VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid"

Transkript

1 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus

2

3 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta 13. september 1940 som eit selskap der deltakarane hadde avgrensa økonomisk ansvar (BA). I 1981 vart Kilen Kraftlag i Kviteseid overteke og i 2000 vart Nissedal Kommunale Elverk (NKE) innfusjonert. Nissedal kommune gjekk då inn på eigarsida i VTK i høve til dei verdiane som låg i verksemda. NKE var stifta i Som fylgje av lovendring (lov om interkommunale selskap 41) vart VTK (BA) omorganisert til aksjeselskap (VTK AS) med verknad frå Omorganiseringa skjedde ved namneendring og nye vedtekter. Aksjekapitalen på 100 mill.kr vart fordelt i same høve som andelskapitalen i BA-et. Eigarane har inngått avtale som regulerar aksjeomsetning og styrevalg m.m. Vedtaket om omorganisering vart gjort i representantskapet og var samrøystes. EIGARSKAP OG FØREMÅL VTK er eigd av Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar. Nissedal eig 5 %, dei andre 19 % kvar. Aksjekapitalen er på 100 mill.kr. Konsesjonsområdet dekker dei same kommunane med unntak av Fjågesund i Kviteseid, Felle og Haugsjå i Nissedal og Rauland i Vinje. Området utgjer omlag 40 % av Telemark fylkes areal. VTK har forretningskontor i Høydalsmo i Tokke kommune, og ei avdeling i Treungen. Føremålet med selskapet er elnett, kraftproduksjon, kraftomsetning, elektroinstallasjon, teletenester og liknande. VTK er medeigar i produksjonsselskapa Skafså Kraftverk ANS (67 %), Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) og Grunnåi Kraftverk AS (15 %). Til saman gjev dette 240 GWh i eigenproduksjon. Vidare har VTK 40 % i breibandselskapet Telefiber AS. HOVUDTAL VTK har om lag nettkundar og talet aukar med i året. I høve til talet på abonnentar har VTK eit omfattande nett: 112 km regionalnett 7 transformatorstajonar 1025 km høgspentnett 6 koplingsstasjonar 1720 km lågspentnett 901 nettstasjonar VTK sine aktivitetar sysselset ved utgangen av året 62 personar (60 årsverk), av desse er 6 årsverk tilknytta produksjons-selskapa. Dei fleste er medlemer i VTK s eigen pensjonskasse som har eit pensjonsfond på ca 70 mill.kr. 1 1

4 OVERSIKT OVER EIGARSKAP pr Vest-Telemark Kraftlag AS Skafså Kraftverk ANS (67 %) VTK Pensj.kasse (100 %) Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) Grunnåi Kraftverk AS (15 %) Telefiber AS (40 %) Reknskapsmessig inkludert i VTK AS. Eigne skattesubjekt. Ikkje inkludert i rekneskapet til VTK AS. ORGANISASJON OG LEIING Vest-Telemark Kraftlag AS Generalforsamling Styret 8 medlemmer Adm. direktør PRODUKSJON m.m. Energisjef Aslak Ofte NETT Nettsjef Øyvind Tore Kleiv ØKONOMI/KONTOR Kontorsjef Terjei Mjaaland DLE Tilsynsleiar Tor Ivar Berge Dagleg leiing Skafså Nettdrift Økonomi DLE Kraftomsetning engros Nyanlegg Måling og avrekning Målarar Energiutgreiing Entreprenørtenester Kraftsalg detalj Ny produksjon Fiber EDB Kontortenester Personal Styreleiar: Rolf Normann (Arne Aase) Tokke Styret nestleiar: Magne Wraa (Gunnar Ruud) Kviteseid Styremedlemer: Lars A. Bjørgulfson (Guro Libjå) Fyresdal Kåre Rønningen (Johanne Vejrup) Nissedal Magne Reinstaul (Iselin B. Stundal) Seljord Torgrim Thomassen (Marit Haugland) Vinje Aslak Bekhus (Tor Ivar Berge) (vald av tilsette) Jarle Solbu (Steinar Mandt) (vald av tilsette) Dagleg leiar: Adm.direktør Ketil Kvaale Revisor: Revisorteam Vest-Telemark A/S v/reg.revisor Vetle H. Olsnes (Namna i parantes er personlege varamedlemer). 2 2

5 STYRETS ÅRSMELDING GENERELT OM ÅRET Samandrag År 2009 var eit år med litt meir nedbør (juli månad) og litt varmare (1 grad) enn normalt. Produksjonen var litt høgare enn normalt. Kraftprisane var relativt stabile gjennom året etter eit fall i 1. kvartal og låg i snitt på 29,5 øre/kwh; - 10 % nedgang i høve til Innom nettverksemda var det også i 2009 stor aktivitet i samband med nyanlegg (hytter), ombygging av høgspentanlegg og fiberbygging. Leveringskvaliteten var på normalnivå og om lag som i 2008, sjølv om januar månad gav vaktmannskapet store utfordringar. Økonomisk sett var 2009 det beste nokon gong. Høge nettinntekter, gevinst på prissikring og moderat kostnadsauke var grunnlaget for dette. Produksjon og kraftsalg engros I 2009 var det ref Åmdal Kraftverk 8 % meir nedbør enn normalt, og det var særleg juli månad som gav tillegget. No kom vinteren tidleg i 2009, noko som medførte at mykje av nedbøren i 4. kvartal kom som sno. Dette vart kompensert med meir tapping frå vassmagasina. Totalt gav dette ein årsproduksjon på 322 GWh eller om lag 10 % høgare enn normalt. VTK sin andel av produksjonen i Skafså kraftverk og Sundsbarm kraftverk vart 252 GWh, mot 245 GWh i 2008 og 257 GWh i Midlare spotpris fall frå 32,4 til 29,5 øre/kwh. Denne prisnedgangen på 10 % vart kompensert med produksjonsauke på 3 % og godt resultat på prissikring, slik at dekningsbidraget frå denne delen av VTK vart om lag som året før. Driftsresultatet frå dette området vart om lag som i fjor og utgjer 75 % av den totale verdiskapinga i VTK før skatt. Etter skatt er andelen noko lågare, då skattenivået er vesentleg høgare på produksjon enn nett. VTK sin 15 %-eigardel i Grunnåi Kraftverk AS er ikkje med i desse tala då dette selskapet rekneskapsmessig står på eigne bein. Selskapet hadde eit normalt bra år i 2009, med eit resultat etter skatt på 3,3 mill.kr. Kraftproduksjon (GWh) Spotpris ref Oslo (øre/kwh) Kraftsalg til sluttbrukarar VTK sel berre til sluttbrukarar i eigarkommunane. Marknadsandelen målt i volum er 92 %, som i fjor. Dei kundane VTK ikkje har er stort sett landsdekkande kjeder og firma som har sentrale avtaler med ein leverandør. 3 3

6 Prispolitikken til VTK er å selje til innkjøpspris. Dersom ein set vanleg dekningsbidrag (påslag) til 2 øre/kwh, gav denne aksjonærstyrte prispolitikken ei verditilbakeføring til kundane på om lag 4 mill.kr. Denne prispolitikken er også lagt til grunn i budsjettet for Då denne aktiviteten har null i dekningsbidrag gjev den eit lite negativt resultatbidrag. Dette er inkludert i resultattala for produksjon/engrosomsetjing over. I Tokke og Vinje er det kommunestyret som fastset innkjøpsprisen, medan det i dei andre kommunane er engrosmarknadsprisen som er styrande. I Tokke auka prisen med 65 % frå 15 til 25 øre/kwh i snitt. I Vinje auka prisen med 48 % frå 12,5 til 18,5 øre/kwh. Utviklinga skuldast ikkje auka pris på særavtalekrafta inn til kommunane, men heller eit ynskje frå kommunane om større inntekter frå denne kraftavtala. I Vinje vart prisen i 2008 redusert med 1 øre/kwh som kompensasjon for at eigedomskatt på nettet vart innkravd i VTK sin del av kommunen, men ikkje innom Rauland Kraftforsyningslag sitt område. Slik reduksjon er ikkje gjeve i For forsyning av dei andre kommunane vert det kjøpt inn kraft i marknaden. Vekta pris i 2009 var her 29,6 øre/kwh mot 34, 23, 40, 24, 25 og 32 øre/kwh åra før. Salg til sluttkundar (GWh) Avrekna kraftpris kundar (ekskl. mva) Fyr, Kvi, Nis, Sel Tokke Vinje Nett I 2009 var det, som i 2008, utbyggingar til nye hyttefelt, ombygging og fornying av høgspentnettet og fiber som stod i fokus. Det vart bygd 12,4 km 22 kv jordkabel, 7 nye nettstasjonar (+ ombygging av 13 stk) og 26 km lågspent jordkabel. Målsetjinga er å nytte jordkabel ved alle nyanlegg og fornyingar i høgspent- og lågspentnettet. Andel jordkabel i høgspentnettet auka frå 19 % til 20 % og i lågspentnettet frå 39 % til 40 %. Andel jordkabel (i % av km nett) Fiberkabel (km) I 2002 vart VTK, som dei fleste andre nettselskap, pålagt ekstraordinær skogrydding i og langs alle linjegater. I perioden 2002 til 2007 rydda vi både høgspent- og lågspentnettet til ein samla kostnad på om lag 18 mill.kr. I 2008 og 2009 har vi gjennomført vedlikehaldsrydding i samsvar med plan til ein kostnad på 2-2,5 mill.kr i året. Av dette er 70 % kostnader til innleigde firma. 44

7 Innmåling, registrering og dokumentasjon av nettet er godt i gang. Planen er å ha ein fullstendig digital oversikt innan utgangen av Arbeidet vert utført av eksterne firma. Nye vedlikehaldsrutiner for det digitale nettarkivet er innført frå Talet på nettkundar auka med 207 (netto) mot 217 året før. Bruttoauken er på 233 kundar, herav 210 nye hytter. Avviket mellom brutto og nettotal har sin årsak i nedgang i antal abonnement på byggestraumskåp. Nedgangen i talet på nye hyttekundar held fram etter toppåret 2007 (320). Aktivitetsreduksjonen er større enn tala viser. VTK overtok det private lågspentnettet på Naurak i Nissedal, noko som gav ein hyttetilgang på ca 40 gamle hytter. Kraftforbruk ref kunde (GWh) Nettleige inkl. fastbeløp, ekskl. off. avgifter (øre/kwh) Forbruket hjå VTK sine kundar var 265,5 GWh inklusiv overføringstap. Dette er ein auke på 3,3 % i høve til året før og er det høgaste forbruket nokon gong. Også 2008 var eit rekordår med 257,1 GWh. Då temperaturen var om lag den same som i 2008, må forbruksveksten i hovudsak skuldast fleire kundar og høgare forbruk pr kunde. Driftsregulariteten var middels med ein målt regularitet på 99,94 % mot 99,95 og 99,93 åra før. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 5 timar straumlaust i løpet av året. Planlagt utkopling pga arbeid på anlegga utgjorde 15 % av ikkje levert energi (ILE), medan ymse feil i nettet stod for 85 %. Vind, snø og trefall stod for 70 % av driftsforstyrringane, medan teknisk svikt var årsaken i 20 % av tilfella. Resten (10 %) er ukjent årsak eller menneskeleg aktivitet (graving, tømmerhogst og liknande). Særleg råka var Nissedal og Fyresdal pga mykje feil som fylgje av våt snø og trebrekk. Her fekk vi utkoplingar lenger enn 12 timar i enkelte områder, noko som gav erstatningsutbetalingar på 0,4 mill.kr. Dei totale KILE-kostnadene i 2009 var 7,0 mill.kr, noko som er ei dobling i høve til året før. Mesteparten av dette skuldast ein sterk auke i satsane pr ILE. KILE-kostnad (kr/kwh) Leveringsregularitet. Midlare utkoplingstid. (timar) Serie

8 VTK hadde i 2009 nokre tilfeller der straumen førte til skader på bygningar og inventar, mellom anna brann eit hus ned til grunnen som fylgje av overspenningar inn på anlegget i samband med jordfeil i høgspentnettet. VTK har i nokre av desse sakene blitt erstatningspliktig. Store skader vert dekt av vår ansvarsforsikring. Lovverket er endra dei seinare år slik at terskelen for å koma i ansvarsposisjon er lågare enn tidlegare. Avrekna nettinntekter frå forbrukarar auka med 2,2 mill.kr til 76,6 mill.kr. Då nettleiga var uendra frå 2008 til 2009 skuldast auken forbruksveksten aleine. Sidan inntektene frå produksjonskundar og utleige av nett gjekk ned noko meir, fekk vi totalt ein inntektsreduksjon på 0,3 %. For 2010 er nettleiga sett opp med 10 % for å utnytte inntektsramma. Dei totale bokførte nettinntektene vart 90,6 mill.kr mot 85,8 mill.kr i 2008 (jfr note 2). Driftsresultatet for nettdrifta vart ca 15 mill.kr eller om lag 25 % av det totale driftsresultatet. Anna verksemd Breiband VTK eig 40 % av Telefiber AS. Selskapet vart stifta og held til i VTK-bygget med 3 tilsette. Selskapet leverar breibandtenester i Vest-Telemark + Hjartdal, eit område som krev store investeringskostnader pr kunde. Selskapet dreiv med underskot dei fyrste åra, men har overskot i 2009 og framleis ein solid eigenkapital. Utviklinga er tilfredstillande og selskapet har i dag ca 1600 kundar. VTK si rolle er å eige, bygge og drive fibernettet og fylgje opp vår eigarrolle i Telefiber AS. Fibernettet vart i 2009 bygd vidare ut med ca 48 km slik at samla lengde ved utgangen av året er om lag 580 km. Av desse er 286 km delfinansiert av VTNU via RDA-midlar og anna. VTK har årlege leigeinntekter frå utleige av fiberkablar til Telefiber, men også kostnader til drift og vedlikehald, avskrivingar og finansiering av dei same kablane. Det er ikkje grunn til å tru at leigeinntektene på kort sikt vil dekke meir enn kostnadene. Entreprenørtenester VTK har avslutta vedlikehaldskontrakta med Statens Vegvesen og har heller ingen planer om ta på oss arbeid for andre framover. Vi skal no ha fullt fokus på bygging, fornying og drift av våre eigne anlegg. Kontortenester m.m. I det utvida VTK-bygget har Vest-Telemark Brannvesen, Telefiber AS og Geomatikk AS kontorplass. Geomatikk AS etablerte seg 2. mai 2008 med 2 nyoppretta stillingar. Skafså Kraftverk ANS vert administrert av VTK og vi utfører alle kontorfunksjonane for dei. VTK leverer også kontortenester til VTBV og Telefiber. ØKONOMISK RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Generelt Resultatet for 2009 er det beste nokon gong. Resultatrekneskapen Driftsinntektene er 207,2 mill.kr, som er ein auke på 10,7 mill.kr i høve til

9 Hovudårsakene er vesentleg høgare kraftpris i Tokke og Vinje og auke i inntektsramma for nettdrifta. Kraftkjøp og anna varekjøp er 55,4 mill.kr, som er ein auke på 5,8 mill.kr i høve til Auken skuldast høgare innkjøpspris for kraftlevering til Tokke og Vinje. Postane over gjev eit dekningsbidrag på 151,8 mill.kr som er ein auke på 4,8 mill.kr. Auken skuldast i det vesentlege betre inntening i nettaktiviteten (høgare ramme). Personalkostnadene aukar med berre 3,4 %, trass i ein lønsauke på om lag 6 %. Dette kan forklarast med meir aktivering og endring i andre postar enn direkte løn. Avskrivingane aukar med 1,5 % som fylgje av investeringar i nettet. Andre driftskostnader aukar lite i sum, men endringar på enkelte postar. Kostnader til materiell og tap på krav går ned, medan kostnadene til innkjøpte tenester og erstatningar aukar. Auken i erstatningar skuldast utbetaling av kompensasjon ved straumbrot over 12 timar og diverse utbetalingar for skader på elektrisk utstyr. Driftsresultatet går som fylgje av dette opp med 1,8 mill.kr til 61,3 mill.kr. Driftsresultat (mill.kr) Talet på årsverk VTK totalt Netto finanskostnader minkar med 2,6 mill.kr som fylgje av lågare marknadsrenter. Resultat før skatt aukar med 4,4 mill.kr (11 %) til 52,3 mill.kr. Skattekostnadene vert noko lågare trass i betre resultat. Årsaken er at grunnrenteskatten går ned som fylgje av lågare spotprisar på kraft. Årsresultatet vert med dette 31,9 mill.kr, som er ein auke på 4,6 mill.kr. Finansielle forhold Det er i året aktivert investeringar for 25,7 mill.kr (netto) mot 18,3 mill.kr i Auken skuldast modernisering av Skrevatn Dam og høgare investeringar i nettet. Dei største tiltaka er ymse nettanlegg (14,7 mill.kr), Skrevatn Dam m.m. (4,3 mill.kr) og breiband (3,5 mill.kr). Viser elles til note 11. Brutto investering var på 31,4 mill.kr. Det vart innhenta tilskot på 5,4 mill.kr til nettutbygging (hyttefelt m.m.) og 0,3 mill.kr til breiband. 7 7

10 Akkumulert mindreinntekt i nettet er med renter 5,9 mill.kr ved utgangen av året (jfr note 19). Dette er ein auke på 2,9 mill.kr og skuldast at faktiske nettinntekter i 2009 var lågare enn tildelt ramme gav rom for. Denne mindreinntekta vil bli henta inn i 2010 og åra etter gjennom høgare nettleige og/eller auke i volum. Langsiktig gjeld er uendra gjennom året, men likviditeten er forbetra (jfr kontantstraumanalysa). Eigenkapitalen i selskapet er ved utgangen av året 252 mill.kr (55 %) før avsetjing til utbyte. Med eit utbyte på 20 mill.kr vert eigenkapitalen 232 mill.kr (50 %). Avkastning før skatt på totalkapitalen: 13,7 % Avkastning før skatt på eigenkapital: 22,3 % Balanse Aktiva Passiva Aksjekapital Overkursfond Fri eigenkap. Gjeld Anleggsmidlar Varelager Krav Pengar DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Styrets framlegg: Overføring til fri eigenkapital 11,9 mill.kr Utbytte 20,0 mill.kr Sum disponering 31,9 mill. kr Samla utbetaling/avsetjing til eigarane (renter + utbytte) vert då 28,5 mill.kr i 2009, mot 24,6 mill.kr i Samla utbetaling til eigarane sidan 1999 har då kome opp i 288,6 mill.kr. 8 8

11 Utbytte pr år (mill.kr) Utbytte, akkumulert (mill. kr) , , , , , , , TILSETTE VTK hadde ved utgangen av året 56 tilsette (54 årsverk). I tillegg kjem omlag 6 årsverk i kraftverka som også er med i personalkostnadene. LIKESTILLING Styret har 8 medlemer med personlege varamedlemer. Dei 6 eigarkommunane har rett til ein styreplass kvar. Frå dei tilsette vert det vald 2 medlemer. Styret har ingen kvinner som medlem, men 4 av varamedlemene er kvinner. Kommuneloven har kome med nye krav til kjønnsfordeling i kommunalt eigde AS. VTK vil tilpasse seg desse. Av dei ca 60 årsverka totalt vert omlag 7,5 utført av kvinner (9 personar). Kvinnene er tilsett i kontor- og reinhaldsfunksjonane og er innanfor desse arbeidsområda i stort fleirtal. Avtaleverket og lønssystemet er kjønnsnøytralt, slik at det er lik løn for likt arbeid. VTK har ingen vedteken strategi for å auke talet på kvinner utover det som fylgjer av det generelle avtaleverket innafor KS Bedrift sitt virkeområde. HMS Internkontroll i samsvar med forskrift er i drift. Arbeidsuhell, farlege tilhøve og andre HMSavvik vert registrert og fylgd opp. Alle avvik vert analysert og tiltaksvurdert. I 2009 var det, som i 2008, 1 arbeidsuhell med fråvær (11 dagar). Sjukefråværet i VTK AS var 5,4 % mot 3,6 % i Gjennomsnittet siste 5 år er 3,8 %. VTK er frå medlem av SAMT (Senter for ArbeidsMiljø i Telemark) etter at VTBH vart innfusjonert i denne verksemda. STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Rett etter årtusenskiftet endra VTK sin prisstrategi frå å tilbakeføre verdiskapinga i selskapet til kundane gjennom så låge prisar som råd, til å ha ein prispolitikk som gjev rom for utbyte, sjølv om maksimalt overskot ikkje skal vera målet. Prinsippvedtaket om dette vart gjort på generalforsamlinga i 2002 og utforma i detalj på generalforsamlinga i Vedtaket vart då å auke inntektene i nettet opp mot inntektsramma og ta full marknadspris for kraftproduksjonen. Kraftsalg til kundar i eigarkommunane skulle skje til engrospris. I alle år seinare er denne strategien fylgd opp av selskapet. Dette har gjeve gode økonomiske resultat og store utbetalingar til eigarane. VTK har som mål å auke eigenproduksjonen ved å kjøpe eller ta del i lønsame utbyggingar av små og mellomstore kraftverk og eventuelle prosjekt innom bioenergi-området, primært i Vest- Telemark. VTK sende i august 2007 konsesjonssøknad for utbygging av Lårdalsåi. Søknaden er 9 9

12 under handsaming i NVE. Vi har oversikt over og kontakt med mange grunneigarar med småkraftprosjekt i Vest-Telemark. Vi utarbeider ei enkel teknisk/økonomisk analyse av mogelege småkraftprosjekt utan kostnad for grunneigaren, og tilbyr samarbeid om utbygging og finansiering. Nokre vert realisert av grunneigarane, medan andre stoppar opp av ulike årsaker. Vilkåra for ny fornybar kraft, både på tilskot- og skattesida, har vore under endring og nokre forhold er framleis uavklarte. Felles ordning med Sverige om grøne sertifikat er lova på plass frå 2012, men nærare detaljer og eventuelle overgangsordningar er framleis uavklarte. Dette gjer dei økonomiske analysane usikre. Kraftomsetninga er frå 2003 lagt opp slik at produksjon (og engroshandel) vert handtert uavhengig av sluttbrukarsalet. Dette er ein konsekvens av den nye pris- og utbytepolitikken, og at Tokke/Vinje stiller med kraftoppdekkinga sjølve til fast låg pris med grunnlag i særavtala. Styret legg til grunn at kraftomsetninga framleis skal skje utan dekningsbidrag (dvs salg til innkjøpspris). Når det gjeld nettdrift er selskapets mål å halde sin posisjon som rimeleg effektiv etter NVE sin målestokk, og meir effektiv enn gjennomsnittet. Denne målsetjinga har vi oppfylt til no. Dette sikrar ei inntektsramme som gjev rom for normal avkastning på kapitalen. Det har i mange år no vore stor aktivitet i utbygging av straum til gamle og nye hyttefelt. Ein viss reduksjon har vi merka etter finanskrisa i 2008, men framleis er det ein jamn etterspørsel etter hyttestraum. Mykje av VTK sitt høgspentnett vart bygd ut på 40-, 50- og 60-talet og behovet for vedlikehald og fornying aukar på. Desse anlegga er systematisk vurdert og rangert som grunnlag for årlege fornyingsplanar. Alle sikringsanlegg i mastetrafoar må byggast om for bakkebetjening innan utgangen av I praksis vil dette som hovudregel medføre ombygging til bakkemonterte nettstasjonar. For å redusere KILE-kostnadene, og dermed auke leveringskvaliteten, vil vidare utbygging av overvakings- og fjernstyringssystemer vera eit prioritert område framover. Inntektsrammesystemet synest å gje VTK tilfredsstillande økonomiske vilkår i åra framover, noko som bør kunne sikre ressursar til nødvendig fornying og forbetring av nettet. Sidan 1995 har VTK bygd ut fibersamband til eige bruk. På generalforsamlinga i 2004 gav eigarane styret fullmakt til å setja i gang utbygging av eit breibandnett til allmenn bruk. Grunngjevinga var mellom anna at god breibandsdekning til ein akseptabel pris er ein føresetnad for næringsutvikling, undervisning, nyskaping, gode offentlege tenester og interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark i åra framover. Ved utgangen av 2009 har VTK ca 580 km fibernett i drift. Den kommersielle utnyttinga av dette nettet er Telefiber sitt ansvar. Så langt vi kjenner til er det no i praksis tilnærma full breibandsdekning i Vest-Telemark til fastbuande. Utfordringane framover, for VTK som eigar, er strategiske avklaringar i høve til FTTH (fiber to the home) og utvida samarbeid i ATB (Agder, Telemark og Buskerud). VTK har ein svært stabil arbeidsstokk. Dette er viktig når så mykje av aktiviteten krev oversikt over, og lokalkunnskap om, eit svært stort geografisk område med tilhøyrande tekniske anlegg. Med den utviklinga ein no har på arbeidsmarknaden, vil truleg VTK bli oppfatta som ein trygg og god arbeidsplass. Selskapet vil likevel ha fokus på å behalde og rekruttere personell gjennom å syte for at VTK er ein attraktiv arbeidsplass. I 2008 er det innført seniorpolitiske tiltak med positiv effekt. Styret takkar alle tilsette for god innsats i Styret meiner at VTK har ei stabil utvikling og ein solid økonomi, og at selskapet difor også framover vil kunne oppfylle dei mål eigarane til ei kvar tid har for selskapet. Føresetnaden for halde fram drifta er difor til stades

13 Høydalsmo 31. desember 2009 / 21. mai 2010 Rolf Normann (leiar) Magne Wraa (nestleiar) Lars Arvid Bjørgulfson Torgrim Thomassen Magne Reinstaul Kåre Rønningen Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.dir.) 11 11

14 RESULTATREKNESKAP 2009 (Tal i 1000 kr.) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS Kraftsalg Nettinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og anna varekjøp Personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattar Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overført til fri eigenkapital Avsett til utbyte SUM DISPONERINGAR 12

15 BALANSE (1000 kr) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS EIGENDELAR Immaterielle eigendelar Varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Varelager Kortsiktige krav Pengemidlar Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Styret i VTK, 21. mai 2010 Rolf Normann Magne Wraa Lars Arvid Bjørgulfson (styreleiar) (nestleiar) Kåre Rønningen Magne Reinstaul Torgrim Thomassen Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.direktør) 13

16 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Tilgang av midlar: Årets overskot Ordinære avskrivingar Avskriving på kraftkontrakt Endring i utsett skattefordel Sum tilgang Disponering av midlar: Aktiverte investeringar Avdrag på lån Kjernekapitalinnskot VTKP Kjøp av aksjar Utbytte Sum disponering Endring i arbeidskapital Endring varelager Endring kortsiktige krav Endring betalingsmidlar Endring omløpsmidlar Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital

17 ØKONOMISKE HOVUDTAL Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Lønsemd: 30,0 31,0 A) Resultatgrad % 30,6 31,7 0,46 0,44 B) Kapitalens omløpstid 0,45 0,44 13,8 13,6 C) Totalrentabilitet = A*B % 13,7 13,9 Finansiering: 97,0 98,8 Anleggsmidlanes finansiering % 97,0 98,8 Soliditet: 50,1 49,3 Eigenkapital % 50,2 49,4 Likviditet: 1,20 1,08 Grad 1 1,20 1,08 1,09 0,96 Grad 2 1,09 0,96 Resultatgrad = (Driftsresultat + finansinntekter) / Driftsinntekter Kapital. oml. = (Driftsinntekter / Gj.snittleg totalkapital Totalrentabil. = (Driftsresultat + finansinntekter) / Gj.snittleg totalkapital Anl.midl. fin. = Anleggsmidlar / (Langsiktig gjeld + eigenkapital) Grad 1 = Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld Grad 2 = (Bet.midlar + kortsiktige krav)/kortsiktig gjeld 15

18 NOTER TIL REKNESKAPET OG BALANSEN Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og norske rekneskapsstandardar. Klassifisering Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk samt eigedelar som forfell meir enn eitt år etter balansedagen er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Anleggsmidlar er oppført til kostpris. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid er avskrivne planmessig. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterium lagt til grunn. Immaterielle eigedelar Selskapet har ein stor utsett skattefordel som skuldast skilnad mellom bokførte verdiar og skattemessig fastsette verdiar på kraftanlegg og nettinstallasjonar. Sjå eigen skattenote. Balanseført goodwill stammar frå kjøpet av Nissedal Kommunale Elverk i 2000 samt næringsfond ved omgjering til tidsuavgrensa konsesjon for Åmdal og Osen kraftverk. Kjøpt goodwill blir avskriven over 5 år, medan næringsfond ikkje vert avskrive. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er avskrivne over forventa økonomisk levetid. Anleggsmidlar tilhøyrande nett er avskrivne lineært i samsvar med retningsliner frå NVE. Viser til eigen note. Andelar Eigardelar i Skafså Kraftverk ANS (67 %) og Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) er vurdert etter bruttometoden for resultat og nettometoden for balansen. Andel av inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld er innarbeidd linje for linje i rekneskapet. Aksjar Aksjar i andre selskap er vurdert til å vera anleggsmidlar og er difor oppført til kostpris, men vert nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Varelager Varelager er verdsett til lågast verdi av verkeleg pris og innkjøpspris. Ein del av varelageret (3,5 mill. kr) er rekna som beredskapslager og oppført som anleggsmiddel under nettanlegg. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Pensjonar VTK har eigen pensjonskasse. Ordninga omfattar alle tilsette med arbeidstid over 15 t/veke i VTK AS, Skafså Kraftverk ANS og Telefiber AS. Storleiken på framtidige ytingar er avhengig av talet på oppteningsår, lønsnivå ved pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Pensjonsforpliktingane er aktuarberekna til 60,7 mill. kr med 100 % dekningsgrad og ei grunnlagsrente på 3 % (realrente)

19 NOTER (1 000 kr) Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 1 Kraftsalg Sluttbrukarar Engros m.m Sum kraftsalg Note 2 Nettinntekter Utleige av anlegg Tariffinntekt, produksjon Tariffinntekt, forbruk Sum avrekna nettinntekter Korreksjon frå året før Meir(-)/mindre(+)inntekt (jfr note 19) Sum nettinntekter Note 3 Andre driftsinntekter Entreprenørinntekter Diverse inntekter Sum andre driftsinntekter Note 4 Kraftkjøp og anna varekjøp Kraftkjøp Langsiktig Kraftkontrakt Overføringskostnader Anna varekjøp Sum kraftkjøp og anna varekjøp Note 5 Personalkostnader Løn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader (brutto) Aktiverte personalkostnader Sum personalkostnader (drift) Løn til adm.dir. i VTK AS er utbetalt med kr Samla styregodtgjersle er kr Ingen tilsette eller styremedlemer har lån i selskapet Note 6 Andre driftskostnader Materiell, verktøy m.m Arbeid og tenester frå andre *) Eigedomskatt Konsesjonsavgift Erstatningar Tap på krav Diverse driftskostnader Sum andre driftskostnader *) Herav honorar til revisor med kr for revisjon og kr for andre tenester 17

20 Konsern VTK Tekst VTK AS VTK Note 7 Finansinntekter Renter meir-/ mindreinntekt (netto) Renteinntekter bank Andre finansinntekter Sum finansinntekter Note 8 Finanskostnader Renter på lån frå eigarane Renter på banklån Andre finanskostnader Sum finanskostnader Note 9 Skattepliktig inntekt og skattekostnad A. Endring i grunnlag for utsett skattefordel Mellombels skilnad omløpsmidlar Mellombels skilnad anleggsmidlar Gevinst- og tapskonto Sum mellombels skilnader Utsett skattefordel Endring utsett skattefordel B. Skattepliktig inntekt Resultat før skatt Permanente skilnader Endring i mellombels skilnader Skattepliktig inntekt C. Skattekostnad Inntektsskatt Motrekna naturressursskatt Betalbar inntektskatt Naturressursskatt Grunnrenteskatt Sum betalbar skatt Endring utsett skatt Sum årets skattekostnad Korreksjon vedk. tidlegare år Sum skattekostnad Note 10 Immaterielle eigendelar Konsesjonar (næringsfond) Utsett skattefordel Goodwill Sum immaterielle eigendelar

21 Note 11 Varige driftsmidlar Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Bygningar Kraftverk Nettanlegg Transportmidlar, inventar og utstyr Sum varige driftsmidlar Driftsmidlar og avskrivingar Inventar, Goodwill og utstyr og transportm. rettighetar Nettanlegg Kraftverk Bygn. og anna eigedom (tal i 1000 kr) Bokført verdi Ansk. kostnad Årets tilgang Årets avgang Ansk. kostnad Akk. avskriv Bokført verdi Årets avskrivingar Avskr. satsar 10-25% 20% 0-2 % 0-3 % 0-1% SUM Note 12 Finansielle anleggsmidlar 0 0 Skafså Kraftverk ANS (67%) Sundsbarm Kraftverk (8,5%) Sum andelar i integrerte selskap VTK's pensjonskasse ( 100%) KLP Sum øvrige andelar Norsk Enøk og Energi AS Grunnåi Kraftverk AS (15%) Telefiber AS (40%) Langemoen energigjenvinning AS Sum aksjar i andre selskap Kraftkontrakt m.m Lån til Telefiber AS Sum langsiktige krav Sum finansielle anleggsmidlar Note 13 Varelager Varer til eige bruk (nettverksemda) Varer for vidaresal Sum varelager

22 Note 14 Kortsiktige krav Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Kundekrav, abonnentar Kundekrav, andre Levert ikkje fakturert Avsetjing til tap på kundekrav Sum kundekrav Mindreinntektsfond (inkl. renter) Andre krav Sum andre kortsiktige krav Sum kortsiktige krav Note 15 Pengemidlar Kasse Bankinnskot Sum pengemidlar Note 16 Eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Annan (fri) eigenkapital Årets overskot Utbytte Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Aksjekapitalen er fordelt på aksjar á kr 1000 Eigarar: Fyresdal kommune aksjar Kviteseid kommune aksjar Nissedal kommune aksjar Seljord kommune aksjar Tokke kommune aksjar Vinje kommune aksjar Note 17 Langsiktig gjeld Lån frå kundar (obligasjonsinnskot) Lån i kredittinstitusjonar *) Gjeld til eigarkommunane Sum langsiktig gjeld *) Låna er hjå norske kredittinstitusjonar i norske kroner 20

23 Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 18 Kortsiktig gjeld Kassakreditt (limit 40 mill.) Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekksmidlar Meirverdiavgift Arbeidsgjevaravgift Forbruksavgift (elavgift) Avsett utbyte Feriepengar Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 19 Nettinformasjon Inntektsramme frå NVE Justering for kapitalkostnader Kjøp av overføringstenester (netto) Eigedomskatt, nett KILE-kostnader (-)/inntekter (+) Total tillatt inntekt Avrekna nettinntekter Meir (-)/mindre (+)inntekt frå årets drift Korreksjonar frå tidlegare år Bokført meir(-)/mindre(+)inntekt i året Tilbf.saldo 1.1. meir/mindrenntekt inkl renter Saldo meir(-)/mindre(+)inntekt pr Saldo renter meir(-)/mindre(+)inntekt pr

24 22

25

26 Vest-Telemark Kraftlag AS Foretaksnummer HOVUDKONTOR AVD. KONTOR 3891 Høydalsmo Tlf E-post: Internett: Treungen

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2015 2015 2014 Note: Driftsinntekter 3 989.504 452.372 Kommunal underskotsgaranti 28.705 84.164 Sum inntekter 1.018.209 536.536 Vederlag drift

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Sakliste 1. Registrering 2. Val av møtestyrar 3. Orientering om årsrekneskapen for 2015 4. Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer