MØTEINNKALLING. 231t s 22 KOMMT]NAL PLANSTRATEGI 2OI2-2OI5. 241t TRANSP ORTPLAII NORDLAI\D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. 231t2 12163s 22 KOMMT]NAL PLANSTRATEGI 2OI2-2OI5. 241t2 121657 25 TRANSP ORTPLAII NORDLAI\D"

Transkript

1 Hemnes kommune Utvalg: Møtested: Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTENNKALLNG Orienteringssaker: Kr Kr K.1120 SAKSLSTE KLP - nformasjon om (LP, pensjon m.m. v/ole FredrikHynne nformasjon om status Bleikvassli skole, byggeprosjekt og ungdomsklubb vlkåre Nilssen Ny hjemmeside Referatsaler (side -21) Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 231t s 22 KOMMT]NAL PLANSTRATEG 2O2-2O5 241t TRANSP ORTPLA NORDLA\D 251t t 39 REVSJON AV B]DSJETT OG ØKONOMREGLEMENT BJER(A BART\EAGE - FREMTDG LOKALSERNG t SØKNAD OM TLSKUDD - DELTAKELSE KULTURNATTA UMEÂ tr2 12t6s9 63 SØKNAD OM PROSJE,KTSTØTTE - (ULT]RSAMARBED 2. GANGS BEA\LDNG g SØKNAD OM X'RTAK FRA POLTSKE VERV GAUTE A\DERSEN 30t12 r2ts08 69 SØKNAD OM X'RTAK X'RA POLTSKE VERV - ANN CHRSTN V. SOLHEM 3Ut2 12t6s8 70 ØKONOMRAPPORT. PR. MARS /12 12/393 Unntatt offentlig ofl $13 Ofi $13 NÆRNGSSAK - SØKNAD OM STØTTE TL NÆRNGSVR(SOMET SØ(ER: ENGEVK MØBLER AS Unntatt offentlig ofl $13 Ofi S13 N,ÐRNGSSAK - SØKNAD OM ETABLERNGSSTØTTN SØ(ER: rf.mnf,s M(ROBRYGGER AS - Untatt offentlig ofl $ 13 Of $ /636 - NÆRNGSSA( - OKSTNDA\ F'JELLANDSBY - KOMM'}ENS DELTAGELSE (Saken bilr lagt fram i møte) Eventuelt Korgen, Kj ell Joar Petersen-Øverleir ordfører Side

2 REF'ERATSAKER F'ORMANNSKAPET TRYKTE 6.

3 Hemnes kommune P.! t N[ØTF,,PROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møtedato: Kommunestyresalen Tid: Til stede på møtet Medlemmer: X'orfall: Varamedlemmers Fra adm. (evt. andre): Kj ell Joar Petersen-Øverleir Christine Trones Terje Ânonli nga Kvalbukt Paul Asphaug Kjell-dar Juvik Ann-Christin Vedal Solheim Amund Eriksen Rolf Fjellestad - møtesekretæt Fra administrasj onen møtte: Spesialkonsulent Håkon ØHand deltok på sakene l2ll2,20l2 og2lll2, samt under orienteringssaken om Røssvassbukt turistsenter Enhetsleder Bård Fagerbakk deltokunder spørsmålsrunden og sak 19/12 Avdelingsingeniør Robert Finbakk og enhetsleder Heidi Lien deltok under orienteringssak 1 (rådmannen) nnkalling: Merknader: Behandlede saker: - Det må presiseres at alle meldinger om forfall til politiske møter SKAL meldes direkte til kommunens sentralbord på , eller på - Den enkelte representant har selv plikt til å melde forfall til politiske møter. - Sakspairer som ettersendes på e-post skal også kopieres opp, og deles ut på møtet. Ekstrasak, "søknad om støtte til næringsvirksomhet - Engevik møbler AS", ble utsatt nar møtet startet. Den legges frem i neste ordinære møte i formannskapet, med ny utredning. r2/t Postadresse: Sentrumsveien 8646 KORGEN Besøksadresse: KORCEN Telefon: Telefaks: 01

4 Hemnes kommune SAKSLSTE Saksnr. tzlt2 t3l12 t4lt2 15/12 t6/t2 t7/t2 l8/t2 t9lt t/t2 221t2 Arkivsaksnr. Tittel REVSJON AV KONSESJONSVLXÅN TON BJERKA-PLURA r2t63 LVK. LA ÍDSSAMANSLUTNNGA AV VASSKRAFTKOMM]NAR HØRNG LVKS ORGANSERNG OG VEDTEKTER t2l4r4 VALG AV VALGKOMTÈ FOR HASVO t2l4r5 AVTALE MED ALLAKTTVTETSHUSETS VENNER. HALLREKLAME r FORSLAG OM ENDRNG BETALNGSSATSER OMSORGSTJENESTEN t2ltt8 POLARSRKELEN F'RLUFTSRÄ.D - SØKNAD OM ØKT DRFTSTLSKTD) t2l4r7 SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE. KULT]RSAMARBE) t2l4t DSPONERNG AV AREAL - NÅNTTUSNT Unntatt offentlig ofl $13 N,trRNGST'OND 2O. SØKNAD OM STØNAD SØKER: BTF-OFFSHORE Unntatt offentlig ofl $13 N4RNGSSAK - SØKNAD OM ETABLERNGSSTØTTE SØ(ER: TOM STAN LENTNGSVK r21423 F'LY(TNGSTJE [ESTEN Spørsmål: nga Kvalbukt - SP: Viser til tidligere stilt spørsmål i formarurskapet; - Er det mulig å fä bussen fra Bleikvasslia til âkjøre direkte til Korgen om morgenen - og ikke ha et opphold på en time i Bleikvasslia? Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen at kommunen vil ta et direkte initiativ om dette spørsmålet overfor Nordlandsbuss og Nordland fflkeskommune, for å se om det er mulig å få dette ordnet. Terje Ånonli - X'rP: 1. Er det noe til hinder for at det kan bli brøytel opp til vannverksdaírmen på Bjerka? Har kommunen motforestillinger i forhold til dette? Kan eventuelt kommunen ta en slik brøyting, dersom det ikke andre ting er til hinder for dette? D2

5 Hemnes kommune Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen. Det er ikke noe som er til hinder for dette, utenom at veien ikke vil kunne brukes i vårløsningen. Det er mulig at kommuen kan ta på seg en slik brøyting. Tillatelse f a andre er ikke nødvendig (enhetsleder vil konkret sjekke ut eiendomsforholdet rundt veien.) En eventuell kommunalbrøytingav veien forutsetter at det avsettes penger / ressurser til dette. 2. Er det noen form for registrering hvor det fremgår hvor det er mest elgpåkjørsler i kommunen? Er det vurdert å fä reist et gjerde mot veien i Breivika? Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen. Det vil bli undersøkt om det foreligger en slik registrering. Dett e vil bli fulgt opp. Gjerde og mer skilting på spesielle steder kan være aktuelle tiltak. Paul Asphaug - SP: 1. Viser til spørsmål i forrige fsk-møte; registrerer at kommunen ikke foretar brøytingtil de aktuelle boligene som ble nevnt. Hva er status? Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen. Dersom det blir brøytet på den aktuelle strekningen, så vil kommunen kunne foreta sandstrøing når enheten har kapasitet til dette, og når forholdene ellers ligger til rette for det. 2. Viser til spørsmål i forrige formannskapsmøte; vil de nevnte gatelysene bli reparert førhøsten? Enhetsleder for tekniske tjenester besvarte spørsmålet på vegne av rådmannen. Dette vil bli undersøkt og fulgt opp. Orienteringer Ordføreren orienterte om følgende saker: 1. Politiske reglementer - det er igangsatt et arbeid for å gjennomgå ulike politiske reglement. Dette vil bli lagt frem for kommunestyret for behandling. 2. Delegasjonsreglement - formannskapet er innkalt til et første arbeidsmøte med delegasjonsreglementet den 1 3. mars. 3. Røssvassbukt Turistsenter Ordfører orienterte om status i saken. Det ble delt ut et notat fra Kjell hge Johnsen <<Reiseliv og fritid på Helgeland> - se vedlegg 4. Bredbåndsutbygging Det ble orientert ompågående samarbeid med Hattfielldal, der målsettingen er å få lagt bredbånd fra Hattfielldal via Røssvatnet til Korgen. Felles anbud er lagt ut på Doffin. Saken kommer opp til politisk behandling på et senere tidspunkt. 5. LandsmøteiUSSiapril 03

6 Hemnes kommune Fra kommunen deltar ordfører og rådmann. Dette i tillegg til at Kjell-dar Juvik ermedlem i landsstyret. 6. Helgelandskraft - generalforsamling l0 mai. Kommunal representant til bedriftsforsamlingen, med varamedlem, skal velges av kommunestyret. Det fremmes en sak om dette. 7. Generalforsamling i HASVO 22. mai. Dette er i tilknytning til berammet formannskapsmøte samme dag. 8. HR har ønske om å samarbeide med Helgeland regionråd angående en utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukfurmodeller i regionen. Úrformasjon om dette blir gitt i kommunestyret 15. mars. 9. Næringslivslunsj Det blir næringslivslunsj på Korgen Vertshus mandagl2l3 10. Frivilligsentralen inviterer kommunen til å delta på <Velkommen til Hemnes> på Bjerka bygdetun 23. juni. Formannskapet ønsker at kommunen skal delta, både politisk ledelse og administrasjonen. 11. Helgelandskraft - sak om eiendomsskatt. Saken kommer opp i retten 5-6 juni i år. t2. Konsesjonskraft - det planlegges et møte mellom Rana, Hafinelldal og Hemnes på Mo 29. mars Her vil også Kommunekraft og Helgelandskraft møte. Kommunene vil drøfte hvordan de kan få utnyttet konsesjonskraften best mulig fremover. Rådmannen orienterte om: l. Om en mulig utbyggingssak - denne saken var unntatt fra offentlighet jf. Kommuneloven $ 31-2 Etter denne orienteringen ble møtet åpnet igjen. 2. Om regnskapet for 2011 og KOSTRA-rapportering 3. <<Vårres bam- vårres fremtid> Rolf 1-ellestad orienterte på vegne av rådmannen 4. S amhandlingsreformen - status Rolf Fjellestad orienterte på vegne av rådmannen 5 04

7 Hemnes kommune Lederen i Hemnes boligstiftelse bekreftet i melding til rådmannen at styret hadde vedtatt å ta opp lån for å iverksette prosjektet med Prestegårdshagen på Hemnesberget. Orientering / drøltingz 1. Ordfører tok opp at kommunen har ñtt en norgesmester i snøscooter-cross i ngnd Boldermo. tillegg fikk hun bronsjemedalje i nordisk mesterskap. Ordfører vil følge opp og markere dette på vegne av kommunen. Formannskapet gav sin fulle tilslutning til dette. 2. Rådmannen orienterte formannskapet om situasjonen rundt rekruttering av ingeniører. Kommunen har lyst ledig tre stillinger, og er nå i gang med tilsettingene. Problemstillingen gikk både på å rekruttere og beholde derme type arbeidskraft. Rådmannen fikk nødvendig tilbakemelding på sin orientering. Formannskapsmedlem Terje Änonli var ikke med på denne orienteringen. 12/t2 REVSJON AV KONSESJONSVLTÅN TON BJERKA-PL]RÄ nnstilling: Vedlagte kravspesifikasjon sist revidert fastsettes som felles innspill fra Rana og Hemnes kommune på vegne av allmenne interesser og oversendes NVE med anmodning om at det nå åpnes revisjonssak for statsreguleringene av Langvatnet og Bjerka-Plura utbyggingene. Det er kun Bjerka-Plura utbyggingen som berører Hemnes kommune direkte. Behandling: Følgende endring / korrigering ble tatt inn i vedtaket: Datoen ble endret t Votering: Enstemmig som innstillinga, med endingen av dato. nnstilling: Vedlagte kravspesifikasjon sist revidert fastsettes som felles innspill fra Rana og Hemnes kommune på vegne av allmenne interesser og oversendes NVE med anmodning om at det nå åpnes revisjonssak for statsreguleringene av Langvatnet og Bjerka-Plura utbyggingene. Det er kun Bjerka-Plura utbyggingen som berører Hemnes kommune direkte. 13t12 L\ K. LANDSSAMANSLUTNNGA AV VASSKRAFTKOMVT]NAR HØRNG LVKS ORGANSERNG OG VEDTEKTER û5

8 Flernnes kommune slutter seg til de forslag til vedtektsendringer som LVK's landsstyre fremmer i sitt notat dat. 22. desember Behandling: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. nnstilling: Hemnes kommune sltrtter seg til de forslag til vedtektsendringer som LVK's landsstyre fremmer i sitt notat dat. 22. desember l4lr2 VALG AV VALGKON{TÈ FOR HASVO nnstilling: Sakm legges flem uten forslag til innstilling. Behandling: Ordfører frernmet følgende forslag Terje.,{norrli - leder Rune Tretbal& Votering: Som forslaget fia ordfører, enstemmig Vedtak: Terje Änonli - leder Rune Tretbakk En representant fra AP (AP peker ut sin representant.)

9 r5lt2 AVTALE MED ALLAKTVTETSHUSETS YE\ER - HALLREKLAME nnstilling: Formannskapet godkjenner vedlagte avtale med "Allaktivitetshusets venner". Formannskapet ser på irmsatsen denne guppa giør som svært verdifull for huset og kommunen, og setter stor pris på den dugnadsinnsatsen som blir úført pä Allaktivitetshuset. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet godkjenner vedlagte avtale med "Allaktivitetshusets vennet''. Formarurskapet ser på innsatsen denne guppa gjør som svært verdifull for huset og kommunen, og setter stor pris på den dugnadsinnsatsen som blir utført på Allaktivitetshuset. r6/t F'ORSLAG OM EDRNG BETALNGSSATSER OMSORGSTJENESTEN fnnstilling: Hemnes kommune endrer egenandelen for kommunale omsorgstjenester,jf HOD's endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, $10, andre ledd: l. Endringen skal gjelde fra Maksimal egenandel pr måned for hjemmetjenester i husstander med inntekt under 2G endres fra kroner 165 til kroner det å rlige budsjettvedtaket, gis rådmannen fullmakt til å endre utgiftstaket for husstander med inntekt under 2G, i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, gjeldende fra aktuelle budsjettår. Behandling: Rådmannens forslag til irurstilling, enstemmig vedtatt. fnnstilling: Hemnes kommune endrer egenandelen for kommunale omsorgstjenester, jf HOD's endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, $10, andre ledd: 1. Endringen skal gjelde fra0l.0l Maksimal egenandel pr måned for hjemmetjenester i husstander med inntekt under 2G endres fra kroner 165 til kroner 170. a7

10 J. det å rlige budsjettvedtaket, gis rådmannen fullmakt til å endre utgiftstaket for husstander med irurtekt under 2G, i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, gjeldende fra 01.0l- aktuelle budsjettar. t7lt2 POLARSRGLEN F'RLUT'TSRÅD. SØKNAD OM ØKT DRFTSTLSKT]DD nnstilling: Kommunestyret innvilger søknaden om en økning i driftstilskuddet til Polarsirkelen friluftsråd med kr. 5.- pr. innbygger - d.v.s. en realøkningfra cakr til kr pr. år. Budsjettøkningen, som blir på kr , dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger (149L ) i 2012 ogbudsjetteres på konto For senere år innarbeides kontingentøkningen i økonomiplan og årsbudsjetter. Behandling: Terje Änonli, FrP, f emmet følgende tillegg: Det forutsettes at de andre medlemskommunene vedtar en tilsvarende økning i driftstilskuddet. Votering: nnstillinga vedtatt enstemmig, med tillegget fra Terje.Ä,nonli. nnstilling: Kommunestyret innvilger søknaden om en økning i driftstilskuddet til Polarsirkelen friluftsråd med kr. 5.- pr. innbygger - d.v.s. en realøkningfra calrr til kr pr. år. Budsjettøkningen, som blir på kr , dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger ( ) i 2012 ogbudsjetteres på konto For senere år innarbeides kontingentøkningen i økonomiplan og årsbudsjetter. Det forutsettes at de andre medlemskommunene vedtar en tilsvarende økning i driftstilskuddet. 18/12 SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE - (ULTURSAMARBE) nnstilling: Saken legges fram for formannskapet uten forslag til innstilling. tjb

11 Behandling: Forslag fra formannskapet : Før saken behandles av formannskapet ber en om at det foreligger en mer utfullende søknad. Saken sendes tilbake for ny utredning. Votering: Forslaget fra formarnskapet ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Før saken behandles av formannskapet ber en om at det foreligger en mer utfyllende søknad. Saken sendes tilbake for ny utredning. T9/ DSPONERNG AV AREAL - N^Å,UTTUSTT nnstilling: Kommunestyret vedtar følgende endringer i disponeringen av arealene på rådhuset. a PLAN/TEK får disponere hele 2. etasje i byggetrinn 1 (unntatt kommunestyresaleq Tildelingskontoret for omsorgstjenester får disponere lokalene i 1. etasje av byggetrinn 3, tidligere tannklinikk. Miljøtjenesten får disponere kantinaen i Statkraftbygget til dagsenter. Som en følge av dette tas Olehallen i bruk til kantina for rådhuset. Kostnader med tilpasning av restlokalene i 1. etasje i byggetrinn med hensyn til frivilligsentralens behov utredes nærrnere og legges fram som egen sak Kostnadene i forbindelse med tilretteleggingen av lokalene i henhold til pkt. og2, maks. kr ,-, dekkes av bevilgningen til kommunale byggfor Behandling: Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. fnnstilling: Kommunestyret vedtar følgende endringer i disponeringen av arealene på rådhuset. a a PLAN/TEK får disponere hele 2. etasje i byggetrinn 1 (unntatt kommunestyresalen) Tildelingskontoret for omsorgstjenester får disponere lokalene i 1. etasje av byggetrinn 3, tidli gere tannklinikk. Miljøtjenesten fär disponere kantinaen i Statkraftbygget til dagsenter. Som en følge av dette tas Olehallen i bruk til kantina for rådhuset. Kostnader med tilpasning av restlokalene i 1. etasje i byggetrinn med hensyn til frivilligsentralens behov utredes nænnere og legges fram som egen sak 09

12 Kostnadene i forbindelse med tilretteleggingen av lokalene i henhold til pkt. og2, maks. kr ,-, dekkes av bevilgningen til kommunale byggfor /12 Unntatt offentlig ofl 913 Of $13 SØ(ER: BTX'-OX'FSORE nnstilling: Med bakgrunn i søknaden om støtte til etablering av nye kontorlokaler på Hemnesberget, bevilger formannskapet kr som etableringstilskudd til BTF-Offshore. Vilkår: Det forutsettes at etableringen kan fullfinansieres. Tilsagnet gjelder fram til Bevilgningen belastes over næring- konto nr med inndekning fra næringsfond Kommunen kan be om utffllende opplysninger om etableringen ved en senere anledning - for eksempel i forbindelse med resultatrapporteringen for næringsfondet. Tilskuddet kan utbetales når utgifter på det dobbelte av tilskuddet kan dokumenteres. Behandling: Rådmannens forslag til innstiling, enstemmig vedtatt. Vedtak: Med bakgrunn i søknaden om støtte til etablering av nye kontorlokaler på Hemnesberget, bevilger formannskapet kr som etableringstilskudd til BTF-Offshore. Vilkår: Det forutsettes at etableringen kan fullfinansieres. Tilsagnet gjelder fram til Bevilgningen belastes over næring- konto nt med inndekning fra næringsfond Kommunen kan be om utfrllende opplysninger om etableringen ved en senere anledning - for eksempel i forbindelse med resultatrapporteringen for næringsfondet. Tilskuddet kan utbetales når utgifter på det dobbelte av tilskuddet kan dokumenteres. 10

13 21112 Unntatt offentlig ofl $13 Ofi $13 N,ÐRNGSSAK - SØKNAD OM ETABLERNGSSTØTTE SØKER: TOM STAN LEi\NNGSVK nnstilling: Formannskapet ser positivt på Tom-Stian Lenningsvik sin satsing på eget foretak som freelance-skuespiller, men da virksomheten blir for perifer i forhold til Hemnes og Helgeland, avslår formannskapet søknaden om støtte. Behandling: lnga Kvalbukt - SP, fremmet følgende alternative forslag: Hemnes kommune ønsker â støtte det arbeidet som Tom-Stian Lenningsvik driver. Dette faller imidlertid utenfor hva som kan støttes av kommunens næringsfond. Hemnes kommune vil støtte Lenningsvik med kr Støtten dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Votering: nnstillinga ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (for forslaget fra Kvalbukt) Vedtak: Formannskapet ser positivt på Tom-Stian Lenningsvik sin satsing på eget foretak som freelance-skuespiller, men da virksomheten blir for perifer i forhold til Hemnes og Helgeland, avslår formannskapet søknaden om støtte. 221t2 FLYKTNNGSTJENESTEN nnstilling: Formannskapet har hovedansvar for oppfølging av enhet NAV, deriblant flyktningetjenesten. Der det vil være naturlig forelegges saken først de enkelte hovedutvalg. Behandling: Rådmannens forslag til innstilling, enstemmig vedtatt. nnstilling: Formannskapet har hovedansvar for oppfølg ng av enhet NAV, deriblant flyktningetjenesten Der det vil være naturlig forelegges saken først de enkelte hovedutvalg. 11

14 Hemnes kommune Planavdelingen R-f "lj Side av 1 Protech nternational lagaveien F'NEDFJOR) Deres referanse: Vår referanse: HØ/l0t62t-6 A kivkode: SAKNRNÆRNGSSAK Dato: NÆRNGSFOND VERN AV VEF'SNA - NDRAGNNG AV STØTTE TL STAND PÅ OLJEMESSE Det vises til telefonsamtaler om saken, Da Protech nternational ikke deltok på oljemessen det var søkt om midler til, inndras tilsagnet om tilskudd på kr jfr. formannskapets vedtak i sak den Dette til orientering. Med vennlig hilsen Bård Fagerbakk Plansjef ú, Økland Kopi m/ vedleeg til: Formannskapet, her Ailin Valåmo, her Vedleeg: Saksprotokoll FSK-sak Rådhuset Adresse: Sentrumsveien 8646 KORGEN Telefon: Org.nr.: Telefaks: E-post: Bankgiro: emnes.komm une.no Saksbehandler: Håkon Økland Dir.tlf.:

15 Hemnes kommune Planavdelingen Protech AS v/ Runar Nilsen Varabergvn.6 40s0 sola Vår ref. 10/627-5/HØ Arkivkode SAKNRNÆRNGSSAK )eres ref. Dato MELDNG OM VEDTAK Hemnes Formannskap behandlet imøte sak Følgende vedtak ble fattet: "Fondsstyret for "Næringsfond - vern av Vefsna" innvilger søknaden om næringsstøtte fra Protech AS v / Runar Nilsen med kr Bevilgningen gjelder delfinansiering av kostnadene med deltagelse på stand ved oljemessen i Stavanger som beskrevet i vedlagte søknad. Bevilgningen belastes "Næringsfond - vern av Vefsna. - kommunalt tilskudd bedrift" - konto nr r44s0010. Det settes som vilkår at kommunen får rapport fra av deltagelsen på oljemessa og formannskapet ber samtidig om å bli løpende orientert om den videre framdriften i prosjektet. Tilskuddet kan utbetales når messekostnader på minst det dobbelte av tilskuddet blir dokumenterte med bilag og rapport forligger." Avgj ørelsen kan påklages Med vennlig hilsen Hemnes kommune Håkon ØkJand Rådgiver Rådhuset Adresse: Sentmmsveien 8646 KORGEN Telefon: Telefaks: E-oost: nes.kommune,no Org.t.: Saksbehandler: Bankgiro: Hakon Økland Dtr.t11.:? 5 19 'l 46 ''3

16 Saknr Ø{ Tilu trsk 0 l/,t-t 0[nl-r -: t r.(., i,i,, -ng r/ok,lll 3 lv'lotiatt - g MAR 2012 Saksbeh o"o 43 Kopi SmåkraftAS Postboks O2O BERGEN Arkiv TilOrì :ni./ljehand, t: vå dato: 0 2 ),lar 2012 VÂr ref.:.ve ksk/saas Arkiv: Dykkar dato : þld<ar ref.: Sakshandsamar: Silje Aakre Solheim s 44 Småkraft AS - Søknad om løyve til regulering av Reinåvatnet og bygging av Reinåga kraftverk i Reinåga, Hemnes kommune, Nordland - oversending av NVE sitt vedtsk Vi syner til dykkar søknad dúert l. Vedlagt ovensender vi NVE sitt løyve til å regulere Reinôvatnet, samt bygging og drift av Reinåga kraftverk med tilhøyrande vilkår. Lør vet er gjeve i medhald av $ i vassressurslova. Ei nærare grunngieving for leyvet er gieve i vedlagte KSK - notat 1l/ Bakgrunn for vedtak. Vi syner til merknadene til vilkâra i dette notatet for l<rav til utforming av anlegget. Vi understrekar atløyr,etettêr vassressurslova gield regulering av Reinåvatnet og bygging og drift av Reinåga k aftvcrk og tilhøvet dette har for dei allmenne interessene i vassdraget. Løyvet giev ikkje rett til oreigning. Tiltakshavar har sjølv ansva for å avklare dei prívatrettslege forholda til ev. andre som har rettar iomrôdet. NVBs sakshandsamamr når det gjeld godkjenning av detaljplanar for miljø og sikkerheit er Morten Kielland i Seksjon for,miljøils1'n og Gretho Holm Midttømme i SeksJon for damsilkerheit Vi viser elles til NVE sin rottleiar "Veìlederfor planleggíng, byggìng og drift av små vassdragsanlegg med konsesjoz" som finst på Vi framhever at det ikkje må setjast i gong noko anleggsarbeid før planane for arbeida er gotlkjende avnve. Vi mínne om at tiltakshavar må sjå til at planane er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan. Når k aftverket vert sett i drift, skal sþema for melding om idriftsetting av vasskraftverk Sllast ut og sendast til NVE. Skjemaet ertilgiengeleg pä NVE sine internettsider. WE gier merksam på at den som ønskjer â starte kraftproduksjon minst ein mân d i førcveg skal registrere verksemda i det tolldistriktet der vcrksemda har sin forretningsstad i samsvar med reglar frå Toll- og avgiftsdire}íoratet. Registreringsplihagield for kraþroduksjon i aggregat med generator som har ein merkeying pâ 100 kva ellermeir. Kraft produsert slike anlegg or avgiftspliktig.,arets reüleiar for foltruksavgifl på elekhisk kraft finst på De kan fil meir informasjon ved å vcnde dykk tilnæraste tollstad. HorËdlronld l/ ddonhmllel8 29 Po6tbol0 509'1. ll4orsltr 03ol oslo E-porr; m Roglon llldt-ibqr Voltrs Rorlen 6l 7075ÎllER åiiiffi;ffi"ilffil#ffi5, R.glon llord løngcflr g la l l-1e T514 MRì/K hìtârn rt: çv$' nv. no R.!ilon 8r. Ánlôn Janrtôn!Ët 7 F.glon V.rt l{ru tdalévn 1B R.glon ørl V$03v.bn 73 Postþol(' 212 l PdlbotÁ 63 Podbok! æ TøNSBERG 6601 FøROE 2t07 ilát ÀR 14

17 Side 2 Høvet til energilova tillegg til denne konsesjonen etter vassressurslova må' ein ha nødvendig løyve etter energilova før utbygginga kan starte. Samstundes med innsending av detaljplanar må det liggie føre ei endeleg avklaring frå netteigar om at det er ledig kapasitet i lokalt og overliggalde nett. tillegg må tilknyting av høgspentanlegg vere avklart med områdekonsesjonær. NVE vil ik$e godkjenne detaljplanane før dctte liggføre. Om klage og klagerett De kan klage på denne avgjerda til Olje- og energidepa tementet innan tre veker frå dettidspunktet underretninga er kome fram til partane, jf. forvaltningslova kapittel V. Retten til å klage er avgrensa til partar (grunneigarar, rettshavarar og konsesjonssøkar) og andre med rettsleg klageinteresse (hovudsakleg organisasjonar som representerar dei interesser som saka vedkjem), Ei eventuell klage skal grunngievast skriftleg, stilast til Olje- og energidepartementet og sendast gjennom NVE. Vi ønskjer elektronisk innsending til vår sentrale e-postadresse Med helsing 4f ç (-g S Silje Aakre Solheim avdelingsìngeniør tr"rt Vedlegg:2 Kopi: Vassdragskonsesjon for Reinåga laaftverk KSK-notat ll202 Nordland f,lkeskommune, Fylkeshuse! 8048 BODØ Fylkesmannen inordland, Statens Hus, 8002 BODØ Hemnes kommune, 8646 KORGEN Helgelandskraft AS, Postboks 7 02, MOSJØBN Norsk Ornitologisk Forening, Rana lokallag, Postboks 1301, 8602 MO RANA Statens Vegvesen Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ Reindrift sforvaltningen Nordland, Sjøgt. 78, 8200 FAUSKE 15

18 {,f. FsK P't.-t vtr vtr dåto: rêferånse: L2lL778 Samferdsel Deres dato: Dêres referansei Org.nr: Hemnes kommune Sentrumsveien 8646 KORGEN Saknr. Mottatt Saksbeh. kiv N00 Hørlngsbrev -Transportplan Nordland Til Orient./rJch rnd. Nordland Slkeskommune sender med dette forslag til TransportplanNordlandz}l3-2024pä høring. Ftrøringsfrist er satt til 23.april. Vi ber om at alle innspill/høringsuttalelser sendes til i tillogg til ev postforsending. Vennligst merk emnefeltet i e-posten: høringsuttalelse Transporþlan Nordland. Med hensyn til kapittelet om fl plass-stnrktur, vil frlkesrådet utarbeide et nytt forslag til innhold fram mot innstilling til folkestinget i juni. Vi visq i den forbindelse til forslag om Nasjonal Transportpl an , og tilhørende rapport Frarntidsrettet utvikling av lufttravnstrukturen. Dokumentene firures på følgende web-adresse: 3ip lanforsla g.html Høring på forslag til Nasjonal Transportplan mottas av fylkeskommunene i disse dager. Fylkesrådet vil be regionrådene; NHO og LO om innspill til sin høringsuttalelse. Eget brev sendes ut om dette. Vi ber kommunene om i størst mulig utstrekning å samordne sine innspill til Transportplan Nordland giennom sine respektive regionråd. Næringslivet bes forrridle sine synspunkter giennom sine interesseorganisasjoner ogleller giennom regionråd. Videre ber vi NHO Nordland om å videreformidle dette brevet til aktuelle næringslivsaktører i Slket. Forslag til Transportplan Nordland og forslag til høringsinnspill til Nasjonal Transportplan blir lagt fram for fylkestinget som to separate saker ijuni. Fylkesrådet vil ha en aktiv høring, og arrangerer derfor ulike møter og konferanser knyttet til de to plandokument i høringsperioden. Det går ut egen invitasjoner til disse møtene og konferanser. For å spare miljø og porto, velger vi å sende dokumentet som e-link. For de som måtte ha behov for det, kan Transportplan Nordland fås tilsendt i papirforrr ved forespørsel. Dokumentet forslag til Transportplan Nordland fìnnes pä følgende link: no/s amferdsel kommune lz/lllt Dok nr - 2 t4ar 2012 Ved eventuelle uklarheter, ta kontakt med rådgiver Marit Vonen (mobil nr ) eller undertegnede (mobil nr ) Avd. Kopi El<sp. Med vennlig hilsen r-dc{-a. Pettersen samferdselssjef DP', Adresse Besøksadreise Postmottâk Fylkeshuset 8048 Bodø Dlr Tlf. Faksi.: Saksbehandler: Âshllcl Pettersen Enhet: Samferdsel E-post: 16

19 Hemnes iltemmune {,,rrn"rf. ^å.ì r i/ 't' -- '' Sal<nr. lv'lr.; 3 l-lrlri'irii;si i.i'..:, :,te ljoi<. rr '":':l '""" Sai':,lteit 'r\./.r i(opi SøKNAD OM SKJENKEBEVLLNG FOR EN Søker: Adresse: Skjenkebestyrer: Skjenkingen gielder: Sted: Dato: Arrangementets art: Kontaktperson arrangør Llu Arl<iv E Sluttet lag F Alminnelig bevilling,)\ Skjenketid lcts!,. nn.! -,(tl.t'\ai e n-x'tyll)i Í, -1rì.rr Á,ic'líÍì i.-ù(i Søker om å skjenke: El Gruppe 1 - Alkoholholdig drit<k medbþyst 4,7 Gruppe 2 - Alkoholholdig drikk med h6yst 22 Vo alkohol E Gruppe 3 - Alkoholholdig drikk med mer en22 Vo alkohol? þrn,í 2 1i2 + t_l<sp. L-t-s i.,,,,,j E Stedet har skjenkebevilling gruppe 1 og s6ker om å få skjenke i gruppe 3 E Stedet har skjenkebevilling og slker om ufvidet skjenketid for en enkelt anledning E Stedet har skjenkebevilling og om utvidet skjenkelokale for en enkelt anledning Spesifïser: Undertegnede, sorn søker om å bli skjenkebestyrer for arrangementet, beklefter herved at jeg kjenner til a. alkohollovensbestemmelser b. forskrifter om plikt rt7 ä füe alkoholsvake og alkoholfrie drikker c. at kommunens skjenkekontrollør kan føre kontroll d. at forsettlig eller uaktsom overtredelse eller medvirkning til overtredelse av lov og forskrifter kan straffes med bøter eller fengsel e. at søknad om alminnelig bevilling for en -enkelt amledning krever tillatelse fra politiet f. at aldergrense er 1 8 år i gruppe pg 20 àr í gruppe 3 Sted/dato: /,4 Ò Underskrift: Søknadsfrist: 14 dager f6 planlagt arrangement Gebyr på kr 250,- betales inn til Hemnes kommune, konto , eller kontant til Servicekontoret i Hemnes kommune, Sent umsveien 1, 8646 Korgen. Kvittering må forevises fgr saken behandles. Ved avslag refunderes bellpet. ADMNSTRATV BEHANDLNG E Søknaden innvilges ikke ftsøknaden innvilges i henhold til kommunestyrets delegasjonsvedtak i sak 83/86 og ' formannskapets delegasjonsvedtak O9l02 tr Søknaden innvilges med f6lgende forbehold Hemnes kommune d"" óil/ Gjenpart til: Lensmannen i Hemnes, Helsetjenesten, skjenkekontrollør, Økonomiavdelingen, ref. formannskapet 17

20 Hemnes konlmune A* Saknr. lvlcii;',f-i lì iiqsbeii f'lernnes kc,rnr nr u re []uk,rlr, i i'1/ir 2l.i'lî /rvcl l(.olti Søker: SØKNAD OM S(E.{KEBEVLLNG FOR Adresse Skjenkebestyrer: Skjenkingen gielder: Sted: Dato; Arrangementets art: r- í tlolyi j l1lufutcj j4 Fti'';, i,ct Lt" 1/'1 ùtì)èirmü l(p,,/."êf -v1! Arki'.; E Sluttet lag p Alminnelig bevilling \+ÉMtit iß éea.e\ "ti ', ) Skjenketid: îä.tt - t L-c!! >'liliétiuyttu t{ fvkt ft flf -4/øtl Kon takúpe rson arc angør : Tùú th)t'å {6 Søker om å skjenke: p Gruppe 1 - Alkoholholdig ddkk med høyst 4,7 Vo El Gruppe 2 - Alkoholholdig drikk med hgyst22 7o alkohol El Grrrppe 3 - Alkoholholdig drikk med mer en 22 7o alkohol E Stedet hal skjenkebevilling grlrppe og om å få skjenke i gruppe 3 E Stedet har skjenkebevilling og søker om utvidet skjenketid for en enkelt anledning E Steclet har skjenkebevilling og søker onr utvidet skjenkelokale for en enkelt anledning Spesifiser Undefte-enede, som søker om å blì skjenkebestyrer lor anangementet, bekrelter herved at jeg kjennet'til a. alkohollove.s baçlem relse.l' b. forsk ifter om plikt til å føre alkoholsvake og alkoholfrie drikker c. at kommunens skjenkekontrollør kan fple kontloll d. at for:settlig eller uaktsom overtreclelse ellel medvirkning tìl overtredelse av lov og forskrifter knn stl'affes med bøter eller fengsel e. at søknad om alminnelig bevillin_s lbr en enkelt arnlednìng k ever tillatelse fra poliúet f. at aldergrense er :lu i gruppe pg 20 år i gruppe 3 Sted/dato -- 2 ;t L Underskrift -1,^- t\r "*,'*. <l\ Søknadsfrist: 14 dager f6r planlag-farrangement Gebyr på kr betales inn til Hemnes kommune, konto , eller kontant tìl Servicekontoret i Hemnes kommune, Sentrumsve ien 1, 8646 Korge n. Kviffering må l'orevises før saken behandles. Ved avslag refunderes beløpet ADMNSTRATV BEANDLNG E Søknaden innvilges ikke Þ Søknaclen innvilges i henhold til kommunestyrets delegasjonsvedtak i sak 83/86 og formannsk rpets delegasjonsvedtak E Søknaden innvilges med fglgende forbefiold; Hemnes kommune rr',? t3 t / L Gicnnert fil' LensnrRn rcn i Hernnes Helsetiene,clen skie lkekonfl'ollc4r- Økonnmiavdelingelr ref fnnnrnnsknnel råcl

21 R"f ÆL e'6 t) tü, NordlanJ \,/ FYKESKoMMUNE Samferdse! vår dato: 21,03.201,2 vår r ferarìse: t2l8355 Dcr s daùo: Dcrês refcrånse! Org.ffr 9ô Regionrådene i Nordland, NHO, LO NasJonal transpoéplan 2O (NTP14-23) Hørlng om FNTP14-23 (Fellee forslag fra Kyshrerket, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avlnor AS tll NTP14-23) Forslaget (FNTP+23) av i år fra transportetatene og Avinor AS til Nasjonal transportplan2al4-23 er sendt på høring til Slkeskommunene og de 4 største kommunene med svarfrist2g, til Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og þstdepartementet med kopi til NTP-sekretariatet. FylkestingetvilfåsegforelagtFNTPl4-23somsaktilsamlingenll Foratvii saksforberedelsene til fylkestingets uttalelse til FNTP14-23 skal kunne vurdere våre høri ngsinstansers argumenter/uttalelser, må vi ha disse elektr4þlsenest mandag 23, til mest praktisk med samtidig kopi til ler(ônfk.no. Vennligst merk emnefeltet i e-posten: Avsender (for eksempel Lofotrådet), Fo rsl ag NTP 4-23 : Høri ngsuttalelse. Even tuel papirversj o n av dokumentet kan ettersendes. Dersom et regionråd ikke rekker å fullføre politisk behandling av saken innen 23.4., ber vi om å fil tilsendt saksfremlegget elektronisk så fort det er ferdig -fw og at protokoluvedtak ettersendes så snart som mulig. Et av de separate vedleggene til FNTP14-23 er Avinors rapport "Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen". Konklusjonene og anbefalingene fra rapporûen er tatt inn i pkt. 3.6 i FNTP4-23, men Avinors rapport gir bakgrunnsmateriale og nærmere begrunnelser for konklusjonene. Vi tar også i mot faglige innpill angående eventuelle vesentlige feil eller mangler i Avinors rapport. Slike eventu ellefaglige innspill ønskes i god tid før i det vi ântar at rent faglige innspill ikke krever politisk behandling. Både FNTP+23 (188 s.) og Avinors rapport (91 s.) finnes på NTP-sekretariatets hjemmeside Der finnes også diverse utredninger og andre dokumenter. Fra 2.3. inneholder den også en utsbífisvennlig ntgav e av FNTP Regionrådene, NHO og LO mottar dette hæingsbrev elehronísk og pr. papìrpost vedlogt elcsemplar av FNTP Kommunene er kopiadressater og mottar dette brcv lil orientering og htn elehronísk Adresse Besøksadr sse Postmottâk Fylkeshuset 8048 Bodø Olr.: Ttf: Fåksr S ksbchandlcr: Enhet: Fpostr tars E. Rønneberg samfeéscl 19

22 Kommuner med flyplasser som omhandles i Avinors rapport, kan likevel sende inn rent faglige innspill som nevnt ovenfor angående rapporten. Vi viser også til vårt høringsbrev av om Transportplan Nordland 20lr,3-2024, der det fremgår at'lransportplan Nordland og FNTP4-23 lcgges frem som 2 separate saker for junitinget, Vi ber derfor om at NHO, LO og hvert regionråd utarbeidcr en egen saiduttalelse som bare omhandler tema som tas opp i FNTP14-23, Med vennlig hilsen,ä.shild Petterscn samferdselssjef Vedless: FNTPl4-23 (Felles forslag fra Kysl"verket, Jernbaneverket, Statens vegvescn og Avinor AS til Nasjonal transportplan (februar 2012)) Høringsinstanser: Regionrådene i Nordland. Sør-Helgeland Regionråd Postboks 473 o ndre Helgeland Regionråd Postboks 500 r Helgeland Regionråd Postboks 405 Salten Regionråd Postboks 9 t5. Lofotrådet Postboks 406. Vesterålen Regionråd Postboks 243 r Ofoten Regionråd Postboks 6l NHO Nordland Postboks 343, 8001 Bodø LO Nordland Nyholmsgt. 15, 8005 Bodø 8901 Brønnøysund 8601 Mo i Rana 8801 Sandnessjøen 8001 Bodø 8376 Leknes 8401 Sortland 8539 Bogen i Ofoten Kooilkun etektroniçþ. Kommunene i Nordland 2t

23 Fylkesrådet Hemnes kommune Sentrumsveien 8646 KORGEN vtr dato: vår r ferånse: LZl7437 Dcrcs drto: Dcrês rêferônsei Org.nr: Saknr Moi1all Saksbeh. o Arkiv TilOrient,i ijcharr<l emnes kc m mune Dok.nr 2 6 MAR 2O1Z e4u nvoþy6 (opi Ì/qu f5k,ksl Ê. Underretting om vedtak av Reglonal plan om må vannkraftverk Nordland henhold til plan- og bygningslovens g 8-4 undenettes det herved om at fylkestinget, i sin samling februar 2012i sak 013/12, vedtok Regional plan om småvannkraflverk í Nordland. Flanen og fylkestingets vedtak ernå tilgjengelig på Fylkestinget vedtok at planens del 3 skal oppdateres í herihold til ny kunnskap. Det vil bli kunngjof när oppdatert versjon er tilgjengelig, og kommuner, Fylkcsmann ogberørte statlige organer vil da få tilsendt en lrykket versjon. Reglonal plan om småvannlraftverk í Nordlandvu derer eller omtaler ikke enkelþrosjekter. Det er giennomført en kartlegging av områder og egenskaper og verdier ved disse. På bakgrunn av dette er det utarbeidet overordnede strategier og tematiske retningslinjer. De overordnede shategiene er planens mâlsettinger. De tematiske retningsliqiene vurderer konfliktnivå mellom kraftutbygging og viktige miljøverdier. Rangeringen av konfliktnivå og aweining av ulike interesser ved utþgging av små vannkraftverk giøres ved et sett av prioriteringsnivå ûaprioriterte kraftutbygginger til utbygginger som er ikks priorlterte. Småkraftplanen er uttrykk for regional politikk på området. De utarbeidede strategiene og retningslinjene peker på utfordringer som bør vektlegges i søknader om bygging av små van rlaaftverk, og i utarbeidelse av eventuelle avbøtende tiltak. Planenvil dermed gi mer forutsþare rammer for utþggere, og legge grunnlaget for en bærekraftig utbygging av små vannlaaftverk. For kommuner i Nordland vil planen være et verktøy i saksbehandling av konsesjonssøknader, og det forventes at planen legges til grunn ved kommunal plan- og enkeltsaksbehandling. Den regionale planen vil ogsä inngå som en del av grunnlaget for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin behandling av konsesjonssøknader fra Nordland. Jeg vil benytte anledningen til å takke for nyttige innspill og konsruktive lilbakemeldinger underveis i planprosessen. Med vennlig hilsen tl"^t-(;",+*( Madt Tennfiord frlkesråd for kultur ogmiljø Adresse Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø Besøksadresse Prlns ns gt. 100 Dlr,: Îf: Faks Sakbehandler: Enhetl E-post: Magne Haukås Plan og mlljø 21

24 Hemnes kommune Sak23ll2 KOMMLNAL PLANSTRATEG 2O2. 2O5 Saksbehandler: Arkivsaksnr Saksnr.: Bård Faserbakk Arkiv: 140 & s Utvalg Formannskapet Møtedato nnstilling: 1. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelsen av kommunal planstrategi for Hemnes. Gruppen består av: 2. Administrasjonen utarbeider en debatthefte for følgende områder:.demografi.miljø- og bærekraftig utvikling.areal og infrastruktur, natur og friluftsområder.næring og sysselsetting.utdanning og forskning.folkehelse og levekår.bosetting.kultur 'Samferdsel. Samfunnssikkerhet Debattheftet skal være ferdig til 15. mai Bakgrunn: henhold til plan- og bygningslovens $ 10.1 skal kommunestyret minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 22

25 Hemnes kommune Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 i plan- og bygningsloven. Saksutredning: Hensikten med planstrategien er å få mer fokus på langsiktighet i planlegging, og at utviklingen i kommunen skjer i henhold til de utfordringer og behov som kommunen vil få i framtiden. Det er allerede kommet nasjonale forventninger til de kommunale planstrategiene. Viktige områder som det her pekes på er:. Demografi. Miljø- og bærekraftig utvikling. Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder. Næring og sysselsetting ' ' Utdanning og forskning Folkehelse og levekår. Bosetting. Kultur. Samferdsel ' Samfunnssikkerhet Samtidig som disse områdene, og eventuelt andre områder, utredes nærrnere må det vurderes hvordan kommuneplanen skal knyttes opp mot arbeidet med planstrategien. Vurdering: Planstrategien skal være et politisk styringsdokument og det er derfor viktig med bred deltakelse i forbindelse med utarbeidelsen av planstrategien. Dette er også et krav i plan- og bygningsloven. Sett fra rådmannens side er det viktig at utarbeidelsen av planstrategien skjer i tett samarbeid mellom administrasjonen og det politiske nivået. Siden planstrategien skal være sektorovergripende vil arbeidet i administrasjon skje i regi av rådmannens ledergruppe der enhet for tekniske tjenester har sekretæroppgaven. Det politiske nivået må selv bestemme hvordan deres involvering skal være, men i en utredningsfase bør kanskje ikke en politisk arbeidsgruppe være for stor. og med arbeidet vil være sektorovergripende bør hovedutvalgene på en eller annen måte involveres. Plan- og bygningsloven fastslår at forslaget til planstrategi skal behandles av kommunest rret, men det gis ingen føringer på hvem som skal innstille til kommunestyret. Formannskapet er det utvalget som i størst grad har en samordnende oppgave, og rådmannen anbefaler derfor at innstillingen til kommunestyret skj er fra formannskapet. Arbeidet videre med planstrategien vil være at det velges en politisk arbeidsgruppe. Det bør også gis politiske føringer på hvilke områder som er aktuell å utrede næffnere. Administrasjonen utarbeider så et diskusjonshefte der utvikling og utfordringer belyses og vurderes ut fra faglige kriterier. Når dette 23

26 Hemnes kommune er på plass kan arbeidet med ål prioritero og konkretisere innholdet i planstrategien startes opp. Her vil don politiske arbeidsgruppen være svæft sentral. Underretning sendes: 24

27 Sak24ll2 TRANSPORTPLAN NORDLAND Saksbehandler: Rolf Fiellestad Arkiv:N00 Arkivsaksnr t21657 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunest rret Møtedato nnstilling: Hemnes kommune slutter seg til uttalelsen fra lndre Helgeland Regionråd vedr. Transportplan Nordland Bakgrunn: Fylkeskommunen har sendt utkast til Regional Transportplan - Nordland ut til høring i kommuner og regionråd. Vedlagt ligger uttalelsen fra HR. Rådmannens innstilling: Hemnes kommune slutter seg til uttalelsen fra ndre Helgeland Regionråd vedr. Transportplan Nordland Vedlegg: Trykte: Uttalelse fra HR Underretning sendes: Nordland fulkeskommune HR Kommunene på Helgeland t L

28 in dr e h elg elønd r egionr åd ar Nestn Rnnn Herutes Crate Ltrøy Haltfjelldal Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset B048Bodø Transportplan Nordland (RTP) høringsuttalelse Vi viser til høringsbrev ogtil planutkast av Fylkeskommune har sendt utkasttll Regional Transportplan - Nordlønd til høring i kommuner og regionråd. Regionrådene er invitert til å komme med sine kommentarer innen 23. april. høringsbrevet blir det presisert at planutkastet vil bli noe omarbeidet fram mot endelig innstilling til fylkestinget ijuni. Uttalelsen fra regionrådet er utarbeidet med bakgrunn i det foreliggende utkastet til plan, datert Vi ber om anledning til å fä komme med ev. tillegg og presiseringer når omarbeidet versjon foreligger. Planutkastet er utarbeidet i samarbeid med regionrådene og vi er generelt godt fomøyd med prosessen som denne gang har vært lagt til grunn for arbeidet. Vi viser for øvrig til våre innspill fra re gionens arbeidsgruppe (vedlagt). Vi vif trekke ftamfølgende momenter opp mot det foreliggende utkast ti Transportplan Nordland: 1. Ví ber om at planutkastet gjøres tydeligere í síne príoriteringer for oppfølgíng av sentrale satsinger NTP. første rekke omfatter dette: - Tilførselsveier og jernbane-/kollektivtilbud for å følge opp transportetatenes innstilling til lufthavnstruktur i NTP. - Styrket reiselivstrategi som følge av ny stor flyplass i Mo i Rana. - Transportkorridorer kyst/innland som direkte oppfølging av godslcnutepunkt Mo i Rana, som i NTP er framhevet som del av nasjonal nordområdestrategi. - Utvikling av nye muligheter som ligger i atbl2 oppnår TEN-T status. 'Ì6

29 2. Spesíelle utfordrínger knyttet tíl petroleumsvírksomheten og ev. ìlandforíng av gass tíl Nordlønd bør vektlegges mer í plønen. Det arbeides for å utvide ringvirkningene av petroleumsvirksomheten utenfor Helgeland. Bl.a. har Nordland Fylkeskommune gjennom prosjektet "Luva til Nordland" pekt ut Langsetvågen i Nesna som mulig lokalitet. Vi vet at det planlegges større oppdrag innen bygging, vedlikehold og modifikasjon av offshore installasjoner som vil medføre store transportutfordringer på Nord-Helgeland. De følger dette får for prioriteringer, spesielt for vegsektoren, bør komme tydeligere fram i planen. 3. Vurdere å íverksette en samlet konseplvølgsutredníngfor den øst/vest gående transportkowídorenfra kysten (Træna,Rødoy,Lurøy,Nesna) - vía godsknutepunkt Mo í Rønø - og vídere inn på 812 tíl svenskegrensen. Svenske vegmyndigheter har signalisert ønske om at det foretas en slik vurdering også inn på svensk side i forbindelse med planene for utskipning av malm fra gruver innen Storumans kommun over Mo i Rana havn. 4. Fullføre Fv 808 gjennom Hemnesberget ogforlenge dríftsperìodenfor fergestrekníngen Hemnesberget - Leírvikafor å høste erfurínger med nytt lrøjïkkmønster elter åpning av Toven. Fullføring av Fv. 808 ligger inne i planen. Nordland Fylkesting har vedtatt at det skal etableres en alternativ forbindelse mellom Hemnesberget og Leirvika også etter at fergedriften legges ned. en fersk rapport vises det til at denne strekningen er blant de samband der det kan ligge spesielt godt til rette for forsøk med elektrisk drevet ferge. Planen bør äpne for forsøksdrift og videreføring av sambandet i tråd med fulkeskommunens vedtak. 5. Príorìtere opprustíng av Fv 806 Korgen - Bleikvassli. Dette er ei viktig sak både for Hemnes og Hattfielldal kommuner. Utbedringer her vil gi en nærmere tilknytning mellom Hattfielldal og regionsentret Mo i Rana. Det vises for øvrigtil detaljerte beskrivelser for de enkelte hovedkorridorer og kommuner i vedlegg. Mo i Rana 1.6.M.n1O Arne Langset Sekretariatsleder 27

30 Vedlegg- 1 ndre Helgeland Regionråd (HR) Regionrådet består av kommunene Lurøy, Nesna, Rana, Hemnes, Haffielldal og Grane. Arbeidsgruppen har bestått av: - Arne Langset, sekretariatsleder HR - Monica Hagen, norsk sekretariat for MidtSkandia og Nordic Logistic Center Corridor - Henrik Johansen, styreleder Helgeland Reiseliv - Hans Paulsen, Nesna Kommune/Nesna Næringsforum - Allan Berg, plankontoret Rana Kommune Arbeidet_bygger i all hovedsak på sammenstilling av data fra ulike delutredninger som inngår i regionrådets arbeid med 'Transpoftplan HR". Arbeidsgruppen har enkefuijgift sine innspill til prosessen. Dokumentet er sydd sammen av sekretariatet i HR og sendt ut til medlemmene for gjennomgang og korrigering. Pkt 1. Hvordan vil reoionen utvikle seq fram mot 2024 Demografi Per 1.januar 2011 var det personer bosatt i ndre Helgeland-regionen, personer bosatt i regionen til Helgeland regionråd, og personer i regionen til Sør Helgeland regionråd. Dette betyratca. 47,4o/o av innbyggerne på ttelgehñd er bosatt i HR-kommunene. HR regionen har hatt en befolkningsvekt fra 2008 til 2011 pâ L,4 o/0, nì DS veksten i Nordland har væft i underkant av L o/o samme periode. Størst vekst har kommet i Rana, som pr hadde innbyggere. Ved å legge til grunn SSB sin befolkningsframskrivningsmodell med middel og høy nasjonal vekst vil lhr-regionen kunne vokse med henholdsvis 4,5 o/o eller 8,4 o/o inneã ZOZ+. tégger en til grunn den utvikling som er innenfor næringslivet, samt den vekst som er rundt industristedet Mo, er det mye som tyder på at lhr-regionen foésatt vil være en markeft vekstregion på Helgeland. Ved å legge til grunn SSB sin befolkningsframskriving frem tl2024, med middels nasjonal vekst, ser en at regionen samlet vil ha en ve st på 4,5 o/o. Ser en på befolkningsutvililingen ved høy nasjonal vekst vil HR regionen ligge an til en befolkningsøkning på inñtit 8,4 o/o. (se tabell) (2008) (2011) (endring %) SSBtamskrivingtit,OrO *ru"u", Rana Hemnes Lurøy Nesna Grane Hattfjelldal ,6 yo ,7 0/o l9l2 0,7 yo ,9 Vo ,3 0/o ,0 yo r 370 5,7 %o 5,7 yo -2,2 o/o 10,2 o/o -7,3 o/o -6,4Vo ,5 yo 9,7 Vo 2,2Vo 74,2Yo -3,2yo -2,5 Vo Sum ,4 o/o ,5 o/o ,4 o/" 28

31 REOPT RAO PÁ ELOELAND 2 O fd,'.c-i"l'nj. il 41Þ 1: i {:;1,rr1,ri,:. -..i (gþ ii, rif.:a j-îl f,..1i lr: -i':,! i Ër* De enkelte kommuner. Rana ndustri og innlandskommunen Rana har Nordlands nest største by (Mo). Mo er et komplett transpoftknutepunkt med E6, 872, FVZ, havna, jernbane og flyplass. denne forbindelse fungerer Mo som et <<nav>> i forhold til området rundt, samt den industriaktivitet som er i Rana og regionen. Mo i Rana Havn KF er i forbindelse med NTP ( ) definert som 1 av 3 Stamnettshavner i Nordland. Røssvoll lufthavn driver i dag med dispensasjon som utløper i Per dag fremstår Polarsirkelen lufthavn på Hauan som eneste alternativ for en ny stor flyplass på Helgeland. (se mer under pkt. 3) Jernbanen (Nordlandsbanen) er blant annet en viktig transportkorridor for godstransport. Terminalen på Mo er den eneste godsterminalen på Helgeland i forhold til regulær godstranspoft. Dette betyr at Mo har en sterk <<nav>> funksjon i forhold til godstranspoft med jernbanen, der mye av godset fra Helgeland kanaliseres over terminalen på Mo. E2 er i EU-kommisjonens plandokument for Trans European Network - Transport (TEN-T) tatt inn som en av tre korridorer for godstransport mellom Østersjøen og Norskehavet. Samtidig er flere større industrietableringer på svensk side interessert i utskipning fra havna i Mo. Det vil derfor være et på sin plass og se på en eventuell, Øst-vest, jernbaneforbindelse mellom Storuman og Mo, Dette er den korteste vei fra svensk godsknutepunkt til norsk havn. Dette vil kunne ha en forsterkende virkning på Mo som godsknutepunkt. dette bildet bør en se på de muligheter som ilandføring av gass i Langsetvågen (Nesna) vil kunne medføre, blant annet transport av LNG til Sverige med jernbane. Persontrafikk på vei, jernbane og fly der Mo i Rana er trafikknutepunkt viser en klar økning. Ved etablering av ny flyplass vil reiselivet forsterkes ytterligere, noe som gir direkte følger for persontrafikken langs hovedkorridorene, spesielt mellom kyst og innland. (Fv.7l17) 29

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.06.2011 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32 Hattfjelldal kommune Side 1 av 32 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Anne Grete T. Konradsen (representant)

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 8/15 14/979

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer