DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES"

Transkript

1 MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 1. desember 2011 Start: Slutt: 1.desember MØTESTED: Klokkergården, Rødøy DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES Per Pedersen Medl Olav Terje Hoff Nestleder Anne S Sand Mathisen Medl Bård Anders Langø Medl Ivan Haugland Leder Nils Magnar Johnsen Medl Arnt Frode Jensen Medl Jann Arne Løvdahl Sissel Haraldsen Rådmann Roy Skogsholm Børge Toft Runar Kristiansen Magne Pettersen Svenn Leif Einvik Tore Westin Jon-Egil Johansen Opposisjonsledere Stein Rino Bonsaksen Oddrun S. Dalheim Bjørn Larsen Stig Sørra Hege Antonsen Tor Henning Jørgensen, Hald Iks Observatør Bjørn Olsen, MoN KF «Sissel Hesjedal Adm. Kjersti Knapstad Adm. Bjørn Helge Hansen Adm. SAKLISTE: 67/11 OSO valg av representanter. 68/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. 69/11 Referatsaker og orienteringssaker 70/11 Høgskolen på Nesna, strukturendring. 71/11 Utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen. 72/11 Nordland idrettskrets invitasjon til samarbeid. 73/11 Regional transportplan arbeidsgruppen sitt innspill. 74/11 Helgeland Olje og gassutvalg, valg av representanter 75/11 Møteplan 1.halvdel /11 Fellesprosjekt «Økt samhandling på Helgeland» 77/11 Helseplan fase II- innspill og orientering om arbeidet. 78/11 Helgelandskonferansen /11 Organisering av arbeidet i Helgeland Regionråd - Prosjekt og planarbeid. 80/11 Helgeland Regionråd, strategiplan 1

2 81/11 Partnerskapsprogramordningen med Nordland fylkeskommune. 82/11 Helgeland Regionråd avtale med Nordfjeldske Kontroll om å utføre salgs-, skjenke og røykekontroller 83/11 Oppretting vg2 maritime fag ved Sandnessjøen vgs 84/11 Sentralisering av skatteetaten 85/11 NEX en Høring 86/11 Referansegruppe for «Transportplan Nordland» - kandidat 87/11 Møte med Nordlandsbenken mandag 16.januar /11 Prosjekt «Folketallsutvikling og tilflytting», valg av nye representanter til styret. 89/11 Energirådet i Nordland, valg av ny representant fra regionrådene. 90/11 Eventuelt. 2

3 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Sandnessjøen 15.november 2011 Sak nr.: 67/11 Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) for Helgeland. Valg av representanter Nettmøte Helgeland Regionråd har mottatt brev datert fra Helgelandssykehuset vedrørende godkjenning av vedtektene for «Overordnet Samarbeidsorgan mellom Helgelandssykehuset HF og kommunene i lokalsykehusområdet», og oppnevning av representanter til utvalget. Helgeland Regionråd vedtak sak 22/11: Helgeland Regionråd oppnevner på vilkår at kommunene slutter seg til vedtakene for Overordnet Samarbeidsorgan to representanter med vara til OSO. 1: Stig Sørra Vara: Ingunn Laumann 2: Jann Arne Løvdahl Vara: Aina Willumsen Innstilling: Helgeland Regionråd oppnevner nye representanter til «Overordnet Samarbeidsorgan mellom Helgelandssykehuset HF og kommunene i lokalsykehusområde» for valgperioden vara 2. vara Bakgrunn: Som et ledd i samarbeidet mellom kommunene og helseforetak rundt samhandlings spørsmål inkl. innarbeiding av elementene i samhandlingsreformen, er det behov for et overordnet organ med representanter for kommunene og Helgelandssykehuset. Som en følge av dette har Helse Nord pålagt Helgelandssykehuset å opprette et representativt overordnet samarbeidsutvalg som arena for rutinemessig samhandling mellom første og andrelinjen. Denne modell er iverksatt ved UNN. I arbeidsmøte den møtte Ingunn Laumann, Jann-Arne Løvdahl og Stig Sørra fra vårt regionråd. Helgeland Regionråd hadde sett saken på dagsorden sak 54/10, men saken ble trukket i møtet. Styre i Helgelandssykehuset behandlet saken i møte 23. november 2010 (sak 75/2010), og gjorde følgende vedtak; Styret godkjenner det anbefalte forslaget til vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) mellom Helgelandssykehuset og kommunene i lokalsykehusområdet. Kommune er blitt oppfordret til å slutte seg til vedtaket. I henhold til vedtektene 3 Representasjon skal det velges nye representanter til OSO. Kommunenes representanter/varaer oppnevnes av regionrådene på Helgeland, som oppnevner 2 representanter og 2 varaer hver. Helgelandssykehusets representanter/varaer oppnevnes av foretaksdirektøren. 3

4 Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Valgperioden følger kommunevalgperioden slik at nytt OSO begynner 1.januar etter kommunevalg. Det skal være møte i OSO den 28. november der en skal ta stilling til utkast til samarbeidsavtalene med kommunene. Når det gjelder våre representanter så er de to vararepresentantene gått ut av politikken, og eine representanten er fratrådt som ordfører. OSO står overfor et viktig arbeid når det gjelder samarbeidsavtalene, og det haster å få dette på plass. Det er komme signal på at vi burde velge nye representanter alt nå, slik at de kan delta på drøftingene når det gjelder utkast til samarbeidsavtalene med kommunene. På Helgeland har de tre regionrådene valgt ulike valg når det gjelder representasjon. Sør- Helgeland har valgt to administrasjonssjefer, mens indre og vi har valgt politisks representasjonen. Det er komme signal på at i vår region ønsker en og fortsette med politisks representasjon. Drøftingen som ligg til grunn for valg av representasjon fra Helgeland Regionråd var at en ønskte at sykehuskommunene skulle være representanter, og at de omliggende kommunene ble valgt som vara. Vedlegg: Anbefalte vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) mellom Helgelandssykehuset HF og kommunene i lokalsykehusområdet Oppdatert 30.september Formål OSO s formål er å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og Helgelandssykehuset, for dermed å legge til rette for gjennomføring av samhandlingsreformen, og videreutvikling av god samhandling, gode prosesser og gode, sammenhengende pasientforløp. 2 Myndighet OSO er et rådgivende organ for kommunene og Helgelandssykehuset. Tiltak som har vesentlige økonomiske eller strukturelle konsekvenser og som går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommunene og helseforetaket. OSO kan ta beslutninger på vegne av alle kommunene og Helgelandssykehuset i saksområder som avgrenses av Overordnet Samarbeidsavtale, og med de begrensninger som følger av lovverket. 3 Representasjon OSO har 12 medlemmer, hvor Helgelandssykehuset og kommunene har 6 representanter hver. Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Vararepresentantene får tilsendt alle saksdokumenter, men har stemmerett bare når fast representant er forhindret. Ved forfall sørger den faste representanten selv for at vara innkalles, og informerer leder i OSO om dette. Kommunenes representanter/varaer oppnevnes av regionrådene på Helgeland, som oppnevner 2 representanter og 2 varaer hver. Helgelandssykehusets representanter/varaer oppnevnes av foretaksdirektøren. 4

5 Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Valgperioden følger kommunevalgperioden slik at nytt OSO begynner 1.januar etter kommunevalg. En brukerrepresentant oppnevnt av Brukerutvalget i Helgelandssykehuset har møte- og talerett. Fylkeslegen i Nordland har møte- og talerett. En representant for kommuneoverlegeforum har møte- og talerett. 4 Oppgaver I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver: Følge opp Overordnet samarbeidsavtale mellom Helgelandssykehuset og kommunene Drøfte og eventuelt avgjøre uenighetssaker knyttet til Overordnet samarbeidsavtale Drøfte og evtentuelt avklare saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter Oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg og gi disse mandat Godkjenne retningslinjer Evaluere Overordnet samarbeidsavtale årlig 5 Budsjett OSO har ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader. 6 Arbeidsform OSO konstituerer seg selv. Ledelsesfunksjonen alternerer årlig mellom Helgelandssykehuset og kommunene. Når leder er fra Helgelandssykehuset bør nestleder være fra kommunene og omvendt. Sekretærfunksjonen ivaretas av Helgelandssykehuset. Saker som ønskes tatt opp i OSO meldes til leder og sekretariat. OSO kan opprette egne utvalg og arbeidsgrupper, og kan for øvrig innkalle andre representanter ved behov. OSO konstituerer seg på første møte hvert nyår med valg av leder, nestleder og sekretærfunksjon. Funksjonstiden er ett år, men ledelsen fungerer inntil ny ledelse er konstituert. Om møtevirksomheten: 1. OSO har møte ca 3-4 ganger pr. år 2. Møtene er åpne. Møtekalender offentliggjøres på internett 3. Møter avholdes fortrinnsvis som fysiske møter, men kan ved behov avholdes som videokonferanse eller telefonmøte 4. Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter 5. Saker kan fremsettes av enhver interessent, i samråd med leder/nestleder/sekretariat 6. Saker til OSO må meldes senest 6 uker før møtet 7. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes medlemmer, varamedlemmer, observatører, regionrådene og kommunene senest 3 uker før møtet og legges ut på Helgelandssykehusets og regionrådenes/kommunenes hjemmesider 8. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på epost 9. OSO kan ikke gjøre beslutninger i saker som ikke er meldt og utsendt på forhånd 10. Kun OSO s 12 medlemmer har stemmerett. Sekretær, brukerrepresentant, representant for Fylkesmannen og representant for kommuneoverlegeforum har talerett. 5

6 11. OSO er beslutningsdyktig når mer enn 50% av medlemmer møter 12. Der ikke annet er bestemt tas avgjørelser ved simpelt flertall. 13. Ved avstemming hvor det ikke oppnås enstemmighet, skal det protokolleres hvordan den enkelte har stemt 14. Referater anses godkjent dersom møtedeltakerne etter en frist på 4 døgn ikke har gitt tilbakemelding om ønskede endringer 15. Referat fra møter skal være tilgjengelig for alle interesserte senest en uke etter møtet 16. Referater legges ut på Helgelandssykehusets og regionrådenes/kommunenes hjemmesider 17. Det kan i helt spesielle tilfeller innkalles til ekstraordinære møter med minimum en ukes varsel 18. Leder, nestleder og sekretariat kan danne et arbeidsutvalg, for prioritering av saker til OSO, hvis dette er hensiktsmessig av hensyn til saksgang. 7 Endringer i vedtektene OSO kan vedta endringer i vedtektene med 2/3 flertall av OSOs medlemmer. Forslag til endringer i vedtektene skal sendes til behandling i kommunene og i Helgelandssykehuset forut for endelig behandling i OSO. 6

7 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Rødøy 1 Desember Sak nr. 69/11 Referatsaker - Nordland fylkeskommune. Ny representant for regionrådene i Energirådet i Nordland. - Nordland fylkeskommune. Regional planstrategi for Nordland Kunnskapsgrunnlaget. - Nordland fylkeskommune. Invitasjon til oppstartsmøte for vannområde Rødøy/Lurøy 15.november. - Fylkesmannen i Nordland. Varsel om tidspunkt for kommunekonferansen 19. og 20.april Fylkesmannen i Nordland. Invitasjon til dialogmøte den 13.desember - Kommunale planstrategier og kommunalplanlegging i Nordland. - Sør Helgeland Regionråd. Foreløpig høring Helseplan Helgeland. - Sør Helgeland Regionråd. Vedtak Transportplan Helgeland Fase II. - Sør Helgeland regionråd. Vedtak Transportplan Nordland arbeidsgruppe. - Leirfjord kommune. Vedtak Etablering av interkommunalt overgrepsmottak. - Nord-Norsk Vindkraft AS. Pressemelding Nordland parkert i Norges satsning på fornybar energi. - HEVA. Referat fra behandling 20.sep HEVA`S arbeidsplan. - AnbudsAdvokaten. Viser sin interesse for å gi juridisk bistand i anbud ang.offentlige anskaffelser. - Bedriftskompetanse. Utvikling av kommunal planstrategi tilbud fra Bedriftskompetanse. - Helgeland Reiseliv AS. Infobrev fra Helgeland Reiseliv AS. - Finn Jacobsen. Rehabilitering i eldre-omsorgen / samhandlingsreformen, hvordan står det egentlig til? - Scene Helgeland. Anmodning om sluttutbetaling. - Det kongelige landbruks og matdepartement. Takker for rapporten og innspillene om etterog videreutdanningsønsker og formalkompetanse hos gårdbrukere i Nord-Norge og Nord- Trøndelag. - Statsministeren. Takk for gode ord etter angrepene den 22.juli. Vedtak: 7

8 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtested Møtedato Styret Klokkergården, Rødøy 1.desember 2011 Sak nr. 70/11 Høgskolen på Nesna, Strukturendring I e-post av 1.november d.å. ber ordfører i Dønna regionrådet ta opp situasjonen ved Høgskolen i Nesna på bakgrunn av Høgskolestyrets vedtak den 27. oktober d.å. der styret vedtok at det bare skal være en grunnskoleutdanning og en sykepleierutdanning i Nordland i samarbeid med Universitetet i Nordland. Innstilling: Helgeland Regionråd finner det underlig at styret ved Høgskolen i Nesna kan vedta et mål om sammenslåing av utdanningstilbud i Nordland uten at saken var forberedt av skolens administrasjon. En slik sak burde utredes grundig hvor mulige konsekvenser for tilbudet ved HiNe særlig ble vektlagt. HiNe har også tradisjon for å drøfte prinsipielle saker med Helgelandskommunene - noe som også burde være tilfelle i denne saken. Etter Helgeland Regionråds vurdering vil det være lite hensiktsmessig å opprettholde HiNe som selvstendig høgskole dersom sykepleierutdanningen og lærerutdanningen forsvinner. Dette vil i tilfelle stå i sterk kontrast til det arbeid Helgelandskommunene har stått sammen om det å ha en egen høgskole på Helgeland. Å flytte disse tilbud til Mo er ikke tilfredsstillende for Helgeland da Mo ikke kan bli et fullverdig kompetansesenter for hele Helgeland. Helgeland Regionråd understreker at: Regionen har behov for sykepleierutdanning i Sandnessjøen Regionen har behov for lærerutdanning på Nesna Regionen har tro på utvikling av ambulerende studietilbud mellom regionsentrene på Helgeland, men ikke flytting av tilbud fra Sandnessjøen og Nesna til Mo. Høgskolen i Nesna bør fortsatt være selvstendig høgskole idet dette vil sikre det beste tilbud til Helgelands befolkning. Vi beklager den usikkerhet som er skapt av Høgskolestyret gjennom sitt vedtak om felles lærerutdanning og sykepleierutdanning med Universitetet i Nordland. Vi forventer at Helgelandskommunene gis anledning til å uttale seg før Høgskolestyret vedtar store omprioriteringer som har konsekvenser for Helgeland. Vedtak: 8

9 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Rødøy 1.desember 2011 Sak nr.: 71/11 Utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen Helgeland Regionråd behandler mange saker når det gjelder økt samarbeid mellom kommunene eller deler av medlemskommunene. Et spørsmål som er gjenganger i diskusjonen på hvilken måte skal vi samarbeide, er det etter vertskapsmodellen, kjøp og salg av tjenester, nytt selskap eller etter samkommunemodellen. I den senere tid er spørsmålet om kommunestrukturen fremmet flere ganger, og vi finn det rett å få disse spørsmålene og konsekvensene utredet. Innstilling: 1. Helgeland Regionråd tar initiativ til å få utredet økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturløsninger i regionen. 2. Det oppnevnes en styringsgruppe for prosjektet som består av ordførerne i de deltakende kommunene. 3. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet med utredningen som skal bestå av rådmennene i de deltakende kommunene. 4. Prosjektet søkes fullfinansiert gjennom støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet. 5. Den enkelte kommune oppfordres til å ta stilling til deltakelse i prosjektet innen Vedtak: Saksfremlegg: Kommunestrukturdebatten dukker opp i svært mange sammenhenger. Ofte gjennomføres diskusjoner uten at det foreligger kunnskap om muligheter og konsekvenser. Basisen blir ofte følelser rundt kommestruktur. Sentrale politikere løfter stadig denne debatten. Det er tydelig at denne saken kommer innover oss med full tyngde de nærmeste årene. Opposisjonen ønsker en tilnæring der framtidig kommunestruktur skal styres gjennom mer eller mindre sentrale utredninger og vedtak mens sittende regjering ønsker å tilrettelegge for frivillige løsninger. Det synes imidlertid å være bred politisk enighet om at en ønsker en ny kommunestruktur i Norge, spørsmålet er bare hvilken tilnærming en skal ha til løsningen. Det går imidlertid mot en stadig bedre tilrettelegging for kommunesammenslåinger. Regjeringen uttaler i kommuneproposisjonen for 2012 følgende til spørsmålet: Det er et sentralt prinsipp for regjeringen at kommunesammenslåinger skal være basert på frivillighet. Utgangspunktet for endringer i kommunestrukturen må være at innbyggerne og 9

10 lokalpolitikerne selv mener at sammenslåing vil bedre tjenestetilbudet og gjøre kommunen til et bedre sted å bo. Våren 2010 økte støtten til kommuner som har vedtatt å slå seg sammen. Nå dekkes alle engangskostnadene som departementet vurderer som nødvendige for å få etablert en ny kommune. Tidligere har staten dekket mellom 40 og 60 pst. av slike ekstrakostnader. Departementet kan også gi støtte til utredning av konsekvenser av sammenslåing, samt støtte på inntil kroner per kommune til informasjon og innbyggerhøringer før vedtak om sammenslåing. Inndelingstilskuddet i inntektssystemet er en kompensasjonsordning til sammenslåtte kommuner for reduksjon i rammetilskuddet som følge av kommunesammenslåinger. Inndelingstilskuddet gis i dag totalt i 15 år, der de siste 5 årene er en nedtrapping. Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å utvide perioden for inndelingstilskudd til 20 år, der de siste 5 årene er en nedtrapping. Det vil uavhengig av kommunestruktur være behov for interkommunalt samarbeid. Utfordringen for mange kommuner, både store og små, er å tiltrekke seg arbeidskraft med spisskompetanse på ulike fagområder. Interkommunalt samarbeid vil kunne gjøre dette enklere. Det er nå etablert et regelverk som gjør at kommunene kan samarbeide om alle typer oppgaver. Departementet er i ferd med å ferdigstille en veileder om interkommunalt samarbeid der hovedvekten er lagt på vertskommunemodellen og hvilke muligheter som ligger i den. Det tas videre sikte på å fremme en lovproposisjon om lovfesting av en samkommunemodell. Kommuner under 3000 innbyggere opplever et stadig sterkere press i økonomien. Det nye inntektssystemet som kom på plass for to år siden gjør småkommunene til tapere med det resultat at disse kommunene sliter med å holde et forsvarlig tjenestenivå og en tilstrekkelig bredde i tilbudet. Kommunene med størrelse innbyggere blir vinnere etter det nye inntektssystemet. Det må stilles spørsmål om dette er en bevisst styring. Staten overfører stadig større oppgaver til kommunene. Små kommunene har ikke muligheter for å løse disse gjennom egen organisasjon og søker i økende grad interkommunale løsninger. Vi har i HALD- området etablert mange interkommunale ordninger de siste årene. Erfaringene med disse ordningene er at de blir mer og mer vanskelig å håndtere og en flytter i praksis styringen til i hovedsak de største kommunene. Større og større andel av småkommunenes budsjetter blir styrt av de interkommunale ordningenes kostnadsutvikling. Dermed overføres både den administrative styringen og mer og mer den politiske styringen ut av kommunen. Kompetansestillinger og ressurspersoner forsvinner fra kommunen. Det blir krevende for de få som blir igjen å ivareta kommunens styring på en forsvarlig måte. Utviklingen fører til en økonomisk og kompetansemessig utarming av småkommunene. Små- kommunene har allikevel sjelden noe valg. Vi står derfor over to valg. Enten må rammevilkårene for småkommunene bedres eller så med det gjøres vurderinger av alternative modeller. Bedring av rammevilkårene må være en kontinuerlig prosess. 10

11 For å kunne gjøre gode vurderinger må det tilrettelegges slik at alle konsekvenser med alternative modeller blir vurdert. Dette gjelder først og fremst økonomiske konsekvenser og konsekvenser for tjenestetilbudet for innbyggerne. Dette er meget krevende utredninger. Det er imidlertid viktig å ha en lokal tilnærming. Det er en stor fare for at en utredning gjort av sentrale myndigheter ikke vil klare å fange opp alle viktige lokale utfordringer. En slik utredning må ikke oppfattes som en forløper for en eventuell kommunesammenslåing. Det kan like gjerne være et saklig grunnlag for stå mot en sentralt press for å gjennomføre uheldige løsninger. Så lenge Regjeringen legger opp til en finansiering av slike utredninger synes det åpenbart at en slik utredning bør gjennomføres. Hvis den sentrale politikken legges om, kan slike muligheter forsvinne. En eventuell kommunesammenslåing er en omfattende operasjon. Det er derfor viktig å gjøre de riktige valgene på framtidig bærekraftige løsninger i en operasjon. Samarbeidet innenfor HALD har lang tradisjon. Dette bør derfor utgjøre et alternativ. Stadig flere samarbeidsløsninger involverer også Vefsn, Træna og Rødøy. Det bør derfor også utredes et alternativ som tar med disse kommunene hvis de selv ønsker det. Vefsn bør også vurdere om de vil trekke sine naboer i øst inn i en slik utredning. Siden dette etter hvert omfatter hele regionen finner jeg det riktig at regionrådet står bak og eier prosjektet. Det bør videre etableres en trygg og solid styring av prosjektet. Jeg finner det riktig at ordførerne i de involverte kommunene utgjør en styringsgruppe mens rådmennene danner en arbeidsgruppe der de kan spille på sine fagfolk i sine staber. Det vil også være aktuelt å leie inn kompetanse for å få noen gode og objektive vurderinger utenfra. Slik kompetanse finnes tilgjengelig i Nordland. Jeg forutsetter at prosjektet fullfinansieres av Kommunal- og regionaldepartementet. Ut fra dette vil jeg invitere styret til å ta stilling til om regionrådet skal stå bak et slikt prosjekt med den foreslåtte styringsmodellen. Deretter må hver kommune selv ta stilling til om de vil delta i utredningen i en eller flere modeller. Målet med prosjektet er å få best mulig fakta på bordet om problemstillingen. Prosjektet skal ikke ta stilling strukturløsninger. Det er opp til hver kommune hvordan en vil bruke dette materialet. Det kan være prosesser i egen kommune med folkehøringer og politiske prosesser i egen kommune eller flere kommuner sammen. Det antas at prosjektet vil kreve 1-2 år utredning. 11

12 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Rødøy 1.desember 2011 Sak nr.: 72/11 Nordlandsidrettskrets invitasjon til samarbeid. Helgeland Regionråd har mottatt brev fra Nordlandsidrettskrets der de inviterer til samarbeid. De viser til erfaringene som de har gjort i sammen med Salten Regionråd. Idrettskretsen ønsker at kommunene skal bruke idrettsrådene aktivt som samarbeids- og diskusjonspartner, og mener samarbeidet kan bidra til det. Orientering v/ Reinert Aarseth Innstilling: Helgeland Regionråd tar den fremlagte informasjonen til orientering. Vedtak: 12

13 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedato v Styret Rødøy 1.desember 2011 Sak nr.: 73/11 Regional Transportplan Nordland (RTP) Innspill Regionrådene i Nordland ble forespurt av Nordlandfylkeskommune om de ville bidra med å samordne innspill til RTP Nordland. Nfk utarbeidet mandat for arbeidet. Innstilling: Helgeland Regionråd stiller seg bak arbeidsgruppens forslag til innspill til Regional Transportplan Nordland Vedtak: Bakgrunn I henhold til ny plan og bygningslov skal fylkeskommunen utarbeide en regional planstrategi. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Planstrategien skal utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet - og si noe om hvilke planer som skal utarbeides i den fireårige planperioden. Fylkestinget besluttet i februar 2011 at en regional transportplan skal utarbeides. Arbeidet med Regional Transportplan (RTP) for Nordland skal dermed foregå i tråd med den regionale planstrategiprosessen. Nasjonal Transportplan (NTP) legger de nasjonale transportpolitiske rammene for de kommende 10 årene (planperioden), og planlegging på lokalt og regionalt nivå skal skje innenfor dette rammeverket. Samtidig vil planlegging på lokalt og regionalt nivå være et viktig grunnlag for den nasjonale planprosessen. Slik kan altså RTP fungere som et effektivt innspill til NTP. (se for øvrig vedlegg 4 planprogram) Organisering av planarbeidet Arbeidet med Regional Transportplan (RTP) for Nordland er prosjektorganisert og har fylkesrådet som sin styringsgruppe. En administrativ prosjektgruppe ledet av samferdselssjefen, består av representanter fra samferdselsavdelingen, næringsavdelingen og regionvegkontoret. I samarbeid med et faglig sekretariat skal denne gruppen koordinere det faglige arbeidet og ha ansvaret for den praktiske gjennomføringen av planarbeidet. Prosjektets referansegruppe består av representanter fra regionrådene, NHO og transportetatene. Regionale arbeidsgrupper skal levere en viktig del av dataunderlaget til planen gjennom en klart definert bestilling fra den administrative prosjektgruppen. (se for øvrig vedlegg 3 bestilling) 13

14 Felles regional arbeidsgruppe fra Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd samarbeider om å gi sine innspill og prioriteringer til RTP-prosessen gjennom etableringen av en felles regional arbeidsgruppe. Det forventes at et slikt samarbeid vil bidra til å legge større tyngde bak prioriteringene av regionens viktigste samferdselsutfordringer. Arbeidsgruppen består av følgende representanter: Arbeidsgruppe: Arnt Frode Jensen, Ordfører Herøy arbeidsgruppens leder Andre Møller, Ordfører Vega Ken R. Hansen, Ordfører Vevelstad Kurt Jessen Johansson, Havnesjef Mosjøen Havn KF Glen Robert Johnsen, Lufthavnesjef Avinor - Brønnøysund Håvard Strømmen, Direktør Torghatten Trafikkselskap AS Per Pedersen, Ordfører Træna Bjørn-Ivar Blix, Lufthavnsjef Avinor - Sandnessjøen Sekretariat: Sissel Hesjedal, Daglig leder Helgeland Regionråd Arnljot Arntsen, Daglig leder Sør-Helgeland Regionråd Knut Ravatsbakk, Rådgiver MON Arbeidsgruppen har gjennom tre arbeidsmøter utarbeidet et forslag til innspill (vedlegg 1), utformet i henhold til bestilling (vedlegg 2). Sekretariatet har under hele prosessen hatt en god dialog med representanter fra den administrative prosjektgruppen for å sikre at bestillingens forutsetninger er tilstrekkelig oppfylt. I bestillingen etterspørres det om utfordringer, men ikke forslag til tiltak. Med unntak av behandlingen i referansegruppen, er dette regionrådenes eneste mulighet i løpet av planprosessen til å løfte frem sine forslag til tiltak som man mener må til for å løse de prioriterte samferdselsutfordringene. Derfor er også regionrådenes forslag til tiltak tatt med i innspillet. Vedlegg: Vedlegg I: Vedlegg II: Vedlegg III: Vedlegg IV: Innspill til RTP Nordland Hoveddokument Innspill til RTP Nordland Oversikt vedlegg Bestilling fra Nordland fylkeskommune Planprogram for RTP Nordland (sendt separat) 14

15 Vedlegg 1 Regional Transportplan - Nordland Innspill til planarbeidet fra Sør-Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd Nordland fylkeskommune ber regionrådene gi tilbakemelding på tre sentrale spørsmål: 1. Hvordan forventer dere at regionen vil utvikle seg frem mot 2024? (Stikkord: befolkningsutvikling og demografi, næringsutvikling og bosettingsmønster). Svar: På Helgeland forventer vi betydelig vekst i tilknytning til flere av våre hovednæringer frem mot Næringsaktiviteter med vekstpotensial finner vi over hele regionen, men forventer likevel at den sterkeste utviklingen vil finne sted langs kysten. Vi har tro på at igangsatte og planlagte infrastrukturprosjekter vil danne grunnlag for å utvikle hele vårt område som én BAS-region og bidra til at forventet vekst i både næringsvirksomhet, folketall og bosetting vil kunne fordele seg over hele Helgeland. Det er da en grunnleggende forutsetning at både igangsatte og planlagte utbygginger av hovedvegnettet i regionen prioriteres innenfor planperioden. Næringsaktiviteter i regionen hvor vi forventer størst vekst frem mot 2024: 1 Olje- og gassvirksomheten på Helgelandskysten 2 Havbruksnæringen 3 Reiselivsnæringen 4 Bergverksindustrien 5 Kulturbaserte næringer / Kreativ virksomhet 6 Logistikktjenester 7 Transporter for landbruket 8 Kraftproduksjon 9 Anleggssektoren Regionens næringsaktiviteter i vekst er i dag først og fremst knyttet til petroleumsvirksomheten og havbruksnæringen. Det forventes at særlig olje-/gassvirksomheten skal bidra til en betydelig næringsutvikling i årene fremover og dermed kanskje stå for det største bidraget til økt bosetting og positiv befolkningsutvikling på Helgeland frem mot Havbruksnæringen har fortsatt et stort uutnyttet potensial, både innenfor videre utvikling av laksebasert produksjon og gjennom sterk satsing på å utvikle produksjon basert på nye fiskearter. Bl.a. vurderer nå flere store aktører å øke bearbeidingsgraden for sine produkter før eksport, for dermed å kunne redusere logistikkostnader. Det kan også forventes en markant vekst innenfor reiselivsnæringen, gjennom videre utvikling av Helgelandskysten som turistdestinasjon, i tillegg til at det nå legges til rette for en sterkere satsing på innlandsturisme i regionen. Videre er kulturbasert næringsutvikling / kreativ virksomhet i vekst også i vår region, og vil komme til å vokse stadig sterkere i årene fremover. Det er meget sannsynlig at bergverksvirksomhet vil bli den neste vekstnæringen i regionen. Stigningen i mineralprisene ser ut til å vedvare og stadig flere markeder åpner seg. Flere prosjekter som for tiden befinner seg i ulike planleggingsfaser har potensial i seg til å gi et betydelig antall arbeidsplasser. Gjennom interregionalt samarbeid mot særlig Sverige og Finland skal det nå satses sterkt på tilrettelegging for håndtering/omlasting av gods i transitt. Havnene på Helgeland ligger meget godt lokalisert som noder i nye grønne transportkorridorer som er under planlegging. Logistikktjenester kan derfor komme til å bli en betydelig vekstnæring på Helgeland i løpet av årene frem til Det forventes også at transportomfanget tilknyttet virksomheter i landbruket vil få en markant vekst også i årene fremover. 15

16 Flere kraftutbyggingsprosjekter forventes å komme i gang de nærmeste årene. Det kan ligge an til at 2 til 3 store vindkraft-utbygginger realiseres samtidig som utbyggingen av småkraftverk vil tilta. Voksende aktivitet innenfor vegutbygging, kraftutbygging og bergverk vil bidra til at anleggssektoren kommer til å oppleve betydelig vekst de neste årene. Helgeland vil være avhengig av å importere mye av den arbeidskraften som skal til for å møte forventet utvikling frem til Det er i dag adskillig mer enn selve jobben som skal til for å vinne kampen om arbeidskraften. For å være attraktiv nok må vi kunne tilby et bredt spekter av fritidstilbud, gode bo- og oppvekstmiljøer og ikke minst gode vilkår for karriereutvikling. Regionen som helhet har allerede mange slike kvaliteter og kan utvikle enda flere. Det viktige fremover er å gjøre dem lett tilgjengelige for alle gjennom å knytte regionen bedre sammen med raskere og bedre kommunikasjonsløsninger. 2. Hva anser dere som de mest sentrale samferdselsutfordringene for regionen sett i lys av beskrivelsen i punkt 1? (Besvar spørsmålet ved å benytte tabellen på neste side som mal). Sentrale samferdselsutfordringer for kommunene som inngår i Sør-Helgeland og Helgeland regionråd. Transportkorridorer/-ruter 1 Transportkorridor: Kortbanenet tet 2 Transportkorridor: Ytre og indre Viktigste funksjon Stadig viktigere for persontransport innenfor både tjenestereiser, pasientreiser og fritidsreiser. Økende betydning for flyfrakt, ettersom omfanget av tidskritiske godsforsend elser øker - og vil øke jevnt fremover. Meget viktig sjøverts transport- Forventet transportbehov Det vises til Avinors kommende rapport samt Avinors web-sider. Flaskehalser og utfordringer Infrastruktur Transporttilbud Flaskehalser: Forventet trafikkutvikling de nærmeste årene viser behov for utvidelse av kapasiteten ved Sandnessjøen og Mosjøen lufthavner. Tiltak: Rullebanene ved Sandnessjøen og Mosjøen lufthavner må forlenges til 1199m. Dagens situasjon: Trafikkeringsfrekvensen ved lufthavnene på Helgeland oppfattes som meget god. Regulariteten ved de enkelte lufthavner betegnes som akseptabel, mens den ansees som meget god dersom lufthavnene sees i sammenheng. Billettprisene oppfattes fortsatt å være for høye, selv om det de siste par årene har blitt billigere å reise med fly til og fra Helgeland. Flaskehalser: 1 Innseilingsforbindelsen mellom ytre og indre kystled kan forbedres betraktelig gjennom å åpne Brønnøyleden. 16

17 kystled m/havnene korridor for både godstranspo rt og reiseliv. o Hurtigruten o Godsrutene o Store transportvolumer til og fra industrien på Helgeland. Indre led forventes i frem-tiden å få enda større betydning for fremføring av gods i rute. 2 Nye lospliktforskrifter pr representerer økte kostnader og svekker med det sjøtransportens konkurranseevne. Midt i arbeidet med å reise tiltak for å øke skipsfartens konkurranseevne er dette svært uheldig. 3 Helgelandshavnene har store behov for moderniseringer dersom de i årene fremover skal kunne fungere som effektive omlastingspunkter mellom sjø og veg/jernbane. 4 Ferjekaiet for FS146 blokkerer for svært tiltrengte utviklingstiltak i Mosjøen Havn og må flyttes. 5 De viktigste hovedvegforbindelsene frem til havnene på Sørog Midt-Helgeland må få en jevnere standard. 6 Målsettingen om å få overført mer godstransport til sjø, sammen med pågående vegutbygginger og endringer i godsstrømmene er faktorer som indikerer at etatenes forslag til lokalisering av regionens fremtidige stamnetthavn neppe er den beste løsningen for Helgelandsregionen. 7 Kystgodsruten MS Fjordlast fyller ikke dagens behov for distribusjon av gods på Helgelandskysten. Tiltak: 1 Oppmerking og åpning av Brønnøyleden som et supplement til Åsværleden. 2 Lospliktforskriftene bør gjennomgå en revisjon, der en forenkling av losplikten må være ett av målene, samtidig som sikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte. 3 Tilrettelegging for at havnene kan iverksette sine utviklingsplaner. 4 Flytting av ferjekaiet for FS146 fra Mosjøen indre havn til Halsøy. 5 Strekningsvise opprustingstiltak på FV17, FV76, FV78 og E6 er av største betydning for havnenes videre utvikling. 6 Skal man lykkes med å få overført gods fra veg til sjø, må det på infrastruktursiden bl.a. legges til rette for raske og effektive anløp - gjennom minimale avvik fra kystleden og korte terminaltider. Det er videre av stor betydning at havneterminalene ligger kommunikasjonsmessig sentralt innenfor sine naturlige dekningsområder. Sandnessjøen bør derfor gis status som stamnetthavn for Helgeland. 7 MS Fjordlasts rute må igjen omfatte anløp i Sandnessjøen. 17

18 3 Transportkorridor: Nordlandsbanen Godstranspo rten er viktigst på Nordlandsb anen og potensialet for å få mer gods over på bane er meget stort. NSBs persontogtra fikk har også et betydelig vekstpotensi al dersom det legges til rette for dette Transportdekningen sjøverts sør- og nordover vil være en del av strategiarbeidet for et havnesamarbeid på Helgelandskysten. Det å få Fjordlast til å anløpe Sandnessjøen igjen, bl.a. gjennom regionale havne- og infrastrukturtiltak, vil være et delmål i denne sammenheng. I strategiarbeidet ligger også at fisketransportene til og fra Helgeland må ses i en større sammenheng, bl.a. ved å klarlegge om det er aktuelt å bygge opp egne eksportruter med sjømat. Dette vil ha stor betydning for flere av samarbeidskommunene, men også for regionen og fylket. Her ligger det en rekke utfordringer. Flaskehalser: 1 Dagens godsterminalløsning for regionen er meget dårlig tilpasset både dagens og fremtidens behov. 2 Vrakingen av togstyringssystemet Merkur hemmer utviklingen av Nordlandsbanen. 3 Det tilføres fortsatt for lite ressurser til at vedlikeholdsetterslepet kan tas igjen innenfor en rimelig tidshorisont. 4 Banen er stadig oftere utsatt for ras og utgravning som følge av flom (klimaendringer?). Tiltak: 1 Nfk bør ta initiativet til å få gjennomført en grundig utredning av terminalstrukturen på Helgeland. 2 Nordlandsbanen gis høyeste prioritet når utbyggingen av ERTMSsystemet skal settes i gang i Vedlikeholdssatsingen må trappes opp ytterligere dersom Nordlandsbanen skal kunne møte den forventede økningen i godstransporten. 18 Flaskehalser: 1 Dårlig godstransporttilbud på jernbanen bidrar til at stadig mer gods til og fra Midt- og Sør-Helgeland overføres (tilbake) til vegen. 2 Uhensiktsmessig og foreldet togmateriell, sammen med manglende tilbud ombord på togene, forhindrer at jernbanen kan utnytte et betydelig potensial for økning i persontrafikken til og fra regionen. 3 Dieseldrift er lite miljø- og klimavennlig og bidrar heller ikke positivt til arbeidet med å få mer gods over på jernbanen. Tiltak: 1 Omlasting mellom veg og jernbane bør skje på et kommunikasjonsmessig mer sentralt sted i Helgelandsregionen. 2 Nyere og bedre vedlikeholdt persontogmateriell må settes inn samtidig som det gis et bedre tilbud til de reisende om bord på

19 4 Transportkorridor: FV17 Grense Nord- Trøndelag til Meløy 5 Transportkorridor: RV73/E6/F V78 Viktig transportkor ridor nordsør for godstrafikk, særlig for Sør- Helgeland. Blir stadig viktigere for regional persontrans port (pendling). FV17 er også Nasjonal Turistveg og viktig i reiselivsammenhen g. Viktig østvest vendt transportkorridor for gods som skal utvikles 4 Det bør tilføres ekstraordinære midler for å håndtere et økende problem med ras og utgravninger. 19 togene. 4 Mulighetene for overgang til mer miljøvennlig drivstoff / energikilde på Nordlandsbanen bør utredes. Flaskehalser: 1 Strekningen fra kryss mot Terråk og til kryss mot Foldereid har lav standard og er en svært ulykkesbelastet vegstrekning. 2 Ferjesambandet Horn Andalsvågen mellom Brønnøy og Vevelstad oppleves som den største flaskehalsen langs FV17 på Helgeland og må avløses av en ferjefri forbindelse. 3 Rødøys avhengighet av to ferjesamband bidrar til å begrense kommunens muligheter til å ta del i viktige fremtidige utviklingsmuligheter. Disse ferjene representerer også betydelige flaskehalser for gjennomgangstrafikken langs FV17. 4 Ferjeforbindelsene på FV17 utvikler seg til å bli stadig større flaskehalser og vil komme til å utgjøre en betydelig hindring for den ønskede utviklingen langs ytre Helgeland. Selv om ferjeturer i reiselivssammenheng kan betraktes som et positivt innslag, vil for mange av dem virke negativt også i forhold til gjennomgående turisttrafikk. Tiltak: 1 Strekningen må utbedres. 2 Tunnel under Velfjorden mellom Brønnøy og Vevelstad vil bidra betydelig til innkorting av reisetiden mellom de to regionsentrene og basebyene Brønnøysund og Sandnessjøen, og vil dessuten bidra til å gi Vevelstad helt nye utviklingsmuligheter. Blant tiltak på FV-nettet er dette tiltaket gitt 1. prioritet fra begge regionrådene. 3 Det må komme på plass en ferjefri kryssing av Holandsfjorden. Rødøy og Meløy kommuner samarbeider om dette og betrakter det utredede alt.1 - bru over Holandsfjorden som den beste løsningen. 4 Viser til tiltak 2 og 3. Flaskehalser: 1 Den største flaskehalsen her er RV73 Riksgrensen Trofors. RV73 trenger en omfattende opprusting. Tiltak:

20 Riksgrensen via Hattfjelldal, Trofors og Mosjøen til Holandsvika. Dette er sammen med E12 den norske delen av NLC Corridor NLC Corridor vil senere bli vurdert forlenget helt ut til Sandnessjøe n. 6 Transportru te: E6/FV76/F V17 Mosjøen til Brønnøysun d Eneste ferjefrie vegforbindel se fra i tråd med EU s Green Corridor - konsept. Denne korridoren er også av stor betydning som feederrute inn til Nordlandsb anen, herunder også i forbindelse med prosjektet BGLC (Bothnian Green Logistic Corridor). Har stor betydning både for gods- og persontrans port, da særlig sett i sammenhen g med Nordlandsb anen. Ruten er også viktig i reiselivssammenhen g. Også 1 Det må settes i gang opprusting av RV73. Dette er et tiltak på RV-nettet som er gitt høyeste prioritet fra begge regionrådene. RV73 og FV78 bør betraktes i sammenheng og oppgraderes til stamvegforbindelser. Prøveordningen for modulvogntog på 25,25 m må utvides til å gjelde hele strekningen mellom riksgrensen og Sandnessjøen. 2 Det er både fra norsk og svensk side uttrykt stor interesse for en ny jernbaneforbindelse mellom det svenske jernbanenettet ved Storuman og Nordlandsbanen. Videre utredninger av en slik jernbaneforbindelse må nå forankres i kommende transportplan. Norsk deltakelse i BA-prosjektet NLC-Corridor Cooperation baserer seg på et samarbeid mellom Vefsn og Rana kommuner. Det ligger et meget stort potensial for fremtidig godstransport langs NLC-Corridor. Dette ligger både i de store mineral- og malmforekomstene i Västerbotten som svenskene ønsker å skipe ut via Helgeland og ikke minst i de godsmengdene som svenske og finske vareeiere ønsker å frakte på sjø via havner på Helgeland. Flaskehalser: 1 Opprustingen av FV76 har pågått parsell-vis i en årrekke og er fortsatt ikke fullført på strekningen kryss mot Lande kryss FV17. Tiltak: 1 Ferdigstillelse må nå prioriteres. 20

21 SørHelgeland til E6, Nordlandsbanen og viktigste vegforbindelse mot riksgrensen. riksgrensen. 7 Transportru ter: FV828/FS8 28 Herøy - Søvik FV809/FV8 28/ FS809 Dønna og Dønna til Sandnessjøe n 8 Transportru ter: FS839 Horn Vega og Vega Tjøtta Viktige transportruter fra Herøy og Dønna inn til FV17, E6 og Nordlandsb anen. Stort omfang av tidskritiske godstransporter for havbruksog fiskerinærin gen. Betydelig persontrans port i forbindelse med pendling, fritid og reiseliv. Begge ruter er viktige for både næringstransporter, arbeidspend ling og ikke minst reiselivet Flaskehalser: 1 Både stedvis lav vegstandard og lav fergekapasitet / frekvens er her betydelige flaske-halser. Det er likevel ferjesambandene som representerer de største flaskehalsene ettersom dette i hovedsak er ferskvaretransport og dermed meget tidskritisk gods. Utviklingen med oppdrett av nye fiskeslag og annen sjømat vil, når kommersiell produksjon kommer i gang, stille enda høyere krav til regularitet og framføringstid enn vi står overfor i dag. Tiltak: 1 Det er nødvendig å starte arbeidet med fastlandsforbindelsen mellom Herøy/Dønna. En ferjefri fastlandsforbindelse fra Herøy/Dønna vil komme til å bli en nødvendig forutsetning for at hjørnesteinsbedriften Marine Harvests sterkt voksende produksjon på Herøy kan overleve på sikt. Fra flere hold tilrettelegges det nå for å overføre det meste av ferskfisktransporten til jernbanen. Skal denne løsningen kunne bil konkurransedyktig mot de fleste aktuelle markeder, krever det en fleksibilitet i feedersystemene som blir svært vanskelig å oppnå på transportruter der ferjetransport inngår - øvrige trafikkhensyn tatt i betraktning. Flaskehalser: 1 Fergekapasiteten under sommertrafikken er fortsatt for lav på begge samband. 2 Kapasitet (frekvens) på Vega Tjøtta er for lav på helårsbasis for å kunne håndtere økningen i transportene fra landbruket og turisttrafikken. Tiltak: 1 Trafikkperioden for suppleringsferjer i sesong bør settes likt for hele Helgelandsregionen, fra 1. juni til 31. august. 2 Ruteplanen for Vega Tjøtta må utvides med daglige avganger. 21

22 9 Transportru ter: Hurtigbåtrutene Viktig for arbeidsreiser, skoleskyss og reiseliv. Varetranspo rt til mindre øysamfunn Flaskehalser: 1 Ruteoppleggene er i alt for liten grad tilpasset brukernes behov. Tiltak: 1 Det må utarbeides ruteopplegg som er bedre tilpasset de ulike brukergruppene. 3. Flyplasstrukturen i Nordland er under debatt. Hva mener dere bør skje med flyplassen(e) i regionen frem mot 2024? (Begrunn svaret). Svar: Flyplasstrukturen på Helgeland bør opprettholdes slik den er i dag. Flyplassene i regionen må utvikles i samsvar med det økende kapasitetsbehov for både persontransport og flyfrakt. Dagens flyplasstruktur bidrar til å gi regionen et godt flytilbud i form av korte totalreisetider, høy regularitet og meget god frekvens. På minussiden bør nevnes at selv om flyreiser til og fra Helgeland har blitt noe billigere i løpet av de siste par årene, oppfattes billettprisene fortsatt å være for høye. Alle flyplassene i regionen kan hver for seg vise til en akseptabel regularitet. Men det faktum at flyplassene fungerer vind- og værmessig komplementært og ligger forholdsvis nært hverandre målt i kjøretid, gjør at flytilbudet på Helgeland totalt sett må kunne sies å ha meget høy pålitelighet. Nærhet til flyplass får en stadig større betydning for etablering, opprettholdelse og utvikling av både offentlig og privat virksomhet i og rundt regionsentrene på Helgeland. Regionrådene er av den oppfatning at kapasiteten i dag er tilstrekkelig, mens regionens forventede utvikling tilsier at det tidlig innenfor planperioden vil melde seg et behov for ytterligere kapasitetsøkning både på persontrafikk og flyfrakt. Det vises for øvrig til svar på spørsmål 2, punkt 1. Arbeidsgruppen velger inn til videre å avvente Avinors rapport om utvikling av flyplassene, som er forventet å foreligge i løpet av februar Vedlegg II 22

23 Regional Transportplan - Nordland Innspill til planarbeidet fra Sør-Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd Oversikt Vedlegg og kontakter: Vedlegg: Nr: Vedlegg: Forfatter: Utgiver/Eier: 1. Indeks Nordland Nordland fylkeskommune m/fl. Nordland fylkeskommune m/fl. 2. Godsstrømsanalyse HRR 2010 Transportutvikling AS Helgeland Regionråd 3. Befolkningsutvikling HRR SSB SSB 4. Befolkningsutvikling SHRR SSB SSB 5. Mulighetsstudie Mosjøen lufthavn Rambøll MON KF 6. Innspill fra Brønnøy Havn KF Havnesjef Sølvi Helen Kristoffersen Brønnøy Havn KF 7. Brev fra Norsk Havneforening (2 stk.) Direktør Rune Mjøs Norsk Havneforening 8. Videreutvikling av Mosjøen Havn fase 2 Transportutvikling AS Mosjøen Havn KF 9. Notat Ferjekai FS146 Rådgiver Knut Ravatsbakk MON KF 10. Innspill til RTP fra Jan Erik Netter Rådgiver Jan Erik Netter Helgeland Regionråd 11. Prioriterte tiltak for RTP Godsknutepunkt Rådgiver Knut Ravatsbakk MON KF 12. N/K-analyse - Tunnel Horn Andalsvåg Transportøkonomisk Institutt Vevelstad kommune 13. Konsekvensutredning FV 17 Storvika Reppen Asplan Viak Meløy kommune 14. Kommentar - Ferjefri kryssing av Holandsfjorden Seniorrådgiver Karl-Anton Swendsen Helgeland regionråd 15. Prioriterte tiltak for NTP RV73 og jernbaneutredning Rådgiver Knut Ravatsbakk MON KF 16. Hva er NLC Corridor? Rådgiver Knut Ravatsbakk MON KF 17. NLC Corridor Cooperation prosjektbeskrivelse Midt-Skandia / Kvarkenrådet Midt-Skandia / Kvarkenrådet 18. Mulighetsstudie jernbane Helgeland Sverige Transportutvikling AS MON KF 19. Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) presentasjon Nordland fylkeskommune m/fl. Nordland fylkeskommune m/fl. 20. BGLC Prosjektplan Nordland fylkeskommune m/fl. Nordland fylkeskommune m/fl. 21. Forprosjekt North Atlantic Container Service (NACS) Transportutvikling AS Mosjøen Havn KF m/fl. 22. Forprosjekt Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy Asplan Viak FADHA (Herøy, Dønna og Alstahaug) 23. Felles prioriteringer veg SHRR og HRR Rådgiver Knut Ravatsbakk Sør-Helgeland og Helgeland Reg.råd Kontakter: Transportkorridor/ Transportrute Innspill/Vedlegg: Kontakter: Telefon: 2.1. Kortbanenettet Trafikkøkning Kystledene m/havner Brønnøyleden Havnesjef Sølvi Helen Kristoffersen Kystledene m/havner Lospliktforskriftene Direktør Rune Mjøs Kystledene m/havner Havnemoderniseringer Havnesjef Kurt Jessen Johansson Kystledene m/havner Ferjekai i Mosjøen havn Havnesjef Kurt Jessen Johansson Kystledene m/havner Hovedveger til havnene i regionen Kystledene m/havner Regionenes stamnetthavn Rådgiver Knut Ravatsbakk Kystledene m/havner Kystgodsruten MS Fjordlast 2.3. Nordlandsbanen Godsterminalløsning Rådgiver Knut Ravatsbakk FV17 Strekningen x Terråk til X Foldereid FV17 Ferjefri forbindelse Brønnøy Vevelstad Ordfører Ken Richard Hansen FV17 Ferjefri forbindelse Holandsfjorden Seniorrådgiver Karl-Anton Swendsen NLC Corridor (RV73) NLC Corridor Cooperation / Opprusting av RV73 Rådgiver Knut Ravatsbakk NLC Corridor (BGLC) Bothnian Green Logistic Corridor Seniorrådgiver Per Strømhaug NLC Corridor North Atlantic Container Service Seniorrådgiver Stig Nerdal NLC Corridor Jernbanetilknytning Helgeland Västerbotten Seniorrådgiver Stig Nerdal FV FS828 Herøy Søvik Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy Asplan Viak Ordfører Arnt Frode Jensen FS809 Dønna - Sandnessjøen FS839 Horn Igerøy Økt fergekapasitet/-frekvens Ordfører Andre Møller FS Igerøy Tjøtta Hurtigbåtrutene Bedre brukertilpasset ruteopplegg Ordfører Arnt Frode Jensen Havnesamarbeid Fellesprosjekt Helgeland Regionråd Jan Erik Netter VedleggIII 23

24 Innspill til regional transportplan Nordland Nordland fylkeskommune skal utarbeide regional transportplan Nordland for perioden Planarbeidet innebærer blant annet et organisert og målrettet samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner/regionråd samt representanter fra næringsliv, de statlige transportetatene, Avinor og andre berørte parter. Målsettingen med regional transportplan Nordland er å skape en mer effektiv og enhetlig transportpolitikk gjennom å sikre en planmessig utvikling av gode transportløsninger på tvers av kommuner, fylkeskommuner og landegrenser. Arbeidet ledes av en administrativ prosjektgruppe og et sekretariat som har knyttet til seg en referansegruppe med representanter fra regionrådene, NHO og transportetatene. Fylkesrådet i Nordland er styringsgruppe. Transportplanen skal ut på høring i midten av februar 2012, og skal behandles på fylkestingets møte i juni Som en viktig del av datagrunnlaget til planen, ønsker den administrative prosjektgruppen å få innspill fra alle regionrådene i fylket. For at innspillene skal bli mest mulig like, har vi utformet en bestilling. Den administrative prosjektgruppen ønsker således en tilbakemelding på følgende tre spørsmål: 1. Hvordan forventer dere at regionen vil utvikle seg frem mot 2024? (Stikkord: befolkningsutvikling og demografi, næringsutvikling og bosettingsmønster). 2. Hva anser dere som de mest sentrale samferdselsutfordringene for regionen sett i lys av beskrivelsen i punkt 1? (Besvar spørsmålet ved å benytte tabellen på neste side som mal). 3. Flyplasstrukturen i Nordland er under debatt. Hva mener dere bør skje med flyplassen(e) i regionen frem mot 2024? (Begrunn svaret). Vi ber om at tilbakemeldingen er på maksimalt 2 A4-sider, inkludert den utfylte tabellen. Skriftlig dokumentasjon ut over dette kan leveres som vedlegg. Begrepsavklaringer knyttet til utfyllingen av tabellen: Transportkorridor/transportrute: En transportkorridor skal omfatte alle fire transportformene: sjø, luft, vei og bane. Korridorene binder sammen regioner og sentrale strøk i landet. En transportrute kan være en arm til transportkorridoren, eller en avgrenset del av korridoren. Dere kan operere med flere ruter, men oppdelingen skal ikke være for detaljert. Transportrutens funksjon: Her tenker vi på om korridoren/ruten er spesielt viktig for eksempelvis godstransport (gjerne type gods), persontransport (eksempelvis pendling) m.m. Forventet transportbehov: Her vil vi ha en vurdering av forventet transportutvikling, eksempelvis volumanslag på formen antall vogntog, kjøretøy, tonn, personer eller lignende. Flaskehalser og utfordringer: Her ønsker vi en fordeling av de utfordringene som angis under punkt 2 på de aktuelle korridorer/ruter. Infrastrukturen: Dette er veier, havner, farleder, fergekaier, lufthavner, toglinjer og terminaler. Transporttilbudet: Dette vil være bussruter, hurtigbåt- og ferjeruter, flyruter og togruter. 24

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2010 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2010 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2010 TRÆNA 28.- 29. JUNI 2010 1 INNHOLD Tidsplan side 3 Oversikt

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 09. mars 2012, kl. 10:00 Bystyresalen, Narvik rådhus Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

TRANSPORTPLAN NORDLAND

TRANSPORTPLAN NORDLAND TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013 2024 I JUNI 2012 BEHANDLET FYLKESTINGET SAK 82/12 TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013-2024, HVOR FØLGENDE BLE VEDTATT: 1. Fylkestinget vedtar prinsippene med visjoner og mål slik de

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.12.2014 kl. 17.00 STED: MØTEROM, DOKKA BARNESKOLE Gruppemøte: Gruppemøte: AP: onsdag 10.12.14 kl. 15.30 SV: onsdag 10.12.14 kl. 16.00 SP og

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 3. februar 2012

Referat fra styremøte i ØRU 3. februar 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 16. februar 2012 Referat fra styremøte i ØRU 3. februar

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 24. september 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD mandag 29. september 2014 kl 11:00-16:00 Arran, Drag i Tysfjord

Detaljer