Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen Leiar H Annar Westerheim Nestleiar AP Gunn Marit Søreide Medlem AP Bård Inge Sørfonn Medlem KRF Sigurd Andre Maraas Medlem FRP Varamedlemar Funksjon Representerer Roger Nesbø Varamedlem AP Karen Elisabet R. Sæbø Varamedlem SP Terje Træet Varamedlem H Johannes Nesse Varamedlem KRF Møtet startar med møte i Styringsgruppa for Strandsoneplanen Torstein Grimen Leiar Kristin Meland Utvalssekretær Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 113/14 PS 114/14 PS 115/14 PS 116/14 PS 117/14 PS 118/14 PS 119/14 Godkjenning av protokoll Meldingar Regional plan for vassregion Hordaland uttale Oppheving av konsesjonslova og buplikta Oppheving av lokal forskrift om motorferdsel i Storavatnet Høyring, søknad om å behalda 66 kv kraftline Årskog - Stord. Framlegg til reguleringsplan Fitjar Mekaniske Verksted AS PS 120/14 Stadfesting av reguleringsplan Havn næringsområde m.m., gnr 67 bnr 60 m.fl. PS 121/14 Restansar pr PS 122/14 Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2014/753 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 113/14 Utval for plan og miljø Vedlegg: Protokoll frå sist møte. Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2014/753 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingar Utval sak Utval Møtedato 114/14 Utval for plan og miljø Vedlegg: Orientering vedk. klage på forvaltningsvedtak E-39 Engevik-Sandvikvåg Orientering vedk. mulkt Teistholmen Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø tek orienteringa til vitande. Atle Tornes Rådmann Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Fitjar kommune Arkivkode: K54 Saksmappe: 2014/691 Sakshandsamar: Kari Rydland Dato: SAKSFRAMLEGG Regional plan for vassregion Hordaland uttale Utval sak Utval Møtedato 115/14 Utval for plan og miljø Vedlegg: Trykte vedlegg: Høyringsbrev datert Regional plan for vassforvaltning i Vassregion Hordaland ( ) Regionalt tiltaksprogram for Vassregion Hordaland ( ) Utrykte vedlegg: Planprogram for Vassregion Hordaland, godkjent av FT 29. nov 2011 Vesentlege vassforvaltningsspørsmål for Vassregion Hordaland Tiltaksanalyse for Sunnhordland Vassområde Samandrag: Forskrift om rammer for vassforvaltninga (vassforskrifta) trådde i kraft i 2007 og innførte EUs vassrammedirektiv i norsk forvaltning. Hensikta med ein regional vassforvaltningsplan er å gje ei enkel og oversiktleg framstilling av korleis vi ønskjer å forvalte vassmiljøet og vassressursane i vassregionen på lang sikt og i alle sektorer, slik at vi når målet i vassforskrifta. Den regionale planen for vassregion Hordaland set miljømål for 1803 vassførekomstar i Hordaland. For område som alt har meget god eller god økologisk tilstand vidareførast dagens tilstand som mål for tilstand i Dette gjeld 709 vassførekomstar i Hordaland. Alle dei 971 vassførekomstane som er i risiko for å ikkje nå miljømål, får i denne planen definert mål for miljøtilstanden. Bakgrunn: I samsvar med regional planstrategi for og vassforskrifta er det utarbeidd høyringsforslag til Regional plan for vassregion Hordaland. Denne planen er den første av 3 slike planar for vassregion Hordaland. Planvedtaka blir i 2015, 2021 og 2027 og arbeidet går fram til Det viktigaste faktagrunnlaget for planen er data som er samanstilt og vurdert i den nasjonale kunnskapsdatabasen for vassforvaltning vann-nett (www.vannnett.no/saksbehandler). Denne databasen er grunnlaget for vurdering av miljøtilstand og risiko for vatnet, enten basert på overvakingsdata eller på faglege vurderingar. Dette arbeidet vart gjennomført hovudsakleg i , men er eit kontinuerleg arbeid. Side17

18 Figur 1. Miljømålet for alt vatn er god tilstand. Det er tre faktorar som særleg påverkar vassførekomstane i vassregionen: 1. Sur nedbør 2. Hydromorfologiske endringar (i hovudsak vasskraft) 3. Forureining Sur nedbør kan vi ikkje påverke i særleg grad med tiltak innanfor vassregionen. Tiltak i vassdrag med vasskraft og reduksjon av ulike typar forureining er viktig i tiltaksprogrammet. I tillegg er det ei hovudutfordring å ta vare på laks- og sjøaure og trua arter i vassregionen. Planen set miljømål for elvar, innsjøar og kystvatn. Over halvparten av vassførekomstane i vassregionen hamnar i kategorien i risiko for ikkje å oppnå miljømåla i 2021 utan tiltak. For ferskvatn er hovudårsaka sur nedbør og kraftutbygging. For kystvatn er hovudårsakene forureining, miljøgifter og område med kosthaldsråd. Organisering av arbeidet etter vassforskrifta Alt arbeid med oppfølging av vassforskrifta i Norge er delt inn i vassregionar. Fitjar kommune er med i vassregion Hordaland og vassområde Sunnhordland. Organisering av vassområde Sunnhordland Vassområdeutvalet skal sikre eigarkommunane sin medverknad og forplikting, samt fagleg forankring og kontinuitet i arbeidet. Vassområdeutvalet skal også koordinere det vidare tiltaksarbeidet og vere ein arena for å hente inn kompetanse og erfaring og sørgja for samhandling. Korleis og på kva områder planen vil påverke kommunen (generelt) Som myndigheit, til dømes vedtak knytt til spreidd avløp, landbruk og anna ureining Som tenesteprodusent, til dømes innanfor VA Som samfunnsutviklar, til dømes i samband med avvegingar mellom miljømål og gode rammevilkår for næring. Kostnader/finansiering Det er kostnader knytt til arbeidet i kvart einskilt vassområde. Så langt har Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune finansiert prosjektet i Vassområde Sunnhordland. Dei 9 kommunane har bidrege med deltaking i arbeidet, på lik linje med aktuelle sektormynde. Sektormynde har ansvaret for gjennomføringa: Alle mynde som er omtalt er forplikta til å følgje opp ved å leggje planen til grunn for si planlegging og verksemd! Meir konkret vil arbeidet gå føre seg slik: Vedtak om gjennomføring av tiltaka i tiltaksprogrammet blir gjort av ansvarleg mynde etter aktuell lovgjeving. Godkjent regional plan skal inngå i grunnlaget for sektormynde si sakshandsaming. Sektormynde si sakshandsaming vil avklare og vurdere fordelar og ulemper ved dei einskilde tiltaka før endeleg vedtak. Her vil det også bli lagt vekt på andre Side18

19 omsyn enn dei som er vektlagde i regional plan. Sektormynde kan difor fatte vedtak som ikkje er i samsvar med planen. Dersom det i vidare arbeid blir aktuelt å fråvike den godkjende planen, skal vedkomande mynde informere vassregionmyndet. Årsaka til avvik frå planen må beskrivast ved rapportering av tiltaksgjennomføring og i samband med neste revisjon av planen. Vurdering: Kommunen har vore med og bidrege med å hente inn kunnskap om vatn i Fitjar og ser at ein gjerne skulle hatt meir dokumentasjon for å vurdere «helsetilstanden» på vatnet i kommunen. I og med at miljøtiltak kostar pengar er det viktig at det er dei rette tiltaka og prioriteringar som blir vedteken og gjennomført. Rådmannen ser det som positivt at ein gjennom denne planen no vil samarbeide meir om å redusere kostnader med miljøundersøkingar og dele på arbeidet og kostnadene med å heve miljøtilstanden i vassførekomstar til god. Rådmannen vil her kommentera det som omhandlar Fitjar kommune under kapittel Vassområde Sunnhordland (Kap 6.3). Fitjar elva nedre del Miljøtilstanden er sett til moderat og vassførekomsten er derfor i risiko, men ein er usikker på denne vurderinga grunna manglande data, og rådmanen vil understreka dette. Det er registrert 2 påverknader her (i vann-nett) innan avrenning frå landbruk 1) Husdyrhald/husdyrgjødsel 2) Annan landbrukskjelde Når det gjeld avrenning frå husdyrhald og husdyrgjødsel er påverknaden sett til liten grad. Det er foreslått tiltak i planen som går ut på å redusere punktbelastningar. Avrenning frå annan landbrukskjelde er det knytt stor usikkerhet til og det er derfor føreslått problemkartlegging som tiltak. Kommunen er ansvarleg for å følgja opp tiltaka som forureiningsmynde og landbruksmynde, men det er som vanleg forureinar som skal betale for eventuell ureining. Målet om god økologisk tilstand i 2021 står ved lag, og tiltaka likeeins. Hellandsfjorden Dagens miljøtilstand er sett til moderat, men ein er usikker på kva som er naturtilstanden for vassførekomsten grunna manglande data. Hellandsfjorden har vore påverka av utslepp frå setjefiskanlegg ein periode, men dette utsleppet går no ut i Stokksundet. Om dette er nok for å oppnå målet om god økologisk tilstand i 2021 er usikkert, og i planen er det derfor føreslått tiltak på avløp som går på kartlegging, tilsyn og oppgradering av sprett avløp. Det er ikkje lagt inn tiltak retta mot avrenning frå landbruk, men kommunen er merksam på at resipienten er sårbar og vil ta dette med i sitt arbeid som landbruksmynde. Dåfjorden Denne resipienten er sett til moderat økologisk tilstand og egner seg ikkje til resipient i følgje vann-nett. Fjorden er påverka av utslepp frå industri. Dåfjorden slipp driv mellom anna med trebåtar, men utsleppet er ukjent. Fylkesmannen er ansvarleg mynde og har føreslått overvaking og etterkontroll. Miljømålet er sett til god økologisk tilstand innan Fitjar kommune har ikkje noko å føya til av lokal kunnskap, miljømål eller tiltak. Framlegg til vedtak: Fitjar kommune har ingen merknader til regional plan for vassregion Hordaland eller Tiltaksprogram for vassregion Hordaland Fitjar kommune vil arbeida for å ta vare på elvemuslingen i kommunen. Fitjar kommune ser positivt på arbeidet med å sikre ein felles, berekraftig bruk av vassressursane på tvers av sektormynde, og ynskjer vere ein aktiv bidragsyter til at måla i vassforskrifta nås. Side19

20 Fitjar kommune vil understreka trongen for styrka økonomiske ressursar frå statleg hald for å sikre innføringa av direktivet i vassforvaltninga, og gjennomføringa av aktuelle tiltak innanfor ulike sektorområder. Atle Tornes Rådmann Side20

21 Fitjar kommune Arkivkode: V62 Saksmappe: 2014/633 Sakshandsamar: Audun I. Torvund Dato: SAKSFRAMLEGG Oppheving av konsesjonslova og buplikta - høyring Utval sak Utval Møtedato 116/14 Utval for plan og miljø Trykt vedlegg Høyringsnotat frå Landbruks- og Matdepartementet; «Oppheving av konsesjonsloven og buplikt», dagsett 15. oktober Bakgrunn for saka Regjeringa har i sin plattform lagt opp til vesentlege endringar i regelverket kring fast eigedom. Hovudmålet er at den einskilde eigar skal gjevast større rådvelde over eigen eigedom. Delmål er å gjennomføra forenklingar og å redusera byråkratiet. Som ein lekk i denne strategien vert det no teke til orde for å oppheva heile konsesjonslova. Buplikta er hovudsak regulert gjennom konsesjonslova. All buplikt vert foreslegen fjerna, også i høve til odelslova. Historikk og gjeldande rett: Konsesjonslovgjevinga er over 100 år gamal. I 1974 kom konsesjonslova som erstatta dei fire gamle konsesjonslovene våre; skogkonsesjonslova frå 1909, myrkonsesjonslova frå 1913, fjellkonsesjonslova av 1915 og jordkonsesjonslova frå Buplikta vart innført i den nye lova av Målet med 1974-lova var å oppnå slike eigar- og brukstilhøve som er mest gagnlege for samfunnet, og var tufta på at areal var ein knapp ressurs som det var viktig å bruka og fordela på ein samfunnsmessig forsvarleg måte. I 2001 vart reglane om statleg forkjøpsrett til oppkjøp av tilleggsjord oppheva og omsynet til busetjing vart tillagt sterkare vekt. I 2003 vart arealgrensene for konsesjonsplikt heva vesentleg og langt fleire eigedomar enn før vart konsesjonsfrie. I 2009 vart reglane om buplikt forenkla slik at alle landbrukseigedomar under 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller 500 dekar produktiv skog, vart fritekne for buplikt. Konsesjonslova sine reglar om konsesjonsplikt er grunngjeve ut frå det offentlege sitt behov for å ha kontroll med eigedomsoverdragingar som kan ha betyding for nasjonale interesser. I føremålet til konsesjonslova er det lagt opp til at ei rekke omsyn skal bli tilgodesett. Det gjeld omsynet til framtidige generasjonar sine behov, landbruksnæringa, trongen for utbyggingsgrunn, miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser, samt omsynet til busetjinga. Konsesjonslova er ikkje noko spesifikk landbrukslov, men er likevel i hovudsak relatert til LNF-område og landbrukseigedomar. Omgrepet «Erverv», som vert nytta i konsesjonslova, omfattar i utgangspunktet alle former for eigedomsovergang, herunder kjøp, arv, skifte, gåve, makeskifte, tvangssal, oreigning m.m. Det er svært mange unntak frå konsesjonsplikta, tufta på slektskap og eigedomen sin karakter. Bustadtomtar er konsesjonsfrie på vilkår av at dei blir bygde på innan 5 år. Elles er bebygde eigedomar under 100 dekar konsesjonsfrie, samt alt areal som i medhald av kommuneplan/reguleringsplan er sett av til anna enn LNF-område. Grunngjeving for endringa: Ved å fjerne konsesjonslova og buplikta har Regjeringa v/landbruks- og matdepartementet som mål å oppnå følgjande; Side21

22 1. Styrka eigedomsretten 2. Auka omsetnad av landbrukseigedomar 3. Auka investeringslyst i landbruket 4. Betra rekrutteringa til landbruket 5. Auka matproduksjon I høyringsnotatet, kap. 5 s. 19 ff, har LMD gått nærare inn på argumenta for å oppheva konsesjonslova og dermed også buplikta. I notatet frå LMD heiter mellom anna: «Kommunenes praksis trekker i retning av at behovet for kontroll med omsetningen av landbrukseiendommer er lite». Vidare heiter det: «En kan på den annen side ikke se bort frå at konsesjonsloven har virkning fordi reglene finnes. Reglene legger dermed premisser som en del aktører innretter seg etter ved overdragelse av konsesjonspliktige eiendommer». Departementet konkluderer til slutt med at behovet for kontroll med omsetnad av landbrukseigedom ikkje lenger er tilstrekkeleg tungtvegande som argument for å oppretthalda «dagens konsesjonslov». Vurdering: At endringsframlegget vil føra til at den einskilde eigar vil få større rådvelde over eigen eigedom og føra til enklare offentleg forvalting er det neppe delte meiningar om. Om det vil styrka rekrutteringa og investeringslysten i landbruket og dermed kunna føra til auka matproduksjon synest derimot ikkje vera fullt så klart. Ein heilt fri omsetnad av landbrukseigedomar, og heilt utan prisregulering, vil slik rådmannen ser det pressa prisnivået oppover, noko som neppe vil gjera inngangen til landbruksnæringa lettare for personar som ønskjer å overta og driva gardsbruk. Investering i sjølve eigedomen vil då kunne bli så høg at det vil verta mindre rom for andre naudsynlege investeringar (bygningar, maskinar, buskap, dyrking m.m.) som trengst for å halda drifta oppe etter tida sine krav om effektivitet, miljø og dyrevelferd. Å få fleire rekruttert vil dermed, sjølv ved generasjonsskifte i familien, kunna bli ei utfording i seg sjølv. Det er heller ikkje sikkert at dei «kandidatar» som har best føresetnader for å driva i landbruket har nok kapital til å bli den nye generasjonen forvaltarar av landbrukseigedomar. Å vera bonde set store krav til kompetanse (økonomi, biologi, teknikk osv.). I Danmark er det krav om at alle som skal kunna overta ein landbrukseigedom av ein viss storleik må ha landbruksutdanning («fagbrev»). Buplikta vart som nemnt innført i I høyringsnotatet s. 9 heiter det at «Da boplikten vart vedtatt, var sammenhengen mellom bosetting og drift sentral». Denne samanhengen meiner rådmannen framleis er viktig. Med lovendringa i 2001 vart det lagt noko større vekt på at bygningsressursane på mindre landbrukseigedomar skulle kunne ivareta omsynet til busetjing, i samsvar med intensjonen i konsesjonslova. Å fjerna kravet om buplikt vil kunna medføra at det ikkje vil bli buande folk på langt fleire landbrukseigedomar enn i dag. Jorda kan bli driven av leigetakarar/forpaktarar, eller som tilleggsjord. Delen leigejord er i dag særs høg, godt over 50 %, og vil etter alt å døma verta endå høgare dersom buplikta vert fjerna. Ein for stor del leigejord kan ha negativ innverknad på investeringane i jordbruket eller i einskilde jordbruksproduksjonar, og dermed også for norsk matproduksjon (kjelde: LMD ; «Gjennomgang av jordleie og driveplikt»).dette vil heller neppe vera positivt for vedlikehald av eigedomane (bygningar, jordveg, kulturlandskap m.m.). Butilknyting i landbruket har alltid vore viktig, og vil etter rådmannen si vurdering framleis vera det, dersom ein skal kunna oppretthalda eit levande norsk landbruk med matproduksjon, kulturlandskap og miljø som berande element i bygdesamfunnet. I høyrinsnotatet heiter det også, om samanhengen mellom vedlikehald og busetjing; «Landsdekkende tall fra SSB over registrert byggeaktivitet de siste 30 årene, viser som det kan være grunn til a forvente, at aktiviteten er størst på landbruks-eiendommer der eier er bosatt på eiendommen». Ei viss justering av lovverket vil det etter rådmannen si vurdering truleg likevel vera behov for, til dømes ei tilpassing av arealgrensa for konsesjonsplikt for landbruks- Side22

23 eigedomar, med innføring av eit om krav om fagutdanning/«fagbrev» for å kunne overta landbruks-eigedomar av ein viss storleik. Konklusjon: Rådmannen viser til vurderinga og meiner at ei oppheving av konsesjonslova og fjerning av buplikta for landbrukseigedomar ikkje vil vera ein ønska landbrukspolitikk, av di dette ikkje let seg sameina med målet om auka rekruttering til landbruket og auka matproduksjon. Med ei viss justering av lovverket vil ein kunna oppnå betre samsvar med viktige mål for norsk landbruk, til dømes ved ei oppjustering av arealgrensa for konsesjonsplikt for landbrukseigedomar, kombinert med innføring av krav om fagutdanning for å kunna overta slike eigedomar. Eit slikt krav vil det vera rimeleg å setja for nyetablerarar, ikkje for personar som overtek ved generasjonsskifte eller som kjøper tilleggsjord. Framlegg til vedtak: Fitjar kommune ved Utval for Plan og Miljø meiner at oppheving av konsesjonslova og fjerning av buplikta for landbrukseigedomar ikkje kan sameinast med viktige mål for norsk landbruk. Kommunen rår derimot til ei justering av lovverket slik at arealgrensa for konsesjonsplikt for landbrukseigedomar vert oppjustert noko, kombinert med innføring om krav om fagutdanning for å kunne overta eigedomar som har landbruksressursar av eit visst omfang. Atle Tornes Rådmann Side23

24 Se liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Høring Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt. Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene. Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private. Høringsfristen settes til 15. januar Høringsuttalelser sendes innen fristen, gjerne elektronisk til Høringsdokumentene er lagt ut på departementets hjemmeside: Med hilsen Pål Vidar Sollie (e.f.) ekspedisjonssjef Inger Grette avdelingsdirektør Postadresse Besøksadresse Telefon* Avdeling for skog- og Saksbehandler Postboks 8007 Dep Teatergata ressurspolitikk Inger Grette 0030 Oslo Org no Side24

25 Adressater: Departementene Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Bygdekvinnelaget Bygdeungdomslaget Den Norske Advokatforening Den norske Dommerforening Finans Norge Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Norges Bondelag Norges eiendomsmeglerforbund Norges Skogeierforbund Norges TakseringsForbund Norsk Bonde- og Småbrukarlag NORSKOG Næringslivets Hovedorganisasjon Sametinget Landbruksdirektoratet Statskog SF Huseiernes Landsforbund Skattebetalerforeningen Side 2 Side25

26 Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2014/273 Sakshandsamar: Geir Røssland Dato: SAKSFRAMLEGG Oppheving av lokal forskrift om motorferdsel i Storavatnet Utval sak Utval Møtedato 117/14 Utval for plan og miljø Kommunestyret Vedlegg : 1 Møtebok Fitjar kommunestyre, sak 54/78 2 Utval for plan og miljø PS 90/11, klage på administrativt avslag Samandrag: På initiativ frå Grunneigarlaget for Storavatnet vert det fremma forslag om oppheving av forskrift vedteke i Kommunestyresak 54/78, som lyder: «I Fitjar kommune er motorferdsel ikkje tillate på innsjøar som er 2 km 2 eller større. Avgjer om dispensasjon frå forbod i lova vert delegert til kommuneingeniøren» Ei oppheving av forskrifta vil innebera at ein fell tilbake på det opphavlege lovgrunnlaget, der motorferdsel på innsjøar som er 2km 2 eller større er tillete med heimel direkte i lova. Kommunestyret kan likevel setja vilkår knytt til motorstorleik, ferdselstidspunkt etc. Saksopplysningar: Motorferdsellova, som i utgangspunktet legg ned eit generelt forbod mot motorferdsel i utmark og vassdrag, opnar likevel for ferdsel på innsjøar som er 2 km 2 eller større, jf. 4, 3. ledd. Vidare står det i same paragraf at kommunen likevel kan bestemma at ferdsel som nemnt heilt eller delvis ikkje skal vere tillate. Kommunestyret gjorde ei slik avgrensing som eit tillegg til vedtak om å gjera motorferdsellova gjeldande for Fitjar kommune. Tillegget, som sitert over, gjeld rettar og plikter til eit ubestemt tal personar, og må difor reknast som ei forskrift, jf. forvaltningslova 2, 1. ledd. Det er per i dag gitt éin dispensasjon frå forskrifta, som er gjort gjeldande fram til sak om motorferdsel i Storavatnet kjem opp til politisk handsaming. Det ligg med andre ord ein forventing frå politisk hald om at det skal fremjast ei slik sak som no vert lagt fram. Merknader etter høyringsrunde Saka var på høyring i perioden Det er komme ein merknad frå Jan Maraas. Merknaden er registrert innkommen , og lyder: «Det bør lagast ein utkjøringsplass for båtvogn som alle kan bruka. Breiavika er godt egna med gode parkeringsmuligheter. Ein 9,9 på full gass vil normalt laga meir lyd enn ein 40 hk som «rusler» avgårde på moderat turtall. Det er betre å ha ei fartsgrense på 20 knop (ca 37 km/t) Eventuelle brudd på den lokale forskrifta er det vel politiet som skal ta seg av? Side26

27 Som eksempel vil ein 10 fot zodiac gå ca knop med 10 hk. motor. 2-taktsmotorer bør ikkje vera tillatt å bruka i Storavatnet.» Kommunen si vurdering av merknaden: Føremålet med å tillata motorferdsle i Storavatnet er primært å gje grunneigarane betre tilgang til fiske i vatnet. Det er ikkje ønskeleg å leggja spesielt godt til rette for allmenn bruk av båt med motor. Når det gjeld avgrensingar med omsyn til støy og fart meiner kommunen at det tryggaste er å knyta dette til motoreffekt. Vurdering: Motorferdsellova har til føremål å regulera motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremja trivselen. Fitjar kommunestyre vurderte ved innføring av lova at forbodet, som berre gjeld for innsjøar mindre enn 2km 2, skulle gjelda for alle vatn i kommunen. Storavatnet er med sine 2,88 km 2 det einaste vatnet over 2 km 2 i kommunen. Grunneigarlaget og Stord Natur- og miljøvernlag stetta den gongen eit heilårleg totalforbod, mens Norsk Aeroklubb og Solheim fly AS ynskta færrast mogeleg restriksjonar. Vurderinga som kjem fram av kommunestyrevedtaket, er som følgjer: «Ein kan vel konkludera med at langs kysten der det finst lune vikar, fjordar og buktar i sjøen, er det lite naudsynt å opna vatna for motorisert ferdsel, også på vatn over 2km 2. [ ] Dersom det i Fitjar ikkje vert innført restriksjonar for Storavatnet [ ] kan ein vel rekna med noko auka trafikk, særleg av fly. [ ] Ein må rekna med at alle flyselskapa vil merkja av på noregskartet dei kommunane som ikkje har innført restriksjonar på vatn over 2km 2. Dette vil sjølvsagt medføra auka utnytting av Storavatnet om ikkje Fitjar vedtar restriksjonar for dette vatnet.» Det er tydeleg at det var landing med sjøfly som var hovudargumentet for å leggja restriksjonar på motorferdsel den gongen. Det er lite truleg at det vil bli utbredt med sjøfly på Storavatnet om det vert opna for motorferdsel i dag, og det vil i alle tilfelle vera mogeleg å avgrensa kva typar ferdsel ein opnar for. I dag er det Grunneigarlaget for Storavatnet som ynskjer å opna for å kunna nytta båt med motor i Storavatnet. Dette er grunngjeve med at det er eit stort behov for fiskekultivering i vatnet, og at dette lettare let seg gjera i tilstrekkeleg omfang om ein har høve til å nytta motor på båten. Det er mykje liten fisk i vatnet, men med eit retta fiske håpar ein å få tilbake ein betre populasjon. Dagens situasjon der éin person har løyve til motorferdsel som ikkje er tidsavgrensa, samstundes som alle andre er underlagt eit generelt forbod, gir ikkje likskap for loven. Dispensasjonen som er gitt, er difor berre gjort gjeldande fram til sak om motorferdsel i Storavatnet kjem opp til politisk handsaming. Det må no takast sikte på å få på plass eit vedtak som gjeld likt for alle og er prinsipielt rettvist. Dette kan gjerast ved å oppheva det nemnte avsnittet i vedtaket i kommunestyresak 54/78, slik at ein fell ned på lovgrunnlaget. Dette vil innebera at motorferdsellova gjeld uendra, og at motorisert ferdsel på Storavatnet vil vere tillate med dei restriksjonar som elles ligg i lova. Ein kan velje å legge restriksjonar på motorstorleik og type ferdsel. På denne måten vil ein sikra seg mot ferdsel frå store båtar og andre farkostar. Kommunen kan gjera slikt vedtak med heimel i Motorferdsellova 4, 3. ledd: «Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikkje skal være tillatt». For å unngå motorferdsel som ikkje er ynskt, som for eksempel sjøfly, vert det difor føreslege å avgrensa motorferdsel i Storavatnet til båt med påhengsmotor. For å avgrensa støy vert det òg føreslege at forbrenningsmotor ikkje skal ha større effekt enn 10 hk. Formuleringa er meint ikkje å leggja hindringar for bruk av elektrisk motor eller Side27

28 andre moglegheiter for skånsam og stillegåande motorferdsel som allereie fins eller kan bli aktuelle i framtida. Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår kommunestyret til å gjere slikt vedtak: Fitjar kommunestyre opphevar forskrift gitt i sak K 54/78 som lyd: «I Fitjar kommune er motorferdsel ikkje tillate på innsjøar som er 2 km 2 eller større. Avgjer om dispensasjon frå forbod i lova vert delegert til kommuneingeniøren». Vidare vert det gjort vedtak om å fastsetja ei ny forskrift med følgjande ordlyd: Forskrift av avgrensing av motorstyrke ved ferdsel på Storavatnet, Fitjar kommune 1. Båt og motorstyrke Motorferdsel på Storavatnet i Fitjar kommune skal vere avgrensa til båt med påhengsmotor. Det skal ikkje nyttast motor med større effekt enn 10 hk. 2. Iverksetjing Forskrifta trer i kraft 1. januar Vedtaket gjerast med heimel i Motorferdsellova 4, 3. ledd. Atle Tornes Rådmann Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Side32

33 Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2014/776 Sakshandsamar: Torgeir Steien Dato: SAKSFRAMLEGG Høyring, søknad om å behalda 66 kv kraftline Årskog - Stord. Utval sak Utval Møtedato 118/14 Utval for plan og miljø Kommunestyret Vedlegg: Brev av frå NVE. Samandrag: Saka gjeld søknad om å behalda 66 kv kraftlina mellom Årskog og Stord. Saksopplysningar: Frå NVE ligg det føre søknad/høyring vedkomande fleire kraftliner i SKL Nett AS sitt område, mellom anna kraftlina mellom Årskog og Stord. I høyringsbrevet står det følgajde: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke ein konsesjonssøknad frå SKL Nett AS om å rive eksisterande 66 kv leidning mellom Uskedalen og Langeland i Kvinnherad og Tysnes kommunar, Hordaland fylke. Dei søkjer òg om å behalde 66 kv-leidningen mellom Årskog og Stord i Fitjar og Stord kommunar. Grunngjevinga for søknaden om å rive eksisterande leidning, inkludert sjøkabel, er at den eksisterande leidningen er gamal, og at SKL Nett vurderer at behovet for leidningen er redusert. For søknaden om å behalde 66 kv Årskog Stord, blei det i NVEs løyve for tilknyting av Midtfjellet vindkraftverk (kraftleidningen Midtfjellet Børtveit) frå , sett krav om at SKL Nett sin 66 kv leidning Årskog Stord skulle fjernast når ny leidning var sett i drift. Nye analyser utførd av SKL Nett syner at denne leidningen likevel er naudsynt for å oppretthalde forsyningstryggleiken til Stord. Gjennom høyring av konsesjonssøknaden ønskjer vi å få høyringsinstansane sine synspunkt på planane. Ved stadfesting av reguleringsplan for 300 kv-kraftline mellom midtfjellet Vindpark til kommunegrensa mot Stord, fatta Fitjar kommunestyre følgjande vedtak: Fitjar kommunestyre stadfestar reguleringsplan med tilhøyrande føresegner for 300 kv kraftline frå Midtfjellet Vindpark og til kommunegrensa mot Stord i samsvar med plan og bygningslova si Saneringstid for 66 kv kraftline frå Årskog til Hustredalen skal vera i samsvar med det som går fram av gjeve anleggskonsesjon. Kommunestyret vil likevel be om at tiltakshavar sanerer linja så snart som råd innafor fristen. Side33

34 Vurdering: Anleggskonsesjon og Fitjar kommune sitt vedtak i sak KS 32/08 tilseier at 66 kv kraftlina skal fjernast i samsvar med det som går fram av anleggskonsesjonen. SKL-Nett AS har føresteke analyser som syner at det framleis er trong for å behalda 66 kv kraftlina mellom Årskog og Stord, dette for å oppretthalda forsyningstryggleiken til Stord. Det å ha god forsyning av elektrisk energi er særs viktig i dagen samfunn. Ein ser stadig at store områder får til dels langvarig stogg i strømforsyninga grunna t.d ekstremvær. Det er av stor samfunnsinteresse at det er alternative forsyningsliner av elektrisk kraft. Administrasjonen vil difor tilrå at 66 kv-kraftlina mellom Årskog og Stord vert ståande slik det går fram av SKL-Nett AS si «søknad». Framlegg til vedtak: Utval for plan og miljø rår Fitjar kommunestyre til å gjera slikt vedtak: Fitjar kommune meiner det er av stor samfunnsinteresse at det er alternativ for straumleveranse til Stord, dersom andre av forsyningslinene fell ut av ulike årsaker. Fitjar kommune finn det difor naturleg at kraftlina frå Årskog til Stord vert ståande, sjølv om anleggskonsesjon og vedtak i sak KS-32/08 seier noko anna. Atle Tornes Rådmann Side34

35 Fitjar kommune Postboks FITJAR Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 611 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Inger Helene Waagaard Riddervold SKL Nett AS. Riving av 66 kv kraftleidning Uskedalen Langeland, samt behalde 66 kv leidningen Årskog Stord. Høyring av konsesjonssøknad Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke ein konsesjonssøknad frå SKL Nett AS om å rive eksisterande 66 kv leidning mellom Uskedalen og Langeland i Kvinnherad og Tysnes kommunar, Hordaland fylke. Dei søkjer òg om å behalde 66 kv-leidningen mellom Årskog og Stord i Fitjar og Stord kommunar. Grunngjevinga for søknaden om å rive eksisterande leidning, inkludert sjøkabel, er at den eksisterande leidningen er gamal, og at SKL Nett vurderer at behovet for leidningen er redusert. For søknaden om å behalde 66 kv Årskog Stord, blei det i NVEs løyve for tilknyting av Midtfjellet vindkraftverk (kraftleidningen Midtfjellet Børtveit) frå , sett krav om at SKL Nett sin 66 kvleidning Årskog Stord skulle fjernast når ny leidning var sett i drift. Nye analyser utførd av SKL Nett syner at denne leidningen likevel er naudsynt for å oppretthalde forsyningstryggleiken til Stord. Gjennom høyring av konsesjonssøknaden ønskjer vi å få høyringsinstansane sine synspunkt på planane. Søknaden er tilgjengeleg på NVE sine internettsider Skjema for fråsegner kan finnast på våre internettsider. Fråsegner kan òg sendast som e-post til eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR Side35

36 Side 2 Fråsegner må sendast til NVE innan Med helsing Siv Sannem Inderberg seksjonssjef Inger Helene Waagaard Riddervold rådgjevar Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. Mottakerliste: Fitjar kommune Kvinnherad kommune Kvinnherad Kraftverk Småkraftforeninga Statnett SF Stord kommune Tysnes kommune Tysnes Kraftlag SA SKL Nett AS SKL Nett AS v/vidar Sagen Roland Side36

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for

NYTT OM NAMN. Meldingsblad for NYTT OM NAMN Meldingsblad for Redaksjon: Botolv Helleland (ansv.) (botolv.helleland@iln.uio.no) Gudmund Harildstad (gudmund.harildstad@iln.uio.no) Vidar Haslum (vidar.haslum@uis.no) Redaksjonssekretær:

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer