Tid: Onsdag 23. september 2015 kl Lunsj serveres kl. 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12."

Transkript

1 Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk, Ingrid Tvete, Øyvind Tønnesson, Tore Maritvold, Heidi Christoffersen og Fredrik Strand Oseberg. Kopi: Anja Rynning Veum, Dag Harald Claes, Audun Løhre, Svanhild Sørensen, Ola Dahl, Monica Breiby, Hans Anders Hanslien, Kari Ringi, Lasse Heggedal, dekaner og seksjonsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, Studentsamskipnaden i Oppland og Lillehammer studentorganisasjon. Tid: Onsdag 23. september 2015 kl Lunsj serveres kl. 12. Sted: Høgskolen i Lillehammer, møterom Ø-201 på plan 2. Med vennlig hilsen Kathrine Skretting Rektor Geir Bergkastet Direktør Vedlagt saksliste Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: Faks E-post:

2 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av protokoll fra møtet i høgskolestyret 11. juni 2015 (vedlagt) 3. Hendt siden sist 4. Referatsaker 41/15 a Utkast referat fra avdelingsstyremøte DNF b Supplerende tildelingsbrev fra KD av revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 c Notat fra Fylkesmannen i Oppland av vedr. gjennomgang og framtidstanker om Dialog StatBedrift + HiLs svar på fylkesmannens forslag d Høringssvar til KD av om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven. Jf e-post til styret av 17/8 e Referat fra Studienemndsmøte f Referat fra Læringsmiljøutvalget (LMU) g Brev fra KD av ; Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 jf referatsak 28/15p h Brev fra UHR av vedr. forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet + HiLs svarbrev av i Høringsbrev fra KD av forslag om endringer i forskrift om opptak til høyrere utdanning j Brev fra NOKUT av vedr. tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier k På rektorfullmakt i perioden: 1. Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen veiledning (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen barnehageped. (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (APS) 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som hovedlærer klipp, dokumentarregi og produsent (DNF). 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som postdoktor (ØKORG). 26/8-15

3 5. Beslutningssaker 42/15 Oppdatert strategi for Høgskolen i Lillehammer 43/15 Nytt styre for HiL eksterne representanter Unntatt offentlighet i hht 14 i Offentlighetsloven 44/15 Oppnevning av rekrutterings- og nominasjonskomité for valg til høgskolestyret 45/15 Godkjenning av utlysningstekst og oppnevning av innstillingskomité pro-/ viserektorstillinger 46/15 Regnskap 2. tertial - Ettersendes 47/15 Revidert budsjett pr 2. tertial /15 Møteplan for høgskolestyret Orienteringssaker 49/15 Status forskningsbygg og arbeidet med å forbedre arealsituasjonen 50/15 Etatsstyring 2015, tilbakemelding fra KD og oppfølging 51/15 NTNU-fusjonen og konsekvenser for studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) 7. Eventuelt 52/15 Eventuelt

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Møtedato Saksansvarlig Rektor Saksbehandler KK Arkivreferanse - 41/15: Referatsaker 41/15 Side a Utkast referat fra avdelingsstyremøte DNF b Supplerende tildelingsbrev fra KD av revidert 3-6 nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 c Notat fra Fylkesmannen i Oppland av vedr. gjennomgang og 7-14 framtidstanker om Dialog StatBedrift + HiLs svar på fylkesmannens forslag d Høringssvar til KD av om endring av modell for styring og 15 ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven. Jf e-post til styret av 17/8 e Referat fra Studienemndsmøte f Referat fra Læringsmiljøutvalget (LMU) g Brev fra KD av ; Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 jf referatsak 28/15p h Brev fra UHR av vedr. forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet + HiLs svarbrev av i Høringsbrev fra KD av forslag om endringer i forskrift om opptak til høyrere utdanning j Brev fra NOKUT av vedr. tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier k På rektorfullmakt i perioden: 1. Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen veiledning (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen barnehageped. (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (APS) 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som hovedlærer klipp, dokumentarregi og produsent (DNF). 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som postdoktor (ØKORG). 26/

13 REFERATSAK 41/15 a) Utkast Referat fra avdelingsstyremøte torsdag 4. juni 2015 Den norske filmskolen, Stenderups kontor Til stede: Karsten Meinich, Kifrik Martin, Sveinbjörn Baldvinsson, Leif Brynildsen og Thomas Stenderup Meldt avbud: Eva Dahr, Jon Carlstedt og Liv Sørlien. Saksliste: 10/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. 11/15 Godkjenning av referat fra avdelingsstyremøte 26. februar 2015 Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner referat fra 26. februar /15 Regnskap januar-april 2015 Thomas presenterte avdelingens økonomi for perioden januar-april 2015, inkl. avsetninger for eksamensfilm både på bachelor og på master Vedtak: Avdelingsstyret tar regnskap for januar-april 2015 til etterretning. 13/15 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapporten er ført i pennen av undervisningsleder for bachelor. NOKUT skal ha tilsyn på HiL i november. Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i undervisning er ikke optimalt tilrettelagt på Filmskolen. KU er noe mange hovedlærere gjennomfører "privat", dvs. dette utviklingsarbeidet foregår i bransjen, og altså utenfor Filmskolens rammer. Våre lærere har ikke forskningstid eller planlegging av "forskningsbasert" undervisning. Vi mangler ca. 25 % lønnsmildler for å kunne skaffe hovedlærerne rom til KU-arbeid innenfor arbeidstiden. Avdelingen ønsker flere av HiLs stipendiater. Vi har ett i dag. Det arbeides nasjonal for å få Phd-navn på plass. Det kan være aktuelt med et phd-samarbeid med KihO og MHS. Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner kvalitetsrapporten for /15 Moderniseringsplanen o Opptak bachelor og master er i avsluttende fase; herunder oppstart av master og nye bachelorlinjer (DVD og kreativ dokumentarregi) samt rigging av lokaler på Lillehammer og i Oslo. o EVU er ikke nevnt med et ord i Filmmeldingen som kom forrige uke. Filmskolen hadde kommet med et høringsforslag til EVU, og bl.a. hvordan denne kunne sees i sammenheng med masteren. NFIs tilbud til bransjen og Dnfs EVU-plan overlapper ikke. Men det ble altså ikke prioritert. Spørsmålet kan være om EVU skal ligge under Kulturdepartementet eller Kunnskapsdepartementet. Årlige kostnader for Filmskolens foreslåtte EVU-program er på 5,5 millioner. Skal vi strategisk sett, sette i gang med flere kurs, også med eksterne samarbeidsparter (Dramatikerforbundet oa.)? Slik vil både bransjen og politiker kan se hva EVU kan være. Utfordrer Filmforbundet; andre satser for profesjonelle som deltar i studentproduksjoner (etter mønster fra skuespillerforbundet)? Et EVU-program vil også være viktig for masterstudiene. o Øvrig punkter i moderniseringsplanen: grunnutdanning, spillutdanning (i samarbeid med Gjøvik) og oppgradering av KU-arbeidet ved skolen (se sak 13/15). 1

14 Grunnutdanningen ville være en volumutdanning, og vil trenge nye, egne lokaler. Avdelingen prioriterer arbeidet med utvikling av KU. Vedtak: Styret tar status for moderniseringsplanen til orientering. 15/15 Orienteringssaker v/dekan Studentproduksjoner: o PP8 er rett før ferdigstilling med visning i Oslo 16/6. o Samling på Møn: en uke med kick off for eksamensfilm for regi- og manusstudentene med Rumle og Sveinbjörn. I tillegg var det en lektor som "lekte" med dem. Skolen har bestemt sammensetningen på 1.trianglene for eksamen (på bakgrunn av ønsker). Mandag 15/6 pitcher de. Deretter settes resten av teamene (etter ønsker fra studentene). Dette er første gang Filmskolen går inn og bestemmer sammensetningen av eksamensteamene. o Til høsten skal teamene gjøre en "eksamensfilm"-test (skal ikke være med i den endelige filmen). o "Bygg et bilde". Foto og PD. o Legge ut på studentbloggen? Post-doc prosjekter: o Erik Poppes prosjekt går mot slutten, og skal presenteres for Filmskolen og bransjen. Film, refleksjon, manus og regikonsept - e-bokprosjekt? o Niels Pagh Andersen - e-bok "Orden i kaos". Han skal foreta en reise der han samtaler med regissører han har arbeidet med, for å forsøke å "gjenskape" den dialogen de hadde "den gang". o Einar Egeland samarbeider med nevropsykologer. Stipendiater: o Cecilie Semec holder work-shops for tiden, som er en del av hennes prosjekt "Det moderne filmbildet". o Rafal Hanzl blir HiL-stipendiat. De digitale manipulasjoners betydning for filmfortelling. Skal også arbeide på DVD-linjen. Nye ansettelser samt professoropprykk ved Filmskolen. Strukturen i Universitets- og høyskolesektoren. Bestilling fra KD: Norges estetiske universitet (med f.eks. MHS, KhiO, Arkitekthøyskolen og Dnf); og det pekes på at det forutsetter samlokalisering. Ny rektor på HiL; oppsummering fra dialogmøte 22/5-15. Filmviter fra Trondheim. Valg av ansattrepresentanter til styret. Foretas etter sommerferien. Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering. 16/15 Beramming av neste styremøte I september/oktober. Endelig dato og innkalling kommer over sommerferien. Referent Maria Bang,

15 REFERATSAK 41/15 b) Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 Det vises til Stortingets behandling av Innst. 360 S ( ), jf. Prop. 119 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 der det ble vedtatt å øke bevilgningen for kap. 260 post 50 og 70 knyttet til opprettelsen av om lag 500 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler. Regjeringen legger vekt på å bidra til å skape et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv og en effektiv offentlig sektor. Hovedvekten av studieplassene som tildeles, er innenfor sentrale fagområder som støtter opp under dette målet, nemlig helsefag, realfag og teknologi. En studieplass er definert som 60 studiepoeng, det vil si at Kunnskapsdepartementet forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent per tildelt studieplass. Det presiseres at midlene som er bevilget til nye studieplasser skal medføre at flere studenter får et tilbud om høyere utdanning. Dersom senere rapportering fra institusjonen og tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at forutsetningene for bevilgningene ikke er innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgninger til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. 3 Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Magnus K. Worren 0032 Oslo Org no

16 Fordeling på institusjonsnivå, plasser Helsefag Realfag og teknologi Annet Bioingeniør, kat. D, 3 år Fysioterapi, kat. D, 3 år Klinisk ernæringsfysiologi, kat. D, 5 år Sykepleie, kat. E, 3 år Tannpleie, kat. D, 3 år Vernepleie, kat. E, 3 år Fiskehelse, master, kat. C, 5 år Informatikk, master, kat. C, 2 år Ingeniør (undervannsteknologi), kat. E, 3 år 5-årig teknologisk utdanning, kat. D, 5 år Strategiske studieplasser, kat D, 4 år Brannsikkerhet, master, kat. C, 2 år Internasjonal beredskap, kat. E, 3 år Rettsvitenskap, master, kat. E, 2 år Strategiske studieplasser, kat. D, 4 år Studieplasser per institusjon NMBU NTNU UiA UiB UiN UiO UiS UiT HiM HiB HBV HiG 5 5 HiHa HiHe 5 5 HiL HiNT HiOA HSH HiT HiÅ HBet. 5 5 HDiak. 5 5 LDH TOTAL SUM 519 Side 2 4

17 Rapportering Departementet viser til kravene om økonomirapportering i tildelingsbrev til statlige universiteter og høyskoler og tilskuddsbrev til private høyskoler for 2015, og ber for øvrig om at det rapporteres særskilt på bruken av midler knyttet til studieplasser i Årsrapport ( ) innen 15. mars Fordeling av midler til nye studieplasser 2015 På bakgrunn av tabell med fordeling av nye studieplasser gjengitt over innenfor fagområdene helsefag, realfag og teknologi, og annet, samt de strategiske studieplassene som ikke er fagfordelt, blir fordelingen av midlene som følger: Kroner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Telemark Høgskolen i Ålesund Høgskolen Betanien Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Side 3 5

18 Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar Kunnskapsdepartementet sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser i framtidige budsjetter. Med hilsen Hedda Huseby (e.f.) avdelingsdirektør Magnus K. Worren seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Riksrevisjonen 6 Side 4

19 REFERATSAK 41/15 c) NOTAT Dato: Avdeling Til Arbeidsgruppe Dialog Stat/bedrift (nedsatt på forrige styremøte) Fra Christl Kvam Kopi Antall vedlegg 1 Arkivref Sak Gjennomgang og framtidstanker om Dialog Stat/bedrift Bakgrunn. Høsten 2003 fremmet Fylkesmannen i Oppland et diskusjonsnotat til representanter for regional stat med fokus på Relasjonsbygging mellom statlige og private virksomheter. I et oppfølgende møte 2004 konkluderte deltakerne med at dette kunne være en interessant tilnærming for statlig sektor i Oppland i forhold til næringslivet. Gjennom en tettere dialog og vilje til endring, ønsket statsetatene å styrke sitt omdømme som gode tilretteleggere for næringsutvikling i Oppland. NHO Innlandet gav stor støtte til satsingen. I Vestfold var et lignende prosjekt allerede i gang med gode resultater. Januar 2006 var Dialog StatBedrift - prosjektet en realitet. Prosjekteiere er Fylkesmannen i Oppland, NAV, Statens vegvesen, Skatteetaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer og Forsvarets Kompetansesenter KKIS. Fra bedriftene og NHO sin side var dette utgangspunktet for arbeidet: Kontaktflaten og den gjensidige avhengigheten mellom offentlig sektor og næringslivet er økende. Etterlevelse av offentlig regelverk og tjenester kan i mange tilfeller innebære ressursbruk for bedriftene, for eksempel når det gjelder opplæring, innsikt og forståelse av regelverk, rutiner og systemer. Staten er dermed en viktig premissleverandør for næringslivets virksomhet og konkurranseevne. Dette gjelder også utforming og gjennomføring av sektorpolitikk på områder som mange bedrifter møter i hverdagen, jf. figur nedenfor. 7 Side 1 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

20 Det er etablert særskilte prosjekter for å fremme samarbeid og dialog mellom stat og næringsliv i fire fylker; Oppland, Buskerud, Vestfold og Østfold. Prosjektene er etablert på fylkesmennenes egne initiativ. Et fellestrekk for prosjektene har vært ambisjonen om å bedre forståelsen, samspillet og samarbeidet mellom statlige virksomheter og næringslivet gjennom etablering av regionale nettverksarenaer. Hensikten har vært å legge til rette for et mer konkurransedyktig næringsliv og økt verdiskaping i de respektive fylkene. Det er bl.a. satt fokus på følgende: Levere raske og forutsigbare tjenester av god kvalitet (effektiv saksbehandling) Opptre profesjonelt og løsningsorientert med god informasjon og smidig håndtering av regelverket Øke tilgjengeligheten på tjenestene Møte næringslivet for å etablere dialog Samhandling og koordinering mellom ulike statlige virksomheter på områder med gjensidig avhengighet, slik at de statlige etatene fremstår som en samlet forvaltning overfor næringslivet Sette fokus på kompetanseutvikling og erfaringsutveksling på tvers av sektorgrenser og/eller mellom statlige virksomheter Bidra til holdningsendringer og gjensidig respekt som følge av bedre innsikt i hverandres arbeid, herunder bedre forståelse for sektorens roller og rammevilkår Redusere rommet for skjønn gjennom økt kunnskap om regelverk og praksis på tilsynssiden Finansiering er avtalt slik (pr.år): FMOP ,- NAV ,- ikke innbetalt for 2015 Statens vegvesen ,- ikke innbetalt for 2015 Skatt øst ,- ikke innbetalt for 2015 Mattilsynet ,- ikke innbetalt for 2015 Cyberforsvaret ,- Arbeidstilsynet ,- HiL ,- HiG ,- Subtotal ,- Restbeløp ,- (Dette beløpet er dratt med fra 2012 da det var en vakanse før Ingjerd ble tilsatt) Totalt ,- Status nå: Det mangler pr i dag innbetaling fra NAV, Vegvesenet, Arbeidstilsynet, Skatt øst og Mattilsynet. Forbrukt til nå, inkl Ingjerds lønn, er ,- Dette er i henhold til prognose. 8 Side 2 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

21 I handlingsprogrammet for 2015 som ble vedtatt i styremøte den , er det budsjettert med i drift. Pr nå er ,- brukt. Dette er også i henhold til prognose. Det gjenstår noen satsinger som må vurderes. 9 Side 3 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

22 Vurderinger av resultater Lederkonferansen god møtearena hvor deltakerne har ulike opplevelser av nytteverdi annet enn nettverksdelen av arrangementet. Mattilsynets informasjonsmateriell ut mot småskalaprodusenter - gjennomført Samordning av RSA ved Høyskolene i regionen uklart hvordan dette blir i fremtiden med ulik organisering og tilknytning av høyskolene fra Arbeid mot svart økonomi/svart arbeid god arena for å spre informasjon og drive holdningsskapende arbeid hos alle aktørene som deltar i dialog stat/bedrift. Det er i løpet av årene gjennomført mange enkelt prosjekter og tiltak som ikke omtales her. Det er foretatt underveis evalueringer fra Opplands side og nasjonalt på dialog Stat/bedrift. Framtidstanker. Det ble i første styringsgruppemøte hvor ny fylkesmann deltok fremmet forslag om å finne en annen form for samarbeid mellom de statlige aktører enn dagens modell. Erfaringene tilsier en annen organisering ettersom det i for liten grad har vært mulig å få til det ønskelige resultatet mot næringslivet. Spørsmålet blir derfor om arenaen bør opprettholdes for å sikre god dialog mellom de statlige aktørene i regionen eller om det er andre arenaer for dette som er der i dag eller som bør utvikles. Pr. i dag har Fylkesmannen følgende arenaer hvor statlige aktører treffes: Fylkesmannen driver: NAV Forum Samhandlingsforum Tilsynsforum Integrerings-/asylforum Fylkesberedskapsråd Årlig etatsjefmøte Dialog StatBedrift Utfordringer vi bør se på og konkludere på: Gruppen som møtes fredag bør ta stilling til videre drift av dialog stat/bedrift/ alternativt avvikling. Videre bør gruppen se hvilke erfaringer og tiltak som bør prioriteres i et videre samarbeid Hvilken organisering ser vi for oss at dette krever? 10 Side 4 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

23 Oppsummering av diskusjonen i arbeidsgruppens møte den 26. juni Deltakere: Kjell Haugen, Inge Moen, Sigurd Tremoen, Christl Kvam Haavard Ingvaldsen kunne ikke delta, men hadde gitt innspill til gruppen i forkant av møtet. Gruppens diskusjon tok utgangspunkt i utsendt notat, deltakernes egne erfaringer med arbeidet, evalueringsrapportene og de tre problemstillingene fremsatt i notatet. Konklusjoner: 1. Dialog stat/bedrift avvikles innen utgangen av Deltakerne fullfinansierer dialog stat/bedrift slik budsjettet er lagt ut Fylkesmannen legger frem en vurdering av allerede etablerte arenaer for samordning av statlige regionale aktører med deltakere og målsetninger med disse. 3. RSA ved høyskolene er høyskolenes ansvar og følges opp av høyskolene selv. 4. Deltakerne i dialog Stat/bedrift kommenterer/utfyller fylkesmannens oppsummeringer med eventuelle arenaer som de opplever savnes og supplerer med egne relevante. Dette sendes inn til fylkesmannen innen 1.september Fylkesmannen oppsummerer innspill og sender dette ut som bakgrunnsdokument for styrets formelle behandling av dialog stat/bedrifts framtid på første styremøte i høst. 11 Side 5 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

24 Dagens møteplasser i regi av Fylkesmannen (FM). Benevnelse/navn Tids Frekven punkt s Vestoppland og Sør- Etatssjefsmøte Januar 1 Gudbrandsdal jordskifterett, Lillehammer museum, Nord-Gudbrandsdal tingrett, Valdres tingrett, Gjøvik tingrett, Sør- Gudbrandsdal tingrett, Sykehuset Innlandet Gjøvik, Revmatismesykehuset, Sykehuset Innlandet Lillehammer, Nansen Fredssenter, Sykehuset Innlandet hovedkontor, Nansenskolen, Norges Forskningsråd, Oppland Sivilforsvarsdistrikt, NVE ØST, IMDi Indre øst, UDI, Statens kartverk, Mattilsynet, Bufetat, Region Øst, HV-05, Cyberforsvaret, Cyberforsvarets Transformasjons- og Kompetanseavdeling, Innovasjon Norge, Kriminalomsorgen Hedmark og Oppland friomsorgskontor, Biskopen i Hamar, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer, Vestoppland politidistrikt, Gudbrandsdal politidistrikt, Arbeidstilsynet Indre Østland, NAV Oppland, Skatt Øst, Forbrukerrådet Hedmark Oppland Romerike, Statens vegvesen - Region Øst Nav Forum Samhandlings forum Tilsynsforum Integrerings forum Vår/ høst 2 FM, KS, og NAV Juni 1 FM, Sykehus Innlandet, KS, NAV, FK Vår høst Deltakere Mål/Effekt Mulig utvikling 2 Arbeids tilsynet, Mattilsynet, FM, 3 IMDI, UDI, NAV, FM, Nettverks arena -gir god oversikt over regionale aktører Nettverksarena, Informasjonsutveksling, Oppfølging av NAV-reformen, felles satsinger mellom FM og NAV. Nettverksarena, informasjonsutveksling, oppfølging av samhandlingsreformen Nettverksarena, informasjonsutveksl ing, samordning av statlige tilsyn, felles metodebruk, utviklingsprosjekter, m.m. Nettverksarena, informasjonsutveksl Deles i to møter som avholdes på samme dag: a. Ett møte som i dag med alle etatssjefer b. Etterfulgt av ett møte med dialog Stat/bedrift deltakere inkl. politiet Kan holdes i mars. Møte omtalt i b.bør ha som mål å gjennomgå oppdragene gitt den enkelte aktør for å identifisere mulige synergier i regionen. Avvikles og tas inn som en del av et utvidet integreringsforum Koordineres i fremtiden med FM i Hedmark Vårmøtet med etatssjefer Høstmøtet med operativt nivå Rådmannsutvalget, UDI og IMDI har vært observatører Bør utvides til Husbanken 12 Side 6 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

25 Politiet, KS ing vedr. asylmottak, bosetting og integrering. Fylkesberedskapsrå det Vår Høst Landbruksforum Kl Forsvaret, Sivilforsvaret, Politiet, Telenor, Eidsiva (KDS), SIHF, 110-sentralen, Biskopen, FORF, JBV, SVV, KS, KFB, Mattils., NAV, OFK 3 ganger i året Innovasjon Norge, OFK, FM, Bondelaget. Bonde og småbrukarlaget og KS Felles situasjonsforståelse. Kunnskap om hverandres kapasiteter og kapabiliteter. Personlig kjennskap gjør det enklere å ta kontakt Pålagt gjennom Kgl.res. Overordnede, strategiske tema/diskusjoner om landbruk/ landbrukspolitiske spørsmål Vårmøtet rendyrkes for informasjonsutvekslin g om satsinger, erfaringer, kapasiteter mv, høstmøtet blir stort sett en øvelse. Behov for mer strategisk tenking. Større aktivitet fra faglagene 13 Side 7 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

26 Fra: Geir Bergkastet Sendt: 14. august :25 Til: Hagaseth, Ingjerd Thon; Stikbakke, Carl Christian Tremoen, Sigurd; 'Vaishnavi, Vivek' Kopi: Kvam, Christl; Lund, Asbjørn Emne: SV: Notat til styret i dialog stat/bedrift Hei! Høgskolen i Lillehammer slutter seg også til innspillene fra arbeidsgruppen. Mvh geir Med vennlig hilsen Geir Bergkastet Direktør Telefon: Mobil: Fra: Hagaseth, Ingjerd Thon Sendt: 8. juli :17 Til: Geir Bergkastet; Stikbakke, Carl Christian Tremoen, Sigurd; 'Vaishnavi, Vivek' Kopi: Kvam, Christl; Lund, Asbjørn Emne: Notat til styret i dialog stat/bedrift Hei Viser til sak 02/15 der det ble nedsatt en gruppe for å se på det videre arbeidet med Dialog StatBedrift. Vedlagt følger notat fra fylkesmannen og oppsummering av møtet i denne gruppa 26. juni. Fylkesmannen ber om tilbakemeldinger fra styrets medlemmer på dette innen 28. august. Det er også ønske om å avvikle et ekstra styremøte i begynnelsen av september (jfr sak 02/15), og det er foreslått 10.9., alternativt 1.9. Også fint å få en tilbakemelding på dette. Ingjerd 14

27 Ledelsen Vår dato Vår referanse / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir Bergkastet, tlf. KD - Kunnskapsdepartementet Boks 8119 Dep OSLO REFERATSAK 41/15 d) 1 av 1 Høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets - og høyskoleloven Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev «Endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets - og høgskoleloven», som ble sendt på høring 26. juni. Med den knappe høringsfristen har det dessverre ikke v ært mulig å behandle saken i et møte i høgskolestyret. Høringssvaret fra Høgskolen i Lillehammer baserer seg på skriftlige innspill fra høgskolestyret. Høgskolen i Lillehammer er i hovedtrekk positive til forslagene som fremmes. I og med forslaget om at departementet overtar oppnevningen av samtlige eksterne styremedlemmer, ønsker vi som en regional høyskole å understreke betydningen av at høyskolestyret også har representanter fra regionen, for å ivareta høgskole ns behov for kompetanse om regionale forho ld og utfordringer. Med hilsen Høgskolen i Lillehammer Ledelsen Kathrine Skretting Rektor Geir Bergkastet Direktør 15 Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Organisasjonsnummer Høgskolen i Lillehammer Gudbrandsdalsvegen Ledelsen 2624 Lillehammer Postboks 952 E - post 2604 Lillehammer

28 REFERATSAK 41/15 e) Referat fra studienemndsmøte 27. august 2015 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Anne Marie Røisehagen (APS), Fredrik Graver (DNF), Iben Kardel (Studiedirektør), Arve Thorsberg (Studieadm), Ricardo Lugo (ASV), Svein Bergum (ØKORG, vararepresentant), Sigbjørn Hernes (Administrasjonen), Stephan Riis (Studentrepr), Alexander Milde (Student vararepr.), Emil Henningsmoen (Student vararepr). Forfall: Kim Nicolay Branstad (Studentrepr), Sveinung Berild (ØKORG) Møtetidspunkt: kl , Ø-201 Referent: Arve Thorsberg Dagsorden Til dagsorden: Alexander Milde er i tillegg til vararepresentant for studentene i studienemnda også fagpolitisk ansvarlig i LiSt (Lillehammer Studentorganisasjon). Han ønsket å kunne ha muligheten for å delta på aktuelle studienemndsmøter i kraft av stillingen som fagpolitisk ansvarlig. Dette hadde møtet ikke noe imot. Referat fra studienemndsmøte 21. mai 2015: Ingen kommentar Vedtakssaker SN-sak Ny studieplan Master i treningsfysiologi, 120 sp, ASV. Godkjenning før oversendelse til NOKUT Stian Ellefsen fra Idrettsseksjonen presenterte søknaden i møtet. Vedtak: Studienemnda godkjenner studieplan og søknad slik at den kan sendes NOKUT for videre behandling. Kommentar fra møtet: - Pensuminnholdet i ForskSmi er artikkelbasert og bør trolig utvides noe i søknaden til NOKUT. SN-sak Ny studieplan Master of Science in Sport, Exercise and Performance Psychology (Joint degree), 120 sp, ASV. Godkjenning før oversendelse til NOKUT Studieleder Ricardo Lugo presenterte søknaden i møtet og fratrådte under vedtaksbehandlingen av søknaden. Vedtak: Studienemnda godkjenner studieplan og søknad slik at den kan sendes NOKUT for videre behandling. Kommentar: - Det kom inn en kommentar om mindre endringer før oversendelse NOKUT. Studieleder merket seg dette i møtet. 16

29 SN-sak Orienteringssaker a) Opprettelse av utvalg for høgskolepedagogikk Styresak Vedlegg: Fra styreprotokoll 11. juni 2015 b) Revisjon av PSY1004 Examen philosophicum for psykologi Endringene består i realiteten av en liten reduksjon i størrelse på eksamensoppgave og små justeringer av tekstinnholdet i emnebeskrivelsen (fra emnensvarlig Terje Ødegaard): Eksamen er samlet i én 14 dagers hjemmeoppgave, inntil 2000 ord, basert på to innleveringsoppgaver (inntil 1400 ord) og pensummateriale. Tidligere skulle to innleveringsoppgaver (på inntil 1400 ord) begge bearbeides etter kommentert godkjenning, for et samlet omfang på 3000 ord. Dette stiller store krav til oppgaveutformingen, men medfører at studenten ikke kan levere en ubearbeidet versjon av innleveringsoppgaven og gir forhåpentligvis et samlet sett forhøyet læringsutbytte. c) Endring av emnenavn på emne Aktivitetspedagogikk til Aktivitetspedagogikk og trenerrollen (Bachelor i idrett, ASV) Endringen passer bedre til kunnskapsmålene i emnet. Ellers ingen endring av emnet. d) Endringer på ba vernepleie (både heltid og deltid) for kullet som starter til høsten Her hadde studieleder fremmet en sak med endringer i arbeidskravsbeskrivelser: Endring av arbeidskrav i emne 1 Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen Fra 7 til 8 arbeidskrav. Endring av arbeidskravsbeskrivelse i emne 3 Helse, omsorgsideologi og miljøarbeid. Nåværende tekst: Legemiddellære og -regning skal være godkjent før utstedelse av vitnemål. Det skal endres til: Legemiddellære og -regning må være godkjent før oppstart på 3. år. Begrunnelse: Legemiddelregning er vanskelig, og vi har en stor strykprosent. Dette er et problem som gjelder alle studier med legemiddelregning, ikke bare på HiL. Av den grunn har vi i noen år hatt en praksis der studentene har hatt mulighet til å ta prøven også på 3. studieår. De langt fleste klarer det på 3. året. Men vi har nå hatt enkelte studenter som ikke har fått godkjent dette arbeidskravet før de har fullført hele studiet. Vi ser det som faglig uheldig at studenter kan gjennomføre studiet i sin helhet, og ende med ikke å ikke bli autorisert vernepleier. Videre ser vi at studenter som ikke får godkjent dette i løpet av 2. år; får feil fokus mht å konsentrere seg fullt ut om emner i 3. året da de har dette arbeidskravet hengende over seg. Vi mener derfor at studenter som ikke har klart det i sitt 2. studieår, må stoppes inntil arbeidskravet er godkjent. Studiet vil legge til rette for at studentene gjennom 2. år får flere muligheter for å gjennomføre dette arbeidskravet. 17

30 Merknad fra møtet: Studienemnda ber om at saken om endring av arbeidskravene i Emne 3 blir lagt frem på nytt, og da som vedtakssak i neste møte. Bakgrunnen er at det ikke var klart i møtet om de endringene som er foreslått også har vært diskutert med berørte studentgruppe. Innstrammingen kan være viktig for enkeltstudenter. e) E dri g av av på studiu fra Ledelse av prosesser til Ledelse av tverrfaglige prosesser (SELL/ØKORG, 30 sp) Endringen innebærer ingen annen endring av studieplanen f) Rangeringsreglement for Ba psykologi Jens Uwe Korten godkjente 14. juli 2015, på fullmakt som leder av studienemnda Rangeringsregelverk for innpass til 2. og 3. studieår ved Bachelor i psykologi. Herved godkjenner jeg på fullmakt fra studienemda. Karakterrangering skjer gjennom bestått 1.studieår (årsstudium). g) Status planlegging av studiekvalitetsdagene 2015 Oppdatert nettside for arrangementet finnes her: Statuttene for læringsmiljøprisen er også lagt inn på nettsiden. 18

31 Møtereferat LMU (temamøte Læringsmiljøprisen 2015) Tid: kl Sted: Møterom N-501 Faste medlemmer som møtte: REFERATSAK 41/15 f) Navn Funksjon Representerer Kim Nicolay Branstad Leder ST Ingrid Tvete Medlem FA Jens Uwe Korten Medlem FA Ibrar A. Manzoor Medlem ST Unni Øygard Medlem ST Varemedlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Gliddi Varemedlem ST Mari Øverland Varemedlem ST Ina Vestvik Varemedlem ST Iben Kardel Varemedlem FA Sekretær Esben Dybvik Saksnr. BS 21/15 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten ble godkjent BS 22/15 Studentenes læringsmiljøpris 2015 Jens Uwe Korten innledet om studiekvalitetsdagene og studentenes læringsmiljøpris, som denne gangen handler om internasjonalisering. Utlysningen ble vedtatt Prisen bekjentgjøres på web, Fronter, Facebook(List/SOPP/HiL) og Instragram (List/SOPP/HiL) og ved egen flyer vedlagt programmet til studiekvalitetsdagene. Sekretær får i oppgave å utarbeide tekst som egner seg i de ulike medier, og sørge for at prisen bekjentgjøres. Læringsmiljøutvalget ber studieledere om å informere de tillitsvalgte om studentens læringsmiljøpris så snart som mulig. Læringsmiljøutvalget ber de tillitsvalgte om å informere studentene. Blant de innkomne forslag trekkes et gavekort på 500 kroner. Jurymøte avholdes 30. september, prisen overrekkes 6. oktober kl. 11 i aud. A. 19

32 BS 23/15 møteplan høsten 2015 Følgende møteplan ble vedtatt Mandag 14. september kl Onsdag 21. oktober kl Fredag 27. november kl

33 REFERATSAK 41/15 g) Universiteter og høyskoler Tjenestemannsorganisasjonene i universitets- og høyskolesektoren Deres ref Vår ref Dato 14/ Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 Høy kompetanse hos det faglige personalet, tilpasset de enkelte UH-institusjonenes oppgaver, profil og ambisjon, er et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning. Som et ledd i dette arbeidet fastsatte departementet 17. august 2015 endringer i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringene, som vil tre i kraft 15. september 2015, er nå er lagt ut på Lovdata. Forskriften er fastsatt etter høring av berørte parter. Den reviderte forskriften innebærer blant annet at: Opprykk til høyere stillingsnivå kan som hovedregel bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt. Institusjonene kan også godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger foretatt ved annen institusjon/annen institusjons avdeling. Bestemmelsen om at det ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå enn førsteamanuensis og førstelektor skal opplyses om at det er adgang til å søke om opprykk til førsteamanuensis og førstelektor oppheves. Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens 1-2 til 1-7. Overgangsordninger mellom de to karriereveiene oppheves. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Inger Wætnes 0032 Oslo Org no

34 Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis. For en nærmere beskrivelse av endringene vises det til høringsbrevet 20. januar Under høringen ble det tatt opp enkelte andre forhold som ikke var omtalt i høringsbrevet. Noen av høringsinstansene hadde spørsmål til den praktiske siden når det gjaldt adgangen til å godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger utført ved annen institusjon. Departementet vil presisere at en slik godkjenning må være basert på en generell godkjenning av alle bedømminger ved den andre institusjonen/avdelingen. Det er ikke anledning til å akseptere enkeltsøknader. Følgelig må den andre institusjonen ha minimum tilsvarende krav til kompetanse for en stilling som det arbeidsgiverinstitusjonen har. Vi vil også gjøre oppmerksom på at når institusjonene/avdelingen nå gis adgang til å fastsette generelle krav til kompetanse utover minimumskravene i forskriftens 1-2 til 1-7, må slike generelle krav gjelde over tid for alle ansettelser og opprykk ved institusjonen/avdelingen. Kravene må gjøres kjent for ansatte og søkere. Enkelte høringsinstanser har gitt uttrykk for at det er ønskelig at det åpnes for at dokumentasjon skal kunne sendes elektronisk i stedet for i papirutgave. Departementet har ingen innvendinger mot en slik fremgangsmåte dersom institusjonene ønsker det og dokumentasjonen egner seg for dette. Endringsforskriften er lagt ut på følgende lenke: https://lovdata.no/dokument/lti/forskrift/ Med hilsen Jana Weidemann (e.f.) avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Inger Wætnes seniorrådgiver Kopi: Riksrevisjonen UHR Side 2 22

35 REFERATSAK 41/15 h) UHRs medlemsinstitusjoner Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 15/ Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet Universitets- og høgskolerådet (UHR) er bedt av Kunnskapsdepartementet om å foreslå medlemmer og varamedlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet. Norgesuniversitetet er et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet. Organets overordnede mål er å stimulere til utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning, og fremme utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi. Se vedlagte mandat for ytterligere informasjon. Perioden for det sittende styret utløper 31. desember 2015 og nytt styre vil bli oppnevnt fra og med 1. januar Styrets funksjonsperiode er normalt fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for to år om gangen. Styret har følgende sammensetning: a. Tre medlemmer oppnevnt etter forslag fra UHR, hvorav ett medlem oppnevnes som styreleder b. Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Nettverk for private høyskoler c. Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Fleksibel utdanning Norge d. To medlemmer oppnevnt etter forslag fra organisasjonene i arbeidslivet e. Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Norsk studentorganisasjon For hver av de fem gruppene oppnevnes et tilsvarende antall varamedlemmer. Vi ber med dette UHRs medlemsinstitusjoner om å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer til Norgesuniversitetets styre innen 9. oktober Vennlig hilsen Alf Rasmussen generalsekretær Nina Widding kontorsjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR og er derfor ikke signert. Vedlegg: Mandat for Norgesuniversitet 23 Postadresse: Telefon: Saksbehandler: Stortorvet 2 Nina Widding NO-0155 Oslo Org.no: Telefon:

36 From: Geir Bergkastet Sent: 14. september :47 To: 'Universitets- og høgskolerådet' Cc: Kathrine Skretting Subject: 15/ Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet Høgskolen i Lillehammer viser til brev fra UHR av Høgskolen i Lillehammer foreslår prorektor Jens Uwe Korten til styret i Norgesuniversitetet. Korten er i dag styreleder i Norgesuniversitetet. Korten har lang erfaring med ledelse i UH-sektoren, blant annet som dekan og 8 år som prorektor ved HiL med ansvar for utdanningsvirksomheten. Med vennlig hilsen Geir Bergkastet Direktør Telefon: Mobil:

37 REFERATSAK 41/15 i) I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. 3-6, 3-7 og 4-9. Departementet vurderer normalt en gang i året behovet for endringer i opptaksforskriften. 1. Forslag om endringer Departementet har mottatt flere forslag om endringer i opptaksforskriften fra universiteter og høyskoler. Forslagene er vurdert i samråd med Samordna opptak (SO). Departementet tar sikte på at forslagene som ikke innebærer endringer av betydning for elevers fagvalg i videregående opplæring, skal tre i kraft fra og med opptaket til studieåret Mindre tekniske endringer i forskriftsteksten er innarbeidet i vedlagte utkast, men omtales ikke i dette brevet. Forsøksordninger med spesielle opptakskrav til enkelte studier I brev av 18. juni 2014 (vår ref 14/2334) inviterte departementet universiteter og høyskoler til å fremme forslag om forsøksordninger med spesielle opptakskrav til flere studier. Fristen for å fremme eventuelle søknader var 15. oktober Etter ny vurdering er departementet kommet til at også forsøksordninger bør hjemles i opptaksforskriften. De fremmes derfor som forslag om forskriftsendringer i dette høringsbrevet. 25 Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Inger Johanne 0032 Oslo Org no. Christiansen

38 Flere av søknadene om forsøksordninger omfatter karakterkrav til studier ved enkeltinstitusjoner. Disse omtales særskilt i teksten nedenfor under aktuelle bestemmelser. Dette gjelder Forslag om forsøk med karakterkrav i norsk for opptak til sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Forslaget er lagt inn som nytt punkt i 4-2. Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag Forslag om forsøk med karakterkrav i norsk for opptak til journalistutdanning ved HiOA. Forslaget er lagt inn som nytt punkt under Spesielle opptakskrav til diverse fag. Forslag om forsøk med karakterkrav i engelsk for opptak til engelskspråklige utdanningsprogram ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forslaget foreslås lagt til ny 4-8. Spesielle opptakskrav til engelskspråklige utdanningsprogram Nye krav for opptak til realfagsstudier, informatikk og lektorutdanninger i realfag Flere av søknadene (Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet) indikerer at de fastsatte opptakskravene til realfagstudier og beslektede studier ikke gir tilstrekkelig faglig grunnlag for å gjennomføre slike studier. Dette gjelder også enkelte informatikkstudier ved UiO og lektorutdanning i realfag ved de aktuelle institusjonene. Etter en helhetlig vurdering foreslår departementet derfor å heve opptakskravene til slike studier. Forslagene innebærer krav som kan påvirke valget av programfag som elevene i videregående opplæring (VGO) skal gjøre i januar/februar første året i VGO. Opptakskravene må være kjent for elevene når de velger programfag. Derfor må endringer i opptakskravene varsles i god tid før de iverksettes. Departementet foreslår på denne bakgrunn at nye opptakskrav iverksettes fra og med opptaket til studieåret Det vises til omtale av forslagene under kapittel 4 ( 4-3 og 4-7) om spesielle opptakskrav. Universitetet i Bergen har i tillegg bedt om en åpning i opptaksforskriften for å kunne kreve motivasjonsbrev av søkere til enkelte studier. De forutsetter ikke at et motivasjonsbrev skal telle ved opptak. Etter en vurdering er departementet kommet frem til at det ikke vil være naturlig å legge dette inn i forskriften som et opptakskrav. Departementet minner om at institusjonene selv har fullmakt til å fastsette arbeidskrav og lignende, og foreslår at fagmiljø som ønsker det selv kan legge inn krav om motivasjonsbrev ved studiestart. 2. Nærmere om de enkelte forslagene Kapittel 3. Unntak fra krav om generell studiekompetanse 3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur og tekniske fag Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) har revidert og vedtatt ny fagplan av 2014 for forkurs til ingeniør- og maritime fag. UHR ber om at henvisningen til ny fagplan erstatter gjeldende tekst i opptaksforskriften. Departementet mener at søkere som har bestått forkurs frem til i dag fortsatt skal være kvalifisert for Side 2 26

39 teknologiske studier. Det foreslås derfor at henvisning til ny fagplan føyes til i gjeldende bestemmelse, jf. vedlegg Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag Departementet har vurdert flere søknader om endringer og viser til at generell studiekompetanse skal være det normale opptakskravet til høyere utdanning. Det foreslås nå kun noen få tekniske endringer, jf. vedlegg. Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-2. Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag Departementet har tidligere ikke fastsatt spesielle opptakskrav for bachelorstudier i ernæring. Universitetet i Bergen (UiB) mener at det må forskriftsfestes at kravene for slik bachelorutdanning skal være de samme som for integrerte masterstudier, jf.bestemmelsens første punkt. Universitetet i Agder (UiA) har søkt om samme opptakskrav for ernæringsstudier på bachelornivå som for bioingeniør- og reseptarutdanning (bachelor i farmasi), jf. andre punkt. Sekundært ønsker UiA de samme kravene som UiB nå har foreslått å forskriftsfeste. Samordna opptak har opplyst at det kun er UiO som tilbyr integrerte studier på nivå med mastergrad i ernæring. De øvrige institusjonene som tilbyr ernæringsstudier har dette på bachelornivå eller etter 3+2-modell. Samordna opptak har påpekt at NMBU tilbyr et bachelorstudium i matvitenskap og ernæring som de har definert som realfag. Departementet viser til prinsippet om at tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav, og ber høringsinstansene vurdere alternative opptakskrav til bachelorstudier i ernæring som er skissert i vedlegget. Karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning HiOA har søkt om en forsøksordning med karakterkrav 3 tre i norsk (393 årstimer eller tilsvarende) for opptak til sykepleierutdanning. Begrunnelsen er at studenter som tas opp vil ha et bedre utgangspunkt for å fullføre studiet, fordi studiet krever evne til både muntlig og skriftlig kommunikasjon. Høgskolen forventer at dette vil sikre økt kvalitet og gjennomstrømning i studiet. Departementet foreslår at HiOA får anledning til å sette karakterkrav som foreslått i norsk ved opptak til sykepleierutdanningen. Ordningen skal evalueres etter tre år. Departementet forutsetter at karakterkravet innebærer at gjennomsnittet av karakterene i norsk skal være 3,0. Det foreslås et nytt punkt i forskriften, jf. vedlegg Spesielle opptakskrav til informatikk, realfag, natur- og miljøfag UiB, UiO og UiT Norges arktiske universitet har bedt om å få prøve ut spesielle opptakskrav til noen realfagsstudier. Forslaget innebærer at det stilles krav om matematikk R2 fra VGO. Av hensyn til oversiktlighet i regelverket og fordi tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav, foreslår departementet en felles forsøksordning, jf. vedlegg. Side 3 27

40 De nye opptakskravene innebærer at samfunnsfaglig matematikk (S1 og S2) ikke lenger godkjennes som grunnlag for opptak til realfagsstudier ved UiO, UiB, UiT Norges arktiske universitet, og informatikkstudier ved UiO. De tre universitetene vil evaluere forsøket etter at de har virket i tre fire år Spesielle opptakskrav til arkitektur- og teknologiske fag Det vises til omtale av endringer i 3-4 om nytt revidert forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Endringene innlemmes i alle punktene i 4-4 der forkurs er nevnt som kvalifiserende for opptak. Det gjelder tredje, fjerde og sjuende punkt. Det foreslås at søkere med revidert forkurs må ha karakteren C eller bedre i matematikk fra dette forkurset for å få opptak til Integrert masterstudium i teknologiske fag ved NTNU Spesielle opptakskrav til enkelte hotell og reiselivsfag Første punkt bachelorstudium i hotelledelse foreslås strøket. Dette innebærer at det fra og med opptak til studieåret kun vil kreves generell studiekompetanse for opptak til dette studiet. Samtidig har Universitetet i Stavanger søkt om at en kvote på inntil 50 prosent av studieplassene reserveres for søkere som dokumenterer minimum ett års relevant praksis. Departementet tar sikte på å innvilge denne søknaden med hjemmel i 7-3 som gir departementet fullmakt til å fastsette kvoter Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag Basert på Innst. 339 S ( ), jf. Dokument 8:98 S ( ) har Stortinget vedtatt følgende: "Stortinget ber regjeringen legge til rette for at utdanningsinstitusjoner som ønsker det, får muligheten til å gjennomføre opptaksintervjuer for kandidater til lærerutdanningen." Vedtaket foreslås implementert ved at det fastsettes et nytt andre ledd i første punkt. Det er i tillegg gjort teknisk endring. Som følge av endringene i 4-3 foreslås endringer i bestemmelsene for opptak til 5-årig lektorutdanning i realfag ved, UiB, UiO og UiT Norges arktiske universitet Spesielle opptakskrav til engelskspråklige bachelorprogram ved NMBU - NY NMBU har søkt om å få innføre en forsøksordning med karakterkrav i engelsk for opptak til sine engelskspråklige bachelorprogram, jf. vedlegg. Forsøket skal evalueres etter fire år Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag Studier i dansekunst er ført inn i listen. I tillegg er det gjort tekniske endringer i forbindelse med at tidligere NISS nå er en del av Westerdals-ACT Spesielle opptakskrav til diverse fag Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor ved HiOA foreslås lagt inn i listen over studier der søkerne må bestå opptaksprøve. Det er i tillegg foreslått tekniske endringer knyttet til omstrukturering av studier ved Høgskolen i Lillehammer og som følge av Westerdals- Oslo School of Arts, Communication and Technology har fusjonert med tidligere Nordisk Institutt for studio og Scene (NISS). Side 4 28

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Protokoll fra møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Kl. 10-14 på HiL Tilstede: Styreleder Kari Broberg Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Jan Grund Styremedlem Trine Løvold Syversen Styremedlem

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Spørsmål og diskusjon omkring de enkelte punktene i møtet.

Spørsmål og diskusjon omkring de enkelte punktene i møtet. 1 av 2 Rektor Dato 08.09.2015 Referanse 2015/1170 Møtereferat Til: Fra: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor DEKANMØTE Tirsdag 1. september 2015 Kl. 13.00-15.30 Møtested: Totalrommet, NTNU 1. Toril Johansson,

Detaljer

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte.

Miscellaneous. Referat fra forrige møte: Ingen kommentarer til referat fra forrige møte. MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndas møte 14. mars 2012 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 23.03.2012 08:05 Referat fra studienemndsmøte 14. mars 2012 (kl 09.00-11.30,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201)

Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) MS Office Library Main Document Subject: Referat fra studienemndsmøte 3. mai 2010 Category: Miscellaneous Arve Thorsberg 12.05.2010 10:29 Referat fra studienemndsmøte 3. mai 08.30-11.00 (Ø-201) Tilstede:

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2013

Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref 200804130. Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Diverse mottakere, jf vedlagt liste Saknr.^6oG)OGfcC>'^Dok.nr. l^ 3 0'JUNI 2009 Arkivnr. S(bO Saksh- XJjOf, Deres ref Vår ref 200804130 Dato 24.06.09

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Se vedlagt adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/3130-31.08.2015 Høring - Forslag om endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16.

Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16. Møtebok fra møte i Høgskolestyret 26. oktober 2016 Kl. 10-14.45 Til stede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre (gikk ila behandlingen av sak

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1493-28.06.2016 Endringer i skikkethetsforskriften Det foretatt endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften)

Detaljer

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat:

Møtebok: Høgskolestyret ( ) Høgskolestyret. Dato: Campus Elverum. Notat: Møtebok: Høgskolestyret (01.03.2016) Høgskolestyret Dato: 03.01.2016 Sted: Campus Elverum Notat: Saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 1/16 Strukturell tilhørighet for

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2014

Årsrapport for Studienemnda 2014 Årsrapport for Studienemnda 2014 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Referat fra styremøte 11. desember 2014. Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500

Referat fra styremøte 11. desember 2014. Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500 Referat fra styremøte 11. desember 2014 Sted: Tromsø Møtedato: 11.12.2014. kl 0900-1500 Arkivref.: Til stede: Fra sekretariatet: Merknader til innkallingen: Merknader til sakslisten: 2014/1129 VAM000/

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012

Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Protokoll fra møte i høgskolestyret 20. april 2012 Styremøtet varte kl. 10.30-15.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-36/15 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE UTKAST 29. oktober 2014 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 Møtedato: Møtested: Campus Rotvoll, Rom C210 Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer