VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2009. 69. driftsår. Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid"

Transkript

1 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året driftsår Trafokiosk i Listøyl hyttefelt, Vågslid Foto: Aslak Bekhus

2

3 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag vart stifta 13. september 1940 som eit selskap der deltakarane hadde avgrensa økonomisk ansvar (BA). I 1981 vart Kilen Kraftlag i Kviteseid overteke og i 2000 vart Nissedal Kommunale Elverk (NKE) innfusjonert. Nissedal kommune gjekk då inn på eigarsida i VTK i høve til dei verdiane som låg i verksemda. NKE var stifta i Som fylgje av lovendring (lov om interkommunale selskap 41) vart VTK (BA) omorganisert til aksjeselskap (VTK AS) med verknad frå Omorganiseringa skjedde ved namneendring og nye vedtekter. Aksjekapitalen på 100 mill.kr vart fordelt i same høve som andelskapitalen i BA-et. Eigarane har inngått avtale som regulerar aksjeomsetning og styrevalg m.m. Vedtaket om omorganisering vart gjort i representantskapet og var samrøystes. EIGARSKAP OG FØREMÅL VTK er eigd av Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommunar. Nissedal eig 5 %, dei andre 19 % kvar. Aksjekapitalen er på 100 mill.kr. Konsesjonsområdet dekker dei same kommunane med unntak av Fjågesund i Kviteseid, Felle og Haugsjå i Nissedal og Rauland i Vinje. Området utgjer omlag 40 % av Telemark fylkes areal. VTK har forretningskontor i Høydalsmo i Tokke kommune, og ei avdeling i Treungen. Føremålet med selskapet er elnett, kraftproduksjon, kraftomsetning, elektroinstallasjon, teletenester og liknande. VTK er medeigar i produksjonsselskapa Skafså Kraftverk ANS (67 %), Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) og Grunnåi Kraftverk AS (15 %). Til saman gjev dette 240 GWh i eigenproduksjon. Vidare har VTK 40 % i breibandselskapet Telefiber AS. HOVUDTAL VTK har om lag nettkundar og talet aukar med i året. I høve til talet på abonnentar har VTK eit omfattande nett: 112 km regionalnett 7 transformatorstajonar 1025 km høgspentnett 6 koplingsstasjonar 1720 km lågspentnett 901 nettstasjonar VTK sine aktivitetar sysselset ved utgangen av året 62 personar (60 årsverk), av desse er 6 årsverk tilknytta produksjons-selskapa. Dei fleste er medlemer i VTK s eigen pensjonskasse som har eit pensjonsfond på ca 70 mill.kr. 1 1

4 OVERSIKT OVER EIGARSKAP pr Vest-Telemark Kraftlag AS Skafså Kraftverk ANS (67 %) VTK Pensj.kasse (100 %) Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) Grunnåi Kraftverk AS (15 %) Telefiber AS (40 %) Reknskapsmessig inkludert i VTK AS. Eigne skattesubjekt. Ikkje inkludert i rekneskapet til VTK AS. ORGANISASJON OG LEIING Vest-Telemark Kraftlag AS Generalforsamling Styret 8 medlemmer Adm. direktør PRODUKSJON m.m. Energisjef Aslak Ofte NETT Nettsjef Øyvind Tore Kleiv ØKONOMI/KONTOR Kontorsjef Terjei Mjaaland DLE Tilsynsleiar Tor Ivar Berge Dagleg leiing Skafså Nettdrift Økonomi DLE Kraftomsetning engros Nyanlegg Måling og avrekning Målarar Energiutgreiing Entreprenørtenester Kraftsalg detalj Ny produksjon Fiber EDB Kontortenester Personal Styreleiar: Rolf Normann (Arne Aase) Tokke Styret nestleiar: Magne Wraa (Gunnar Ruud) Kviteseid Styremedlemer: Lars A. Bjørgulfson (Guro Libjå) Fyresdal Kåre Rønningen (Johanne Vejrup) Nissedal Magne Reinstaul (Iselin B. Stundal) Seljord Torgrim Thomassen (Marit Haugland) Vinje Aslak Bekhus (Tor Ivar Berge) (vald av tilsette) Jarle Solbu (Steinar Mandt) (vald av tilsette) Dagleg leiar: Adm.direktør Ketil Kvaale Revisor: Revisorteam Vest-Telemark A/S v/reg.revisor Vetle H. Olsnes (Namna i parantes er personlege varamedlemer). 2 2

5 STYRETS ÅRSMELDING GENERELT OM ÅRET Samandrag År 2009 var eit år med litt meir nedbør (juli månad) og litt varmare (1 grad) enn normalt. Produksjonen var litt høgare enn normalt. Kraftprisane var relativt stabile gjennom året etter eit fall i 1. kvartal og låg i snitt på 29,5 øre/kwh; - 10 % nedgang i høve til Innom nettverksemda var det også i 2009 stor aktivitet i samband med nyanlegg (hytter), ombygging av høgspentanlegg og fiberbygging. Leveringskvaliteten var på normalnivå og om lag som i 2008, sjølv om januar månad gav vaktmannskapet store utfordringar. Økonomisk sett var 2009 det beste nokon gong. Høge nettinntekter, gevinst på prissikring og moderat kostnadsauke var grunnlaget for dette. Produksjon og kraftsalg engros I 2009 var det ref Åmdal Kraftverk 8 % meir nedbør enn normalt, og det var særleg juli månad som gav tillegget. No kom vinteren tidleg i 2009, noko som medførte at mykje av nedbøren i 4. kvartal kom som sno. Dette vart kompensert med meir tapping frå vassmagasina. Totalt gav dette ein årsproduksjon på 322 GWh eller om lag 10 % høgare enn normalt. VTK sin andel av produksjonen i Skafså kraftverk og Sundsbarm kraftverk vart 252 GWh, mot 245 GWh i 2008 og 257 GWh i Midlare spotpris fall frå 32,4 til 29,5 øre/kwh. Denne prisnedgangen på 10 % vart kompensert med produksjonsauke på 3 % og godt resultat på prissikring, slik at dekningsbidraget frå denne delen av VTK vart om lag som året før. Driftsresultatet frå dette området vart om lag som i fjor og utgjer 75 % av den totale verdiskapinga i VTK før skatt. Etter skatt er andelen noko lågare, då skattenivået er vesentleg høgare på produksjon enn nett. VTK sin 15 %-eigardel i Grunnåi Kraftverk AS er ikkje med i desse tala då dette selskapet rekneskapsmessig står på eigne bein. Selskapet hadde eit normalt bra år i 2009, med eit resultat etter skatt på 3,3 mill.kr. Kraftproduksjon (GWh) Spotpris ref Oslo (øre/kwh) Kraftsalg til sluttbrukarar VTK sel berre til sluttbrukarar i eigarkommunane. Marknadsandelen målt i volum er 92 %, som i fjor. Dei kundane VTK ikkje har er stort sett landsdekkande kjeder og firma som har sentrale avtaler med ein leverandør. 3 3

6 Prispolitikken til VTK er å selje til innkjøpspris. Dersom ein set vanleg dekningsbidrag (påslag) til 2 øre/kwh, gav denne aksjonærstyrte prispolitikken ei verditilbakeføring til kundane på om lag 4 mill.kr. Denne prispolitikken er også lagt til grunn i budsjettet for Då denne aktiviteten har null i dekningsbidrag gjev den eit lite negativt resultatbidrag. Dette er inkludert i resultattala for produksjon/engrosomsetjing over. I Tokke og Vinje er det kommunestyret som fastset innkjøpsprisen, medan det i dei andre kommunane er engrosmarknadsprisen som er styrande. I Tokke auka prisen med 65 % frå 15 til 25 øre/kwh i snitt. I Vinje auka prisen med 48 % frå 12,5 til 18,5 øre/kwh. Utviklinga skuldast ikkje auka pris på særavtalekrafta inn til kommunane, men heller eit ynskje frå kommunane om større inntekter frå denne kraftavtala. I Vinje vart prisen i 2008 redusert med 1 øre/kwh som kompensasjon for at eigedomskatt på nettet vart innkravd i VTK sin del av kommunen, men ikkje innom Rauland Kraftforsyningslag sitt område. Slik reduksjon er ikkje gjeve i For forsyning av dei andre kommunane vert det kjøpt inn kraft i marknaden. Vekta pris i 2009 var her 29,6 øre/kwh mot 34, 23, 40, 24, 25 og 32 øre/kwh åra før. Salg til sluttkundar (GWh) Avrekna kraftpris kundar (ekskl. mva) Fyr, Kvi, Nis, Sel Tokke Vinje Nett I 2009 var det, som i 2008, utbyggingar til nye hyttefelt, ombygging og fornying av høgspentnettet og fiber som stod i fokus. Det vart bygd 12,4 km 22 kv jordkabel, 7 nye nettstasjonar (+ ombygging av 13 stk) og 26 km lågspent jordkabel. Målsetjinga er å nytte jordkabel ved alle nyanlegg og fornyingar i høgspent- og lågspentnettet. Andel jordkabel i høgspentnettet auka frå 19 % til 20 % og i lågspentnettet frå 39 % til 40 %. Andel jordkabel (i % av km nett) Fiberkabel (km) I 2002 vart VTK, som dei fleste andre nettselskap, pålagt ekstraordinær skogrydding i og langs alle linjegater. I perioden 2002 til 2007 rydda vi både høgspent- og lågspentnettet til ein samla kostnad på om lag 18 mill.kr. I 2008 og 2009 har vi gjennomført vedlikehaldsrydding i samsvar med plan til ein kostnad på 2-2,5 mill.kr i året. Av dette er 70 % kostnader til innleigde firma. 44

7 Innmåling, registrering og dokumentasjon av nettet er godt i gang. Planen er å ha ein fullstendig digital oversikt innan utgangen av Arbeidet vert utført av eksterne firma. Nye vedlikehaldsrutiner for det digitale nettarkivet er innført frå Talet på nettkundar auka med 207 (netto) mot 217 året før. Bruttoauken er på 233 kundar, herav 210 nye hytter. Avviket mellom brutto og nettotal har sin årsak i nedgang i antal abonnement på byggestraumskåp. Nedgangen i talet på nye hyttekundar held fram etter toppåret 2007 (320). Aktivitetsreduksjonen er større enn tala viser. VTK overtok det private lågspentnettet på Naurak i Nissedal, noko som gav ein hyttetilgang på ca 40 gamle hytter. Kraftforbruk ref kunde (GWh) Nettleige inkl. fastbeløp, ekskl. off. avgifter (øre/kwh) Forbruket hjå VTK sine kundar var 265,5 GWh inklusiv overføringstap. Dette er ein auke på 3,3 % i høve til året før og er det høgaste forbruket nokon gong. Også 2008 var eit rekordår med 257,1 GWh. Då temperaturen var om lag den same som i 2008, må forbruksveksten i hovudsak skuldast fleire kundar og høgare forbruk pr kunde. Driftsregulariteten var middels med ein målt regularitet på 99,94 % mot 99,95 og 99,93 åra før. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 5 timar straumlaust i løpet av året. Planlagt utkopling pga arbeid på anlegga utgjorde 15 % av ikkje levert energi (ILE), medan ymse feil i nettet stod for 85 %. Vind, snø og trefall stod for 70 % av driftsforstyrringane, medan teknisk svikt var årsaken i 20 % av tilfella. Resten (10 %) er ukjent årsak eller menneskeleg aktivitet (graving, tømmerhogst og liknande). Særleg råka var Nissedal og Fyresdal pga mykje feil som fylgje av våt snø og trebrekk. Her fekk vi utkoplingar lenger enn 12 timar i enkelte områder, noko som gav erstatningsutbetalingar på 0,4 mill.kr. Dei totale KILE-kostnadene i 2009 var 7,0 mill.kr, noko som er ei dobling i høve til året før. Mesteparten av dette skuldast ein sterk auke i satsane pr ILE. KILE-kostnad (kr/kwh) Leveringsregularitet. Midlare utkoplingstid. (timar) Serie

8 VTK hadde i 2009 nokre tilfeller der straumen førte til skader på bygningar og inventar, mellom anna brann eit hus ned til grunnen som fylgje av overspenningar inn på anlegget i samband med jordfeil i høgspentnettet. VTK har i nokre av desse sakene blitt erstatningspliktig. Store skader vert dekt av vår ansvarsforsikring. Lovverket er endra dei seinare år slik at terskelen for å koma i ansvarsposisjon er lågare enn tidlegare. Avrekna nettinntekter frå forbrukarar auka med 2,2 mill.kr til 76,6 mill.kr. Då nettleiga var uendra frå 2008 til 2009 skuldast auken forbruksveksten aleine. Sidan inntektene frå produksjonskundar og utleige av nett gjekk ned noko meir, fekk vi totalt ein inntektsreduksjon på 0,3 %. For 2010 er nettleiga sett opp med 10 % for å utnytte inntektsramma. Dei totale bokførte nettinntektene vart 90,6 mill.kr mot 85,8 mill.kr i 2008 (jfr note 2). Driftsresultatet for nettdrifta vart ca 15 mill.kr eller om lag 25 % av det totale driftsresultatet. Anna verksemd Breiband VTK eig 40 % av Telefiber AS. Selskapet vart stifta og held til i VTK-bygget med 3 tilsette. Selskapet leverar breibandtenester i Vest-Telemark + Hjartdal, eit område som krev store investeringskostnader pr kunde. Selskapet dreiv med underskot dei fyrste åra, men har overskot i 2009 og framleis ein solid eigenkapital. Utviklinga er tilfredstillande og selskapet har i dag ca 1600 kundar. VTK si rolle er å eige, bygge og drive fibernettet og fylgje opp vår eigarrolle i Telefiber AS. Fibernettet vart i 2009 bygd vidare ut med ca 48 km slik at samla lengde ved utgangen av året er om lag 580 km. Av desse er 286 km delfinansiert av VTNU via RDA-midlar og anna. VTK har årlege leigeinntekter frå utleige av fiberkablar til Telefiber, men også kostnader til drift og vedlikehald, avskrivingar og finansiering av dei same kablane. Det er ikkje grunn til å tru at leigeinntektene på kort sikt vil dekke meir enn kostnadene. Entreprenørtenester VTK har avslutta vedlikehaldskontrakta med Statens Vegvesen og har heller ingen planer om ta på oss arbeid for andre framover. Vi skal no ha fullt fokus på bygging, fornying og drift av våre eigne anlegg. Kontortenester m.m. I det utvida VTK-bygget har Vest-Telemark Brannvesen, Telefiber AS og Geomatikk AS kontorplass. Geomatikk AS etablerte seg 2. mai 2008 med 2 nyoppretta stillingar. Skafså Kraftverk ANS vert administrert av VTK og vi utfører alle kontorfunksjonane for dei. VTK leverer også kontortenester til VTBV og Telefiber. ØKONOMISK RESULTAT OG FINANSIELLE FORHOLD Generelt Resultatet for 2009 er det beste nokon gong. Resultatrekneskapen Driftsinntektene er 207,2 mill.kr, som er ein auke på 10,7 mill.kr i høve til

9 Hovudårsakene er vesentleg høgare kraftpris i Tokke og Vinje og auke i inntektsramma for nettdrifta. Kraftkjøp og anna varekjøp er 55,4 mill.kr, som er ein auke på 5,8 mill.kr i høve til Auken skuldast høgare innkjøpspris for kraftlevering til Tokke og Vinje. Postane over gjev eit dekningsbidrag på 151,8 mill.kr som er ein auke på 4,8 mill.kr. Auken skuldast i det vesentlege betre inntening i nettaktiviteten (høgare ramme). Personalkostnadene aukar med berre 3,4 %, trass i ein lønsauke på om lag 6 %. Dette kan forklarast med meir aktivering og endring i andre postar enn direkte løn. Avskrivingane aukar med 1,5 % som fylgje av investeringar i nettet. Andre driftskostnader aukar lite i sum, men endringar på enkelte postar. Kostnader til materiell og tap på krav går ned, medan kostnadene til innkjøpte tenester og erstatningar aukar. Auken i erstatningar skuldast utbetaling av kompensasjon ved straumbrot over 12 timar og diverse utbetalingar for skader på elektrisk utstyr. Driftsresultatet går som fylgje av dette opp med 1,8 mill.kr til 61,3 mill.kr. Driftsresultat (mill.kr) Talet på årsverk VTK totalt Netto finanskostnader minkar med 2,6 mill.kr som fylgje av lågare marknadsrenter. Resultat før skatt aukar med 4,4 mill.kr (11 %) til 52,3 mill.kr. Skattekostnadene vert noko lågare trass i betre resultat. Årsaken er at grunnrenteskatten går ned som fylgje av lågare spotprisar på kraft. Årsresultatet vert med dette 31,9 mill.kr, som er ein auke på 4,6 mill.kr. Finansielle forhold Det er i året aktivert investeringar for 25,7 mill.kr (netto) mot 18,3 mill.kr i Auken skuldast modernisering av Skrevatn Dam og høgare investeringar i nettet. Dei største tiltaka er ymse nettanlegg (14,7 mill.kr), Skrevatn Dam m.m. (4,3 mill.kr) og breiband (3,5 mill.kr). Viser elles til note 11. Brutto investering var på 31,4 mill.kr. Det vart innhenta tilskot på 5,4 mill.kr til nettutbygging (hyttefelt m.m.) og 0,3 mill.kr til breiband. 7 7

10 Akkumulert mindreinntekt i nettet er med renter 5,9 mill.kr ved utgangen av året (jfr note 19). Dette er ein auke på 2,9 mill.kr og skuldast at faktiske nettinntekter i 2009 var lågare enn tildelt ramme gav rom for. Denne mindreinntekta vil bli henta inn i 2010 og åra etter gjennom høgare nettleige og/eller auke i volum. Langsiktig gjeld er uendra gjennom året, men likviditeten er forbetra (jfr kontantstraumanalysa). Eigenkapitalen i selskapet er ved utgangen av året 252 mill.kr (55 %) før avsetjing til utbyte. Med eit utbyte på 20 mill.kr vert eigenkapitalen 232 mill.kr (50 %). Avkastning før skatt på totalkapitalen: 13,7 % Avkastning før skatt på eigenkapital: 22,3 % Balanse Aktiva Passiva Aksjekapital Overkursfond Fri eigenkap. Gjeld Anleggsmidlar Varelager Krav Pengar DISPONERING AV ÅRSRESULTATET Styrets framlegg: Overføring til fri eigenkapital 11,9 mill.kr Utbytte 20,0 mill.kr Sum disponering 31,9 mill. kr Samla utbetaling/avsetjing til eigarane (renter + utbytte) vert då 28,5 mill.kr i 2009, mot 24,6 mill.kr i Samla utbetaling til eigarane sidan 1999 har då kome opp i 288,6 mill.kr. 8 8

11 Utbytte pr år (mill.kr) Utbytte, akkumulert (mill. kr) , , , , , , , TILSETTE VTK hadde ved utgangen av året 56 tilsette (54 årsverk). I tillegg kjem omlag 6 årsverk i kraftverka som også er med i personalkostnadene. LIKESTILLING Styret har 8 medlemer med personlege varamedlemer. Dei 6 eigarkommunane har rett til ein styreplass kvar. Frå dei tilsette vert det vald 2 medlemer. Styret har ingen kvinner som medlem, men 4 av varamedlemene er kvinner. Kommuneloven har kome med nye krav til kjønnsfordeling i kommunalt eigde AS. VTK vil tilpasse seg desse. Av dei ca 60 årsverka totalt vert omlag 7,5 utført av kvinner (9 personar). Kvinnene er tilsett i kontor- og reinhaldsfunksjonane og er innanfor desse arbeidsområda i stort fleirtal. Avtaleverket og lønssystemet er kjønnsnøytralt, slik at det er lik løn for likt arbeid. VTK har ingen vedteken strategi for å auke talet på kvinner utover det som fylgjer av det generelle avtaleverket innafor KS Bedrift sitt virkeområde. HMS Internkontroll i samsvar med forskrift er i drift. Arbeidsuhell, farlege tilhøve og andre HMSavvik vert registrert og fylgd opp. Alle avvik vert analysert og tiltaksvurdert. I 2009 var det, som i 2008, 1 arbeidsuhell med fråvær (11 dagar). Sjukefråværet i VTK AS var 5,4 % mot 3,6 % i Gjennomsnittet siste 5 år er 3,8 %. VTK er frå medlem av SAMT (Senter for ArbeidsMiljø i Telemark) etter at VTBH vart innfusjonert i denne verksemda. STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER Rett etter årtusenskiftet endra VTK sin prisstrategi frå å tilbakeføre verdiskapinga i selskapet til kundane gjennom så låge prisar som råd, til å ha ein prispolitikk som gjev rom for utbyte, sjølv om maksimalt overskot ikkje skal vera målet. Prinsippvedtaket om dette vart gjort på generalforsamlinga i 2002 og utforma i detalj på generalforsamlinga i Vedtaket vart då å auke inntektene i nettet opp mot inntektsramma og ta full marknadspris for kraftproduksjonen. Kraftsalg til kundar i eigarkommunane skulle skje til engrospris. I alle år seinare er denne strategien fylgd opp av selskapet. Dette har gjeve gode økonomiske resultat og store utbetalingar til eigarane. VTK har som mål å auke eigenproduksjonen ved å kjøpe eller ta del i lønsame utbyggingar av små og mellomstore kraftverk og eventuelle prosjekt innom bioenergi-området, primært i Vest- Telemark. VTK sende i august 2007 konsesjonssøknad for utbygging av Lårdalsåi. Søknaden er 9 9

12 under handsaming i NVE. Vi har oversikt over og kontakt med mange grunneigarar med småkraftprosjekt i Vest-Telemark. Vi utarbeider ei enkel teknisk/økonomisk analyse av mogelege småkraftprosjekt utan kostnad for grunneigaren, og tilbyr samarbeid om utbygging og finansiering. Nokre vert realisert av grunneigarane, medan andre stoppar opp av ulike årsaker. Vilkåra for ny fornybar kraft, både på tilskot- og skattesida, har vore under endring og nokre forhold er framleis uavklarte. Felles ordning med Sverige om grøne sertifikat er lova på plass frå 2012, men nærare detaljer og eventuelle overgangsordningar er framleis uavklarte. Dette gjer dei økonomiske analysane usikre. Kraftomsetninga er frå 2003 lagt opp slik at produksjon (og engroshandel) vert handtert uavhengig av sluttbrukarsalet. Dette er ein konsekvens av den nye pris- og utbytepolitikken, og at Tokke/Vinje stiller med kraftoppdekkinga sjølve til fast låg pris med grunnlag i særavtala. Styret legg til grunn at kraftomsetninga framleis skal skje utan dekningsbidrag (dvs salg til innkjøpspris). Når det gjeld nettdrift er selskapets mål å halde sin posisjon som rimeleg effektiv etter NVE sin målestokk, og meir effektiv enn gjennomsnittet. Denne målsetjinga har vi oppfylt til no. Dette sikrar ei inntektsramme som gjev rom for normal avkastning på kapitalen. Det har i mange år no vore stor aktivitet i utbygging av straum til gamle og nye hyttefelt. Ein viss reduksjon har vi merka etter finanskrisa i 2008, men framleis er det ein jamn etterspørsel etter hyttestraum. Mykje av VTK sitt høgspentnett vart bygd ut på 40-, 50- og 60-talet og behovet for vedlikehald og fornying aukar på. Desse anlegga er systematisk vurdert og rangert som grunnlag for årlege fornyingsplanar. Alle sikringsanlegg i mastetrafoar må byggast om for bakkebetjening innan utgangen av I praksis vil dette som hovudregel medføre ombygging til bakkemonterte nettstasjonar. For å redusere KILE-kostnadene, og dermed auke leveringskvaliteten, vil vidare utbygging av overvakings- og fjernstyringssystemer vera eit prioritert område framover. Inntektsrammesystemet synest å gje VTK tilfredsstillande økonomiske vilkår i åra framover, noko som bør kunne sikre ressursar til nødvendig fornying og forbetring av nettet. Sidan 1995 har VTK bygd ut fibersamband til eige bruk. På generalforsamlinga i 2004 gav eigarane styret fullmakt til å setja i gang utbygging av eit breibandnett til allmenn bruk. Grunngjevinga var mellom anna at god breibandsdekning til ein akseptabel pris er ein føresetnad for næringsutvikling, undervisning, nyskaping, gode offentlege tenester og interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark i åra framover. Ved utgangen av 2009 har VTK ca 580 km fibernett i drift. Den kommersielle utnyttinga av dette nettet er Telefiber sitt ansvar. Så langt vi kjenner til er det no i praksis tilnærma full breibandsdekning i Vest-Telemark til fastbuande. Utfordringane framover, for VTK som eigar, er strategiske avklaringar i høve til FTTH (fiber to the home) og utvida samarbeid i ATB (Agder, Telemark og Buskerud). VTK har ein svært stabil arbeidsstokk. Dette er viktig når så mykje av aktiviteten krev oversikt over, og lokalkunnskap om, eit svært stort geografisk område med tilhøyrande tekniske anlegg. Med den utviklinga ein no har på arbeidsmarknaden, vil truleg VTK bli oppfatta som ein trygg og god arbeidsplass. Selskapet vil likevel ha fokus på å behalde og rekruttere personell gjennom å syte for at VTK er ein attraktiv arbeidsplass. I 2008 er det innført seniorpolitiske tiltak med positiv effekt. Styret takkar alle tilsette for god innsats i Styret meiner at VTK har ei stabil utvikling og ein solid økonomi, og at selskapet difor også framover vil kunne oppfylle dei mål eigarane til ei kvar tid har for selskapet. Føresetnaden for halde fram drifta er difor til stades

13 Høydalsmo 31. desember 2009 / 21. mai 2010 Rolf Normann (leiar) Magne Wraa (nestleiar) Lars Arvid Bjørgulfson Torgrim Thomassen Magne Reinstaul Kåre Rønningen Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.dir.) 11 11

14 RESULTATREKNESKAP 2009 (Tal i 1000 kr.) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS Kraftsalg Nettinntekter Andre driftsinntekter Driftsinntekter Kraftkjøp og anna varekjøp Personalkostnader Avskrivingar Andre driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skattar Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overført til fri eigenkapital Avsett til utbyte SUM DISPONERINGAR 12

15 BALANSE (1000 kr) Konsern Konsern Tekst Note VTK AS VTK AS EIGENDELAR Immaterielle eigendelar Varige driftsmidlar Finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Varelager Kortsiktige krav Pengemidlar Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Sum eigenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Styret i VTK, 21. mai 2010 Rolf Normann Magne Wraa Lars Arvid Bjørgulfson (styreleiar) (nestleiar) Kåre Rønningen Magne Reinstaul Torgrim Thomassen Aslak Bekhus Jarle Solbu Ketil Kvaale (adm.direktør) 13

16 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Tilgang av midlar: Årets overskot Ordinære avskrivingar Avskriving på kraftkontrakt Endring i utsett skattefordel Sum tilgang Disponering av midlar: Aktiverte investeringar Avdrag på lån Kjernekapitalinnskot VTKP Kjøp av aksjar Utbytte Sum disponering Endring i arbeidskapital Endring varelager Endring kortsiktige krav Endring betalingsmidlar Endring omløpsmidlar Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital

17 ØKONOMISKE HOVUDTAL Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Lønsemd: 30,0 31,0 A) Resultatgrad % 30,6 31,7 0,46 0,44 B) Kapitalens omløpstid 0,45 0,44 13,8 13,6 C) Totalrentabilitet = A*B % 13,7 13,9 Finansiering: 97,0 98,8 Anleggsmidlanes finansiering % 97,0 98,8 Soliditet: 50,1 49,3 Eigenkapital % 50,2 49,4 Likviditet: 1,20 1,08 Grad 1 1,20 1,08 1,09 0,96 Grad 2 1,09 0,96 Resultatgrad = (Driftsresultat + finansinntekter) / Driftsinntekter Kapital. oml. = (Driftsinntekter / Gj.snittleg totalkapital Totalrentabil. = (Driftsresultat + finansinntekter) / Gj.snittleg totalkapital Anl.midl. fin. = Anleggsmidlar / (Langsiktig gjeld + eigenkapital) Grad 1 = Omløpsmidlar/kortsiktig gjeld Grad 2 = (Bet.midlar + kortsiktige krav)/kortsiktig gjeld 15

18 NOTER TIL REKNESKAPET OG BALANSEN Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og norske rekneskapsstandardar. Klassifisering Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk samt eigedelar som forfell meir enn eitt år etter balansedagen er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Anleggsmidlar er oppført til kostpris. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid er avskrivne planmessig. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterium lagt til grunn. Immaterielle eigedelar Selskapet har ein stor utsett skattefordel som skuldast skilnad mellom bokførte verdiar og skattemessig fastsette verdiar på kraftanlegg og nettinstallasjonar. Sjå eigen skattenote. Balanseført goodwill stammar frå kjøpet av Nissedal Kommunale Elverk i 2000 samt næringsfond ved omgjering til tidsuavgrensa konsesjon for Åmdal og Osen kraftverk. Kjøpt goodwill blir avskriven over 5 år, medan næringsfond ikkje vert avskrive. Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar er avskrivne over forventa økonomisk levetid. Anleggsmidlar tilhøyrande nett er avskrivne lineært i samsvar med retningsliner frå NVE. Viser til eigen note. Andelar Eigardelar i Skafså Kraftverk ANS (67 %) og Sundsbarm Kraftverk (8,5 %) er vurdert etter bruttometoden for resultat og nettometoden for balansen. Andel av inntekter, kostnader, eigedelar og gjeld er innarbeidd linje for linje i rekneskapet. Aksjar Aksjar i andre selskap er vurdert til å vera anleggsmidlar og er difor oppført til kostpris, men vert nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall. Varelager Varelager er verdsett til lågast verdi av verkeleg pris og innkjøpspris. Ein del av varelageret (3,5 mill. kr) er rekna som beredskapslager og oppført som anleggsmiddel under nettanlegg. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Pensjonar VTK har eigen pensjonskasse. Ordninga omfattar alle tilsette med arbeidstid over 15 t/veke i VTK AS, Skafså Kraftverk ANS og Telefiber AS. Storleiken på framtidige ytingar er avhengig av talet på oppteningsår, lønsnivå ved pensjonsalder og storleiken på ytingane frå folketrygda. Pensjonsforpliktingane er aktuarberekna til 60,7 mill. kr med 100 % dekningsgrad og ei grunnlagsrente på 3 % (realrente)

19 NOTER (1 000 kr) Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 1 Kraftsalg Sluttbrukarar Engros m.m Sum kraftsalg Note 2 Nettinntekter Utleige av anlegg Tariffinntekt, produksjon Tariffinntekt, forbruk Sum avrekna nettinntekter Korreksjon frå året før Meir(-)/mindre(+)inntekt (jfr note 19) Sum nettinntekter Note 3 Andre driftsinntekter Entreprenørinntekter Diverse inntekter Sum andre driftsinntekter Note 4 Kraftkjøp og anna varekjøp Kraftkjøp Langsiktig Kraftkontrakt Overføringskostnader Anna varekjøp Sum kraftkjøp og anna varekjøp Note 5 Personalkostnader Løn Arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader (brutto) Aktiverte personalkostnader Sum personalkostnader (drift) Løn til adm.dir. i VTK AS er utbetalt med kr Samla styregodtgjersle er kr Ingen tilsette eller styremedlemer har lån i selskapet Note 6 Andre driftskostnader Materiell, verktøy m.m Arbeid og tenester frå andre *) Eigedomskatt Konsesjonsavgift Erstatningar Tap på krav Diverse driftskostnader Sum andre driftskostnader *) Herav honorar til revisor med kr for revisjon og kr for andre tenester 17

20 Konsern VTK Tekst VTK AS VTK Note 7 Finansinntekter Renter meir-/ mindreinntekt (netto) Renteinntekter bank Andre finansinntekter Sum finansinntekter Note 8 Finanskostnader Renter på lån frå eigarane Renter på banklån Andre finanskostnader Sum finanskostnader Note 9 Skattepliktig inntekt og skattekostnad A. Endring i grunnlag for utsett skattefordel Mellombels skilnad omløpsmidlar Mellombels skilnad anleggsmidlar Gevinst- og tapskonto Sum mellombels skilnader Utsett skattefordel Endring utsett skattefordel B. Skattepliktig inntekt Resultat før skatt Permanente skilnader Endring i mellombels skilnader Skattepliktig inntekt C. Skattekostnad Inntektsskatt Motrekna naturressursskatt Betalbar inntektskatt Naturressursskatt Grunnrenteskatt Sum betalbar skatt Endring utsett skatt Sum årets skattekostnad Korreksjon vedk. tidlegare år Sum skattekostnad Note 10 Immaterielle eigendelar Konsesjonar (næringsfond) Utsett skattefordel Goodwill Sum immaterielle eigendelar

21 Note 11 Varige driftsmidlar Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Bygningar Kraftverk Nettanlegg Transportmidlar, inventar og utstyr Sum varige driftsmidlar Driftsmidlar og avskrivingar Inventar, Goodwill og utstyr og transportm. rettighetar Nettanlegg Kraftverk Bygn. og anna eigedom (tal i 1000 kr) Bokført verdi Ansk. kostnad Årets tilgang Årets avgang Ansk. kostnad Akk. avskriv Bokført verdi Årets avskrivingar Avskr. satsar 10-25% 20% 0-2 % 0-3 % 0-1% SUM Note 12 Finansielle anleggsmidlar 0 0 Skafså Kraftverk ANS (67%) Sundsbarm Kraftverk (8,5%) Sum andelar i integrerte selskap VTK's pensjonskasse ( 100%) KLP Sum øvrige andelar Norsk Enøk og Energi AS Grunnåi Kraftverk AS (15%) Telefiber AS (40%) Langemoen energigjenvinning AS Sum aksjar i andre selskap Kraftkontrakt m.m Lån til Telefiber AS Sum langsiktige krav Sum finansielle anleggsmidlar Note 13 Varelager Varer til eige bruk (nettverksemda) Varer for vidaresal Sum varelager

22 Note 14 Kortsiktige krav Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Kundekrav, abonnentar Kundekrav, andre Levert ikkje fakturert Avsetjing til tap på kundekrav Sum kundekrav Mindreinntektsfond (inkl. renter) Andre krav Sum andre kortsiktige krav Sum kortsiktige krav Note 15 Pengemidlar Kasse Bankinnskot Sum pengemidlar Note 16 Eigenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Annan (fri) eigenkapital Årets overskot Utbytte Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Aksjekapitalen er fordelt på aksjar á kr 1000 Eigarar: Fyresdal kommune aksjar Kviteseid kommune aksjar Nissedal kommune aksjar Seljord kommune aksjar Tokke kommune aksjar Vinje kommune aksjar Note 17 Langsiktig gjeld Lån frå kundar (obligasjonsinnskot) Lån i kredittinstitusjonar *) Gjeld til eigarkommunane Sum langsiktig gjeld *) Låna er hjå norske kredittinstitusjonar i norske kroner 20

23 Konsern Konsern Tekst VTK AS VTK AS Note 18 Kortsiktig gjeld Kassakreditt (limit 40 mill.) Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekksmidlar Meirverdiavgift Arbeidsgjevaravgift Forbruksavgift (elavgift) Avsett utbyte Feriepengar Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 19 Nettinformasjon Inntektsramme frå NVE Justering for kapitalkostnader Kjøp av overføringstenester (netto) Eigedomskatt, nett KILE-kostnader (-)/inntekter (+) Total tillatt inntekt Avrekna nettinntekter Meir (-)/mindre (+)inntekt frå årets drift Korreksjonar frå tidlegare år Bokført meir(-)/mindre(+)inntekt i året Tilbf.saldo 1.1. meir/mindrenntekt inkl renter Saldo meir(-)/mindre(+)inntekt pr Saldo renter meir(-)/mindre(+)inntekt pr

24 22

25

26 Vest-Telemark Kraftlag AS Foretaksnummer HOVUDKONTOR AVD. KONTOR 3891 Høydalsmo Tlf E-post: Internett: Treungen

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1.

Naturlegvis. Årsmelding. SKL Nett. Innhald. SKL Konsern. Å rsm el di ng. SKL Marked. Hovudtal. SKL Produksjon. Innleiing. Nøkkeltal Side 1. 1 Naturlegvis Å rsm el di ng Godt grunnlag for vidare vekst Året starta og slutta med kaldt og tørt ver. Dette gav låge snømagasin og utfordra overføringskapasiteten på nettanlegga våre. Til det første,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2014. Suldal Elverk KF Årsmelding 2014 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 «Arbeidshug og sparevit er meir

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer