Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN (TEL) (FAX)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX)"

Transkript

1 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD NORWEGIAN COUNCIL OF UNIVERSITIES Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN (TEL) (FAX) #0, SAK9. Hegskolen i Hedmark ARK: 1. april /GB/ APR.1996,AKSR I\14 KOP!A-OCI TILLEGGSINFORMASJON TIL NKU-LISTE Vedlagt følger en oversikt over saker som ble henlagt, avvist, avslått eller anbefalt av NKU i perioden oktober-desember Vi ber om at ormlysnin(yene blir dsrihuert tl saksbehandlere eller andre som tidiaere rnott: NKU-liste. NKU ble nedlagt Spørsmål om eksamensrett for private høgskoler kan rettes til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet..spørsmål om fritak for del av grad rettes til den institusjon som skal skrive ut gradsvitnemål og spørsmål em faglig fmunnlag for videre påbygging rettes til den institusjon der det er aktuelt å videreføre studiet. V n g hilsen Per'&ybcii-g generalsekretær Kopi: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

2 TILLEGG TIL NKU-LISTE SAKER BEHANDLET HØSTEN 1995 STUDIUM/SKOLE MERKNADER MEDDELT BREV DATO DIAKONHJEMMETS HØGSKOLESENTER Videreutdanning i farnilieterapi, 2. år Henlagt* Teologisk-diakonale studier/ 1 års normertstudietid/20 vekttall kristendomskunnskap grunnfag(639) Ny studieplan for videreutdanning i barnevern (551) Ikke behandlet Ny studieplan for teori og metode i faglig veiledning (551) Ikke behandlet DEN POLYTEKNISKE HØGSKOLEN Saksbehandlerstudium Henlagt* ADB-kandidat, 1. og 2. semester (systemering 1 semesters normert studietid/ og programmering) (624) 10 vekttall ADB-kandidat, 3.og 4. semester 1 semesters normert studietid/ (administrativ databehandling) (624) 10 vekttall (Gjelder for eksamen våren 1997 og senere etter studieplan av 1994 og senere.) DRONNING MAUDS MINNE 2. avdeling spe,.;.aagogu:k Heni. FJELLHAUG SKOLER - MISJONSHØGSKOLEN Kristendomskunnskap grunnfag Avslått (1. år av 4-årig misjonærutdanning) (640) Gresk språk og gammatikk 1 semesters normert studietid/ (inngår i 4-årig misjonærutdanning) (641) 10 vekttall (Gjelder for eksamen etter studieplan 1995 og senere) HØGSKOLEN FOR DIAKONI OG VEILEDNING Studium i internasjonalt og tverrkulturelt helsearbeid (636) NORGES TAKSERINGSFORBUND Takstmannsskolen NORSK HØGSKOLE FOR HELHETSTERAPI 3-årig studium, ny søknad NORSK LÆRERAKADEMI Pedagogikk grunnfag/mellomfag - ny studieplan POLITIHØGSKOLEN 3-årig høgskoleutdanning (638) (Eksamen v-95 og senere) RUDOLF STEINERHØGSKOLEN Lærerutdanning (631) VAREHANDELENS HØGSKOLE Påbygningsstudium i strategisk ledelse (637) Gjelder eksamen v-95 og senere. Avslått Henlagt* Henlagt* Henlagt* års normert studietid/40 vekttall Avvist års normert studietid/20 vekttall *) I disse sakene var ikke de nødvendige opplysninger kommet til NKU tidsnok til at faglig vurdering kunne ferdigstilles i løpet av NKUs gjenstående funksjonsperiode. NKU ble nedlagt

3 NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKIENNING AV EKSAMENER (NKU) Harald Hårfagresgt BERGEN TLF FAX: Til Universitetsrådets medlemsinstitusjoner Fakultetene/avdelingene Kirke-, utdannings- og forslalingsdepartementet Universitets- og høgskoleavdelingen Grunnskoleavdelingen, Seksjon for forvaltning Videregående avdeling Lærerutdanningsrådet Ingeniørutdanningsrådet Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Statens utdanningskontorer Statens lånekasse for utdanning Arbeidsdirektoratet till,tt-k-e-.4/l, BERGEN, Vedlagt oversender vi åjourført liste over skoler/studier som har vært vurciertmed nent)iikk på Intak ior en vagin deiav en universitets- eller høgskolegrad, og skoler/studier som for tiden er under vurdering for et slikt fritak. Det norske universitetsråd gjorde i møte et vedtak, der det blant annet heter. "Enkeltstudier ved de regionale høgskoler (d.v.s. de av de regionale høgskoler som ble ført inn under daværende Lov om eksamener og grader ved universiteter og høgskoler, vår anmerkning), bør uten særskilt vurdering og koordinering hilme gi fritak for deler av cand.mag.-graden ved universitetene etter tid-for-tid prinsippet. Universitetsrådet forutsetter at spørsmålet om faglig tilpassing overlates til den enkelte institusjon." Dette medfører at utdanning ved de skolene som ved kgl. res. av ble ført inn under eksamensloven og har fått rett til selv å utstede cand.mag.- vitnemm, er tatt ut av NKU-listene. Dette gjelder følgende skoler: Distriktshøgskolene Ingeniørhøgskolene De pedagogiske høgskolene Kommunal- og sosialhøgskolene Norsk Journalisthøgskole Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (tidl. Statens Bibliotekhøgskole) Norges Musikkhøgskole. Om utclanningen ved disse skolene sbev departementet i sitt brev til institusjonene: "Utgangspunktet er at en eksamen er gyldig uansett når den er tatt. Hovedprinsippet i reglementet er at en utdanning skal telle i forhold til normert studietid for studiet. I de siste årene er det foretatt betydelige endringer såvel i studie- og fagplaner som i opptaksgrunnlaget ved høgskolene. Nye skoler har fått høgskolestatus. Departementet vil ikke legge avgjørende vekt på om det har vært stilt formelt krav om artium som opptaksgrunnlag ved skoler som på det tidspunkt ikke hadde høgskolestatus. Dersom utdanningen i hovedtrekk hadde samme faglige innhold eller har ført fram til samme faglige nivå, skal utdanningen godkjennesfullt ut. Vi mener dette bør gjeldef. eks. barnevernslinjenved sosialhøgskoleneog for to-årig førskoletærerutdanning. Fireårigallmenntærerutdanning førteframtil sammenivåsomto-åriglærerutdanning og teller to år, slik somdenne.

4 Ingeniørutdanning ved ingeniørhøgskole skal telle med to år. Ett-årig påbygningsår ved ingeniørhøgskolen kan telle med inntil ett år dersom påbygningsåret er en videreutdanning uten faglig overlapping i forhold til grunnutdanningen. Tre-årig ingeniørutdanning ved de tidligere tekniske skolene, skal også telle med to år, ettersom denne utdanningen førte fram til samme nivå som dagens to-årige ingeniørutdanning. Eldre to-årig utdanning ved de tekmiske skolene, dvs, utdanning fra før omleggingen i 1960-årene, må vurderes særskilt, og kan foreløpig ikke telle med i cand.mag.-graden. For en del studier er studietida blitt utvidet. Dette gjelder bla. lærerutdanning, journalistutdanning og bibliotekarutdanning. I disse tilfelle må studiene telle ut fra normal studietid da eksamenene ble tatt. Dette må den høgskolen som skriver ut vitnemål, passe på: Med virkning fra 1.juni 1989 ble Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen (tidl. Bergen kunsthåndverkskole) og Statens håndverks- og kunstindustriskole ført inn under eksamensloven. Disse to skolene er sammen med de ovennevnte høgskolene nå lagt inn under universitetslovens kap. 11. Statens kunstakademi var omfattet av eksamensloven av 1970, og NKU har ikke vurdert utdanning derfra. I henhold til brev av fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, skal utdanning fra Statens Kunstakademi gi samme uttelling som utdanning fra Vestlandske kunstakademi og Kunstakademiet i Trondheim, dvs. uttelling etter prinsippet. Med virkning fra 20. juni 1991 er også de statlige helsefaghøgskolene, de maritime høgskolene, de statlige rnusikkonservatoriene, Statens næringsmiddeltekniske høgskole og Norsk hotellhøeskole lagt inn under universitetslovens kapittel 11 og har tått anledning selv a inste,de cand.mag.-vanemai. jisse skolene er nærmere informasjon om uttelling for utdanning og videreutdanning ved disse skolene, viser vi til brev med vedlegg av fra departementet. Et kort utdrag med de viktigste uttellingene står bakerst i NKU-listen. Alle anbefalinger fra NKU gis nå i normert studietid (som kan måles i tidsenheter eller vekttall, der 20 vekunll tilsvarer 1 års norrnert studietid). Det kan settes sperre mot visse fagkombinasjoner, men slike sperrer er bare unntaksvis tatt med i denne oversikten. Eventuell sperre mot andre fag/fagkombinasjoner avgjøres av den vitnemålsutskrivende institusjon. At en student oppnår fritak på grunnlag av et studium tatt ved en annen institusjon, innebærer imidlertid ikke at han/hun uten videre kan bygge videre på dette studium, det vil si innpasse det i et videregående studium (mellomfag, storfag, hovedfag e.1.) Spørsmålet om slik innpassing avgjøres av de enkelte institusjoner. Se for øvrig studiehåndbøkene fra de enkelte institusjonene/fakultetene. I denne utgaven av NKU-listen er de ulike utdanningers saksnummer tatt med (tallet i parentes etter navnet på utdanningen). Leder for NKU for perioden er fakultetsdirektør Eivind Buanes, Universitetet i Bergen. Sela-etær for utvalget er førstekonsulent Guri Bakken. Dersom noen har spørsmål eller kommentarer til innholdet eller presentasjonen i den vedlagte listen, kan de ta kontakt med utvalgets sekretær. For NKU Eivind Buanes Leder Guri Bakken Sela-etær

5 1NNHOLD: Mandat og retningslinjer for NKU s. 4 Ferdigbehandlede søknader om fritak for ekstern utdanning s. 8 Utdanninger som har fått endret uttelling etter utvidelsen av universitetslovens kap. 11 s. 36 Søknader under behandling s. 41

6 4 MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Vedtatt av Det norske universitetsråd i styremøte 10. oktober Justert i styremøte 12. desember I. MANDAT NKU skal være universitetsrådets rådgivende organ når det gjelder vurdering av utdanning ved norske utdanningsinstitusjoner utenfor virkeområdet av universitetslovens kap. 11 (nedenfor kalt eksteme institusjoner). NKU kan på forespørsel fra intern eller ekstern institusjon vurdere eksamen/fullført utdanning ved ekstern institusjon med henblikk på fritak for del av universitets- eller høgskolegrad. Eventuell innpassing for videre studier ved universitet eller høgskole forutsetter avlagt eksamen og foretas ved vedkommende universitet eller høgskole. NKU kan på forespørsel fra departementet foreta vurderinger som grunnlag for departementets godkjenning av eksamener og grader etter privathøgskoleloven. Utdanninger ut over 60 vekttall kan ikke inngå som del av cand.mag.-grad, og vil derfor ikke bli vurdert av Heller ikke utdanninger av mindre omfang enn et halvt års normert studietid (10 vekttall) vil bli vurdert av NKU kan også vurdere andre spørsmål som utvalget blir forelagt av Universitetsrådet eller som utvalget selv mener bør avklares. H. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID NKU skal ha følgende sammensetning: - en representant fra hvert av de fire universitetene - en representant fra de vitenskapelige høgskolene - to representanter fra det regionale høgskolesystem - en representant fra hver av studentorganisasjonene NSU og DUK Det oppnevnes personlige vararepresentanter for medlemmene. Representantene fra universitetene og de vitenskapelige høgskolene oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra medlemsinstitusjonene. Representantene fra det regionale høgskolesystemet oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra de etablerte nasjonale organer. Representanter fra studentorganisasjonene oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra henholdsvis NSU og DUK. Leder og nestleder i utvalget oppnevnes av Universitetsrådets styre. Medlemmene i NKU oppnevnes for en periode på 3 år, med unntak av studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år om gangen. RETNINGSLINJER 1. NKUs behandling NKUs behandling baserer seg på skriftlig dokumentasjon fra den eksterne institusjon. NKU kan be om nødvendig tilleggsinformasjon.

7 Når institusjoner på forespørsel fra NKU ikke leverer nødvendig informasjon innen en gitt frist, vil søknaden bli henlagt NKU varderer bare hele utdanninger, d.v.s. tilbud som i en studieplan fremstår som en frittstående og avsluttende enhet. Eventuelt fritak/innpassing av deler av NKU-godkjente utdanninger/eksamener vurderes ved den enkelte institusjon der søkeren vil videreføre sin utdanning NKU vil innhente faglige konsulentuttalelser i det omfang som er nødvendig for utvalgets arbeid. Der det er hensiktsmessig, bør konsulentuttalelsene om mulig gis av en kommisjon. Utvalget kan også innhente unalelser f.eks. fra nasjonale fagråd. Hvis opphold ved utenlandske institusjoner inngår, kan NKU støtte seg til nasjonale akkrediteringer eller internasjonale samarbeidsavtaler. Egne vurderinger av utenlandske institusjoner er ikke aktuelt NKUs anbefaling om godkjenning blir normalt gitt etter tid-for-tid-prinsippet, likevel slik at 1) det kan settes sperre mot andre fag og 2) det kan gis avkortning i fritaksomfanget når faglige grunner tilsier dette. Fordi de forskjellige reglementer har ulike bestemmelser om de enkelte komponenters størrelse og art, vil fritakets omfang kunne variere fra det ene reglement til det andre. NKU behandler imidlertid søknadene med henblikk på øvre grense NKU kan uten faglig vurdering avvise søknader av formelle grunner, se pkt NKIJ kan avslå søknader på faglig grunnlag Søknader som feil i NKUs saksbehandling kan påvises. Søknader som blir avvist etter pkt kan tas opp til ny vurdering når avvisningsgrunnlaget er bortfalt NKUs anbefalinger rapporteres til Universitetsrådets generalselmtær. Denne skal forelegge anbefalingene for Universitet.srådets medlemsinstitusjoner for eventuelle merknader før de kan betraktes som endelige. NKUs saksnotat samt kommisjonens eller fagrådets vurderinger kan på forespørsel gjøres tilgjengelig for søkerinstitusjon, departementet eller Universitetsrådets medlemsinstitusjoner. På forespørsel kan også uttalelser fra enkeltkonsulenter bli gjort tilgjengelige i anonymisert versjon Når det gjelder fritak og innpasning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, ligger den formelle avgjørelsesmyndigheten til avdelinger/fakultetsråd ved den enkelte institusjon, jfr. universitetslovens 53, 1. ledd. Imidlertid er det en forutsetning for at NKUs virksomhet skal fungere etter intensjonene i utvalgets mandat at medlemsinstitusjonene følger en enhetlig praktisering av NKUs vedtak når endelig vedtak er gjort. Forøvrig forutsetter departementet at andre høgskoler også følger NKUs anbefalinger for fritak som universiteter og vitenskapelige høgskoler Dersom søkerinstitusjonens studiereglement gir hjemmel for innpassing av prøve eller eksamen avlagt ved annen institusjon, kan slik innpassing kun gis på grunnlag av prøver eller eksamener avlagt ved institusjon innenfor gyldighetsområdet av universitetslovens 11 eller som inngår i ekstern utdanning godkjent av NKU. I sist nevnte tilfelle vil det maksimale fritaksomfanget NKU har fastsatt for den utdanningen som innpasses, angi innpassingens maksimale omfang Ved vurderinger som NKU foretar for departementet i forbindelse med eksamensrett etter privathøgskoleloven, kommer eventuelle retningslinjer som departementet måtte fastsette til anvendelse. Eventuelle klager når det gjelder vurderinger i forbindelse med privathøgskoleloven må rettes til departementet. 2. Krav til institusjonen Institusjonen forutsettes i utgangspunktet å drive høgre utdanning som en selvstendig virksomhet. Institusjon som er etablert for å drive undervisning på videregående skoles nivå, vurderes ikke av NKU Før NKU igangsetter en faglig vurdering av undervisningsopplegget, må følgende forhold være dokumentert:

8 NormalkTavet til opptak av studenter skal være generell studiekompetanse Institusjonen skal normalt ha en faglig/pedagogisk leder og en faglig stab med minimumskompetanse tilsvarende amanuensis/ høgskolelektor samt en tilfredsstillende administrasjon. Den faglige staben må ha en størrelse og sammensetning som står i rimelig forhold til institusjonens studenttall og studieplaner. Timelærere kan komme i tillegg. Studier med et omfang som nærmer seg grader ved universitet eller vitenskapelig høgskole forutsetter tilsvarende bemanning, kompetansenivå og forskningsmulighet for den faglige staben som ved disse institusjonene. Tilsetting i faste undervisningsstilinger skal skje på grunnlag av innstillinger fra en oppnevnt sakkyndig komite etter samme prosedyre som ved universiteter og høgskoler Det skal benyttes to sensorer ved alle avsluttende eksamener, hvorav en som ikke er tilknyttet institusjonen. Sensorene må ha kompetanse minst tilsvarende det som kreves av læreme i faget. Skolens sensorstab bør ha et rimelig innslag av personer som enten underviser eller har erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/statlig høyskole Institusjonene må disponere det utstyr og de lokaliteter som undervisningen krever Dersom ett eller flere av kravene ovenfor ikke er tilfredstillende dokumentert, kan søknaden avvispfaglig vurdering. 3. Krav til studieplan. Studieplanen skal inneholde opplysninger om: 3.1. Studiets mål, dvs hva studiet tar sikte på å tilføre studenten Eventuelle forkunnskapskrav ut over de som ligger i det reglementsfestede ktavettil studiekompetanse Studiets innhold, med fag-/emnespesifikasjon og pensumoversikt. Pensum bør i hovedsak være basert på offentlig tilgjengelig litteratur. Ved studier ut over 1 års varighet, eller når et studium bygger videre på et annet, bør det være en faglig progresjon/fordypning, og ikke bare fortsatte breddestudier Studieformene, dvs, hvordan formidling og tilegning av kunnskaper, ferdigheter og holdninger er tenkt ivaretatt, gjennom f.eks. forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, prosjektoppgaver, gruppearbeid m.v. Normalt bør utdanningen kreve en høy grad av egeninnsats og selvstendig arbeid fra studentenes side. Det er viktig at studieforrnene søker å utvikle en kritisk faglig holdning hos studentene. Omfanget av den lærerledede underviskal kvantifiseres Eksamensordningen, som må være tilpasset det mål som er satt for studiet. Med det som utgangspunkt vil vurderingen bl.a. gå på om det er tale om en ensidig kunnskapsprøve, om det kommer inn et vurderende og/eller syntetiserende element, om prøving av ferdigheter inngår, der dette er relevant ut fra målet for utdanningen. Det er en forutsetning at det inngår en større individuell prøving, og at dette fremgår av studieplanen Som vedlegg til studieplanen skal følge: Oversikt over lærere, faste og engasjerte, med oppgave over stillingsbrøk, utdanning, undervisning- og annen yrkeserfaring, samt undervisningsområde i det opplegget søknaden gjelder Tilsvarende oversikt over sensorer som over lærere Eksempler på eksamensoppgaver for de ulike eksamensenhetene Dersom noen av kravene ovenfor ikke er tilfredsstillende dokumentert, vil NKU be søker om tilleggsopplysninger.

9 7 4. Krav til gjenaomføring Vanligvis vil NKU behandle søknader om godkjenning av igangværende eller avsluttede studietilbud, og minst ett kull studenter må ha sluttført sin utdanning Når departementet fmner det nødvendig, kan NKU foreta en forhåndsvurdering av et undervisningsopplegg etter privathøgskoleloven før det settes i gang. I så fall forutseues søkerinstitusjonen uoppfordret å sende NKU rapport om gjennomføringen når første kull er uteksaminert. NKU vil da vurdere om planene kan sies å være tilfredsstillende realisert før anbefaling om fritak for del av universitets- eller høgskolegrad blir gitt Anbefaling om fritak gjelder normalt uten tidsavgrensning, med mindre slik avgrensning er angiu spesielt i vedtaket. NKIJ forutsetter imidlertid kontinuerlig vedlikehold og oppdatering av undervisningsopplegget. Hvis dette ikke gjøres, kan NKU oppheve tidligere anbefaling om fritak for del av universitets- eller høgskoleuttlanning. Dersom det foretas vesentlige endringer i utdanningen på noen av de punktene som inngår i anbefalingsgrunnlaget, skal det gis melding til NKU. Utdanningen vil da bli vurdert på nytt, med den følge at tidligere vedtak kan endres, og gjeldende fritak dermed gjøres tklqavgrenset. Ved omorganisering av studier bortfaller tidligere NKU-godkjenninger, og godkjenning av en utdanning kan ikke overføres til annen institusjon uten samtykke av NKU Institusjoner med utdanninger godkjent av NKU kan tilby samme utdanning desentralt, forutsatt at dette skjer innenfor rammen av den godkjenningen som er gitt. Er det derimot tale om etablering med lokal ledelse, egne lærerkrefter eller endret undervisningsopplegg, må det enkelte desentrale tilbud søkes godkjent. Dersom dette ikke er gjort, og NKU finner at et desentralt tilbud ikke oppfyller ktavene, vil gjeldende godkjenning kunne oppheves. 5. Ikrafttreden Mandat og retningslinjer for NKU som besktevetovenfor tar til å gjelde fra , og opphever alle tidligere gitte mandat og retningslinjer for NKU.

10 8 FERDIGBEHANDLEDE SØKNADER OM FRITAK FOR EKSTERN UTDANNING PR STUDIUM ANBEFALT FRITAK FOR DATO DEL AV UNIVERSITETS- ELLER HØGSKOLEGRAD AFF (ADMINISTRATIVT FORSKNINGSFOND) Program i ledelse og organisasjonsforståelse (517) Avvist ANSGARSK OLEN ANSGAR BIBELSEMNAR 2-årig utdanning (387) ANSGAR BIBELINSTIT1JTT 2-årig utdanning i kristendomskunnskap (489) (Studieplan 1990 eller senere.) Sperre mot kristendomskunnskap ved Ui0. Avvist års normert studietid/20 vektiall ANSGAR TEOLOGISKE SEMINAR (Tidl. Det norske misjonsforbunds teologiske seminar) 4-årig teologisk seminar (98) Ayslått årig teologisk seminar. 2 års norrnert studietid/40 vekttall Gjelder eksamen avlagt etter august 1981 (338) Fagstudium i kristendomskunnskap, 1. år (610) 1 års normert studietid/20 vekttail Gjelder revidert studieplan av 1994 og senere. Videregående studium i ktistendomskunnskap 3 semesters normert studietid/30 vekttall (1. studieår + 10 vt. videreg. studier.) Gjelder revidert studieplan av 1994 og senere. Fageksamen 40 vekttall i kristendomskunnskap Avslått (1. studieår vt. videreg. studier.) AVISAKADEMIET (232) Avslått S BALLETTINSTITUTTET (Se DEN NORSKE BALLETTHØYSKOLE) BANKAKADEMIET (Se BI S111-1ELSEN) BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 4-årig utdanning etter studieplan for (102) 1 års normert studietid/20 vekttall årig diplomkurs i teologi (327). Sperre mot 2 års normert studietid/40 vekttall eksamener i kristendomskunnskap. Gjelder for studieplan av 1973 og senere.

11 9 BARRAT DUE'S MUSIKKINSTITUTT 3-årig faglærerutdanning i musikk etter studieplan 3 semestres normert studietid/30 vekttall for årene (411) 3-årig faglærerutdanning i musikk etter studieplan 3 års norrnert studietid/60 vekttall av 1980 og senere. BEDRIFTSØKONOMISK INSTITUTT (BI) (Se BI STIFTELSEN) BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE arkitektutdanning (476) ' 5 års normert studietid/100 vekttall BERGEN DIAKONISSEHJEMS SYKEPLEIERHØGSKOLE : (Senter for diakoni og veiledning) Videreutdanning i veiledning for helsepersonell, Avslått studieenhet, etter plan for 1987/88 (443) Studieplan av 1990/91 og senere 1 semesters normert studietid/10 vekttall Videreutdanning i veiledn., 2. studieenhet (618) 1 semesters normert studietid/10 vekttall Gjelder studieplan av 1994/95. Bygger på 1. studieenhet. BERGENS HANDELSGYMNASIUM 2- årig økonomisk - administrativ utdanning (290) 3 semestres normert studietid/30 vekttall BERGEN HUSFLIDSSKOLE Årskurs (341) Avvist BERGEN KUNSTHÅNDVERKSKOLE (Nå: STATENS HØGSKOLE FOR KUNSTHÅNDVERK OG DESIGN SHKD) 3-årig utdanning for brukskunstnere (51) 1 års normert studietid/20 vekttall (studentene må ha minst 10 års forutgående utdanning) 3-årig studium + I påbyggingsår (diplomstud.)(51) 3 semestres normert studietid/30 vekttall (Utdanning tatt etter juni 1989 gis uttelling etter tid-for-tid prinsippet.) BETANIEN SYKEPLEIERHØGSKOLE, BERGEN Videreutdanning i personalutvikling og ledelse (603) Avslått

12 10 BI STIFTELSEN (Heri inngår Bankakademiet, BI Høyskolene, Handelshøyskolen BI, Norges Markedshøyskole, Oslo Handelshøyskole, Oslo Markedsføringshøyskole) BANKAKADEIVilET 1. og/eller 2. avd. (309) Avslått avdeling (309) 3 semestres normert stuclietid/30vekttall Bankfaglig eksamen etter stuclieplan for 1988/89 1 års norrnert studietid/20 vekttall eller senere (488) Bankøkonomeksamen m/diplomoppgave (488) 2 års norrnert studietid/40 vekttall (Forutsetter bankfaglig eksamen eller tilsvarende) Grunnstudium bank, integrert modell (612) 1 års normert studietic1/20vekttall (Studieplan av 1991) Bankøkonomstudium, integrert modell (612) 1 års normert studietid/20 vekttall (Studieplan av Bygger på grunnstud.) Bankstudier, fjernundervisningsmodell (616) studieår 1 års normert studietid/20 vekttall studier studieår 1 semesters normert studietid/10 vekttall Gjelder studieplan av 1994/95 og senere. Bankstudier, heltidsstudium (627) studieår (tilsv. BIs bedriftsøkonomstudium) studieår (bankkandidat) studieår (bankøkonom) Gjelder studieplan av 1994/95 og senere. 1 års normert studietid/20 vekttall 1 års normert studietid/20 vekttall 1 års normert studietid/20 vekttall BI HØYSKOLENE/HANDELSHØYSKOLEN BI 3-årig diplomstudium (33) (Se også nedenfor under siviløkonomstudium, 382) 3 semestres normert studietid/30 vekttall årig aftenskolestudium (33) Avslått årig dagskolestudium (33) 1 års normert studetid/20 vekttall i 3-årig revisorstudium (335) 3 års normert studietid/60 vekttall Studiekurs i administrasjon (285) Avvist Bedriftsøkonomstudiet enten som 2-årig 1 års normert studietid/20 vekttall kveldsstudium (plan av 1983/84) eller 1-årig dagstudium (322) 3 semesters studium i bedriftsøkonomi (354) 3 semestres normert studietid/30 vekttall "Mellomfag" i bedriftsøkonomi (434) Avslått (Bedriftsøkonomstudiet + 1. halvår av 2. studieår i høgskolekandidatstudiet etter studieplan av 1993) 4-årig siviløkonomstudium (382) Inntil 8 semestres normen studietid/80 vekttall For kandidater som kan frarnlegge bekreftelse på

13 retten til siviløkonomtittel sammen med vitnemål for bestått fullstendig og integrert 3-årig diplomøkonorn i perioden anbefales fritak for inntil 6 semestres normert studietid/60 vekttall Delfag i språk (5 vekttall) og metode (5 vekttall) Avslått som inngår i 2-årig høgskolekandidatstudium og studiekurs (10 vekttall) som inngår i 3-årig diplomøkonomstudium (434) Høyskolekandidatstudiet (434) 2 års normert studietid/40 vekttall Anbefalingen gjelder eksamener avlagt våren 1991 og senere. (Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, gis det maksimalt 50 vekttall ved kombinasjon med sosialøkonomi i en cand.mag.-grad.) Diplomøkonomstudiet (434) 3 års normert studietid/60 vekttall Anbefalingen gjelder eksamener avlagt våren 1991 og senere. (Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, er det sperre mot kombinasjon med sosialøkonomi i en cand.mag.-grad.) Eiendomsmeglerstudiet (558) 2. avdeling 1 års normert studietid/20 vekttall (1. avdeling er identisk med bedriftsøkonomstudiet) Semesteremner i økonomi, administrasjon og ledelse Avvist (559) år av 3-årig studium i reiseliv (588) 1 års normert studietid/20 vekttall (1. år er identisk med bedriftsøkonomstudiet) år av 3-årig studium i reiseliv (588) 1 års normert studietid/20 vekttall årig studium i kommuneøkonomi og -forvaltning 1 års normert studietid/20 vekttall (617) NORGES MARKEDSHØYSKOLE (NMH) (Her inngår også Institutt for markedsføring (IFM) og Markedsføringsskolen) (tfm) Diplomeksamen i markedsføring (2 1/2-årig 1 års normert studietid/20 vekttall deltidsstudium)(100). Anbefalingen gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ Diplomeksamen i markedsføring og markeds- 1 års normert studietid/20 vekttall kommunikasjon (1-årig heltidsstudium) (332). Anbefalingen gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ /2-årig studium i informasjon og samfunns- 1 års normert studietid/20 vekttall kontakt med diplomoppgave (369) "Mellomfagstillegg" i markedskommunikasjon (379) 1 semesters normert studietid/10 vekttall /2-årig studium i informasjon og samfunns- 3 semestres normert studietid/30 vekttall kontakt og "mellomfagstillegg" i markedskommunikasjon (379) 11

14 (NMH) 1 1/2 årig studium i internasjonal markedsføring 1 års normert studietid/20 vekttall (eksportøkonomstudiet), Tyskland (356). Anbefalingen gjelder studieplanen fra 1980 og senere planer. Eksportøkonomstudium, Frankrike. Anbefalingen 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall gjelder utdanning gitt i samarbeid med Ecole Superieure de Commerce de Grenoble og Ecole Superieure de Commerce de Nantes 1 1/2-årig Eksportøkonomstudium, Spania (564) 3 semestres normert studietid/30 vekttall Anbefalingen gjelder studium ved ESADE 1 1/'2-årig Eksportøkonomstudium, Storbritannia 3 semestres normert studieridf30 vekttall (564). Anbefalingen gjelder studium ved Leeds Polytechnics. Markedsøkonomstudiet med diplomoppgave (450) 1 års normert studietid/20 vekttall år i det 4-årige sivilmarkedsførerstudiet. 1/2-årig sivilmarkedsøkonomtillegg Avslått L 12 Grunnfag i markedsøkonomi (450)1 års normert studietid/20 vekttall (Fra srudieret 19;3;;-+ av grunnfag i bedriftsøkonomi ved BI. Bare ett av fagene kan inngå i en universitets- eller høgskolegrad.) Mellomfagstillegg i markedskommunikasjon (450)1 semesters normert studietic1/10vekttall (Gjelder for eksamener avlagt t.o.m. v-93. Se nedenfor.) re, Mellomfagstillegg i informasjon og samfunns- 1 semesters normert studietid/10 vekttall kontakt (450) (Gjelder for eksamener avlagt t.o.m. v-93. Se nedenfor.) Bare ett av mellomfagstilleggene kan inngåi en universitets- eller høgskolegrad. Grunnfag i markedsføring (450) 1 års normert studietid/20 vekttall Gjelder eksamener avlagt t.o.m. desember Erstattet av Markedsføring og internasjonalisering, se nedenfor. Mellomfagstillegg i markedsføring Avslått Grunnfag i markedsføring og internasjonalisering 1 års normert studietid/20 vekttall (599). Gjelder studieplan av 1993 og senere. Mellomfag i markedsføring og internasjonalisering Avslått (599) 1-semesters studium i markedsføring og inter- 1 semesters normert studietid/10 vekttall nasjonalisering (606). Studieplan av 1993 og senere. 1-årig studium i markedsføring, intemasjonalisering 1 års normert studietid/20 vekttall og ledelse (613). Studieplan av 1993 og senere. Grunnfag i markedskommunikasjon (450) 1 års normert studietic1/20vekttall (Godkjent som variant av grunnfag i markedsføring)

15 13 Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt (575)1 års normert studietid/20 vekttall (Gjelder for eksamener fra NM1-1våren 1990 og senere.) (Godkjent som variant av grunnfag i markedsføring) For nye studieplaner for studiedret og senere gjelder følgende: Grunnfag i markedskommunikasjon (450)1 års normert studietid/20 vekttall Grunnfag i markedskommunikasjon + 3 semestres normert studietid/30 vekttall mellomfagstillegg i markedskommunikasjon (Mellomfagstillegget har ingen separat anbefaling) 2-årig studium i markedskommunikasjon (620) 2 års normert studietid/40 vekttall Gjelder studieplan av 1992 og senere. Deler av studiet kan ikke kombineres med noen del av studium i informasjon og samfunnskontakt i en universitets- eller høgskolegrad.' Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt (575) 1 års normert studietid/20 vekttall Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt +3 sernestres norrnert studietic1/30vekttall mellomfagstillegg i informasjon og samfunnskontakt (Mellomfagstillegget har ingen separat anbefaling) årig studium i informasjon og si,--nunnskonakt 2 irs normen siudieddi4c)veuii (621) Gjelder studieplan av 1992 og senere. Deler av studiet kan ikke kombineres med noen del av studium i markedskommunikasjon i en universitetseller høgskolegrad. 2-årig studium i markedsføring og ledelse (602) (Sivilmarkedsførerstudiets 3. og 4. år.) Gjelder studieplan av 1993 og senere planer. (S111- ELSEN MARKEDSFØRINGSSKOLEN) 2-årig utdanning med bestått diplomprøve (72) 2 års normert studietid/40 vekttall års normert studietid/20 vekttall årig utdanning i markedsføring og administrasjon 1 års norrnert studietid/20 vekttall (Studiene er et 2-årig kveldsstudium, alternativt 1- årig heldagsstudium. I tillegg kommer arbeidet med diplomoppgaven) Anbefalingen for deltidsstudiet gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ Anbefalingen for heltidsstudiet gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ OSLO HANDELSHØYSKOLE (Tidligere Hande1sakademiet) 3-årig studium i økonomisk-administrative fag (188) 3 semestres normert studietid/30 vekttall år av 3-årig utdanning (188) Avvist årig økonomiskiadministrativt studium (404) I semesters normert studietic1/10vekttall (bedriftsøkonomi). Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplanen fra 1988/89 eller senere planer. Revidert studieplan (404). Anbefalingen gjelder 1 års normert studietid/20 vekttall for eksamen avlagt etter studieplanen for 1990/91 og senere planer.

16 4-årig handelsøkonomstudium (427) 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall Midlertidig anbefaling. Erstattet av nytt vedtak: avdeling (3 år) (536) 2 års normert studietid/40 vekttall Gjelder studieplan 1990/91 og senere planer. avdeling (554) Ikke vurdert. Søknaden ble trukket av Oslo Handelshøyskole i brev av OSLO MARKEDSFØRINGSHØYSKOLE Markedsøkonomstudiet (535) Avslått Markedskandidatstudiet (535) Avslått Diplommarkedsstudiet (535) Avslått BREIVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE (TROMSØ YRKESSKOLE) 1-årig utdanning for biokjemiteknikere (130) Avslått 1-årig påbyggingskurs i miljøteknikk (592) Ayvist BUP KARASJOK Utdanningsprogram i transkulturell forståelse (587) Avvist DATAHØGSKOLEN, NORSK DATAINSTITUTT (Se NKI S111--1hLSEN) DEN NORSKE BALLETTHØYSKOLE (Tidligere Ballettinstituttet) 2-årig utdanning ( ) (141) 1 års normert studietid/20 vekttall årig utdanning ( ) (141) 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall ' 3-årig faglærerutdanning 3 års normert studietid/60 vekttall DEN NORSKE KIRKES MENIGHETSHØGSKOLE (Fra del av Høgskolen i Stavanger) 2-årig studium 1 års nonnert studietid/20 vekttall (Felles første år med valg i annet år mellom administrasjons- og kommunikasjonslinje) (468) 2-årig studium 1 års normert studietid/20 vekttall DET INTERNASJONALE SOMMERUMVERSITET I KRISTIANSAND Utdanningsprogrammet The European Academy Avslått (534)

17 ' DET NORSKE MISJONSFORBUNDS TEOLOGISKE SEMINAR (Se ANSGARSKOLEN) 15 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Menighetsfakultetets kateketseminar 1-årig (415) Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplan fra høsten 1988 eller senere planer. Kristendomskunnskap grunnfag (548) Sperre mot kristendomskunnskap grunnfag ved Universitetet i Bergen Kristendomskunnskap mellomfagstillegg Semesteremne i livssynskunnskap og religion (562) Semesteremne i nyere teologi (615) (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, tar forbehold og gir ikke automatisk fritak.) Semesteremne i hellenistisk kultur (630) 1 semesters normert studietid/10 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall riv,1-f,11 1 s'.mesterr: ncsr.-r.?.1 no,00; DIAKONHJEMMETS HØGSKOLESENTER 3-årig sykepleierutdanning Se s. 36, Helsefagutdanning Diakonutdanning (utdanningen består av 3-årig sykepleier-/ sosionomutdanning + videreutdanning i diakoni)(209) De teologiske emnene (basisfag) + ett av de valgfrie emnene Religionshistorie eller Moderne religionsdannelser. Godkjent som tilsvarende kristendomskunnskap grunnfag. De teologiske emnene (basisfag) + ett av de valgfrie emnene Konfesjonskunnskap, Religionssosiologi eller Religionspsykologi. Sperre mot kristendomskunnskap. Kombinasjon av utdanningene under 1) og 2) + praktisk-kirkelige emner Eksamen avlagt suppleringskurs (350) 1-årig studium på administrasjonslinjen (440) (Ny betegnelse: Organisasjon og ledelse.) Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplanen fra 1988 eller senere planer. 1 års normert studietid/20 vekttall års normert studietid/20 vekttall Ikke godkjent som tilsvarende kristendomskunnskap melllomfag 1 års normert studietid/ 20 vekttall års normert studietid/20 vekttall året (påbyggingsåret) (471). Forusatt at 1 års normert studietid/20 vekttall studentene har bestått eksamen i pensum tilknyttet 1. avsnittsprogrammet.

18 16 3-årig sosionomutdanning Videreutdanning i aldring og eldreomsorg (551) Videreutdanning i metodisk sosialt barnevern (551) Videreutdanning i familieterapi (551) Videreutdanning i teori og metode i faglig veiledning (551) Videreutdanning i gruppemetode i sosial- og helsesektoren (551) Videreutdanning i rusmiddelomsorgen (594) Videreutdanning innen kommunehelsetjenesten (594) Studium i administrasjon for kontoransatte i kirken (594) Videreutdanning i teori og metode i nettverksintervensjon (594) Videreutdanning i personalledelse (607) Videreutdanning for lærere i helse- og sosialfag i den videregående skolen (628) 3 års normert studietid/60 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall års normert studietid/20 vekttall års normert studietid/20 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studitid/10 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall Avslått DIAKONISSEHUSETS SYKEPLEIERHØGSKOLE (Se HøGSKOLEN FOR DIAKONI OG SYKEPLE1E) DRAMMEN HELSEPRAKTIKERHØYSKOLE 3-årig utdanning av helsepedagoger og Avslått helhetsterapeuter (486) DR. ARBOS FYSIKALSKE INSTITUTT 1 1/2-årig fysioterapiutdanning ( ) (151) Avvist DRONNING MAUDS MINNE (TRONDHEIM) 3-årig førskolelærerutdanning (495) 3 års normert studietid/60 vekttall Halvårsenheter 1 semesters normert studietid/10 vekttall Bilde med drama og musikk, De eldste førskolelærerbama, Drama, Forming, Førskolepedagogikk, Kristendomskunnskap I og II, Leikpedagogikk med veiledning, Mediekunnskap, Musikk, Musikk med fysisk fostring og drama, Norsk med bamelitteratur, Pedagogisk utviklingsarbeid og Spesialpedagogikk. Følgende halvårsenheter kan inngå som fordypningsenhet i den 3-årige førskolelærer-utdanningen: De eldste førskolelærerbarna, Drama, Kristendomskunnskap, Mediekunnskap og Musikk med fysisk fostring og drama. En

19 17 halvårsenhet som kandidaten har valgt som fordypning i grunnutdanningen, gir ikke samtidig separat godkjenning i en cand.mag.-grad. EDB-SKOLEN (Se NKI STIFTELSEN) ENCEFALON Studium i basismerlisinskefag (574) Avvist Avslått ERGOTERAPIUTDANNING (Se s. 36) ETTERUTDANNING FOR PREPARANTER 3 mdrs. kurs (347) Avvist ETTERUTDANNING I FAGLIG VEILEDN1NG FOR (469/481) Avslått FJELLHAUG SKOLER (Se NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND) FORSIKRINGSAKADEMIET Forsikringskandidateksamen(546) 1 års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall FOR-UT - Stiftelsen for naturlig friluftsliv Naturveglederstudium(581) Avvist FORSVARETS SKOLE I E- OG S-TJENESTE Det militære språkkursi russisk (114). Godkjent1 års norrnertstudietid/20vekttall som tilsvarenderussisk grunnfag. Det militære språkkus B i russisk (6 mndrs.kurs) Avvist (386) Det militære språkkursi russisk (kurstypeb)1 semesters normertstudietid/10vekttal1 (529). Gjelder kurs som starterprimo januar 1992 og senere FRIUNDERVISNINGEN I OSLO. Kurs i filmkunnskap(436) Avslått

20 18 FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE 2-årig utdnrming ved klinisk kjemisk Avslått sentrallaboratorium (149) FYSIOTERAPIUTDANNING (Se s. 36) GIMLEKOLLEN MEDIASENTER 1-årig utdannning (433) Avslått årig utdanning (revidert plan) Avslått GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE 2-årig økonomisk-administrativ utdanning (557) Avvist ; GOETHE-INSTITUT LeNEBURG (Statens lærerkurs/årskurs) 1-å:ig tysklærerkurs (85). 1 års normert studietid/20 vekttall Godkjent som tilsvarende tysk grunnfag. HANDELSAKADEMIET (Se BI SIII-IELSEN, OSLO HANDELSHØYSKOLE) HANDELSGYMNAS 1-årig sehetærskole (245) Avslått HANDELSHØYSKOLEN BI (Se BI S II-I I..SEN) HAUKELAND SYKEHUS AVDELING FOR VIDEREUTDANNLNG Videreutdanning i sykepleie av akutt kritisk syke Avvist (565) HUSFLIDSSKOLE 1-årig utdanning (112) Avvist HÆRENS INGENIØRHØGSKOLE Ingeniørutdanning, anleggslinjen (484) 2 års normert studietid/40 veknall

21 3-årig ingeniørutdanning, militærteknisk 3 års normert studietid/60 vekttall bygg- og anleggslinje (499). (Gjelder studiep1an av 1987 og senere.) 19 HÆRENS KRIGSSKOLE 3-årig utdanning (46) 3 semestres normert studietid/30 vekttall årig utdanning (128) 1 års norrnert studietid/20 vekttall HØGSKOLEN FOR DIAKONI OG SYKEPLEIE (Tidl. Diakonissehusets sykepleierhøgskole. Fra inkl. Betanien sykepleierhøgskole, Oslo) Etikk og livssyn (545) 1 semesters normert studietid/10 vekttall IFM WESTERDALS REKLAMESKOLE 2-årig utdanning (359) Avvist IHM BUSINESS SCHOOL (Se NKS-GRUPPEN) INDREMISJONSSELSKAPETS BIBELSKOLE 2-årig bibelseminar (78) Avslått årig musikklinje (333). Sperre mot musikk ved 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall Universitetet i Oslo. 2-årig musikklinje, musikkfaglig del (333). Sperre 1 års normert studietid/20 vekttall mot musikk. Kristendomsfaglig studium Avvist INGEMØRUTDANNING (Se s. 37) INSTITUTT FOR MARKEDSFØRING (Se BI S 111--lhLSEN,NORGES MARKEDSHØYSKOLE) INSTITUTET FOR HØGRE MARKNADSUTBILDNING (Se NKS-GRUPPEN, IH11 BUSINESS SCHOOL) INSTITUTT FOR SJELESORG, MOD1JM BADS NERVESANATORIUM 3 mndrs. pastoml-klinisk kurs Avvist

22 20 INVOLVERINGSPEDAGOGIKK 300-timers kurs (371) Avvist JORDSKIFTESKOLEN PÅ STEND 2-årig studium (543) Avvist Gjelder eksamener avlagt før 1993 KIRKENS FAMILIERÅDGIVNINGS STUDIEORGANISASJON 2-årig familieterapeututdanning (207) Avslått KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET 4 mndrs. saksbehandlerkurs for personer med Avslått høyere utdanning (365) KJØPMANNSINSTITUTTETS HØYSKOLE (KIH),. (Se cgså 1-årig butikklederstudium (429) Avslått årig diplomstudium (påbyggingsstudium) (429) Avslått KUNSTAKADEMIET I TRONDHEIM 4-årig utdanning (326) 4 års normert studietid/80 vekttall LEGEMIDDELFIRMAENE Registreringsprøven (229) Avvist LUFTFORSVARETS BEFALSKOLE FOR SAMBANDS- OG RADARPERSONELL (58) Avvist LUFTFORSVARET 1-årig befalsskole i etterretning og sikkerhet etter Avslått plan for 1982/83. (400) 1-årig systemoperatørutdanning (400) Avslått LUFTKRIGSSKOLEN 3-årig utdanning (56) 3 semestres normert studietid/30 vekttall årig utdanning (206) 1 års normert studietid/20 vekttall

23 Luftkrigsskolen, 1. avd. (479) 1 års nonnert studietid/20 vekttall Luftkrigsskolen, 2. avd. (479) 1 års normert studetid/20 vekttall LUTHERSK BIBEL- OG MENIGHETSSEMINAR 2-årig studium i kristendomskunnskap (377) 3 semestres normert studietid/30 vekttall Anbefalingen er betinget av at Menighetsfakultetets studieplan fortsatt legges til grunn, av at ordningen med ekstem sensor fra Menighetsfakultetet opprettholdes og av at eksamen er av samme vanskelighetsgrad som ved Menighetsfakultetet. Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplan fra 1979 og senere planer. Ønskes spesifisert godkjenning ved Universitetet i Bergen eller i Oslo, må eksamen fortsatt avlegges ved Menighetsfakultetet. LÆRERUTDANNINGSRÅDET 2 sommerkurs i spesialpedagogikk, 2. avdeling 1 semesters normert studietid/10 vekttall Trondheim (161). Godkjent som mellomfagstillegg i pedagogikk. MAHARISHI COLLEGE OF BUSINESS ADMIMSTRATION, NORWAY (MAHARISHI INTENATICL UNIVERSITY, NbRGE) "Two-year program in business-adrninistration" Avslått (384) Avslått årig siviløkonomgrad i internasjonal økonomi og Avslått ledelse med delfag i profesjonell kommunikasjon eller informatikk (444) 1-årig delfag/grunnfag i profesjonell Avslått kommunikasjon (444) 1-årig delfag/grunnfag i informatikk (444) Avslått årig utdanning i International Business (570) Avslått MARITIM UTDANNING (Se s. 37) MARKEDSFØRINGSSKOLEN (Se BI S 111-1LSEN, NORGES MARKEDSHØYSKOLE) MENIGHETSSEMINARENE I NORGE (Se også DEN NORSKE KIRKES MENIGHETSHØGSKOLE) 2-årig studium (361). Anbefalingen gjelder fra 1 års normert studietid/20 vekttall våren 1985 META - SENTER FOR KONFLUENT PEDAGOGIKK OG GESTALTVEILEDNING Kurs i gestaltveiledning (553) Avvist

24 22 METODISTKIRKEN 3-årig praktisk-teologisk seminar (398) 3 semestres normert studietid/30 vekttall Anbefalingen gjelder eksamen avlagt fra og med MISJONSSKOLEN I STAVANGER Kristendom og misjon grunnfag (168) Avslått MISJONSHØGSKOLEN I STAVANGER Kristendomskunnskap grunnfag (473) 1 års normert studietid/20 vekttall Kristendom og misjon (573) ' 1 semesters normert studietid/10 vekttall MONTESSORI ST. NICHOLAS COLLEGE, OSLO Utdanning i Montessori-pedagogikk Foundation course/advanced course (626) Avvist MUSIKKONSERVATORIENE (Se s. 38) NM DATAHØGSKOLEN (Se NKI STIFTELSEN) NKI FJERNUNDERVISNINGEN (Se NKI S ingelsen) NKI INGENIØRHØGSKOLEN (Se NKI S i11-.ftisen) NKI STIFTELSEN (Heri inngår EDB-skolen/Næringsakademiet, NHI-Datahøgskolen, NKI Datahøgskolen/Norsk Data-Institutt, NKI Fjernundervisningen,NKI Ingeniørhøgskolen,Norges Høyskole for Informasjonsteknologi(NHI), Norges Finanshøgskole, Norsk InformatikkInstituttog Saksbehandlerhøgskolen. Fra er NHI Datahøgskolenog NKI Ingeniørhøgskolenslått sammen til Den Polytekniske Høgskolen) EDB-SKOLEN/NÆRINGSAKADEMIET 1. avdeling (328) Avvist 1., 2. og 3. avdeling, EDB-kandidatstudiet(426) Avvist årigEDB-prosjektstudium(422) Avslått NEI-DATAHØGSKOLEN (Fra Den Polytekniske Høgskolen) 2-årig grunnutdanning,studieretn.for 2 års norrnertstudietid/40vekttall databehandling(383)

25 2-årig grunnutdanning, studieretn. for 2 års normert studietid/40 vekttall systernarbeid og prosj. (358) 1-årig påbyggingsstudium, Diplomstudiet (490) 1 års normert studietid/20 vekttall Adb-kandidatstudiet/2-årig deltidsstudium (451) 1 års normert studietid/20 vekttall NKI DATAHØGSKOLEN (Fra NHI-Datahøgskolen) 2-årig heltidsstudium (358) 2 års normert studietid/40 vekttall Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplan av 1984 og senere planer 2-årig deltidsstudium Avvist NKI-Datahøgskolens påbyggingsstudium. I års normert studietid/20 vekttall (3. studieår "diplomstudiet") (490) 2-årig deltids adb-studium etter studieplan av 1 års norrnert studietid/20 veknall og senere (451) NKI FIERNUNDERVISNINGEN 1 1/2-årig lederopplæring for helsepersonell (336) Avslått årig bedriftsøkonomstudiurn som heltids-/deltids- 1 års normert studietid/20 vekttall studium (478) Kurs i "Økonomi og ledelse" (541) 1 semesters normert studietid/10 vekttall Kurs i "Bedriftsøkonomi" (541) I semesters normert studietid/10 vekttall Høgskolestudium i ledelse og administrasjon for 1 års normert studietid/20 vekttall helse- og sosialsektoren (477) Kurs i "Ledelse for helse- og sosialsektoren" (540) 1 semesters normert studietid/10 vekttall (Ny betegnelse 1993: "Ledelse og organisasjon") Kurs i "Administrasjon for helse- og sosial- 1 semesters normert studietic1/10vekttall sektoren" (540) Skolefritidsordning, 1. halvårsenhet 1 semesters normert studietid/10 vekttall halvårsenhet 1 års normert studietid/20 vekttall Gjelder studieplan av 1992 og senere NKI INGENIØRHØGSKOLEN (Fra Den Polytekniske Høgskolen) Ingeniørutdanning fram til års normert studietid/20 vekttall årig ingeniørutdanning års normert studietic1/40vekttall årig ingeniørutdanning (vår 1991 og senere) 3 års normert studietid/60 vekttall C (527) NORGES HØYSKOLE FOR INFORMASIONSTEKNOLOGI (NIII) (Fra NHI-datahøgskolen) 2-årig studium (383) etter studieplan for perioden 1 års normert studietic1/20vekttall /88, dvs, med eksamen avlagt f.o.m. våren 87 Lo.m. våren 89 23

26 24 2-årig studium etter studieplan av 88/89, dvs. med 3 semestres normert studietid/30 vekttall eksamen avlagt våren årig studium etter studieplan av 89/90, dvs. med 2 års normert studietid/40 vekttall eksamen avlagt våren 91 og senere. 2-årig påbyggingsstudium (506) 2 års norrnert studietid/40 vekttall (gjelder bare for eksamen avlagt t.o.m. h-94) NORGES FINANSHØGSKOLE 2 1/2 årig studium/4 1/2 års kveldsstudium (507) Avslått NORSK INFORMATIKK INSTITUTT (Fra NH1) 2-årig gmnnutdanning i informatikk (421) 3 semestres normert studietid/30 vekttall 2-årig grunnutdanning i inforrnatikk (421) 2 års normert studietid/40 vekttall Gjelder eksamen avlagt etter studieplanen fra 1989 eller senere planer. Et 3. prosjektrettet år (421) Avslått 3. studieår etter studieplan av 1989 og 1 års normert studietid/20 vekttall senere studieplw1;.:r SAKSBEHANDLERHØGSKOLEN (tidl. NI-fis Saksbehandlerhøyskole for offentlig forvaltning) 2-årig deltidsstudium (538) 1 semesters normert studietid/10 vekttall (Gjelder bare for eksamen avlagt t.o.m. h-94) _ NKS-GRUPPEN (Heri inngår IHM Business School og NKS Høgskole) IHM BUSINESS SCHOOL Markedsøkonomutdanning (466) eller Markedsøkonom/reiseliv (563) Internasjonal markedsføring (561, 608) 1 års normert studietid/20 vekttall Avslått Avslått Avslått NKS-HØGSKOLE 2-årig studium i økonomi og ledelse (458) I-årig bedriftsøkonomstudium (første del av studiet ovenfor) (458) 1-årig lederopplæring i offentlig virksomhet (487) 1-årig studium i administrasjonsbehandling (467) Studieplan av 1988/89 og senere. Hatvårsenhet i bedriftsøkonomiske fag (515) 2 års normert studietid/40 vekttall 1 års normert studietid/20 vekttall 1 års normert studietid/20vekttall 1 semesters normert studietid/10 vekttall' 1 semesters normert studietid/10 vekttall brev fra KUF av heter det: "(...)eksamen fra ADB-studiet ved NKS Høgskole er godkjent i henhold til vedtak av 10. mars 1989 fram til 31. juli denne tiden gjelder det at studiet er godkjent som 1 års normen studietidf20 vekttall i en regional cand.rnag.-grad."

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Harald Hårfagresgt. 17 5020 BERGEN TLF. 55 90 14 60 FAX: 55 90 27 48 BERGEN, 01.10.1995 Til Universitetsrådets medlemsinstitusjoner Fakultetene/avdelingene

Detaljer

VEI I GJENNOM BESTEMTE GODTATTE SKOLER (alle utdanningene må være fullført og bestått):

VEI I GJENNOM BESTEMTE GODTATTE SKOLER (alle utdanningene må være fullført og bestått): Den gamle IMM-lista Immatrikuleringslista kan ikke lenger brukes for noen opptak. Vi beholder likevel lista til orientering, ettersom denne lista var grunnlag for immatrikuleringsvedtakene på andre måter

Detaljer

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN Rundskriv F-04-02 Saksnr. 98/5723 Ajourført per 31.12.02 Universiteter Vitenskapelige høgskoler Statlige høgskoler Kunsthøgskoler Private høgskoler Universitets- og høgskolerådet Norgesnettrådet Statens

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG SIDE 348 Forskrift om grader innen de historisk-filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag FORSKRIFT OM GRADER INNEN DE HISTORISK- FILOSOFISKE OG SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Fastsatt av Kollegiet 16. september

Detaljer

Forskrift om godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad fastsatt etter universitetslovens 49.

Forskrift om godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad fastsatt etter universitetslovens 49. INNLEDNING Godkjenning av siviløkonomtittelen på grunnlag av utdanning i Norge er knyttet til gjennomføring av siviløkonomstudiet ved et av de godkjente lærestedene; Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU,

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, SAMARBEIDSAVTALE mellom FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, og HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG om MASTERGRADSUTDANNING I FAGDIDAKTIKK I NATURFAG 1. KONTRAKTSDOKUMENT Dokumentene i denne

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Brukes Blackboard i dag? Bruk av Blackboard i 2006? Avd Studieprogramnavn stp JA NEI ant. stud. JA NEI LU 4-årig allmennlærerutdanning 240 x x LU

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Prosjektadministrasjon og prosjektledelse - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 Det gjøres følgende endringer 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning Første

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

VITNE ÅL. (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI. NHI-Datahogskolen. Oslo, den 1/6-19911 r

VITNE ÅL. (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI. NHI-Datahogskolen. Oslo, den 1/6-19911 r VITNE ÅL... 5 r (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI Hovedkarakter: 1.7 + rn NHI-Datahogskolen Oslo, den 1/6-19911 r Rektor Studiesjef Diplomstudiet

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

SG 40/06: Samarbeidsavtale mellom NTNU og HiST

SG 40/06: Samarbeidsavtale mellom NTNU og HiST Prosjektet Treårig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU og HIST STYRINGSGRUPPEN Møtet 10.11.06 Saksbehandler: JL SG 40/06: Samarbeidsavtale mellom NTNU og HiST Forslag til vedtak: Styringsgruppen slutter seg

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca

Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca 1 Eksamensprotokoll OAVH 1989-1992 B046 skap 4.1 2 Eksamensprotokoll OAVH Avd Hedmark og Oppland 1991-1996 3 Eksamen 1 og 2 gml.ordning

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80

.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80 ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 257.2120,6.$'0,1,675$7,97678',80 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 23. mars 1999. &$1'0$**5$'0('',3/20233*$9(,.2120,6.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA

FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA FORSKRIFT 18.06.2013 IKRAFTTREDELSE 01.08.2013 1 FORSKRIFT FOR OPPTAK VED HØYSKOLEN DIAKONOVA STUDENTREGLEMENT Innholdsfortegnelse 1. OPPTAK. 3 1-1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen -

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Kommunal Kompetanse inviterer til studiet OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen - Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer

KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer KR 16/03 Kvalifikasjonskrav for kantorer Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2001-2002)

St.meld. nr. 11 (2001-2002) St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 8. mars 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE SIDE 29 SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER VED UNIVERSITETENE I NORGE De fire universitetene i Norge; Bergen (UiB), Oslo (UiO), Trondheim (NTNU) og

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et fulltidsstudium som består av to moduler, hver på 15 studiepoeng. Progresjonen i studiet innebærer

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

F / Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til vedlagt liste Nr. Vår ref Dato F-01-14 13/3931-21.01.2014 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx. desember 2009 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer