Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 22/2012 Fredag 8. juni 1. Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler 2. NHO raser: Småbedriftsfiendtlig gebyrøkning 3. Tett markedsdialog før ny busstjeneste-kontrakt 4. Innkjøp som verktøy til å nå klimamålene 5. Regelunntak for noen energiprodusenter 6. Toppmøte, anskaffelser.no og kontrakter 7. Uklart for mange hva som er tjenestekonsesjon 8. Auke i klager på lokale oppdragsgjevarar Vil vurdere å forenkle norske innkjøpsregler Regjeringen vil vurdere å forenkle hele det norske regelverket for offentlige anskaffelser, men vil vente med dette arbeidet til EU har vedtatt de nye direktivene som Norge er forpliktet til å gjennomføre. Dette signaliserte fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (bildet) i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Statsråden besvarte et spørsmål fra representanten Harald T. Nesvik (FrP), Han ville vite hvilke tiltak som er iverksatt for å forenkle regelverket for offentlige anskaffelser. Spesielt var han interessert i rammevilkår for og krav til næringsaktører for deltakelse i anbudsprosesser. Statsråden kom i sitt svar innom forslaget til nye anskaffelsesdirektiver som EUkommisjonen kom med i desember i fjor: - En av de foreslåtte endringene er at leverandørene istedenfor å måtte levere dokumentasjon, kan levere egenerklæring om at krav til leverandørene er oppfylt. Oppdragsgiver kan deretter nøye seg med bare å be om dokumentasjon fra vinneren av anbudet. Dette vil gjøre det mindre kostnadskrevende for leverandørene å delta i offentlige anbudskonkurranser. Jeg er positiv til å ta inn slike forenklinger i det norske regelverket. Regjeringen vil vurdere å forenkle hele det norske regelverket, men vil vente med dette arbeidet til EU har vedtatt de nye direktivene som Norge er forpliktet til å gjennomføre. Profesjonalisering Hun fremholdt at det imidlertid ikke er nok med enklere regler for å sikre bedre og mer effektive anskaffelsesprosesser for både oppdragsgivere og leverandører. Det er behov for en ytterligere profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen både i stat og kommune. Statsråd Aasrud sa seg enig i dette, og minnet bl.a. om signalene i St.meld. nr. 36 1

2 ( ) Det gode innkjøp. Også anskaffelsesavdelingen i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ble trukket fram. Avdelingen har som oppgave å legge til rette for samfunnstjenlige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede offentlige anskaffelser gjennom veiledning og utvikling av gode verktøy. Regjeringen ønsker fremover å gjennomføre pilotprosjekter hvor det legges vekt på planlegging og behovsanalyser i forkant av anskaffelser: Dialog - Det kan være nyttig for oppdragsgiver å ha dialog med leverandørene i forkant av en anbudsutlysning. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å holde leverandørkonferanser der leverandørene fritt kan komme med forslag og innspill til anskaffelsen og anskaffelsesprosessen. Regjeringen har gitt støtte til nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet er initiert av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes Sentralforbund (KS), og skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. Også bruk av elektroniske løsninger sto på statsrådens liste over viktig effektiviseringstiltak. Regjeringen satser aktivt på en overgang til digitale innkjøpsprosesser og e-handel i den forbindelse, fremgår det av svaret fra fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud til Stortinget. NHO raser: Småbedriftsfiendtlig gebyrøkning Regjeringen nær tidobler gebyret for å klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fra 860 til 8000 kroner. - Dette forslaget, sammen med overføring av ulovlige direkteanskaffelser til domstolen, vil ta knekken på mulighetene for små bedrifter til å klage. Klagemulighetene blir bare på glanset papir. Ett langt steg tilbake på anskaffelsesområdet, sier NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Arnhild D. Gjønnes. Forslaget er småbedriftsfiendtlig og vil føre til færre klager, mener NHO. Økningen, som ble varslet i Revidert nasjonalbudsjett, vil gjelde allerede fra 1. juli i år. I tillegg til økningen av det vanlige klagegebyret, innføres et gebyr på 1000 kroner for dem som ønsker å klage inn en mulig ulovlig direkteanskaffelse. Etter planen skal finanskomiteen i Stortinget komme med sin innstilling i bl.a. saken fredag denne uken, 8. juni, og foreløpig tid for behandling i Stortinget er 15. juni. NHO er meget kritisk til forslaget: - Dette vil resultere i at små leverandører som virkelig har behov for KOFA, vil droppe et godt alternativ til domstolen. For de store bedriftene vil en økning ha liten betydning i tillegg til de ellers store advokatutgiftene. Det er derfor ikke de store bedriftene som taper på regjeringens omlegging, sier NHO-advokat og ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes. - Det ser ut som regjeringen har glemt bakgrunnen for opprettelsen av KOFA, sier Gjønnes. - Bakgrunnen var opprettelsen av KOFA var bekymringen for at små og mellomstore bedrifter ikke ville ha økonomisk styrke eller tid til å føre saker om offentlige anskaffelser for domstolen. 2

3 Økt saksmengde De nye klagegebyrsatsene fremlegges for Stortinget i Prop. 111 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet Argumentet for å øke gebyret er at saksmengden til KOFA har økt vesentlig, samtidig som at sakene har blitt mer komplekse. Dessuten uttales det i forslaget til revidert statsbudsjett at statistikken viser at antall saker som avvises øker. Dette er saker som ikke egner seg til behandling i nemnda. Det brukes likevel mye ressurser på disse sakene, og det er derfor behov for tiltak som kan bidra til å redusere antallet slike klager i KOFA. Med økte gebyrer ønsker regjeringen færre avviste saker og raskere saksbehandlingstid. Næringslivsorganisasjonene imot - Regjeringen bruker som argument at et flertall av høringsinstansene er enig i at klagegebyret til KOFA bør økes. Det er ikke merkelig at flertallet er enig med regjeringen, da det i det alt vesentlige er offentlige etater som har svart på høringen, sier Gjønnes. Av de 52 høringsuttalelsene, er det 37 uttalelser med merknader. Av de 37 uttalelsene er det 28 offentlige etater som har uttalt seg. Av disse offentlige etatene er det 26 etater som er enig med regjeringen eller ønsker høyere gebyr. Det er bare KOFA selv og Konkurransetilsynet som stiller spørsmål ved det høye gebyret. KOFA vil til og med halvere gebyrforslaget. Derimot er næringslivsorganisasjonene og Advokatforeningen imot en gebyrforhøyelse. Tett markedsdialog før ny busstjeneste-kontrakt Forut for kunngjøring av en ny ti-årig rutebilkontrakt. ønsker Østfold kollektivtrafikk å få best mulig oversikt over hva markedet kan levere av fremtidsrettede løsninger. Det jaktes på ulike løsninger for bussmateriell og hvilke miljø-, drifts- og kostnadsmessige konsekvenser løsningene fører med seg. Første ledd i dialogen med markedet er gjennomført ved en dialogkonferanse nå er leverandørene invitert til å komme med sine forslag til løsninger en og en. Denne kunnskapen skal brukes når konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon skal lages. Østfold kollektivtrafikk ble etablert 1. juni 2002 og har et samlet ansvar for produktutvikling, ruteplanlegging, kjøp av transporttjenester, overordnet markedsføring og informasjon. Det er Fylkestinget som legger føringer og rammebetingelser for drift av kollektivtilbudet i Østfold, herunder pris og tilbudsstruktur. Nå skal hoveddelen av Østfold kollektivtrafikk sin produksjon ut på anbud. Kontraktene har en verdi på nær 200 mill.kr., og konkurransen blir kunngjort i starten av august i år. 10-årig avtale En ny avtale på 10 år om busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold skal inngås med virkning fra Som ledd i forberedelsene til utforming av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner, inviterte Østfold kollektivtrafikk til dialogkonferanse med leverandørmarkedet. 50 deltagere møtte fram. Medio juni inviteres så leverandørene til «en-til-en»- møter. På forhånd må leverandørene sende inn forslag til løsningsforslag, maks 5-10 sider. Østfold kollektivtrafikk vil ta med seg innspillene i videre arbeid med utarbeidelse av kravspesifikasjon for kommende anbud. 3

4 Det er Nasjonalt program for leverandørutvikling som har utviklet den modellen som Østfold kollektivtrafikk benytter. NHO og KS er, sammen med bl.a. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), hovedaktørene i dette programmet. Sentralt står bruk av god markedskunnskap for å fremme innovasjon innenfor spesielt energi og miljø og helse og omsorg. Funksjons- og/eller ytelsesbaserte krav i konkurransene er viktig. Fremtidsrettede løsninger Formålet med konferansen var å få informasjon og bedre oversikt over alternative og fremtidsrettede løsninger på behov og utfordringer, før den endelige kravspesifikasjonen ferdigstilles. Det er særlig ulike løsninger for bussmateriell og hvilke miljø-, drifts- og kostnadsmessige konsekvenser de ulike løsningene kan få som er sentralt i denne sammenhengen. Leverandørutfordringene som ble lagt frem i konferansen: 1. Løsninger for alternative drivstofftyper i distrikts- og regionbusser. 2. Løsninger for å øke setekapasiteten i bybusser som brukes i skolebarntransporten. 3. Løsninger for effektive og sikre muligheter for å ta med sykkel i buss. Innkjøp som verktøy til å nå klimamålene Bruk offentlige anskaffelser til å nå klimamålene. Benytt det vinduet som er åpent i forbindelse med EUs modernisering av anskaffelsesregelverket. Oppfordringen til myndighetene kommer fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og fremgår av en kronikk som adm.dir. Liv Kari Skudal har skrevet. I dagens regelverk for offentlig anskaffelser ligger det gode intensjoner om miljø og livssyklus, men det mangler krav bak ordene, poengterer hun. Da Stortingets energi- og miljøkomité hadde høring om klimameldingen, valgte RIF å fokusere på det ubrukte potensialet som ligger i offentlige anskaffelser for å oppnå miljø- og klimagevinster, skriver Skudal i en kronikk i bladet Byggeindustrien, og hun fortsatte: - Regelverket for offentlige anskaffelser er nemlig et mektig verktøy, men det benyttes i alt for liten grad til å oppnå miljø- og klimamål. Dette til tross for at vi kan oppnå gode resultater uten at det behøver å koste samfunnet noe mer. Ifølge Skudal fins det knapt bedre eller billigere måter å oppnå miljømålsettingene på enn å stille miljø- og klimakrav til penger som det offentlige likevel skal bruke. Klimameldingen må derfor sees i sammenheng med det arbeidet EU nå gjør med revisjon av regelverket for offentlige anskaffelser. Gode intensjoner I dagens regelverk for offentlig anskaffelser ligger det gode intensjoner om miljø og livssyklus, men det mangler krav bak ordene, fremholder hun i sin kronikk. Myndighetene kan derimot gi viktige føringer gjennom å stille miljø- og klimakrav, ikke bare til produkter, men også valgte løsninger og livsløp. Dermed kan anskaffelsene bidra til å nå overordnede klima- og miljømål. 4

5 - I dag er fokuset nemlig oftest på bygget eller anlegget når det står ferdig. Det er lite hensiktsmessig. Det er livsløpet som er sentralt, konstaterer adm. dir. Skudal. Det vil si det som blir kostnadene, energiforbruket, utslippene og avfallsmengden for hele byggets eller anleggets levetid. Det er nemlig før bygget eller anlegget står ferdig - i tidligfasen - potensialet er størst til finne innovative løsninger som kan gi miljø- og klimagevinster. Hvis også offentlig myndigheter blir bedre på å etterspørre riktig kompetanse, kan leverandørene finne innovative løsninger som bidrar til reduserer energiforbruk, avfall og transportbehov og ivareta miljøet. Riktige kriterier Som eksempel trekker hun fram varme-/ventilasjonsanlegget for en skole: - Med dagens regelverk for offentlige anskaffelser bygger en ofte ett slikt anlegg fordi en legger vekt på det forretningsmessige, det vil si den en tror det er billigste. Men det kan vise seg å være verken er billig eller energieffektivt. Skal noen klasserom eller gymsalen brukes utenom skoletid, må en med kun ett anlegg, varme opp hele skolen. I stedet kunne skolen med flere små, men godt planlagte anlegg, kun gitt frisk luft og varmet opp de rom som er i bruk. Med andre ord: Riktige kriterier i anskaffelsen gjør at man kommer mye bedre ut både energimessig og økonomisk. RIF oppfordrer derfor myndighetene til å benytte seg av det vinduet som er åpent i forbindelse med EUs modernisering av anskaffelsesregelverket. - La det ikke bli med gode intensjoner, men still krav til gode miljø- og klimaløsninger og dermed krav til kompetansen og innovasjonsevnen til oss som leverandører. Det vil nemlig samfunnet og miljøet tjene på, konkluderer Liv Kari Skudal, adm. dir i. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Regelunntak for noen energiprodusenter Kraftprodusenter i Norge kan unntas fra reglene om offentlige anskaffelser i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester). Det gjelder foretak som driver produksjon og videresalg av elektrisk kraft i grossistmarkedet. Det har EFTAs overvåkingsorgan vedtatt, etter å ha kommet til at det nordiske kraftmarkedet for dette segmentet er tilstrekkelig eksponert for konkurranse. Produksjon og grossistsalg av elektrisitet er i dag omfattet av forsyningsforskriften. Dette medfører at oppdragsgivere som utøver slike aktiviteter må følge de detaljerte prosedyrereglene i forskriften ved tildeling av kontrakter. At ESA nå har fattet vedtak om unntak for produksjon og grossistsalg, betyr at kontrakter som inngås for å utøve disse aktivitetene, ikke lenger er omfattet av forsyningsforskriften. Bakgrunnen for avgjørelsen er en søknad fra Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon AS og Østfold Energi AS. Overvåkingsorganet har vurdert det konkrete markedet, bl.a. sett på markedsandelene til de tre største produsentene, omfanget av konsentrasjonen i markedet og graden av markedslikviditet. Markedsandel Den samlede markedsandelen til de tre største produsentene i Norden i denne bransjen er 45,1 prosent (2010), og det vurderes som et akseptabelt nivå. Det nordiske 5

6 grossistmarkedet for elektrisk kraft, heter det, må anses for å være preget av konkurranse. Overgangen til et åpent marked i Norden har vært svært vellykket. Siden åpningen av det felles norsk-svenske markedet i 1996, har de andre nordiske land blitt integrert i dette markedet: Finland i 1998, Danmark i 1999/2000 og Estland i Om lag 74 prosent av forbruket av elektrisk energi i Norden i 2010 ble handlet over NordPool-børsen, og det er over 300 registrerte handlende på denne børsen. Flaskehalser Overvåkingsorganet fremholder at flaskehalser av typen overbelastning på nettet er sjeldent og forbigående av natur. Således eksisterer det et permanent press for å kunne kjøpe elektrisitet utenlands. Likeledes er det ingen avgifter for overføring mellom de nordiske land. Investeringer i elektrisitetssektoren kan ikke gjøres på norsk jord uten å ta andre nordiske produsenter med i betraktningen. Dessuten settes prisene for grossistsalg av elektrisitet gjennom NordPool, som opererer en meget likvid handelsplattform. - Det er et nesten fullstendig balansert marked i de nordiske statene for levering av energi på dette markedet, og karakteristika ved dette markedet er av en slik karakter at de kan tas som en indikator på at det er direkte eksponert for konkurranse, fastslår EFTAS overvåkingsorgan. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Toppmøte, anskaffelser.no og kontrakter NHO, KS og Difi i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet inviterer til toppledermøte om innovative offentlige anskaffelser, og en kraftig oppgradert anskaffelser.no er lansert. Bygg- og anleggsnæringen registrerer at situasjonen for bruk av standardkontrakter er i ferd med å bedre seg, Oslo kommune arrangerer workshop i forbindelse med utforming av kontraktstrategi og Avinor spør om sitt forhold til anskaffelsesreglene. Leverandører fra asiatiske land påpeker forhold ved innkjøpspraksis fra virksomheter, og Frivillighet Norge vil ha samarbeidsavtale mellom staten og ideelle aktører. I Sverige har en forening for leverandører til det offentlige sett dagens lys, og i Danmark forteller en undersøkelse at klimaeksperter mener bruk av offentlige innkjøp er svært viktig for å fremme grønn utvikling. Toppleder-møte om innovasjon Den 19. juni inviterer NHO, KS og Difi i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet til toppledermøte om innovative offentlige anskaffelser. Toppledelsen i de største kommunene, fylkeskommuner og de statlige virksomhetene er invitert til møtet. Tre statsråder kommer for å snakke om betydningen av innovasjon i offentlig sektor, og det vil bli presentert konkrete eksempler på innovative anskaffelser som har løst utfordringer for offentlige oppdragsgivere. Regjeringen skal legge frem en strategi for å øke andelen innovative anskaffelser og i dette toppledermøtet vil det bli anledning for å komme med innspill til hva som bør vektlegges i denne strategien. Møtet finner sted i Næringslivets Hus i Middelthunsgate 27, Oslo. 6

7 Nye anskaffelser.no lansert! Versjon 2 av Anskaffelser.no hadde premiere 1. juni Anskaffelsesportalene r dermed «på lufta» ui en kraftig oppgradert versjon. De viktigste endringer er tre hovedvalg på forsiden som tar utgangspunkt i hvilken oppgave du skal gjøre når du logger deg inn på portalen. Den nye strukturen har som ambisjon å ivareta mange av tilbakemeldingene fra brukerundersøkelser og andre fora. Difi vil gjerne ha innspill til ytterligere forbedringer, meld inn til Bedring i bruk av standardkontrakter Det er et stort problem for entreprenørene at både offentlige og private oppdragsgivere gjør avvik fra standardkontrakter og benytter urimelige kontraktbestemmelser. Nå er situasjonen i ferd med å bedre seg, melder bladet Byggeindustrien. Urimelige avvik fra standardkontraktene har de siste årene ført til en uheldig markedssituasjon både for entreprenørene og oppdragsgiverne. Avvikene har overført risiko på entreprenørene som ikke har vært mulig å kalkulere og resultert i høy risiko og tap. Workshop for utforming av ny kontraktsstrategi Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune - ved avdeling for konserninnkjøp- har avholdt workshop om gode planleggingsprosesser og bruk av kontraktsstrategi i forbindelse med anskaffelser. Målgruppen for arrangementet var virksomhetenes nøkkelpersoner i anskaffelser. Hensikten med arrangement var å få virksomhetenes innspill til revidering av Oslo kommunes kontraktsstrategi. Det langsiktige målet er at kontraktsstrategien skal bidra til økt effektivisering og bedre kontraktsoppfølging. Det arrangeres for tiden workshoper for hver byrådsavdeling der tema er hele anskaffelsesstrategien. Avinor og anskaffelsesreglene Fra Avinors side er det reist spørsmål om deres forhold til anskaffelsesregelverket. I en e-post fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet heter det at Avinor mest sannsynlig må anses å være et offentligrettslig organ i anskaffelsesrettslig forstand. Dermed støtter departementet konklusjonen i en utredning om saken fra Advokatfirma Kluge DA. Imidlertid understreker FAD at deres kunnskap om Avinors virksomhet ikke er god nok til å kunne fastslå forholdet til anskaffelsesreglene med sikkerhet. Vurderingen må til syvende og sist bli Avinors egen, heter det. Innkjøpspraksis leverandørenes stemme I forbindelse med årsmøtet i Initiativ for etisk handel (IEH) forleden, ble det lagt fram resultatene fra en undersøkelse basert på data fra mer enn 800 leverandører i Kina, India og Vietnam. Hensikten med undersøkelsen var å få frem leverandørenes stemme i diskusjonen om innkjøpspraksis. Flere konkrete eksempler på dårlig innkjøpspraksis ble listet opp: korte leveringsfrister, hyppige ordreendringer, overdrevent fokus på pris og dårlig internkommunikasjon hos kunden i Nord. Dagens innkjøpspraksis fører ofte til utstrakt bruk av overtid, lave lønninger og kompromisser knyttet til sikkerhet, med andre ord konsekvenser som strider med målsetningene for etisk handel, viser undersøkelsesresultatene. 7

8 Samarbeidsavtale med ideelle aktører Frivillighet Norge ønsker å understreke at en samarbeidsavtale mellom ideelle aktører og regjeringen om kjøp av helse- og velferdstjenester er viktig for å fastsette uttalte mål i det nasjonale velferdssystemet. Dette fremgår av et brev til Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet. Frivillighet Norge trekker fram at EU-domstolen i Sodemaredommen har åpnet for at det kan gjøres unntak for ideelle aktører i anskaffelsesprosesser. Samtidig mener vi, heter det i brevet, at det er viktig å vedta en tydelig og konsistent definisjon av begrepet ideelle aktører både på nasjonalt og europeisk nivå. Forening for leverandører til det offentlige Sveriges leverandører til det offentlige organiserer seg. En ny bransjeforening har dermed sett dagens lys, melder Uopphandling24. Formålet med foreningen er å arbeide for mindre omfattende anskaffelser, seriøsitetskontroll og at anskaffelsesspørsmål skal flyttes til et annet departement enn dagens fra Socialdepartementet til Näringsdepartementet. Skjerpet oppfølging og sletting av innkjøpssentralenes leverandørprovisjoner står også på dagsordenen til Fsol (Föreningen Sveriges offentliga leverantörer). Bak etableringen av foreningen står selskap som alle driver med anskaffelsesrådgivning og formidling. Grønne innkjøp prioriteres høyt, men Grønne innkjøp møter stor tilslutning blant de som arbeider med klimaspørsmål i offentlige og private organisasjoner, ifølge en undersøkelse fra det danske nettbaserte nettverket Klimapanelet. Resultatene av undersøkelsen viser at varer og tjenester som i produksjon, bruk og avhending tar hensyn til klima, prioriteres høyt. Men selv om grønne innkjøp av mange blir utpekt som et velegnet og effektivt virkemiddel til å drive grønn utvikling, støter de virksomheter som Klimapanelets nesten 500 medlemmer representerer, stadig på utfordringer når man ønsker å stille grønne krav. Mer enn halvparten av de spurte oppgir at de ofte eller alltid stiller grønne krav når det skal kjøpes inn, og mer enn halvparten sier de har grønne innkjøpsstrategier. Uklart for mange hva som er tjenestekonsesjon Det er ganske vanlig at en offentlig oppdragsgiver ikke helt har klart for seg hva som er tjenestekonsesjoner, og hva som skiller disse fra tjenestekontrakter etter regelverket om offentlige anskaffelser. Det skriver svenske Konkurrensverket i en rapport om tjenestekonsesjoner, der formålet er å øke kunnskapen om slike. Bruken av tjenestekonsesjonskontrakter varierer tre av nær 100 oppdragsgivere sto for nesten halvparten av kontraktene i en undersøkelse i regi av Konkurrensverket. Konkurrensverket opplyser i sin rapport at de tok kontakt med 97 offentlige oppdragsgivere og bad disse om å sende inn kopier av kontrakter fra som de klassifiserte som tjenestekonsesjoner. 105 kontrakter kom inn. 65 av de 97 mente at de i perioden ikke hadde tildelt noen slik kontrakt. 8

9 Over halvparten av dem som mente de hadde gjort en tjenestekonsesjonskontrakt, oppgav at det i perioden bare var inngått én slik. Bare fem oppdragsgivere hadde tildelt flere enn fire slike kontrakter. Tre offentlige oppdragsgivere sto imidlertid alene for til sammen 49 av de 105 mottatte kontraktene: Trafikverket hadde tildelt elleve slike kontrakter, mens Stockholm og Göteborg sto for resten. I grenseland Etter å ha gransket de innkomne kontraktene, har Konkurrensverket funnet at noen av dem slett ikke er tjenestekonsesjonskontrakter selv om oppdragsgiverne påstår det. I stedet viste det seg å være en tjenestekontrakt eller en rammeavtale. Et flertall av kontraktene lå imidlertid i grenseland mellom tjenestekonsesjon og tjenestekontrakt. Forklaringen på det tilskrives den uklare rettstilstanden når det gjelder risikoplasseringen i de respektive kontrakttypene og hva som egentlig ligger i begrepet «betydelig del» i de enkelte tilfellene. Konkurrensverket tror at de feilaktige klassifiseringene av kontraktene delvis kommer av mangel på kunnskap om dette rettsområdet. Samtidig minner de svenske konkurransemyndighetene om at de aktuelle kontraktene ble valgt ut og sendt inn av den enkelte oppdragsgiver. Derfor fins det en risiko for at avtaler som er ulovlige direkteanskaffelser og som dermed kunne avstedkomme overtredelsesgebyr, ikke ble sendt inn. Omgåelse? Bakgrunnen for Konkurrensverkets interesse for tjenestekonsesjonskontrakter, var at de ønsket gjennom stikkprøve å avdekke om slike kontrakter ble benyttet for å omgå regelverket for offentlige anskaffelser. I dag finnes det ikke noe spesielt regelverk for tildeling av tjenestekonsesjonskontrakter hverken i Sverige eller i EØS-området i sin helhet. Det eneste er at tjenestekonsesjonskontrakter også må innrette seg etter de grunnleggende EU-prinsippene som likebehandling, åpenhet etc. Konkurrensverket har ikke tilsynsplikt for tjenestekonsesjonskontrakter. Utfordringen i forbindelse med bruk av tjenestekonsesjonskontrakter, er knyttet til spørsmålet om risikoplasseringen. Her er kriteriene noe uklare, heter det, og i mange tilfeller blir det først klart ved kontraktens utløp hva risikoen ved en virksomhet egentlig har bestått av og om en «betydelig del» av den er plassert hos tjenesteleverandøren, skriver Konkurrensverket. Konkurrensverkets rapport om tjenestekonsesjoner finner du her. Auke i klager på lokale oppdragsgjevarar Sju av ti av dei klagesakene som no kjem inn til den uformelle hjelpetenesta som dei skotske styresmaktene har etablert for leverandørar, gjeld lokale, offentlege oppdragsgjevarar. Det syner ein rapport frå styresmaktene som no ligg føre. I gjennomsnitt dei siste åra har berre 38 prosent av sakene vart retta mot desse oppdragsgjevarane, så i den siste tida har det vore ein monaleg auke. Det skotske innkjøps- og handelsdirektoratet, som står bak rapporten, er uviss på om den store auken av saker mot lokale oppdragsgjevarar er ein trend eller 9

10 ikkje. Dei skotske styresmaktene sette i 2008 i gang ei teneste som skulle vere enkelt tilgjengeleg og gje hjelp til leverandørar i samband med offentlege innkjøp, «Single point of Enquery». Tenesta kan kontaktast anten ved å sende e-post eller ved å ringje. Fram til utgangen av 2011 hadde over 160 firma fått personleg hjelp av denne tenesta, medan fleire hundre hadde fått svar på enklare spørsmål, går det fram av rapporten frå verksemda for tida mellom 1. april 2011 til og med 31. mars i år. I dei aller fleste tilfella er leverandøren nøgd med svaret han har fått frå tenesta. Hovuddelen av dei som nyttar seg av tenesta, er mindre føretak. Berre i nokre av sakene er det større einingar som ber om hjelp. Ei lang rekkje bransjar er representerte mellom brukarane av tenesta, går det fram av rapporten. Mest lokale oppdragsgjevarar Fleirtalet av sakene i tida som rapporten femner om, 71 prosent, gjeld lokale, offentlege oppdragsgjevarar. Det tyder på ein stor auke samanlikna med det som er gjennomsnittet for heile den perioden tenesta har vore i gang, nemleg 38 prosent. Det går ikkje fram av rapproten kva dette skuldast, men forfatterane skriv at det trengst fleire observasjonar før ein kan sjø om dette er ei utvikling eller ikkje. 45 prosent av førespurnadene gjeld kunngjeringar. I ei sak meinte leverandøren at ein oppdragsgjevar ikkje hadde kunngjort kontrakten etter reglane for offentlege innkjøp; i ei anna at kunngjeringa inneheldt opplysningar som kunne føre til mistydingar eller som ikkje var presise nok. Kvalifikasjonsprosess Tre av ti spørsmål gjaldt kvalifikasjonsprosessen, mellom anna bruk av ulovlege kriterium som til dømes å stille krav til leverandøren om geografisk tilhaldssted, bruk av referansar og krav som ikkje var i noko rimeleg samsvar med kor mykje som skulle kjøpast. Det kom òg spørsmål om evalueringa i samband med kontrakttildeling. Meininga er å gje dei tilbydaranse som ikkje fekk kontrakt, informasjon om kvifor dei ikkje sigra. Dette skal setje dei i stand til å vere meir tevleføre ved neste krossveg. Klagane her gjekk på at slikt etterarbeid ikkje hadde funne stad eller ikkje vore fullnøyande. I nærare 40 prosent av dei sakene tenesta fekk, synte det seg at alt var i orden, og at det ikkje trongst noka oppfølging. I kvar fjerde førde spørsmålet til tenesta til at innkjøpsprosessen var endra, stogga eller sett i gang på ny. I 14 prosent av tilfella sa tilbydarane anten at tenesta ikkje skulle følgje opp saka meir, eller dei gjekk til advokat eller domstol. I resten av sakene, går det fram av rapporten, kunne ikkje tenesta finne ei løysing som begge partane vart nøgde med. 10

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 24. november 2014 Det faglige hjørnet: En avtale kan godt være løpende, dvs. uten tidsbegrensning. Men det kan ikke være rammeavtale og varigheten må ikke være lenger enn

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til innovasjonskonkurranse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til innovasjonskonkurranse

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser Foto: Jo Michael Innovative offentlige anskaffelser Innlegg Oslofrokost 22.august 2013 Nasjonalt program for leverandørutvikling Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Værnesregionen Innkjøp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 601 Arkivsaksnr: 2010/4211-3 Saksbehandler: Kari Linseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Værnesregionen Innkjøp Rådmannens forslag til

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1514-1 15/2073-03.07.2015 Høring - forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser Vi viser

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 28. september 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli i år. De gjelder alle sammen anskaffelser som

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg

Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører innen bygg og anlegg Nærings- og Fiskeridepartementet Sendt per epost: postmottak@nfd.dep.no Oslo, den 24.10.2014 Felles høringsuttalelse NOU 2014:4 Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket samlet uttalelse fra leverandører

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 16 27. april 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Det er ikke noe krav å utforme en individuell begrunnelse til hver leverandør. Det er nok å sende ut en likelydende begrunnelse

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Før 61m. Etter 91,5m

Før 61m. Etter 91,5m 1 Før 61m Etter 91,5m 2 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig evne til å bære risiko, betyr at staten/etatene og kommunesektoren aktivt

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg

Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg Gjennomgang av den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser mandat for offentlig uredningsutvalg 1. Innledning Det oppnevnes et offentlig utredningsutvalg som skal foreta en gjennomgang

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning

Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Dosent Ingun Sletnes Høst 2016 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre.

Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre. Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre. Østlandssamarbeidet, 19.november 2015 Harald Thoresen, prosjektleder Hva er Nasjonalt program for leverandørutvikling?

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Hvordan gjennomføre dialog med markedet Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Konsekvenser av regelstridig

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3857-1 17/00174 31.10.2017 Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Ansvarlig

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september

Velkommen til KS anskaffelsesseminar Holmen fjordhotell 6-7. september Velkommen til KS anskaffelsesseminar 2017 Holmen fjordhotell 6-7. september Nytt om anskaffelser Kristine Vigander og Kristine Røed Brun, KS Advokatene Nyheter offentlige anskaffelser Agenda: Ny stortingsmelding

Detaljer

VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE

VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2009/1278-8 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret VÆRNESREGIONEN INNKJØP - SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg:

Detaljer

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk. Noe ulike

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser?

Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Hvordan Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker interne og eksterne evalueringer for å styrke innovative offentlige anskaffelser? Evaluering som redskap for omstilling 30. september 2016 Per Harbø

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 1. februar 2013 Forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1288

Detaljer

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2012 Fredag 9. mars 1. Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA 2. Slipper unna

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2008/188-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden

Anbudreglement ved offentlige innkjøp. Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Anbudreglement ved offentlige innkjøp Johan Englund 31. oktober 2014, Halden Difi utvikler offentlig sektor Digitale tjenester Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Det gode innkjøp Direktoratet for forvaltnnig

Detaljer

Statsbudsjettforslaget 2012 Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører

Statsbudsjettforslaget 2012 Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2011 Fredag 14. oktober 1. Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører

Detaljer

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses»

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» «If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» 1 Hvor kan vi samhandle smartere? Skisse forprosjekt Prosjektering Konkurranse Leveranse Grov skisse på en anskaffelsesprosess

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren

Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innkjøpsregelverket og innovasjon i offentlig sektor Utvikling som del av innkjøp og investering i VA-sektoren Innhold Kort om Difi Regjeringens strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST

Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene. Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST Innovative anskaffelser som verktøy i klima- og miljøarbeidet i kommunene Seminar 16. nov Klima- og miljøutvalget i NT og Klimarådet i ST 1 500 mrd pr år 40% av kommunale budsjetter består av innkjøp Offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser Jan Håvard Ryen, Programrådgiver Næringssamling Hemne kommune, tirsdag 9. mai 2017 Næringsutvikling og offentlige anskaffelser som motor Hvem er vi i leverandørutviklingsprogrammet,

Detaljer