Sakliste til rådsmøte 12. april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste til rådsmøte 12. april 2011"

Transkript

1

2 Vest-Telemarkrådet Møte 12. april 2011 Sakliste til rådsmøte 12. april 2011 Sak 27/2011 Referat frå ekstra rådsmøte 15. mars 2011 Sak 28/2011 Strategisk Næringsplan, vidare arbeid Sak 29/2011 Utvida brannvernsamarbeid, orientering v/hans Kristian Lehmann Sak 30/2011 Orienteringssaker - Politikar Digitalt samarbeid - Bompengesaken - Snøskuter-saken - Breiband, vidare utbygging - LVK-nytt - Telemark Uviklingsfond - Ny drift Suleskarekspressen - Oppstartmøte krisesenter-samarbeidet - Felles kommunestyremøte i samband med Tinget 21. juni?

3 Referat frå ekstra rådsmøte 15. mars Tilstades: Regionordførar Anne-Nora Oma Dahle, Bjørn Nome, Olav Urbø, Solveig S. Abrahamsen, Jon Svartdal, Torstein Tveito, Arne Vinje, Sverre Sæther, Ketil Kiland, Per Dehli og regionrådsleiar Kjell Gunnar Heggenes. Møteinnkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Sak 23/2011 Referat frå rådsmøte 1. mars 2011 Vedtak: Referat frå rådsmøte 1. mars 2011 vert godkjent utan merknader. Samrøystes Sak 24/2011 Rv 41 Prioritering av Kviteseidkrysset - forslag til brev til Statens vegvesen Regionrådsleiar informerte innleiingsvis om bakgrunnen for saken. Statens vegvesen utarbeider no saksgrunnlag for bompengefinansiering av delstrekningar på E134 mellom Seljord og Åmot. Ein legg opp til politisk handsaming i dei aktuelle kommunane tidleg i vår slik at Telemark fylkesting kan få saken til endeleg handsaming på møte i juni Det har vore drøftingar i høve til omfang, prosjektrekkefylgje, takstar osb. for å kome fram til eit optimalt forslag. Eit innspel om å inkludere Kviteseid-krysset på Rv 41, har vist seg å vera i strid med vedtektene i bomselskapet. Vedtektene seier at det berre er prosjekt på E 134 og Rv 36 som kan finansierast gjennom selskapet, og dette inneber at Kviteseidkrysset av formelle grunnar ikkje kan inngå i bompengeprosjektet. Det låg føre eit notat frå Børge Skårdal med prosjektoversikt, oversikt over marginaltiltak samt fylgjande forslag til rekkefylgje på prosjekta: 1. Seljord Brunkeberg 2. Åmot 3. Liberg og Rudsbakken. Det låg også føre utkast til brev til Statens vegvesen der Vest-Telemarkrådet viser til Kviteseid-krysset som høgt prioritert tiltak på Rv 41. Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til innhaldet i notatet frå Børge Skårdal og legg dette til grunn i komande møte med Statens vegvesen. Med nokre mindre endringar godkjenner Rådet utkastet til brev til Statens vegvesen gjeldande Kviteseid-krysset. Samrøystes vedtak. Sak 25/2011 Telemark Interkommunale Næringsfond, ny innretning. Drøftingssak. Det vart innleiingsvis orientert om bakgrunnen og føremålet med Telemark Interkommunale Næringsfond. Fondet skriv seg frå byrjinga av 90-talet og kom i stand etter initiativ frå KS. Føremålet med dette er å stimulere til interkommunal næringsutvikling. Gjennom vedtektene har Telemarkskanalen og reiselivsprofilering vore tilgodesett med ein stor andel av midlane, medan ein relativt liten prosentandel har vore søkbar i høve til andre føremål. Vest-Telemarkrådet drøfta eit forslag om endring av vedtektene som skal handsamast i styret for utviklingsfondet. Forslaget inneber at alle fondsmidlane vert prioritert til drift og utvikling av Telemarkskanalen samt generell reiselivsprofilering i regi av Telemark Reiselivsråd. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande og vil kome attende til saken i eit seinare møte. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

4 Vest-Telemarkrådet Møte 12. april 2012 Sak 28/2011 Strategisk Næringsplan, vidare arbeid. Strategisk Næringsplan for Vest-Telemark vart handsama i Tinget sitt møte 29. mars 2011 sak 10/2011. Tinget vedtok fylgjande tilråding frå Rådet med den endring at kolonna utvikling på sidene 5-7 i planen fall bort, og at det i planteksten vart presisert at Vest-Telemarkrådet er ansvarleg for utviklinga av alle tiltaka: Strategisk Næringsplan vert vedteken slik den ligg føre med desse merknadene: Høyringsuttalar Strategisk næringsplan er handsama i alle kommunestyra som er med i Vest-Telemark samarbeidet, og alle kommunane har sendt uttale til planen. Det har og kome uttalar/innspel frå andre aktørar. Alle høyringsuttalene vert lagt til som vedlegg til planen og nyttast i det vidare arbeidet. Planen sin status Strategisk næringsplan har status som supplement til dei kommunale næringsplanane. Kommunal forplikting til planen Den einskilde kommune må godkjenne si deltaking og direkte økonomiske bidrag (eigenfinansiering) før enkeltprosjekt startast opp. Permanent regional næringsgruppa Det vert etablert ei permanent regional næringsgruppe som består av næringsansvarlege i kvar kommune og ein representant frå Vest- Telemark Næringsforum. Næringsgruppa får mandat til å konstituere seg sjølv og velje leiar. Sekretariat for Vest-Telemarkrådet er ansvarleg for å informere leiar i næringsgruppa fortløypande om næringssaker, samt vere sekretær for gruppa. Regionsordførar vert invitert til møta som observatør. Det same gjeld representant frå Telemark fylkeskommune. Mandatet for næringsgruppa er å vera rådgjevingsgruppe for Vest-Telemarkrådet, samt å få ei meir koordinert og fagleg god rådgjevingsteneste, med tett samarbeid mellom kommunane. I tillegg skal gruppa legge til rette for målsetjinga om å få gjennomført regionale tiltak/prosjekt i tråd med strategisk næringsplan.

5 2 Med utgangspunkt i dette vedtaket er det viktig å få til vidare framdrift i arbeidet mellom anna ei langsiktig, pårekneleg og heilskapleg finansiering av planen. Vi legg til grunn Telemark Fylkesting sitt vedtak i sak 38/10 der det vart gjort fylgjande vedtak: For å få til meir forpliktande samhandling i utviklingsarbeidet og sterkare samordning av verkemiddelbruken bør det utarbeides breie avtalebaserte partnerskap med periodiske handlingsplaner om tematiske eller geografiske satsingar med forankring i regional planstrategi og avleda regionale planer. Vi har også fått signal om at fylkeskommunen ynskjer større og meir langsiktige prosjekt knytt til løyving av regionale utviklingsmidlar og midlar frå Telemark Utviklingsfond. Framdrift i prosjektarbeidet: Vest-Telemarkrådet er ansvarleg for utviklinga av alle tiltaka i planen. Ein gjer framlegg om at prosjektansvaret på tiltaksnivå vert delegert til dei aktørane som har fremma og utvikla prosjekta. Tiltak: Tiltaksnamn: Ansvarleg: 1 1 Bulyst VTNU AS 1 2 Telejobb VTNF 2 1 Digitale fellessatsingar i Vest-Telemark VTNU AS 2 2 Felles reiselivsprogram for Vest-Telemark Reiselivsansvarlege i kommunane 2 2 Vandreregionen VTNU AS 3 1 Vest-Telemark Invest AS VTN AS 3 2 Ung bedrift VTNU AS 3 3 Næringscluster Vest-Telemark VTNF 3 4 SIVA Næringshage Seljord kommune 4 1 Breiband VTNU AS 4 2 Mobilnettet VTNU AS 4 3 Vegen i Vest-Telemark VTNU AS/VTNF 4 4 Høgfartsbane over Haukeli VTNU AS

6 3 Finansiering av planen: Ein ynskjer ei finansiering av planen knytt opp til ei partnerskapsavtale med fylkeskommunen og dei regionale utviklingsmidlane. Vidare bør Telemark Utviklingsfond og regional eigenfinansiering danne grunnfinansiering av planen. Når det gjeld dei ulike tiltaka i prosjekta bør desse søkast finansiert gjennom kommunane, departement, Innovasjon Noreg, fylkesmannen og andre eksterne finanskjelder. Ein får då fylgjande finansieringsmatrise: Strategisk Næringsplan (SNP) Rammefinansiering Tiltaksfinansiering Partnerskapsavtale regionale utviklingsmidlar Partnerskapsavtale eigenfinansiering Innovasjon Norge Fylkesmannen Telemark Utviklingsfond (TUF) Staten Kommunar Vest-Telemarkrådet er prosjektansvarleg for heile Strategisk Næringsplan og må stå for finansiering av planen, medan næringsgruppa bør ha som oppgåve å syte for forankring av kommunal deltaking. Dette vil også vera i tråd med vedtaket om: høyringane skal nyttast i det vidare arbeidet med planen. Forslag til vedtak: Som prosjektansvarleg for Strategisk Næringsplan vedtek Vest-Telemarkrådet fordelinga av tiltaksansvar slik det går fram av saka. Rådet skal stå for finansiering av planen, medan næringsgruppa får til oppgåve å syte for forankring av kommunal deltaking. Ein legg opp til at forslag til tiltaksplanar og status for finansiering skal handsamast i komande rådsmøte.

7 Vest-Telemarkrådet Møte 12. april 2012 Sak 29/2011 Utvida brannvernsamarbeid. Som grunnlag for saken ligg rapporten Utgreiing av utvida brannvernsamarbeid mellom kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rapporten er utarbeidd på bakgrunn av tidlegare vedtak i Vest-Telemarkrådet, der ein også ville ha vurdert moglegheiten for å inkludere beredskapsarbeidet i det eksisterande brannvernsamarbeidet.ei prosjektgruppe med representantar frå dei ulike kommunane har sytt for den nærare utgreiinga av saken. Rapporten konkluderer med å tilrå ei utviding av brannvernsamarbeidet til også å gjelde brannberedskapen i dei 6 kommunane, med ei 100 % stilling som beredskapsleiar. Rapporten foreslår ei vidareføring av vaktordningar og talet på brannmannskap inntil ei ny felles ROS-analyse er gjennomført. Kommunane skal sjølv eige sine brannstasjonar og dekke drift og vedlikehald av desse, medan fellesbrannvesenet dekker kostnadene til investering i køyretøy og anna materiell samt drift og vedlikehald av desse. Rapporten tilrår også modell for kostnadsfordeling. Som vedlegg til rapporten ligg nøkkeltal for dei 6 kommunane, takst på køyretøy og utstyr samt prognoser i høve til forventa utrykningar i kvar kommune. Hans Kristian Lehmann, som er styreleiar i Vest-Telemark Brannvesen IKS, vil på rådsmøtet 12. april orientere nærare om saken.

8 Utstyr Kjøretøyer Båter Sum Fyresdal kr kr kr kr Tokke kr kr kr kr Seljord kr kr kr 0 kr Nissedal kr kr kr kr Kviteseid kr kr kr kr Vinje kr kr kr kr TOTALT kr Takseringen er utført på grunnlag av innsendte lister over utstyr. Utstyret er besiktiget og fotografert. Takseringen av biler er basert på erfaring fra salg av tilsvarende biler i markedet. Taksering av utstyr er i hovedsak basert på 50% av ny pris som er normalt ved salg av brukt utstyr. Noe utstyr er imidlertid takset høyere da det er av ny dato. Det er forsøkt å bruke samme vurdering hos de forskjellige brannvesen/kommuner, slik at prisene uansett om aktuell verdi stemmer eller ikke, ligger på samme nivå. Jeg vedlegger bilder fra de forskjellige brannvesen som en dokumentasjon på at utstyret finnes, det kan til en viss grad også fastsettes stand på utstyret ut fra bildene. Det har desverre vært vanskelig å få kostpriser fra de enkelte brannvesen Dette har gjort arbeidet vanskeligere og kanskje mer unøyaktig en det kunne ha vært

9 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I FYRESDAL BRANNVESEN Vedlegg 1 Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Fyresdal Fyresdal Bygningsbrann 0,648 1,381 0,9 Falsk alarm 0,309 1,381 0,4 Unødig alarm 4,682 1,381 6,5 Gressbrann 0,344 1,381 0,5 Bilbrann 0,337 1,381 0,5 Campingvogn / telt 0,009 1,381 0,0 Fritidsbåt 0,018 1,381 0,0 Pipebrann 0,523 1,381 0,7 Annen brann 0,740 1,381 1,0 Brannhindrende tiltak 0,761 1,381 1,1 Trafikkulykker 0,804 1,381 1,1 Vannskade / oversv. 0,482 1,381 0,7 Forurensning 0,170 1,381 0,2 Ambulanse 0,931 1,381 1,3 Trygggetsalarm 3,644 1,381 5,0 Annen ass. 4,598 1,381 6,3 Sum 26,2 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I KVITESEID BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Kviteseid Kviteseid Bygningsbrann 0,648 2,522 1,6 Falsk alarm 0,309 2,522 0,8 Unødig alarm 4,682 2,522 11,8 Gressbrann 0,344 2,522 0,9 Bilbrann 0,337 2,522 0,8 Campingvogn / telt 0,009 2,522 0,0 Fritidsbåt 0,018 2,522 0,0 Pipebrann 0,523 2,522 1,3 Annen brann 0,740 2,522 1,9 Brannhindrende tiltak 0,761 2,522 1,9 Trafikkulykker 0,804 2,522 2,0 Vannskade / oversv. 0,482 2,522 1,2 Forurensning 0,170 2,522 0,4 Ambulanse 0,931 2,522 2,3 Trygghetsalarm 3,644 2,522 9,2 Annen assistanse 4,598 2,522 11,6 Sum 47,9

10 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I NISSEDAL BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Nissedal Nissedal Bygningsbrann 0,648 1,404 0,9 Falsk alarm 0,309 1,404 0,4 Unødig alarm 4,682 1,404 6,6 Gressbrann 0,344 1,404 0,5 Bilbrann 0,337 1,404 0,5 Campingvogn / telt 0,009 1,404 0,0 Fritidsbåt 0,018 1,404 0,0 Pipebrann 0,523 1,404 0,7 Annen brann 0,740 1,404 1,0 Brannhindrende tiltak 0,761 1,404 1,1 Trafikkulykker 0,804 1,404 1,1 Vannskade / oversv. 0,482 1,404 0,7 Forurensning 0,170 1,404 0,2 Ambulanse 0,931 1,404 1,3 Trygggetsalarm 3,644 1,404 5,1 Annen ass. 4,598 1,404 6,5 Sum 26,7 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I SELJORD BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Seljord Seljord Bygningsbrann 0,648 2,966 1,9 Falsk alarm 0,309 2,966 0,9 Unødig alarm 4,682 2,966 13,9 Gressbrann 0,344 2,966 1,0 Bilbrann 0,337 2,966 1,0 Campingvogn / telt 0,009 2,966 0,0 Fritidsbåt 0,018 2,966 0,1 Pipebrann 0,523 2,966 1,6 Annen brann 0,740 2,966 2,2 Brannhindrende tiltak 0,761 2,966 2,3 Trafikkulykker 0,804 2,966 2,4 Vannskade / oversv. 0,482 2,966 1,4 Forurensning 0,170 2,966 0,5 Ambulanse 0,931 2,966 2,8 Trygghetsalarm 3,644 2,966 10,8 Annen assistanse 4,598 2,966 13,6 Sum 56,4

11 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I TOKKE BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Tokke Tokke Bygningsbrann 0,648 2,337 1,5 Falsk alarm 0,309 2,337 0,7 Unødig alarm 4,682 2,337 10,9 Gressbrann 0,344 2,337 0,8 Bilbrann 0,337 2,337 0,8 Campingvogn / telt 0,009 2,337 0,0 Fritidsbåt 0,018 2,337 0,0 Pipebrann 0,523 2,337 1,2 Annen brann 0,740 2,337 1,7 Brannhindrende tiltak 0,761 2,337 1,8 Trafikkulykker 0,804 2,337 1,9 Vannskade / oversv. 0,482 2,337 1,1 Forurensning 0,170 2,337 0,4 Ambulanse 0,931 2,337 2,2 Trygggetsalarm 3,644 2,337 8,5 Annen ass. 4,598 2,337 10,7 Sum 44,4 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I VINJE BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Vinje Vinje Bygningsbrann 0,648 3,641 2,4 Falsk alarm 0,309 3,641 1,1 Unødig alarm 4,682 3,641 17,0 Gressbrann 0,344 3,641 1,3 Bilbrann 0,337 3,641 1,2 Campingvogn / telt 0,009 3,641 0,0 Fritidsbåt 0,018 3,641 0,1 Pipebrann 0,523 3,641 1,9 Annen brann 0,740 3,641 2,7 Brannhindrende tiltak 0,761 3,641 2,8 Trafikkulykker 0,804 3,641 2,9 Vannskade / oversv. 0,482 3,641 1,8 Forurensning 0,170 3,641 0,6 Ambulanse 0,931 3,641 3,4 Trygghetsalarm 3,644 3,641 13,3 Annen assistanse 4,598 3,641 16,7 Sum 69,2

12 NØKKELTAL Vedlegg 2 Fyresdal Kviteseid Nissedal Seljord Tokke Vinje Sum / gj.snitt Innbyggjarar Areal km Tilsette i berdskapen (deltid) Kostnader til brannvern per innb Brannskader per innb. per år i Piper Brannstasjonar Depot Utrykkingar Særskilde brannobjekt

13 Vest-Telemark UTGREIING AV UTVIDA BRANNVERNSAMARBEID MELLOM KOMMUNANE Fyresdal Kviteseid Nissedal Seljord Tokke Vinje NOVEMBER 2010 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger

14 Vest-Telemark Side 1. Innleiing 4 2. Samandrag 5 3. Definisjonar 8 4. Brann- og feiarvesenet i dei 6 kommunane i dag 9 5. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Brannvesenet sine tilleggsoppgåver (oppgåver som ikkje er lovpålagte) Felles brannvesen Konsekvensar ved felles brannvesen Overgang til felles brannvesen Drift av fellesbrannvesenet Modellar for fordeling av kostnader Sentrale utfordringar for brannvesenet i framtida Konsulenten si tilråding 62 Vedlegg: 1. Forventa tal på utrykkingar. 2. Nøkkeltal.

15 Vest-Telemark Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av førebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser. Departementet kan gi pålegg om samarbeid mellom to eller flere kommuner for gjennomføring av krav fastsatt i eller i medhold av loven. Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte hjelpeinnsats ved brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig under hensyn til egen beredskap. Departementet kan gi forskrifter om lokalt og regionalt samarbeid til løsning av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Brann- og eksplosjonsvernlova 15. «Kommunen skal sørge for at brannvesenet søker samarbeid med andre myndigheter for å sikre best mulig brannvern for kommunens innbyggere. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 2-1. «Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 3-1. «Brannvesenet skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionen.» Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 4-1.

16 Vest-Telemark INNLEIING. Frå 1. august 2005 hadde kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje felles brannsjef og samarbeid om brannførebyggjande arbeid, unnateke feiing. Frå 1. april 2009 vart samarbeidet utvida til også å gjelde feiing. Det vil seie at ein no har felles brannsjef og alt det brannførebyggjande arbeidet er felles for dei 6 kommunane. Frå same dato vart brannvernarbeidet organisert som eit interkommunalt selskap (IKS). Våren 2010 vedtok Vest-Telemark rådet at det skulle gjennomførast ei utgreiing av felles brannvesen for desse 6 kommunane, altså at også beredskapsarbeidet i brannvernet skulle inn i det interkommunale selskapet. Sumaren 2010 vart oppdraget med denne utgreiinga tildelt Brannvern- og beredskapsrådgiver 1, ved siv.ing. Magne Eikanger. I prosjektet har det vore ei prosjektgruppe som konsulenten har hatt 3 møter med. Prosjektgruppa har hatt følgjande medlemmer: Torstein Tveito, Kviteseid kommune, ordførar. Hans Kristian Lehmann, Vinje kommune, rådmann. Tore Metveit, Vest-Telemark brannvesen IKS, brannsjef. Kai Halvor Juva, Nissedal kommune, leiar beredskap i Nissedal brannvesen. Svein Verpe, verneombod for dei tilsette. Knut Dyrland, Seljord kommune, leiar beredskap i Seljord brannvesen. Geir Særsland, tillitsvald for dei tilsette. Utgreiinga skulle leverast til oppdragsgjevar innan Konsulenten presiserer at denne utgreiinga er det berre han som står inne for, og at medlemmene i prosjektgruppa ikkje treng stå bak alle synspunkt og konklusjonar som kjem fram i utgreiinga.

17 Vest-Telemark SAMANDRAG. I kapittel 3 finn ein ein del definisjonar av faguttrykk som kan vere av nytte ved den vidare gjennomlesinga av utgreiinga. I kapittel 4 er dei 6 brannvesena omtala kvar for seg. Her finn ein opplysningar om brannstasjonar, sjukeheimar o.l., tal på tilsette, eventuelle vaktordningar, kompetanse hos dei tilsette, tal på utrykkingar, økonomiske brannskadar dei seinare åra, tal på særskilde brannobjekt, netto driftsutgift for brannvesenet i 2009, samarbeidsavtalar m.v. Til saman er det 102 deltidstillsette i beredskapsavdelingane i dei 6 kommunane. Det er i dag 10 heiltidstilsette i brannvesenet si leiing og førebyggjande arbeid, inkl. feiing. Det er 8 brannstasjonar og 5 depot i regionen. «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» vert omtala i kapittel 5, samtidig som dei konsekvensar forskrifta har for kommunane enten dei vel å ha eige brannvesen eller å samarbeide er omtala. For å tilfredsstille forskrifta sine minimumskrav må fellesbrannvesenet ha brannsjef i minst 72 % stilling, leiar førebyggjande i minst 72 % stilling og leiar beredskap i minst 72 % stilling. Førebyggjande arbeid skal utgjere minst 1,4 årsverk. Alle kommunar skal ha ein brannberedskap med minimum 16 mannskap. Av desse skal 4 vere kvalifiserte som utrykkingsleiarar. Ingen tettstader i dei seks kommunane har eit innbyggjartal som gjer at det i utgangspunktet er krav om vaktordning. Dersom risiko- og sårbarheitsanalysa som skal gjennomførast i alle kommunar tilseier at minimumsberedskapen i forskrifta ikkje gjer tilfredsstillande sikkerheit, skal brannvesenet tilførast ytterligare ressursar. Det er i utgangspunktet ikkje krav om overordna vakt i nokon av de seks kommunane, ettersom ingen av dei har tettstad med over innbyggjarar. Kommunane har ikkje tettbygging med særleg fare for rask og omfattande brannspreiing, og heller ikkje store næringsområde som ligg slik til at maksimal innsatstid (10 min.) vert overskride. Det same kravet til innsatstid gjeld også til sjukeheimane / omsorgssentra i kommunane. Kravet vert oppfylt for alle, unnateke Steinmoen bu- og servicesenter i Seljord kommune. Alle tettstadene kan dekkast innan maksimal innsatstid i tettstader (20 min.). Ikkje alle heilårsbustader kan nåast innan ei innsatstid på 30 minuttar, som er ei tilrådd øvre grense. I kapittel 6 er dei oppgåvene alle norske brannvesen er pålagt lista opp. I tillegg har ein lista opp dei tilleggsoppgåvene som kvart av dei 6 brannvesena er tildelt. Brannvesena er i dag tillagt få oppgåver som ikkje er lovpålagte. I kapittel 7 omtalar ein eit felles brannvesen. Her vert krava til storleik på stillingsbrøkar for brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap og førebyggjande arbeid omtala. Det vert også tal på brannkonstablar og utrykkingsleiarar ved kvar brannstasjon og depot, samt evt. vaktordningar. Ettersom det i dette prosjektet ikkje er gjennomført noko ny risiko- og sårbarheitsanalyse, har konsulenten ikkje lagt opp til å endre tal på mannskap / leiarar eller vaktordningar. I dette kapitlet er også trongen for overordna vakt omtala. Det er også trongen for feiing. Ein har også omtala trongen for kompetanseheving for brannkonstablar og utrykkingsleiarar.

18 Vest-Telemark Trongen for slik kompetanseheving er særs stor i denne regionen. Ein har også omtala trongen for nye brannbilar og for oppgradering av brannstasjonar. I kapittel 8 vert ulike konsekvensar ved eit felles brannvesen omtala. Her vert det vist til at beredskapsmessig vil det vere ein fordel å samarbeide i eit felles brannvesen. Dei økonomiske konsekvensane ved eit samarbeid vil vere etter måten små. For einskilde tilsette i brannvesenet vil overgang til felles leiar beredskap medføre at dei misser denne delen av arbeidet sitt. Den lokale styringa med beredskapsdelen av brannvernarbeidet vil verte litt svekka dersom også beredskapsdelen vert lagt til fellesbrannvesenet. Også nokre ulemper ved å leggje beredskapsdelen av brannvernet inn i fellesbrannvesenet er omtala i dette kapitlet. I kapittel 9 er overgang frå situasjonen i dag til eit felles brannvesen omtala. Her omtaler ein eventuelle garantiar over for dei som er tilsette i brannvesenet i dag, leiinga, brannmannskapa, vaktordningar, feiing, tilleggsoppgåver, personleg verneutstyr, brannstasjonar og materiell. I kapittel 10 er ulike tilhøve ved drift av eit felles brannvesen som også omfattar beredskap omtala. Her vert val av selskapsform, brannstasjonar, kjøp og vedlikehald av brannbilar, andre køyretøy og materiell, etablering og drift av brannkummar og hydrantar, innkjøp av personleg verneutstyr, interne øvingar, øvingar på institusjonar, verksemder, skular etc., kurs, utrykkingsområde, delegering av myndigheit, tilsetjingar og kommuneadministrasjonane si rolle omtala. I kapittel 11 vert ulike modellar for fordeling av kostnader omtala. Dei aktuelle modellane er: folketal, kostnader med å ha eige brannvesen på dagens nivå, del av kostnader med å ha eigne brannvesen på det nivået som ein vil få det i eit fellesbrannvesen, og kostnader i høve til folketal for deler av rekneskapen og konkrete kostnader til å drive brannvesenet frå år til år for resten. Fordelar og ulemper ved kvar av modellane vert omtala. Konsulenten rår til at modell 3 vert nytta. Kapittel 12 inneheld omtale av ein del sentrale utfordringar for brannvesenet i framtida. Av dei utfordringane som vert omtala er: sentrale myndigheiter sine målsetjingar, auka sannsyn for større ulykker, stadig fleire eldre og pleietrengjande som bur heime (med høg dødsrisiko ved brann), trong for spisskompetanse og spesialutstyr, trong for innsats på kort varsel, krav til effektiv leiing av brannvesenet både under dagleg drift og under innsatsar, auka krav til kapasitet og kvalitet på tilsynsoppgåvene, større krav til økonomisk effektivitet og auka kvalitetskrav generelt, krav om kvalitetssikring og internkontroll, auka bruk av gass i næringsliv og i private heimar, klimarelaterte hendingar, endringar i sivilforsvarslova, og deltidsreforma (opplæring av deltidsmannskap), samt utfordringar med å rekruttere faglærte feiarar og brannmannskap i deltidsstillingar. Alle desse tilhøva er argument for at kommunar bør samarbeide om brannvern. I kapittel 13 gjev konsulenten si tilråding. Konsulenten rår til at Vest-Telemark brannvesen IKS vert utvida til også å omfatte brannberedskapen i dei 6 samarbeidskommunane. Ein nyttar framleis IKS som selskapsform. Stillinga som leiar beredskap vert ei 100 % stilling. Det vert gjennomført ei ny felles risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) for brannvernet i alle dei 6 samarbeidande kommunane. Talet på brannmannskap ved brannstasjonane og depota, og dei

19 Vest-Telemark vaktordningane ein har i dag vert vidareførte til etter at ei ny ROS-analyse er gjennomført. Kommunane eig sjølv sine brannstasjonar og dekker kostnader til drift og vedlikehald av desse. Fellesbrannvesenet dekker kostnader til investeringar i køyretøy. Fellesbrannvesenet dekker kostnader til kjøp av anna materiell, og til drift og vedlikehald av køyretøy og anna materiell. Det er stor trong for å satse stort på heving av kompetanse for utrykkingsleiarar og brannkonstablar i regionen. Som kostnadsfordelingsmodell vel ein modell 3. Fordelinga vert revidert kvart 4. år.

20 Vest-Telemark DEFINISJONAR. Beredskap: Den ordninga som sikrar at personell er disponibelt for innsats på kort varsel. Brannsjef: Den som står for den daglege leiinga av brannvesenet i høve til brann- og eksplosjonsvernlova. Brannvernregion: To eller fleire kommunar som samarbeider om gjennomføring av nokre av eller alle brannvesenet sine oppgåver. Lova og føresegnene sine krav til kommunen vert gjort gjeldande for regionen. Deltidspersonell: Personell tilsett i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn heiltidsstilling, eller personell med annan tilknyting til brannvesenet med definert omfang mindre enn heiltidsstilling. Heiltidspersonell: Personell som har heiltidsstilling i brannvesenet. Innsatsstyrke: Den styrken som vert kalla ut til innsats ved brann eller ulykke. Innsatstid: Tida frå innsatsstyrken er alarmert til denne er i arbeid på skadestaden. Kasernert vakt: Personell i vakt på brannstasjon. Overordna vakt: Særskild kvalifisert personell i eigen vaktordning som har brannsjefen si myndigheit. Tettstad: Tettbygd område med minst 200 busette, der avstanden mellom husa normalt ikkje overstig 50 meter. Tettstad vert avgrensa uavhengig av administrative grenser. Statistisk Sentralbyrå gir ut oversikt over storleiken på tettstadane. Definisjonane ovanfor er henta frå «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen», men er oversett til nynorsk av konsulenten. Førespenningstid: Tida frå brannmannskapa vert alarmert på stasjonen eller via personsøkjarar, til første brannbil med minst 4 mannskap kjører ut av brannstasjonen.

21 Vest-Telemark BRANN- OG FEIARVESENET I DEI 6 KOMMUNANE I DAG. 4.1 Fyresdal. Folketal: innbyggjarar Areal: km 2 Av dette skog: 815 km 2 Det er 1 brannstasjon i kommunen. Brannstasjonen er lokalisert i Fyresdal sentrum. Brannstasjonen har 1 etasje. Grunnflata er ca 400 m 2. Bygget er frå Stasjonen vert eigd av Fyresdal kommune. Stasjonen har ei føremålstenleg plassering i høve til mannskapa sine bustader / arbeidsplassar. Stasjonen har ei gunstig plassering i høve til dei mest aktuelle risikoane i kommunen. Brannstasjonen dekker i dag brannvesenet sin trong på ein god måte. Den lengste innsatstida frå brannstasjonen til dei heilårsbustadane som ligg lengst unna er ca 30 kilometer. Dei stadane som ligg lengst unna brannstasjonen er Birtedalen og Kilegrend. I kommunen er det ingen heilårsbustader som ikkje har vegsamband til brannstasjonen hele året, men om vinteren og i vårløysinga kan enkelte vegar vere vanskeleg framkomelege. I kommunen er det 1 sjukeheim. Fyresdal pleie- og omsorgssenter ligg i Fyresdal sentrum, om lag 1 km frå brannstasjonen. Det er 20 sjukeheimplassar på institusjonen. I tillegg er det til saman 8 omsorgsbustader og liknande i tilknyting til sjukeheimen. I brannvesenet er det følgjande tilsette på heiltid: brannsjef, leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell samt 6 feiarar som er felles med dei andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Det er 16 brannmannskap som er tilsette på deltid. Av desse er det 5 utrykkingsleiarar. Det er ingen vaktordning for brannmannskapa i Fyresdal. Ingen av mannskapa er røykdykkarar. I høve til forskriftskrav til utdanning i dag, oppfyller følgjande stillingar krava fullt ut: brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap og førebyggjande personell. For følgjande stillingar er det manglar når det gjeld forskriftsmessig kompetanse: 3 utrykkingsleiarar og 12 brannkonstablar. Alle mannskapa ber personsøkjar med tale. Godtgjeringa for å bere personsøkjar er kr ,- per år. Det er ikkje krav om overordna vakt i Fyresdal kommune, ettersom kommunen ikkje har tettstad med over innbyggjarar.

22 Vest-Telemark Fyresdal kommune har eigen skogbrannreserve med 40 mannskap. I tillegg er det mogeleg å rekvirere mannskap frå Arendal kretsfengsel sin skogleir ved t.d. skogbrannar. I 2009 hadde brannvesenet i Fyresdal 13 brannutrykkingar. Det var ingen andre utrykkingar / innsatsar. Dei tilsvarande tala i 2008 var 7 og 1. Den sistnemnde var annan assistanse. I 2009 utgjorde dette om lag 9,4 brannutrykkingar per innbyggjarar. I hele landet var det tilsvarande talet 9,3 i Ettersom brannvesen utanom byane har tilknytta etter måten få automatiske brannalarmanlegg frå verksemder, institusjonar m.m., samtidig som det ut frå erfaring er mange unødige utrykkingar til slike anlegg kvart år, er det ikkje uvanlig at brannvesen utanom byane ligg litt under gjennomsnittet når det gjeld utrykkingar per innbyggjarar. Ifølgje KOSTRA på SSB har dei gjennomsnittlige årlege erstatningane etter bygningsbrannar i denne kommunen vore kr 2.021,- per innbyggjar i løpet av åra Sjølv om dette talet er eit gjennomsnitt for 5 år, vil éin stor brann kunne påverke dette talet i stor grad. Det må difor ikkje leggast for mykje vekt på dette talet, m.a. kan ein ikkje lese noko særleg om kvaliteten på brannvesenet ut frå talet. Tilsvarande tal for heile landet i åra var kr 747,-. Dei samla erstatningane for desse 5 åra ligg om lag 9 MNOK over landsgjennomsnittet i høve til folketalet. I 2009 var det registrert 26 særskilde brannobjekt i kommunen. Dette er bygningar og anlegg som brannvesenet er pålagt å kontrollere anten kvart år eller kvart 4. år alt etter type bygning / anlegg. I ein del av objekta kan ein gjennomføre tilsyn kvart anna år dersom verksemda sjølv gjennomfører kontroll med utgangspunkt i eige kontrollsystem dei mellomliggande åra. Det vart gått særskild branntilsyn i 12 av objekta i Det vart ikkje gjennomført tematilsyn eller eigenkontrollar. Ein kontrollprosent på 46 er langt under landsgjennomsnittet og forskriftskravet. I heile landet er det om lag 7 særskilde brannobjekt per innbyggjarar. Kommunar med få innbyggjarar ligg vanlegvis noko over dette talet. I Fyresdal kommune var det registrert 19 slike objekt per innbyggjarar i Dette kan tyde på at ein i Fyresdal har lagt seg på ei linje der for mange bygningar og anlegg er definerte som særskilde brannobjekt. I Fyresdal kommune er der ingen bygningar med bare éin rømmingsveg, der brannvesenet sitt stigemateriell skal vere rømmingsveg nr to. Kommunen har få bygningar med meir enn 2 etasjar. Fyresdal kommune hadde i 2009 ei netto driftsutgift på kr ,- til brannvesenet (KOSTRA-tal). Netto driftsutgift utgjer kr 1.030,- per innbyggjar. Gjennomsnittet for 58 kommunar i gruppe 6 i KOSTRA var kr 1.005,- i Då det varierer frå kommune til kommune kva utgifter / inntekter som vert lagt til brannvesenet, kan ikkje tala for utgift per innbyggjar samanliknas frå kommune til kommune ukritisk. I tillegg vil omfanget av det arbeidet som vert utført både i beredskapsavdelinga og førebyggjande avdeling direkte verke inn på kostnadane. Brannmeldingar vert ringt inn på telefonnummer 110 til brannstasjonen i Skien.

23 Vest-Telemark Feiinga i kommunen vert utført av feiar som er tilsett i Vest-Telemark brannvesen IKS. I 2009 vart det utført feiing i 335 av dei 716 pipene i kommunen. I tillegg vart det gjennomført 100 feiartilsyn. Fyresdal får dekka følgjande brannverntenester frå Vest-Telemark brannvesen IKS: brannsjef, leiar førebyggjande og førebyggjande personell, samt feiing. Fyresdal kommune har i tillegg inngått følgjande avtalar som gjeld brann og beredskap: Felles brannsjef med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Felles førebyggjande avdeling (leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell) med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Avtale om sløkking i heile kommunen, område og enkeltobjekt med Nissedal, Kviteseid og Tokke. Sløkkjeavtale med Setesdal brannvesen IKS. Kommunen har godkjent brannordning frå Kviteseid. Folketal: innbyggjarar Areal: 709 km 2 Av dette skog: 324 km 2 Det er 1 brannstasjon og 2 branndepot i kommunen. Brannstasjonen er lokalisert i Kviteseid sentrum og har 1 etasje. Grunnflata er ca 150 m 2. Bygget er frå Stasjonen vert eigd av Kviteseid kommune. Stasjonen har ei føremålstenleg plassering i høve til mannskapa sine bustader / arbeidsplassar. Stasjonen har ei gunstig plassering i høve til dei mest aktuelle risikoane i kommunen. Brannstasjonen dekker i dag brannvesenet sin trong på ein god måte. Depota er lokaliserte i Vrådal og Kilen. Den lengste innsatstida frå brannstasjonen til dei heilårsbustadane som ligg lengst unna er ca 35 kilometer. Dei stadane som ligg lengst unna brannstasjonen er Kilen og Vråliosen. I kommunen er det ingen heilårsbustader som ikkje har vegsamband til brannstasjonen hele året, men om vinteren og i vårløysinga kan enkelte vegar vere vanskeleg framkomelege. I kommunen er det 2 sjukeheimar og liknande. Kviteseid omsorgssenter ligg i Kviteseid sentrum, meir enn 1 km frå brannstasjonen. Det er 39 sjukeheimplassar på institusjonen. I tillegg er det til saman 22 omsorgsbustader og liknande i tilknyting til sjukeheimen. Ved Lundenjordet som ligg i nærleiken av Kviteseid omsorgssenter er det 8 plassar. I brannvesenet er det følgjande tilsette på heiltid: brannsjef, leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell samt 6 feiarar som er felles med dei andre kommunane i

24 Vest-Telemark Vest-Telemark brannvesen IKS. Det er 16 brannmannskap som er tilsette på deltid. Av desse er det 4 utrykkingsleiarar. 3 av brannmannskapa høyrer til depotet i Vrådal. Ved depotet i Kilen er det ingen mannskap. Det er følgjande vaktordning for brannmannskapa i Kviteseid: 4 delt befalsvakt. 5 av mannskapa er røykdykkarar. I høve til forskriftskrav til utdanning i dag, oppfyller følgjande stillingar krava fullt ut: brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap og førebyggjande personell. For følgjande stillingar er det manglar når det gjeld forskriftsmessig kompetanse: 3 utrykkingsleiarar og 12 brannkonstablar. Alle mannskapa ber personsøkjar med tale. Godtgjeringa for å bere personsøkjar er kr ,- per år. Det er ikkje krav om overordna vakt i Kviteseid kommune, ettersom kommunen ikkje har tettstad med over innbyggjarar. Kviteseid kommune har eigen skogbrannreserve med 75 mannskap. I 2009 hadde brannvesenet i Kviteseid 24 brannutrykkingar. Det var 4 andre utrykkingar / innsatsar, av desse var ingen annan assistanse. Dei tilsvarande tala i 2008 var 35 og 8, av desse var ingen annan assistanse. I 2009 utgjorde dette om lag 9,5 brannutrykkingar per innbyggjarar. I hele landet var det tilsvarande talet 9,3 i Ettersom brannvesen utanom byane har tilknytta etter måten få automatiske brannalarmanlegg frå verksemder, institusjonar m.m., samtidig som det ut frå erfaring er mange unødige utrykkingar til slike anlegg kvart år, er det ikkje uvanlig at brannvesen utanom byane ligg litt under gjennomsnittet når det gjeld utrykkingar per innbyggjarar. Ifølgje KOSTRA på SSB har dei gjennomsnittlige årlege erstatningane etter bygnings-brannar i denne kommunen vore kr 908,- per innbyggjar i løpet av åra Sjølv om dette talet er eit gjennomsnitt for 5 år, vil éin stor brann kunne påverke dette talet i stor grad. Det må difor ikkje leggast for mykje vekt på dette talet, m.a. kan ein ikkje lese noko særleg om kvaliteten på brannvesenet ut frå talet. Tilsvarande tal for heile landet i åra var kr 747,-. Dei samla erstatningane for desse 5 åra ligg om lag 2 MNOK over landsgjennomsnittet i høve til folketalet. I 2009 var det registrert 32 særskilde brannobjekt i kommunen. Dette er bygningar og anlegg som brannvesenet er pålagt å kontrollere anten kvart år eller kvart 4. år alt etter type bygning / anlegg. I ein del av objekta kan ein gjennomføre tilsyn kvart anna år dersom verksemda sjølv gjennomfører kontroll med utgangspunkt i eige kontrollsystem dei mellomliggande åra. Det vart gått særskild branntilsyn i 21 av objekta i Det vart ikkje gjennomført tematilsyn eller eigenkontrollar. Ein kontrollprosent på 66 er under landsgjennomsnittet og langt under forskriftskravet. I heile landet er det om lag 7 særskilde brannobjekt per innbyggjarar.

25 Vest-Telemark Kommunar med få innbyggjarar ligg vanlegvis noko over dette talet. I Kviteseid kommune var det registrert 13 slike objekt per innbyggjarar i Dette kan tyde på at ein i Kviteseid har lagt seg på ei linje der litt for mange bygningar og anlegg er definerte som særskilde brannobjekt. I Kviteseid kommune er der ingen bygningar med bare éin rømmingsveg, der brannvesenet sitt stigemateriell skal vere rømmingsveg nr to. Kommunen har få bygningar med meir enn 2 etasjar. Kviteseid kommune hadde i 2009 ei netto driftsutgift på kr ,- til brannvesenet (KOSTRA-tal). Netto driftsutgift utgjer kr 893,- per innbyggjar. Gjennomsnittet for 66 kommunar i gruppe 2 i KOSTRA var kr 677,- i Då det varierer frå kommune til kommune kva utgifter / inntekter som vert lagt til brannvesenet, kan ikkje tala for utgift per innbyggjar samanliknas frå kommune til kommune ukritisk. I tillegg vil omfanget av det arbeidet som vert utført både i beredskapsavdelinga og førebyggjande avdeling direkte verke inn på kostnadane. Brannmeldingar vert ringt inn på telefonnummer 110 til brannstasjonen i Skien. Feiinga i kommunen vert utført av feiar som er tilsett i Vest-Telemark brannvesen IKS. I 2009 vart det utført feiing i alle dei pipene i kommunen. I tillegg vart det gjennomført 350 feiartilsyn. Kviteseid får dekka følgjande brannverntenester frå Vest-Telemark brannvesen IKS: brannsjef, leiar førebyggjande og førebyggjande personell, samt feiing. Kviteseid kommune har i tillegg inngått følgjande avtalar som gjeld brann og beredskap: Felles brannsjef med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Felles førebyggjande avdeling (leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell) med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Avtale om sløkking i heile kommunen, område og enkeltobjekt med Fyresdal, Nissedal, Seljord. Avtale om innsatsstyrke ved andre akutte ulykker enn brann med Seljord, Fyresdal, Nissedal. Kommunen har godkjent brannordning frå Nissedal. Folketal: innbyggjarar Areal: 905 km 2 Av dette skog: 687 km 2 Det er 1 brannstasjon og 3 branndepot i kommunen. Brannstasjonen er lokalisert i Treungen. Brannstasjonen har 1 etasje og eit mesanin med eit mannskapsrom på ca 30 m 2. Grunnflata er ca 210 m 2, der ca 80 m 2 vert nytta som depot for FIG-materiell (Sivilforsvaret). Bygget er frå Stasjonen vert eigd av Nissedal kommune.

26 Vest-Telemark Stasjonen har ei føremålstenleg plassering i høve til mannskapa sine bustader / arbeidsplassar. Stasjonen har ei gunstig plassering i høve til dei mest aktuelle risikoane i kommunen. Brannstasjonen dekker i dag brannvesenet sin trong på ein god måte. Det er branndepot på følgjande stader: Nissedal, Felle og Fjone. Den lengste innsatstida frå brannstasjonen til dei heilårsbustadane som ligg lengst unna er ca 30 kilometer. Dei stadane som ligg lengst unna brannstasjonen er Felle og Fjone. I kommunen er det ingen heilårsbustader som ikkje har vegsamband til brannstasjonen hele året, men om vinteren og i vårløysinga kan enkelte vegar vere vanskeleg framkomelege. I kommunen er det 1 sjukeheim. Nissedal omsorgssenter ligg i Treungen, ca 2,5 km frå brannstasjonen. Det er 23 sjukeheimplassar på institusjonen. I tillegg er det til saman 9 omsorgsbustader og liknande i tilknyting til sjukeheimen. I brannvesenet er det følgjande tilsette på heiltid: brannsjef, leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell samt 6 feiarar som er felles med dei andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Det er 16 brannmannskap som er tilsette på deltid. Av desse er det 5 utrykkingsleiarar. Det er ingen vaktordning for brannmannskapa i Nissedal. Ingen av mannskapa er godkjende røykdykkarar. I høve til forskriftskrav til utdanning i dag, oppfyller følgjande stillingar krava fullt ut: brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap, førebyggjande personell og leiar beredskap i Nissedal kommune. For følgjande stillingar er det manglar når det gjeld forskriftsmessig kompetanse: 4 utrykkingsleiarar og 11 brannkonstablar. Alle mannskapa ber personsøkjar med tale. Godtgjeringa for å bere personsøkjar er kr ,- per år. Det er ikkje krav om overordna vakt i Nissedal kommune, ettersom kommunen ikkje har tettstad med over innbyggjarar. Nissedal kommune er tilknytt skogbrannreserven i Vest-Telemark, med i alt 40 mannskap. I 2009 hadde brannvesenet i Nissedal 16 brannutrykkingar. Det var ingen andre utrykkingar / innsatsar. Dei tilsvarande tala i 2008 var 11 og 2, av desse var ingen annan assistanse. I 2009 utgjorde dette om lag 11,4 brannutrykkingar per innbyggjarar. I hele landet var det tilsvarande talet 9,3 i Ettersom brannvesen utanom byane har tilknytta etter måten få automatiske brannalarmanlegg frå verksemder, institusjonar m.m., samtidig som det ut frå erfaring er mange unødige utrykkingar til slike anlegg kvart år, er det ikkje uvanlig at brannvesen utanom byane

27 Vest-Telemark ligg litt under gjennomsnittet når det gjeld utrykkingar per innbyggjarar. Ifølgje KOSTRA på SSB har dei gjennomsnittlige årlege erstatningane etter bygningsbrannar i denne kommunen vore kr 783,- per innbyggjar i løpet av åra Sjølv om dette talet er eit gjennomsnitt for 5 år, vil éin stor brann kunne påverke dette talet i stor grad. Det må difor ikkje leggast for mykje vekt på dette talet, m.a. kan ein ikkje lese noko særleg om kvaliteten på brannvesenet ut frå talet. Tilsvarande tal for heile landet i åra var kr 747,-. Dei samla erstatningane for desse 5 åra ligg om lag 0,25 MNOK over landsgjennomsnittet i høve til folketalet. I 2009 var det registrert 35 særskilde brannobjekt i kommunen. Dette er bygningar og anlegg som brannvesenet er pålagt å kontrollere anten kvart år eller kvart 4. år alt etter type bygning / anlegg. I ein del av objekta kan ein gjennomføre tilsyn kvart anna år dersom verksemda sjølv gjennomfører kontroll med utgangspunkt i eige kontrollsystem dei mellomliggande åra. Det vart gått særskild branntilsyn i 24 av objekta i Det vart ikkje gjennomført tematilsyn eller eigenkontrollar. Ein kontrollprosent på 69 er under landsgjennomsnittet og langt under forskriftskravet. I heile landet er det om lag 7 særskilde brannobjekt per innbyggjarar. Kommunar med få innbyggjarar ligg vanlegvis noko over dette talet. I Nissedal kommune var det registrert 25 slike objekt per innbyggjarar i Dette kan tyde på at ein i Nissedal har lagt seg på ei linje der for mange bygningar og anlegg er definerte som særskilde brannobjekt. I Nissedal kommune er der ingen bygningar med bare éin rømmingsveg, der brannvesenet sitt stigemateriell skal vere rømmingsveg nr to. Kommunen har få bygningar med meir enn 2 etasjar. Nissedal kommune hadde i 2009 ei netto driftsutgift på kr ,- til brannvesenet (KOSTRA-tal). Netto driftsutgift utgjer kr 910,- per innbyggjar. Gjennomsnittet for 45 kommunar i gruppe 5 i KOSTRA var kr 810,- i Då det varierer frå kommune til kommune kva utgifter / inntekter som vert lagt til brannvesenet, kan ikkje tala for utgift per innbyggjar samanliknas frå kommune til kommune ukritisk. I tillegg vil omfanget av det arbeidet som vert utført både i beredskapsavdelinga og førebyggjande avdeling direkte verke inn på kostnadane. Brannmeldingar vert ringt inn på telefonnummer 110 til brannstasjonen i Skien. Feiinga i kommunen vert utført av feiar som er tilsett i Vest-Telemark brannvesen IKS. I 2009 vart det utført feiing i 340 av dei 784 pipene i kommunen. I tillegg vart det gjennomført 110 feiartilsyn. Nissedal får dekka følgjande brannverntenester frå Vest-Telemark brannvesen IKS: brannsjef, leiar førebyggjande og førebyggjande personell, samt feiing. Nissedal kommune har i tillegg inngått følgjande avtalar som gjeld brann og beredskap: Felles brannsjef med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS.

28 Vest-Telemark Felles førebyggjande avdeling (leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell) med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Avtale om sløkking i heile kommunen, område og enkeltobjekt med Fyresdal og Kviteseid og brannvesenet sør (Åmli). Avtale om innsatsstyrke ved andre ulykker enn brannar med Østre Agder brannvesen og kommunane i Vest-Telemark. Kommunen har godkjent brannordning frå Seljord. Folketal: innbyggjarar Areal: 715 km 2 Av dette skog: 310 km 2 Det er ein brannstasjon i kommunen. Brannstasjonen er lokalisert i Seljord sentrum. Brannstasjonen har ein etasje. Grunnflata er om lag 135 m 2 og har litt blanda funksjonar med teknisk avdeling. Bygget er oppført rundt Stasjonen er eigd av eit privat selskap. Stasjonen har ei føremålstenleg plassering i høve til mannskapa sine bustader / arbeidsplassar. Stasjonen har ei gunstig plassering i høve til dei mest aktuelle risikoobjekta i kommunen. Brannstasjonen dekker i dag brannvesenet sin trong på ein akseptabel måte, men garderobetilhøva er mindre tilfredsstillande. Avstanden frå brannstasjonen til dei heilårsbustadane som ligg lengst unna er om lag 45 km. Dei stadane som logg lengst unna brannstasjonen er Åmotsdal og Nørsteteig. Avstand til Åmotsdal er om lag 30 km. I kommunen er det ingen heilårsbustader som ikkje har vegsamband til brannstasjonen heile året, men om vinteren og i vårløysinga kan enkelte vegar vere vanskeleg framkomelege. I kommunen er det 4 sjukeheimar eller tilsvarande. Nesbukti pleie- og omsorgssenter ligg i Seljord sentrum, mindre enn 1 km frå brannstasjonen. Det er 26 plassar på institusjonen. I tillegg er det til saman 7 omsorgsbustader knytt til institusjonen. Heddeli bu- og servicesenter ligg i Seljord sentrum, om lag 1 km frå brannstasjonen. Det er 13 plassar på institusjonen. Det er 11 eldre-/ omsorgsbustadar lokalisert ved Heddeli. Steinmoen bu- og servicesenter ligg i Åmotsdal, om lag 27 km frå brannstasjonen. Det er 8 plassar på institusjonen. Seljord psykiatriske senter ligg om lag 1,5 km frå brannstasjonen. Det er om lag 25 plassar på institusjonen. I brannvesenet er det følgjande tilsette på heiltid: brannsjef, leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell samt 6 feiarar som er felles med dei andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Det er 16 brannmannskap som er tilsette på deltid. Av desse er det 4 utrykkingsleiarar. Det er fylgjande vaktordning for brannmannskapa i Seljord: 4 utrykkingsleiarar har vakt ei veke kvar. 6 av mannskapa er røykdykkarar.

29 Vest-Telemark I høve til forskriftskrav til utdanning i dag, oppfyller fylgjande stillingar krava fullt ut: brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap og førebyggjande personell. For fylgjande stillingar er det manglar når det gjeld forskriftsmessig kompetanse: 4 utrykkingsleiarar og 11 brannkonstablar. Alle mannskapa ber personsøkjar med tale. Godtgjeringa for å bere personsøkjar er kr ,- per år. Det er ikkje krav om overordna vakt i Seljord kommune, ettersom kommunen ikkje har tettstad med over innbyggjarar. Seljord kommune har eigen skogbrannreserve med 66 mannskap. I 2009 hadde brannvesenet i Seljord 57 brannutrykkingar. Det var 10 andre utrykkingar / innsatsar, av desse var 2 annan assistanse. Dei tilsvarande tala i 2008 var 34 og 16, av desse var 2 annan assistanse. I 2009 utgjorde dette om lag 19 brannutrykkingar per innbyggjarar. I heile landet var det tilsvarande talet 9,3 i Ettersom brannvesen utanom byane har tilknytta etter måten få automatiske brannalarmanlegg frå verksemder, institusjonar m.m., samtidig som det ut frå erfaring er mange unødige utrykkingar til slike anlegg kvart år, er det ikkje uvanleg at brannvesen utanom byane ligg litt under gjennomsnittet når det gjeld utrykkingar per innbyggjarar. Ifølgje KOSTRA på SSB har dei gjennomsnittlige årlege erstatningane etter bygningsbrannar i denne kommunen vore kr 360,- per innbyggjar i løpet av åra Sjølv om dette talet er eit gjennomsnitt for 5 år, vil éin stor brann kunne påverke dette talet i stor grad. Det må difor ikkje leggast for mykje vekt på dette talet, m.a. kan ein ikkje lesa noko særleg om kvaliteten på brannvesenet ut frå talet. Tilsvarande tal for heile landet i åra var kr 747,-. Dei samla erstatningane for desse 5 åra ligg om på lag 6 MNOK under landsgjennomsnittet i høve til folketalet. I 2009 var det registrert 42 særskilde brannobjekt i kommunen. Dette er bygningar og anlegg som brannvesenet er pålagt å kontrollere anten kvart år eller kvart 4. år alt etter type bygning / anlegg. I ein del av objekta kan ein gjennomføre tilsyn kvart anna år dersom verksemda sjølv gjennomfører kontroll med utgangspunkt i eige kontrollsystem dei mellomliggjande åra. Det vart gått særskild branntilsyn i 30 av objekta i Det vart ikkje gjennomført tematilsyn eller eigenkontrollar. Ein kontrollprosent på 71 er litt under landsgjennomsnittet og langt under forskriftskravet. I heile landet er det om lag 7 særskilde brannobjekt per innbyggjarar. Kommunar med få innbyggjarar ligg vanlegvis noko over dette talet. I Seljord kommune var det registrert 14 slike objekt per innbyggjarar i Dette kan tyde på at ein i Seljord har lagt seg på ei line der litt for mange bygningar og anlegg er definert som særskilde brannobjekt.

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 13. mai 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 27. mai 2014 Kl. slett: 10.00

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Audit & Advisory Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av ressursbruken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Sotra Brannvern IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Årsmelding 2013 1 Sotra Brannvern IKS I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Vårt primære føremål er å ta i vare eigarane sine behov,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I NORD-ROGALAND

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti 2015 038/2015 Økonomiplan 2016-2019

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer