Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo"

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende representanter Åse Granmo Lisbeth Solbakken Møtende vararepresentanter Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 017/14-031/14 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 49 Møtebok Sak nr. Sakstittel 017/14 Referatsaker 018/14 Klage på vedtak vedr. Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien 019/14 Dokumentasjon av brannvesenet i Grane kommune - Risiko og sårbarhetsanalyse innenfor fagområdet brann 020/14 Grane kommunes årsoppgjør Desisjon 021/14 Valg av ny revisor for Grane kommune 022/14 Strategidokument og handlingsplan for nasjonalparkkommunene 023/14 Søknad om driftstilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning /14 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 025/14 Trafikksikkerhetstiltak i kommunene 026/14 Interkommunal samarbeidsavtale - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 027/14 Kommunalt Boligprosjekt på Trofors - Bosetting av flyktninger /14 Høring - Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen. 029/14 Røssåga - Høring ifm Revisjon av Konsesjonsvilkår. 030/14 1. tertialrapport Grane kommune 031/14 Startlån til viderefordeling Til Innkalling og saksliste: En generell oppfatning av stor saksmengde i en hektisk periode med avvikling av årets Granedager, hvor mange av KS-medlemmene er/var involvert. Ergo liten tid til saksforberedelser. Fra ordfører info om at orientering om HagVekst v daglig leder Åge B Stabbforsmo utsettes. Videre om 1 ekstrasak, KS-sak 031/14, Opptak av 2,5 mill i Startlån fra Husbanken.

3 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 3 av 49 DATO- 14/213 14/1892 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 017/14 Kommunestyret Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/1891 I Knut Soleglad Referatsak til kommunestyret fra kontrollutvalget Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-017/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 49 FE- 11/94 14/1229 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 016/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Klage på vedtak vedr. Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien Vedlegg: Klage datert fra Stein-Erik Eriksen m.fl. Uttalelse til klagen fra Statens Vegvesen datert KS-sak nr. 29/13 Reguleringsplan for E6 brattåsen Lien KS-sak nr. 09/14 Ny behandling Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien Sammendrag: Stein-Erik Eriksen, Heidi Skar, Helge Valrygg og Berit Strømstad klager på Grane kommunestyres vedtak av i sak nr. 09/14 Ny behandling Reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien. Flg. vedtak er fattet i saken: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Et flertall bestående av Grane AP avviste innbyggerinitiativet om forslag til vurdering ift. traseendring E6 i Grane. SP og FrP beklager dette sterkt. Iht. Plan- og bygningslovens kan kommunestyrets vedtak påklages, jfr Klagen er fremmet innenfor klagefristen, og som berørte grunneiere og beboere i Nedre Svenningdal anses klagerne som part i saken og har klagerett. Jfr. Forvaltningslovens 2 og 28. Stein-Erik Eriksen er eier av landbrukseiendommen Svenningdal Nedre gnr. 50 bnr. 2 og Berit Strømstad er eier av landbrukseiendommen Svenningdal Nedre gnr. 50 bnr. 1. Heidi Skar er Stein-Erik Eriksens ektefelle og Helge Valrygg er Berit Strømstads samboer. Begge eiendommene blir berørt av reguleringsplanen med arealinngrep. Klagerne viser til både konsekvensutredningen (KU) og reguleringsplanen og mener det har kommet flere nye momenter som gjør at saken må vurderes på nytt. De mener også at det foreligger momenter som omtales helt forskjellig i KU og reguleringsplanen.

5 Side 5 av 49 Klagerne mener at flg. momenter er for dårlig opplyst eller tatt for lite hensyn til når avgjørelsen om trasevalg 1b gjennom Nedre Svenningdal ble tatt: 1. Kostnader og manglende grunnundersøkelser. Klagerne mener det er store endringer i ordlyden som omfatter trase 1b i forhold til det som var da KU ble lagt frem. Dette begrunnes med at det på grunn av funn av kvikkleire må bygges ny elveforebygging, og dette betyr at Nedre Svenningdal blir sterkt berørt både på vestlig og østlig side, noe som ikke var tema da KU ble lagt frem. Klagerne mener derfor at det må ha vært manglende grunnundersøkelser i forkant av reguleringsplanen. Klagerne antar at rammene for trasevalget må ha blitt økt i perioden på grunn av kvikkleirefunn. Dette begrunnes med at Grane kommune fattet vedtak ut fra at alternativ 1b var det minst kostbare alternativet, og at prisdifferansen på kr 105 millioner mellom alternativ 1b Svenningåsen og 1b må ha krympet. 2. Kulturlandskap Klagerne mener at vedtatt reguleringsplan ikke ivaretar landskapskvaliteter, kulturmiljø og naturmiljø på en god måte i Nedre Svenningdal slik som beskrevet i reguleringsplanen at prosjektet vil bidra til. Et unikt kulturlandskap vil bli brutt opp med en ny E6. Dette begrunnes med bla. at Nedre Svenningdal har en viktig lokalhistorisk rolle for Trofors tettsted. Det var her Svenningdal Trevarefabrikk først ble grunnlagt, og dalen hadde i perioden 1877 til 1900 en av Norgeshistoriens største sølvgruvedrifter, som landskapet bærer preg av i dag. Klagerne kan ikke se at den vedtatte reguleringsplanen ivaretar ansvarsområdene landskapskvaliteter, kulturmiljø og naturmiljø slik den skal gjøre. 3. Bomiljø Klagerne mener at det ikke er samsvar mellom KU og reguleringsplanen mht. gjennomføring av anleggsperioden. Iht. reguleringsplanen vil det bli en krevende anleggsperiode i Nedre Svenningdal, men dette fremgår ikke av KU iflg. klagerne. Klagerne bemerker også at både ny E6 og ny elveforebygging i Nedre Svenningdal vil gi en dramatisk forringelse av bomiljøet. Klagerne mener at de nye opplysningene som er kommet frem i reguleringsplanen avviker mye fra tidligere faktagrunnlag i KU, og at det på grunnlag av de nye opplysninger som er kommet frem gjennom grunnundersøkelser bør vurderes en utredning av trase 1b Svenningåsen. Det er Statens Vegvesen som er tiltakshaver og som har søkt Grane kommune om godkjenning av reguleringsplanen iht. Plan- og bygningsloven. Iht. Forvaltningslovens bestemmelser har Statens Vegvesen anledning til å avgi uttalelse til klagen. Statens Vegvesen har avgitt bla. flg. uttalelse til klagen: Planlegging etter Plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. En vurdering av samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet skal derfor være tema i planleggingen, slik at vi unngår å sette liv, helse og materielle verdier i fare gjennom en uheldig arealdisponering. En slik vurdering vil bli mer og mer detaljert dess lengre ned i plannivå man kommer, medførende at vurderinger foretatt på kommunedelplannivå vil være grovere enn vurderinger foretatt på detaljreguleringsnivå.

6 Side 6 av 49 I tilfellet Brattåsen Lien er det påvist kvikkleire i Nedre Svenningdal. For å sikre at elva Vefsna ikke skal kunne grave seg inn i kvikkleiremassene og forårsake et kvikkleireskred må eksisterende elveforebygging utvides. Det gjøres i denne anledning spesielt oppmerksom på at det ikke er bygging av E6 som nødvendiggjør områdestabiliserende tiltak, men at stabiliteten i området i seg selv er for dårlig. Nødvendige geotekniske tiltak vil påvirke enkelteiendommer og grunneiere mer enn det som ble forespeilet i kommunedelplanen. Vegvesenet opplever dette som beklagelig og vil sørge for at grunneiere holdes godt informert før og under byggingen, slik at graden av konflikt skal bli minst mulig. I kostnadsanslaget for bygging av prosjektet, basert på kommunedelplan E6 Brattåsen Lien, er det tatt inn usikkerhetskostnader knyttet til geotekniske forhold som krever ev. tiltak. Med den kunnskap vi har, vil ikke funn av kvikkleire i Nedre Svenningdal gi økte prosjektkostnader utover beregningene i kostnadsoverslaget fra kommunedelplanprosessen og kostnadsoverslaget fra reguleringsplanprosessen. Med vurderinger av grunnforholdene og miljøinngrepene, mener vi det ikke er nye momenter som tilsier at vi ikke kan gjennomføre framføring av ny E6 i Nedre Svenningdal innenfor kostnadsanslagene og innenfor forsvarlige miljøkriterier. Statens Vegvesen vil hevde at kommunedelplanprosessen med valg av alternativ var tilstrekkelig som grunnlag for fastsettelse av korridor for videre reguleringsplanlegging. I denne prosessen var alternativ 1b Svenningåsen et av trasealternativene som ble utredet og planbehandlet. Statens Vegvesen kan for øvrig ikke se at klagen frembringer momenter som ikke tidligere er vurdert under behandlingen av detaljregulering for E6 Brattåsen Lien. Vurdering: Iht. Forvaltningslovens bestemmelser skal forvaltningsorganet som har fattet vedtak i saken behandle saken på nytt når det foreligger klage på vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge skal saken behandles av klageinstansen som fatter endelig vedtak i saken. I dette tilfellet er klageinstansen Fylkesmannen. Klagerne i saken har fremmet en skriftlig klage innen klagefristen på Grane kommunes vedtak om godkjenning av reguleringsplanen for Brattåsen Lien. Klagen omfattes i hovedsak av flg. forhold: 1. Kostnader og manglende grunnundersøkelser. 2. Kulturlandskap 3. Bomiljø Statens Vegvesen er tiltakshaver og har utarbeidet og søkt om godkjenning av reguleringsplanen. Statens Vegvesen har iht. Forvaltningslovens bestemmelser avgitt en uttalelse til klagen. Klagerne mener at funn av kvikkleire har påført prosjektet større kostnader enn beregnet, men i kalkylene er det også beregnet inn uforutsette kostnader, slik at dette skal være ivaretatt. Når det gjelder kulturlandskapet, vil dette bli endret gjennom Nedre Svenningdal, men reguleringsplanen legger opp til avbøtende tiltak for å ivareta kulturlandskapet på beste måte. Dette gjelder også i forhold til den landbruksmessige driften av eiendommene.

7 Side 7 av 49 Når det gjelder bomiljøet i Nedre Svenningdal vil dette bli endret i og med at det blir bygd en ny vei som også vil gi mer støy enn i dag. Spesielt vil anleggsperioden bli krevende ettersom eksisterende elveforebygging også skal utvides og forsterkes, men Statens Vegvesen beklager dette og ønsker å legge til rette for så god informasjon som mulig slik at graden av konflikt skal bli minst mulig. Elveforebyggingen må utvides og forsterkes på grunn av at området i seg selv er ustabilt, og ikke på grunn av veiutbyggingen. Klagerne mener også at det ikke er samsvar mellom KU og reguleringsplan, og at det på grunnlag av nye opplysninger gjennom grunnundersøkelser bør vurderes utredning av alternativ 1b Svenningåsen. Til dette er å anføre at alternativ 1b Svenningåsen tidligere er utredet av Statens Vegvesen, og at Grane kommunestyre tidligere har valgt bort dette alternativet på grunn av varslet innsigelse. Det fremkommer derfor ikke nye momenter i saken som gjør at klagen bør tas til følge med utredning av alternativ 1b Svenningåsen. Konklusjonen er at klagen ikke bør tas til følge, og at saken oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse. Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Kommunestyret Spørsmål ble stillet vedrørende enkeltrepresentanters habilitet. Ref tidligere saksbehandling ble ingen erklært inhabil i saken. Grane FRP s forslag til vedtak: Klagen tas til følge. Grane kommune ber Statens Vegvesen orientere kommunestyret og de berørte parter om de funn av kvikkleire som er gjort og de konsekvenser det medfører. Kommunestyret og de berørte parter bør gis anledning til å stille spørsmål på bakgrunn av orienteringen. Kommunestyret stemmer etter at en slik orientering er gjort om traseen bør flyttes til alternativ 1b Svenningåsen. SP s forslag til vedtak: Realitetsbehandling av saken utsettes til KS-møtet den 18. juni Statens Vegvesen inviteres til dette møtet for å informere om resultat ifm de avholdte geotekniske undersøkeløser i det aktuelle området. Berørte parter inviteres til dette møtet, der det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål på bakgrunn av avholdte informasjon. SP s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt! KS-016/14 Vedtak: Realitetsbehandling av saken utsettes til KS-møtet den 18. juni Statens Vegvesen inviteres til dette møtet for å informere om resultat ifm. de avholdte geotekniske undersøkelser i det aktuelle området. Berørte parter inviteres til dette møtet, der det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål på bakgrunn av avholdte informasjon.

8 Side 8 av Kommunestyret Kolbjørn Eriksen forespurte om sin inhabilitet, han ble erklært inhabil. Her stilte Ole Hoff som vara til saken. Forslag til vedtak fra Grane FrP: Klagen tas til følge. Grane kommune tar opp til ny avstemming om en skal gå inn for E-6 gjennom Ner-Svenningdalen eller alternativ 1b Svenningåsen. Rådmannens innstilling vedtatt med 14 mot 3 stemmer. De 3 som stemte mot stemte for forslaget fra Grane FrP. KS-018/14 Vedtak: Klagen tas ikke til følge. Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 9 av 49 FE- 08/444 14/1420 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 019/14 Nærings- og naturforvaltningskomite /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Dokumentasjon av brannvesenet i Grane kommune - Risiko og sårbarhetsanalyse innenfor fagområdet brann Vedlegg: Forslag til risiko- og sårbarhetsanalyse for Grane kommune Identifiserte fare- og ulykkesituasjoner i Grane kommune Forslag til brannordning for Grane kommune Sammendrag: Risiko og sårbarhet. I henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens 9 skal kommunen gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet i kommunen blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Analysen danner sammen med minimumskrav gitt av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen et grunnlag for å etablere en brannordning i kommunen. Som vedlegg til denne saken er det gitt nærmere utredninger om: Bakgrunn for gjennomføring av analysen med forutsetninger og begrensninger Organisering av arbeidet i forbindelse med analysen Brannvesenets oppgaver, plikter og muligheter Nærmere beskrivelse over anvendt metodikk iht. Norsk Standard Gjeldende minimumskrav fastsatt av forskrift vedr. organisering En oversikt over identifiserte fare- og ulykkessituasjoner med en tekstdel i analysen som beskriver de faktiske forhold i kommunen Kommunen skal videre dokumentere at plikten etter 9 blir oppfylt gjennom utarbeidelse av godkjent brannordning for kommunen. Denne dokumentasjonen (brannordningen) skal sammen med vedtatt risiko- og sårbarhetsanalyse oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Brann- og redningstjenesten i kommunen er i motsetning til de andre nødetatene organisert med brannmannskaper som normalt har en hovedarbeidsgiver. Bruk av våre mannskaper utløser normalt økte driftsutgifter ved innføring av nye tjenester. Dette skyldes strenge krav til opplæring og øvelser innenfor beredskapsområdet.

10 Side 10 av 49 Det er således innenfor de etablerte økonomiske rammene en svært liten frihetsgrad til å påta seg andre oppgaver / gjøremål uten at enheten tilføres friske midler. Dette er forhold som kommunestyret må være bevisste på ved introduksjon av nye kostnadsdrivende oppgaver til brann- og redningstjenesten. Det er imidlertid et ufravikelig krav om at brannvesenets innsatspersonell skal inneha den nødvendige kompetansen i forhold til de oppgavene det er satt til å løse, samt være øvet / trent på de oppgavene brannvesenet er satt til å løse. Kommunen sitt beredskapspersonell har pr. dags dato ingen egne øvingsfasiliteter som tilfredsstiller dagens miljøkrav i forhold til utslipp. Vurdering: Risiko- og sårbarhetsanalysen har avdekt at det er behov for en del investeringer for at brannvesenet skal være optimalt utrustet til brann- og redningsoppgaver. Dette vil også medføre økte driftskostnader. Rådmannens innstilling: Den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for Grane kommune innenfor fagområdet Brann vedtas slik den foreligger. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 9. Den fremlagte brannordningen (Dokumentasjon av brannvesenet) vedtas i Grane kommune og oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for endelig godkjenning. Jfr. Brannog eksplosjonsvernlovens 10. Kommunen søker om å fravike kravene nedenfor i den tid det tar å få på plass tiltakene, jfr. budsjettbehandling og økonomiplanperioden Brannsjefen innleder dialog med eieren Statens Vegvesen i den hensikt å få økonomisk tilskudd til teknisk oppgradering og kompetanseheving av brannvesenet i kommunen. Objektet Tosen vegtunnel introduserer betydelig risiko i kommunen utover det som forventes dekket av en liten kommune. Kommunen går til anskaffelse av brannpumpe. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av røykdykkerkamera. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av to komplette sett røykvernutstyr. Investering kr ,-. Kommunestyret tillegger brannvesenet oppgaven med å utføre overflateredning i kommunen. Oppgaven tilføyes brannordningen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 11. Innkjøp av nødvendig utstyr / materiell / grunnopplæring. Investering kr ,-. Kommunen etablerer høynet beredskap i forbindelse med høytider og utfartshelger. Driftskostnad ca. kr ,-. Kompetanseheving utrykningsledere (beredskapsutdanning trinn I). Driftskostnad kr ,-. Kommunen går til anskaffelse og monterer inn moderne kartverk i utrykningsenhetene som tilhører brann- og redningstjenesten. Kartverket skal vise GPS-posisjonering mot alarmsentral. Investering kr ,-. Utdanne nye sjåfører med klasse C / Kode 160. Driftskostnad kr pr. elev. For å sikre en løpende oppdatering av dokumentasjonen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 10 gis brannsjefen fullmakt til å gjøre mindre administrative endringer i ordlyden så fremt dette ikke er av prinsipiell karakter elle av vesentlig betydning for den etablerte beredskapen i kommunen. Herunder også implementering av de vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av dette saksfremlegget.

11 Side 11 av Nærings- og naturforvaltningskomite Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-019/14 Vedtak: Den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for Grane kommune innenfor fagområdet Brann vedtas slik den foreligger. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 9. Den fremlagte brannordningen (Dokumentasjon av brannvesenet) vedtas i Grane kommune og oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for endelig godkjenning. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 10. Kommunen søker om å fravike kravene nedenfor i den tid det tar å få på plass tiltakene, jfr. budsjettbehandling og økonomiplanperioden Brannsjefen innleder dialog med eieren Statens Vegvesen i den hensikt å få økonomisk tilskudd til teknisk oppgradering og kompetanseheving av brannvesenet i kommunen. Objektet Tosen vegtunnel introduserer betydelig risiko i kommunen utover det som forventes dekket av en liten kommune. Kommunen går til anskaffelse av brannpumpe. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av røykdykkerkamera. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av to komplette sett røykvernutstyr. Investering kr ,-. Kommunestyret tillegger brannvesenet oppgaven med å utføre overflateredning i kommunen. Oppgaven tilføyes brannordningen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 11. Innkjøp av nødvendig utstyr / materiell / grunnopplæring. Investering kr ,-. Kommunen etablerer høynet beredskap i forbindelse med høytider og utfartshelger. Driftskostnad ca. kr ,-. Kompetanseheving utrykningsledere (beredskapsutdanning trinn I). Driftskostnad kr ,-. Kommunen går til anskaffelse og monterer inn moderne kartverk i utrykningsenhetene som tilhører brann- og redningstjenesten. Kartverket skal vise GPS-posisjonering mot alarmsentral. Investering kr ,-. Utdanne nye sjåfører med klasse C / Kode 160. Driftskostnad kr pr. elev. For å sikre en løpende oppdatering av dokumentasjonen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 10 gis brannsjefen fullmakt til å gjøre mindre administrative endringer i ordlyden så fremt dette ikke er av prinsipiell karakter elle av vesentlig betydning for den etablerte beredskapen i kommunen. Herunder også implementering av de vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av dette saksfremlegget Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-019/14 Vedtak: Den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for Grane kommune innenfor fagområdet Brann vedtas slik den foreligger. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 9. Den fremlagte brannordningen (Dokumentasjon av brannvesenet) vedtas i Grane kommune og oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for endelig godkjenning. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 10.

12 Side 12 av 49 Kommunen søker om å fravike kravene nedenfor i den tid det tar å få på plass tiltakene, jfr. budsjettbehandling og økonomiplanperioden Brannsjefen innleder dialog med eieren Statens Vegvesen i den hensikt å få økonomisk tilskudd til teknisk oppgradering og kompetanseheving av brannvesenet i kommunen. Objektet Tosen vegtunnel introduserer betydelig risiko i kommunen utover det som forventes dekket av en liten kommune. Kommunen går til anskaffelse av brannpumpe. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av røykdykkerkamera. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av to komplette sett røykvernutstyr. Investering kr ,-. Kommunestyret tillegger brannvesenet oppgaven med å utføre overflateredning i kommunen. Oppgaven tilføyes brannordningen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 11. Innkjøp av nødvendig utstyr / materiell / grunnopplæring. Investering kr ,-. Kommunen etablerer høynet beredskap i forbindelse med høytider og utfartshelger. Driftskostnad ca. kr ,-. Kompetanseheving utrykningsledere (beredskapsutdanning trinn I). Driftskostnad kr ,-. Kommunen går til anskaffelse og monterer inn moderne kartverk i utrykningsenhetene som tilhører brann- og redningstjenesten. Kartverket skal vise GPS-posisjonering mot alarmsentral. Investering kr ,-. Utdanne nye sjåfører med klasse C / Kode 160. Driftskostnad kr pr. elev. For å sikre en løpende oppdatering av dokumentasjonen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 10 gis brannsjefen fullmakt til å gjøre mindre administrative endringer i ordlyden så fremt dette ikke er av prinsipiell karakter elle av vesentlig betydning for den etablerte beredskapen i kommunen. Herunder også implementering av de vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av dette saksfremlegget.

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 14/188 14/1664 Rigmor Tverå Side 13 av 49 Saksnummer Utvalg Møtedato 036/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Grane kommunes årsoppgjør Desisjon Trykte vedlegg: Kontrollutvalgets uttalelse 2013 Revisjonsberetning 2013 Regnskap 2013 Årsberetning 2013 Sammendrag: Grane kommunes årsregnskap 2013 godkjennes. Grane kommunes årsberetning godkjennes. Årets overskudd, kr ,33 disponering: kr reguleres inn i regnskap 2014 for betaling av avdrag på lån. Opprinnelig nedbetalingsplan avdrag lån opprettholdes. Kr ,33 avsettes disposisjonsfond Budsjettregulering: ,00 D (Avdrag lån) ,33 K (Årets overskudd) ,33 D (Avsetning disposisjonsfond) Vurdering: Årsregnskap 2013 er avlagt innen fristen ihht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning ( ) og kommuneloven 48. Regnskapet er splittet i drifts- og investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr Regnskapet er revidert og godkjent av Indre Helgeland Kommunerevisjon. Revisors beretning datert og kontrollutvalgets uttalelse datert tas til orientering. Årsregnskapet viser ett svakt netto driftsresultat. Årsaken til dette er bl.a premieavvik 2,9 mill og tilbakeføring 3 mill til Vefsnafond. Disposisjonsfondet er redusert med over 8 mill i En oversikt over disposisjon av fondet følger nedenfor.

14 Side 14 av 49 Bruk av disposisjonsfond 2013: Vedtak Beløp FS 37/13 Tilbakeføring til Vefsna-fond. Kunstgressbane KS 51/13 Premieavvik pensjon KS 54/12 Oppvekstavdeling opprinnelig budsjett FS 15/13 Innføring Feide IKT skolen FS 22/13 Prosjekt oppvekst KS 40/13 Vann/avløp + brannberedskap FS 37/13 Feilklassifisering. Overført til bundet driftsfond FS 43/13 IKT Total Bruk disposisjonsfond Årsregnskap 2013 viser mindreforbruk på kr ,33. For budsjett 2014 ble det vedtatt reduksjon på kr i betaling på avdrag lån. I og med at regnskapet for 2013 går med overskudd, foreslås at avdrag på lån innbetales etter opprinnelig nedbetalingsplan. Det resterende av årets overskudd avsettes disposisjonsfond Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane kommunes regnskap for Den fremlagte årsberetning godkjennes. 3. Disponering av årets overskudd: kr reguleres inn i regnskap 2014 for betaling avdrag på lån. Opprinnelig nedbetalingsplan avdrag lån opprettholdes. Kr ,33 avsettes disposisjonsfond Budsjettregulering: ,00 D (Avdrag lån) ,33 K (Årets overskudd) ,33 D (Avsetning disposisjonsfond) Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-036/14 Innstilling: 1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane kommunes regnskap for Den fremlagte årsberetning godkjennes. 3. Disponering av årets overskudd: kr reguleres inn i regnskap 2014 for betaling avdrag på lån. Opprinnelig nedbetalingsplan avdrag lån opprettholdes. Kr ,33 avsettes disposisjonsfond Budsjettregulering: ,00 D (Avdrag lån) ,33 K (Årets overskudd) ,33 D (Avsetning disposisjonsfond)

15 Side 15 av Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-020/14 Vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane kommunes regnskap for Den fremlagte årsberetning godkjennes. 3. Disponering av årets overskudd: kr reguleres inn i regnskap 2014 for betaling avdrag på lån. Opprinnelig nedbetalingsplan avdrag lån opprettholdes. Kr ,33 avsettes disposisjonsfond Budsjettregulering: ,00 D (Avdrag lån) ,33 K (Årets overskudd) ,33 D (Avsetning disposisjonsfond)

16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 16 av 49 FE- 07/533 14/1799 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 021/14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av ny revisor for Grane kommune Notat datert til kontrollutvalget fra KU-sekretær med følgende vedlegg: * Vedlegg A: Protokoll fra kommunestyresak 049/13 den * Vedlegg B: Brev datert fra Asle Gammelli til KU-Vefsn Sammendrag: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 49/13 der kommunestyret ber kontrollutvalget utrede flere alternative tilknytninger til eksisterende revisjonsordninger samt komme med innstilling om tilknytning til en av disse. Vedlagte notat er utarbeidet av KU-sekretær på oppdrag fra kontrollutvalget. Notatet grunngir hvorfor de to alternativene - KomRev Trøndelag IKS, og - KomRev Nord IKS er de mest aktuelle kandidatene å søke tilknytning til. Begge selskapene er såpass like at valget av en av disse ble overlatt til kontrollutvalget å ta. I den hensikt å bli noe mer kjent med de to mest aktuelle kandidatene for ny revisjon til Grane kommune, har KU s leder deltatt i møte med KomRev Nord IKS og KU s nestleder har deltatt i møte med KomRev Trøndelag IKS. På ovennevnte bakgrunn behandlet kontrollutvalget saken i møte den (KU-sak 010/14). Kontrollutvalget ble da presentert for følgende innstilling til vedtak: 1. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 049/13 samt kommuneloven 78 nr. 4, vedtar kontrollutvalget å oversende denne sakens notat til kommunestyret vedr. ny revisor med følgende innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 049/13 samt til kommunelov 78 nr. 4. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å søke tilslutning til (selskapets navn). 2. Kommunestyret ber rådmannen søke tilslutning til selskapet og imøteser egen sak fra rådmannen når selskapsavtale for det omsøkte selskap foreligger klar til behandling. Kopi av søknaden sendes kontrollutvalget. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre de praktiske avklaringene vedrørende revisjonstjenestene med det omsøkte selskap, samt trekke inn rådmannen i avklaringene der dette er relevant. 2. Med bakgrunn i at de to aktuelle interkommunale samarbeidsalternativene er nokså like, er kontrollutvalget villig til å endre innstillingens punkt 1.1 ovenfor dersom kontrollutvalgene i Hattfjelldal, Hemnes eller Vefsn kommer til andre anbefalinger av ny revisor. På denne bakgrunn vedtar derfor kontrollutvalget å endre sin anbefaling i vedtakets punkt 1.1 til å lyde det selskapsnavn som de fleste av kontrollutvalgene i kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn innstiller på.

17 Side 17 av 49 Med utgangspunkt i nokså like alternativer, vektla kontrollutvalget geografisk nærhet ved sitt valg av tilknytning til ny revisor. Kontrollutvalget godkjente ovennevnte innstilling til vedtak med følgende endringer: - KomRev Trøndelag IKS fases inn som «selskapets navn». - Vedtakets punkt. 2 utgår. Vedtaket var enstemmig og saken ble med dette vedtatt oversendt for sluttbehandling i kommunestyret med innstilling til vedtak. Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 049/13 samt til kommunelov 78 nr. 4. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å søke tilslutning til KomRev Trøndelag IKS. 2. Kommunestyret ber rådmannen søke tilslutning til selskapet og imøteser egen sak fra rådmannen når selskapsavtale for det omsøkte selskap foreligger klar til behandling. Kopi av søknaden sendes kontrollutvalget. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre de praktiske avklaringene vedrørende revisjonstjenestene med det omsøkte selskap, samt trekke inn rådmannen i avklaringene der dette er relevant Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. KS-021/14 Vedtak: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 049/13 samt til kommunelov 78 nr. 4. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å søke tilslutning til KomRev Trøndelag IKS. 2. Kommunestyret ber rådmannen søke tilslutning til selskapet og imøteser egen sak fra rådmannen når selskapsavtale for det omsøkte selskap foreligger klar til behandling. Kopi av søknaden sendes kontrollutvalget. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre de praktiske avklaringene vedrørende revisjonstjenestene med det omsøkte selskap, samt trekke inn rådmannen i avklaringene der dette er relevant.

18 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-K 12 07/544 14/848 Torgar Eggen Side 18 av 49 Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Nærings- og naturforvaltningskomite /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Strategidokument og handlingsplan for nasjonalparkkommunene Trykte vedlegg Strategidokument og handlingsplan, vedtatt februar 2013 Sammendrag: Rådet for nasjonalparkkommuner er en sammenslutning av kommuner som har fått status som nasjonalparkkommune. Status er tildelt av Miljødirektoratet, og rådet har per i dag 33 medlemskommuner. Sekretariatet er lagt til Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal på Otta, og har en administrativ ressurs på en 70 % stilling. Organisasjonen ble etablert med sitt første styre i november 2011 og har fram til årskonferansen i februar 2013 arbeidet med å utvikle et strategidokument med handlingsplan. Denne ble vedtatt på årskonferansen på Hell den 15. februar Det er vår målsetting at satsingen skal stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Det skal fokuseres på mulighetene, ikke på hindringene. Det er et mål at Nasjonalparkkommune blir et begrep med innhold som øker stedets attraktivitet og bidrar til økt stolthet for innbyggerne og økt besøk fra inn- og utland. Rådets visjon er at man sammen med nasjonalparklandsbyene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv. Det skal skapes en forståelse for betydningen av godt vertskap at dette dreier seg om kunnskap og innstilling, og handler om alle innbyggere i kommunen. I samsvar med handlingsplanen er vertskap trukket ut som et satsingsområde. Alle medlemskommuner har fått tilbud om å arrangere vertskapskurs som i stor grad er tilrettelagt av sekretariatet og Innovasjon Norge. Det er videre et mål å bidra til å mobilisere internt, skape stolthet og engasjement. Dette vurderes som et nødvendig grunnlag for i neste omgang å lykkes med næringsutvikling og verdiskaping. For å lykkes med satsingen er det nødvendig at kommunene tar innover seg at de er en nasjonalparkkommune. Dette arbeidet er avhengig av at kommunene selv gjør satsingen til sin egen og vektlegger den i sitt planarbeid.

19 Side 19 av 49 Rådet henstiller kommunene om å behandle strategidokumentet i sine respektive kommunestyrer slik at kommunen er kjent med mål, visjon og handlingsplan. Vurdering: Rådet for nasjonalparkkommuner har utarbeidet strategidokument og handlingsprogram som medlemskommunene er anmodet om å vedta. Både strategidokumentet og handlingsprogrammet legger vekt på at kommunene har en felles tilnærming til lokal verdiskaping i tilknytning til nasjonalparkene. Begge dokumentene vil trolig være nyttige verktøy i det videre arbeidet med å utvikle nasjonalparkkommunene til å bli attraktive reisemål. Rådmannens innstilling: Strategidokument og handlingsplan, vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013, vedtas av Grane kommune Nærings- og naturforvaltningskomite Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-015/14 Innstilling: Strategidokument og handlingsplan, vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013, vedtas av Grane kommune Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-022/14 Vedtak: Strategidokument og handlingsplan, vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013, vedtas av Grane kommune.

20 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 20 av 49 FE- 09/369 14/1017 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 027/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om driftstilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning Vedlegg: Utkast til kommunal medfinansieringsavtale Sammendrag: Helgeland Landbruksrådgivning søker om kommunal medfinansiering av driften for en ny 5-års periode fra og med 2015 til og med Helgeland Landbruksrådgivning (tidligere Vefsna Forsøksring) er en virksomhet som tilbyr rådgivning innenfor landbruksnæringen til ca. 600 medlemmer i 10 av kommunene på Helgeland. Virksomheten har fire ansatte, og har totalt et driftsbudsjett på ca. kr 3.2 mill og et driftsresultat på ca. kr (iht. regnskap 2013). Hovedkontoret er på Trofors. Foruten medlemskontingent finansieres driften med kommunale tilskudd, statstilskudd og eventuelle andre inntekter basert på salg av tjenester. Helgeland Landbruksrådgivning tilbyr rådgivning innen grovfòrproduksjon, potet- og korndyrking, bær og grønnsaker. I tillegg ytes tjeneseter innenfor økonomi, teknikk samt nærings- og bygdeutvikling. For mer informasjon om Helgeland Landbruksrådgivning henvises til Iht. utkast til kommunal medfinansieringsavtale for er grunnkontingenten kr 2 100,- pr. medlem for 2014, og det søkes om et kommunalt tilskudd på kr ,- pr. medlem for Det er medlemstallet i den enkelte kommune pr. 1. september foregående år som legges til grunn for beregning av samlet årlig kommunalt tilskudd. Det var 37 medlemmer i Grane kommune pr. 1. september Med samme medlemsmasse i Grane i 2015 blir samlet årlig tilskudd kr I avtaleutkastet er det også tatt forebehold om at årlig kommunalt tilskudd kan økes med inntil kr 300,- pr. medlem dersom pris- og lønnsutvikling i tidsrommet innebærer en kostnadsutvikling som krever økning av grunnkontingenten.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 10.06.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 10.06. Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 10.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Grane kommune Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Evenes kommune, org. nr (heretter benevnt kommunen)

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Evenes kommune, org. nr (heretter benevnt kommunen) Evenes kommune SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1.1. Avtaleparter 1 Bakgrunn og formål Evenes kommune, org. nr. 940 642 140 (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Dønna kommune, org. nr (heretter benevnt kommunen)

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Dønna kommune, org. nr (heretter benevnt kommunen) SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1.1. Avtaleparter 1 Bakgrunn og formål Dønna kommune, org. nr 945114878 (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen)

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I Generell del. 1 Bakgrunn og formål. Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I Generell del 1.1. Avtaleparter 1 Bakgrunn og formål Alstahaug kommune, org. nr 938712441 (heretter benevnt kommunen) og Nordland fylkeskommune, org.nr. 964982953

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I - Generell del. 1 Bakgrunn og formål

SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID. DEL I - Generell del. 1 Bakgrunn og formål NordIANJ NY FYLKESKOMMUNE Hadsel kommune SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I - Generell del 1 Bakgrunn og formål 1.1. Avtaleparter Hadsel kommune, org. nr. 958 501 420 (heretter benevnt kommunen)

Detaljer

Nordland g bod. DEL I - Generell. 1 Bakgrunn og formål. Bodø kommune, org. nr (heretter benevnt kommunen)

Nordland g bod. DEL I - Generell. 1 Bakgrunn og formål. Bodø kommune, org. nr (heretter benevnt kommunen) Nordland g bod,/ FYLKESKOMMUNE KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID DEL I - Generell del 1 Bakgrunn og formål 1.1. Avtaleparter Bodø kommune, org. nr. 972418013 (heretter benevnt kommunen) 09 Nordland

Detaljer

Revisjon av Bodø kommunes samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid.

Revisjon av Bodø kommunes samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.07.2014 46765/2014 2013/6764 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/25 Komitè for levekår 28.08.2014 14/121 Bystyret 11.09.2014 Revisjon av Bodø

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 15:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.12.2011 Møtetid: 15:00 Møtested: Møterommet v/sykehjemmet Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til rådhusets ekspedisjon som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL Side 1 av 5 Tid: 26.05.2014 kl 1000-1445. Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn» Tilstede: Jo Sjåvik (leder) Siv Marit Stormo (medlem), f.o.m. sak 020/14 Siri Kobberød (medlem) Bjørn Rasmussen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN

DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Åge Holand Tlf: 75 10 18 52 Arkiv: M81 Arkivsaksnr.: 12/4457-4 DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET I VEFSN KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE INNENFOR FAGOMRÅDET BRANN Rådmannens

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid og aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid og aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Guri Wist 08/07630-18 400 Dato: 8.10.2009 Ugradert Kommunene i Nord-Trøndelag v/ordførere og rådmenn Indre Namdal regionråd Midtre Namdal regionråd

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 06.10.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 30. september 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Formannskapssalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 16 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I GRANE Side 1 av 6 Tid: 03.05.2017 kl 1200-1445. Sted: Møterom i «Næringshagen». Tilstede: Kolbjørn Eriksen (leder), Monica Hoff (nestleder) Torild Midtlien (medlem) Tormod Thuseth (medlem) John Kappfjell (medlem)

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær

SAKLISTE. Orientering fra revisor - sak 023/14 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. Kontrollsekretær HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.11. 2014 Møtetid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29.november 2011 TID: Kl. 14.30 STED: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. februar 2008 Møtetid: 0900 1130 Møtested: Miljøbygget, møterom Hurtigruta Saker: 001/08 007/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE

Formannskapet. Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Formannskapet Innkalles med dette til møte 16.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 107/10 08/2553 AVTALE MED HOLANDSVIKA NÆRINGSEIENDOM AS 108/10 09/2932 SAMARBEID

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer