Sakliste til rådsmøte 12. april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste til rådsmøte 12. april 2011"

Transkript

1

2 Vest-Telemarkrådet Møte 12. april 2011 Sakliste til rådsmøte 12. april 2011 Sak 27/2011 Referat frå ekstra rådsmøte 15. mars 2011 Sak 28/2011 Strategisk Næringsplan, vidare arbeid Sak 29/2011 Utvida brannvernsamarbeid, orientering v/hans Kristian Lehmann Sak 30/2011 Orienteringssaker - Politikar Digitalt samarbeid - Bompengesaken - Snøskuter-saken - Breiband, vidare utbygging - LVK-nytt - Telemark Uviklingsfond - Ny drift Suleskarekspressen - Oppstartmøte krisesenter-samarbeidet - Felles kommunestyremøte i samband med Tinget 21. juni?

3 Referat frå ekstra rådsmøte 15. mars Tilstades: Regionordførar Anne-Nora Oma Dahle, Bjørn Nome, Olav Urbø, Solveig S. Abrahamsen, Jon Svartdal, Torstein Tveito, Arne Vinje, Sverre Sæther, Ketil Kiland, Per Dehli og regionrådsleiar Kjell Gunnar Heggenes. Møteinnkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Sak 23/2011 Referat frå rådsmøte 1. mars 2011 Vedtak: Referat frå rådsmøte 1. mars 2011 vert godkjent utan merknader. Samrøystes Sak 24/2011 Rv 41 Prioritering av Kviteseidkrysset - forslag til brev til Statens vegvesen Regionrådsleiar informerte innleiingsvis om bakgrunnen for saken. Statens vegvesen utarbeider no saksgrunnlag for bompengefinansiering av delstrekningar på E134 mellom Seljord og Åmot. Ein legg opp til politisk handsaming i dei aktuelle kommunane tidleg i vår slik at Telemark fylkesting kan få saken til endeleg handsaming på møte i juni Det har vore drøftingar i høve til omfang, prosjektrekkefylgje, takstar osb. for å kome fram til eit optimalt forslag. Eit innspel om å inkludere Kviteseid-krysset på Rv 41, har vist seg å vera i strid med vedtektene i bomselskapet. Vedtektene seier at det berre er prosjekt på E 134 og Rv 36 som kan finansierast gjennom selskapet, og dette inneber at Kviteseidkrysset av formelle grunnar ikkje kan inngå i bompengeprosjektet. Det låg føre eit notat frå Børge Skårdal med prosjektoversikt, oversikt over marginaltiltak samt fylgjande forslag til rekkefylgje på prosjekta: 1. Seljord Brunkeberg 2. Åmot 3. Liberg og Rudsbakken. Det låg også føre utkast til brev til Statens vegvesen der Vest-Telemarkrådet viser til Kviteseid-krysset som høgt prioritert tiltak på Rv 41. Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til innhaldet i notatet frå Børge Skårdal og legg dette til grunn i komande møte med Statens vegvesen. Med nokre mindre endringar godkjenner Rådet utkastet til brev til Statens vegvesen gjeldande Kviteseid-krysset. Samrøystes vedtak. Sak 25/2011 Telemark Interkommunale Næringsfond, ny innretning. Drøftingssak. Det vart innleiingsvis orientert om bakgrunnen og føremålet med Telemark Interkommunale Næringsfond. Fondet skriv seg frå byrjinga av 90-talet og kom i stand etter initiativ frå KS. Føremålet med dette er å stimulere til interkommunal næringsutvikling. Gjennom vedtektene har Telemarkskanalen og reiselivsprofilering vore tilgodesett med ein stor andel av midlane, medan ein relativt liten prosentandel har vore søkbar i høve til andre føremål. Vest-Telemarkrådet drøfta eit forslag om endring av vedtektene som skal handsamast i styret for utviklingsfondet. Forslaget inneber at alle fondsmidlane vert prioritert til drift og utvikling av Telemarkskanalen samt generell reiselivsprofilering i regi av Telemark Reiselivsråd. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande og vil kome attende til saken i eit seinare møte. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

4 Vest-Telemarkrådet Møte 12. april 2012 Sak 28/2011 Strategisk Næringsplan, vidare arbeid. Strategisk Næringsplan for Vest-Telemark vart handsama i Tinget sitt møte 29. mars 2011 sak 10/2011. Tinget vedtok fylgjande tilråding frå Rådet med den endring at kolonna utvikling på sidene 5-7 i planen fall bort, og at det i planteksten vart presisert at Vest-Telemarkrådet er ansvarleg for utviklinga av alle tiltaka: Strategisk Næringsplan vert vedteken slik den ligg føre med desse merknadene: Høyringsuttalar Strategisk næringsplan er handsama i alle kommunestyra som er med i Vest-Telemark samarbeidet, og alle kommunane har sendt uttale til planen. Det har og kome uttalar/innspel frå andre aktørar. Alle høyringsuttalene vert lagt til som vedlegg til planen og nyttast i det vidare arbeidet. Planen sin status Strategisk næringsplan har status som supplement til dei kommunale næringsplanane. Kommunal forplikting til planen Den einskilde kommune må godkjenne si deltaking og direkte økonomiske bidrag (eigenfinansiering) før enkeltprosjekt startast opp. Permanent regional næringsgruppa Det vert etablert ei permanent regional næringsgruppe som består av næringsansvarlege i kvar kommune og ein representant frå Vest- Telemark Næringsforum. Næringsgruppa får mandat til å konstituere seg sjølv og velje leiar. Sekretariat for Vest-Telemarkrådet er ansvarleg for å informere leiar i næringsgruppa fortløypande om næringssaker, samt vere sekretær for gruppa. Regionsordførar vert invitert til møta som observatør. Det same gjeld representant frå Telemark fylkeskommune. Mandatet for næringsgruppa er å vera rådgjevingsgruppe for Vest-Telemarkrådet, samt å få ei meir koordinert og fagleg god rådgjevingsteneste, med tett samarbeid mellom kommunane. I tillegg skal gruppa legge til rette for målsetjinga om å få gjennomført regionale tiltak/prosjekt i tråd med strategisk næringsplan.

5 2 Med utgangspunkt i dette vedtaket er det viktig å få til vidare framdrift i arbeidet mellom anna ei langsiktig, pårekneleg og heilskapleg finansiering av planen. Vi legg til grunn Telemark Fylkesting sitt vedtak i sak 38/10 der det vart gjort fylgjande vedtak: For å få til meir forpliktande samhandling i utviklingsarbeidet og sterkare samordning av verkemiddelbruken bør det utarbeides breie avtalebaserte partnerskap med periodiske handlingsplaner om tematiske eller geografiske satsingar med forankring i regional planstrategi og avleda regionale planer. Vi har også fått signal om at fylkeskommunen ynskjer større og meir langsiktige prosjekt knytt til løyving av regionale utviklingsmidlar og midlar frå Telemark Utviklingsfond. Framdrift i prosjektarbeidet: Vest-Telemarkrådet er ansvarleg for utviklinga av alle tiltaka i planen. Ein gjer framlegg om at prosjektansvaret på tiltaksnivå vert delegert til dei aktørane som har fremma og utvikla prosjekta. Tiltak: Tiltaksnamn: Ansvarleg: 1 1 Bulyst VTNU AS 1 2 Telejobb VTNF 2 1 Digitale fellessatsingar i Vest-Telemark VTNU AS 2 2 Felles reiselivsprogram for Vest-Telemark Reiselivsansvarlege i kommunane 2 2 Vandreregionen VTNU AS 3 1 Vest-Telemark Invest AS VTN AS 3 2 Ung bedrift VTNU AS 3 3 Næringscluster Vest-Telemark VTNF 3 4 SIVA Næringshage Seljord kommune 4 1 Breiband VTNU AS 4 2 Mobilnettet VTNU AS 4 3 Vegen i Vest-Telemark VTNU AS/VTNF 4 4 Høgfartsbane over Haukeli VTNU AS

6 3 Finansiering av planen: Ein ynskjer ei finansiering av planen knytt opp til ei partnerskapsavtale med fylkeskommunen og dei regionale utviklingsmidlane. Vidare bør Telemark Utviklingsfond og regional eigenfinansiering danne grunnfinansiering av planen. Når det gjeld dei ulike tiltaka i prosjekta bør desse søkast finansiert gjennom kommunane, departement, Innovasjon Noreg, fylkesmannen og andre eksterne finanskjelder. Ein får då fylgjande finansieringsmatrise: Strategisk Næringsplan (SNP) Rammefinansiering Tiltaksfinansiering Partnerskapsavtale regionale utviklingsmidlar Partnerskapsavtale eigenfinansiering Innovasjon Norge Fylkesmannen Telemark Utviklingsfond (TUF) Staten Kommunar Vest-Telemarkrådet er prosjektansvarleg for heile Strategisk Næringsplan og må stå for finansiering av planen, medan næringsgruppa bør ha som oppgåve å syte for forankring av kommunal deltaking. Dette vil også vera i tråd med vedtaket om: høyringane skal nyttast i det vidare arbeidet med planen. Forslag til vedtak: Som prosjektansvarleg for Strategisk Næringsplan vedtek Vest-Telemarkrådet fordelinga av tiltaksansvar slik det går fram av saka. Rådet skal stå for finansiering av planen, medan næringsgruppa får til oppgåve å syte for forankring av kommunal deltaking. Ein legg opp til at forslag til tiltaksplanar og status for finansiering skal handsamast i komande rådsmøte.

7 Vest-Telemarkrådet Møte 12. april 2012 Sak 29/2011 Utvida brannvernsamarbeid. Som grunnlag for saken ligg rapporten Utgreiing av utvida brannvernsamarbeid mellom kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. Rapporten er utarbeidd på bakgrunn av tidlegare vedtak i Vest-Telemarkrådet, der ein også ville ha vurdert moglegheiten for å inkludere beredskapsarbeidet i det eksisterande brannvernsamarbeidet.ei prosjektgruppe med representantar frå dei ulike kommunane har sytt for den nærare utgreiinga av saken. Rapporten konkluderer med å tilrå ei utviding av brannvernsamarbeidet til også å gjelde brannberedskapen i dei 6 kommunane, med ei 100 % stilling som beredskapsleiar. Rapporten foreslår ei vidareføring av vaktordningar og talet på brannmannskap inntil ei ny felles ROS-analyse er gjennomført. Kommunane skal sjølv eige sine brannstasjonar og dekke drift og vedlikehald av desse, medan fellesbrannvesenet dekker kostnadene til investering i køyretøy og anna materiell samt drift og vedlikehald av desse. Rapporten tilrår også modell for kostnadsfordeling. Som vedlegg til rapporten ligg nøkkeltal for dei 6 kommunane, takst på køyretøy og utstyr samt prognoser i høve til forventa utrykningar i kvar kommune. Hans Kristian Lehmann, som er styreleiar i Vest-Telemark Brannvesen IKS, vil på rådsmøtet 12. april orientere nærare om saken.

8 Utstyr Kjøretøyer Båter Sum Fyresdal kr kr kr kr Tokke kr kr kr kr Seljord kr kr kr 0 kr Nissedal kr kr kr kr Kviteseid kr kr kr kr Vinje kr kr kr kr TOTALT kr Takseringen er utført på grunnlag av innsendte lister over utstyr. Utstyret er besiktiget og fotografert. Takseringen av biler er basert på erfaring fra salg av tilsvarende biler i markedet. Taksering av utstyr er i hovedsak basert på 50% av ny pris som er normalt ved salg av brukt utstyr. Noe utstyr er imidlertid takset høyere da det er av ny dato. Det er forsøkt å bruke samme vurdering hos de forskjellige brannvesen/kommuner, slik at prisene uansett om aktuell verdi stemmer eller ikke, ligger på samme nivå. Jeg vedlegger bilder fra de forskjellige brannvesen som en dokumentasjon på at utstyret finnes, det kan til en viss grad også fastsettes stand på utstyret ut fra bildene. Det har desverre vært vanskelig å få kostpriser fra de enkelte brannvesen Dette har gjort arbeidet vanskeligere og kanskje mer unøyaktig en det kunne ha vært

9 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I FYRESDAL BRANNVESEN Vedlegg 1 Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Fyresdal Fyresdal Bygningsbrann 0,648 1,381 0,9 Falsk alarm 0,309 1,381 0,4 Unødig alarm 4,682 1,381 6,5 Gressbrann 0,344 1,381 0,5 Bilbrann 0,337 1,381 0,5 Campingvogn / telt 0,009 1,381 0,0 Fritidsbåt 0,018 1,381 0,0 Pipebrann 0,523 1,381 0,7 Annen brann 0,740 1,381 1,0 Brannhindrende tiltak 0,761 1,381 1,1 Trafikkulykker 0,804 1,381 1,1 Vannskade / oversv. 0,482 1,381 0,7 Forurensning 0,170 1,381 0,2 Ambulanse 0,931 1,381 1,3 Trygggetsalarm 3,644 1,381 5,0 Annen ass. 4,598 1,381 6,3 Sum 26,2 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I KVITESEID BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Kviteseid Kviteseid Bygningsbrann 0,648 2,522 1,6 Falsk alarm 0,309 2,522 0,8 Unødig alarm 4,682 2,522 11,8 Gressbrann 0,344 2,522 0,9 Bilbrann 0,337 2,522 0,8 Campingvogn / telt 0,009 2,522 0,0 Fritidsbåt 0,018 2,522 0,0 Pipebrann 0,523 2,522 1,3 Annen brann 0,740 2,522 1,9 Brannhindrende tiltak 0,761 2,522 1,9 Trafikkulykker 0,804 2,522 2,0 Vannskade / oversv. 0,482 2,522 1,2 Forurensning 0,170 2,522 0,4 Ambulanse 0,931 2,522 2,3 Trygghetsalarm 3,644 2,522 9,2 Annen assistanse 4,598 2,522 11,6 Sum 47,9

10 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I NISSEDAL BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Nissedal Nissedal Bygningsbrann 0,648 1,404 0,9 Falsk alarm 0,309 1,404 0,4 Unødig alarm 4,682 1,404 6,6 Gressbrann 0,344 1,404 0,5 Bilbrann 0,337 1,404 0,5 Campingvogn / telt 0,009 1,404 0,0 Fritidsbåt 0,018 1,404 0,0 Pipebrann 0,523 1,404 0,7 Annen brann 0,740 1,404 1,0 Brannhindrende tiltak 0,761 1,404 1,1 Trafikkulykker 0,804 1,404 1,1 Vannskade / oversv. 0,482 1,404 0,7 Forurensning 0,170 1,404 0,2 Ambulanse 0,931 1,404 1,3 Trygggetsalarm 3,644 1,404 5,1 Annen ass. 4,598 1,404 6,5 Sum 26,7 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I SELJORD BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Seljord Seljord Bygningsbrann 0,648 2,966 1,9 Falsk alarm 0,309 2,966 0,9 Unødig alarm 4,682 2,966 13,9 Gressbrann 0,344 2,966 1,0 Bilbrann 0,337 2,966 1,0 Campingvogn / telt 0,009 2,966 0,0 Fritidsbåt 0,018 2,966 0,1 Pipebrann 0,523 2,966 1,6 Annen brann 0,740 2,966 2,2 Brannhindrende tiltak 0,761 2,966 2,3 Trafikkulykker 0,804 2,966 2,4 Vannskade / oversv. 0,482 2,966 1,4 Forurensning 0,170 2,966 0,5 Ambulanse 0,931 2,966 2,8 Trygghetsalarm 3,644 2,966 10,8 Annen assistanse 4,598 2,966 13,6 Sum 56,4

11 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I TOKKE BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Tokke Tokke Bygningsbrann 0,648 2,337 1,5 Falsk alarm 0,309 2,337 0,7 Unødig alarm 4,682 2,337 10,9 Gressbrann 0,344 2,337 0,8 Bilbrann 0,337 2,337 0,8 Campingvogn / telt 0,009 2,337 0,0 Fritidsbåt 0,018 2,337 0,0 Pipebrann 0,523 2,337 1,2 Annen brann 0,740 2,337 1,7 Brannhindrende tiltak 0,761 2,337 1,8 Trafikkulykker 0,804 2,337 1,9 Vannskade / oversv. 0,482 2,337 1,1 Forurensning 0,170 2,337 0,4 Ambulanse 0,931 2,337 2,2 Trygggetsalarm 3,644 2,337 8,5 Annen ass. 4,598 2,337 10,7 Sum 44,4 FORVENTA TAL PÅ UTRYKKINGAR I VINJE BRANNVESEN Type utrykning Landsgjennomsnitt Tal på innbyggjarar Kommunen sin sannsynlege utrykkingsfrekvens per i kommunen i 1000 utrykk.frekvens per år 1000 innbyggjarar Vinje Vinje Bygningsbrann 0,648 3,641 2,4 Falsk alarm 0,309 3,641 1,1 Unødig alarm 4,682 3,641 17,0 Gressbrann 0,344 3,641 1,3 Bilbrann 0,337 3,641 1,2 Campingvogn / telt 0,009 3,641 0,0 Fritidsbåt 0,018 3,641 0,1 Pipebrann 0,523 3,641 1,9 Annen brann 0,740 3,641 2,7 Brannhindrende tiltak 0,761 3,641 2,8 Trafikkulykker 0,804 3,641 2,9 Vannskade / oversv. 0,482 3,641 1,8 Forurensning 0,170 3,641 0,6 Ambulanse 0,931 3,641 3,4 Trygghetsalarm 3,644 3,641 13,3 Annen assistanse 4,598 3,641 16,7 Sum 69,2

12 NØKKELTAL Vedlegg 2 Fyresdal Kviteseid Nissedal Seljord Tokke Vinje Sum / gj.snitt Innbyggjarar Areal km Tilsette i berdskapen (deltid) Kostnader til brannvern per innb Brannskader per innb. per år i Piper Brannstasjonar Depot Utrykkingar Særskilde brannobjekt

13 Vest-Telemark UTGREIING AV UTVIDA BRANNVERNSAMARBEID MELLOM KOMMUNANE Fyresdal Kviteseid Nissedal Seljord Tokke Vinje NOVEMBER 2010 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger

14 Vest-Telemark Side 1. Innleiing 4 2. Samandrag 5 3. Definisjonar 8 4. Brann- og feiarvesenet i dei 6 kommunane i dag 9 5. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Brannvesenet sine tilleggsoppgåver (oppgåver som ikkje er lovpålagte) Felles brannvesen Konsekvensar ved felles brannvesen Overgang til felles brannvesen Drift av fellesbrannvesenet Modellar for fordeling av kostnader Sentrale utfordringar for brannvesenet i framtida Konsulenten si tilråding 62 Vedlegg: 1. Forventa tal på utrykkingar. 2. Nøkkeltal.

15 Vest-Telemark Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av førebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser. Departementet kan gi pålegg om samarbeid mellom to eller flere kommuner for gjennomføring av krav fastsatt i eller i medhold av loven. Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte hjelpeinnsats ved brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig under hensyn til egen beredskap. Departementet kan gi forskrifter om lokalt og regionalt samarbeid til løsning av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Brann- og eksplosjonsvernlova 15. «Kommunen skal sørge for at brannvesenet søker samarbeid med andre myndigheter for å sikre best mulig brannvern for kommunens innbyggere. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 2-1. «Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 3-1. «Brannvesenet skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionen.» Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, 4-1.

16 Vest-Telemark INNLEIING. Frå 1. august 2005 hadde kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje felles brannsjef og samarbeid om brannførebyggjande arbeid, unnateke feiing. Frå 1. april 2009 vart samarbeidet utvida til også å gjelde feiing. Det vil seie at ein no har felles brannsjef og alt det brannførebyggjande arbeidet er felles for dei 6 kommunane. Frå same dato vart brannvernarbeidet organisert som eit interkommunalt selskap (IKS). Våren 2010 vedtok Vest-Telemark rådet at det skulle gjennomførast ei utgreiing av felles brannvesen for desse 6 kommunane, altså at også beredskapsarbeidet i brannvernet skulle inn i det interkommunale selskapet. Sumaren 2010 vart oppdraget med denne utgreiinga tildelt Brannvern- og beredskapsrådgiver 1, ved siv.ing. Magne Eikanger. I prosjektet har det vore ei prosjektgruppe som konsulenten har hatt 3 møter med. Prosjektgruppa har hatt følgjande medlemmer: Torstein Tveito, Kviteseid kommune, ordførar. Hans Kristian Lehmann, Vinje kommune, rådmann. Tore Metveit, Vest-Telemark brannvesen IKS, brannsjef. Kai Halvor Juva, Nissedal kommune, leiar beredskap i Nissedal brannvesen. Svein Verpe, verneombod for dei tilsette. Knut Dyrland, Seljord kommune, leiar beredskap i Seljord brannvesen. Geir Særsland, tillitsvald for dei tilsette. Utgreiinga skulle leverast til oppdragsgjevar innan Konsulenten presiserer at denne utgreiinga er det berre han som står inne for, og at medlemmene i prosjektgruppa ikkje treng stå bak alle synspunkt og konklusjonar som kjem fram i utgreiinga.

17 Vest-Telemark SAMANDRAG. I kapittel 3 finn ein ein del definisjonar av faguttrykk som kan vere av nytte ved den vidare gjennomlesinga av utgreiinga. I kapittel 4 er dei 6 brannvesena omtala kvar for seg. Her finn ein opplysningar om brannstasjonar, sjukeheimar o.l., tal på tilsette, eventuelle vaktordningar, kompetanse hos dei tilsette, tal på utrykkingar, økonomiske brannskadar dei seinare åra, tal på særskilde brannobjekt, netto driftsutgift for brannvesenet i 2009, samarbeidsavtalar m.v. Til saman er det 102 deltidstillsette i beredskapsavdelingane i dei 6 kommunane. Det er i dag 10 heiltidstilsette i brannvesenet si leiing og førebyggjande arbeid, inkl. feiing. Det er 8 brannstasjonar og 5 depot i regionen. «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» vert omtala i kapittel 5, samtidig som dei konsekvensar forskrifta har for kommunane enten dei vel å ha eige brannvesen eller å samarbeide er omtala. For å tilfredsstille forskrifta sine minimumskrav må fellesbrannvesenet ha brannsjef i minst 72 % stilling, leiar førebyggjande i minst 72 % stilling og leiar beredskap i minst 72 % stilling. Førebyggjande arbeid skal utgjere minst 1,4 årsverk. Alle kommunar skal ha ein brannberedskap med minimum 16 mannskap. Av desse skal 4 vere kvalifiserte som utrykkingsleiarar. Ingen tettstader i dei seks kommunane har eit innbyggjartal som gjer at det i utgangspunktet er krav om vaktordning. Dersom risiko- og sårbarheitsanalysa som skal gjennomførast i alle kommunar tilseier at minimumsberedskapen i forskrifta ikkje gjer tilfredsstillande sikkerheit, skal brannvesenet tilførast ytterligare ressursar. Det er i utgangspunktet ikkje krav om overordna vakt i nokon av de seks kommunane, ettersom ingen av dei har tettstad med over innbyggjarar. Kommunane har ikkje tettbygging med særleg fare for rask og omfattande brannspreiing, og heller ikkje store næringsområde som ligg slik til at maksimal innsatstid (10 min.) vert overskride. Det same kravet til innsatstid gjeld også til sjukeheimane / omsorgssentra i kommunane. Kravet vert oppfylt for alle, unnateke Steinmoen bu- og servicesenter i Seljord kommune. Alle tettstadene kan dekkast innan maksimal innsatstid i tettstader (20 min.). Ikkje alle heilårsbustader kan nåast innan ei innsatstid på 30 minuttar, som er ei tilrådd øvre grense. I kapittel 6 er dei oppgåvene alle norske brannvesen er pålagt lista opp. I tillegg har ein lista opp dei tilleggsoppgåvene som kvart av dei 6 brannvesena er tildelt. Brannvesena er i dag tillagt få oppgåver som ikkje er lovpålagte. I kapittel 7 omtalar ein eit felles brannvesen. Her vert krava til storleik på stillingsbrøkar for brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap og førebyggjande arbeid omtala. Det vert også tal på brannkonstablar og utrykkingsleiarar ved kvar brannstasjon og depot, samt evt. vaktordningar. Ettersom det i dette prosjektet ikkje er gjennomført noko ny risiko- og sårbarheitsanalyse, har konsulenten ikkje lagt opp til å endre tal på mannskap / leiarar eller vaktordningar. I dette kapitlet er også trongen for overordna vakt omtala. Det er også trongen for feiing. Ein har også omtala trongen for kompetanseheving for brannkonstablar og utrykkingsleiarar.

18 Vest-Telemark Trongen for slik kompetanseheving er særs stor i denne regionen. Ein har også omtala trongen for nye brannbilar og for oppgradering av brannstasjonar. I kapittel 8 vert ulike konsekvensar ved eit felles brannvesen omtala. Her vert det vist til at beredskapsmessig vil det vere ein fordel å samarbeide i eit felles brannvesen. Dei økonomiske konsekvensane ved eit samarbeid vil vere etter måten små. For einskilde tilsette i brannvesenet vil overgang til felles leiar beredskap medføre at dei misser denne delen av arbeidet sitt. Den lokale styringa med beredskapsdelen av brannvernarbeidet vil verte litt svekka dersom også beredskapsdelen vert lagt til fellesbrannvesenet. Også nokre ulemper ved å leggje beredskapsdelen av brannvernet inn i fellesbrannvesenet er omtala i dette kapitlet. I kapittel 9 er overgang frå situasjonen i dag til eit felles brannvesen omtala. Her omtaler ein eventuelle garantiar over for dei som er tilsette i brannvesenet i dag, leiinga, brannmannskapa, vaktordningar, feiing, tilleggsoppgåver, personleg verneutstyr, brannstasjonar og materiell. I kapittel 10 er ulike tilhøve ved drift av eit felles brannvesen som også omfattar beredskap omtala. Her vert val av selskapsform, brannstasjonar, kjøp og vedlikehald av brannbilar, andre køyretøy og materiell, etablering og drift av brannkummar og hydrantar, innkjøp av personleg verneutstyr, interne øvingar, øvingar på institusjonar, verksemder, skular etc., kurs, utrykkingsområde, delegering av myndigheit, tilsetjingar og kommuneadministrasjonane si rolle omtala. I kapittel 11 vert ulike modellar for fordeling av kostnader omtala. Dei aktuelle modellane er: folketal, kostnader med å ha eige brannvesen på dagens nivå, del av kostnader med å ha eigne brannvesen på det nivået som ein vil få det i eit fellesbrannvesen, og kostnader i høve til folketal for deler av rekneskapen og konkrete kostnader til å drive brannvesenet frå år til år for resten. Fordelar og ulemper ved kvar av modellane vert omtala. Konsulenten rår til at modell 3 vert nytta. Kapittel 12 inneheld omtale av ein del sentrale utfordringar for brannvesenet i framtida. Av dei utfordringane som vert omtala er: sentrale myndigheiter sine målsetjingar, auka sannsyn for større ulykker, stadig fleire eldre og pleietrengjande som bur heime (med høg dødsrisiko ved brann), trong for spisskompetanse og spesialutstyr, trong for innsats på kort varsel, krav til effektiv leiing av brannvesenet både under dagleg drift og under innsatsar, auka krav til kapasitet og kvalitet på tilsynsoppgåvene, større krav til økonomisk effektivitet og auka kvalitetskrav generelt, krav om kvalitetssikring og internkontroll, auka bruk av gass i næringsliv og i private heimar, klimarelaterte hendingar, endringar i sivilforsvarslova, og deltidsreforma (opplæring av deltidsmannskap), samt utfordringar med å rekruttere faglærte feiarar og brannmannskap i deltidsstillingar. Alle desse tilhøva er argument for at kommunar bør samarbeide om brannvern. I kapittel 13 gjev konsulenten si tilråding. Konsulenten rår til at Vest-Telemark brannvesen IKS vert utvida til også å omfatte brannberedskapen i dei 6 samarbeidskommunane. Ein nyttar framleis IKS som selskapsform. Stillinga som leiar beredskap vert ei 100 % stilling. Det vert gjennomført ei ny felles risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) for brannvernet i alle dei 6 samarbeidande kommunane. Talet på brannmannskap ved brannstasjonane og depota, og dei

19 Vest-Telemark vaktordningane ein har i dag vert vidareførte til etter at ei ny ROS-analyse er gjennomført. Kommunane eig sjølv sine brannstasjonar og dekker kostnader til drift og vedlikehald av desse. Fellesbrannvesenet dekker kostnader til investeringar i køyretøy. Fellesbrannvesenet dekker kostnader til kjøp av anna materiell, og til drift og vedlikehald av køyretøy og anna materiell. Det er stor trong for å satse stort på heving av kompetanse for utrykkingsleiarar og brannkonstablar i regionen. Som kostnadsfordelingsmodell vel ein modell 3. Fordelinga vert revidert kvart 4. år.

20 Vest-Telemark DEFINISJONAR. Beredskap: Den ordninga som sikrar at personell er disponibelt for innsats på kort varsel. Brannsjef: Den som står for den daglege leiinga av brannvesenet i høve til brann- og eksplosjonsvernlova. Brannvernregion: To eller fleire kommunar som samarbeider om gjennomføring av nokre av eller alle brannvesenet sine oppgåver. Lova og føresegnene sine krav til kommunen vert gjort gjeldande for regionen. Deltidspersonell: Personell tilsett i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn heiltidsstilling, eller personell med annan tilknyting til brannvesenet med definert omfang mindre enn heiltidsstilling. Heiltidspersonell: Personell som har heiltidsstilling i brannvesenet. Innsatsstyrke: Den styrken som vert kalla ut til innsats ved brann eller ulykke. Innsatstid: Tida frå innsatsstyrken er alarmert til denne er i arbeid på skadestaden. Kasernert vakt: Personell i vakt på brannstasjon. Overordna vakt: Særskild kvalifisert personell i eigen vaktordning som har brannsjefen si myndigheit. Tettstad: Tettbygd område med minst 200 busette, der avstanden mellom husa normalt ikkje overstig 50 meter. Tettstad vert avgrensa uavhengig av administrative grenser. Statistisk Sentralbyrå gir ut oversikt over storleiken på tettstadane. Definisjonane ovanfor er henta frå «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen», men er oversett til nynorsk av konsulenten. Førespenningstid: Tida frå brannmannskapa vert alarmert på stasjonen eller via personsøkjarar, til første brannbil med minst 4 mannskap kjører ut av brannstasjonen.

21 Vest-Telemark BRANN- OG FEIARVESENET I DEI 6 KOMMUNANE I DAG. 4.1 Fyresdal. Folketal: innbyggjarar Areal: km 2 Av dette skog: 815 km 2 Det er 1 brannstasjon i kommunen. Brannstasjonen er lokalisert i Fyresdal sentrum. Brannstasjonen har 1 etasje. Grunnflata er ca 400 m 2. Bygget er frå Stasjonen vert eigd av Fyresdal kommune. Stasjonen har ei føremålstenleg plassering i høve til mannskapa sine bustader / arbeidsplassar. Stasjonen har ei gunstig plassering i høve til dei mest aktuelle risikoane i kommunen. Brannstasjonen dekker i dag brannvesenet sin trong på ein god måte. Den lengste innsatstida frå brannstasjonen til dei heilårsbustadane som ligg lengst unna er ca 30 kilometer. Dei stadane som ligg lengst unna brannstasjonen er Birtedalen og Kilegrend. I kommunen er det ingen heilårsbustader som ikkje har vegsamband til brannstasjonen hele året, men om vinteren og i vårløysinga kan enkelte vegar vere vanskeleg framkomelege. I kommunen er det 1 sjukeheim. Fyresdal pleie- og omsorgssenter ligg i Fyresdal sentrum, om lag 1 km frå brannstasjonen. Det er 20 sjukeheimplassar på institusjonen. I tillegg er det til saman 8 omsorgsbustader og liknande i tilknyting til sjukeheimen. I brannvesenet er det følgjande tilsette på heiltid: brannsjef, leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell samt 6 feiarar som er felles med dei andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Det er 16 brannmannskap som er tilsette på deltid. Av desse er det 5 utrykkingsleiarar. Det er ingen vaktordning for brannmannskapa i Fyresdal. Ingen av mannskapa er røykdykkarar. I høve til forskriftskrav til utdanning i dag, oppfyller følgjande stillingar krava fullt ut: brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap og førebyggjande personell. For følgjande stillingar er det manglar når det gjeld forskriftsmessig kompetanse: 3 utrykkingsleiarar og 12 brannkonstablar. Alle mannskapa ber personsøkjar med tale. Godtgjeringa for å bere personsøkjar er kr ,- per år. Det er ikkje krav om overordna vakt i Fyresdal kommune, ettersom kommunen ikkje har tettstad med over innbyggjarar.

22 Vest-Telemark Fyresdal kommune har eigen skogbrannreserve med 40 mannskap. I tillegg er det mogeleg å rekvirere mannskap frå Arendal kretsfengsel sin skogleir ved t.d. skogbrannar. I 2009 hadde brannvesenet i Fyresdal 13 brannutrykkingar. Det var ingen andre utrykkingar / innsatsar. Dei tilsvarande tala i 2008 var 7 og 1. Den sistnemnde var annan assistanse. I 2009 utgjorde dette om lag 9,4 brannutrykkingar per innbyggjarar. I hele landet var det tilsvarande talet 9,3 i Ettersom brannvesen utanom byane har tilknytta etter måten få automatiske brannalarmanlegg frå verksemder, institusjonar m.m., samtidig som det ut frå erfaring er mange unødige utrykkingar til slike anlegg kvart år, er det ikkje uvanlig at brannvesen utanom byane ligg litt under gjennomsnittet når det gjeld utrykkingar per innbyggjarar. Ifølgje KOSTRA på SSB har dei gjennomsnittlige årlege erstatningane etter bygningsbrannar i denne kommunen vore kr 2.021,- per innbyggjar i løpet av åra Sjølv om dette talet er eit gjennomsnitt for 5 år, vil éin stor brann kunne påverke dette talet i stor grad. Det må difor ikkje leggast for mykje vekt på dette talet, m.a. kan ein ikkje lese noko særleg om kvaliteten på brannvesenet ut frå talet. Tilsvarande tal for heile landet i åra var kr 747,-. Dei samla erstatningane for desse 5 åra ligg om lag 9 MNOK over landsgjennomsnittet i høve til folketalet. I 2009 var det registrert 26 særskilde brannobjekt i kommunen. Dette er bygningar og anlegg som brannvesenet er pålagt å kontrollere anten kvart år eller kvart 4. år alt etter type bygning / anlegg. I ein del av objekta kan ein gjennomføre tilsyn kvart anna år dersom verksemda sjølv gjennomfører kontroll med utgangspunkt i eige kontrollsystem dei mellomliggande åra. Det vart gått særskild branntilsyn i 12 av objekta i Det vart ikkje gjennomført tematilsyn eller eigenkontrollar. Ein kontrollprosent på 46 er langt under landsgjennomsnittet og forskriftskravet. I heile landet er det om lag 7 særskilde brannobjekt per innbyggjarar. Kommunar med få innbyggjarar ligg vanlegvis noko over dette talet. I Fyresdal kommune var det registrert 19 slike objekt per innbyggjarar i Dette kan tyde på at ein i Fyresdal har lagt seg på ei linje der for mange bygningar og anlegg er definerte som særskilde brannobjekt. I Fyresdal kommune er der ingen bygningar med bare éin rømmingsveg, der brannvesenet sitt stigemateriell skal vere rømmingsveg nr to. Kommunen har få bygningar med meir enn 2 etasjar. Fyresdal kommune hadde i 2009 ei netto driftsutgift på kr ,- til brannvesenet (KOSTRA-tal). Netto driftsutgift utgjer kr 1.030,- per innbyggjar. Gjennomsnittet for 58 kommunar i gruppe 6 i KOSTRA var kr 1.005,- i Då det varierer frå kommune til kommune kva utgifter / inntekter som vert lagt til brannvesenet, kan ikkje tala for utgift per innbyggjar samanliknas frå kommune til kommune ukritisk. I tillegg vil omfanget av det arbeidet som vert utført både i beredskapsavdelinga og førebyggjande avdeling direkte verke inn på kostnadane. Brannmeldingar vert ringt inn på telefonnummer 110 til brannstasjonen i Skien.

23 Vest-Telemark Feiinga i kommunen vert utført av feiar som er tilsett i Vest-Telemark brannvesen IKS. I 2009 vart det utført feiing i 335 av dei 716 pipene i kommunen. I tillegg vart det gjennomført 100 feiartilsyn. Fyresdal får dekka følgjande brannverntenester frå Vest-Telemark brannvesen IKS: brannsjef, leiar førebyggjande og førebyggjande personell, samt feiing. Fyresdal kommune har i tillegg inngått følgjande avtalar som gjeld brann og beredskap: Felles brannsjef med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Felles førebyggjande avdeling (leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell) med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Avtale om sløkking i heile kommunen, område og enkeltobjekt med Nissedal, Kviteseid og Tokke. Sløkkjeavtale med Setesdal brannvesen IKS. Kommunen har godkjent brannordning frå Kviteseid. Folketal: innbyggjarar Areal: 709 km 2 Av dette skog: 324 km 2 Det er 1 brannstasjon og 2 branndepot i kommunen. Brannstasjonen er lokalisert i Kviteseid sentrum og har 1 etasje. Grunnflata er ca 150 m 2. Bygget er frå Stasjonen vert eigd av Kviteseid kommune. Stasjonen har ei føremålstenleg plassering i høve til mannskapa sine bustader / arbeidsplassar. Stasjonen har ei gunstig plassering i høve til dei mest aktuelle risikoane i kommunen. Brannstasjonen dekker i dag brannvesenet sin trong på ein god måte. Depota er lokaliserte i Vrådal og Kilen. Den lengste innsatstida frå brannstasjonen til dei heilårsbustadane som ligg lengst unna er ca 35 kilometer. Dei stadane som ligg lengst unna brannstasjonen er Kilen og Vråliosen. I kommunen er det ingen heilårsbustader som ikkje har vegsamband til brannstasjonen hele året, men om vinteren og i vårløysinga kan enkelte vegar vere vanskeleg framkomelege. I kommunen er det 2 sjukeheimar og liknande. Kviteseid omsorgssenter ligg i Kviteseid sentrum, meir enn 1 km frå brannstasjonen. Det er 39 sjukeheimplassar på institusjonen. I tillegg er det til saman 22 omsorgsbustader og liknande i tilknyting til sjukeheimen. Ved Lundenjordet som ligg i nærleiken av Kviteseid omsorgssenter er det 8 plassar. I brannvesenet er det følgjande tilsette på heiltid: brannsjef, leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell samt 6 feiarar som er felles med dei andre kommunane i

24 Vest-Telemark Vest-Telemark brannvesen IKS. Det er 16 brannmannskap som er tilsette på deltid. Av desse er det 4 utrykkingsleiarar. 3 av brannmannskapa høyrer til depotet i Vrådal. Ved depotet i Kilen er det ingen mannskap. Det er følgjande vaktordning for brannmannskapa i Kviteseid: 4 delt befalsvakt. 5 av mannskapa er røykdykkarar. I høve til forskriftskrav til utdanning i dag, oppfyller følgjande stillingar krava fullt ut: brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap og førebyggjande personell. For følgjande stillingar er det manglar når det gjeld forskriftsmessig kompetanse: 3 utrykkingsleiarar og 12 brannkonstablar. Alle mannskapa ber personsøkjar med tale. Godtgjeringa for å bere personsøkjar er kr ,- per år. Det er ikkje krav om overordna vakt i Kviteseid kommune, ettersom kommunen ikkje har tettstad med over innbyggjarar. Kviteseid kommune har eigen skogbrannreserve med 75 mannskap. I 2009 hadde brannvesenet i Kviteseid 24 brannutrykkingar. Det var 4 andre utrykkingar / innsatsar, av desse var ingen annan assistanse. Dei tilsvarande tala i 2008 var 35 og 8, av desse var ingen annan assistanse. I 2009 utgjorde dette om lag 9,5 brannutrykkingar per innbyggjarar. I hele landet var det tilsvarande talet 9,3 i Ettersom brannvesen utanom byane har tilknytta etter måten få automatiske brannalarmanlegg frå verksemder, institusjonar m.m., samtidig som det ut frå erfaring er mange unødige utrykkingar til slike anlegg kvart år, er det ikkje uvanlig at brannvesen utanom byane ligg litt under gjennomsnittet når det gjeld utrykkingar per innbyggjarar. Ifølgje KOSTRA på SSB har dei gjennomsnittlige årlege erstatningane etter bygnings-brannar i denne kommunen vore kr 908,- per innbyggjar i løpet av åra Sjølv om dette talet er eit gjennomsnitt for 5 år, vil éin stor brann kunne påverke dette talet i stor grad. Det må difor ikkje leggast for mykje vekt på dette talet, m.a. kan ein ikkje lese noko særleg om kvaliteten på brannvesenet ut frå talet. Tilsvarande tal for heile landet i åra var kr 747,-. Dei samla erstatningane for desse 5 åra ligg om lag 2 MNOK over landsgjennomsnittet i høve til folketalet. I 2009 var det registrert 32 særskilde brannobjekt i kommunen. Dette er bygningar og anlegg som brannvesenet er pålagt å kontrollere anten kvart år eller kvart 4. år alt etter type bygning / anlegg. I ein del av objekta kan ein gjennomføre tilsyn kvart anna år dersom verksemda sjølv gjennomfører kontroll med utgangspunkt i eige kontrollsystem dei mellomliggande åra. Det vart gått særskild branntilsyn i 21 av objekta i Det vart ikkje gjennomført tematilsyn eller eigenkontrollar. Ein kontrollprosent på 66 er under landsgjennomsnittet og langt under forskriftskravet. I heile landet er det om lag 7 særskilde brannobjekt per innbyggjarar.

25 Vest-Telemark Kommunar med få innbyggjarar ligg vanlegvis noko over dette talet. I Kviteseid kommune var det registrert 13 slike objekt per innbyggjarar i Dette kan tyde på at ein i Kviteseid har lagt seg på ei linje der litt for mange bygningar og anlegg er definerte som særskilde brannobjekt. I Kviteseid kommune er der ingen bygningar med bare éin rømmingsveg, der brannvesenet sitt stigemateriell skal vere rømmingsveg nr to. Kommunen har få bygningar med meir enn 2 etasjar. Kviteseid kommune hadde i 2009 ei netto driftsutgift på kr ,- til brannvesenet (KOSTRA-tal). Netto driftsutgift utgjer kr 893,- per innbyggjar. Gjennomsnittet for 66 kommunar i gruppe 2 i KOSTRA var kr 677,- i Då det varierer frå kommune til kommune kva utgifter / inntekter som vert lagt til brannvesenet, kan ikkje tala for utgift per innbyggjar samanliknas frå kommune til kommune ukritisk. I tillegg vil omfanget av det arbeidet som vert utført både i beredskapsavdelinga og førebyggjande avdeling direkte verke inn på kostnadane. Brannmeldingar vert ringt inn på telefonnummer 110 til brannstasjonen i Skien. Feiinga i kommunen vert utført av feiar som er tilsett i Vest-Telemark brannvesen IKS. I 2009 vart det utført feiing i alle dei pipene i kommunen. I tillegg vart det gjennomført 350 feiartilsyn. Kviteseid får dekka følgjande brannverntenester frå Vest-Telemark brannvesen IKS: brannsjef, leiar førebyggjande og førebyggjande personell, samt feiing. Kviteseid kommune har i tillegg inngått følgjande avtalar som gjeld brann og beredskap: Felles brannsjef med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Felles førebyggjande avdeling (leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell) med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Avtale om sløkking i heile kommunen, område og enkeltobjekt med Fyresdal, Nissedal, Seljord. Avtale om innsatsstyrke ved andre akutte ulykker enn brann med Seljord, Fyresdal, Nissedal. Kommunen har godkjent brannordning frå Nissedal. Folketal: innbyggjarar Areal: 905 km 2 Av dette skog: 687 km 2 Det er 1 brannstasjon og 3 branndepot i kommunen. Brannstasjonen er lokalisert i Treungen. Brannstasjonen har 1 etasje og eit mesanin med eit mannskapsrom på ca 30 m 2. Grunnflata er ca 210 m 2, der ca 80 m 2 vert nytta som depot for FIG-materiell (Sivilforsvaret). Bygget er frå Stasjonen vert eigd av Nissedal kommune.

26 Vest-Telemark Stasjonen har ei føremålstenleg plassering i høve til mannskapa sine bustader / arbeidsplassar. Stasjonen har ei gunstig plassering i høve til dei mest aktuelle risikoane i kommunen. Brannstasjonen dekker i dag brannvesenet sin trong på ein god måte. Det er branndepot på følgjande stader: Nissedal, Felle og Fjone. Den lengste innsatstida frå brannstasjonen til dei heilårsbustadane som ligg lengst unna er ca 30 kilometer. Dei stadane som ligg lengst unna brannstasjonen er Felle og Fjone. I kommunen er det ingen heilårsbustader som ikkje har vegsamband til brannstasjonen hele året, men om vinteren og i vårløysinga kan enkelte vegar vere vanskeleg framkomelege. I kommunen er det 1 sjukeheim. Nissedal omsorgssenter ligg i Treungen, ca 2,5 km frå brannstasjonen. Det er 23 sjukeheimplassar på institusjonen. I tillegg er det til saman 9 omsorgsbustader og liknande i tilknyting til sjukeheimen. I brannvesenet er det følgjande tilsette på heiltid: brannsjef, leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell samt 6 feiarar som er felles med dei andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Det er 16 brannmannskap som er tilsette på deltid. Av desse er det 5 utrykkingsleiarar. Det er ingen vaktordning for brannmannskapa i Nissedal. Ingen av mannskapa er godkjende røykdykkarar. I høve til forskriftskrav til utdanning i dag, oppfyller følgjande stillingar krava fullt ut: brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap, førebyggjande personell og leiar beredskap i Nissedal kommune. For følgjande stillingar er det manglar når det gjeld forskriftsmessig kompetanse: 4 utrykkingsleiarar og 11 brannkonstablar. Alle mannskapa ber personsøkjar med tale. Godtgjeringa for å bere personsøkjar er kr ,- per år. Det er ikkje krav om overordna vakt i Nissedal kommune, ettersom kommunen ikkje har tettstad med over innbyggjarar. Nissedal kommune er tilknytt skogbrannreserven i Vest-Telemark, med i alt 40 mannskap. I 2009 hadde brannvesenet i Nissedal 16 brannutrykkingar. Det var ingen andre utrykkingar / innsatsar. Dei tilsvarande tala i 2008 var 11 og 2, av desse var ingen annan assistanse. I 2009 utgjorde dette om lag 11,4 brannutrykkingar per innbyggjarar. I hele landet var det tilsvarande talet 9,3 i Ettersom brannvesen utanom byane har tilknytta etter måten få automatiske brannalarmanlegg frå verksemder, institusjonar m.m., samtidig som det ut frå erfaring er mange unødige utrykkingar til slike anlegg kvart år, er det ikkje uvanlig at brannvesen utanom byane

27 Vest-Telemark ligg litt under gjennomsnittet når det gjeld utrykkingar per innbyggjarar. Ifølgje KOSTRA på SSB har dei gjennomsnittlige årlege erstatningane etter bygningsbrannar i denne kommunen vore kr 783,- per innbyggjar i løpet av åra Sjølv om dette talet er eit gjennomsnitt for 5 år, vil éin stor brann kunne påverke dette talet i stor grad. Det må difor ikkje leggast for mykje vekt på dette talet, m.a. kan ein ikkje lese noko særleg om kvaliteten på brannvesenet ut frå talet. Tilsvarande tal for heile landet i åra var kr 747,-. Dei samla erstatningane for desse 5 åra ligg om lag 0,25 MNOK over landsgjennomsnittet i høve til folketalet. I 2009 var det registrert 35 særskilde brannobjekt i kommunen. Dette er bygningar og anlegg som brannvesenet er pålagt å kontrollere anten kvart år eller kvart 4. år alt etter type bygning / anlegg. I ein del av objekta kan ein gjennomføre tilsyn kvart anna år dersom verksemda sjølv gjennomfører kontroll med utgangspunkt i eige kontrollsystem dei mellomliggande åra. Det vart gått særskild branntilsyn i 24 av objekta i Det vart ikkje gjennomført tematilsyn eller eigenkontrollar. Ein kontrollprosent på 69 er under landsgjennomsnittet og langt under forskriftskravet. I heile landet er det om lag 7 særskilde brannobjekt per innbyggjarar. Kommunar med få innbyggjarar ligg vanlegvis noko over dette talet. I Nissedal kommune var det registrert 25 slike objekt per innbyggjarar i Dette kan tyde på at ein i Nissedal har lagt seg på ei linje der for mange bygningar og anlegg er definerte som særskilde brannobjekt. I Nissedal kommune er der ingen bygningar med bare éin rømmingsveg, der brannvesenet sitt stigemateriell skal vere rømmingsveg nr to. Kommunen har få bygningar med meir enn 2 etasjar. Nissedal kommune hadde i 2009 ei netto driftsutgift på kr ,- til brannvesenet (KOSTRA-tal). Netto driftsutgift utgjer kr 910,- per innbyggjar. Gjennomsnittet for 45 kommunar i gruppe 5 i KOSTRA var kr 810,- i Då det varierer frå kommune til kommune kva utgifter / inntekter som vert lagt til brannvesenet, kan ikkje tala for utgift per innbyggjar samanliknas frå kommune til kommune ukritisk. I tillegg vil omfanget av det arbeidet som vert utført både i beredskapsavdelinga og førebyggjande avdeling direkte verke inn på kostnadane. Brannmeldingar vert ringt inn på telefonnummer 110 til brannstasjonen i Skien. Feiinga i kommunen vert utført av feiar som er tilsett i Vest-Telemark brannvesen IKS. I 2009 vart det utført feiing i 340 av dei 784 pipene i kommunen. I tillegg vart det gjennomført 110 feiartilsyn. Nissedal får dekka følgjande brannverntenester frå Vest-Telemark brannvesen IKS: brannsjef, leiar førebyggjande og førebyggjande personell, samt feiing. Nissedal kommune har i tillegg inngått følgjande avtalar som gjeld brann og beredskap: Felles brannsjef med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS.

28 Vest-Telemark Felles førebyggjande avdeling (leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell) med dei 5 andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Avtale om sløkking i heile kommunen, område og enkeltobjekt med Fyresdal og Kviteseid og brannvesenet sør (Åmli). Avtale om innsatsstyrke ved andre ulykker enn brannar med Østre Agder brannvesen og kommunane i Vest-Telemark. Kommunen har godkjent brannordning frå Seljord. Folketal: innbyggjarar Areal: 715 km 2 Av dette skog: 310 km 2 Det er ein brannstasjon i kommunen. Brannstasjonen er lokalisert i Seljord sentrum. Brannstasjonen har ein etasje. Grunnflata er om lag 135 m 2 og har litt blanda funksjonar med teknisk avdeling. Bygget er oppført rundt Stasjonen er eigd av eit privat selskap. Stasjonen har ei føremålstenleg plassering i høve til mannskapa sine bustader / arbeidsplassar. Stasjonen har ei gunstig plassering i høve til dei mest aktuelle risikoobjekta i kommunen. Brannstasjonen dekker i dag brannvesenet sin trong på ein akseptabel måte, men garderobetilhøva er mindre tilfredsstillande. Avstanden frå brannstasjonen til dei heilårsbustadane som ligg lengst unna er om lag 45 km. Dei stadane som logg lengst unna brannstasjonen er Åmotsdal og Nørsteteig. Avstand til Åmotsdal er om lag 30 km. I kommunen er det ingen heilårsbustader som ikkje har vegsamband til brannstasjonen heile året, men om vinteren og i vårløysinga kan enkelte vegar vere vanskeleg framkomelege. I kommunen er det 4 sjukeheimar eller tilsvarande. Nesbukti pleie- og omsorgssenter ligg i Seljord sentrum, mindre enn 1 km frå brannstasjonen. Det er 26 plassar på institusjonen. I tillegg er det til saman 7 omsorgsbustader knytt til institusjonen. Heddeli bu- og servicesenter ligg i Seljord sentrum, om lag 1 km frå brannstasjonen. Det er 13 plassar på institusjonen. Det er 11 eldre-/ omsorgsbustadar lokalisert ved Heddeli. Steinmoen bu- og servicesenter ligg i Åmotsdal, om lag 27 km frå brannstasjonen. Det er 8 plassar på institusjonen. Seljord psykiatriske senter ligg om lag 1,5 km frå brannstasjonen. Det er om lag 25 plassar på institusjonen. I brannvesenet er det følgjande tilsette på heiltid: brannsjef, leiar førebyggjande og 1 førebyggjande personell samt 6 feiarar som er felles med dei andre kommunane i Vest-Telemark brannvesen IKS. Det er 16 brannmannskap som er tilsette på deltid. Av desse er det 4 utrykkingsleiarar. Det er fylgjande vaktordning for brannmannskapa i Seljord: 4 utrykkingsleiarar har vakt ei veke kvar. 6 av mannskapa er røykdykkarar.

29 Vest-Telemark I høve til forskriftskrav til utdanning i dag, oppfyller fylgjande stillingar krava fullt ut: brannsjef, leiar førebyggjande, leiar beredskap og førebyggjande personell. For fylgjande stillingar er det manglar når det gjeld forskriftsmessig kompetanse: 4 utrykkingsleiarar og 11 brannkonstablar. Alle mannskapa ber personsøkjar med tale. Godtgjeringa for å bere personsøkjar er kr ,- per år. Det er ikkje krav om overordna vakt i Seljord kommune, ettersom kommunen ikkje har tettstad med over innbyggjarar. Seljord kommune har eigen skogbrannreserve med 66 mannskap. I 2009 hadde brannvesenet i Seljord 57 brannutrykkingar. Det var 10 andre utrykkingar / innsatsar, av desse var 2 annan assistanse. Dei tilsvarande tala i 2008 var 34 og 16, av desse var 2 annan assistanse. I 2009 utgjorde dette om lag 19 brannutrykkingar per innbyggjarar. I heile landet var det tilsvarande talet 9,3 i Ettersom brannvesen utanom byane har tilknytta etter måten få automatiske brannalarmanlegg frå verksemder, institusjonar m.m., samtidig som det ut frå erfaring er mange unødige utrykkingar til slike anlegg kvart år, er det ikkje uvanleg at brannvesen utanom byane ligg litt under gjennomsnittet når det gjeld utrykkingar per innbyggjarar. Ifølgje KOSTRA på SSB har dei gjennomsnittlige årlege erstatningane etter bygningsbrannar i denne kommunen vore kr 360,- per innbyggjar i løpet av åra Sjølv om dette talet er eit gjennomsnitt for 5 år, vil éin stor brann kunne påverke dette talet i stor grad. Det må difor ikkje leggast for mykje vekt på dette talet, m.a. kan ein ikkje lesa noko særleg om kvaliteten på brannvesenet ut frå talet. Tilsvarande tal for heile landet i åra var kr 747,-. Dei samla erstatningane for desse 5 åra ligg om på lag 6 MNOK under landsgjennomsnittet i høve til folketalet. I 2009 var det registrert 42 særskilde brannobjekt i kommunen. Dette er bygningar og anlegg som brannvesenet er pålagt å kontrollere anten kvart år eller kvart 4. år alt etter type bygning / anlegg. I ein del av objekta kan ein gjennomføre tilsyn kvart anna år dersom verksemda sjølv gjennomfører kontroll med utgangspunkt i eige kontrollsystem dei mellomliggjande åra. Det vart gått særskild branntilsyn i 30 av objekta i Det vart ikkje gjennomført tematilsyn eller eigenkontrollar. Ein kontrollprosent på 71 er litt under landsgjennomsnittet og langt under forskriftskravet. I heile landet er det om lag 7 særskilde brannobjekt per innbyggjarar. Kommunar med få innbyggjarar ligg vanlegvis noko over dette talet. I Seljord kommune var det registrert 14 slike objekt per innbyggjarar i Dette kan tyde på at ein i Seljord har lagt seg på ei line der litt for mange bygningar og anlegg er definert som særskilde brannobjekt.

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Vest-Telemarkrådet. Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering.

Vest-Telemarkrådet. Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering. Vest-Telemarkrådet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005, dep 0030 Oslo 17. februar 2014 Høyringsuttale gjeldande rapport om brann- og redningsvesenets organisering. Vest-Telemarkrådet har i

Detaljer

Dokumentdato Vår referanse 13/407

Dokumentdato Vår referanse 13/407 Rapport Tilsyn Fyresdal kommune 25.september 2013 Bakgrunn for tilsynet Føremålet med tilsynet var å kontrollere at kommunen oppfyller føresegnene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet vart gjennomført

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: M74 Arkivsaksnr.: 12/1269 Ny brannordning Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyre godkjenner ny brannordning

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010.

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sak 62/2010 Referat frå rådsmøte 14. september 2010 Sak 63/2010 Tannhelsetenesten i Vest-Telemark Sak 64/2010 Landstadsenteret i Seljord Sak 65/ 2010 Drøftingssaker

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNET 2010

PLAN FOR BRANNVERNET 2010 Vestnes Brannvesen PLAN FOR BRANNVERNET 2010 PLAN FOR BRANNVERNTILTAK I VESTNES KOMMUNE 2010 I flg. forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn 5-2, skal brannsjefen kvart år utarbeide plan over aktuelle

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg, Ordføraren Justis- og beredsskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,35 06 81 07 K24 17.02.2014 berit.lundeberg@kviteseid.kommune.no

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune

Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune 30.04.07 1 Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune Evt. overgang til kasernert brannstasjon April 2007 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Elvegaten 20

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Vest-Telemarkrådet Møte 21. februar 2012 Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Sak 09/2012 Referat frå rådsmøte 24. januar 2012 Sak 10/2012 Mandat vidare organisering av Vest-Telemarkrådet Sak 11/2012

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal 1. Namn. Vest Telemark brannvesen IKS er eit interkommunalt

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Marianne Sandahl Bjorøy Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre

Detaljer

Fremtidens brannvesen

Fremtidens brannvesen Fremtidens brannvesen Dagens situasjon og utfordringar for kommunale brannvesen deltidskorps Grete Nesheim 1 Kvinnherad brannvern Tatt utgangspunkt i : Areal: 1137 km 2 Folketal: 13 200 Brannstyrkar: 8

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013.

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013. Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013. Tilstades: Regionordførar Torstein Tveito, Hilde Alice Vågslid, Halvor Homme, Erik Skjervagen, Hans Bakke, Britt Houge, Tor Eivind Erikstein, Sverre

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar.

SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar. Sotra Brannvern IKS -I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar. Historikk Organisering Arbeidsoppgåver Sotra Brannvern IKS,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Utredning av framtidig brannvern på Sotra, inkl. samarbeid med Bergen.

Utredning av framtidig brannvern på Sotra, inkl. samarbeid med Bergen. Framtidig brannvern på Sotra 19.02.11 1 Utredning av framtidig brannvern på Sotra, inkl. samarbeid med Bergen. Februar 2011 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard

Detaljer

Forprosjekt Sogn Brannvern

Forprosjekt Sogn Brannvern Forprosjekt Sogn Brannvern Ei vurdering av interkommunalt samarbeid innan tenesteområdet brann Leikanger Luster Sogndal Dato: 28.12.2009 Utarbeidd av: SAMANDRAG Kommunane Leikanger, Sogndal og Luster har

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009.

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Vest-Telemarkrådet Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Tilstades: Regionordførar Olav Urbø, Torstein Tveito, Anne-Nora Oma Dahle, Solveig S. Abrahamsen, Olav Tho, Arne Vinje, Bjørn Nome, Hans Bakke,

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av 20.05.10 Bakgrunn: Forprosjektrapport

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune

Driftsavtale mellom Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Driftsavtale mellom og Ålesund kommune 1. Avtalepartar 1.1. Avtalepartar er og Ålesund kommune. 1.2. Avtalen og eventuelle endringar til denne skal vedtakast av Ålesund bystyre

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet Vår ref. 12/132-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 07.03.2012 Tid: 09:00 13:00 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED OBJEKT SOM IKKJE ER REGISTRERT SOM SÆRSKILTE BRANNOBJEKT I KOMMUNANE LUSTER, SOGNDAL, LEIKANGER, BALESTRAND OG VIK

LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED OBJEKT SOM IKKJE ER REGISTRERT SOM SÆRSKILTE BRANNOBJEKT I KOMMUNANE LUSTER, SOGNDAL, LEIKANGER, BALESTRAND OG VIK LOKAL FORSKRIFT OM TILSYN MED OBJEKT SOM IKKJE ER REGISTRERT SOM SÆRSKILTE BRANNOBJEKT I KOMMUNANE LUSTER, SOGNDAL, LEIKANGER, BALESTRAND OG VIK Dato: xx.xx.2017 Ikrafttredelse: xx.xx.2017 Heimel: Lov

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer