- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II - Fylkesutvalet... 3 Mål, prinsipp og prosess for utbygging av breband - fase Omstillingsmidlar Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og utleige av eigedom... 14

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 123/ Mål, prinsipp og prosess for utbygging av breband - fase 3 124/ Omstillingsmidlar / Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og utleige av eigedom 2

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MELDINGAR II - Fylkesutvalet Periode: 22. mars april 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 86/ Organisering av reiselivet i Hordaland 3

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen MELDING Til: Fylkesutvalet i Hordaland Dato: 15. april 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: /MARDIX Kopi til: Arkivnr.: 370 Organisering av reiselivet i Hordaland Bakgrunn I den nye nasjonale reiselivsstrategien «Destinasjon Norge» blir det konkludert med at dei tre største utfordringane for norsk reiseliv er å 1) auke verdiskapinga og produktiviteten i norsk reiselivsnæring, 2) utvikle fleire heilårs arbeidsplassar og meir solide bedrifter, særleg i distrikts-noreg og 3) utvikle fleire unike og kvalitativt gode opplevingar som tiltrekkjer seg fleire gjestar med høg betalingsvilje. For å nå desse måla er det definert tre nye innsatsområde: 1) Organisering, 2) opplevings- og Reisemålsutvikling og 3) sal- og marknadsføring. Under punkt 1, organisering, tar den nasjonale strategien utgangspunkt i ein rapport laga av NHO Reiseliv sitt strukturutval, «Reisemålsselskapene i Norge» (mai 2011). I dag finst det mange svært små og fragmenterte organisasjonar. Ved å fordele oppgåvene betre mellom dei ulike nivåa (nasjonalt, landsdel, regionalt og lokalt/kommunalt) og dele opp region og fylke i færre, sterkare einingar, vil ein med same innsats få betre utteljing og dermed auka lønsemd og verdiskaping. Ved å gjennomføre ei slik endring vil ein kunne unngå dobbeltarbeid, sikre god kompetanse på rett stad og få eit meir effektivt resultat av arbeidet. Regjeringa seier i «Destinasjon Norge» seier at ein ynskjer ein struktur beståande av eit nasjonalt nivå (Innovasjon Norge), eit landsdelsselskap for kvar region og 6-8 destinasjonsselskap i kvart landsdelsselskap (Fjord Noreg regionen). I tillegg vil det være behov for kommunale/lokale strukturar som sikrar lokalkunnskap og vertsrolle for mindre område. Dette vil setje krav til samarbeid og felles løysing av oppgåver på tvers av kommunane i større grad enn i dag. Vurdering I Hordaland har vi i dag 5 destinasjonsselskap: Kysteventyret (Gode Sirklar), Bergen Reiselivslag, Destinasjon Voss, Reisemål Hardangerfjord og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Etter at Nordhordland Reiselivslag avvikla sin drift i januar 2013, står denne delen utan eit destinasjonsselskap. Bjørnefjorden har likeeins stått utanfor eit destinasjonsselskap i fleire år. Hordaland er allereie ein del av den regionale marknadsorganisasjonen Fjord Norge AS, saman med Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Ei prosessgruppe er sett ned Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5 - Postadresse: Postboks BERGEN - Telefon Telefaks E-postadresse: Bankgironr Foretaksnr. NO mva.

5 av Nærings- og handelsdepartementet (NHD) som skal utarbeide ein forretningsplan for landsdelsselskapet, der Hordaland er representert ved fylkeskommunen, Bergen Reiselivslag og Destinasjon Voss. Midlar er sett av i statsbudsjettet til organisasjonsarbeidet og vil bli tildelt gjennom prosessgruppa for Fjord Norge regionen. NHD har ein tidsplan på 2-5 år for dette arbeidet. I tilsegnsbrevet frå Kommunal- og regionaldepartementet for Regionalt utviklingsprogram står det i 2013 at det er ynskjeleg at midlane vert nytta i tråd med regjeringa sin nasjonale reiselivsstrategi. Dette kan få negative konsekvensar for søknader som ikkje er i tråd med linjene i Destinasjon Norge. Reiselivsorganisasjonane i Hordaland har gjennom Forum Reiseliv bedt Hordaland fylkeskommune ta ei førande rolle i arbeidet for å strukturere reiselivet i fylket på ein god måte. Det er ynskjeleg at arbeidsfordeling, kompetanse og finansiering skal utløyse optimal effekt av den innsatsen (både fagleg og økonomisk) som blir lagt ned i reiselivsnæringa. Hordaland fylkeskommune vil derfor søkje NHD om midlar til å gjennomføre ei kartlegging av korleis prioriterte oppgåver blir løyst i dag, identifisere fortrinn og hindringar og føreslå alternative former for organisering. Dokumentet vil bli nytta som grunnlag for vidare avgjerder både lokalt og inn mot det regionale/nasjonale arbeidet. Det er naudsynt å involvere kommunane eller regionråda der dette er relevant, særleg i dei kommunane som i dag ikkje bidreg til eit felles destinasjonsselskap. Arbeidet vil bli sendt ut på forenkla tilbod og er venta å ta 5-6 månader. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til fylkesutvalet når resultatet av analysen for Hordaland er klar. 2

6 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 123/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Fylkesutvalet /13 Mål, prinsipp og prosess for utbygging av breband - fase 3 Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 4

7 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 135 Saksh. Gloppen, Hans Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet MÅL, PRINSIPP OG PROSESS FOR UTBYGGING AV BREIBAND - FASE 3 SAMANDRAG Hordaland fylkeskommune har fått tolv millionar kroner frå Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til neste fase av breibandutbygginga i fylket. Før midlane kan lysast ut til kommunane, trengs det politisk forankring av mål, prinsipp og prosess for korleis midlane skal fordelast og prioriterast. Det nasjonale målet for akseptabel breibandskapasitet er på 0,64 Mbit/s, og over ti år gamalt. Ut frå eit digitalt verdiskapingsperspektiv er denne målsettinga utdatert. EU og våre naboland planlegg breibandskapasitet på inntil 100 Mbit/s for store delar av befolkninga innan For at Hordaland skal få breiband med minst like stor kapasitet som våre naboland, trengs det klare prioriteringar, god koordinering og eit godt samarbeid mellom fylkeskommune, kommunar og tilbydarar av breiband. FORSLAG TIL VEDTAK Hordaland fylkeskommune ynskjer å bidra til betre kapasitet på breiband i fylket, og legg i den samanheng til grunn fylgjande mål, prinsipp og prosess knytt til utbygging av breiband: 1. I «Breiband fase 3» skal fylkeskommunen prioritere utbygging av breiband til område som ikkje har tilbod om breiband. Når alle har fått tilbod om breiband skal midlane prioriterast til å auka kapasiteten på nettet i områder som elles ikkje vil bli utbygd av kommersielle aktørar. Fiberprosjekt vert den prioriterte satsinga. 2. Breibandmidlane skal i hovudsak nyttast innanfor det distriktspolitiske virkeområde, og tilskotet skal sikre at både husstandar, offentleg verksemd og næringsliv i det aktuelle utbyggingsområdet får breibanddekning. Det er ein føresetnad at kommunane og/eller andre aktørar er med og finansierer aktuelle prosjekt og tiltak. Dette skal dokumenterast i form av intensjonsavtaler eller politiske vedtak i kommunen. Kommunen skal stå som ansvarleg søkjar for utbyggingsprosjektet, men utbygginga kan gjerne skje i samarbeid med andre privateigde eller offentlege selskap. 3. På fiberprosjekt i område som ikkje har breiband frå før, kan fylkeskommunen dekka inntil to tredjedelar av kostnadene. Når det gjeld andre fiberprosjekt kan fylkeskommunen dekka inntil halvparten av kostnadene. 4. Nett som vert etablert må vera opne, dvs. tillate konkurranse på tenester og innhald. 5. Midlane skal nyttast til utbygging av ny infrastruktur, og ikkje til drift. Rune Haugsdal fylkesrådmann Bård Sandal Regionaldirektør 5

8 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Hordaland fylkeskommune starta i 2007 første fase med utbygging av breiband i område av fylket som framleis ikkje hadde breiband. Prosjektet vart finansiert med midlar frå KRD og Noregs Forskingsråd (HØYKOM-programmet). Satsinga vart vidareført med «Breiband fase 2» i Då vart det sett av 20,6 millionar kroner til breibandsutbygging og mobilutbygging. I 2012 og 2013 vart fylket tildelt til saman 12,0 millionar kroner frå KRD til ytterlegare breibandutbygging. Det er desse midlane, pluss eventuelle restmidlar frå «Breiband fase 2», som vert stilt til rådvelde i fase tre av Hordaland fylkeskommune si breibandsatsing. Breibandsutbygging i Noreg har så langt ikkje vore basert på ein felles nasjonal plan, og lokale og regionale initiativ har vore ein viktig faktor i breibandutbygginga dei siste åra, særleg innan utbygging av nye høgkapasitetsnett (fiber). Sjølv om Hordland fylkeskommune er ein viktige aktør når det gjeld breiband i fylket, har fylkeskommunen ikkje hatt ei sentral rolle. Utbygging og drift har stort sett vore prega av lokale, kommunale problemstillingar. Dette har medført manglande koordinering av utbyggingsprosjekt, og mangelfull oversikt over samla infrastruktur knytt til breiband og fiber i fylket. For å få til eit betre koordinering av «Breiband fase 3» vart kommunar og regionråd allereie i desember 2012 varsla om at fylkeskommunen skal lysa ut midlar til nye breibandprosjekt i laupet av våren I den samanheng vart det også bedt om synspunkt på korleis bruken av breibandmidlane skulle prioriterast og organiserast. Basert på innspela i høyringsrunden, synest det mest fornuftig at breibandsmidlane vert gjeven som tilskot til kommunar med konkrete breibandprosjekt. Kommunen inngår deretter avtale med utbyggjar om utbyggingsprosjekt, i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer og prioriteringar. Tidlegare handsaming Vedtaket som tidlegare vart lagt til grunn for fordeling av pengar og prioritering av breibandprosjekt, vart gjort av fylkesutvalet i 2007 (sak 162/07): Ved fordeling av statlege øyremerka midlar skal det særleg leggjast vekt på følgjande kriterium ved val av prosjekt: Utløysing av nytt breibandstilbod Potensiale med høve til anvending Særleg prioritera søknader som gir næringsliv og offentlege tenester breibandstilknyting. Kostnadseffektivitet Prosjekt- og søknadskvalitet Plan for drift I 2007 vart det i tillegg formulert følgjande hovudmålsetting: «Å gjennomføre ei samordna utbygging for å sikre breiband til alle innbyggjarane som i dag ikkje har breibanddekning i Hordaland». Same hovudmålsetting og kriterium vart vidareført av fylkesutvalet i 2010 (sak 262/10). Seinare har Vestlandsrådet vedtatt fylgjande formulering i sin politiske plattform (VR-sak 19/12): «Digital kommunikasjon gjennom mobiltenester og breiband er blitt nervesystemet i samfunnet. Høg kvalitet på desse tenestene er ein føresetnad for at næringsliv og anna samfunnsliv skal fungere. Uvêr har satt mobiltenesta og andre digitale tenester ut av spel for kort eller lengre tid. Vestlandsrådet vil leggje press på sentrale aktørar for at denne infrastrukturen skal være stabil og av høg kvalitet, og arbeide for tiltak som aukar sikkerheita og kvaliteten på tenestene. Vestlandsrådet vil arbeide for at heile Vestlandet får tilbod om gode breiband- og mobiltenester.» Sentrale utfordringar EU har vedtatt at alle innbyggjarane skal ha tilgang til breiband med kapasitet på 30 Mbit/sek innan I Sverige er målet 100 Mbit/sek for 90 prosent av befolkninga innan 2020, og i Finland er målet 6

9 100 Mbit/sek for alle innbyggjarane innan For å nå desse måla er det oppretta støtteordningar for utbygging i ikkje-kommersielle områder. I tillegg er det lagt til rette for framførings-regimer som stimulerer til mest mogleg marknadsbasert utbygging. Til tross for at sentrale styresmakter ser på breiband som essensielt for verdiskaping, heng Noreg langt etter med sitt mål om breibandskapasitet på 0,64 Mbit/sek. Ein godt utbygd digital infrastruktur er ein viktig føresetnad for å sikre tilgang til tenester og moglegheiter for full samfunnsdeltaking i heile landet. I dag er det KRD, i samarbeid med Samferdselsdepartementet og Fornyings-, administrasjonsog kyrkjedepartementet, som skal vurdere bruk av tilskot også i åra framover for å stimulere til utbygging av breiband med høg kapasitet i små marknader. At Noreg heng etter resten av Europa på dette området, tyder på at det trengs koordinering av nasjonal politikk og rammevilkår knytt til breibandsatsinga i Noreg. Breibandsdekning i Hordaland Dei nasjonale måla for grunnleggjande breiband-dekning (640/128 kb/s) er stabilt høg i alle fylker, men dekninga varier mykje mellom fylka for høgare kapasitetsklassar. I Oslo og Rogaland har meir enn 80 % av husstandane tilgang på 50 Mbit/s nedstrøms kapasitet eller meir, og i tretten fylke har meir enn halvparten av befolkninga tilsvarande tilbod. Samanlikna med andre fylker ligg Hordaland i midtsjiktet når det gjeld dekning med høgare breibandkapasitet: Mbit/s Oslo Rogaland Sør- Aust- Vestfold Troms Akershus Telemark Østfold Trøndelag Agder Hordaland 25/1 98 % 87 % 78 % 78 % 71 % 77 % 72 % 70 % 67 % 71 % 50/10 95 % 82 % 75 % 70 % 67 % 66 % 65 % 58 % 53 % 53 % 50/50 15 % 68 % 50 % 45 % 50 % 5 % 39 % 15 % 25 % 22 % 100/ % 68 % 26 % 41 % 46 % 5 % 37 % 15 % 3 % 16 % Fylkesvis dekning i prosent for høgare kapasitetar (Kjelde: Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet, september 2012) Bruk av midlane krav i samband med breibandutbygging Med midlane frå KRD fylgjer det visse føringar for korleis pengane skal nyttast. Der heiter det mellom anna at i 2013 skal fylkeskommunane prioritere utbygging av breiband til område som ikkje har tilbod om breiband i dag. Når alle har fått eit tilbod om breiband som svarer til 640/128 kbit/s, skal midlane disponerast slik at ein prioriterer å auke kapasiteten på nettet i område som elles ikkje kjem til å bli utbygde av kommersielle aktørar. Ved tildeling av tilskot til breiband må fylkeskommunane setje desse krava: 1. Tilskotet skal nyttast til å byggje ut infrastruktur for breiband. 2. Tilskotet skal gjevast etter konkurranse for å tryggje at dei tilgjengelege midlane blir utnytta så godt som råd. 3. Tilskotet må tryggje at både husstandane, næringslivet og offentleg sektor blir dekte i utbyggingsområda. 4. Tilskotet må tryggje at det blir høve til konkurranse på tenester og innhald. Departementet legg elles til grunn at prioriteringa mellom ulike prosjekt er i tråd med måla og strategiane i fylkesplanane eller konkrete planar for støtte til utbygging av breiband i område utan marknadsdekning. I tillegg til dette har ESA retningslinjer for korleis offentlege tilskot kan sikra raskare breibandsutbygging i samsvar med EØS avtala. Det er stort handlingsrom ved utbygging i område der det ikkje fins breibandtenester i dag, såkalla «kvite område». Vidare kan offentlege tilskot vera mogleg i område der det berre er ein leverandør og der dette påverkar kvalitet og pris, såkalla «grå område». Områder med god dekning og konkurranse blir kalla «svarte område». Her er offentleg tilskot ikkje i tråd med EØS-avtala. Når det vert søkt om tilskot til breibandsutbygging skal det leggjast til grunn ein dekningsanalyse som gjer greie for kor mange husstandar som ikkje er knytt til breiband, og ein oversikt over kva kapasitet det er på tilgjengeleg breiband. Utbygging i «kvite område» har prioritet før utbygging i «grå område». Fylkesrådmannen si vurdering Fylkesrådmannen meiner Hordaland bør vera blant dei leiande fylka i Noreg når det gjeld å tilby breiband av høg kapasitet. For at fylket sine ambisjonar for kvalitet og kapasitet på framtidige 7

10 utbyggingar skal vera framtidsretta, krevjast det koordinert innsats i kommunane, tett samarbeid mellom kommersielle og offentlege tilbydarar av breiband, betre kapasitetsutnytting av eksisterande nettstruktur, og ei styrking av den nasjonale innsatsen knytt til utbygging av breiband i distrikta. For å få til ei effektiv utbygging av breiband trengs det i tillegg tettare dialog mellom kommunar, regionråd og fylkeskommune. Konkrete tiltak som fylkeskommunen bør vurdera er tilrettelegging for trekkrør og føringsvegar i samband med nye fylkesvegsprosjekt. Når det gjeld den einskilde kommune så har den ei sentral rolle i høve til plan- og bygningslova med omsyn til naudsynte reguleringsplanar og avklaring av grunneigartilhøve. Av den grunn meiner fylkesrådmannen det er mest praktisk at det er kommunane, og ikkje regionråda, som søkjer om tilskota til nye breibandprosjekt. Kommunane har truleg også best oversikt over lokale utfordringar, og kan dermed sjå potensialet for å få til betre utnytting av eksisterande infrastruktur knytt til fiber og breiband. I «Breiband fase 2» vart det opna for at fylkeskommunen kunne gje tilskot til kommunar som ynskte utbygging av mobildekning. Fylkesrådmannen tilrår at det ikkje vert opna for tilskot til mobil i denne tildelingsrunden, sjølv om fleire kommunar har uttrykt ynskje om det. Det er fleire grunnar til dette: Når auksjonen av dei ledige frekvensane etter slokking av det analoge kringkastingsnettet er gjennomført, ligg det til rette for at teleaktørane kan tilby eit langt betre tilbod av mobilt breiband, også i område med små marknader og store avstandar. Det er førebels ikkje avklart når desse frekvensane skal lysast ut. Utbygging av 4G vil gi betre spreiing av signal med god kapasitet til datatrafikk. Det betyr færre basestasjoner og tilhøyrande infrastruktur. Fleire mobiloperatørar er allereie i full gong med å byggja ut for 4G. Truleg vil dette løysa nokre av dagens dekningsproblem. Alle dei elleve tilskota som var gjeve til utbygging av mobildekning i 2011 har fått utsett frist til juni/juli 2013, og det er framleis usikkert om alle prosjekta blir realisert. Dette vil bli avklart i laupet av hausten Før punkta over er avklart bør fylkeskommunen prioritera breibandsutbygging og auka kapasitet knytt til fiberbaserte breibandprosjekt. Hordaland fylkeskommune delfinansierte inntil 50 prosent av tilskotsgrunnlaget i dei to førre tildelingsrundane av breibandsmidlar. Fylkesrådmannen tilrår at denne ramma i hovudsak blir vidareført når det gjeld utbyggingsprosjekt i «Breiband fase 3». Unnateke er utbygging i område der det ikkje fins breibandtenester i dag, såkalla «kvite område». Her tilrår fylkesrådmannen fylkeskommunal delfinansiering av inntil to tredjedelar av tilskotsgrunnlaget. Elles viser fylkesrådmannen til vilkåra frå KRD når det gjeld omsynet til tilbodsprosessar, og høve til konkurranse på tenester og innhald. Fylkesrådmannen tek sikte på å lysa ut midlane i søknadsportalen så snart fylkesutvalet har gjort sitt vedtak om av mål, prinsipp og prosess for korleis midlane skal fordelast og prioriterast. Kommunane vil også bli varsla direkte om dei kan søkja om midlar til utbygging av breiband. 8

11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 124/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Fylkesutvalet /13 Omstillingsmidlar 2013 Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 9

12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 712 Saksh. Gloppen, Hans Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet OMSTILLINGSMIDLAR 2013 SAMANDRAG Då fylkesutvalet vedtok Regionalt Utviklingsprogram for 2013, vart det lagt til grunn at det skal nyttast inntil 3 mill. kroner til omstillingsarbeid for Behovet for omstilling i enkelte kommunar og næringsliv i 2013 er framleis stort, og kan bli aukande i den næraste framtida. Mange kommunar har eit sårbart næringsliv og slit med nedgang i folketal og sysselsetting. Fylkeskommunen har hovudansvar for regionalt omstillingsarbeid i fylket, og står fritt med omsyn til kva kommunar eller regionar ein vil støtte. Fylkesrådmannen legg fram forslaget basert på innkomne- eller planlagde søknader, samt analysar, statistikk og dialog med kommunane i Hordaland. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesutvalet vedtar slik fordeling av omstillingsmidlar i 2013: a) Inntil 1,0 mill. kroner totalt til dei to inkubatorane Industriutvikling Vest og Atheno samt næringshagane i Hordaland. b) Inntil 2.0 mill. kroner til framtidige omstillingsbehov i kommunar eller regionar. Fylkesrådmannen får fullmakt til å sette i verk omstillingstiltak. Prosjekta må vere tidsavgrensa slik at nye prosjekt kan kome inn og få støtte. Rune Haugsdal fylkesrådmann Bård Sandal Regionaldirektør 10

13 FYLKESRÅDMANNEN, : Fylkesrådmannen viser til vedtak i Fylkesutvalet der omstillingsmidlane for 2012 vart fordelt slik: Fylkesutvalet vedtek slik fordeling av omstillingsmidlar i 2012: a) Inntil kr. 1,2 mill. til fase 2 i omstillingsprogrammet for Fedje under føresetnad av tilfredsstillande søknad. b) Inntil kr. 1,2 mill. til fase 2 i omstillingsprogrammet for Masfjorden under føresetnad av tilfredsstillande søknad. c) Inntil kr. 1,0 mill. totalt til dei to inkubatorane Industriutvikling Vest og Atheno samt Nordhordland næringshage. d) Inntil kr. 1.6 mill. til framtidige omstillingsbehov som følgje av større negative endringar i næringsutvikling/sysselsetjing i kommunar eller regionar. Fylkesrådmannen får fullmakt til å sette i verk eventuelle slike omstillingstiltak. Prosjekta må vere tidsavgrensa slik at nye prosjekt kan kome inn og få støtte. For budsjettåret 2013 har Kommunal- og regionaldepartementet i si tildeling av regionale utviklingsmidlar lagt til grunn ei ramme på 3 mill. kroner for omstillingsarbeidet i Hordaland. Det er ein reduksjon på 2 mill. kroner frå året før. Reduksjonen skuldast omprioriteringar på statsbudsjettet; Østfold, Buskerud, Oppland og Rogaland fekk meir av den nasjonale ramma, medan Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord-Norge fekk mindre. Hordaland sin del av statsmidlar til omstilling er no den lågaste sidan fylkeskommunen fekk ansvar for midlane i Fylkesrådmannen legg i denne saka fram forslag til fordeling av denne ramma for Saksframstillinga er tre-delt innanfor områda «Omstillingsprosjekt», «Inkubatorar og næringshagar» og «Framtidige omstillingsbehov». OMSTILLINGSPROSJEKT Flytt til Hardanger (orientering, ikkje naudsynt med ny løyving) Regionrådet utarbeidde i 2011 ein programsøknad for perioden fram til I søknaden står det at: «Hovudmålet er å gjera Hardangerkommunane til attraktive bu-kommunar. Gode og varierte bustadtilbod, møtestader og eit inkluderande lokalsamfunn skal vera kjenneteikn ved Hardangerkommunane. Flytt til Hardanger skal i lag med kommunane rekruttera tilflyttarar med det føremål å auka folketalet. Ved prosjektslutt skal kommunane ha etablert gode ordningar/rutinar for handtering av tilflytting.» I prosjektet har ein så langt konsentrert innsatsen om å legge til rette for fleire eige- og leigebustadar. No skal prosjektet satsa meir på målretta arbeidskraftrekruttering og rekruttering av livsstils-flyttarar. Budsjettet for fase 2 er totalt summert til kroner. Derav vil kommunane i Hardanger bidra med kroner i eigeninnsats og pengar, medan Hordaland fylkeskommune løyvde kroner til prosjektet av omstillingsmidlane i Samstundes har fylkesrådmannen signalisert at det ikkje vert løyvd meir midlar til prosjektet. Omstilling på Fedje (orientering, ikkje naudsynt med ny løyving) Fylkesutvalet løyvde i 2012 inntil 1,2 mill. kroner til fase 2 i omstillingsprogrammet for Fedje. Som tidlegare føreset ein at kommunen sjølve bidreg med minimum ein tredel av den totale ramma. Løyvinga var gjort under føresetnad av tilfredsstillande søknad. Fedje formannskap gjorde eit vedtak 28. juni 2012 som var brukt som skisse for søknaden. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge prøvde i løpet av sommaren og hausten å få eit drøftingsmøte med Fedje om søknaden, men kommunen fann ikkje tid til dette. Ut frå rapporten frå første fase, synest det mest aktuelt å satse på tiltak innan opplevingsnæring og reiseliv. Det vil vera ein fordel om Fedje kan få forankra prosjektet meir lokalt, mellom anna ved å bruke ein lokal prosjektleiar. På nyåret fekk Fedje tilsett ein samfunnsutviklar, og dialogen med fylkeskommunen er komen i gong igjen. Omstilling i Masfjorden (orientering, ikkje naudsynt med ny løyving) Omstillingsarbeidet i Masfjorden vart starta opp i Fase 1 vart avslutta i 2010, men på grunn av 11

14 mellom anna byte av prosjektleiar vart fase 2 sett i gang fyrst i Fjoråret vart brukt til å organisere arbeidet og tilsetja prosjektmedarbeidar. Satsingsområde er tverrfaglege problemstillingar knytt til bustad og tilflytting, reguleringsplanar, marknadsføring, gamle gardsbruk og samferdsle. Arbeidet ligg noko etter skjema. I fylgje kommunen skuldast dette at det har vore tidkrevjande å setje seg inn i ulike problemstillingar og velje ut aktuelle prosjekt. I tillegg har det vore eit hektisk år for administrasjonen, mellom anna fordi stillinga som assisterande rådmarm har stått ledig, noko som gjer at ressursane til oppfølging har vore avgrensa. Fylkesutvalet har sett av 1,2 mill. kroner til det vidare arbeidet. Også her er det under føresetnad om tilfredsstillande søknad. Omstilling i Vaksdal - fase 1 (orientering, ikkje naudsynt med ny løyving) Vaksdal fekk i 2010 tilsegn om kroner til eit omstillingsprogram som inneheldt fleire delprosjekt. Undervegs i prosjektperioden var det konkludert med at to av delprosjekta ikkje var realiserbare. Etter søknad fekk kommunen i januar 2013 klarsignal til å omdisponera delar av tilskotet til eit nytt delprosjekt. Det nye delprosjektet skal undersøka om det er mogleg å krydra eit reiselivsprodukt hos Dale of Norway med ei eksklusiv matoppleving basert på lokal mat og matkultur frå Bergsdalen, Verpelstad og Stamnes. Generelt om omstillingsprosjekta Omstillingsprosjekta som Hordaland fylkeskommune er engasjert i illustrerer at lokal næringsutvikling og utvikling av attraktive lokalsamfunn krev ein langsiktig innsats. Særleg små kommunar må bruke tid på å auke kapasiteten og utvikle kompetansen når det gjeld utviklingsarbeid. Fylkesrådmannen har samstundes signalisert tydeleg at det ikkje kan løyvast ytterlegare midlar til omstillingsarbeide etter at fase 2 er gjennomført i desse omstillingsprosjekta. Når det gjeld framtidige omstillingsprosjekt bør fylkeskommunen, kommunane og Innovasjon Norge i større grad sjå fleire fylkeskommunale verkemiddel i samanheng i næringsutviklingsarbeidet (opplæring, samferdsel, kultur, regional utvikling), slik at det blir meir målretta satsingar heller enn fragmentert bruk av våre verkemiddel. INKUBATORAR OG NÆRINGSHAGAR Mykje av fylkeskommunen si satsing på inkubatorar og næringshagar har dei seinare åra vore finansiert med omstillings- og nyskapingsmidlane. Sjølv om dei statlege rammene har gått ned, vil fylkesrådmannen tilrå at Hordaland fylkeskommune held fram med dette. Grunngjevinga er at næringshagar og inkubatorar er viktige verkemiddel for å få til omstilling og nyskaping. Status på dette området er som fylgjer: Maritim inkubator i Sunnhordland Som ein del av satsinga på maritim inkubator og utvikling av noder, støtta fylkeskommunen Atheno med totalt kr 1,35 mill. kroner i 2012, kor kroner gjekk til den maritime inkubatoren på Stord og kr kroner til kvar av dei tre nodande i Kvinnherad, på Bømlo og på Tysnes. Atheno meldar at aktiviteten på Stord er vidareført i 2012 på om lag same nivå som tidlegare. På Bømlo og Tysnes melder dei om god aktivitet med god tilgang på nye prosjektidear. Etter at noden i Kvinnherad blei etablert i 2011, har det vore jobba med å få fram nye forretningsidear i Atheno er også i dialog om ein distribuert løysing for Austevoll og har allereie konkrete prosjekt det vert jobba. Atheno har forventingar om støtte for dei resterande åra som maritim inkubator. Fylkesrådmannen tilrår at inkubatorverksemda til Atheno blir støtta med same beløp , som i Fylkesrådmannen er kjent med at Atheno nyleg har fusjonert med Samspelsforum for næringsutvikling i Sunnhordland (SNU), og gått saman til eitt utviklingsselskap med Sunnhordland som primært nedslagsfelt. Selskapet er eit regionalt, kommersielt utviklingsselskap som skal marknadsføra sine tenester til både næringslivet og offentlege aktørar. Fylkesrådmannen meiner fusjonen vil styrkja næringsutviklingsarbeidet i Sunnhordland. Industriinkubator på Mongstad I 2011 blei Industriutvikling Vest AS etablert som ein ny industriinkubator på Mongstad. Inkubatoren er eigd av Statoil (20 %), Mongstadbase AS (15 %), Mongstad Vekst AS (35 %), BKK (10 %) og SIVA (20 %). Målsettinga er å etablere ny lønsam forretningsverksemd og styrkje eksisterande 12

15 næringsliv. Inkubatoren har budsjettert med årlege driftskostnader på vel 3,5 mill. kroner i ein femårs periode. Fylkeskommunen er forventa å støtte drifta med inntil 1,0 mill. kroner pr. år, SIVA med kroner og Austrheim og Lindås kommunar med til saman kroner pr. år. Resten, vel 2,0 mill. kroner i driftstøtte pr. år, blir fordelt på dei private aktørane. I 2012 støtta fylkeskommunen inkubatoren med kroner. Industriutvikling Vest rapporterer om god respons på aktiviteten så langt og at dei arbeider med fleire utviklingsprosjekt. Fylkesrådmannen legg til grunn at etableringa av inkubatoren er eit viktig virkemiddel for å kunne utnytte potensialet for vidare vekst og utvikling av næringslivet i regionen. Dette er særleg viktig når raffineriet slit økonomisk, og ikkje lengre kan vere ein motor i utviklinga på Mongstad. Inkubatoren kan bli eit viktig omstillingstiltak, og det er god forankring hjå eigarane og kommunane. Fylkesrådmannen rår difor til at løyvinga til Industriutvikling Vest vert vidareført med for 2013 med kroner. Næringshageprogrammet for perioden KRD vedtok eit tiårig næringshageprogram med ei ramme på 50 næringshagar i Programmet er eigd i fellesskap av KRD og fylkeskommunane, og med SIVA som nasjonal operatør. Kvar einskild næringshage, både gamle og nye, måtte søke om opptak i det nye programmet. Det er lagt opp til at SIVA dekkjer 50 %, fylkeskommunane 25 % og deltakarverksemdene 25 % av totale årlege kostnadar. Næringshagane er viktige verktøy og verkemiddel for å skapa attraktive regionar, samt bidra til å byggja opp og behalda kunnskapsarbeidsplassar i lokalsamfunna. Fylket har målsetjing om inntil fem næringshagar i fylket, og i 2012 var det godkjent ein ny næringshage i Hordaland, og ein på Voss. I tillegg vert det arbeida vidare med konkrete prosjekt i Hardanger og Gulen/Masfjorden. Finansiering av inkubatorar og næringshagar. Både i 2010, 2011 og i 2012 blei det sett av omstillingsmidlar til fylkeskommunen si satsing på inkubatorar og næringshagar. Alle desse midlane er enno ikkje nytta. Det er difor berre behov for å sette av 1,0 mil.. kroner i 2013 til dei to inkubatorane Industriutvikling Vest og Atheno, Nordhordland næringshage, Voss Næringshage og nyetableringar av næringshagar i FRAMTIDIGE OMSTILLINGSBEHOV Næringslivet i Hordaland er framleis positive når det gjeld framtida, sjølv om delar av den tradisjonelle industrien utanom gass- og oljesektoren er uroa over at dei økonomiske problema i dei fleste landa i Europa er i ferd med å slå inn i redusert eksport. Styrking av kronekursen svekker samstundes konkurranseevna. Fylkesrådmannen meiner at det allereie no er naudsynt å sette av omstillingsmidlar for å kunne bidra i lokalsamfunn, kommunar eller regionar som kan bli råka av raske og større negative endringar i store verksemder eller heile bransjar. Kommunar med ein stor del av sysselsettinga konsentrert til eitt føretak er sårbare for brå endringar i dette føretaket. Nedlegging, kraftige reduksjon i arbeidsstokken eller konkurs i hjørnesteinsbedrifta vil få store konsekvensar. Kommunar med en høg konsentrasjon av næringslivet i ein bransje vil også vera sårbare for konjunktur-endringar. Hordland har fleire kommunar som er konjunkturutsett, prega av sykliske næringar og eksponert for endringar i marknader utanfor Noreg. For å få god oversikt over status i dei ulike kommunane i fylket, er Telemarksforsking engasjert for å laga ein rapport om sårbarheit i kommunar og regionar i Hordaland. Rapporten skal brukast både til å kartleggja behovet for målretta innsats i eige fylke, men også for å argumentera betre for framtidige behov for omstilling i dialogen med kommunal- og regionaldepartementet. Næringsbarometeret for Hordaland spår nok eit turbulent for internasjonal økonomi, og det er venta at krisa i Europa vil dempe veksten i Noreg. I tillegg vil svekka norsk konkurranseevne skapa vanskar for tradisjonell norsk vareeksport dei neste par åra. Samla er det venta at desse faktorane vil medføra behov for omstilling i fleire kommunar i Hordaland. Fylkesrådmannen gjer difor framlegg om ei løyving på 2.0 mill. kroner til framtidige omstillingsprosjekt, slik at fylkeskommunen er i stand til å møta desse utfordringane. 13

16 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 125/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Fylkesutvalet /13 Fylkestinget Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og utleige av eigedom Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 14

17 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak Arkivnr Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato GRIEGHALLEN IKS - SKIPING AV SELSKAP, KJØP OG UTLEIGE AV EIGEDOM SAMANDRAG Grieghallen har vore i kontinuerleg drift i 35 år og det er trong for utskifting av både teknisk og publikumsretta infrastruktur. Det har ei tid vore arbeidd med planar om opprusting av bygget. Grieghallen er eit sentralt kulturbygg og tilhaldsstad og arbeidsplass for Bergen Filharmoniske Orkester og hovudarena for Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera. Fornyingsprosjektet er kostnadsrekna til 234,6 mill. kr. Planen har vore at Grieghallen AS skulle stå for fornyinga med finansieringstilskot frå Bergen kommune, staten og Hordaland fylkeskommune. Det viste seg at denne måten å finansiera opprustinga på vart kostbar, og fylkesrådmannen tok kontakt med Bergen kommune for å få til rimelegare ordningar. Ut frå dette er det forslag om å oppretta Grieghallen IKS som kjøper bygget frå Grieghallen AS for så å leiga bygget ut til det same selskapet. Grieghallen IKS vil på denne måten stå for opprustinga av bygget, medan Grieghallen AS må betala husleige til Grieghallen IKS. Interkommunale selskap får lån til offentlege vilkår. Overslag tyder på at denne måten å gjennomføra fornyingsprosjektet på vil redusera rentekostnaden med vel 6 mill. kr første året. Samla innsparing i låneperioden vert i alle høve meir enn 50 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår at fylkeskommunen deltek i Grieghallen IKS og at selskapsavtalen vert godkjent slik den ligg føre. 15

18 FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtek å delta i Grieghallen IKS og godkjenner selskapsavtalen som ligg ved saka. Selskapet vert skipa saman med Bergen kommune. Kvar av deltakarane hefter for 50% av selskapet sine plikter. Øvre låneramme for selskapet vert sett til 250 mill. kr med tillegg av eksisterande pantegjeld i Grieghallen AS på 55 mill. kr. 2. Fylkestinget godkjenner at fylkeskommunen sin del av selskapskapitalen er kr Summen vert finansiert ved overføring frå kapitalfondet. Fylkesrådmannen får fullmakt til å delta i stiftinga av selskapet på fylkeskommunen sine vegne og gjera budsjettendringar som følgje av overføringa. 3. Fylkestinget legg til grunn at Grieghallen IKS kjøper bygning, naglefast inventar og teknisk infrastruktur for 71 mill. kr av Grieghallen AS. I tillegg kjem dokumentavgift. 55 mill. kr av kjøpesummen vert gjort opp ved at Grieghallen IKS overtek pantegjeld i Grieghallen AS. 4. Grieghallen AS har rett, men ikkje plikt til å kjøpa Grieghallen attende til skattemessig bokført verdi når låna er nedbetalte. Bokført verdi skal reknast ut frå dagens avskrivingsreglar og anna regelverk som kan påverka skattemessig verdi. Gjenkjøpsopsjonen må utøvast innan eit år etter eigedommen er nedbetalt og har som vilkår semje mellom alle aksjonærane i Grieghallen AS. 5. Fylkestinget føreset for gjennomføring at alle avtalar knytt til prosjektet og festekontrakten vert transportert til det nye selskapet Grieghallen IKS på uendra vilkår. 6. Fylkestinget legg til grunn at fylkesrådmannen kjem attende til framtidige økonomiske konsekvensar av finansieringsopplegget i budsjettet for Fylkesordføraren vert valt som medlem i representantskapet i Grieghallen IKS med fylkesvaraordføraren som personleg varamedlem. Rune Haugsdal fylkesrådman Johnny Stiansen økonomidirektør Vedlegg: Utskrift av møtebok Byrådssak Saksførelegg til Byrådssak i Bergen kommune Selskapsavtale for Grieghallen IKS 16

19 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Grieghallen AS har over tid arbeidd med eit stort fornyingsprosjekt. Bygget har vore i kontinuerleg drift i 35 år og det er trong for utskifting av både teknisk og publikumsretta infrastruktur. Opprustinga er knytt til Grieghallen som eit sentralt kulturbygg og som tilhaldsstad og arbeidsplass for Bergen Filharmoniske Orkester og hovudarena for Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera. Fornyingsprosjektet er kostnadsrekna til 234,6 mill. kr. Fylkestinget gjorde i sak 39/12 Grieghallen fornyingsprosjektet slikt samrøystes vedtak: «1. Fylkestinget vil medverka til at Grieghallen vert fornya i samsvar med dei kostnadene forprosjektet har indikert. Dette føreset at Bergen kommune og staten medverkar tilsvarande. 2. Fylkestinget føreset at dette vert løyst som eit tillegg til budsjettposten som er sett av til kulturbygg med regionale funksjonar. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen koma attende til dette i samband med budsjettet for 2013.» I budsjettet for 2013 som fylkestinget vedtok i desember 2012 vart det sett av 1,7 mill. kr til å dekka rentekostnader i 2013 for fylkeskommunen sin del av lånet Grieghallen AS skulle ta opp for å finansiera fornyingsprosjektet. Finansieringsvanskar Opplegget har så langt vore at Bergen kommune, staten og Hordaland fylkeskommune skulle bidra til fornyingsprosjektet med om lag 1/3 på kvar av partane. Trass i forpliktande vedtak om tilskot til finansiering både i Bergen bystyre og Hordaland fylkesting og forpliktande brev frå staten ved Kulturdepartementet om medverknad, har det vist seg vanskeleg for Grieghallen AS å skaffa finansiering for fornyingsprosjektet til akseptable lånevilkår. Tilbodet om finansiering frå eit bankkonsortium med tilknyting til Hordaland og Vestlandet medførte høg rentekostnad (tillegg på 2,75% i høve til Nibor-rente), andre kostnader og provisjonar og vilkår om m.a. godkjenning av avtalar mellom dei største leigetakarane i Grieghallen og stat, fylkeskommune og kommune som regulerer driftstilskotet. Ny finansieringsmodell Etter at lånevilkåra frå bankkonsortiet låg føre, tok fylkesrådmannen kontakt med Bergen kommune for å få til ei rimelegare finansiering av fornyingsprosjektet. Fylkesrådmannen har den siste tida arbeidd tett med Bergen kommune og Grieghallen AS for å få til ein modell som kan gje rimelegare finansieringsvilkår. Fylkesrådmannen viser her til saksutgreiinga i Bergen kommune til bystyret sitt møte 24. april 2013 som er vedlagt. Av saksutgreiinga i Bergen kommune går det fram at ein vil foreslå alternativet med å oppretta eit interkommunalt selskap Grieghallen IKS eigd av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune med 50% kvar. Opplegget er vidare at det nyskipa selskapet Grieghallen IKS kjøper Grieghallen med påfølgjande festerett for bokført verdi. Grieghallen IKS kan som eigar av bygningen stå for finansiering av fornyingsprosjektet. Interkommunale selskap får finansiering til offentlege vilkår og av saksutgreiinga i Bergen kommune går det fram at det kan gje 6 mill. kr lågare rente første året enn tilbodet Grieghallen AS fekk frå bankkonsortiet. Samla over låneperioden vert innsparinga meir enn 50 mill. kr. 17

20 Uendra drift av Grieghallen For å vidareføra drifta vert det lagt opp til at hallen vert leigd ut frå Grieghallen IKS til Grieghallen AS. Grieghallen AS må i den nye modellen dermed svara husleige til Grieghallen IKS. Husleiga skal dekka rente og avdrag på lån som Grieghallen IKS tek opp til finansiering av fornyingsprosjektet. I tillegg må husleiga dekka festeavgift til Stiftelsen Harmoniens Fondsforvaltning og dokumentavgift for salet av Grieghallen frå Grieghallen AS til Grieghallen IKS. Fylkesrådmannen viser her til nærare detaljar i saksutgreiinga til Bystyret i Bergen. Oppretting av Grieghallen IKS for å få rimelegare lånevilkår, medfører slik sett ingen endring på driftsopplegget for bygget der Grieghallen AS framleis vil stå for drifta. Fylkeskommunen er ikkje aksjonær i Grieghallen AS. Fornyingsprosjektet Fornyingsprosjektet er som nemnt kostnadsrekna til 234,6 mill. kr. Planen er at Grieghallen skal framstå i ny prakt til Bergen Filharmoniske Orkester sitt 250-års jubileum i Med målsetjing om å ha Grieghallen mest mogeleg i drift i byggeperioden, er det lagt opp til etappevis ombygging over to år. Fylkesrådmanne viser elles til Bergen kommune si saksutgreiing for det som gjeld sjølve fornyingsprosjektet. Interkommunale selskap Lov om interkommunale selskaper regulerer denne typen selskap. Kvar deltakar hefter uavgrensa for sin eigardel og deltakarane samla hefter for selskapet sine samla forpliktingar. 4 i lova slår fast at det skal opprettast selskapsavtale og kva ein slik avtale skal innehalda. 22 i lova viser til at det må framgå av selskapsavtalen at selskapet har høve til å ta opp lån. Fylkesrådmannen sine tilrådingar Fylkesrådmannen har som nemnt hatt nært samarbeid med Bergen kommune i denne saka og viser til saksutgreiinga til Bergen bystyre sitt møte 24. april 2013 som ligg ved saka. Fylkesrådmannen meiner ein med oppretting av Grieghallen IKS vil få ei god løysing på finansieringa av fornyingsprosjektet i Grieghallen. Opplegget medfører vidare at fylkeskommunen ikkje får noka rolle på driftssida av kulturhuset. Av vedlegget til saka framgår også utkast til selskapsavtale for Grieghallen IKS. Fylkesrådmannen tilrår at den vert lagt til grunn for drifta av Grieghallen IKS. 18

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet.

Utlånet finansieres ved bruk av bykassens disposisjonsfond. Ved innfrielse av lånet tilbakeføres midlene til disposisjonsfondet. Byrådssak /13 Midlertidig finansering av Grieghallen IKS (under stiftelse) GOMI ESARK-14-201207175-46 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok enstemmig i sak 91-13 den 24.4.13 å være deltaker i Grieghallen

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201103337-6 Arkivnr. 645 Saksh. Hagala, Yngvar Skaar, Ronny Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn

Kollektivterminalanlegg på Nonneseter - kjøp av bygningsmasse og feste av grunn ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2015/3373-1 Saksbehandlar: Helge Haavardtun Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Kollektivterminalanlegg på Nonneseter

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800096-49 Arkivnr. 135 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016

Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8551-23 Saksbehandlar: Solveig Lohne Rongved, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN

ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE HUB I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201307275-5 Arkivnr. 146 Saksh. Hagala, Yngvar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.09.2013-26.09.2013 ETABLERING OG FINANSIERING AV KNOWLEDGE

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet

DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT. Invitasjon til å delta i verdiskapingsprogram på kulturminneområdet DET KONGELIGE MILJ ØVERNDEPARTEMENT " ^ l "HORDALAND FYLKESKOMMUNE] Statsråden Baknr.ÅO ^O &>y~dok.nr. / Likelydande til fylkeskommunane 1 3 SEPT. 2005 Arkivnr, fa^d Saksh, Eksp. U.off. Dykkar ref Vår

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer