Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen Leiar H Annar Westerheim Nestleiar AP Gunn Marit Søreide Medlem AP Bård Inge Sørfonn Medlem KRF Sigurd Andre Maraas Medlem FRP Varamedlemar Funksjon Representerer Roger Nesbø Varamedlem AP Karen Elisabet R. Sæbø Varamedlem SP Terje Træet Varamedlem H Johannes Nesse Varamedlem KRF Møtet startar med møte i Styringsgruppa for Strandsoneplanen Torstein Grimen Leiar Kristin Meland Utvalssekretær Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 113/14 PS 114/14 PS 115/14 PS 116/14 PS 117/14 PS 118/14 PS 119/14 Godkjenning av protokoll Meldingar Regional plan for vassregion Hordaland uttale Oppheving av konsesjonslova og buplikta Oppheving av lokal forskrift om motorferdsel i Storavatnet Høyring, søknad om å behalda 66 kv kraftline Årskog - Stord. Framlegg til reguleringsplan Fitjar Mekaniske Verksted AS PS 120/14 Stadfesting av reguleringsplan Havn næringsområde m.m., gnr 67 bnr 60 m.fl. PS 121/14 Restansar pr PS 122/14 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2014/753 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 113/14 Utval for plan og miljø Vedlegg: Protokoll frå sist møte. Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2014/753 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingar Utval sak Utval Møtedato 114/14 Utval for plan og miljø Vedlegg: Orientering vedk. klage på forvaltningsvedtak E-39 Engevik-Sandvikvåg Orientering vedk. mulkt Teistholmen Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø tek orienteringa til vitande. Atle Tornes Rådmann Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Fitjar kommune Arkivkode: K54 Saksmappe: 2014/691 Sakshandsamar: Kari Rydland Dato: SAKSFRAMLEGG Regional plan for vassregion Hordaland uttale Utval sak Utval Møtedato 115/14 Utval for plan og miljø Vedlegg: Trykte vedlegg: Høyringsbrev datert Regional plan for vassforvaltning i Vassregion Hordaland ( ) Regionalt tiltaksprogram for Vassregion Hordaland ( ) Utrykte vedlegg: Planprogram for Vassregion Hordaland, godkjent av FT 29. nov 2011 Vesentlege vassforvaltningsspørsmål for Vassregion Hordaland Tiltaksanalyse for Sunnhordland Vassområde Samandrag: Forskrift om rammer for vassforvaltninga (vassforskrifta) trådde i kraft i 2007 og innførte EUs vassrammedirektiv i norsk forvaltning. Hensikta med ein regional vassforvaltningsplan er å gje ei enkel og oversiktleg framstilling av korleis vi ønskjer å forvalte vassmiljøet og vassressursane i vassregionen på lang sikt og i alle sektorer, slik at vi når målet i vassforskrifta. Den regionale planen for vassregion Hordaland set miljømål for 1803 vassførekomstar i Hordaland. For område som alt har meget god eller god økologisk tilstand vidareførast dagens tilstand som mål for tilstand i Dette gjeld 709 vassførekomstar i Hordaland. Alle dei 971 vassførekomstane som er i risiko for å ikkje nå miljømål, får i denne planen definert mål for miljøtilstanden. Bakgrunn: I samsvar med regional planstrategi for og vassforskrifta er det utarbeidd høyringsforslag til Regional plan for vassregion Hordaland. Denne planen er den første av 3 slike planar for vassregion Hordaland. Planvedtaka blir i 2015, 2021 og 2027 og arbeidet går fram til Det viktigaste faktagrunnlaget for planen er data som er samanstilt og vurdert i den nasjonale kunnskapsdatabasen for vassforvaltning vann-nett (www.vannnett.no/saksbehandler). Denne databasen er grunnlaget for vurdering av miljøtilstand og risiko for vatnet, enten basert på overvakingsdata eller på faglege vurderingar. Dette arbeidet vart gjennomført hovudsakleg i , men er eit kontinuerleg arbeid. Side17

18 Figur 1. Miljømålet for alt vatn er god tilstand. Det er tre faktorar som særleg påverkar vassførekomstane i vassregionen: 1. Sur nedbør 2. Hydromorfologiske endringar (i hovudsak vasskraft) 3. Forureining Sur nedbør kan vi ikkje påverke i særleg grad med tiltak innanfor vassregionen. Tiltak i vassdrag med vasskraft og reduksjon av ulike typar forureining er viktig i tiltaksprogrammet. I tillegg er det ei hovudutfordring å ta vare på laks- og sjøaure og trua arter i vassregionen. Planen set miljømål for elvar, innsjøar og kystvatn. Over halvparten av vassførekomstane i vassregionen hamnar i kategorien i risiko for ikkje å oppnå miljømåla i 2021 utan tiltak. For ferskvatn er hovudårsaka sur nedbør og kraftutbygging. For kystvatn er hovudårsakene forureining, miljøgifter og område med kosthaldsråd. Organisering av arbeidet etter vassforskrifta Alt arbeid med oppfølging av vassforskrifta i Norge er delt inn i vassregionar. Fitjar kommune er med i vassregion Hordaland og vassområde Sunnhordland. Organisering av vassområde Sunnhordland Vassområdeutvalet skal sikre eigarkommunane sin medverknad og forplikting, samt fagleg forankring og kontinuitet i arbeidet. Vassområdeutvalet skal også koordinere det vidare tiltaksarbeidet og vere ein arena for å hente inn kompetanse og erfaring og sørgja for samhandling. Korleis og på kva områder planen vil påverke kommunen (generelt) Som myndigheit, til dømes vedtak knytt til spreidd avløp, landbruk og anna ureining Som tenesteprodusent, til dømes innanfor VA Som samfunnsutviklar, til dømes i samband med avvegingar mellom miljømål og gode rammevilkår for næring. Kostnader/finansiering Det er kostnader knytt til arbeidet i kvart einskilt vassområde. Så langt har Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune finansiert prosjektet i Vassområde Sunnhordland. Dei 9 kommunane har bidrege med deltaking i arbeidet, på lik linje med aktuelle sektormynde. Sektormynde har ansvaret for gjennomføringa: Alle mynde som er omtalt er forplikta til å følgje opp ved å leggje planen til grunn for si planlegging og verksemd! Meir konkret vil arbeidet gå føre seg slik: Vedtak om gjennomføring av tiltaka i tiltaksprogrammet blir gjort av ansvarleg mynde etter aktuell lovgjeving. Godkjent regional plan skal inngå i grunnlaget for sektormynde si sakshandsaming. Sektormynde si sakshandsaming vil avklare og vurdere fordelar og ulemper ved dei einskilde tiltaka før endeleg vedtak. Her vil det også bli lagt vekt på andre Side18

19 omsyn enn dei som er vektlagde i regional plan. Sektormynde kan difor fatte vedtak som ikkje er i samsvar med planen. Dersom det i vidare arbeid blir aktuelt å fråvike den godkjende planen, skal vedkomande mynde informere vassregionmyndet. Årsaka til avvik frå planen må beskrivast ved rapportering av tiltaksgjennomføring og i samband med neste revisjon av planen. Vurdering: Kommunen har vore med og bidrege med å hente inn kunnskap om vatn i Fitjar og ser at ein gjerne skulle hatt meir dokumentasjon for å vurdere «helsetilstanden» på vatnet i kommunen. I og med at miljøtiltak kostar pengar er det viktig at det er dei rette tiltaka og prioriteringar som blir vedteken og gjennomført. Rådmannen ser det som positivt at ein gjennom denne planen no vil samarbeide meir om å redusere kostnader med miljøundersøkingar og dele på arbeidet og kostnadene med å heve miljøtilstanden i vassførekomstar til god. Rådmannen vil her kommentera det som omhandlar Fitjar kommune under kapittel Vassområde Sunnhordland (Kap 6.3). Fitjar elva nedre del Miljøtilstanden er sett til moderat og vassførekomsten er derfor i risiko, men ein er usikker på denne vurderinga grunna manglande data, og rådmanen vil understreka dette. Det er registrert 2 påverknader her (i vann-nett) innan avrenning frå landbruk 1) Husdyrhald/husdyrgjødsel 2) Annan landbrukskjelde Når det gjeld avrenning frå husdyrhald og husdyrgjødsel er påverknaden sett til liten grad. Det er foreslått tiltak i planen som går ut på å redusere punktbelastningar. Avrenning frå annan landbrukskjelde er det knytt stor usikkerhet til og det er derfor føreslått problemkartlegging som tiltak. Kommunen er ansvarleg for å følgja opp tiltaka som forureiningsmynde og landbruksmynde, men det er som vanleg forureinar som skal betale for eventuell ureining. Målet om god økologisk tilstand i 2021 står ved lag, og tiltaka likeeins. Hellandsfjorden Dagens miljøtilstand er sett til moderat, men ein er usikker på kva som er naturtilstanden for vassførekomsten grunna manglande data. Hellandsfjorden har vore påverka av utslepp frå setjefiskanlegg ein periode, men dette utsleppet går no ut i Stokksundet. Om dette er nok for å oppnå målet om god økologisk tilstand i 2021 er usikkert, og i planen er det derfor føreslått tiltak på avløp som går på kartlegging, tilsyn og oppgradering av sprett avløp. Det er ikkje lagt inn tiltak retta mot avrenning frå landbruk, men kommunen er merksam på at resipienten er sårbar og vil ta dette med i sitt arbeid som landbruksmynde. Dåfjorden Denne resipienten er sett til moderat økologisk tilstand og egner seg ikkje til resipient i følgje vann-nett. Fjorden er påverka av utslepp frå industri. Dåfjorden slipp driv mellom anna med trebåtar, men utsleppet er ukjent. Fylkesmannen er ansvarleg mynde og har føreslått overvaking og etterkontroll. Miljømålet er sett til god økologisk tilstand innan Fitjar kommune har ikkje noko å føya til av lokal kunnskap, miljømål eller tiltak. Framlegg til vedtak: Fitjar kommune har ingen merknader til regional plan for vassregion Hordaland eller Tiltaksprogram for vassregion Hordaland Fitjar kommune vil arbeida for å ta vare på elvemuslingen i kommunen. Fitjar kommune ser positivt på arbeidet med å sikre ein felles, berekraftig bruk av vassressursane på tvers av sektormynde, og ynskjer vere ein aktiv bidragsyter til at måla i vassforskrifta nås. Side19

20 Fitjar kommune vil understreka trongen for styrka økonomiske ressursar frå statleg hald for å sikre innføringa av direktivet i vassforvaltninga, og gjennomføringa av aktuelle tiltak innanfor ulike sektorområder. Atle Tornes Rådmann Side20

21 Fitjar kommune Arkivkode: V62 Saksmappe: 2014/633 Sakshandsamar: Audun I. Torvund Dato: SAKSFRAMLEGG Oppheving av konsesjonslova og buplikta - høyring Utval sak Utval Møtedato 116/14 Utval for plan og miljø Trykt vedlegg Høyringsnotat frå Landbruks- og Matdepartementet; «Oppheving av konsesjonsloven og buplikt», dagsett 15. oktober Bakgrunn for saka Regjeringa har i sin plattform lagt opp til vesentlege endringar i regelverket kring fast eigedom. Hovudmålet er at den einskilde eigar skal gjevast større rådvelde over eigen eigedom. Delmål er å gjennomføra forenklingar og å redusera byråkratiet. Som ein lekk i denne strategien vert det no teke til orde for å oppheva heile konsesjonslova. Buplikta er hovudsak regulert gjennom konsesjonslova. All buplikt vert foreslegen fjerna, også i høve til odelslova. Historikk og gjeldande rett: Konsesjonslovgjevinga er over 100 år gamal. I 1974 kom konsesjonslova som erstatta dei fire gamle konsesjonslovene våre; skogkonsesjonslova frå 1909, myrkonsesjonslova frå 1913, fjellkonsesjonslova av 1915 og jordkonsesjonslova frå Buplikta vart innført i den nye lova av Målet med 1974-lova var å oppnå slike eigar- og brukstilhøve som er mest gagnlege for samfunnet, og var tufta på at areal var ein knapp ressurs som det var viktig å bruka og fordela på ein samfunnsmessig forsvarleg måte. I 2001 vart reglane om statleg forkjøpsrett til oppkjøp av tilleggsjord oppheva og omsynet til busetjing vart tillagt sterkare vekt. I 2003 vart arealgrensene for konsesjonsplikt heva vesentleg og langt fleire eigedomar enn før vart konsesjonsfrie. I 2009 vart reglane om buplikt forenkla slik at alle landbrukseigedomar under 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller 500 dekar produktiv skog, vart fritekne for buplikt. Konsesjonslova sine reglar om konsesjonsplikt er grunngjeve ut frå det offentlege sitt behov for å ha kontroll med eigedomsoverdragingar som kan ha betyding for nasjonale interesser. I føremålet til konsesjonslova er det lagt opp til at ei rekke omsyn skal bli tilgodesett. Det gjeld omsynet til framtidige generasjonar sine behov, landbruksnæringa, trongen for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser, samt omsynet til busetjinga. Konsesjonslova er ikkje noko spesifikk landbrukslov, men er likevel i hovudsak relatert til LNF-område og landbrukseigedomar. Omgrepet «Erverv», som vert nytta i konsesjonslova, omfattar i utgangspunktet alle former for eigedomsovergang, herunder kjøp, arv, skifte, gåve, makeskifte, tvangssal, oreigning m.m. Det er svært mange unntak frå konsesjonsplikta, tufta på slektskap og eigedomen sin karakter. Bustadtomtar er konsesjonsfrie på vilkår av at dei blir bygde på innan 5 år. Elles er bebygde eigedomar under 100 dekar konsesjonsfrie, samt alt areal som i medhald av kommuneplan/reguleringsplan er sett av til anna enn LNF-område. Grunngjeving for endringa: Ved å fjerne konsesjonslova og buplikta har Regjeringa v/landbruks- og matdepartementet som mål å oppnå følgjande; Side21

22 1. Styrka eigedomsretten 2. Auka omsetnad av landbrukseigedomar 3. Auka investeringslyst i landbruket 4. Betra rekrutteringa til landbruket 5. Auka matproduksjon I høyringsnotatet, kap. 5 s. 19 ff, har LMD gått nærare inn på argumenta for å oppheva konsesjonslova og dermed også buplikta. I notatet frå LMD heiter mellom anna: «Kommunenes praksis trekker i retning av at behovet for kontroll med omsetningen av landbrukseiendommer er lite». Vidare heiter det: «En kan på den annen side ikke se bort frå at konsesjonsloven har virkning fordi reglene finnes. Reglene legger dermed premisser som en del aktører innretter seg etter ved overdragelse av konsesjonspliktige eiendommer». Departementet konkluderer til slutt med at behovet for kontroll med omsetnad av landbrukseigedom ikkje lenger er tilstrekkeleg tungtvegande som argument for å oppretthalda «dagens konsesjonslov». Vurdering: At endringsframlegget vil føra til at den einskilde eigar vil få større rådvelde over eigen eigedom og føra til enklare offentleg forvalting er det neppe delte meiningar om. Om det vil styrka rekrutteringa og investeringslysten i landbruket og dermed kunna føra til auka matproduksjon synest derimot ikkje vera fullt så klart. Ein heilt fri omsetnad av landbrukseigedomar, og heilt utan prisregulering, vil slik rådmannen ser det pressa prisnivået oppover, noko som neppe vil gjera inngangen til landbruksnæringa lettare for personar som ønskjer å overta og driva gardsbruk. Investering i sjølve eigedomen vil då kunne bli så høg at det vil verta mindre rom for andre naudsynlege investeringar (bygningar, maskinar, buskap, dyrking m.m.) som trengst for å halda drifta oppe etter tida sine krav om effektivitet, miljø og dyrevelferd. Å få fleire rekruttert vil dermed, sjølv ved generasjonsskifte i familien, kunna bli ei utfording i seg sjølv. Det er heller ikkje sikkert at dei «kandidatar» som har best føresetnader for å driva i landbruket har nok kapital til å bli den nye generasjonen forvaltarar av landbrukseigedomar. Å vera bonde set store krav til kompetanse (økonomi, biologi, teknikk osv.). I Danmark er det krav om at alle som skal kunna overta ein landbrukseigedom av ein viss storleik må ha landbruksutdanning («fagbrev»). Buplikta vart som nemnt innført i I høyringsnotatet s. 9 heiter det at «Da boplikten vart vedtatt, var sammenhengen mellom bosetting og drift sentral». Denne samanhengen meiner rådmannen framleis er viktig. Med lovendringa i 2001 vart det lagt noko større vekt på at bygningsressursane på mindre landbrukseigedomar skulle kunne ivareta omsynet til busetjing, i samsvar med intensjonen i konsesjonslova. Å fjerna kravet om buplikt vil kunna medføra at det ikkje vil bli buande folk på langt fleire landbrukseigedomar enn i dag. Jorda kan bli driven av leigetakarar/forpaktarar, eller som tilleggsjord. Delen leigejord er i dag særs høg, godt over 50 %, og vil etter alt å døma verta endå høgare dersom buplikta vert fjerna. Ein for stor del leigejord kan ha negativ innverknad på investeringane i jordbruket eller i einskilde jordbruksproduksjonar, og dermed også for norsk matproduksjon (kjelde: LMD ; «Gjennomgang av jordleie og driveplikt»).dette vil heller neppe vera positivt for vedlikehald av eigedomane (bygningar, jordveg, kulturlandskap m.m.). Butilknyting i landbruket har alltid vore viktig, og vil etter rådmannen si vurdering framleis vera det, dersom ein skal kunna oppretthalda eit levande norsk landbruk med matproduksjon, kulturlandskap og miljø som berande element i bygdesamfunnet. I høyrinsnotatet heiter det også, om samanhengen mellom vedlikehald og busetjing; «Landsdekkende tall fra SSB over registrert byggeaktivitet de siste 30 årene, viser som det kan være grunn til a forvente, at aktiviteten er størst på landbruks-eiendommer der eier er bosatt på eiendommen». Ei viss justering av lovverket vil det etter rådmannen si vurdering truleg likevel vera behov for, til dømes ei tilpassing av arealgrensa for konsesjonsplikt for landbruks- Side22

23 eigedomar, med innføring av eit om krav om fagutdanning/«fagbrev» for å kunne overta landbruks-eigedomar av ein viss storleik. Konklusjon: Rådmannen viser til vurderinga og meiner at ei oppheving av konsesjonslova og fjerning av buplikta for landbrukseigedomar ikkje vil vera ein ønska landbrukspolitikk, av di dette ikkje let seg sameina med målet om auka rekruttering til landbruket og auka matproduksjon. Med ei viss justering av lovverket vil ein kunna oppnå betre samsvar med viktige mål for norsk landbruk, til dømes ved ei oppjustering av arealgrensa for konsesjonsplikt for landbrukseigedomar, kombinert med innføring av krav om fagutdanning for å kunna overta slike eigedomar. Eit slikt krav vil det vera rimeleg å setja for nyetablerarar, ikkje for personar som overtek ved generasjonsskifte eller som kjøper tilleggsjord. Framlegg til vedtak: Fitjar kommune ved Utval for Plan og Miljø meiner at oppheving av konsesjonslova og fjerning av buplikta for landbrukseigedomar ikkje kan sameinast med viktige mål for norsk landbruk. Kommunen rår derimot til ei justering av lovverket slik at arealgrensa for konsesjonsplikt for landbrukseigedomar vert oppjustert noko, kombinert med innføring om krav om fagutdanning for å kunne overta eigedomar som har landbruksressursar av eit visst omfang. Atle Tornes Rådmann Side23

24 Se liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Høring Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt. Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene. Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private. Høringsfristen settes til 15. januar Høringsuttalelser sendes innen fristen, gjerne elektronisk til Høringsdokumentene er lagt ut på departementets hjemmeside: Med hilsen Pål Vidar Sollie (e.f.) ekspedisjonssjef Inger Grette avdelingsdirektør Postadresse Besøksadresse Telefon* Avdeling for skog- og Saksbehandler Postboks 8007 Dep Teatergata ressurspolitikk Inger Grette 0030 Oslo Org no Side24

25 Adressater: Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Bygdekvinnelaget Bygdeungdomslaget Den Norske Advokatforening Den norske Dommerforening Finans Norge Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Norges Bondelag Norges eiendomsmeglerforbund Norges Skogeierforbund Norges TakseringsForbund Norsk Bonde- og Småbrukarlag NORSKOG Næringslivets Hovedorganisasjon Sametinget Landbruksdirektoratet Statskog SF Huseiernes Landsforbund Skattebetalerforeningen Side 2 Side25

26 Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2014/273 Sakshandsamar: Geir Røssland Dato: SAKSFRAMLEGG Oppheving av lokal forskrift om motorferdsel i Storavatnet Utval sak Utval Møtedato 117/14 Utval for plan og miljø Kommunestyret Vedlegg : 1 Møtebok Fitjar kommunestyre, sak 54/78 2 Utval for plan og miljø PS 90/11, klage på administrativt avslag Samandrag: På initiativ frå Grunneigarlaget for Storavatnet vert det fremma forslag om oppheving av forskrift vedteke i Kommunestyresak 54/78, som lyder: «I Fitjar kommune er motorferdsel ikkje tillate på innsjøar som er 2 km 2 eller større. Avgjer om dispensasjon frå forbod i lova vert delegert til kommuneingeniøren» Ei oppheving av forskrifta vil innebera at ein fell tilbake på det opphavlege lovgrunnlaget, der motorferdsel på innsjøar som er 2km 2 eller større er tillete med heimel direkte i lova. Kommunestyret kan likevel setja vilkår knytt til motorstorleik, ferdselstidspunkt etc. Saksopplysningar: Motorferdsellova, som i utgangspunktet legg ned eit generelt forbod mot motorferdsel i utmark og vassdrag, opnar likevel for ferdsel på innsjøar som er 2 km 2 eller større, jf. 4, 3. ledd. Vidare står det i same paragraf at kommunen likevel kan bestemma at ferdsel som nemnt heilt eller delvis ikkje skal vere tillate. Kommunestyret gjorde ei slik avgrensing som eit tillegg til vedtak om å gjera motorferdsellova gjeldande for Fitjar kommune. Tillegget, som sitert over, gjeld rettar og plikter til eit ubestemt tal personar, og må difor reknast som ei forskrift, jf. forvaltningslova 2, 1. ledd. Det er per i dag gitt éin dispensasjon frå forskrifta, som er gjort gjeldande fram til sak om motorferdsel i Storavatnet kjem opp til politisk handsaming. Det ligg med andre ord ein forventing frå politisk hald om at det skal fremjast ei slik sak som no vert lagt fram. Merknader etter høyringsrunde Saka var på høyring i perioden Det er komme ein merknad frå Jan Maraas. Merknaden er registrert innkommen , og lyder: «Det bør lagast ein utkjøringsplass for båtvogn som alle kan bruka. Breiavika er godt egna med gode parkeringsmuligheter. Ein 9,9 på full gass vil normalt laga meir lyd enn ein 40 hk som «rusler» avgårde på moderat turtall. Det er betre å ha ei fartsgrense på 20 knop (ca 37 km/t) Eventuelle brudd på den lokale forskrifta er det vel politiet som skal ta seg av? Side26

27 Som eksempel vil ein 10 fot zodiac gå ca knop med 10 hk. motor. 2-taktsmotorer bør ikkje vera tillatt å bruka i Storavatnet.» Kommunen si vurdering av merknaden: Føremålet med å tillata motorferdsle i Storavatnet er primært å gje grunneigarane betre tilgang til fiske i vatnet. Det er ikkje ønskeleg å leggja spesielt godt til rette for allmenn bruk av båt med motor. Når det gjeld avgrensingar med omsyn til støy og fart meiner kommunen at det tryggaste er å knyta dette til motoreffekt. Vurdering: Motorferdsellova har til føremål å regulera motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremja trivselen. Fitjar kommunestyre vurderte ved innføring av lova at forbodet, som berre gjeld for innsjøar mindre enn 2km 2, skulle gjelda for alle vatn i kommunen. Storavatnet er med sine 2,88 km 2 det einaste vatnet over 2 km 2 i kommunen. Grunneigarlaget og Stord Natur- og miljøvernlag stetta den gongen eit heilårleg totalforbod, mens Norsk Aeroklubb og Solheim fly AS ynskta færrast mogeleg restriksjonar. Vurderinga som kjem fram av kommunestyrevedtaket, er som følgjer: «Ein kan vel konkludera med at langs kysten der det finst lune vikar, fjordar og buktar i sjøen, er det lite naudsynt å opna vatna for motorisert ferdsel, også på vatn over 2km 2. [ ] Dersom det i Fitjar ikkje vert innført restriksjonar for Storavatnet [ ] kan ein vel rekna med noko auka trafikk, særleg av fly. [ ] Ein må rekna med at alle flyselskapa vil merkja av på noregskartet dei kommunane som ikkje har innført restriksjonar på vatn over 2km 2. Dette vil sjølvsagt medføra auka utnytting av Storavatnet om ikkje Fitjar vedtar restriksjonar for dette vatnet.» Det er tydeleg at det var landing med sjøfly som var hovudargumentet for å leggja restriksjonar på motorferdsel den gongen. Det er lite truleg at det vil bli utbredt med sjøfly på Storavatnet om det vert opna for motorferdsel i dag, og det vil i alle tilfelle vera mogeleg å avgrensa kva typar ferdsel ein opnar for. I dag er det Grunneigarlaget for Storavatnet som ynskjer å opna for å kunna nytta båt med motor i Storavatnet. Dette er grunngjeve med at det er eit stort behov for fiskekultivering i vatnet, og at dette lettare let seg gjera i tilstrekkeleg omfang om ein har høve til å nytta motor på båten. Det er mykje liten fisk i vatnet, men med eit retta fiske håpar ein å få tilbake ein betre populasjon. Dagens situasjon der éin person har løyve til motorferdsel som ikkje er tidsavgrensa, samstundes som alle andre er underlagt eit generelt forbod, gir ikkje likskap for loven. Dispensasjonen som er gitt, er difor berre gjort gjeldande fram til sak om motorferdsel i Storavatnet kjem opp til politisk handsaming. Det må no takast sikte på å få på plass eit vedtak som gjeld likt for alle og er prinsipielt rettvist. Dette kan gjerast ved å oppheva det nemnte avsnittet i vedtaket i kommunestyresak 54/78, slik at ein fell ned på lovgrunnlaget. Dette vil innebera at motorferdsellova gjeld uendra, og at motorisert ferdsel på Storavatnet vil vere tillate med dei restriksjonar som elles ligg i lova. Ein kan velje å legge restriksjonar på motorstorleik og type ferdsel. På denne måten vil ein sikra seg mot ferdsel frå store båtar og andre farkostar. Kommunen kan gjera slikt vedtak med heimel i Motorferdsellova 4, 3. ledd: «Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikkje skal være tillatt». For å unngå motorferdsel som ikkje er ynskt, som for eksempel sjøfly, vert det difor føreslege å avgrensa motorferdsel i Storavatnet til båt med påhengsmotor. For å avgrensa støy vert det òg føreslege at forbrenningsmotor ikkje skal ha større effekt enn 10 hk. Formuleringa er meint ikkje å leggja hindringar for bruk av elektrisk motor eller Side27

28 andre moglegheiter for skånsam og stillegåande motorferdsel som allereie fins eller kan bli aktuelle i framtida. Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: Fitjar kommunestyre opphevar forskrift gitt i sak K 54/78 som lyd: «I Fitjar kommune er motorferdsel ikkje tillate på innsjøar som er 2 km 2 eller større. Avgjer om dispensasjon frå forbod i lova vert delegert til kommuneingeniøren». Vidare vert det gjort vedtak om å fastsetja ei ny forskrift med følgjande ordlyd: Forskrift av avgrensing av motorstyrke ved ferdsel på Storavatnet, Fitjar kommune 1. Båt og motorstyrke Motorferdsel på Storavatnet i Fitjar kommune skal vere avgrensa til båt med påhengsmotor. Det skal ikkje nyttast motor med større effekt enn 10 hk. 2. Iverksetjing Forskrifta trer i kraft 1. januar Vedtaket gjerast med heimel i Motorferdsellova 4, 3. ledd. Atle Tornes Rådmann Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2014/776 Sakshandsamar: Torgeir Steien Dato: SAKSFRAMLEGG Høyring, søknad om å behalda 66 kv kraftline Årskog - Stord. Utval sak Utval Møtedato 118/14 Utval for plan og miljø Kommunestyret Vedlegg: Brev av frå NVE. Samandrag: Saka gjeld søknad om å behalda 66 kv kraftlina mellom Årskog og Stord. Saksopplysningar: Frå NVE ligg det føre søknad/høyring vedkomande fleire kraftliner i SKL Nett AS sitt område, mellom anna kraftlina mellom Årskog og Stord. I høyringsbrevet står det følgajde: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke ein konsesjonssøknad frå SKL Nett AS om å rive eksisterande 66 kv leidning mellom Uskedalen og Langeland i Kvinnherad og Tysnes kommunar, Hordaland fylke. Dei søkjer òg om å behalde 66 kv-leidningen mellom Årskog og Stord i Fitjar og Stord kommunar. Grunngjevinga for søknaden om å rive eksisterande leidning, inkludert sjøkabel, er at den eksisterande leidningen er gamal, og at SKL Nett vurderer at behovet for leidningen er redusert. For søknaden om å behalde 66 kv Årskog Stord, blei det i NVEs løyve for tilknyting av Midtfjellet vindkraftverk (kraftleidningen Midtfjellet Børtveit) frå , sett krav om at SKL Nett sin 66 kv leidning Årskog Stord skulle fjernast når ny leidning var sett i drift. Nye analyser utførd av SKL Nett syner at denne leidningen likevel er naudsynt for å oppretthalde forsyningstryggleiken til Stord. Gjennom høyring av konsesjonssøknaden ønskjer vi å få høyringsinstansane sine synspunkt på planane. Ved stadfesting av reguleringsplan for 300 kv-kraftline mellom midtfjellet Vindpark til kommunegrensa mot Stord, fatta Fitjar kommunestyre følgjande vedtak: Fitjar kommunestyre stadfestar reguleringsplan med tilhøyrande føresegner for 300 kv kraftline frå Midtfjellet Vindpark og til kommunegrensa mot Stord i samsvar med plan og bygningslova si Saneringstid for 66 kv kraftline frå Årskog til Hustredalen skal vera i samsvar med det som går fram av gjeve anleggskonsesjon. Kommunestyret vil likevel be om at tiltakshavar sanerer linja så snart som råd innafor fristen. Side33

34 Vurdering: Anleggskonsesjon og Fitjar kommune sitt vedtak i sak KS 32/08 tilseier at 66 kv kraftlina skal fjernast i samsvar med det som går fram av anleggskonsesjonen. SKL-Nett AS har føresteke analyser som syner at det framleis er trong for å behalda 66 kv kraftlina mellom Årskog og Stord, dette for å oppretthalda forsyningstryggleiken til Stord. Det å ha god forsyning av elektrisk energi er særs viktig i dagen samfunn. Ein ser stadig at store områder får til dels langvarig stogg i strømforsyninga grunna t.d ekstremvær. Det er av stor samfunnsinteresse at det er alternative forsyningsliner av elektrisk kraft. Administrasjonen vil difor tilrå at 66 kv-kraftlina mellom Årskog og Stord vert ståande slik det går fram av SKL-Nett AS si «søknad». Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår Fitjar kommunestyre til å gjera slikt vedtak: Fitjar kommune meiner det er av stor samfunnsinteresse at det er alternativ for straumleveranse til Stord, dersom andre av forsyningslinene fell ut av ulike årsaker. Fitjar kommune finn det difor naturleg at kraftlina frå Årskog til Stord vert ståande, sjølv om anleggskonsesjon og vedtak i sak KS-32/08 seier noko anna. Atle Tornes Rådmann Side34

35 Fitjar kommune Postboks FITJAR Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 611 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Inger Helene Waagaard Riddervold SKL Nett AS. Riving av 66 kv kraftleidning Uskedalen Langeland, samt behalde 66 kv leidningen Årskog Stord. Høyring av konsesjonssøknad Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke ein konsesjonssøknad frå SKL Nett AS om å rive eksisterande 66 kv leidning mellom Uskedalen og Langeland i Kvinnherad og Tysnes kommunar, Hordaland fylke. Dei søkjer òg om å behalde 66 kv-leidningen mellom Årskog og Stord i Fitjar og Stord kommunar. Grunngjevinga for søknaden om å rive eksisterande leidning, inkludert sjøkabel, er at den eksisterande leidningen er gamal, og at SKL Nett vurderer at behovet for leidningen er redusert. For søknaden om å behalde 66 kv Årskog Stord, blei det i NVEs løyve for tilknyting av Midtfjellet vindkraftverk (kraftleidningen Midtfjellet Børtveit) frå , sett krav om at SKL Nett sin 66 kvleidning Årskog Stord skulle fjernast når ny leidning var sett i drift. Nye analyser utførd av SKL Nett syner at denne leidningen likevel er naudsynt for å oppretthalde forsyningstryggleiken til Stord. Gjennom høyring av konsesjonssøknaden ønskjer vi å få høyringsinstansane sine synspunkt på planane. Søknaden er tilgjengeleg på NVE sine internettsider Skjema for fråsegner kan finnast på våre internettsider. Fråsegner kan òg sendast som e-post til eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR Side35

36 Side 2 Fråsegner må sendast til NVE innan Med helsing Siv Sannem Inderberg seksjonssjef Inger Helene Waagaard Riddervold rådgjevar Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. Mottakerliste: Fitjar kommune Kvinnherad kommune Kvinnherad Kraftverk Småkraftforeninga Statnett SF Stord kommune Tysnes kommune Tysnes Kraftlag SA SKL Nett AS SKL Nett AS v/vidar Sagen Roland Side36

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune

Fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjorten kro/trafikkstasjon - Kaupanger - Sogndal kommune posogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: 201300913-4 Arkiv: 323 Dykkar dato: 29.08.2014 Dykkar ref.: 13/2997-20 Sakshandsamar: Terje Systad 1 Fråsegn til offentleg ettersyn

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland

Vår ref. 2013/1763-7. Særutskrift - 82/5, 4 - deling - Rosendal - Jens Bjørnar Alsterberg og Anne-Marie Alsterberg Handeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Melding om vedtak F-sak 14/30

Melding om vedtak F-sak 14/30 Sirdal kommune Sirdal kommune Saksbehandler Melding om vedtak F-sak 14/30 DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2951/2014-2013/145 Marit Auset K01 28.02.2014 SÆRUTSKRIFT - FORSLAG TIL NY

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune

Vår ref. 2014/220-6. Særutskrift - 12/2,7 - fylling i sjø - Dalsjøen - Ølve - Kvinnherad kommune Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Vår ref. 2013/2083-10. Særutskrift - 79/2 - bustad med næringsformål - Løfallstrand - Anita Maurangsnes og Christian Mæland

Vår ref. 2013/2083-10. Særutskrift - 79/2 - bustad med næringsformål - Løfallstrand - Anita Maurangsnes og Christian Mæland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Melding om vedtak. Innføring av bygge- og deleforbod i område med eldre disposisjonsplanar.

Melding om vedtak. Innføring av bygge- og deleforbod i område med eldre disposisjonsplanar. Bykle kommune Rådmannsstaben Grunneigare og velforeningar Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/483-23 Kay Christian Jørgensen, 37938500 L12 28.05.2014 Innføring av bygge- og

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Næringskontoret Arkiv saknr: 2015/2871 Løpenr.: 1360/2016 Arkivkode: 136/7/136/30/1 36/34 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Thor Christiansen Klage - søknad

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk

Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for næring og teknikk Møtedato: 05.10.2010 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til

Detaljer

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland

Vår ref. 2011/2157-9. Særutskrift - DS - 145/28 - frådeling av tomt - Husnes - Jorunn Marit Røsseland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Vår ref. 2014/1874-5. Særutskrift - 104/1 - hytte i Blådalen - Interesselaget Varhaugselet

Vår ref. 2014/1874-5. Særutskrift - 104/1 - hytte i Blådalen - Interesselaget Varhaugselet Fellestenester Politisk sekretariat Interesselaget Varhaugselet v/ Ove Tvedt Ekelandet 122 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer