farstad shipping asa virksomhets rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "farstad shipping asa virksomhets rapport"

Transkript

1 virksomhets rapport 2011

2 INNHOLD 3 Dette er farstad shipping 6 Innovasjon basert på erfaring og kompetanse 8 Viktige hendelser 10 Verdier 19 Konsernsjefen har ordet 20 Styret 22 Konsernledelsen 24 Mennesker, miljø og samfunn 45 Finanisell OG analytisk informasjon 53 Markeder 71 farstadflåten 82 ordliste Konsept/design: Havnevik AS Foto/illustrasjoner: Tony Hall, Marius Beck Dahle, Fred Jonny Hammerø, Rob Anderson, Jake England, Farstad Shipping ASA, Global Maritime AS og Havnevik AS Årsrapporten til Farstad Shipping ASA er delt inn i to publikasjoner; Virksomhetsrapport og Årsrapport. Dette er del 1 av 2.

3 dette er farstad shipping Farstad Shipping har som målset ting å være et av de ledende supplyskipsrederi i verden innenfor vårt definerte segment av større og mer avanserte offshore supplyskip. Vi skal være et verdidrevet selskap med fokus på sikkerhet, kvalitet og effektivitet i våre tjenes ter. historikk Farstadrederiet ble etablert i Som en av de første operatører i Nordsjøen besluttet selskapet å satse innen offshore serviceskip. I 1973 kontraherte rederiet sitt første forsy ningsskip, et ankerhåndteringsfartøy av typen UT 704. Gjennom 2000 tallet har den inter na sjo nale tilstedeværelsen økt betydelig. Frem til midten av 1980tallet vokste rederiet gjennom ulike former for samarbeid både eiermessig og operasjonelt. Oppkjøpet av to serviceskipsflåter i andre halvdel av 80tallet var viktige begivenheter for videreutviklingen av rederiet. Samtidig bygget rederiet opp selvstendige drifts og markedsfunksjoner. Den skipseiende delen ble i denne perioden samlet i ett selskap. Selskapet ble børsnotert i visjon Better by Far Gjennom å etterleve våre verdier skal vi videreutvikle selskapet slik at vi til enhver tid har en ledende og konkurransedyktig posisjon i de markeder hvor vi er representert. Fra 1990 har fornyelse og vekst i flåten i stor grad skjedd ved salg av eldre skip og gjennomføring av et betydelig nybyggingsprogram. Denne veksten har vært fundert i den norske maritime klyngen. Selskapets hovedkontor har i hele perioden vært i Ålesund. Driftskontor er blitt etablert i Aberdeen, Mel bourne, Perth, Singapore, Macae og Rio de Janeiro. forretningsidé Vi skal være blant de ledende leverandører av spesialisert offshore tonnasje til den internasjonale olje og gassindustrien. Operasjonell målsetting Vi har en overordnet målsetting om null skade på mennesker, miljø og materiell. Økonomisk målsetting Selskapets vekst skal være fundert på god lønnsomhet og finansiell styrke. Vi har en målsetting om å gi våre eiere en konkurransedyktig avkastning. Fokus og satsningsområder Vi har fokus på store, avanserte skip innenfor segmentene ankerhånd tering, supply og subsea. Vi har fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette er grunnleg gende i all vår virksomhet og avgjørende for vår konkurranseposisjon. Vi har fokus på å stimulere og videreutvikle kompetanse, kunnskap og holdninger hos våre ansatte. Langsiktighet Vi har en langsiktig befraktningsstrategi. Våre tjenester skal bidra til en bære kraftig utvikling for våre kunder og deres forretning. 3

4

5 Innovasjon basert på erfaring og kompetanse

6 Innovasjon basert på erfaring og kompetanse Kompetanse og innovasjon henger sammen. Bedrifters evne til innovasjon og utvikling er i økende grad et resultat av deres evne til aktivt å trekke på ideer, impulser og spesifikk kompetanse fra sine omgivelser. Den maritime klyngen i Norge har gjort det mulig å kombinere flere typer kunnskap og ressurser. Dette har medført at den samlede økonomiske effekten av innovasjoner har blitt betydelig. For å utvikle de mest høyteknologiske fartøyene i verden må man kunne sitt fag. Innovasjon skapes ikke uten kompetanse. Progresjon skapes ikke uten innovasjon. Helt siden Farstad Shipping begynte med supplyskip på midten av 70tallet, har selskapet hatt fokus på å løse oppgaver på stadig nye og bedre måter. Kundenes krav har vært en viktig kilde til innovasjon sammen med våre egne krav om en sikrere og mer effektiv operasjon. For å møte disse kravene har vi drevet en målrettet videre utvikling av kunnskap og ferdigheter hos våre ansatte, oppgradering av våre styringssystemer og ikke minst en kontinuerlig forbedring av våre skip. Innovasjon i Farstad Shipping er en målrettet disiplin med det for øye å forenkle, forbedre og strekke oss etter å bli best i det vi gjør. Fra selskapets inntreden i offshore serviceskipsmarkedet har vi gjennom en inkluderende holdning til våre ansatte, både på land og sjø, bidratt med 6 en rekke innspill og utvik lingsprosjekt sammen med design/utstyrsleverandører og verft i den maritime klyngen, en klynge som i dag fremstår som den mest komplette maritime klyngen i verden innenfor offshore service skip. Dette er et samarbeid hvor Farstad Shipping har etablert seg som en sentral aktør. Selskapets målsetning om null skade på mennesker, miljø og materiell og vårt fokus på bærekraftig verdiskapning i alle ledd har vært retningsgivende for de innovasjonsprosjektene vi har ini tiert og deltatt i. men også i stor grad våre interne rutiner og prose dyrer i forhold til hvordan vi driver en kunnskapsbasert virksomhet. Med våre snart 40 år i bransjen, og som en av verdens fremste aktører innen vårt segment, har vi som selskap vist at vi har den kompetanse som skal til for å være konkurransedyktig. Grunnlaget for at selskapet fortsatt skal ha en sunn og positiv vekst ligger i et kontinuerlig fokus på hvordan vi løser våre oppgaver og en stadig søken etter å gjøre arbeidet bedre og sikrere. Farstad Shipping lever og opererer i en sterkt konkurranseutsatt næring hvor kravene til teknologi og avanserte løsninger krever stadig fokus på videreutvikling og innovasjon. Vår inno vasjon omhandler imidlertid ikke bare tekniske løsninger og tjenester, Vi har på motsatt side presentert noen prosjekter som vi har vært delaktige i, og som er eksempler på Farstad Shipping sitt innovative bidrag til næringen.

7 Haikjeft O p e ratø r s to l Ca rg o Ra i l k ra n På slutten av 70tallet tok selskapet Mot slutten av 90tallet fikk selskapet Far Santana var det første AHTS initiativ til å få utviklet haikjeften. utviklet en operatørstol hvor skipet utrustet med flyttbar Denne skulle erstatte den gamle betjenings hendlene var integrert i hekkmontert kran. Denne kranen er pelikankroken som var en farefull armlener. Denne stolen er videre videreutviklet til dagens kjørbare måte å sikre ankerkjettingen på utviklet til dagens multifunksjonsstol hekkraner med løfte og dekk. fra RollsRoyce. manipulatorfunksjoner. N au t OSV A n k e r h å n dt e r i n g s s i m u l ato r HIL ( H a rd wa re i n l o o p ) har DNV kommet med denne I samarbeid med RollsRoyce, fartøyet som implementerte denne klassenotasjonen innen standardi Marintek og høgskolemiljøet i klassenotasjonen, som i varetar sering av utstyrs plassering og utsyn Ålesund bidro Farstad Shipping på testing og godkjennelse av avansert på skipsbroer. Den bidrar til økt begynnelsen av 2000 tallet til software. Selskapet var en betydelig sikkerhet gjennom gjenkjennelses utviklingen av en simulator for trening bidragsyter i utviklingen. effekt fra skip til skip. av personell i avanserte Etter initiativ fra Farstad Shipping Far Seeker var det første offshore ankerhåndteringsoperasjoner. Clean Design og hybrid f r e m d r i f ts lø s n i n g Kabelarskifter UT W P I 2010 mottok Farstad Shipping Første PSV som tilfredsstiller sammen med RollsRoyce Offshore kjemikaliskipskoden og kan laste Far Sapphire var det første offshore Support Journal s innovasjonspris ubegrenset mengde NLS produkter. fartøyet som ble kontrahert med Clean for idé og utvikling av kabelarskifter I tillegg har den parallellstagskran Design og hybrid fremdriftsløsning. for sikker håndtering av kjetting på cargorail, som det første i sitt slag Skipet hadde også turtallsregulering av kabelarer offshore. for PSV. propellere, thrustere og annet energikrevende utstyr. 7

8 viktige hendelser I forhold til forventningene ved inngangen til 2011, markedsforholdene i 2011 og fortsatt kraftig kostnads vekst er styret i Farstad Shipping fornøyd med drifts inntekter på NOK 3,6 mrd. og et resultat før skatt på NOK 530,0 mill. Langsiktige befraktningsavtaler og god skipsdrift er grunnlaget for at resultatet ble tilfreds stillende. I året som gikk kontraherte selskapet fire skip, F ø r s t e k va rta l resultat for 1. kvartal Farstad Shipping oppnådde drifts hvorav 2 PSV og 2 AHTS, samt solgte to eldre PSV. Etter inntekter på NOK 801,0 millioner i årets slutt har vi solgt 2 eldre AHTS. millioner og resultatet etter skatt I juli inngikk Farstad Shipping en avtale med Petroserv S.A. i Brasil om kjøp av Petroserv s 50% andel i BOS kvartalet. EBIT ble NOK 142,8 ble NOK 90,4 millioner nye kontrakter Far Symphony ble tildelt en seks års Navegação S.A. (nå Farstad Shippping S.A.) slik at befraktningsavtale med Conoco Farstad Shipping nå eier 100% av aksjene i dette deres operasjoner i Nordsjøen. selskapet. Oppkjøpet gir Farstad Shipping en solid plattform for den videre satsningen i Brasil. Statsminister Jens Stoltenberg foretok i de sem ber åpningen av det nye Farstad Shipping Opp lærings senteret i Perth, Australia. Dette senteret er det største og mest avanserte offshore Phillips Skandinavia AS for å støtte Farstad Shipping annonserte også nye avtaler i Australia, Nordsjøen og Brasil til en verdi av NOK 430 millioner. Fremleggelse årsre s ultat 2010 Driftsinntekten for året ble NOK 3 358,2 millioner, EBIT ble NOK simulatorsenteret i verden for marine operasjoner. 899,3 millioner og resultatet etter Det unike trenings opplegget er en viktig del av vårt Styret la frem forslag om engasjement for å utvikle og dyktiggjøre våre ansatte. pr aksje for året skatt ble NOK 431,8 millioner. utbyttebetaling på NOK 4,00 Til høyre har vi presentert et kort tilbakeblikk over disse og andre viktige hendelser for Farstad Shipping i løpet av D r i f ts i n n t e k t e r ebit 568 r e s u ltat

9 a n d r e k va rta l t r e d j e k va rta l fj e r d e k va rta l resultat for 2. kvartal resultat for 3. kvartal resultat for 4. kvartal Farstad Shipping oppnådde drifts Farstad Shipping oppnådde drifts Farstad Shipping oppnådde drifts inntekter på NOK 883,9 millioner i inntekter på NOK 970,2 millioner i inntekter på NOK 986,2 millioner i kvartalet. EBIT ble NOK 229,1 kvartalet. EBIT ble NOK 356,2 kvartalet. EBIT ble NOK 255,4 millioner og resultatet etter skatt ble millioner og resultatet etter skatt ble millioner og resultatet etter skatt ble NOK 119,7 millioner. NOK 218,6 millioner. NOK 139,7 millioner. nye kontrakter nye kontrakter nye kontrakter Farstad Shipping annonserte nye Farstad Shipping annonserte nye AHTS Far Scout ble tildelt en fireårs avtaler i Australia og Nordsjøen verdt befraktnings avtaler i Australia verdt kontrakt med Petrobras i Brasil, med NOK 415 millioner NOK 380 millioner. opsjon på fire nye år. Kontrakten kontrahering av skip kontrahering av skip million. I tillegg annonserte Farstad Farstad Shipping erklærte opsjonene To AHTS ble kontrahert ved STX OSV Shipping nye avtaler i Brasil og på bestilling av to nye STX PSV 08 i Tomrefjorden. Begge skipene er av Nordsjøen verdt NOK 720 millioner. CD ved STX OSV. Ett skip bygges i typen UT 731 CD. representerer en verdi på ca. NOK 550 Vietnam, mens det andre bygges på STX s verft i Tomrefjorden. salg av skip Oppkjøp av BOS PSV Lady Chris tine ble solgt. NavegaçÃo S.A. salg av skip Farstad Shipping ASA inngikk avtale med Simulatorsenter PSV Far Sleip ner ble solgt Petroserv S.A. i Brasil om å kjøpe åpnet i perth Petroserv s 50% andel i BOS Navegação Norges Statsminister, Jens Stolten generalforsamlingen S.A. (nå Farstad Shippping S.A.) slik at berg, åpnet F arstad Shipping s nye avholdt Farstad Shipping nå eier 100% av aksjene simulator senter i Perth, Australia. Generalforsamlingen ble avholdt i dette selskapet. Overtakelsen skjedde Senteret er verdens største og mest 19. mai, og styrets forslag til utbytte med regnskaps messig virkning fra 1. juli avanserte offshore simu la tor senter for på NOK 4,00 pr aksje ble godkjent marine operasjoner a n ta l l a n sat t e 54 a n ta l l s k i p 1 visjon 9

10 Sikkerhetsbevisst verdiskapende etterrettelig inkluderende synlig og Transparent Våre verdier gir uttrykk for de holdninger og den kultur de ansatte i Farstad Shipping står for. Verdigrunnlaget vårt gir klare føringer for de prioriteringer som ligger, og vil bli lagt til grunn for selskapets videre utvikling. De gir også viktige retningslinjer for hvordan våre ansatte skal utøve sitt arbeid og hvordan våre tjenester skal leveres til våre kunder. For å nå vår målsetting om å være et ledende supplyskipsrederi er vi avhengige av å ha kompetente og kunnskapsrike mennesker til å drive vår virksomhet på en sikker og effektiv måte. En moderne og konkurransedyktig flåte er en forutsetning for dette. 10

11 farstad shipping menneskene farstad shipping farstad shipping virksomheten flåten 11

12 menneskene Menneskene i Farstad Shipping er vår viktigste ressurs. Kompetente og dedikerte mennesker i alle ledd i organisasjonen er hemmeligheten bak vår suksess og den stadige forbedringen av kvaliteten i våre tjenester. Sikkerhet og utvikling av våre ansattes ferdigheter danner grunnlaget for alle våre operasjoner og aktiviteter A n sat t e Seilende 206 ko n to ra n sat t e

13 41% Australia/Asia Andel ansatte 165 kvinner 20% brasil 39% nordvesteuropa Andel ansatte Andel ansatte 45 1 n as j o n a l i t e t e r visjon 13

14 flåten Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte bestående av 54 skip. Som en del av vår flåtefornyelse har vi 8 skip under bygging for levering i og. Vi har det siste året solgt 4 av våre eldste skip og har etter dette en verdivektet gjennomsnittsalder på flåten på ca 7 år. Vi har den siste tiårsperioden bygget 33 skip til en verdi av 11 mrd. hvorav 28 skip ved norske verft. Kontrahering av ny tonnasje tar utgangspunkt i våre kunders krav sammen med våre egne krav om en sikrere og mer effektiv operasjon. AHTS PSV Subsea Ankerhåndteringsfartøy Plattform supplyskip Konstruksjons og vedlikeholdsfartøy 30 Skip (+ 2 nybygg) 21 Skip (+ 6 nybygg) a h ts 14 ps v 3 Skip 3 SUBSEA

15 Våre operasjons områder Australia/Asia Brasil NordvestEuropa 46% Australia/Asia Andel skip i operasjon 54 Skip 26% brasil 28% nordvesteuropa Andel skip i operasjon Andel skip i operasjon 8 1 n y byg g visjon 15

16 virksomheten Farstad Shipping har nærmere 40 års erfaring innen drift av offshore serviceskip. Vi er i dag et av verdens ledende rederier innen vår næring og er blant de seks største selskapene i markedet for store og mellomstore supplyskip (AHTS > BHK og PSV > DWT). Vår aktivitet er i hovedsak konsentrert til markedene NordvestEuropa, Brasil og Australia/Asia med kontorer i Norge, Skottland, Australia, Singapore og Brasil. Selskapet er godt rustet for videre vekst som følge av en sterk finansiell stilling og en bred og internasjonal kompetanse. Farstad Shipping ASA er et allmennaksjeselskap som er organisert i henhold til norsk lov. farstad shipping asa Aalesund Farstad Shipping S.A. (Macaé Rio) Farstad Shipping Indian Pacific Pty. Ltd. (Melbourne) Farstad Shipping Pte. Ltd. (Singapore) Farstad Shipping Offshore Simulaton Centre Pty. Ltd. (Perth) Farstad Shipping Crewing Services Pte. Ltd. (Singapore) sum eiendeler 16 Farstad Shipping Ltd. (Aberdeen) Farstad Shipping Aalesund AS (Aalesund) Farstad Offshore AS (Aalesund) Farstad Construction AS (Aalesund) Farstad Supply AS (Aalesund) P/R International Offshore Services Ans (Aalesund) e g e n k a p i ta l 47% e g e n k a p i ta l a n d e l

17 våre kontorer Ålesund Aberdeen Melbourne Perth Singapore Macaè Rio de Janeiro 49,2% australia/asia Andel driftsinntekter 27,2% brasil 22,1% nordvesteuropa Andel driftsinntekter Andel driftsinntekter 7 1 * 1,6 % i andre sektorer a n sat t e ko n to r e r visjon 17

18 18

19 better by far Det å eie og operere fartøy innenfor offshoremarkedet er en utfordrende og spennende form for forretningsdrift. Farstad Shipping har utviklet seg i og sammen med dette markedet siden tidlig på 1970tallet. Rederiet har dermed vært med på en 40årig utvikling av en næring som i dag er fullt ut internasjonal, og har stor betydning for de nasjoner som er knyttet til produksjon av olje og gass offshore. Offshore aktivitet, enten den foregår ombord på en installasjon i havet eller ombord i et offshorefartøy, er beheftet med risiko. Det å mestre operasjoner fra de enkle rutinemessige til de komplekse og spesielle, og samtidig håndtere den relaterte risiko på en sikker måte, er trolig det mest karakteristiske fellestrekk ved all aktivitet offshore, enten den blir utført av et olje selskap eller et supplyskip rederi som vårt. Farstad Shipping sin fundamentale målsetting om null skade på mennesker, miljø og materiell ligger fast. Vi er glade for å konstatere at vi var enda nærmere denne målsettingen i 2011 enn vi var året før, men vi er ikke tilfreds med at vi ikke nådde målet. Det jobber vi systematisk og målrettet med videre, og det er av de viktigste føringene for våre planer for og videre fremover. Farstad Shipping er i dag et fullt ut internasjonalt rederi med hovedkontor og forretningsmessig fundament i den norske maritime klyngen, samtidig som vi har store deler av vår organisasjon og operasjon på andre kontinent enn det europeiske. Vi er således en del av et større innovativt miljø. Vi omsetter kunnskap og nytenkning gjennom en utstrakt intern samhandling mellom rederiets ansatte i de tre sentrale operasjonsområdene våre; Australia/Asia, Brasil og Nordvest Europa, også sammen med våre kunder og leverandører. Erfaring og kunnskap danner kompetanse. Vår egen kompetanse stilt overfor våre kunders behov, legger, sammen med våre leverandørers tekno logi, grunnlaget for innovasjon. Slik innovasjon har vært drivende for den betydelige utvikling vi har sett og ser innenfor vår næring. Gjennom vår investering i et avansert opplæringsog treningssenter i Perth, Farstad Offshore Simulation Centre synliggjør vi nettopp hvor sterkt vi priori terer satsing på kompetansebygging og trening. Den avanserte teknologien som muliggjør slike realistiske offshore simulatorer som er bygget opp her, er nettopp produkt av samarbeid og felles utfordringer mellom ulike aktører i det maritime miljøet. Dette er Farstad Shipping er en sentral del av. Brasil er det raskest voksende offshore markedet i verden i dag. Samtidig som dette markedet innbyr til vekst og forretningsmuligheter, er det et vanskelig marked å drive offshore aktivitet i. Et omfattende og utfordrende byråkrati og et svært stramt arbeidsmarked gir utfordringer på kostnadskontroll og forretningsdrift. Herunder ikke minst det å sikre kvalitetsmessig tilfredsstillende bemanning av våre skip. Vi er godt tilfreds med at vi i 2011 fikk overta vår tidligere partner i Brasil sin andel av Joint Venture selskapet BOS. Vi har nå fullt ut integrert det i Farstad konsernet, samtidig som selskapet i Brasil har endret navn til Farstad Shipping S.A. Dette vil styrke organisasjonen og operasjonene våre i Brasil, og det gir en mer solid plattform for videre vekst i dette utfordrende og interessante markedet. I Farstad Shipping har vi som strategi og målsetting å drive innenfor den mest avanserte kategorien supplyskip, og til de høyeste standarder innen vår industri. Skal vi fortsette å lykkes med det, fordrer det kompetente og motiverte medarbeidere samt en konkurransedyktig flåte av offshore serviceskip. Vår betydelige satsing på utvikling av våre medar beidere både på sjø og land, kraftige investering i ny og fremtidsrettet tonnasje, og ikke minst fokus på sikker og effektiv operasjon i nært samarbeid med våre kunder, er og vil være den beste forsikring om en videre konkurransedyktig utvikling av rederiet. karl johan bakken konsernsjef 19

20 styret Farstad Shippings styre består av syv medlemmer hvorav tre kvinner og fire menn. Styrets lovpålagte oppgaver omfatter den overordnede forvaltning og kontroll av selskapet. Ingen av styremedlemmene har ledende stillinger i selskapet. Sverre A. Farstad (f. 1952) Styrets leder. Styremedlem siden Siviløkonom Heriot Watt University, Edinburgh, Skottland. Styreleder i Tyrholm & Farstad AS. En rekke tillits og styreverv i bank, forsikring og Rederiforbundet. 20

21 Per Norvald Sperre Astrid Koppernæs Bjarne Sælensminde (f. 1946) (f. 1957) (f. 1947) Styrets nestleder. Styremedlem siden Styremedlem siden Styremedlem siden Siviløkonom Advokat med møterett for Sivilingeniør NTH, MSc Stanford NHH. Vice President, Gard AS. Variert Høyesterett. Juridisk embetseksamen University. Diverse stillinger som finans og shippingbakgrunn. Tidligere 1972, Oslo. Praksis fra bank m.v. Egen petroleumsingeniør og leder innen direktør i A/S Investas shipping og advokatpraksis fra Fra nov oljeindustrien i Norge og Storbritannia offshoreseksjon. partner i advokatfirma Schjødt DA. En siden Konsulent for operatører og rekke styreverv innenfor industri og serviceselskap i Aberdeen, Skottland. rederivirksomhet. Gro Bakstad Bjørn Havnes JanneGrethe Strand Aasnæs (f. 1966) (f. 1947) (f. 1963) Styremedlem siden Styremedlem siden Sivilingeniør, Styremedlem siden MBA Siviløkonom NHH og statsautorisert University of Newcastle upon Tyne. University of San Francisco og autorisert revisor. Variert bakgrunn fra Direktør i Skips AS Tudor, Oslo. finansanalytiker. Diverse stillinger som revisjon, rådgivning, finans og Variert shippingerfaring fra 1973, finansanalytiker og porteføljeforvalter offshoreindustri. CFO/ konsern hovedsakelig innen offshore. Tidligere innen kapitalforvaltning. Daglig leder i direktør økonomi og finans i markedsansvarlig i Wilhelmsen Strand Havfiske AS siden Posten Norge AS. Styremedlem i Offshore Services (servicefartøy) og Veidekke ASA. Wilh. Wilhelmsens riggdivisjon. En rekke styreverv innenfor industri og offshore. 21

22 konsernledelsen Selskapets ledelse består av konsernsjef og finansdirektør som er ansatte ved selskapets hovedkontor i Ålesund, samt Executive Vice President, Eastern Hemisphere, som er ansatt ved selskapets kontor i Melbourne, Australia. 22

23 Torstein L. Stavseng KarlJohan Bakken Joseph M. Homsey Finansdirektør Konsernsjef Executive Vice President, (f. 1953) (f. 1958) Eastern Hemisphere (f. 1949) Stavseng har hatt stillingen som Bakken tiltrådte stillingen som Homsey er også adm. dir. i Farstad finansdirektør og vært med i selskapets konsernsjef 1. januar Han var Shipping (Indian Pacific) Pty. Ltd. ledergruppe siden Stavseng startet i tidligere ansatt i stillingen som Direktør Homsey tiltrådte sin stilling i Farstad i Farstad i Han har en Mastergrad fra for marked og drift fra juli juni 2003, etter oppkjøp av P&Os andel i Norges Handelshøyskole (NHH) i Bakken kom til Farstad med 15 års IOS, og deres driftsorganisasjon i Bergen. Før han begynte i Farstad internasjonal erfaring fra skipsdesign og Melbourne. Han kom fra stillingen som hadde han 6 års erfaring innenfor skipsbyggingsindustrien. Sist som direktør i P&O Maritime Services, der bankvirksomhet. viseadm. direktør ved Ulstein Ship han var ansatt i 22 år. Homsey har en B. Technology AS og adm. direktør ved ECO. fra Monash University, Melbourne. Ulstein Trading Ltd. AS. Bakken har en M.Sc. i Naval Architecture fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim (1984). 23

24 Mennesker, miljø og samfunn Farstad Shipping er et verdidrevet selskap med målsetting om å være en langsiktig leverandør av store og mellomstore offshore serviceskip til olje og gassindustrien. Driften av selskapet skal være bærekraftig og vi skal ha en ledende og konkurransedyktig posisjon i de markeder hvor vi er representert. For å nå denne målsettingen er vi avhengig av lojale, motiverte og kompetente medarbeidere, en effektiv organisasjon og en konkurransedyktig flåte. Vårt etiske grunnlag og styrende dokumenter gir oss retningslinjer for å nå vår målsetting. VÅRT ETISKE GRUNNLAG Det forventes at alle våre ansatte følger de lover og regler som til enhver tid og i alle sammenhenger gjelder både i hjemlandet og på arbeids stedet. Dette, sammen med våre styrende dokumenter som presen teres nedenfor, gir retningslinjer for hva som er akseptabel adferd for våre ansatte. I året som kommer vil vi implementere felles etiske retningslinjer for konsernet. VERDIENE SIKKERHETSBEVISST Våre holdninger, vår årvåkenhet og vårt fokus på trygge operasjoner sikrer skadefri utførelse av oppgavene. Kompetanse, erfaring, gode holdninger og gjennomarbeidede rutiner sikrer at jobben utføres riktig for våre kunder og miljøet. Farstad Shipping er og skal være en langsiktig og pålitelig arbeidsgiver og operatør. VERDISKAPENDE Vi skaper verdier for våre eiere, våre 24 samarbeidspartnere, samfunnet og våre omgivelser. Vi er søkende og ambisiøse pådrivere for konstruktive endringer. Satsing på den enkeltes trivsel, personlige utvikling og trygghet gjennom ordnede forhold gir økt verdi for ansatte i selskapet. ETTERRETTELIG Vi er pålitelige, sannferdige og viser handlekraft og lojalitet til beslutninger som er fattet. Våre holdninger preges av integritet, vi tar ansvar og gjør det vi sier vi skal gjøre. INKLUDERENDE Vi er initiativtagere og pådrivere til utvikling av næringen gjennom samhandling med kunder, leverandører og utdanningsinstitusjoner. Vi skaper tilhørighet og styrke ved å dra nytte av og utvikle den enkelte medarbeider, ved å dele kunnskap og erfaring og ved å ta hensyn til individuelle behov. SYNLIG OG TRANSPARENT Våre verdier innebærer en enhetlig og konsistent lederstil og en markeds tilpasset, transparent og interaktiv organisasjon. Vi står for våre beslutninger, og tilstreber å fremstå tydelig og gjenkjennelig. Vi bryr oss om og ønsker å være en positiv støttespiller i våre nærmiljøer. Vi formidler og etterlever våre verdier i vårt daglige arbeid. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Farstad Shippings prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (sist revidert inkludert endringer kommunisert høsten 2011) er lagt til grunn for selskapets rapportering innenfor dette området. Ledelsen og styret i Farstad Shipping vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan disse blir ivaretatt i konsernet. På selskapets hjemmeside, under Investor Relations, Corporate Governance, finnes en nær

25 mere beskrivelse av prinsippene for virksomhetsstyring. SAMFUNNSANSVAR United Nations Global Compact Farstad Shipping vedtok i desember 2011 å slutte seg til United Nations Global Compact. Selskapet forplikter seg dermed til å følge UNGC s prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. ISM (International Safety Management) International Safety Management koden er den internasjonale standarden for sikker ledelse og operasjon av skip og forebygging av forurensing. ISM sertifisering er obligatorisk for alle passasjerskip og alle skip over 500 GT i internasjonal fart og for rederier som opererer slike fartøy. SERTIFISERING ISO 9001:2008 Dette innebærer at vårt styrings system er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring. Sertifiserin gen utføres av en uavhengig tredjepart og dokumenterer overfor blant annet våre kunder at de kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte deres forpliktelser. ISO 9001:2008 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av økt sikkerhet og færre driftsavbrudd med påfølgende kostnadsbesparelser. Stan darden er prosess orientert og legger vekt på løpende forbed ringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet. SERTIFISERING ISO 14001:2004 Dette innebærer at vårt styrings system er sertifisert etter standarden for god miljøledelse. Sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart og dokumenterer overfor blant annet våre kunder at de kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens og tjenestenes miljøbelastning til et minimum. Standarden krever at bedriften utar beider miljømålsetninger og nødvendige ledelsessystem for å nå slike målsetninger. ISO 14001:2004 sertifiseringen fastsetter en god praksis for en føre var politikk for vår bedrifts innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001sertifisert styringssystem, går vi lenger enn å bare oppfylle regel verket. Vårt fokus blir på kontinuerlige forbedringer. SERTIFISERING OHSAS Det er planlagt at sertifiseringen av OHSAS skal skje i første kvartal. OHSAS gir et ramme verk for kontroll og forbedring innen helse og sikkerhet relatert til arbeidsmiljø. Dette sertifikatet vil da dokumentere at vårt ledelsessystem er målt opp mot en standard for god praksis og funnet å være i samsvar med den. Sertifikatet utstedes av et uavhengig akkrediteringsorgan og viser ansatte og andre interessegrupper at vi arbeider etter føre var prinsippet for å sikre våre medarbeideres arbeidsmiljø. 25

26 Menneskene i farstad vår viktigste ressurs Ryan Andrew Cobb Klauber Ribeiro Cabral Dos Anjos matros Maskinsjef Far Sound, Australia Far Sailor, Brasil 26 Ly Xuan LoC Laura Bjørlykke Elektriker Finanskonsulent Lady Cynthia, Farstad Shipping ASA, Vietnam Norge

27 Tone Wille matroslærling Far Serenade, Norge Kari Jensen Gallefoss Mark Pangrazio Richard Erskine Kokk befraktingssjef kaptein Far Scorpion, Farstad Shipping Far Splendour, Norge (Indian Pacific) Pty Ltd., England Australia 27

28 Verdiene til Farstad innebærer at vi alltid skal sette vår egen og skipets sikkerhet først. Klauber Ribeiro Cabral Dos Anjos Klauber Ribeiro Cabral Dos Anjos (45) Maskinsjef, Far Sailor, Brasil Klauber Ribeiro Cabral Dos Anjos tok maskinmekanisk utdannelse i hjemlandet Brasil, og i 1988 ble han uteksaminert som andreoffiser. Jeg fikk jobb i den nasjonale tankbåtflåten til Petrobras. Der fikk jeg blant annet mulighet til å være med på dokking av skip på verft i Korea og i den Persiske gulf. I 2003 begynte han å jobbe for Farstad som andremaskinist på Far Senior, og allerede ett år etterpå rykket han opp til førstemaskinist. Nå er jeg maskinsjef på Far Sailor, men jeg har også jobbet som maskinsjef på BOS Turquesa, samt flere andre Farstadskip. Som maskinsjef har han ansvar for vedlikehold av maskinseksjonen ombord. Jeg har ansvaret for at alt mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr ombord fungerer som det skal. Dette er spesielt viktig med tanke på det som har med fremdrift av skipet å gjøre. Det han liker best ved å jobbe i Farstad er de gode arbeidsforholdene. Samtidig er det viktig for Farstad at vi alltid setter vår egen og skipets sikkerhet først. Bare slik kan vi gjøre en jobb som tilfredsstiller kravene til våre kunder, smiler Klauber. 28

29 SIKKERHET Farstad Shipping sine mål innen helse, miljø og sikkerhet er å operere uten skader på mennesker, miljø og materiell. Rederiet arbeider aktivt og bruker mye ressurser på å bevisstgjøre ansatte med henblikk på å nå denne målsettingen. Selskapets styre behandler utviklingen innenfor helse, miljø og sikkerhet på alle sine møter. Alle selskapets ansatte er til enhver tid pålagt å følge rederiets retningslinjer, prosedyrer og instrukser for å oppnå en sikker, effektiv og miljøvennlig operasjon av våre fartøy i henhold til nasjonale og internasjonale bestemmelser. Varsomhet skal utøves for å beskytte seg selv, sine kollegaer, miljøet, fartøyet, last, offshore installasjoner og tredje part. Farstad Shipping er opptatt av læring og erfaringsdeling på tvers av selskapets flåte, basert på alle typer hendelser både med og uten skade. Betydelige ressurser investeres for å skape tryggere arbeidsplasser gjennom automatisering, fjernstyring og mekanisering av operasjoner med høyt risiko potensial. I hovedsak gjøres dette for å lette arbeidet og eliminere behovet for tilstedeværelse i risiko utsatte områder. Vi prioriterer mest ressurser til å utføre årsaksanalyse ved hendelser som innebærer høyest risiko både når det gjelder personskade og hendelser med storulykke potensial. Det fokuseres på å videreutvikle sikkerhetskulturen gjennom holdningsskapende arbeid og lederutvikling. Det er nedfelt i rede riets helsemiljø og sikkerhetspolicy (HMS) at alle har rett og plikt til å stoppe arbeid som ikke utføres på en sikker måte. En viktig del av HMSstyringen er regi strering, rapportering og vurdering av ulike HMSdata. Til hjelp i dette arbeidet er det etablert en rekke måleindikatorer. Formålet er å dokumentere den kvantitative utviklingen over tid og å styrke beslutningsgrunnlaget for et systematisk og målrettet forbedringsarbeid. En av disse måleindikatorene er fraværskadefrekvens. Rederiet måler denne som antall personskader med fravær pr million arbeidede timer, målt 24 timer i døgnet slik at også fritidsskader inkluderes. For 2011 var fraværskadefrekvensen på 1,38 mot 1,51 i Antallet fraværskader var 10 mot 11 i Fravær skadefre kvensen har vært nedad gående de to siste årene, og det har blitt iverksatt ulike tiltak basert på granskning av de enkelte hendelsene. Disse tiltakene vil videreføres i tiden fremover. Vår målsetning om null berøringer med offshoreinstallasjoner ble oppnådd i (Se tabell side 31). valler på fem år uavhengig av kravene til de ulike flaggstatene. Videre har vi hatt fokus på å utvikle bergings prosedyrer og treningsprogram for arbeid i høyden, samt tankarbeid ombord på skipene. Det er også gjennomført risikoanalyse i forhold til forretningsreiser i de ulike regionene vi opererer i. Det er viktig å etablere og implementere felles retningslinjer for reiser både for seilende og kontor ansatte. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å forbedre sikkerheten i forbindelse med operasjon og drift av våre skip, hovedsakelig i samarbeid med våre kunder. God kontroll med skipenes tekniske tilstand og dets reservesystemer (redundans), samt styringen av operasjonell sikkerhet består i hovedsak av følgende ele menter: Erfaringsoverføring og prioritering ved prosjektering og bygging av nye skip Løpende vedlikehold og oppgra dering av skip Alle operasjoner blir utført av kvalifisert og kompetent personell Bevisstgjøring og etterlevelse av eksterne og interne krav Blant sikkerhetstiltakene som er iverksatt er krav om at de seilende skal repetere sikkerhetskurset med inter 29

30 Jeg er stolt over å jobbe for et selskap som setter sikkerhet, kvalitet og service så høyt. Ly Xuan Loc Ly Xuan Loc (44) Elektriker, LADy CYNTHIA, Vietnam Etter å ha fullført utdannelsen som elektrisk ingeniør på Polyteknisk Universitet i Vietnam, jobbet Ly Xuan Loc som vedlikeholdsleder for en fiberoptisk kabelfabrikk i ti år. Deretter jobbet han blant annet to år for et vietnamesisk telekommunikasjonsselskap, før han i 2004 begynte å jobbe for Farstad. Jobben min i Farstad er å sørge for at alt elektronisk utstyr ombord på skipet fungerer som det skal og er i henhold til selskapets standarder. Loc forteller at han setter stor pris på at sjefene hans hele tiden er positive og at de lytter til nye ideer og tanker om hvordan ting kan gjøres på en bedre og mer effektiv måte. Alle som jobber ombord på skipet ser på hverandre som en stor familie. Jeg er stolt over å jobbe for et selskap som setter sikkerhet, kvalitet og service så høyt, sier Ly Xuan Loc. 30

31 LTI Lost Time Injuries LTI Lost Time Injuries Number of injuries per mill. hours worked Antall fraværsskader pr mill. arbeidede timer From 2003 the Indian Pacific is also included in the LTIFrequency BEREDSKAP Rederiet har i 2011 gjennomført en omfattende oppgradering av beredskapssystemet regionalt og globalt. Dette innbefatter: Utarbeidelse og implementering av en ny felles beredskapsplan Etablering av et mer robust vakt system Implementering av dataverktøyet Crisis Manager til bruk i beredskapssituasjoner Oppgradering av beredskapsrom i alle regioner Opplæring av personell i proaktiv beredskapsledelse Tiltakene er utført ved alle kontorene våre. Dette innebærer at vi nå har et felles system og handlingsmønster uavhengig av region og opera sjonsområde. Disse tiltak gjør rederiet bedre rustet til å håndtere en eventuell krisesituasjon. Trening i operasjon og sikkerhet ved bruk av simulatorverktøy Farstad Shipping har vært involvert i prosjektet BIP Marine Operasjoner (BIP=Bridge Integrated Project) fra starten i Selskapet har vært deltager i kapteins gruppen, primært for å bistå med kunnskap om vanlig praksis og skipets adferd under marine anker hånd terings opera sjoner. Farstad Ship ping har i tillegg støttet pro sjektet finansielt og deltatt i rådgivningsgruppen. Hovedmålet for dette prosjektet har vært å utvikle fasiliteter for trening av personell for utprøving av marine opera sjoner, herunder operasjonelle prosedyrer samt fartøy og utstyrs løs ninger. Bakgrunnen for prosjektet er at operatører av offshoreskip møter stadig strengere krav med hensyn til mannskapets kvalifikasjoner samt helse og arbeidsmiljø ombord fra både oljeselskaper og myndigheter. Prosjektet har ytterligere dokumentert behovet for simulatortrening. Viktige elementer i simulatortreningen er lagtrening, interaksjon og kommunikasjon mellom de ulike stillingene som jobber ombord i et skip slik at mannskapet kan få testet marine operasjoner under kritiske og ekstreme forhold. Farstad Shipping har siden etableringen av Offshore Simulator Centre (OCS) i Ålesund brukt senteret til tre LTItalene fra og med 2003 inkluderer også Australia/Asia ning av egne ansatte både fra Norge, Brasil og Australia. I tillegg har våre kapteiner stilt opp som trenings instruk tører ved OSC. OSC ble åpnet i 2005 med utgangspunkt i et samarbeid og delt eierskap mellom Farstad Shipping, RollsRoyce Marine, Marintek og Høgskolen i Ålesund. Erfaringene fra simulatorsenteret gjorde at Farstad Shipping besluttet å etablere sitt eget simulatorsenter i Perth, Australia. Statsminister Jens Stoltenberg foretok i desember 2011 den offisielle åpningen av det nye senteret i Perth. Senteret er det største og mest avanserte simulatorsenteret i verden for marine offshore opera sjoner. Treningsopplegget ved senteret i Perth er utviklet i samarbeid med OCS og Høgskolen i Ålesund. Sikkerhet og utvikling av våre ansattes ferdigheter danner grunnlaget for alle våre operasjoner og aktiviteter uttalte konsernsjefen i Farstad Shipping, K arljohan Bakken i forbindelse med åpningen av senteret. Senteret er avgjørende for å oppnå målet om null skader på mennesker, miljø og materiell. 31

32 Noe av det jeg verdsetter mest med å jobbe i Farstad, er at de tilbyr en trygg og sikker arbeidsplass både i dag og i fremtiden. Richard Erskine Richard Erskine (31) kaptein, FAR SPLENDOUR, england Før han begynte hos Farstad seilte Richard i flere år på tankskip over hele verden. I Farstad har han vært ansatt på flere ulike supplyskip, først som overstyrmann og nå som kaptein. Jeg har jobbet i alle deler av Nordsjøen og i Brasil. Han forteller at selskapet har fokus på faglig utvikling for sine ansatte, og at han derfor har tatt en rekke kurs for å holde seg faglig oppdatert. I dag er han kaptein på et av Farstad sine supplyskip i Nordsjøen. Ingen dager er like. Ulike operasjoner skal håndteres i henhold til både værforhold og juridiske bestemmelser. Verdiene sikkerhetsbevisst, verdiskapende, etterrettelig, inkluderende, synlig og transparent er for Ricard en forsikring om at selskapet er der for ham, like mye som han er der for selskapet. Noe av det jeg verdsetter mest med å jobbe i Farstad er at de tilbyr en trygg og sikker arbeidsplass både i dag og i fremtiden. 32

33 FOKUS PÅ VÅRE MEDARBEIDERE Farstad Shipping bruker årlig betydelige midler for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og for å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø. Dette gjøres med bakgrunn i vårt felles verdi grunnlag og våre holdninger samt selskapets krav til en sikker og god arbeidsplass. Opplæring og utvikling av ledere og medarbeidere I Farstad Shipping har vi fokus på å videreutvikle våre medarbeidere. Vi bruker betydelige ressurser innenfor områdene holdningsskapende arbeid og lederutvikling. I løpet av året har vi jobbet med å standardisere kursene på tvers av konsernet for å sikre at våre medarbeidere har likest mulig forutsetninger. fire dager. Kurset var tredelt og tok for seg adferdsbasert risikohånd tering (Behaviour Orientated Risk Management), granskning av hendelser og vurdering av risiko ved marine operasjoner. I Melbourne har det i løpet av året blitt arrangert seminarer for de seilende. Alle samlingene har hatt fem dagers varighet, og vært todelte. Fokuset i første delen av kurset har vært på adferdsbasert sikkerhetstrening for alle seilende, mens siste delen av samlingen har hatt fokus på lederutvikling for offiserene ombord i skipene. Arbeidsmiljø Som nevnt i begynnelsen av dette hovedkapittelet planlegger vi at sertifiseringen av OHSAS skal skje i første kvartal. Denne sertifiseringen vil gi oss et godt ramme verk for kontroll og forbedring innen helse og sikkerhet relatert til arbeidsmiljø. I Aberdeen ble det i 2011 arrangert seminarer der hovedformålet var å forbedre risikostyringen og kom munika sjons evn ene både internt ombord i skipene og mellom kontor og land. Seminaret ble gjennomført ved hjelp av DNV og hver samling gikk over Sykefraværet for ansatte ombord i våre fartøy har vært stabilt sammenlignet med fjoråret. I 2011 var sykefraværet 3,51% (3,50% i 2010). Sykefraværet blant kontoransatte har utviklet seg positivt fra 2,83% i 2010 til 2,12% i I Ålesund har det i løpet av året vært jobbet med å få på plass et lederkurs for kapteiner. Pilotkurset skal avholdes i begynnelsen av. Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig for å fremme likestilling på alle områder for derved å skape en organi sasjon med mangfold. Ved årsskiftet var det i konsernet ansatt personer som representerte i alt 45 nasjonaliteter. Vi har fokus på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn når det gjelder avansement og rekruttering. Prinsippet om lik lønn for likt arbeid gjelder i lønnsfastsettingen. Det skal kun legges relevante kvalifika sjoner som utdanning, erfaring, resultater og andre faglige kriterier til grunn ved ansettelser, opplæring, godtgjørelse og forfremmelse. Av selskapets 206 kontoransatte var det ved utgangen av året 90 kvinner. Farstad Shipping har en utfordring i å inspirere jenter til å velge maritim utdanning. Ved årets slutt var totalt antall seilende 1 784, men bare 66 av disse var kvinner. Selskapet vil fortsette arbeidet med å rekruttere kvinner til maritimt relaterte stillinger. 33

34 Jeg har nå jobbet i Farstad i snart ett år, og jeg gleder meg fortsatt til å gå på jobb hver eneste dag. Tone Wille Tone Wille matroslærling Far Serenade, Norge Tone jobbet tre år som fabrikkmedarbeider innen fiskeforedling før hun bestemte seg for å endre karrierekurs. Hun begynte på skole med mål om en stilling på broen. Den blide jenta har begynt reisen og jobber i dag som matroslærling ombord på Far Serenade. Jeg har nå jobbet i Farstad i snart ett år, og jeg gleder meg fortsatt til å gå på jobb hver eneste dag. Hun forteller at jobben er spennende og at medarbeiderne er flotte. Livet ombord er som i et lite samfunn, og man får et veldig tett forhold til de man jobber sammen med. Noe av det hun verdsetter mest med Farstad er at selskapet strekker seg for å ta vare på sine ansatte. Hun forteller at de setter opp ulike arrangementer, gir bort billetter til både kamper og konserter, samt at de låner bort både hus og hytter. Selskapet gjør generelt mye for å gjøre oss fornøyde, og bare det at det både er treningssenter og sauna ombord i de fleste skipene er et uttrykk for dette. Man har det ganske enkelt bedre hos Farstad, sier den blide matroslærlingen. 34

35 I tillegg til å ha fokus på likestilling, arbeider selskapet også for å inkludere personer fra grupper som er under representert på arbeids markedet, herunder personer med nedsatt funksjonsevne og grupper med ulik etnisk bakgrunn. Fokus på helse Det har vist seg i tidligere studier at tretthet/ fatigue har ført til mange ulykker og miljøkatastrofer på havet. Farstad Shipping deltok derfor i 2011 i et prosjekt der målet var å finne ut hvilken vaktordning som ga best søvn og best sikkerhet. Prosjektet foregikk i Nordsjøen vinteren 2010/2011 og vårt selskap deltok med to PSVskip som gikk 66 timers skift. De to andre skipene som deltok fra et konkur rerende selskap gikk 8844 timers skift. Resultatene viste at de som gikk 8844 timers skift hadde bedre og mer kontinuerlig søvn enn de som gikk 66 timers skift. Likevel var det ikke store forskjeller mellom de to gruppene i reaksjonsevne, sikkerhetspersepsjon eller opplevde uhell/nestenhendelser. Det kunne derfor ikke konkluderes med at det var signifikante forkjeller mellom vaktord ningene. Vi gjennomførte i løpet av året et pilot prosjekt innen ernæring der m ålet var å innføre sunne matvaner blant de seilende ombord i våre skip som opererer i Brasil. Petrobras som er vår største kunde i denne regionen, krever at vi har fokus på dette. Stuerter og kokker fra to av våre skip fikk derfor opplæring i valg av råvarer og trening i tilberedning av sunne matretter. I tillegg hadde vi fokus på å redusere svinnet som har vært relativt høyt. Vi har også forhåpninger om at mer fokus på bruk av sunne råvarer skal gi mindre sykefravær på sikt. I starten av året ble det bestemt at alle våre skip i denne regionen skal gjennomføre dette prosjektet i løpet av. Verdier og Verdisamlinger Gjennom 2011 har det vært arrangert verdisamlinger for alle ansatte ved Aberdeen kontoret, både kontor ansatte og seilende. I Norge har det blitt arrangert verdisamlinger for nyansatte både på sjø og land. Hoved fokuset på disse samlingene har vært på å fremdyrke verdiene i Farstad, samt å gjøre verdiene forståelige og håndgripelige i daglige gjøremål og utfordringer i jobben. Å skape forståelse for ulike kulturer og sette fokus på kulturforskjeller med basis i erdiene er også et viktig element av v verdi samlingene. Selskapet bruker betydelige ressurser på å styrke organisasjonen gjennom verdiarbeidet, og profesjonelle konsulenter innen leder og organisasjonsutvikling følger alle verdisamlingene sammen med selskapets ledelse. Verdi programmet vil bli overført til alle driftsselskapene i konsernet og neste region ut er Brasil som planlegger oppstart i. Fokus på kulturforståelse og språk Mannskapet ombord i våre skip representerer mange nasjonaliteter. Dette skaper utfordringer i forhold til språk og samarbeid ombord. For å avhjelpe dette og skape bedre samarbeid og økt forståelse mellom kolleger og dermed økt sikkerhet har selskapet som et pilotprosjekt i B rasil satset på språkkurs hvor det undervises i både engelsk og portugisisk. To skip deltar i dette prosjektet og det er lærere tilstede ombord på skipene som er ansvarlige for undervisningen. Det fokuseres også på kultur og kulturforståelse. Målet er at våre ansatte skal kommunisere bedre med hverandre. 35

36 Jeg vil gjerne komme meg videre i min maritime karriere, og jeg tror at det å være ansatt i Farstad er det smarteste jeg kan gjøre for å nå dette målet. Ryan Andrew Cobb Intern kommunikasjon Farstad Shipping satser betydelige ressurser på å utvikle og implementere felles informasjonskanaler for hele konsernet. Gjennom dette arbeidet sikres regelmessighet og kvalitet i informasjonen, samt at alle ansatte har tilgang til den samme informa sjonen. En viktig informasjonskanal er intern avisen FarInfo. Tanken bak FarInfo er å knytte ansatte og deres familie nærmere sammen på tvers av regionene gjennom å presentere ulike hendelser og jobbrelaterte situasjoner i rederiet. Denne kommer ut fire ganger i året og blir distribuert til alle ansatte i konsernet. Det er også tatt i bruk en passordbeskyttet hjemmeside Farstad Community for alle ansatte og deres familier. Denne foreligger nå både i norsk og portugisisk versjon. Kontoret i Aberdeen vil åpne sin versjon på engelsk i løpet av våren. What s up er et månedlig nyhetsbrev som gir oppdatering fra de ulike avdelingene knyttet til daglig drift og fokus fremover. What s up ble etablert ved hovedkontoret i Ålesund og vi er i gang med å utvikle lignende nyhetsbrev ved de andre regions kontorene. 36 Velferd En av Farstad Shipping sine verdier er å være inkluderende. Selskapet har med bakgrunn i dette utviklet en rekke velferdstilbud, både for seilende og kontoransatte som gir en merverdi utover vanlige ytelser. For å tilrettelegge og utvikle disse tilbudene ble det i 2007 ansatt en egen velferdskoordinator knyttet til hovedkontoret. Gjennom utviklingen av velferds konseptet og erfaringer med dette arbeidet ved hovedkontoret i Ålesund, ble det i januar 2011 ansatt en egen velferdskoordinator ved vårt kontor i Brasil. Ved vårt kontor i Aberdeen ble det ved utgangen av 2011 utpekt en person som skal ivareta velferdsar beidet. I Melbourne har en av personalkonsulentene fått i oppgave å ivareta denne rollen inntil videre. I løpet av første kvartal gjennomføres den første konsernsam lingen innen velferd. En av selskapets viktige interessegrupper er de ansattes familie. Vi har utviklet ordninger for å ivareta kontakten med familien i forhold til velferdsarbeidet. Erfaringene med dette arbeidet har så langt vært gode. Gjennom sosiale arrangementer og gode velferdstilbud, mener vi å ha skapt en arena der hver enkelt inkluderes og som styrker følelsen av tilhørighet til rederiet. For alle selskapets ansatte i Norge gis det tilbud om leie av fritidshytter og ferieleiligheter i både inn og utland. Velferd ombord på våre skip er et område hvor vi bruker betydelige ressurser. Vi jobber tett sammen med tillitsvalgte og de seilende for å skape gode fritidstilbud ombord. Hvert skip som er knyttet til hovedkontoret blir i dag tildelt midler til miljøskapende aktiviteter som forvaltes av de seilende i samarbeid med velferdskoordina toren. Erfaringene fra dette arbeidet vil bli overført til de andre regionene og bli fulgt opp derfra av velferds koordi natorene ved de ulike kontorene.

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2012 Farstad Shippings rapportering for 2012 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. innhold 04 Et verdidrevet

Detaljer

Menneskene i Farstad Shipping er vår viktigste ressurs. Kompetente og dedikerte mennesker i alle ledd i organisasjonen er hemmeligheten bak vår

Menneskene i Farstad Shipping er vår viktigste ressurs. Kompetente og dedikerte mennesker i alle ledd i organisasjonen er hemmeligheten bak vår 2080 ansatte 1850 seilende 230 kontoransatte MENNESKER, MILJØ OG SAMFUNN Menneskene i Farstad Shipping er vår viktigste ressurs. Kompetente og dedikerte mennesker i alle ledd i organisasjonen er hemmeligheten

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 Farstad Shippings rapportering for 2013 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. FARSTAD SHIPPING ASA

Detaljer

Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008

Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 INNHOLD 2008 - Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

INNHOLD FINANSKALENDER. 2007 - Positivt og negativt 3 Hendelser og presseklipp 4

INNHOLD FINANSKALENDER. 2007 - Positivt og negativt 3 Hendelser og presseklipp 4 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2007 INNHOLD 2007 - Positivt og negativt 3 Hendelser og presseklipp 4 Dette er Farstad Shipping 9 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 12 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa

kvartalsrapport 2 farstad shipping asa kvartalsrapport 2 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 6 669 Børsverdi 371.9 1 684.9 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon 3 4 V i k t i g e h e n d e ls e

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 Norled AS Heleid datterselskap av DSD 1100 medarbeidere Omsetning ca 1,6 milliarder 73 fartøy 47 ferjer 26 hurtigbåter Herav 3 gassferjer Transporterer ca. 8 mill. biler

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 2-2012 5 460 933,7 200,8 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 54 skip 1 11 nybygg visjon 3 viktige hendelser første halvår 2012 4 kontrahering av AHTS-nybygg

Detaljer

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa

kvartalsrapport 1 farstad shipping asa kvartalsrapport 1 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 7 098 Børsverdi 801.0 driftsinntekter 142.8 ebit 2 58 skip 4 nybygg 1 visjon 3 KVARTALSRAPPORT 1-2011 DRIFTSINNTEKTER (ekskl.

Detaljer

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa

kvartalsrapport 4 farstad shipping asa kvartalsrapport 4 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 889.0 Børsverdi 983.6 3 641.3 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 56 skip 8nybygg 1visjon Lady Astrid og i bakgrunnen Far

Detaljer

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8

INNHOLD FINANSKALENDER. 2008 - Positivt og negativt 3. Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Farstad Shipping ASA Årsrapport 2008 INNHOLD 2008 - Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 4 Viktige hendelser 8 Finansielle hovedtall 10 Nøkkeltall 11 Konsernsjefen har ordet 13 Konsernledelsen

Detaljer

OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS

OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS OFFSHORE SIMULATOR CENTRE AS OSC Business Idea Contribute to Improved safety for personnel Protecting the environment Increased innovation in the Maritime Industry Based on Simulation and visualization

Detaljer

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa

kvartalsrapport 3 farstad shipping asa kvartalsrapport 3 farstad shipping asa 2011 Farstad shipping better by far 5 265 Børsverdi 728.2 2 655.1 Driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 8nybygg 1visjon BOS Turmalina, med ny F på skutesiden

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

INNHOLD. FINANSKALENDER (forbehold om endringer) NEGATIVT - Mange PSV nybygg i ordre - Stramt arbeidsmarked - Svak USD. 2005 - Positivt og negativt 3

INNHOLD. FINANSKALENDER (forbehold om endringer) NEGATIVT - Mange PSV nybygg i ordre - Stramt arbeidsmarked - Svak USD. 2005 - Positivt og negativt 3 Farstad Shipping ASA Årsrapport 25 INNHOLD 25 Positivt og negativt 3 Dette er Farstad Shipping 7 Finansielle hovedtall 8 Nøkkeltall 9 Året 25 1 26 og videre 11 Administrasjon og organisasjon 12 Styret

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 4-2013 5 187 BØRSVERDI 1 029 DRIFTSINNTEKTER 208 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 59 SKIP 1 5NYBYGG VISJON 3 DETTE ER FARSTAD SHIPPING Farstad Shipping er et ledende supplyskipsrederi

Detaljer

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012

farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 farstad shipping asa kvartalsrapport 4-2012 5 246 905,8 151,9 børsverdi driftsinntekter Driftsresultat (ebit) 2 57 skip 1 7nybygg visjon 3 kvartalsrapport 4-2012 FORELØPIG REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER ekskl.

Detaljer

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK HMS-DAG BERGEN 2010 Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK v/arild I. Søland - IBU for Elbjørg Gui Standal FOREDRAGET ER UTVIKLET

Detaljer

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA

28 26 3 AHTS PSV SuBSEA 28 AHTS 26 PSV 3 SUBSEA farstadflåten Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte bestående av 57 skip. Som en del av vår flåtefornyelse har vi 8 skip under bygging for levering i perioden til. Vi har

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster)

DRIFTSINNTEKTER (ekskl. salgsgevinster) EBITDA (ekskl. salgsgevinster) Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 4-2008 KVARTALSRAPPORT 4-2008 Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter med NOK 895,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 444,3 mill. Resultat etter

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Onboard Training System (OTS)

Onboard Training System (OTS) Onboard Training System (OTS) -nytt verktøy for systematisk ombordtrening Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund 2015 Bakgrunn & historie Konsept & teknologi Erfaringer fra Strilmøy Film & Demonstrasjon

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

F ARSTAD SHIPPING ASA

F ARSTAD SHIPPING ASA F ARSTAD SHIPPING ASA RAPPORT PR. 31. MARS 2 0 0 0 % 100 80 60 40 20 0 NOK 3,00 2,00 1,00 0 FRAKTINNTEKTER FARSTAD SHIPPING (FORDELT PÅ SEKTOR) 1995 1996 1997 1998 1999 31.03.00 Norsk sektor Britisk sektor

Detaljer

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget

Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget Samfunnsansvar og helhetlig virksomhetsstyring i Flytoget ISO 26000 og GRI komplementære eller konkurrerende Adelheid Sæther Flytoget AS Nøkkeltall 2013 6,5 mill passasjerer 16 togsett Utgjør 10 % av alle

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2015 1 326 BØRSVERDI 1 063 126 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 61 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 1 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa To søsterskip klar for dobbeldåp i Geirangerfjorden - Foto: Kjetil Dreyer kvartalsrapport - farstad shipping asa 3

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA

Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2 Farstad Shipping ASA 20 10 2 kvartalsrapport - farstad shipping asa V I K T I G E H E N D E LS E R F Ø R S T E H A LVÅ R 2 0 1 0 Overtagelse av Far Shogun AHTS Far Shogun ble overlevert

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 1-2014 4 758 BØRSVERDI 1 010 193 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 60 SKIP 1 4NYBYGG VISJON 3 VERDIER, VISJON & MÅL Våre verdier gir uttrykk for de holdninger

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Verdibasert ferdighetstrening. Hvorfor Hvordan Hvem

Verdibasert ferdighetstrening. Hvorfor Hvordan Hvem Verdibasert ferdighetstrening Hvorfor Hvordan Hvem Læring Læring er varig endring av atferd Krever en positiv opplevelse Trening Bevegelse ikke vedtak Erkjennelse eierskap positiv prosess Kulturgruppen

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater Styringssystem Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø Om SINTEF Materialer og kjemi Organisering av oppdrag/prosjekt Salg og prosjektgjennomføringsprosessen

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As. Sommerkonferanse i oktober.

Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As. Sommerkonferanse i oktober. Harald Myklebust Daglig leder DOM Group As Sommerkonferanse i oktober. Hvem er så jeg da? Daglig leder i DOM Group As = Dropped Object Management Sertifikater fra DNV: o ISO9001 o OHSAS18001 For ivaretakelse

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2014 4 466 BØRSVERDI 1 051 DRIFTSINNTEKTER 179 DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 2NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2014 4 KONTRAKTSINNGÅELSER PSV Far

Detaljer

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet.

FOKUS OG VERDIER FOKUS. Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Farstad Shipping ASA Kvartalsrapport 2-2008 FOKUS OG VERDIER FOKUS Vi har sterkt fokus på Helse. Miljø. Sikkerhet og Kvalitet. Vi har en klar målsetting om null skade på mennesker. utstyr og miljø. Vi

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015

FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 FARSTAD SHIPPING ASA KVARTALSRAPPORT 2-2015 936 BØRSVERDI 1 039-31 DRIFTSINNTEKTER DRIFTSRESULTAT (EBIT) 2 62 SKIP 1 1NYBYGG VISJON 3 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE HALVÅR 2015 4 KONTRAKTSINNGÅELSER SKIP I OPPLAG

Detaljer

Sjøfartsdirektør Rune Teisrund

Sjøfartsdirektør Rune Teisrund Sjøfartsdirektør Rune Teisrund Betraktninger om hvordan Sjøfartsdirektoratet vurderer maritim utdanning, og sin rolle i forhold til dette. Iboende sikkerhetsrisiko i sjømannsyrket. Sjømannsutdanningen

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer