Presentasjon. Hamar Kommune, 10.desember Steen & Strøm ASA Dyrvik Arkitekter AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon. Hamar Kommune, 10.desember 2008. Steen & Strøm ASA Dyrvik Arkitekter AS"

Transkript

1 Presentasjon Prosjekt Maxi Storsenter Hamar Kommune, 10.desember 2008 Steen & Strøm ASA Dyrvik Arkitekter AS

2 Maxi storsenter Maxi storsenter eies av Steen og Strøm- kjeden og er i dag en av Hamars største arbeidsgivere. Senteret rommer 69 butikker i tillegg til senterledelse, drift etc. Maxi Storsenter omsetter årlig for nesten 800 millioner kroner.

3 Steen & Strøm ASA 54 kjøpesentre i Norge, Sverige og Danmark Utviklingsportefølje med verdi ca 15 mrd. Investerer 2 3 mrd kr / år i eksisterende og nye kjøpesentre Ca 400 ansatte, butikkomsetning ca. 40 mrd, 175 mill. kunder / år Fokus ; merkevarebygging og stedsutvikling t

4 Forts Steen & Strøm ASA er det eneste rendyrkede kjøpesenterselskap i Norge; en spesialisert virksomhet bygd på spisskompetanse innenfor både eiendomsdrift og detaljhandel. Selskapets suksess hviler på et samspill mellom leietakernes omsetning, senterets profesjonelle drift og utvikling, og utleiers langsiktige investeringsprofil. S l k t f t i id å i t ikl f lt l d d Selskapets forretningside er å eie, utvikle og forvalte ledende kjøpesentre lokalisert i attraktive handelsområder.

5 Miljø og samfunnsansvar

6 Steen & Strøms visjon er at vi skal bli ledende innen miljø og samfunnsansvar (CR) i bransjen. Derfor har vi igangsatt det mest omfattende program for samfunnsansvar i Skandinavisk kjøpesenterbransje.

7 Miljøsertifisering Miljøsertifisering av alle 55 sentre innen 2010 Alle våre sentre i Norge skal være miljøsertifisert innen 2009 Miljödiplomering De danske miljønetværk Miljøvennlige innkjøp Medlemsskap i Svanens innkjøperklubb Miljømerkede og etisk riktige produkter Fremme miljøvennlig produksjon Kreve dokumentasjon på at miljøkrav er oppfylt Benytte svanemerkede produkter og svanemerket trykkeri

8 Miljømessige mål Energibruk Det samlede energiforbruket i konsernet skal reduseres med 20 % innen utgangen av Det samlede energiforbruket i konsernet skal være 20 % lavere enn bransjen forøvrig innen utgangen av Energi og CO2 utslipp Avfall Steen & Strøm skal arbeide systematisk for å holde egne CO2 - utslipp på et så lavt nivå som mulig. Steen & Strøm skal på sikt bestrebe å bli en mer klimanøytral virksomhet. Minst 75 % av konsernets avfallsmengder skal kildesorteres. Transport og klima Steen & Strøm skal ha god oversikt over transport t til å fra sine sentre og hvilken betydning det har for miljøet. SST skal arbeide systematisk for å bidra til at miljøkonsekvensene ved transporten blir så liten som mulig. Innkjøp Estetikk Sosiale mål Steen & Strøm skal etterspørre miljøvennlige varer og tjenester, samarbeide med bedrifter som er gode på miljø og kreve dokumentasjon på at miljøkrav er oppfylt. Steen & Strøm skal bedre sin estetiske standard både ved eksisterende sentre og i nye utviklingsprosjekter. Sikkerhet Kriminalitet og terror Korrupsjon Arbeidsmiljø og HMS Sosialt engasjement Det skal være trygt for publikum å besøke sentrene til Steen & Strøm. Steen & Strøm skal arbeide målrettet t med å sikre brannvern og etterlevere lover og forskrifter Steen & Strøm skal i samarbeid med lokale politimyndigheter bekjempe alle former for kriminalitet ved sentrene slik at det er trygt for publikum å oppholde seg der. Det skal ikke forekomme tilfeller av økonomisk kriminalitet og korrupsjon innen Steen & Strøm. Steen & Strøm har som mål å være blant de fremste innen helse, miljø og sikkerhet. Vi skal arbeide systematisk med å forebygge uønskede forhold og hendelser, både på det menneskelige og det materielle plan. Steen & Strøm skal være en sosialt engasjert bedrift med hjerte for både små og store saker, lokalt så vel som globalt. Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalmiljøene og åpne våre sentre som arena for å bringe kunst og kultur ut til publikum. Økonomiske mål Etikk Personlig atferd Verdier Lokalt næringsliv Vi følger strenge etiske retningslinjer som er forankret i hele organisasjonen. Basis for vår forretningsdrift gjelder klare regler for personlig atferd, en inkluderende arbeidskultur, høy integritet og respekt for lover og regler. Vi skaper verdier for vår eiere, men også for ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Vi styrker lokalt næringsliv hos våre samarbeidspartnere og leietakere, sysselsetter lokalt, bidrar til de ansattes velferd og bidrar til verdiskapning i samfunnet gjennom skatter, avgifter og tilskudd

9 Avfallshåndtering Avfallsmengde: t / år Minst 75 % skal kildesorteres Transport Mer miljøvennlig vare- og persontransport Samarbeider med myndigheter Samarbeider med myndigheter > miljøvennlige trafikkløsninger > bedre kollektivtilbud > hyppigere avganger til/fra senteret Sykkelparkering P-plass for el-biler Interne tiltak > web-, video og telefonkonferanser > samordne transport og foretrekke offentlige transportmidler

10 Miljømål Maxi storsenter skal være miljøsertifisert innen utgangen av 2009 Senteret skal etter utvidelsen ha et reelt energiforbruk 20% lavere enn kravene angitt i TEK 2007 Senteret skal knyttes til fjernvarmenettet. Det skal undersøkes mulighetene for å selge evt overskuddsenergi tilbake til nettet. Det skal legges til rette for myke trafikanter og økt kollektivbruk. Blant annet ved et styrket gang- og sykkelveinett og gode holdeplasser. Etablere et bydelssenter med aktivitet utover kjøpesenterets åpningstid.

11 Maxi storsenter er sentralt beliggende blant boligområdene i Hamar vest.

12 Prosjektet skal bidra til en positiv utvikling av Stormyra-området.

13 Forsterke Maxi storsenters rolle som en møteplass og sosial aktør i nærmiljøet. Skape gode møteplasser.

14 Maxi og Stormyra-området fungerer som et avlastningssentrum for Hamar. Arealene sør for Aslak Bolts gate ligger innenfor etableringsgrensen for kjøpesentre.

15 Området har gode veiforbindelser og leder trafikk utenom Hamar sentrum.

16 God kollektivdekning. kti k i Senteret skal tilrettelegges for økt kollektivbruk. Holdeplassen skal flyttes nærmere senterets hovedinngang og skal være et trivelig ventested.

17 Utearealene skal være av høy kvalitet og ha et grønt preg. Grøntdraget langs Aslak Bolts gate skal forsterkes.

18 Situasjonen skal tilpasses planlagte og eksisterende gang- og sykkelveier.

19 Ulike trafikantgrupper skal i størst mulig grad ha planfrie krysninger. Myke trafikanter skal prioriteres fremfor bilister.

20

21

22 Situasjonsplan - området

23 Maxi storsenter - Situasjonsplan

24 Maxi storsenter Gode utvendige møteplasser

25 Maxi storsenter - Volum og omgivelser Volumet brytes ned slik at det bedre harmoniserer med omkringliggende småhusbebyggelse.

26 Maxi storsenter - Myke trafikanter og kollektivtransport skal prioriteres

27 Maxi storsenter - Områdeutvikling Senterutvidelsen skal fungere som en katalysator for utvikling av hele nærområdet.

28

29 Prosjektets innhold- og funksjoner

30 Maxi storsenter - Plan 1.etasje

31 Maxi storsenter - Innganger Senterets hovedinnganger er plassert i hver sin ende av senteret fra henholdsvis Markedsplassen (øst) og fra Øvre torg (vest). Inngangene knyttes sammen av en innvendig handlegate over 2 plan. Flerbrukshallen får egen adkomst fra Markedsplassen.

32 Maxi storsenter - Markedshallen Markedshallen skal være senterets hjerte. Hallen strekker seg over 3 etasjer hvor rullebånd frakter publikum fra parkeringsarealer til senteret. Hallen skal i tillegg til handel kunne romme forskjellige kulturarrangementer.

33 Maxi storsenter Spa og velværeavdeling Det undersøkes muligheter for å etablere et velværesenter / minispa i tilknytning til Markedshallen og flerbrukshallen.

34 Maxi storsenter - Flerbrukshall I tilknytning til senteret skal det integreres en flerbrukshall. Hallen skal kunne benyttes uavhengig av senterets åpningstider. Parkeringsarealer i sambruk med Maxi.

35 Maxi storsenter - Flerbrukshallen 1.etasje Inntil 2 treningsbaner med muligheter for utvidelse Publikumskapasitet ca.2180 plasser Kan fungere uavhengig av senterets åpningstid Felles parkeringsanlegg med senteret F ll dk t d Felles adkomst med helsestudio

36 Maxi storsenter - Flerbrukshallen 2.etasje Hallen tilknyttet helsestudio Teleskoptribuner trekkes ut over treningsbaner ved stort publikumsantall Muligheter for samdrift med Storhamar VGS, idrettsklubber Utleiemuligheter K f f Kan fungere som arena for kulturarrangement

37 Maxi storsenter - Plan 2.etasje

38 Maxi storsenter - Innganger

39 Maxi storsenter - Treningsstudio Treningsstudio på ca.2.000m2 fordelt på å2 plan legges inntil tilflerbrukshallen. ll Treningsstudio skal kunne benyttes uavhengig av senterets åpningstid.

40 Maxi storsenter - Rampe til takparkering

41 Maxi storsenter - Plan 3.etasje

42 Maxi storsenter - Kontorer/ servicefunksjoner Arealene er tiltenkt ulike funksjoner som f.eks kontorer, legesenter, tannlege, NAV-kontor. Lokalene vil få egen adkomst tilknyttet takparkering i tillegg til adkomst fra markedshallen.

43 Maxi storsenter - Plan 0.etasje

44 Maxi storsenter - Parkeringskjeller Parkeringsplasser i kjeller skal fungere i sambruk med flerbrukshallen.

45 Maxi storsenter - Markedshallen

46 Infrastruktur- og fremdrift

47

48 Maxi storsenter - Kjøremønster

49 Maxi storsenter - Parkering på tak og under terreng

50 Maxi storsenter Bussholdeplasser og publikumsadkomst

51 Maxi storsenter - Byggetrinn 1, Handelsarealer mot nordvest

52 Maxi storsenter - Byggetrinn 2, Kjørerampe til tak og takparkering

53 Maxi storsenter - Byggetrinn 3, Parkeringskjeller og utearealer

54 Maxi storsenter - Byggetrinn 4, Markedshallen og kontorarealer i 3.etasje

55 Maxi storsenter - Byggetrinn 5, Flerbrukshallen

56 Maxi storsenter - Byggetrinn 6, Tilknytning til og utvikling av Stormyra

57 Planstatus - Arealsammendrag

58 Maxi storsenter - Arealsammendrag MAXI STORSENTER Revisjon: B Arealsammendrag Dato: EKSISTERENDE SENTER Eks.p kjeller Eks.handel Eks.felles Eks.kontor Eks.diverse (1) Total etasje Rives (2) Brutto/netto (3) 0.Etasje Etasje ,19 2.Etasje ,20 3.Etasje Eks.forretningsareal NYBYGG P kjeller/ tak(4) Handel Felles Kontor (5) Flerbrukshall Treningssenter Foaje (6) Total etasje Brutto/netto (3) 0.Etasje Etasje ,34 2.Etasje ,42 3.Etasje Nytt forretningsareal UTOMHUS Kjørearealer Plasser Grøntareal Bro Lager, varemottak, rømningsveier, med mer 2 Deler av eksisterende senter som rives i forbindelse med nytt prosjekt 3 Brutto / nettofaktor for handelsarealer. (Handel+felles)/handel 4Arealer for ramper mer medtatt i arealene. Se for øvrig notat vedrørende parkeringsalternativer. 5Kontorer i 2.etasje er utvidelse av administrasjon og møterom/ auditorier 6Foaje foran håndballhall og helsesenter DYRVIK ARKITEKTER AS

59 Tiltakshaver: Steen og Strøm Eiendomsutvikling AS - Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS - 3D-visualiseringer: MiR visuals As og Dyrvik Arkitekter AS Ingen illustrasjoner fra presentasjonen skal benyttes uten tiltakshavers samtykke.

innhold Satser på kunst Den estetiske standarden bedres gjennom ny og spennende arkitektur og ved å bringe kunst og kultur ut til publikum.

innhold Satser på kunst Den estetiske standarden bedres gjennom ny og spennende arkitektur og ved å bringe kunst og kultur ut til publikum. Miljø- Miljø- og samfunnsansvar og samfunnsansvar i Steen og Strøm 08/09 innhold 34 Satser på kunst Den estetiske standarden bedres gjennom ny og spennende arkitektur og ved å bringe kunst og kultur ut

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Miljøprogrammet Godt Valg

Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2011/2012 1 Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg Steen & Strøms miljøengasjement vokser stadig. I fremtiden vil miljøriktige

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 5. Skandinavias ledende kjøpesenterselskap

Å R S R A P P O R T 2 0 0 5. Skandinavias ledende kjøpesenterselskap Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 Skandinavias ledende kjøpesenterselskap om årsrapport virksomheten 200 3 ÅRSRAPPORT FOR 2005 STEEN & STRØM ASA 2005 har vært et godt år for Steen & Strøm ASA. Lave renter har

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK:

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utvalg for byutvikling 15.10.08 sak 110/08 vedlegg 4 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utgave: 1 Dato: 2008-09-10 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde,

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

PÅ JAKT ETTER DE BESTE BUTIKKLOKALENE I LANDET?

PÅ JAKT ETTER DE BESTE BUTIKKLOKALENE I LANDET? PÅ JAKT ETTER DE BESTE BUTIKKLOKALENE I LANDET? - Vi skaper livlig handel JAKTEN STOPPER VED ET SEKTOR-SENTER Administrerende direktør i Sektor Gruppen Eirik Thrygg ønsker i 2014 hele 75 millioner kunder

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system

3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system 3 Hovedtall 4 Adm. direktør Sektor EiendomsPartner AS 6 Adm. direktør Sektor EiendomsUtvikling AS 8 Kompetanse satt i system PROSJEKTER 10 Nedre Elvehavn 12 Sjøfront Utvikling 14 Leietaker: Varner-gruppen

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN I 2014

OLAV THON GRUPPEN I 2014 ÅRSRAPPORT 2014 OLAV THON GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 02 Olav Thon Gruppen i 2014 03 Nøkkeltall 04 Dette er Olav Thon Gruppen 08 Thon Eiendom 22 Thon Hotels 25 Øvrige virksomheter 26 Finansielle forhold

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer