Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014

2 Årsberetning 2014 Side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 4 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KVALITETSKONTROLL, INTERNKONTROLL, REVISJONER STYRENDE ORGAN GENERALFORSAMLING NOFOS STYRE ORGANISASJON FAGLIG FORUM FORUM FOR OPERASJONER FAGLIG FORUM FOR TEKNOLOGI ØKONOMI 6 6 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 7 7 OLJEVERNAKSJONER 7 8 BEREDSKAP GENERELT Oljevernberedskap leteboring NOFOS BEREDSKAPSFLÅTE Fartøy i stående beredskap Mobiliserbare fartøy OPERASJONELL BEREDSKAP Beredskapsgruppene KYST OG STRAND NOFOS SPESIALTEAM FLYOVERVÅKING SATELLITT OPPLÆRING OG ØVELSER ØVELSER Olje-på-vann OPPLÆRING OG KURS TEKNISK STATUS UTSTYR OG VEDLIKEHOLD UTSTYRSANSKAFFELSER NOFO-STANDARD STØRRE PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER TEKNOLOGIUTVIKLINGSPROSJEKTER RISIKOSTYRING AVTALEVERK NOFO-avtalen IKT-STRATEGI OVERGANG FRA TEKNOLOGIUTVIKLING TIL OPERATIV DRIFT FELLES KARTLØSNINGER MED KYSTVERKET OU-PROSESSEN I NOFO... 16

3 Årsberetning 2014 Side 3 av 18 Forord For NOFO var 2014 et år preget av høy aktivitet og mange oppgaver, noe årsberetningen med all tydelighet viser. NOFOs viktigste funksjon er å dekke medlemmenes behov for oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel. Dette er forankret gjennom revisjon av NOFO-avtalen i Avtalen formaliserer at NOFO er en forening hvis oppgaver er å planlegge, etablere, videreutvikle for framtidig petroleumsvirksomhet og ivareta beredskap for å bekjempe akutt oljeforurensning basert på medlemmenes beredskapsplaner. Administrasjonen har på en god måte tatt innover seg de stramme betingelsene som industrien står overfor. Dette gir seg utslag gjennom organisasjonens evne til omstilling, effektivisering og kostnadsbevissthet. Tross disse nye rammebetingelsene har NOFO gjennomført de aktiviteter som er satt av medlemsselskapene og styret på en god måte. Oppfølging, kostnadskontroll og rapporteringsrutiner ble ivaretatt på en meget god måte og i nær kontakt med styret. En av de store oppgavene i 2014 var at NOFO, i samarbeid med styret, igangsatte og gjennomførte en omfattende prosess i organisasjonsutvikling. Prosessen involverte egne ansatte, medlemmer, beredskapsorganisasjonen og samarbeidspartnere, for å nevne noen. Styret føler at denne prosessen var nødvendig, og den har vært med på å legge grunnlaget for en mer kostnadseffektiv og robust organisasjon. NOFO har gjennom 2014 levert i henhold til aktivitetsplanen og styrets forventninger. Sandnes, mars 2015 Astrid Sørensen Styreleder

4 Årsberetning 2014 Side 4 av 18 1 SAMMENDRAG I 2014 har NOFO ivaretatt sin rolle som operatørenes oljevernberedskap på en god måte. NOFO sin visjon om å være ledende, anerkjent, robust og effektiv har vært utgangspunktet for mange av prosessene som har blitt gjennomført i Årsberetningen viser hvordan NOFO har støttet, ledet, verifisert og videreutviklet oljevernberedskapen på norsk sokkel. Aktivitetsnivået har vært høyt men resultatene viser at NOFO har klart å ivareta sitt personell, materiell og sin oppgaver på en god måte i HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 2.1 Helse, miljø og sikkerhet Det var ingen alvorlige hendelser i NOFO holder til i egnede lokaler i Sandnes og i Hammefest. Sykefraværet var i 2014 ca. 1,8 %. NOFO legger til rette for likestilling i sin virksomhet og oppfordrer gjennom hele organisasjonen spesielt kvinner å fylle aktuelle posisjoner/stillinger. Virksomheten drives fra hovedkontoret på Forus, samt fra et regionalt kontor med tre medarbeidere i Hammerfest. I tillegg har NOFO aktivitet på fem baser og to depoter som er lokalisert langs kysten fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Alle fartøysøvelser, OPV (olje-på-vann) og samhandlingsøvelser i NOFO-regi ble i 2014 gjennomført i henhold til plan og uten alvorlige hendelser. Totalt ble 107 hendelser/observasjoner/avvik av mindre betydning innrapportert og fulgt opp gjennom kvalitetssystemet: 47 materielle skader 2 tilløp til materiell skade 1 miljø 41 observasjoner 14 avvik Det ble gjennomført gransking i forbindelse med sprengt cargoslange i umbilical Transrec. HMS-håndboken ble revidert sammen med Kystverket i løpet av året. 2.2 Kvalitetskontroll, internkontroll, revisjoner I 2014 valgte NOFO å følge opp tre leverandører som har viktige leveranser i forbindelse med NOFOs beredskap. Hovedfokuset ved revisjon av leverandørene var å avdekke hvordan kontraktene etterleves av partene. Ingen avvik av betydning ble funnet, men noe rom for forbedring både hos NOFO og hos leverandørene. Momentene som ble avdekket blir fulgt opp av NOFO sammen med den enkelte leverandør. I 2014 ble oppfølgingen av internrevisjon 2013 gjennomført. Alle tiltak ble lukket.

5 Årsberetning 2014 Side 5 av 18 3 STYRENDE ORGAN 3.1 Generalforsamling Generalforsamlingen var innkalt til to møter i Ved årsskiftet var sammensetningen av generalforsamlingen som følger: Selskap Eni Norge AS ConocoPhillips Skandinavia AS ExxonMobil E&P Norway AS TOTAL E&P NORGE AS RWE Dea Norge AS Statoil ASA Chevron Norge AS Det norske oljeselskap ASA Talisman Energy Norge AS Lundin Norway AS BG Group DONG E&P Norge AS AS Norske Shell BP Norge AS VNG Norge (Operations) AS Wintershall Norge ASA Noreco ASA GDF SUEZ E&P Norge AS Suncor Energy Norge AS Centrica Energi Premier Oil Norge AS Maersk Oil Norway AS Idemitsu Petroleum Norge AS E.ON E&P Norge AS (EEPN) OMV (Norge) AS Rocksource ASA Faroe Petroleum Norge As LOTOS Expl. & Prod. Norge AS Repsol Exploration Norge AS Tullow Oil Norge AS Representant Erik Bjørnbom Dag Bache-Mathiesen Dag Heiret Bjørn Oscar Tveterås Øystein Eliassen Hermod O. Johansen Jon Roar Andersen Kjell Jødestøl Øyvind Hebnes Bernt Rudjord Frode Eskildsen Lill-Gøril Seljelv Erik Gjul Per Agnar Solli Rolf Kåre Holmboe Randi Morvik Mariann F. Tønnessen Elin Witsø Leif Sandberg Siri Nesbø Kjell Tore Vinningland Gunnar Leistad Bernt Natvig Johan Bodsberg Phil Curtis Morten Haukebø Ingvild Anfinsen Stig Frøysland Ole-Andreas Isdahl John Magne Birkeland 3.2 NOFOs styre Seks styremøter ble avholdt i Ved årsskiftet var styrets sammensetning slik: Selskap Representant Styreverv Statoil ASA Astrid Sørensen Styreleder BP Norge AS Einar Valheim *) Nestleder ConocoPhillips Norge Bjørn Saxvik Medlem ExxonMobil Ove M. Helle Medlem GDF SUEZ E&P Norge AS Eva Fagernes Medlem *) Fra Per Agnar Solli

6 Årsberetning 2014 Side 6 av 18 4 ORGANISASJON For å sikre øket fokus på oljevernutstyrets tekniske funksjonsdyktighet ble Teknisk avdeling opprettet pr Denne var tidligere en del av operativ avdeling. Videre ble det i løpet av 2014 gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess i NOFO. Som resultat av denne prosessen ble det gjort flere organisatoriske endringer. Disse endringene ble iverksatt fra og med , og beskrives nærmere i pkt Faglig Forum forum for operasjoner Faglig forum for operasjoner (FFO) avholdes kvartalsvis. FFO har iverksatt utredningsarbeid innen flere områder, blant annet avfallshåndtering, felles mal for aksjonsplan, oljevern i is og separator for oljeemulsjon. Kort oppsummert har 2014 vist at FFO har funnet sin form og fungerer etter hensikten. 4.2 Faglig forum for teknologi Faglig forum teknologi (FFT) har avholdt tre møter i løpet av året. Arbeidsmøter med FFT og andre deltakere fra medlemsselskapene ga vesentlig grunnlagsdokumentasjon under utarbeidelsen av innholdet i utlysingen av teknologiutviklingsprogrammet «Oljevern 2015». Deltakere fra FFT deltok i evalueringen av idéforslagene som kom inn etter utlysingen i september FFT har gitt anbefalinger knyttet til nytteverdi av og behov for teknologi og utstyr som kan være aktuelt for NOFO, eller som NOFO har planer om å utvikle eller anskaffe. Samordning og samarbeid med Faglig forum for operasjoner skjer ved behov Representanter fra samtlige av NOFOs medlemmer inviteres til å delta i arbeidsgruppene for FFO og FFT. 5 ØKONOMI Det er innbetalt MNOK 323 i medlemsavgift. Dette er MNOK 2 mer enn budsjettert, noe som skyldes flere gjennomførte letebrønner enn forutsatt. Det har vært sterkt fokus på effektivisering og kostnadsbesparende tiltak. Dette har resultert i at realiserte utgifter er MNOK 47 mindre enn budsjettert. Alle planlagte aktiviteter er gjennomført. Det er gjennomført MNOK 103 i investeringer. Dette gjelder både investeringer i oljevernutstyr og bygging av to depoter i Finnmark. MNOK 12 er finansiert med egenkapital, de øvrige MNOK 91 er lånefinansiert. Pr var det 30 medlemsselskap i NOFO mot 31 i Reduksjonen skyldes at to medlemsselskap fusjonerte i Årets resultat er på MNOK 39 og overføres til egenkapital. NOFO hadde pr låneforpliktelser på MNOK 214. Dette er lån til investeringer i oljevernutstyr og depoter. Avdragsprofilen følger driftsmidlenes antatte tekniske/økonomiske levetid. Virksomheten finansieres med medlemsavgift fra medlemmene. Den finansielle risiko anses som lav. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og gir et rettvisende bilde av virksomheten og resultatet.

7 Årsberetning 2014 Side 7 av 18 6 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT NOFOs kommunikasjon og samfunnskontakt skal støtte opp om gjeldende strategi og bidra til at operatørene når sine målsettinger. Dette medfører bevisst markedsføring av våre medlemmers oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel, hva NOFO er og hvordan industriens oljevernberedskap ivaretas gjennom NOFO. En egen kommunikasjonsplan er utviklet. Ekstern kommunikasjon fra NOFO vil som regel skje i samarbeid med kommunikasjonsmiljøet i Norsk Olje og Gass og vil være i overenstemmelse med de overordnede strategiene for olje- og gassnæringen. Det enkelte operatørselskap har hovedansvaret for mediekontakt i forbindelse med en eventuell oljevernaksjon. NOFO deltok 2014 i flere møter med relevante myndigheter og enkeltaktører som har kontaktflater inn mot oljevern. I tillegg deltok NOFO på ulike nasjonale og internasjonale arrangementer og seminarer Dette for å informere om norsk oljevern og fremtidige utfordringer. NOFO deltar aktivt i internasjonalt samarbeid som medlem av «Global Response Network». NOFO vil fortsette arbeidet på ulike arenaer med å formidle fakta informasjon om petroleumsnæringens satsing på utvikling av ny oljevernteknologi, kunnskaps oppbygging og samhandling med offentlige oljevernressurser. 7 OLJEVERNAKSJONER NOFO bisto ett av medlemmene med utstyr og kompetanse i forbindelse med et mindre utslipp høsten Utover dette var det ingen hendelser som medførte aksjonering. 8 BEREDSKAP 8.1 Generelt NOFOs beredskapsorganisasjon besto i 2014 av vaktfunksjonene; Operasjonsvakt, Miljøvakt, Innsatsleder, sjø (ILS), Operativ Maritim, Operativ Kyst og Logistikk Koordinator, alle på én 1 times beredskap. I løpet av 2014 ble Innsatsleder, kyst (ILK) innført som prøveordning. Det ble videre besluttet å utvide logitsikkvakt med en ekstra funksjon. I tillegg har samtlige vaktfunksjoner (med unntak av ILS og Operativ Maritim) hatt forsterket bemanning tilgjengelig på 48 timers vakt. Denne vaktorganisasjonen er organisert i henhold til Enhetlig ledelsessystem (ELS), med NORA som verktøy for beslutningsstøtte. Beredskapssentralen benyttes til ukentlige øvelser i forbindelse med øvelser i full skala, verifikasjoner og opplæring. Dette gir en robust og øvet beredskapsorganisasjon Oljevernberedskap leteboring I 2014 bygget NOFO beredskap for 47 letebrønner, mot 59 året før. Ti av disse brønnene krevde midlertidig mobilisering for å nå responstidene. Samtlige ti lå i Barentshavet. NOFO hadde totalt 24 midlertidige mobiliseringer av OR-fartøy i 2014, mot 18 i Det ble gjennomført verifikasjon av oljevernplanen for 26 av brønnene (se kartskisse under). Andelen verifikasjoner viste en stigende tendens målt mot antall letebrønner. Over halvparten av brønnene hadde responstidsvindu på 15 timer eller kortere. Det totale ressursbehovet for barriere 1a og b er på linje med letebrønner har et systembehov på 4 eller færre. Høyeste systembehov i 2014 var 11. Systembehovet i barriere 2 (kyst) varierte mellom 0 og 20, med en middelverdi rundt 5. Leteaktiviteten i Barentshavet var godt understøttet etter levering av nytt materiell. Syv NOFO-systemer sogner nå til basen i Hammerfest. Dette inkluderer ett i stående beredskap.

8 Årsberetning 2014 Side 8 av Midlertidig mobiliserte OR-fartøy Leteboringer Verifikasjon av oljevernplaner

9 Årsberetning 2014 Side 9 av Leteboringer vs verifikasjoner Leteboringer Verifikasjoner Gjennomførte verifikasjoner av oljevernplaner 2014

10 Årsberetning 2014 Side 10 av NOFOs beredskapsflåte Det var totalt 31 fartøy i NOFOs beredskapsflåte i Fartøy i stående beredskap Det var ingen endringer vedrørende fartøy i stående beredskap. Det var de samme 11 fartøyene i stående beredskap med NOFO-utstyr ombord som i Disse fartøyene verifiseres to ganger årlig en gang på hvert skift. Det ble gjennomført 20 verifikasjoner av fartøy i stående beredskap for NOFO. Gjennom året gjennomførte fartøyene egentrening med og vedlikehold av utstyret, som beskrevet av NOFO. Verifikasjonene foretatt i 2014 viste stadig stigende kompetanse på fartøyene, men det er fremdeles potensiale for forbedring og fortsatt behov for fokus på dette området. Tilbakemeldinger fra fartøyene viser at de har stort utbytte av denne egentreningen Mobiliserbare fartøy Den mobiliserbare delen av NOFOs beredskapsflåte besto i 2014 av 20 fartøyer. Hvert fartøy øves to ganger årlig; en gang for hvert skift. Et mobiliserbart fartøy, utenom beredskapsflåten som ble midlertidig mobilisert i forbindelse med leteaktivitet, gjennomførte en øvelse i forkant av leteboringen I tillegg til øvelser knyttet til eksisterende beredskapsmateriell ble det forutenom OPV gjennomført fire fartøysøvelser med DESMI forlenser og MOS Sweeper 50. Det ble i løpet av året gjennomført totalt 48 øvelser med mobiliserbare fartøy. 8.3 Operasjonell beredskap NOFO skal gjennom sin beredskap kunne møte de krav som som er nedfelt i operatørselskapenes oljevernplaner. I 2014 fokuserte NOFO på videreutvikling av Enhetlig ledelsessystem (ELS) og samhandling mellom operatør, NOFO og Kystverket. Brodokument for Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig ble fullført og øvet sammen med Kystverket og Statoil. Rollene i beredskapsledelsen har vaktgående personell med 1 times og 48 timers responstid. Beredskapsledelsen trenes hver fredag, og slike treninger er i 2014 utvidet til også å omfatte trening mot IUAene. I 2014 gjennomførte NOFO fullskalaøvelsene «Sørvestlandet» (Sammen med IUA Haugesund, Sør- Rogaland og Vest-Agder uke 14), øvelse «Grane» (Statoil uke 37) og «OPV 2014». Øvelse Grane hadde hovedvekt på statlig overtagelse de siste to døgn av øvelsen. NOFO gjennomførte seks øvelser med deltagelse av Innsatsgruppe strand akutt (IGSA), og fartøyene i Innsatsgruppe kyst (IGK) i Finnmark gjennomførte to øvelser hver. Tilsvarende system er etablert for den kystnære flåten sør for Vestfjorden, men med en øvelse pr. gruppe. Totalt ble det gjennomført 16 øvelser med deltagelse fra IGK. Øvelsene ble gjennomført både som enhetsøvelser og ved deltagelse i NOFO og Kystverkets samhandlings-øvelser. I løpet av 2014 var alle større øvelser koordinert med Kystverket slik at det ble tilbudt gjensidig bistand under samtlige relevante øvelser. NOFOs spesialteam hadde samling med oppdatering og øving i Hammerfest. I tillegg deltok medlemmer fra spesialteamet på øvelser i felt, IUA stab og NOFO beredskapledelse. Teamet er videreutviklet ved at flere er lært opp innen rådgiving og stabsarbeid.

11 Årsberetning 2014 Side 11 av Beredskapsgruppene Det ble i 2014 gjennomført samlinger med beredskapsgrupper. Tema for samlingene var implementeringen av ELS, erfaringer og endringer etter de store samhandlingsøvelsene. 8.4 Kyst og strand IUA-samling 2014 NOFO gjennomførte mars samling for de 21 Interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA) som NOFO har avtale med. Ordføreren i Sola kommune, Ole Ueland, åpnet samlingen og fortalte om vertskommunen og deres tanker om beredskap. NOFOs administrerende direktør, Leif J. Kvamme, ga et statusbilde av NOFO, strategi og teknologiutvikling. For å gi deltakerne et innblikk i hva slags informasjon som er tilgjengelig og kan være til hjelp for IUAene under planlegging og gjennomføring av øvelser, ble relevante områder på NOFOs hjemmeside presentert. I løpet av samlingen utvekslet IUAene erfaringer knyttet til planlegging og gjennomøring av øvelser, ELS struktur ved større hendelser og ressursbehov i forbindelse med øvelser. IGSA Innsatsgruppe strand akutt IGSA gjennomførte som planlagt tilsammen seks øvelser. I motsetning til tidligere år valgte NOFO å dele IGSA gruppen og innkalte personer til hver øvelse. Hensikten var i større grad å eksponere den enkelte øvelsesdeltaker for kontakt med utstyr og aktiviteter. Flere av øvelsene ble gjennomført i samhandling med saneringssystem fra Vacuumkjempen, personell fra Arctic Protection, NOFOs Innsatsgruppe kyst, personell fra NOFOs spesialteam og Kystverket. De fleste øvelsene ble avviklet i Finnmark. Samtidig ble en av IGSAs øvelser i samtrening med IGK gjennomført under Beredskapskonferansen i Tromsø. Under alle øvelsene ble det gjennomført felles «brief» og «debrief» med fokus på HMS og risiko. Det ble ikke registrert skader på personell. Derimot oppstod det mindre skader på utstyr i forbindelse med transport og mobilisering. IGK Innsatsgruppe kyst IGK gjennomførte til sammen 16 øvelser i Finnmark, Lofoten, Helgeland, Nord-Trøndelag og Nordmøre. Formålet med øvelsene var å samhandle ulike funksjoner i kystsystemet, herunder støtte/logistikk, innsatsledelse oppsamling, opptak og mellomlagring. Enkelte av øvelsene ble gjennomført i samhandling med andre innsatsgrupper, som IGSA, NOFOs spesialteam, Kystverket (depotpersonell) og Kystvakten. IGK deltok også med fartøy på øvelser under ledelse av Kystverket (Lødingen og Varanger). Under øvelsene var det fokus på felles brief og forståelse for aktivitene, herunder HMS. Det ble ikke registrert skade på personell under øvelsene. Derimot ble utstyr skadet under transport og mobilisering. Nordkapp maritime fagskole gjennomførte til sammen tre kurs for NOFOs fartøy i kystnært oljevern. På kursene deltok mannskap fra IGK oljevernfartøy, støttefartøy og Redningsselskapets redningsskøyter. Erfaringen viser en viss turnover blant mannskap fra ulike fartøy, som må dekkes opp med kontinuerlig oljevernkurs for at fartøyene skal oppfylle kravene til sertifisering som oljevernfartøy. I desember 2014 var det til sammen 57 oljevernfartøy i NOFOs innsatsgruppe kyst. Herunder tre støttefartøy i Finnmark.

12 Årsberetning 2014 Side 12 av 18 Depot Hasvik og Havøysund Depotene i Hasvik og Havøysund ble offisielt åpnet i september Depotene er etablert for å kunne møte behovet for kystnær oljevernberedskap i forbindelse med aktiviteten i nordområdene. 8.5 NOFOs spesialteam Samling for spesialteamet i 2014 Årets samling ble gjennomført i Hammerfest i uke 34. Samlingen ble åpnet av ordføreren i Hammerfest, Alf Jakobsen. NOFOs administrerende direktør, Leif J. Kvamme ga en status for NOFO. Teknologiprogram "Oljevern 2015" ble presentert av Leder, teknologutvikling. Enhetlig ledelsessystem (ELS) ble presentert av Norges Brannskole. Videre ble NOFO OR-fartøy, IGK, IGSA og erfaringer fra tidligere aksjoner presentert. Spesialteamet har deltatt aktivt både i fredagsøvelsene på Forus, samt under fullskalaøvelsene Sør- Vestlandet i uke 14 og Samhandling Oljevern i uke Flyovervåking Totalt antall NOFO flytimer var på 106:40 timer i LN-TRG LN-KYV Hver måned utarbeides det en overvåkningsplan som omfatter alle bestilte satellittscener samt «tasking» av overvåkningsflyet LN-KYV (LN-TRG reservefly). Ruten blir gitt på bakgrunn av aktivitet, leteboringer og satellittdekning i de ulike områdene. Flyene disponeres av Kystverket, Kystvakten og NOFO. De benyttes til oppfølging av skipstrafikk, fiskeriinspeksjoner, forurensingskontroll og andre overvåkningsoppdrag. NOFO har brukt flyet aktivt under utsjekk av observasjoner og hendelser. I tillegg er flyene utrustet for å kunne bistå Hovedredningssentralene i søk og redning og kan også brukes i forbindelse med skogbrannslukking.

13 Årsberetning 2014 Side 13 av Satellitt NOFO har avtale med Kongsberg Satellitttjeneste (KSAT) om satellittovervåking av norsk kontinentalsokkel. Samvirket og rutinene mellom NOFO, K-SAT og operatørselskapene fungerer tilfredsstillende. I løpet av året mottok NOFO 767 scener fra KSAT. NOFO mottok 165 rapporter om mulig olje på havet, hvorav 66 med høy sannsynlighet for olje, og de resterende 99 med lav sannsynlighet. Dette var observasjoner av produsert vann. Ingen akuttutslipp ble avdekket. I desember ble det gjennomført et eget opplæringsprogram for NOFO i regi av KSAT. 9 OPPLÆRING OG ØVELSER 9.1 Øvelser To større samhandlingsøvelser ble gjennomført i 2014; Øvelse Sørvestlandet og Øvelse Grane for Statoil. Øvelsene ble gjennomført med innsatsstyrker i alle barrierer inkludert NOFO-systemer, overvåking og samhandling mellom styrkene. Øvelse Sørvestlandet ble gjennomført i uke 14. eksterne deltakende ressurser var IUA Vest-Agder, Haugesund og Sør-Rogaland. Øvelsen gikk over fire dager, med evaluering den femte dagen. Under øvelsen ble alle barrierer øvet, og i barriere 1 ble førsteinnsats og feltsamarbeid utprøvd. Øvelsen hadde hovedvekt på logistikk og befaring og ledelse i lokale staber. Spesialteamet deltok aktivt i IUA-staber, og ordningen fikk god tilbakemelding. Flere nye momenter, som «Ocean Eye», beredskapsfartøy fra Kårstø, nytt beredskapsrom hos IUA Sør Rogaland og logistikkløsninger, ble prøvd ut med godt resultat. Øvelsen ble gjennomført uten skader på personer eller utstyr og alle øvingsmål ble nådd. Øvelse Grane ble gjennomført i uke 37 i samarbeid med Statoil, Kystverket og IUA Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal. Under øvelsen ble «Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig» dokumentet øvet og gjennomført med godt resultat. Kystverket overtok ledelsen av aksjonen og samhandlet med NOFO OPL siste døgn. MRSC deltok som observatør med hele ledelsen, både i operasjonsrom og lokalt i IUA Romsdal. Felles for begge fullskalaøvelsene var utveksling av ordrer, oppdatering av aksjons- og innsatsplaner samt samarbeid mellom staber i tre nivå. Spesialteamet var aktiv deltager i begge øvelsene, og tilbakemeldingen på dette var meget god. I tillegg til de store samhandlingsøvelsene ble det gjennomført totalt 26 verifikasjonsøvelser og 8 endags-øvelser med operatørselskapene. Disse er normalt i form av Table Top med etablert aksjonsledelse og stab hos operatøren, beredskapsledelse hos NOFO, og i noen tilfeller ble tredjepart som IUA eller andre innsatsstyrker øvet. NOFO deltok også på OFFB storøvelse mot Centrica. De ukene det ikke var samtrening med operatørselskapene gjennomførte NOFO egentrening med vaktlaget. Disse fokuserte på rolle- og verktøyforståelse, samt å samkjøre beredskapsledelsen i det nye beredskapsrommet Olje-på-vann Olje-på-vann (OPV) 2014 ble gjennomført på Frigg-feltet juni. OPV 2014 ble gjennomført som et prosjekt sammen med Kystverket. Prosjektet ble gjennomført uten personskader, unødige miljøskader eller alvorlige skader på materiell. OPV 2014 hadde internasjonal deltakelse med fly fra Sverige, Finland, Tyskland og Nederland. Det ble gjennomført totalt 12 flytokt. Formålet med øvelsen var å verifisere nyutviklet oljevernutstyr under realistiske forhold og eventuelt avdekke mangler. Konvensjonelle oppsamlingssystemer ble benyttet som sikringssystem for prototypene. Forsøkene som ble gjennomført:

14 Årsberetning 2014 Side 14 av 18 MOS Sweeper: Høyhastighets oppsamlingsystem med 50 m sveipevidde, ny verifikasjon etter modifisering. Noe modifiseringer nødvendig med påfølgende verifikasjoner. Lamor - Sweeping arms: Verifikasjon etter modifisert installasjon for Utvær-klassen. Forsøk med høyviskøs olje. God funksjonalitet. Resultatat av forsøket var som forventet. NOFI Current Buster 6: Verifikasjon av oppsamling, sleping med olje i separator, overføring til fartøy med integrert pumpe. Noe utfordringer og modifiseringer er nødvendig. Modifiaksjon av integrerrt pumpesystem og verfikasjon er påkrevd. OilShaver: Ett-fartøys høyhastighets oppsamlingsystem med ca. 26m sveipevidde. Fart opptil 3 knop. Operativt vellykket. Oppsamlet emulsjon under akseptabelt nivå. Fjernmåling: Verifisere aerostaten Ocean Eye. Få erfaring med signatur av oljesøl i mørke og utprøving av OceanNet. Fjernmålingsforsøk KSAT: Utslipp av Radiagreen EBO (planteolje) for videreutvikling av satelitttbasert deteksjon og karakterisering av signatur. Videreutviling av deteksjonsalgoritmer. KSAT prossjekt. Aktiviteter uten egne utslipp: ISPAS oljeradar, LN-KYV med TCMS funksjonalitet og bøyedrop, Kommunikasjon fartøy-land. Felles situasjonsbilde i Stavanger på basis av fjernmålimgsdata fra skipene. Innsamling av data for videreutviling av oljedetekterende radar. 9.2 Opplæring og kurs Opplærings- og kursaktiviteten i 2014 var tilnærmet lik aktiviteten i Alle NOFOs kurs er i henhold til Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning. NOFO gjennomførte i egen regi: 6 oljevernkurs med totalt 164 deltakere 11 oljevernkurs for skipsbesetninger med totalt 297 deltakere 2 kurs i fjernmåling og dispergering med henholdsvis 28 og 27 deltakere 2 kurs for Innsatsleder, sjø i samarbeid med Kystverket Kursene for Innsatsleder, sjø (ILS) ble avholdt ved Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Ålesund. Samkjøring av kurs med Kystverket har fungert utmerket. Norges Brannskole gjennomførte Teiglederkurs (TL), kurs i Skadestedsledelse (SKL) og Materiellkurs på vegne av NOFO. Totalt er 15 kurs gjennomført med gjennomsnittlig 16,8 deltakere. NBSK ble høsten 2014 utfordret til å etablere et eget materiellkurs for oljevern i is. Kursene tilbys IUA, og opplæring koordineres med NOFOs øvelsesprogram og Kystverket. Kystverket har valgt å kjøre samme modell og kursopplegg som NOFO, og NOFO og Kystverket har samordnet kursvirksomheten slik at man får størst mulig dekning nasjonalt.

15 Årsberetning 2014 Side 15 av 18 Nordkapp maritime fagskole og videregående skole gjennomførte 3 IGK-kurs på vegne av NOFO. Kursene retter seg mot mannskap på fartøy i kystnær oljevernberedskap. Nedgang i antall kurs fra 2013 har bakgrunn i at det i 2013 ble startet opp med opplæring av mannskap på til sammen 30 nye fartøy. I 2014 fortsatte man opplæring av mannskap på disse fartøyene, samt opplæring av nytt mannskap på grunn av utskiftning på tidligere sertifiserte fartøy. 10 TEKNISK STATUS 10.1 Utstyr og vedlikehold Alt utstyr er vedlikeholdt i henhold til leverandørenes anbefalinger og status er dokumentert i vedlikeholdsprogrammet «Dash» Utstyrsanskaffelser I 2013 ble det besluttet at NOFO skulle gå til innkjøp av tre komplette oljevernsystem. I 2014 ble tre ringlenser og to transrec. levert. den tredje transrec leveres Q NOFO vil da ha 25 komplette havgående oljevernsystem for bariere 1 og 2. 5 hydrauliske aggregater er mottatt. Det er kjøpt inn 15 stk. 24 tonn s traller til TransRecene og noen lenser. Disse er plassert på basene NOFO-standard Prosjektgruppen som arbeidet med NOFO-standard 2015 besto av medlemmer fra operatørselskap, klasseselskap, design- og prosjekteringsselskap, rederier og NOFO. Det ble avholdt 12 prosjektmøter. DNV GL skal ferdigstille NOFO standard i nytt format, og den skal foreligge både på norsk og engelsk. Det meste av arbeidet var ferdig i Resten av arbeidet vil bli sluttført i løpet av første halvår STØRRE PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER 11.1 Teknologiutviklingsprosjekter Ultimo 2014 ble det invitert til deltakelse i teknologiutviklingsprogrammet «oljevern 2015» var oppstartsåret for nytt program. Det var således ingen prosjektportefølge i Risikostyring Innføring av prosedyrer for risikostyring i NOFO har hatt fokus i Prosedyrer er på plass for målstyring, øvelser, aksjoner, prosjekt og HMS. Workshops ble gjennomført innen samtlige områder (to innen HMS), med bred deltagelse av NOFOs ansatte. Risikoregistre ble utarbeidet og gjennomgått med NOFOs ledelse og ansatte.

16 Årsberetning 2014 Side 16 av Avtaleverk NOFO har inngått avtaler med et stort antall aktørerer som skal understøtte NOFO med ressurser til den operative oljevernberedskapen. Dette gjelder alle barrierer; fra planlegging, verifikasjon av ressurser, øvelser og til gjennomføring av en oljevernaksjoner NOFO-avtalen Revidert NOFO-avtale og vedtekter ble enstemmig vedtatt på NOFOs generalforsamling 2/2014 i oktober. Samhandling Prosjekt samhandling ble avsluttet i 2014 og dokumentet «statlig overtagelse av aksjoner fra petroleumsindustrien med ekstremt omfang» ble verifisert og øvet under Øvelse Grane i uke IKT-strategi NOFO vedtok en ny IKT- strategi i 2014 som legger føringer for anskaffelser og rammer innenfor området Overgang fra teknologiutvikling til operativ drift MOS-Sweeper: Det ble gjennomført fire øvelser med denne. Vi har kommet så langt som det er mulig å komme i operasjonalisering og innfasing av MOS-sweeper. Ytterligere operasjonalisering og erfaringsinnsamling vil måtte basere seg på operativ bruk over tid og bli gjennomført som produktutvikling. Det har ikke vært fokusert på oppsamlingskapasitet og kapasitet til å ta opp olje fra sjø fra operasjonaliseringsprosjektets side. Det gjenstår dog en verifikasjon som planlegges gjennomført under OPV BV-Spray: Det er inngått en avtale mellom NOFO og BP der BP stiller fartøyet Saeborg til rådighet som plattform til operasjonalisering og utprøving av BV-spray. BV-spray ble i 2014 ikke tilgjengeliggjort for innfasingsprosjektet, og oppstart av dette arbeidet vil være Q Felles kartløsninger med Kystverket NOFO og Kystverket inngikk i 2014 et samarbeid om å utvikle felles kartmoduler. Disse består av en strand-«app» og aksjonsmodul. Strandappen skal brukes til å registrere oljepåslag ved et eventuelt oljesøl på strand. Strand-appen kommuniserer mot aksjonsmodulen, og data blir speilet inn i kartsystemet. Aksjonsmoudulen vil på sikt overta for NOFO «kystinfo», kartsystemet vi i dag bruker i NORA OU-prosessen i NOFO I 2014 ble det i samarbeid med NOFOs styre gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess. Prosessen involverte egne ansatte, representanter fra NOFOs medlemmer og øvrige samarbeidspartnere. Som et resultat av dette arbeidet vil en få en mer robust organisasjon som er bedre i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer. Endringene som følge av OU-prosessen iverksettes med virkning fra

17 Årsberetning 2014 Side 17 av 18

18

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Beredskapsdagen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO Strategi Effektivt og robust oljevern Samarbeid Utvikling Oppdrag

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013

Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 3 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 3 3 STYRENDE ORGAN 4 3.1 GENERALFORSAMLING... 4

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni Alle forsøkene ble gjennomført uten skader på personell og utstyr. OPV 2013 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Årsberetning 2012 Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2012

Årsberetning 2012 Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 3 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 4 3 STYRENDE ORGAN 4 3.1 Generalforsamling... 4 3.2 NOFOS

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

IUA samling 23-24mars 2015

IUA samling 23-24mars 2015 IUA samling 23-24mars 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Status og oppdatering» Henning Lysgaard Beredskapsdirektør/NOFO Jeg vil komme inn på: Organisering, ansvar og oppgaver NOFO strategi

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr. 25.04.3 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ICS organisering Tor Eivind Moss Beredskapskonferansen 2017 Operasjonsseksjon Hva er ICS? Incident Command System Et standardisert ledelsessystem designet for

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA (NOFO) offisielt navnet fra NOFO PERTRA Satsningsområder Informasjon Varslings- og inforutiner Fond for styrking av oljevernet Mekanisk oppsamling Høyviskøse oljer NOFO standard Simuleringsverktøy/modell

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

ELS, ICS. Hva velger vi?

ELS, ICS. Hva velger vi? ELS, ICS. Hva velger vi? Tor Eivind Moss operasjon NOFO ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Spesialteamsamling 19-21 august 2014 Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Hvorfor har vi Spesialteamet, hva gjør de? Spesialteamet er første innsatsstyrke ved oljevernaksjoner Støttespiller

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo. Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Tor Eivind Moss Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.no NOFO NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap OPV 2013

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap OPV 2013 OPV 2013 Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni. Alle forsøkene ble gjennomført uten tilløp til eller skader på personell, unødig belastning på miljøet eller alvorlig skader på

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening og kompetanse Teknologi utvikling Oljevernutviklingen i Nord Videre utvikling / strategi

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

nofo Effektiv og robust oljevernberedskap dimensjonert etter operatørenes beredskapsplaner

nofo Effektiv og robust oljevernberedskap dimensjonert etter operatørenes beredskapsplaner nofo Effektiv og robust oljevernberedskap dimensjonert etter operatørenes beredskapsplaner 1 Visjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust

Detaljer

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21.

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. Kystberedskap Status for Oslofjorden Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. april 2016 Kystverket - ansvarsområder Nøkkelinformasjon: - Ca 1100 ansatte - Budsjett

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

PLANFORUTSETNINGER barriere 1

PLANFORUTSETNINGER barriere 1 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap PLANFORUTSETNINGER barriere 1 Edocs #10924 v6 Innhold Område Frigivelses tid Gangfart Senterposisjon Goliat 4 timer 14 knop N 71 0 18 E 022 0 15 Haltenbanken

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen

Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen Oljevern 2015 Norsk Oljevernforening for Operatørselskap - Frode Engen Samarbeid mellom NOFO og Kystverket Annonsert 14. september 2014 Programmet planlagt å gå i perioden 2015-18 Mottatt 120 white papers,

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass

Norsk oljevernberedskap. Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass Norsk oljevernberedskap rustet for fremtiden? Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass 1 «For å vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg 18. oktober 2012 Eirik Darell Holand, HSEQ Manager District Operations www.eninorge.com Eni Norge Åsgard

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Oljevern Prosjekter for nordområdene

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Oljevern Prosjekter for nordområdene Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Oljevern 2015 Prosjekter for nordområdene 04.04.17 Generelt Samarbeid mellom Kystverket og NOFO, annonsert 14. september 2014 Tredelt finansiering gjennom egeninnsats

Detaljer

Samvirke og nordområdene

Samvirke og nordområdene Samvirke og nordområdene Samarbeid om beredskap i nordområdene Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapskonferansen 2017, Bodø 31. mai 2017 Norske havområder porten til Arktis Utfordringer i Nordområdene

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Beredskapsforum, Helsfyr 20. mars 2013 Ole Hansen, Eni Norge www.eninorge.com Innhold 1. Nye operative

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Norges rikeste miljøvernorganisasjon

Norges rikeste miljøvernorganisasjon Oljeindustriens behov for beredskap rundt håndtering av oljeskadet vilt NOFO Norges rikeste miljøvernorganisasjon http://www.youtube.com /watch?v=hxfwfjz59pk Ståle Jensen Miljørådgiver / Environmental

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Arbeidsforpliktelse og beslutninger O / P. PL nummer. Andel (%) 038 E 15/12 Talisman Energy O 65 Norge AS Det norske P 5

Arbeidsforpliktelse og beslutninger O / P. PL nummer. Andel (%) 038 E 15/12 Talisman Energy O 65 Norge AS Det norske P 5 038 E 1512 Talisman Energy 65 Det norske 5 oljeselskap A etoro 30 044 B 19 27 Conocohillips 41,88 Skandinavia Eni 13,12 Statoil etroleum 30 Total E& 15 072 D 167 Statoil etroleum 50 ExxonMobil 50 Exploration

Detaljer

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.2013 Steinar Lodve Gyltnes Seksjonssjef Logistikk og teknologi Bakgrunn Agenda Styrking beredskap kommuner-/ IUA Samarbeidsavtale

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer -

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning 28. 29. oktober 2016 Hva skal jeg si noe om? Nytt fra

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Utvalg for styrking av oljevernberedskap

Utvalg for styrking av oljevernberedskap Utvalg for styrking av oljevernberedskap Beredskapsforum 10. mars 2015 Katrine Brede Didriksen Utvalgets sammensetning Johan Marius Ly, Kystverket (utvalgsleder) Gry Agnete Alsos, Universitetet i Nordland

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13. Helge Munkås Andersen Senterleder

Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13. Helge Munkås Andersen Senterleder Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13 Helge Munkås Andersen Senterleder Økt bemanning - styrket lokal kontakt Alle 50 ansatte på plass, de siste 7 nytilsatte denne høsten. Regional

Detaljer

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge

Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge Goliat Produserer Hvordan fremtiden nordpå kan bli seende ut for Eni Norge www.eninorge.com Bjørn Bjørgve Industrikoordinator / samfunnskontakt Mars 2016: Aller første oljeleveranse fra Barentshavet 2

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

"Oljevern 2010" - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering. Hans V. Jensen NOFO KSAT/ESA (ENVISAT SAR)

Oljevern 2010 - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering. Hans V. Jensen NOFO KSAT/ESA (ENVISAT SAR) "Oljevern 2010" - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering Hans V. Jensen NOFO "Oljevern 2010" NOFO og Kystverket initierte utviklingsprogrammet i 2009 med fire hovedtema: A - Mekanisk oppsamling

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Kathrine Idås Seniorrådgiver BEA Kystverkets beredskapsplan Utvides til å omfatte

Detaljer

Revisjonsrapport: Revisjon ved Letebrønn 6507/3-12

Revisjonsrapport: Revisjon ved Letebrønn 6507/3-12 REVISJONSRAPPORT STATOIL PETROLEUM AS PL159B Oslo, 16. februar 2017 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Linn Bredal-Harstad 2016/10550 Saksbehandler: Per Antonsen Revisjonsrapport: Revisjon ved

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 30. og 31.10.2012 Kystverkets

Detaljer

Kurs og øvelseskalender 2014

Kurs og øvelseskalender 2014 Kurs og øvelseskalender 2014 Beredskapssenteret v/bjørn H. Utne 2014 Beredskapssenteret har fått tilsatt 15 nye medarbiedere. De fleste blir involvert i kurs og øvelsesaktiviteten På selve kurskalenderen

Detaljer

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsforum, 4. april 2017 Norsk Russisk samarbeidsavtale om bekjempning oljeforurensning i Barentshavet

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015

Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015 Teknologiutviklingsprogrammet Oljevern 2015 Asker - 28. oktober 2015 Jørn Harald S. Andersen siv.ing - jsa@norconsult.no Rådgiver til NOFO ( for Frode Engen, F&U leder NOFO) Et samarbeid mellom Kystverket

Detaljer

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje og gass 2 08.04.2014 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Miljøutfordringer i nord Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR TILSYN FAG HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR HOVEDLEDELSEN(lenke) Vårt oppdrag er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse,

Detaljer

Miljødirektoratets forventninger til bransjen. Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen

Miljødirektoratets forventninger til bransjen. Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen Miljødirektoratets forventninger til bransjen Beredskapsforum 9.april 2014, Ann Mari Vik Green, Petroleumsseksjonen Om Miljødirektoratet Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet,

Detaljer

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2.

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. Nytt fra beredskapsavdelingen Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg si noe om? Kystverket Innrapporterte hendelser til Kystverket

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret,

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 29. og 30.10.2013

Detaljer

effektiv og nær maritim infrastruktur

effektiv og nær maritim infrastruktur Oljeindustri, og behov for sikker, effektiv og nær maritim infrastruktur www.eninorge.com Leting/utvinning i 41 land, inkludert flere steder i arktiske strøk Nikaitchuq (Alaska) January 2011 Samburgsky

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Anbefalte tiltak Beredskapsanalyse Kilde: Statoil Mongstad Veien videre kommunal beredskap Henvendelser fra enkeltkommuner og IUA Hva

Detaljer

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper

Detaljer

Oljevernberedskap i Kystverket

Oljevernberedskap i Kystverket Oljevernberedskap i Kystverket - Med beina i olja og data på nett Simen Slotta, Kystverket GeoKlar 2015, Gardermoen, 24.11.2015 Agenda Om beredskap i Kystverket Bruk av kartløsninger og geodata Ny feltløsning

Detaljer

Aksjonsledelse og stabsarbeid

Aksjonsledelse og stabsarbeid Aksjonsledelse og stabsarbeid Åsmund B Nilsen Seniorrådgiver Kystverkets Hovedkontor - Beredskapsavdelingen Aksjon mot akutt forurensning Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer KYV -overvåker -yter bistand

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR

HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR TILSYN FAG HOVED- LEDELSEN DRIFT OG UTVIKLING JUSS OG RAMMEVILKÅR HOVEDLEDELSEN(lenke) Vårt oppdrag er å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse,

Detaljer

Status for oljevernberedskapen. sokkel. Kapasitet robusthet teknologiutvikling

Status for oljevernberedskapen. sokkel. Kapasitet robusthet teknologiutvikling Status for oljevernberedskapen pa norsk sokkel Kapasitet robusthet teknologiutvikling Status for oljevernberedskapen på norsk sokkel Side: 1 Innhold 1 OPPSUMMERING... 3 2 INNLEDNING... 7 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Tiltakskort for miljøsårbare områder til bruk for IUA ene

Tiltakskort for miljøsårbare områder til bruk for IUA ene Tiltakskort for miljøsårbare områder til bruk for IUA ene Lene Ottersen, prosjektleder Nasjonalt beredskapsseminar 2015, 27. oktober 2015 Bakgrunn Hindre/begrense miljøskade som følge av akutt forurensning

Detaljer

PL057 og PL089 Snorre Expansion Project

PL057 og PL089 Snorre Expansion Project PL057 og PL089 Snorre Expansion Project Konsekvensutredning Oppsummering av høringsuttalelser og tilsvar Vedlegg 4 Statoil utholdenhet i oljevernaksjon FM_160354_2 Desember 2017 Utholdenhet og opptrapping

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Utslippstillatelse av: Tidsrom for revisjonen: mai 2009

Utslippstillatelse av: Tidsrom for revisjonen: mai 2009 1 Rapport nr.: 2009.032.R.SFT Virksomhet: Talisman Energy Norge AS Organisasjonsnummer: 893258272 Virksomhetens adresse: Verven 4 4014 Stavanger SFTs saksnr.: Anleggsnummer: 0000.017.02 Utslippstillatelse

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Operatørenes forening for beredskap - OFFB

Operatørenes forening for beredskap - OFFB Operatørenes forening for beredskap - OFFB Den nye beredskapsorganisasjonen til mange oljeselskaper Beredskapsforum 2011 Ole Jacob Haug Daglig leder OFFB - Operatørenes Forening For Beredskap Etablert

Detaljer