Tid: Onsdag 23. september 2015 kl Lunsj serveres kl. 12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tid: Onsdag 23. september 2015 kl. 10-15. Lunsj serveres kl. 12."

Transkript

1 Vår ref.: KK Lillehammer, 16. september 2015 Innkalling til møte i Høgskolestyret 23. september 2015 Til: Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Trine Løvold Syversen, Geir Haugsbakk, Ingrid Tvete, Øyvind Tønnesson, Tore Maritvold, Heidi Christoffersen og Fredrik Strand Oseberg. Kopi: Anja Rynning Veum, Dag Harald Claes, Audun Løhre, Svanhild Sørensen, Ola Dahl, Monica Breiby, Hans Anders Hanslien, Kari Ringi, Lasse Heggedal, dekaner og seksjonsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, Studentsamskipnaden i Oppland og Lillehammer studentorganisasjon. Tid: Onsdag 23. september 2015 kl Lunsj serveres kl. 12. Sted: Høgskolen i Lillehammer, møterom Ø-201 på plan 2. Med vennlig hilsen Kathrine Skretting Rektor Geir Bergkastet Direktør Vedlagt saksliste Høgskolen i Lillehammer, postboks 952, 2604 Lillehammer. Telefon: Faks E-post:

2 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av protokoll fra møtet i høgskolestyret 11. juni 2015 (vedlagt) 3. Hendt siden sist 4. Referatsaker 41/15 a Utkast referat fra avdelingsstyremøte DNF b Supplerende tildelingsbrev fra KD av revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 c Notat fra Fylkesmannen i Oppland av vedr. gjennomgang og framtidstanker om Dialog StatBedrift + HiLs svar på fylkesmannens forslag d Høringssvar til KD av om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven. Jf e-post til styret av 17/8 e Referat fra Studienemndsmøte f Referat fra Læringsmiljøutvalget (LMU) g Brev fra KD av ; Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 jf referatsak 28/15p h Brev fra UHR av vedr. forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet + HiLs svarbrev av i Høringsbrev fra KD av forslag om endringer i forskrift om opptak til høyrere utdanning j Brev fra NOKUT av vedr. tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier k På rektorfullmakt i perioden: 1. Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen veiledning (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen barnehageped. (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (APS) 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som hovedlærer klipp, dokumentarregi og produsent (DNF). 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som postdoktor (ØKORG). 26/8-15

3 5. Beslutningssaker 42/15 Oppdatert strategi for Høgskolen i Lillehammer 43/15 Nytt styre for HiL eksterne representanter Unntatt offentlighet i hht 14 i Offentlighetsloven 44/15 Oppnevning av rekrutterings- og nominasjonskomité for valg til høgskolestyret 45/15 Godkjenning av utlysningstekst og oppnevning av innstillingskomité pro-/ viserektorstillinger 46/15 Regnskap 2. tertial - Ettersendes 47/15 Revidert budsjett pr 2. tertial /15 Møteplan for høgskolestyret Orienteringssaker 49/15 Status forskningsbygg og arbeidet med å forbedre arealsituasjonen 50/15 Etatsstyring 2015, tilbakemelding fra KD og oppfølging 51/15 NTNU-fusjonen og konsekvenser for studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) 7. Eventuelt 52/15 Eventuelt

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Møtedato Saksansvarlig Rektor Saksbehandler KK Arkivreferanse - 41/15: Referatsaker 41/15 Side a Utkast referat fra avdelingsstyremøte DNF b Supplerende tildelingsbrev fra KD av revidert 3-6 nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 c Notat fra Fylkesmannen i Oppland av vedr. gjennomgang og 7-14 framtidstanker om Dialog StatBedrift + HiLs svar på fylkesmannens forslag d Høringssvar til KD av om endring av modell for styring og 15 ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven. Jf e-post til styret av 17/8 e Referat fra Studienemndsmøte f Referat fra Læringsmiljøutvalget (LMU) g Brev fra KD av ; Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 jf referatsak 28/15p h Brev fra UHR av vedr. forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet + HiLs svarbrev av i Høringsbrev fra KD av forslag om endringer i forskrift om opptak til høyrere utdanning j Brev fra NOKUT av vedr. tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier k På rektorfullmakt i perioden: 1. Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen veiledning (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som stipendiat innen barnehageped. (APS/BUK). 29/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (APS) 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som hovedlærer klipp, dokumentarregi og produsent (DNF). 25/ Sammensetning av sakkyndig komité for vurdering av søkere på stilling som postdoktor (ØKORG). 26/

13 REFERATSAK 41/15 a) Utkast Referat fra avdelingsstyremøte torsdag 4. juni 2015 Den norske filmskolen, Stenderups kontor Til stede: Karsten Meinich, Kifrik Martin, Sveinbjörn Baldvinsson, Leif Brynildsen og Thomas Stenderup Meldt avbud: Eva Dahr, Jon Carlstedt og Liv Sørlien. Saksliste: 10/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. 11/15 Godkjenning av referat fra avdelingsstyremøte 26. februar 2015 Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner referat fra 26. februar /15 Regnskap januar-april 2015 Thomas presenterte avdelingens økonomi for perioden januar-april 2015, inkl. avsetninger for eksamensfilm både på bachelor og på master Vedtak: Avdelingsstyret tar regnskap for januar-april 2015 til etterretning. 13/15 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapporten er ført i pennen av undervisningsleder for bachelor. NOKUT skal ha tilsyn på HiL i november. Kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) i undervisning er ikke optimalt tilrettelagt på Filmskolen. KU er noe mange hovedlærere gjennomfører "privat", dvs. dette utviklingsarbeidet foregår i bransjen, og altså utenfor Filmskolens rammer. Våre lærere har ikke forskningstid eller planlegging av "forskningsbasert" undervisning. Vi mangler ca. 25 % lønnsmildler for å kunne skaffe hovedlærerne rom til KU-arbeid innenfor arbeidstiden. Avdelingen ønsker flere av HiLs stipendiater. Vi har ett i dag. Det arbeides nasjonal for å få Phd-navn på plass. Det kan være aktuelt med et phd-samarbeid med KihO og MHS. Vedtak: Avdelingsstyret godkjenner kvalitetsrapporten for /15 Moderniseringsplanen o Opptak bachelor og master er i avsluttende fase; herunder oppstart av master og nye bachelorlinjer (DVD og kreativ dokumentarregi) samt rigging av lokaler på Lillehammer og i Oslo. o EVU er ikke nevnt med et ord i Filmmeldingen som kom forrige uke. Filmskolen hadde kommet med et høringsforslag til EVU, og bl.a. hvordan denne kunne sees i sammenheng med masteren. NFIs tilbud til bransjen og Dnfs EVU-plan overlapper ikke. Men det ble altså ikke prioritert. Spørsmålet kan være om EVU skal ligge under Kulturdepartementet eller Kunnskapsdepartementet. Årlige kostnader for Filmskolens foreslåtte EVU-program er på 5,5 millioner. Skal vi strategisk sett, sette i gang med flere kurs, også med eksterne samarbeidsparter (Dramatikerforbundet oa.)? Slik vil både bransjen og politiker kan se hva EVU kan være. Utfordrer Filmforbundet; andre satser for profesjonelle som deltar i studentproduksjoner (etter mønster fra skuespillerforbundet)? Et EVU-program vil også være viktig for masterstudiene. o Øvrig punkter i moderniseringsplanen: grunnutdanning, spillutdanning (i samarbeid med Gjøvik) og oppgradering av KU-arbeidet ved skolen (se sak 13/15). 1

14 Grunnutdanningen ville være en volumutdanning, og vil trenge nye, egne lokaler. Avdelingen prioriterer arbeidet med utvikling av KU. Vedtak: Styret tar status for moderniseringsplanen til orientering. 15/15 Orienteringssaker v/dekan Studentproduksjoner: o PP8 er rett før ferdigstilling med visning i Oslo 16/6. o Samling på Møn: en uke med kick off for eksamensfilm for regi- og manusstudentene med Rumle og Sveinbjörn. I tillegg var det en lektor som "lekte" med dem. Skolen har bestemt sammensetningen på 1.trianglene for eksamen (på bakgrunn av ønsker). Mandag 15/6 pitcher de. Deretter settes resten av teamene (etter ønsker fra studentene). Dette er første gang Filmskolen går inn og bestemmer sammensetningen av eksamensteamene. o Til høsten skal teamene gjøre en "eksamensfilm"-test (skal ikke være med i den endelige filmen). o "Bygg et bilde". Foto og PD. o Legge ut på studentbloggen? Post-doc prosjekter: o Erik Poppes prosjekt går mot slutten, og skal presenteres for Filmskolen og bransjen. Film, refleksjon, manus og regikonsept - e-bokprosjekt? o Niels Pagh Andersen - e-bok "Orden i kaos". Han skal foreta en reise der han samtaler med regissører han har arbeidet med, for å forsøke å "gjenskape" den dialogen de hadde "den gang". o Einar Egeland samarbeider med nevropsykologer. Stipendiater: o Cecilie Semec holder work-shops for tiden, som er en del av hennes prosjekt "Det moderne filmbildet". o Rafal Hanzl blir HiL-stipendiat. De digitale manipulasjoners betydning for filmfortelling. Skal også arbeide på DVD-linjen. Nye ansettelser samt professoropprykk ved Filmskolen. Strukturen i Universitets- og høyskolesektoren. Bestilling fra KD: Norges estetiske universitet (med f.eks. MHS, KhiO, Arkitekthøyskolen og Dnf); og det pekes på at det forutsetter samlokalisering. Ny rektor på HiL; oppsummering fra dialogmøte 22/5-15. Filmviter fra Trondheim. Valg av ansattrepresentanter til styret. Foretas etter sommerferien. Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering. 16/15 Beramming av neste styremøte I september/oktober. Endelig dato og innkalling kommer over sommerferien. Referent Maria Bang,

15 REFERATSAK 41/15 b) Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 Det vises til Stortingets behandling av Innst. 360 S ( ), jf. Prop. 119 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 der det ble vedtatt å øke bevilgningen for kap. 260 post 50 og 70 knyttet til opprettelsen av om lag 500 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler. Regjeringen legger vekt på å bidra til å skape et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv og en effektiv offentlig sektor. Hovedvekten av studieplassene som tildeles, er innenfor sentrale fagområder som støtter opp under dette målet, nemlig helsefag, realfag og teknologi. En studieplass er definert som 60 studiepoeng, det vil si at Kunnskapsdepartementet forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent per tildelt studieplass. Det presiseres at midlene som er bevilget til nye studieplasser skal medføre at flere studenter får et tilbud om høyere utdanning. Dersom senere rapportering fra institusjonen og tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at forutsetningene for bevilgningene ikke er innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgninger til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. 3 Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Magnus K. Worren 0032 Oslo Org no

16 Fordeling på institusjonsnivå, plasser Helsefag Realfag og teknologi Annet Bioingeniør, kat. D, 3 år Fysioterapi, kat. D, 3 år Klinisk ernæringsfysiologi, kat. D, 5 år Sykepleie, kat. E, 3 år Tannpleie, kat. D, 3 år Vernepleie, kat. E, 3 år Fiskehelse, master, kat. C, 5 år Informatikk, master, kat. C, 2 år Ingeniør (undervannsteknologi), kat. E, 3 år 5-årig teknologisk utdanning, kat. D, 5 år Strategiske studieplasser, kat D, 4 år Brannsikkerhet, master, kat. C, 2 år Internasjonal beredskap, kat. E, 3 år Rettsvitenskap, master, kat. E, 2 år Strategiske studieplasser, kat. D, 4 år Studieplasser per institusjon NMBU NTNU UiA UiB UiN UiO UiS UiT HiM HiB HBV HiG 5 5 HiHa HiHe 5 5 HiL HiNT HiOA HSH HiT HiÅ HBet. 5 5 HDiak. 5 5 LDH TOTAL SUM 519 Side 2 4

17 Rapportering Departementet viser til kravene om økonomirapportering i tildelingsbrev til statlige universiteter og høyskoler og tilskuddsbrev til private høyskoler for 2015, og ber for øvrig om at det rapporteres særskilt på bruken av midler knyttet til studieplasser i Årsrapport ( ) innen 15. mars Fordeling av midler til nye studieplasser 2015 På bakgrunn av tabell med fordeling av nye studieplasser gjengitt over innenfor fagområdene helsefag, realfag og teknologi, og annet, samt de strategiske studieplassene som ikke er fagfordelt, blir fordelingen av midlene som følger: Kroner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Telemark Høgskolen i Ålesund Høgskolen Betanien Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Side 3 5

18 Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar Kunnskapsdepartementet sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser i framtidige budsjetter. Med hilsen Hedda Huseby (e.f.) avdelingsdirektør Magnus K. Worren seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Riksrevisjonen 6 Side 4

19 REFERATSAK 41/15 c) NOTAT Dato: Avdeling Til Arbeidsgruppe Dialog Stat/bedrift (nedsatt på forrige styremøte) Fra Christl Kvam Kopi Antall vedlegg 1 Arkivref Sak Gjennomgang og framtidstanker om Dialog Stat/bedrift Bakgrunn. Høsten 2003 fremmet Fylkesmannen i Oppland et diskusjonsnotat til representanter for regional stat med fokus på Relasjonsbygging mellom statlige og private virksomheter. I et oppfølgende møte 2004 konkluderte deltakerne med at dette kunne være en interessant tilnærming for statlig sektor i Oppland i forhold til næringslivet. Gjennom en tettere dialog og vilje til endring, ønsket statsetatene å styrke sitt omdømme som gode tilretteleggere for næringsutvikling i Oppland. NHO Innlandet gav stor støtte til satsingen. I Vestfold var et lignende prosjekt allerede i gang med gode resultater. Januar 2006 var Dialog StatBedrift - prosjektet en realitet. Prosjekteiere er Fylkesmannen i Oppland, NAV, Statens vegvesen, Skatteetaten, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer og Forsvarets Kompetansesenter KKIS. Fra bedriftene og NHO sin side var dette utgangspunktet for arbeidet: Kontaktflaten og den gjensidige avhengigheten mellom offentlig sektor og næringslivet er økende. Etterlevelse av offentlig regelverk og tjenester kan i mange tilfeller innebære ressursbruk for bedriftene, for eksempel når det gjelder opplæring, innsikt og forståelse av regelverk, rutiner og systemer. Staten er dermed en viktig premissleverandør for næringslivets virksomhet og konkurranseevne. Dette gjelder også utforming og gjennomføring av sektorpolitikk på områder som mange bedrifter møter i hverdagen, jf. figur nedenfor. 7 Side 1 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

20 Det er etablert særskilte prosjekter for å fremme samarbeid og dialog mellom stat og næringsliv i fire fylker; Oppland, Buskerud, Vestfold og Østfold. Prosjektene er etablert på fylkesmennenes egne initiativ. Et fellestrekk for prosjektene har vært ambisjonen om å bedre forståelsen, samspillet og samarbeidet mellom statlige virksomheter og næringslivet gjennom etablering av regionale nettverksarenaer. Hensikten har vært å legge til rette for et mer konkurransedyktig næringsliv og økt verdiskaping i de respektive fylkene. Det er bl.a. satt fokus på følgende: Levere raske og forutsigbare tjenester av god kvalitet (effektiv saksbehandling) Opptre profesjonelt og løsningsorientert med god informasjon og smidig håndtering av regelverket Øke tilgjengeligheten på tjenestene Møte næringslivet for å etablere dialog Samhandling og koordinering mellom ulike statlige virksomheter på områder med gjensidig avhengighet, slik at de statlige etatene fremstår som en samlet forvaltning overfor næringslivet Sette fokus på kompetanseutvikling og erfaringsutveksling på tvers av sektorgrenser og/eller mellom statlige virksomheter Bidra til holdningsendringer og gjensidig respekt som følge av bedre innsikt i hverandres arbeid, herunder bedre forståelse for sektorens roller og rammevilkår Redusere rommet for skjønn gjennom økt kunnskap om regelverk og praksis på tilsynssiden Finansiering er avtalt slik (pr.år): FMOP ,- NAV ,- ikke innbetalt for 2015 Statens vegvesen ,- ikke innbetalt for 2015 Skatt øst ,- ikke innbetalt for 2015 Mattilsynet ,- ikke innbetalt for 2015 Cyberforsvaret ,- Arbeidstilsynet ,- HiL ,- HiG ,- Subtotal ,- Restbeløp ,- (Dette beløpet er dratt med fra 2012 da det var en vakanse før Ingjerd ble tilsatt) Totalt ,- Status nå: Det mangler pr i dag innbetaling fra NAV, Vegvesenet, Arbeidstilsynet, Skatt øst og Mattilsynet. Forbrukt til nå, inkl Ingjerds lønn, er ,- Dette er i henhold til prognose. 8 Side 2 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

21 I handlingsprogrammet for 2015 som ble vedtatt i styremøte den , er det budsjettert med i drift. Pr nå er ,- brukt. Dette er også i henhold til prognose. Det gjenstår noen satsinger som må vurderes. 9 Side 3 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

22 Vurderinger av resultater Lederkonferansen god møtearena hvor deltakerne har ulike opplevelser av nytteverdi annet enn nettverksdelen av arrangementet. Mattilsynets informasjonsmateriell ut mot småskalaprodusenter - gjennomført Samordning av RSA ved Høyskolene i regionen uklart hvordan dette blir i fremtiden med ulik organisering og tilknytning av høyskolene fra Arbeid mot svart økonomi/svart arbeid god arena for å spre informasjon og drive holdningsskapende arbeid hos alle aktørene som deltar i dialog stat/bedrift. Det er i løpet av årene gjennomført mange enkelt prosjekter og tiltak som ikke omtales her. Det er foretatt underveis evalueringer fra Opplands side og nasjonalt på dialog Stat/bedrift. Framtidstanker. Det ble i første styringsgruppemøte hvor ny fylkesmann deltok fremmet forslag om å finne en annen form for samarbeid mellom de statlige aktører enn dagens modell. Erfaringene tilsier en annen organisering ettersom det i for liten grad har vært mulig å få til det ønskelige resultatet mot næringslivet. Spørsmålet blir derfor om arenaen bør opprettholdes for å sikre god dialog mellom de statlige aktørene i regionen eller om det er andre arenaer for dette som er der i dag eller som bør utvikles. Pr. i dag har Fylkesmannen følgende arenaer hvor statlige aktører treffes: Fylkesmannen driver: NAV Forum Samhandlingsforum Tilsynsforum Integrerings-/asylforum Fylkesberedskapsråd Årlig etatsjefmøte Dialog StatBedrift Utfordringer vi bør se på og konkludere på: Gruppen som møtes fredag bør ta stilling til videre drift av dialog stat/bedrift/ alternativt avvikling. Videre bør gruppen se hvilke erfaringer og tiltak som bør prioriteres i et videre samarbeid Hvilken organisering ser vi for oss at dette krever? 10 Side 4 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

23 Oppsummering av diskusjonen i arbeidsgruppens møte den 26. juni Deltakere: Kjell Haugen, Inge Moen, Sigurd Tremoen, Christl Kvam Haavard Ingvaldsen kunne ikke delta, men hadde gitt innspill til gruppen i forkant av møtet. Gruppens diskusjon tok utgangspunkt i utsendt notat, deltakernes egne erfaringer med arbeidet, evalueringsrapportene og de tre problemstillingene fremsatt i notatet. Konklusjoner: 1. Dialog stat/bedrift avvikles innen utgangen av Deltakerne fullfinansierer dialog stat/bedrift slik budsjettet er lagt ut Fylkesmannen legger frem en vurdering av allerede etablerte arenaer for samordning av statlige regionale aktører med deltakere og målsetninger med disse. 3. RSA ved høyskolene er høyskolenes ansvar og følges opp av høyskolene selv. 4. Deltakerne i dialog Stat/bedrift kommenterer/utfyller fylkesmannens oppsummeringer med eventuelle arenaer som de opplever savnes og supplerer med egne relevante. Dette sendes inn til fylkesmannen innen 1.september Fylkesmannen oppsummerer innspill og sender dette ut som bakgrunnsdokument for styrets formelle behandling av dialog stat/bedrifts framtid på første styremøte i høst. 11 Side 5 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

24 Dagens møteplasser i regi av Fylkesmannen (FM). Benevnelse/navn Tids Frekven punkt s Vestoppland og Sør- Etatssjefsmøte Januar 1 Gudbrandsdal jordskifterett, Lillehammer museum, Nord-Gudbrandsdal tingrett, Valdres tingrett, Gjøvik tingrett, Sør- Gudbrandsdal tingrett, Sykehuset Innlandet Gjøvik, Revmatismesykehuset, Sykehuset Innlandet Lillehammer, Nansen Fredssenter, Sykehuset Innlandet hovedkontor, Nansenskolen, Norges Forskningsråd, Oppland Sivilforsvarsdistrikt, NVE ØST, IMDi Indre øst, UDI, Statens kartverk, Mattilsynet, Bufetat, Region Øst, HV-05, Cyberforsvaret, Cyberforsvarets Transformasjons- og Kompetanseavdeling, Innovasjon Norge, Kriminalomsorgen Hedmark og Oppland friomsorgskontor, Biskopen i Hamar, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Lillehammer, Vestoppland politidistrikt, Gudbrandsdal politidistrikt, Arbeidstilsynet Indre Østland, NAV Oppland, Skatt Øst, Forbrukerrådet Hedmark Oppland Romerike, Statens vegvesen - Region Øst Nav Forum Samhandlings forum Tilsynsforum Integrerings forum Vår/ høst 2 FM, KS, og NAV Juni 1 FM, Sykehus Innlandet, KS, NAV, FK Vår høst Deltakere Mål/Effekt Mulig utvikling 2 Arbeids tilsynet, Mattilsynet, FM, 3 IMDI, UDI, NAV, FM, Nettverks arena -gir god oversikt over regionale aktører Nettverksarena, Informasjonsutveksling, Oppfølging av NAV-reformen, felles satsinger mellom FM og NAV. Nettverksarena, informasjonsutveksling, oppfølging av samhandlingsreformen Nettverksarena, informasjonsutveksl ing, samordning av statlige tilsyn, felles metodebruk, utviklingsprosjekter, m.m. Nettverksarena, informasjonsutveksl Deles i to møter som avholdes på samme dag: a. Ett møte som i dag med alle etatssjefer b. Etterfulgt av ett møte med dialog Stat/bedrift deltakere inkl. politiet Kan holdes i mars. Møte omtalt i b.bør ha som mål å gjennomgå oppdragene gitt den enkelte aktør for å identifisere mulige synergier i regionen. Avvikles og tas inn som en del av et utvidet integreringsforum Koordineres i fremtiden med FM i Hedmark Vårmøtet med etatssjefer Høstmøtet med operativt nivå Rådmannsutvalget, UDI og IMDI har vært observatører Bør utvides til Husbanken 12 Side 6 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

25 Politiet, KS ing vedr. asylmottak, bosetting og integrering. Fylkesberedskapsrå det Vår Høst Landbruksforum Kl Forsvaret, Sivilforsvaret, Politiet, Telenor, Eidsiva (KDS), SIHF, 110-sentralen, Biskopen, FORF, JBV, SVV, KS, KFB, Mattils., NAV, OFK 3 ganger i året Innovasjon Norge, OFK, FM, Bondelaget. Bonde og småbrukarlaget og KS Felles situasjonsforståelse. Kunnskap om hverandres kapasiteter og kapabiliteter. Personlig kjennskap gjør det enklere å ta kontakt Pålagt gjennom Kgl.res. Overordnede, strategiske tema/diskusjoner om landbruk/ landbrukspolitiske spørsmål Vårmøtet rendyrkes for informasjonsutvekslin g om satsinger, erfaringer, kapasiteter mv, høstmøtet blir stort sett en øvelse. Behov for mer strategisk tenking. Større aktivitet fra faglagene 13 Side 7 av 7 F:\felles\Ledelsen med stab\høgskolestyret\2015\230915\referatsaker\notat statbedrift ferdig.docx

26 Fra: Geir Bergkastet Sendt: 14. august :25 Til: Hagaseth, Ingjerd Thon; Stikbakke, Carl Christian Tremoen, Sigurd; 'Vaishnavi, Vivek' Kopi: Kvam, Christl; Lund, Asbjørn Emne: SV: Notat til styret i dialog stat/bedrift Hei! Høgskolen i Lillehammer slutter seg også til innspillene fra arbeidsgruppen. Mvh geir Med vennlig hilsen Geir Bergkastet Direktør Telefon: Mobil: Fra: Hagaseth, Ingjerd Thon Sendt: 8. juli :17 Til: Geir Bergkastet; Stikbakke, Carl Christian Tremoen, Sigurd; 'Vaishnavi, Vivek' Kopi: Kvam, Christl; Lund, Asbjørn Emne: Notat til styret i dialog stat/bedrift Hei Viser til sak 02/15 der det ble nedsatt en gruppe for å se på det videre arbeidet med Dialog StatBedrift. Vedlagt følger notat fra fylkesmannen og oppsummering av møtet i denne gruppa 26. juni. Fylkesmannen ber om tilbakemeldinger fra styrets medlemmer på dette innen 28. august. Det er også ønske om å avvikle et ekstra styremøte i begynnelsen av september (jfr sak 02/15), og det er foreslått 10.9., alternativt 1.9. Også fint å få en tilbakemelding på dette. Ingjerd 14

27 Ledelsen Vår dato Vår referanse / Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir Bergkastet, tlf. KD - Kunnskapsdepartementet Boks 8119 Dep OSLO REFERATSAK 41/15 d) 1 av 1 Høring om endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets - og høyskoleloven Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev «Endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets - og høgskoleloven», som ble sendt på høring 26. juni. Med den knappe høringsfristen har det dessverre ikke v ært mulig å behandle saken i et møte i høgskolestyret. Høringssvaret fra Høgskolen i Lillehammer baserer seg på skriftlige innspill fra høgskolestyret. Høgskolen i Lillehammer er i hovedtrekk positive til forslagene som fremmes. I og med forslaget om at departementet overtar oppnevningen av samtlige eksterne styremedlemmer, ønsker vi som en regional høyskole å understreke betydningen av at høyskolestyret også har representanter fra regionen, for å ivareta høgskole ns behov for kompetanse om regionale forho ld og utfordringer. Med hilsen Høgskolen i Lillehammer Ledelsen Kathrine Skretting Rektor Geir Bergkastet Direktør 15 Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Organisasjonsnummer Høgskolen i Lillehammer Gudbrandsdalsvegen Ledelsen 2624 Lillehammer Postboks 952 E - post 2604 Lillehammer

28 REFERATSAK 41/15 e) Referat fra studienemndsmøte 27. august 2015 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Anne Marie Røisehagen (APS), Fredrik Graver (DNF), Iben Kardel (Studiedirektør), Arve Thorsberg (Studieadm), Ricardo Lugo (ASV), Svein Bergum (ØKORG, vararepresentant), Sigbjørn Hernes (Administrasjonen), Stephan Riis (Studentrepr), Alexander Milde (Student vararepr.), Emil Henningsmoen (Student vararepr). Forfall: Kim Nicolay Branstad (Studentrepr), Sveinung Berild (ØKORG) Møtetidspunkt: kl , Ø-201 Referent: Arve Thorsberg Dagsorden Til dagsorden: Alexander Milde er i tillegg til vararepresentant for studentene i studienemnda også fagpolitisk ansvarlig i LiSt (Lillehammer Studentorganisasjon). Han ønsket å kunne ha muligheten for å delta på aktuelle studienemndsmøter i kraft av stillingen som fagpolitisk ansvarlig. Dette hadde møtet ikke noe imot. Referat fra studienemndsmøte 21. mai 2015: Ingen kommentar Vedtakssaker SN-sak Ny studieplan Master i treningsfysiologi, 120 sp, ASV. Godkjenning før oversendelse til NOKUT Stian Ellefsen fra Idrettsseksjonen presenterte søknaden i møtet. Vedtak: Studienemnda godkjenner studieplan og søknad slik at den kan sendes NOKUT for videre behandling. Kommentar fra møtet: - Pensuminnholdet i ForskSmi er artikkelbasert og bør trolig utvides noe i søknaden til NOKUT. SN-sak Ny studieplan Master of Science in Sport, Exercise and Performance Psychology (Joint degree), 120 sp, ASV. Godkjenning før oversendelse til NOKUT Studieleder Ricardo Lugo presenterte søknaden i møtet og fratrådte under vedtaksbehandlingen av søknaden. Vedtak: Studienemnda godkjenner studieplan og søknad slik at den kan sendes NOKUT for videre behandling. Kommentar: - Det kom inn en kommentar om mindre endringer før oversendelse NOKUT. Studieleder merket seg dette i møtet. 16

29 SN-sak Orienteringssaker a) Opprettelse av utvalg for høgskolepedagogikk Styresak Vedlegg: Fra styreprotokoll 11. juni 2015 b) Revisjon av PSY1004 Examen philosophicum for psykologi Endringene består i realiteten av en liten reduksjon i størrelse på eksamensoppgave og små justeringer av tekstinnholdet i emnebeskrivelsen (fra emnensvarlig Terje Ødegaard): Eksamen er samlet i én 14 dagers hjemmeoppgave, inntil 2000 ord, basert på to innleveringsoppgaver (inntil 1400 ord) og pensummateriale. Tidligere skulle to innleveringsoppgaver (på inntil 1400 ord) begge bearbeides etter kommentert godkjenning, for et samlet omfang på 3000 ord. Dette stiller store krav til oppgaveutformingen, men medfører at studenten ikke kan levere en ubearbeidet versjon av innleveringsoppgaven og gir forhåpentligvis et samlet sett forhøyet læringsutbytte. c) Endring av emnenavn på emne Aktivitetspedagogikk til Aktivitetspedagogikk og trenerrollen (Bachelor i idrett, ASV) Endringen passer bedre til kunnskapsmålene i emnet. Ellers ingen endring av emnet. d) Endringer på ba vernepleie (både heltid og deltid) for kullet som starter til høsten Her hadde studieleder fremmet en sak med endringer i arbeidskravsbeskrivelser: Endring av arbeidskrav i emne 1 Vernepleierfaget, yrket og yrkesrollen Fra 7 til 8 arbeidskrav. Endring av arbeidskravsbeskrivelse i emne 3 Helse, omsorgsideologi og miljøarbeid. Nåværende tekst: Legemiddellære og -regning skal være godkjent før utstedelse av vitnemål. Det skal endres til: Legemiddellære og -regning må være godkjent før oppstart på 3. år. Begrunnelse: Legemiddelregning er vanskelig, og vi har en stor strykprosent. Dette er et problem som gjelder alle studier med legemiddelregning, ikke bare på HiL. Av den grunn har vi i noen år hatt en praksis der studentene har hatt mulighet til å ta prøven også på 3. studieår. De langt fleste klarer det på 3. året. Men vi har nå hatt enkelte studenter som ikke har fått godkjent dette arbeidskravet før de har fullført hele studiet. Vi ser det som faglig uheldig at studenter kan gjennomføre studiet i sin helhet, og ende med ikke å ikke bli autorisert vernepleier. Videre ser vi at studenter som ikke får godkjent dette i løpet av 2. år; får feil fokus mht å konsentrere seg fullt ut om emner i 3. året da de har dette arbeidskravet hengende over seg. Vi mener derfor at studenter som ikke har klart det i sitt 2. studieår, må stoppes inntil arbeidskravet er godkjent. Studiet vil legge til rette for at studentene gjennom 2. år får flere muligheter for å gjennomføre dette arbeidskravet. 17

30 Merknad fra møtet: Studienemnda ber om at saken om endring av arbeidskravene i Emne 3 blir lagt frem på nytt, og da som vedtakssak i neste møte. Bakgrunnen er at det ikke var klart i møtet om de endringene som er foreslått også har vært diskutert med berørte studentgruppe. Innstrammingen kan være viktig for enkeltstudenter. e) E dri g av av på studiu fra Ledelse av prosesser til Ledelse av tverrfaglige prosesser (SELL/ØKORG, 30 sp) Endringen innebærer ingen annen endring av studieplanen f) Rangeringsreglement for Ba psykologi Jens Uwe Korten godkjente 14. juli 2015, på fullmakt som leder av studienemnda Rangeringsregelverk for innpass til 2. og 3. studieår ved Bachelor i psykologi. Herved godkjenner jeg på fullmakt fra studienemda. Karakterrangering skjer gjennom bestått 1.studieår (årsstudium). g) Status planlegging av studiekvalitetsdagene 2015 Oppdatert nettside for arrangementet finnes her: Statuttene for læringsmiljøprisen er også lagt inn på nettsiden. 18

31 Møtereferat LMU (temamøte Læringsmiljøprisen 2015) Tid: kl Sted: Møterom N-501 Faste medlemmer som møtte: REFERATSAK 41/15 f) Navn Funksjon Representerer Kim Nicolay Branstad Leder ST Ingrid Tvete Medlem FA Jens Uwe Korten Medlem FA Ibrar A. Manzoor Medlem ST Unni Øygard Medlem ST Varemedlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Charlotte Gliddi Varemedlem ST Mari Øverland Varemedlem ST Ina Vestvik Varemedlem ST Iben Kardel Varemedlem FA Sekretær Esben Dybvik Saksnr. BS 21/15 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallingen og sakslisten ble godkjent BS 22/15 Studentenes læringsmiljøpris 2015 Jens Uwe Korten innledet om studiekvalitetsdagene og studentenes læringsmiljøpris, som denne gangen handler om internasjonalisering. Utlysningen ble vedtatt Prisen bekjentgjøres på web, Fronter, Facebook(List/SOPP/HiL) og Instragram (List/SOPP/HiL) og ved egen flyer vedlagt programmet til studiekvalitetsdagene. Sekretær får i oppgave å utarbeide tekst som egner seg i de ulike medier, og sørge for at prisen bekjentgjøres. Læringsmiljøutvalget ber studieledere om å informere de tillitsvalgte om studentens læringsmiljøpris så snart som mulig. Læringsmiljøutvalget ber de tillitsvalgte om å informere studentene. Blant de innkomne forslag trekkes et gavekort på 500 kroner. Jurymøte avholdes 30. september, prisen overrekkes 6. oktober kl. 11 i aud. A. 19

32 BS 23/15 møteplan høsten 2015 Følgende møteplan ble vedtatt Mandag 14. september kl Onsdag 21. oktober kl Fredag 27. november kl

33 REFERATSAK 41/15 g) Universiteter og høyskoler Tjenestemannsorganisasjonene i universitets- og høyskolesektoren Deres ref Vår ref Dato 14/ Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger av 9. februar 2006 nr. 129 Høy kompetanse hos det faglige personalet, tilpasset de enkelte UH-institusjonenes oppgaver, profil og ambisjon, er et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning. Som et ledd i dette arbeidet fastsatte departementet 17. august 2015 endringer i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Endringene, som vil tre i kraft 15. september 2015, er nå er lagt ut på Lovdata. Forskriften er fastsatt etter høring av berørte parter. Den reviderte forskriften innebærer blant annet at: Opprykk til høyere stillingsnivå kan som hovedregel bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt. Institusjonene kan også godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger foretatt ved annen institusjon/annen institusjons avdeling. Bestemmelsen om at det ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå enn førsteamanuensis og førstelektor skal opplyses om at det er adgang til å søke om opprykk til førsteamanuensis og førstelektor oppheves. Institusjonen/avdelingen kan fastsette generelle stillingskrav til de enkelte stillingstypene utover minimumskravene i forskriftens 1-2 til 1-7. Overgangsordninger mellom de to karriereveiene oppheves. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Inger Wætnes 0032 Oslo Org no

34 Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis. For en nærmere beskrivelse av endringene vises det til høringsbrevet 20. januar Under høringen ble det tatt opp enkelte andre forhold som ikke var omtalt i høringsbrevet. Noen av høringsinstansene hadde spørsmål til den praktiske siden når det gjaldt adgangen til å godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger utført ved annen institusjon. Departementet vil presisere at en slik godkjenning må være basert på en generell godkjenning av alle bedømminger ved den andre institusjonen/avdelingen. Det er ikke anledning til å akseptere enkeltsøknader. Følgelig må den andre institusjonen ha minimum tilsvarende krav til kompetanse for en stilling som det arbeidsgiverinstitusjonen har. Vi vil også gjøre oppmerksom på at når institusjonene/avdelingen nå gis adgang til å fastsette generelle krav til kompetanse utover minimumskravene i forskriftens 1-2 til 1-7, må slike generelle krav gjelde over tid for alle ansettelser og opprykk ved institusjonen/avdelingen. Kravene må gjøres kjent for ansatte og søkere. Enkelte høringsinstanser har gitt uttrykk for at det er ønskelig at det åpnes for at dokumentasjon skal kunne sendes elektronisk i stedet for i papirutgave. Departementet har ingen innvendinger mot en slik fremgangsmåte dersom institusjonene ønsker det og dokumentasjonen egner seg for dette. Endringsforskriften er lagt ut på følgende lenke: https://lovdata.no/dokument/lti/forskrift/ Med hilsen Jana Weidemann (e.f.) avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Inger Wætnes seniorrådgiver Kopi: Riksrevisjonen UHR Side 2 22

35 REFERATSAK 41/15 h) UHRs medlemsinstitusjoner Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 15/ Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet Universitets- og høgskolerådet (UHR) er bedt av Kunnskapsdepartementet om å foreslå medlemmer og varamedlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet. Norgesuniversitetet er et nasjonalt organ under Kunnskapsdepartementet. Organets overordnede mål er å stimulere til utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning, og fremme utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi. Se vedlagte mandat for ytterligere informasjon. Perioden for det sittende styret utløper 31. desember 2015 og nytt styre vil bli oppnevnt fra og med 1. januar Styrets funksjonsperiode er normalt fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for to år om gangen. Styret har følgende sammensetning: a. Tre medlemmer oppnevnt etter forslag fra UHR, hvorav ett medlem oppnevnes som styreleder b. Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Nettverk for private høyskoler c. Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Fleksibel utdanning Norge d. To medlemmer oppnevnt etter forslag fra organisasjonene i arbeidslivet e. Ett medlem oppnevnt etter forslag fra Norsk studentorganisasjon For hver av de fem gruppene oppnevnes et tilsvarende antall varamedlemmer. Vi ber med dette UHRs medlemsinstitusjoner om å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer til Norgesuniversitetets styre innen 9. oktober Vennlig hilsen Alf Rasmussen generalsekretær Nina Widding kontorsjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR og er derfor ikke signert. Vedlegg: Mandat for Norgesuniversitet 23 Postadresse: Telefon: Saksbehandler: Stortorvet 2 Nina Widding NO-0155 Oslo Org.no: Telefon:

36 From: Geir Bergkastet Sent: 14. september :47 To: 'Universitets- og høgskolerådet' Cc: Kathrine Skretting Subject: 15/ Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet Høgskolen i Lillehammer viser til brev fra UHR av Høgskolen i Lillehammer foreslår prorektor Jens Uwe Korten til styret i Norgesuniversitetet. Korten er i dag styreleder i Norgesuniversitetet. Korten har lang erfaring med ledelse i UH-sektoren, blant annet som dekan og 8 år som prorektor ved HiL med ansvar for utdanningsvirksomheten. Med vennlig hilsen Geir Bergkastet Direktør Telefon: Mobil:

37 REFERATSAK 41/15 i) I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, jf. 3-6, 3-7 og 4-9. Departementet vurderer normalt en gang i året behovet for endringer i opptaksforskriften. 1. Forslag om endringer Departementet har mottatt flere forslag om endringer i opptaksforskriften fra universiteter og høyskoler. Forslagene er vurdert i samråd med Samordna opptak (SO). Departementet tar sikte på at forslagene som ikke innebærer endringer av betydning for elevers fagvalg i videregående opplæring, skal tre i kraft fra og med opptaket til studieåret Mindre tekniske endringer i forskriftsteksten er innarbeidet i vedlagte utkast, men omtales ikke i dette brevet. Forsøksordninger med spesielle opptakskrav til enkelte studier I brev av 18. juni 2014 (vår ref 14/2334) inviterte departementet universiteter og høyskoler til å fremme forslag om forsøksordninger med spesielle opptakskrav til flere studier. Fristen for å fremme eventuelle søknader var 15. oktober Etter ny vurdering er departementet kommet til at også forsøksordninger bør hjemles i opptaksforskriften. De fremmes derfor som forslag om forskriftsendringer i dette høringsbrevet. 25 Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Inger Johanne 0032 Oslo Org no. Christiansen

38 Flere av søknadene om forsøksordninger omfatter karakterkrav til studier ved enkeltinstitusjoner. Disse omtales særskilt i teksten nedenfor under aktuelle bestemmelser. Dette gjelder Forslag om forsøk med karakterkrav i norsk for opptak til sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Forslaget er lagt inn som nytt punkt i 4-2. Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag Forslag om forsøk med karakterkrav i norsk for opptak til journalistutdanning ved HiOA. Forslaget er lagt inn som nytt punkt under Spesielle opptakskrav til diverse fag. Forslag om forsøk med karakterkrav i engelsk for opptak til engelskspråklige utdanningsprogram ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forslaget foreslås lagt til ny 4-8. Spesielle opptakskrav til engelskspråklige utdanningsprogram Nye krav for opptak til realfagsstudier, informatikk og lektorutdanninger i realfag Flere av søknadene (Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet) indikerer at de fastsatte opptakskravene til realfagstudier og beslektede studier ikke gir tilstrekkelig faglig grunnlag for å gjennomføre slike studier. Dette gjelder også enkelte informatikkstudier ved UiO og lektorutdanning i realfag ved de aktuelle institusjonene. Etter en helhetlig vurdering foreslår departementet derfor å heve opptakskravene til slike studier. Forslagene innebærer krav som kan påvirke valget av programfag som elevene i videregående opplæring (VGO) skal gjøre i januar/februar første året i VGO. Opptakskravene må være kjent for elevene når de velger programfag. Derfor må endringer i opptakskravene varsles i god tid før de iverksettes. Departementet foreslår på denne bakgrunn at nye opptakskrav iverksettes fra og med opptaket til studieåret Det vises til omtale av forslagene under kapittel 4 ( 4-3 og 4-7) om spesielle opptakskrav. Universitetet i Bergen har i tillegg bedt om en åpning i opptaksforskriften for å kunne kreve motivasjonsbrev av søkere til enkelte studier. De forutsetter ikke at et motivasjonsbrev skal telle ved opptak. Etter en vurdering er departementet kommet frem til at det ikke vil være naturlig å legge dette inn i forskriften som et opptakskrav. Departementet minner om at institusjonene selv har fullmakt til å fastsette arbeidskrav og lignende, og foreslår at fagmiljø som ønsker det selv kan legge inn krav om motivasjonsbrev ved studiestart. 2. Nærmere om de enkelte forslagene Kapittel 3. Unntak fra krav om generell studiekompetanse 3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur og tekniske fag Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) har revidert og vedtatt ny fagplan av 2014 for forkurs til ingeniør- og maritime fag. UHR ber om at henvisningen til ny fagplan erstatter gjeldende tekst i opptaksforskriften. Departementet mener at søkere som har bestått forkurs frem til i dag fortsatt skal være kvalifisert for Side 2 26

39 teknologiske studier. Det foreslås derfor at henvisning til ny fagplan føyes til i gjeldende bestemmelse, jf. vedlegg Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag Departementet har vurdert flere søknader om endringer og viser til at generell studiekompetanse skal være det normale opptakskravet til høyere utdanning. Det foreslås nå kun noen få tekniske endringer, jf. vedlegg. Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-2. Spesielle opptakskrav til enkelte helse- og veterinærfag Departementet har tidligere ikke fastsatt spesielle opptakskrav for bachelorstudier i ernæring. Universitetet i Bergen (UiB) mener at det må forskriftsfestes at kravene for slik bachelorutdanning skal være de samme som for integrerte masterstudier, jf.bestemmelsens første punkt. Universitetet i Agder (UiA) har søkt om samme opptakskrav for ernæringsstudier på bachelornivå som for bioingeniør- og reseptarutdanning (bachelor i farmasi), jf. andre punkt. Sekundært ønsker UiA de samme kravene som UiB nå har foreslått å forskriftsfeste. Samordna opptak har opplyst at det kun er UiO som tilbyr integrerte studier på nivå med mastergrad i ernæring. De øvrige institusjonene som tilbyr ernæringsstudier har dette på bachelornivå eller etter 3+2-modell. Samordna opptak har påpekt at NMBU tilbyr et bachelorstudium i matvitenskap og ernæring som de har definert som realfag. Departementet viser til prinsippet om at tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav, og ber høringsinstansene vurdere alternative opptakskrav til bachelorstudier i ernæring som er skissert i vedlegget. Karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning HiOA har søkt om en forsøksordning med karakterkrav 3 tre i norsk (393 årstimer eller tilsvarende) for opptak til sykepleierutdanning. Begrunnelsen er at studenter som tas opp vil ha et bedre utgangspunkt for å fullføre studiet, fordi studiet krever evne til både muntlig og skriftlig kommunikasjon. Høgskolen forventer at dette vil sikre økt kvalitet og gjennomstrømning i studiet. Departementet foreslår at HiOA får anledning til å sette karakterkrav som foreslått i norsk ved opptak til sykepleierutdanningen. Ordningen skal evalueres etter tre år. Departementet forutsetter at karakterkravet innebærer at gjennomsnittet av karakterene i norsk skal være 3,0. Det foreslås et nytt punkt i forskriften, jf. vedlegg Spesielle opptakskrav til informatikk, realfag, natur- og miljøfag UiB, UiO og UiT Norges arktiske universitet har bedt om å få prøve ut spesielle opptakskrav til noen realfagsstudier. Forslaget innebærer at det stilles krav om matematikk R2 fra VGO. Av hensyn til oversiktlighet i regelverket og fordi tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav, foreslår departementet en felles forsøksordning, jf. vedlegg. Side 3 27

40 De nye opptakskravene innebærer at samfunnsfaglig matematikk (S1 og S2) ikke lenger godkjennes som grunnlag for opptak til realfagsstudier ved UiO, UiB, UiT Norges arktiske universitet, og informatikkstudier ved UiO. De tre universitetene vil evaluere forsøket etter at de har virket i tre fire år Spesielle opptakskrav til arkitektur- og teknologiske fag Det vises til omtale av endringer i 3-4 om nytt revidert forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag. Endringene innlemmes i alle punktene i 4-4 der forkurs er nevnt som kvalifiserende for opptak. Det gjelder tredje, fjerde og sjuende punkt. Det foreslås at søkere med revidert forkurs må ha karakteren C eller bedre i matematikk fra dette forkurset for å få opptak til Integrert masterstudium i teknologiske fag ved NTNU Spesielle opptakskrav til enkelte hotell og reiselivsfag Første punkt bachelorstudium i hotelledelse foreslås strøket. Dette innebærer at det fra og med opptak til studieåret kun vil kreves generell studiekompetanse for opptak til dette studiet. Samtidig har Universitetet i Stavanger søkt om at en kvote på inntil 50 prosent av studieplassene reserveres for søkere som dokumenterer minimum ett års relevant praksis. Departementet tar sikte på å innvilge denne søknaden med hjemmel i 7-3 som gir departementet fullmakt til å fastsette kvoter Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag Basert på Innst. 339 S ( ), jf. Dokument 8:98 S ( ) har Stortinget vedtatt følgende: "Stortinget ber regjeringen legge til rette for at utdanningsinstitusjoner som ønsker det, får muligheten til å gjennomføre opptaksintervjuer for kandidater til lærerutdanningen." Vedtaket foreslås implementert ved at det fastsettes et nytt andre ledd i første punkt. Det er i tillegg gjort teknisk endring. Som følge av endringene i 4-3 foreslås endringer i bestemmelsene for opptak til 5-årig lektorutdanning i realfag ved, UiB, UiO og UiT Norges arktiske universitet Spesielle opptakskrav til engelskspråklige bachelorprogram ved NMBU - NY NMBU har søkt om å få innføre en forsøksordning med karakterkrav i engelsk for opptak til sine engelskspråklige bachelorprogram, jf. vedlegg. Forsøket skal evalueres etter fire år Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag Studier i dansekunst er ført inn i listen. I tillegg er det gjort tekniske endringer i forbindelse med at tidligere NISS nå er en del av Westerdals-ACT Spesielle opptakskrav til diverse fag Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor ved HiOA foreslås lagt inn i listen over studier der søkerne må bestå opptaksprøve. Det er i tillegg foreslått tekniske endringer knyttet til omstrukturering av studier ved Høgskolen i Lillehammer og som følge av Westerdals- Oslo School of Arts, Communication and Technology har fusjonert med tidligere Nordisk Institutt for studio og Scene (NISS). Side 4 28

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3.

Styremøte nr. 6/2014. Saksliste. Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. Styremøte nr. 6/2014 Tid: Mandag 15. desember 2014, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 73/14 Innkalling til styremøte nr. 6/2014...

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6

Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 90551344 Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer