listet nedenfor, er: c/o ishares IV plc, JP Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland Navn Paul McNaughton Paul McGowan Barry O Dwyer Cora O Donoghue Karen Prooth Ingen av de nåværende Styremedlemmene eller deres stråmenn har noen interesse i Selskapets kapital. Styremedlemmenes tjenestekontrakter eller ansettelsespapirer inneholder ingen bestemmelser som kan gi dem fordeler ved at Planen innføres eller at ICSD-modellen tas i bruk. Kostnader Kostnadene i forbindelse med Planen som påløper direkte for Selskapet, inkludert kostnader til forberedelse, godkjenning og gjennomføring av Planen, vil bæres av BlackRock Asset Management Ireland Limited. Skattemessige konsekvenser Informasjonen i dette brevet hva gjelder skattemessige konsekvenser forbundet med Planen, er ikke uttømmende og utgjør ikke noen juridisk eller skattemessig rådgivning. De skattemessige konsekvensene ved innføring av Planen, kan variere avhengig av din skattestatus og skattelovgivningen i ditt bostedsland eller domisil. Eventuell innløsning av dine Andeler, kan påvirke din skatteposisjon. Du bør konsultere dine egne faglige rådgivere mht. konsekvensene av Planen og ved tegning, kjøp, eierskap, bytting eller avhending av Andeler i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonene hvor du måtte være skattepliktig. Vedlegg B inneholder en kort oppsummering av enkelte aspekter ved lov og praksis for beskatning av investorer i enkelte jurisdiksjoner hvor Fondene er registrert og/eller notert. Den er basert på lov og praksis og offisiell lovfortolkning som er gjeldende på datoen for dette brevet; dette er dog forhold som kan endre seg. Anbefaling Styret anser at vedtakene som skal tas opp til avstemning på Rettsmøtet og på den Ekstraordinære Generalforsamlingen, er til det beste for Selskapet og Andelseierne som helhet, og følgelig anbefaler styret sterkt at du stemmer i favør av vedtakene på Rettsmøtet og på den Ekstraordinære Generalforsamlingen. Offentliggjøring av utfallet Utfallet av Rettsmøtet og den Ekstraordinære Generalforsamlingen (eller utfallet av en utsettelse av disse) vil bli kunngjort gjennom den lovpålagte nyhetstjenesten på hjemmesiden til London Stock Exchange, og vil bli offentliggjort på hensiktsmessig måte i hver av de andre jurisdiksjonene hvor Andelene er børsnotert. Utfallet (herunder bekreftelse av eventuelle utsettelser) vil også være tilgjengelig på og tilgjengelig på telefon (britisk nummer) (se nettsiden for internasjonale telefonnumre) på neste forretningsdag etter møtene (eller en utsettelse av disse). I tilfelle Planen blir godkjent av High Court, vil dette faktum og datoen for Planens ikrafttredelse (som forventes å være en dato mellom september og desember 2015) bli kunngjort og publisert på 9

10 samme måte. Dersom forventet ikrafttredelsesdato for Planen blir endret, vil den endrede dato (hvis det inntreffer) også bli kunngjort og publisert på samme måte. Forutsatt at forslagene som skal overveies under Rettsmøtet og på den Ekstraordinære Generalforsamlingen, blir vedtatt og Planen godkjennes av High Court, vil Selskapets Prospekt bli oppdatert og endret med virkning fra Planens ikrafttredelsesdato. Med vennlig hilsen Paul McNaughton Formann 10

11 Vedlegg A GLOBAL KLARERING OG OPPGJØR Styret har bestemt at Andeler i Fondene for tiden ikke skal utstedes i dematerialisert form (eller usertifisert form), og ingen midlertidige dokumenter for rettigheter eller andelssertifikater kommer til å bli utstedt, bortsett fra Globalt Andelssertifikat som kreves i tilknytning til International Central Securities Depositaries. 1 (er de Anerkjente Klareringssystemene 2 som forestår oppgjør for Andeler i Fondene). Fondene vil søke om adgang for klarering og oppgjør gjennom den egnede International Central Securities Depositary. International Central Securities Depositaries for Fondene er for tiden Euroclear og Clearstream, og hvem som er relevant International Central Securities Depositary for en investor, avhenger av hvilket marked Andelene handles i. Alle investorer i Fondene vil til syvende og sist gjøre opp sine Andeler i en International Central Securities Depositary, men kan ha sine beholdninger hos en Central Securities Depositary. 3. Et Globalt Andelssertifikat vil bli deponert hos Felles Depotmottaker (Common Depositary - en enhet utpekt av International Central Securities Depositaries for å oppbevare det Globale Andelssertifikatet) og registrert i navnet til stråselskapet til Felles Depotmottaker («Common Depositary s Nominee»), en enhet utpekt som stråselskap for Felles Depotmottaker og handler som sådan som registrert eier av Andelene i Fondet. For tiden er dette Citivic Nominees Limited (den registrerte eier av Andelene i Fondene, utpekt av Felles Depotmottaker) på vegne av Euroclear og Clearstream og brukt for klarering gjennom Euroclear og Clearstream. Interesser i Andelene representert ved det Globale Andelssertifikatet, vil være omsettelige i samsvar med gjeldende lover og de regler og prosedyrer som er utferdiget av International Central Securities Depositaries. Juridisk rett til Andeler i Fondene, vil holdes av stråselskapet til Felles Depotmottaker (Common Depositary s Nominee). En som kjøper interesser i Andeler, vil ikke bli en registrert Andelseier i Selskapet, men vil holde en indirekte begunstiget interesse i slike Andeler, og rettighetene til slike investorer, hvis de er Deltakere 4, skal være styrt av deres avtale med sin International Central Securities Depositary og ellers av ordningene de har med sitt stråselskap, megler eller Central Securities Depositary, det som passer. Alle henvisninger i dette skriv til handlinger utført av eiere til det Globale Andelssertifikatet, vil henvise til handlinger utført av stråselskapet til Felles Depotmottaker som registrert Andelseier som følger instruks fra sin International Central Securities Depositary etter instruks fra sine Deltakere. Alle henvisninger i dette skrivet til utdelinger, meldinger, rapporter, og regnskaper til slik Andelseier, skal distribueres til Deltakerne i samsvar med prosedyrene til deres International Central Securities Depositary. International Central Securities Depositaries Alle Andeler i omløp er representert ved et Globalt Andelssertifikat, og det Globale Andelssertifikatet holdes av Felles Depotmottaker og registreres i navnet til stråselskapet til Felles Depotmottaker på vegne av en International Central Securities Depositary. Begunstigede interesser i slike Andeler vil bare være omsettelige i samsvar med de regler og prosedyrer som relevant International Central Securities Depositary for tiden praktiserer. Hver Deltaker må utelukkende forholde seg til sin International Central Securities Depositary hva gjelder dokumentert bevis for størrelsen på deres interesser i Andeler. Ethvert sertifikat eller annet dokument utferdiget av relevant International Central Securities Depositary hva gjelder beløpet for interessene i slike Andeler som står på konto for en hvilken som helst person, skal være endelig og bindende som nøyaktig representasjon av slike tall. 1 «International Central Securities Depositaries», et Anerkjent Klareringssystem som benyttes av Fondene som utsteder sine Andeler gjennom oppgjørssystemet til International Central Securities Depositary, som er et internasjonalt oppgjørssystem tilknyttet en rekke nasjonale markeder. 2 «Anerkjent Klareringssystem», et «anerkjent klareringssystem» opprettet av Irish Revenue Commissioners (f.eks. CREST eller Euroclear). 3 «Central Securities Depositaries», Anerkjente Klareringssystemer som er nasjonale oppgjørssystemer tilknyttet nasjonale markeder. Central Securities Depositaries vil være Deltakere i International Central Securities Depositaries. 4 «Deltakere» er kontoholdere hos en International Central Securities Depositary, som kan inkludere Godkjente Deltakere, deres stråmenn eller agenter og som får sine interesser i Andeler oppgjort og/eller klarert gjennom sin International Central Securities Depositary. 11

12 Hver Deltaker må kun forholde seg til sin International Central Securities Depositary hva gjelder Deltakerens utbetalinger eller utdelinger fra Selskapet til eller på instruks fra stråselskapet til Felles Depotmottaker, og i forbindelse med alle andre rettigheter som oppstår i tilknytning til det Globale Andelssertifikatet. I hvilken utstrekning og på hvilken måte Deltakere kan gjøre bruk av rettigheter som oppstår i tilknytning til det Globale Andelssertifikatet, vil bestemmes ut ifra reglene og prosedyrene til deres International Central Securities Depositary. Deltakere skal ikke inneha krav direkte mot Selskapet, Betalingsagenten eller annen person (bortsett fra deres International Central Securities Depositary) hva gjelder betalinger eller utdelinger som forfaller under det Globale Andelssertifikatet og som gjøres av Selskapet til eller på instruks fra stråselskapet til Felles Depotmottaker, og slike forpliktelser for Selskapet skal derved anses bortfalt. International Central Securities Depositary skal ikke ha krav direkte mot Selskapet, Betalingsagenten 5 eller noen annen person (bortsett fra Felles Depotmottaker). Selskapet eller dets behørig godkjente agent kan fra tid til annen forlange at investorer avgir opplysninger om: (a) i hvilken kapasitet de holder en interesse i Andeler; (b) identiteten til eventuell annen person eller personer som da eller tidligere hadde interesser i slike Andeler; (c) karakteren i slike interesser; og (d) eventuelle andre forhold hvor kjennskap til slike forhold er nødvendig for at Selskapet skal opptre i samsvar med gjeldende lover eller Selskapets stiftelsesdokumenter. Selskapet eller dets behørig godkjente agent kan fra tid til annen be relevant International Central Securities Depositary om å forsyne Selskapet med enkelte opplysninger knyttet til Deltakere som holder interesser i Andeler i hvert av Fondene, inkludert (men ikke begrenset til): ISIN, ICSDdeltakerens navn, type ICSD-deltaker - f.eks. fond/bank/enkeltperson, hjemsted til ICSD-deltakere, antall ETF-fond og Deltakerens beholdning innenfor Euroclear og Clearstream (det som passer) inkludert hvilke Fond, typer Andeler og antallet interesser i Andelene som holdes av hver slik Deltaker. Deltakere i Euroclear og Clearstream som holder interesser i Andeler, eller mellommenn som handler på vegne av slike eiere, godtar at Euroclear og Clearstream iht. de to sistnevntes respektive regler og prosedyrer, oppgir slik informasjon til Selskapet eller dets behørig godkjente agent. Selskapet eller dets behørig godkjente agent kan likeledes fra tid til annen be relevant Central Securities Depositary om å forsyne Selskapet med opplysninger knyttet til Andeler i hvert av Fondene eller interesser i Andeler i hvert av Fondene som holdes i Central Securities Depositary og opplysninger knyttet til eierne av disse Andelene eller interesser i Andeler, inkludert (uten begrensning) hvilken type eier, hjemsted og hvilket antall og type eierskap. Eiere av Andeler og interesser i Andeler i en Central Securities Depositary eller mellommenn som handler på vegne av slike eiere, godtar at den aktuelle Central Securities Depositary (inkludert Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet), SIS SegaIntersettle AG og Monte Titoli), iht. til respektive regler og prosedyrer hos slik Central Securities Depositary, oppgir slik informasjon til Selskapet eller dets behørig godkjente agent. Investorer kan bli bedt om straks å gi alle opplysninger som er nødvendige og anmodet av Selskapet eller dets behørig godkjente agent, og godtar at den relevante International Central Securities Depositary på anmodning gir Selskapet eller dets behørig godkjente agent opplysninger om identiteten til slik Deltaker eller investor. Varsel om generalforsamlinger og tilhørende dokumentasjon vil av Selskapet bli utferdiget til registrert eier av det Globale Andelssertifikatet, nemlig den Felles Depotmottakerens stråselskap. Hver Deltaker må kun forholde seg til sin International Central Securities Depositary og de regler og prosedyrer som relevant International Central Securities Depositary for tiden benytter for levering av slike meldinger og for utøvelse av stemmerettigheter. For investorer som ikke er Deltakere, skal levering av meldinger og utøvelse av stemmerettigheter være styrt av ordningene de har med en Deltaker i en International Central Securities Depositary (f.eks. deres stråselskap, megler eller Central Securities Depositary, det som passer). MOTPARTSRISIKO Passivitet hos Felles Depotmottaker og/eller International Central Securities Depositary Investorer som foretar oppgjør eller klarering gjennom en International Central Securities Depositary, vil ikke være en registrert Andelseier i Selskapet. De vil eie en indirekte begunstiget interesse i slike Andeler, og rettighetene til slike investorer, hvis de er Deltakere, skal styres av deres avtaler med relevant International Central Securities Depositary og ellers av ordningen de har med en Deltaker i aktuell International Central Securities Depositary (f.eks. deres stråselskap, megler eller Central Securities Depositaries, det som passer). Selskapet vil utferdige alle varsler og tilhørende 5 «Betalingsagent», enheten som er utpekt for å agere som betalingsagent for Fondene. 12

13 dokumentasjon til registrert eier av det Globale Andelssertifikatet, nemlig den Felles Depotmottakerens stråselskap, med slikt varsel som er vanlig praksis når Selskapet innkaller til generalforsamlinger. Styret har den forståelse at stråselskapet til Felles Depotmottaker har en kontraktfestet plikt som innebærer at alle slike varsler som stråselskapet har mottatt, skal videreformidles til relevant International Central Securities Depositary i samsvar med betingelsene i utnevnelsen det har fått av relevant International Central Securities Depositary. Den relevante International Central Securities Depositary vil deretter viderebefordre meldinger mottatt fra Felles Depotmottaker til sine Deltakere i samsvar med sine regler og prosedyrer. Styret har den forståelse at Felles Depotmottaker er kontraktmessig forpliktet til å sortere alle stemmer som er mottatt fra relevant International Central Securities Depositary (som gjenspeiler stemmer som relevant International Central Securities Depositary har mottatt fra Deltakere) og at stråselskapet til Felles Depotmottaker bør avgi stemme i henhold til slike instrukser. Selskapet har ingen myndighet til å kontrollere at Felles Depotmottaker videreformidler meldinger om stemmegivning i samsvar med sine instrukser. Selskapet kan ikke akseptere stemmeinstrukser fra noen personer, bortsett fra stråselskapet til Felles Depotmottaker. Betalinger På instruks fra stråselskapet til Felles Depotmottaker vil provenyet fra innløsninger og eventuelle erklærte dividender bli utbetalt fra Selskapet eller dets godkjente agent, til relevant International Central Securities Depositary. Investorer, dersom de er Deltakere, må kun forholde seg til relevant International Central Securities Depositary hva gjelder innløsningsproveny eller deres del av hver dividendeutbetaling som utføres av Selskapet; eller forøvrig til den relevante Deltaker i en International Central Securities Depositary (inkludert, uten begrensning, deres stråselskap, megler eller Central Securities Depositary, det som passer) hva gjelder innløsningsproveny eller eventuell del av hver dividendeutbetaling gjort av Selskapet i tilknytning til deres investering. Investorer skal ikke kunne fremme krav direkte mot Selskapet hva gjelder innløsningsproveny eller dividendeutbetalinger som forfaller på Andelene representert gjennom det Globale Andelssertifikatet, og Selskapets forpliktelser vil bortfalle ved betaling til relevant International Central Securities Depositary etter instruks fra stråselskapet til Felles Depotmottaker. 13

14 Vedlegg B Informasjonen i dette brevet hva gjelder skattemessige konsekvenser forbundet med Planen, er ikke uttømmende og utgjør ikke noen juridiske eller skattemessige råd. De skattemessige konsekvensene ved innføring av Planen, kan variere avhengig av din skattestatus og skattelovgivningen i ditt bostedsland eller domisil. Eventuell innløsning av dine Andeler, kan påvirke din skatteposisjon. Du bør konsultere dine egne faglige rådgivere mht. konsekvensene av Planen og ved tegning, kjøp, eierskap, bytting eller avhending av Andeler i henhold til lovgivningen i jurisdiksjonene hvor du måtte være skattepliktig. Informasjonen nedenfor representerer vår nåværende forståelse av den aktuelle skattelovgivningen og, hvis våre synspunkter blir vesentlig endret, akter vi å varsle Andelseierne gjennom sidene på som gjelder for det aktuelle landet. Denne seksjonen dekker ikke skattemessige konsekvenser for eventuelle finansielle tradere eller andre investorer som måtte eie Andeler som en naturlig del av deres handel eller deres yrke. Den dekker heller ikke skattemessige konsekvenser for livselskaper som investerer i Selskapet. Østerrike For østerrikske skatteformål burde Planen ikke gi opphav til noen endringer i begunstiget eierskap til Andeler under Planen. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Østerrike. Belgia For belgiske skatteformål burde Planen ikke gi opphav til noen endringer i juridisk eierskap (slik forstått iht. belgisk lov) til Andelene ettersom Citivic vil eie Andelene for og på vegne av investorer. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Belgia. Danmark For danske skatteformål burde Planen anses å ikke gi opphav til endringer i Fondenes skattemessige status, og det bør således ikke skje noen endring i beskatningen av danske investorer. Danske investorer beskattes årlig på basis av virkelig verdi, og Planen bør således ikke begrunne noen skattbare gevinster som ikke allerede er gjort rede for av danske investorer. Planen burde ikke utløse noen danske overføringsavgifter. Finland For finske skatteformål burde en endring i CSD betraktes som en endring av depotmottaker og ikke en overføring av juridisk rettighet. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Finland. Frankrike I tilfeller der franske investorer eier Andeler under Planen via en stråmann eller annen mellommann, vil det ikke oppstå skattemessige konsekvenser for slike investorer ettersom deres fullmakt til mellommannen ikke blir endret. Franske investorer som er registrert i Medlemsregisteret (dvs. franske investorer som har konto hos Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) under Nåværende Modell) burde anses å ha gitt Citivic en utvidet fullmakt til å holde Andeler som deres agent for skattemessige formål. Det burde derfor ikke utløses noen skattemessige endringer ettersom Citivic, for franske skatteformål, handler i navnet til og på vegne av slike investorer. Planen burde ikke utløse noen franske finanstransaksjonsavgifter. Tyskland Det forventes at i tilfeller der tyske investorer holder Andeler under Planen via stråselskaper eller andre mellomparter, eller en interesse i et Globalt Ihendehaversertifikat (med tysk ISIN) som holdes hos Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, så burde ikke Planen som sådan utløse skatt på kapitalgevinst for tyske investorer. Planen burde ikke utløse stempelavgift eller andre overføringsavgifter i Tyskland. Island 14

15 Ettersom Planen ikke bør fremkalle noen endring av identifikasjon og nominell verdi av Andelene i Fondene for islandske investorer som holder en direkte interesse i Andelene (hvilket inkluderer eierskap gjennom stråselskaper og andre mellomparter), vil innrapporteringen av deres årlige skattemessige avkastning bli uendret i den betydning at det ikke bør erkjennes noen skatt på Island. Planen burde ikke utløse noen stempelavgifter på Island. Irland Ettersom det ikke eksisterer noen pengemessige konsekvenser for investorer under Planen, vil Planen som sådan ikke gi opphav til irsk skatt på kapitalgevinst. Planen burde ikke utløse stempelavgift i Irland. Italia For italienske skatteformål burde Planen ikke begrunne noen endringer i begunstiget eierskap til Andeler. Planen burde som sådan ikke utløse noen skattemessige konsekvenser i Italia. Luxembourg For luxembourgske skatteformål burde Planen ikke begrunne noen endringer i begunstiget eierskap til Andeler. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Luxembourg. Nederland For nederlandske skatteformål burde Planen ikke begrunne noen endringer i økonomisk eierskap til Andeler. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Nederland. Norge Ettersom investorers interesser og rettigheter og økonomi i tilknytning til Andelene, ikke endres av Planen, burde Planen som sådan ikke utløse skatt i Norge. Portugal I tilfeller hvor en portugisisk investor eier Andeler gjennom en stråmann, tillitsmann eller annen mellompart, skulle det ikke bli noen endring i beholdningene til den portugisiske investoren som følge av Planen. Følgelig burde ikke Planen som sådan utløse skatt i Portugal for slike investorer. I det usannsynlige tilfellet at en portugisisk investor er registrert i Medlemsregisteret (dvs. han er portugisisk investor som har konto hos Euroclear UK & Ireland (CREST-systemet) under Nåværende Modell), da vil Planen utløse en overføring av juridisk eierskap som den portugisiske investoren vil måtte rapportere til de portugisiske skattemyndighetene. Dette kan utløse en skattbar hendelse for portugisiske investorer. Spania For spanske skatteformål burde Planen i prinsipp ikke begrunne noen endring i begunstiget eierskap til Andeler. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Spania. Sverige Ettersom Planen kun introduserer et nytt stråmannsforhold i eierskapsordningene, burde Planen som sådan ikke utløse skatt i Sverige. Sveits For sveitsiske skatteformål burde Planen ikke utløse noen avhending av Andeler for sveitsiske investorer. Planen som sådan burde ikke utløse skatt i Sveits. STORBRITANNIA For britiske skatteformål burde Planen ikke utløse en skattbar avhending av Andeler ettersom Planen ikke medfører endring av begunstiget eierskap til Andelene. Det vil ikke påløpe noen form for stempelavgift som følge av Planen. 15

16 DEL 2 PLAN FOR ORDNINGEN HIGH COURT I SAKEN SOM GJELDER ishares IV PUBLIC LIMITED COMPANY OG I SAKEN SOM GJELDER COMPANIES ACTS 1963 TIL 2013 PLAN FOR ORDNINGEN (UNDER PARAGRAF 201 AV COMPANIES ACT 1963) MELLOM ishares IV Public Limited Company OG EIERNE AV ANDELER SOM OMFATTES AV PLANEN (SOM DEFINERT I DET FØLGENDE) BESKRIVELSE: A. Selskapet er et investeringsselskap av paraplytypen med variabel kapital og atskilt ansvar mellom sine fond, registrert med begrenset ansvar iht. irsk lov med registreringsnummer , godkjent av Den irske sentralbank i henhold til EU-forskrift av 2011 (om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer). B. Selskapets godkjente andelskapital per datoen for denne Planen, er på GBP 2,00 som er delt inn i 2 Tegnede Andeler hver på GBP 1,00 og Deltakerandeler uten pålydende verdi. Per 28. april 2015 er det utstedt Deltakerandeler kreditert som fullt innbetalt. C. Formålet med Planen er å besørge overføring av juridisk (men ikke begunstiget) interesse i Andeler under Planen til Citivic i betraktning av at Citivic som stråselskap for Felles Depotmottaker og på vegne av International Central Securities Depositaries, godtar å holde Andelene under Planen. D. Citivic og Felles Depotmottaker har akseptert å møte med prosessfullmektig på høringen i tilknytning til Selskapets begjæring om å godkjenne denne Planen, og å underordne seg denne. Både Citivic og Felles Depotmottaker har akseptert at de ovenfor High Court på High Court-høringen forplikter seg til å være bundet av og å utføre og gjøre og sørge for å gjøre alt som skal gjøres av Citivic og Felles Depotmottaker henholdsvis, hva gjelder alle dokumenter, tiltak og ting som måtte være nødvendig eller ønskelig å bli utført av Citivic eller Felles Depotmottaker henholdsvis, for at denne Planen skal tre i kraft. 1. Definisjoner PLANEN Med mindre det ikke samsvarer med emnet eller sammenhengen, har følgende uttrykk i denne Planen følgende betydning: «Loven», den irske Companies Act 1963, med endringer; «Forretningsdag», en dag (som ikke er en lørdag, søndag eller offentlig helligdag i Irland) når banker i Irland er åpen for alminnelig bankvirksomhet; 16

17 «Rundskrivet», dokumentet datert 18. mai 2015 sent til Andelseiere og som utgjør en del av denne Planen; «Citivic Nominees Limited», et privat selskap med begrenset antall aksjer og registrert iht. lover i England og Wales under registreringsnummer og som har registrert kontoradresse Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Storbritannia; «Felles Depotmottaker (Common Depositary)», Citibank Europe plc; «Selskapet», ishares IV public limited company, et investeringsselskap av paraplytypen med variabel kapital registrert i Irland under registreringsnummer ; «Rettsmøtet», møtet eller møtene for Andelseierne under Planen (og eventuelt utsatt møte) innkalt etter kjennelse i High Court i henhold til Lovens paragraf 201 for å overveie og, dersom det passer, godkjenne Planen (med eller uten endringer); «Rettskjennelsen», kjennelsen(e) fra High Court som godkjenner Planen under Lovens paragraf 201; «Effektueringsdato / Ikrafttredelsesdato», datoen og tidspunktet hvor Planen blir bindende og trer i kraft for Selskapet og Andelseierne under Planen slik den fastsettes av High Court i Rettskjennelsen; «Utelukkede Andeler», noen eller alle av Deltakerandelene i (i) ishares MSCI China A UCITS ETF, eller (ii) ethvert annet Fond som benytter ICSD-modellen fra lansering av, i hvert tilfelle i omløp på et hvilket som helst tidspunkt før, på, eller etter datoen for dette Rundskrivet; «Ekstraordinær Generalforsamling», den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet som skal innkalles i tilknytning til Planen, forventet avholdt på samme dag som Rettsmøtet (eller eventuelt utsatt møte); «Stedfortrederformular/Fullmaktsskjema», stedfortrederformularet for Rettsmøtet og stedfortrederformularet for den Ekstraordinære Generalforsamlingen, det som passer i sammenhengen; «High Court», High Court i Irland; «Holder/eier», i forbindelse med Deltakerandeler betyr det et Medlem hvis navn er ført inn i Medlemsregisteret som eier av Deltakerandelen, og eventuell Medeier, inkludert eventuell person/personer med rettigheter via overføring; «International Central Securities Depositaries», Euroclear Bank S.A./N.V. og/eller Clearstream Banking S.A., Luxembourg; «Irsk standard-tid», irsk standard-tid slik det fremgår av Standard Time (Amendment) Act 1971 og Summer Time Act 1925; «Medeier», Medlemmer hvis navn er ført inn i Medlemsregisteret som medeiere i en Deltakerandel; «Medlem», et medlem i Selskapet som er oppført i Selskapets Medlemsregister på enhver aktuell dato; «Deltakerandeler», deltakerandeler uten pålydende verdi i Selskapets kapital; «Medlemsregister», registeret over medlemmer, som Selskapet fører iht. Loven; «Registrar of Companies», institusjon som fører register over selskaper i Irland; 17

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ)

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ) En felles SAS-aksje Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA Prospekt for SAS AB (publ) Bytteforhold: For hver aksje i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, tilbys det én ny

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospekt Januar 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE REGISTRERT I LUXEMBOURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement å capital variable

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003

22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF. av 4. november 2003 22.2.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/23 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/71/EF 2007/EØS/9/06 av 4. november 2003 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095

Verdipapirdokument. 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Verdipapirdokument 2,75 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2025 ISIN NO 0010740095 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sparebanken Øst (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 022970.1 LÅNEAVTALE mellom Sparebanken Øst (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 024645.7 LÅNEAVTALE mellom Klepp Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Klepp Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

Informasjonsmemorandum. Cobond AS

Informasjonsmemorandum. Cobond AS 10. august 2009 Informasjonsmemorandum Cobond AS Organisasjonsnummer 994 194 682 Innbydelse til kunder av Acta Asset Management ASA til å delta i mulig emisjon Totalt emisjonsproveny: minimum NOK 10 000

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer