S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S"

Transkript

1 Årsrapport 2007 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon

2

3 Det må enhver sann gourmet bekjenne, at aldri er havet skjønnere enn når det gjennom sine frukter berører ganen. Kjell Arild Pollestad

4 4

5 toppen nådd for denne gang? ved adm. direktør Sveinung Flem Side 9 Styret, Representantskapet og øvrige tillitsvalgte Side 11 REPRESENTANTSKAPSMØTE 4. og 5. mai 2007 Side 14 Styrets beretning Side 29 Nøkkeltall grafisk Side 34 resultatregnskap Side 36 Balanse Side 39 Noter Side 40 Revisjonsberetning Side 49 Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags hjelpefond og Tilskuddsregnskap Side 50 Driftsrapport Side 53 Innholdsfortegnelse 5

6 6 øverst i næringskjeden Konkurransen om den beste kvaliteten utspiller seg både under og over vannflaten. Sunnnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) ble stiftet 24. juli 1945, og er landets nest største salgslag innenfor hvitfisksektoren. SUROFI har enerett på all førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr i sitt distrikt, som er Sunnmøre og Romsdal.

7 7

8 8

9 Toppen nådd for denne gang? Etter at året 2007 var over, har vi gjentatte ganger Kan vi da slå fast at pristoppen i hvitfisk sektoren Kvotene på torsk og hyse nord for 62 0 N øker mar- hørt at eksportverdien av norsk sjømat igjen nådde er nådd for denne gang? Etter min mening er ginalt i For sei er økningen større. Kvotene 9 nye rekorder, denne gang nær 37 mrd. kr. etter dette en nærliggende konklusjon. Som sagt har vi gir således rom for økt kvantum for alle flåtegrup- en vekst på ca 1,5 mrd. kr. fra Dette fortel- allerede erfart en prisnedgang fra 2006 til 2007 per. Erfaringene fra de senere år viser imidlertid ler at norsk sjømat beholder sin sterke posisjon i for mange fiskeslag. Det er liten grunn til å tro at mange fartøyer ikke tar hele kvoten sin, og at markedet og at næringen fortsatt skaper betydelig at torsken kan fortsette sin ensomme ferd videre det derfor må foretas refordeling for å sikre at to- aktivitet langs kysten. For aktørene i næringen blir oppover. Dog kan det hende at lavere kvoter både talkvotene tas. I 2007 gjenstod betydelige deler av likevel slike enkle tall for grove til å være informa- på Island og i Stillehavet kan gi en positiv prisef- seikvotene både sør og nord for 62. Også for hyse tive. For fiskerinæringen det vil si den delen av fekt, men jeg tror det ikke. Med den store prisfor- gjenstod noe av kvoten. Dette er et tap for nærin- sjømatnæringen som baserer seg på villfanget fisk skjellen som allerede er der, kan andre fiskeslag i gen, og det er et viktig prinsipp at kvotene skal tas. er nok bildet i 2007 langt mer nyansert. deler av markedet komme til å ta torskens plass, For å få til dette må refordeling skje så tidlig i året Det er riktig også for hvitfisk-sektoren at de og det er ikke engang åpenbart at det vil være i vår at flåten i praksis har mulighet for å ta tilleggskvo- siste 3-4 årene har vist en fin utvikling. Prisene har interesse på lengre sikt at prisforskjellen skulle bli tene. Surofi vil i 2008 spesielt følge opp seifisket i kommet opp igjen fra svært lave nivåer, kvotene enda større. Derfor er vi mer opptatt av prisopp- Nordsjøen gjennom vinteren og holde en tett dia- har samtidig vært relativt stabile og eksportverdien gang på våre andre fiskeslag enn at torsken alene log med faglag og Fiskeridirektoratet med sikte på har økt. Det er likevel et faktum at eksporten av fortsatt skal stige i pris. Selv om vi hele tiden er eventuell refordeling. hvitfisk var like stor rundt århundreskiftet som den opptatt av å oppnå høyest mulige priser, er vi imid- Fokus på miljø blir stadig viktigere også i fis- var i 2007, og for de aller fleste fiskeslag skulle vi lertid realistisk nok til å innse at vi i 2008 må være kerinæringen. Markedet forventer dokumentasjon gjerne sett at prisveksten fra de foregående årene fornøyd om vi klarer å holde nivået fra i fjor. på at fisken de kjøper er høstet av bærekraftige be- hadde vedvart. Eksportstatistikken viser imidlertid I Surofi er vi særlig opptatt av utviklingen stander, at den er fisket innenfor fastsatte kvoter prisfall for de fleste fiskeslag i Bare torsken for sei. Dette ene fiskeslaget står for mer enn og at den ikke inneholder helsefarlige stoffer. Dis- kan fortsatt vise til en betydelig prisvekst. Torsken halvparten av landet kvantum og en tredjedel av se forventningene må næringen møte offensivt. har en særstilling i markedet med en relativt høy omsetningsverdien i vårt distrikt. Fallet i storsei- Surofi har etablert et miljøfond, som benyttes til å terskel før forbrukerne bytter den ut med andre prisen siden toppen i 2006 liker vi derfor svært finansiere ulike prosjekter innenfor miljøområdet. fiskeslag. Tilbudet av torsk på verdensmarkedet dårlig. Nedgangen på ca 4 kr/kg ( ) Dette gjelder blant annet MSC-sertifiseringen av har gått tilbake, blant annet som følge av bedre slår særlig sterkt ut for garnflåten. Igjen ser vi at sei, som nå er inne i sluttfasen. Surofi støtter også kontroll med svartfisket i Barentshavet. Derfor den sterke prisøkningen som vi oppnådde i årene de landsdekkende fiskeriorganisasjonene, som har har torskeprisen etablert seg på et nytt og høyere forut, har fått pendelen til å svinge kraftig tilbake gått inn for MSC-sertifisering av torsk og hyse. Det nivå enn det vi noen gang tidligere har registrert. i markedet. Dette er et mønster som vi har sett er svært viktig at en slik sertifisering omfatter hele Torsk omsatt gjennom Surofi lå i % høyere ofte før. Prisene på klippfisk-sei, som storseien næringen. Foreløpig har noen enkeltaktører søkt i pris enn i bunnåret Enkelt sagt har torsken benyttes til, har gått ned i 2007 etter flere år med sertifisering av torsk og hyse. Det er uakseptabelt reddet året i hvitfisk-sektoren. For de fleste øvrige oppgang. Noen eksportører har trolig realisert be- dersom fisken fra noen enkeltaktører sertifiseres, fiskeslag, konstaterer vi slik eksportstatistikken tydelige tap. Det positive er likevel at eksporten mens fisk høstet av andre fra de samme bestander også avspeiler et fall i førstehåndsprisen i av klippfisk-sei aldri har vært så høy. Eksportert ikke er sertifisert og derved kan bli ekskludert fra Konkurransen fra annen hvitfisk i verdensmarke- kvantum har steget i alle viktige marked. Etter vår viktige marked. det herunder stadig mer billig oppdrettsfisk fra vurdering har klippfisk av sei et stort potensiale, Asia preger markeds situasjonen. I tillegg har en og vi har forventninger om at dette vil gi rom for sterkere valuta, særlig mot dollar, bidratt til lavere noe økning i prisene i årene fremover. Markedet eksportpriser målt i norske kroner. for rundfryst sei ser stabilt ut fremover. Sveinung Flem Adm. direktør

10 10 " Dersom autoriteten ikke har ører til å lytte med, har han heller ikke hode til å styre med." Gassisk ordtak

11 STYRET 2007 Geir Solevåg, styreleder Ålesund Viktor Hauge, Nestleder Haugsbygda 11 Varamann: Svein Giske Erling Gaugstad Varamann: Kjell Lorgen Leif-Egil Grytten Jermund Hide Fosnavåg Leif-Richard Sande Fosnavåg Varamedlem: Odd Aune Steinar Krøvel Varamedlem: Arve Teige Bjørn O. Berge Bodvar Åsbø Bud Ola Inge Grønnevet Hareid Varamedlem: Hans Ole Inderhaug Arthur Sølvik Varamedlem: Solveig Strand Knut Grønnevet trond h. magnussen Grytestranda Vidar Klokk Brattvåg Varamedlem: Johan K. Skjong Sigmund Finnøy Varamedlem: Einar Remøy Remi Teistklubb Ståle Grytten Grytestranda Vigdis Torheim Ålesund Varamedlem: Kjell A. Grytten Oddmund Voldsund Varamedlem: Vidar Naalsund Marit Furnes

12 12

13 REPRESENTANTSKAPET 2007 Ordfører: Jan Ole Stokke, Langevåg v.m Eivind Gaugstad, Øyvind Stokke Varaordfører: Halgeir Holmeset, Brattvåg Øvrige: aalesunds rederiforening: Frank Remøy, Fosnavåg Svein Davik, Brattvåg Leif Steinar Alnes, Godøy Arnstein Leinebø, Leinøy Dag A. Gjøsund, Valderøy Eivind Volstad, Ålesund Pål Roaldsnes, Valderøy Øvrige medlemmer: Leif Ervik, Valderøy v.m. Kjetil Holmeset, Egil Urkedal Per Jan Giske, Ellingsøy v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke LØNS- OG VALGNEMND 13 møre og romsdal fiskarlag: Formann; Magne Grytten, Grytestranda v.m. Lidvar Bjørnøy, Erling Grytten Bjørn Giske, Giske v.m. Jarle Valderhaug, Kurt Skjong Ståle Dyb, Godøy v.m. Per Morten Aarset, Bjørn Brattheim Martin Leinebø, Fosnavåg Tore Hauge, Hans Kvalsvik Kjell O. Solheim, Hustad v.m. Per Sunde, Karl O. Risbakk Bjørn Sande, Eggesbønes v.m. Gunnar Stokke, Runar Kvalsvik Bernt Åsbø, Hustad v.m. Rune Janbu, Svein Ole Myrbø Svein O. Sæther, Langevåg v.m. Sindre Johan Dyb, Per Oskar Rotnes Oddmund Voldsund, Leinøy v.m. Alf Inge Leine, Halvard Leine Per Jan Kvalsund, Leinøy v.m. Terje Fagervoll, Kjell Inge Hole Terje E. Blomvik, Fiskerstrand v.m. Kåre Giske, Njål Kvamme Gudmund Fjørtoft, Fjørtoft v.m. Tormund Grimstad, Lars Otterlei Knut Arne Teistklubb, Vevang v.m. Anders Solheim, Svein Johan Solheim Geir Arve Sandøy, Sandøy v.m. Norvall Hammerø, Kristian Breivik Ståle Vidar Gjerde, Bud v.m. Einar Inderhaug, Arthur Sølsvik Numeriske vararepresentanter; Magne Dyb, Tore Roaldsnes, Fred Ove Urkedal, Jack Remøy, Jan Erik Fiskerstrand, Johan K. Skjong, Jarle Engeseth, Jakob Remøy, Ole Edvardsen d.y., Olav K. Remøy, Helge Gjøsund, Hjalmar Hauge, Olav Strand, Kjetil Holmeset, Arild Alnes, Janne Grethe Strand Aasnes. norsk sjømannsforbund: Fridtjov Vorren, Hjørungavåg Helge Lønes, Hareid Erling Viseth, Ørskog Siv Rebbestad, Ørsta Numeriske vararepresentanter: Eivind Kipperberg, Steinar Småge, Steinar Krøvel, Vebjørn Hellton, Paul Helge Voldsund, Inge Henden Førde, Jarle Østringen, Tracy Hickey. I følge Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine vedtekter skal Representantskapet bestå av 28 medlemmer med personlige eller numeriske varamedlemmer. KONTROLLNEMNDA Formann; Gunnar Støbakk, Godøy v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Hans Sande, Bølandet v.m. Leif Midtflø, Peder Eltvik Øvrige medlemmer: Odd Aune v.m. Fredd Nilsen, Jermund Hide Ståle Vidar Gjerde v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik Lars Harald Nyvoll v.m. Ståle Dyb, Frode Løvøy Jarle Valderhaug v.m. Bjørn Giske, Olav Otterlei Fred O. Urkedal v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y. Tore Roaldsnes v.m. Lise Strand, Svein Davik HJELPEFONDET Fredd Nilsen, Skodje v.m. Jermund Hide Oddvar Urkedal. Vatne v.m. Narve Engeseth Jørgen Solheim, Vikan v.m. Arne Høvik REVISOR KPMG Ålesund v/statsautorisert revisor Rune Grøvdal LAGETS OFFENTLIGE KONTROLLØR Sorenskriver Øystein Knudsen

14 REPRESENTANTSKAPSMØTE 4. OG 5. MAI Møtet ble avholdt på Hotell Scandic Ålesund. 6. Hvis noen av representantene forlanger det, skal valgene foregå skriftlig. 7. Gjester har talerett. Edvardsen, Ole d.y. Remøy, Jack Remøy, Olav K. SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET 8. Mobiltelefoner skal være avslått i møte- Til åpningen ble det sunget Mellom bakkar salen. Norsk Sjømannsforbund og berg ut med havet. Godkjent Kipperberg, Eivind Ordfører ba så om ett minutts stillhet for Ordfører ba så om forslag til varaordfører, Vorren, Fridtjov våre kolleger og fiskerbrødre som har komt Hallgeir Holmeset, ble stemt over. bort siden sist årsmøte, og også de omkomne Vedtatt Styret etter Borboun Dolphin forliset. Solevåg, Geir SAK 2 C OPPROP AV REPRESENTANTER OG Hauge, Viktor Ordfører gikk så til GJESTER Åsbø, Bodvar Følgende møtte: Ervik, Jørgen SAK 2 A GODKJENNING AV INNKALLINGEN Skjong, Johan Karsten Godkjent REPRESENTANTSKAPET Klokk, Vidar Ordfører holdt sin åpningstale. Aune, Odd Møre og Romsdal Fiskarlag Grytten, Ståle SAK 2 B Stokke, Jan Ole Tomren, Helene Forretningsorden ble referert av ordfører. Blomvik, Terje Emil Fjørtoft, Gudmund Løns- og valgnemnd FORRETNINGSORDEN Gjerde, Ståle Vidar Sande, Hans 1. Representantskapets forhandlinger er Kvalsvik, Per Jan Aune, Odd (også styret) offentlige i den utstrekning Represent- Leine, Alf Inge antskapet ikke selv vedtar noe annet. Leinebø, Martin Kontrollnemnda 2. Representantskapets forhandlinger ledes Sande, Bjørn Støbakk, Gunnar av ordfører og varaordfører. Disse ordner Skjong, Kurt Ervik, Leif selv innbyrdes fordelingen av arbeidet. Sandøy, Geir Arve Giske, Per Jan 3. Ordfører skal, når han finner det påkre- Solheim, Anders Egil vet, foreslå at taletiden blir innskrenket Teistklub, Knut Arne Hjelpefondet og likeledes foreslå strek satt med de Åsbø, Bernt Nilsen, Fredd inntegnede talere. Ytterland, Kai Urkedal, Oddvar 4. Forslag må innleveres skriftlig til ordfører Dyb, Ståle og undertegnes av forslagstilleren. For- Breivik, Kristian Administrasjonen slag til vedtak kan ikke fremsettes, eller Aalesund Rederiforening Sveinung Flem trekkes tilbake, etter at strek er satt. Holmeseth, Hallgeir Jon Grimstad 5. Alle saker avgjøres med alminnelig fler- Davik, Svein Ragnhild Skog tall, med mindre lagets vedtekter bestem- Roaldsnes, Tore Vigdis Torheim mer noe annet. Leine, Hallvard

15 gjester Advokat Stein Owe Eksportutvalget Tove Sleipnes 15 Kyst- og fiskeridepartementet Vidar Landmark Norges Råfisklag West Norway Codfish Robert Hansen Arne Røst Fiskeridirektøren Magnar Pedersen Peter Gullestad Cryotec Seafood Vest-Norges Fiskesalslag Rune Neraal Fiskeridirektoratet Magnar Åsebø Grethe Kuhnle Jakob Jakobsen Fiskeribladet Ketil Falch Møre og Romsdal Fiskarlag Norges Sildesalslag Ole Morten Sorthe Greta Langhelle Sunnmørsposten Janita Arhaug Karsten Lilleheim Remi Teistklub Aalesund Rederiforening Ståle Hellesø Paul Gustav Remøy Fiskaren Fridgeir Walderhaug Sparebanken Møre Norsk Sjømannsforbund Johnny, Dyb Arne Ringstad Ordfører åpnet deretter for hilsningstaler. Frode Amundsen Hilsningstaler ble holdt av varaordfører Møre og Romsdal Fylke Knut Fylling i Ålesund kommune, Møre Forskning Eirin Roaldsen -Vidar Landmark fra Kyst- og Fiskeride- Kari Fjørtoft partementet som hilste fra Statsråden og Høyskolen i Ålesund resten av departementet, Fiskeridirektøren, Innovasjon Norge Knut Sjåstad regionkontoret, Havforskningsinstituttet og Asgeir Emdal Kystvakta. Ålesund Maritime skole - Jakob Magnar Jakobsen som hilste fra Norsk Sjøoffiseres Forbund Otto Giskeødegaard Norges Råfisklag, Norges Sildesalslag og Asbjørn Furnes (dag 2) Vest-Norges Fiskesalslag. Trond Dyb Varaordfører i Ålesund Leder Remi Teistklub i Møre og Romsdal Knut Fylling Fiskarlag hilste fra Norges Fiskarlag med Norges Fiskarlag underliggende etater og Ålesund Rederi- Erling Holmeseth Spesielt inviterte gjester forening. Jakob Sætre Norsk Sjømatbedr.landsforening Hallstein Rasmussen Per Mjelva Ole Mindor Myklebust SAK 3 D GODKJENNING AV SAKSLISTEN Toralf Roaldsnes Ordfører refererte sakslisten.

16 16 S A K L I S T E SAK 9: REPRESENTANTSKAPSMØTE OVER EN ELLER TO DAGER I ÅRENE SAK 3B - MELDING FRA KONTROLLNEMNDA Gunnar Støbakk refererte meldinga SAK 1: ÅPNING AV ÅRSMØTET FREMOVER? TALE VED ORDFØREREN MELDING FRA KONTROLLNEMNDA SAK 10: VALG: Kontrollnemnda har hatt to møter på konto- SAK 2: KONSTITUERING Valg av formann i styret ret i Ålesund. A. Godkjenning av innkallingen A. Valg av styremedlemmer Vi har gått gjennom styreprotollen og har B. Forretningsorden B. Valg av valnemnd/lønsnemnd hatt samtaler med adm.direktør og tillitsvalgt C. Opprop av representanter C. Valg av kontrollnemnd for de ansatte i laget. Formannen i nemnda D. Godkjenning av saklisten D. Valg av ordfører og varaordfører i Repre- har hatt samtale med styreformannen. Alle E. Valg av sekretærer sentantskapet spørsmål fra nemnda, fikk vi svar på. F. Valg av redaksjonsnemnd SAK 11: LØNSNEMNDAS INNSTILLING Regnskapet for 2006 ble gjennomgått SAK 3: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR 2007 sammen med revisor, adm. direktør og regn- FOR ÅR 2006 Sakliste godkjent. skapssjef. Spørsmål fra nemnda ble tilfreds- A. Revisors beretning stillende besvart. B. Melding fra Kontrollnemnda SAK 2 E - VALG AV SEKRETÆRER Ordfører foreslo Paul Gustav Remøy og Ja- Vi har ingen merknader til drifta av laget, og SAK 4: FAGTEMA 1: nita Arhaug. meiner at: Salgslagenes rolle i ressurskontrollen Vedtatt. Drifta i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag Innleder : Fiskeridirektøren Peter Gullestad Janita Arhaug og Paul Gustav Remøy valgt. er i samsvar med gjeldende lover og regler, og at vedtak og retningslinjer fra represen- SAK 5: FAGTEMA 2: SAK 2 F - VALG AV REDAKSJONSNEMND tantskapet og styret, er følgt opp av adminis- Seimarkedet fremover utsikter og tiltak Forslag til redaksjonsnemnd. trasjonen. Innledere: Markedsjef/Hvitfisk Tove Sleipnes, Fra Møre og Romsdal Fiskarlag; Terje Blom- Eksportutvalget for fisk. Daglig leder Arne vik, Knut Arne Teistklubb, Ole Morten Sorthe. Det framlagde årsregnskapet godkjennes. Røst, West Norway Codfish Company As, Sty- Fra Aalesund Rederiforening; Tore Roaldsnes. reformann Rune Neraal, Cryotec Seafood AS. Fra Sjømannsforbundet; Fridtjov Worren. Ålesund, 29. mars Vedtatt. Ordfører ba om at skriftlig søknad om Gunnar Støbakk SAK 6: PRIS- OG OMSETNINGSFORHOLD permisjon leveres hvis man forlater møtet. Leif Ervik PRISOPPLEGG FOR 2007 Per Jan Giske SAK 3 - ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR SAK 7: REPRESENTASJON I STYRENDE 2006 Til meldinga: ORGANER Administrende direktør Sveinung Flem gikk Jack Remøy gjennom regnskapet, og deretter revisors be- Sveinung Flem SAK 8: INSTRUKS FOR KONTROLLNEMNDA retning som var ren. Hallgeir Holmeseth

17 Ordfører fremsatte forslag om godkjenning av regnskap for 2006, revisorberetningen. Representantskapet tar innledningen fra fiskeridirektør Peter Gullestad til orientering. miljøorganisasjoner, matvarekjeder etc stiller større krav til dokumen- 17 Regnskapet godkjent. Representantskapet viser også til innstillin- tasjon av lovlig fangst, ikke ha den gen fra endringsgruppen, som har fremmet legitimitet som kreves. Salgslagene ÅRSMELDING forslag til forbedring av regler og rutiner i skal være både markedsaktører og Ordfører gikk gjennom årsmeldingen side salgslagene og Fiskeridirektoratet for å frem- kontrollører, og det vil lett kunne for side. me en bedre og mer kostnadseffektiv ressurs- kritiseres at salgslagene kontrollerer Til årsmeldingen: Hans Sande, Geir Solevåg, kontroll. sine egne og har for stor nærhet til Fredd Nilsen, Jack Remøy. kontrollobjektene ut fra sitt kommer- Representantskapet er enig i behovet for en sielle hovedformål. Ordfører refererte styrets forslag til vedtak: fortsatt styrking av ressurskontrollen for å 2. Å samle den operative ressurskon- Styret tilrår Representantskapet å gjøre føl- sikre at fiske foregår innenfor fastlagte kvo- trollen i Fiskeridirektoratet gir mye gende vedtak: ter og er positiv til at samarbeidet mellom bedre forutsetninger for å bygge opp A. Representantskapet tar årsmeldingen salgslagene og Fiskeridirektoratet sentralt og og videreutvikle kompetent personell for 2006 til orientering. regionalt utvikles slik at ressurskontrollen innenfor kontrollområdet. Opera- B. Representantskapet godkjenner det samlet sett blir både bedre og mer kostnads- tiv ressurskontroll krever betydelig fremlagte årsregnskapet for år 2006 effektiv. kompetanse innenfor en rekke områ- som Sunnmøre og Romsdal Fiske- der og det ville gitt en bedre og mer salslags regnskap for året Representantskapet mener imidlertid at det kostnadseffektiv ressurskontroll om Godkjent. bør gjennomføres en klar rolledeling mel- det hadde blitt satset ytterligere på å lom salgslagene og Fiskeridirektoratet når bygge opp ressursene ved direktora- Sveinung Flem refererte årsberetningens- det gjelder ulike oppgaver innenfor ressurs- tets regionkontorer. regnskap til Hjelpefondet. kontrollen og at rolledelingen i hovedsak Godkjent. bør være slik at salgslagene har ansvaret for Representantskapet viser til at Fiskeridirek- kvotekontrollen og et medvirkeransvar i den toratet i de siste års statsbudsjetter er tilført Møtet hevet for lunsj kl operative ressurskontrollen. Det siste inne- økte midler for å styrke innsatsen innenfor bærer at salgslagene ikke skal drive operativ ressurskontrollen. Siden 2005 har salgsla- Møtet satt igjen kl kaikontroll (fysiske landingskontroller), men gene også krevd inn en kontrollavgift fra fis- stille datasystemer og sin lokalkunnskap om keflåten som tilfører Fiskeridirektoratet årlig markeds- og omsetningsforhold til disposi- ca 20 mill. kr. i inntekter. Representantska- SAK 4 - salgslagenes rolle i ressurs- sjon for en best mulig risikovurdering og pet er bekymret over at disse økte midlene i KONTROLLEN planlegging overfor direktoratets kontroll- liten grad har bidratt til å øke omfanget av Innleder: Fiskeridirektør Peter Gullestad. personell. landingskontroller i Fiskeridirektoratets ytre etat, og konstaterer at frekvensen av slike Styrets sålydende forslag til; Det er flere begrunnelser for dette stand- kontroller er altfor lav. punktet: Styret tilrår Representantskapet å gjøre 1. Salgslagenes kontrollvirksomhet Representantskapet viser til at Surofi, i følgende vedtak: vil i en utvikling hvor myndigheter, motsetning til flere andre salgslag innenfor

18 18 hvitfisk-sektoren, har pålagt flåten innmeldingsplikt før landing. Innmeldingsdata er Møtet hevet for kaffepause kl Sei er det viktigste fiskeslaget i Surofis distrikt med mer enn halvparten av landet kvan- tilgjengelig elektronisk for Fiskeridirektora- Møtet satt kl tum og en tredjedel av omsetningsverdien. tets regionkontor i Ålesund, noe som gir et Bestandssituasjonen er god med økte kvoter godt grunnlag for å planlegge landingskon- SAK 5 - SEIMARKEDET FREMOVER i troller. Mange landingssteder innenfor et lite UTSIKTER OG TILTAK geografisk område, flåtestruktur med mer Tove Sleipnes, Markedssjef/Hvitfisk i Ek- Representantskapet understreker betydnin- bør med begrenset ressursøkning gi Fiskeri- sportutvalget for fisk, innledet i saken. Der- gen av en sterk satsing på markedstiltak i direktoratets regionkontor gode muligheter etter Rune Neraal, Cryotec Seafoods AS. Eksportutvalget sin regi, slik at det gode kvo- for å kontrollere en langt større andel av det tegrunnlaget kan bidra til økte inntekter for kvantum som ilandføres i distriktet enn hva Ordfører gav anledning til spørsmål. Følgen- flåten også i årene fremover. tilfellet er i dag. de hadde ordet: Hallgeir Holmeseth, Tove Sleipnes, Jørgen Saken tatt opp til avstemming. Representantskapet vil derfor anmode Fis- Ervik. Enstemmig vedtatt. keridirektoratet om å øke kontrollressursene Arne Røst holdt det tredje av innleggene i sa- ved regionkontoret i Ålesund. ken. Arne Røst er daglig leder i West-Norway Møtet hevet kl Codfish CO AS. Representantskapet understreker at Surofi Møtet satt kl dag. ønsker å videreutvikle samarbeidet med Fis- Varaordfører referert styrets forslag til ved- keridirektoratets regionkontor i Ålesund, slik tak; Ordfører hilste Asbjørn Furnes velkommen at ressursene og kompetansen kan utnyttes Representantskapet tar innledningen fra og ga så ordet til Janita Arhaug som refererte best mulig i den operative ressurskontrollen Markedsjef/ Hvitfisk Tove Sleipnes i Ek- protokollen fra dag 1. fra direktoratets side. sportutvalget for fisk, daglig leder Arne Røst i West- Norway Codfish CO AS og styrefor- Protokoll godkjent. Ordfører åpnet for debatt. mann Rune Neraal i Cryotec Seafoods AS til orientering. Ordfører gav så ordet til advokat Stein Owe Følgende deltok i debatten; som innledet i Jørgen Ervik, Ståle Hellesø, Tore Roaldsnes, Representantskapet er tilfreds med at ek- Magnar Pedersen. sporten av sei gjennom har økt sterkt gjen- SAK 7 - REPRESENTASJON I STYRENDE Ordfører annonserte strek satt. nom de tre siste år. Samlet har eksportver- ORGANER Jack Remøy replikk. Magnar Pedersen (svar) dien gått opp med vel 50%, både som følge Sveinung Flem gikk deretter igjennom Geir Solevåg, Paul Gustav Remøy, Ole Min- av kvantumsøkning og økte priser. I Surofi beregning av representasjon. dor Myklebust, Sveinung Flem. har førstehåndsprisen på sei i samme tre-års- Peter Gullestad hadde ordet til slutt for opp- perioden steget med nær 50%. Den positive Ordfører refererte styrets forslag til vedtak på summering. markedsutviklingen har gitt et helt nødven- bakgrunn av styrets forslag til nye vedtekter: dig bidrag for å sikre inntektsgrunnlaget 1. Representantskapet godkjenner styrets Styret forslag tatt opp til votering. både for den havgående garn- og trålflåten så forslag til endringer i vedtektenes para- Enstemmig. vel som kystflåten. graf 5, 7, 12 og 19.

19 17 19

20 20 2. Representantskapet pålegger styret å foreta en gjennomgang av medlemstall Det foreslås følgende formulering av revidert 5 om medlemskap i laget: valde for to år om gongen, og gjer teneste til nytt val. For å vere valfør som representant og omsetning for ulike medlemsorgani- må ein vere medlem av laget i samsvar med sasjoner og eventuelle ikke-organiserte 5 paragraf 5 i vedtektene. medlemmer i tråd med prinsippene i Båteigar eller fiskar, også tilsette på fiskefar- vedtektenes 7. Gjennomgangen skal tøy, som leverer fangst gjennom laget og som Det foreslås følgende formulering skje med utgangspunkt i den fremlagte har kontoradresse eller er busett i Sunnmøre av revidert 7 om representantska- regnemodell. På dette grunnlag skal sty- og Romsdal Fiskesalslags distrikt, er automa- pet: ret under utøvelse av rimelig skjønn tisk medlemmer av salslaget. for å eliminere tilfeldige utslag av mo- 7 dellen - vurdere og eventuelt fremlegge Utmelding av laget blir gjort gjeldande frå 31. Laget vert styrt av eit representantskap og eit forslag til endringer i sammensetning av desember i kalenderåret etter at skriftleg ut- styre. representantskapet. melding er mottatt. I representantskapet skal det vere 28 med- Styrets forslag til nye vedtekter. Ei utmelding kan ikkje bli trekt tilbake før lemmer med personlege eller nummererte Styrets forslag innebærer endringer i vedtek- etter to månadar frå skriftleg utmelding er varamedlemmer. tenes paragrafer 5, 7, 12 og 19, som følger: mottatt av laget. Organisasjon som har medlemmer som Nåværende paragraf 5 har følgende Eit utmeldt medlem kan skriftleg melde seg eig eller er tilsett på fiskefartøy som leverer ordlyd: inn i laget igjen tidlegast eitt år etter at ut- fangst i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Alle fiskarar og båteigarar frå Sunnmøre og meldinga er gjort gjeldande. distrikt, og der medlemmene har kontora- Romsdal som leverer fisk gjennom laget kan dresse eller er busett i Sunnmøre og Roms- vere lagsmedlemmer. Utmelding av laget blir Utmelding av laget gir ikkje rett til utbetaling dal Fiskesalslags distrikt, kan be om å bli gjort gjeldande frå 31. desember i kalender- av nokon del av midlane til laget. representert i representantskapet. året etter at skriftleg utmelding er mottatt. Ei utmelding kan ikkje bli trekt tilbake før Nåværende paragraf 7 har følgende Det same gjeld i forhold til representasjon etter to månadar frå skriftleg utmelding er ordlyd: som gruppe for personar som ikkje er med- mottatt av laget. Eit utmeldt medlem kan Laget vert styrt av eit representantskap og eit lem av slik organisasjon, men som leverer ikkje takast oppatt som medlem i laget før styre. I representantskapet skal det vere 28 fangst og er busett i Sunnmøre og Romsdal eitt år etter at utmeldinga er gjort gjeldande. medlemmer med personlege eller numme- Fiskesalslags distrikt, og som står på blad A Utmelding av laget gir ikkje rett til utbetaling rerte varamedlemmer. Årsmøtet i Møre og eller B i fiskarmanntalet. av nokon del av midlane til laget. Romsdal Fiskarlag vel 16, Aalesunds Rederiforening vel 8 og Norsk Sjømannsforbund i Oppmoding frå organisasjon som nemnt, Sunnmøre og Romsdal vel 4. må gjerast skriftleg til Sunnmøre og Roms- Representantane må vere frå ymse kantar av dal Fiskesalslags administrasjon seinast 1. av laget sitt distrikt, og helst såleis at alle februar i året før det året då vedkomande slags fiskeri får talsmenn der. representantskap skal tre i funksjon. Organi- Representantane med varamedlemmer vert sasjon som har vore representert i represen-

21 tantskapet siste valperiode, treng ikkje levere slik oppmoding. alle slags fiskeri får talsmenn i representantskapet. Lengste samanhengende tenestetid i styret er åtte år som styremedlem. Styreleiar kan 21 ha samanhengande tenestetid i styret inntil For person som ikkje er medlem av nokon For å vere valfør som representant må ein tolv år. organisasjon som nemnt i førre ledd, vert re- vere medlem av laget i samsvar med paragraf gistrering hos Sunnmøre og Romsdal Fiske- 5 i desse vedtektene. Det foreslås følgende formulering salslags administrasjon som ikkje-organisert av revidert 12 om styret: medlem av laget, rekna som slik oppmoding Valperioden er eitt år, mellom to påfølgjande til registrering vert trekt tilbake eller vedko- representantskapsmøter. 12 mande melder seg inn i organisasjon som nemnt. Ikke-organisert registrert medlem av Nåværende paragraf 12 har følgende I styret for laget skal det vere ti medlemmer, laget skal melde frå om slik innmelding. ordlyd: der ni medlemmer vert valde av represen- I styret for laget skal det vere ti medlemmer, tantskapet og ein blant dei tilsette. Fordelinga av representantar vert gjort etter der ni medlemmer vert valde av represen- relativ del av medlemstal og omsetning gjen- tantskapet og ein blant dei tilsette. Inntil vidare skal fem av dei ni styremedlem- nom laget for aktuelle organisasjonar og for mene representere Møre og Romsdal Fiskar- gruppa av ikkje-organiserte medlemmer. Fem styremedlemmer skal representere lags medlemmer, tre styremedlemmer skal Møre og Romsdal Fiskarlags medlemmer, representere Aalesunds Rederiforenings Med verknad frå 2008 skal fordelinga av re- tre styremedlemmer skal representere Aa- medlemmer og eitt styremedlem skal repre- presentantar i representantskapet vere slik: lesunds Rederiforenings medlemmer og eitt sentere Norsk Sjømannsforbunds medlem- Møre og Romsdal Fiskarlag 15 representantar, styremedlem skal representere Norsk Sjø- mer. Aalesunds Rederiforening 8 representantar, mannsforbunds medlemmer. Norsk Sjømannsforbund 4 representantar og For at ein annan organisasjon skal kunne få Norges Kystfiskarlag 1 representant. Det skal veljast personlege varamedlemmer. representasjon i styret, må den ha minst tre Styremedlemmer og varamedlemmer vert medlemmer i representantskapet. Det same Denne fordelinga kan første gong endrast valde for to år om gongen med unntak av dei gjeld for gruppa av ikkje-organiserte med- med verknad frå 2010, og seinare berre ann- tilsette sin representant og varamedlem, som lemmer. akvart år. vert valde for eitt år om gongen. Dersom det etter førre ledd vert sett fram Dei organisasjonar som vert representer- Styreleiar og nestleiar skal veljast ved sær- krav om representasjon i styret, skal forde- te, vel sjølv sine representantar. Det same skilt val for eitt år. linga av styremedlemmer gjerast ved hjelp av gjeld gruppa av ikkje-organiserte medlem- forholdstalet mellom talet på representanter mer. Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags Dei tilsette sin representant vert vald ved di- i representantskapet og talet på styremed- administrasjon skal i tilfelle hjelpe gruppa rekte val mellom dei tilsette i Sunnmøre og lemmer, med unntak av dei tilsette sin re- av ikkje-organiserte medlemmer med å or- Romsdal Fiskesalslag. presentant (forholdstall 3,11).Ved fordelinga ganisere slikt val. Den som skal velje fleire skal ein ta omsyn til mogleg korrigering etter representantar bør sjå til at representantane Valperioden er mellom to påfølgjande repre- neste ledd. er frå ymse kantar av laget sitt distrikt og at sentantskapsmøter.

22 22 Så lenge organisasjon for arbeidstakarar ombord i fiskefartøy (mannskapsorganisa- Det foreslås endelig følgende formulering av revidert 19 om vedtektsen- Ein fjerdedel av slik omsetning vert rekna å høyre til aktuelle mannskapsorganisasjonar sjon) er representert i representantskapet, dringer: og vert fordelt mellom dei etter deira med- skal minst eitt av styremedlemmene repre- lemstal. Det same gjeld omsetninga til fartøy sentere slik organisasjon. Dersom meir enn 19 der det berre er trekt kontingent til Aale- ein mannskapsorganisasjon er representert sunds Rederiforening. i representantskapet, og ingen slik organi- Vedtektsendringar kan representantskapet sasjon har minst tre representantar, skal gjere med 2/3 fleirtal av dei møtande. Faktorane for medlemstal og omsetning vert styremedlemmet representere den av desse gitt ei vekt på høvesvis 40% og 60%. mannskapsorganisasjonane som har flest Endring av fordelinga av representantar i re- medlemmer. presentantskapet, jmf. 7, kan likevel gjerast Organisasjon som ikkje når ein faktor på med vanleg fleirtal. minst 0,67 etter denne utrekninga, kan ikkje Det skal veljast personlege varamedlemmer. få representasjon i representantskapet. Det 2. Styrets forslag til regnemodell for bereg- same gjeld for gruppa av ikkje-organiserte Styreleiar og nestleiar skal veljast ved sær- ning av representantfordeling medlemmer. Ved utrekninga av represen- skilt val. tasjonen for dei som blir representerte, ser For å ivareta de grunnprinsipper for repre- ein bort frå medlemstal og omsetning for dei Dei tilsette sin representant vert vald ved di- sentasjon som foreslås nedfelt i revidert 7 i som ikkje kjem over denne terskelen. rekte val mellom dei tilsette i Sunnmøre og vedtektene, foreslår styret at følgende regne- Romsdal Fiskesalslag. modell skal benyttes som grunnlag: Dei tal som vert brukt i utrekninga av representasjonen i eit gitt representantskap, skal Valperioden er eitt år, mellom to påfølgjande Oversikt over medlemstal i aktuelle organi- vere tala for det år (basisåret) som ligg to år representantskapsmøter. sasjonar, ikkje medrekna støttemedlemmer, før året då vedkomande representantskap vert innhenta frå kvar organisasjon. Sunn- skal tre i funksjon. For medlemstalet i ak- Lengste samanhengande tenestetid i styret møre og Romsdal Fiskesalslag fører sjølv tuelle organisasjonar eller ikkje-organiserte er åtte år som styremedlem. Styreleiar kan oversikt over registrerte ikkje-organiserte medlemmer vert talet den 31. desember i ba- ha samanhengande tenestetid i styret inntil medlemmer. Medlemskap i ein organisasjon sisåret lagt til grunn. tolv år. for fiskarar eller rederi, og ikkje-organiserte medlemmer, vert gitt ein faktor på 1, medan I tillegg til de resultater regnemodellen gir, Nåværende paragraf 19 har følgende medlemskap i ein mannskapsorganisasjon foreslås at styret i tillegg skal kunne utøve et ordlyd vert gitt ein faktor på 0,2. visst skjønn. Dette for å ta hensyn til eventu- Vedtektsendringar kan representantskapet elle utslag av modellen som kan være tilfeldi- gjere med 2/3 fleirtal av dei møtande. For omsetningstal vert omsetningsstatistik- ge, eller der representasjonen vil endres med ken til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag knapp margin etter de underliggende krite- lagt til grunn. Omsetning frå fartøy der det rier. Hensikten med å utøve dette skjønnet gjennom laget er trekt kontingent til meir skal altså være å stabilisere representasjonen enn ein organisasjon, vert fordelt med like ved at tilfeldige utslag elimineres. Skjøn- store delar på dei aktuelle organisasjonane. net skal imidlertid ikke benyttes til å hindre

23 endringer i representasjon som er et resultat av mer robuste og/eller varige endringer Organisasjon som har medlemmer som eig eller er tilsett på merkeregistrert fiskefartøy Ber om punktvis avstemming. Gudmund Fjørtoft. 23 i omsetnings- og medlemstall i tråd med de som leverer fangst. grunnleggende prinsipper som er nedfelt i Ordfører ba så om å stemme over Gudmund vedtektenes 7. Tore Roaldsnes. Fjørtoft forslag. Vedtatt med 15 stemmer. Ordfører åpnet for debatt. Geir Solevåg ba om gruppemøte for styret. Til debatten; Ole Morten Sorthe, som ba om Hans Sande Deretter; Tore Roaldsnes, Hans Sande, Remi gruppemøte. Asbjørn Furnes, Fredd Nilsen. Arne Ringstad Teistklub, Fredd Nilsen, Ole Morten Sorthe, Paul Gustav Remøy, Ole Mindor Myklebust, Møtet hevet for gruppemøte kl Ordfører formidlet så at styret går for en end- Jack Remøy, Fredd Nilsen. ring av 7 i henhold til endringsforslag fra Møtet satt kl Tore Roaldsnes. Strek satt. Strek satt. Ordfører åpnet for debatt igjen. Til debatten: Asbjørn Furnes replikk. Ordfører gikk så til punktvis avstemming. Ole Morten Sorthe med endringsforslag til 19 på vegne av representantene fra Møre og Møtet hevet for gruppemøte kl Romsdal Fiskarlag. Møtet satt igjen kl Båteigar eller fiskar, også tilsette på fiskefar- Endring i forhold til styrets forslag: tøy, som leverer fangst gjennom laget og som Ordfører ba om å få opphevet strek. har kontoradresse eller er busett i Sunnmøre I styrets forslag til 19 strykes siste ledd 19 Vedtatt. og Romsdal Fiskesalslags distrikt, er automa- vil da få slik ordlyd: tisk medlemmer av salslaget. Geir Solevåg som redegjorde for at styret øn- Vedtektsendringer kan representantskapet sker å stemme for styrets forslag i sin helhet. Utmelding av laget blir gjort gjeldande frå 31. gjere med 2/3 fleirtal av dei møtande. desember i kalenderåret etter at skriftleg ut- Ole Morten Sorthe melding er mottatt. Knut A. Teistklub, Geir Arve Sandøy, Gud- Geir Solevåg mund Fjørtoft, Bjørn Sande, Bernt Åsbø, Stå- Ole Mindor Myklebust Ei utmelding kan ikkje bli trekt tilbake før le Gjerde, Martin Leinebø, Terje E. Blomvik, etter to månadar frå skriftleg utmelding er Kai Ytterland, Ståle Otto Dyb, Kristian Brei- Møtet hevet for lunsj kl mottatt av laget. vik, Anders Solheim, Kurt Skjong, Per-Jan Kvalsvik, Jan Ole Stokke. Møtet satt igjen kl og debatten ble ført Eit utmeldt medlem kan skriftleg melde seg videre. inn i laget igjen tidlegast eitt år etter at ut- Tore Roaldsnes med endringsforslag til 7: meldinga er gjort gjeldande. Gudmund Fjørtoft, med forslag om punktvis Ålesund Rederiforening forslår ei endring i avstemming. Utmelding av laget gir ikkje rett til utbetaling styret sitt forslag til vedtak 7 3. avsnitt. av nokon del av midlane til laget.

24 Alle bekker løper ut i vannet. islandsk ordtak 24 Avstemming gav et resultat på 15 stemmer for. Forslaget falt på grunn av det ikke opp- vert registrering hos Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags administrasjon som ikkje- Valperioden er eitt år, mellom to påfølgjande representantskapsmøter. nådde 2/3 oppslutning. organisert medlem av laget, rekna som slik oppmoding til registrering vert trekt tilbake Avstemming gav et resultat på 15 stemmer 7 eller vedkomande melder seg inn i organisa- for. Forslaget falt fordi det ikke fikk 2/3 opp- sjon som nemnt. Ikke-organisert registrert slutning. Laget vert styrt av eit representantskap og eit medlem av laget skal melde frå om slik inn- styre. melding. 12 I representantskapet skal det vere 28 med- Fordelinga av representantar vert gjort etter I styret for laget skal det vere ti medlemmer, lemmer med personlege eller nummererte relativ del av medlemstal og omsetning gjen- der ni medlemmer vert valde av represen- varamedlemmer. nom laget for aktuelle organisasjonar og for tantskapet og ein blant dei tilsette. gruppa av ikkje-organiserte medlemmer. Organisasjon som har medlemmer som Inntil vidare skal fem av dei ni styremedlem- eig eller er tilsett på fiskefartøy som leverer Med verknad frå 2008 skal fordelinga av re- mene representere Møre og Romsdal Fiskar- fangst i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags presentantar i representantskapet vere slik: lags medlemmer, tre styremedlemmer skal distrikt, og der medlemmene har kontora- Møre og Romsdal Fiskarlag 15 representantar, representere Aalesunds Rederiforenings dresse eller er busett i Sunnmøre og Roms- Aalesunds Rederiforening 8 representantar, medlemmer og eitt styremedlem skal repre- dal Fiskesalslags distrikt, kan be om å bli Norsk Sjømannsforbund 4 representantar og sentere Norsk Sjømannsforbunds medlem- representert i representantskapet. Norges Kystfiskarlag 1 representant. mer. Det same gjeld i forhold til representasjon Denne fordelinga kan første gong endrast For at ein annan organisasjon skal kunne få som gruppe for personar som ikkje er med- med verknad frå 2010, og seinare berre ann- representasjon i styret, må den ha minst tre lem av slik organisasjon, men som leverer akvart år. medlemmer i representantskapet. Det same fangst og er busett i Sunnmøre og Romsdal gjeld for gruppa av ikkje-organiserte med- Fiskesalslags distrikt, og som står på blad A Dei organisasjonar som vert representerte, lemmer. eller B i fiskarmanntalet. vel sjølv sine representantar. Det same gjeld gruppa av ikkje-organiserte medlemmer. Dersom det etter førre ledd vert sett fram Oppmoding frå organisasjon som nemnt, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags adminis- krav om representasjon i styret, skal forde- må gjerast skriftleg til Sunnmøre og Roms- trasjon skal i tilfelle hjelpe gruppa av ikkje- linga av styremedlemmer gjerast ved hjelp av dal Fiskesalslags administrasjon seinast 1. organiserte medlemmer med å organisere slikt forholdstalet mellom talet på representanter februar i året før det året då vedkomande val. Den som skal velje fleire representantar i representantskapet og talet på styremed- representantskap skal tre i funksjon. Organi- bør sjå til at representantane er frå ymse kan- lemmer, med unntak av dei tilsette sin re- sasjon som har vore representert i represen- tar av laget sitt distrikt og at alle slags fiskeri presentant (forholdstall 3,11).Ved fordelinga tantskapet siste valperiode, treng ikkje levere får talsmenn i representantskapet. For å vere skal ein ta omsyn til mogleg korrigering etter slik oppmoding. valfør som representant må ein vere medlem neste ledd. Så lenge organisasjon for arbeids- For person som ikkje er medlem av no- av laget i samsvar med paragraf 5 i desse ved- takarar ombord i fiskefartøy (mannskaps- kon organisasjon som nemnt i førre ledd, tektene. organisasjon) er representert i representant-

25 skapet, skal minst eitt av styremedlemmene representere slik organisasjon. Dersom meir Avsteming gav et resultat på 10 stemmers oppslutning. Representantskapet stemte så over vedtaket i sin helhet. 25 enn ein mannskapsorganisasjon er represen- Enstemmig vedtatt. tert i representantskapet, og ingen slik orga- Forslaget falt fordi det ikke oppnådde 2/3 nisasjon har minst tre representantar, skal oppslutning. styremedlemmet representere den av desse SAK 8 - INSTRUKS FOR KONTROLLNEMNDA mannskapsorganisasjonane som har flest Det samlende avstemmingsresultatet betyr medlemmer. Avstemmingen gav et resultat at lagets nåværende vedtekter videreføres. INSTRUKS FOR KONTROLLNEMNDA I på 15 stemmer for. Forslaget falt fordi det sunnmøre og romsdal fiskesalslag ikke oppnådde 2/3 oppslutning. (SUROFI) SAK 6- PRIS OG OMSETNINGSFORHOLD 1. Kontrollnemnda skal: Det skal veljast personlege varamedlemmer. PRISOPPLEGG FOR 2007 a. Føre tilsyn med verksemda i Surofi Jon Grimstad innledet i saken. og sjå til at drifta skjer i samsvar Styreleiar og nestleiar skal veljast ved sær- med gjeldande lover, vedtekter, for- skilt val. Varaordfører refererte styrets forlag til vedtak: retningsreglar, vedtak og retningslin- Styret tilrår representantskapet å gjøre føl- jer frå representantskapet. Dei tilsette sin representant vert vald ved gende vedtak: b. Sjå til at vedtaka i styret blir følgde direkte val mellom dei tilsette i Sunnmøre og A. Hovedtrekkene i det etablerte pris og om- opp av administrasjonen og at verk- Romsdal Fiskesalslag. setningssystemet i surofi opprettholdes. semda i Surofi elles vert utført på ein B. Styret og administrasjonen i surofi bes forretningsmessig måte. Valperioden er eitt år, mellom to påfølgjande evaluere ordningen med langsiktige kon- c. I samarbeid med revisor sjå til at Su- representantskapsmøter. trakter og på bakgrunn av det vurdere en rofi har gode administrative rutiner eventuell videreføring av ordningen. som sikrer ein tilfredsstillande in- Lengste samanhengande tenestetid i styret C. Surofi bør til en hver tid arbeide for å finne tern kontroll. er åtte år som styremedlem. Styreleiar kan de mest formålstjenlige omsetningsfor- 2. Kontrollnemnda kan kreve framlagt alle ha samanhengande tenestetid i styret inntil mene for de ulike flåtegrupper, fiskeslag protokoller, korrespondanse, rekneskap tolv år. og anvendelser. og anna arkivmateriale som kontroll- D. Representantskapet er enig i styrets kon- nemnda meiner er nødvendig for å ut- Avstemming gav et resultat på 15 stemmer klusjon om å avslutte det aktive arbeidet føre ein effektiv kontroll. for. Forslaget falt fordi det ikke oppnådde 2/3 med å etablere et nøytralt mottaksanlegg 3. Dersom nemnda finn grunn til å reise oppslutning. for ferskfisk kritikk mot disposisjonar eller påpeike feil eller manglar i rutiner, intern kon- 19 Til saken: troll eller andre forhold ved drifta, skal Vedtektsendringar kan representantskapet Hans Sande, Ole Mindor Myklebust, Gunnar kontrollnemnda straks ta dette opp med gjere med 2/3 fleirtal av dei møtande. Støbakk. adm. dir. og/eller styreleiar og ordføraren i representantskapet. Endring av fordelinga av representantar i re- Strek satt. 4. Kontrollnemnda skal kvart år gi mel- presentantskapet, jmf. 7, kan likevel gjerast Jon Grimstad med svar. ding til representantskapet. I denne skal med vanleg fleirtal.

26 26 nemnda gjere greie for arbeidet i nemnda sidan forrige årsmøte. Meldinga skal SAK 9 - REPRESENTANTSKAPSMØTE OVER EN ELLER TO DAGER I ÅRENE FREMOVER. C. Valnemnda: Helge Lønes også innehalde nemnda si tilråding om Styret tilrår Representantskapet å gjøre føl- v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide årsoppgjeret. Meldinga skal i god tid før gende vedtak: Ståle Gjerde årsmøtet leggjast fram for styret som kan v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik gi kommentarer. Representantskapet besluttet at årsmøtene Hans Sande 5. Ordinært møte i nemnda skal haldast i fremover skal gjennomføres vekselsvis over v.m. Leif Midtflø, Arve Teige god tid før kvart årsmøte og elles så ofte en og to dager annet hvert år, og da slik at Lars Harald Nyvoll nemnda finn det nødvendig. årsmøtet i 2008 skal gå over en dag. v.m. Ståle Dyb, Frode Løvøy 6. Medlemmer i kontrollnemnda kan ikkje Jarle Valderhaug ha stilling i Surofi eller verv som er Det ble åpnet for debatt. v.m Bjørn Giske, Olav Otterlei underordna styret. Medlemmene i kon- Hans Sande, Sveinung Flem med svar, Hans Fred O. Urkedal trollnemnda har teieplikt om alt dei som Sande, Sveinung Flem med svar, Ole Mindor v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y medlemmer av nemnda får kjennskap til Myklebust. Tore Roaldsnes gjennom sine verv. v.m. Lise Strand, Svein Davik Ordfører gikk så til avstemmig over styrets Formann: Hans Sande Ordfører refererte så styrets forlag til vedtak. vedtak. Enstemmig vedtatt. D. Kontrollnemnda: Styret tilrår Representantskapet å gjøre Formann følgende vedtak: SAK 10 - VALG Gunnar Støbakk Representantskapet godkjenner forslaget til Ordfører gav så ordet til Hans Sande som v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy ny instruks for kontrollnemnda. rede gjorde for valgsnemndas forslag i: Medlemmer Ordfører åpnet så for debatt. A. Valg av styreformann Leif Steinar Alnes Til debatten: Geir Solevåg v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Jack Remøy, Sveinung Flem. Per Jan Giske B. Valg av styremedlemmer v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Ordfører refererte igjen styrets forslag til Viktor Hauge vedtak og det ble votert over saken. v.m. Kjell Lorgen, Leif-Egil Grytten E. Ordfører og varaordfører i Enstemmig vedtatt. Janne Grete Strand Aasnæs Representantskapet v.m. Solveig Strand, Knut Grønnevet Ordfører: Jan Ole Stokke Ordfører gav så ordet il Sveinung Flem som Leif-Richard Sande Varaordfører: Hallgeir Holmeset innledet i ; v.m. Arve Teige, Bjørn O. Berge Bodvar Åsebø Ålesund v.m. Hans Ole Inderhaug, Arthur Sølsvik Hans Sande Tore Roaldsnes Odd Aune Jarle Valderhaug Fred Ove Urkedal Ståle Gjerde

27 Det ble opplyst om at Vigdis Torheim Tore Roaldsnes Reise- og kostgodtgjersle dekkast etter 27 møter for de ansatte i styret i kommende v.m. Lise Strand, Svein Davik Statens reiseregulativ. periode. Formann: Hans Sande Spesielt inviterte gjester uten organisasjon bak seg, dekkes reise og opphold av salgs- Remi Teistklubb ba om gruppemøte. I. Kontrollnemnda: laget. Møtet hevet for gruppemøte kl Formann: Gunnar Støbakk Møtet satt igjen kl v.m. Anders Solheim, Reidar Finnøy Ålesund Hans Sande Tore Roalds- Ordfører gikk så til avstemming. Medlemmer nes Odd Aune Jarle Valder- Leif Steinar Alnes haug F. Valg av styreformann v.m. Kjetil Holmeset, Jørgen Ervik Fred Ove Urkedal Ståle Gjerde Geir Solevåg Per Jan Giske Valg av nestformann v.m. Vidar Alnes, Øyvind Stokke Ordfører gikk så til avstemming over Viktor Hauge lønnsnemndas innstilling. J. Ordfører og varaordfører i Enstemmig vedtatt. G. Valg av styremedlemmer Representantskapet Viktor Hauge Ordfører: Jan Ole Stokke Ordfører gav så ordet til Geir Solevåg v.m. Kjell Lorgen, Leif-Egil Grytten Varaordfører: Hallgeir Holmeset som takket for tilliten. Ola Inge Grønnevet v.m. Solveig Strand, Knut Grønnevet Alle valg enstemmig. Geir Solevåg overrekte så blomster som Leif-Richard Sande takk for innsatsen til Helene Tomren v.m. Arve Teige, Bjørn O. Berge SAK 11 LØNNSNEMNDAS INNSTILLING som gikk av som ansatte representant og Bodvar Åsebø FOR ÅR 2007 til Jørgen Ervik som går av i styret. v.m. Hans Ole Inderhaug, Arthur Sølsvik Styreformann Kr ,- H. Valnemnda: Telefon styreformann Kr ,- Til protokollen. Helge Lønes Nestformann Kr ,- Ole Morten Sorthe til sak 7. Korrigert. v.m. Fridtjov Vorren, Jermund Hide Telefon nestformann Kr ,- Ståle Gjerde Styremedlemmer Kr ,- Som avslutning ble det sunget Gud sig- v.m. Ronny Groven, Arthur Sølsvik Ordfører i Representantskapet Kr ,- ne vårt dyre fedreland. Hans Sande Telefon ordfører Kr ,- v.m. Leif Midtflø, Arve Teige Varaordfører Kr ,- Møtet hevet kl Lars Harald Nyvoll Telefon varaordfører Kr ,- Jan Ole Stokke Hallgeir Holmeseth v.m. Ståle Dyb, Frode Løvøy Møtegodtgjørelse representantskapets Janita Arhaug Paul Gustav Remøy Jarle Valderhaug medlemmer. Kr ,- pr. møtedag v.m Bjørn Giske, Olav Otterlei Møtegodtgjørelse styremedlemmer Fred O. Urkedal og nemnder Kr ,- pr. møtedag v.m. Magne Grytten, Ole Edvardsen d.y Sekretær årsmøte Kr ,- pr. møtedag

28 28

29 Styrets beretning Virksomheten Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble og endte så vidt over tonn. Nedgangen må ses i sammenheng med strukturendringer generelt synes likviditeten å ha blitt strammere enn i de foregående årene. Det har heller ikke i 29 stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehånds- i flåten og endret fangst- og landingsmønster, 2007 vært behov for reguleringer av fisket. Min- omsetning av hvitfisk og skalldyr med hjem- blant annet som følge av høye drivstoffpriser og steprisene som ble forhandlet frem med kjøper- mel i Lov om omsetning av råfisk (råfiskloven) avgifter. organisasjonene i desember 2006, har vært gjel- av I tillegg til salgsvirksomheten ivaretar Til gjengjeld har det de siste årene vært en stor dende gjennom hele året, med unntak av sei og Surofi også ulike kontrolloppgaver, innkreving vekst i landingene av sei. Fra 2002 til 2007 er blankisa lyr, som ble justert ned på grunn av en av offentlige avgifter og driver også en betydelig kvantumet mer enn fordoblet, fra ca til vanskelig markedssituasjon. informasjonsvirksomhet. mer enn tonn, selv om det isolert sett Alle fiskere og rederier fra Sunnmøre og Roms- var en nedgang fra 2006 til 2007 på vel Økonomisk stilling og resultat dal som omsetter fisk gjennom Surofi, er med- tonn (6%). Nedgangen siste år skyldes at fang- Det økonomiske resultatet i 2007 ble tilfreds- lemmer av salgslaget. stene i Nordsjøen gikk ned, og den fastsatte to- stillende, særlig sett på bakgrunn av fallet i Virksomheten drives fra kontorer i Ålesund sen- talkvoten her ble heller ikke tatt. Etter styrets omsetningen. trum. vurdering må myndighetene legge opp til en Provisjonsinntektene har gått ned fra 15,9 mill. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt bedre regulering av seifisket i Nordsjøen gjen- kr. i 2006 til 14,3 mill. kr. i 2007, en nedgang drift, og årsregnskapet er avgitt under den for- nom vintersesongen, for å unngå at kvoter blir på knapt 10%. Nedgangen tilsvarer reduk- utsetning. stående igjen. sjonen i omsetning. I prosent av omsetningen Utviklingen i prisene i 2007 har vært blandet. utgjorde provisjonen 0,70%, det samme som Omsetning og marked Torskeprisen har fortsatt å stige. Veksten siste foregående år. For tredje år på rad passerte omsetningen 2 mrd. år er i gjennomsnitt 13%, og sammenlignet Andre driftsinntekter viser en betydelig ned- kr i Det ble omsatt fisk og fiskeprodukter med 2003, da prisen var på sitt laveste gjen- gang. Dette skyldes at regnskapet for 2006 for totalt 2,048 mill. kr., som er det fjerde høy- nom det siste tiåret, var prisen i % inneholdt en gevinst ved salg av salgslagets este omsetningstall i salgslagets historie. Dette høyere. I gjennomsnitt steg også prisen på hyse eiendom i Bud på ca 1 mill. kr. Andre drifts- på tross av at omsetningen gikk ned med 211 sammen lignet med 2006, men mot slutten inntekter omfatter også inndratte midler fra mill. kr. (9%) fra rekordåret av 2007 snudde utviklingen. For øvrige fiske- kvotekontrollen. Disse inntektene benyttes Av den totale omsetningsverdi utgjorde landin- slag har prisene stort sett falt, særlig for uer og til å finansiere kontrollvirksomheten som ger fra utenlandske fartøy 47 mill. kr. (2,3%). blåkveite. Prisen på sei, som er svært viktig for salgslaget utfører i henhold til bestemmelser Tilsvarende i 2006 var 88 mill. kr. (3,9%). omsetningen i Surofi, har gått ned med 4% i i saltvannsfiskeloven. Fiskeri- og kystdeparte- Nedgang i omsetning fra året før skyldes lavere gjennomsnitt. Det er i hovedsak prisen på stor- mentet har etter søknad fra Surofi godkjent at kvantum, i hovedsak på torsk og sei. sei som har falt, noe som skyldes lavere eksport- også deler av salgslagets vakt ordning utenom I 2007 ble det landet nær tonn (omreg- priser på klippfisk. ordinær arbeidstid kan defineres som ledd i net i rundvekt). Selv om det er en nedgang på Det har også i 2007 i hovedsak vært en god om- kontrollvirksomheten. Denne endringen er tonn (9%) fra året før, er dette totalt sett setningssituasjon, men likevel vanskeligere enn regnskapsmessig gjennomført med virkning likevel godt på høyde med snittet gjennom de de to foregående årene. For rundfrossen trål- fra Det er totalt inntektsført knapt siste 10 år. En trend som imidlertid har vedvart fanget uer og enkelte sorteringer av lange har 1,0 mill. kr. av inndratte midler for 2007 mot over tid, er at stadig mindre kvantum av torsk det vært liten kjøpsinteresse. Periodevis har det 0,7 mill. kr. i landes i vårt distrikt. I 2007 gikk landet kvan- bygget seg opp lager på disse produktene. Det Driftskostnadene utgjorde ca 15,3 mill. kr., mot tum av torsk ned med nær tonn (18%) har vært en stabil situasjon i kjøperkorpset, men 15,7 mill. kr. i 2006.

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

Å r s r a p p o rt 2008

Å r s r a p p o rt 2008 Å r s r a p p o rt 2008 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2006 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n " D e n n o r s k e s j ø m a n n e r e t g j e n n o m b a r k e

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2005 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n " G I N O E N E N F I S K, O G H A N B L I R M E T T H E L E DAG E

Detaljer

2011 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S

2011 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F I S K E R N E S E G E N S A L G S O R G A N I S A S Årsrapport 2011 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon GI NOEN EN FISK, OG HAN BLIR METT HELE DAGEN. LÆR NOEN Å FISKE, OG HAN BLIR METT HELE LIVET. KINESISK ORDTAK Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve

Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve Årsrapport 2010 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG fiskernes egen salgsorganisasjon Det fins ingen elv og intet hav som ikke folk har hatt lyst til å krysse. Hanne Sophie Greve 5 Innholdsfortegnelse leder

Detaljer

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 1 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag onsdag 3. juli 2013 på kontoret i Ålesund. Følgende møtte: Styreleder Per Jan Kvalsvik, Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2012 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2012 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA 2 3 ESTERÅLEN RØST NORDKAPP VIKING JELMSØY SKOLPEN Gi noen en fisk, og han blir mett hele

Detaljer

70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 5 70år 1945-2015 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 SHETLAND FRØYA RÆNA STOREGGA Surofi ESTERÅLEN RØST ressurskontroll og innkreving av offentlige

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA P P O R T 2 0 1 4 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON 1 ESTERÅL NORDKAP SHETLAN RÆNA S JELMSØY 2 SKOLPEN D FRØYA TOREGGA Surofi EN RØST innkreving av offentlige avgifter.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus

Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Side 1 av 8 Protokoll for Årsmøte i Moi IL 17.03.2014 kl.19.00, Klubbhus Velkommen og åpning av årsmøte ved leder i idrettslaget Olav Hafstad. Årsmøtet startet møtet med 1.minutts stillhet for å hedre

Detaljer

MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015

MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015 MØTEREFERAT ÅRSMØTE MELAND GOLFKLUBB 2015 Sted: Meland Golfklubb, Beitingen Dato: 19.03.2015 Det var 53 medlemmer med stemmerett. Styreleder Lars Ludvik Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til årsmøte

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll Styremøte 8. juni 2012

Protokoll Styremøte 8. juni 2012 Protokoll Styremøte 8. juni 2012 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 8. juni 2012 Møtet ble avholdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Per Jan Kvalsvik, Leif Midtflø, Arnstein

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE PROTOKOLL Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2014

Årsmøteprotokoll 2014 Årsmøteprotokoll 2014 ÅRSMØTE I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 16. OKTOBER 2014 99. ÅRSMØTE I LAGETS HISTORIE Årsmøtet fant sted på Quality Hotel Alexandra i Molde. Møtet tok til kl 11.00 SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor

FISKERI- OG SIKKERHETSFAGLIG FORUM (FosFor) Møtereferat. Styremøte i FosFor Møtereferat Styremøte i FosFor Dato: 10.11.2011 Tidsrom: 17.00 18.30 Sted: Kysthotellet Rørvik Deltakende: Helga T Rabben John Arne Andersen Åge Birger Hofseth Gjert Erik Grande og Jimmi Tobiassen fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16.

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16. KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra adm/styre: Januar: 9. Ålesund Hav 21 Ole Morten Sorthe 11.-12. Trondheim Krabbekonferanse 17.-18. Trondheim Sjømatdagene på Hell 19. Ålesund Styremøte stiftelsen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Anders Rem, Karianne V. Døving, Inge Sunde, Ellisiv Klubbhuset på Omenås 4. mars 2015 rekneskap vart godkjent og fastsett som rekneskap for 2014. Vedtak: Framlagt rekneskap for

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Sissel Stokke, Lasse Rindal, Jermund Rekkedal.

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Sissel Stokke, Lasse Rindal, Jermund Rekkedal. Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Combisenteret, Fiskå Møtedato: 21.11.2005 Tid: 14.30-16.00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 10.11.05 Desse

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer