Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»"

Transkript

1 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2 Innhold 1. INNLEDNING SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK PROSESS Nasjonale og regionale strategier 7 4. BERGENS MARITIME KLYNGE Bergens strategiske styrke Nøkkeltall for Bergensregionens maritime miljø Trender og fremtidsutsikter GJENNOMGANG AV FOKUSOMRÅDER MED HOVEDTILTAK Godstrafikk Persontrafikk Cruisetrafikk Kompetanse

3 1. INNLEDNING I politisk grunnlag for videreføring av Bergensbyrådet (Mæland III) står det følgende: «Byrådet vil styrke Bergen som cruise- og havneby og vil utarbeide en egen politikk for sjøtransport». Med dette utgangspunktet, har Næringsbyråd Gunnar Bakke igangsatt arbeidet med å etablere en egen sjøtransportstrategi for Bergen kommune med en klar visjon og konkrete mål. I samarbeid med Maritimt Forum Bergensregionen, ble det høsten 2012 etablert både en styrings- og en prosjektgruppe med bred representasjon fra Bergens maritime næring og offentlige organer. Gjennom dialog, erfaringsutveksling og eksisterende analyser har representantene utarbeidet en strategi med konkrete mål og tiltak. Innledningsvis presenterer dokumentet Bergens maritime miljø, før det videre drøfter hvilke muligheter og utfordringer som ligger til grunn for å kunne sikre Bergens posisjon og byens naturlige fortrinn innen maritim næring. Deretter tar det for seg konkrete tiltak. Sjøtransportstrategien for Bergen kommune bygger opp under Strategisk næringsplan , for Bergensregionen 1, men i denne rapporten vil tiltakene spesielt fokusere på hvor Bergen kommune som aktør kan bidra i utviklingen av den maritime næringen i regionen. 1 Bergensregionen er definert som Business Region Bergen (BRB) sine 20 medlemskommuner. 2

4 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK I generasjoner har skipsfart og tilknyttet maritim virksomhet vært en bærende kraft i byens næringsliv. Regionens fortrinn er den kompetansen som forvaltes i en komplett maritim klynge, med konkurransedyktige bedrifter i alle deler av den maritime verdikjeden. Næringsklyngen er kunnskapsbasert og fokuserer på langsiktighet, teknologisk utvikling og spesialisering, såkalt industriell shipping. Bergen har et naturlig geografisk fortrinn for å være en sjøfartsby i verdensklasse, med strategisk beliggenhet til havet og transportårene på sjøen. Det er regionens nest største næring med 80 milliarder i omsetning og 27 milliarder i verdiskaping, som utgjør en betydelig sysselsetting med ansatte i Bergensregionen. Det maritime skaper store verdier. Likevel er dette en fordel Bergen kommune fremover må ha en strategisk tiltaksplan for, slik at dagens posisjon som maritim by utvikles. Nettopp for å bevare den verdiskapingen og sysselsettingen som næringen bidrar med. Skal Bergen forbli i verdenstoppen må det tilrettelegges for økt samspill mellom næring, forskning og myndigheter for å bevare konkurransekraften. Basert på et grundig arbeid med Bergen kommunes næringsavdeling og Maritimt Forum Bergensregionen i spissen, er det i samråd med representanter fra relevante miljø, utpekt fire målsettinger som styrker den maritime næring og sjøtransport i denne regionen. Godstrafikk Bergen kommune bør regulere et tilstrekkelig område for å utvikle en ny moderne havn på Flesland, som et logistikk-knutepunkt der transportører som frakter gods på veg, bane, sjø og luft kan tilbys samlokalisering. 1. Bergen kommune må arbeide for etablering av ny, intermodal havn på Flesland o Sikre at havnen er riktig dimensjonert for å ivareta forventet befolkningsvekst o Sikre økonomisk bæreevne for ny havn ved salg av Dokken. o Havnen bør tilrettelegges for fremtidig trafikk i forhold til Nordområdene o Etablere sentrallager sammen med havn o Etablere jernbaneforbindelse til havnen o Bergen kommune er reguleringsmyndighet og arealutvikler. 3

5 2. Bergen kommune vil arbeide for at avgiftsstrukturen endres ved at avgiftene reduseres eller at stimuleringstiltak for å overføre transport fra vei til sjø innføres 3. Bergen kommune og Bergen Havnevesen bør være i front for å ivareta kommende internasjonale forbud for skip som bruker tungolje som drivstoff Persontrafikk Bergen kommune må legge til rette gjennom regulering og avtaler for et attraktivt tilbud for persontransport på sjø. Tilbudet må koordineres med effektive og attraktive løsninger for buss og bane. 1. Bergen kommune må legge til rette for at persontrafikk på sjø har direkte anløp i Bergen sentrum. 2. Bergen kommune må sammen med Hordaland Fylkeskommune, arbeide for innføring av stimuleringstiltak og konkurransedyktig prising for å øke persontrafikk på sjø 3. Bergen kommune må sammen med Hordaland Fylkeskommune arbeide for at satsningen og kompetansen på bygging av miljøvennlige hurtigbåter i Bergensregionen opprettholdes. Cruisetrafikk Bergen kommune bør jobbe for at Bergen får status som snuhavn for cruise for å øke verdiskapingen tilknyttet cruisenæringen. Bergen kommune må legge til rette for et bedre mottakssenter ved Skoltegrunnskaien. 1. Bergen kommune må legge til rette for et bedre mottakssenter ved Skoltegrunnskaien. 2. Bergen kommune må sikre at cruiseskip fortsatt kan anløpe bysentrum. 3. Bergen kommune må aktivt fronte Bergen havn som en miljøhavn for cruisetrafikk 4. Bergen kommune må bidra til det utvikles ytterligere turistattraksjoner Kompetanse Bergen kommune må gjennom samarbeid og tilrettelegging kunne tilby et komplett maritimt utdanningsløp for næringen i denne regionen. 1. Bergen kommune skal bidra til utvikling av et koordinert kompetansesenter. - Koordinere utdanningsløp med energinæringene - Klyngebygging og tydelig felles satsing. 2. Bergen kommune skal aktivt arbeide for synliggjøring av regionens maritime kompetanseklynge 3. Bergen kommune skal medvirke til opprettelse at et «Maritimt Fyrtårn» gjennom etablering av en maritim phd.-grad, i samarbeid med NHH, UiB, Sjøkrigsskolen og HiB 4. Bergen kommune skal arbeide for at Bergen sin posisjon som kompetanseklynge for maritim virksomhet i arktiske strøk styrkes og videreutvikles. 5. Bergen kommune skal legge til rette for en felles lokalisering av maritim næring og kompetansemiljøene. 4

6 3. PROSESS Det har vært nedsatt både en representativt sammensatt styrings- og en prosjektgruppe for å utarbeide et forslag som er faglig forankret. Prosjektgruppen har bestått av en tverrfaglig samling av representanter fra alle de relevante miljøene i prosjektet. Styringsgruppen - Gunnar Bakke (FrP), Byråd for næring, kultur og idrett (leder) i Bergen kommune - Paal Martens, styreleder i Maritimt Forum Bergensregionen - Inge Tangerås, havnedirektør for Bergen og Omland Havnevesen - Leif Arne Strømmen, president i NHO Logistikk- og Transport avd. Vestlandet - Elin Sjødin Drange, næringssjef i Bergen kommune (prosjektleder) - Susanne Rislå Andersen, daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen (prosjektsekretariat) Prosjektgruppen - Elin Sjødin Drange, Bergen kommune Næringsseksjonen (prosjektleder) - Susanne Rislå Andersen, Maritimt Forum Bergensregionen (prosjektsekretariat) - Vidar Totland, Business Region Bergen - Arthur Kordt, European Cruise Service - Atle Kvamme, Bergen Næringsråd - Thomas Wedervang, Sjøforsvaret - Øystein Meland, Bergens Rederiforening - Siri Hatland, Fraktefartøyenes Rederiforening - Rolf Rosenlund, Hordaland Fylkeskommune (samferdsel) - Lars C. Stendal, Jernbaneverket - Frode Sagmo, Bergen og Omland Havnevesen 5

7 Fokusområder Prosjekt- og styringsgruppen (se over) har utarbeidet følgende visjon: «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse». Prosjektgruppen tok i bruk en SWOT-analyse som et effektivt verktøy for å få oversikt over sjøtransporten og regionens maritime miljø sine styrker, svakheter, muligheter og trusler innenfor de ulike områdene. SWOT-analysen gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og er et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring. Basert på Styringsgruppens måldiskusjoner, ble fire elementer som styrker den maritime næring og sjøtransporten i regionen med tilhørende mål valgt: Persontrafikk Godstrafikk Cruisetrafikk Kompetanse Jobbe for økt Jobbe for økt volum og Jobbe for økt volum Styrke og videreutvikle Bergen miljøvennlig vareflyt innen og vareflyt innen som en fremtidsrettet og persontrafikk på godstrafikk. cruise- trafikk. markedsorientert maritim by. sjø i regionen. Trafikkforflytning fra vei Tilrettelegge og Styrke og videreutvikle til sjø. etablere Bergen Havn Bergensregionens drifts- og som en snuhavn for vedlikeholdsmiljø. cruisenæringen. Utvikle Bergen til en Synliggjøre og utvikle fremtidsrettet og regionens teknologi- og internasjonal miljøhavn. kompetansemiljø innen den maritime klyngen. Posisjonere Bergen Havn Sikre et bredt og tilpasset som en mulig transitt- kompetanse- og havn, spesielt i utdanningstilbud. forbindelse med økt Nordområde-aktivitet 6

8 3.1 Nasjonale og regionale strategier Styrings- og prosjektgruppen har benyttet eksisterende analyser, samt vektlagt gjeldende nasjonale og regionale strategier, som angår maritim næring generelt og Bergens maritime klynge spesielt, i arbeidet med rapporten. På de fleste områder har disse strategiene sammenfallende visjoner og mål med det som fremkommer i dette arbeidet med Sjøtransportstrategien. Prosjektet har ikke funnet motstridende visjoner eller anbefalinger. Følgende strategier og planer har relevans for en maritim strategi i Bergen: Regionale strategier Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP) Hovedformålet er at Bergensregionen innen 2025 skal være ledende i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringer hvor regionen har spesielle fortrinn. Bergensregionen har fem prioriterte næringer hvor regionen har spesielle fortrinn: Energinæringene Maritime næringer Marine næringer Opplevelse, kultur og reiseliv Media og kulturbasert næringsliv SNP vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen, og sammenfatter visjon, målsettinger og strategier med definerte tiltak for å nå målsettingene. Fokuserer på infrastruktur, rammevilkår, næringsvennlig offentlig sektor, markedsføring/profilering, kompetanse, klima og miljø. Bergen og Omland Havnevesen Skal bidra til at havnen også i fremtiden er en sentral aktør i forhold til utviklingen av samfunnet og næringslivet i regionen. BOH vil arbeide for forbedring og sikring av en miljøvennlig havn. 7

9 Nasjonale strategier Maritim 21- Strategi for det 21.århundre. En helhetlig maritim forskning og innovasjonsstrategi utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet. Fokuserer på maritim politikk og rammebetingelser, maritim innovasjon og forretningsutvikling, maritim transport og operasjon i Nordområdene, krevende maritime operasjoner, LNG Distribusjon og bruk, effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse, kunnskapsnivå og infrastruktur. Stø kurs (2007) Revidert Regjeringens maritime strategi for å oppfylle deres visjon om at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. Sentralt i strategien er tiltak for å legge til rette for at de maritime næringer fortsatt skal lokalisere sin virksomhet i Norge. I oppfølgingen av strategien er de ulike ordningene knyttet til maritim forskning, innovasjon og kompetanse. Strategien fokuserer på nærskipsfart, forskning og innovasjon, kompetanse, miljø, globalisering og rammevilkår. For øvrig under revidering. Nasjonal Transportplan (NTP) I langtidsplanene for sjø-, vei-, luftfart- og jernbanesektoren, er det lagt inn økte rammer innen drift, vedlikehold og nyinvesteringer knyttet til sjøtransporten. NTP har øremerket midler til tiltak som skal gjøre sjøtransporten mer effektiv og konkurransedyktig, og det er i siste melding avsatt egne midler til infrastrukturtiltak i de utpekte havnene, deriblant Bergen. For Bergen er det derfor viktig å konkretisere planene for havneutvikling for å kunne søke om disse midlene. Meldingen legger også opp til videre modernisering av sjøtrafikksentralene, fornying og modernisering av navigasjonsinnretninger langs kysten, og videre utvikling av havner og farleder. 8

10 4. BERGENS MARITIME KLYNGE Maritim næring i Bergensregionen har en lang og stolt historie. I generasjoner har skipsfart og tilknyttede virksomheter vært en bærende kraft i byens næringsliv. Antall skip og brutto tonnasje gjør Bergen til Norges sjøfartsby nummer én. Det mangfoldige maritime miljøet utgjør en av verdens mest komplette maritime klynger, med næringsaktører som er basert i Bergen, men som konkurrerer i verden. Maritim næring defineres som: «Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Næringen består av en rekke ulike virksomhetstyper, men kategoriseres hovedsakelig i de fire hovedgruppene: rederier, maritime tjenesteytere, verft og maritime utstyrsprodusenter.» (Reve & Sasson, 2012) En næringsklynge defineres som: «En næringsklynge kan defineres som en kritisk masse av bedrifter i ulike deler av verdikjeden lokalisert i samme region. Hensikten er å dele felles innsatsfaktorer, utnytte felles kunnskapsgrunnlag og lære av hverandres erfaringer. Næringsklynger kjennetegnes av en kombinasjon av samarbeid og rivalisering. De er geografiske konsentrasjoner av samhørig kunnskap og kompetanse med globale fangarmer.» (Reve & Sasson, 2012) Maritim næring utgjør en svært viktig sektor for kysten, og inkluderer aktører fra: Verdensledende rederier Maritim industri både innen skipsbygging og utstyr Verdensledende forskning Maritime studier Maritime tjenester Norges største havn Hovedbase for sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen Maritime institusjoner og organisasjoner 9

11 Figur 1: Oversikt over aktører fra Bergensregionens maritime klynge (Maritimt Forum 2013) Regionens fremste fortrinn er den kompetansen som forvaltes i den komplette maritime klyngen med verdensledende rederier, maritime tjenester av internasjonal klasse, verft og utstyrsleverandører med unike produkter som konkurrerer på kvalitet. Skal dette miljøet forbli i verdenstoppen må det tilrettelegges for stadig utvikling og økt samspill mellom næring, forskning og myndigheter for å bevare vår konkurransekraft. 4.1 Bergens strategiske styrke Bergens strategiske styrke ligger i den tidligere definerte komplette, maritime klyngen. Regionen kan vise til å ha bedrifter fra alle deler av den maritime verdikjeden lokalisert her, 10

12 og Bergen har en geografisk strategisk beliggenhet til havet og transportårene på sjøen. Dette maritime miljøet karakteriseres av industriell shipping, som kjennetegnes av langsiktighet og spesialisering av skip i samarbeid mellom rederi, kunde og leverandør. Næringsklyngen er kunnskapsbasert og fokuserer på kundeforhold og teknologisk utvikling med stadig ny, maritim knoppskyting. Regionens kompetente aktører tiltrekker seg kunder fra hele verden. De internasjonale kundenes krav til kvalitet, miljø og effektivitet setter standard for både rederier og leverandører i den maritime klyngen. En slik kundeorientering med fokus på leveransekvalitet og service, skaper lojale, langvarige relasjoner som står seg i en knallhard global konkurranse. Disse kvalitetene kjennetegner altså industriell shipping som en felles forretningsfilosofi og verdiplattform for det bergenske, maritime miljøet. Rederivirksomheten er motoren i hele den maritime virksomhet, og av alle norskregistrerte skip så har de fleste Bergen som hjemhavn. Bergen kontrollerer en flåte på 505 norskregistrerte skip 2, og bidrar vesentlig til Norges sterke stemme i internasjonal fora. Til sammenligning har Ålesund og Oslo som er henholdsvis andre og tredje største registreringshavn under halvparten så mange registrerte skip som Bergen. I tillegg kontrollerer Bergen en stor, internasjonal flåte på over 500 skip. Rederienes styrke i Bergensregionens maritim klynge: Kommersiell kontroll fra Bergen. Teknisk drift og operasjon foretatt eller ledet fra Bergen. Internasjonal drift med sjøfolk fra hele verden. Et verdensomspennende nettverk av egne kontorer eller agenter. Den mest komplette internasjonale virksomhet som drives fra Norge. 4.2 Nøkkeltall for Bergensregionens maritime miljø Verdiskapning defineres som følgende 3 «Verdiskaping = driftsresultat + lønnskostnader» Næringen skaper store verdier og utgjør en betydelig sysselsetting langs kysten. Med nærmere 2 Kilde: Skipsregistrene 3 Definisjon: Statistisk Sentral Byrå 11

13 80 milliarder i omsetning, 27 milliarder i verdiskaping og med sysselsatte (inklusiv Sjøforsvaret) (se figur 2), er det maritime den nest største næringen etter olje og gassvirksomhet i regionen. Summert gir enkeltbedriftene i den sammensatte bergensklyngen betydelige verdier tilbake til samfunnet, både i lokal og nasjonal målestokk. Figur 2: Hovedtall fra maritim næring i Bergensregionen Kilde: Menon Nr2/ 2013 Omsetning Verdiskapning Ansatte Mrd NOK Mrd NOK Rederier 45 15, Maritim tjenesteyting 15,4 5, Maritimt utstyr 11,6 3, Verft 3,9 3, Sjøforsvaret 2724 Hele maritim næring 79,4 26, Figur 3: Verdiskaping fordelt på de fire hovedgruppene i Bergensregionen har en komplett, maritim klynge. Som figur 3 viser, er den dominert av rederivirksomheten, og den har fått en stadig økende andel knyttet til tjenestesektoren. Sammenlignet med de andre prioriterte næringene for Bergen kommune, viser analysene utført for BRB at verdiskapingen i Bergensregionen er størst innenfor energiklyngen. Den maritime klyngen ligger rett bak. Verdiskapingen i maritim næringen er like stor som verdiskapingen marin, reiseliv/opplevelse og kultur- og mediebransjen til sammen. 4 Kilde: Maritim Verdiskaping i Bergensregionen, Menon Nr 2/

14 Figur 4: Sammenligning av verdiskapingstall fra Bergensregionens prioriterte næringer Energi, olje & gass Maritim Marin Opplevelse & reiseliv Media og kulturbasert Verdiskaping i de prioriterte næringene Bergen er sammen med Stavanger et av nervesentrene for oljevirksomhet, og knyttet til den sterke veksten er behovet flyttbare rigger 6 på norsk sokkel økende. Bergen er nå Norges nest største riggby etter Stavanger, og klart større sammenlignet med resten av Norge. Figur 5: Ulike undergruppers andel av verdiskapingen i maritim næring i Bergensregionen og nasjonalt Figur 5 viser til forskjellene mellom Norge og Bergensregionen i henhold til næringsandel. Innen segmentene skipsrederier, riggselskaper, verft og finansielle tjenester har Bergensregionen en større verdiskapingsandel sammenlignet med den nasjonale andelen. Hovedandelen av skipsrederiene har Bergen som hovedsete, og Bergensrederiene kontrollerer store flåter internasjonalt. Innenfor rigg- og boreselskaper kan tallene forklares med at Bergen 5 Kilde: Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen, Business Region Bergen 06/ Flyttbare rigger defineres som maritim virksomhet ved å ha de samme krav til maritimt personell som et skip. Det blir en økende vekst av alle flytbare innretninger, inkl. boreskip tilknyttet oljevirksomhet. 7 Kilde: Maritim Verdiskaping i Bergensregionen, Menon Nr 2/

15 har et fåtall store aktører som Odfjell Drilling, KCA Deutag og Transocean. Det er betydelig verdier som skal forsikres og finansiere med den store handelsflåten, og det kan forklare hvorfor ledende shippingbanker har omfattende virksomhet her, og trekker opp andelen av «Finansielle tjenester». 4.3 Trender og framtidsutsikter Maritim næring i Bergensregionen hadde i 2011 en verdiskaping per ansatt på 1.5 millioner kroner, mens lønnskostnadene per ansatt beløp seg til kroner. Verdiskaping per ansatt er dermed 70 prosent høyere enn i privat næringsliv forøvrig, mens lønnskostnadene er i overkant av 50 prosent høyere. Bergensregionen har gode utsikter til å kunne hevde seg ytterligere internasjonalt ved å opprettholde og forsterke høy kvalitet på leveransene og samtidig sikre at utdanningsinstitusjonene bidrar til høyt kvalifisert arbeidskraft til næringen. 90 prosent av all varetransport i verden foregår i dag på skip, og internasjonal sjøtransport er en vekstnæring. I takt med den økte globale handelen og strengere krav til miljøvennlig transport kan og bør Bergensregionen ta en sterk posisjon i fremtiden. Som en industriell shippinghovedstad fokuserer det maritime miljøet i Bergen på langsiktighet, og bransjen har derfor gode forutsetninger til å kunne tilpasse seg veksten i næringen. Sjøtransportens store fortrinn er at den kan transportere store volumer over lange distanser til en lav pris med mindre energibruk og klimautslipp. Ett enkelt skip kan ta lastevolumer som tilsvarer alt fra trailere. Konkurranseflatene mellom vei, sjø og bane er primært på stykkgods på lange avstander (over 500 kilometer). Baserte på gitte skipsstørrelser og god utnyttet lastekapasitet skipene slipper en lastebil ut fem ganger så mye Co2 per tonn som et vanlig skip som frakter den samme last over den samme distanse. For skip med LNG som drivstoff er utslippet av Co2 mellom 20 til 30 prosent mindre enn for skip som bruker diesel, og Nox-utslippene er nærmest eliminert. Skipsfart som transportform kan fremover få økt miljøgevinst med nye krav og reguleringer. Her er det viktig at Bergen satser på å opptre som en foregangshavn. I Europa står sjøtransporten for om lag 40 prosent av den interne handelen i Europa, og en høy andel av sjøtransporten til og fra Norge er innom EU-havner målt i transportarbeid 14

16 (tonnkm). På landsbasis i Norge går 42 prosent av alle innenlandske transportytelser sjøveien. Utviklingen går dessverre i feil retning. I 1960 var henholdsvis andelen 70 prosent på sjø, mens i 2006 var den 46 prosent. I samme periode har det vært kraftig vekst i det totale transportarbeidet, så det er særlig mot lastebil og trailere at skipsfarten taper markedsandeler Prognoser viser også en kraftig økning av transportbehovet i årene fremover, både innenlands og mot utlandet. Det gir store utfordringer for hele vårt nasjonale transportsystem. Veksten i varetransporten skjer på land, med det resultatet denne utviklingen gir i form av støy, ulykker, miljøkostnader, køer og veislitasje. I dag kommer størstedelen av importerte forbruksvarer til Oslofjordområdet med bil. Trenden er økende og innslaget av transportselskaper fra de senest innmeldte land i EU er økende. Regionens forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sammen med næringslivet og Sjøforsvaret har også relevant kompetanse for aktivitet i Nordområdene. På Universitetet i Bergen er det for eksempel sterke fagmiljøer både på Geofysisk institutt og Psykologisk fakultet, samt Norsk senter for maritim medisin. Bergen kommune er initiativtaker for å inngå strategisk samarbeid med eksempelvis Tromsø for å posisjonere seg i dette arbeidet. 15

17 5. GJENNOMGANG AV FOKUSOMRÅDER I dette kapitel, vil det for hvert av fokusområdene være utformet en hovedstrategi, som bygger på beskrivelsene av områdets sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. 5.1 Godstrafikk Hovedstrategi Bergen kommune bør regulere et tilstrekkelig område for å utvikle en ny moderne havn på Flesland, som et logistikk-knutepunkt der transportører som frakter gods på veg, bane, sjø og luft kan tilbys samlokalisering. I 2012 ble 46.6 millioner tonn varer fraktet sjøveien via norske havner. Tilsvarende tall for 2011 viser 44.7 tonn, så det er en stabil økning på nesten 2 % på ett år. SSB gjør også verdivurderinger av sjøtransporten, og deres 2010-tall viser at eksport handelen fra norske havner var verdt 84.6 milliarder kroner (hele 10 % økning fra 2009), mens import står for 46.9 milliarder (SSB). Bergen havn var den største havnen i 2012, av totalt transportert gods i innenriks- og utenriksfart, mye grunnet oljevirksomheten. I 2. kvartal 2012 var halvparten av all godstransport som gikk over de største norske havnene våt bulk (som i hovedsak tilsvarer petroleumsprodukter). Bergen og Omland havn hadde 57 prosent av all våt bulk i Norge ettersom Mongstad er en del av Bergen Havn. Sammenlignet med for eksempel Oslo havn, går det seksti prosent mer varer over havnene i Bergensregionen. Måler man forurensningsmengde fra sjøtransport opp mot varemengden som fraktes, er det den billigste og mest miljøeffektive transportformen. Innen rederivirksomhet har Bergen en stor andel av mindre lasteskip for industrikunder, med hovedaktivitet i Nord-Europa. Den maritime delen av petroleumsutvinning er også et vesentlig marked med både supply, subsea, seismikk og riggaktivitet drevet fra regionen. Norge har fortrinn som kystland når det gjelder sjøtransport, og Bergen har en sentralt lokalisert havn. I Bergen er det begrensende utviklingsmuligheter for nåværende 16

18 havneområde, samtidig som avgiftsstrukturen for sjøtransport og havneanløp disfavoriserer sjøtransport. De siste 5 årene har det offentlige brukt 400 millioner på tiltak vedrørende flytting av gods fra land til sjø, uten merkbar effekt. I denne sjøtransportstrategien pekes det på konkrete tiltak som kan gi effekt i form av økte godsmengder transportert sjøveien. Det er store muligheter for mer gods direkte til Bergen havn, og økt lastekapasitet på nåværende kontinentale forbindelser. Ny intermodal havn bør legges til Flesland. Her er det også muligheter for et logistikknutepunkt for varer via sjø, vei, bane og luft, samt at et sentrallager for varer til regionen/landsdelen bør lokaliseres i samme område. Med basis i varestrømsanalysen fra 2008 vil en slik geografisk plassering være mest miljøvennlig ettersom analysen viste at godstyngdepunktet i regionen ligger sør for Bergen. Næringen er opptatt av at beslutningen tas, og at arbeidet kan gjennomføres så snart som mulig. Ny havn er den største og viktigste forutsetningen for at regionen kan videreutvikle og forsterke sin sterke maritime posisjon. Frem til ny havn er ferdigstilt, vil det være av avgjørende betydning at området rundt Dokken videreutvikles for å kunne ivareta en økt godsmengde. Tiltak 1. Bergen kommune må arbeide for etablering av ny, intermodal havn på Flesland o Sikre at havnen er riktig dimensjonert for å ivareta forventet befolkningsvekst o Sikre økonomisk bæreevne for ny havn ved salg av Dokken. o Havnen bør tilrettelegges for fremtidig trafikk i forhold til Nordområdene o Etablere sentrallager sammen med havn o Etablere jernbaneforbindelse til havnen o Bergen Kommune er reguleringsmyndighet og arealutvikler. 2. Bergen kommune vil arbeide for at avgiftsstrukturen endres ved at avgiftene reduseres eller at stimuleringstiltak for å overføre transport fra vei til sjø innføres 3. Bergen kommune og Bergen Havnevesen bør være i front for å ivareta kommende internasjonale forbud for skip som bruker tungolje som drivstoff. 17

19 5.2 Persontrafikk Hovedstrategi Bergen kommune må legge til rette gjennom regulering og avtaler for et attraktivt tilbud for persontransport på sjø. Tilbudet må koordineres med effektive og attraktive løsninger for buss og bane. Bergen har i dag innbyggere og de senere år hatt en netto befolkningsvekst på ca. 10 mennesker per dag. Bergensregionen er et område med stor befolkningsvekst, og mer bruk av sjøtransport vil bidra til å avlaste veier og redusere køer. Bergensområdet har store trafikale utfordringer, spesielt knyttet til kødannelser. Det er gode forutsetninger for å gjøre kollektivtrafikk på sjø attraktivt for de reisende ved at båtene har mulighet til å komme sentralt inn til Bergen. Dette fortrinnet bør ivaretas for å muliggjøre økt persontrafikk på sjø, og forutsetter samtidig en effektiv logistikkløsning med f.eks. bane og buss. Tilbudet forutsetter en prissetting som gjør at sjøreisealternativet fremstår som attraktivt og konkurransedyktig. Regionen har sterk kompetanse på bygging av miljøvennlig hurtigbåter, og økt persontrafikk på sjø vil derved kunne bidra positivt for den videre utviklingen i denne næringen. En slik satsning kan bidra til at nåværende flåte fornyes mer miljøeffektivt og Bergen vil fremstå som en miljøvennlig storby. Tiltak 1. Bergen kommune må legge til rette for at persontrafikk på sjø har direkte anløp i Bergen sentrum. 2. Bergen kommune må sammen med Hordaland Fylkeskommune, arbeide for innføring av stimuleringstiltak og konkurransedyktig prising for å øke persontrafikk på sjø 3. Bergen kommune må sammen med Hordaland Fylkeskommune arbeide for at satsningen og kompetansen på bygging av miljøvennlige hurtigbåter i Bergensregionen opprettholdes. 18

20 5.3 Cruisetrafikk Hovedstrategi Bergen kommune bør jobbe for at Bergen får status som snuhavn for cruise for å øke verdiskapingen tilknyttet cruisenæringen. Cruisenæringen preger havneområdene i Bergensregionen, og med over 300 årlige anløp ligger Bergen på en 7. plass i europeisk sammenheng. Til sammenlikning hadde Oslo 177 anløp i Skipene bidrar med nesten besøkende hvert år. Hver gjest bruker i gjennomsnitt 900 kroner 8 i Bergen, hvilket betyr at det omsettes for rundt 450 millioner kroner som en følge av cruisetrafikken. I verdenssammenheng har cruisereiser, som ferieform, en årlig vekst på 8%. Det er et potensiale for flere både europeiske og asiatiske cruiseturister i tiden fremover. Statistikken for Bergen har gjennom mange år vist en positiv trend. Det forventes en fortsatt økning i cruisenæringen, og samtidig må det jobbes aktivt for å styrke næringen. Bergen Havn har kapasitet til å ta imot flere cruiseskip enn i dag. Cruisesesongen 2012 ble utvidet, og den første båten kom allerede i februar måned. Det viser både at det er en cruiseinteresse, men også at de videre utsiktene for Bergen er positive dersom det legges til rette for cruiseanløp til havneområdene. Styrken til Bergen som cruiseby er byens beliggenhet som «gateway to the fjords». Bergen har mye cruisetrafikk, og tilnærmet alle anløp som er innom Norge, er innom Bergen. Cruisenæringen er en vekstnæring, og mellom % av cruisepassasjerene kommer tilbake. Det er derfor viktig å tilrettelegge og ha et offensivt forhold til dette for å ta vare på denne verdiskapningen. Cruiseskipene legger til i sentrum, dette gjør avstanden mellom severdighetene er korte. Dagens situasjon er at det på enkelte attraksjoner oppstår uforholdsmessige lange køer/ventetid, og det er derfor ønskelig at Bergen kommune bidrar til utvikling av flere turistattraksjoner. Det er nødvendig å sikre at Bergen sentrum forblir logistikknutepunktet for cruise, men samtidig satse på miljøvennlig løsninger som landstrøm ved landligge, samt fornying av kaifasiliteter forøvrig. 8 Kilde: Bergen Havn, BOH rapport

21 Det er et stort potensiale for snuhavnsaktiviteter i Bergen Havn, særlig fordi den ligger i seilingsrutene, og fordi havneaktivitetene er lokalisert i og nært Bergen sentrum. For å få til dette er det viktig at Bergen utvikler Skoltegrunnskaien som et effektivt og moderne mottakssenter for cruisetrafikk. Nasjonal transportplan har lagt frem forslag om ny seilingsled inn til Bergen havn. Dette vil kunne ha betydning for økt cruisetrafikk, fordi utviklingen går mot stadig større og høyere skip. Tiltak 1. Bergen kommune må legge til rette for et bedre mottakssenter ved Skoltegrunnskaien. 2. Bergen kommune må sikre at cruiseskip fortsatt kan anløpe bysentrum. 3. Bergen kommune må aktivt fronte Bergen havn som en miljøhavn for cruisetrafikk 4. Bergen kommune må bidra til det utvikles ytterligere turistattraksjoner 5.4 Kompetanse Hovedstrategi Bergen kommune må gjennom samarbeid og tilrettelegging kunne tilby et komplett maritimt utdanningsløp for næringen i denne regionen. I boken «Et kunnskapsbasert Norge» hevder Reve og Sasson (2012) at det er innen den maritime næringen at Norge har sitt fremste komparative fortrinn i en global sammenheng. Fafo-rapporten «Fra Sjø til land» (2012) konkluderer med at praktisk erfaring fra sjøen er av vesentlig betydning innovasjon og sysselsetting for landbasert virksomhet. Bergen er den norske byen med flest sjøfolk og dette har også vært en viktig kilde til rekruttering av kompetanse på land. I næringen er det kompetanse knyttet til drift og operasjon av skip som har gjort aktørene internasjonalt konkurransedyktige. Kombinasjon av praksis og teori er viktig i denne næringen, og entreprenørskap og praktisk erfaring har tidligere vært en vinnerformel for konkurranseevnen. Langsiktige rederier med høye ambisjoner og satsingsvilje, kombinert med sjøfolks erfaring og kunnskap om behov og 20

22 muligheter, i relasjon med verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører, driver frem nye løsninger. Formell kompetanse blir likevel stadig viktigere i maritim næring. Utdanningstilbudet i denne regionen har imidlertid store utviklingsmuligheter. En mer helhetlig og strategisk tilnærming kan i større grad gi kompetansespissing og derved rett kompetanse til rett jobb. Slik kan Bergen settes på kartet som utdanningsby nummer 1 for maritim næring, både nasjonalt og internasjonalt. Følgende utdanningsinstitusjoner i Bergensregionen har potensiale for ytterligere styrking og utvikling av studier og forskning som styrker næringens behov: Norges Handelshøyskole (NHH) Universitetet i Bergen (UiB) Høgskolen i Bergen (HiB) Sjøkrigsskolen Handelshøyskolen BI Bergen Bergen Maritime vgs. og Fagskole. I en undersøkelse utført av Maritimt Forum Bergensregionen (2012) fokuseres det på utdanningsinstitusjonenes manglende kompetansespissing. Resultatene viser at utdanningsinstitusjonene har begrenset kjennskap til hvilken kompetanse næringens ansatte besitter, og har behov for å utvikle. Samtlige institusjoner har relevante utdanningstilbud for rederinæringens landbaserte ledelse/personell, men ingen tilbud er spesielt tilpasset målgruppen. Sjøkrigsskolen er et viktig kompetansemiljø for maritim næring, og har relevant og nyttig kompetanse innen flere områder som simulatortrening, lederutvikling, navigasjon, risikohåndtering osv. Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen har hovedbase i Bergen, og mange i næringen har sin utdannelse fra Sjøforsvaret. Mye av maritim forskning og utvikling skjer internt i bedriftene. Regionen har gode fagmiljøer på maritime operasjoner og sikkerhet. Bergensregionen har med andre ord både bredde og dybde når det gjelder maritim kompetanse og erfaring. Det er manglende maritim kompetansespissing på utdanning og forskning, for dårlig samspill og få felles visjoner mellom aktører. Sivilingeniørstudiet innen maritime fag eksisterer ikke i Bergen, og Maritim 21 (nasjonal maritim forskning- og innovasjonsstrategi) nevnes heller ikke Bergen som et kompetansesenter. 21

23 Som en løsning på manglende maritim utdanning finnes det flere tiltak som kan iverksettes. Et «blått universitet» kan fungere som en storsatsing for et maritimt kompetansesenter, og er et av de viktigste forslagene. Et annet alternativ er å koble dagens utdanningstilbud i Bergen til allerede eksisterende utdanninger på andre utdanningsinstitusjoner i landet. For å kunne realisere dette tiltaket og skape oppmerksomhet rundt dette, er det viktig å øke den politiske bevisstheten og medieoppmerksomheten lokalt og nasjonalt om temaet maritim kompetanse og utdanning. I denne kommunikasjonen er det også viktig å ha gode tiltak for omdømmebygging, samt å vise at næringen tar samfunnsansvar på alvor. Tiltak 1. Bergen kommune skal bidra til utvikling av et koordinert kompetansesenter. - Koordinere utdanningsløp med energinæringene - Klyngebygging og tydelig felles satsing. 2. Bergen kommune skal aktivt arbeide for synliggjøring av regionens maritime kompetanseklynge 3. Bergen kommune skal medvirke til opprettelse at et «Maritimt Fyrtårn» gjennom etablering av en maritim phd.-grad, i samarbeid med NHH, UiB, Sjøkrigsskolen og HiB 4. Bergen kommune skal arbeide for at Bergen sin posisjon som kompetanseklynge for maritim virksomhet i arktiske strøk styrkes og videreutvikles. 5. Bergen kommune skal legge til rette for en felles lokalisering av maritim næring og kompetansemiljøene. 22

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Derfor er sjøtransport vegen å gå

Derfor er sjøtransport vegen å gå Miljøvennlige løsninger gir bærekraftig business: Derfor er sjøtransport vegen å gå Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. Mars 2017 Jan Kjetil Paulsen Senior rådgiver skipsfart Miljøstiftelsen Bellona1

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen

Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Maritimt Forum Bergensregionen Klimavennlig sjøtransport Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum - Bergensregionen Representerer den maritime næringsklyngen i Bergensregionen 150

Detaljer

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Vi har en maritim klynge som resten av verden misunner oss. Norge har et globalt kunnskapsnav på det maritime området. Her produserer vi avansert teknologi som behersker

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

Brukerundersøkelse hos de største godstrafikkaktørene på Bergen indre havn

Brukerundersøkelse hos de største godstrafikkaktørene på Bergen indre havn Brukerundersøkelse hos de største godstrafikkaktørene på Bergen indre havn Bergen 10. mai 2008 Aktørene Kriterier: Flest anløp og største godsmengde Sea Cargo Nor Lines Nor Cargo Bergen Cargo J. Martens

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Fremtiden for nærskipsfarten

Fremtiden for nærskipsfarten Fremtiden for nærskipsfarten Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Transportbrukerkonferansen i Sarpsborg, 13. oktober 2003 Transport er nødvendig for verdiskaping Spredt bosetting

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Utfordringer for sjøtransporten Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Transport og Logistikkdagen 2011 Kort historikk utfordringer Markedsandeler

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen

Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen Nasjonal transportplan Analyse og strategifase 25. FEBRUAR 2015 Elisabeth Enger, leder av styringsgruppen 1 Oppdraget Retningslinjer fra Samferdselsdepartementet mars 2014 Viktigste drivkrefter og utfordringer

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv godstransport Delmål: overføre gods fra veg til sjø og bane, der dette

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 1 Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 Tema: Stø kurs regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Regjeringens visjon om grønn skipsfart

Regjeringens visjon om grønn skipsfart Regjeringens visjon om grønn skipsfart Statssekretær Lars Andreas Lunde Forum for miljøvennlig skipsfart 20. oktober 1 Verden trenger et grønt skifte 2 Det grønne skiftet er i gang 3 Skipsfarten har fortsatt

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Et kunnskapsbasert Norge

Et kunnskapsbasert Norge Et kunnskapsbasert Norge Bedriftspanel BI, 15. april 2010 Hvordan skape og videreutvikle et kunnskapsbasert, miljørobust og globalt næringsliv Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Detaljer

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. 24. mars Kystrederiene Kystrederiene (ex. Fraktefartøyenes Rederiforening) Nasjonal interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 100 rederier med rundt 300 fartøy Om

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL. Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt SLIK KAN OSLO NÅ SINE KLIMAMÅL Frokostseminar Kulturhuset 10. mai 2017 Helge Otto Mathisen Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt M/S Color Hybrid er verdens største plug-in hybrid ferge - innovativt

Detaljer

Forretningsplan for Invest in Agder

Forretningsplan for Invest in Agder Forretningsplan for Invest in Agder Det er en økende konkurranse mellom land, regioner og byer om å tiltrekke seg de beste folkene, kompetanse, bedrifter og investorer. Globaliseringen gjør at denne attraktivitetskonkurransen

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport

Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Godstransportens bidrag til klimapåvirkning utfordringer knyttet til mål om utslippsreduksjoner og mulige veier til klimavennlig godstransport Inger Beate Hovi Transportøkonomisk institutt NVF-seminar

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet?

Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet? Godsoverføring fra veg til sjø og bane En våt drøm eller nær virkelighet? Transportmiddelfordelingen i Norge, inkl. kabotasje Vekst for sjøtransporten i 2015 på bekostning av lastebiltrafikken (fra 44,2

Detaljer

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 20. februar 2014

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 20. februar 2014 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 20. februar 2014 BGHAS 5/14 Bergen og Omland havnestyre Fremtidig lokalisering av godshavn i Bergensområdet KBOL HAV-6311-201335341-8 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet for byregioner Begrenset anbudskonkurranse

Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet for byregioner Begrenset anbudskonkurranse BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556/55566275 Telefaks 55566330 klima.miljo.byutvikling@bergen.kommune.no Helhetlig samfunnsanalyse. Utviklingsprogrammet

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold

Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold Oppstartsmøte Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold 19.mai 2011 Bergen Næringsråd Presentasjon av rapport og utgangspunkt for et nytt senter av Asbjørn Algrøy Adm. direktør Business Region

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Fiskeriplan Strategisk del 2006-2020 Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Kristiansund, 4. oktober 2005 1. Innledning Fiskeriutvalget har utarbeidet en strategi for Kristiansund kommunes videre fiskeripolitiske

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

Logistikk et lederansvar

Logistikk et lederansvar Logistikk et lederansvar Kapittel 8 (6) Godstransport SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Hvorfor godstransport? Godstransporten skaper tid og stednytte Transport påvirker Varenes kvalitet

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder ElseMarie Marskar Transport & logistikk, 19. okt 2015 Nasjonal transportplan 2018 2027 1 kunnskapgrunnlag til nasjonal planlegging Sjø, øvrig 51 % Godstransportarbeid på norsk område transportmiddelfordelt

Detaljer

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum

Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Utvikling i verdiskaping Maritim Verdiskapingsrapport 2015 Tord Dale, Maritimt Forum Milliarder Utvikling i verdiskaping: Fra 2012 til 2013 økte omsetningen med 48 milliarder - 11 prosent 80 60 40 Endring

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer