Per dags dato er dette sakskartet til BU-møtet. Bydelen tar forbehold om at det kan komme noen flere saker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per dags dato er dette sakskartet til BU-møtet. Bydelen tar forbehold om at det kan komme noen flere saker."

Transkript

1 Oslo kommune Møteinnkalling 7/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: torsdag 08. oktober 2009 kl Sekretariat: Wera B Holst SAKSKART Per dags dato er dette sakskartet til BU-møtet. Bydelen tar forbehold om at det kan komme noen flere saker. Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Referatsaker til orientering Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget Protokoll fra møte i MPS Ettersendes Protokoll fra møte i KO Ettersendes Protokoll fra møte i MPS Protokoll fra møte i HS Protokoll fra møte i Eldrerådet Protokoll fra møte i RFF Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra møte i MBU Saker til behandling Sak 119/09 Protokoll fra bydelsutvalgets møte den Sak 120/09 Statistikk fra søknadskontoret pr Sak 121/09 Statusrapport økonomi og regnskap...3 Sak 122/09 Status barnehageplasser...4 Sak 123/09 Tertialstatistikk og terialrapport pr Sak 124/09 Oslos bærekraft og vekst-overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden...6 Sak 125/09 Solemskogen og Sørbråten - adgang til å legge inn vann i fritidsbebyggelse...15 Sak 126/09 Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for sykkelfelt i Tåsenveien...17 Sak 127/09 Navnsettting av Sogn, Sognsvann og Svebu skoler etter sammenslåing...19

2 Sak 128/09 Vedtak om endring av veinavn/adresse på Sørbråten...21 Sak 129/09 Klagesaker 1. halvår Sak 130/09 Søknad om bevilling Cafe Le Swing, Ullevål Stadion...24 Egil Ihlen BU-leder Wera B Holst møtesekretær ii

3 Sak 119/09 Protokoll fra bydelsutvalgets møte den Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wera B.Holst Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /09 PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE DEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møtet i bydelsutvalget Mona Taasen bydelsdirektør 1

4 Sak 120/09 Statistikk fra søknadskontoret pr Arkivsak: Arkivkode: 240 Saksbehandler: Wera B.Holst Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /09 STATISTIKK FRA SØKNADSKONTORET PR Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret pr til orientering Mona Taasen bydelsdirektør 2

5 Sak 121/09 Statusrapport økonomi og regnskap Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ellen Oldereid Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /09 STATUSRAPPORT ØKONOMI OG REGNSKAP Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar rapporten til orientering. Mona Taasen bydelsdirektør Ellen Oldereid avdelingssjef adm. 3

6 Sak 122/09 Status barnehageplasser Arkivsak: Arkivkode: 323 Saksbehandler: Wera B.Holst Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /09 STATUS BARNEHAGEPLASSER Orientering gis i møtet Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak vedrørende status barnehageplasser til orientering Mona Taasen Bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 4

7 Sak 123/09 Tertialstatistikk og terialrapport pr Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ellen Oldereid Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /09 TERTIALSTATISTIKK OG TERIALRAPPORT PR Saksframstilling: Vedlagt ligger bydelens tertialrapport og statistikk pr Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar tertialstatistikk og tertialrapport til orientering. Mona Taasen Bydelsdirektør Ellen Oldereid avdelingssjef adm. 5

8 Sak 124/09 Oslos bærekraft og vekst-overordnet arkitekturpolitikk for byen og hovedstaden Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Saksgang Møtedato Saknr Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 OSLOS BÆREKRAFT OG VEKST-OVERORDNET ARKITEKTURPOLITIKK FOR BYEN OG HOVEDSTADEN Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saksframstilling: Utkastet som nå sendes ut til høring, bygger bystyrevedtaket for Vakker by-handlingsprogram for estetikk og god byarkitektur fra Vakker by-programmet utgjør en overordnet ambisjon og paraply for en rekke større prosjekter og tiltak. Utkastet som nå er sendt ut til høring, er en revidering og videreføring av arbeidet med å formulere en arkitekturpolitikk for Oslo. Det er byrådsavdelingen for byutvikling som er bestiller av arbeidet. Det skal ikke være et detaljert dokument, men et forslag til overordnet arkitekturpolitikk for Oslo, heter det bl.a. i bestillingen. I handlingsprogrammet var hovedfokuset på fysisk kvalitet og estetikk. I høringsforslaget til arkitekturpolitikk for Oslo utvides fokuset også til å omfatte bærekraft for framtidens generasjoner. Viktig å merke seg hvilken betydning som sentrale begreper gis i forslaget. Vakker by defineres som vakker og god omgivelsesdefinisjon. Bærekraftig utvikling relateres til hvilke målsetninger som stilles innen økonomi, forvaltning, økologi og sosiale forhold. Også universell utforming med henvisning til Oslo Kommunes strategiske plan, nevnes som en relevant strategi for framtidig arkitekturpolitikken. Overordnete utfordringer I Kommuneplanen av 2008 stilles det miljømessige krav til framtidig forvaltning av Oslos bygningsmasse. Den skal være verdibevarende og ivareta miljøhensyn hva energiforbruk, klimagassutslipp, bruk av miljøeffektive byggematerialer, miljømessig avfallshåndtering, bl.a. På kort og lang sikt må byen løse sine utfordringer på en miljømessig og bærekraftig måte, samtidig som arkitekturpolitikken skal bidra til å sikre byen en dynamisk utvikling, og kunne fange opp den veksten som byen står overfor på en bærekraftig og vakker måte. Bevaring av sentrale elementer i byens karakter, så som Marka, elvene, kulturminner og eksisterende arkitektoniske uttrykk, samtidig som en omfattende kvantitativ vekst også skal få mulighet til å gis kvalitative og bærkraftige uttrykk og utforminger. 6

9 En helhetlig byutvikling skal sikre et samspill mellom økologisk og kulturell bærekraft, samt økonomiske og konkurransemessige hensyn. Sosial bærekraft i form av tilgjengelighet, universell utforming, helse og levekår, integrasjon av ulike etniske grupper, samt demokratisering og inkluderende prosesser, plasserer arkitekturpolitikken i en svært sammensatt virkelighet, med til dels mange kryssende hensyn. Ny vekst er vedtatt å skulle skje i sentrum, ved fjorden, i stasjonsnære områder og i knutepunktsområder langs viktige kollektivårer. For bydel Nordre Aker betyr det sentrumsnære områder som Ullevål og Nydalen, men bydelen har også opplevd transformasjon og vekst i områder som Frysja-Brekke, samt en rekke mindre fortetninger rundt i bydelen. Den sterke veksten i befolkningen øker etterspørselen etter sosial infrastruktur som skoler og barnehager. Denne plasseres inn i knutepunktsutbyggingen sammen med annen sosial infrastruktur, og dermed bidra til en bærekraftig byutvikling. Utviklingen av et mest mulig miljøriktig transportsystem i form av utbygginger av kollektivtilbud og gang- og sykkelveier, bli derved viktige bidrag her. En utvikling av krav og standarder for miljømessig og bærekraftig byggevirksomhet, vil måtte prioriteres fremover. Det samme gjelder hensiktsmessige samarbeidsformer mellom offentlige og private aktører. Overordnet visjon: Byens bærekraft og vekst Hovedstaden er gjennom sin innovative hverdags- og monumentalarkitektur forbilde i innog utland på norsk livskvalitet, demokrati og bærekraft. Oslo vekst har økt byens attraktivitet og klimanøytralitet. Byens landskap, blå-grønne struktur og byområder med ulike byplangrep og arkitektur er bevart og utviklet. Byens og hovedstadsfunksjonens felles arealer, anlegg og bygninger har særlig høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet Arkitektur som uttrykk for kultur og sivilisasjon, som barometer for den kulturelle helsetilstanden til enhver tid, som underliggende faktor for trivsel, livsutfoldelse, identitet og tilhørighet, understrekes. Arkitekturen skal derfor bidra til å gjøre Oslo til en internasjonalt attraktiv by og en drivkraft i Oslo-regionen. I egenskap av hovedstad skal arkitekturen både bidra til en nasjonal identitet og være et vindu ut mot verden Byutviklingen i Bjørvika, men operautbyggingen, samt de videre planer for nye monumentalbygg i samme området, vil bidra til å plassere Oslo langt fremme i utviklingen av moderne arkitektur i Norden, og bidra til en effektiv markedsføring internasjonalt. Ambisjonen er å vokse seg attraktiv og bærekraftig. Basert på et bærekraftsbegrep som omfatter både den enkelte bygning, de overordnede strukturer knyttet til bebyggelsesmønster, flerfunksjonalitet, transportsystemer, infrastruktur, energiforsyning og blå-grønn struktur. Innsatsområde 1. Aktørenes arbeidsprosesser Integrerte, tverrfaglige designprosesser er avgjørende for å oppnå både innovativ og bærekraftig arkitektur. Ny plan- og bygningslov styrker programmeringsfasen i de ulike delene av plankjeden fra kommuneplan til detaljreguleringsplaner. Enkeltprosjekter som fremmes av private, skal som hovedregel være forankret i en overordnet plan. 7

10 Ulike former for konkurranser kan være en måte å oppnå arkitektonisk kvalitet. Utfordringen blir å sikre dette via utbygginger i privat regi. Følgende strategier foreslås: Utvikling av rammeverk for innovativt byggeri For noen nøkkelprosjekter utvikle et prosessuelt rammeverk for bestilling og kvalitetssikring av innovativt byggeri f.eks for universell utforming og bærekraft. Relevante eksterne fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner bør trekkes inn i utviklingsarbeidet Fagprogram XL Kompetansehevingsprogram for berørte etater for å spre eksisterende og utvikle ny kompetanse for bedre kvalitet i omgivelsesproduksjonen. Eksterne instanser kan være aktuelle å trekke med. Etatsforum for behovs- og interesseavklaring i plan- og byggesaker Utvidelse av dagens ordning med tidlig avklaring av innsendte planinitiativer. Bydeler ikke nevnt som aktuelle deltakere Utvikling av Oslo-norm Samordningen og avveiningen av ulike behov, programkrav og premisser, vil kunne systematiseres til normer for fysisk utforming av overgripende tiltak i større byområder. Normene må gi rom for avvikende, ulike prosjekter, men samtidig representere en samlet holdning i etatene for ulike avveininger. Vil gi private utbyggere større forutsigbarhet i sine prosjekter. Normene bør inneholde følgende avveininger: o Universell utforming- byrådets strategi for universell utforming bør nedfelles i operative normsett o Gatenormaler: prinsipper for delt gategrunn innenfor Ring 2 o Klimavennlig byggeri: krav til bærekraftig boligutvikling o Bokvalitet: gjeldende for utearealer, solforhold,med mer o Kunst i det offentlige rom: infrastruktur som stedsdannere Innsatsområde 2-Hovedstadsrollen Som hovedstad har Oslo en nasjonal identitetsbærende funksjon i forhold, samtidig som byen også er et sentralt vindu mot verden, der globaliseringen stadig setter nye standarder for deltakelse og oppmerksomhet. I begge funksjonene vil det være behov for en rekke avklaringer med Staten om hvilke prosjekter og oppgaver det skal samarbeides om for å utvikle en hensiktsmessig arkitekturpolitikk. Mange bygg og anlegg har en nasjonal karakter selv om de formelt sett ikke er eid av staten. Holmenkollbakken nevnt som ett av flere gode eksempler, Oslo Rådhus og Frognerparken er andre. Den omfattende fornyelsen av eksisterende, og utviklingen av framtidige bygg og institusjoner, kommunale og statlige, tilsier et stort behov for en systematisk samordning og samarbeid om hovedstatens rolle og arkitektoniske kvalitet. Mål 8

11 Oslo skal være en moderne hovedstat som gir rom for det nye og samtidig ivaretar og videreutvikler eksisterende bygningsmasse og kulturminner. Gjennom samarbeid mellom stat og kommune sikres statlige og nasjonalt viktige institusjoner, anlegg og byggverk, bærekraft, god integrering i bystrukturen og høy arkitektonisk kvalitet. Strategier Hovedstadsarenaer-strategi for utvikling av nasjonalt viktige bygninger og arenaer Det foreslås et samarbeid mellom Staten og Oslo Kommune for å utvikle en strategi for gjenbruk, utvikling og nybygging av nasjonalt viktige anlegg The Munch and Fjord City formidlingsprogram Kommunens Fjordbyutstilling har markedsført Oslo by flere steder i verden med stor suksess.satatens ønskes invitert til et samarbeid om en videreutvikling av konseptet med sikte på økt markedsføring av Norge internasjonalt. The Munch-trail En kulturstreng fra Ekebergrestauranten via Middelalderparken, Bispevika med planlagt Munch/Stenersen-museet, via Operaen, deichmannske Bibliotek, Kvadraturen, Rådhuset, Nobels fredssenter, nasjonalmuseets framtidige bygg, til juvholmen med Astrup-Fernleymuseet, tegnet av Renzo Piano. Vurdert som hovedstatens kanskje viktigste identitetsbyggende og markedsføringsmessige element. Innsatsområde 3- Det offentlige byggeriet Den offentlige bygningsmassen utgjør et betydelig større volum enn hva som bygges nytt. Gjenbruk, ombygging og utvikling av eksisterende bygninger vil derfor bli en hovedutfordring både funksjonelt og i et bærekraftperspektiv, i form av at gammel bygningsmasse skal møte framtidige miljømål. Offentlige organer kan være forbildeaktører i bygge- og anleggsnæringen. Offentlige byggeri bør være en spydspiss innen utvikling av forbildeprosjekter med vekt på inkluderende, vakre og tilgjengelige plasser, parker og byrom. Prosjektet Levende Oslo nevnes som eksempel. Offentlige prosjekter som brohodeprosjekter dvs prosjekter som utløser utvikling innen et større byområde, Operan og Bjøvika er det beste eksempelet, er en mye brukt metode for områdeutvikling. Offentlige bygninger kan være signal- eller monumentalbygg med kollektive funksjoner for mange mennesker. Også hverdagsarkitekturen i form av skoler, barnehager, T- banestasjoner, veier, broer med mer. Har viktige estetiserende funksjoner, og er også viktige eksempler på samtidsarkitektur til enhver tid. Oslos status som hovedstad gjør at de offentlige bygningen- kommunale og statlige, blir dominerende i bybildet. Slottet, Stortinget, Regjeringsbygget og Rådhuset illustrerer alle dette. Offentlige bygg er langtidsinvesteringer for kommende generasjoner. De blir samtidig en dokumentasjon på de rådende arkitektonske stilarter. Langsiktigheten krever at miljø- og klimahensyn inkluderes sammen med langsiktige drifts- og vedlikeholdsperspektiver. Mål Tiltak og byggeri utført av det offentlige skal ha forbilledlig arkitektonisk og klimamessig kvalitet Strategi Statlig og kommunalt forbildeprogram for ulike typer bygg og anlegg 9

12 Kommunens ulike foretak skal enkeltvis eller i fellesskap utvikle utvalgte prosjekter, signalbygg og hverdagsarkitektur, som kan tjene som forbilder og til inspirasjon for andre tiltak i privat eller offentlig regi. Oslo Kommune ønsker å oppfordre staten som hovedstadsbygger til å gjennomføre tilsvarende forbilledproggram og invitere til samarbeid om dette. Innsatsområde 4 -Byens landskap, kulturminner og eksisterende bygg Det er en internasjonal trend å se byen som et helhetlig funksjonelt system som skal integreres i det lokale økosystemet. En urbaniseringspraksis som ivaretar og integrerer landskapets egenskaper og naturens kretsløp, kan gi økt livskvalitet og trivsel for innbyggerne.i dette perspektivet blir en restitusjon av byens blågrønne struktur, etter års med nedbygging, et viktig prosjekt, også for å kunne forebygge framtidige klimavirkninger i form av økt nedbør, flomfare, samt virkemidler for å ta vare på restene av byens biologiske mangfold. Byens bystyremelding av 2004 om kulturminnevernet i Oslo inneholder en samlet overordnet strategi for å kunne ivareta oppgavene på en bedre måte. Kommunedelplan for byutvikling og bevaring er under ferdigstillelse, med et tidsperspektiv på 15 år. Planforslaget inneholder forslag om nasjonale, viktige regionale og et representativt utvalg av lokale kulturminner med høy verneverdi. Kommunedelplanen skal legge til rette for en videreutvikling av indre Oslo som hovedstad og kraftsentrum i en bærekraftig byregion. Utviklingsstrategien åpner for ekspansjon av sentrum, fortetting langs utviklingskorridorer og strøksgater, og utvikling av knutepunkter. Representativ byhistorie og historisk autensitet blir viktige premisser for valg av verneobjekter. Universell utforming og prosjektet Levende Oslo har som mål å gjøre byens sentrum mer tilgjengelig og attraktiv. Målet er bl.a å skape attraktive møteplasser i sentrum med god fremkommelighet for alle, effektiv kollektivtransport og økt trygghetsfølelse for alle brukergrupper. Mål Styrke byens blågrønne struktur og kretsløp og gjenbruk og videreutvikle eksisterende bygningsmasse og viktige kulturminner i tråd med riktige prinsipper for klima og miljø Strategier Klimatilpassede, kretsløpsbaserte planprinsipper for sikring og utvikling av byens landskap og blågrønne struktur Utvikle planprinsipper som avklarer hvordan grøntstrukturen bør utvikles for å ivaret framtidige klimaendringer og samtidig redusere ressursbehovet knyttet til driften av arealene. Program for Oslomarkas randsoner: mulighetsstudier for hvordan markas grenseområder kan tilrettelegges som framtidsrettede og holdbare rekreasjonstilbud Områdene langs Markas grenser kan behandles som ulike soner med ulik grad av opparbeidelse. Mange områder i Markas randsone er gjenstand for stor slitasje. Med økt befolkning øker også behovet for nye og flere rekreasjonstilbud. Her kan randsonene representere en mulighet for nyetableringer eller flytting av eksisterende. Retrofit-program for oppgradering av eldre bebyggelse: forsøksprogram for å teste ulike metoder for omforming, gjenbruk og standardheving av eksisterende murgårds- og etterkrigstidsbebyggelse på en klimanøytral måte. Et særtrekk med Oslo er byens omfattende verneverdige murbebyggelse, som bl.a representerer store utfordringer i forhold til en framtidig tilpassning til klima- og miljøkrav. 10

13 Innsatsområde 5. Infrastruktur som stedsdanner De neste årene skal det investeres flere 10-talls milliarder i lokal infrastruktur som skoler, samt trafikksystemene som vei og bane.. Alle vil komme til å ha arkitektoniske kvaliteter som kommer til å påvirke omgivelsene i betydelig grad, og bidra til stedsdannende prosesser der de blir etablert. Med krav om bærekraft og klimatilpassning, vil det bli en stor utfordring til faglig nytenking omkring etableringen. Infrastruktur handler om forbindelseslinjer i form av fysisk, kulturell og geografisk kontakt. Infrastrukturen skal tilrettelegge for sosiale og kulturelle aktiviteter, eller sosial deltakelse i vid forstand. Tverrfaglige arenaer blir et viktig middel til å skape stedsdannende merverdi ut over tiltakets egne behov. Nærhet til mellom funksjoner og kollektiv transport, blir en sentral premiss i en bærekraftig byutvikling. Knutepunktsstrategien støtter opp om dette. Hovedstadsaksjonen, Levende Oslo -prosjektet, estetisk plan og kommunedelplan for torg og møteplasser er alle bidrag til å oppnå en høy kvalitet i byens gulv og byrom. Mål Ved investeringer i teknisk, sosial og grønn infrastruktur, skal investeringene i tillegg til å sikre egne sektorbehov, gi merverdi for stedsutvikling og bærekraft i det aktuelle området. Strategi Oslonorm 2: Gatenormaler med prinsipper for sambruk av gategrunn innenfor ring2. Mange arealer, særlig i indre by, må utvikles ut fra en sambruksstrategi der stedets møteplassfunksjon blir viktigere enn framkommeligheten for biler og kollektivtrafikk. Oslonorm 5: Kunst i det offentlige rom Integrasjon av kunst i det offentlige rom er en del av arkitekturpolitikken, og blir tatt i bruk både i Grorudprosjektet og i Bjørvika som aktive elementer i områdeutviklingen og som en merverdi for fellesskapet. Innsatsområde 6. Lokalkvalitet: Byområdenes behov Oslo kan sees som en collage av ulike byområder, der noen er homogene og andre er mer sammensatte. Oslo bør derfor planlegges som en differensiert by hvor de ulike områdene fordrer ulik behandling. Dette kan bidra til å sikre lokal egenart og gi en dynamisk modell hvor lokale forskjeller kan framheves og utvikles. Ny plan- og bygningslov øker behovet for utarbeiding av områdereguleringer. Nye detaljplaner som er i strid med overordnet plan( kommunedelplan eller områdeplan) kan ikke godkjennes uten at overordnet plan blir revidert. I prosessen med utarbeidelse av områdeplaner bør en åpen, mobiliserende og samtidig effektiv organisering etterstrebes. En åpen medvirkningsprosess i forkant av planleggingen kan gi langsiktig positive ringvirkninger i form av økt lokalt eierskap og tilslutning. 11

14 Mål Utvikle gode byområder hvor det gjennom mobilisering sikres at egenarten opprettholdes og at det tilrettelegges for framtidsrettet lokalt og overgripende byggeri, samt sosial, teknisk og grønn infrastruktur. Strategi Program for utarbeidelse av områdeplaner: Oslo Kommune bør lage områdeplaner basert på grundig programmering av byområder med særlig utbyggingspress og behov. Wild Cards -program for innovativ design av byrom Det foreslås et program for byrom hvor nye arkitektoniske grep og nye funksjoner kan utforskes, og der mindre etablerte men innovative arkitekter/landskapsarkitekter kan involveres. I kommunedelplan for torg og møteplasser foreslås det at ett byrom i hver bydel planlegges og opparbeides over en periode på fem år. Innsatsområde 7. Boligutvikling De nyeste befolkningsfremskrivningene for Oslo anslår potensialet for nye boliger til innen Skal utviklingen kunne bli bærekraftig, kreves det en fortetting av byen og gjenbruk og videreført bruk av allerede utbygde arealer. En byspredning til jomfruelige arealer, om slike fins, vil føre til økt bruk av natur, mer trafikk, lengre arbeidsreiser og økte klimagassutslipp. Knutepunktsstrategien som er valgt for Oslo blir derfor viktig for en bærekraftig boligutvikling. Kommuneplanen av 2008 skal legge til rette for et allsidig bymiljø med stor andel boliger. Med unntak av Gaustadbekkdalen skal boligfunksjoner være dominerende til stede i de prioriterte utviklingsområdene og i indre Oslo by for øvrig. Ny leilighetsnorm vedtatt av bystyret i 2007 skal sikre ønskelig bokvalitet i nye prosjekter. Kommuneplanen har også mål om å legge til rette for energi- og miljøeffektive boliger og bygninger. Klimavennlig gjenbruk til utbedring og nybygging av boliger med tilhørende næring og service, skal sikres med gode utearealer og boligkvalitet. Strategier Mål By- og boligutstilling By- og boligutstilling planlegges i samarbeid med NAL Ecobox, Husbanken, Enova, Drammen Kommune og Oslo Kommune. Etablere permanente utstillinger som kan være motor for fremvekst av klimavennlig byutvikling. Oslo-norm 3: Klimavennlig byggeri Etablering av klimavennlige tekniske prinsipper og normer for oppgradering av eksisterende og ny bebyggelse, kan klimagassutslipp reduseres betydelig. Dette er et umodent fagområde som trenger pilotprosjekter og økt kompetanse og ny kunnskap. 12

15 Oslo-norm 4: Bokvalitet, utearealer, solforhold og planløsninger Gjeldende rutiner for planløsninger bør bli supplert med en overordnet planløsningsnorm for boliger i indre by og fortettingsområder. Prosjektet Bokvalitet for å sikre bymessige utearealer og romlighetsnormer, må prioriteres ved større boligprosjekter. Administrasjonens vurdering Arkitekturpolitikken i Oslo vil være et evig tema hvor rådende oppfatninger blir et tema for diskusjon og meningsutveksling. Med høy byggeaktivitet, og sterke næringsinteresser er dette å vente. Utkastet er et forsøket på å legge et teoretisk fundament for en arkitekturpolitikk for byens utvikling sett i et langsiktig perspektiv der bærekraft er et sentralt fokus. I sitt innhold er den et svært forsiktig forsøk på å etablere kriterier for hvordan det skal bygges i Oslo. Plan- og reguleringsmyndigheten kan langt på vei si hvor det skal bygges, og i hvilket omfang, men valg av byggestil og utforming er det langt på vei utbygger som avgjør, bl.a ved sitt valg av arkitekt. For arkitekter er retten til å uttrykke samtidens smak og estetikk i de bygg de utformer av helt sentral interesse.. For samfunnet vil de krav reguleringsmyndighetene stiller til at framtidige bygg skal være mest mulig bærekraftige og tilfredsstille flest mulig av framtidens miljøkrav, kunne komme til å bli enda viktigere enn de estetiske kravene Her nøyer utkastet seg med kun å reise problemstillinger, og der utkastet kunne ha lansert en rekke nye miljøkrav for framtidens bygg, nøyer man seg med å antyde. I stedet blir kravene til estetikk et hovedfokus mens kravene til bærekraft tones ned. Nødvendigheten av å bygge signalbygg med de kostnadene dette innebærer vil Oslo i egenskap av hovedstad, kontinuerlig være stilt overfor. Her vil Oslo komme til å være avhengig av statlig hjelp og samarbeid for å kunne løse sin hovedstadsfunksjon. Selv om utkastet er forsiktige i formuleringen av sine forventninger til statlig medvirkning, er temaet gitt en sentral plass og det med rette. De mange nye skoler og andre institusjonsbygg som byen også kommer til å trenge, vil imidlertid gjøre framtidige prioriteringen svært vanskelige. Plan for universell utforming trekkes fram i flere sammenhenger, og dette understrekes planens viktighet. Også plan for Torg og møteplasser trekkes inn, og disse gir til sammen et bilde av de ambisjoner man nå har for framtidig utvikling av byens byrom, og som man mange steder begynner å se gode resultater av. Plan for lyssetting av Oslo sentrum kunne også ha vært nevnt og tatt med her. Utkastets innsatsområde 6 og 7 Lokalkvalitet:Byområdenes behov, og Boligutvikling tar opp sider som er viktige i byens mange byområder. Bydeler er ikke nevnt, men de nye oppgavene innen områdeplanlegging som plan- og bygningsloven inneholder, referer direkte til bydelen, og det har plan- og bygningsetaten kommunisert tydelig i andre sammenhenger. Her vil det lokale demokratiske elementet i prosessen, representert ved bydelsutvalgene komme til å ha en funksjon som hørings- og meningsorgan. Men byggingen av sentrale monumentalbygg eller lokale institusjonsbygg, vil fortsatt bli ivaretatt av enten sentrale etater eller kommunale bedrifter, begge styrt av Byrådet. For de sistnevntes del i dialog med bydelene hva angår barnehager, skoler og sykehjem. Uansett hvilken arkitektur som velges, kravene til bærekraft kommer til å bli viktigere enn noen gang tidligere i historien.. Her gjenstår det mye arbeid og flere utredninger, hvor også andre fag må involveres på en aktiv måte, skal Oslo klare å møte framtidig byggeutvikling på en riktig måte. 13

16 Bydelsdirektørens forslag til vedtak MPS anbefaler Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak. Bydelutvalget i Nordre Aker avgir følgende høringsuttalelse: I egenskap av hovedstad vil utbygging og fornying av nasjonale og lokale signalbygg, vil byggenes utforming og arkitektur kunne ha stor betydning for framtidige generasjoner. Her vil det kreves ekstra innsats både av byen og av Staten for å få til bygg som i et internasjonalt perspektiv kan uttrykke nasjonens og byens identitet. Samtidig skal også byen ivareta sin rolle som lokalsamfunn der det skal bygges skoler, sykehjem og annet, som skal ha stedsdannende funksjon. Et både og - vil være ønskelig og nødvendig. Utkastet reiser også viktige problemstillinger for framtidige byggs bærekraft, og disse trengs å utvikles videre. Der kan bydel Nordre Aker bidra med innspill og meninger på vegne av sine innbyggere. For innsatsområdene 6 og 7 i høringsutkastet vil bydelene med sin nærhet til beboere og andre lokale instanser, kunne ha en viktig funksjon i utvikling av lokal dialog og meningsdannelse. Preben Winger Avdelingssjef Knut Hammervold spesialkonsulent 14

17 Sak 125/09 Solemskogen og Sørbråten - adgang til å legge inn vann i fritidsbebyggelse Arkivsak: Arkivkode: 512 Saksbehandler: Knut Hammervold Saksgang Møtedato Saknr Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 SOLEMSKOGEN OG SØRBRÅTEN - ADGANG TIL Å LEGGE INN VANN I FRITIDSBEBYGGELSE Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saksframstilling: Byutviklingskomitèen ønsker å få vurdert et mer liberalt alternativer for antall helårsboliger og fritidsboliger, samt mulighetene for å kunne legge inn vann og avløp også i fritidsboligene, enn de alternativene Plan- og Bygg har lagt fram til behandling som del av reguleringsforslaget for Sørbråten. Forslaget for å åpne opp for innlagt vann og avløp på alle eiendommer sendes derfor ut på en begrenset høring med frist for bydelen til med å avgi uttalelse Forslaget om å åpne for innlagt vann og avløp hevdes å gå på tvers av faglige sektormyndigheters tidligere uttalte argumentasjon og vurderinger. Bl.a inneholder Helsedepartementets godkjenning av Maridalsvannet som drikkevannskilde flere forutsetninger, bl.a restriksjoner på arealene i Maridalsvannets nedslagsfelt. Det er i saken uttrykt usikkerhet om hvor høyt antall private rense- og avløpsanlegg som kan installeres før det går ut over vannkvaliteten. Dagens situasjon i Maridalen De aller fleste av helårsboligene i Maridalen har innlagt vann og avløp til tett tank. Det hevdes likevel at det fortsatt forekommer utslipp av gråvann ut i terrenget, uten noen form for rensing, og at det forekommer enkle privet-løsninger, selv om man ikke lenger kan få tømt sine priveter via den offentlige renovasjonen. Situasjonen for fritidsbebyggelsen i Maridalen generelt og på Sørbråten spesielt, har vært uklar og uregulert over lang tid, med løsninger som neppe er i tråd med moderen krav. Selv med nye Oset vannrenseanlegg, er det et påkrevende behov for å rydde opp i års praksis med individuelle og tilfeldige løsninger. Tillatelse til å ta inn vann i fritidsboliger, må derfor ledsages av strenge krav til utslipp og avløp. Med dagens teknologi tilgjengelig, vil tillatelser til vann og avløpsløsninger som tilfredsstiller moderne krav til rensing og risiko, kunne bidra til å rydde opp i tilstander som alle ønsker fjernet. Kravet til minimalisert risiko for forurensning krever et kontrollsystem som dokumenterer tilfredsstillende kvalitet på håndteringen av alle utslipp. Mange private løsninger, med ulik kvalitet på gjennomføring og oppfølging, vil likevel representere en vedvarende risiko for forurensninger av byens drikkevannet, og det blir en konkret beregning som avgjør om denne risikoen er på et akseptabelt nivå. 15

18 Et offentlig anlagt og drevet vann- og avløpssystem for hele området, planlagt med optimal sikkerhet for øye, vurderes som den løsningen som gir lavest risiko for forurensning, men som sannsynligvis har de høyeste kostnadene. Denne vil imidlertid kunne pålegges den enkelte bruker i form av tvungen tilknytningsavgift og årlige avgifter. Den pågående utredning av ny hovedvannkilde for Oslo, Langlia-Holsfjorden, eller Holsfjorden kan få betydning for hvilket framtidig system som velges. Høringsuttalelse Bydelsoverlegen har avgitt følgende høringsuttalelse i saken: De aller fleste av helårsboligene i Maridalen har innlagt vann og avløp til tett tank. Det hevdes likevel at det fortsatt forekommer utslipp av gråvann ut i terrenget fra disse, uten noen form for rensing, og at det også forekommer enkle privet-løsninger, selv om man ikke lenger kan få tømt sine priveter via den offentlige renovasjonen. Selv med nye Oset vannrenseanlegg, er det av hensyn til framtidig råvannskvalitet i Maridalsvannet, et påtrengende behov for å gjøre tiltak som kan redusere risikoen for forurensning av grunnvannet og øvrige vannkilder. Skillet mellom fritidsboliger og helårsboliger på Sørbråten og Solemskogen har vært uklart over mange år. Selv med avløp til tett tank, vil det likevel være en risiko for at deler av gråvannet fra husholdningene blir sluppet ut i terrenget. For fritidsboligene er dette regelen, og i kombinasjon med enkle privet-løsninger, en økende risiko for forurensning. Mange hushold henter sitt vann fra brønner og fra grunnboringer, og det er en økende engstelse for at ens vannkilder skal kunne bli forurenset av naboers utslipp. En åpning for at også fritidsbebyggelsen tillates inntak av vann og avløp vil være et skritt i riktig retning. Mange private løsninger, samt transport av sortvann ut av området til egnet behandlingsanlegg, representerer likevel en økende risiko. Utslipp av gråvann til omgivelsene, for å spare dyre tømminger, representerer en annen. Så lenge man for områdene baserer seg på i sin helhet private og til dels kostbare løsninger, vil risikoen for forurensning av grunnvannet og etter hvert vannkilder inn til Maridalsvannet, være til stede. Fullt ut tilfredsstillende forhold vil man ikke oppnå før det etableres et offentlig styrt og drevet avløpssystem som alle bygg, helårsboliger eller fritidsboliger må være tilknyttet. Først da vil man ha redusert utslippene til naturen ned til et minimum, og redusert risikoen for forurensning til et lavest mulig nivå. Bydelsdirektørens forslag til vedtak MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak. 1. Bydelsutvalget tar høringsuttalelsen fra Bydelsoverlegen til orientering. 2. Bydelsutvalget i Nordre Aker mener at det er et stort behov for å rydde opp i vann- og avløpssituasjonen for deler av bebyggelsen i Maridalsvannets nedslagsfelt. 3. Private og individuelle løsninger, med ulik grad av kvalitet og oppfølging, skaper et betydelig behov for kontroll, og vil vanskelig kunne gi samme sikkerhet mot forurensning av drikkevannskilden som et offentlig fellessystem vil kunne ha. 4. Bydelutvalget anser et offentlig anlagt og drevet vann- og avløpssystem som den beste løsningen, og som gir en tilfredsstillende sikkerhet mot fare for forurensning av Maridalsvannet. Preben Winger Avdelingssjef Georg Semcesen Bydelsoverlege 16

19 Sak 126/09 Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for sykkelfelt i Tåsenveien Arkivsak: Arkivkode: 615 Saksbehandler: Knut Hammervold Saksgang Møtedato Saknr Miljø, plan og samferdselskomiteen /09 Bydelsutvalget /09 VARSEL OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR SYKKELFELT I TÅSENVEIEN Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saksframstilling: Forhistorien til igangsatt regulering av sykkelvei, var en MPS sak 39/07 i møte der følgende ble vedtatt: MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak 1. Bydelsutvalget ber Samferdselsetaten om å vurdere trafikksikkerheten for elever ved Tåsen skole som har Tåsenveien som skolevei, og foreslå nødvendige tiltak for forbedringer. 2. Bydelsutvalget ber videre Samferdselsetaten om å gjøre en studie av muligheten for å bygge Tåsenveien om til en miljøgate tilrettelagt for alle trafikantgrupper, også syklister. 3. Bydelsutvalget ber videre Samferdselsetaten om å vurdere en framtidig tilrettelegging for syklister i Nordbergveien. Saken handlet om trafikksikkerhet for skolebarn i Tåsenveien. Samferdselsetaten har imidlertid tatt fatt i behovet for sykkelvei, og laget et prosjektforslag som har blitt referert i MPS-komiteen for en tid siden. Nå varsles det igangsatt regulering av sykkelfelt i Tåsenveien fra rundkjøring i Stavangergata til Darre Jenssens plass ved Tåsensenteret. I MPS vedtaket var det anbefalt at det også skulle tilrettelegges for syklister i Nordbergveien, slik at man kunne få en sammenhengende sykkeltrasse fra sentrum og opp til Kringsjå, Sognsvann og Marka. I prosjektbeskrivelsen fra Samferdselsetaten var det lagt opp til sykkelfelt helt fram til krysset ved Nils Bays vei. Begrunnelsen for ikke å planlegge lennger inn i Nordbergveien var dels at der var det mindre trafikk og følgelig tryggere å sykle, samt at ved Nordberg Gård var veibredden smal pga verneverdige trær langs veikanten, og opparbeidelse av sykkelfelt langs Nordbergveien ville kunne bli kostbar i forhold til forventet nytte. I reguleringsplanarbeidet er altså prosjektet blitt redusert ytterligere. 17

20 Administrasjonens vurdering Det er positivt at Samferdselsetaten har tatt oppfordringen fra Bydelen om å opparbeide sykkelfelt i veibanen på den nevnte strekningen. Dermed påbegynner man det som etter hvert kan komme til å bli en sammenhengende sykkeltrassè fra sentrum til Markagrensen. Tradisjonen med kun å planlegge for det man ser mulighet for å bygge, kan det være delte meninger om, men det er dette Samferdselsetaten praktiserer. Oslo Kommuner har fått velfortjent kritikk for manglende tilrettelegging for sykkel, kritikken gjelder først og fremst forholdene i Oslo Sentrum. Langs de fleste hovedveien inn mot sentrum er det sykkelfelt som del av veibane, og langs Ring 3, der Statens Vegvesen er ansvarlig, er forholdene slett ikke ille. I Nordre Aker er der sykkelfelt langs det meste av Maridalsveien fram til Brække, og langs Sognsveien fra krysset ved Kirkeveien fram til Ullevål stadion. Klaus Torgårds vei- Sognsveien opp til Kringsjå har også sykkelfelt. Grefsenveien har mer enn nok veibredde til sykkelfelt, her bør det kunne etableres felt uten større kostnader. De som mangler tilrettelegging for sykkel er Carl Kjeldsens vei og deler av Kjelsåsveien., samt også Nordbergveien. Også Kapellveien burde ha vært tilrettelagt for sykkelfelt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 1. Bydelsutvalget i Nordre Aker ber Samferdselsetaten om å inkludere Nordbergveien i planene for sykkelfelt. Dette vil gi sammenhengende trassèer for sykling gjennom bydelen. 2. Administrasjonen bes om å utarbeide en oversikt over de sykkelfelt og trassèer som fins i bydelen, samt en vurdering av hvilke veier som i framtiden bør eller kan tilrettelegges for sykling. Preben Winger Avdelingssjef Knut Hammervold spesialkonsulent 18

21 Sak 127/09 Navnsettting av Sogn, Sognsvann og Svebu skoler etter sammenslåing Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Saksgang Møtedato Saknr Kultur- og oppvekstkomite /09 Bydelsutvalget /09 NAVNSETTTING AV SOGN, SOGNSVANN OG SVEBU SKOLER ETTER SAMMENSLÅING Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saksframstilling: Oslo Bystyre vedtok i møte , sak 87, følgende: Skolene Sogn, Sognsvann og Svebu slås sammen til en administrativ enhet med virkning fra Den nye skolen skal navnsettes og det er bydelene ved bydelsutvalgene som har myndighet til å fastsette navn på skoler. Skolens administrative adresse er Sognsvannsveien 67. Byrådsavdelingen for kultur og utdanning ber bydelen om å følge opp saken. Bakgrunn Sogn, Sognsvann og Svebu skoler gir i dag et opplæringstilbud til c.a. 60 barn og unge innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Oslo. BUP i Oslo ble besluttet lagt inn under Ullevål Universitetssykehus med virkning fra , og dette startet en prosess omkring organiseringen og samlokaliseringen av skoletilbudet ved de tre skolene. Et 3-åring prosjekt har hatt samdrift/samadministrasjon som tema, samtidig som effektene av Helse Øst RHFs endringer i behandlingsstrategi er blitt klarlagt. Fra og med har skolene hatt et felles driftsstyre/prosjektstyre som har overtatt fullmaktene fra de respektive driftsstyrene. Samadministreringen ble vurdert å kunne spare inn to rektorstillinger og to merkantile stillinger, og derved frigjøre betydelige ressurser til å styrke det faglige arbeidet i skolene. Det vises til vedlagte byrådssak 274/04, som følger vedlagt. Svebu består i dag av to avdelinger, en i Nydalen og en ved Ullevål Universitetssykehus. Sognsvann skole ligger oppe i Sognsvannsveien. Skolenavn i Nordre Aker Samtlige skoler i bydelen har fått navn etter de områdene eller det stedet der de ligger og der skolens elever har tilhørighet. Skolenavn synonymt med stedsnavn, representerer et identitetsskapende element som knytter eleven til stedet og området. 19

22 For en byomfattende skole er det ikke behov for samme navnetilknytning. Elevene kommer fra ulike lokale steder i Oslo, og skolens plassering er et tilfeldig valgt sted som ikke nødvendigvis har noen identitetsskapende effekt for eleven. På den annen side vil et navn som bryter skolenavn-tradisjonen i Oslo, signalisere at skolen enten er en privatskole, eller et spesialtilbud, som i verste fall kan gi elevene et negativ omdømme. Skolens funksjon som spesialtilbud for barn og unge innen psykiatrien tilsier derfor et skolenavn som ikke skiller skolen fra andre skoler i Oslo. Skolens administrative adresse er Sognsvannsveien. Det er da nærliggende å anbefale Sognsvann skole som framtidig navn, og derved tas det vare på den historien som er knyttet til skolene, uten at navnet avviker fra andre skolenavn i Oslo. Bydelsdirektørens forslag til vedtak K/O anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Bydel Nordre Aker vedtar at skolene Sogn, Sognsvann og Svebu skal hete Sognsvann skole. Preben Winger Avdelingsleder Knut Hammervold spesialkonsulent 20

23 Sak 128/09 Vedtak om endring av veinavn/adresse på Sørbråten Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Knut Hammervold Saksgang Møtedato Saknr Kultur- og oppvekstkomite /09 Bydelsutvalget /09 VEDTAK OM ENDRING AV VEINAVN/ADRESSE PÅ SØRBRÅTEN Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. Saksframstilling: Bydelsutvalget vedtok i møte at beboerne i Minåsveien på Sørbråten skulle få anledning til å endre navnet til Sørskaret. I brev fra Byrådsavdelingen for kultur- og utdanning etterlyses det en begrunnelse for vedtaket, og bydelen blir gjort oppmerksom på at vilkåret for navneendring bare må foretas der eksisterende navn innebærer betydelige praktiske ulemper. Generelt om vilkåret Slik vilkåret er formulert: krav om at veinavnet må innebære betydelig praktisk ulempe, legges listen svært høyt for å kunne foreta endringer av veinavn i Oslo. Det skal svært mye til for at et veinavn skal medføre betydelige praktiske ulemper. Vei- og gatenavn i Oslo avspeiler by- og lokalhistorie over mange hundre år. Navnene viser ofte til historien på ulike måter. Mest vanlig er at kjente og berømte personer har fått gater og veier oppkalt etter seg. Oslo by kommer ikke til å bygge mange nye gater og veier fremover, gate- og veinettet er med få unntak definert for lang tid, og nåtidens berømte kvinner og menn kan derfor ikke regne med å få veier eller gater oppkalt etter seg, så fremt at man ikke lemper på vilkårene for å endre vei- eller gatenavn. Begrunnelse for endringsvedtaket Minåsveien var ikke et veinavn som der foreligger et vedtak av offentlig myndighet bak. Angivelsig skal en privatperson på eget forgodtbefinnende, satt opp et skilt med Minåsveien, for mange år siden, og deretter har navnet kommet inn i offentlig registreringer. Navnet har imidlertid aldri vært i bruk, verken lokalt eller i postal sammenheng. Veien har i realiteten aldri vært navnsatt på den måten som veinavn skal skapes i Oslo. Valget av og vedtaket av Sørskaret blir dermed første gangen veien offisielt får et navn, vedtatt av offentlig myndighet. Saken handler derfor ikke om en endring av eksisterende veinavn, men om en at veien for først gangen navnsettes på offisielt vis. Bydelsdirektørens forslag til vedtak K/O anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 21

24 Bydelsutvalget i Nordre Aker opprettholder vedtaket av navnet Sørskaret på nevnte vei på Sørbråten i Maridalen Begrunnelsen for vedtaket er følgende: Minåsveien har aldri vært et navn som har vært gitt veien på offisielt vis og, heller ikke vært aktivt tatt i bruk. Via navnet Sørskaret har veien for første gang fått et navn der offentlig myndighet via et vedtak har godkjent det navnet som er foreslått. Preben Winger Avdelingssjef Knut Hammervold spesialkonsulent 22

25 Sak 129/09 Klagesaker 1. halvår 2009 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Wenche Hansen Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /09 KLAGESAKER 1. HALVÅR 2009 Saksframstilling: Vedlagt følger oversikt over klager og klagesaksbehandling i bydel Nordre Aker 1. halvår Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar oversikt over klager og klagesaksbehandling i bydel Nordre Aker 1. halvår 2009 til orientering Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger driftssjef 23

26 Sak 130/09 Søknad om bevilling Cafe Le Swing, Ullevål Stadion Arkivsak: Arkivkode: 944 Saksbehandler: Marit Mykland Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /09 SØKNAD OM BEVILLING CAFE LE SWING, ULLEVÅL STADION Saksframstilling: Det søkes om serverings- og alminnelig skjenkebevilling ved restauranten Cafe Le Swing, Ullevål Stadion. Søker er ISS Facility Services AS. Stedet har allerede bevilling, med utvidet åpnings- og skjenketid til kl / Årsaken til at det nå søkes på ny, er arealutvidelse av lokalene (Se plantegning). I forbindelse med fornyelse av skjenkebevillinger og utvidelse av skjenkebevillinger, skal bydelsutvalget i den bydel virksomheten befinner seg, gi en uttalelse før bevilling gis. Iht. alkohollovens 1-7a kan kommunen ved vurdering av om bevilling bør gis blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Cafe Le Swing serverer kun for lukkede selskaper, banketter og lignende. Bydelsadministrasjonen kjenner ikke til at driften ved stedet har medført miljømessige ulemper. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker anbefaler at Cafe Le Swing, Sognsveien 75, innvilges serverings- og skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk. Det anbefales at stedet får beholde åpnings- og skjenketid inne til kl / Mona Taasen bydelsdirektør Preben Winger avdelingssjef 24

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 7/09

Oslo kommune. Protokoll 7/09 Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: torsdag 08. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wera B Holst Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom 2.etg. Møtetid: mandag 18. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/11

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/11 Oslo kommune Møteinnkalling 5/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 08. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 8/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 22. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 05/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21 Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir.

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir. Oslo kommune bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordre Aker Plan- og miljø Protokoll 1/07 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 15. januar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Oppvekstavdelingen Møteleder:

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 8/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 25. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 04. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Praksis mellom fag og politikk. Byomforming 2010

Praksis mellom fag og politikk. Byomforming 2010 Praksis mellom fag og politikk Byomforming 2010 Etatsdirektør Ellen de Vibe Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune 5. og 6. januar 2010 NTNU-dagene Innhold: Knippe av fagutfordringer Parlamentarismen som

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen Møteinnkalling 2/11 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-sal Møtetid: tirsdag 12. april 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen

Detaljer

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013

Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/402 Kristin Opsahl 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 05.06.2013 Søknad om ny serverings-

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling /07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 9/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: mandag 20. oktober 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Trikkehallen, Kjelsås MERK!! Møtetid: tirsdag 21. oktober 2008 kl. 17.00 MERK!! Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO

Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO Oslo kommune Levende Oslo PROSJEKTPLAN FOR LEVENDE OSLO MÅL OG STRATEGIER Byrådet vedtok 30.6.05 (byrådsak 1185/05) å igangsette prosjektet Levende Oslo. Det forutsettes i saken at: prosjektet skal videreutvikle

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2010 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 2. etasje. Tilstede: Egil K. Ihlen, leder H

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 15. februar 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 41 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget torsdag 08.12.2011 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Mona Taasen, bydelsdirektør

Mona Taasen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.

Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 01.11.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/683 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: Mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 18.30 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Eldreråd Møtested: Økernveien 145, 3. et Rom 7-8 Møtetid: Mandag 30. september 2013 kl. 13.00 Sekretariat: 23439529 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/08 Oslo kommune Møteinnkalling 8/08 Møte: Byutviklingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 17.30 SAKSKART Åpen halvtime Opprop Godkjenning

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F) Oslo kommune Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre Åsheim (SV)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 7/0 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantinen. Sørkedalsveien 48 3. etg. Møtetid: torsdag 4. oktober 200 kl. 7.5 Sekretariat: 2347604 TILLEGGSSAKSKART Saker

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer. Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Kompakt byutvikling muligheter og utfordringer Master i areal og eiendom, HiB, 31.8.2015 Gro Sandkjær Hanssen, NIBR KOMPAKT BYUTVIKLING «Håndtering av motstridende hensyn i kompakt byutvikling», tverrfaglig

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør

Sven Marius Gjeruldsen (H) Lars Madsen (H) Jane Steenbuch (H) Frank Aubert (A) Asbjørn Hjertén (F) Terje Bjøro (V) Jan O. Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Protokoll 8/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. november 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Bydelsadministrasjonen

Detaljer

Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.

Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4. Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 28.10.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/874 Kristin Opsahl /Henning Mørland 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 13.11.2013 Søknad

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Protokoll 0/07 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. august 2007 kl. 19.00

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung, leder bydelsutvalget (H) Anne Halse, Plan- og bygningsetaten

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Elin Horn Galtung, leder bydelsutvalget (H) Anne Halse, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 3/13 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 15.04.2013 kl. 18:00 Sekretariat: 23 47 60 64

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Glasshuset Nordberg skole Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen. Møteinnkalling 6/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadminstrsjonen Møteinnkalling 6/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, plenumsalen Møtetid: Mandag 08. november 2004 kl.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Protokoll 4/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 44 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: Bydelsadministrasjonen Olaf Helsetsvei 6, 0694 Møtetid: Mandag 11. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 2/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteprotokoll 2/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteprotokoll 2/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, 2. etg. Møtetid: Torsdag 13. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/04 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/04 Møte: Eldrerådet Vararepresentanter oppfordres til å møte. Møtested: Manglerud Eldresenter, Byggveien 15, 1680 Møtetid: Onsdag 08.

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 25. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes

Torunn K Husvik (A) Tone Frønes Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 18. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Torunn K Husvik

Detaljer

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 17. januar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen 4 etg. Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 17.30 Sekretariat: Heidi Vargeid

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/10 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 51 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/05 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Kantinen, Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 25. april 2005 kl. 18.30 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 26. januar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Helse- og sosialkomiteen 17.02.2009 Oppvekst- og kulturkomiteen 18.02.2009 Miljø- og byutviklingskomiteen 18.02.2009 Bydelsutvalget 24.02.

Helse- og sosialkomiteen 17.02.2009 Oppvekst- og kulturkomiteen 18.02.2009 Miljø- og byutviklingskomiteen 18.02.2009 Bydelsutvalget 24.02. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200401601 Arkivkode: 516.0 Saksbeh: Elin Løvseth Saksgang Møtedato Helse- og sosialkomiteen 17.02.2009 Oppvekst- og kulturkomiteen 18.02.2009 Miljø-

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Åpen halvtime: Hroar Møthe viste til sak 52/14 - Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn og la fram sine synspunkter i saken.

Åpen halvtime: Hroar Møthe viste til sak 52/14 - Detaljregulering Kongsveien 82, offentlig ettersyn og la fram sine synspunkter i saken. Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 02. juni 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4

Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 11.01.2011 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2010/1073 Vibeke Heiberg, 944.4 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 08.02.2011 Kultur- og nærmiljøkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201301212 Arkivkode: 011.4 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 SØKNAD OM NAVNENDRING

Detaljer

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kim-André

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 6/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Kringsjåhallen Merk! Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 02. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP)

Svein Erik Aldal (FrP), nestleder Mona Verdich (H) Erik Telnes (SV) Frank Hagen (KrF) Karsten Gjefle (V) Bjørg Rolland (FrP) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: BU salen, Ekebergveien 243 Møtetid: tirsdag 30. januar 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: Torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer