Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo"

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende representanter Åse Granmo Lisbeth Solbakken Møtende vararepresentanter Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 017/14-031/14 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 49 Møtebok Sak nr. Sakstittel 017/14 Referatsaker 018/14 Klage på vedtak vedr. Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien 019/14 Dokumentasjon av brannvesenet i Grane kommune - Risiko og sårbarhetsanalyse innenfor fagområdet brann 020/14 Grane kommunes årsoppgjør Desisjon 021/14 Valg av ny revisor for Grane kommune 022/14 Strategidokument og handlingsplan for nasjonalparkkommunene 023/14 Søknad om driftstilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning /14 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 025/14 Trafikksikkerhetstiltak i kommunene 026/14 Interkommunal samarbeidsavtale - Øyeblikkelig hjelp døgnopphold 027/14 Kommunalt Boligprosjekt på Trofors - Bosetting av flyktninger /14 Høring - Lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler i forkant av kommunereformen. 029/14 Røssåga - Høring ifm Revisjon av Konsesjonsvilkår. 030/14 1. tertialrapport Grane kommune 031/14 Startlån til viderefordeling Til Innkalling og saksliste: En generell oppfatning av stor saksmengde i en hektisk periode med avvikling av årets Granedager, hvor mange av KS-medlemmene er/var involvert. Ergo liten tid til saksforberedelser. Fra ordfører info om at orientering om HagVekst v daglig leder Åge B Stabbforsmo utsettes. Videre om 1 ekstrasak, KS-sak 031/14, Opptak av 2,5 mill i Startlån fra Husbanken.

3 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 3 av 49 DATO- 14/213 14/1892 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 017/14 Kommunestyret Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/1891 I Knut Soleglad Referatsak til kommunestyret fra kontrollutvalget Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-017/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 4 av 49 FE- 11/94 14/1229 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 016/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Klage på vedtak vedr. Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien Vedlegg: Klage datert fra Stein-Erik Eriksen m.fl. Uttalelse til klagen fra Statens Vegvesen datert KS-sak nr. 29/13 Reguleringsplan for E6 brattåsen Lien KS-sak nr. 09/14 Ny behandling Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien Sammendrag: Stein-Erik Eriksen, Heidi Skar, Helge Valrygg og Berit Strømstad klager på Grane kommunestyres vedtak av i sak nr. 09/14 Ny behandling Reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien. Flg. vedtak er fattet i saken: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Et flertall bestående av Grane AP avviste innbyggerinitiativet om forslag til vurdering ift. traseendring E6 i Grane. SP og FrP beklager dette sterkt. Iht. Plan- og bygningslovens kan kommunestyrets vedtak påklages, jfr Klagen er fremmet innenfor klagefristen, og som berørte grunneiere og beboere i Nedre Svenningdal anses klagerne som part i saken og har klagerett. Jfr. Forvaltningslovens 2 og 28. Stein-Erik Eriksen er eier av landbrukseiendommen Svenningdal Nedre gnr. 50 bnr. 2 og Berit Strømstad er eier av landbrukseiendommen Svenningdal Nedre gnr. 50 bnr. 1. Heidi Skar er Stein-Erik Eriksens ektefelle og Helge Valrygg er Berit Strømstads samboer. Begge eiendommene blir berørt av reguleringsplanen med arealinngrep. Klagerne viser til både konsekvensutredningen (KU) og reguleringsplanen og mener det har kommet flere nye momenter som gjør at saken må vurderes på nytt. De mener også at det foreligger momenter som omtales helt forskjellig i KU og reguleringsplanen.

5 Side 5 av 49 Klagerne mener at flg. momenter er for dårlig opplyst eller tatt for lite hensyn til når avgjørelsen om trasevalg 1b gjennom Nedre Svenningdal ble tatt: 1. Kostnader og manglende grunnundersøkelser. Klagerne mener det er store endringer i ordlyden som omfatter trase 1b i forhold til det som var da KU ble lagt frem. Dette begrunnes med at det på grunn av funn av kvikkleire må bygges ny elveforebygging, og dette betyr at Nedre Svenningdal blir sterkt berørt både på vestlig og østlig side, noe som ikke var tema da KU ble lagt frem. Klagerne mener derfor at det må ha vært manglende grunnundersøkelser i forkant av reguleringsplanen. Klagerne antar at rammene for trasevalget må ha blitt økt i perioden på grunn av kvikkleirefunn. Dette begrunnes med at Grane kommune fattet vedtak ut fra at alternativ 1b var det minst kostbare alternativet, og at prisdifferansen på kr 105 millioner mellom alternativ 1b Svenningåsen og 1b må ha krympet. 2. Kulturlandskap Klagerne mener at vedtatt reguleringsplan ikke ivaretar landskapskvaliteter, kulturmiljø og naturmiljø på en god måte i Nedre Svenningdal slik som beskrevet i reguleringsplanen at prosjektet vil bidra til. Et unikt kulturlandskap vil bli brutt opp med en ny E6. Dette begrunnes med bla. at Nedre Svenningdal har en viktig lokalhistorisk rolle for Trofors tettsted. Det var her Svenningdal Trevarefabrikk først ble grunnlagt, og dalen hadde i perioden 1877 til 1900 en av Norgeshistoriens største sølvgruvedrifter, som landskapet bærer preg av i dag. Klagerne kan ikke se at den vedtatte reguleringsplanen ivaretar ansvarsområdene landskapskvaliteter, kulturmiljø og naturmiljø slik den skal gjøre. 3. Bomiljø Klagerne mener at det ikke er samsvar mellom KU og reguleringsplanen mht. gjennomføring av anleggsperioden. Iht. reguleringsplanen vil det bli en krevende anleggsperiode i Nedre Svenningdal, men dette fremgår ikke av KU iflg. klagerne. Klagerne bemerker også at både ny E6 og ny elveforebygging i Nedre Svenningdal vil gi en dramatisk forringelse av bomiljøet. Klagerne mener at de nye opplysningene som er kommet frem i reguleringsplanen avviker mye fra tidligere faktagrunnlag i KU, og at det på grunnlag av de nye opplysninger som er kommet frem gjennom grunnundersøkelser bør vurderes en utredning av trase 1b Svenningåsen. Det er Statens Vegvesen som er tiltakshaver og som har søkt Grane kommune om godkjenning av reguleringsplanen iht. Plan- og bygningsloven. Iht. Forvaltningslovens bestemmelser har Statens Vegvesen anledning til å avgi uttalelse til klagen. Statens Vegvesen har avgitt bla. flg. uttalelse til klagen: Planlegging etter Plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. En vurdering av samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet skal derfor være tema i planleggingen, slik at vi unngår å sette liv, helse og materielle verdier i fare gjennom en uheldig arealdisponering. En slik vurdering vil bli mer og mer detaljert dess lengre ned i plannivå man kommer, medførende at vurderinger foretatt på kommunedelplannivå vil være grovere enn vurderinger foretatt på detaljreguleringsnivå.

6 Side 6 av 49 I tilfellet Brattåsen Lien er det påvist kvikkleire i Nedre Svenningdal. For å sikre at elva Vefsna ikke skal kunne grave seg inn i kvikkleiremassene og forårsake et kvikkleireskred må eksisterende elveforebygging utvides. Det gjøres i denne anledning spesielt oppmerksom på at det ikke er bygging av E6 som nødvendiggjør områdestabiliserende tiltak, men at stabiliteten i området i seg selv er for dårlig. Nødvendige geotekniske tiltak vil påvirke enkelteiendommer og grunneiere mer enn det som ble forespeilet i kommunedelplanen. Vegvesenet opplever dette som beklagelig og vil sørge for at grunneiere holdes godt informert før og under byggingen, slik at graden av konflikt skal bli minst mulig. I kostnadsanslaget for bygging av prosjektet, basert på kommunedelplan E6 Brattåsen Lien, er det tatt inn usikkerhetskostnader knyttet til geotekniske forhold som krever ev. tiltak. Med den kunnskap vi har, vil ikke funn av kvikkleire i Nedre Svenningdal gi økte prosjektkostnader utover beregningene i kostnadsoverslaget fra kommunedelplanprosessen og kostnadsoverslaget fra reguleringsplanprosessen. Med vurderinger av grunnforholdene og miljøinngrepene, mener vi det ikke er nye momenter som tilsier at vi ikke kan gjennomføre framføring av ny E6 i Nedre Svenningdal innenfor kostnadsanslagene og innenfor forsvarlige miljøkriterier. Statens Vegvesen vil hevde at kommunedelplanprosessen med valg av alternativ var tilstrekkelig som grunnlag for fastsettelse av korridor for videre reguleringsplanlegging. I denne prosessen var alternativ 1b Svenningåsen et av trasealternativene som ble utredet og planbehandlet. Statens Vegvesen kan for øvrig ikke se at klagen frembringer momenter som ikke tidligere er vurdert under behandlingen av detaljregulering for E6 Brattåsen Lien. Vurdering: Iht. Forvaltningslovens bestemmelser skal forvaltningsorganet som har fattet vedtak i saken behandle saken på nytt når det foreligger klage på vedtaket. Dersom klagen ikke tas til følge skal saken behandles av klageinstansen som fatter endelig vedtak i saken. I dette tilfellet er klageinstansen Fylkesmannen. Klagerne i saken har fremmet en skriftlig klage innen klagefristen på Grane kommunes vedtak om godkjenning av reguleringsplanen for Brattåsen Lien. Klagen omfattes i hovedsak av flg. forhold: 1. Kostnader og manglende grunnundersøkelser. 2. Kulturlandskap 3. Bomiljø Statens Vegvesen er tiltakshaver og har utarbeidet og søkt om godkjenning av reguleringsplanen. Statens Vegvesen har iht. Forvaltningslovens bestemmelser avgitt en uttalelse til klagen. Klagerne mener at funn av kvikkleire har påført prosjektet større kostnader enn beregnet, men i kalkylene er det også beregnet inn uforutsette kostnader, slik at dette skal være ivaretatt. Når det gjelder kulturlandskapet, vil dette bli endret gjennom Nedre Svenningdal, men reguleringsplanen legger opp til avbøtende tiltak for å ivareta kulturlandskapet på beste måte. Dette gjelder også i forhold til den landbruksmessige driften av eiendommene.

7 Side 7 av 49 Når det gjelder bomiljøet i Nedre Svenningdal vil dette bli endret i og med at det blir bygd en ny vei som også vil gi mer støy enn i dag. Spesielt vil anleggsperioden bli krevende ettersom eksisterende elveforebygging også skal utvides og forsterkes, men Statens Vegvesen beklager dette og ønsker å legge til rette for så god informasjon som mulig slik at graden av konflikt skal bli minst mulig. Elveforebyggingen må utvides og forsterkes på grunn av at området i seg selv er ustabilt, og ikke på grunn av veiutbyggingen. Klagerne mener også at det ikke er samsvar mellom KU og reguleringsplan, og at det på grunnlag av nye opplysninger gjennom grunnundersøkelser bør vurderes utredning av alternativ 1b Svenningåsen. Til dette er å anføre at alternativ 1b Svenningåsen tidligere er utredet av Statens Vegvesen, og at Grane kommunestyre tidligere har valgt bort dette alternativet på grunn av varslet innsigelse. Det fremkommer derfor ikke nye momenter i saken som gjør at klagen bør tas til følge med utredning av alternativ 1b Svenningåsen. Konklusjonen er at klagen ikke bør tas til følge, og at saken oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse. Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Kommunestyret Spørsmål ble stillet vedrørende enkeltrepresentanters habilitet. Ref tidligere saksbehandling ble ingen erklært inhabil i saken. Grane FRP s forslag til vedtak: Klagen tas til følge. Grane kommune ber Statens Vegvesen orientere kommunestyret og de berørte parter om de funn av kvikkleire som er gjort og de konsekvenser det medfører. Kommunestyret og de berørte parter bør gis anledning til å stille spørsmål på bakgrunn av orienteringen. Kommunestyret stemmer etter at en slik orientering er gjort om traseen bør flyttes til alternativ 1b Svenningåsen. SP s forslag til vedtak: Realitetsbehandling av saken utsettes til KS-møtet den 18. juni Statens Vegvesen inviteres til dette møtet for å informere om resultat ifm de avholdte geotekniske undersøkeløser i det aktuelle området. Berørte parter inviteres til dette møtet, der det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål på bakgrunn av avholdte informasjon. SP s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt! KS-016/14 Vedtak: Realitetsbehandling av saken utsettes til KS-møtet den 18. juni Statens Vegvesen inviteres til dette møtet for å informere om resultat ifm. de avholdte geotekniske undersøkelser i det aktuelle området. Berørte parter inviteres til dette møtet, der det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål på bakgrunn av avholdte informasjon.

8 Side 8 av Kommunestyret Kolbjørn Eriksen forespurte om sin inhabilitet, han ble erklært inhabil. Her stilte Ole Hoff som vara til saken. Forslag til vedtak fra Grane FrP: Klagen tas til følge. Grane kommune tar opp til ny avstemming om en skal gå inn for E-6 gjennom Ner-Svenningdalen eller alternativ 1b Svenningåsen. Rådmannens innstilling vedtatt med 14 mot 3 stemmer. De 3 som stemte mot stemte for forslaget fra Grane FrP. KS-018/14 Vedtak: Klagen tas ikke til følge. Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 9 av 49 FE- 08/444 14/1420 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 019/14 Nærings- og naturforvaltningskomite /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Dokumentasjon av brannvesenet i Grane kommune - Risiko og sårbarhetsanalyse innenfor fagområdet brann Vedlegg: Forslag til risiko- og sårbarhetsanalyse for Grane kommune Identifiserte fare- og ulykkesituasjoner i Grane kommune Forslag til brannordning for Grane kommune Sammendrag: Risiko og sårbarhet. I henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens 9 skal kommunen gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet i kommunen blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Analysen danner sammen med minimumskrav gitt av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen et grunnlag for å etablere en brannordning i kommunen. Som vedlegg til denne saken er det gitt nærmere utredninger om: Bakgrunn for gjennomføring av analysen med forutsetninger og begrensninger Organisering av arbeidet i forbindelse med analysen Brannvesenets oppgaver, plikter og muligheter Nærmere beskrivelse over anvendt metodikk iht. Norsk Standard Gjeldende minimumskrav fastsatt av forskrift vedr. organisering En oversikt over identifiserte fare- og ulykkessituasjoner med en tekstdel i analysen som beskriver de faktiske forhold i kommunen Kommunen skal videre dokumentere at plikten etter 9 blir oppfylt gjennom utarbeidelse av godkjent brannordning for kommunen. Denne dokumentasjonen (brannordningen) skal sammen med vedtatt risiko- og sårbarhetsanalyse oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Brann- og redningstjenesten i kommunen er i motsetning til de andre nødetatene organisert med brannmannskaper som normalt har en hovedarbeidsgiver. Bruk av våre mannskaper utløser normalt økte driftsutgifter ved innføring av nye tjenester. Dette skyldes strenge krav til opplæring og øvelser innenfor beredskapsområdet.

10 Side 10 av 49 Det er således innenfor de etablerte økonomiske rammene en svært liten frihetsgrad til å påta seg andre oppgaver / gjøremål uten at enheten tilføres friske midler. Dette er forhold som kommunestyret må være bevisste på ved introduksjon av nye kostnadsdrivende oppgaver til brann- og redningstjenesten. Det er imidlertid et ufravikelig krav om at brannvesenets innsatspersonell skal inneha den nødvendige kompetansen i forhold til de oppgavene det er satt til å løse, samt være øvet / trent på de oppgavene brannvesenet er satt til å løse. Kommunen sitt beredskapspersonell har pr. dags dato ingen egne øvingsfasiliteter som tilfredsstiller dagens miljøkrav i forhold til utslipp. Vurdering: Risiko- og sårbarhetsanalysen har avdekt at det er behov for en del investeringer for at brannvesenet skal være optimalt utrustet til brann- og redningsoppgaver. Dette vil også medføre økte driftskostnader. Rådmannens innstilling: Den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for Grane kommune innenfor fagområdet Brann vedtas slik den foreligger. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 9. Den fremlagte brannordningen (Dokumentasjon av brannvesenet) vedtas i Grane kommune og oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for endelig godkjenning. Jfr. Brannog eksplosjonsvernlovens 10. Kommunen søker om å fravike kravene nedenfor i den tid det tar å få på plass tiltakene, jfr. budsjettbehandling og økonomiplanperioden Brannsjefen innleder dialog med eieren Statens Vegvesen i den hensikt å få økonomisk tilskudd til teknisk oppgradering og kompetanseheving av brannvesenet i kommunen. Objektet Tosen vegtunnel introduserer betydelig risiko i kommunen utover det som forventes dekket av en liten kommune. Kommunen går til anskaffelse av brannpumpe. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av røykdykkerkamera. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av to komplette sett røykvernutstyr. Investering kr ,-. Kommunestyret tillegger brannvesenet oppgaven med å utføre overflateredning i kommunen. Oppgaven tilføyes brannordningen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 11. Innkjøp av nødvendig utstyr / materiell / grunnopplæring. Investering kr ,-. Kommunen etablerer høynet beredskap i forbindelse med høytider og utfartshelger. Driftskostnad ca. kr ,-. Kompetanseheving utrykningsledere (beredskapsutdanning trinn I). Driftskostnad kr ,-. Kommunen går til anskaffelse og monterer inn moderne kartverk i utrykningsenhetene som tilhører brann- og redningstjenesten. Kartverket skal vise GPS-posisjonering mot alarmsentral. Investering kr ,-. Utdanne nye sjåfører med klasse C / Kode 160. Driftskostnad kr pr. elev. For å sikre en løpende oppdatering av dokumentasjonen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 10 gis brannsjefen fullmakt til å gjøre mindre administrative endringer i ordlyden så fremt dette ikke er av prinsipiell karakter elle av vesentlig betydning for den etablerte beredskapen i kommunen. Herunder også implementering av de vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av dette saksfremlegget.

11 Side 11 av Nærings- og naturforvaltningskomite Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-019/14 Vedtak: Den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for Grane kommune innenfor fagområdet Brann vedtas slik den foreligger. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 9. Den fremlagte brannordningen (Dokumentasjon av brannvesenet) vedtas i Grane kommune og oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for endelig godkjenning. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 10. Kommunen søker om å fravike kravene nedenfor i den tid det tar å få på plass tiltakene, jfr. budsjettbehandling og økonomiplanperioden Brannsjefen innleder dialog med eieren Statens Vegvesen i den hensikt å få økonomisk tilskudd til teknisk oppgradering og kompetanseheving av brannvesenet i kommunen. Objektet Tosen vegtunnel introduserer betydelig risiko i kommunen utover det som forventes dekket av en liten kommune. Kommunen går til anskaffelse av brannpumpe. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av røykdykkerkamera. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av to komplette sett røykvernutstyr. Investering kr ,-. Kommunestyret tillegger brannvesenet oppgaven med å utføre overflateredning i kommunen. Oppgaven tilføyes brannordningen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 11. Innkjøp av nødvendig utstyr / materiell / grunnopplæring. Investering kr ,-. Kommunen etablerer høynet beredskap i forbindelse med høytider og utfartshelger. Driftskostnad ca. kr ,-. Kompetanseheving utrykningsledere (beredskapsutdanning trinn I). Driftskostnad kr ,-. Kommunen går til anskaffelse og monterer inn moderne kartverk i utrykningsenhetene som tilhører brann- og redningstjenesten. Kartverket skal vise GPS-posisjonering mot alarmsentral. Investering kr ,-. Utdanne nye sjåfører med klasse C / Kode 160. Driftskostnad kr pr. elev. For å sikre en løpende oppdatering av dokumentasjonen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 10 gis brannsjefen fullmakt til å gjøre mindre administrative endringer i ordlyden så fremt dette ikke er av prinsipiell karakter elle av vesentlig betydning for den etablerte beredskapen i kommunen. Herunder også implementering av de vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av dette saksfremlegget Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-019/14 Vedtak: Den fremlagte risiko- og sårbarhetsanalysen for Grane kommune innenfor fagområdet Brann vedtas slik den foreligger. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 9. Den fremlagte brannordningen (Dokumentasjon av brannvesenet) vedtas i Grane kommune og oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for endelig godkjenning. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernlovens 10.

12 Side 12 av 49 Kommunen søker om å fravike kravene nedenfor i den tid det tar å få på plass tiltakene, jfr. budsjettbehandling og økonomiplanperioden Brannsjefen innleder dialog med eieren Statens Vegvesen i den hensikt å få økonomisk tilskudd til teknisk oppgradering og kompetanseheving av brannvesenet i kommunen. Objektet Tosen vegtunnel introduserer betydelig risiko i kommunen utover det som forventes dekket av en liten kommune. Kommunen går til anskaffelse av brannpumpe. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av røykdykkerkamera. Investering kr ,-. Kommunen går til anskaffelse av to komplette sett røykvernutstyr. Investering kr ,-. Kommunestyret tillegger brannvesenet oppgaven med å utføre overflateredning i kommunen. Oppgaven tilføyes brannordningen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 11. Innkjøp av nødvendig utstyr / materiell / grunnopplæring. Investering kr ,-. Kommunen etablerer høynet beredskap i forbindelse med høytider og utfartshelger. Driftskostnad ca. kr ,-. Kompetanseheving utrykningsledere (beredskapsutdanning trinn I). Driftskostnad kr ,-. Kommunen går til anskaffelse og monterer inn moderne kartverk i utrykningsenhetene som tilhører brann- og redningstjenesten. Kartverket skal vise GPS-posisjonering mot alarmsentral. Investering kr ,-. Utdanne nye sjåfører med klasse C / Kode 160. Driftskostnad kr pr. elev. For å sikre en løpende oppdatering av dokumentasjonen i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven 10 gis brannsjefen fullmakt til å gjøre mindre administrative endringer i ordlyden så fremt dette ikke er av prinsipiell karakter elle av vesentlig betydning for den etablerte beredskapen i kommunen. Herunder også implementering av de vedtak fattet av kommunestyret i forbindelse med behandlingen av dette saksfremlegget.

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 14/188 14/1664 Rigmor Tverå Side 13 av 49 Saksnummer Utvalg Møtedato 036/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Grane kommunes årsoppgjør Desisjon Trykte vedlegg: Kontrollutvalgets uttalelse 2013 Revisjonsberetning 2013 Regnskap 2013 Årsberetning 2013 Sammendrag: Grane kommunes årsregnskap 2013 godkjennes. Grane kommunes årsberetning godkjennes. Årets overskudd, kr ,33 disponering: kr reguleres inn i regnskap 2014 for betaling av avdrag på lån. Opprinnelig nedbetalingsplan avdrag lån opprettholdes. Kr ,33 avsettes disposisjonsfond Budsjettregulering: ,00 D (Avdrag lån) ,33 K (Årets overskudd) ,33 D (Avsetning disposisjonsfond) Vurdering: Årsregnskap 2013 er avlagt innen fristen ihht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning ( ) og kommuneloven 48. Regnskapet er splittet i drifts- og investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr Regnskapet er revidert og godkjent av Indre Helgeland Kommunerevisjon. Revisors beretning datert og kontrollutvalgets uttalelse datert tas til orientering. Årsregnskapet viser ett svakt netto driftsresultat. Årsaken til dette er bl.a premieavvik 2,9 mill og tilbakeføring 3 mill til Vefsnafond. Disposisjonsfondet er redusert med over 8 mill i En oversikt over disposisjon av fondet følger nedenfor.

14 Side 14 av 49 Bruk av disposisjonsfond 2013: Vedtak Beløp FS 37/13 Tilbakeføring til Vefsna-fond. Kunstgressbane KS 51/13 Premieavvik pensjon KS 54/12 Oppvekstavdeling opprinnelig budsjett FS 15/13 Innføring Feide IKT skolen FS 22/13 Prosjekt oppvekst KS 40/13 Vann/avløp + brannberedskap FS 37/13 Feilklassifisering. Overført til bundet driftsfond FS 43/13 IKT Total Bruk disposisjonsfond Årsregnskap 2013 viser mindreforbruk på kr ,33. For budsjett 2014 ble det vedtatt reduksjon på kr i betaling på avdrag lån. I og med at regnskapet for 2013 går med overskudd, foreslås at avdrag på lån innbetales etter opprinnelig nedbetalingsplan. Det resterende av årets overskudd avsettes disposisjonsfond Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane kommunes regnskap for Den fremlagte årsberetning godkjennes. 3. Disponering av årets overskudd: kr reguleres inn i regnskap 2014 for betaling avdrag på lån. Opprinnelig nedbetalingsplan avdrag lån opprettholdes. Kr ,33 avsettes disposisjonsfond Budsjettregulering: ,00 D (Avdrag lån) ,33 K (Årets overskudd) ,33 D (Avsetning disposisjonsfond) Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-036/14 Innstilling: 1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane kommunes regnskap for Den fremlagte årsberetning godkjennes. 3. Disponering av årets overskudd: kr reguleres inn i regnskap 2014 for betaling avdrag på lån. Opprinnelig nedbetalingsplan avdrag lån opprettholdes. Kr ,33 avsettes disposisjonsfond Budsjettregulering: ,00 D (Avdrag lån) ,33 K (Årets overskudd) ,33 D (Avsetning disposisjonsfond)

15 Side 15 av Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-020/14 Vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane kommunes regnskap for Den fremlagte årsberetning godkjennes. 3. Disponering av årets overskudd: kr reguleres inn i regnskap 2014 for betaling avdrag på lån. Opprinnelig nedbetalingsplan avdrag lån opprettholdes. Kr ,33 avsettes disposisjonsfond Budsjettregulering: ,00 D (Avdrag lån) ,33 K (Årets overskudd) ,33 D (Avsetning disposisjonsfond)

16 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 16 av 49 FE- 07/533 14/1799 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 021/14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av ny revisor for Grane kommune Notat datert til kontrollutvalget fra KU-sekretær med følgende vedlegg: * Vedlegg A: Protokoll fra kommunestyresak 049/13 den * Vedlegg B: Brev datert fra Asle Gammelli til KU-Vefsn Sammendrag: Denne saken har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 49/13 der kommunestyret ber kontrollutvalget utrede flere alternative tilknytninger til eksisterende revisjonsordninger samt komme med innstilling om tilknytning til en av disse. Vedlagte notat er utarbeidet av KU-sekretær på oppdrag fra kontrollutvalget. Notatet grunngir hvorfor de to alternativene - KomRev Trøndelag IKS, og - KomRev Nord IKS er de mest aktuelle kandidatene å søke tilknytning til. Begge selskapene er såpass like at valget av en av disse ble overlatt til kontrollutvalget å ta. I den hensikt å bli noe mer kjent med de to mest aktuelle kandidatene for ny revisjon til Grane kommune, har KU s leder deltatt i møte med KomRev Nord IKS og KU s nestleder har deltatt i møte med KomRev Trøndelag IKS. På ovennevnte bakgrunn behandlet kontrollutvalget saken i møte den (KU-sak 010/14). Kontrollutvalget ble da presentert for følgende innstilling til vedtak: 1. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 049/13 samt kommuneloven 78 nr. 4, vedtar kontrollutvalget å oversende denne sakens notat til kommunestyret vedr. ny revisor med følgende innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 049/13 samt til kommunelov 78 nr. 4. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å søke tilslutning til (selskapets navn). 2. Kommunestyret ber rådmannen søke tilslutning til selskapet og imøteser egen sak fra rådmannen når selskapsavtale for det omsøkte selskap foreligger klar til behandling. Kopi av søknaden sendes kontrollutvalget. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre de praktiske avklaringene vedrørende revisjonstjenestene med det omsøkte selskap, samt trekke inn rådmannen i avklaringene der dette er relevant. 2. Med bakgrunn i at de to aktuelle interkommunale samarbeidsalternativene er nokså like, er kontrollutvalget villig til å endre innstillingens punkt 1.1 ovenfor dersom kontrollutvalgene i Hattfjelldal, Hemnes eller Vefsn kommer til andre anbefalinger av ny revisor. På denne bakgrunn vedtar derfor kontrollutvalget å endre sin anbefaling i vedtakets punkt 1.1 til å lyde det selskapsnavn som de fleste av kontrollutvalgene i kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn innstiller på.

17 Side 17 av 49 Med utgangspunkt i nokså like alternativer, vektla kontrollutvalget geografisk nærhet ved sitt valg av tilknytning til ny revisor. Kontrollutvalget godkjente ovennevnte innstilling til vedtak med følgende endringer: - KomRev Trøndelag IKS fases inn som «selskapets navn». - Vedtakets punkt. 2 utgår. Vedtaket var enstemmig og saken ble med dette vedtatt oversendt for sluttbehandling i kommunestyret med innstilling til vedtak. Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 049/13 samt til kommunelov 78 nr. 4. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å søke tilslutning til KomRev Trøndelag IKS. 2. Kommunestyret ber rådmannen søke tilslutning til selskapet og imøteser egen sak fra rådmannen når selskapsavtale for det omsøkte selskap foreligger klar til behandling. Kopi av søknaden sendes kontrollutvalget. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre de praktiske avklaringene vedrørende revisjonstjenestene med det omsøkte selskap, samt trekke inn rådmannen i avklaringene der dette er relevant Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. KS-021/14 Vedtak: 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 049/13 samt til kommunelov 78 nr. 4. Kommunestyret vedtar på denne bakgrunn å søke tilslutning til KomRev Trøndelag IKS. 2. Kommunestyret ber rådmannen søke tilslutning til selskapet og imøteser egen sak fra rådmannen når selskapsavtale for det omsøkte selskap foreligger klar til behandling. Kopi av søknaden sendes kontrollutvalget. 3. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre de praktiske avklaringene vedrørende revisjonstjenestene med det omsøkte selskap, samt trekke inn rådmannen i avklaringene der dette er relevant.

18 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE-K 12 07/544 14/848 Torgar Eggen Side 18 av 49 Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Nærings- og naturforvaltningskomite /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Strategidokument og handlingsplan for nasjonalparkkommunene Trykte vedlegg Strategidokument og handlingsplan, vedtatt februar 2013 Sammendrag: Rådet for nasjonalparkkommuner er en sammenslutning av kommuner som har fått status som nasjonalparkkommune. Status er tildelt av Miljødirektoratet, og rådet har per i dag 33 medlemskommuner. Sekretariatet er lagt til Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal på Otta, og har en administrativ ressurs på en 70 % stilling. Organisasjonen ble etablert med sitt første styre i november 2011 og har fram til årskonferansen i februar 2013 arbeidet med å utvikle et strategidokument med handlingsplan. Denne ble vedtatt på årskonferansen på Hell den 15. februar Det er vår målsetting at satsingen skal stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Det skal fokuseres på mulighetene, ikke på hindringene. Det er et mål at Nasjonalparkkommune blir et begrep med innhold som øker stedets attraktivitet og bidrar til økt stolthet for innbyggerne og økt besøk fra inn- og utland. Rådets visjon er at man sammen med nasjonalparklandsbyene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv. Det skal skapes en forståelse for betydningen av godt vertskap at dette dreier seg om kunnskap og innstilling, og handler om alle innbyggere i kommunen. I samsvar med handlingsplanen er vertskap trukket ut som et satsingsområde. Alle medlemskommuner har fått tilbud om å arrangere vertskapskurs som i stor grad er tilrettelagt av sekretariatet og Innovasjon Norge. Det er videre et mål å bidra til å mobilisere internt, skape stolthet og engasjement. Dette vurderes som et nødvendig grunnlag for i neste omgang å lykkes med næringsutvikling og verdiskaping. For å lykkes med satsingen er det nødvendig at kommunene tar innover seg at de er en nasjonalparkkommune. Dette arbeidet er avhengig av at kommunene selv gjør satsingen til sin egen og vektlegger den i sitt planarbeid.

19 Side 19 av 49 Rådet henstiller kommunene om å behandle strategidokumentet i sine respektive kommunestyrer slik at kommunen er kjent med mål, visjon og handlingsplan. Vurdering: Rådet for nasjonalparkkommuner har utarbeidet strategidokument og handlingsprogram som medlemskommunene er anmodet om å vedta. Både strategidokumentet og handlingsprogrammet legger vekt på at kommunene har en felles tilnærming til lokal verdiskaping i tilknytning til nasjonalparkene. Begge dokumentene vil trolig være nyttige verktøy i det videre arbeidet med å utvikle nasjonalparkkommunene til å bli attraktive reisemål. Rådmannens innstilling: Strategidokument og handlingsplan, vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013, vedtas av Grane kommune Nærings- og naturforvaltningskomite Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-015/14 Innstilling: Strategidokument og handlingsplan, vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013, vedtas av Grane kommune Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-022/14 Vedtak: Strategidokument og handlingsplan, vedtatt av Rådet for nasjonalparkkommuner i februar 2013, vedtas av Grane kommune.

20 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 20 av 49 FE- 09/369 14/1017 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 027/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Søknad om driftstilskudd til Helgeland Landbruksrådgivning Vedlegg: Utkast til kommunal medfinansieringsavtale Sammendrag: Helgeland Landbruksrådgivning søker om kommunal medfinansiering av driften for en ny 5-års periode fra og med 2015 til og med Helgeland Landbruksrådgivning (tidligere Vefsna Forsøksring) er en virksomhet som tilbyr rådgivning innenfor landbruksnæringen til ca. 600 medlemmer i 10 av kommunene på Helgeland. Virksomheten har fire ansatte, og har totalt et driftsbudsjett på ca. kr 3.2 mill og et driftsresultat på ca. kr (iht. regnskap 2013). Hovedkontoret er på Trofors. Foruten medlemskontingent finansieres driften med kommunale tilskudd, statstilskudd og eventuelle andre inntekter basert på salg av tjenester. Helgeland Landbruksrådgivning tilbyr rådgivning innen grovfòrproduksjon, potet- og korndyrking, bær og grønnsaker. I tillegg ytes tjeneseter innenfor økonomi, teknikk samt nærings- og bygdeutvikling. For mer informasjon om Helgeland Landbruksrådgivning henvises til Iht. utkast til kommunal medfinansieringsavtale for er grunnkontingenten kr 2 100,- pr. medlem for 2014, og det søkes om et kommunalt tilskudd på kr ,- pr. medlem for Det er medlemstallet i den enkelte kommune pr. 1. september foregående år som legges til grunn for beregning av samlet årlig kommunalt tilskudd. Det var 37 medlemmer i Grane kommune pr. 1. september Med samme medlemsmasse i Grane i 2015 blir samlet årlig tilskudd kr I avtaleutkastet er det også tatt forebehold om at årlig kommunalt tilskudd kan økes med inntil kr 300,- pr. medlem dersom pris- og lønnsutvikling i tidsrommet innebærer en kostnadsutvikling som krever økning av grunnkontingenten.

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer