TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE

2 2

3 Innhold INNLEDNING Bakgrunn Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS Befolkning Samferdsel og infrastruktur... 8 VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER Nasjonale og regionale målsetninger Visjon Hovedmål Delmål Virkemidler ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Kommunen Lensmannen Sør-Trøndelag fylkeskommune Statens vegvesen Trygg Trafikk Overordnede virkemidler ULYKKESSTATISTIKK Ulykkesomfanget Hvordan skjer ulykkene? Hvem blir skadd? Hvor skjer ulykkene? Ulykker i Røros innrapportert til forsikringsselskaper TILTAK Fysiske tiltak langs fylkesveiene i Røros Bergstad Gang og sykkelvei Falunveien Gang- og skibru over Johan Falkbergets vei Gang- og sykkelvei ved An-Magritts vei Tiltak på fylkesveiene utenfor Røros sentrum Utretting av Skanckebakken på Fv Breddeutvidelse på Djupa bru på Fv Planfri kryssing ved Harborg på Fv Utbedring av stigningsforhold i Gullikstadbakken

4 6.2.5 Utbedring av kryss i Galåen Trafikksikkerhetstiltak i sentrum og boliggater Fartsbegrensende tiltak Rundkjøring ved Verket Forbedring av siktforhold i veikryss Busslomme ved Falunveien/Dalsveien Foratu langs Amneusgjellen Busslomme i Hånesveien/Hyttskrivarveien Nittigraders kryss til Grind-Olaveien Sikring langs Hitterelva Tiltak rettet mot skolebarn og ungdom Verneklær og utstyr til førsteklassinger Utdeling av sykkelhjelmer til elever på 4. trinn Trafikksikkerhetskampanjer for skoleungdom Vi skal være med å rive Trollveggen Andre infrastruktur tiltak Etablering av mobiltelefondekning langs Fv705 i Ridalen Siktrydding langs Fv30 og Fv Utvidet kjøreopllæring på vintervei Tiltak i trafikksikkerhetsplanen for perioden , oppfølging

5 5

6 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Et trafikksikkert vegnett er en viktig trivselsfaktor for innbyggerne i enhver kommune, også i Røros. Hverdagen er likevel preget av trafikkulykker, uhell og utrygghet. På landsbasis koster vegtrafikkulykkene samfunnet 28 milliarder kroner hvert år. Trafikksikkerhetsplanen skal være styrende for trafikksikkerhetsarbeidet i Røros, og revisjon av planen hvert fjerde år er et ledd i det kontinuerlige arbeidet som bl.a. omfatter: Fysiske og ikke fysiske tiltak(overvåkning, opplæring og holdningsskapende aktiviteter) Tiltak med kort og langt tidsperspektiv Tiltak rettet mot faktisk og følt risiko Kommunen har et ansvar for å samordne arbeidet med trafikksikkerhet i kommunen. Målet er å stimulere til økt innsats, spesielt mot tiltak for å sikre barnas skoleveg. For fylkesveger har kommunen en viktig rolle ved å fremme forslag til tiltak og påvirke de ansvarlige myndighetene. Trafikksikkerhet er et nasjonalt prioritert område, og det er avsatt statlige midler for tilskudd. Planens forslag til tiltak bygger på innspill fra barn/foreldre i skolen, barnehagene, foreninger, busselskap samt utvalgets egne registreringer. I 2001 ble det et krav at det må finnes handlingsplaner for å komme i betraktning ved tildeling av midler under bevilgningsposten Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Kommuner med godkjente trafikksikkerhetsplaner blir prioritert ved tildeling. 1.2 Planprosess Trafikksikkerhetsplan for Røros er en rullering av gjeldende plan fra 2011, med oppdatering av målsettinger, strategier og tiltak for perioden Arbeidet med revisjon av trafikksikkerhetsplanen er ledet av Trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune. I forbindelse med høring av planutkastet vil det bli bedt om innspill fra barne- og ungdomsskolene i Røros. Skolene bes om å lage en oversikt over punkter og strekninger der elevene føler seg utrygge i trafikken. I tillegg til dette vil planen bli annonsert i avisen og lagt ut på kommunens hjemmesider. Etter høringen vil planen bli tatt opp til ny behandling i trafikksikkerhetsutvalget før endelig behandling i kommunestyret. 6

7 2 GENERELT OM RØROS Bilde Befolkning Pr 1. kvartal 2013 er folketallet i Røros kommune Røros ligger under snittet for land, fylke og kommunegruppe i aldersgruppene 0-5 år og år, mens andelen for de eldste aldersgruppene er høyere enn snittet. Fig. 1 Framskrevne tall for perioden viser svak økning i folketallsutviklingen(6200 innb., middels vekst), men at prosentandelen for de eldste gruppene vil fortsette å vokse. Et annet trekk ved prognosene er at tettsteder vil få høyere vekst enn grender og omland. 7

8 2.2 Samferdsel og infrastruktur Røros sin arealpolitikk, nedfelt i kommunedelplan for Røros sentrum, legger opp til et tett utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet lokalt. Dette i samsvar med nasjonale forventninger. Innpendlingen til Røros er økende og Røros får en tydeligere rolle som regionsenter. I et regionsperspektiv vil et bedre kollektivtilbud til og fra Røros være ønskelig. Bilde 2 Det er totalt ca 212 km fylkesveger og 101 km kommunale veger i Røros kommune. Det offentlige vegnettet utgjør altså til sammen ca 313 km. I tillegg til dette kommer private veger og gang- og sykkelveger. I et videre regionalt perspektiv /Trøndelag), er Røros avhengig av å få styrket kollektivtilbudet på vei, jernbane og i lufta, men også å få en vesentlig bedre standard på veinettet, spesielt på Fv. 30. For strekningen Fv. 30 Støren Røros deltar Røros kommune i et samarbeidsforum med Holtålen og Midtre Gauldal kommuner. Vegtype og veglengde i Røros kommune Vegtype Lengde Fv30 30 km Fv31 47 km Fv531 10,5 km Fv km Fv541 7,7 km Fv551 3,7 km Fv561 23,3 km Fv562 4 km Fv564 5 km Fv566 20,5 km Fv705 26,4km Kommunale veger 101,2 km Tab. 1 Det er 2958 registrerte personbiler i Røros pr I 2008 var samme tall Det totale antallet registrerte kjøretøy (utenom tilhengere, traktorer og snøscootere) er Gjennomsnittlig kjørelengde pr kjøretøy fremgår av figur 2. 8

9 Fig. 2 Trafikkforhold og mengder på Fv Tellepunkt ÅDT Kryss Glåmos 1630 Avkjørsel Langset 2500 Innkjøring fra Nord ÅDT Tungtrafikkandel % Tab. 2 Trafikkforhold og mengder på Fv Tellepunkt ÅDT Sjøbakken 1200 Brekken 700 Tab. 3 Dagens utvikling tyder på at trafikken langs Fv30 vil være i økning fremover, helt i tråd med det som ellers er trenden i Sør-Trøndelag. Rekreasjonstrafikken fra Trondheim til hytteområdene i Røros er betydelig og relativt jevnt fordelt over hele året. Når det gjelder Fv31, så preges trafikkforholdene av at denne ruta er hovedåre for trafikken over til Sverige, men også her utgjør trafikken til/fra hytteområder inn mot svenskegrensen en betydelig andel. 9

10 3 VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER 3.1 Nasjonale og regionale målsetninger Målsetting i trafikksikkerhetsarbeidet i Røros bygger på nullvisjonen, og er underlagt overordnete målsettinger på nasjonalt og regionalt nivå. Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Det overordnete målet for regjeringen er en vegtrafikk uten drepte eller hardt skadde. Nullvisjonen som grunnlag for arbeidet med å gjøre transport sikrere, blir dermed videreført. Med dagens trafikkbilde og teknologi vil det heller ikke i denne planperioden være realistisk å forvente at visjonen om ingen drepte eller skadde blir nådd. Regjeringen legger opp til at det i 2024 skal være mindre enn 100 drepte i vegtrafikken, og at summen av antall drepte og hardt skadde skal være lavere enn 500. NTPs målsetting er at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres kraftig innen Tiltak for å få ned tallet på møte- og utforkjøringsulykker er bl.a. bygging av 1850 km ny møtefri riksveg og at alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal oppfylle minstekrav i vegvesenets håndbøker med tanke på å hindre utforkjøringer. Strekningsvis automatisk trafikkontroll (ATK) på særlig ulykkesrammete veger, og en videre styrking av føreropplæringen, er andre tiltak som skal bidra til reduksjon i ulykker. 3.2 Visjon 3.3 Hovedmål 3.4 Delmål 0-visjonen legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Røros kommune. Røros kommune skal tilstrebe en mest mulig trafikksikker hverdag for alle aldersgrupper gjennom et aktivt trafikksikkerhetsarbeid. 3.5 Fysisk skille mellom myke og harde trafikanter langs veinettet i form av flere gang- og sykkelveger. Utbedring/sikring av trafikkfarlige punkter langs veinettet i kommunen. Opplæring, holdningsskapende arbeid og kurs skal videreføres. Virkemidler Det er mange utfordringer å ta tak i for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Til tross for utfordrende kommunal og fylkeskommunal økonomi er målet at det settes av/bevilges nok penger fra offentlige instanser slik at vi kan få gjennomføre planlagte tiltak og at kommunen dermed når målene som er satt i denne planen. Opplæring og holdningsskapende arbeid kan gjennomføres tilnærmet uavhengig økonomi. Visjonene og målsetningene i planen er innsatskrevende, både innenfor fysisk planlegging/tiltak, forebyggende arbeid og overvåkning, og motarbeides av sterke tendenser. En viktig praktisk målsetning blir derfor kontinuerlige gjennomføringer av fysiske og holdningsskapende tiltak. 10

11 Kommunen må øke midlene til trafikksikkerhet i økonomiplanen, og legge press på statlige og fylkeskommunale myndigheter for prioritering av tiltak på hovedvegnettet. Nullvisjonen er en visjon om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. Samfunnet kan ikke akseptere et system som krever ca 250 menneskeliv hvert år. Vi må erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil, og at ulykker vil forekomme også i framtiden, men en menneskelig feilhandling skal ikke føre til død eller livsvarig skade. Nullvisjonen innebærer en ambisjon om en markant og varig reduksjon i antallet drepte og livsvarig skadde i trafikken. Med fokuseringen på de alvorligste ulykkene, legger nullvisjonen også føringer på hvilke virkemidler som bør prioriteres for å unngå alvorlige ulykker, og for å redusere skadegrad i de ulykkene som likevel skjer. Nullvisjonen bygger på at trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for sikkerheten og en gjensidig forpliktelse i forhold til hverandre: Trafikantene overholder spillereglene i trafikken og viser aktsomhet, myndighetene sørger for at trafikksystemet er så sikkert at en enkel feilhandling ikke fører til død eller livsvarig skade. Nullvisjonen betrakter ulykker i et systemperspektiv, der alle elementene som påvirker ulykker og utfallet av dem inngår: vegen, trafikanten, kjøretøyet, og vegens omgivelser. Noen effektive og sentrale virkemidler i forhold til nullvisjonen vil da være: Tiltak rettet mot vegen og trafikken Senking av fartsnivået med fartsgrenser som i større grad er tilpasset menneskets tåleevne Tiltak som gjør at trafikantene tilpasser farten etter forholdene og at fartsgrensene overholdes (overvåking, humper mv) Tiltak for trafikantene Endring av uheldig og farlig trafikantatferd gjennom økt kontrollvirksomhet (fart, promille, bilbelte /mobiltelefonbruk mv) Bedre opplæring og holdningsskapende arbeid (skoleverk, føreropplæring, kampanjer og kontroller) 11

12 4 ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Den samlede trafikksikkerhetsinnsatsen i Røros skjer innenfor en rekke områder. Mange ulike instanser har ansvar for både konkrete fysiske tiltak, forebyggende tiltak, holdningsskaping, opplæring og kontroll. De mest sentrale aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet i Røros er: 4.1 Kommunen Plan, drift og landbruk har ansvar for prosjektering, byggherreansvar og bygging av infrastruktur for samferdsel; drift og vedlikehold av infrastruktur. I tillegg har etaten ansvar for offentlig planlegging herunder å; utarbeide kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, offentlige reguleringsplaner og utrede ulike tema knyttet til transport og arealbruk. Etaten har også ansvar for behandling av private planforslag, fradelingsaker, byggesaker, seksjoneringssaker og kart- og delingsforretninger. Oppvekstetaten har ansvar for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, opplæring og holdningsskapende tiltak. I barneskolen gjelder dette opplæring i trafikkatferd, sykkelbruk, hjelmbruk, refleks osv. På ungdomstrinnet fokuseres det på allmenn trafikkunnskap. Kommunens trafikksikkerhetsutvalg er sammensatt av medlemmer utpekt fra: oppvekstetaten, helse- og sosialetaten, foreldrene, vegvesenet, politiet, etat for plan, drift og landbruk, planutvalget og formannskapet. 4.2 Lensmannen 4.3 Sør-Trøndelag fylkeskommune Lensmannen i Røros har ansvaret for overvåkning og kontroll av trafikken og trafikksikkerheten i sitt distrikt. Fartskontroller utøves i samarbeid med utrykningspolitiet. I samarbeid med skolene og barnehagene driver lensmannen også forebyggende arbeid og opplæring. Fylkeskommunen har hovedansvar for overordnet planlegging og drift av lokal og regional rutetransport. Som følge av forvaltningsreformen har fylkeskommunen fra 1. januar 2010 fått et betydelig økt ansvar for drift og investering av vegnettet i fylket. For om lag 80 % av det overordna vegnettet er fylkeskommunen nå vegeier. Fylkeskommunen er tilskudds- og takstmyndighet, ansvar for skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester, saker etter yrkestransportloven som for eksempel løyvemyndighet for ervervsmessig person- og godstransport, samt transportberedskap. Fylkeskommunen har sitt eget Trafikksikkerhetsutvalg FTU (fylkets trafikksikkerhetsutvalg) som holder kurs for kommunene, utarbeider fylkets trafikksikkerhetsplan og fordeler midler som Aksjon skolevegmidler og Tilskudd til små trafikksikkerhetstiltak. 4.4 Statens vegvesen Statens vegvesen har kompetanse på ulykkesanalyse, opplæringstiltak, holdningsskapende tiltak, kjøretøytekniske tiltak, og fysiske tiltak. Statens vegvesen har også ansvar for gjennomføring av trafikksikkerhetsinspeksjoner (TS-inspeksjon) av ulykkesutsatte strekninger. Andre viktige oppgaver for vegetaten er blant annet kjøretøykontroll, førerprøver 12

13 og føreropplæring, trafikantrettledning, kampanjer og informasjon. 4.5 Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en landsomfattende uavhengig organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og skal fungere som et bindeledd mellom de frivillige aktørene og de offentlige myndighetene som har ansvaret for trafikksikkerheten. Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper og er en pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet. Organisasjonen har videre et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene. Trygg Trafikk sine arbeidsområder omfatter i hovedtrekk: Gi trafikkfaglig og pedagogisk bistand til barnehager, skoler, lærerhøgskoler og foreldre for å sikre at trafikkopplæring og trafikkoppdragelse blir best mulig Spre informasjon om trafikksikkerhet til ulike målgrupper Være bindeleddet mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og myndighetene Være en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet overfor beslutningstakere og myndigheter 4.6 Overordnede virkemidler Viktige konkrete trafikksikkerhetstiltak som fysisk fartsdemping, kampanjer og kontroller, får gjerne størst oppmerksomhet og er best kjent blant folk flest. Det er likevel viktig å peke på at trafikksikkerhet i stor grad også er et resultat av overordnede forhold: Lover og regelverk (regulering av trafikksystemet med mer.) Organisatoriske forhold (ansvarsfordeling stat/fylke/kommune/organisasjoner) Økonomiske forhold (avgifter med mer.) Planlegging (vegplaner, areal- og transportplaner) De tre første punktene er i stor grad et nasjonalt anliggende, der sentrale myndigheter legger føringer som til enhver tid også gjelder for Røros. En kortfattet oversikt av lover og regelverk finnes i tabell 4. Lovverk Vegtrafikkloven Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Trafikkregler Norsk Vegplan Fylkesplan for Sør- Bestemmelser om Aktsom adferd Trafikkregulering Fartsgrenser Trafikkontroll Skilting Krav til kjøretøy Kommuneplaner Reguleringsplaner Forskrifter angående trafikkstøy og utslipp fra kjøretøyer Regelsett for opplærings- og kontroll-virksomhet Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Pålegger kommunene å ta hensyn til denne befolkningsgruppen ved planer og tiltak innen trafikkforhold Fastlegger de økonomiske rammene og hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal prioriteres Inneholder kapitler om trafikksikkerhet 13

14 Trøndelag Trafikksikkerhetsplanen for SørTrøndelag Skiltforskriften Fastlegger mål og tiltak for trafikksikkerhets-arbeidet i Sør-Trøndelag Vegnormaler Tab. 4 Når det gjelder planlegging derimot, styres dette i stor grad av lokale myndigheter, der utvikling av transportsystem, bosetting og arealbruk også har vesentlig innvirkning på langsiktig ulykkesutvikling. Det skal derfor tilstrebes et økt fokus på trafikksikkerhet i kommunens areal- og transportplanlegging. En representant fra trafikksikkerhetsutvalget bør ha fast plass i kommunens tverretatlige planforum. 14

15 5 ULYKKESSTATISTIKK 5.1 Ulykkesomfanget Ulykkesstatistikkene er basert på politirapporterte ulykker med personskade fra STRAKS-registeret. I hovedsak benyttes data fra perioden En viktig feilkilde i slike register vil være underrapportering. Ulykker uten personskade vil heller ikke komme frem av slike registreringer. Politiregistrerte ulykker gir derfor ikke et tilstrekkelig stort analysegrunnlag og heller ikke alltid et riktig bilde av situasjonen. Det er derfor supplert med data fra forsikringsselskapenes TRAST-register. Ulempen med dette registeret er at ulykkene ikke er stedfestet. 25 Antall drepte/skadde i trafikkulykker Røros kommune Fig. 3 Tallene viser at det siden 1990 har vært 201 ulykker med personskade i Røros. Det er også store variasjoner fra år til år i antall ulykker, og det er vanskelig å se noen tydelige trender av tallene. Men det kan se ut som det er en svak nedgang fra toppene sent på 90 tallet. De 2 siste årene ligger betydelig under sent 90/tidlig 00-tall. Dette stemmer godt overens med nasjonale trender. 15

16 Utforkjørings-ulykker Kryssulykker Møteulykker Fotgjenger-ulykker Antall ulykker Røros kommune Påkjøring bakfra Hvordan skjer ulykkene? Andre uhell 5.2 Fig. 4 Den klart største gruppen ulykker er eneulykker/utforkjøring. Dette kan skyldes flere ting, men den mest sannsynlige sammenhengen er nok høy fart, ofte kombinert med flere andre faktorer slik som føreforhold, teknisk stand på kjøretøyet, kjøreferdigheter, vegstandard osv. Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) har analysert samtlige dødsulykker nasjonalt siden 1. januar Resultatene viser at for høy fart har vært en sannsynlig medvirkende årsak til 48 prosent av dødsulykkene. 16

17 Hvem blir skadd? Antall drepte og skadde fordelt på alder Røros kommune Fig. 5 På samme måte som i landet for øvrig er det ungdommer i alderen år som er mest utsatt for trafikkulykker. Denne aldersgruppen er helt klart overrepresentert i forhold til gruppens andel av befolkningen. Det er også vist gjennom annen forskning ar denne gruppen ikke er mer ute i trafikken enn de fleste andre aldersgrupper. Unntaket er barn og eldre. På landsbasis har det siden begynnelsen av 90-tallet vært en svak, men jevn reduksjon av antall ulykker og antall drepte/skadde personer i vegtrafikken. Denne reduksjonen finner vi ikke igjen i aldersgruppen år. I denne aldersgruppen har tallet på drepte og hardt skadde vært stabilt. 17

18 5.4 Hvor skjer ulykkene? Fig. 6 18

19 Antall ulykker fordelt på veger Røros kommune Private veger Kommun 4 % ale veger 17 % Øvrige fylkesveg er 16 % FV30 38 % FV31 25 % Fig % av ulykkene skjer på fylkesvegene, med Fv30 og Fv31 helt på topp med 63 %. En ser også at når trafikktettheten øker inn mot sentrumsområdet øker også ulykkeshyppigheten. De alvorligste ulykkene skjer i all hovedsak utenfor bykjernen. 19

20 5.5 Ulykker i Røros innrapportert til forsikringsselskaper Ulykker fordelt etter ulykkestype for perioden Fig. 8 Ulykker fordelt etter kjøretøytype for perioden Fig. 9 Tallene viser at 90 % av de innrapporterte ulykkene skjer med personbil. Det viser også forholdsvis få episoder med påkjørsel av fotgjenger/syklist. 20

21 6 TILTAK 6.1 Fysiske tiltak langs fylkesveiene i Røros Bergstad Gang- og sykkelvei Falunveien Fullføring av gang og sykkelvei langs Falunveien fra Ysterhagen til Sjøbakken. Det er mye gangtrafikk langs veien fra boligområdene rundt Sjøbakken til 4 industribedrifter, 2 forretninger deriblant Rema 1000 og institusjonene med LHL Rehabiliteringssenter, sykehjem, omsorgsboliger og borettslag for eldre. Bedriften Optimus sysselsetter også utviklingshemmede som ferdes langs Falunveien til og fra sin daglige arbeidsplass. Falunveien er mye brukt som turvei og trimtrase for mosjonsgrupper og rørosinger for øvrig. Strekningen er på 1040 meter og fartsgrensen er 60 km/t. Dagens GSV Falunveien avsluttes ved Ysterhagaveien ved gangfelt for kryssing. Denne etappen ble etablert i I tilknytning til Rørosmartnan har det de siste årene blitt tråkket spor for hesteekvipasjer på denne nedre strekningen, og denne blir mye benyttet av fotgjengere og skiløpere så lenge den er åpne. Dette viser at folk føler seg utrygge på strekningen. Svingen inn på Sjøbakken bru har begrenset sikt. Det må bygges ut egen bru nedstrøms, her til høyre for å få tilfredsstillende forhold for myke trafikanter. Hele strekningen har tidligere fått oppsatt gatelys. 21

22 Svingen i nordre del av Falunveien og inn på Sjøbakken bru er lite vennlig mot myke trafikanter. GSV fordrer utfylling mot elva og sikrer også mot utforkjøring Gang- og skibru over Falkbergets vei Gang- sykkel og skibru over FV30 ved Fjellheimen Vandrerhjem. Brua er et flerbrukertiltak som sikrer og forkorter skoleveien for alle boligområdene nord for sentrum. Det er tidligere etablert skiløype fra skoleog skistadion over Evensenegga til Doktortjønna. Denne og gangsti på toppen av egga brukes mye av skolebarn allerede, men kryssingen av Fv30 er uheldig i en svak kurve, nedoverbakke, nær veikrysset med Amneusgjellen og med fartsgrense 60 km/t. Brua vil fange opp gangtrafikk fra Røros Hotell og de andre boligområdene på nordsiden til Verket, skoleområdet og flyplassen. Den må bygges med bredde for skiløype og kunne passeres av løypemaskin for å gi en fast skitrase mellom stadionområdet i Sundveien, aktivitetsområdet i Åsgjerdet, og muligheter til å komme opp i løypenettet i Vola. Ny bru over Fv30 gir mulighet for en flott forbindelse langs egga som går fra hotellet mot høyre i bildet og over til aktivitetsområdene i bakgrunnen. Gangfeltet er i enden av en lang rettstrekning med fartsgrense 60 km/t. Ved å krysse veien her og følge sti gjennom det området som nå framstår som en aktivitetspark og ut på Evensenegga, blir skoleveien opptil 300 meter kortere for mange. Derfor er også denne veien alltid opptråkket uansett snømengder. Dette understreker et behov for sikrere kryssing av fylkesveien. En ny bru her vil framtre som en portal ved innkjøringen til Røros nordfra, og utformingen bør tilpasses med dette for øyet. 22

23 Denne brumodellen er hentet fra Rørosmuseets samlinger og viser en konstruksjon i tre som vil kunne bli en verdig portal inn til Bergstaden. Gang- og sykkelvei langs An-Magritts vei Boligområdene i Saxekroken, Hjulmakerveien og Bersvensarabben har fått mange unger i skolepliktig alder, og etter initiativ fra foreldre ønskes bygd gangvei på østsiden av hele strekningen fra Bersvensåskrysset til Sjøbakken. Strekninger er på 2 km. En del av strekningen mellom innkjøring til Konstknektveien og gangvei fra boligområdene nord for fylkesveien kan gjennomføres raskt og rimelig. Lengden er 390 meter. Bakgrunnen for denne etappen, er at utbyggingskostnadene blir lave ettersom det ikke er behov for grunnerverv og at strekningen har god fundamentering på morenemasser. En kort bit på ca 30 meter lengst øst bør etableres snarest, der gangtrafikken som kommer ned på fylkesveien og må følge denne før de kommer til gangfelt for kryssing. Dette bilder er fra krysset ved Storstuggu. Den nye etappen GSV legges til venstre i bildet. Ved salg av boligtomter på denne strekningen av Konstknektveien var planleggerne framsynt, slik at tomtene ikke går ned til fylkesveien. Fartsgrensen er her nedsatt til 50 km/t. Det er noen avkjørsler direkte inn på fylkesveien fra husene lengst unna i bildet. Dette bildet er tatt der gangveien ned fra StorRenholdtveien kommer ned på fylkesveien. Myke trafikanter må her følge veien ca 30 meter bort til fotgjengerfeltet. Det er en stikkrennefor Taxbekken nærmest kameraet som må forlenges, så kan dette enkle tiltaket gjennomføres. Det er god plass og lave utbyggingskostnader på denne strekningen på nordsiden av An-Magrittveien. Målsetting er at GSV skal etableres langs trekanten med fylkesveien omkring Bergstaden. 23

24 6.2 Tiltak på fylkesveiene utenfor Røros sentrum Utretting av Skanckebakken på Fv Det bratte stigningsforholdet og skarpe kurver er et hinder for tungtrafikk og busser. Usikker adkomst for nyttekjøretøy fra Trondheim og tilsvarende nordgående er et hinder for utvikling og etablering av arbeidsplasser på tettstedet Glåmos. Det er bevilget til utarbeidelse av detaljplaner for ny linjeføring og reguleringsarbeid er igangsatt. Breddeutvidelse på Djupa bru på Fv Den nye veien mellom Stuggudalen og Brekken har fått en god standard. Djupa bru ble bygget i begynnelsen av 1970-tallet for en annen trafikkmengde og veistandard. Brua med kun en kjørebane kommer overraskende på ukjente bilister og det har vært en dødsulykke på brua. Veien på begge sider faller ned mot brua, noe som gjør det verre å stoppe i tide. Brua har ingen sikring av myke trafikanter. Det ble gjennomført rydding og bedring av siktforholdene fra nord i Det vil også bli ryddet mer skog på sørsiden. Planfri kryssing ved Harborg på Fv Tiltaket er medtatt i planer for standardheving på Fv30 som er hovedvei fra Røros til Trondheim. Til tross for god oversikt, god skilting og forsterket varsling med lys, skjer det stadig utforkjøringer og kollisjoner med lysanlegget på planovergangen. I foreliggende planer inngår høybru over jernbanen. Utbedring av stigningsforhold i Gullikstadbakken Dette tiltaket er også en del av planene for utbedring av Fv30. Det ble i 2011 foretatt rydding av skog og forsterkning av veiskuldrene. Stigningsforholdet er ujevnt oppover bakken og ofte problematisk for tungtrafikk. Strekningen er den mest ulykkesbelastete innenfor Røros kommune. 24

25 Dette bildet er fra en tungbilulykke med personskader der bil og henger mistet kontrollen på vei ned bakken. Utbedring av kryss i Galåen Fv. 531 går gjennom grenda. Den har begrenset akseltrykk over Sundet bru og i tillegg en bratt bakke etter brua, slik at nyttekjøretøy helst velger å kjøre via Fv30 og Høsøya for varetransport til grenda. Trafikken kommer da opp veien midt på kartet, der krysset ikke er 90 grader og vanskelig oversikt. Det må fylles ut et horisontalt parti og etableres 90 graders innpåkjøring til fylkesveien. Veien som kommer opp til venstre er kommunal, mens fylkesveien her går rett fram. 25

26 6.3 Trafikksikkerhetstiltak i sentrum og boliggater Fartsbegrensende tiltak Er etterlyst i Svenskveien og lengst øst i Dalsveien. Tradisjonelle fartsdumper har vist seg lite effektive ettersom de har liten eller ingen effekt vinters tid når behovet er størst. Det forslås at det etableres innsnevringer i kjørebane vekselvis på høyre og venstre side av veien der dette er ønskelig. Dette bildet er fra Falun. Alternativt kan hinderet erstattes med skulpturer, blomsteroppsatser eller andre gatemiljøtiltak. Rundkjøring ved Verket Trafikken inn til Verket, Videregående skole, barnehage og 1-4 skolen er svært konsentrert i morgenrushet. Trafikken låser seg lett og det er mye fottrafikk som krysser kjørevei. Det er laget flere planer for løsning av fartsreduksjoner, parkering og sikring av skolebarn. Det foreslås at det etableres rundkjøring midt på bildet for å organisere trafikken og samtidig oppnå et akseptabelt fartsnivå. Forbedring av siktforhold i veikryss Rydding av vegetasjon i veikryss i sentrum og langs alle ferdselsårer i kommunen er et kontinuerlig behov. Hekken i dette bildet ble fjernet i 2012, men alle kryss skal undergis en vurdering. Busslomme ved Falunveien / Dalsveien Skolebussen stopper ved krysset til Dalsveien. Uten busslomme medfører det farlige situasjoner og utrygghet. Tiltaket gjenstår fra tidligere planer men er lovt gjennomført i

27 Fortau langs Amneusgjellen Bakken er bratt og det hender ofte at biler med tohjulstrekk ikke kommer opp og må rygge ned eller verre, sklir ned igjen. Prosjektet må sees i sammenheng med bygging av GSV og skibru over FV30 ved Fjellheimen. Busslomme i Hånesveien/Hyttskrivarveien Det nye boligfeltet bygges fort ut og småbarnsfamilier flytter inn. De har skoleskyss og trenger busslomme. Den må komme på plass i Nittigraders kryss til Grind-Olaveien Dette er tilførselsvei til flyplassen. Langs Stormoveien og mot flyplassen er det etablert fartsdumper. Krysset er uoversiktlig, særlig for trafikk fra flyplassen. Snøopplag i krysset gjør det enda verre. Krysset bør ombygges til et rettvinklet kryss, noe som også vil gi en naturlig fartsreduksjon for trafikken i begge retninger. Sikring langs Hitterelva Det havner stadig biler i elva. Det har også vært en hendelse med barnevogn i elva, heldigvis uten barn oppi. Veien langs elva er en av hovedferdselsårene i sentrum ettersom trafikken i Kjerkgata og Bergmannsgata ønskes redusert og pålegges restriksjoner. Vetene som kommer fra Bergmannsgata har fall mot elva, i tillegg har kryssene der de kommer ut på Lorentz Lossius gata svært dårlig sikt. Sikring må etableres i samarbeid med vernemyndighetene og kan bli i form av stabbesteiner med kjetting mellom. 27

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET

FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET RAPPORT FORSLAG TIL FUNKSJONSKRAV FOR VEGSYSTEMET Opplysningsrådet for Veitrafikken FORORD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har engasjert Rambøll Norge AS til å utarbeide en rapport som redegjør

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater

Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater Fra riksveg til gate - erfaringer fra 16 miljøgater UTB 2003/06 Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet Fra riksveg til gate Der ikke annet er nevnt er foto tatt av Thor Lie Stort forsidefoto: Rainer Stange.

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer