Deres dato: Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) ber om at søknadene behandles i henhold til gjeldende regelverk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres dato: Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) ber om at søknadene behandles i henhold til gjeldende regelverk."

Transkript

1 FISKERIDIREKTORATET Region Møre og Romsdal Vestnes kommune Saksbehandler: Arve Slettvåg Kommunehuset Telefon: Seksjon : Fiskeri - og havbruksforvaltning 6390 VESTNES Vår referanse: 08/17875 Deres referanse: FSasnr. v+ ^Q V Vår dato: BES 2008 VESTNES KOMMUNE Deres dato: S OVERSENDELSE AV SØKNADER FRA HØGSKOLEN I ÅLESUND OM GODKJENNING AV FOU KONSESJON I SAMDRIFT MED M-VS-5 VILLA MILØLAKS AS PÅ LOKALITETETENE FURNESET OG MYRANE I VESTNES KOMMUNE Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) oversender herved kopi av søknader datert og fi-a Høgskolen i Ålesund om tillatelse til samlokalisering med M-VS-5 Villa Miljølaks AS sin FoU konsesjon på lokalitetene Furneset og lokaliteten Myrane i Vestnes kommune. Høgskolen i Ålesund fikk i brev av fra Fiskeridirektoratet tilsagn om en akvakulturtillatelse til forsøks- og forskningsformål begrenset med inntil 780 tonn MTB for en periode på 3 år. Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal fikk i brev av delegert myndighet til å utstede tillatelse i henhold til vedtaket under forutsetning av at det foreligger nødvendig lokalitetsklarering. Lokaliteten Furneset er fra før permanent klarert for en MTB på tonn MTB. Lokaliteten Myrane er midlertidig klarert for en MTB på tonn MTB. Klareringen av matfisk konsesjonene M-AK-1, M-MD-1 og M-SØ-3 er trukket tilbake fra begge lokalitetene. Klarering av en ny forsøks- og forskningskonsesjon på lokaliteten Furneset og lokaliteten Myrane vil ikke føre til noen økning av MTB på noen av lokalitetene. Klarering av en ny konsesjon vil skje innenfor den MTB lokalitetene fra før er klarert for. Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal (FdirMR) ber om at søknadene behandles i henhold til gjeldende regelverk. Dersom noe er uklart i forbindelse med behandling av søknaden, ber vi om at De tar kontakt med saksbehandler i FdirMR. Postadresse : Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Nedre Strandgt. 4 Telefon: Telefaks : Organisasjonsnr: E-postadresse : Intemett:

2 Med hilsen Kristin Skarbøvik seksjonssjef Arve Slettvåg rådgiver Kopi til: Høgskolen i Ålesund Villa Miljølaks AS S.boks ÅLESUND 6392 VIKEBUKT \J 2

3 FISKERIDIREKTORATET Kyst- og havbruksavdelinaen Høgskolen i Ålesund Saksbehandler: Inger Fyllingen Serviceboks 17 Telefon: Seksjon: Utredningsseksjonen;,; 602 ÅLESYND Var referanse: 07/13873 ' : Deres referanse: Att: Vår dato: Deres dato: i HØGSKOLEN I ÅLESUND AKVAKULTURTILLATELSE TIL FORSØKS- OG FORSKNINGSFORMÅL - VEDTAK Det vises til søknad fra Høgskolen i Ålesund av , om akvakulturtillatelse til forsøks- og forskningsformål, samt annen korrespondanse i samme sak. Søknad Høgskolen i Ålesund søker om akvakulturtillatelse til forsøks- og forskningsformål på 900 tonn MTB for en periode på 3 år, for å utføre forsøk/forskning som omhandler utvikling av produktet økologisk laks. Det søkes i henhold til laksetildelingsforskriftens 22, 1. ledds 1. setning ( ). Behandling av søknaden i Fiskeridirektoratets Faglige Råd for Forskningskonsesjoner (Rådet) I overensstemmelse med laksetildelingsforskriftens 24, ble søknaden fremmet-for Rådet den Rådet var da usikker mht hvorvidt det ble søkt i hht laksetildelingsforskriftes eller , og påpekte videre mangler ved søknaden. I brev av til søker. fra Fiskeridirektoratet ble det redegjort for Rådets uttalelse og tilleggsinformasjon ble etterspurt. Tilleggsinformasjon fra søker av ble fremmet for Rådet Rådet uttalte at de ikke anser Høgskolen som en sentral forskningsinstitusjon innen akvakulturforskning pr. i dag, og det ble også påpekt at den planlagte forskningsaktiviteten ikke anses som spesielt særegen. Rådet mente likevel at Høgskolen gjennom søknad og tilleggsinformasjon har sannsynliggjort et behov for en forskningstillatelse basert på skolens strategiske satsing innen marin verdiskapning og anbefalte derfor at det gis tilsagn til forskningstillatelse. Det ble imidlertid påpekt at biomassefastsettelsen ikke bør overstige 780 tonn og at det bl. a. bør settes vilkår om at forsøksoppsett rapporteres inn i forkant av oppstart. Uttalelsen fra Rådet legges sammen med annen relevant informasjon til grunn for fiskerimyndighetenes behandling av søknaden. Postadresse : PcsYb(kst85 5eM^n5804BERGEN Besoksadresse : 5tØgaten229 Telefon: Telefaks: Øanisasjonsnr EØstadresse: Øl^yl ^e{^y^;;,ro Intefnett vfak Fs^^ b

4 Innhenting av ytterligere informasjon Fiskeridirektoratet fant, bl.a. på bakgrunn av Rådets uttalelse, behov for å etterspørre mer konkret dokumentasjon knyttet til de faktiske forsøkene og det reelle biomassebehovet, skriftlig vurderinger mht ledig kapasitet på eksisterende forsøks- og forskningstillatelser hos samarbeidspartnere som innehar slike, samt kopi av samarbeidsavtaler med kompetansemiljøer. Etterspurt tilleggsinformasjon ble oversendt tillegg ble det gjennomført møte mellom Knut Sjåstad fra Høgskolen og representanter for Fiskeridirektoratet den 24,06.08, der det ble redegjort ytterligere for behov og planer for omsøkt forskningstillatelse. Ut fra skriftlig og muntlig informasjon framkommer det at tillatelsen etter planen skal brukes til systematisk uttesting av metoder og teknologi for produksjon av økologisk laks. Det skal bl.a. gjennomføres storskala uttesting av et antibegroingssystem som allerede er utviklet og uttestet i mindre skala. Videre skal det utføres forsøk som vil kunne omhandle bruk av ulike smoltgrupper, ulike forresepter, ulike fisketettheter, ulike vaksiner, metoder for lusekontroll med mer. Kontinuerlig oppfølging av helsesituasjon, bl.a. ved screening av relevante. patogener vil også inngå i forsøksprotokollen. I tillegg vil det gjennomføres forsøk knyttet til biproduktutnyttelsen. Det er på dette stadiet ikke utarbeidet detaljerte forsøksplaner med forsøksprotokoll og biomasseberegninger. Med bakgrunn i skolens strategiske satsing innen havbruk, foredling og marin bioteknologi, presiserte Sjåstad at det vil være svært viktig at skolen gjennom en forskningstillatelse settes i stand til å gjennomføre akvakulturforskning i større skala enn det som kan gjennomføres innenfor skolens undervisningstillatelse. Det ble bl.a. vist til at skolen trenger en slik tillatelse både for å gjennomføre elevoppgaver, men også for å gjennomføre forsøk til master- og doktorgrads studier. Det ble framlagt ulike avtaler mellom Høgskolen i Bodø og andre forsknings- og kompetansemiljøer. Herunder nevnes Patogen, Møreforskning, Villagruppen; Marine Rådgivningstjenester A/S, Natural ASA m.fl. Flere av avtalene var i form av intensjonsavtaler, noe som ble begrunnet i manglende forskningstillatelse på det tidspunktet da avtalene ble inngått. På møtet ble det videre opplyst at selv om tillatelsen i denne omgang kun søkes for 3 år, anser søker at skolen vil ha et permanent behov for en forskningstillatelse og at søknad om videreføring i forlengelsen av en eventuell 3-årig tillatelsesperiode må påregnes. Fiskeridirektoratets vurdering av søknaden Kompetanse Fiskeridirektoratet legger både nåværende virksomhet og planer om den videre satsingen til grunn for vurderingen av om skolen tilfredsstiller kompetansekravet i laksetildelingsforskriftens Forsøks- og forskningstillatelser er primært forbeholdt universiteter og høgskoler som driver akvakulturforsknign. Høgskolen oppfyller derfor kravet når skolen har et studie-/undervisningstilbud innen akvakultur som et av sine satsingsområder. Selv om Høgskolen i Ålesund pr. i dag ikke anses som en sentral forskningsinstitusjon innen akvakulturforskning, legges det til grunn for vedtaket at skolen har som målsetning å satse på dette fagfeltet og at en forskningstillatelse vil bidra til å sette skolen i stand til å videreutvikle sin kompetanse innen akvakulturforskning slik at den på sikt faller klart innenfor forkriftens kompetansekrav. Ettersom skolen ikke enda anses som en sentral aktør innen 2

5 akvakulturforskning, kan det likevel være aktuelt å knytte vilkår som innebærer utvidet rapporteringsplikt til en tildeling, jf Rådets anbefaling. Behov I søknaden fokuseres det på en forsøksvirksomhet knyttet til utvikling av produktet økologisk laks. Selv om det ikke er framlagt detaljerte forsøksplaner anser Fiskeridirektoratet at det i tilstrekkelig grad er redegjort planer om forskningsaktivitet som kan innebære behov for en forskningstil latelse. Biomassefastsettelse Det angis et biomassebehov på 900 tonn MTB for en periode på 3 år i denne omgang. Når det gjelder biomassefastsettelse og tidsavgrensing skal dette skje etter en konkret vurdering, jf laksetildelingsforskriftens 22, 2. ledd. Fiskeridirektoratet slutter seg til Rådets uttalelse mht at det er vanskelig å vurdere det konkrete biomassebehovet, og vi kan heller ikke se at senere dokumentasjon bidrar til å konkretisere dette. Ved en tildeling vil det derfor være aktuelt å knytte spesielle vilkår til tillatelsen om at det årlig skal framlegges konkrete forsøksplaner inkludert biomassebruk knyttet til påfølgende års forsøksvirksomhet. Biomassebruk utover det som er nødvendig ut fra en viteskapelig behovsvurdering vil ikke være tillatt, selv om biomassen ligger innenfor tillatelsens tillatte biomasse. Biomassetildelingen vil dermed representere det maksimale potensialet for tillatt produksjon, mens forsøksplanene vil definere biomassen som faktisk er tillatt å realisere innenfor dette potensialet. Biomasse utover 780 tonn tildeles kun unntaksvis til forsøks- og forskningstillatelser. Fiskeridirektoratet anser ikke at det i søknaden er ført en argumentasjon som innebærer at det skal tildeles mer enn dette. Fiskeridirektoratet anser det imidlertid som realistisk at forsøksaktiviteten som er skissert i søknaden kan utløse et biomassebehov på inntil 780 tonn. Tidsav rensing Fiskeridirektoratet er av den oppfatning at det er redegjort tilfredsstillende for et behov innen omsøkt tidsramme på 3 år. is Vedtak og hjemmel Fiskeridirektoratet finner å kunne gi Høgskolen i Ålesund tilsagn om akvakulturtillatelse til forsøks- og forskningsformål begrenset med inntil 780 tonn MTB for en periode på 3 år. Vedtaket er fattet med hjemmel i laksetildelingsforskriftens 22, 1. ledds 1. setning fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet i medhold av lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Tilsagnet gis med særvilkår gitt nedenfor og under forutsetning av nødvendig lokalitetsklarering.,

6 Særvilkår Følgende særvilkår settes for akvakulturtillatelsen: Forsøksbiomassen skal nyttes til forsøks- og forskningsvirksomhet som bidrar positivt til skolens strategiske og langsiktige satsing mht å bli et sentralt forsknings- og utdanningssenter i Sør-Norge innen marin verdiskapning. Innehaver skal innen 30. november hvert år sende inn forsøksplaner over kommende kalenderårs forsøksaktivitet. Dette skal sendes til Fiskeridirektoratets kyst- og havbruksavdeling og skal bl,a, inneholde detaljert beskrivelse av forsøksoppsett for planlagte forsøk samt oversikt over estimert biomassebruk både for pågående og planlagte forsøk. Resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelig (jf laksetildelingsforskriftens 22, 3. ledd). Årlig forsøksrapportering skal utføres på standardiserte skjema (finnes på og sendes til Fiskeridirektoratets kyst- og havbruksavdeling innen 15. februar påfølgende år. Det skal videre avgis sluttrapport når prosjektene er fullført. Ved eventuell søknad om videreføring av tillatelsen ut over 3 årsperioden, vil en evaluering av tilbakelagt drift sett i lys av skolens strategiske satsning på akvakulturforskning tillegges vekt. All fisk som settes ut i akvakulturtillatelsen skal inngå i forsøk, og ved avslutningen av forsøk må fisken slaktes/selges. Det gjøres oppmerksom på at det ved brudd på forutsetningene for og vilkårene i tillatelsen, kan Fiskeridirektoratet inndra tillatelsen. Fisken i anlegget kan da kreves slaktet ut for eiers regning. Det gjøres også oppmerksom på at det ikke må befinne seg fisk i anlegget når tillatelsen opphører, og det skal foretas opprydding av innretning og utstyr jf 13 i Akvakulturloven. Det gjøres også oppmerksom på at innehaver av tillatelsen skal ha det faktiske og merkantile ansvaret for fisken i akvakulturtillatelsen. Vilkår i laksetildelingsforskriften som ligger til grunn for tildeling av akvakulturtillatelsen til forsøks- og forskningsformål må være oppfylt også i driftsfasen. Videre saksgang Fiskeridirektoratet vil delegere myndighet til Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal å utstede tillatelse i henhold til vedtaket under forutsetning av at det foreligger nødvendig lo kalitetsklarering. 4

7 Klagerett Vedtaket kan påklages, se om dette i vedlagt (.i.) orientering. I medhold av tvistemålslovens 437, settes det som vilkår for å reise søksmål etter samme lovs 435 at klageadgangen er benyttet. Med hilsen ll., Liv Holmefjord Fung. Fiskeridirektør 0 5

8 Kopi til: FHL Havbruk v Kj e ll Maron i Postboks TRONDHEIM Pirsenteret Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal Postboks 1323 Sentrum 6001 ÅLESUND Peter Gullestad Havforskningsinstituttet v, Tom Hansen Postboks 1870 Nordnes 5817 BERGEN Jens Christian Holm Anne-Karin Natås Norges Forskningsråd v. Rolf oks 2700 St. Giskeødegår Hanshaugen 131 SLO 0 6

9 Vår dato Vår referanse Saksbehandler /784 Knut Sjåstad Deres dato Deres referanse Innvalgstelefon Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal Postboks 1323 Sentrum 6001 Ålesund Li HØGSKOLEN I A L E 5 U N D 1=1SKERIDIREKTQRATET f ;E:.',IC}N MØRE: OG ROMSDAL ÅRk;rJ!^ 3 3 SAKS-NR ? DOKAR. SØKNAD OM SÆRSKILT TILLATELSE TIL AKVAKULTUR AV MATFISK LAKS, 22. FORSØKS- OG FORSKNINGSTILLATELSE Vedlagt følger søknad om tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, 22 Forsøks- og forskningstillatelse, fra Høgskolen i Ålesund. Søknadsdokumentene innholder beskrivelse av FoU-konseptet, og utfylt søknadsskjema med nødvendige vedlegg. Prosjektet er bygget opp på grunnlag et samarbeid mellom Villa Salmon AS/Villa Miljølaks AS og Høgskolen i Ålesund. I de ulike prosjektene vil også andre firma og institusjoner/fagpersoner delta (høgskolen sitt nettverk ). Resultatene vil bli presentert og gjort kjent for næringen etter hvert som prosjektene ferdigstilles. Dette vil skje gjennom fagartikler, populærvitenskaplige artikler, seminar, konferanser og møter, og gjennom internett. FoU-konsesjonen er et stort løft for høgskolen, men gir samtidig gode muligheter for en moderne undervisning og forskning. Vi håper på en rask og positiv behandling. Med vennlig hilsen HØGSKOLEN I ÅLESUND I,eon 1k4dd Knut Sjåsta Direktør Instituttleder'IBF Postadresse Besøksadresse Telefon Telefax Bankkonto Høgskolen i Alesund Serviceboks 17 Larsgårdsvegen N-6025 Alesund Internett Epostadresse Foretaksregisteret Norway NO

10 SAMTYKKE ERKLÆRING 4. november 2008 Villa Miljølaks AS bekrefter med dette at Høgskolen sin FoU-konsesjon (MTB 780 tonn) og undervisningskonsesjon (MTB 130 tonn) kan drives i samlokalisering med Villa Miljølaks AS sine lokaliteter. Dette gjelder følgende lokaliteter: 1. Lokalitet Bogen Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumre: M/Vs-5 Kommune: Midsund 2. Lokalitet Båtnesbukta Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumre: M/Vs-5 Kommune: Midsund 3. Lokalitet Furneset Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnumner: Konsesjonsnumre: M/Vs-5 Kommune: Vestnes Lokalitet Myrane Anlegg: Villa Miljølaks AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnummer: M/Vs-5 Kommune: Vestnes Villa Miljølaks AS Høgskolen i Ålesund Per G Kvenseth daglig leder L4-,on Auraat, direktør

11 BEREDSKAPSPLAN RØMMING Hensikt: Sikre at tiltak ved rømming iversettes så rakst som mulig for å unngå skade i størst mulig grad. Utførelse: Ved rømming eller mistanke om rømming skal følgende utføres: 1. Meldes fra til daglig leder. som melder rømningen til: a. Fiskeridirektoratet b. Fylkesmannen (miljøvernavdeling) c. Forsikringsselskapet Om daglig leder ikke er tilgjengelig må driftsleder ta kontakt med kvalitetssjef. 2. Dersom hull i not oppdages, skal dette straks bøtes for å utelukke videre rømming. 3. Anlegget har tilgang på egnet redskap ned tanke på iverksetting av gjenfangst. Garn/ruse (torsk) settes ut i et område naks 500 meter fra anlegget. 4. LAKS: Det gjøres skriftlig avtale med lokale fiskere med tanke på utvidet gjenfangst. Videre gjenfangst skal gjøres i samarbeid med fylkesmannen og fi.dir. Lokale fiskere skal rapportere til anlegget mengde og størrelse av gjenfanget oppdrettsfisk. 5. TORSK: All gjenfanga utføres internt med ruser. Gjenfangst utover 500 meter fra anlegget gjøres i samarbeid med fylkesmannen og Fisk.dir 6. Kontakte kvalifisert personell fra dykkerselskap og fortøyningsfirma (se telefonliste) for raskest mulig å stoppe rømming. Forholdsregler ved sleping av oppdrettsmerder. 7. Dersom det i helt spesielle tilfeller skulle vare aktuelt å slepe oppdrettsmerder med fisk i (f eks. ved akutt algeoppblomstring av giftige alger), skal operasjonen planlegges og godkjennes av Fiskeridirektoratet i hvert enkelt tilfelle. 8. De aktuelle notene skal godt nedloddes for slep. 9. Kapasiteten til aktuell slepebåt må tilpasses den belastning slepet representeres. 10. Nodvendige tillatelser til slepet må innhentes fra Kystdirektoratet, l\ lattilsynet, Fiskeridirektoratet og forsikringsselskapet. 1 l. Det skal være folk på ringen/merden under hele slepet for å observere fisken samt belastninger på merd, not og innfester. 12. Det skal være følgefartøy under hele slepet. Ansvar: Alle Korrigerende tiltak/avvik Ved evt. rømming må man i etterkant gjennomgår hendelsesforløpet. Beredskapsplanen må gjennomgås og vurderes om den fungerte som tiltenkt.

12 BEREDSKAPSPLAN MASSEDØD Hensikt: Sikre at tiltak ved massedød og sykdomsutbrudd iversettes så rakst som mulig for å unngå skade i størst mulig grad. Utførelse: 1. Gode overvåkingsrutiner skal forebygge uhell. Det skal meldes fra til daglig leder og veterinær dersom dødeligheten øker unormalt. 2. Om et uhell likevel skulle inntreffe, skal følgende beredskapsrutiner følges: Varsling: 3. Få oversikt over uhellets omfang Varsling skal skje til: a) Daglig leder b) Kystlab. c) Mattilsynet d) Fiskeridirektoratet e) Forsikringsselskap f) Eksterne hjelpeapparat: Dykkeroppdrag: Møre: West dykkerservice AS Vannprøver: Mattilsynet Ekstra båter: Konsernets båter Umiddelbar opptak av slaktefisk: Jenisej eller ekstern brønnbåt rederi Slakteri Møre: Romsdal Processing Uhellsbegrensing: 3. Personell fra bedriften og evt. innkalt ekstrahjelp skal starte redningsarbeidet så snart vær eller andre omstendigheter tillater det, uten og sette menneskeliv i fare. 4. Hastetiltak og provisoriske løsninger iverksettes for å forhindre at uhellsprosessen utvikles videre. 5. Redningsarbeidet går ut på å redde fisk, anlegg og andre økonomiske verdier, samt og begrense skadevirkningen på miljøet. 6. Ved konstatering av alvorlig sykdom og pålegg om utslakting; 1 samarbeid med myndigheter legge en forsvarlig plan for gjennomføring og fremdrift. Romsdal Processing er godkjent for slakting av sykdomsfisk. Slaktekapasiteten på anleggene er stor nok til at en lokalitet kan slaktes ut i løpet av 80 dager eller mindre. Flytting av fisk: Det skal vurderes om det er nødvendig å flytte fisk og utstyr når de uhellsbegrensende tiltakene ikke er tilstrekkelige. Fisk og utstyr skal i så fall flyttes til andre lokaliteter. dersom dette lar seg praktisk gjennomføre uten risiko for nye uhell. 7. Dersom det bli nødvendig med flytting skal det vurderes om det er nødvendig å leie båter for å slepe bort hele eller deler av anlegget med fisk. Dette kan ikke gjøres før løyve er mottatt fra mattilsynet og forsikringsselskap. En slik operasjon er risikofull og må kun brukes som en siste utvei.

13 Medisinering 9. Om sykdom er av slik art at medisinering vil bli gjennomført må dette skje iht. forskrift om kontrolltiltak for restmengde av..mv" Det må registreres i faimcontrol at medisinering er gjennomført. Fisk som er medisinert kan ikke selges som godkjent Whole foods vare. Tilbakeholdelsestid og kontroll av medisinrester må gjennomføres iht. veterinærens krav. Økofisk er tilbakeholdelsetiden dobbel av veterinærkrav. Ensi lasjehåndtering: Møre: 12. Dødfisktanker med kapasitet på ca 10 tonn. Miljøtransport henter på kort varsel Ansvar: Alle har ansvar for å være oppmerksom og rapportere til driftsleder eller daglig leder om problemet skulle oppstå. Korrigerende tiltak/avvik Ved evt. massedød og sykdom må man i etterkant gjennomgår hendelsesforløpet. Beredskapsplanen må gjennomgås og vurderes om den fungerte som tiltenkt. Ref. Beredskapsplan, telefonliste Behandling av dødfisk Risikoanalyse, tiltak mot sykdom ^

14 BEREDSKAPSPLAN BRANN Hensikt: Sikre at tiltak ved brann eller tilløp til brann iversettes så raskt som mulig for å unngå skade i størst mulig grad. Utførelse: 1. Få oversikt om liv står i fare. 2. Slukke brannen hvis mulig med tilgjengelig vann eller pulverapparat. 3. Brann varsles til alarmtelefoner. brannvesen og politi. Telefonnummer skal være oppslått ved telefon. 4. Orientere brannmannskap om eventuelle brannfarlige vesker eller gassflasker. 5. Berge det som er forsvarlig og mulig. 6. Forebyggende arbeid som opplæring, øvelser og god vedlikehold båter etc Ansvar: 0 Alle som oppdager brann eller tilløp til brann har ansvar for at beredskapsplanen blir fulgt. Korrigerende tiltak/avvik Ved evt. brann eller tilløp til brann må man i etterkant gjennomgår hendelsesforløpet. Beredskapsplanen må gjennomgås og vurderes onn den fungerte som tiltenkt. Ref. Beredskapsplan, telefonliste Risikoanalyse. tiltak mot brann 1 7_j

15 BEREDSKAPSPLAN UVÆR Hensikt: Sikre at tiltak for å unngå rømming og havari blir gjennomfort i forkant og etterkant av dårlig vær. Utførelse: Når uvær er meldt: Når det meldes uvær må anlegget gjennomgås å sjå spesielt på følgende punkt. 1. At det kan bli unormalt store bevegelser i anlegget. Sjekk at forslanger er lange nok hvis forflåte og flytekrage skulle få bevegelser i motfase. 2. Alle løse gjenstander skal sikres. slik at de ikke kommer på avveiie og forvolder skade. Det kontrolleres at fcorautomater og liknende er godt festet. Er man i tvil skal de vurderes å ha mindre for i automatene. Det ma vurderes om AFen bor slås av. 3. Nøtene skal gåes rundt og sjekkes spesielt med tanke på innfestingspunkta og gjenno nforinger for forslanger. 4. Alle båter skal fortøyes og sikres på mulig måte. Etter uvær: 5. Når Uværet har gitt seg skal anlegget sjekkes umiddelbart med spesielt henblikk på skader som uværet kan ha påført komponenter. Punkter som sjekkes er iht "prosedyre for sjekk og vedlikehold av anlegg- 6. Dersom man skulle oppdage mangler eller skader som tillseier reparasjon. må nian ver sikker på at en midlertidig reparasjon ikkje svekker resten av anlegget. Ansvar: Alle Korrigerende tiltak/avvik Ved evt. skade på utstyr som kan lia fort til rommine må beredskapsplan for rømming følges. Ref. Beredskapsplan. for rømming Prosedyre for sjekk og vedlikehold av anlegg

16 BEREDSKAPSPLAN TELEFONLISTE (HIÅ = Høgskolen i Ålesund) Alarm-telefonliste Villa grunnen region More og Høgskolen i Ålesund Tittel /Funksjon kontakt p ersoner: Telefon: Kontor nr. Johan Solgaard Daglig leder VCF Per Gunnar Kvendset Daglig leder VM Håvard Nybø Prod. koordinator Rune Rausand Dri.leder Vindsnes Ole Tommas Dri.leder Villa Ove Lange Dri.leder gj.nes Svein Jarle Bjerkevoll Dri.leder Furnes Trude A. Johnsen Kvalitetsleder C: Sentralbord Villa Gruppen Knut Såstad Inst leder HiA Stein Eric Solevåg Driftsleder HiA Robert Wolff Studieleder HiA Helge Midthaug Teknisk leder HiA Anne Stene Faglig leder Sentralbord Høgskolen i Ålesund Brannvesen 110 Politi 112 Ambulanse ( medisinsk nødhjel p) Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal, Mattilsynet, Inger Mette Hostad Nordvest Fiskehelse, Ellen Marie Sætre Vesta Forsikring, 24 h MS Emil jr. Arbeidsbåt MS Gamle Sanden Arbeidsbåt MS Violetta Arbeidsbåt MS Maria Arbeidsbåt Æge Fortøyningsbåt West d y kkerservice, Sive Slag nes dy kkerteamet Aukra dykkerserivce dykker Vektertjenesten dykker Rostein rederiet, Odd Einar Sandøy Brønnbåt Leif D n vold fisker Arnljot Rødberg fisker Egil Lindset fisker

17 V^DLE^G 4. Side 1 avl Drill NOR Detaljer Følgende informasjon er tilgjengelig for betalingen: Betaler Mottaker Fra konto: vril konto: Kontonavn: Utbetalinger varer og tjeneste Kontoeier: HØGSKOLEN I ÅLESUND Navn: Fiskeridirektoratet Adresse: 6025 ÅLESUND Adresse: Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Betalingsinformasjon I Bankens ref.: R73644 Beløp: , 00 NOK Mottatt dato: Betalingsdato: Bokføringsdato: 06.08,2007 Valuteringsdato: Internt notat: TF Betalingstype: Betaling innland Fakturadato: Fakturanr.: FISKERIDI Kundenr Annen informasjon Status: Utført Registrert av: T BRUDEVOLL - ( :39) 1.godkjenning av: TB MYREN VADA - ( :04) Utskrift ved: LINDA MYREN VADA :25 DnB NOR h ps://www.dnbnor.nolseg-bedriftlnbbloppøgloppdragdelalj.printjhtml?betalingtype=bi&fw ksjonst

18 VEDLEGCf 2 Søknad om FoU-konsesjon. Høgskolen i Ålesund EIERSTRUKTUR Konsesjon vil bli eid 100 % av Høgskolen i Ålesund, org.nr Kontaktpersoner: Direktør Leon Aurdal Inst leder 1BF Knut Sjåstad Telefon: E-post: ^

19 VEDLEGG 3 Søknad om FoU-konsesjon, Høgskolen i Ålesund DOKUMENTASJON AV KOMPETANSE Følgende ansatte ved Høgskolen i Ålesund - Institutt for biologiske fag vil være ansvarlig for driften av konsesjonen. 1. Instituttleder Knut Sjåstad 2. Førsteamanuensis Anne Stene 3. Høgskolelektor Stein Eric Solevåg I. Knut Sjåstad er dr. scient i mikrobiologi/molekylærbiologi og har lang erfaring fra forvaltning og administrasjon av fiskeri- og havbruksnæringen m.m. I tillegg arbeidet som forsker, og er styreleder/styremedlem for 3 havbruksbedrifter. 2. Arme Stene er cand. real i marin biologi og har lang erfaring fra undervisning, forskning og forvaltning av havbruksnæringen. 3. Stein Eric Solevåg er cand, scient i marin biologi/havbruk og er for tiden driftsansvarlig for høgskolen sin undervisningskonsesjon (sjø og landbasert; lokalitet Gangstøvika). I tillegg vil i ulike sammenhenger benytte det øvrige fagpersonellet ved høgskolen, og også' ekstern kompetanse knyttet til de ulike prosjektene. Telefon: E-post: postmottak(u4hials.no ^

20 VEDLEGG 4 Søknad om FoU-konsesjon. Høgskolen i Ålesund DOKUMENTASJON AV FINANSIERINGSPLAN Finansieringsplan går fram av søknadsdokumentet side 10 og 11. Telefon: E-post: postmottak)hials.no 0

21 SØKNAD OM GODKJENNING OM FOU-KONSESJON PÅ LOKALITETEN FURNESET

22 AF:F:IV K E_:Ric) 1R E:^ KTCET FtSKERIEifREMÅTET - ^ SEPT 2007 Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg i; ; S.AY.Si'jFs. DOK. NR. ^^ f Eii u.0) 1 ' Sjekk at samtlige opplysninger er riktige og trykk på "Send" knappen for å sende skjemaet til Fiskeridirektoratet. Ta en utskrift av kvitteringen på neste side og signer denne. Den signerte utskriften skal så snart som mulig fakses eller sendes til: Skjema-ID: Registrert: Generelle opplysninger,.. Organisasjonsnr: Søker: Telefon: Faks: Epost: Adresse: Postnr: Konsesjonsbiomasse (tonn): Betalt gebyr? Kontaktperson Kontaktperson: Telefon: Mobiltelefon: Adresse: Postnr: 2. Hva søknaden gjelder Ny tillatelse Samlokalisering Samlokalisering med følgende reg.nr/lok.nr: Total biomasse på lokaliteten (tonn): Samtykke-erklæring vedlagt :49: HØGSKOLEN I ÅLESUND LARSGÅRDSVEIEN ÅLESUND 900 Ja Knut Sjåstad/Anne Stene Inst for biologiske fag 6025 ÅLESUND Ja Ja Villa Miljølaks AS, 6392 Vikebukt. M-VS-0005, lok.nr:13669 Furneset: 3120 MTB Ja Disponible lokaliteter: icøl e VESTNES Furneset

23 3. Konsesjonstype Laks/ørret FoU 4. Lokalitet Lokalitetens navn: N bredde / Ø lengde: Fylke: Kommune: Utsnitt av sjøkart vedlagt Ja Ja Furneset N Ø Møre og Romsdal VESTNES Ja Vannutskiftning Spredn,lr g Bunn -"^.. ^^ ^^i^ Bunnsediment: Ja Resipientundersøkelse vedlagt Undervannstopografi: Kopi av Ja hydrografisk orginal vedlagt Undervannstopografi: Ja Opplodding vedlagt St- V^gLAGTE MIL7ØØPPORT F0,i2 FiyRNESET^ Årlig planlagt produksjon (tonn): 900 (omsøkte FoU-konsesjon) Salinitet Evt. inngrep pa land, spesifiser: Se vedlegg 7 5. Anlegg! Type anlegg: Skisse av anlegg vedlagt (M >= 1:1.000) Kartutsnitt vedlagt (M = 1:5.000) Polarringer Ja Ja lfovedicomponenter med :produktseitifilcat Nøter 90 m, 120 m og 140 m, produsert av HG Oppdrettservice AS Flytekrager på 90 m, 120 m og 140 m, levert av Helgelandsplast AS og Preplast AS (Nøter/iiytekrager som er nye er produktsertifisert, mens eldre nøter/flytekrager har dugelighetsbevis. Fortøyningssystem: Lokaliteten har rammesystem med rammer på 65 m * 65 m. Alle våre fortøyningssystem er levert av Erling Haug AS og utlagt av Namsos Dykkerselskap som også har vedlikeholdet på fortøyninger. Er det utstedet duglighetsbevis? Ja, Lokaliteten har dugelighetsbevis utstedt av Noomas Sertifisering AS 6. Omkringliggende miljø Kystsoneplan Plan vedtatt: Vedtatt den: Kategori : Andre aktuelle planer / supplerende opplysninger: Ja Arealplan for sjø Vestnes kommune har kystsoneplan.

24 7. Supplerende opplysninger : Fullstendige opplysninger om FoU-konseptet er beskrevet i dokumentet "Søknad om særskilt tillatelse til akvakultur av matfisk laks", 22. Forsøks- og forskningstillatelse. 8. Vedlegg Kvitering for betalt gebyr Eierstruktur Dokumentasjon av kompetanse Dokumentasjon av finansieringsplan Resipientundersøkelse Utskrift av strømmålinger Kopi av hydrografisk orginal Opplodding Dokumentasjon av anlegg 0 Kartutsnitt Skisse av avlegg (M >= 1: ) Ja, se vedlegg 7 Økonomisk kartverk (m = 1:5000) Ja, se vedlegg 7 Sjøkart Ja, se vedlegg 7 Uriderskrift Sted:...^^%Gb^i '... r:.` / : Signatur:... f'..t...^^^ -1.d^^^...., Alle felt markert med små fylles ut. Ved spørsmål anngaende dette skjemaet kontakt: Fiskeridirektoratets regionkontor der det søkes konsesjon/lokalitet., knadssk;ema fiytend_ '?tarbr_-iret den: 12 L0.1 Rev!de rt len. I:.Ci.2^^{j5

25 +Mr.

26 TegnforlJaring: L Byggeowrfider B^&».mr3de <41entUg beb^ W T nn,isbebyøl^ ltrduc ni: hysremåk Fdatmåde I 2. Landbr ukromrlde 1 h9^-a mylle LNF-B mode 3.Omt åder for rastoltuhinning --- ^ hfa.:crltak 5. tlklig Ledd I kommunikasjon Ki,mtmiride Hc eh eg Lakal flnveg Skips! MMestold ;: 1:25000 Tegning, 05/11 (Detalj) KYSTSONEPLAN VESTNES KOMMUNE FESTNES KOMMUNE TEKNISK ETAT

27 . 2N!9 - ^ ` _ : :Noscskjerflun `^" iisk?%o /On /37 10d /sr Sop d.^.;. ^ /ISOP: _. _ t f ^ _ ^ -^.^._./.^ ^ / _ ^.. ^'n r,l., r - _.^ `. q - ^. -- ^..-. ^: ^!: e^-^^riz - Lr ::,.nwi ^,,^",,,1 " - (.-<^ ^ ^.:^^' -^70 _ ^ ; I}6y.,,. ^ 360 /c,^, i-^ 4 0, ^', / ';:k_a1.,,, /4 %lar rrati Rnl.1' Gd SorAsvnl i0 Kvan'iki / \ '\Groi'a ' - ' 1.?. ^ i I F'n/^prnir.e,^r (Li\ ^ Il S %ri,yr ^, ; 1>, ^ ' f il '^. 50 i ^7+ ^. i ^ I h,;^. n^ i" f'ti66 ^,:.,^^. /2r?,^ I^ 87l /E8 /52 S ^e0 I r22^ -.I I/2b.. I ---^-- 70.: a - ^,Cjrr,irrnr,6asvhi'Lnnni,.' 55 1.^/^ i l 64. Ho`/me ulidet^^ RBysu ^- 28 ^^-=--^' Rrtrsiii^rc: r /, 201 ^. ^ - ^ 50 1I.i88 Linkurs,', /^ J ( I 7ri '/Lv,lr H : If n 3/ rl ` `''v^/.. /n,! _, - F/arevågen ^ Hj,ii'1,`nnes.a I f nr 3,GIW'8, i! v Ves/nes- ^r^f,;,^.sl,-o, a. ^Glri ^ 5 '^ 12+ slraunienl.?7 h',vikm.. r/ j S f _^jermund,iesgud7s 35 ^ I r''"'rrutvt'lrr ^ ^ L, ilrnrurc1' ^ /t,.. I ^ ^( C 7/ rc+ ^ -,vrearv,l, `_.Skjrr nt. 82 I f! :'+^ ' ti,j,.., f Se u fiu,.1,- ^Em^sr.rs.t ø'ta, tla n fk (71 ADVARSLER: f KABLER OG LUFTSPENN Både kabb, og tollspenn kan føre høyspenning SJØrende må derfor vise stor forsikaøt ved navigering i nærheten av disse Likeledes må en vare oppmerkø på rit det kan inrekomm^ kabler og tuøpenn som Ikke er avmorket på karlot. Kablerog ktttspann etablert efter kartets trykningsdato er heller ikke vist 2 REFERANSEKIVA FOR FRISEILINGS- HØYDER e være ooomerksomme p at vann CAUTIOP!S: t CABLF-S Submarine and overhead terister may conduct high votages and contact with or p oxtmety to these poser extreme danger One ahol,td be aware that cabtes may not be charted Cables Inetahtød sinte the date ot publtcatron of this edition may not be charted 2 PLANES OF REFERENCE OF VEKTKAL CLEARANCES Mariners should be aware [hat the sea teveis in the area from Hordaland northwards inctudinq µ7 i ^4 j' ;AI $ ^ 19 rs,løa, ^._ f i $tor(lua1'^+4`'$.5y+ 3`^ i ''^r ^a1} 4G -i ^- ^"' L<itieflun 1 ^ - I ^ Al'ii/nu%s('f 16\^^ ; _. I. fnr /g,/- n ^>inl,:u,.,,,^/ ^i.'t 50 i - ' 1 Kråk` șet6okty r^i(^ 1 ^ S4 -,...u<.kl,. ^. 53;.

28

29 SØKNAD OM GODKJENNING OM FOU-KONSESJON PÅ LOKALITETEN MYRANE

30 Søknad om lokalitetsgodkjenning - Myrane Side 1 av I Søknad om Iokalitetsgodkjenning - Myrane Sjåstad Knut Kåre Sendt : 14. november :00 Til: Postmottak; Arve Slettvåg Vedlegg : SoknadUnderskrevet.pdf (587 kb) ; Vedl-09-Vestnes kommune 29-1.pdf (279 kb) ; Vedl-01-GebyrFiskeridirekt4l.pdf (140 kb) ; Vedl-02-Miljørapport lokal4l.pdf (3 MB) ; Vedl-03-Tegning - 4 ringer-l.pdf (149 kb) ; Vedl-04- Anleggsplassering.1.pdf (319 kb) ; Vedl-05-SamtykkelnklMyrane.pdf (67 kb) ; Vedl-06-BEREDSKAPSPLAN VMHiÅ.pdf (85 kb) ; Vedl-07-Fortanalyse.pdf (1 MB) ; Vedl-08-veileder_flytende_'1.pdf (150 kb) Hei, Vedlagt følger søknad om lokalitetsgodkjenning for høgskolen sin FoU-konsesjon på lokalitet "Myrane". Håper at lokalitet "Furneset" henger med på søknaden om selve FoU-konsesjonen slik at vi kan få konsesjonsdokument på begge. MVH KnutSj Knut Sjåstad Dr. scient Instituttleder/Head of Department Institutt for biologiske fag/department of Life Sciences Høgskolen i Ålesund/Aalesund University College 6025 Ålesund, Norway tel: /1329 fax: mob: C https://rokke2/owa/?ae=item &t=ipm.note&id=rgaaaaan%2fk68dc%2fnson8bd

31 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)'). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i fersk-, brakk- og saltvann. Ferdig utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes i. Det er søkers ansvar å påse at fullstendige opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensning-, naturvern, frilufts-, vannressurs- og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens 13, er unntatt fra offentlighet, jf offentlighetslovens 5a. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søker. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis 1 Generelle opplysninger 1.1 Søker: D Høgskolen i Ålesund Bokmål i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller hos Fiskeridirektoratet på telefon Søknaden krever også tillatelse etter: Mat-, forurensnings- og havne- og farvannsloven samt tidvis også etter vannresursloven Tlf.nr Mobil : Faks: Postadresse : E-post adresse : Organisasjonsnr. eller personnr.: S.boks 17, 6025 Ålesund Ansvarlig for oppfølging av søknaden (Kontaktperson): Knut Sjåstad Tlf. nr: 1.22 Mobil: 12.3 E-post adresse: Søknaden gjelder lokalitet i: Fiskeridirektoratets region : Fylke: Kommune: Møre og Romsdal Møre og Romsdal Vestnes Lokalitetsnavn : Geografiske koordinater: Myrane, lokalitetsnummer N 62 39,040 ' Ø 06 43, 650 ' 2. Planstatus og arealbruk 2.1. Planstatus og vernetiltak: Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan - og bygningsloven? q Ja X Nei q Foreligger ikke plan Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvemloven? q Ja X Nei q Foreligger ikke Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? qja X Nei q Foreligger ikke 2.2. Arealbruk - areal interesser (Hvis behov bruk ev. pkt 2.4/pkt 5 Supplerende opplysninger eller pkt 6 Vedlegg) Behovet for søknaden : Høgskolen trenger min. 2 lokaliteter for å kunne sette ut fisk der en følger prinsippet om å kunne skille generasjonene. Videre er driftsopplegget koordinert og samlokalisert med MNs-005 Villa Miljølaks AS Annen bruklandre interesser i området: Avklart i tidligere søknadsrunder Alternativ bruk av området: Avklart i tidligere søknadsrunder Vemeinteresser utover pkt. 2.1: Avklart i tidligere søknadsrunder 2.3. Konsekvensutredning Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven qja X Nei 2.4. Supplerende opplysninger Side 1 av 4 Flytende anlegg Versjon av Meldt til oppg.reg. den:

32 3 Søknaden gjelder 3.1 q Klarering av ny lokalitet (FOR HØGSKOLEN) 3.2 q Endring (for Villa Miljølaks As, se egen (Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten pr i dag ). søknad) Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser, Lok. nr: jf. veileder Ti l l atelsesn r(e) :.... Omsøkt størrelse : 910 tonn MTB (130 fra Undervisningskonsesjon og 780 tonn fra FoU- konsesjon). Totalt på lokaliiteten1690tonn MTB,inkl. Villa Miljølaks AS sin.... tillatelse. Endringen gjelder. Sett flere kryss om nødvendig Tillatetsesnummer(e): q Arealbruklutvidelse dersom det/de er tildelt, jf veileder: Brev fra Fdir datert eller q Biomasse: Økning:... (tonn) Søker andre samlokalisering på lokaliteten? Totalt etter endring:...»... X Ja q Nei q Annen størrelse Økning:... (tonn) Totalt etter endring :... Hvis ja, oppgi navn på søker: q Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten M/Vs-005 Villa Miljølaks As q Endring av art q Annet Se også pkt Spesifiser: Art Xq Laks, ørret og regnbueørret (det må også krysses av for formålet) : q Annen fiskeart q Annen akvakulturart q Kommersiell matfisk el. stamfisk q Rekreasjon Oppgi art... X Forsøk - Forskning q Utstilling Oppgi art... X Undervisning q Annet Latinsk navn.,... q Slaktemerd Spesifiser. Latinsk navn : Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig) q Settefisk q Rekreasjonsanlegg X Matfisk q Produksjon av tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder q Stamfisk q Krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til konsum q Slaktemerd q Annet Spesifiser Tilleggsopplysninger dersom søknad en gjelder laks, ørret eller regnbueørret: Disponible lokaliteter ( etter formell godkjenning ) Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt Lok.nr.:13689 Lok.navn: Fumeset q Ja X Nei 1I Lok.nr.: Lok.navn: Myrane Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse? Lok.nr.:... Lok.navn:.... q Ja q Nei Lok.nr.:... Lok.navn: Lok.nr.:... Lok.navn: Supplerende opplysninger Begge lokalitetene skal disponeres av Høgskolen i Ålesund og Villa Miljølaks AS som selvstendige juridiske enheter, med egne anlegg og med egne driftsopplegg. Driftsoppleggene vil samordnet så langt det er hensiktsmessig. Se også utfyllende kommentar i Villa Miljølaks As sin søknad om endring på lokaliteten. Side 2 av 4 Versjon av Flytende anlegg Meldt til oppg.reg. den: 25.03,08

33 4. Hensyn til: Folkehelse. Smittevern og dyrehelse. Miljø. Ferdsel og sikkerhet til sjøs Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet), landbruk o.l. innenfor 5 km. SE KART FRA VESTNES KOMMUNE ( vedlagt) 4.1 Hensyn til folkehelse. Ekstern forurensning 4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Stedsnavn og type virksomhet(er)) lakseførende vassdrag Ingen lakseførende vassdrag innen 5 km. Følgende lokaliteter finnes innen 5 km avstand: Juvika (Øylaks As) Båtnesbukta (Villa Miljølaks As) Skosteinbukta (Raumalaks As!Mico As) Settefisk for lakslørret (Raumalaks As1Eik) Driftsform: Produksjon knyttet til forskning og undervisning. Anleggstype: 140 m plastringer. M indre enheter kan være aktuelle i enkelte forsøksoppsett Enkeltstående f6rautomater på hver merd, pluss tilleggsforing med fdrkanon. Dødfiskhover. Økologisk produksjon pluss kontrollanlegg med konvensjonell produksjon. Renhold ved spylerigg og dykkere. Lakselus fjernes ved bruk av leppefisk. 4.3 Hensyn til miljø Årlig planlagt produksjon : Forventet f6rforbruk i tonn: 2000 tonn 2000 tonn Miljøtilstand I sjø: I ferskvann : Miljøundersøkelse: B-undersøkelse (Iht NS 9410), Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann: Undersøkelse av biologisk mangfold mm: tilstandskiasse: q Ja q Nei Miljørapport datert fra Nordvest IKKE RELEVANT X Ja q Nei Fiskehelse As -vedlagt VEDLAGT SOM DEL AV MILJØRAPPORT FOR C-undersøkelse (Iht NS 9410): LOKALITETEN q Ja X Nei Alternativ miljøundersøkelse: q Ja X Nei Strømmåling Salinitet (ved utslipp til sjø): Maks: bo Min: %o Vannutskiftingsstrem: Spredningsstrøm: Bunnstrøm; Dybde: m Dybde: m 5,7 cmisek 5,7 cmisek 2,7 cm/sek Tidspunkt Tidspunkt: FLERE DETALJER FINNES I MILJØRAPPORTEN FOR LOKALITETEN 4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs Minste avstand til trafikkert farledlareal : Rutegående trafikk i området : (oppgi navn på operatør) 250 meter Hurtigruten Sjøkabler, vann-, avløps og andre rørledninger : (oppgi navn på eier) Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter: SE KART FRA VESTNES KOMMUNE (vedlagt) q Hvit X Grønn 4.5 Supplerende opplysninger q Rød q Ingen Side 3 av 4 Flytende anlegg Versjon av Meldt til oppg.reg. den:

34 . Supplerende opplysninger. 0 is Side 4 av 4 Flytende anlegg Versjon av Meldt til oppg.reg. den:

35 6. Vedlegg 6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2) X Kvittering for betalt gebyr X Strømmåling (JFR. MILJØRAPPORT) Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk) X Sjøkart (M = 1 : ) X Kystsoneplankart X M-5 serie (tidl. økonomisk kartverk Annen akvakulturrelaterte Annen akvakulturrelaterte ( M = 1 :5 000) virksomheter mm virksomheter mm Inntegnet utslipp fra kloakk, Kabler, vannledninger ol i området Kabler, vannledninger ol i området landbruk industri ol Terskler med mer Anlegget avmerket Kabler og vannledninger ol i området Anlegget avmerket. Anlegget inkl. flåter og landbase Fortøyningssystem og markerings-, opptrekksblåser X Anleggsskisse (ca M = 1 : 1 000) Kystkontur Gangbroer Anlegg (inkl. evt flåter) i målestokk og med riktig geografisk Flomlys /produksjonslys orientering Andre flytende installasjoner Fortøyningssystem med festepunkter Markeringslys eller lyspunkt på anlegget X Undervannstopografi (JFR. MILJØRAPPORT ) X Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift) q Konsekvensutredning jf veileder pkt q Spesielt vedlegg ved store lokaliteter X Samtykke -erklæring. Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på lokaliteten Miljøtilstand: Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse (jf 3.2) I sjø: B-undersøkelse X C-undersøkelse q Alternativ miljøundersøkelse: q 62.2 q Tilsagn om akvakulturtillatelse Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke er tildelt Kan bare gjelde laks mv. BREV FRA FISKERIDIREKTORATET DATERT (Fdir Møre og Romsdal har fått kopi m.m. fra Fdir/Bergen) 6.2. Når søknaden gjelder akvakultur av fisk I ferskvann: Miljøundersøkelse Undersøkelse av biologiske mangfoldet mm: X - DEL AV MILJØRAPPORT X Melding om samdrift Koordinering og samlokalisering med Villa Miljølaks As sin Fot.)-konsesjon 6.3 Andre vedlegg spesifiseres Fortøyningsanalyser fra Erling Haug As Brukerhåndbok for EH fortøyningssystemer Bedredskapsplan (samordet mellom Høgskolen og Villa) Kart - oversikt over avløp og kabler i Vestnes kommune - kart datert Kart 1 : lokalitetsskiss med 4 stk 140 m ringer Ålesund den 14. November 2008 nubullll(i HØGSKOLEN IIII 1 Å L E S U N IT Side 5 av 4 Flytende anlegg Versjon av Meldt til oppg. reg. den:

36 Reldal Oversikt over kjente avløp og kabler Målestokk 1:20000

37 X 5 { 8 i [#p x 5t8nt)A PIKrn^^,*s e..kna 4.a r. _

38 ,F(XyF?^^ ^-;^ :^ Rekdal I G e J Villa Miljøtoks AS Myrane S1 e^sdal ca110000i A3 DybØloter åte^ut err 100 i. Tall '... ;

39 UTBETALINGSORDRE Fra (institutt): Navn: Adresse: IPosttioks_2009 Nordnes ^58.17 BERGEN `; Leverandørar: Kontonummer: For utenlandsbetalinger. IRAN: SWIFT: Tekst: Saksbehanålmgsgebyr for FOU-søknad høgskolen i Ålesund, lokalitet : Myrane, Vestnes kommune Forfall:,-: i Artskonto Budenhet Formål Inv.lpers. OppdrJprosj. Studie Beløp (NKR) 679;9' Q0Q,0Q;; ,00 ^

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 10:00-15:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 52/14 14/359 33/29 - SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 92. Vararepresentanter

Detaljer

ET ENKLERE NORGE OGSÅ I FISKERI OG HAVBRUK?

ET ENKLERE NORGE OGSÅ I FISKERI OG HAVBRUK? NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 01/2005 ET ENKLERE NORGE OGSÅ I FISKERI OG HAVBRUK? Regelverk, informasjonsplikt og skjemavelde Anne Katrine Normann, Alf Håkon Hoel, Stein Arne Rånes NORUT Samfunnsforskning

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer