Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN (TEL) (FAX)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN +47-55 90 27 37 (TEL) +47-55 90 27 48 (FAX)"

Transkript

1 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD NORWEGIAN COUNCIL OF UNIVERSITIES Til mottakere av NKU-liste HARALD HÄRFAGRESGT 17 N 5007 BERGEN (TEL) (FAX) #0, SAK9. Hegskolen i Hedmark ARK: 1. april /GB/ APR.1996,AKSR I\14 KOP!A-OCI TILLEGGSINFORMASJON TIL NKU-LISTE Vedlagt følger en oversikt over saker som ble henlagt, avvist, avslått eller anbefalt av NKU i perioden oktober-desember Vi ber om at ormlysnin(yene blir dsrihuert tl saksbehandlere eller andre som tidiaere rnott: NKU-liste. NKU ble nedlagt Spørsmål om eksamensrett for private høgskoler kan rettes til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet..spørsmål om fritak for del av grad rettes til den institusjon som skal skrive ut gradsvitnemål og spørsmål em faglig fmunnlag for videre påbygging rettes til den institusjon der det er aktuelt å videreføre studiet. V n g hilsen Per'&ybcii-g generalsekretær Kopi: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

2 TILLEGG TIL NKU-LISTE SAKER BEHANDLET HØSTEN 1995 STUDIUM/SKOLE MERKNADER MEDDELT BREV DATO DIAKONHJEMMETS HØGSKOLESENTER Videreutdanning i farnilieterapi, 2. år Henlagt* Teologisk-diakonale studier/ 1 års normertstudietid/20 vekttall kristendomskunnskap grunnfag(639) Ny studieplan for videreutdanning i barnevern (551) Ikke behandlet Ny studieplan for teori og metode i faglig veiledning (551) Ikke behandlet DEN POLYTEKNISKE HØGSKOLEN Saksbehandlerstudium Henlagt* ADB-kandidat, 1. og 2. semester (systemering 1 semesters normert studietid/ og programmering) (624) 10 vekttall ADB-kandidat, 3.og 4. semester 1 semesters normert studietid/ (administrativ databehandling) (624) 10 vekttall (Gjelder for eksamen våren 1997 og senere etter studieplan av 1994 og senere.) DRONNING MAUDS MINNE 2. avdeling spe,.;.aagogu:k Heni. FJELLHAUG SKOLER - MISJONSHØGSKOLEN Kristendomskunnskap grunnfag Avslått (1. år av 4-årig misjonærutdanning) (640) Gresk språk og gammatikk 1 semesters normert studietid/ (inngår i 4-årig misjonærutdanning) (641) 10 vekttall (Gjelder for eksamen etter studieplan 1995 og senere) HØGSKOLEN FOR DIAKONI OG VEILEDNING Studium i internasjonalt og tverrkulturelt helsearbeid (636) NORGES TAKSERINGSFORBUND Takstmannsskolen NORSK HØGSKOLE FOR HELHETSTERAPI 3-årig studium, ny søknad NORSK LÆRERAKADEMI Pedagogikk grunnfag/mellomfag - ny studieplan POLITIHØGSKOLEN 3-årig høgskoleutdanning (638) (Eksamen v-95 og senere) RUDOLF STEINERHØGSKOLEN Lærerutdanning (631) VAREHANDELENS HØGSKOLE Påbygningsstudium i strategisk ledelse (637) Gjelder eksamen v-95 og senere. Avslått Henlagt* Henlagt* Henlagt* års normert studietid/40 vekttall Avvist års normert studietid/20 vekttall *) I disse sakene var ikke de nødvendige opplysninger kommet til NKU tidsnok til at faglig vurdering kunne ferdigstilles i løpet av NKUs gjenstående funksjonsperiode. NKU ble nedlagt

3 NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKIENNING AV EKSAMENER (NKU) Harald Hårfagresgt BERGEN TLF FAX: Til Universitetsrådets medlemsinstitusjoner Fakultetene/avdelingene Kirke-, utdannings- og forslalingsdepartementet Universitets- og høgskoleavdelingen Grunnskoleavdelingen, Seksjon for forvaltning Videregående avdeling Lærerutdanningsrådet Ingeniørutdanningsrådet Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Statens utdanningskontorer Statens lånekasse for utdanning Arbeidsdirektoratet till,tt-k-e-.4/l, BERGEN, Vedlagt oversender vi åjourført liste over skoler/studier som har vært vurciertmed nent)iikk på Intak ior en vagin deiav en universitets- eller høgskolegrad, og skoler/studier som for tiden er under vurdering for et slikt fritak. Det norske universitetsråd gjorde i møte et vedtak, der det blant annet heter. "Enkeltstudier ved de regionale høgskoler (d.v.s. de av de regionale høgskoler som ble ført inn under daværende Lov om eksamener og grader ved universiteter og høgskoler, vår anmerkning), bør uten særskilt vurdering og koordinering hilme gi fritak for deler av cand.mag.-graden ved universitetene etter tid-for-tid prinsippet. Universitetsrådet forutsetter at spørsmålet om faglig tilpassing overlates til den enkelte institusjon." Dette medfører at utdanning ved de skolene som ved kgl. res. av ble ført inn under eksamensloven og har fått rett til selv å utstede cand.mag.- vitnemm, er tatt ut av NKU-listene. Dette gjelder følgende skoler: Distriktshøgskolene Ingeniørhøgskolene De pedagogiske høgskolene Kommunal- og sosialhøgskolene Norsk Journalisthøgskole Statens bibliotek- og informasjonshøgskole (tidl. Statens Bibliotekhøgskole) Norges Musikkhøgskole. Om utclanningen ved disse skolene sbev departementet i sitt brev til institusjonene: "Utgangspunktet er at en eksamen er gyldig uansett når den er tatt. Hovedprinsippet i reglementet er at en utdanning skal telle i forhold til normert studietid for studiet. I de siste årene er det foretatt betydelige endringer såvel i studie- og fagplaner som i opptaksgrunnlaget ved høgskolene. Nye skoler har fått høgskolestatus. Departementet vil ikke legge avgjørende vekt på om det har vært stilt formelt krav om artium som opptaksgrunnlag ved skoler som på det tidspunkt ikke hadde høgskolestatus. Dersom utdanningen i hovedtrekk hadde samme faglige innhold eller har ført fram til samme faglige nivå, skal utdanningen godkjennesfullt ut. Vi mener dette bør gjeldef. eks. barnevernslinjenved sosialhøgskoleneog for to-årig førskoletærerutdanning. Fireårigallmenntærerutdanning førteframtil sammenivåsomto-åriglærerutdanning og teller to år, slik somdenne.

4 Ingeniørutdanning ved ingeniørhøgskole skal telle med to år. Ett-årig påbygningsår ved ingeniørhøgskolen kan telle med inntil ett år dersom påbygningsåret er en videreutdanning uten faglig overlapping i forhold til grunnutdanningen. Tre-årig ingeniørutdanning ved de tidligere tekniske skolene, skal også telle med to år, ettersom denne utdanningen førte fram til samme nivå som dagens to-årige ingeniørutdanning. Eldre to-årig utdanning ved de tekmiske skolene, dvs, utdanning fra før omleggingen i 1960-årene, må vurderes særskilt, og kan foreløpig ikke telle med i cand.mag.-graden. For en del studier er studietida blitt utvidet. Dette gjelder bla. lærerutdanning, journalistutdanning og bibliotekarutdanning. I disse tilfelle må studiene telle ut fra normal studietid da eksamenene ble tatt. Dette må den høgskolen som skriver ut vitnemål, passe på: Med virkning fra 1.juni 1989 ble Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen (tidl. Bergen kunsthåndverkskole) og Statens håndverks- og kunstindustriskole ført inn under eksamensloven. Disse to skolene er sammen med de ovennevnte høgskolene nå lagt inn under universitetslovens kap. 11. Statens kunstakademi var omfattet av eksamensloven av 1970, og NKU har ikke vurdert utdanning derfra. I henhold til brev av fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, skal utdanning fra Statens Kunstakademi gi samme uttelling som utdanning fra Vestlandske kunstakademi og Kunstakademiet i Trondheim, dvs. uttelling etter prinsippet. Med virkning fra 20. juni 1991 er også de statlige helsefaghøgskolene, de maritime høgskolene, de statlige rnusikkonservatoriene, Statens næringsmiddeltekniske høgskole og Norsk hotellhøeskole lagt inn under universitetslovens kapittel 11 og har tått anledning selv a inste,de cand.mag.-vanemai. jisse skolene er nærmere informasjon om uttelling for utdanning og videreutdanning ved disse skolene, viser vi til brev med vedlegg av fra departementet. Et kort utdrag med de viktigste uttellingene står bakerst i NKU-listen. Alle anbefalinger fra NKU gis nå i normert studietid (som kan måles i tidsenheter eller vekttall, der 20 vekunll tilsvarer 1 års norrnert studietid). Det kan settes sperre mot visse fagkombinasjoner, men slike sperrer er bare unntaksvis tatt med i denne oversikten. Eventuell sperre mot andre fag/fagkombinasjoner avgjøres av den vitnemålsutskrivende institusjon. At en student oppnår fritak på grunnlag av et studium tatt ved en annen institusjon, innebærer imidlertid ikke at han/hun uten videre kan bygge videre på dette studium, det vil si innpasse det i et videregående studium (mellomfag, storfag, hovedfag e.1.) Spørsmålet om slik innpassing avgjøres av de enkelte institusjoner. Se for øvrig studiehåndbøkene fra de enkelte institusjonene/fakultetene. I denne utgaven av NKU-listen er de ulike utdanningers saksnummer tatt med (tallet i parentes etter navnet på utdanningen). Leder for NKU for perioden er fakultetsdirektør Eivind Buanes, Universitetet i Bergen. Sela-etær for utvalget er førstekonsulent Guri Bakken. Dersom noen har spørsmål eller kommentarer til innholdet eller presentasjonen i den vedlagte listen, kan de ta kontakt med utvalgets sekretær. For NKU Eivind Buanes Leder Guri Bakken Sela-etær

5 1NNHOLD: Mandat og retningslinjer for NKU s. 4 Ferdigbehandlede søknader om fritak for ekstern utdanning s. 8 Utdanninger som har fått endret uttelling etter utvidelsen av universitetslovens kap. 11 s. 36 Søknader under behandling s. 41

6 4 MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Vedtatt av Det norske universitetsråd i styremøte 10. oktober Justert i styremøte 12. desember I. MANDAT NKU skal være universitetsrådets rådgivende organ når det gjelder vurdering av utdanning ved norske utdanningsinstitusjoner utenfor virkeområdet av universitetslovens kap. 11 (nedenfor kalt eksteme institusjoner). NKU kan på forespørsel fra intern eller ekstern institusjon vurdere eksamen/fullført utdanning ved ekstern institusjon med henblikk på fritak for del av universitets- eller høgskolegrad. Eventuell innpassing for videre studier ved universitet eller høgskole forutsetter avlagt eksamen og foretas ved vedkommende universitet eller høgskole. NKU kan på forespørsel fra departementet foreta vurderinger som grunnlag for departementets godkjenning av eksamener og grader etter privathøgskoleloven. Utdanninger ut over 60 vekttall kan ikke inngå som del av cand.mag.-grad, og vil derfor ikke bli vurdert av Heller ikke utdanninger av mindre omfang enn et halvt års normert studietid (10 vekttall) vil bli vurdert av NKU kan også vurdere andre spørsmål som utvalget blir forelagt av Universitetsrådet eller som utvalget selv mener bør avklares. H. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID NKU skal ha følgende sammensetning: - en representant fra hvert av de fire universitetene - en representant fra de vitenskapelige høgskolene - to representanter fra det regionale høgskolesystem - en representant fra hver av studentorganisasjonene NSU og DUK Det oppnevnes personlige vararepresentanter for medlemmene. Representantene fra universitetene og de vitenskapelige høgskolene oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra medlemsinstitusjonene. Representantene fra det regionale høgskolesystemet oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra de etablerte nasjonale organer. Representanter fra studentorganisasjonene oppnevnes av Universitetsrådets styre etter forslag fra henholdsvis NSU og DUK. Leder og nestleder i utvalget oppnevnes av Universitetsrådets styre. Medlemmene i NKU oppnevnes for en periode på 3 år, med unntak av studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år om gangen. RETNINGSLINJER 1. NKUs behandling NKUs behandling baserer seg på skriftlig dokumentasjon fra den eksterne institusjon. NKU kan be om nødvendig tilleggsinformasjon.

7 Når institusjoner på forespørsel fra NKU ikke leverer nødvendig informasjon innen en gitt frist, vil søknaden bli henlagt NKU varderer bare hele utdanninger, d.v.s. tilbud som i en studieplan fremstår som en frittstående og avsluttende enhet. Eventuelt fritak/innpassing av deler av NKU-godkjente utdanninger/eksamener vurderes ved den enkelte institusjon der søkeren vil videreføre sin utdanning NKU vil innhente faglige konsulentuttalelser i det omfang som er nødvendig for utvalgets arbeid. Der det er hensiktsmessig, bør konsulentuttalelsene om mulig gis av en kommisjon. Utvalget kan også innhente unalelser f.eks. fra nasjonale fagråd. Hvis opphold ved utenlandske institusjoner inngår, kan NKU støtte seg til nasjonale akkrediteringer eller internasjonale samarbeidsavtaler. Egne vurderinger av utenlandske institusjoner er ikke aktuelt NKUs anbefaling om godkjenning blir normalt gitt etter tid-for-tid-prinsippet, likevel slik at 1) det kan settes sperre mot andre fag og 2) det kan gis avkortning i fritaksomfanget når faglige grunner tilsier dette. Fordi de forskjellige reglementer har ulike bestemmelser om de enkelte komponenters størrelse og art, vil fritakets omfang kunne variere fra det ene reglement til det andre. NKU behandler imidlertid søknadene med henblikk på øvre grense NKU kan uten faglig vurdering avvise søknader av formelle grunner, se pkt NKIJ kan avslå søknader på faglig grunnlag Søknader som feil i NKUs saksbehandling kan påvises. Søknader som blir avvist etter pkt kan tas opp til ny vurdering når avvisningsgrunnlaget er bortfalt NKUs anbefalinger rapporteres til Universitetsrådets generalselmtær. Denne skal forelegge anbefalingene for Universitet.srådets medlemsinstitusjoner for eventuelle merknader før de kan betraktes som endelige. NKUs saksnotat samt kommisjonens eller fagrådets vurderinger kan på forespørsel gjøres tilgjengelig for søkerinstitusjon, departementet eller Universitetsrådets medlemsinstitusjoner. På forespørsel kan også uttalelser fra enkeltkonsulenter bli gjort tilgjengelige i anonymisert versjon Når det gjelder fritak og innpasning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, ligger den formelle avgjørelsesmyndigheten til avdelinger/fakultetsråd ved den enkelte institusjon, jfr. universitetslovens 53, 1. ledd. Imidlertid er det en forutsetning for at NKUs virksomhet skal fungere etter intensjonene i utvalgets mandat at medlemsinstitusjonene følger en enhetlig praktisering av NKUs vedtak når endelig vedtak er gjort. Forøvrig forutsetter departementet at andre høgskoler også følger NKUs anbefalinger for fritak som universiteter og vitenskapelige høgskoler Dersom søkerinstitusjonens studiereglement gir hjemmel for innpassing av prøve eller eksamen avlagt ved annen institusjon, kan slik innpassing kun gis på grunnlag av prøver eller eksamener avlagt ved institusjon innenfor gyldighetsområdet av universitetslovens 11 eller som inngår i ekstern utdanning godkjent av NKU. I sist nevnte tilfelle vil det maksimale fritaksomfanget NKU har fastsatt for den utdanningen som innpasses, angi innpassingens maksimale omfang Ved vurderinger som NKU foretar for departementet i forbindelse med eksamensrett etter privathøgskoleloven, kommer eventuelle retningslinjer som departementet måtte fastsette til anvendelse. Eventuelle klager når det gjelder vurderinger i forbindelse med privathøgskoleloven må rettes til departementet. 2. Krav til institusjonen Institusjonen forutsettes i utgangspunktet å drive høgre utdanning som en selvstendig virksomhet. Institusjon som er etablert for å drive undervisning på videregående skoles nivå, vurderes ikke av NKU Før NKU igangsetter en faglig vurdering av undervisningsopplegget, må følgende forhold være dokumentert:

8 NormalkTavet til opptak av studenter skal være generell studiekompetanse Institusjonen skal normalt ha en faglig/pedagogisk leder og en faglig stab med minimumskompetanse tilsvarende amanuensis/ høgskolelektor samt en tilfredsstillende administrasjon. Den faglige staben må ha en størrelse og sammensetning som står i rimelig forhold til institusjonens studenttall og studieplaner. Timelærere kan komme i tillegg. Studier med et omfang som nærmer seg grader ved universitet eller vitenskapelig høgskole forutsetter tilsvarende bemanning, kompetansenivå og forskningsmulighet for den faglige staben som ved disse institusjonene. Tilsetting i faste undervisningsstilinger skal skje på grunnlag av innstillinger fra en oppnevnt sakkyndig komite etter samme prosedyre som ved universiteter og høgskoler Det skal benyttes to sensorer ved alle avsluttende eksamener, hvorav en som ikke er tilknyttet institusjonen. Sensorene må ha kompetanse minst tilsvarende det som kreves av læreme i faget. Skolens sensorstab bør ha et rimelig innslag av personer som enten underviser eller har erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/statlig høyskole Institusjonene må disponere det utstyr og de lokaliteter som undervisningen krever Dersom ett eller flere av kravene ovenfor ikke er tilfredstillende dokumentert, kan søknaden avvispfaglig vurdering. 3. Krav til studieplan. Studieplanen skal inneholde opplysninger om: 3.1. Studiets mål, dvs hva studiet tar sikte på å tilføre studenten Eventuelle forkunnskapskrav ut over de som ligger i det reglementsfestede ktavettil studiekompetanse Studiets innhold, med fag-/emnespesifikasjon og pensumoversikt. Pensum bør i hovedsak være basert på offentlig tilgjengelig litteratur. Ved studier ut over 1 års varighet, eller når et studium bygger videre på et annet, bør det være en faglig progresjon/fordypning, og ikke bare fortsatte breddestudier Studieformene, dvs, hvordan formidling og tilegning av kunnskaper, ferdigheter og holdninger er tenkt ivaretatt, gjennom f.eks. forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, prosjektoppgaver, gruppearbeid m.v. Normalt bør utdanningen kreve en høy grad av egeninnsats og selvstendig arbeid fra studentenes side. Det er viktig at studieforrnene søker å utvikle en kritisk faglig holdning hos studentene. Omfanget av den lærerledede underviskal kvantifiseres Eksamensordningen, som må være tilpasset det mål som er satt for studiet. Med det som utgangspunkt vil vurderingen bl.a. gå på om det er tale om en ensidig kunnskapsprøve, om det kommer inn et vurderende og/eller syntetiserende element, om prøving av ferdigheter inngår, der dette er relevant ut fra målet for utdanningen. Det er en forutsetning at det inngår en større individuell prøving, og at dette fremgår av studieplanen Som vedlegg til studieplanen skal følge: Oversikt over lærere, faste og engasjerte, med oppgave over stillingsbrøk, utdanning, undervisning- og annen yrkeserfaring, samt undervisningsområde i det opplegget søknaden gjelder Tilsvarende oversikt over sensorer som over lærere Eksempler på eksamensoppgaver for de ulike eksamensenhetene Dersom noen av kravene ovenfor ikke er tilfredsstillende dokumentert, vil NKU be søker om tilleggsopplysninger.

9 7 4. Krav til gjenaomføring Vanligvis vil NKU behandle søknader om godkjenning av igangværende eller avsluttede studietilbud, og minst ett kull studenter må ha sluttført sin utdanning Når departementet fmner det nødvendig, kan NKU foreta en forhåndsvurdering av et undervisningsopplegg etter privathøgskoleloven før det settes i gang. I så fall forutseues søkerinstitusjonen uoppfordret å sende NKU rapport om gjennomføringen når første kull er uteksaminert. NKU vil da vurdere om planene kan sies å være tilfredsstillende realisert før anbefaling om fritak for del av universitets- eller høgskolegrad blir gitt Anbefaling om fritak gjelder normalt uten tidsavgrensning, med mindre slik avgrensning er angiu spesielt i vedtaket. NKIJ forutsetter imidlertid kontinuerlig vedlikehold og oppdatering av undervisningsopplegget. Hvis dette ikke gjøres, kan NKU oppheve tidligere anbefaling om fritak for del av universitets- eller høgskoleuttlanning. Dersom det foretas vesentlige endringer i utdanningen på noen av de punktene som inngår i anbefalingsgrunnlaget, skal det gis melding til NKU. Utdanningen vil da bli vurdert på nytt, med den følge at tidligere vedtak kan endres, og gjeldende fritak dermed gjøres tklqavgrenset. Ved omorganisering av studier bortfaller tidligere NKU-godkjenninger, og godkjenning av en utdanning kan ikke overføres til annen institusjon uten samtykke av NKU Institusjoner med utdanninger godkjent av NKU kan tilby samme utdanning desentralt, forutsatt at dette skjer innenfor rammen av den godkjenningen som er gitt. Er det derimot tale om etablering med lokal ledelse, egne lærerkrefter eller endret undervisningsopplegg, må det enkelte desentrale tilbud søkes godkjent. Dersom dette ikke er gjort, og NKU finner at et desentralt tilbud ikke oppfyller ktavene, vil gjeldende godkjenning kunne oppheves. 5. Ikrafttreden Mandat og retningslinjer for NKU som besktevetovenfor tar til å gjelde fra , og opphever alle tidligere gitte mandat og retningslinjer for NKU.

10 8 FERDIGBEHANDLEDE SØKNADER OM FRITAK FOR EKSTERN UTDANNING PR STUDIUM ANBEFALT FRITAK FOR DATO DEL AV UNIVERSITETS- ELLER HØGSKOLEGRAD AFF (ADMINISTRATIVT FORSKNINGSFOND) Program i ledelse og organisasjonsforståelse (517) Avvist ANSGARSK OLEN ANSGAR BIBELSEMNAR 2-årig utdanning (387) ANSGAR BIBELINSTIT1JTT 2-årig utdanning i kristendomskunnskap (489) (Studieplan 1990 eller senere.) Sperre mot kristendomskunnskap ved Ui0. Avvist års normert studietid/20 vektiall ANSGAR TEOLOGISKE SEMINAR (Tidl. Det norske misjonsforbunds teologiske seminar) 4-årig teologisk seminar (98) Ayslått årig teologisk seminar. 2 års norrnert studietid/40 vekttall Gjelder eksamen avlagt etter august 1981 (338) Fagstudium i kristendomskunnskap, 1. år (610) 1 års normert studietid/20 vekttail Gjelder revidert studieplan av 1994 og senere. Videregående studium i ktistendomskunnskap 3 semesters normert studietid/30 vekttall (1. studieår + 10 vt. videreg. studier.) Gjelder revidert studieplan av 1994 og senere. Fageksamen 40 vekttall i kristendomskunnskap Avslått (1. studieår vt. videreg. studier.) AVISAKADEMIET (232) Avslått S BALLETTINSTITUTTET (Se DEN NORSKE BALLETTHØYSKOLE) BANKAKADEMIET (Se BI S111-1ELSEN) BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 4-årig utdanning etter studieplan for (102) 1 års normert studietid/20 vekttall årig diplomkurs i teologi (327). Sperre mot 2 års normert studietid/40 vekttall eksamener i kristendomskunnskap. Gjelder for studieplan av 1973 og senere.

11 9 BARRAT DUE'S MUSIKKINSTITUTT 3-årig faglærerutdanning i musikk etter studieplan 3 semestres normert studietid/30 vekttall for årene (411) 3-årig faglærerutdanning i musikk etter studieplan 3 års norrnert studietid/60 vekttall av 1980 og senere. BEDRIFTSØKONOMISK INSTITUTT (BI) (Se BI STIFTELSEN) BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE arkitektutdanning (476) ' 5 års normert studietid/100 vekttall BERGEN DIAKONISSEHJEMS SYKEPLEIERHØGSKOLE : (Senter for diakoni og veiledning) Videreutdanning i veiledning for helsepersonell, Avslått studieenhet, etter plan for 1987/88 (443) Studieplan av 1990/91 og senere 1 semesters normert studietid/10 vekttall Videreutdanning i veiledn., 2. studieenhet (618) 1 semesters normert studietid/10 vekttall Gjelder studieplan av 1994/95. Bygger på 1. studieenhet. BERGENS HANDELSGYMNASIUM 2- årig økonomisk - administrativ utdanning (290) 3 semestres normert studietid/30 vekttall BERGEN HUSFLIDSSKOLE Årskurs (341) Avvist BERGEN KUNSTHÅNDVERKSKOLE (Nå: STATENS HØGSKOLE FOR KUNSTHÅNDVERK OG DESIGN SHKD) 3-årig utdanning for brukskunstnere (51) 1 års normert studietid/20 vekttall (studentene må ha minst 10 års forutgående utdanning) 3-årig studium + I påbyggingsår (diplomstud.)(51) 3 semestres normert studietid/30 vekttall (Utdanning tatt etter juni 1989 gis uttelling etter tid-for-tid prinsippet.) BETANIEN SYKEPLEIERHØGSKOLE, BERGEN Videreutdanning i personalutvikling og ledelse (603) Avslått

12 10 BI STIFTELSEN (Heri inngår Bankakademiet, BI Høyskolene, Handelshøyskolen BI, Norges Markedshøyskole, Oslo Handelshøyskole, Oslo Markedsføringshøyskole) BANKAKADEIVilET 1. og/eller 2. avd. (309) Avslått avdeling (309) 3 semestres normert stuclietid/30vekttall Bankfaglig eksamen etter stuclieplan for 1988/89 1 års norrnert studietid/20 vekttall eller senere (488) Bankøkonomeksamen m/diplomoppgave (488) 2 års norrnert studietid/40 vekttall (Forutsetter bankfaglig eksamen eller tilsvarende) Grunnstudium bank, integrert modell (612) 1 års normert studietic1/20vekttall (Studieplan av 1991) Bankøkonomstudium, integrert modell (612) 1 års normert studietid/20 vekttall (Studieplan av Bygger på grunnstud.) Bankstudier, fjernundervisningsmodell (616) studieår 1 års normert studietid/20 vekttall studier studieår 1 semesters normert studietid/10 vekttall Gjelder studieplan av 1994/95 og senere. Bankstudier, heltidsstudium (627) studieår (tilsv. BIs bedriftsøkonomstudium) studieår (bankkandidat) studieår (bankøkonom) Gjelder studieplan av 1994/95 og senere. 1 års normert studietid/20 vekttall 1 års normert studietid/20 vekttall 1 års normert studietid/20 vekttall BI HØYSKOLENE/HANDELSHØYSKOLEN BI 3-årig diplomstudium (33) (Se også nedenfor under siviløkonomstudium, 382) 3 semestres normert studietid/30 vekttall årig aftenskolestudium (33) Avslått årig dagskolestudium (33) 1 års normert studetid/20 vekttall i 3-årig revisorstudium (335) 3 års normert studietid/60 vekttall Studiekurs i administrasjon (285) Avvist Bedriftsøkonomstudiet enten som 2-årig 1 års normert studietid/20 vekttall kveldsstudium (plan av 1983/84) eller 1-årig dagstudium (322) 3 semesters studium i bedriftsøkonomi (354) 3 semestres normert studietid/30 vekttall "Mellomfag" i bedriftsøkonomi (434) Avslått (Bedriftsøkonomstudiet + 1. halvår av 2. studieår i høgskolekandidatstudiet etter studieplan av 1993) 4-årig siviløkonomstudium (382) Inntil 8 semestres normen studietid/80 vekttall For kandidater som kan frarnlegge bekreftelse på

13 retten til siviløkonomtittel sammen med vitnemål for bestått fullstendig og integrert 3-årig diplomøkonorn i perioden anbefales fritak for inntil 6 semestres normert studietid/60 vekttall Delfag i språk (5 vekttall) og metode (5 vekttall) Avslått som inngår i 2-årig høgskolekandidatstudium og studiekurs (10 vekttall) som inngår i 3-årig diplomøkonomstudium (434) Høyskolekandidatstudiet (434) 2 års normert studietid/40 vekttall Anbefalingen gjelder eksamener avlagt våren 1991 og senere. (Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, gis det maksimalt 50 vekttall ved kombinasjon med sosialøkonomi i en cand.mag.-grad.) Diplomøkonomstudiet (434) 3 års normert studietid/60 vekttall Anbefalingen gjelder eksamener avlagt våren 1991 og senere. (Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, er det sperre mot kombinasjon med sosialøkonomi i en cand.mag.-grad.) Eiendomsmeglerstudiet (558) 2. avdeling 1 års normert studietid/20 vekttall (1. avdeling er identisk med bedriftsøkonomstudiet) Semesteremner i økonomi, administrasjon og ledelse Avvist (559) år av 3-årig studium i reiseliv (588) 1 års normert studietid/20 vekttall (1. år er identisk med bedriftsøkonomstudiet) år av 3-årig studium i reiseliv (588) 1 års normert studietid/20 vekttall årig studium i kommuneøkonomi og -forvaltning 1 års normert studietid/20 vekttall (617) NORGES MARKEDSHØYSKOLE (NMH) (Her inngår også Institutt for markedsføring (IFM) og Markedsføringsskolen) (tfm) Diplomeksamen i markedsføring (2 1/2-årig 1 års normert studietid/20 vekttall deltidsstudium)(100). Anbefalingen gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ Diplomeksamen i markedsføring og markeds- 1 års normert studietid/20 vekttall kommunikasjon (1-årig heltidsstudium) (332). Anbefalingen gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ /2-årig studium i informasjon og samfunns- 1 års normert studietid/20 vekttall kontakt med diplomoppgave (369) "Mellomfagstillegg" i markedskommunikasjon (379) 1 semesters normert studietid/10 vekttall /2-årig studium i informasjon og samfunns- 3 semestres normert studietid/30 vekttall kontakt og "mellomfagstillegg" i markedskommunikasjon (379) 11

14 (NMH) 1 1/2 årig studium i internasjonal markedsføring 1 års normert studietid/20 vekttall (eksportøkonomstudiet), Tyskland (356). Anbefalingen gjelder studieplanen fra 1980 og senere planer. Eksportøkonomstudium, Frankrike. Anbefalingen 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall gjelder utdanning gitt i samarbeid med Ecole Superieure de Commerce de Grenoble og Ecole Superieure de Commerce de Nantes 1 1/2-årig Eksportøkonomstudium, Spania (564) 3 semestres normert studietid/30 vekttall Anbefalingen gjelder studium ved ESADE 1 1/'2-årig Eksportøkonomstudium, Storbritannia 3 semestres normert studieridf30 vekttall (564). Anbefalingen gjelder studium ved Leeds Polytechnics. Markedsøkonomstudiet med diplomoppgave (450) 1 års normert studietid/20 vekttall år i det 4-årige sivilmarkedsførerstudiet. 1/2-årig sivilmarkedsøkonomtillegg Avslått L 12 Grunnfag i markedsøkonomi (450)1 års normert studietid/20 vekttall (Fra srudieret 19;3;;-+ av grunnfag i bedriftsøkonomi ved BI. Bare ett av fagene kan inngå i en universitets- eller høgskolegrad.) Mellomfagstillegg i markedskommunikasjon (450)1 semesters normert studietic1/10vekttall (Gjelder for eksamener avlagt t.o.m. v-93. Se nedenfor.) re, Mellomfagstillegg i informasjon og samfunns- 1 semesters normert studietid/10 vekttall kontakt (450) (Gjelder for eksamener avlagt t.o.m. v-93. Se nedenfor.) Bare ett av mellomfagstilleggene kan inngåi en universitets- eller høgskolegrad. Grunnfag i markedsføring (450) 1 års normert studietid/20 vekttall Gjelder eksamener avlagt t.o.m. desember Erstattet av Markedsføring og internasjonalisering, se nedenfor. Mellomfagstillegg i markedsføring Avslått Grunnfag i markedsføring og internasjonalisering 1 års normert studietid/20 vekttall (599). Gjelder studieplan av 1993 og senere. Mellomfag i markedsføring og internasjonalisering Avslått (599) 1-semesters studium i markedsføring og inter- 1 semesters normert studietid/10 vekttall nasjonalisering (606). Studieplan av 1993 og senere. 1-årig studium i markedsføring, intemasjonalisering 1 års normert studietid/20 vekttall og ledelse (613). Studieplan av 1993 og senere. Grunnfag i markedskommunikasjon (450) 1 års normert studietic1/20vekttall (Godkjent som variant av grunnfag i markedsføring)

15 13 Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt (575)1 års normert studietid/20 vekttall (Gjelder for eksamener fra NM1-1våren 1990 og senere.) (Godkjent som variant av grunnfag i markedsføring) For nye studieplaner for studiedret og senere gjelder følgende: Grunnfag i markedskommunikasjon (450)1 års normert studietid/20 vekttall Grunnfag i markedskommunikasjon + 3 semestres normert studietid/30 vekttall mellomfagstillegg i markedskommunikasjon (Mellomfagstillegget har ingen separat anbefaling) 2-årig studium i markedskommunikasjon (620) 2 års normert studietid/40 vekttall Gjelder studieplan av 1992 og senere. Deler av studiet kan ikke kombineres med noen del av studium i informasjon og samfunnskontakt i en universitets- eller høgskolegrad.' Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt (575) 1 års normert studietid/20 vekttall Grunnfag i informasjon og samfunnskontakt +3 sernestres norrnert studietic1/30vekttall mellomfagstillegg i informasjon og samfunnskontakt (Mellomfagstillegget har ingen separat anbefaling) årig studium i informasjon og si,--nunnskonakt 2 irs normen siudieddi4c)veuii (621) Gjelder studieplan av 1992 og senere. Deler av studiet kan ikke kombineres med noen del av studium i markedskommunikasjon i en universitetseller høgskolegrad. 2-årig studium i markedsføring og ledelse (602) (Sivilmarkedsførerstudiets 3. og 4. år.) Gjelder studieplan av 1993 og senere planer. (S111- ELSEN MARKEDSFØRINGSSKOLEN) 2-årig utdanning med bestått diplomprøve (72) 2 års normert studietid/40 vekttall års normert studietid/20 vekttall årig utdanning i markedsføring og administrasjon 1 års norrnert studietid/20 vekttall (Studiene er et 2-årig kveldsstudium, alternativt 1- årig heldagsstudium. I tillegg kommer arbeidet med diplomoppgaven) Anbefalingen for deltidsstudiet gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ Anbefalingen for heltidsstudiet gjelder til og med eksamen avlagt etter studieplan for 1989/ OSLO HANDELSHØYSKOLE (Tidligere Hande1sakademiet) 3-årig studium i økonomisk-administrative fag (188) 3 semestres normert studietid/30 vekttall år av 3-årig utdanning (188) Avvist årig økonomiskiadministrativt studium (404) I semesters normert studietic1/10vekttall (bedriftsøkonomi). Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplanen fra 1988/89 eller senere planer. Revidert studieplan (404). Anbefalingen gjelder 1 års normert studietid/20 vekttall for eksamen avlagt etter studieplanen for 1990/91 og senere planer.

16 4-årig handelsøkonomstudium (427) 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall Midlertidig anbefaling. Erstattet av nytt vedtak: avdeling (3 år) (536) 2 års normert studietid/40 vekttall Gjelder studieplan 1990/91 og senere planer. avdeling (554) Ikke vurdert. Søknaden ble trukket av Oslo Handelshøyskole i brev av OSLO MARKEDSFØRINGSHØYSKOLE Markedsøkonomstudiet (535) Avslått Markedskandidatstudiet (535) Avslått Diplommarkedsstudiet (535) Avslått BREIVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE (TROMSØ YRKESSKOLE) 1-årig utdanning for biokjemiteknikere (130) Avslått 1-årig påbyggingskurs i miljøteknikk (592) Ayvist BUP KARASJOK Utdanningsprogram i transkulturell forståelse (587) Avvist DATAHØGSKOLEN, NORSK DATAINSTITUTT (Se NKI S111--1hLSEN) DEN NORSKE BALLETTHØYSKOLE (Tidligere Ballettinstituttet) 2-årig utdanning ( ) (141) 1 års normert studietid/20 vekttall årig utdanning ( ) (141) 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall ' 3-årig faglærerutdanning 3 års normert studietid/60 vekttall DEN NORSKE KIRKES MENIGHETSHØGSKOLE (Fra del av Høgskolen i Stavanger) 2-årig studium 1 års nonnert studietid/20 vekttall (Felles første år med valg i annet år mellom administrasjons- og kommunikasjonslinje) (468) 2-årig studium 1 års normert studietid/20 vekttall DET INTERNASJONALE SOMMERUMVERSITET I KRISTIANSAND Utdanningsprogrammet The European Academy Avslått (534)

17 ' DET NORSKE MISJONSFORBUNDS TEOLOGISKE SEMINAR (Se ANSGARSKOLEN) 15 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Menighetsfakultetets kateketseminar 1-årig (415) Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplan fra høsten 1988 eller senere planer. Kristendomskunnskap grunnfag (548) Sperre mot kristendomskunnskap grunnfag ved Universitetet i Bergen Kristendomskunnskap mellomfagstillegg Semesteremne i livssynskunnskap og religion (562) Semesteremne i nyere teologi (615) (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, tar forbehold og gir ikke automatisk fritak.) Semesteremne i hellenistisk kultur (630) 1 semesters normert studietid/10 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall riv,1-f,11 1 s'.mesterr: ncsr.-r.?.1 no,00; DIAKONHJEMMETS HØGSKOLESENTER 3-årig sykepleierutdanning Se s. 36, Helsefagutdanning Diakonutdanning (utdanningen består av 3-årig sykepleier-/ sosionomutdanning + videreutdanning i diakoni)(209) De teologiske emnene (basisfag) + ett av de valgfrie emnene Religionshistorie eller Moderne religionsdannelser. Godkjent som tilsvarende kristendomskunnskap grunnfag. De teologiske emnene (basisfag) + ett av de valgfrie emnene Konfesjonskunnskap, Religionssosiologi eller Religionspsykologi. Sperre mot kristendomskunnskap. Kombinasjon av utdanningene under 1) og 2) + praktisk-kirkelige emner Eksamen avlagt suppleringskurs (350) 1-årig studium på administrasjonslinjen (440) (Ny betegnelse: Organisasjon og ledelse.) Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplanen fra 1988 eller senere planer. 1 års normert studietid/20 vekttall års normert studietid/20 vekttall Ikke godkjent som tilsvarende kristendomskunnskap melllomfag 1 års normert studietid/ 20 vekttall års normert studietid/20 vekttall året (påbyggingsåret) (471). Forusatt at 1 års normert studietid/20 vekttall studentene har bestått eksamen i pensum tilknyttet 1. avsnittsprogrammet.

18 16 3-årig sosionomutdanning Videreutdanning i aldring og eldreomsorg (551) Videreutdanning i metodisk sosialt barnevern (551) Videreutdanning i familieterapi (551) Videreutdanning i teori og metode i faglig veiledning (551) Videreutdanning i gruppemetode i sosial- og helsesektoren (551) Videreutdanning i rusmiddelomsorgen (594) Videreutdanning innen kommunehelsetjenesten (594) Studium i administrasjon for kontoransatte i kirken (594) Videreutdanning i teori og metode i nettverksintervensjon (594) Videreutdanning i personalledelse (607) Videreutdanning for lærere i helse- og sosialfag i den videregående skolen (628) 3 års normert studietid/60 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall års normert studietid/20 vekttall års normert studietid/20 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studitid/10 vekttall års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall Avslått DIAKONISSEHUSETS SYKEPLEIERHØGSKOLE (Se HøGSKOLEN FOR DIAKONI OG SYKEPLE1E) DRAMMEN HELSEPRAKTIKERHØYSKOLE 3-årig utdanning av helsepedagoger og Avslått helhetsterapeuter (486) DR. ARBOS FYSIKALSKE INSTITUTT 1 1/2-årig fysioterapiutdanning ( ) (151) Avvist DRONNING MAUDS MINNE (TRONDHEIM) 3-årig førskolelærerutdanning (495) 3 års normert studietid/60 vekttall Halvårsenheter 1 semesters normert studietid/10 vekttall Bilde med drama og musikk, De eldste førskolelærerbama, Drama, Forming, Førskolepedagogikk, Kristendomskunnskap I og II, Leikpedagogikk med veiledning, Mediekunnskap, Musikk, Musikk med fysisk fostring og drama, Norsk med bamelitteratur, Pedagogisk utviklingsarbeid og Spesialpedagogikk. Følgende halvårsenheter kan inngå som fordypningsenhet i den 3-årige førskolelærer-utdanningen: De eldste førskolelærerbarna, Drama, Kristendomskunnskap, Mediekunnskap og Musikk med fysisk fostring og drama. En

19 17 halvårsenhet som kandidaten har valgt som fordypning i grunnutdanningen, gir ikke samtidig separat godkjenning i en cand.mag.-grad. EDB-SKOLEN (Se NKI STIFTELSEN) ENCEFALON Studium i basismerlisinskefag (574) Avvist Avslått ERGOTERAPIUTDANNING (Se s. 36) ETTERUTDANNING FOR PREPARANTER 3 mdrs. kurs (347) Avvist ETTERUTDANNING I FAGLIG VEILEDN1NG FOR (469/481) Avslått FJELLHAUG SKOLER (Se NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND) FORSIKRINGSAKADEMIET Forsikringskandidateksamen(546) 1 års normert studietid/20 vekttall semesters normert studietid/10 vekttall FOR-UT - Stiftelsen for naturlig friluftsliv Naturveglederstudium(581) Avvist FORSVARETS SKOLE I E- OG S-TJENESTE Det militære språkkursi russisk (114). Godkjent1 års norrnertstudietid/20vekttall som tilsvarenderussisk grunnfag. Det militære språkkus B i russisk (6 mndrs.kurs) Avvist (386) Det militære språkkursi russisk (kurstypeb)1 semesters normertstudietid/10vekttal1 (529). Gjelder kurs som starterprimo januar 1992 og senere FRIUNDERVISNINGEN I OSLO. Kurs i filmkunnskap(436) Avslått

20 18 FYLKESSJUKEHUSET I MOLDE 2-årig utdnrming ved klinisk kjemisk Avslått sentrallaboratorium (149) FYSIOTERAPIUTDANNING (Se s. 36) GIMLEKOLLEN MEDIASENTER 1-årig utdannning (433) Avslått årig utdanning (revidert plan) Avslått GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE 2-årig økonomisk-administrativ utdanning (557) Avvist ; GOETHE-INSTITUT LeNEBURG (Statens lærerkurs/årskurs) 1-å:ig tysklærerkurs (85). 1 års normert studietid/20 vekttall Godkjent som tilsvarende tysk grunnfag. HANDELSAKADEMIET (Se BI SIII-IELSEN, OSLO HANDELSHØYSKOLE) HANDELSGYMNAS 1-årig sehetærskole (245) Avslått HANDELSHØYSKOLEN BI (Se BI S II-I I..SEN) HAUKELAND SYKEHUS AVDELING FOR VIDEREUTDANNLNG Videreutdanning i sykepleie av akutt kritisk syke Avvist (565) HUSFLIDSSKOLE 1-årig utdanning (112) Avvist HÆRENS INGENIØRHØGSKOLE Ingeniørutdanning, anleggslinjen (484) 2 års normert studietid/40 veknall

21 3-årig ingeniørutdanning, militærteknisk 3 års normert studietid/60 vekttall bygg- og anleggslinje (499). (Gjelder studiep1an av 1987 og senere.) 19 HÆRENS KRIGSSKOLE 3-årig utdanning (46) 3 semestres normert studietid/30 vekttall årig utdanning (128) 1 års norrnert studietid/20 vekttall HØGSKOLEN FOR DIAKONI OG SYKEPLEIE (Tidl. Diakonissehusets sykepleierhøgskole. Fra inkl. Betanien sykepleierhøgskole, Oslo) Etikk og livssyn (545) 1 semesters normert studietid/10 vekttall IFM WESTERDALS REKLAMESKOLE 2-årig utdanning (359) Avvist IHM BUSINESS SCHOOL (Se NKS-GRUPPEN) INDREMISJONSSELSKAPETS BIBELSKOLE 2-årig bibelseminar (78) Avslått årig musikklinje (333). Sperre mot musikk ved 3 semestres norrnert studietid/30 vekttall Universitetet i Oslo. 2-årig musikklinje, musikkfaglig del (333). Sperre 1 års normert studietid/20 vekttall mot musikk. Kristendomsfaglig studium Avvist INGEMØRUTDANNING (Se s. 37) INSTITUTT FOR MARKEDSFØRING (Se BI S 111--lhLSEN,NORGES MARKEDSHØYSKOLE) INSTITUTET FOR HØGRE MARKNADSUTBILDNING (Se NKS-GRUPPEN, IH11 BUSINESS SCHOOL) INSTITUTT FOR SJELESORG, MOD1JM BADS NERVESANATORIUM 3 mndrs. pastoml-klinisk kurs Avvist

22 20 INVOLVERINGSPEDAGOGIKK 300-timers kurs (371) Avvist JORDSKIFTESKOLEN PÅ STEND 2-årig studium (543) Avvist Gjelder eksamener avlagt før 1993 KIRKENS FAMILIERÅDGIVNINGS STUDIEORGANISASJON 2-årig familieterapeututdanning (207) Avslått KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET 4 mndrs. saksbehandlerkurs for personer med Avslått høyere utdanning (365) KJØPMANNSINSTITUTTETS HØYSKOLE (KIH),. (Se cgså 1-årig butikklederstudium (429) Avslått årig diplomstudium (påbyggingsstudium) (429) Avslått KUNSTAKADEMIET I TRONDHEIM 4-årig utdanning (326) 4 års normert studietid/80 vekttall LEGEMIDDELFIRMAENE Registreringsprøven (229) Avvist LUFTFORSVARETS BEFALSKOLE FOR SAMBANDS- OG RADARPERSONELL (58) Avvist LUFTFORSVARET 1-årig befalsskole i etterretning og sikkerhet etter Avslått plan for 1982/83. (400) 1-årig systemoperatørutdanning (400) Avslått LUFTKRIGSSKOLEN 3-årig utdanning (56) 3 semestres normert studietid/30 vekttall årig utdanning (206) 1 års normert studietid/20 vekttall

23 Luftkrigsskolen, 1. avd. (479) 1 års nonnert studietid/20 vekttall Luftkrigsskolen, 2. avd. (479) 1 års normert studetid/20 vekttall LUTHERSK BIBEL- OG MENIGHETSSEMINAR 2-årig studium i kristendomskunnskap (377) 3 semestres normert studietid/30 vekttall Anbefalingen er betinget av at Menighetsfakultetets studieplan fortsatt legges til grunn, av at ordningen med ekstem sensor fra Menighetsfakultetet opprettholdes og av at eksamen er av samme vanskelighetsgrad som ved Menighetsfakultetet. Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplan fra 1979 og senere planer. Ønskes spesifisert godkjenning ved Universitetet i Bergen eller i Oslo, må eksamen fortsatt avlegges ved Menighetsfakultetet. LÆRERUTDANNINGSRÅDET 2 sommerkurs i spesialpedagogikk, 2. avdeling 1 semesters normert studietid/10 vekttall Trondheim (161). Godkjent som mellomfagstillegg i pedagogikk. MAHARISHI COLLEGE OF BUSINESS ADMIMSTRATION, NORWAY (MAHARISHI INTENATICL UNIVERSITY, NbRGE) "Two-year program in business-adrninistration" Avslått (384) Avslått årig siviløkonomgrad i internasjonal økonomi og Avslått ledelse med delfag i profesjonell kommunikasjon eller informatikk (444) 1-årig delfag/grunnfag i profesjonell Avslått kommunikasjon (444) 1-årig delfag/grunnfag i informatikk (444) Avslått årig utdanning i International Business (570) Avslått MARITIM UTDANNING (Se s. 37) MARKEDSFØRINGSSKOLEN (Se BI S 111-1LSEN, NORGES MARKEDSHØYSKOLE) MENIGHETSSEMINARENE I NORGE (Se også DEN NORSKE KIRKES MENIGHETSHØGSKOLE) 2-årig studium (361). Anbefalingen gjelder fra 1 års normert studietid/20 vekttall våren 1985 META - SENTER FOR KONFLUENT PEDAGOGIKK OG GESTALTVEILEDNING Kurs i gestaltveiledning (553) Avvist

24 22 METODISTKIRKEN 3-årig praktisk-teologisk seminar (398) 3 semestres normert studietid/30 vekttall Anbefalingen gjelder eksamen avlagt fra og med MISJONSSKOLEN I STAVANGER Kristendom og misjon grunnfag (168) Avslått MISJONSHØGSKOLEN I STAVANGER Kristendomskunnskap grunnfag (473) 1 års normert studietid/20 vekttall Kristendom og misjon (573) ' 1 semesters normert studietid/10 vekttall MONTESSORI ST. NICHOLAS COLLEGE, OSLO Utdanning i Montessori-pedagogikk Foundation course/advanced course (626) Avvist MUSIKKONSERVATORIENE (Se s. 38) NM DATAHØGSKOLEN (Se NKI STIFTELSEN) NKI FJERNUNDERVISNINGEN (Se NKI S ingelsen) NKI INGENIØRHØGSKOLEN (Se NKI S i11-.ftisen) NKI STIFTELSEN (Heri inngår EDB-skolen/Næringsakademiet, NHI-Datahøgskolen, NKI Datahøgskolen/Norsk Data-Institutt, NKI Fjernundervisningen,NKI Ingeniørhøgskolen,Norges Høyskole for Informasjonsteknologi(NHI), Norges Finanshøgskole, Norsk InformatikkInstituttog Saksbehandlerhøgskolen. Fra er NHI Datahøgskolenog NKI Ingeniørhøgskolenslått sammen til Den Polytekniske Høgskolen) EDB-SKOLEN/NÆRINGSAKADEMIET 1. avdeling (328) Avvist 1., 2. og 3. avdeling, EDB-kandidatstudiet(426) Avvist årigEDB-prosjektstudium(422) Avslått NEI-DATAHØGSKOLEN (Fra Den Polytekniske Høgskolen) 2-årig grunnutdanning,studieretn.for 2 års norrnertstudietid/40vekttall databehandling(383)

25 2-årig grunnutdanning, studieretn. for 2 års normert studietid/40 vekttall systernarbeid og prosj. (358) 1-årig påbyggingsstudium, Diplomstudiet (490) 1 års normert studietid/20 vekttall Adb-kandidatstudiet/2-årig deltidsstudium (451) 1 års normert studietid/20 vekttall NKI DATAHØGSKOLEN (Fra NHI-Datahøgskolen) 2-årig heltidsstudium (358) 2 års normert studietid/40 vekttall Anbefalingen gjelder eksamen avlagt etter studieplan av 1984 og senere planer 2-årig deltidsstudium Avvist NKI-Datahøgskolens påbyggingsstudium. I års normert studietid/20 vekttall (3. studieår "diplomstudiet") (490) 2-årig deltids adb-studium etter studieplan av 1 års norrnert studietid/20 veknall og senere (451) NKI FIERNUNDERVISNINGEN 1 1/2-årig lederopplæring for helsepersonell (336) Avslått årig bedriftsøkonomstudiurn som heltids-/deltids- 1 års normert studietid/20 vekttall studium (478) Kurs i "Økonomi og ledelse" (541) 1 semesters normert studietid/10 vekttall Kurs i "Bedriftsøkonomi" (541) I semesters normert studietid/10 vekttall Høgskolestudium i ledelse og administrasjon for 1 års normert studietid/20 vekttall helse- og sosialsektoren (477) Kurs i "Ledelse for helse- og sosialsektoren" (540) 1 semesters normert studietid/10 vekttall (Ny betegnelse 1993: "Ledelse og organisasjon") Kurs i "Administrasjon for helse- og sosial- 1 semesters normert studietic1/10vekttall sektoren" (540) Skolefritidsordning, 1. halvårsenhet 1 semesters normert studietid/10 vekttall halvårsenhet 1 års normert studietid/20 vekttall Gjelder studieplan av 1992 og senere NKI INGENIØRHØGSKOLEN (Fra Den Polytekniske Høgskolen) Ingeniørutdanning fram til års normert studietid/20 vekttall årig ingeniørutdanning års normert studietic1/40vekttall årig ingeniørutdanning (vår 1991 og senere) 3 års normert studietid/60 vekttall C (527) NORGES HØYSKOLE FOR INFORMASIONSTEKNOLOGI (NIII) (Fra NHI-datahøgskolen) 2-årig studium (383) etter studieplan for perioden 1 års normert studietic1/20vekttall /88, dvs, med eksamen avlagt f.o.m. våren 87 Lo.m. våren 89 23

26 24 2-årig studium etter studieplan av 88/89, dvs. med 3 semestres normert studietid/30 vekttall eksamen avlagt våren årig studium etter studieplan av 89/90, dvs. med 2 års normert studietid/40 vekttall eksamen avlagt våren 91 og senere. 2-årig påbyggingsstudium (506) 2 års norrnert studietid/40 vekttall (gjelder bare for eksamen avlagt t.o.m. h-94) NORGES FINANSHØGSKOLE 2 1/2 årig studium/4 1/2 års kveldsstudium (507) Avslått NORSK INFORMATIKK INSTITUTT (Fra NH1) 2-årig gmnnutdanning i informatikk (421) 3 semestres normert studietid/30 vekttall 2-årig grunnutdanning i inforrnatikk (421) 2 års normert studietid/40 vekttall Gjelder eksamen avlagt etter studieplanen fra 1989 eller senere planer. Et 3. prosjektrettet år (421) Avslått 3. studieår etter studieplan av 1989 og 1 års normert studietid/20 vekttall senere studieplw1;.:r SAKSBEHANDLERHØGSKOLEN (tidl. NI-fis Saksbehandlerhøyskole for offentlig forvaltning) 2-årig deltidsstudium (538) 1 semesters normert studietid/10 vekttall (Gjelder bare for eksamen avlagt t.o.m. h-94) _ NKS-GRUPPEN (Heri inngår IHM Business School og NKS Høgskole) IHM BUSINESS SCHOOL Markedsøkonomutdanning (466) eller Markedsøkonom/reiseliv (563) Internasjonal markedsføring (561, 608) 1 års normert studietid/20 vekttall Avslått Avslått Avslått NKS-HØGSKOLE 2-årig studium i økonomi og ledelse (458) I-årig bedriftsøkonomstudium (første del av studiet ovenfor) (458) 1-årig lederopplæring i offentlig virksomhet (487) 1-årig studium i administrasjonsbehandling (467) Studieplan av 1988/89 og senere. Hatvårsenhet i bedriftsøkonomiske fag (515) 2 års normert studietid/40 vekttall 1 års normert studietid/20 vekttall 1 års normert studietid/20vekttall 1 semesters normert studietid/10 vekttall' 1 semesters normert studietid/10 vekttall brev fra KUF av heter det: "(...)eksamen fra ADB-studiet ved NKS Høgskole er godkjent i henhold til vedtak av 10. mars 1989 fram til 31. juli denne tiden gjelder det at studiet er godkjent som 1 års normen studietidf20 vekttall i en regional cand.rnag.-grad."

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter

Det norske universitetsråd gjorde i møte 9.12.1982 et vedtak, der det blant annet heter NASJONALT KOORDINERENDE UTVALG FOR GODKJENNING AV EKSAMENER (NKU) Harald Hårfagresgt. 17 5020 BERGEN TLF. 55 90 14 60 FAX: 55 90 27 48 BERGEN, 01.10.1995 Til Universitetsrådets medlemsinstitusjoner Fakultetene/avdelingene

Detaljer

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN

STUDIETILBUD MED EKSAMENSRETT ETTER PRIVAT- HØYSKOLELOVEN Rundskriv F-04-02 Saksnr. 98/5723 Ajourført per 31.12.02 Universiteter Vitenskapelige høgskoler Statlige høgskoler Kunsthøgskoler Private høgskoler Universitets- og høgskolerådet Norgesnettrådet Statens

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002

Synnøve Skjersli. Rekruttering til private høgskoler. NIFU skriftserie nr. 2/2002 Synnøve Skjersli Rekruttering til private høgskoler NIFU skriftserie nr. 2/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2 Forord På oppdrag

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18

INNHOLD 1.10 NYTT SYSTEM FOR EMNEKODER VED NTNU 17 1.11 KOMPETANSE - UNDERVISNING I SKOLEN 18 INNHOLD SIDE 1 1. GENERELT 5 1.1 KILDER TIL INFORMASJON 5 1.2 KALENDER FOR STUDIEÅRET 6 1.3 BEGREP OG GRADER 7 1.3.1CAND.MAG.-GRADEN 8 1.3.2CAND.SCIENT.-GRADEN 9 1.3.3DR.SCIENT.-GRADEN 9 1.4 FAGTILBUD

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS (Forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) og ny forskrift

Detaljer