FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP"

Transkript

1 FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP Bok 0 / Felles tilbudsgrunnlag PA-BOK SHA-plan Tekniske redegjørelse Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll Norge AS RIB - Trønder-Plan AS RIV - Norconsult AS RIE - ELprosjekt Trøndelag AS RIBR - Rambøll Norge AS 1

2 Innholdsfortegnelse A - Orientering om prosjektet... 3 D1. Prosjektets art og omfang...3 D2. Beliggenhet og adkomst...3 D3. Generelle forhold vedrørende tilbudsdokumenter og byggeplassen....3 D4. Bygningsmessige arbeider (ARK + RIB)...4 D5. Landskap (LARK)...7 D6. VVS-tekniske anlegg (RIV)...8 D7. Elektro-/teletekniske anlegg (RIE) B - Tilbudsinnbydelse C - Prosjektadministrasjon B1. Styrende fellesdokumenter B2. Prosjektorganisering og -parter B3. Framdrift og frister B4. Endringer B5. Fakturering D - Adresseliste C1. Prosjekt og byggeledelse C2. Prosjektering C3. Entreprenører E Tilbudsregler, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier E1. Tilbudsinvitasjon/kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier E2. Kontraktsbestemmelser E3. Instrukser/rutiner F - Dokumentasjon F1. Sluttdokumentasjon F2. Sluttfase og overtakelse G - ENTREPRENØRENES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS G1. Hovedbedriftens ansvar, her entreprisen Bygningsmessig hovedentreprise G2. Alle entreprenørers ansvar, egne arbeider G3. Generell informasjon rigg og drift G4. Byggemøtebestemmelser G5. SJA Sikker Jobb Analyse av prosjektet G6. Risikodiagram ROS-metoden G7. Risikovurdering G8. SHA-plan H - Andre vedlegg H1. Doffin utlysningstekst H2. Brannteknisk sammendrag H3. Lydteknisk redegjørelse H4. Geoteknisk notat fra RIB/RIG

3 A - Orientering om prosjektet D1. Prosjektets art og omfang Nybygg Samlet areal for brutto nybygg er ca m² fordelt på en etasje. Bygningen består i denne byggefasen av en administrasjonsenhet og tre boenheter/-fløyer. Bygningen og omkringliggende situasjon/utomhusarealer er forberedt for senere utbygging av en fjerde boenhet/-fløy. Det vises til tilbudstegninger. Alle rom skal bygges i henhold til dagens og byggeperiodens gjeldende krav og standarder. For å se tilbudstegninger vises til: For tilgang til arkitekts (ARK) tegningsunderlag gå inn på valgt prosjekthotelløsning: https://prosjekthotell.com/prosjekthotell/#/vefsnkommune-fredlundskogenbofellesskap.no/prosjektrom/ (Nøyaktig lokasjon i den valgte prosjekthotelløsningen fås på henvendelse til ARK) For tilgang til landskapsarkitekts (LARK) tegningsunderlag gå inn på valgt prosjekthotelløsning: https://prosjekthotell.com/prosjekthotell/#/vefsnkommune-fredlundskogenbofellesskap.no/prosjektrom/ (Nøyaktig lokasjon i den valgte prosjekthotelløsningen fås på henvendelse til LARK) For tilgang til rådgivende ingeniør byggs (RIB) tegningsunderlag gå inn på valgt prosjekthotelløsning: https://prosjekthotell.com/prosjekthotell/#/vefsnkommune-fredlundskogenbofellesskap.no/prosjektrom/ (Nøyaktig lokasjon i den valgte prosjekthotelløsningen fås på henvendelse til RIB) For tilgang til rådgivende ingeniør VVS (RIV) tegningsunderlag gå inn på valgt prosjekthotelløsning: https://prosjekthotell.com/prosjekthotell/#/vefsnkommune-fredlundskogenbofellesskap.no/prosjektrom/ (Nøyaktig lokasjon i den valgte prosjekthotelløsningen fås på henvendelse til RIV) For tilgang til rådgivende ingeniør elektros (RIE) tegningsunderlag gå inn på valgt prosjekthotelløsning: https://prosjekthotell.com/prosjekthotell/#/vefsnkommune-fredlundskogenbofellesskap.no/prosjektrom/ (Nøyaktig lokasjon i den valgte prosjekthotelløsningen fås på henvendelse til RIE) For tilgang til rådgivende ingeniør brannteknikks (RIBR) tegningsunderlag gå inn på valgt prosjekthotelløsning: https://prosjekthotell.com/prosjekthotell/#/vefsnkommune-fredlundskogenbofellesskap.no/prosjektrom/ (Nøyaktig lokasjon i den valgte prosjekthotelløsningen fås på henvendelse til RIBR) D2. Beliggenhet og adkomst Fredlundskogen bofellesskap skal etableres på Øya, ca. 2 km sørvest for Mosjøen sentrum/vest for Vefsna. D3. Generelle forhold vedrørende tilbudsdokumenter og byggeplassen. Disponible arealer, f.eks. lagringsplass må beregnes innenfor riggområde. Annen plass/deponi må avklares av tilbydere. Ved spesiell støy, graving eller sprenging etc. skal beboere varsles på forhånd, og tidspunkt avtales. Byggeteknikk og tekniske fag for utførelse, skal forholde seg til brannteknisk redegjørelse og branntegninger som til en hver tid er gjeldende (se vedlegg H2). Lyd er prosjektert i henhold til "NS8175 Lydforhold i bygninger - klasse C (se vedlegg H3). Beskrivelsen er basert på NS3420, Utgave 4. Prosjekterte løsninger er generelt basert på NBIs detaljer, preaksepterte og typegodkjente løsninger. Alle entreprenører er selv pliktige til å følge samvittighetsfullt monteringsveiledninger for de produkter de selv velger å benytte seg av. Dette skal fremgå i entreprenørenes FDV dokumentasjon. Evt. etterarbeider, feil osv. i forbindelse med leveransene/monteringene er fullt og helt entreprenørs ansvar. Gyldighetsrekefølgen for tilbudsdokumenter er: 1.) Fagbeskrivelser 2.) Bok 0 3.) Tegninger Det må også bemerkes at beskrivelsen kan være beskrevet som elementpost. Det vil si at beskrevet produkt skal inneholde alle de produkter som er spesifisert i teksten i en komplett post. 3

4 D4. Bygningsmessige arbeider (ARK + RIB) 21 Grunn og fundamenter Grunnarbeider Tomten under nybygget er relativt flat. Utenfor bygget skrår tomten 2-3 meter mot øst mot elva Vefsna. Tenkt fremtidig utbygging vil komme i et område med slak helning. Det er foretatt prøvegraving på tomten. Resultatet fra denne viser at grunnen hovedsakelig består av sand/grus (elveavsetninger) med noe leire på siden mot elva Vefsna. Det vises forøvrig til notat fra Multiconsult AS av 10.des 2013 (se vedlegg H4). Under bygget vil all matjord og ubrukelige masser fjernes. Alle masser som ikke kan benyttes i fyllinger skal bortkjøres. Det vil være behov for noe oppfylling under fundamentene til bygget. Her skal det benyttes kvalitetsfylling av komprimert grus/sprengstein. Det legges drenering rundt bygget som tilknyttes overvannsledning via egne drenskummer. Disse medtas av RIV. Det vil bli nedsatt radonbrønner som benyttes senere hvis målinger tilsier behov for det. Fundamentering Fundamenter er tenkt utført med banketter i plasstøpt, armert betong. Nødvendig frostsikring skal medtas. Det er antatt grunn fundamentering. Ringmurer i yttervegg er tenkt oppført i plasstøpt, armert betong, med utvendige pussede isolasjonsplater. Alternativt kan det åpnes for bruk av ringmurssystem. Det medtas pris for begge typer. Innvendige ringmurer oppføres i plass-støpt, armert betong. 22 Bæresystem Bygget oppføres i trekonstruksjoner med bærende vegger og takstoler. Ved behov (bl.a. over åpninger i vegger) benyttes limtredragere for opplegg av taksperrer og takstoler. Utvendige bærende trekonstruksjoner utføres med trykkimpregnert materiale. Alle bærende konstruksjoner skal utføres med brannkrav satt av RIBR (krav R 30). Det skal oppføres tak over hovedinngang, bæring av dette utføres i stålkonstruksjoner som korrosjonsbehandles. 23 Yttervegger Vegger Bærende yttervegger oppføres med trestendere. Yttervegger dimensjoneres i henhold til gjeldende forskriftskrav. Isolasjonstykkelse i yttervegger beregnes ut fra et mål om total energiramme (170 kwh/m 2 ). I utforming av konstruksjonsdetaljer skal kuldebroer unngås. Innenfor dampsperren utfores et sjikt med 73x48 mm. Vinduer I de store glassfeltene i korridorgavler, fellesstuer og administrasjonsenhet benyttes forsterkede aluminiumsfelt i veggens høyde, tettet i nederste vindusfelt for brystningsvirkning. Her bør tilleggsoppvarming i underkant medtas for å motvirke konveksjon og kulderas med følelse av trekk. Det skal benyttes solglass på store glassflater hvor det er nødvendig Øvrige vinduer utføres i samme materiale og med best mulig tilpasning mot standardiserte vindusmoduler. I solutsatte områder beregnes det brukt utvendige solpersienner. Alle vinduer bør ha U-verdi på 0,8 eller bedre. Dører Alle utvendige dører utføres i aluminium. Dørene bør ha U-verdi på 1,0 eller bedre 4

5 24 Innervegger Vegger Det skal oppføres bærende korridorvegg på en side av korridoren i hver fløy samt administrasjonsenhet. Denne oppføres med trestendere, dimensjonert for opplegg av takstoler. Det skal i tillegg oppføres en innvendig brannseksjoneringsvegg i mellombygget (krav REIM 90). Denne oppføres som plassbygd, armert betongvegg minimum 500 mm over tak, samt at den skal bryte ytterkledning. Overflatebehandling av betongveggen medtas av arkitekt. I innervegger vil det for øvrig generelt benyttes stålstendere i den utstrekning dette lar seg gjøre. Der hvor det er behov for ekstra forsterkning skal det legges inn 1 lag sponplate bak gipsplatene. Gipsplatene skal sparkles og strielegges med glassfiber/lavstruktur på veggene, inkludert her er også betongvegger. Maling består av grunning samt to strøk akryl eller alkydmaling på strieoverflater. For WC, bad og garderober benyttes vinylbelegg. Det er også medtatt beskyttelsesbord som kan lakkeres eller males, eventuelt være ferdig behandlet ved levering. Disse plasseres på strategisk viktige steder der det kan bli stor slitasje på hjørner og overflater. I fellesrom og rom med spesielle lydkrav vil det benyttes tykkere vegger og lyddører/-vinduer. Vinduer Vinduene utføres i karmer av tre med nødvendig lyd- og brannglass. Vinduer følger brann- og lydtekniske krav. Dører Det skal benyttes laminerte kompaktdører i de fleste innvendige dører. Dører følger brann- og lydtekniske krav. 25 Dekker Gulv Gulv på grunn utføres i plasstøpt, armert betong over underliggende isolasjon (totalt 250 mm) og radonmembran. Gulvet oppdeles med rissanvisere for å hindre oppsprekking. Betonggulvet avrettes for etterkommende gulvoverflate/belegg. På de fleste gulvoverflater benyttes i hovedsak homogent vinylbelegg med oppbrett på avrettede betonggulv i de fleste rom. Gerikter skal være av tre for maling og hjørnesamlinger gjæres. I inngangsparti og vindfang benyttes gulvfliser/skifer. Himlinger Over himlingsflater skal det i og mellom takstolenes undergurter isoleres med minimum 400 mm isolasjon. Det skal mellom hver 200 mm tykkelse isolasjon legges inn papplag. Ved overgangen til raftene skal takstolene trekkes godt nok ut over ytterveggen slik at tilstrekkelig tykkelse på isolasjon oppnås, dette for å unngå kuldebroer i disse overgangene. I himlingen skal det festes en dampsperre/diffusjonstett membran hvor alle skjøter skal overlappes minst 100 mm, helst klemt med lekter. Denne membranen skal ikke punkteres da det vil medføre store lekkasjetall for tettheten i bygningen. Ved gjennomføringer i membranen skal mansjetter benyttes. For innfesting av toppsvill i innvendige vegger som løper parallelt med takstolene, skal det medtas nødvendig kubbing/forsterking for innfesting. For innfesting for fasthimling nyttes det minimum 22x73 mm justerte lekter, c/c 400 mm. Ifm. brannkrav skal det i himlingsflaten nyttes 2x13 mm gipsplater pga. lydkrav. For å ivareta fleksibilitet ifm. tekniske føringer og eventuelle behov for lydabsorbenter vil det generelt hvor det er mulig/fuksjonelt benyttes systemhimlinger. Systemhimlingsflater vil utføres med lydabsorberende mineralullplater, jfr. himlingsplan. Systemhimlingene skal monteres som nedtagbare/-senkbare synlige T-profilhimlinger. Høyde til UK himling i korridorer skal være 2400 mm, i øvrige rom 2700 mm. Ifm. takutstikk og andre takoverdekte arealer skal det nyttes trelister med bredde ca. 73 mm med bakenforliggende sort papp/tetting. 5

6 26 Yttertak Takkonstruksjoner generelt utføres i treverk (takstoler). I krysningsareal kan det være behov for å benytte sperrer i takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen skal i hovedsak bygges opp med W-takstoler. Selve takstolkonstruksjonen vil inneholde et luftet kaldt loftvolum. Valg av taktro på takstolenes overgurt spesifiseres etter valgt leverandør, men for konstruksjonsstivheten anbefales å benytte OSB-plater eller taktro av tre. Ved bruk av OSB-plater eller treverk må en tett papp, alternativt diffusjonsåpen membran, klemmes til overgurtene. Over pappen/membranen lektes det opp for lufting med en dimensjon tilpasset takflatens lengde. Over de luftede lektene legges så spikerslag/lekter ihht. takstein-/takplateleverandørs anvisning/anbefaling. Det skal oppføres tak over hovedinngang. Dette utføres i selvbærende korrugerte stålprofilplater. 27 Fast inventar All fast innredning som kjøkken bør ha en solid og homogen utførelse i tre med tanke på hard bruk, og materialets gjenkjenningsfaktor i forhold til pasientgruppen. I alle korridorer og i utsatte områder på beboerrom monteres beskyttelsesplater og -lister på vegger for å unngå skalkemerker. Dette vil skje ved bruk av plater eller bord på vegger etter nærmere angitt høyde. I alle korridorer der det er mulig skal det monteres håndløpere i to høyder, jfr. krav om universell utforming. Det må merkes at det i lengre løp/deler av korridorene med mange dører vil være vanskelig å få en kontinuerlig forbindelse med håndløpere. Alle hjørner skal ha hjørnebeskyttelse i rustfritt stål opp til minst 1,5m høyde. Disse skal legges før beskyttelsesbord/-plater monteres. For innredning monteres det etter behov forsterkning (sponplater) bak kledningen. 71 Bearbeidet terreng All matjord/vekstjord fjernes. Det er antatt organisk materiale i ca. 450 mm tykkelse og at det under dette befinner seg gode grusmasser egnet til fundamentering. Det fylles med kvalitetsmasser (grusmasser) opp til underkant av forsterkningslag for kjøreareal og vekstjordlag for plenareal. Det er antatt at en del av gravemassene kan benyttes i fyllinger. Øvrige gravemasser skal bortkjøres. Det er forutsatt at dette kan gjøres på del av tomten som ikke er tenkt til fremtidig bebyggelse. 72 Utendørs konstruksjoner Det medtas støpt plate på grunn med fundamentering til ny utvendig redskapsbod. Denne frostsikres. 76 Veger og plasser Det skal opparbeides parkeringsplass, samt kjørbart gangareal rundt bygget. På parkeringsplassen er vesentlige fyllingsarbeider allerede utført. For opparbeiding av kjørbare areal medtas forsterkningslag, bærelag og asfalt. Disse opparbeides med fall som sikrer vannavrenning. 6

7 D5. Landskap (LARK) Terrengarbeider (bearbeidet terreng) inngår i entreprise for bygningsmessige arbeider. Gartnerarbeider vil bli sendes ut som egen entreprise medio vinter/vår Bearbeidet terreng Høyder og terrengforming skal være ihht. utomhusplan fra LARK. I den sørøstre delen av tomten skal eksisterende markdekke sikres mot skade i byggeperioden med midlertidig gjerde eller lignende. 72 Utendørs konstruksjoner Hele området skal gjerdes inn og det skal innmonteres flere porter. Det benyttes flettverksgjerde med høyde 1400 og 1800 mm. Mot fylkesvegen skal det bygges en ca 2 m høy støyskjerm ved det nordvestre hjørnet av bygget for å skjerme oppholdsarealet lengst nordvest i sansehagen. 76 Veger og plasser Kantavgrensning/ledelinje i granitt skal medtas for adkomstveg mellom parkeringsplass og hovedinngang og eventuelt i forbindelse med sansehager. Fast belegg av betongheller/belegningsstein skal benyttes foran hovedinngang, på oppholdsarealer ved overbygde innganger og på gangareal/sitteplasser i sansehager. Det skal monteres frittstående skilt. 7

8 D6. VVS-tekniske anlegg (RIV) 31 Sanitæranlegg Armatur, sanitærutstyr. Det benyttes standardisert utstyr av normal kvalitet. Dette innebærer hvit porselen, vegghengte klosetter, samt rustfrie utslagsvasker. Armaturer velges i normal god kvalitet. For øvrig er alt sanitærutstyr inntegnet på både ARK- og VVS-tegninger. Vannledninger Fordelingsledninger for varmt og kaldt vann fremføres over himlinger av isolerte kobberrør og avsluttes i sentrale fordelerskap. Fra skapene legges det rør i rør fram til de enkelte utstyr. I fordelerskapene monteres stengeventiler, slik at hvert enkelt sanitærutstyr kan avstenges. Hovedvannledning inn til bygget er 63 PE. Varmt tappevannsproduksjon Varmt tappevann forsynes via varmtvannsberedere med kjelvann som energikilde. Berederne får i tillegg noe tilleggsvarme fra varmepumpen. Berederne plasseres i teknisk rom. Avløpsledninger Avløp utføres som selvfallsystem for spill- og overvannsledninger. Spillvannet føres inn på ny pumpestasjon som Vefsn kommune skal etablere på nordøstlig side av tomten. Overvannsledningen for taknedløp og utvendige overvannskummer føres i samme rørtrasé, men dette munner ut i åpen bekk rett ved siden av pumpestasjonen. Utvendige ledninger inngår hos rørentreprenør. Dette gjelder også for utvendige taknedløp og sandfangkummer. 32 Varmeanlegg Varmeproduksjon/distribusjon Byggets transmisjonsvarmetap, oppvarming av ventilasjonsluft, samt oppvarming av varmt forbruksvann dekkes av en varmepumpe basert på luft/vann med elektrisk kjel som reserve. I tillegg er berederne komplettert med elektriske kolber. Varmedistribusjon Oppvarmingen av bygget skjer via vannbasert gulvvarme. Rørledninger Ledninger for varmedistribusjon føres over himlinger fram til gulvvarmefordelere. Det benyttes isolerte stålrør fram til ventilasjonsbatterier og gulvvarmefordelere mens det for gulvvarmen benyttes plastrør. 33 Brannslukking Bygget skal totalsprinkles ihht. NS INSTA 900, type 3. Dette innebærer at både boligdel og kaldt loft skal boligsprinkles. Det etableres 2 separate sprinklersentraler i eget sprinklerrom den ene sentralen er for våtsprinkler, den andre for tørrsprinkler på kaldt loft. I tillegg etableres separate brannskap for hver brannseksjon. I utvendig kommunal vannkum etableres egen brannventil samt uttak for forbruksvann til bygget, sprinklervann samt egen vannledning til ny brannkum som etableres på nordsiden av bygget. 35 Kjøleanlegg Telematikkrom og søppelrom skal ha kjøleanlegg. 36 Luftbehandlingsanlegg inkludert automatikk Følgende balanserte ventilasjonsanlegg installeres: Fløy 1 ca m 3 /h Fløy 2 ca m 3 /h I tillegg medtas separate avtrekksanlegg for: Ladestasjoner for stoler Kjøkken Medisinrom Samtlige kanaler føres uisolert over himling. 8

9 Automatikkanlegg Et komplett automatikkanlegg medtas for styring og overvåking av: Kjelsentral med varmepumpe, elektrisk kjel, berederanlegg, pumpestyring Gulvvarmestyring Ventilasjonsanlegg inkludert punktavsug Kjøleanlegg Sprinklersentral 38 Bygningsmessige hjelpearbeider, VVS-anlegg Her inngår nødvendige arbeider for utsparinger i vegger og dekker, innvendige og utvendige grøftearbeider, kubbing i vegger for sanitærutstyr, etc. 9

10 D7. Elektro-/teletekniske anlegg (RIE) 26 Bygningsmessige hjelpearbeider EL Her inngår nødvendige arbeider som utsparinger i vegger, dekker, hulltaking, grøftearbeider for utelysmaster m.v. Kubbing i vegger for montering av utstyr. Støvbinding elektrofordelere og fordelingsrom. 41 Strømforsyning Ny hovedtavle i første plan med inntakskabler fra elektrisitetsverkets nye trafo i nytt redskapshus. Anleggets systemspenning er 415 V TN. I fløyene etableres underfordelinger i nisjer. Stigekablene føres fra hovedfordeling til underfordelinger på kabelstige over himlinger eller som rør i grunn. Fordelinger for varmetekniske anlegg plasseres i fyrrom/ventilasjonsrom/varmepumperom. 44 Lysanlegg I korridorer monteres lysarmaturer med styring over bryter/sd-anlegg. Kontorrom og fellesrom utstyres med innfelte lysrørarmaturer styrt over bevegelsesfølere. Armaturene er av miljømessig karakter og lyskvaliteter ihht. Selskapet for lyskultur anbefalinger. Markerings-/ledelys forsynt over sentraliserte batteripakker monteres i rømningsveger, anlegget har sentral overvåking. 45 Varmeanlegg Anleggets transmisjonstap dekkes av vannbåren varme. Det monteres varmekabel under varmepumpe og i luftinntak for ventilasjonsanleggene. 46 Driftstekniske anlegg I første plan ventilasjonsanlegg. Varmeanlegget med tilhørende shuntarrangement, og varmepumpe monteres i tilhørende rom i første plan. For disse anleggene utføres kabelanlegg ihht. gjeldende forskrifter, normer og leverandørenes beskrivelser. Alle anlegg tilkobles byggets SD-anlegg. 49 Brann og lydtettinger Elektroentreprenør brann-/lydtetter egne arbeider ihht. gjeldende lover og forskrifter. 52 Dataanlegg Det etableres link antenne for datanettet og nytt telematikkrom. Hovedfordeling for tele og data i telematikkrom i første plan, fløy A. Denne utføres som 19 frittstående gulvrack. Det benyttes fiberkabler fra hovedfordeling til underfordelinger. Dataanlegget utføres som stjernenett fra hovedfordelingen. Det benyttes kabel cat. 6. Anlegget baseres på faste punkt som suppleres med trådløst. 53 Telefonanlegg Telefonanlegg utføres som IP-basert anlegg med kommunens sentralserver. Det benyttes samme spredenett som for dataanlegget. 54 Brannvarslingsanlegg Det monteres nytt adresserbart brannvarslingsanlegg kl. 2 i hele bygget. Anlegget utføres i henhold til FGs regelverk og melding HO 2/ Adgangskontroll og porttelefonanlegg Det monteres kortlesere på ytterdører og enkelte innerdører. Sentral med batteribackup plasseres i telematikkrom med tilknytning til kommunens datanett. Det monteres porttelefonanlegg fra hoveddør og inn til hvert vaktrom. 55 Lyd og bildeanlegg I fellesrom og sentrale steder i bygget monteres antenneanlegg. Høreslynger monteres i fellerom i fløy A. Det monteres parabolanlegg 56 SD-anlegg Det skal monteres nytt automasjonsanlegg/sd-anlegg ved bygget. Dette anlegget skal styre varmeanlegget, ventilasjonsanleggene samt noe av lysanlegget. Automasjonsanlegget skal også overvåke nødlyssentral, brannalarm, sprinkler og adgangskontrollanlegget. 10

11 SD-anlegget benyttes til lysstyring i korridor og mottak av signaler fra nettanalysator i hovedtavle samt styring av utelyset. 74 Utomhusanlegg Parkeringsplassen belyses med mastearmaturer med metallhalogen lyskilde, og på gangveier og stier benyttes parkarmaturer med metallhalogen som lyskilde. 11

12 B - Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Fredlundskogen bofellesskap På vegne av tiltakshaver og oppdragsgiver/byggherre Vefsn kommune innbys med dette til åpen tilbudskonkurranse om utførelse av Fredlundskogen bofellesskap. Prosjektet er planlagt gjennomført som 6 stk byggherrestyrte sideentrepriser, med bygningsmessig hovedentreprenør som hovedbedrift SHA med ansvar for felles rigg og drift. TEK10 skal generelt følges. Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i tilbudsbeskrivelsen for respektive fag innen tilbudsfristen som er: Torsdag 10.april 2014 kl. 13:00. Tilbudsbefaring avholdes: Mandag 17.mars 2014 kl. 13:00 på byggetomten. Innlevering i henhold til kunngjøringstekst på Tilbudet skal være merket Tilbud Fredlundskogen bofellesskap Entreprise: [spesifiser entreprise] Tilbud leveres i forseglet nøytral konvolutt/pakke tydelig merket "Fredlundskogen bofellesskap". Tilbud sendes tiltakshavers/oppdragsgivers adresse angitt nedenfor: VEFSN KOMMUNE Bygg- og eiendom Skjervgata MOSJØEN Entrepriser etter prosjekterende firma/ansvarlig Espen Aursand Arkitektkontor AS (ARK) / Trønder-plan AS (RIB): K201: Entreprise - Bygningmessig (inkl. grunn, betong, stål, tømmer, snekker, maling) K202: Entreprise - Inventar og utstyr (utsendes vinter/vår 2015) Norconsult AS: K301: Entreprise - Røranlegg (inkl. varmeanlegg, sanitæranlegg, sprinkleranlegg) K306: Entreprise - Ventilasjonsanlegg (inkl. automatikk, SD-anlegg) ELprosjekt Trøndelag AS: K401: Entreprise - Elektro- og teletekniske anlegg (inkl. reservekraft) Rambøll Norge AS: K701: Entreprise - Landskap (inkl. gartner, park, hager) (utsendes vinter/vår 2015) Krav om tiltaksklasse etter entreprise K201: Tiltaksklasse 1 K202: Tiltaksklasse 1 K301: Tiltaksklasse 2 K306: Tiltaksklasse 2 K401: Tiltaksklasse 2 K701: Tiltaksklasse 1 Det er entreprenørens ansvar i dialog med byggesaksmyndighet å påse/kontrollere at tilfredsstillende tiltaksklasse ut fra gjeldende krav er oppfylt. 12

13 C - Prosjektadministrasjon B1. Styrende fellesdokumenter Formål og bruk Denne Bok 0 er samlende for følgende prosjektbøker: Bok 0 PA-bok for prosjekteringsperioden SHA-plan Tekniske redegjørelser I boken er prosjektets viktigste opplysninger og bestemmelser trukket frem. I tillegg gir boken rettledning om hvor aktørene i prosjektet kan finne utfyllende informasjon. Hensikten er å hjelpe alle aktører med å oppfylle kontraktsvilkårene og dermed få til et godt sluttprodukt alle er fornøyd med. Felles tilbudsgrunnlag (Bok 0) Tiltakshaver har som mål å ajourføre Bok 0 og utarbeide PA-bok for prosjekteringsperioden i samarbeid med sine kontraktspartnere. Dette skal sikre at alle har et eierforhold til PA-boken, at den respekteres og brukes. Dette vil sikre at grunnlaget for tilbud blir mest mulig entydig, innenfor de retningslinjer tiltakshaver setter opp. Denne boken vil etter tilbudskonkurransen bli ajourført og utgitt på ny som PA-bok for byggefasen etter at kontraktsforhandlinger har funnet sted. Etablering og innføring av PA-bok for prosjekteringsperioden Arkitekt (ARK) og prosjektleder (PL) utarbeider i samarbeid forslag til PA-bok for prosjekteringsperioden. Byggeleder (BL) distribuerer senere ajourført PA-bok for byggefasen til de ulike aktører for kommentarer/innspill. PA-boken har ikke til hensikt å begrense eller innskjerpe de inngåtte kontraktene. Dersom noen opplever at dette er tilfelle skal prosjektleder/byggeleder varsles med konkret henvisning til angitt tilfelle. Når det foreligger aksept for PA-bokens innhold, gjøres denne gjeldende fra anført dato. Forkortelser Det er normalt og rasjonelt å benytte forkortelser for en del funksjoner i et prosjekt. Da slike forkortelser gjerne opptrer i sammenhenger hvor det tildeles oppgaver og ansvar, er det viktig at forkortelsene er entydige og konsekvent brukt. Nedenfor er noen av de forkortelser som benyttes i dette prosjektet: ARK Arkitekt BE Bygningsentreprenør 1,2,3 osv. BH Byggherre BL Byggeleder EL Entreprenør tele og elektro HB Hovedbedrift SHA PL Prosjektleder PG Prosjekteringsgruppe PGL Prosjekteringsgruppeleder RIB Rådgivende ingeniør bygg RIBR Rådgivende ingeniør brann RIE Rådgivende ingeniør elektro RIV Rådgivende ingeniør VVS RØR Entreprenør for røranlegg VENT Entreprenør for ventilasjon 13

14 B2. Prosjektorganisering og -parter Tiltakshaver Vefsn kommune har godkjent innhenting av tilbud på de arbeider som omfattes av konkurransen og vil behandle forslag om utbyggingsvedtak etter at de samlede tilbud og innstilling foreligger. Dette forutsetter at prosjektet er innenfor budsjetterte økonomiske rammer og evt. vedtak om stopp i prosjektet gir ikke grunnlag for økonomisk kompensasjon til entreprenører. Byggherren ved Vefsn kommune har vedtatt en prosjektorganisasjon som skal legges til grunn for planleggingen av Fredlundskogen bofellesskap. Prosjektorganisasjonen er tilpasset entrepriseform (byggherrestyrte sideentrepriser) og kommende kontrakter. (diagrammet oppdateres etter kontraktsforhandlinger med entreprenører) 14

15 Kontrakter i prosjektet Kontraktskartet under viser med blått aktuelle kontraktsparter til tiltakshaver Hver linje representerer en selvstendig kontrakt. Lys gult viser øvrige aktører i prosjektet (PL/BL/PG). Særavtaler den enkelte måtte inngå med underleverandører/-entreprenører/-rådgivere har ingen gyldighet i kontraktsforholdene som kartet beskriver. Byggelederkontrakten baseres på NS8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag Prosjekteringskontrakten baseres på NS8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag Entreprenørkontraktene er basert på NS8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt PL PG BL Bygningsmessig (grunn, betong, stål, tømmer, snekker, maling) Vefsn kommune Tiltakshaver Inventar og utstyr (utsendes vår 2015) Landskap (utsendes vår 2015) Elektro (reservekraft) Rør (varme, sanitær, sprinkler) Ventilasjon (automatikk, SDanlegg) (diagrammet oppdateres etter kontraktsforhandlinger med entreprenører) 15

16 B3. Framdrift og frister Byggefasen Byggefasen fastsettes til antall kalenderdager i henhold til forslag til hovedfremdriftsplan, med byggestart primo juni 2014 (se avsnitt E3). Ved byggestart skal byggeleder utarbeide detaljert framdriftsplan for prosjektet i samarbeid med entreprenørene. Ferdigstillelse av byggearbeidene i henhold til vedlagt hovedframdriftsplan. Hovedrengjøringsfasen av bygget gjennomføres i henhold til denne. Innreguleringsfasen av bygget gjennomføres i henhold til vedlagt hovedframdriftsplan. Innreguleringsfasen nyttes tii innregulering og funksjonstesting av anlegg. Overtakelse Overtakelsesforretning gjennomføres i henhold til gjeldende hovedframdriftsplan. Sluttoppgjør Sluttoppgjør skal være oversendt tiltakshaver i henhold til gjeldende hovedframdriftsplan med sluttoppstilling/sluttfaktura. Forskyves overtakelsesdatoen, forskyves fristen for innsending av sluttoppgjør tilsvarende. Partene kan også avtale annen dato hvis det er hensiktsmessig og ikke fører til unødige forsinkelser. Garantitiden løper ut etter tre år (sluttoppgjørsdato + 3 år). Reklamasjon Reklamasjonsfristen er fra overtakelsesdato (overtakelsesdato + 5 år). Datoer og frister blir ført inn etter at kontraktsforhandlinger er gjennomført med entreprenører. B4. Endringer Dette avsnittet viser prosedyrer ved endring av kontraktfestede ytelser eller framdrift, når endringen får økonomiske konsekvenser. Hva er en endring? En endring innebærer et avvik fra det som er avtalt i kontrakten. Selv om dette i prinsippet vil kunne omfatte ethvert avvik fra avtalte ytelser eller rutiner, er det hensiktsmessig å skille ut de endringer som gir økonomisk konsekvens og de som ikke gir det. Dette kapittelet beskriver utelukkende rutiner for å håndtere endringer med økonomisk konsekvens. Dette vil normalt dreie seg om: Endring av kontraktfestet ytelse, og/eller endring av kontraktfestet framdrift Varsel om endring - endringsmelding En endringsmelding er entreprenørs varsel om avvik fra omforent kontrakt, som ikke skyldes entreprenør/firmaet selv. Hvis entreprenør oppdager forhold der det etter entreprenørens oppfatning foreligger endring, skal entreprenør uten ugrunnet opphold varsle tiltakshaver om dette ved endringsmelding. Krav om endringsmelding er nærmere beskrevet i NS8405 pkt Tiltakshavers bestilling av endring - endringsordre En endringsordre er tiltakshavers bestilling av en endring, uavhengig om den er foranlediget av en endringsmelding fra entreprenør eller ut fra tiltakshavers eget ønske. Endringsordren skal være skriftlig og gi beskjed om at det kreves en endring, samt hva endringen går ut på. Endringsordre kan bare utstedes av PL og BL. Krav om endringsordre er nærmere beskrevet i NS8405 pkt Kommunikasjonsvei ved endring Da det er krav om at varsling og behandling av endringsmeldinger skal skje uten ugrunnet opphold, er det særdeles viktig med en rasjonell saksgang og ryddig og presis kommunikasjon. Varsel om endring (skriftlig) og ordre om endring (skriftlig) skal foregå etter kommunikasjonslinjene som angitt i figuren under. 16

17 PL BL ENT PG Avklaringer om detaljer, løsninger, priser etc. mellom entreprenør og prosjekterende, som er nødvendige i behandlingen av endringer, kan foregå utenfor de formelle kommunikasjonslinjene. B5. Fakturering Hvem kan fakturere? Kun firmaer som har kontrakt med byggherren, jfr. kontraktskartet i kapittel B2, kan fakturere i prosjektet. Fakturering fra entreprenører Faktureres ihht. bestemmelser i NS8405 pkt Fakturering sendes byggherren som angitt i PA-bok for byggefasen. 17

18 D - Adresseliste C1. Prosjekt og byggeledelse Funksjon firma saksbehandler Telefon fast/mobil Overvåket e-post Prosjektansvarlig byggherre Vefsn kommune Brynjulf Brun Svendsen Prosjektleder etter detaljprosjekt (PL) Nord Trøndelag Utbygging AS Øyvin Bogfjellmo Byggeleder (BL) Avklares før byggestart C2. Prosjektering Funksjon firma saksbehandler Telefon fast/mobil Overvåket e-post Prosjektgruppeleder (PGL) Espen Aursand Arkitektkontor AS Espen Aursand Arkitekt til detaljprosjekt (ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS Anders Haagensen Strand Arkitekt etter detaljprosjekt (ARK) Espen Aursand Arkitektkontor AS Finn Audun Vikan Landskapsarkitekt (LARK) Rambøll Norge AS Olav Martin Bakheim Rådgivende ingeniør bygg (RIB) Trønder-Plan AS Ståle Rygg Rådgivende ingeniør VVS (RIV) Norconsult AS Kåre Tørum Rådgivende ingeniør elektro (RIE) ELprosjekt Trøndelag AS Helge Høybakken Rådgivende ingeniør brannteknikk (RIBR) Rambøll Norge AS Lars Erik Johnsen

19 C3. Entreprenører Funksjon firma saksbehandler Telefon/-faks Overvåket e-post Bygningmessig (inkl. grunn, betong, stål, tømmer, snekker, maling) Avklares før byggestart Landskap (inkl. gartner, park, hager) Avklares ifm. kontrahering av entreprenør vinter/vår 2015 Rør (inkl. varme, sanitær, sprinkler) Avklares før byggestart Ventilasjon (inkl. automatikk, SDanlegg) Avklares før byggestart Elektro (reservekraft) Avklares før byggestart Inventar og utstyr Avklares ifm. kontrahering av entreprenør vinter/vår 2015 (liste oppdateres etter kontraktsforhandlinger med entreprenører) 19

20 E Tilbudsregler, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Utfyllende regleverk for tilbudsunderlag Som tilbudsregler gjelder følgende regler i prioritert rekkefølge: 1.) Forskrift om offentlige anskaffelser, Del III 2.) Kunngjøringstekst i Doffin/TED (se vedlegg H1) 3.) E1 Tilbudsinvitasjon/-konkurranseregler. Orienterer/veileder tilbyder og utdyper/supplerer bestemmelsene til Forskrift om offentlige anskaffelser 4.) E2 Kontraktsbestemmelser. NS8405 som gjeldende kontraktsstandard, med angitte endringer og suppleringer. 5.) E3 Instrukser/rutiner. Instrukser og rutiner som er svært viktige og som kan ha betydning for prising av tilbudet. Alternative tilbud aksepteres kun der dette er bedt om/spesifisert i beskrivelsens poster. Av dette følger minstekravet til den enkelte alternative løsning. Det gjøres ellers oppmerksom at der det er benyttet bilder i tilbudsmaterialet så har avbildet produkt kun til hensikt å gi en ide om det estetiske utrykket som etterspørres i posten. Det vises også til "generelle forhold på byggeplass". E1. Tilbudsinvitasjon/kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier FOA 10-2: Vedståelsesfrist settes til 60 dager eller innleveringsfrist. FOA 17-2: Frist for supplerende opplysninger settes til 10 kalenderdager før innlevering. FOA 20-7: Det vil bli avholdt lukket tilbudsåpning, åpningsprotokoll vil bli utsendt alle tilbydere. FOA 20-12: Eventuelle forbehold skal spesifiseres i tilbudsbrevet og skal være gitt i en slik form at økonomiske konsekvenser av forbehold(ene) kan vurderes entydig og konkret ved evalueringen. Av følgende to alternativer om forbehold skal det som gjelder for tilbudet framkomme entydig og ordrett av tilbudsbrevet: a) "Tilbudet har ingen forbehold" eller b) "Tilbudet har følgende forbehold" (med påfølgende angivelse/utdyping av hvert forbehold). NB! Avvik fra dette kan medføre at tilbudet avvises. Kvalifikasjonskrav obligatoriske og ufravikelige krav til tilbyder Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Dokumentasjonskrav Dokumentasjon Leverandøren og dens underentreprenører skal Attestasjon for registrering i et bransjeregister eller være lovlig etablerte foretak. annet foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen. Firmaattest ikke eldre enn 6 måneder. Dette gjelder Enkeltmannsforetak får følgende attest fra Brønnøysundregistrene: Nøkkelopplysning fra enhetsregisteret. Norske Leverandører skal vare tilknyttet en offentlig lærlingeordning. Attest for betait merverdiavgift mindre enn 6 mnd. gammel. Attest for betalt skatt mindre enn 6 mnd. gammel. HMS-erklæring i henhold til vedlegg 2 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Entreprenøren skal ha arbeidstakere, uavhengig om de er ansatt hos entreprenøren eller underleverandør, som har samme lønnsvilkår og arbeidsforhold som er vanlig for samme type arbeid i Norge. Jfr. ILO-konvensjon nr. 94 om arbeiderklausuler i offentlige arbeidskontrakter også for underentreprenører. Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som er foreskrevet i lovgivning i den stat hvor leverandøren er etablert. Dokumentasjon som viser at leverandøren er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning. For merverdiavgift: Fra Fylkesskattekontor. For skatt: Fra kemner, skjema RF Ferdig utfylt og signert HMS-erklæring. Egenerklæring på at ILO-konvensjon nr. 94 er tilfredsstilt. Tilbyder skal dokumentere at ansatte og eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønn enn det som følger av tariffavtaler, regulativer eller det som er normalt for vedkommende sted eller yrke. Dette gjelder for ansatte som direkte medvirker til å fylle opp kontrakten. Alle avtaler som leverandøren inngår som innebærer utføring av arbeid under kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 20

21 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet Dokumentasjonskrav Dokumentasjon Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag Regnskapstall for 3 siste år. fra dette. Erklæring om foretakets omsetning de siste år med Referanseliste over tilsvarende relevante prosjekter relevans til denne kontrakten. siste 5 år med kontraktens størrelse i kroner, Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten/oppdraget. oppdragsgivers kontaktperson og telefonnummer. Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år og som baserer seg på kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Leverandørens tekniske kvalifikasjoner Dokumentasjonskrav Oversikt over foretakets totale bemanning. (Arbeidet skal gjennomføres av entreprenørene (og/eller dennes underleverandører) og deres ansatte i tjenesteforhold eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft). Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. (Leverandøren må ha tekniske kvalifikasjoner/utdanning og yrkeserfaring innenfor de fagområder tiltaket krever. Leverandørene må ha tilstrekkelig administrasjon med relevant fagkunnskap til å ivareta prosjektet). Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert verdi, tidspunkt og mottaker. (Referanseliste over tilsvarende prosjekter med dokumentasjon på tilsvarende kompleksitet og størrelse). Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssiringssystem/kvalitetsstyringssystem. (Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem som ivaretar oppdragsgivers krav om et feilfritt produkt. Kvalitetssystemet skal være basert på hovedprinsippene i NS-ISO 9002 eller tilsvarende). Leverandøren skal ha sentral eller lokal godkjenning eller tilfredsstille kravene for å få lokal godkjenning i tiltaksklasse/fagområde prosjektet er definert under Dokumentasjon Oversikt over entreprenørenes og/eller deres underleverandørs faste ansatte. Leverandørens kvalifikasjoner dokumenteres med CV for nøkkelpersonell som er planlagt benyttet på prosjektet. Leverandøren skal levere orgnisasjonsplan med navn og funksjon for oppdraget. Oversikt over antall medarbeidere i den administrative ledelsen i løpet av de siste 3 år (gjelder ikke tiltransporterte rådgivere). Referanseliste over tilsvarende prosjekter siste 3 år med angitt størrelse i m 2, verdi, tidspunkt og byggherre. Beskrivelse av metoder for kvalitetssikring med innholdsfortegnelse over kvalitetssikringssystemet. Dokumentasjon som viser leverandørens godkjenningsområder. Underskrift Undertegnet leverandør skal ha gjennomgått, kontrollert og kommentert konkurransegrunnlaget samt kontrollert at alle angitte sider og dokumenter er med i konkurransegrunnlaget (inkludert suppleringer meddelt tilbyder). Forbehold Det tas generelt forbehold om at byggherren innen kontraheringsfristen har fått den nødvendige politiske avklaring og bevilgning. Det tas også forbehold om tilpassing av prosjektet til disponible bevilgninger. Tilbydere vil ikke under noen omstendigheter få godtgjort for utgifter relatert til tilbudsregning mv. Tildelingskriterier Ihht. kvalifikasjonekravene er det angitt de forutsetninger som må oppfylles for vurdering av tilbudet. Ved tildeling av kontrakt vil det i prioritets rekkefølge bli lagt vekt på (forutsatt at beskrevne rammekrav til standard, kvalitet og framdrift er oppfylt): 1.) Anbudspris 70 % 2.) Erfaring vedrørende utførelse av tilsvarende prosjekt med referanser 30 % 21

22 Vektingsmodell Ved evaluering sammenlignes de innkomne tilbud og gis score og poeng på følgende måte: Tildelingskriterium Vekting Score Poeng Pris 70 % Erfaring vedrørende utførelse av 30 % tilsvarende prosjekt med referanser Sum 100 % Angitt score blir multiplisert med vektingen for det enkelte kriterium og vi får da en poengsum. Eksempel: En score på 5 poeng og vekting på 70 % gir da 5x70=350 poeng. Leverandør med høyest poengsum er vinnende leverandør. Tiltakshaver vil etter en samlet vurdering velge det tilbud som totalt sett er det økonomisk mest fordelaktige for tiltakshaver. Tiltakshaver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud i fall de totale byggekostnader overstiger det forventede prisnivå og/eller det skulle finnes annen særlig grunn til det, jfr. FOA og E2. Kontraktsbestemmelser For kontraktsarbeidet gjelder NS8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt med tillegg/endringer som angitt under: NS8405, 9.3 Tiltakshavers sikkerhetsstillelse Endring: Tiltakshaver stiller ikke sikkerhet NS 8405, 15 Bruk av underentreprenør Tillegg: Kontraktsarbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentrepriser. Avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av tiltakshaver. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor tiltakshaver. Tiltakshavers nektelser av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenør etter denne bestemmelse, gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenør og dennes personell. Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt ellers i aktuelt avtaledokument. Tiltakshaver kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra tiltakshaver. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten utgjør 2 av kontraktssum, men ikke mindre enn kr 2000,- pr. hverdag. Dersom det konstateres brudd på ovennevnte bestemmelser og entreprenøren ikke har rettet feilen innen utløp av pålagt frist for utbedring, kan tiltakshaver heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir tiltakshaver anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for nevnte tiltakshaver innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. NS8405, 20.3 Endringsordre Tillegg: Endringsordre kan bare utstedes av tiltakshavers prosjektleder eller byggeleder. NS8405, 20.6 Tiltakshavers svarplikt Endring: Siste avsnitt Entreprenøren kan ikke kreve at tiltakshaver stiller sikkerhet for verdien av det omtvistede endringsarbeidet NS 8405, 27.1 Indeksregulering Tilbudets priser forstås som prisnivå 15.mars 2014 uten forbehold. Kompensasjon for senere prisstigning forutsettes beregnet fra 15.mars 2014 til evt. antagelse av tilbud: o Statistisk Sentralbyrås (SSB) totalindeks for boligblokk, 80% av kontraktssum reguleres fra o antagelse og i byggeperioden. Statistisk Sentralbyrås (SSB) totalindeks for boligblokk av betong, 80% av kontraktssum reguleres Alternativt kan tilbys prisstigning for byggeperioden som fast sum som oppgis i følgeskriv. NS8405, 27.2 Mengdekontroll Skal utføres innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. NS8405, 33.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura" Endring: Innsendt sluttfaktura kan ikke korrigeres. 22

23 E3. Instrukser/rutiner Byggestart/avslutning Det forventes fremdrift i henhold til vedlagte hovedfremdriftsplan. Fremdriftsplan Hovedfremdriftsplan følger under. Eventuelle forbehold til tilbudsgrunnlagets fremdrift skal fremgå av entreprenørens tilbudsbrev og skal kunne evalueres som beskrevet under kapittel E1. Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør i samarbeid med byggeleder utarbeide en detaljert fremdriftsplan. Entreprenørene skal deretter fremlegge endelig forslag til detaljert framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og samtlige øvrige aktuelle parter/sideentreprenører. 23

24 F - Dokumentasjon F1. Sluttdokumentasjon Generelt om dokumentasjonskravet Dokumentasjonskravet gjelder for både produkt/utførelse og gjennomføring av kontrollrutiner som sikrer rett utførelse og evt. nødvendig oppfølging. For utførelse/produkt er det grunnleggende kravet i byggesaken at dette skal kunne dokumenteres og at det oppfyller minstekrav satt i kontrakten og offentlig regelverk. Gyldig dokumentasjon vil i hovedsak være produktsertifikat, monteringsveiledning fra produsent, utførelse og evt. nødvendig vedlikehold som entreprenør er pålagt i tilbudsdokumentet. Jfr. Norsk Standard eller detaljblad/anvisninger fra NBI/Byggforsk. Kontroll av utførelse dokumenteres gjennom signerte kontrollister jfr. entreprenørenes kontrollplaner (godkjennes ifm. igangsettingstillatelse). Det skal generelt leveres 2 eksemplarer (papirkopier) av sluttdokumentasjon fra alle sideentreprenører i prosjektet. Branndokumentasjon Byggeleder vil kreve fotodokumentasjon av alle brannsikringstiltak, herunder branntetting av gjennomføringer. Produkter med brannteknisk godkjenning skal baseres på egen monteringsanvisning (f.eks branntetting og montasje av branndører/-kanaler/-føringsveier) og skal oppfylle alle angitte minstekrav. Bygget som -dokumentasjon Etter ferdigstillelse skal entreprenørene levere dokumentasjon som beskriver de løsninger og produkter som er benyttet i det ferdige bygget. Dokumentasjonen skal ha et detaljeringsnivå som gjør det mulig å fastsette hvilke materialsammensetninger og forventede egenskaper som foreligger. For produkter som inneholder kjemikalier skal det leveres produktdatablad/hms-/sha-dokumentasjon som viser om det foreligger skadelige stoffer, emisjoner eller lignende som tiltakshaver må ta hensyn til. FDV-dokumentasjon Entreprenørene skal i tillegg til levering av papirkopier/permer som angitt, levere dokumentasjon i digitalt.pdfformat på DVD for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Dokumentasjonen skal overleveres senest ved ferdigbefaring. Det skal leveres drifts- og vedlikeholdsinstrukser, herunder renholdsinstrukser (spesielt gulvbelegg) og informasjon som påvirker vedlikeholdet, for alle produkter/materialer som trenger ettersyn, pleie og vedlikehold, eksempelvis innvendige og utvendige overflater. For produkter innebygd eller skjult i konstruksjoner, f.eks membraner eller sparkelmasser som ikke kan etterkontrolleres/vedlikeholdes, kreves kun bygget som -dokumentasjon. Sluttoppgjør betales ikke ut før denne dokumentasjonen foreligger. Teknisk FDV-dokumentasjon leveres ihht. norm/standard fra RIF som angitt i respektive fagbeskrivelser. Dokumentasjon av egenkontroll Entreprenørene skal levere byggeleder kopi av signerte kontrollister for utført egenkontroll fortløpende ettersom delarbeider ferdigstilles. Som utgangspunkt leveres slik dokumentasjon på hvert byggemøte, men dersom annen frekvens er hensiktsmessig kan dette avtales med byggeleder. Dokumentasjon av uavhengig kontroll Entreprenørene skal i samråd med byggeleder gjennomføre og dokumentere uavhengig kontroll for utvalgte kritiske områder. F2. Sluttfase og overtakelse Avtalefestet sluttfase Ihht. fremdriftsplan se avsnitt E3. Overtakelse Ihht. fremdriftsplan se avsnitt E3. 24

25 G - ENTREPRENØRENES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS G1. Hovedbedriftens ansvar, her entreprisen Bygningsmessig hovedentreprise Bygningsmessig hovedentreprenør skal i sitt tilbud ta med felles ytelser for rigg og drift som vil bli stilt vederlagsfritt til disposisjon i hele byggetiden for tiltakshaver og de øvrige entreprenører, hvor annet ikke er angitt. Bygningsmessig hovedentreprenør som vil fungere som hovedbedrift SHA, forutsettes å være ansvarlig for å etablere, drifte og koordinere arbeider med felles rigg og øvrige driftsarbeider for alle entreprenører, samt utarbeide detaljert riggplan etter kontraktsinngåelse. Riggplanen skal fremlegges byggeherre før kontraktsarbeider starter. Alle entreprenører må ta spesielt hensyn til nærliggende privat boligbebyggelse, samt gjøre nødvendige avtaler i forhold til fremdrift, provisorier, avkjøringsmulighet etc. med lokalt industriområde nord for byggetomten. Respektive entreprenørers HMS-planer integrert med overordnet SHA-plan spesifikt for dette prosjektet, skal generelt følges opp av alle entreprenører. Se for øvrig kapittel G8 SHA-plan. Rigging/drift/nedrigging/SHA-plan Hovedbedrift, her bygningsmessig hovedentreprenør, skal etter Arbeidsmiljøloven av 1977, kap. 3 ha ansvaret for koordineringen av andre entreprenørenes vernetiltak i hele byggeperioden. Hovedbedrift skal: Ivareta (UTF) utførelsesrolle i henhold til PBL. Sammen med byggeleder (KUT) koordinere og utarbeide kontrollplaner for utførelse ihht. gjeldende byggesaksforskrift. Ivareta SHA-plan med bestemmelser og retningslinjer, samt kontrollere at denne blir etterfulgt. Rigging/drift/nedrigging av VVS-installsjoner Hovedbedrift skal fremlegge provisoriske vann- og avløpsledninger for bygge-, brakke- og riggplass, inklusiv vedlikehold/demontering. Avløpsvann må inntil det er fremlagt tilkobling til kommunalt avløpsnett, samles i provisorisk tett tank i riggperioden. Overvåking, tilsyn og vedlikehold av utvendige sluker og kummer må også ivaretas under byggetiden. Tilkoblingssted vann: Som angitt på riggplan (se avsnitt G8, pkt. 4.6). Tilkoplingssted avløp: Som angitt på riggplan (se avsnitt G8, pkt. 4.6). Antall tappepunkter: Som angitt på riggplan (se avsnitt G8, pkt. 4.6). Dimensjonerende tappepunkter: 25 mm. El-kasetter medtas av VVS-entreprenør for gulvtørk på slutten av byggetid. Rigging/drift/nedrigging av el-installasjoner Hovedbedrift skal fremlegge provisorisk strøm, oppholdskroker for bygg, brakke og riggplass, inklusive demontering, overvåking, sikring, tilsyn og vedlikehold av disse i byggetiden. Hovedtavle Fra hovedbedriftens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 4 uttakssentraler i bygningen, en i hver fløy i tillegg til administrasjonsenheten. Tilkoblingssted strøm: Avtales med lokalt elektrisitetsverk/kraftselskap. Antall: 1 Hovedtavle Kapasitet: Tilstrekkelig for hele byggeperioden inkl. vinteroppvarming. Underfordelere Inklusiv nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral, inkludert montering og nødvendig koblingsutstyr, provisoriske opphengskroker mm. Tilkoblingssted strøm i hovedtavle. Antall byggeplasstavler og kapasitet: 1 stk. 3 fas 63A 1 stk. 3 fas 32A 3 stk. 3 fas 16A stikk 2 stk. 3 fas 10A kurs m/jordfeilbryter for provisorisk lys 5 stk. 16A stikk Provisorisk elkraft for brakker for forlegninger, kontor og egne lager. Provisorisk innvendig belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden. Provisorisk utvendig belysning. 25

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 14. mars 2014 Side 1 av 6 1. Bakgrunn. Ved Vik på Ellingsøy er det i dag plassert en mindre

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE

STEINKJER KOMMUNE. ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. 63/16 UTVIDELSE KVAM SKOLE TOTALENTREPRISE DEL 2 KONTRAKTSGRUNNLAGET 1 Avtaledokument Kontrakt for arbeidene vil bli utarbeidet og basert på NS 8407 «Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato:

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato: Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise Utgave: 0 Dato: 2012-08-31 Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Tilbudsinnbydelse... 3 2 Orientering om prosjektet...

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0:

SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Prosjekt: Bok 2.0 Felles tilbudskjema Side 1 Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER-MEDISINSK BAD FELLES TILBUDSSKJEMA (RIB/ARK) BOK 2.0: Tilbudssjema, Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. gnr/bnr 182/22 - Mosseveien 195 Rehabilitering av fundament og brygge til badehus. Sak 14/497

Tilbudsinnbydelse. gnr/bnr 182/22 - Mosseveien 195 Rehabilitering av fundament og brygge til badehus. Sak 14/497 Tilbudsinnbydelse gnr/bnr 182/22 - Mosseveien 195 Rehabilitering av fundament og brygge til badehus Sak 14/497 Mosseveien 195 sak 14/497 Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

Østre Toten kommune Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Instruks til tilbyder

Østre Toten kommune Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Instruks til tilbyder Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Instruks til tilbyder Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 Anskaffelsen... 4 1.2 Konkurransegrunnlaget... 4 1.3 Alminnelige regler

Detaljer

OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE

OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE 1 Salangen kommune OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 05. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbudsinnbydelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Tilbudsinnbydelse Arkitekttjenester Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Innholdsfortegnelse 1 Orientering om oppdraget... 3 1.1 Prosjektets innhold... 3 1.2 Beliggenhet og planstatus... 3 1.3 Oppdrag

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Vedlegg I.1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BYGG OG EIENDOM SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Signatur (initialer) Side 1 av 5 Prosjekt: Svardokument Nesttun idrettsplass riving av klubbhus

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

FLÅ SKOLE REHABILITERING OG NYBYGG ANBUDSKONKURRANSE FORPROSJEKT

FLÅ SKOLE REHABILITERING OG NYBYGG ANBUDSKONKURRANSE FORPROSJEKT FLÅ SKOLE REHABILITERING OG NYBYGG ANBUDSKONKURRANSE FORPROSJEKT DEL 0: GENERELL DEL - TILBUD DEL 0: GENERELL DEL Innledning Melhus kommune skal rehabilitere og bygge nybygg ved Flå skole. Skole skal utvides

Detaljer

Del 1 KONKURRANSEBESKRIVELSE

Del 1 KONKURRANSEBESKRIVELSE SØGNE KOMMUNE Lunde skole Flerbrukshall 2015 Del 1 KONKURRANSEBESKRIVELSE Del I Konkurransebeskrivelsen er utformet etter NS3450 Prosjektdokumenter og omfatter alt som har med konkurransen å gjøre. Etter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

UTBYGGING SALANGEN SKOLE

UTBYGGING SALANGEN SKOLE 1 Salangen kommune UTBYGGING SALANGEN SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RÅDGIVERGRUPPE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Sjøvegan 14.november 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbudsinnbydelse side 3 1.1

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen

BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen Tilbudsforespørsel BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK 1. september 2014 Innhold Tilbudsinnbydelse... 3 Orientering... 3 Kontaktinformasjon...

Detaljer

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral

Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Grunnlag Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med forhandling under EØS-terskel ved anskaffelse av: Sør-Trøndelag Politidistrikt Videovegg Operasjonssentral Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer