Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014

2 Årsberetning 2014 Side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 4 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KVALITETSKONTROLL, INTERNKONTROLL, REVISJONER STYRENDE ORGAN GENERALFORSAMLING NOFOS STYRE ORGANISASJON FAGLIG FORUM FORUM FOR OPERASJONER FAGLIG FORUM FOR TEKNOLOGI ØKONOMI 6 6 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 7 7 OLJEVERNAKSJONER 7 8 BEREDSKAP GENERELT Oljevernberedskap leteboring NOFOS BEREDSKAPSFLÅTE Fartøy i stående beredskap Mobiliserbare fartøy OPERASJONELL BEREDSKAP Beredskapsgruppene KYST OG STRAND NOFOS SPESIALTEAM FLYOVERVÅKING SATELLITT OPPLÆRING OG ØVELSER ØVELSER Olje-på-vann OPPLÆRING OG KURS TEKNISK STATUS UTSTYR OG VEDLIKEHOLD UTSTYRSANSKAFFELSER NOFO-STANDARD STØRRE PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER TEKNOLOGIUTVIKLINGSPROSJEKTER RISIKOSTYRING AVTALEVERK NOFO-avtalen IKT-STRATEGI OVERGANG FRA TEKNOLOGIUTVIKLING TIL OPERATIV DRIFT FELLES KARTLØSNINGER MED KYSTVERKET OU-PROSESSEN I NOFO... 16

3 Årsberetning 2014 Side 3 av 18 Forord For NOFO var 2014 et år preget av høy aktivitet og mange oppgaver, noe årsberetningen med all tydelighet viser. NOFOs viktigste funksjon er å dekke medlemmenes behov for oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel. Dette er forankret gjennom revisjon av NOFO-avtalen i Avtalen formaliserer at NOFO er en forening hvis oppgaver er å planlegge, etablere, videreutvikle for framtidig petroleumsvirksomhet og ivareta beredskap for å bekjempe akutt oljeforurensning basert på medlemmenes beredskapsplaner. Administrasjonen har på en god måte tatt innover seg de stramme betingelsene som industrien står overfor. Dette gir seg utslag gjennom organisasjonens evne til omstilling, effektivisering og kostnadsbevissthet. Tross disse nye rammebetingelsene har NOFO gjennomført de aktiviteter som er satt av medlemsselskapene og styret på en god måte. Oppfølging, kostnadskontroll og rapporteringsrutiner ble ivaretatt på en meget god måte og i nær kontakt med styret. En av de store oppgavene i 2014 var at NOFO, i samarbeid med styret, igangsatte og gjennomførte en omfattende prosess i organisasjonsutvikling. Prosessen involverte egne ansatte, medlemmer, beredskapsorganisasjonen og samarbeidspartnere, for å nevne noen. Styret føler at denne prosessen var nødvendig, og den har vært med på å legge grunnlaget for en mer kostnadseffektiv og robust organisasjon. NOFO har gjennom 2014 levert i henhold til aktivitetsplanen og styrets forventninger. Sandnes, mars 2015 Astrid Sørensen Styreleder

4 Årsberetning 2014 Side 4 av 18 1 SAMMENDRAG I 2014 har NOFO ivaretatt sin rolle som operatørenes oljevernberedskap på en god måte. NOFO sin visjon om å være ledende, anerkjent, robust og effektiv har vært utgangspunktet for mange av prosessene som har blitt gjennomført i Årsberetningen viser hvordan NOFO har støttet, ledet, verifisert og videreutviklet oljevernberedskapen på norsk sokkel. Aktivitetsnivået har vært høyt men resultatene viser at NOFO har klart å ivareta sitt personell, materiell og sin oppgaver på en god måte i HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 2.1 Helse, miljø og sikkerhet Det var ingen alvorlige hendelser i NOFO holder til i egnede lokaler i Sandnes og i Hammefest. Sykefraværet var i 2014 ca. 1,8 %. NOFO legger til rette for likestilling i sin virksomhet og oppfordrer gjennom hele organisasjonen spesielt kvinner å fylle aktuelle posisjoner/stillinger. Virksomheten drives fra hovedkontoret på Forus, samt fra et regionalt kontor med tre medarbeidere i Hammerfest. I tillegg har NOFO aktivitet på fem baser og to depoter som er lokalisert langs kysten fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Alle fartøysøvelser, OPV (olje-på-vann) og samhandlingsøvelser i NOFO-regi ble i 2014 gjennomført i henhold til plan og uten alvorlige hendelser. Totalt ble 107 hendelser/observasjoner/avvik av mindre betydning innrapportert og fulgt opp gjennom kvalitetssystemet: 47 materielle skader 2 tilløp til materiell skade 1 miljø 41 observasjoner 14 avvik Det ble gjennomført gransking i forbindelse med sprengt cargoslange i umbilical Transrec. HMS-håndboken ble revidert sammen med Kystverket i løpet av året. 2.2 Kvalitetskontroll, internkontroll, revisjoner I 2014 valgte NOFO å følge opp tre leverandører som har viktige leveranser i forbindelse med NOFOs beredskap. Hovedfokuset ved revisjon av leverandørene var å avdekke hvordan kontraktene etterleves av partene. Ingen avvik av betydning ble funnet, men noe rom for forbedring både hos NOFO og hos leverandørene. Momentene som ble avdekket blir fulgt opp av NOFO sammen med den enkelte leverandør. I 2014 ble oppfølgingen av internrevisjon 2013 gjennomført. Alle tiltak ble lukket.

5 Årsberetning 2014 Side 5 av 18 3 STYRENDE ORGAN 3.1 Generalforsamling Generalforsamlingen var innkalt til to møter i Ved årsskiftet var sammensetningen av generalforsamlingen som følger: Selskap Eni Norge AS ConocoPhillips Skandinavia AS ExxonMobil E&P Norway AS TOTAL E&P NORGE AS RWE Dea Norge AS Statoil ASA Chevron Norge AS Det norske oljeselskap ASA Talisman Energy Norge AS Lundin Norway AS BG Group DONG E&P Norge AS AS Norske Shell BP Norge AS VNG Norge (Operations) AS Wintershall Norge ASA Noreco ASA GDF SUEZ E&P Norge AS Suncor Energy Norge AS Centrica Energi Premier Oil Norge AS Maersk Oil Norway AS Idemitsu Petroleum Norge AS E.ON E&P Norge AS (EEPN) OMV (Norge) AS Rocksource ASA Faroe Petroleum Norge As LOTOS Expl. & Prod. Norge AS Repsol Exploration Norge AS Tullow Oil Norge AS Representant Erik Bjørnbom Dag Bache-Mathiesen Dag Heiret Bjørn Oscar Tveterås Øystein Eliassen Hermod O. Johansen Jon Roar Andersen Kjell Jødestøl Øyvind Hebnes Bernt Rudjord Frode Eskildsen Lill-Gøril Seljelv Erik Gjul Per Agnar Solli Rolf Kåre Holmboe Randi Morvik Mariann F. Tønnessen Elin Witsø Leif Sandberg Siri Nesbø Kjell Tore Vinningland Gunnar Leistad Bernt Natvig Johan Bodsberg Phil Curtis Morten Haukebø Ingvild Anfinsen Stig Frøysland Ole-Andreas Isdahl John Magne Birkeland 3.2 NOFOs styre Seks styremøter ble avholdt i Ved årsskiftet var styrets sammensetning slik: Selskap Representant Styreverv Statoil ASA Astrid Sørensen Styreleder BP Norge AS Einar Valheim *) Nestleder ConocoPhillips Norge Bjørn Saxvik Medlem ExxonMobil Ove M. Helle Medlem GDF SUEZ E&P Norge AS Eva Fagernes Medlem *) Fra Per Agnar Solli

6 Årsberetning 2014 Side 6 av 18 4 ORGANISASJON For å sikre øket fokus på oljevernutstyrets tekniske funksjonsdyktighet ble Teknisk avdeling opprettet pr Denne var tidligere en del av operativ avdeling. Videre ble det i løpet av 2014 gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess i NOFO. Som resultat av denne prosessen ble det gjort flere organisatoriske endringer. Disse endringene ble iverksatt fra og med , og beskrives nærmere i pkt Faglig Forum forum for operasjoner Faglig forum for operasjoner (FFO) avholdes kvartalsvis. FFO har iverksatt utredningsarbeid innen flere områder, blant annet avfallshåndtering, felles mal for aksjonsplan, oljevern i is og separator for oljeemulsjon. Kort oppsummert har 2014 vist at FFO har funnet sin form og fungerer etter hensikten. 4.2 Faglig forum for teknologi Faglig forum teknologi (FFT) har avholdt tre møter i løpet av året. Arbeidsmøter med FFT og andre deltakere fra medlemsselskapene ga vesentlig grunnlagsdokumentasjon under utarbeidelsen av innholdet i utlysingen av teknologiutviklingsprogrammet «Oljevern 2015». Deltakere fra FFT deltok i evalueringen av idéforslagene som kom inn etter utlysingen i september FFT har gitt anbefalinger knyttet til nytteverdi av og behov for teknologi og utstyr som kan være aktuelt for NOFO, eller som NOFO har planer om å utvikle eller anskaffe. Samordning og samarbeid med Faglig forum for operasjoner skjer ved behov Representanter fra samtlige av NOFOs medlemmer inviteres til å delta i arbeidsgruppene for FFO og FFT. 5 ØKONOMI Det er innbetalt MNOK 323 i medlemsavgift. Dette er MNOK 2 mer enn budsjettert, noe som skyldes flere gjennomførte letebrønner enn forutsatt. Det har vært sterkt fokus på effektivisering og kostnadsbesparende tiltak. Dette har resultert i at realiserte utgifter er MNOK 47 mindre enn budsjettert. Alle planlagte aktiviteter er gjennomført. Det er gjennomført MNOK 103 i investeringer. Dette gjelder både investeringer i oljevernutstyr og bygging av to depoter i Finnmark. MNOK 12 er finansiert med egenkapital, de øvrige MNOK 91 er lånefinansiert. Pr var det 30 medlemsselskap i NOFO mot 31 i Reduksjonen skyldes at to medlemsselskap fusjonerte i Årets resultat er på MNOK 39 og overføres til egenkapital. NOFO hadde pr låneforpliktelser på MNOK 214. Dette er lån til investeringer i oljevernutstyr og depoter. Avdragsprofilen følger driftsmidlenes antatte tekniske/økonomiske levetid. Virksomheten finansieres med medlemsavgift fra medlemmene. Den finansielle risiko anses som lav. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og gir et rettvisende bilde av virksomheten og resultatet.

7 Årsberetning 2014 Side 7 av 18 6 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT NOFOs kommunikasjon og samfunnskontakt skal støtte opp om gjeldende strategi og bidra til at operatørene når sine målsettinger. Dette medfører bevisst markedsføring av våre medlemmers oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel, hva NOFO er og hvordan industriens oljevernberedskap ivaretas gjennom NOFO. En egen kommunikasjonsplan er utviklet. Ekstern kommunikasjon fra NOFO vil som regel skje i samarbeid med kommunikasjonsmiljøet i Norsk Olje og Gass og vil være i overenstemmelse med de overordnede strategiene for olje- og gassnæringen. Det enkelte operatørselskap har hovedansvaret for mediekontakt i forbindelse med en eventuell oljevernaksjon. NOFO deltok 2014 i flere møter med relevante myndigheter og enkeltaktører som har kontaktflater inn mot oljevern. I tillegg deltok NOFO på ulike nasjonale og internasjonale arrangementer og seminarer Dette for å informere om norsk oljevern og fremtidige utfordringer. NOFO deltar aktivt i internasjonalt samarbeid som medlem av «Global Response Network». NOFO vil fortsette arbeidet på ulike arenaer med å formidle fakta informasjon om petroleumsnæringens satsing på utvikling av ny oljevernteknologi, kunnskaps oppbygging og samhandling med offentlige oljevernressurser. 7 OLJEVERNAKSJONER NOFO bisto ett av medlemmene med utstyr og kompetanse i forbindelse med et mindre utslipp høsten Utover dette var det ingen hendelser som medførte aksjonering. 8 BEREDSKAP 8.1 Generelt NOFOs beredskapsorganisasjon besto i 2014 av vaktfunksjonene; Operasjonsvakt, Miljøvakt, Innsatsleder, sjø (ILS), Operativ Maritim, Operativ Kyst og Logistikk Koordinator, alle på én 1 times beredskap. I løpet av 2014 ble Innsatsleder, kyst (ILK) innført som prøveordning. Det ble videre besluttet å utvide logitsikkvakt med en ekstra funksjon. I tillegg har samtlige vaktfunksjoner (med unntak av ILS og Operativ Maritim) hatt forsterket bemanning tilgjengelig på 48 timers vakt. Denne vaktorganisasjonen er organisert i henhold til Enhetlig ledelsessystem (ELS), med NORA som verktøy for beslutningsstøtte. Beredskapssentralen benyttes til ukentlige øvelser i forbindelse med øvelser i full skala, verifikasjoner og opplæring. Dette gir en robust og øvet beredskapsorganisasjon Oljevernberedskap leteboring I 2014 bygget NOFO beredskap for 47 letebrønner, mot 59 året før. Ti av disse brønnene krevde midlertidig mobilisering for å nå responstidene. Samtlige ti lå i Barentshavet. NOFO hadde totalt 24 midlertidige mobiliseringer av OR-fartøy i 2014, mot 18 i Det ble gjennomført verifikasjon av oljevernplanen for 26 av brønnene (se kartskisse under). Andelen verifikasjoner viste en stigende tendens målt mot antall letebrønner. Over halvparten av brønnene hadde responstidsvindu på 15 timer eller kortere. Det totale ressursbehovet for barriere 1a og b er på linje med letebrønner har et systembehov på 4 eller færre. Høyeste systembehov i 2014 var 11. Systembehovet i barriere 2 (kyst) varierte mellom 0 og 20, med en middelverdi rundt 5. Leteaktiviteten i Barentshavet var godt understøttet etter levering av nytt materiell. Syv NOFO-systemer sogner nå til basen i Hammerfest. Dette inkluderer ett i stående beredskap.

8 Årsberetning 2014 Side 8 av Midlertidig mobiliserte OR-fartøy Leteboringer Verifikasjon av oljevernplaner

9 Årsberetning 2014 Side 9 av Leteboringer vs verifikasjoner Leteboringer Verifikasjoner Gjennomførte verifikasjoner av oljevernplaner 2014

10 Årsberetning 2014 Side 10 av NOFOs beredskapsflåte Det var totalt 31 fartøy i NOFOs beredskapsflåte i Fartøy i stående beredskap Det var ingen endringer vedrørende fartøy i stående beredskap. Det var de samme 11 fartøyene i stående beredskap med NOFO-utstyr ombord som i Disse fartøyene verifiseres to ganger årlig en gang på hvert skift. Det ble gjennomført 20 verifikasjoner av fartøy i stående beredskap for NOFO. Gjennom året gjennomførte fartøyene egentrening med og vedlikehold av utstyret, som beskrevet av NOFO. Verifikasjonene foretatt i 2014 viste stadig stigende kompetanse på fartøyene, men det er fremdeles potensiale for forbedring og fortsatt behov for fokus på dette området. Tilbakemeldinger fra fartøyene viser at de har stort utbytte av denne egentreningen Mobiliserbare fartøy Den mobiliserbare delen av NOFOs beredskapsflåte besto i 2014 av 20 fartøyer. Hvert fartøy øves to ganger årlig; en gang for hvert skift. Et mobiliserbart fartøy, utenom beredskapsflåten som ble midlertidig mobilisert i forbindelse med leteaktivitet, gjennomførte en øvelse i forkant av leteboringen I tillegg til øvelser knyttet til eksisterende beredskapsmateriell ble det forutenom OPV gjennomført fire fartøysøvelser med DESMI forlenser og MOS Sweeper 50. Det ble i løpet av året gjennomført totalt 48 øvelser med mobiliserbare fartøy. 8.3 Operasjonell beredskap NOFO skal gjennom sin beredskap kunne møte de krav som som er nedfelt i operatørselskapenes oljevernplaner. I 2014 fokuserte NOFO på videreutvikling av Enhetlig ledelsessystem (ELS) og samhandling mellom operatør, NOFO og Kystverket. Brodokument for Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig ble fullført og øvet sammen med Kystverket og Statoil. Rollene i beredskapsledelsen har vaktgående personell med 1 times og 48 timers responstid. Beredskapsledelsen trenes hver fredag, og slike treninger er i 2014 utvidet til også å omfatte trening mot IUAene. I 2014 gjennomførte NOFO fullskalaøvelsene «Sørvestlandet» (Sammen med IUA Haugesund, Sør- Rogaland og Vest-Agder uke 14), øvelse «Grane» (Statoil uke 37) og «OPV 2014». Øvelse Grane hadde hovedvekt på statlig overtagelse de siste to døgn av øvelsen. NOFO gjennomførte seks øvelser med deltagelse av Innsatsgruppe strand akutt (IGSA), og fartøyene i Innsatsgruppe kyst (IGK) i Finnmark gjennomførte to øvelser hver. Tilsvarende system er etablert for den kystnære flåten sør for Vestfjorden, men med en øvelse pr. gruppe. Totalt ble det gjennomført 16 øvelser med deltagelse fra IGK. Øvelsene ble gjennomført både som enhetsøvelser og ved deltagelse i NOFO og Kystverkets samhandlings-øvelser. I løpet av 2014 var alle større øvelser koordinert med Kystverket slik at det ble tilbudt gjensidig bistand under samtlige relevante øvelser. NOFOs spesialteam hadde samling med oppdatering og øving i Hammerfest. I tillegg deltok medlemmer fra spesialteamet på øvelser i felt, IUA stab og NOFO beredskapledelse. Teamet er videreutviklet ved at flere er lært opp innen rådgiving og stabsarbeid.

11 Årsberetning 2014 Side 11 av Beredskapsgruppene Det ble i 2014 gjennomført samlinger med beredskapsgrupper. Tema for samlingene var implementeringen av ELS, erfaringer og endringer etter de store samhandlingsøvelsene. 8.4 Kyst og strand IUA-samling 2014 NOFO gjennomførte mars samling for de 21 Interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA) som NOFO har avtale med. Ordføreren i Sola kommune, Ole Ueland, åpnet samlingen og fortalte om vertskommunen og deres tanker om beredskap. NOFOs administrerende direktør, Leif J. Kvamme, ga et statusbilde av NOFO, strategi og teknologiutvikling. For å gi deltakerne et innblikk i hva slags informasjon som er tilgjengelig og kan være til hjelp for IUAene under planlegging og gjennomføring av øvelser, ble relevante områder på NOFOs hjemmeside presentert. I løpet av samlingen utvekslet IUAene erfaringer knyttet til planlegging og gjennomøring av øvelser, ELS struktur ved større hendelser og ressursbehov i forbindelse med øvelser. IGSA Innsatsgruppe strand akutt IGSA gjennomførte som planlagt tilsammen seks øvelser. I motsetning til tidligere år valgte NOFO å dele IGSA gruppen og innkalte personer til hver øvelse. Hensikten var i større grad å eksponere den enkelte øvelsesdeltaker for kontakt med utstyr og aktiviteter. Flere av øvelsene ble gjennomført i samhandling med saneringssystem fra Vacuumkjempen, personell fra Arctic Protection, NOFOs Innsatsgruppe kyst, personell fra NOFOs spesialteam og Kystverket. De fleste øvelsene ble avviklet i Finnmark. Samtidig ble en av IGSAs øvelser i samtrening med IGK gjennomført under Beredskapskonferansen i Tromsø. Under alle øvelsene ble det gjennomført felles «brief» og «debrief» med fokus på HMS og risiko. Det ble ikke registrert skader på personell. Derimot oppstod det mindre skader på utstyr i forbindelse med transport og mobilisering. IGK Innsatsgruppe kyst IGK gjennomførte til sammen 16 øvelser i Finnmark, Lofoten, Helgeland, Nord-Trøndelag og Nordmøre. Formålet med øvelsene var å samhandle ulike funksjoner i kystsystemet, herunder støtte/logistikk, innsatsledelse oppsamling, opptak og mellomlagring. Enkelte av øvelsene ble gjennomført i samhandling med andre innsatsgrupper, som IGSA, NOFOs spesialteam, Kystverket (depotpersonell) og Kystvakten. IGK deltok også med fartøy på øvelser under ledelse av Kystverket (Lødingen og Varanger). Under øvelsene var det fokus på felles brief og forståelse for aktivitene, herunder HMS. Det ble ikke registrert skade på personell under øvelsene. Derimot ble utstyr skadet under transport og mobilisering. Nordkapp maritime fagskole gjennomførte til sammen tre kurs for NOFOs fartøy i kystnært oljevern. På kursene deltok mannskap fra IGK oljevernfartøy, støttefartøy og Redningsselskapets redningsskøyter. Erfaringen viser en viss turnover blant mannskap fra ulike fartøy, som må dekkes opp med kontinuerlig oljevernkurs for at fartøyene skal oppfylle kravene til sertifisering som oljevernfartøy. I desember 2014 var det til sammen 57 oljevernfartøy i NOFOs innsatsgruppe kyst. Herunder tre støttefartøy i Finnmark.

12 Årsberetning 2014 Side 12 av 18 Depot Hasvik og Havøysund Depotene i Hasvik og Havøysund ble offisielt åpnet i september Depotene er etablert for å kunne møte behovet for kystnær oljevernberedskap i forbindelse med aktiviteten i nordområdene. 8.5 NOFOs spesialteam Samling for spesialteamet i 2014 Årets samling ble gjennomført i Hammerfest i uke 34. Samlingen ble åpnet av ordføreren i Hammerfest, Alf Jakobsen. NOFOs administrerende direktør, Leif J. Kvamme ga en status for NOFO. Teknologiprogram "Oljevern 2015" ble presentert av Leder, teknologutvikling. Enhetlig ledelsessystem (ELS) ble presentert av Norges Brannskole. Videre ble NOFO OR-fartøy, IGK, IGSA og erfaringer fra tidligere aksjoner presentert. Spesialteamet har deltatt aktivt både i fredagsøvelsene på Forus, samt under fullskalaøvelsene Sør- Vestlandet i uke 14 og Samhandling Oljevern i uke Flyovervåking Totalt antall NOFO flytimer var på 106:40 timer i LN-TRG LN-KYV Hver måned utarbeides det en overvåkningsplan som omfatter alle bestilte satellittscener samt «tasking» av overvåkningsflyet LN-KYV (LN-TRG reservefly). Ruten blir gitt på bakgrunn av aktivitet, leteboringer og satellittdekning i de ulike områdene. Flyene disponeres av Kystverket, Kystvakten og NOFO. De benyttes til oppfølging av skipstrafikk, fiskeriinspeksjoner, forurensingskontroll og andre overvåkningsoppdrag. NOFO har brukt flyet aktivt under utsjekk av observasjoner og hendelser. I tillegg er flyene utrustet for å kunne bistå Hovedredningssentralene i søk og redning og kan også brukes i forbindelse med skogbrannslukking.

13 Årsberetning 2014 Side 13 av Satellitt NOFO har avtale med Kongsberg Satellitttjeneste (KSAT) om satellittovervåking av norsk kontinentalsokkel. Samvirket og rutinene mellom NOFO, K-SAT og operatørselskapene fungerer tilfredsstillende. I løpet av året mottok NOFO 767 scener fra KSAT. NOFO mottok 165 rapporter om mulig olje på havet, hvorav 66 med høy sannsynlighet for olje, og de resterende 99 med lav sannsynlighet. Dette var observasjoner av produsert vann. Ingen akuttutslipp ble avdekket. I desember ble det gjennomført et eget opplæringsprogram for NOFO i regi av KSAT. 9 OPPLÆRING OG ØVELSER 9.1 Øvelser To større samhandlingsøvelser ble gjennomført i 2014; Øvelse Sørvestlandet og Øvelse Grane for Statoil. Øvelsene ble gjennomført med innsatsstyrker i alle barrierer inkludert NOFO-systemer, overvåking og samhandling mellom styrkene. Øvelse Sørvestlandet ble gjennomført i uke 14. eksterne deltakende ressurser var IUA Vest-Agder, Haugesund og Sør-Rogaland. Øvelsen gikk over fire dager, med evaluering den femte dagen. Under øvelsen ble alle barrierer øvet, og i barriere 1 ble førsteinnsats og feltsamarbeid utprøvd. Øvelsen hadde hovedvekt på logistikk og befaring og ledelse i lokale staber. Spesialteamet deltok aktivt i IUA-staber, og ordningen fikk god tilbakemelding. Flere nye momenter, som «Ocean Eye», beredskapsfartøy fra Kårstø, nytt beredskapsrom hos IUA Sør Rogaland og logistikkløsninger, ble prøvd ut med godt resultat. Øvelsen ble gjennomført uten skader på personer eller utstyr og alle øvingsmål ble nådd. Øvelse Grane ble gjennomført i uke 37 i samarbeid med Statoil, Kystverket og IUA Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal. Under øvelsen ble «Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig» dokumentet øvet og gjennomført med godt resultat. Kystverket overtok ledelsen av aksjonen og samhandlet med NOFO OPL siste døgn. MRSC deltok som observatør med hele ledelsen, både i operasjonsrom og lokalt i IUA Romsdal. Felles for begge fullskalaøvelsene var utveksling av ordrer, oppdatering av aksjons- og innsatsplaner samt samarbeid mellom staber i tre nivå. Spesialteamet var aktiv deltager i begge øvelsene, og tilbakemeldingen på dette var meget god. I tillegg til de store samhandlingsøvelsene ble det gjennomført totalt 26 verifikasjonsøvelser og 8 endags-øvelser med operatørselskapene. Disse er normalt i form av Table Top med etablert aksjonsledelse og stab hos operatøren, beredskapsledelse hos NOFO, og i noen tilfeller ble tredjepart som IUA eller andre innsatsstyrker øvet. NOFO deltok også på OFFB storøvelse mot Centrica. De ukene det ikke var samtrening med operatørselskapene gjennomførte NOFO egentrening med vaktlaget. Disse fokuserte på rolle- og verktøyforståelse, samt å samkjøre beredskapsledelsen i det nye beredskapsrommet Olje-på-vann Olje-på-vann (OPV) 2014 ble gjennomført på Frigg-feltet juni. OPV 2014 ble gjennomført som et prosjekt sammen med Kystverket. Prosjektet ble gjennomført uten personskader, unødige miljøskader eller alvorlige skader på materiell. OPV 2014 hadde internasjonal deltakelse med fly fra Sverige, Finland, Tyskland og Nederland. Det ble gjennomført totalt 12 flytokt. Formålet med øvelsen var å verifisere nyutviklet oljevernutstyr under realistiske forhold og eventuelt avdekke mangler. Konvensjonelle oppsamlingssystemer ble benyttet som sikringssystem for prototypene. Forsøkene som ble gjennomført:

14 Årsberetning 2014 Side 14 av 18 MOS Sweeper: Høyhastighets oppsamlingsystem med 50 m sveipevidde, ny verifikasjon etter modifisering. Noe modifiseringer nødvendig med påfølgende verifikasjoner. Lamor - Sweeping arms: Verifikasjon etter modifisert installasjon for Utvær-klassen. Forsøk med høyviskøs olje. God funksjonalitet. Resultatat av forsøket var som forventet. NOFI Current Buster 6: Verifikasjon av oppsamling, sleping med olje i separator, overføring til fartøy med integrert pumpe. Noe utfordringer og modifiseringer er nødvendig. Modifiaksjon av integrerrt pumpesystem og verfikasjon er påkrevd. OilShaver: Ett-fartøys høyhastighets oppsamlingsystem med ca. 26m sveipevidde. Fart opptil 3 knop. Operativt vellykket. Oppsamlet emulsjon under akseptabelt nivå. Fjernmåling: Verifisere aerostaten Ocean Eye. Få erfaring med signatur av oljesøl i mørke og utprøving av OceanNet. Fjernmålingsforsøk KSAT: Utslipp av Radiagreen EBO (planteolje) for videreutvikling av satelitttbasert deteksjon og karakterisering av signatur. Videreutviling av deteksjonsalgoritmer. KSAT prossjekt. Aktiviteter uten egne utslipp: ISPAS oljeradar, LN-KYV med TCMS funksjonalitet og bøyedrop, Kommunikasjon fartøy-land. Felles situasjonsbilde i Stavanger på basis av fjernmålimgsdata fra skipene. Innsamling av data for videreutviling av oljedetekterende radar. 9.2 Opplæring og kurs Opplærings- og kursaktiviteten i 2014 var tilnærmet lik aktiviteten i Alle NOFOs kurs er i henhold til Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning. NOFO gjennomførte i egen regi: 6 oljevernkurs med totalt 164 deltakere 11 oljevernkurs for skipsbesetninger med totalt 297 deltakere 2 kurs i fjernmåling og dispergering med henholdsvis 28 og 27 deltakere 2 kurs for Innsatsleder, sjø i samarbeid med Kystverket Kursene for Innsatsleder, sjø (ILS) ble avholdt ved Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Ålesund. Samkjøring av kurs med Kystverket har fungert utmerket. Norges Brannskole gjennomførte Teiglederkurs (TL), kurs i Skadestedsledelse (SKL) og Materiellkurs på vegne av NOFO. Totalt er 15 kurs gjennomført med gjennomsnittlig 16,8 deltakere. NBSK ble høsten 2014 utfordret til å etablere et eget materiellkurs for oljevern i is. Kursene tilbys IUA, og opplæring koordineres med NOFOs øvelsesprogram og Kystverket. Kystverket har valgt å kjøre samme modell og kursopplegg som NOFO, og NOFO og Kystverket har samordnet kursvirksomheten slik at man får størst mulig dekning nasjonalt.

15 Årsberetning 2014 Side 15 av 18 Nordkapp maritime fagskole og videregående skole gjennomførte 3 IGK-kurs på vegne av NOFO. Kursene retter seg mot mannskap på fartøy i kystnær oljevernberedskap. Nedgang i antall kurs fra 2013 har bakgrunn i at det i 2013 ble startet opp med opplæring av mannskap på til sammen 30 nye fartøy. I 2014 fortsatte man opplæring av mannskap på disse fartøyene, samt opplæring av nytt mannskap på grunn av utskiftning på tidligere sertifiserte fartøy. 10 TEKNISK STATUS 10.1 Utstyr og vedlikehold Alt utstyr er vedlikeholdt i henhold til leverandørenes anbefalinger og status er dokumentert i vedlikeholdsprogrammet «Dash» Utstyrsanskaffelser I 2013 ble det besluttet at NOFO skulle gå til innkjøp av tre komplette oljevernsystem. I 2014 ble tre ringlenser og to transrec. levert. den tredje transrec leveres Q NOFO vil da ha 25 komplette havgående oljevernsystem for bariere 1 og 2. 5 hydrauliske aggregater er mottatt. Det er kjøpt inn 15 stk. 24 tonn s traller til TransRecene og noen lenser. Disse er plassert på basene NOFO-standard Prosjektgruppen som arbeidet med NOFO-standard 2015 besto av medlemmer fra operatørselskap, klasseselskap, design- og prosjekteringsselskap, rederier og NOFO. Det ble avholdt 12 prosjektmøter. DNV GL skal ferdigstille NOFO standard i nytt format, og den skal foreligge både på norsk og engelsk. Det meste av arbeidet var ferdig i Resten av arbeidet vil bli sluttført i løpet av første halvår STØRRE PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER 11.1 Teknologiutviklingsprosjekter Ultimo 2014 ble det invitert til deltakelse i teknologiutviklingsprogrammet «oljevern 2015» var oppstartsåret for nytt program. Det var således ingen prosjektportefølge i Risikostyring Innføring av prosedyrer for risikostyring i NOFO har hatt fokus i Prosedyrer er på plass for målstyring, øvelser, aksjoner, prosjekt og HMS. Workshops ble gjennomført innen samtlige områder (to innen HMS), med bred deltagelse av NOFOs ansatte. Risikoregistre ble utarbeidet og gjennomgått med NOFOs ledelse og ansatte.

16 Årsberetning 2014 Side 16 av Avtaleverk NOFO har inngått avtaler med et stort antall aktørerer som skal understøtte NOFO med ressurser til den operative oljevernberedskapen. Dette gjelder alle barrierer; fra planlegging, verifikasjon av ressurser, øvelser og til gjennomføring av en oljevernaksjoner NOFO-avtalen Revidert NOFO-avtale og vedtekter ble enstemmig vedtatt på NOFOs generalforsamling 2/2014 i oktober. Samhandling Prosjekt samhandling ble avsluttet i 2014 og dokumentet «statlig overtagelse av aksjoner fra petroleumsindustrien med ekstremt omfang» ble verifisert og øvet under Øvelse Grane i uke IKT-strategi NOFO vedtok en ny IKT- strategi i 2014 som legger føringer for anskaffelser og rammer innenfor området Overgang fra teknologiutvikling til operativ drift MOS-Sweeper: Det ble gjennomført fire øvelser med denne. Vi har kommet så langt som det er mulig å komme i operasjonalisering og innfasing av MOS-sweeper. Ytterligere operasjonalisering og erfaringsinnsamling vil måtte basere seg på operativ bruk over tid og bli gjennomført som produktutvikling. Det har ikke vært fokusert på oppsamlingskapasitet og kapasitet til å ta opp olje fra sjø fra operasjonaliseringsprosjektets side. Det gjenstår dog en verifikasjon som planlegges gjennomført under OPV BV-Spray: Det er inngått en avtale mellom NOFO og BP der BP stiller fartøyet Saeborg til rådighet som plattform til operasjonalisering og utprøving av BV-spray. BV-spray ble i 2014 ikke tilgjengeliggjort for innfasingsprosjektet, og oppstart av dette arbeidet vil være Q Felles kartløsninger med Kystverket NOFO og Kystverket inngikk i 2014 et samarbeid om å utvikle felles kartmoduler. Disse består av en strand-«app» og aksjonsmodul. Strandappen skal brukes til å registrere oljepåslag ved et eventuelt oljesøl på strand. Strand-appen kommuniserer mot aksjonsmodulen, og data blir speilet inn i kartsystemet. Aksjonsmoudulen vil på sikt overta for NOFO «kystinfo», kartsystemet vi i dag bruker i NORA OU-prosessen i NOFO I 2014 ble det i samarbeid med NOFOs styre gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess. Prosessen involverte egne ansatte, representanter fra NOFOs medlemmer og øvrige samarbeidspartnere. Som et resultat av dette arbeidet vil en få en mer robust organisasjon som er bedre i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer. Endringene som følge av OU-prosessen iverksettes med virkning fra

17 Årsberetning 2014 Side 17 av 18

18

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo. Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Tor Eivind Moss Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.no NOFO NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009

Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 Petroleumsstrategier for Finnmark 2006-2009 FFD 1/2006 2 Foto: Trond Magne Henriksen FORORD Nordområdene har et sterkt internasjonalt fokus for tiden. Det skyldes i hovedsak petroleums-ressursene i området,

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Server -havariet. fotoglimtet

Server -havariet. fotoglimtet fotoglimtet ALVORSTYNGET IDYLL: Beredskapsavdelingens Tom W. Hansen og leder for IUA Bergen region Gunvald Isaksen under rekognoseringstur ved Fedje i januar. (foto: IUA/Oddmund Lunde) Ny rekord for karttjenesten

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE 06.02.2015 1 Leders beretning... 2 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 2 3 Årets aktiviteter og resultater... 3 3.1 Operativ virksomhet... 3 3.1.1 Overordnet

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Side 2 av 34 Sammendrag Bergensalliansen har gjennom de siste to årene satt fokus

Detaljer

Ett hav. SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen HOVEDRAPPORT. Dokument nr.: ST-04555-2

Ett hav. SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen HOVEDRAPPORT. Dokument nr.: ST-04555-2 Ett hav SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen Dokument nr.: OPPSUMMERING Anlegg: Velg fra listen eller fyll inn Kunde: Ett hav Tittel: SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen Dokument

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012. Saksbehandler: Øyvind Juell. Øyvind Juell Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12. september 2013 012 Saksbehandler: Øyvind Juell SAKSLISTE STYREMØTE 19. september 2013 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2012 Farstad Shippings rapportering for 2012 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. innhold 04 Et verdidrevet

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer