Meld. St. 26. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meld. St. 26. (2012 2013) Melding til Stortinget. Nasjonal transportplan 2014 2023"

Transkript

1 Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan

2 Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan

3

4 Oversikt over innhold 1 Innledning og sammendrag et moderne transportsystem gjennom økte ressurser og effektivisering Grunnlaget for meldingen Utviklingstrekk og perspektiver Enklere, raskere, sikrere et framtidsrettet transport- system Målene for transport- politikken Effektivisering, prosjekt- organisering og bruker- finansiering Økonomiske ressurser Byområdene styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere Framkommelighet og konkurransekraft strategi for en effektiv godstransport Transportsikkerhet Miljø Universell utforming alle skal med Samfunnssikkerhet og beredskap Investeringsprogrammet for transportnettet prioriteringer i korridorene Regional utvikling og mobilitet i og mellom distriktene

5 Deltaljert innhold 1 Innledning og sammendrag et moderne transportsystem gjennom økte ressurser og effektivisering Innledning Vi ruster oss for framtiden økt satsing på samferdsel Vi har oppnådd mye Fremdeles store utfordringer Hovedprioriteringer Virkninger og måloppnåelse Regjeringen følger opp Klimaforliket Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Helhetlige bymiljøavtaler tiltak for mer målrettet samarbeid i byområdene Flere syklister og fotgjengere Framdriftsplan for utbygging av InterCity-strekningene Mer gods fra veg til sjø og bane Mer effektiv bruk av ressursene Forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring Forenkle og effektivisere bompengeinnkrevingen Effektivisering i etatene og Avinor Effektivisering av planprosessen Nærmere om investerings- programmet Grunnlaget for meldingen Oppfølging av Nasjonal transportplan Økonomisk oppfølging i tre planperioder Oppfølging av Nasjonal transportplan Oppfølging av målene i Nasjonal transportplan Bedre framkommelighet Bedre trafikksikkerhet Miljø Universell utforming Planprosess Transportetatenes og Avinors planforslag Hovedtrekk i planforslaget Høringsuttalelser Høringsuttalelser fra fylkeskommunene og de fire største byene Høringsuttalelser fra statlige etater, organisasjoner og næringsliv Metodeutvikling og bruk av samfunnsøkonomiske analyser Utviklingstrekk og perspektiver Internasjonale utviklingstrekk, konsekvenser for Norge Globale utviklingstrekk Utviklingen i Europa, hovedtrekk i EUs hvitbok Nasjonale utviklingstrekk, perspektiver på transport- behovet Drivkrefters betydning og utfordringer for transport- systemet Hovedtrekk i transport- utviklingen Konkurranseflater for gods- og persontransport Framskrivninger grunn- prognoser Kunnskapsbehov forskning og utvikling Enklere, raskere, sikrere et framtidsrettet transport- system Grunnlaget for den langsiktige utviklingen av transportnettet Samordnet innsats er nødvendig for å nå målene Langsiktig strategi for vegnettet Kartlegging av standard på riksvegnettet Nærmere om ferjefri E Prioriteringer i planperioden gir et løft for vegtransporten Nærtrafikk i og rundt byene Framkommelighet mellom landsdeler og regional utvikling Standardløft for vegnettet Langsiktig strategi for tog- tilbudet... 59

6 4.3.1 Utredninger av framtidige transportmuligheter på jernbanen Høyhastighetsjernbane i Sør-Norge Kapasitetsutfordringer i Oslo-området Konseptvalgutredning for InterCity-strekningene på Østlandet Strategi for utviklingen av tog- tilbudet på IC-strekningene Hovedprioriteringer på lang sikt Hovedprioriteringer i plan- perioden gir et løft for jernbane- transporten Langsiktig strategi for luftfarten En framtidsrettet utvikling av de store lufthavnene En framtidsrettet utvikling av de nasjonale, regionale og lokale lufthavnene Finnmark og Troms Lofoten og Vesterålen Bodø Helgeland Nord-Trøndelag Vestlandet Fagernes Sørlandet Restrukturering av Luftforsvaret og konsekvenser for sivil luftfart Lufthavnene utenfor Avinor Langsiktig strategi for sjø- transport Strategier for sjøtransporten Farleden Havnestruktur Nærskipsfartsstrategi Fiskerihavner Sikkerhet og framkommelighet Farledsgjennomgang Lostjenesten Meldings- og informasjons- tjenester Økt bruk av ITS i sjøtransporten Hovedprioriteringer i plan- perioden styrking av sjø- transporten Målene for transport- politikken Målstrukturen i planperioden Samfunnsøkonomiske virkninger Måloppnåelse Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader Økt transportsikkerhet Reduserte miljøskadelige virkninger av transport Universell utforming av transportsystemet Forhold som påvirker måloppnåelse Effektivisering, prosjekt- organisering og bruker- finansiering Økte rammer stiller nye krav Forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring Ny ordning for særskilt prioriterte prosjekt Effektivisering gjennom samordning Kompetanse og ressursbehov i jernbanesektoren Effektivisering av planprosessen Forslag til tiltak på kort sikt Samordning og tidlig involvering Tidsfrister i planprosessen etter PBL Forholdet mellom KVU/KS1 og planlegging etter PBL Vurderingskriterier for mer aktiv bruk av statlig plan og statlig planprogram Brukerfinansiering Bompenger Bruk av bompenger Sammenheng mellom betaling og nytte Utfordringer Mer effektiv bompengeinnkreving og økt brukervennlighet Mulige alternative kilder til finansiering av jernbane- utbygging Kjørevegsavgift på jernbane Finansiering av lufthavn- strukturen Sjøtransport brukerbetaling og avgifter Effektivisering i transportetatene og Avinor Organisering og forvaltning av transportsektoren Statlig kjøp av persontransport- tjenester

7 6.6.1 Statens kjøp av regionale flyrutetjenester Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes Kjøp av persontransporttjenester med tog Økonomiske ressurser Hovedprioriteringer innenfor de økonomiske rammene Anleggsmarkedet i Norge Hovedprioriteringer veg Drift og vedlikehold på veg Vegtilsyn Vederlag til OPS-prosjekt Investeringer på veg Store prosjekt Helhetlige bymiljøavtaler Utbedringstiltak Tiltak for gående og syklende Trafikksikkerhetstiltak Miljø- og servicetiltak Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Fornying tiltak for å ta igjen forfall Planlegging og grunnerverv Ikke rutefordelte midler Skredsikring på riks- og fylkesveg E16 over Filefjell og E6 vest for Alta Rentekompensasjon for transport- tiltak i fylkene Kjøp av riksvegferjetjenester Styrking av rammetilskuddet til fylkene som kan benyttes til å ruste opp fylkesvegnettet Hovedprioriteringer jernbane Drift og vedlikehold på jernbanen Drift og vedlikehold (inkludert fornying) Investeringer i jernbanen Store prosjekt Kapasitet Sikkerhet og miljø Stasjoner og knutepunkt Bedre togtilbud i Østlands- området Oslo-prosjektet Nytt dobbeltspor Oslo-Ski Hovedprioriteringer luftfart Drift og vedlikehold Flysikring, flygeinformasjons- tjenesten, kartdata og luftfartsinformasjon Investeringer Tilskudd til lufthavner utenfor Avinor Hovedprioriteringer sjø Navigasjonsinfrastruktur VTS (sjøtrafikksentraler) Transportplanlegging og kystforvaltning Virkemidler for godsoverføring Fiskerihavner og tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg Farleder Fartøy Regional utvikling og mobilitet i og mellom distriktene Behovet for en differensiert transportpolitikk Regional utvikling og transport- systemet Kopling av arbeidsmarkeder Transportpolitiske virkemidler som bidrar til regional utvikling Veg, ferje, båt og bane To tiltak som påvirker geografien: IC-utbygging og E Kollektivtransport i distriktene Fiskerihavner Luftfart Reiseliv Nordområdene Utviklingstrekk og transport- behov Hovedgrep i planperioden Utvikling av Ofotbanen BarentsWatch Oppgradering av havne- infrastrukturen på Svalbard Regioner i nord Byområdene styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere Hovedutfordringer Utviklingen i transport- etterspørselen i byområdene hittil Mål for den nasjonale transport- politikken i byområdene Flere skal reise kollektivt, sykle og gå

8 9.5 Helhetlig bytransportpolitikk mer målrettet samarbeid i byområdene gjennom helhetlige bymiljøavtaler og strategi for kollektivtransport Nye helhetlige bymiljøavtaler gir samordnet virkemiddelbruk Fra bypakker til helhetlige bymiljøavtaler Strukturen i helhetlige bymiljøavtaler Belønningsordningen styrkes Forholdet mellom Belønningsordningen og helhetlige bymiljø- avtaler Dokumentasjon av resultater indikatorer Samordning av lokalt togtilbud og øvrig kollektivtransport Utvikling av knutepunkt Handlingsplan for kollektiv- transport Nye betalingsformer og bedre nasjonal reiseplanlegging gjør det enklere å reise kollektivt Regjeringens sykkelstrategi Forholdene for syklister skal bedres Fortsette med samordnet sykkelsatsing Det skal bli enklere og tryggere å være fotgjenger Tilrettelegging for godstransport i byene Restriktive tiltak er ofte nødvendig for å endre reise- vanene Køprising Bruk av bompengefinansiering i byområder Ett felles regelverk for trafikant- betaling i by Parkeringsrestriksjoner Investeringer i veg- og jernbane- infrastruktur i byområdene Status, utfordringer og tiltak i de fire største byområdene Status, utfordringer og tiltak i Oslo-området Oslopakke Status, utfordringer og tiltak i Bergensområdet Status, utfordringer og tiltak i Trondheimsområdet Status, utfordringer og tiltak i Stavangerregionen Framkommelighet og konkurransekraft strategi for en effektiv godstransport Hovedutfordringer Næringslivets behov for persontransport Regjeringens godsstrategi Overføring av gods fra veg til sjø og bane Integrerte logistikknutepunkt Godstransport på veg Flere raste- og hvileplasser Mer gods på jernbane økt kapasitet og driftssikkerhet Regjeringens godsstrategi for jernbane Økt driftstabilitet bedre punktlighet og regularitet Økt strekningskapasitet Økt terminalkapasitet Effektiv og konkurransenøytral terminaldrift Mer godstransport på sjø Tiltak for å styrke nærskips- farten Tiltak som stimulerer til bruk av nærskipsfart Tilskuddsordning for investeringer i utpekte havner Tilskuddsordning for havne- samarbeid og gods- konsentrasjon Forskning og utredning om godstransport på sjø Vegtilknytning til havn En effektiv og moderne los- tjeneste Investering i maritim infrastruktur, sikkerhet og fram- kommelighet Videreføring av Norsk senter for nærskipsfart Godstransport med fly ITS ny teknologi skal bidra til å nå transportpolitiske mål Veg Jernbane Sjøtransport Luftfart Kollektivtrafikk

9 11 Transportsikkerhet Hovedutfordringer for økt transportsikkerhet Reduksjon av antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken Ulykkestyper Ulykkesutsatte grupper og risikoatferd Halvering av antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken Satsingsområder i planperioden Sikre et fortsatt høyt nivå i føreropplæringen Arbeide videre for å øke over- holdelse av fartsgrenser, fremme økt og riktig bruk av bilbelte og forhindre ruspåvirket kjøring Intensivere arbeidet med å sikre vegnettet og bedre trafikkmiljøet for syklende, gående og kollektivreisende Intensivere og målrette kontroll- virksomheten Tilrettelegge for økt bruk av teknologi som bidrar til trafikksikkerhet Videreføre utviklingen av tiltak for høyrisikogrupper i trafikken Videreutvikle kunnskaps- grunnlaget innen trafikk- sikkerhet Forebygge ulykker med barn og unge Opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået i jernbane- transport, sjøtransport og i luftfart Jernbanetransport Vektlegge risikovurderinger ved prioritering av tiltak Øke sikkerhetsnivået gjennom en offensiv satsing på investeringer Tilrettelegge for en risikobasert sikkerhetsstyring for jernbanevirksomhetene Prioritere aktiv deltakelse ved utvikling av EØS-regelverket Sjøtransport Ulykkesbildet Satsingsområder i perioden Luftfart Miljø Hovedutfordringer Prinsipper i miljøpolitikken Klima Regjeringens mål for planperioden Klimavirkemidler Transportmiddelfordeling og utslippstall Transportmiddel og drivstoff med lavere klimagassutslipp Transnova Energifondets betydning for transportsektoren Klimagassvirkninger av tiltakene i NTP Ren luft og støy Svevestøv og NO NO X Støy Dyrket jord Naturmangfold Miljøhensyn i drift og vedlikehold Kulturminner Arkitektur Universell utforming alle skal med Utfordringer Mål om universell utforming Veg Tilskudd til tilgjengelighetstiltak innenfor kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområde Jernbane Luftfart Sjøtransport Informasjon Samfunnssikkerhet og beredskap Hovedutfordringer juli-kommisjonen Hovedinnretningen Prinsipper for samfunns- sikkerhet og beredskap Krisescenarier og risikobildet Hovedmål og satsingsområder Fylkeskommunen Klimaendringer og natur- katastrofer Terror og andre tilsiktede hendelser Opprettholde god beredskap mot akutt forurensning fra sjøtransport

10 15 Investeringsprogrammet for transportnettet prioriteringer i korridorene Transportkorridorene Nasjonale transportkorridorer Norges utenlandsforbindelser Grensekryssende transport Norges deltakelse i internasjonale samarbeidsstrukturer Prioriteringer i korridorene samlet oversikt Investeringer i luftfartssektoren Store investeringsprosjekt Korridorene transportutvikling, utfordringer og investeringer Korridor 1: Oslo Svinesund/ Kornsjø Korridorens rolle og betydning i transportsystemet Transportvolum og transportmiddelfordeling Flaskehalser og utfordringer i korridoren Gjennomførte KVU/KS1 i korridoren Hovedprioriteringer og virkninger Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for sjøtransport i korridoren Korridor 2: Oslo Ørje/Magnor Korridorens rolle og betydning i transportsystemet Transportvolum og transportmiddelfordeling Flaskehalser og utfordringer i korridoren Gjennomførte KVU/KS1 i korridoren Hovedprioriteringer og virkninger Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Korridor 3: Oslo Grenland Kristiansand Stavanger Korridorens rolle og betydning i transportsystemet Transportvolum og transport- middelfordeling Flaskehalser og utfordringer i korridoren Gjennomførte KVU/KS1 i korridoren Hovedprioriteringer og virkninger Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Investeringer i infrastruktur for sjøtransport i korridoren Korridor 4: Stavanger Bergen Ålesund Trondheim Korridorens rolle og betydning i transportsystemet Transportvolum og transportmiddelfordeling Flaskehalser og utfordringer i korridoren Gjennomførte KVU/KS1 i korridoren Hovedprioriteringer og virkninger Riksveginvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for lufttransport i korridoren Investeringer i infrastruktur for sjøtransport i korridoren Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Korridorens rolle og betydning i transportsystemet Transportvolum og transportmiddelfordeling Flaskehalser og utfordringer i korridoren Gjennomførte KVU/KS1 i korridoren Hovedprioriteringer og virkninger Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Korridor 6: Oslo Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund Korridorens rolle og betydning i transportsystemet

11 Transportvolum og transportmiddelfordeling Flaskehalser og utfordringer i korridoren Gjennomførte KVU/KS1 i korridoren Hovedprioriteringer og virkninger Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Korridor 7: Trondheim Bodø med armer til svenskegrensen Korridorens rolle og betydning i transportsystemet Transportvolum og transportmiddelfordeling Flaskehalser og utfordringer i korridoren Gjennomførte KVU/KS1 i korridoren Hovedprioriteringer og virkninger Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Investeringer i infrastruktur for sjøtransport i korridoren Korridor 8: Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og armer til grensene mot Sverige, Finland og Russland Korridorens rolle og betydning i transportsystemet Transportvolum og transportmiddelfordeling Flaskehalser og utfordringer i korridoren Gjennomførte KVU/KS1 i korridoren Hovedprioriteringer og virkninger Riksveginvesteringer i korridoren Jernbaneinvesteringer i korridoren Investeringer i infrastruktur for luftfart i korridoren Investeringer i infrastruktur for sjøtransport i korridoren

12

13 Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget Nasjonal transportplan Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. april 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag et moderne transportsystem gjennom økte ressurser og effektivisering Figur 1.1 Veg og jernbane inn mot Oslo. Foto: Olav Heggø

14 14 Meld. St Innledning Regjeringen vil utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere. Dette vil bidra til å styrke næringslivets konkurransekraft, bedre bymiljø og regional utvikling. En robust infrastruktur med god standard vil også bedre trafikksikkerheten og gjøre at transportsystemet i størst mulig grad kan benyttes av alle. Videre vil regjeringen utvikle transportsystemet slik at de miljøskadelige virkningene av transport blir begrenset og bidrar til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Oppfølgingen av Klimaforliket har vært sentralt i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan Regjeringen tar utgangspunkt i en langsiktig strategi for hvordan transportsystemet bør utvikles, jf. kapittel 4. Den langsiktige strategien bygger på at de enkelte transportformenes fortrinn skal utnyttes og samspillet mellom dem styrkes, slik at det legges til rette for effektiv ressursbruk. Transportformene er kjennetegnet ved at: Vegsystemet binder landet sammen og er utgangspunktet for de fleste transporter. Jernbanetransport er miljøvennlig og effektivt i områder med store transportstrømmer. Flytransport er en sikker og effektiv transportform for både lange og mellomlange reiser, og en desentralisert lufthavnstruktur gir god tilgang til flytransport i hele landet. Sjøtransport er mest gunstig for transport av store godsmengder på lange strekninger. I tråd med dette legger regjeringen til grunn en differensiert transportpolitikk, der det er tatt hensyn til at de ulike transportformene har ulike egenskaper og at det er forskjellige transportbehov i ulike deler av landet. Hovedutfordringen i spredtbygde områder er å tilby gode og pålitelige transportløsninger, mens utfordringen i de store byområdene er knyttet til å sikre tilstrekkelig framkommelighet og bidra til et bedre bymiljø. Regjeringens hovedgrep er å prioritere tiltak for bedre kapasitet og et mer robust vegnett i distriktene, mens det i og omkring byområdene er lagt mest vekt på å utvikle et effektivt kollektivtilbud og økt tilrettelegging for syklister og fotgjengere. Regjeringen har som ambisjon å binde Vestlandet sammen gjennom en opprustet og ferjefri E39 og legger i denne meldingen opp til oppstart av en rekke prosjekt langs E39 og til planlegging av andre. Samlet satsing på E39 i denne Nasjonal transportplan er om lag 42 mrd. kr, av dette utgjør bompenger 20 mrd. kr. Det statlige bidraget er 22 mrd. kr. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging skal ta sikte på ferdigstilling i løpet av en tjueårsperiode. Regjeringen vil ved senere rulleringer av Nasjonal transportplan komme tilbake til hvordan ambisjonen skal følges videre opp. Utover satsingen på E39 vil Sør-Norge få en kraftig oppgradering av flere strekninger på hovedfartsårene E6, E16, E18 og E134. I løpet av perioden vil det på E18, fra svenskegrensen til Kristiansand, bli firefelts veg mellom Oslo og Langangen i Telemark, mens det gjøres betydelige arbeider på lange strekninger sør for Langangen. Regjeringen prioriterer utbyggingen av Inter- City-strekningene høyt. Det legges opp til en utbygging som vil gi gradvise tilbudsforbedringer for de reisende. Innen utgangen av 2024 vil det være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Seut/Fredrikstad og Hamar. Innen utgangen av 2026 vil dobbeltsporet bli utvidet til Sarpsborg og det vil bli bygget ut kapasitet for godstrafikken på Dovre- og Østfoldbanen. Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging skal ta sikte på ferdigstilling i Det legges opp til anleggsstart for Oslo-Ski (Follobanen) i starten av planperioden. Follobanen vil, når strekningen står ferdig, gi en betydelig forbedring av togtilbudet for reisende med lokal- og IC-tog. E6 gjennom Sør- og Nord-Trøndelag får en kraftig opprusting. Videre prioriterer regjeringen å modernisere og elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen i perioden. Elektrifisering, bygging av dobbeltspor på strekningen Hell-Værnes og øvrige moderniseringstiltak, vil gi et langt bedre togtilbud enn i dag. I tiårsperioden summerer samlet satsing på veg og jernbane i de tre nordligste fylkene seg til 26,6 mrd. kr. Av dette utgjør bompenger 4 mrd. kr. De sammenhengende tiltakene på E6 i Helgeland gir god vegstandard sør for Saltfjellet. Regjeringens satsing på E10 bedrer vegforbindelsen for både Vesterålen og Lofoten. I Nordland og Troms gjøres utbedringer på viktige fjelloverganger. Med ferdigstillingen av E6 vest for Alta vil E6 stort sett ha god standard i Finnmark og ny Tana bru fjerner en betydelig flaskehals for trafikken i Øst- Finnmark. Utbygging av E105 bedrer forbindelsen mellom Kirkenes og Russland. På jernbanen settes det av midler til kapasitetsøkende tiltak på Ofotbanen. I tillegg prioriteres utbygging av kryssingsspor samt fullføring av fjernstyring på hele Nordlandsbanen. I lys av de store transportutfordringene i de nærmeste tiår, særlig i byområdene, og regjeringens sterke prioritering av jernbanen i disse

15 Meld. St områdene, legges det ikke opp til å bygge egne høyhastighetsjernbaner i Norge i kommende planperiode. Traséene for ny infrastruktur på ICstrekningene vil imidlertid bli tilrettelagt for 250 km/t på de strekningene der det ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenliknet med en hastighet på 200 km/t og kan dermed inngå i et eventuelt framtidig høyhastighetsnett. Tiltakene som gjennomføres i planperioden og ambisjonene fram til 2030, vil redusere reisetiden på dagens fjerntogstrekninger til dels betydelig. Dette gjelder i første rekke Dovrebanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I et noe lengre perspektiv vil ambisjonene for utvikling av de lange strekningene kunne utvikles videre. Regjeringen vil føre en offensiv sjøtransportpolitikk. Innenfor rammen av en nærskipsfartsstrategi settes det av 3 mrd. kr i planperioden til tiltak rettet mot havner og til utforming av virkemidler for å styrke nærskipsfarten.i tillegg prioriterer regjeringen farledstiltak og tiltak for å styrke den maritime trafikkovervåkingen. Et viktig prosjekt for sjøtransporten er Stad skipstunnel, et farledsprosjekt som vil redusere ulykkesrisikoen og bedre framkommeligheten langs kysten. Prosjektet vil kunne startes opp i siste seksårsperiode. Utviklingen av et moderne transportsystem krever en betydelig ressursinnsats. Regjeringen ser et potensial for å effektivisere planprosessen, bompengeinnkrevingen og etatene, jf. kapittel 6 og 7 om effektivisering og økonomiske ressurser. Regjeringen vil også sikre forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring av store infrastrukturprosjekt ved å etablere en ordning for særskilt prioriterte prosjekt. Det har siden Nasjonal transportplan vært gjennomført en omlegging av merverdiavgiftsordningen på veg. Mens det tidligere var delvis fritak beregnes det nå full merverdiavgift (mva.) jf. kapittel 7.1. Regjeringen legger til grunn en statlig planramme til veg, jernbane og sjøtransport på 453,1 mrd. kr ekskl. kompensasjon for mva. I tillegg er det satt av 9,2 mrd. kr til Belønningsordningen, slik at samlet statlig ramme er 462,3 mrd. kr i planperioden. Dette gir en samlet økning på om lag 150 mrd. kr, eller om lag 50 pst. sammenliknet med en videreføring av nivået i Inklusiv kompensasjon for mva. er samlet planramme 508 mrd. kr, som er om lag 167 mrd. kr høyere enn en videreføring av nivået i I tillegg er det lagt til grunn om lag 98 mrd. kr i bompenger. Samlet sett utgjør dette 606 mrd. kr i tiårsperioden. Staten kjøper også transporttjenester for å sikre et transportsystem som har høyere frekvens, er tryggere, rimeligere og bedre enn det som kan oppnås gjennom ren kommersiell drift. Det er i statsbudsjettet for 2013 bevilget om lag 4,9 mrd. kr til statlig kjøp av transporttjenester. Fylkeskommunene og kommunene har ansvaret for lokal kollektivtransport (unntatt jernbane) og investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet og det kommunale vegnettet, og bruker betydelige midler for å ivareta dette ansvaret. Luftfartens infrastruktur har i hovedsak vært selvfinansierende og omfattes ikke av de økonomiske rammene i denne stortingsmeldingen. Det overordnede ansvaret for luftfartsinfrastrukturen ligger likevel hos regjeringen gjennom det statlige eierskapet i Avinor AS. En stortingsmelding om virksomheten i Avinor er under utarbeiding, og regjeringen vil der komme tilbake med nærmere avklaringer av Avinors rammebetingelser. Nasjonal transportplan er den fjerde i rekken i det plansystemet som ble etablert gjennom St.meld. nr. 46 ( ) Nasjonal transportplan Det ligger en omfattende og inkluderende prosess bak utarbeidelsen av meldingen. Departementer, etater, fylkeskommuner, storbykommuner, næringsliv og organisasjoner har deltatt i prosessen. De statlige transportetatene (Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket) og Avinor har vært hovedaktører i forberedelsene av Nasjonal transportplan. Transportetatene og Avinor la i februar 2012 fram sitt felles grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan Dette planforslaget ble lagt fram for fylkeskommunene og storbykommunene til uttalelse. I tillegg har andre myndigheter, transportbrukere, organisasjoner innenfor bytransport, miljøvern, transportsikkerhet m.m. uttalt seg om planforslaget. Høringsuttalelsene fra fylkeskommuner og de største byene er særlig vektlagt i arbeidet med stortingsmeldingen. 1.2 Vi ruster oss for framtiden økt satsing på samferdsel Vi har oppnådd mye Transportpolitikken er innrettet etter mål knyttet til framkommelighet og regional utvikling, transportsikkerhet, miljø og universell utforming. Den kraftige satsingen som regjeringen la opp til i Nasjonal transportplan har gitt god måloppnåelse i form av: Reisetidsreduksjoner på riksvegnettet. Økt punktlighet og regularitet for gods- og persontog.

16 16 Meld. St Styrket framkommelighet for lokal kollektivtransport, syklende og gående. Bedre trafikksikkerhet på veg. Bedre sikkerhet til sjøs og tilrettelegging for at havnene kan utvikle seg til intermodale knutepunkt. Et mer universelt utformet og tilgjengelig transportsystem. Årlige klimagassutslipp fra transportsektoren har vært tilnærmet stabile siden 2007 selv om transportvolumet har økt. Dette skyldes bl.a. avgiftspolitikk, ulike tekniske endringer/tiltak, kollektivtiltak og omsetningskrav for biodrivstoff Fremdeles store utfordringer Globalisering, inntektsvekst og kraftig befolkningsvekst gjør det helt nødvendig å øke kapasiteten og kvaliteten i transportsystemet. Samtidig må transportsektoren, særlig i byområdene, utvikles i en mer miljøvennlig retning for å begrense klimagassutslipp og andre miljøskadelige virkninger. For å håndtere avviket mellom det sterkt økende transportbehovet i årene som kommer og den standarden vi har på infrastrukturen, vil regjeringen føre en offensiv transportpolitikk. Befolkningsveksten krever betydelig økt kapasitet i transportsystemet. Tilrettelegging for miljøvennlig transport og arealplanlegging som reduserer transportbehovet er nødvendig for å oppfylle viktige deler av Klimaforliket; slik som målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Dette for å bidra til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Samtidig skal det legges til rette for å overføre godstransport fra veg til sjø og bane. Regjeringen har lagt særlig vekt på følgende forhold: Ifølge SSB (mellomalternativet) vil det være 6 mill. innbyggere i Norge i Fram mot 2040 vil folketallet vokse i alle landets fylker, og veksten ventes å bli sterkest i Oslo, Akershus og Rogaland. Befolkningen i Oslo vil øke fra innbyggere i 2012 til i Av hensyn til framkommelighet, klima, lokalt miljø og arealknapphet er det nødvendig å øke jernbanens kapasitet, slik at denne kan ta sin del av oppgaven med å håndtere transportetterspørselen rundt de største byene. Et godt utbygget vegnett er avgjørende for store deler av næringslivets transporter og for å legge til rette for livskraftige regioner der folk kan bo og arbeide. Statens vegvesens stamnettutredning viser at det er behov for store utbygginger for å gi hovedkorridorene god standard. Et godt flyrutetilbud har stor betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i både distrikts-norge og i sentrale strøk. De siste års erfaringer viser at det er spesielt store utfordringer knyttet til drift- og vedlikehold av infrastrukturen. Prioriteringer har gitt vesentlig bedre samsvar mellom bevilgninger og behov. Nye beregninger viser imidlertid at det fortsatt er stort behov for ressurser til å ta igjen etterslepet på vegnettet og tilhørende oppgraderinger. Det ventes en vekst i godstransporten på pst., målt i tonnkm fram til Transportsystemet må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere denne veksten, samtidig som det legges til rette for at mer gods transporteres på sjø og bane. Tilstanden på fylkesvegnettet er mange steder dårlig. I de største byområdene må kollektivtransporten styrkes i det omfanget som er nødvendig for at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange Hovedprioriteringer Regjeringen har økt innsatsen både til drift og vedlikehold og utbygging av transportinfrastruktur betydelig over flere år, jf. at den økonomiske planrammen i St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan var om lag 100 mrd kr høyere enn planen for perioden Gjennom denne meldingen vil regjeringen ytterligere øke satsingen for å bedre transportsystemet. Regjeringen legger opp til en økning på om lag 167 mrd. kr (inkl. kompensasjon for mva.) i planperioden sammenliknet med en videreføring av nivået i saldert budsjett 2013, som gir en planramme på 508 mrd. kr. I tillegg er det lagt lagt til grunn om lag 98 mrd. kr i bompenger. Samlet sett utgjør dette 606 mrd. kr i tiårsperioden. Rammefordelingen er vist i tabell 1.1. Regjeringen vil fase inn de økte bevilgningene gradvis i perioden. Ressursbruken vil bli tilpasset det samlede økonomiske opplegget innenfor de rammer som følger av handlingsregelen og tilstanden i norsk økonomi for øvrig. Regjeringen legger i utgangspunktet opp til at 41,4 mrd. kr (inkl. kompensasjon for mva.) av økningen fra saldert budsjett 2013 kommer i første fireårsperiode. Denne økningen fordeles med 23,7 mrd. kr til veg,

17 Meld. St Tabell 1.1 Rammefordeling statlige midler. Årlig gjennomsnitt. Mill kr. NTP Saldert budsjett 2013 inkl. komp. mva. 1 inkl. komp. mva. NTP inkl. komp. mva. Vegformål Jernbaneverket Kystverket Sum Belønningsordningen Sum statlige midler Annen finansiering (anslag) Beløpet til vegformål er beregnet ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig årlig ramme til vegformål i Nasjonal transportplan , jf. også Prop. 1 S ( ), s. 48. Mva.-kompensasjonen for bompenger er beregnet ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig bompengenivå i de fire samme årene. Dette beløpet mill. kr inngår i beløpet til vegformål. 2 Post 35 Bjørvika er holdt utenfor, jf. at posten heller ikke inngår i rammene i Nasjonal transportplan ,1 mrd. kr til jernbane og 1,6 mrd. kr til sjøtransport. I tillegg vil Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene øke med 1 mrd. kr i fireårsperioden. Luftfartens infrastruktur har i hovedsak vært selvfinansierende og inngår ikke i de økonomiske rammene for Nasjonal transportplan. Regjeringen prioriterer å: Øke satsingen på fornying, drift og vedlikehold for å øke påliteligheten og driftsikkerheten. Veksten i forfallet på vegnettet vil stoppe tidlig i planperioden, og i løpet av planperioden blir forfallet redusert. Det forventes økt driftsstabilitet på jernbanen i løpet av planperioden. Styrke satsingen betydelig til store prosjekt på riksvegnettet i forhold til saldert budsjett 2013, og legger til grunn en årlig gjennomsnittlig ramme på om lag 9,6 mrd. kr i perioden I tillegg er det til store prosjekt lagt til grunn om lag 85 mrd. kr i bompenger i planperioden. Regjeringen legger størst vekt på å bygge ut E6, E10, E16, E18, E39 og E134. Dette vil i betydelig grad bidra til at lengre sammenhengende strekninger får god standard. Øke det gjennomsnittlige investeringsnivået til jernbanen med mer enn 50 pst. sammenliknet med saldert budsjett 2013, fra 6,1 til 9,2 mrd. kr per år. Innenfor investeringsrammen legges det opp til om lag en dobling av satsingen på store prosjekt. Dette vil gjøre det mulig å bygge ut og modernisere jernbanen på det sentrale Østlandet, i Bergensregionen og i Trøndelag. I tillegg prioriteres kapasitetsøkende tiltak på Ofotbanen høyt i planperioden. Til forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler og Belønningsordningen settes det av 26,1 mrd. kr inkl. kompensasjon for mva. (22,7 mrd. kr ekskl. kompensasjon for mva.) i tiårsperioden. Dette skal bidra til å nå målet i Klimaforliket. Styrke fylkeskommunens evne til å ta igjen forfallet på fylkesveger. Fylkeskommunen vil bli tilført 10 mrd. kr til dette i perioden Sette av totalt 16,2 mrd. kr inkl. kompensasjon for mva. (15 mrd. kr ekskl. kompensasjon for mva.) til skredsikring på riks- og fylkesvegnettet i perioden Dette er viktig for å sikre trygg og pålitelig transport for folk og næringsliv i hele landet. Sikre Avinor rammebetingelser som gjør selskapet i stand til å opprettholde og videreutvikle et framtidsrettet og effektivt lufthavnnett i hele landet. Sette av midler til å utforme og følge opp tiltak for å styrke maritim transport og nærskipsfarten. Det prioriteres også midler til drift, vedlikehold og fornying av navigasjonsinfrastrukturen Virkninger og måloppnåelse Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er: Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Målstrukturen i planperioden er presentert i kapittel 5, og ligger til grunn for prioriteringene i meldingen. Regjeringen har som mål å bedre framkommeligheten og redusere avstandskostnadene for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i boset-

18 18 Meld. St tingsmønsteret. Det er beregnet at de store vegog baneprosjektene gir reduserte transportkostnader på nærmere 223 mrd. kr over prosjektenes levetid. I distriktene er det beregnet sparte transportkostnader på veg på om lag 47 mrd. kr. De bedriftsøkonomiske transportkostnadene for næringslivet som følge av veg- og jernbaneinvesteringene er beregnet til å bli redusert med vel 78 mrd. kr. Videre er det beregnet at den foreslåtte innsatsen vil føre til at: Det oppnås reisetidsgevinster på 15 til 30 minutter på jernbanestrekningene fra Oslo til Skien, Lillehammer og Halden, og på strekningen Trondheim Steinkjer. Reisetiden på strekningene E6/E136 Oslo Ålesund og E6 Bodø Tromsø reduseres med rundt 30 minutter. Også strekningene E39 Stavanger Bergen, E6 Tromsø Alta og E6 Oslo Trondheim vil få betydelige reisetidsforbedringer km riksveg åpnes for trafikk. 400 km to- og trefelts riksveger vil få midtrekkverk. I tillegg kommer møtefri veg pga. ny firefelts veg. Om lag 370 km riksveg vil få gul midtlinje. Det tilrettelegges i alt 750 km for gående og syklende på riksvegnettet i planperioden, av dette om lag 240 km i byer og tettsteder. I tillegg vil midlene som settes av i bypotten til bymiljøavtalene gi positive effekter, bl.a. gjennom utbygging av kollektivfelt, tiltak for gående og syklende og tiltak for universell utforming. Regjeringen har lagt nullvisjonen til grunn for målet om transportsikkerhet. Målet i planperioden er å halvere tallet på hardt skadde og drepte i vegtrafikken. I luftfart, sjøfart og på jernbane er målet at det høye sikkerhetsnivået skal opprettholdes og styrkes i planperioden. Regjeringen har som overordnet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innen transportsektoren å forebygge uønskede hendelser og minske følgene av disse hvis de skulle oppstå. For regjeringen vil det i planperioden være viktig å prioritere samfunnssikkerhetstiltak som bidrar til å sikre høy grad av framkommelighet og pålitelighet i transportsystemet, enten det er veg, bane, luft eller sjø. Regjeringen vil at transportsektoren skal bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål slik de er redegjort for i Klimameldingen, jf. Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk, og i Klimaforliket, jf. Innst. 390 S ( ), herunder bidra til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. I planperioden legger regjeringen særlig vekt på å redusere transportsektorens bidrag til klimagassutslipp, lokal luft- og støyforurensning, tap av naturmangfold og inngrep i dyrket jord. Regjeringen vil føre en restriktiv linje for omdisponering av dyrket jord og ta hensyn til naturmangfold gjennom alle planfaser, byggefasen og ved drift og vedlikehold av transportnettet. Eksisterende lovverk og planprosesser åpner også for å benytte kompensasjon som tiltak. Regjeringen har som mål at transportsystemet skal være universelt utformet. Regjeringen vil bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet, slik at transportsystemet i så stor grad som mulig kan benyttes av alle. Tiltak i planperioden er beregnet å føre til at over 900 holdeplasser på riksvegnettet og i overkant av 100 kollektivknutepunkt vil bli universelt utformet. Videre planlegges det større oppgraderinger, herunder tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming på eksisterende jernbanestasjoner. 1.3 Regjeringen følger opp Klimaforliket Regjeringen har i forbindelse med framleggelsen av Meld. St. 21 ( ) Norsk klimapolitikk (Klimameldingen) lagt føringer for utviklingen av transportsystemet. Klimameldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 11. juni 2012, jf. Innst. 390 S. ( ), «Klimaforliket». Gjennom tiltakene i denne meldingen vil regjeringen følge opp Klimaforliket på transportområdet Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Målet i Klimaforliket er ambisiøst og kan bare nås dersom berørte aktører trekker i samme retning i arbeidet med å tilrettelegge for attraktive, funksjonelle og miljøvennlige byregioner. For å styrke miljøvennlig transport i byområdene vil regjeringen: Innføre nye helhetlige bymiljøavtaler som skal ligge til grunn for utviklingen av transportsystemene i byområdene. Gjennom slike avtaler skal staten, fylkeskommunene og kommunene i felleskap styre utviklingen av transportsystemene i byområdene i retning av målene som er gitt i Klimaforliket. Sette av 26,1 mrd. kr inkl. kompensasjon for mva. (22,7 mrd. kr ekskl. kompensasjon for mva.) i planperioden til en ufordelt bypott til

19 Meld. St statlige forhandlingsbidrag i bymiljøavtaler og til Belønningsordningen. Dette kommer i tillegg til store investeringer og drift og vedlikehold på statlig ansvarsområde. Det åpnes for at staten også kan bidra til investeringer i lokal kollektivtransportinfrastruktur. I tillegg kan belønningsmidler og bompenger brukes til drift av kollektivtransport i de store byene. Sette av 8,2 mrd. kr inkl. kompensasjon for mva. (7 mrd. kr ekskl. kompensasjon for mva.) i planperioden til tilrettelegging for gående og syklende i og utenfor byområdene. Utvikle kapasitetssterke transportårer på vegog jernbane som bidrar til effektiv transport til byområder og bedre framkommelighet i byområdene. Kapasiteten for kollektivtransport og næringstransport prioriteres og det legges til rette for syklister og fotgjengere Helhetlige bymiljøavtaler tiltak for mer målrettet samarbeid i byområdene Klimaforliket innebærer at persontransportveksten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. For å følge opp denne målsettingen innføres det en ny måte å organisere transportpolitikken i byområdene på. I dag er det mange aktører som bidrar i bypolitikken, og ansvaret for virkemidlene er spredt mellom forvaltningsnivåene. De nye bymiljøavtalene innebærer en større helhet i bypolitikken ved at staten, fylkeskommunene og kommunene går sammen i forhandlinger og forplikter seg til å følge opp felles mål som nedfelles i bymiljøavtalen. Slike gjensidige bymiljøavtaler er en ny måte å organisere statens og lokale myndigheters samarbeid i byområdene på. Bymiljøavtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport. På sikt vil dette føre til at folk flest kan benytte seg av kollektive transportmidler når de skal forflytte seg i storbyene. Helhetlige bymiljøavtaler representerer en ny samarbeidsform som rettes inn mot storbyområdene, som her defineres som de ni byområdene som inngår i Framtidens byer. Dette omfatter Osloområdet, Bergensområdet, Trondheimsområdet, Stavangerregionen, Buskerudbyen, Fredrikstad/ Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Kristiansandsområdet og Tromsø. For de byene som i dag har bypakker, vil det være mulig både for staten og lokale myndigheter å ta initiativ til å reforhandle disse raskt for å etablere helhetlige bymiljøavtaler innenfor et felles rammeverk. Det kan også være aktuelt å etablere bymiljøavtaler i enkelte byområder som ikke har bypakker i dag. Det understrekes at dagens finansierings- og oppgavedeling ligger fast. I de byområdene hvor jernbanen er en viktig del av kollektivtransporten, kan både statlige investeringer og kjøp av persontransport inngå i avtalene. Dette gjøres eksempelvis ved at staten forplikter seg til å tilby et visst togtilbud mot at lokale myndigheter tilbyr et korresponderende matebusstilbud. Regjeringen styrker innsatsen i byområdene, og setter av 26,1 mrd. kr inkl. kompensasjon for mva. til forhandlinger om bymiljøavtaler og til Belønningsordningen i tiårsperioden. Disse midlene kommer i tillegg til midler til store investeringstiltak og drift og vedlikehold på veg og jernbane, samt tiltak for syklister og fotgjengere. Belønningsordningen er en incentivordning som skal stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil. Gjennom denne ordningen belønnes byområder som gjennomfører målbare tiltak for å bedre konkurransekraften for kollektivtransport på bekostning av privatbiltrafikk. Alle de ni byområdene som også er aktuelle for bymiljøavtaler kan søke om belønningsmidler. Staten åpner gjennom innsatsen i de helhetlige bymiljøavtalene for å bidra til investeringer i fylkeskommunal infrastruktur for kollektivtransport. Midlene rettes inn mot store investeringstiltak som er av nasjonal betydning og som er nødvendige for effektiv transportavvikling. Dette gjelder for eksempel bybaneprosjekt og høykvalitets busstilbud. For øvrige byområder vil mer tradisjonelle bypakker være aktuelle Flere syklister og fotgjengere Økt sykling gir bedre framkommelighet, bedre miljø og andre samfunnsgevinster, særlig i form av bedre helse. Regjeringen har som mål å øke sykkelandelen fra dagens 4 pst. til 8 pst. innen utgangen av planperioden ved å: Sette av 8,2 mrd. kr inkl. kompensasjon for mva. (7 mrd. kr ekskl. kompensasjon for mva.) til tiltak for syklister og fotgjengere. Etablere sammenhengende sykkelvegnett i byområdene med statlige bidrag gjennom helhetlige bymiljøavtaler, bypakker og Belønningsordningen. Etablere sykkel- og ganganlegg i tilknytning til større veganlegg.

20 20 Meld. St Bedre drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger, herunder vinterdrift. Bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for syklister, inkludert tilrettelegging for sykling på eksisterende trafikkareal. Vektlegge at det ved inngåelse av helhetlige bymiljøavtaler med byene legges opp til et godt tilbud for syklister. Styrke arbeidet med sykkeltellinger og kunnskapsformidling. For å nå målet må antallet sykkelturer mer enn dobles. Sykkelandelen i byene bør være mellom pst. for at det skal være mulig å oppnå 8 pst. sykkelandel på landsbasis. Forutsetningene for å øke andelen ligger best til rette i byområdene. Planlegging av tiltak for gående og syklende er særlig utfordrende og tidkrevende i byområder pga. interessemotsetninger og begrensede arealer. 22 pst. av alle reiser skjer til fots, jf. Reisevaneundersøkelsen Regjeringen ønsker at flere skal gå mer, og at det skal være attraktivt å gå for alle. Når flere korte turer utføres til fots vil dette bidra positivt til den enkeltes helse og livskvalitet, til mer aktivitet i lokalmiljøet, mer miljøvennlig transport og til å gjøre byer og tettsteder mer attraktive og tilgjengelige. Ved utforming av helhetlige bymiljøavtaler skal det legges vekt på å legge til rette for gående Framdriftsplan for utbygging av InterCity-strekningene Gjennom Klimameldingen og Klimaforliket ble det besluttet at regjeringen i Nasjonal transportplan skal legge fram en framdriftsplan for utbygging av InterCity-strekningene, med tidfesting av når ulike strekninger skal ferdigstilles. Av Klimaforliket framgår at det legges til grunn at regjeringen fremmer et alternativ for Stortinget som sikrer rask framdrift. Regjeringen vil legge opp til å utvikle IC-strekningene trinnvis, slik at forbedringer i togtilbudet og muligheten for økt godstransport vil være førende. Regjeringen vil investere i sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Seut/Fredrikstad innen utgangen av Dette gjør det mulig å etablere et togtilbud med halvtimesavganger gjennom hele driftsdøgnet og mulighet for høyere frekvens i rushtiden. Dette vil gi betydelige reisetidsreduksjoner og økt driftsstabilitet på disse strekningene. Utbyggingen skal gjennomføres slik at togtilbudet kan forbedres trinnvis også i årene før dobbeltsporet er realisert på disse strekningene. Regjeringen legger opp til ytterligere tilbudsforbedringer innen utgangen av I første rekke innebærer dette halvtimesavganger til/fra Skien og Sarpsborg, samt økt godskapasitet på Dovre- og Østfoldbanen. Videre planlegging av IC-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal i utgangspunktet ta sikte på ferdigstilling i Mer gods fra veg til sjø og bane Regjeringen vil styrke konkurranseevnen til godstransport på sjø og jernbane. Spredt bosetting og lange avstander bidrar til at norsk næringsliv har høyere transport- og logistikkostnader enn land vi konkurrerer med. Det er derfor viktig å skape et effektivt transportsystem som kan redusere avstandskostnadene og dermed også konkurranseulempene for norsk næringsliv. Dette vil også bidra til å redusere kostnadsnivået for varer og tjenester i Norge. Regjeringens godsstrategi er todelt: Sikre god effektivitet i de ulike sektorene, veg, bane, sjø og luft gjennom målrettet utvikling av infrastrukturen og ved å legge til rette for bedre avvikling av transporten. Legge til rette for en overgang fra godstransport på veg til sjø og bane. Det skal legges til rette for knutepunkt som letter overgangen. Hovedgrepene i godsstrategien så langt er satsing på utbygging, drift og vedlikehold av transportinfrastrukturen. Det vil også bli vurdert mulige endringer i rammevilkår, nye organiserings- og samarbeidsformer og modernisering av regelverk. ITS (Intelligente transportsystemer) og ny transportteknologi vil kunne bidra til mer effektiv bruk av transportmidlene og bedre utnyttelse av kapasiteten i infrastrukturen. Beslutningsgrunnlaget for godsstrategien skal videreutvikles i de kommende årene og danne grunnlaget for en revidert godsstrategi til neste rullering av Nasjonal transportplan. Regjeringen vil: Styrke framkommeligheten for godstransport på veg ved å forbedre eksisterende transportnett og bygge ut vegkapasiteten slik at den forventede trafikkveksten kan avvikles på en god måte. Legge til rette for økt godstransport på jernbane ved å øke driftsstabiliteten, samt bedre punktligheten og regulariteten. Videre vil regjeringen utvikle Alnabruterminalen samt

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015

St.meld. nr. 24 (2003 2004) Nasjonal transportplan 2006 2015 St.meld. nr. 24 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 4.1 Transportsystemets funksjon 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6

Detaljer

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019

St.meld. nr. 16 (2008 2009) Nasjonal transportplan 2010 2019 St.meld. nr. 16 (2008 2009) St.meld. nr. 16 (2008 2009) 1 Innhold 1 Innleiing og samandrag... 7 1.1 Innleiing... 7 1.2 Samandrag... 8 1.2.1 Ein framtidsretta og offensiv transportpolitikk... 8 1.2.2 Eit

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Transportanalyse for Bergensområdet

Transportanalyse for Bergensområdet Transportanalyse for Bergensområdet januar 2007 ISBN 978-82-7827-000-4 1 2 Forord Bergensområdet står foran store transportpolitiske utfordringer i å kunne handtere kommende trafikkvekst med et effektivt

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5619 og 5624 2 Prop. 1 S 2009 2010 2009

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Ingen vei utenom. Kunnskapsgrunnlag for transportforskning

Ingen vei utenom. Kunnskapsgrunnlag for transportforskning Ingen vei utenom Kunnskapsgrunnlag for transportforskning Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 bibliotek@forskningsradet.no

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

TRANSPORTPLAN NORDLAND

TRANSPORTPLAN NORDLAND TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013 2024 I JUNI 2012 BEHANDLET FYLKESTINGET SAK 82/12 TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013-2024, HVOR FØLGENDE BLE VEDTATT: 1. Fylkestinget vedtar prinsippene med visjoner og mål slik de

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet

Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet 1 Sakliste møte nr 3 i Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet Torsdag 24. mai kl 13.30-15.30 Møterom 3008. Sak 1/2012 Sak 2/2012 Sak 3/2012 Orientering fra Verdal Næringsforum v/leder

Detaljer

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. 1 2 Forord Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg sju millioner. I dag har vi rundet fem millioner innbyggere. Over

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer