Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»"

Transkript

1 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2 Innhold 1. INNLEDNING SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK PROSESS Nasjonale og regionale strategier 7 4. BERGENS MARITIME KLYNGE Bergens strategiske styrke Nøkkeltall for Bergensregionens maritime miljø Trender og fremtidsutsikter GJENNOMGANG AV FOKUSOMRÅDER MED HOVEDTILTAK Godstrafikk Persontrafikk Cruisetrafikk Kompetanse

3 1. INNLEDNING I politisk grunnlag for videreføring av Bergensbyrådet (Mæland III) står det følgende: «Byrådet vil styrke Bergen som cruise- og havneby og vil utarbeide en egen politikk for sjøtransport». Med dette utgangspunktet, har Næringsbyråd Gunnar Bakke igangsatt arbeidet med å etablere en egen sjøtransportstrategi for Bergen kommune med en klar visjon og konkrete mål. I samarbeid med Maritimt Forum Bergensregionen, ble det høsten 2012 etablert både en styrings- og en prosjektgruppe med bred representasjon fra Bergens maritime næring og offentlige organer. Gjennom dialog, erfaringsutveksling og eksisterende analyser har representantene utarbeidet en strategi med konkrete mål og tiltak. Innledningsvis presenterer dokumentet Bergens maritime miljø, før det videre drøfter hvilke muligheter og utfordringer som ligger til grunn for å kunne sikre Bergens posisjon og byens naturlige fortrinn innen maritim næring. Deretter tar det for seg konkrete tiltak. Sjøtransportstrategien for Bergen kommune bygger opp under Strategisk næringsplan , for Bergensregionen 1, men i denne rapporten vil tiltakene spesielt fokusere på hvor Bergen kommune som aktør kan bidra i utviklingen av den maritime næringen i regionen. 1 Bergensregionen er definert som Business Region Bergen (BRB) sine 20 medlemskommuner. 2

4 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK I generasjoner har skipsfart og tilknyttet maritim virksomhet vært en bærende kraft i byens næringsliv. Regionens fortrinn er den kompetansen som forvaltes i en komplett maritim klynge, med konkurransedyktige bedrifter i alle deler av den maritime verdikjeden. Næringsklyngen er kunnskapsbasert og fokuserer på langsiktighet, teknologisk utvikling og spesialisering, såkalt industriell shipping. Bergen har et naturlig geografisk fortrinn for å være en sjøfartsby i verdensklasse, med strategisk beliggenhet til havet og transportårene på sjøen. Det er regionens nest største næring med 80 milliarder i omsetning og 27 milliarder i verdiskaping, som utgjør en betydelig sysselsetting med ansatte i Bergensregionen. Det maritime skaper store verdier. Likevel er dette en fordel Bergen kommune fremover må ha en strategisk tiltaksplan for, slik at dagens posisjon som maritim by utvikles. Nettopp for å bevare den verdiskapingen og sysselsettingen som næringen bidrar med. Skal Bergen forbli i verdenstoppen må det tilrettelegges for økt samspill mellom næring, forskning og myndigheter for å bevare konkurransekraften. Basert på et grundig arbeid med Bergen kommunes næringsavdeling og Maritimt Forum Bergensregionen i spissen, er det i samråd med representanter fra relevante miljø, utpekt fire målsettinger som styrker den maritime næring og sjøtransport i denne regionen. Godstrafikk Bergen kommune bør regulere et tilstrekkelig område for å utvikle en ny moderne havn på Flesland, som et logistikk-knutepunkt der transportører som frakter gods på veg, bane, sjø og luft kan tilbys samlokalisering. 1. Bergen kommune må arbeide for etablering av ny, intermodal havn på Flesland o Sikre at havnen er riktig dimensjonert for å ivareta forventet befolkningsvekst o Sikre økonomisk bæreevne for ny havn ved salg av Dokken. o Havnen bør tilrettelegges for fremtidig trafikk i forhold til Nordområdene o Etablere sentrallager sammen med havn o Etablere jernbaneforbindelse til havnen o Bergen kommune er reguleringsmyndighet og arealutvikler. 3

5 2. Bergen kommune vil arbeide for at avgiftsstrukturen endres ved at avgiftene reduseres eller at stimuleringstiltak for å overføre transport fra vei til sjø innføres 3. Bergen kommune og Bergen Havnevesen bør være i front for å ivareta kommende internasjonale forbud for skip som bruker tungolje som drivstoff Persontrafikk Bergen kommune må legge til rette gjennom regulering og avtaler for et attraktivt tilbud for persontransport på sjø. Tilbudet må koordineres med effektive og attraktive løsninger for buss og bane. 1. Bergen kommune må legge til rette for at persontrafikk på sjø har direkte anløp i Bergen sentrum. 2. Bergen kommune må sammen med Hordaland Fylkeskommune, arbeide for innføring av stimuleringstiltak og konkurransedyktig prising for å øke persontrafikk på sjø 3. Bergen kommune må sammen med Hordaland Fylkeskommune arbeide for at satsningen og kompetansen på bygging av miljøvennlige hurtigbåter i Bergensregionen opprettholdes. Cruisetrafikk Bergen kommune bør jobbe for at Bergen får status som snuhavn for cruise for å øke verdiskapingen tilknyttet cruisenæringen. Bergen kommune må legge til rette for et bedre mottakssenter ved Skoltegrunnskaien. 1. Bergen kommune må legge til rette for et bedre mottakssenter ved Skoltegrunnskaien. 2. Bergen kommune må sikre at cruiseskip fortsatt kan anløpe bysentrum. 3. Bergen kommune må aktivt fronte Bergen havn som en miljøhavn for cruisetrafikk 4. Bergen kommune må bidra til det utvikles ytterligere turistattraksjoner Kompetanse Bergen kommune må gjennom samarbeid og tilrettelegging kunne tilby et komplett maritimt utdanningsløp for næringen i denne regionen. 1. Bergen kommune skal bidra til utvikling av et koordinert kompetansesenter. - Koordinere utdanningsløp med energinæringene - Klyngebygging og tydelig felles satsing. 2. Bergen kommune skal aktivt arbeide for synliggjøring av regionens maritime kompetanseklynge 3. Bergen kommune skal medvirke til opprettelse at et «Maritimt Fyrtårn» gjennom etablering av en maritim phd.-grad, i samarbeid med NHH, UiB, Sjøkrigsskolen og HiB 4. Bergen kommune skal arbeide for at Bergen sin posisjon som kompetanseklynge for maritim virksomhet i arktiske strøk styrkes og videreutvikles. 5. Bergen kommune skal legge til rette for en felles lokalisering av maritim næring og kompetansemiljøene. 4

6 3. PROSESS Det har vært nedsatt både en representativt sammensatt styrings- og en prosjektgruppe for å utarbeide et forslag som er faglig forankret. Prosjektgruppen har bestått av en tverrfaglig samling av representanter fra alle de relevante miljøene i prosjektet. Styringsgruppen - Gunnar Bakke (FrP), Byråd for næring, kultur og idrett (leder) i Bergen kommune - Paal Martens, styreleder i Maritimt Forum Bergensregionen - Inge Tangerås, havnedirektør for Bergen og Omland Havnevesen - Leif Arne Strømmen, president i NHO Logistikk- og Transport avd. Vestlandet - Elin Sjødin Drange, næringssjef i Bergen kommune (prosjektleder) - Susanne Rislå Andersen, daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen (prosjektsekretariat) Prosjektgruppen - Elin Sjødin Drange, Bergen kommune Næringsseksjonen (prosjektleder) - Susanne Rislå Andersen, Maritimt Forum Bergensregionen (prosjektsekretariat) - Vidar Totland, Business Region Bergen - Arthur Kordt, European Cruise Service - Atle Kvamme, Bergen Næringsråd - Thomas Wedervang, Sjøforsvaret - Øystein Meland, Bergens Rederiforening - Siri Hatland, Fraktefartøyenes Rederiforening - Rolf Rosenlund, Hordaland Fylkeskommune (samferdsel) - Lars C. Stendal, Jernbaneverket - Frode Sagmo, Bergen og Omland Havnevesen 5

7 Fokusområder Prosjekt- og styringsgruppen (se over) har utarbeidet følgende visjon: «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse». Prosjektgruppen tok i bruk en SWOT-analyse som et effektivt verktøy for å få oversikt over sjøtransporten og regionens maritime miljø sine styrker, svakheter, muligheter og trusler innenfor de ulike områdene. SWOT-analysen gir et godt utgangspunkt for å ta beslutninger, og er et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring. Basert på Styringsgruppens måldiskusjoner, ble fire elementer som styrker den maritime næring og sjøtransporten i regionen med tilhørende mål valgt: Persontrafikk Godstrafikk Cruisetrafikk Kompetanse Jobbe for økt Jobbe for økt volum og Jobbe for økt volum Styrke og videreutvikle Bergen miljøvennlig vareflyt innen og vareflyt innen som en fremtidsrettet og persontrafikk på godstrafikk. cruise- trafikk. markedsorientert maritim by. sjø i regionen. Trafikkforflytning fra vei Tilrettelegge og Styrke og videreutvikle til sjø. etablere Bergen Havn Bergensregionens drifts- og som en snuhavn for vedlikeholdsmiljø. cruisenæringen. Utvikle Bergen til en Synliggjøre og utvikle fremtidsrettet og regionens teknologi- og internasjonal miljøhavn. kompetansemiljø innen den maritime klyngen. Posisjonere Bergen Havn Sikre et bredt og tilpasset som en mulig transitt- kompetanse- og havn, spesielt i utdanningstilbud. forbindelse med økt Nordområde-aktivitet 6

8 3.1 Nasjonale og regionale strategier Styrings- og prosjektgruppen har benyttet eksisterende analyser, samt vektlagt gjeldende nasjonale og regionale strategier, som angår maritim næring generelt og Bergens maritime klynge spesielt, i arbeidet med rapporten. På de fleste områder har disse strategiene sammenfallende visjoner og mål med det som fremkommer i dette arbeidet med Sjøtransportstrategien. Prosjektet har ikke funnet motstridende visjoner eller anbefalinger. Følgende strategier og planer har relevans for en maritim strategi i Bergen: Regionale strategier Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP) Hovedformålet er at Bergensregionen innen 2025 skal være ledende i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringer hvor regionen har spesielle fortrinn. Bergensregionen har fem prioriterte næringer hvor regionen har spesielle fortrinn: Energinæringene Maritime næringer Marine næringer Opplevelse, kultur og reiseliv Media og kulturbasert næringsliv SNP vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen, og sammenfatter visjon, målsettinger og strategier med definerte tiltak for å nå målsettingene. Fokuserer på infrastruktur, rammevilkår, næringsvennlig offentlig sektor, markedsføring/profilering, kompetanse, klima og miljø. Bergen og Omland Havnevesen Skal bidra til at havnen også i fremtiden er en sentral aktør i forhold til utviklingen av samfunnet og næringslivet i regionen. BOH vil arbeide for forbedring og sikring av en miljøvennlig havn. 7

9 Nasjonale strategier Maritim 21- Strategi for det 21.århundre. En helhetlig maritim forskning og innovasjonsstrategi utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet. Fokuserer på maritim politikk og rammebetingelser, maritim innovasjon og forretningsutvikling, maritim transport og operasjon i Nordområdene, krevende maritime operasjoner, LNG Distribusjon og bruk, effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse, kunnskapsnivå og infrastruktur. Stø kurs (2007) Revidert Regjeringens maritime strategi for å oppfylle deres visjon om at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. Sentralt i strategien er tiltak for å legge til rette for at de maritime næringer fortsatt skal lokalisere sin virksomhet i Norge. I oppfølgingen av strategien er de ulike ordningene knyttet til maritim forskning, innovasjon og kompetanse. Strategien fokuserer på nærskipsfart, forskning og innovasjon, kompetanse, miljø, globalisering og rammevilkår. For øvrig under revidering. Nasjonal Transportplan (NTP) I langtidsplanene for sjø-, vei-, luftfart- og jernbanesektoren, er det lagt inn økte rammer innen drift, vedlikehold og nyinvesteringer knyttet til sjøtransporten. NTP har øremerket midler til tiltak som skal gjøre sjøtransporten mer effektiv og konkurransedyktig, og det er i siste melding avsatt egne midler til infrastrukturtiltak i de utpekte havnene, deriblant Bergen. For Bergen er det derfor viktig å konkretisere planene for havneutvikling for å kunne søke om disse midlene. Meldingen legger også opp til videre modernisering av sjøtrafikksentralene, fornying og modernisering av navigasjonsinnretninger langs kysten, og videre utvikling av havner og farleder. 8

10 4. BERGENS MARITIME KLYNGE Maritim næring i Bergensregionen har en lang og stolt historie. I generasjoner har skipsfart og tilknyttede virksomheter vært en bærende kraft i byens næringsliv. Antall skip og brutto tonnasje gjør Bergen til Norges sjøfartsby nummer én. Det mangfoldige maritime miljøet utgjør en av verdens mest komplette maritime klynger, med næringsaktører som er basert i Bergen, men som konkurrerer i verden. Maritim næring defineres som: «Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Næringen består av en rekke ulike virksomhetstyper, men kategoriseres hovedsakelig i de fire hovedgruppene: rederier, maritime tjenesteytere, verft og maritime utstyrsprodusenter.» (Reve & Sasson, 2012) En næringsklynge defineres som: «En næringsklynge kan defineres som en kritisk masse av bedrifter i ulike deler av verdikjeden lokalisert i samme region. Hensikten er å dele felles innsatsfaktorer, utnytte felles kunnskapsgrunnlag og lære av hverandres erfaringer. Næringsklynger kjennetegnes av en kombinasjon av samarbeid og rivalisering. De er geografiske konsentrasjoner av samhørig kunnskap og kompetanse med globale fangarmer.» (Reve & Sasson, 2012) Maritim næring utgjør en svært viktig sektor for kysten, og inkluderer aktører fra: Verdensledende rederier Maritim industri både innen skipsbygging og utstyr Verdensledende forskning Maritime studier Maritime tjenester Norges største havn Hovedbase for sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen Maritime institusjoner og organisasjoner 9

11 Figur 1: Oversikt over aktører fra Bergensregionens maritime klynge (Maritimt Forum 2013) Regionens fremste fortrinn er den kompetansen som forvaltes i den komplette maritime klyngen med verdensledende rederier, maritime tjenester av internasjonal klasse, verft og utstyrsleverandører med unike produkter som konkurrerer på kvalitet. Skal dette miljøet forbli i verdenstoppen må det tilrettelegges for stadig utvikling og økt samspill mellom næring, forskning og myndigheter for å bevare vår konkurransekraft. 4.1 Bergens strategiske styrke Bergens strategiske styrke ligger i den tidligere definerte komplette, maritime klyngen. Regionen kan vise til å ha bedrifter fra alle deler av den maritime verdikjeden lokalisert her, 10

12 og Bergen har en geografisk strategisk beliggenhet til havet og transportårene på sjøen. Dette maritime miljøet karakteriseres av industriell shipping, som kjennetegnes av langsiktighet og spesialisering av skip i samarbeid mellom rederi, kunde og leverandør. Næringsklyngen er kunnskapsbasert og fokuserer på kundeforhold og teknologisk utvikling med stadig ny, maritim knoppskyting. Regionens kompetente aktører tiltrekker seg kunder fra hele verden. De internasjonale kundenes krav til kvalitet, miljø og effektivitet setter standard for både rederier og leverandører i den maritime klyngen. En slik kundeorientering med fokus på leveransekvalitet og service, skaper lojale, langvarige relasjoner som står seg i en knallhard global konkurranse. Disse kvalitetene kjennetegner altså industriell shipping som en felles forretningsfilosofi og verdiplattform for det bergenske, maritime miljøet. Rederivirksomheten er motoren i hele den maritime virksomhet, og av alle norskregistrerte skip så har de fleste Bergen som hjemhavn. Bergen kontrollerer en flåte på 505 norskregistrerte skip 2, og bidrar vesentlig til Norges sterke stemme i internasjonal fora. Til sammenligning har Ålesund og Oslo som er henholdsvis andre og tredje største registreringshavn under halvparten så mange registrerte skip som Bergen. I tillegg kontrollerer Bergen en stor, internasjonal flåte på over 500 skip. Rederienes styrke i Bergensregionens maritim klynge: Kommersiell kontroll fra Bergen. Teknisk drift og operasjon foretatt eller ledet fra Bergen. Internasjonal drift med sjøfolk fra hele verden. Et verdensomspennende nettverk av egne kontorer eller agenter. Den mest komplette internasjonale virksomhet som drives fra Norge. 4.2 Nøkkeltall for Bergensregionens maritime miljø Verdiskapning defineres som følgende 3 «Verdiskaping = driftsresultat + lønnskostnader» Næringen skaper store verdier og utgjør en betydelig sysselsetting langs kysten. Med nærmere 2 Kilde: Skipsregistrene 3 Definisjon: Statistisk Sentral Byrå 11

13 80 milliarder i omsetning, 27 milliarder i verdiskaping og med sysselsatte (inklusiv Sjøforsvaret) (se figur 2), er det maritime den nest største næringen etter olje og gassvirksomhet i regionen. Summert gir enkeltbedriftene i den sammensatte bergensklyngen betydelige verdier tilbake til samfunnet, både i lokal og nasjonal målestokk. Figur 2: Hovedtall fra maritim næring i Bergensregionen Kilde: Menon Nr2/ 2013 Omsetning Verdiskapning Ansatte Mrd NOK Mrd NOK Rederier 45 15, Maritim tjenesteyting 15,4 5, Maritimt utstyr 11,6 3, Verft 3,9 3, Sjøforsvaret 2724 Hele maritim næring 79,4 26, Figur 3: Verdiskaping fordelt på de fire hovedgruppene i Bergensregionen har en komplett, maritim klynge. Som figur 3 viser, er den dominert av rederivirksomheten, og den har fått en stadig økende andel knyttet til tjenestesektoren. Sammenlignet med de andre prioriterte næringene for Bergen kommune, viser analysene utført for BRB at verdiskapingen i Bergensregionen er størst innenfor energiklyngen. Den maritime klyngen ligger rett bak. Verdiskapingen i maritim næringen er like stor som verdiskapingen marin, reiseliv/opplevelse og kultur- og mediebransjen til sammen. 4 Kilde: Maritim Verdiskaping i Bergensregionen, Menon Nr 2/

14 Figur 4: Sammenligning av verdiskapingstall fra Bergensregionens prioriterte næringer Energi, olje & gass Maritim Marin Opplevelse & reiseliv Media og kulturbasert Verdiskaping i de prioriterte næringene Bergen er sammen med Stavanger et av nervesentrene for oljevirksomhet, og knyttet til den sterke veksten er behovet flyttbare rigger 6 på norsk sokkel økende. Bergen er nå Norges nest største riggby etter Stavanger, og klart større sammenlignet med resten av Norge. Figur 5: Ulike undergruppers andel av verdiskapingen i maritim næring i Bergensregionen og nasjonalt Figur 5 viser til forskjellene mellom Norge og Bergensregionen i henhold til næringsandel. Innen segmentene skipsrederier, riggselskaper, verft og finansielle tjenester har Bergensregionen en større verdiskapingsandel sammenlignet med den nasjonale andelen. Hovedandelen av skipsrederiene har Bergen som hovedsete, og Bergensrederiene kontrollerer store flåter internasjonalt. Innenfor rigg- og boreselskaper kan tallene forklares med at Bergen 5 Kilde: Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen, Business Region Bergen 06/ Flyttbare rigger defineres som maritim virksomhet ved å ha de samme krav til maritimt personell som et skip. Det blir en økende vekst av alle flytbare innretninger, inkl. boreskip tilknyttet oljevirksomhet. 7 Kilde: Maritim Verdiskaping i Bergensregionen, Menon Nr 2/

15 har et fåtall store aktører som Odfjell Drilling, KCA Deutag og Transocean. Det er betydelig verdier som skal forsikres og finansiere med den store handelsflåten, og det kan forklare hvorfor ledende shippingbanker har omfattende virksomhet her, og trekker opp andelen av «Finansielle tjenester». 4.3 Trender og framtidsutsikter Maritim næring i Bergensregionen hadde i 2011 en verdiskaping per ansatt på 1.5 millioner kroner, mens lønnskostnadene per ansatt beløp seg til kroner. Verdiskaping per ansatt er dermed 70 prosent høyere enn i privat næringsliv forøvrig, mens lønnskostnadene er i overkant av 50 prosent høyere. Bergensregionen har gode utsikter til å kunne hevde seg ytterligere internasjonalt ved å opprettholde og forsterke høy kvalitet på leveransene og samtidig sikre at utdanningsinstitusjonene bidrar til høyt kvalifisert arbeidskraft til næringen. 90 prosent av all varetransport i verden foregår i dag på skip, og internasjonal sjøtransport er en vekstnæring. I takt med den økte globale handelen og strengere krav til miljøvennlig transport kan og bør Bergensregionen ta en sterk posisjon i fremtiden. Som en industriell shippinghovedstad fokuserer det maritime miljøet i Bergen på langsiktighet, og bransjen har derfor gode forutsetninger til å kunne tilpasse seg veksten i næringen. Sjøtransportens store fortrinn er at den kan transportere store volumer over lange distanser til en lav pris med mindre energibruk og klimautslipp. Ett enkelt skip kan ta lastevolumer som tilsvarer alt fra trailere. Konkurranseflatene mellom vei, sjø og bane er primært på stykkgods på lange avstander (over 500 kilometer). Baserte på gitte skipsstørrelser og god utnyttet lastekapasitet skipene slipper en lastebil ut fem ganger så mye Co2 per tonn som et vanlig skip som frakter den samme last over den samme distanse. For skip med LNG som drivstoff er utslippet av Co2 mellom 20 til 30 prosent mindre enn for skip som bruker diesel, og Nox-utslippene er nærmest eliminert. Skipsfart som transportform kan fremover få økt miljøgevinst med nye krav og reguleringer. Her er det viktig at Bergen satser på å opptre som en foregangshavn. I Europa står sjøtransporten for om lag 40 prosent av den interne handelen i Europa, og en høy andel av sjøtransporten til og fra Norge er innom EU-havner målt i transportarbeid 14

16 (tonnkm). På landsbasis i Norge går 42 prosent av alle innenlandske transportytelser sjøveien. Utviklingen går dessverre i feil retning. I 1960 var henholdsvis andelen 70 prosent på sjø, mens i 2006 var den 46 prosent. I samme periode har det vært kraftig vekst i det totale transportarbeidet, så det er særlig mot lastebil og trailere at skipsfarten taper markedsandeler Prognoser viser også en kraftig økning av transportbehovet i årene fremover, både innenlands og mot utlandet. Det gir store utfordringer for hele vårt nasjonale transportsystem. Veksten i varetransporten skjer på land, med det resultatet denne utviklingen gir i form av støy, ulykker, miljøkostnader, køer og veislitasje. I dag kommer størstedelen av importerte forbruksvarer til Oslofjordområdet med bil. Trenden er økende og innslaget av transportselskaper fra de senest innmeldte land i EU er økende. Regionens forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sammen med næringslivet og Sjøforsvaret har også relevant kompetanse for aktivitet i Nordområdene. På Universitetet i Bergen er det for eksempel sterke fagmiljøer både på Geofysisk institutt og Psykologisk fakultet, samt Norsk senter for maritim medisin. Bergen kommune er initiativtaker for å inngå strategisk samarbeid med eksempelvis Tromsø for å posisjonere seg i dette arbeidet. 15

17 5. GJENNOMGANG AV FOKUSOMRÅDER I dette kapitel, vil det for hvert av fokusområdene være utformet en hovedstrategi, som bygger på beskrivelsene av områdets sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. 5.1 Godstrafikk Hovedstrategi Bergen kommune bør regulere et tilstrekkelig område for å utvikle en ny moderne havn på Flesland, som et logistikk-knutepunkt der transportører som frakter gods på veg, bane, sjø og luft kan tilbys samlokalisering. I 2012 ble 46.6 millioner tonn varer fraktet sjøveien via norske havner. Tilsvarende tall for 2011 viser 44.7 tonn, så det er en stabil økning på nesten 2 % på ett år. SSB gjør også verdivurderinger av sjøtransporten, og deres 2010-tall viser at eksport handelen fra norske havner var verdt 84.6 milliarder kroner (hele 10 % økning fra 2009), mens import står for 46.9 milliarder (SSB). Bergen havn var den største havnen i 2012, av totalt transportert gods i innenriks- og utenriksfart, mye grunnet oljevirksomheten. I 2. kvartal 2012 var halvparten av all godstransport som gikk over de største norske havnene våt bulk (som i hovedsak tilsvarer petroleumsprodukter). Bergen og Omland havn hadde 57 prosent av all våt bulk i Norge ettersom Mongstad er en del av Bergen Havn. Sammenlignet med for eksempel Oslo havn, går det seksti prosent mer varer over havnene i Bergensregionen. Måler man forurensningsmengde fra sjøtransport opp mot varemengden som fraktes, er det den billigste og mest miljøeffektive transportformen. Innen rederivirksomhet har Bergen en stor andel av mindre lasteskip for industrikunder, med hovedaktivitet i Nord-Europa. Den maritime delen av petroleumsutvinning er også et vesentlig marked med både supply, subsea, seismikk og riggaktivitet drevet fra regionen. Norge har fortrinn som kystland når det gjelder sjøtransport, og Bergen har en sentralt lokalisert havn. I Bergen er det begrensende utviklingsmuligheter for nåværende 16

18 havneområde, samtidig som avgiftsstrukturen for sjøtransport og havneanløp disfavoriserer sjøtransport. De siste 5 årene har det offentlige brukt 400 millioner på tiltak vedrørende flytting av gods fra land til sjø, uten merkbar effekt. I denne sjøtransportstrategien pekes det på konkrete tiltak som kan gi effekt i form av økte godsmengder transportert sjøveien. Det er store muligheter for mer gods direkte til Bergen havn, og økt lastekapasitet på nåværende kontinentale forbindelser. Ny intermodal havn bør legges til Flesland. Her er det også muligheter for et logistikknutepunkt for varer via sjø, vei, bane og luft, samt at et sentrallager for varer til regionen/landsdelen bør lokaliseres i samme område. Med basis i varestrømsanalysen fra 2008 vil en slik geografisk plassering være mest miljøvennlig ettersom analysen viste at godstyngdepunktet i regionen ligger sør for Bergen. Næringen er opptatt av at beslutningen tas, og at arbeidet kan gjennomføres så snart som mulig. Ny havn er den største og viktigste forutsetningen for at regionen kan videreutvikle og forsterke sin sterke maritime posisjon. Frem til ny havn er ferdigstilt, vil det være av avgjørende betydning at området rundt Dokken videreutvikles for å kunne ivareta en økt godsmengde. Tiltak 1. Bergen kommune må arbeide for etablering av ny, intermodal havn på Flesland o Sikre at havnen er riktig dimensjonert for å ivareta forventet befolkningsvekst o Sikre økonomisk bæreevne for ny havn ved salg av Dokken. o Havnen bør tilrettelegges for fremtidig trafikk i forhold til Nordområdene o Etablere sentrallager sammen med havn o Etablere jernbaneforbindelse til havnen o Bergen Kommune er reguleringsmyndighet og arealutvikler. 2. Bergen kommune vil arbeide for at avgiftsstrukturen endres ved at avgiftene reduseres eller at stimuleringstiltak for å overføre transport fra vei til sjø innføres 3. Bergen kommune og Bergen Havnevesen bør være i front for å ivareta kommende internasjonale forbud for skip som bruker tungolje som drivstoff. 17

19 5.2 Persontrafikk Hovedstrategi Bergen kommune må legge til rette gjennom regulering og avtaler for et attraktivt tilbud for persontransport på sjø. Tilbudet må koordineres med effektive og attraktive løsninger for buss og bane. Bergen har i dag innbyggere og de senere år hatt en netto befolkningsvekst på ca. 10 mennesker per dag. Bergensregionen er et område med stor befolkningsvekst, og mer bruk av sjøtransport vil bidra til å avlaste veier og redusere køer. Bergensområdet har store trafikale utfordringer, spesielt knyttet til kødannelser. Det er gode forutsetninger for å gjøre kollektivtrafikk på sjø attraktivt for de reisende ved at båtene har mulighet til å komme sentralt inn til Bergen. Dette fortrinnet bør ivaretas for å muliggjøre økt persontrafikk på sjø, og forutsetter samtidig en effektiv logistikkløsning med f.eks. bane og buss. Tilbudet forutsetter en prissetting som gjør at sjøreisealternativet fremstår som attraktivt og konkurransedyktig. Regionen har sterk kompetanse på bygging av miljøvennlig hurtigbåter, og økt persontrafikk på sjø vil derved kunne bidra positivt for den videre utviklingen i denne næringen. En slik satsning kan bidra til at nåværende flåte fornyes mer miljøeffektivt og Bergen vil fremstå som en miljøvennlig storby. Tiltak 1. Bergen kommune må legge til rette for at persontrafikk på sjø har direkte anløp i Bergen sentrum. 2. Bergen kommune må sammen med Hordaland Fylkeskommune, arbeide for innføring av stimuleringstiltak og konkurransedyktig prising for å øke persontrafikk på sjø 3. Bergen kommune må sammen med Hordaland Fylkeskommune arbeide for at satsningen og kompetansen på bygging av miljøvennlige hurtigbåter i Bergensregionen opprettholdes. 18

20 5.3 Cruisetrafikk Hovedstrategi Bergen kommune bør jobbe for at Bergen får status som snuhavn for cruise for å øke verdiskapingen tilknyttet cruisenæringen. Cruisenæringen preger havneområdene i Bergensregionen, og med over 300 årlige anløp ligger Bergen på en 7. plass i europeisk sammenheng. Til sammenlikning hadde Oslo 177 anløp i Skipene bidrar med nesten besøkende hvert år. Hver gjest bruker i gjennomsnitt 900 kroner 8 i Bergen, hvilket betyr at det omsettes for rundt 450 millioner kroner som en følge av cruisetrafikken. I verdenssammenheng har cruisereiser, som ferieform, en årlig vekst på 8%. Det er et potensiale for flere både europeiske og asiatiske cruiseturister i tiden fremover. Statistikken for Bergen har gjennom mange år vist en positiv trend. Det forventes en fortsatt økning i cruisenæringen, og samtidig må det jobbes aktivt for å styrke næringen. Bergen Havn har kapasitet til å ta imot flere cruiseskip enn i dag. Cruisesesongen 2012 ble utvidet, og den første båten kom allerede i februar måned. Det viser både at det er en cruiseinteresse, men også at de videre utsiktene for Bergen er positive dersom det legges til rette for cruiseanløp til havneområdene. Styrken til Bergen som cruiseby er byens beliggenhet som «gateway to the fjords». Bergen har mye cruisetrafikk, og tilnærmet alle anløp som er innom Norge, er innom Bergen. Cruisenæringen er en vekstnæring, og mellom % av cruisepassasjerene kommer tilbake. Det er derfor viktig å tilrettelegge og ha et offensivt forhold til dette for å ta vare på denne verdiskapningen. Cruiseskipene legger til i sentrum, dette gjør avstanden mellom severdighetene er korte. Dagens situasjon er at det på enkelte attraksjoner oppstår uforholdsmessige lange køer/ventetid, og det er derfor ønskelig at Bergen kommune bidrar til utvikling av flere turistattraksjoner. Det er nødvendig å sikre at Bergen sentrum forblir logistikknutepunktet for cruise, men samtidig satse på miljøvennlig løsninger som landstrøm ved landligge, samt fornying av kaifasiliteter forøvrig. 8 Kilde: Bergen Havn, BOH rapport

21 Det er et stort potensiale for snuhavnsaktiviteter i Bergen Havn, særlig fordi den ligger i seilingsrutene, og fordi havneaktivitetene er lokalisert i og nært Bergen sentrum. For å få til dette er det viktig at Bergen utvikler Skoltegrunnskaien som et effektivt og moderne mottakssenter for cruisetrafikk. Nasjonal transportplan har lagt frem forslag om ny seilingsled inn til Bergen havn. Dette vil kunne ha betydning for økt cruisetrafikk, fordi utviklingen går mot stadig større og høyere skip. Tiltak 1. Bergen kommune må legge til rette for et bedre mottakssenter ved Skoltegrunnskaien. 2. Bergen kommune må sikre at cruiseskip fortsatt kan anløpe bysentrum. 3. Bergen kommune må aktivt fronte Bergen havn som en miljøhavn for cruisetrafikk 4. Bergen kommune må bidra til det utvikles ytterligere turistattraksjoner 5.4 Kompetanse Hovedstrategi Bergen kommune må gjennom samarbeid og tilrettelegging kunne tilby et komplett maritimt utdanningsløp for næringen i denne regionen. I boken «Et kunnskapsbasert Norge» hevder Reve og Sasson (2012) at det er innen den maritime næringen at Norge har sitt fremste komparative fortrinn i en global sammenheng. Fafo-rapporten «Fra Sjø til land» (2012) konkluderer med at praktisk erfaring fra sjøen er av vesentlig betydning innovasjon og sysselsetting for landbasert virksomhet. Bergen er den norske byen med flest sjøfolk og dette har også vært en viktig kilde til rekruttering av kompetanse på land. I næringen er det kompetanse knyttet til drift og operasjon av skip som har gjort aktørene internasjonalt konkurransedyktige. Kombinasjon av praksis og teori er viktig i denne næringen, og entreprenørskap og praktisk erfaring har tidligere vært en vinnerformel for konkurranseevnen. Langsiktige rederier med høye ambisjoner og satsingsvilje, kombinert med sjøfolks erfaring og kunnskap om behov og 20

22 muligheter, i relasjon med verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører, driver frem nye løsninger. Formell kompetanse blir likevel stadig viktigere i maritim næring. Utdanningstilbudet i denne regionen har imidlertid store utviklingsmuligheter. En mer helhetlig og strategisk tilnærming kan i større grad gi kompetansespissing og derved rett kompetanse til rett jobb. Slik kan Bergen settes på kartet som utdanningsby nummer 1 for maritim næring, både nasjonalt og internasjonalt. Følgende utdanningsinstitusjoner i Bergensregionen har potensiale for ytterligere styrking og utvikling av studier og forskning som styrker næringens behov: Norges Handelshøyskole (NHH) Universitetet i Bergen (UiB) Høgskolen i Bergen (HiB) Sjøkrigsskolen Handelshøyskolen BI Bergen Bergen Maritime vgs. og Fagskole. I en undersøkelse utført av Maritimt Forum Bergensregionen (2012) fokuseres det på utdanningsinstitusjonenes manglende kompetansespissing. Resultatene viser at utdanningsinstitusjonene har begrenset kjennskap til hvilken kompetanse næringens ansatte besitter, og har behov for å utvikle. Samtlige institusjoner har relevante utdanningstilbud for rederinæringens landbaserte ledelse/personell, men ingen tilbud er spesielt tilpasset målgruppen. Sjøkrigsskolen er et viktig kompetansemiljø for maritim næring, og har relevant og nyttig kompetanse innen flere områder som simulatortrening, lederutvikling, navigasjon, risikohåndtering osv. Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen har hovedbase i Bergen, og mange i næringen har sin utdannelse fra Sjøforsvaret. Mye av maritim forskning og utvikling skjer internt i bedriftene. Regionen har gode fagmiljøer på maritime operasjoner og sikkerhet. Bergensregionen har med andre ord både bredde og dybde når det gjelder maritim kompetanse og erfaring. Det er manglende maritim kompetansespissing på utdanning og forskning, for dårlig samspill og få felles visjoner mellom aktører. Sivilingeniørstudiet innen maritime fag eksisterer ikke i Bergen, og Maritim 21 (nasjonal maritim forskning- og innovasjonsstrategi) nevnes heller ikke Bergen som et kompetansesenter. 21

23 Som en løsning på manglende maritim utdanning finnes det flere tiltak som kan iverksettes. Et «blått universitet» kan fungere som en storsatsing for et maritimt kompetansesenter, og er et av de viktigste forslagene. Et annet alternativ er å koble dagens utdanningstilbud i Bergen til allerede eksisterende utdanninger på andre utdanningsinstitusjoner i landet. For å kunne realisere dette tiltaket og skape oppmerksomhet rundt dette, er det viktig å øke den politiske bevisstheten og medieoppmerksomheten lokalt og nasjonalt om temaet maritim kompetanse og utdanning. I denne kommunikasjonen er det også viktig å ha gode tiltak for omdømmebygging, samt å vise at næringen tar samfunnsansvar på alvor. Tiltak 1. Bergen kommune skal bidra til utvikling av et koordinert kompetansesenter. - Koordinere utdanningsløp med energinæringene - Klyngebygging og tydelig felles satsing. 2. Bergen kommune skal aktivt arbeide for synliggjøring av regionens maritime kompetanseklynge 3. Bergen kommune skal medvirke til opprettelse at et «Maritimt Fyrtårn» gjennom etablering av en maritim phd.-grad, i samarbeid med NHH, UiB, Sjøkrigsskolen og HiB 4. Bergen kommune skal arbeide for at Bergen sin posisjon som kompetanseklynge for maritim virksomhet i arktiske strøk styrkes og videreutvikles. 5. Bergen kommune skal legge til rette for en felles lokalisering av maritim næring og kompetansemiljøene. 22

Maritim verdiskaping i Bergensregionen

Maritim verdiskaping i Bergensregionen Maritim verdiskaping i Bergensregionen Den industrielle shippinghovedstaden MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2013 Januar 2013 av Christian Svane Mellbye & Erik W Jakobsen Innhold Forord... 2 1. Innledning og sammendrag...

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen

Strategiplan 2009 2024. Bergen og Omland havnevesen Strategiplan 2009 2024 Bergen og Omland havnevesen Forord Ledelsen, havnestyret og havnerådet har tatt initiativet til denne strategiplanen, med tanke på å ta ny sats og bli en moderne virksomhet som møter

Detaljer

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY

STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN 2010-2020 R WAY STRATEGISK HAVNEPLAN FOR STAVANGERREGIONEN STAVA OF NO ER NG POR T 2010-2020 R WAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS Innhold 1. Forord 2. Om havneaktiviteten i Stavangerregionen 3. Transport og logistikk som

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2003-2004)

St.meld. nr. 31 (2003-2004) St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst for norsk skipsfart og de maritime næringer Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne?

Hvordan styrke sjøtransportens. konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Tittel Forfattere Oppdragsgivere Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? Geir Berg (SITMA), Rolf

Detaljer

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge?

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2012 Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge? Isabel Augustinussen og Ida Engseth Baardson Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs»

Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» RAPPORT Evaluering av regjeringens maritime strategi «Stø kurs» MENON-PUBLIKASJON NR. 27/2012 Av Erik W. kobsen, Sveinung Fjose, Christian S. Mellby og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Innledning og konklusjon...

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013

Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet. 22. november 2013 Bergen havn arealplan for godshavn Dokken-Nøstet 22. november 2013 Forord Nasjonal Transportplan har gitt Bergen havn status som utpekt havn. Utpekte havner skal utarbeide en plan som ivaretar krav til

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84

Forord. Innhold. Hege Solbakken Daglig leder Maritimt Forum. forord 3. vedlegg nøkkeltall for maritime næring på fylkes- og kommunenivå 84 Maritim verdiskapingsbok 212 1 Innhold Forord forord 3 1. sammendrag 5 2. maritim næring global og kunnskapsbasert 11 2.1. innledning 11 2.2. næringens verdiskaping 14 2.3. næringens kompetansefundament

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion

Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion MENON-publikasjon nr. 9 Mai 2009 Av Erik W. Jakobsen og Jørgen Bækken MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring

Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring Rapport til Innovasjon Norge Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring MENON-PUBLIKASJON 3/2014 Av Erik W. Jakobsen, Sveinung Fjose, Christian Mellbye, Kristina Wifstad og Magnus Utne Guldbrandsen

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer