MØTEINNKALLING. 231t s 22 KOMMT]NAL PLANSTRATEGI 2OI2-2OI5. 241t TRANSP ORTPLAII NORDLAI\D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. 231t2 12163s 22 KOMMT]NAL PLANSTRATEGI 2OI2-2OI5. 241t2 121657 25 TRANSP ORTPLAII NORDLAI\D"

Transkript

1 Hemnes kommune Utvalg: Møtested: Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTENNKALLNG Orienteringssaker: Kr Kr K.1120 SAKSLSTE KLP - nformasjon om (LP, pensjon m.m. v/ole FredrikHynne nformasjon om status Bleikvassli skole, byggeprosjekt og ungdomsklubb vlkåre Nilssen Ny hjemmeside Referatsaler (side -21) Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 231t s 22 KOMMT]NAL PLANSTRATEG 2O2-2O5 241t TRANSP ORTPLA NORDLA\D 251t t 39 REVSJON AV B]DSJETT OG ØKONOMREGLEMENT BJER(A BART\EAGE - FREMTDG LOKALSERNG t SØKNAD OM TLSKUDD - DELTAKELSE KULTURNATTA UMEÂ tr2 12t6s9 63 SØKNAD OM PROSJE,KTSTØTTE - (ULT]RSAMARBED 2. GANGS BEA\LDNG g SØKNAD OM X'RTAK FRA POLTSKE VERV GAUTE A\DERSEN 30t12 r2ts08 69 SØKNAD OM X'RTAK X'RA POLTSKE VERV - ANN CHRSTN V. SOLHEM 3Ut2 12t6s8 70 ØKONOMRAPPORT. PR. MARS /12 12/393 Unntatt offentlig ofl $13 Ofi $13 NÆRNGSSAK - SØKNAD OM STØTTE TL NÆRNGSVR(SOMET SØ(ER: ENGEVK MØBLER AS Unntatt offentlig ofl $13 Ofi S13 N,ÐRNGSSAK - SØKNAD OM ETABLERNGSSTØTTN SØ(ER: rf.mnf,s M(ROBRYGGER AS - Untatt offentlig ofl $ 13 Of $ /636 - NÆRNGSSA( - OKSTNDA\ F'JELLANDSBY - KOMM'}ENS DELTAGELSE (Saken bilr lagt fram i møte) Eventuelt Korgen, Kj ell Joar Petersen-Øverleir ordfører Side

2 REF'ERATSAKER F'ORMANNSKAPET TRYKTE 6.

3 Hemnes kommune P.! t N[ØTF,,PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen Tid: Til stede på møtet Medlemmer: X'orfall: Varamedlemmers Fra adm. (evt. andre): Kj ell Joar Petersen-Øverleir Christine Trones Terje Ânonli nga Kvalbukt Paul Asphaug Kjell-dar Juvik Ann-Christin Vedal Solheim Amund Eriksen Rolf Fjellestad - møtesekretæt Fra administrasj onen møtte: Spesialkonsulent Håkon ØHand deltok på sakene l2ll2,20l2 og2lll2, samt under orienteringssaken om Røssvassbukt turistsenter Enhetsleder Bård Fagerbakk deltokunder spørsmålsrunden og sak 19/12 Avdelingsingeniør Robert Finbakk og enhetsleder Heidi Lien deltok under orienteringssak 1 (rådmannen) nnkalling: Merknader: Behandlede saker: - Det må presiseres at alle meldinger om forfall til politiske møter SKAL meldes direkte til kommunens sentralbord på , eller på - Den enkelte representant har selv plikt til å melde forfall til politiske møter. - Sakspairer som ettersendes på e-post skal også kopieres opp, og deles ut på møtet. Ekstrasak, "søknad om støtte til næringsvirksomhet - Engevik møbler AS", ble utsatt nar møtet startet. Den legges frem i neste ordinære møte i formannskapet, med ny utredning. r2/t Postadresse: Sentrumsveien 8646 KORGEN Besøksadresse: KORCEN Telefon: Telefaks: 01

4 Hemnes kommune SAKSLSTE Saksnr. tzlt2 t3l12 t4lt2 15/12 t6/t2 t7/t2 l8/t2 t9lt t/t2 221t2 Arkivsaksnr. Tittel REVSJON AV KONSESJONSVLXÅN TON BJERKA-PLURA r2t63 LVK. LA ÍDSSAMANSLUTNNGA AV VASSKRAFTKOMM]NAR HØRNG LVKS ORGANSERNG OG VEDTEKTER t2l4r4 VALG AV VALGKOMTÈ FOR HASVO t2l4r5 AVTALE MED ALLAKTTVTETSHUSETS VENNER. HALLREKLAME r FORSLAG OM ENDRNG BETALNGSSATSER OMSORGSTJENESTEN t2ltt8 POLARSRKELEN F'RLUFTSRÄ.D - SØKNAD OM ØKT DRFTSTLSKTD) t2l4r7 SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE. KULT]RSAMARBE) t2l4t DSPONERNG AV AREAL - NÅNTTUSNT Unntatt offentlig ofl $13 N,trRNGST'OND 2O. SØKNAD OM STØNAD SØKER: BTF-OFFSHORE Unntatt offentlig ofl $13 N4RNGSSAK - SØKNAD OM ETABLERNGSSTØTTE SØ(ER: TOM STAN LENTNGSVK r21423 F'LY(TNGSTJE [ESTEN Spørsmål: nga Kvalbukt - SP: Viser til tidligere stilt spørsmål i formarurskapet; - Er det mulig å fä bussen fra Bleikvasslia til âkjøre direkte til Korgen om morgenen - og ikke ha et opphold på en time i Bleikvasslia? Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen at kommunen vil ta et direkte initiativ om dette spørsmålet overfor Nordlandsbuss og Nordland fflkeskommune, for å se om det er mulig å få dette ordnet. Terje Ånonli - X'rP: 1. Er det noe til hinder for at det kan bli brøytel opp til vannverksdaírmen på Bjerka? Har kommunen motforestillinger i forhold til dette? Kan eventuelt kommunen ta en slik brøyting, dersom det ikke andre ting er til hinder for dette? D2

5 Hemnes kommune Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen. Det er ikke noe som er til hinder for dette, utenom at veien ikke vil kunne brukes i vårløsningen. Det er mulig at kommuen kan ta på seg en slik brøyting. Tillatelse f a andre er ikke nødvendig (enhetsleder vil konkret sjekke ut eiendomsforholdet rundt veien.) En eventuell kommunalbrøytingav veien forutsetter at det avsettes penger / ressurser til dette. 2. Er det noen form for registrering hvor det fremgår hvor det er mest elgpåkjørsler i kommunen? Er det vurdert å fä reist et gjerde mot veien i Breivika? Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen. Det vil bli undersøkt om det foreligger en slik registrering. Dett e vil bli fulgt opp. Gjerde og mer skilting på spesielle steder kan være aktuelle tiltak. Paul Asphaug - SP: 1. Viser til spørsmål i forrige fsk-møte; registrerer at kommunen ikke foretar brøytingtil de aktuelle boligene som ble nevnt. Hva er status? Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen. Dersom det blir brøytet på den aktuelle strekningen, så vil kommunen kunne foreta sandstrøing når enheten har kapasitet til dette, og når forholdene ellers ligger til rette for det. 2. Viser til spørsmål i forrige formannskapsmøte; vil de nevnte gatelysene bli reparert førhøsten? Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen. Dette vil bli undersøkt og fulgt opp. Orienteringer Ordføreren orienterte om følgende saker: 1. Politiske reglementer - det er igangsatt et arbeid for å gjennomgå ulike politiske reglement. Dette vil bli lagt frem for kommunestyret for behandling. 2. Delegasjonsreglement - formannskapet er innkalt til et første arbeidsmøte med delegasjonsreglementet den 1 3. mars. 3. Røssvassbukt Turistsenter Ordfører orienterte om status i saken. Det ble delt ut et notat fra Kjell hge Johnsen <<Reiseliv og fritid på Helgeland> - se vedlegg 4. Bredbåndsutbygging Det ble orientert ompågående samarbeid med Hattfielldal, der målsettingen er å få lagt bredbånd fra Hattfielldal via Røssvatnet til Korgen. Felles anbud er lagt ut på Doffin. Saken kommer opp til politisk behandling på et senere tidspunkt. 5. LandsmøteiUSSiapril 03

6 Hemnes kommune Fra kommunen deltar ordfører og rådmann. Dette i tillegg til at Kjell-dar Juvik ermedlem i landsstyret. 6. Helgelandskraft - generalforsamling l0 mai. Kommunal representant til bedriftsforsamlingen, med varamedlem, skal velges av kommunestyret. Det fremmes en sak om dette. 7. Generalforsamling i HASVO 22. mai. Dette er i tilknytning til berammet formannskapsmøte samme dag. 8. HR har ønske om å samarbeide med Helgeland regionråd angående en utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukfurmodeller i regionen. Úrformasjon om dette blir gitt i kommunestyret 15. mars. 9. Næringslivslunsj Det blir næringslivslunsj på Korgen Vertshus mandagl2l3 10. Frivilligsentralen inviterer kommunen til å delta på <Velkommen til Hemnes> på Bjerka bygdetun 23. juni. Formannskapet ønsker at kommunen skal delta, både politisk ledelse og administrasjonen. 11. Helgelandskraft - sak om eiendomsskatt. Saken kommer opp i retten 5-6 juni i år. t2. Konsesjonskraft - det planlegges et møte mellom Rana, Hafinelldal og Hemnes på Mo 29. mars Her vil også Kommunekraft og Helgelandskraft møte. Kommunene vil drøfte hvordan de kan få utnyttet konsesjonskraften best mulig fremover. Rådmannen orienterte om: l. Om en mulig utbyggingssak - denne saken var unntatt fra offentlighet jf. Kommuneloven $ 31-2 Etter denne orienteringen ble møtet åpnet igjen. 2. Om regnskapet for 2011 og KOSTRA-rapportering 3. <<Vårres bam- vårres fremtid> Rolf 1-ellestad orienterte på vegne av rådmannen 4. S amhandlingsreformen - status Rolf Fjellestad orienterte på vegne av rådmannen 5 04

7 Hemnes kommune Lederen i Hemnes boligstiftelse bekreftet i melding til rådmannen at styret hadde vedtatt å ta opp lån for å iverksette prosjektet med Prestegårdshagen på Hemnesberget. Orientering / drøltingz 1. Ordfører tok opp at kommunen har ñtt en norgesmester i snøscooter-cross i ngnd Boldermo. tillegg fikk hun bronsjemedalje i nordisk mesterskap. Ordfører vil følge opp og markere dette på vegne av kommunen. Formannskapet gav sin fulle tilslutning til dette. 2. Rådmannen orienterte formannskapet om situasjonen rundt rekruttering av ingeniører. Kommunen har lyst ledig tre stillinger, og er nå i gang med tilsettingene. Problemstillingen gikk både på å rekruttere og beholde derme type arbeidskraft. Rådmannen fikk nødvendig tilbakemelding på sin orientering. Formannskapsmedlem Terje Änonli var ikke med på denne orienteringen. 12/t2 REVSJON AV KONSESJONSVLTÅN TON BJERKA-PL]RÄ nnstilling: Vedlagte kravspesifikasjon sist revidert fastsettes som felles innspill fra Rana og Hemnes kommune på vegne av allmenne interesser og oversendes NVE med anmodning om at det nå åpnes revisjonssak for statsreguleringene av Langvatnet og Bjerka-Plura utbyggingene. Det er kun Bjerka-Plura utbyggingen som berører Hemnes kommune direkte. Behandling: Følgende endring / korrigering ble tatt inn i vedtaket: Datoen ble endret t Votering: Enstemmig som innstillinga, med endingen av dato. nnstilling: Vedlagte kravspesifikasjon sist revidert fastsettes som felles innspill fra Rana og Hemnes kommune på vegne av allmenne interesser og oversendes NVE med anmodning om at det nå åpnes revisjonssak for statsreguleringene av Langvatnet og Bjerka-Plura utbyggingene. Det er kun Bjerka-Plura utbyggingen som berører Hemnes kommune direkte. 13t12 L\ K. LANDSSAMANSLUTNNGA AV VASSKRAFTKOMVT]NAR HØRNG LVKS ORGANSERNG OG VEDTEKTER û5

8 Flernnes kommune slutter seg til de forslag til vedtektsendringer som LVK's landsstyre fremmer i sitt notat dat. 22. desember Behandling: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. nnstilling: Hemnes kommune sltrtter seg til de forslag til vedtektsendringer som LVK's landsstyre fremmer i sitt notat dat. 22. desember l4lr2 VALG AV VALGKON{TÈ FOR HASVO nnstilling: Sakm legges flem uten forslag til innstilling. Behandling: Ordfører frernmet følgende forslag Terje.,{norrli - leder Rune Tretbal& Votering: Som forslaget fia ordfører, enstemmig Vedtak: Terje Änonli - leder Rune Tretbakk En representant fra AP (AP peker ut sin representant.)

9 r5lt2 AVTALE MED ALLAKTVTETSHUSETS YE\ER - HALLREKLAME nnstilling: Formannskapet godkjenner vedlagte avtale med "Allaktivitetshusets venner". Formannskapet ser på irmsatsen denne guppa giør som svært verdifull for huset og kommunen, og setter stor pris på den dugnadsinnsatsen som blir úført pä Allaktivitetshuset. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet godkjenner vedlagte avtale med "Allaktivitetshusets vennet''. Formarurskapet ser på innsatsen denne guppa gjør som svært verdifull for huset og kommunen, og setter stor pris på den dugnadsinnsatsen som blir utført på Allaktivitetshuset. r6/t F'ORSLAG OM EDRNG BETALNGSSATSER OMSORGSTJENESTEN fnnstilling: Hemnes kommune endrer egenandelen for kommunale omsorgstjenester,jf HOD's endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, $10, andre ledd: l. Endringen skal gjelde fra Maksimal egenandel pr måned for hjemmetjenester i husstander med inntekt under 2G endres fra kroner 165 til kroner det å rlige budsjettvedtaket, gis rådmannen fullmakt til å endre utgiftstaket for husstander med inntekt under 2G, i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, gjeldende fra aktuelle budsjettår. Behandling: Rådmannens forslag til irurstilling, enstemmig vedtatt. fnnstilling: Hemnes kommune endrer egenandelen for kommunale omsorgstjenester, jf HOD's endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, $10, andre ledd: 1. Endringen skal gjelde fra0l.0l Maksimal egenandel pr måned for hjemmetjenester i husstander med inntekt under 2G endres fra kroner 165 til kroner 170. a7

10 J. det å rlige budsjettvedtaket, gis rådmannen fullmakt til å endre utgiftstaket for husstander med irurtekt under 2G, i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, gjeldende fra 01.0l- aktuelle budsjettar. t7lt2 POLARSRGLEN F'RLUT'TSRÅD. SØKNAD OM ØKT DRFTSTLSKT]DD nnstilling: Kommunestyret innvilger søknaden om en økning i driftstilskuddet til Polarsirkelen friluftsråd med kr. 5.- pr. innbygger - d.v.s. en realøkningfra cakr til kr pr. år. Budsjettøkningen, som blir på kr , dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger (149L ) i 2012 ogbudsjetteres på konto For senere år innarbeides kontingentøkningen i økonomiplan og årsbudsjetter. Behandling: Terje Änonli, FrP, f emmet følgende tillegg: Det forutsettes at de andre medlemskommunene vedtar en tilsvarende økning i driftstilskuddet. Votering: nnstillinga vedtatt enstemmig, med tillegget fra Terje.Ä,nonli. nnstilling: Kommunestyret innvilger søknaden om en økning i driftstilskuddet til Polarsirkelen friluftsråd med kr. 5.- pr. innbygger - d.v.s. en realøkningfra calrr til kr pr. år. Budsjettøkningen, som blir på kr , dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger ( ) i 2012 ogbudsjetteres på konto For senere år innarbeides kontingentøkningen i økonomiplan og årsbudsjetter. Det forutsettes at de andre medlemskommunene vedtar en tilsvarende økning i driftstilskuddet. 18/12 SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE - (ULTURSAMARBE) nnstilling: Saken legges fram for formannskapet uten forslag til innstilling. tjb

11 Behandling: Forslag fra formannskapet : Før saken behandles av formannskapet ber en om at det foreligger en mer utfullende søknad. Saken sendes tilbake for ny utredning. Votering: Forslaget fra formarnskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Før saken behandles av formannskapet ber en om at det foreligger en mer utfyllende søknad. Saken sendes tilbake for ny utredning. T9/ DSPONERNG AV AREAL - N^Å,UTTUSTT nnstilling: Kommunestyret vedtar følgende endringer i disponeringen av arealene på rådhuset. a PLAN/TEK får disponere hele 2. etasje i byggetrinn 1 (unntatt kommunestyresaleq Tildelingskontoret for omsorgstjenester får disponere lokalene i 1. etasje av byggetrinn 3, tidligere tannklinikk. Miljøtjenesten får disponere kantinaen i Statkraftbygget til dagsenter. Som en følge av dette tas Olehallen i bruk til kantina for rådhuset. Kostnader med tilpasning av restlokalene i 1. etasje i byggetrinn med hensyn til frivilligsentralens behov utredes nærrnere og legges fram som egen sak Kostnadene i forbindelse med tilretteleggingen av lokalene i henhold til pkt. og2, maks. kr ,-, dekkes av bevilgningen til kommunale byggfor Behandling: Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. fnnstilling: Kommunestyret vedtar følgende endringer i disponeringen av arealene på rådhuset. a a PLAN/TEK får disponere hele 2. etasje i byggetrinn 1 (unntatt kommunestyresalen) Tildelingskontoret for omsorgstjenester får disponere lokalene i 1. etasje av byggetrinn 3, tidli gere tannklinikk. Miljøtjenesten fär disponere kantinaen i Statkraftbygget til dagsenter. Som en følge av dette tas Olehallen i bruk til kantina for rådhuset. Kostnader med tilpasning av restlokalene i 1. etasje i byggetrinn med hensyn til frivilligsentralens behov utredes nænnere og legges fram som egen sak 09

12 Kostnadene i forbindelse med tilretteleggingen av lokalene i henhold til pkt. og2, maks. kr ,-, dekkes av bevilgningen til kommunale byggfor /12 Unntatt offentlig ofl 913 Of $13 SØ(ER: BTX'-OX'FSORE nnstilling: Med bakgrunn i søknaden om støtte til etablering av nye kontorlokaler på Hemnesberget, bevilger formannskapet kr som etableringstilskudd til BTF-Offshore. Vilkår: Det forutsettes at etableringen kan fullfinansieres. Tilsagnet gjelder fram til Bevilgningen belastes over næring- konto nr med inndekning fra næringsfond Kommunen kan be om utffllende opplysninger om etableringen ved en senere anledning - for eksempel i forbindelse med resultatrapporteringen for næringsfondet. Tilskuddet kan utbetales når utgifter på det dobbelte av tilskuddet kan dokumenteres. Behandling: Rådmannens forslag til innstiling, enstemmig vedtatt. Vedtak: Med bakgrunn i søknaden om støtte til etablering av nye kontorlokaler på Hemnesberget, bevilger formannskapet kr som etableringstilskudd til BTF-Offshore. Vilkår: Det forutsettes at etableringen kan fullfinansieres. Tilsagnet gjelder fram til Bevilgningen belastes over næring- konto nt med inndekning fra næringsfond Kommunen kan be om utfrllende opplysninger om etableringen ved en senere anledning - for eksempel i forbindelse med resultatrapporteringen for næringsfondet. Tilskuddet kan utbetales når utgifter på det dobbelte av tilskuddet kan dokumenteres. 10

13 21112 Unntatt offentlig ofl $13 Ofi $13 N,ÐRNGSSAK - SØKNAD OM ETABLERNGSSTØTTE SØKER: TOM STAN LEi\NNGSVK nnstilling: Formannskapet ser positivt på Tom-Stian Lenningsvik sin satsing på eget foretak som freelance-skuespiller, men da virksomheten blir for perifer i forhold til Hemnes og Helgeland, avslår formannskapet søknaden om støtte. Behandling: lnga Kvalbukt - SP, fremmet følgende alternative forslag: Hemnes kommune ønsker â støtte det arbeidet som Tom-Stian Lenningsvik driver. Dette faller imidlertid utenfor hva som kan støttes av kommunens næringsfond. Hemnes kommune vil støtte Lenningsvik med kr Støtten dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Votering: nnstillinga ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (for forslaget fra Kvalbukt) Vedtak: Formannskapet ser positivt på Tom-Stian Lenningsvik sin satsing på eget foretak som freelance-skuespiller, men da virksomheten blir for perifer i forhold til Hemnes og Helgeland, avslår formannskapet søknaden om støtte. 221t2 FLYKTNNGSTJENESTEN nnstilling: Formannskapet har hovedansvar for oppfølging av enhet NAV, deriblant flyktningetjenesten. Der det vil være naturlig forelegges saken først de enkelte hovedutvalg. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. nnstilling: Formannskapet har hovedansvar for oppfølg ng av enhet NAV, deriblant flyktningetjenesten Der det vil være naturlig forelegges saken først de enkelte hovedutvalg. 11

14 Hemnes kommune Planavdelingen R-f "lj Side av 1 Protech nternational lagaveien F'NEDFJOR) Deres referanse: Vår referanse: HØ/l0t62t-6 A kivkode: SAKNRNÆRNGSSAK Dato: NÆRNGSFOND VERN AV VEF'SNA - NDRAGNNG AV STØTTE TL STAND PÅ OLJEMESSE Det vises til telefonsamtaler om saken, Da Protech nternational ikke deltok på oljemessen det var søkt om midler til, inndras tilsagnet om tilskudd på kr jfr. formannskapets vedtak i sak den Dette til orientering. Med vennlig hilsen Bård Fagerbakk Plansjef ú, Økland Kopi m/ vedleeg til: Formannskapet, her Ailin Valåmo, her Vedleeg: Saksprotokoll FSK-sak Rådhuset Adresse: Sentrumsveien 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: emnes.komm une.no Saksbehandler: Håkon Økland Dir.tlf.:

15 Hemnes kommune Planavdelingen Protech AS v/ Runar Nilsen Varabergvn.6 40s0 sola Vår ref. 10/627-5/HØ Arkivkode SAKNRNÆRNGSSAK )eres ref. Dato MELDNG OM VEDTAK Hemnes Formannskap behandlet imøte sak Følgende vedtak ble fattet: "Fondsstyret for "Næringsfond - vern av Vefsna" innvilger søknaden om næringsstøtte fra Protech AS v / Runar Nilsen med kr Bevilgningen gjelder delfinansiering av kostnadene med deltagelse på stand ved oljemessen i Stavanger som beskrevet i vedlagte søknad. Bevilgningen belastes "Næringsfond - vern av Vefsna. - kommunalt tilskudd bedrift" - konto nr r44s0010. Det settes som vilkår at kommunen får rapport fra av deltagelsen på oljemessa og formannskapet ber samtidig om å bli løpende orientert om den videre framdriften i prosjektet. Tilskuddet kan utbetales når messekostnader på minst det dobbelte av tilskuddet blir dokumenterte med bilag og rapport forligger." Avgj ørelsen kan påklages Med vennlig hilsen Hemnes kommune Håkon ØkJand Rådgiver Rådhuset Adresse: Sentmmsveien 8646 KORGEN Telefon: Telefaks: E-oost: nes.kommune,no Org.t.: Saksbehandler: Bankgiro: Hakon Økland Dtr.t11.:? 5 19 'l 46 ''3

16 Saknr Ø{ Tilu trsk 0 l/,t-t 0[nl-r -: t r.(., i,i,, -ng r/ok,lll 3 lv'lotiatt - g MAR 2012 Saksbeh o"o 43 Kopi SmåkraftAS Postboks O2O BERGEN Arkiv TilOrì :ni./ljehand, t: vå dato: 0 2 ),lar 2012 VÂr ref.:.ve ksk/saas Arkiv: Dykkar dato : þld<ar ref.: Sakshandsamar: Silje Aakre Solheim s 44 Småkraft AS - Søknad om løyve til regulering av Reinåvatnet og bygging av Reinåga kraftverk i Reinåga, Hemnes kommune, Nordland - oversending av NVE sitt vedtsk Vi syner til dykkar søknad dúert l. Vedlagt ovensender vi NVE sitt løyve til å regulere Reinôvatnet, samt bygging og drift av Reinåga kraftverk med tilhøyrande vilkår. Lør vet er gjeve i medhald av $ i vassressurslova. Ei nærare grunngieving for leyvet er gieve i vedlagte KSK - notat 1l/ Bakgrunn for vedtak. Vi syner til merknadene til vilkâra i dette notatet for l<rav til utforming av anlegget. Vi understrekar atløyr,etettêr vassressurslova gield regulering av Reinåvatnet og bygging og drift av Reinåga k aftvcrk og tilhøvet dette har for dei allmenne interessene i vassdraget. Løyvet giev ikkje rett til oreigning. Tiltakshavar har sjølv ansva for å avklare dei prívatrettslege forholda til ev. andre som har rettar iomrôdet. NVBs sakshandsamamr når det gjeld godkjenning av detaljplanar for miljø og sikkerheit er Morten Kielland i Seksjon for,miljøils1'n og Gretho Holm Midttømme i SeksJon for damsilkerheit Vi viser elles til NVE sin rottleiar "Veìlederfor planleggíng, byggìng og drift av små vassdragsanlegg med konsesjoz" som finst på Vi framhever at det ikkje må setjast i gong noko anleggsarbeid før planane for arbeida er gotlkjende avnve. Vi mínne om at tiltakshavar må sjå til at planane er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan. Når k aftverket vert sett i drift, skal sþema for melding om idriftsetting av vasskraftverk Sllast ut og sendast til NVE. Skjemaet ertilgiengeleg pä NVE sine internettsider. WE gier merksam på at den som ønskjer â starte kraftproduksjon minst ein mân d i førcveg skal registrere verksemda i det tolldistriktet der vcrksemda har sin forretningsstad i samsvar med reglar frå Toll- og avgiftsdire}íoratet. Registreringsplihagield for kraþroduksjon i aggregat med generator som har ein merkeying pâ 100 kva ellermeir. Kraft produsert slike anlegg or avgiftspliktig.,arets reüleiar for foltruksavgifl på elekhisk kraft finst på De kan fil meir informasjon ved å vcnde dykk tilnæraste tollstad. HorËdlronld l/ ddonhmllel8 29 Po6tbol0 509'1. ll4orsltr 03ol oslo E-porr; m Roglon llldt-ibqr Voltrs Rorlen 6l 7075ÎllER åiiiffi;ffi"ilffil#ffi5, R.glon llord løngcflr g la l l-1e T514 MRì/K hìtârn rt: çv$' nv. no R.!ilon 8r. Ánlôn Janrtôn!Ët 7 F.glon V.rt l{ru tdalévn 1B R.glon ørl V$03v.bn 73 Postþol(' 212 l PdlbotÁ 63 Podbok! æ TøNSBERG 6601 FøROE 2t07 ilát ÀR 14

17 Side 2 Høvet til energilova tillegg til denne konsesjonen etter vassressurslova må' ein ha nødvendig løyve etter energilova før utbygginga kan starte. Samstundes med innsending av detaljplanar må det liggie føre ei endeleg avklaring frå netteigar om at det er ledig kapasitet i lokalt og overliggalde nett. tillegg må tilknyting av høgspentanlegg vere avklart med områdekonsesjonær. NVE vil ik$e godkjenne detaljplanane før dctte liggføre. Om klage og klagerett De kan klage på denne avgjerda til Olje- og energidepa tementet innan tre veker frå dettidspunktet underretninga er kome fram til partane, jf. forvaltningslova kapittel V. Retten til å klage er avgrensa til partar (grunneigarar, rettshavarar og konsesjonssøkar) og andre med rettsleg klageinteresse (hovudsakleg organisasjonar som representerar dei interesser som saka vedkjem), Ei eventuell klage skal grunngievast skriftleg, stilast til Olje- og energidepartementet og sendast gjennom NVE. Vi ønskjer elektronisk innsending til vår sentrale e-postadresse Med helsing 4f ç (-g S Silje Aakre Solheim avdelingsìngeniør tr"rt Vedlegg:2 Kopi: Vassdragskonsesjon for Reinåga laaftverk KSK-notat ll202 Nordland f,lkeskommune, Fylkeshuse! 8048 BODØ Fylkesmannen inordland, Statens Hus, 8002 BODØ Hemnes kommune, 8646 KORGEN Helgelandskraft AS, Postboks 7 02, MOSJØBN Norsk Ornitologisk Forening, Rana lokallag, Postboks 1301, 8602 MO RANA Statens Vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Reindrift sforvaltningen Nordland, Sjøgt. 78, 8200 FAUSKE 15

18 {,f. FsK P't.-t vtr vtr dåto: rêferånse: L2lL778 Samferdsel Deres dato: Dêres referansei Org.nr: Hemnes kommune Sentrumsveien 8646 KORGEN Saknr. Mottatt Saksbeh. kiv N00 Hørlngsbrev -Transportplan Nordland Til Orient./rJch rnd. Nordland Slkeskommune sender med dette forslag til TransportplanNordlandz}l3-2024pä høring. Ftrøringsfrist er satt til 23.april. Vi ber om at alle innspill/høringsuttalelser sendes til i tillogg til ev postforsending. Vennligst merk emnefeltet i e-posten: høringsuttalelse Transporþlan Nordland. Med hensyn til kapittelet om fl plass-stnrktur, vil frlkesrådet utarbeide et nytt forslag til innhold fram mot innstilling til folkestinget i juni. Vi visq i den forbindelse til forslag om Nasjonal Transportpl an , og tilhørende rapport Frarntidsrettet utvikling av lufttravnstrukturen. Dokumentene firures på følgende web-adresse: 3ip lanforsla g.html Høring på forslag til Nasjonal Transportplan mottas av fylkeskommunene i disse dager. Fylkesrådet vil be regionrådene; NHO og LO om innspill til sin høringsuttalelse. Eget brev sendes ut om dette. Vi ber kommunene om i størst mulig utstrekning å samordne sine innspill til Transportplan Nordland giennom sine respektive regionråd. Næringslivet bes forrridle sine synspunkter giennom sine interesseorganisasjoner ogleller giennom regionråd. Videre ber vi NHO Nordland om å videreformidle dette brevet til aktuelle næringslivsaktører i Slket. Forslag til Transportplan Nordland og forslag til høringsinnspill til Nasjonal Transportplan blir lagt fram for fylkestinget som to separate saker ijuni. Fylkesrådet vil ha en aktiv høring, og arrangerer derfor ulike møter og konferanser knyttet til de to plandokument i høringsperioden. Det går ut egen invitasjoner til disse møtene og konferanser. For å spare miljø og porto, velger vi å sende dokumentet som e-link. For de som måtte ha behov for det, kan Transportplan Nordland fås tilsendt i papirforrr ved forespørsel. Dokumentet forslag til Transportplan Nordland fìnnes pä følgende link: no/s amferdsel kommune lz/lllt Dok nr - 2 t4ar 2012 Ved eventuelle uklarheter, ta kontakt med rådgiver Marit Vonen (mobil nr ) eller undertegnede (mobil nr ) Avd. Kopi El<sp. Med vennlig hilsen r-dc{-a. Pettersen samferdselssjef DP', Adresse Besøksadreise Postmottâk Fylkeshuset 8048 Bodø Dlr Tlf. Faksi.: Saksbehandler: Âshllcl Pettersen Enhet: Samferdsel E-post: 16

19 Hemnes iltemmune {,,rrn"rf. ^å.ì r i/ 't' -- '' Sal<nr. lv'lr.; 3 l-lrlri'irii;si i.i'..:, :,te ljoi<. rr '":':l '""" Sai':,lteit 'r\./.r i(opi SøKNAD OM SKJENKEBEVLLNG FOR EN Søker: Adresse: Skjenkebestyrer: Skjenkingen gielder: Sted: Dato: Arrangementets art: Kontaktperson arrangør Llu Arl<iv E Sluttet lag F Alminnelig bevilling,)\ Skjenketid lcts!,. nn.! -,(tl.t'\ai e n-x'tyll)i Í, -1rì.rr Á,ic'líÍì i.-ù(i Søker om å skjenke: El Gruppe 1 - Alkoholholdig drit<k medbþyst 4,7 Gruppe 2 - Alkoholholdig drikk med h6yst 22 Vo alkohol E Gruppe 3 - Alkoholholdig drikk med mer en22 Vo alkohol? þrn,í 2 1i2 + t_l<sp. L-t-s i.,,,,,j E Stedet har skjenkebevilling gruppe 1 og s6ker om å få skjenke i gruppe 3 E Stedet har skjenkebevilling og slker om ufvidet skjenketid for en enkelt anledning E Stedet har skjenkebevilling og om utvidet skjenkelokale for en enkelt anledning Spesifïser: Undertegnede, sorn søker om å bli skjenkebestyrer for arrangementet, beklefter herved at jeg kjenner til a. alkohollovensbestemmelser b. forskrifter om plikt rt7 ä füe alkoholsvake og alkoholfrie drikker c. at kommunens skjenkekontrollør kan føre kontroll d. at forsettlig eller uaktsom overtredelse eller medvirkning til overtredelse av lov og forskrifter kan straffes med bøter eller fengsel e. at søknad om alminnelig bevilling for en -enkelt amledning krever tillatelse fra politiet f. at aldergrense er 1 8 år i gruppe pg 20 àr í gruppe 3 Sted/dato: /,4 Ò Underskrift: Søknadsfrist: 14 dager f6 planlagt arrangement Gebyr på kr 250,- betales inn til Hemnes kommune, konto , eller kontant til Servicekontoret i Hemnes kommune, Sent umsveien 1, 8646 Korgen. Kvittering må forevises fgr saken behandles. Ved avslag refunderes bellpet. ADMNSTRATV BEHANDLNG E Søknaden innvilges ikke ftsøknaden innvilges i henhold til kommunestyrets delegasjonsvedtak i sak 83/86 og ' formannskapets delegasjonsvedtak O9l02 tr Søknaden innvilges med f6lgende forbehold Hemnes kommune d"" óil/ Gjenpart til: Lensmannen i Hemnes, Helsetjenesten, skjenkekontrollør, Økonomiavdelingen, ref. formannskapet 17

20 Hemnes konlmune A* Saknr. lvlcii;',f-i lì iiqsbeii f'lernnes kc,rnr nr u re []uk,rlr, i i'1/ir 2l.i'lî /rvcl l(.olti Søker: SØKNAD OM S(E.{KEBEVLLNG FOR Adresse Skjenkebestyrer: Skjenkingen gielder: Sted: Dato; Arrangementets art: r- í tlolyi j l1lufutcj j4 Fti'';, i,ct Lt" 1/'1 ùtì)èirmü l(p,,/."êf -v1! Arki'.; E Sluttet lag p Alminnelig bevilling \+ÉMtit iß éea.e\ "ti ', ) Skjenketid: îä.tt - t L-c!! >'liliétiuyttu t{ fvkt ft flf -4/øtl Kon takúpe rson arc angør : Tùú th)t'å {6 Søker om å skjenke: p Gruppe 1 - Alkoholholdig ddkk med høyst 4,7 Vo El Gruppe 2 - Alkoholholdig drikk med hgyst22 7o alkohol El Grrrppe 3 - Alkoholholdig drikk med mer en 22 7o alkohol E Stedet hal skjenkebevilling grlrppe og om å få skjenke i gruppe 3 E Stedet har skjenkebevilling og søker om utvidet skjenketid for en enkelt anledning E Steclet har skjenkebevilling og søker onr utvidet skjenkelokale for en enkelt anledning Spesifiser Undefte-enede, som søker om å blì skjenkebestyrer lor anangementet, bekrelter herved at jeg kjennet'til a. alkohollove.s baçlem relse.l' b. forsk ifter om plikt til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikker c. at kommunens skjenkekontrollør kan fple kontloll d. at for:settlig eller uaktsom overtreclelse ellel medvirkning tìl overtredelse av lov og forskrifter knn stl'affes med bøter eller fengsel e. at søknad om alminnelig bevillin_s lbr en enkelt arnlednìng k ever tillatelse fra poliúet f. at aldergrense er :lu i gruppe pg 20 år i gruppe 3 Sted/dato -- 2 ;t L Underskrift -1,^- t\r "*,'*. <l\ Søknadsfrist: 14 dager f6r planlag-farrangement Gebyr på kr betales inn til Hemnes kommune, konto , eller kontant tìl Servicekontoret i Hemnes kommune, Sentrumsve ien 1, 8646 Korge n. Kviffering må l'orevises før saken behandles. Ved avslag refunderes beløpet ADMNSTRATV BEANDLNG E Søknaden innvilges ikke Þ Søknaclen innvilges i henhold til kommunestyrets delegasjonsvedtak i sak 83/86 og formannsk rpets delegasjonsvedtak E Søknaden innvilges med fglgende forbefiold; Hemnes kommune rr',? t3 t / L Gicnnert fil' LensnrRn rcn i Hernnes Helsetiene,clen skie lkekonfl'ollc4r- Økonnmiavdelingelr ref fnnnrnnsknnel råcl

21 R"f ÆL e'6 t) tü, NordlanJ \,/ FYKESKoMMUNE Samferdse! vår dato: 21,03.201,2 vår r ferarìse: t2l8355 Dcr s daùo: Dcrês refcrånse! Org.ffr 9ô Regionrådene i Nordland, NHO, LO NasJonal transpoéplan 2O (NTP14-23) Hørlng om FNTP14-23 (Fellee forslag fra Kyshrerket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avlnor AS tll NTP14-23) Forslaget (FNTP+23) av i år fra transportetatene og Avinor AS til Nasjonal transportplan2al4-23 er sendt på høring til Slkeskommunene og de 4 største kommunene med svarfrist2g, til Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og þstdepartementet med kopi til NTP-sekretariatet. FylkestingetvilfåsegforelagtFNTPl4-23somsaktilsamlingenll Foratvii saksforberedelsene til fylkestingets uttalelse til FNTP14-23 skal kunne vurdere våre høri ngsinstansers argumenter/uttalelser, må vi ha disse elektr4þlsenest mandag 23, til mest praktisk med samtidig kopi til ler(ônfk.no. Vennligst merk emnefeltet i e-posten: Avsender (for eksempel Lofotrådet), Fo rsl ag NTP 4-23 : Høri ngsuttalelse. Even tuel papirversj o n av dokumentet kan ettersendes. Dersom et regionråd ikke rekker å fullføre politisk behandling av saken innen 23.4., ber vi om å fil tilsendt saksfremlegget elektronisk så fort det er ferdig -fw og at protokoluvedtak ettersendes så snart som mulig. Et av de separate vedleggene til FNTP14-23 er Avinors rapport "Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen". Konklusjonene og anbefalingene fra rapporûen er tatt inn i pkt. 3.6 i FNTP4-23, men Avinors rapport gir bakgrunnsmateriale og nærmere begrunnelser for konklusjonene. Vi tar også i mot faglige innpill angående eventuelle vesentlige feil eller mangler i Avinors rapport. Slike eventu ellefaglige innspill ønskes i god tid før i det vi ântar at rent faglige innspill ikke krever politisk behandling. Både FNTP+23 (188 s.) og Avinors rapport (91 s.) finnes på NTP-sekretariatets hjemmeside Der finnes også diverse utredninger og andre dokumenter. Fra 2.3. inneholder den også en utsbífisvennlig ntgav e av FNTP Regionrådene, NHO og LO mottar dette hæingsbrev elehronísk og pr. papìrpost vedlogt elcsemplar av FNTP Kommunene er kopiadressater og mottar dette brcv lil orientering og htn elehronísk Adresse Besøksadr sse Postmottâk Fylkeshuset 8048 Bodø Olr.: Ttf: Fåksr S ksbchandlcr: Enhet: Fpostr tars E. Rønneberg samfeéscl 19

22 Kommuner med flyplasser som omhandles i Avinors rapport, kan likevel sende inn rent faglige innspill som nevnt ovenfor angående rapporten. Vi viser også til vårt høringsbrev av om Transportplan Nordland 20lr,3-2024, der det fremgår at'lransportplan Nordland og FNTP4-23 lcgges frem som 2 separate saker for junitinget, Vi ber derfor om at NHO, LO og hvert regionråd utarbeidcr en egen saiduttalelse som bare omhandler tema som tas opp i FNTP14-23, Med vennlig hilsen,ä.shild Petterscn samferdselssjef Vedless: FNTPl4-23 (Felles forslag fra Kysl"verket, Jernbaneverket, Statens vegvescn og Avinor AS til Nasjonal transportplan (februar 2012)) Høringsinstanser: Regionrådene i Nordland. Sør-Helgeland Regionråd Postboks 473 o ndre Helgeland Regionråd Postboks 500 r Helgeland Regionråd Postboks 405 Salten Regionråd Postboks 9 t5. Lofotrådet Postboks 406. Vesterålen Regionråd Postboks 243 r Ofoten Regionråd Postboks 6l NHO Nordland Postboks 343, 8001 Bodø LO Nordland Nyholmsgt. 15, 8005 Bodø 8901 Brønnøysund 8601 Mo i Rana 8801 Sandnessjøen 8001 Bodø 8376 Leknes 8401 Sortland 8539 Bogen i Ofoten Kooilkun etektroniçþ. Kommunene i Nordland 2t

23 Fylkesrådet Hemnes kommune Sentrumsveien 8646 KORGEN vtr dato: vår r ferånse: LZl7437 Dcrcs drto: Dcrês rêferônsei Org.nr: Saknr Moi1all Saksbeh. o Arkiv TilOrient,i ijcharr<l emnes kc m mune Dok.nr 2 6 MAR 2O1Z e4u nvoþy6 (opi Ì/qu f5k,ksl Ê. Underretting om vedtak av Reglonal plan om må vannkraftverk Nordland henhold til plan- og bygningslovens g 8-4 undenettes det herved om at fylkestinget, i sin samling februar 2012i sak 013/12, vedtok Regional plan om småvannkraflverk í Nordland. Flanen og fylkestingets vedtak ernå tilgjengelig på Fylkestinget vedtok at planens del 3 skal oppdateres í herihold til ny kunnskap. Det vil bli kunngjof när oppdatert versjon er tilgjengelig, og kommuner, Fylkcsmann ogberørte statlige organer vil da få tilsendt en lrykket versjon. Reglonal plan om småvannlraftverk í Nordlandvu derer eller omtaler ikke enkelþrosjekter. Det er giennomført en kartlegging av områder og egenskaper og verdier ved disse. På bakgrunn av dette er det utarbeidet overordnede strategier og tematiske retningslinjer. De overordnede shategiene er planens mâlsettinger. De tematiske retningsliqiene vurderer konfliktnivå mellom kraftutbygging og viktige miljøverdier. Rangeringen av konfliktnivå og aweining av ulike interesser ved utþgging av små vannkraftverk giøres ved et sett av prioriteringsnivå ûaprioriterte kraftutbygginger til utbygginger som er ikks priorlterte. Småkraftplanen er uttrykk for regional politikk på området. De utarbeidede strategiene og retningslinjene peker på utfordringer som bør vektlegges i søknader om bygging av små van rlaaftverk, og i utarbeidelse av eventuelle avbøtende tiltak. Planenvil dermed gi mer forutsþare rammer for utþggere, og legge grunnlaget for en bærekraftig utbygging av små vannlaaftverk. For kommuner i Nordland vil planen være et verktøy i saksbehandling av konsesjonssøknader, og det forventes at planen legges til grunn ved kommunal plan- og enkeltsaksbehandling. Den regionale planen vil ogsä inngå som en del av grunnlaget for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin behandling av konsesjonssøknader fra Nordland. Jeg vil benytte anledningen til å takke for nyttige innspill og konsruktive lilbakemeldinger underveis i planprosessen. Med vennlig hilsen tl"^t-(;",+*( Madt Tennfiord frlkesråd for kultur ogmiljø Adresse Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Besøksadresse Prlns ns gt. 100 Dlr,: Îf: Faks Sakbehandler: Enhetl E-post: Magne Haukås Plan og mlljø 21

24 Hemnes kommune Sak23ll2 KOMMLNAL PLANSTRATEG 2O2. 2O5 Saksbehandler: Arkivsaksnr Saksnr.: Bård Faserbakk Arkiv: 140 & s Utvalg Formannskapet Møtedato nnstilling: 1. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelsen av kommunal planstrategi for Hemnes. Gruppen består av: 2. Administrasjonen utarbeider en debatthefte for følgende områder:.demografi.miljø- og bærekraftig utvikling.areal og infrastruktur, natur og friluftsområder.næring og sysselsetting.utdanning og forskning.folkehelse og levekår.bosetting.kultur 'Samferdsel. Samfunnssikkerhet Debattheftet skal være ferdig til 15. mai Bakgrunn: henhold til plan- og bygningslovens $ 10.1 skal kommunestyret minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 22

25 Hemnes kommune Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 i plan- og bygningsloven. Saksutredning: Hensikten med planstrategien er å få mer fokus på langsiktighet i planlegging, og at utviklingen i kommunen skjer i henhold til de utfordringer og behov som kommunen vil få i framtiden. Det er allerede kommet nasjonale forventninger til de kommunale planstrategiene. Viktige områder som det her pekes på er:. Demografi. Miljø- og bærekraftig utvikling. Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder. Næring og sysselsetting ' ' Utdanning og forskning Folkehelse og levekår. Bosetting. Kultur. Samferdsel ' Samfunnssikkerhet Samtidig som disse områdene, og eventuelt andre områder, utredes nærrnere må det vurderes hvordan kommuneplanen skal knyttes opp mot arbeidet med planstrategien. Vurdering: Planstrategien skal være et politisk styringsdokument og det er derfor viktig med bred deltakelse i forbindelse med utarbeidelsen av planstrategien. Dette er også et krav i plan- og bygningsloven. Sett fra rådmannens side er det viktig at utarbeidelsen av planstrategien skjer i tett samarbeid mellom administrasjonen og det politiske nivået. Siden planstrategien skal være sektorovergripende vil arbeidet i administrasjon skje i regi av rådmannens ledergruppe der enhet for tekniske tjenester har sekretæroppgaven. Det politiske nivået må selv bestemme hvordan deres involvering skal være, men i en utredningsfase bør kanskje ikke en politisk arbeidsgruppe være for stor. og med arbeidet vil være sektorovergripende bør hovedutvalgene på en eller annen måte involveres. Plan- og bygningsloven fastslår at forslaget til planstrategi skal behandles av kommunest rret, men det gis ingen føringer på hvem som skal innstille til kommunestyret. Formannskapet er det utvalget som i størst grad har en samordnende oppgave, og rådmannen anbefaler derfor at innstillingen til kommunestyret skj er fra formannskapet. Arbeidet videre med planstrategien vil være at det velges en politisk arbeidsgruppe. Det bør også gis politiske føringer på hvilke områder som er aktuell å utrede næffnere. Administrasjonen utarbeider så et diskusjonshefte der utvikling og utfordringer belyses og vurderes ut fra faglige kriterier. Når dette 23

26 Hemnes kommune er på plass kan arbeidet med ål prioritero og konkretisere innholdet i planstrategien startes opp. Her vil don politiske arbeidsgruppen være svæft sentral. Underretning sendes: 24

27 Sak24ll2 TRANSPORTPLAN NORDLAND Saksbehandler: Rolf Fiellestad Arkiv:N00 Arkivsaksnr t21657 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunest rret Møtedato nnstilling: Hemnes kommune slutter seg til uttalelsen fra lndre Helgeland Regionråd vedr. Transportplan Nordland Bakgrunn: Fylkeskommunen har sendt utkast til Regional Transportplan - Nordland ut til høring i kommuner og regionråd. Vedlagt ligger uttalelsen fra HR. Rådmannens innstilling: Hemnes kommune slutter seg til uttalelsen fra ndre Helgeland Regionråd vedr. Transportplan Nordland Vedlegg: Trykte: Uttalelse fra HR Underretning sendes: Nordland fulkeskommune HR Kommunene på Helgeland t L

28 in dr e h elg elønd r egionr åd ar Nestn Rnnn Herutes Crate Ltrøy Haltfjelldal Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset B048Bodø Transportplan Nordland (RTP) høringsuttalelse Vi viser til høringsbrev ogtil planutkast av Fylkeskommune har sendt utkasttll Regional Transportplan - Nordlønd til høring i kommuner og regionråd. Regionrådene er invitert til å komme med sine kommentarer innen 23. april. høringsbrevet blir det presisert at planutkastet vil bli noe omarbeidet fram mot endelig innstilling til fylkestinget ijuni. Uttalelsen fra regionrådet er utarbeidet med bakgrunn i det foreliggende utkastet til plan, datert Vi ber om anledning til å fä komme med ev. tillegg og presiseringer når omarbeidet versjon foreligger. Planutkastet er utarbeidet i samarbeid med regionrådene og vi er generelt godt fomøyd med prosessen som denne gang har vært lagt til grunn for arbeidet. Vi viser for øvrig til våre innspill fra re gionens arbeidsgruppe (vedlagt). Vi vif trekke ftamfølgende momenter opp mot det foreliggende utkast ti Transportplan Nordland: 1. Ví ber om at planutkastet gjøres tydeligere í síne príoriteringer for oppfølgíng av sentrale satsinger NTP. første rekke omfatter dette: - Tilførselsveier og jernbane-/kollektivtilbud for å følge opp transportetatenes innstilling til lufthavnstruktur i NTP. - Styrket reiselivstrategi som følge av ny stor flyplass i Mo i Rana. - Transportkorridorer kyst/innland som direkte oppfølging av godslcnutepunkt Mo i Rana, som i NTP er framhevet som del av nasjonal nordområdestrategi. - Utvikling av nye muligheter som ligger i atbl2 oppnår TEN-T status. 'Ì6

29 2. Spesíelle utfordrínger knyttet tíl petroleumsvírksomheten og ev. ìlandforíng av gass tíl Nordlønd bør vektlegges mer í plønen. Det arbeides for å utvide ringvirkningene av petroleumsvirksomheten utenfor Helgeland. Bl.a. har Nordland Fylkeskommune gjennom prosjektet "Luva til Nordland" pekt ut Langsetvågen i Nesna som mulig lokalitet. Vi vet at det planlegges større oppdrag innen bygging, vedlikehold og modifikasjon av offshore installasjoner som vil medføre store transportutfordringer på Nord-Helgeland. De følger dette får for prioriteringer, spesielt for vegsektoren, bør komme tydeligere fram i planen. 3. Vurdere å íverksette en samlet konseplvølgsutredníngfor den øst/vest gående transportkowídorenfra kysten (Træna,Rødoy,Lurøy,Nesna) - vía godsknutepunkt Mo í Rønø - og vídere inn på 812 tíl svenskegrensen. Svenske vegmyndigheter har signalisert ønske om at det foretas en slik vurdering også inn på svensk side i forbindelse med planene for utskipning av malm fra gruver innen Storumans kommun over Mo i Rana havn. 4. Fullføre Fv 808 gjennom Hemnesberget ogforlenge dríftsperìodenfor fergestrekníngen Hemnesberget - Leírvikafor å høste erfurínger med nytt lrøjïkkmønster elter åpning av Toven. Fullføring av Fv. 808 ligger inne i planen. Nordland Fylkesting har vedtatt at det skal etableres en alternativ forbindelse mellom Hemnesberget og Leirvika også etter at fergedriften legges ned. en fersk rapport vises det til at denne strekningen er blant de samband der det kan ligge spesielt godt til rette for forsøk med elektrisk drevet ferge. Planen bør äpne for forsøksdrift og videreføring av sambandet i tråd med fulkeskommunens vedtak. 5. Príorìtere opprustíng av Fv 806 Korgen - Bleikvassli. Dette er ei viktig sak både for Hemnes og Hattfielldal kommuner. Utbedringer her vil gi en nærmere tilknytning mellom Hattfielldal og regionsentret Mo i Rana. Det vises for øvrigtil detaljerte beskrivelser for de enkelte hovedkorridorer og kommuner i vedlegg. Mo i Rana 1.6.M.n1O Arne Langset Sekretariatsleder 27

30 Vedlegg- 1 ndre Helgeland Regionråd (HR) Regionrådet består av kommunene Lurøy, Nesna, Rana, Hemnes, Haffielldal og Grane. Arbeidsgruppen har bestått av: - Arne Langset, sekretariatsleder HR - Monica Hagen, norsk sekretariat for MidtSkandia og Nordic Logistic Center Corridor - Henrik Johansen, styreleder Helgeland Reiseliv - Hans Paulsen, Nesna Kommune/Nesna Næringsforum - Allan Berg, plankontoret Rana Kommune Arbeidet_bygger i all hovedsak på sammenstilling av data fra ulike delutredninger som inngår i regionrådets arbeid med 'Transpoftplan HR". Arbeidsgruppen har enkefuijgift sine innspill til prosessen. Dokumentet er sydd sammen av sekretariatet i HR og sendt ut til medlemmene for gjennomgang og korrigering. Pkt 1. Hvordan vil reoionen utvikle seq fram mot 2024 Demografi Per 1.januar 2011 var det personer bosatt i ndre Helgeland-regionen, personer bosatt i regionen til Helgeland regionråd, og personer i regionen til Sør Helgeland regionråd. Dette betyratca. 47,4o/o av innbyggerne på ttelgehñd er bosatt i HR-kommunene. HR regionen har hatt en befolkningsvekt fra 2008 til 2011 pâ L,4 o/0, nì DS veksten i Nordland har væft i underkant av L o/o samme periode. Størst vekst har kommet i Rana, som pr hadde innbyggere. Ved å legge til grunn SSB sin befolkningsframskrivningsmodell med middel og høy nasjonal vekst vil lhr-regionen kunne vokse med henholdsvis 4,5 o/o eller 8,4 o/o inneã ZOZ+. tégger en til grunn den utvikling som er innenfor næringslivet, samt den vekst som er rundt industristedet Mo, er det mye som tyder på at lhr-regionen foésatt vil være en markeft vekstregion på Helgeland. Ved å legge til grunn SSB sin befolkningsframskriving frem tl2024, med middels nasjonal vekst, ser en at regionen samlet vil ha en ve st på 4,5 o/o. Ser en på befolkningsutvililingen ved høy nasjonal vekst vil HR regionen ligge an til en befolkningsøkning på inñtit 8,4 o/o. (se tabell) (2008) (2011) (endring %) SSBtamskrivingtit,OrO *ru"u", Rana Hemnes Lurøy Nesna Grane Hattfjelldal ,6 yo ,7 0/o l9l2 0,7 yo ,9 Vo ,3 0/o ,0 yo r 370 5,7 %o 5,7 yo -2,2 o/o 10,2 o/o -7,3 o/o -6,4Vo ,5 yo 9,7 Vo 2,2Vo 74,2Yo -3,2yo -2,5 Vo Sum ,4 o/o ,5 o/o ,4 o/" 28

31 REOPT RAO PÁ ELOELAND 2 O fd,'.c-i"l'nj. il 41Þ 1: i {:;1,rr1,ri,:. -..i (gþ ii, rif.:a j-îl f,..1i lr: -i':,! i Ër* De enkelte kommuner. Rana ndustri og innlandskommunen Rana har Nordlands nest største by (Mo). Mo er et komplett transpoftknutepunkt med E6, 872, FVZ, havna, jernbane og flyplass. denne forbindelse fungerer Mo som et <<nav>> i forhold til området rundt, samt den industriaktivitet som er i Rana og regionen. Mo i Rana Havn KF er i forbindelse med NTP ( ) definert som 1 av 3 Stamnettshavner i Nordland. Røssvoll lufthavn driver i dag med dispensasjon som utløper i Per dag fremstår Polarsirkelen lufthavn på Hauan som eneste alternativ for en ny stor flyplass på Helgeland. (se mer under pkt. 3) Jernbanen (Nordlandsbanen) er blant annet en viktig transportkorridor for godstransport. Terminalen på Mo er den eneste godsterminalen på Helgeland i forhold til regulær godstranspoft. Dette betyr at Mo har en sterk <<nav>> funksjon i forhold til godstranspoft med jernbanen, der mye av godset fra Helgeland kanaliseres over terminalen på Mo. E2 er i EU-kommisjonens plandokument for Trans European Network - Transport (TEN-T) tatt inn som en av tre korridorer for godstransport mellom Østersjøen og Norskehavet. Samtidig er flere større industrietableringer på svensk side interessert i utskipning fra havna i Mo. Det vil derfor være et på sin plass og se på en eventuell, Øst-vest, jernbaneforbindelse mellom Storuman og Mo, Dette er den korteste vei fra svensk godsknutepunkt til norsk havn. Dette vil kunne ha en forsterkende virkning på Mo som godsknutepunkt. dette bildet bør en se på de muligheter som ilandføring av gass i Langsetvågen (Nesna) vil kunne medføre, blant annet transport av LNG til Sverige med jernbane. Persontrafikk på vei, jernbane og fly der Mo i Rana er trafikknutepunkt viser en klar økning. Ved etablering av ny flyplass vil reiselivet forsterkes ytterligere, noe som gir direkte følger for persontrafikken langs hovedkorridorene, spesielt mellom kyst og innland. (Fv.7l17) 29

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested:, Formannskapssalen, rådhuset Dato: 26.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Samferdselsdepartementet OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/669-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 113 21.04.2016 Vikna kommune - Melding om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:35

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 17:00 20:35 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 20:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/ Sekretariat Utvalgsmedlemmer Varamedlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/3639-2 Matthias Zielke 033 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 24088/15 77 78 80 00 23.06.2015 MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 6/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 14:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Ingen merknader til saksliste og innkalling.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Ingen merknader til saksliste og innkalling. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 12:10-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.10. og 22.10.2014 Tidspunkt: 11:00 16:00 og 11:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Sole Hotell, Noresund Møtedato: 25.11.2011 Tid: 10.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/16 11/1221 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: St. Halvard Pub&Cafe på Løkta Møtedato: 22.10.2014 Tid: kl. 11.30 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John-Erik S. Johansen,

Detaljer

Sammensetningen av nasjonalt sykehusutvalg må endres.

Sammensetningen av nasjonalt sykehusutvalg må endres. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Eva Daabach Tlf: 75 10 10 13 Arkiv: MØTE MØTE Arkivsaksnr.: 15/2900-1 UTTALELSE OM NASJONALT SYKEHUSUTVALG ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Innkalling og sakliste godkjent Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 23.01.2013 Tid: 09:00 11.20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Ine Lindalen,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.05.2017 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari Kverndal Kristiansen, Torfinn Vassvik,

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Arvid Hanssen - huset Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 08:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/32993 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 013/12 Fylkestinget 20.02.2012 Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag Nordland er en stor eksportør

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap

MØTEPROTOKOLL. Formannskap Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 16.12.2009 Tid: 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Møtebok. Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg

Møtebok. Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg Møtebok Styre, råd, utvalg, m.v. Møtested Møtedato Fra kl. Råde kommune Kommunestruktur, ad-hoc utvalg Kommunestyresalen 29.01.2015 18:00 Til kl. Innkalt til møte møtte for Innkalt til møte møtte for René

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Dato: 21.08.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.10.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap 12.06.2017 066/17 Kommunestyre 26.06.2017 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Lindeberg, Nils Arkiv: K1-100 Arkivsaknr: 14/661 Planstrategi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 04.05.2017 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 12:20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Davidsen, Finn Rindahl, Stine Mathisen, Hans Paulsen, Svein Midtgard, Lena Kristin Vollen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Hanne Davidsen, Finn Rindahl, Stine Mathisen, Hans Paulsen, Svein Midtgard, Lena Kristin Vollen Nesna kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.09.2016 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Hanne Davidsen, Finn Rindahl,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Børge Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 09:15 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Revidert politisk delegeringsreglement

Revidert politisk delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28764/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert politisk delegeringsreglement

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran servicekontor Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 18:00-20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 24.08.2011 Tid: 10.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: Tid: 09:00 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom Møtedato: 18.10.11 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 9. september 2009 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 31.08.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hugo Salomonsen, Erik Roll, Tor H. Antonsen. Sissel Johansen, Roy-Helge Andreassen, Anne Edvardsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hugo Salomonsen, Erik Roll, Tor H. Antonsen. Sissel Johansen, Roy-Helge Andreassen, Anne Edvardsen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 18.02.2010 Tid: Kl 12.00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Knut Arne Johansen Varaordfører FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Knut Arne Johansen Varaordfører FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 07.11.2008 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Ragnhild O B Movinkel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 22.01.2013 Tid: 12.00 15.55 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Tor Martin Torbergsen

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015 Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 28.01.2016 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer:

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Medlemmer: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Tilstede på møtet: Bård Anders Langø, Hanne Nora Nilssen, Trond A

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak SOLSIDEN 1 AS c/o Backe Prosjekt AS Postboks 358 1326 LYSAKER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2015/1160 /HRO Løpenr.: 20172/2016 09.12.2016

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/5534-25 694 Morten Høvik, 25.06.2015 Varsel om vedtak - Fastsetting

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE Arkivkode: 140,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 23.06.2016 Sak: 57/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling I følgje liste Vår ref Dykkar ref: Sakshandsamar Dato 2015/928/3/140 «REF» Trond Stensby 28.01.2016 61244128 Kommunal planstrategi for Lesja 2016-2020 - offentleg

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan

Høringsuttalelse - Planprogram for regional transportplan Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.07.2015 52145/2015 2015/2987 122 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/39 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/87 Bystyret 10.09.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen og Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 08.03.2012 Fra: kl. 09:30 Til: kl. 11:15 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Morten Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail og ipad. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona, Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 09.00 NB! MERK TIDSPUNKT!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 08:10-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara: Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Kurt Solstrøm

Detaljer