Rapport for oppnevningsperioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for oppnevningsperioden 2008-2012"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Hafsa Nadeem Direkte tlf: E-post: Vår dato: Deres dato: Vår referanse: 2012/515 Deres referanse: Rapport for oppnevningsperioden Innledning og sammensetning av det faglige rådet Faglig råd for service og samferdsel (FRSS) 1 er, med bakgrunn i opplæringslovens 12-2 og forslag til representanter fra partene i arbeidslivet, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Rådet hadde sitt konstituerende møte 4. september Faglig råd for service og samferdsel har i perioden bestått av 15 medlemmer, og hadde følgende sammensetning pr. april Navn Rolle Representerer Medlem Norunn Kjerstad Alling Medlem Spekter Synnøva Aga Nestleder + AU NHO Luftfart Terje Sundfjord Medlem NHO Transport Randi Thørring Medlem KS, Tromsø havn Anne Røvik Hegdahl Medlem Virke/ HSH Dag-Einar Sivertsen Medlem Norsk Transportarbeiderforbund Trond Karlsen Medlem Norsk Arbeidsmandsforbund Håvard B. Galtestad Medlem YS, Yrkestrafikkforbundet Jostein Antonsen Medlem Handel og kontor Karin Lund Leder + AU Fagforbundet Ellinor Tande Medlem + AU Utdanningsforbundet Nils Petter Johnsrud Medlem Utdanningsforbundet Jørund Bjølverud Medlem SL, Våler vg skole Anne Sara Svendsen Medlem KS Ingvild J. Holm Observatør Elevorganisasjonen Varamedlem Veronika Vian Varamedlem NHO Reiseliv Anne Jensen Varamedlem NHO Service Torill Bergseth Varamedlem Logistikk og transportindustriens landsforening Halvar Pettersen Varamedlem KS, Tromsø havn Paul Brekklund Varamedlem Virke/ HSH Sissel Karlsen Varamedlem Norsk Transportarbeiderforbund Erna Hagensen Varamedlem Norsk Arbeidsmandsforbund Jacueline Hopkinson Varamedlem LO stat Jens Petter Hagen Varamedlem Fellesforbundet 1 Heretter kalt FRSS

2 Carl Ivar Delingsrud Varamedlem Fagforbundet Svein Willy Albertsen Varamedlem Utdanningsforbundet Bente Ormseth Årøern Varamedlem Utdanningsforbundet Brit Fjesme Varamedlem SL, Frydenlund vg skole Tove Karlsrud Varamedlem Vest-Agder fylkeskommune Hafsa Nadeem Rådssekretær Utdanningsdirektoratet 2. Møteaktivitet og studieturer i inn- og utland med begrunnelser og læringsutbytte Rådet har i perioden avholdt følgende rådsmøter: Rådet har avholdt rådsmøter i henhold til retningslinjene for antall møter per år. I tillegg har arbeidsutvalget (AU) avholdt møter i forkant av rådsmøtene, samt møter etter behov. Leder og nestleder har deltatt i fellesmøtene med SRY og de faglige rådene. Leder har deltatt på møte med administrativ leder for fag- og yrkesopplæring i Utdanningsdirektoratet. Rådet har i perioden besøkt følgende fylkeskommuner: Troms i Omvisning/besøk Breivika havn/havnekontoret i Tromsø. - Besøk hos Tromsø maritime skole/nordområdeskolen med følgende tema; Planer og utfordringer i Service og samferdsel i Troms - Besøk hos Breivika videregående skole transportfag - Bedriftsbesøk hos Posten transport - Møte med Troms fylkeskommune fag- og yrkesopplæring for framtida - Møte med Inovasjon Norge, Troms ny reiselivssatsing i Troms - Møte med NHO reiseliv kompetansebehov i reiselivsnæring i nord - Møte med yrkesopplæringsnemnda, prøvenemnder og representanter fra skolene Møre og Romsdal i Besøk hos Ålesund videregående skole - Bedriftsbesøk hos Waagan Transport AS med blant annet orientering om transportbransjens opplæringskontor og utfordringer i læreplanen godstransport - Møte med fylkets utdanningsavdeling i Molde med tema; utfordringer i fagopplæringen Møre og Romsdal, om arbeidet med læreplaner, entreprenørskap i utdanning i Møre og Romsdal - Bedriftsbesøk hos Brunvoll Truster AS med omvisning i bedriften. Tema for besøket var «Brunvollmodellen i fagopplæringen». Østfold i Besøk hos Kirkeparken videregående skole i Moss - Besøk hos Fredrik II videregående skole i Fredrikstad Transport og logostikk med tema; Erfaringer med vg1, vg2 og vg3 læreplaner og hvordan skolens bruk av Prosjekt til fordypning fungerer.

3 - Møte med fagopplæringsavdelingen i Østfold. Tema for møte var følgende; Tiltak som kan øke kvaliteten på opplæringen innen service og Samferdsel og erfaringer med avleggelse av fag- og svenneprøve, både teori- og praktisk del for både lærlinger og praksiskandidater - Besøk hos høyskolen i Østfold - Besøk hos en lærebedrift for IKT-servicefag møte med tidligere og nåværende lærlinger samt veileder/instruktør for lærlingene i bedriften Besøk hos fylkeskommunene har gitt rådet innsikt i den lokale organiseringen av fagopplæringen både i skole og lærebedrift. I tillegg har rådet utvekslet erfaringer og problemstillinger med sentrale aktører fra prøvenemnder, yrkesopplæringsnemnder, opplæringskontor samt lærere og instruktører. Faglig råd for service og samferdsel har hatt et godt utbytte av fylkesbesøkene i sitt faglige arbeid som rådgivende instans for Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. I tillegg er det gjennomført en utenlands studiereise til Berlin i Tyskland i Studiebesøk Tyskland, Berlin - Besøk hos Federal Ministry of Education and Research - Norske lærlinger i Norwegian i Berlin presenterte lærlingordningen i Norwegian - Besøk hos Handelskammeret i Berlin - Bedriftsbesøk hos Den tyske jernbane (DB) - lærlingordning konduktør og restaurant i tog Fag- og yrkesopplæringen er ulikt organisert i delstatene i Tyskland, og er på flere områder også forskjellig fra hvordan den er organisert i Norge. Studiebesøket i Berlin har gitt rådsmedlemmene kunnskap og informasjon om hvordan fag- og yrkesopplæringen er organisert i Tyskland. Dette er nyttig kunnskap å ta med seg i forbindelse med videreutvikling av fag- og yrkesopplæringen innenfor rådets fagområder. Studiebesøk FM/Skills Finland 2009 To medlemmer av rådet besøkte FM Skills Finland. Det finske mesterskapet i yrkesskikkelighet (FM/Skills Finland), eller Taitaja-Mastare 2009 som var betegnelsen på finsk, ble avholdt i Botniahallen i Vasa i perioden mars Det finske mesterskapet i yrkesskikkelighet (FM/Skills Finland) ga representantene fra rådet innsikt og kunnskap om gjennomføringen av yrkesmesterskapet i Finland, og hvordan en eventuelt kan bruke denne kunnskapen i forbindelse med yrkes NM for våre fag. Det ble laget en fyldig rapport fra besøket. 3. Saker som er blitt behandlet Det faglige rådet har svart på de fleste relevante høringer og henvendelser fra KD og direktoratet. Faglig råd for service og samferdsel har blant annet behandlet følgende store saker i oppnevningsperioden: - NKR-EQF utarbeiding av deskriptorer og nivåplassering - Fagbeskrivelser

4 - Retningslinjene for samarbeidet mellom SRY, de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet - Yrkessjåførfaget konsekvenser for faget etter innføring av yrkessjåførdirektivet - Krav til praksiskandidatene i yrkessjåførfaget - Gjennomgått tilbudsstrukturen i utdanningsprogrammet service og samferdsel - Revidering av læreplan for IKT-servicefaget I tillegg til nevnte saker har rådet, så langt det er mulig, fulgt opp utfordringer fra det forrige rådets rapportering fra perioden Vurdering av oppnevningsperioden FRSS er sammensatt av representanter fra mange ulike tariffparter, og det har ikke vært plass til alle som ønsker å delta i rådets arbeid. NHO Reiseliv er derfor innvilget møte- og forslagsrett selv når Spekter møter. Det har vært en god del utskiftning av medlemmer i perioden. Samtidig har fremmøtet vært vekslende, og med til dels dårlig fremmøte fra andre parter som har fast plass. For kommende periode bør rådet tilstrebe seg på å få til bedre kontinuitet. Dette arbeidet er allerede i god gjenge. FRSS har i perioden hatt stadig skifte av sekretærer.. For kommende periode er det et klart ønske at vi får en mer permanent sekretærsituasjon. Det er også viktig at rådsarbeidet har førsteprioritet, og at Utdanningsdirektoratet ikke pålegger oppgaver som gjør sekretariatsfunksjonen til venstrehåndsarbeid. Vi gjør oppmerksom på at vi p.t. er godt fornøyd med den sekretærjobben som blir gjort. FRSS har ansvaret for relativt nye fag innenfor tjenesteytende sektor. Det betyr at rådet ikke kan basere deg på lange tradisjoner, men må etablere innhold og struktur på fag som til dels ennå ikke har funnet sin form. Generelt sliter vi med at utdanningsprogrammet og fagene ennå ikke er godt etablerte verken hos ungdom eller hos bransjen. Bedre rekruttering til både utdanningsprogrammet, fagene og bransjen har derfor stått kontinuerlig på dagsorden. FRSS har startet opp dette arbeidet og har hatt gode diskusjoner som vil gi et godt grunnlag for arbeidet i kommende periode. FRSS har i perioden vært aktiv, men mener at aktiviteten i neste periode bør fordeles bedre på det enkelte fag da oppmerksomheten i rådet har vært skjevt fordelt. Dette styres dels av saker som kommer inn/blir tatt opp, at det er større behov for avklaringer for enkeltfag, men også at de berørte partene er ulikt aktive. Arbeidsutvalget har derfor tatt initiativ til at vi får fordelt oppmerksomheten bedre mellom de ulike fagene. Alle fagene innenfor utdanningsprogrammet skal nå gjennomgås og ansvaret er fordelt på fagutvalgene. Sammensetningen av fagutvalgene som ble opprettet i forrige periode er gjennomgått, og er under reetablering med til dels nye medlemmer. Utdanningsdirektoratet har etter konstruktiv kritikk fra partene i løpet av utvalgsperioden, vist at de tar rådene de får, på alvor. Dialogen er blitt bedre. Retningslinjene er blitt et godt verktøy. Tilretteleggingen av kontakten med SRY og direktoratet og politisk ledelse gjennom ledermøtene er bra. På den negative siden vil vi trekke frem at for mange personer trekkes inn i rådsarbeidet for å snakke om tiltak av mer marginal betydning for FRSSs arbeid, og at vi får for dårlig tilbakemelding fra direktoratet på initiativ som rådet tar opp. Generelt tar det for lang tid å få konkrete løsninger på saker som reises. Rådet vil også advare mot at rådenes arbeid med høringer/tilbakemeldinger strømlinjeformes for mye slik vi har sett tendenser til. Det er viktig at det enkelt fagråd får formidlet sitt syn "usensurert". 5. Oppfølging og resultatoppnåelse av utfordringer skissert i Soria Moria og Hafjell 2010 På disse to konferansene ble en enige om følgende utfordringer for FRSS:

5 Rett til påbygg til generell studiekompetanse for fagarbeidere. Når det gjelder strukturen, mener rådet at man har fått mer erfaring og ser derfor at det er behov for å diskutere strukturen i programområdene. Ser behovet for kryssløp, men vil avvente Utdanningsdirektoratets rapport (oppdragsbrev 38-10). Yrkessjåførfaget endringer av aldersgrense fra 21 til 18 år for å føre buss under opplæring. FRSS har fulgt opp disse utfordringene. FRSS mener at det er viktig å få etablert en forståelse av at fagbrevet i seg selv er en god sluttkompetanse som samfunnet har behov for, men samtidig er det viktig at fagarbeidere gis mulighet til å bygge på utdanningen hvis en ønsker det. Rådet har derfor engasjert seg i at f.eks. engelskopplæringen i utdanningsprogrammet ikke reduseres, men heller styrkes. Videre mener vi at det kan være fornuftig å styrke fellesfagene i dette utdanningsprogrammet. Generelt er vi positive til utdanningsmodeller som Y-veien og TAF der teoretisk kunnskap kobles med god fagopplæring. Vi mener fylkene må legge til rette for at fagarbeidere som ønsker det, får rett til studiespesialisering og ikke må stille bakerst i køen. FRSS har iverksatt arbeid med innholdet og strukturen i utdanningsprogrammet. Kryssløp er nå klarert av Utdanningsdirektoratet, og vurdering av dette vil inngå i det arbeidet som er iverksatt med evaluering av struktur og innhold av utdanningsprogrammet. Arbeidet med endringen av aldersgrensen for yrkessjåførfaget har pågått lenge. Det er nå iverksatt forsøk med utprøving av lærlinger på 18 år. 6. Framtidige utfordringer Arbeidsutvalget i FRSS har diskutert utfordringene for det fremtidige arbeidet. Rådets medlemmer har vist ulikt engasjement, og dette må AU ta ansvar for å bedre og få alle mer aktivt med. Det ligger imidlertid også et ansvar på det enkelte medlem. Generelt er det viktig at medlemmene viser større tverrfaglig interesse slik mandatet forutsetter. Det ligger et ansvar på den enkelte faggruppe/fagutvalg, men også på AU for å få disse gruppene dradd mer inn i den løpende diskusjonen i rådet. Kort sagt hele rådet må ta større ansvar og arbeidsgruppene må være mer initierende. FRSSs største utfordring for kommende periode er å få gjennomført en grundig evaluering av det enkelte fag med nødvendig oppfølging der fagstruktur, kryssløp, læreplaner og innhold med eventuelle fordypninger gjennomgås. Tilsvarende at vi ser på fagprøven for det enkelte fag. FRSS stiller seg positiv til at det f.eks. blir iverksatt prøveordninger med ulike alternativer, men innenfor rammer som ikke reduserer elevenes/lærlingenes rettslige forhold og muligheter videre. Rådets arbeid må i større grad ivareta alle de åtte fagene som vi har ansvar for. Bedre rekruttering både til utdanningsprogrammet, til det enkelte fag og av lærlinger til bransjen. Dette krever også en bedre kontaktflate i forhold til fylkene.

SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat

SRY-møte 5-2011. Tilstede: Dato: 09.09.2011 Sted: Hotel Mercure Josefshof Vienna, Wien Utkast til referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 09.09.2011 Vår referanse: 2011/119 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 5-2011 Dato: 09.09.2011

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY

Søknad om forsøk Utprøving av nytt utdanningsprogram IKT v/ Udir Rådgiving og karriereveiledning v/ Kari Hoff Okstad SRY o o o o Utkast til saksliste for SRY- møte 5 10. september 2014 Sted: Tromsø Møteramme: kl.11:00 16:00. (Lunsj 12.00 13.00) 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 18.6.2014

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore og Anna Hagen Tønder

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling.

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo.

Innkalling møte 3/15 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag 09.06.15 hos Utdanningsdirektoratet, Schweigaardsgate 15B, møterom 10, Oslo. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: fta@udir.no Tlf: 23 30 12 00 Vår dato: 01.06.15 Vår referanse: 2015/70 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innkalling møte 3/15

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Aktivitetsrapport for faglig råd for elektrofag 2008-2012

Aktivitetsrapport for faglig råd for elektrofag 2008-2012 Faglig råd for elektrofag Adresse: Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Sekretær: Knut Maarud, telefon sentralbord: 23 30 12 00 Telefon direkte: 23 30 13 19 Mobil: 96 23 24 68 E-post:

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Referat rådsmøte 04.12.13, møte 5/13 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag hos Utdanningsdirektoratet i Schweigaardsgate 15B, møterom 9, 1. etasje.

Referat rådsmøte 04.12.13, møte 5/13 i Faglig råd for helse- og oppvekstfag hos Utdanningsdirektoratet i Schweigaardsgate 15B, møterom 9, 1. etasje. Vår saksbehandler: Fride T. Burton E-post: Fride.Burton@utdanningsdirektoratet.no Tlf: 23 30 14 55 Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 2013/218 Deres dato: Deres referanse: Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer