E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner"

Transkript

1 E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:

2 1

3 FORORD Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram for E16 Nybakk Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner. Planprogrammet er utarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning. Statens vegvesen, ved E16-prosjektet er prosjekteier, og har ansvaret for planlegging og bygging av ny E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Strekningen fra Kløfta til Nybakk er ferdig utbygd, mens parsellen Slomarka Kongsvinger er under bygging. Bakgrunn for utbygging av E16 er at dagens veg har lav vegstandard i forhold til vegens funksjon som hovedveg. Det er et mål å øke trafikksikkerheten, bedre framkommeligheten og bedre forholdene for beboerne langs vegen. Formålet med dette planprogrammet er å fastsette rammer for planarbeidet. Planprogrammet skal redegjøre for problemstillinger planarbeidet skal omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Planprogrammet skal vise innenfor hvilket område det skal vurderes alternative vegtraseer, og hvilke utredninger som ansees nødvendige for å få et godt beslutningsgrunnlag. Videre skal planprogrammet beskrive opplegg for medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet er utarbeidet av COWI AS på oppdrag for Statens vegvesen Region øst i samarbeid med berørte kommuner. Planprogrammet sendes på høring til berørte grunneiere, naboer/gjenboere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det formelt om oppstart av planarbeidene for den aktuelle strekningen. Planprogrammet skal behandles politisk i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner og fastsettes av kommunene. Reguleringsplan med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Planprogrammet er tilgjengelig på Statens vegvesen nettside og kommunenes nettsider. Tidspunkt for åpne møter og frist for å sende inn merknader vil bli annonsert i varslingsbrev og lokalavisene. Uttalelser til planprogrammet og innspill til planarbeidene sendes skriftlig til: Statens vegvesen Region øst Postboks 0101 Skurva 2605 Lillehammer Eventuelt på e-post til: Alle merknader og innspill merkes: Innspill E16 Nybakk Slomarka, Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til: Fram til : Helene Kjeldsen tlf: e-post: Fra : Geir Pedersen tlf: e-post: 2

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Målsetting for ny E Tiltaket Historikk Formålet med planprogrammet Prosess og medvirkning Planprosess Organisering av planarbeidet Offentlig informasjon og medvirkning Framdrift Gjeldende rammer og premisser Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer (RPR) Stortingsmeldinger Aktuelt lovverk NTP Regionale planer Gjeldende overordnede planer og reguleringsplaner Andre føringer Dagens situasjon Vegstandard Arealbruk Trafikk Geologi og grunnforhold Landskap og bebyggelse Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Naturressurser Forurensning Skred og flom Planområdet Innledning Bakgrunn for avgrensning av planområde Avgrensning av planområdet ved varsling av planoppstart

5 6 Utredningsprogram for konsekvensutredningen Innledning Beskrivelse av tiltaket Samfunnsøkonomisk analyse Andre forhold Anbefaling

6 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn E16 erstatter tidligere rv. 2 mellom Kløfta og Kongsvinger og rv. 200 mellom Kongsvinger og riksgrensen til Sverige. E16 gjennom Norge går nå fra Bergen i vest til svenskegrensen øst for Kongsvinger i øst. Vegen skal utvikles til å bli en viktig forbindelse mot Sverige. Regionalt er E16 den viktigste forbindelsen fra Solør/Glåmdalen til Oslo/Akershus. Figur 1 Oversiktskart (ikke oppdatert for nytt vegnummer) Stortinget har gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 skal utvides til en firefelts veg på strekningen Kløfta Kongsvinger. Dette vil bedre trafikkavviklingen for lokaltrafikken og for gjennomgangstrafikken mellom Norge og Sverige. Deler av strekningen er ferdig utbygd, mens deler er under utbygging. Strekningen Kløfta Nybakk i Ullensaker kommune er 10,4 km lang og ble bygget i perioden august 2004 til oktober Strekningen Slomarka Kongsvinger i Sør-Odal og Kongsvinger kommuner er 16,7 km lang og er under bygging. Planlagt ferdigstillelse er høsten Statens vegvesen planlegger nå ny veg på den gjenstående strekningen mellom Nybakk og Slomarka. Hele strekningen er ca. 32 km lang, og går gjennom tre kommuner (Ullensaker, Nes og Sør-Odal) og to fylker (Akershus og Hedmark). 1.2 Målsetting for ny E16 De viktigste målene med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten bedre framkommeligheten og vegens transportfunksjon bedre miljøet for de som i dag bor langs vegen og i nærområdet Den planlagte utbyggingen til fire felt forventes å gi meget god effekt med hensyn til disse målene. 5

7 1.3 Tiltaket Tiltaket omfatter ny E16 mellom Nybakk i Ullensaker kommune og Slomarka i Sør-Odal kommune. Tiltaket omfatter ny E16 med tilhørende kryss og tilførselsveger eventuelle tiltak på parallell lokalveg, inkl. nedklassifisering av dagens veg lokalvegnett gang- og sykkelvegnett støytiltak rasteplass døgnhvileplass for langtransport mulig teknisk kontrollstasjon tilrettelegging for kollektivtrafikk og innfartsparkering i kryssområder Vegen planlegges etter vegklasse S5 i Statens vegvesens håndbok 017, med vegbredde 16,5 meter med fysisk midtdeler og toplanskryss. Denne vegklassen er dimensjonert for fartsgrense 90 km/t. 1.4 Historikk Planleggingen av E16 (tidligere riksveg 2) startet tidlig på 1990-tallet med utredning av alternativer for tofelts veg, basert på de vegnormalene som gjaldt da. Konsekvensutredning for rv. 2 Kløfta Kongsvinger omhandlet derfor tofelts veg i tre hovedalternativer. Konsekvensutredningen ble godkjent av Vegdirektoratet i to omganger, i 1999 og i I etterkant av godkjent konsekvensutredning ble det utarbeidet kommunedelplaner for rv. 2 i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner. Det foreligger kommunedelplanvedtak for ny tofelts rv. 2 i Ullensaker og Nes i Akershus fylke. I Sør-Odal kommune ble forslag til kommunedelplan utarbeidet med tre hovedalternativer; kalt sør, midt og nord. Kommunestyret vedtok i møte 28. november 2002 å legge hovedalternativ sør til grunn for den videre planleggingen. Vedtaket kom etter en rådgivende folkeavstemning. Statens vegvesen hadde innsigelse til valget av alternativ sør. Saken ble sendt Miljøverndepartementet til avgjørelse, og innsigelsen ble tatt til følge. Departementet bestemte at nordre traséalternativ skal legges til grunn for videre planlegging. Etter en oppklaringsrunde med Miljøverndepartementet tok så kommunestyret i Sør-Odal i februar 2004 til etterretning at den videre planlegging av rv. 2 skal foregå med nordre korridor som grunnlag. Utarbeidelsen av reguleringsplanene er basert på de ovennevnte avklaringer. I tiden etter at kommunedelplanene er behandlet og beslutning om korridor ble tatt, er det utarbeidet nye vegnormaler for utforming av stamveger. Det ble da avgjort at bygging av ny rv. 2 mellom Kløfta og Kongsvinger skal skje som firefelts veg. Med bakgrunn i dette ble Melding om konsekvensutredning med utredningsprogram for bygging av rv. 2 som firefelts veg, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn våren På grunn av at sentrale høringsinstanser hadde innvendinger til forslaget til utredningsprogram, ble forslaget forelagt Miljøverndepartementet. Departementet konkluderte med at det måtte utarbeides en 6

8 konsekvensutredning som omfattet hele strekningen fra Nybakk til Kongsvinger, og som skulle behandles sammen med reguleringsplanen for Slomarka Kongsvinger. Endelige planprogram for den videre planleggingen av rv. 2 ble fastsatt av Vegdirektoratet mars Konsekvensutredning for rv. 2 Nybakk Kongsvinger, ble vedtatt høsten I desember 2008 ble reguleringsplan for rv. 2 Slomarka Kongsvinger vedtatt i Sør-Odal og Kongsvinger kommuner. 1.5 Formålet med planprogrammet I følge forskrift om konsekvensutredninger av 26.juni 2009 utløses krav om utarbeidelse av konsekvensutredning for denne type vegtiltak. Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir ivaretatt. Tiltaket, gjennom sitt omfang, er et såkalt vedlegg I-tiltak etter forskrift om konsekvensutredning («motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk»). Som beskrevet over er det tidligere utarbeidet to konsekvensutredninger for tiltaket, henholdsvis i 2000 og i Den første omhandlet trasevalg og den andre standardvalg. Siden 2007 har det skjedd endringer i lovverket som har relevans for planleggingen av ny E16. På bakgrunn av dette er det nødvendig å utarbeide en ny konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeidene. Krav om konsekvensutredning innebærer at det må utarbeides og vedtas et planprogram som skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. Hensikten med planprogrammet er å klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i konsekvensutredningen. Temaene som utredes skal være beslutningsrelevante. Planprogrammet er et verktøy for å avklare viktige problemstillinger og for å styrke tidlig medvirkning i planarbeidet. Konkret dreier medvirkningen i denne fasen seg om å åpne for innspill i forhold til trasevalg innenfor varslet planavgrensning, tema som skal inngå i konsekvensutredningen og innspill av betydning for det konkrete planarbeidet for valgt løsning slik at det sikres et best mulig resultat. Når programmet er fastsatt av kommunene er det styrende for videre planlegging. Tiltakshaver kan ikke pålegges ytterligere utredningskrav dersom kravene i planprogrammet er oppfylt. Statens vegvesen er tiltakshaver. I følge Plan- og bygningslovens 3-7 kan statlig eller regional planmyndighet overta deler av planforberedelse som ellers utføres av kommunene. Det betyr i denne sammenheng at planprogrammet legges ut på høring og offentlig ettersyn av vegvesenet, og høringsuttalelsene bearbeides/innarbeides før planprogrammet fastsettes av kommunene. Det samme gjelder for utlegging av forslag til reguleringsplaner med konsekvensutredning. 7

9 2 PROSESS OG MEDVIRKNING 2.1 Planprosess Innledning Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste delprosessene og milepælene i det forestående planog utredningsarbeidet. Arbeidet er inndelt i en egen fase for behandling av planprogram og siling, én fase for reguleringsplanen og konsekvensutredningen og en fase for det videre planarbeidet Planprogram og siling Planprogrammet sendes på høring til berørte grunneiere, naboer/gjenboere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Samtidig varsles oppstart av arbeider med detaljregulering. I perioden med høring og offentlig ettersyn inviteres det til å komme med merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet. Dette gjelder både i forhold til endelig valg av linje innenfor varslet planavgrensning og konkrete forhold man ønsker hensyntatt i planarbeidene. Alle innkomne merknader omtales og det gis en omtale av hvordan merknaden hensyntas, eventuelt hvorfor merknaden ikke tas til følge. Samtidig vil Statens vegvesen arbeide videre med å detaljere alternative veglinjer og vurdere disse i en silingsprosess. Silingen skal basere seg på eksisterende kunnskap og en videre kartlegging av situasjonen innen enkelte tema der det er relevant, en tilstrekkelig detaljering av veglinjene og innkomne merknader og innspill. Silingen skal oppsummeres i en egen silingsrapport. Rapporten skal ha en anbefaling, med en tydelig begrunnelse, av veglinje. Silingsrapporten vil bli diskutert med Fylkesmennene, Fylkeskommunene og de berørte kommunene i forkant av behandlingen av planprogrammet. På bakgrunn av innspill og merknader samt anbefalingen i silingsrapporten, utarbeider Statens vegvesen et endelig planprogram som oversendes de berørte kommunene. Planprogrammet vil da vise hvilken veglinje Statens vegvesen vil jobbe videre med. Endelig planprogram behandles politisk og fastsettes i de enkelte kommunene Reguleringsplan og konsekvensutredning Det utarbeides reguleringsplaner med konsekvensutredning for de tre kommunene etter de krav som er stilt i planprogrammet. Planen skal inneholde fastsetting av vegtrasé, avklaring av vegstandard og detaljer om plassering og utforming av veganlegget. Reguleringsplaner med konsekvensutredning sendes på høring til berørte grunneiere, naboer/gjenboere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker av Statens vegvesen. Innkomne merknader oppsummeres og eventuelle endringer innarbeides i planforslaget. Statens vegvesen kommenterer skriftlig i hvilken grad merknadene har fått betydning for planforslaget. 8

10 Statens vegvesen oversender planforslagene og merknader til de enkelte kommunene til formell behandling og vedtak. Planene vedtas i de tre kommunene og gir rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv, anlegg og drift av vegen. Varsling Forslag til planprogram Høring og off. ettersyn Merknader og innspill mottas av SVV Videre detaljering av veglinjer Merknader og innspill vurderes og kommenteres Foreløpig vurdering av konsekvenser Silingsrapport utarbeides Planprogram revideres på bakgrunn av merknader og innspill samt silingsrapport Endelig planprogram fra SVV til kommunene. Kommunal behandling Kommunalt vedtak av planprogram og trasé til regulering Figur 2 Planprosessen 9

11 2.1.4 Videre arbeid Finansieringen av vegprosjektet fremmes som en egen stortingsproposisjon; alternativt legges prosjektet inn i Nasjonal transportplan ved rullering av denne. Før bygging av ny veg utarbeides byggeplan, som omfatter detaljerte tegninger og beskrivelse av ny veg. På bakgrunn av byggeplanen inngås det kontrakter med entreprenører, vegen bygges og ferdigstilles. 2.2 Organisering av planarbeidet Statens vegvesen som tiltakshaver vil være ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen etter at planprogrammet er vedtatt. Planarbeidet skal gjøres i nært samarbeid med de berørte kommunene, samt aktuelle overordnete myndigheter og andre fagmyndigheter. Prosjektet går over tre kommuner og to fylker. Prosjektet er organisert som følger: Interne ressurser Prosjektets styringslinje Eksterne ressurser Strategimøte Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Forum for E16 Prosjektavdeling Øst Intern samarbeidsgruppe for E 16 Prosjektleder E16 Ekstern samarbeidsgruppe for E 16 Prosjektgruppe reguleringsplan Nybakk Slomarka Utvidet prosjektgruppe Figur 3 Organisering av prosjektet 10

12 2.3 Offentlig informasjon og medvirkning Statens vegvesen har som mål å gi god informasjon slik at alle som ønsker det får innsikt i planprosessen, foreslåtte planløsninger og konsekvensene av disse. Det vil i høringsperioden for planprogrammet bli arrangert åpne informasjonsmøter med informasjon om planprogrammet og den videre prosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet åpnes det for innspill til planarbeidet. I det videre planarbeidet legges det opp til dialog med overordnede myndigheter og aktiv medvirkning fra allmennheten og berørte/naboer og andre interessegrupper. Dette vil blant annet skje gjennom samarbeidsmøter med berørte kommuner og overordnet myndighet særmøter med ulike interessegrupper, møter med enkeltpersoner behov for "åpne kontordager", hvor prosjektet svarer på spørsmål, vurderes underveis i planarbeidet behov for workshops/andre arbeidsmøter vurderes underveis i planarbeidet åpne informasjonsmøter i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planen nyhetsbrev Åpne møter vil bli annonsert i lokalavisene og på kommunenes og Statens vegvesens hjemmesider. Informasjon om prosjektet og offentlige dokumenter vil være tilgjengelige på prosjektets hjemmeside. Her vil det også legges ut nyhetsbrev med oppdaterte nyheter om hele E16-prosjektet. Statens vegvesen er ansvarlig for informasjonsarbeidet under utarbeidelsen av planforslagene. I forbindelse med den politiske behandlingen av planen er Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner ansvarlig for informasjonsarbeidet. 2.4 Framdrift Med utgangspunkt i planprosessen som er skissert, legges følgende framdrift til grunn. Innspill og hendelser en i dag ikke har oversikt over kan påvirke framdriften: Aktivitet Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsling av start planarbeid Periode februar april 2013 Åpne informasjonsmøter mars 2013 Behandling av innkomne merknader og utarbeidelse av silingsrapport vår/sommer 2013 Fastsettelse av planprogram høst 2013 Forslag til reguleringsplaner med konsekvensutredning legges ut på høring og offentlig ettersyn høst 2014 Forventet vedtak av reguleringsplanene vår

13 3 GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 3.1 Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer (RPR) RPR for samordnet areal- og transportplanlegging Retningslinjene tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å oppnå en effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Transportbehovet skal begrenses. En skal legge vekt på kollektivtrafikk, gode forhold for syklister og fotgjengere og universell tilrettelegging. Hensynet til effektiv transport skal veies opp mot vern av jordbruks- og naturområder. En bør unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder og kulturlandskap, sjø- og vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle kulturminner og kulturmiljø. Miljø- og helserisiko ved transport av farlig gods skal tillegges vekt ved planlegging av transportårer og arealbruk langs transportåren RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Retningslinjene skal ivareta at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde og som er i bruk som eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning RPR for universell utforming Formålet med retningslinjene er gjennom planprosessene å styrke interessene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene skal legges til grunn ved planlegging og forvaltning etter planog bygningsloven. Statens vegvesen har utgitt en egen håndbok rundt temaet (Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater). 3.2 Stortingsmeldinger En lang rekke stortingsmeldinger er relevante for dette arbeidet. St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand har bl.a. et eget kapittel om bærekraftig areal- og transportpolitikk. St.meld. nr. 29 ( ) Regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere overordnet planlegging for å få en bedre forvaltning av naturressursene. Det pekes på at Norge har en lav befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealet er dyrket mark. Mesteparten av våre utbygde områder ligger rundt dyrkbar mark, og det er konflikt mellom utbygging og jordvern. Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative strategier kan gi bedre kvalitet og effektivitet i planprosessene og bedre grunnlag for politiske avveininger og vedtak. Følgende politiske premisser skal tillegges større vekt i planleggingen hensynet til biologisk mangfold hensynet til utbyggingspolitikk og transportsystem hensynet til jordvern 12

14 hensynet til estetikk og landskapsbilde hensynet til funksjonshemmede 3.3 Aktuelt lovverk Flere lover er relevante for planlegging, bygging og drifting av veger. De viktigste er: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Kulturminneloven Vannressursloven, inkludert Vannforskriften Naturmangfoldloven Viltloven Jordloven Skogloven Vegloven 3.4 Nasjonal Transportplan Stortinget har gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 (tidligere riksveg 2) skal utvides til en firefelts veg på strekningen Kløfta Kongsvinger. Dette vil bedre trafikkavviklingen for lokaltrafikken og for gjennomgangstrafikken mellom Norge og Sverige. I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan står følgende: Dersom rammen økes med 20 % prioriteres statlige midler til utbyggingen av strekningen Herbergåsen Nybakk i Akershus i siste seksårsperiode. Dersom rammen økes med 45 % vil denne parsellen framskyndes samtidig som det foreslås statlige midler til E16 strekningen Slomarka Herbergåsen i Hedmark og Akershus. 3.5 Regionale planer Fylkesplanen for Hedmark ( ) har en målsetting om å utbedre rv. 2 (nå E16) til fullverdig 4- felts motorveg på hele strekningen Kløfta Kongsvinger. 3.6 Gjeldende overordnede planer og reguleringsplaner I dette kapittelet gis det en oversikt over de mest sentrale overordnede planene i berørte kommuner, samt en oversikt over gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet Kommuneplanens arealdel for Ullensaker kommune I kommuneplanens arealdel for Ullensaker kommune for perioden vises den aktuelle planstrekningen som LNF-område med 150 meter bred miljøsone/byggeforbudssone langs E16 og med eksisterende vegnett inntegnet. Alternative, nye vegtraseer ligger ikke inne i planen. 13

15 Figur 4 Utsnitt av plankart for kommuneplanens arealdel for Ullensaker kommune, som viser 150 meter miljøsone rundt E Kommuneplanens arealdel for Nes kommune I kommuneplanens arealdel for Nes kommune for perioden vises ny E16 i dagens trasé fra kommunegrensen med Ullensaker og fram til Neskollen, før traseen bryter av mot nord-vest i ny trasé på nordsiden av dagens E16 hele vegen fram til kommunegrensen med Sør-Odal kommune. I plankartet er traseen vist med en byggegrense på 150 meter på begge sider. Figur 5 Utsnitt av plankart for kommuneplanens arealdel for Nes kommune, som viser framtidig trasé for E16 Traseen ligger i hovedsak i LNF-områder, hvor deler av disse er identifisert å ha viktige naturvern-, frilufts- og/eller viltinteresser. Planbestemmelsene knytter et byggeforbud for tiltak innenfor 150- meterssonen uten reguleringsplan. Videre gis det i planbestemmelsene et generelt byggeforbud mot tiltak innenfor 100-meterssonen til vassdrag. 14

16 3.6.3 Kommuneplanens arealdel for Sør-Odal kommune I kommuneplanens arealdel for Sør-Odal kommune for perioden (gjeldende) vises ny E16 (angitt som rv. 2 i dokumentet) i dagens trasé fram til Skarnes, hvor det foreslås en ny trasé i utkanten av tettstedsbebyggelsen mot vest og nord, og så videre i dagens trasé mot kommunegrensen mot Kongsvinger kommune. Figur 6 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Skarnes sentrum Kommuneplanens arealdel for Sør-Odal kommune er relativt gammel og gir få og generelle bestemmelser om arealbruk. Det finnes ingen beskrivelser eller bestemmelser som gjelder E16 spesielt. De deler av kommunen som ligger utenfor tettbebyggelse er i hovedsak markert som LNFområder. Nord for E16 er det vist enkelte byggeområder for fritidsbebyggelse. Det pågår arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel i Sør-Odal Kommunedelplan for rv. 2 Nybakk Hedmark grense (i Ullensaker og Nes kommuner) Kommunedelplan for rv. 2 Nybakk Hedmark grense ble vedtatt i Nes kommune I Nes kommune er planen vedtatt med alternativ nord som korridor og N1 som foreløpig anbefalt veglinje på strekningen Rød Herbergåsen og N2 videre til Hedmark grense. I saken påpekes det at vedtatt korridor ikke representerer en eksakt linjeføring, men kan bli sideforskjøvet mange titalls meter til begge sider i forhold til vedtatt korridor. Planen viser ny trasé for rv. 2 gjennom Ullensaker og Nes kommuner. Vegen er planlagt som to felts veg, motorveg klasse B med planskilte kryss. Det er kryss ved Nybakk, Rød, fv. 177 nordøst for Vormsund og fv. 482 ved Herbergåsen. Vegen går langs dagens riksveg fra Nybakk til Rød. Videre østover går den i sin helhet i ny trasé nord for dagens rv. 2 fram til Hedmark grense. Traseen går over 15

17 dyrka mark og gjennom skogsområder og ligger i god avstand til tettstedene Vormsund og Oppakermoen. Vegen krysser Vorma, Uåa og Dyståa i bru. Det er ikke fattet vedtak for kommunedelplan for rv. 2 i Ullensaker kommune. Trase for ny rv. 2 inngår i kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for rv. 2 i Sør-Odal kommune I forbindelse med behandling av kommunedelplan for rv. 2 i Sør-Odal, konkluderte Miljøverndepartementet i oktober 2003 med følgende: "Miljøverndepartementet går inn for at ny rv. 2 bygges etter nordre traséalternativ". Kommunestyret i Sør-Odal tok dette til etterretning og vedtok i februar 2004 at den videre planlegging av rv. 2 skal foregå med nordre korridor som grunnlag. Forslag til kommunedelplan viser trasé for rv. 2 gjennom Sør-Odal kommune. Vegen ble planlagt som to-felts veg, motorveg klasse B med planskilte kryss, med unntak av ved Korsmo, der det ble planlagt rundkjøring. Vegen ligger nord for dagens E16 på hele strekningen. Traseen går over dyrka mark, gjennom mindre skogsområder og berører Stormyra vest for Skarnes. Forbi Skarnes ligger traséen vest for eksisterende bebyggelse og krysser rv. 24 ved idrettsplassen. Vegen krysser Oppstadåa i bru Konsekvensutredning for firefelts rv. 2 Konsekvensutredning av alternative vegstandarder for rv. 2 Nybakk Kongsvinger, ble vedtatt høsten I konsekvensutredningen ble 3 ulike vegbredder utredet, henholdsvis 12,5 m, 16,5m og 20m. Utredningen viser at det i stor grad er vegtiltaket i seg selv som utløser de viktigste konsekvensene når det gjelder miljø, naturressurser og samfunn. De ulike vegbreddene gir i beste fall marginale endringer i konsekvenser. I sin oversendelse til kommunal behandling anbefalte Statens vegvesen at ny rv. 2 mellom Nybakk og Kongsvinger bygges som firefeltsveg med bredde 16,5 m med planskilte kryss Berørte reguleringsplaner i Ullensaker kommune Rv. 2 Nybakk Borgen, vedtatt 28. august 2006 (plan-id 261), som berører gnr./bnr. 207/18, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Rv. 2 Kløfta Nybakk - Bomstasjonsområdet ved Nybakk, vedtatt 29. oktober 2007 (plan-id 275), som berører gnr./bnr. 207/18, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. For detaljer vedrørende berørte reguleringsplaner, inkludert plankart og planbestemmelser, vises det til Ullensakers kommunes kartportal på internett, som finnes på https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/bolig-og-eiendom/geodata1/kart/ Berørte reguleringsplaner i Nes kommune Rv. 2 ved Rød, bussterminal, vedtatt 25. mai 1996 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 237/3, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Rundkjøring Rød, og gang og sykkelveg mellom Mogård og Fuglefjellvegen, vedtatt 19. oktober 2010 (plan-id ), som berører 237/3, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Neskollen, vedtatt 18. mai 1999 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 79/273, m. fl. og regulerer offentlig friområde, mm. 16

18 Sentrumsområdet, SO, Neskollen, vedtatt 9. september 1999 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 79/273, m.fl. og regulerer offentlig friområde, mm. Campingplass Hovind, vedtatt 30. august 1994 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 90/1, m. fl. og regulerer campingplass, mm. Rommen golf, vedtatt 12. februar 1991 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 89/1, m. fl. og regulerer jord- og skogbruk, mm. For detaljer vedrørende berørte reguleringsplaner, inkludert plankart og planbestemmelser, vises det til Nes kommunes kartportal på internett (https://www.nes-ak.kommune.no/los-struktur/emneord-aa/kart/) Berørte reguleringsplaner i Sør-Odal kommune Ullern, vedtatt 6. juli 1978 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 79/51, m. fl. og regulerer bolig, mm. Odal Grus AS, vedtatt 25. oktober 2007 (plan-id L12-32), som berører gnr./bnr. 84/6, m. fl. og regulerer masseuttak, mm. Korsmo, vedtatt 2. januar 1985 (plan-id 509-9), som berører gnr./bnr. 84/5, m. fl. og regulerer næring, offentlig, mm. Korsmoenga, vedtatt 6. juli 1978 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 84/6, m. fl. og regulerer næring, mm. Korsmo nord, vedtatt 1. mars 1988 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 39/2, m. fl. og regulerer jord- og skogbruk, bolig, mm. Skarnes sentrum vest, del 2, vedtatt 30. desember 1899 (plan-id L12-39), som berører gnr./bnr. 84/181 og regulerer bolig, offentlig, mm. Sør-Odal vannskisenter, vedtatt 17. desember 1996 (plan-id L12-32), som berører gnr./bnr. 102/5, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, friområde, mm. Gang- og sykkelveg rv. 2 (Tangen Solbakken), vedtatt 24. april 1998 (plan-id L12-8), som berører gnr./bnr. 103/16, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Rv. 2 Fulu Kurusund, vedtatt 30. desember 1999 (plan-id L12-13), som berører gnr./bnr. 103/21, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Slomarka næringsområde, vedtatt 27. september 2007 (plan-id L12-31), som berører gnr./bnr. 35/53, m. fl. og regulerer næring, mm. For detaljer vedrørende berørte reguleringsplaner, inkludert plankart og planbestemmelser, vises det til Sør-Odal kommunes kartportal på internett (http://kart.sorhedmark.no/). 17

19 3.7 Andre føringer Formingsveileder rv. 2 Kløfta Kongsvinger Det er utarbeidet en formingsveileder for prosjektet som er en overordnet veileder som omhandler helheten på strekningen rv. 2 Kløfta Kongsvinger. Formålet er i første rekke å utvikle et arbeidsredskap som skal benyttes i videre planlegging av veganlegget. Målet er at formingsveilederen, gjennom sine prinsipper for løsninger, skal sikre et vakkert og helhetlig veganlegg med stedstilpasset, god og nøktern stand. Det er også et mål at veganlegget skal gi en god reiseopplevelse for brukerne Miljøverndepartementets behandling av planprogram for KU 2007 I Miljøverndepartementets (MD) behandling av forslag til planprogram for KU fra 2007 relatert til standardvalg for ny rv. 2 Nybakk Kongsvinger, henvises det til regjeringens innskjerping av jordvernet, jf. fellesbrev av fra Landbruks- og matministeren og Miljøvernministeren. Følgende kommenteres i MDs behandling: For å følge opp dette (innskjerping av jordvernet, red.anm.) er det av avgjørende betydning at vegens standard, linjeføring og detaljutforming, herunder blant annet omfang og plassering av kryss, blir grundig vurdert med tanke på å unngå nedbygging av dyrka mark og å redusere miljøulempene tiltaket vil påføre nærmiljøet. 18

20 4 DAGENS SITUASJON 4.1 Vegstandard Dagens E16 mellom Nybakk og Slomarka er en tofelts veg med varierende og til dels dårlig horisontalog vertikalkurvatur. På store deler av strekningen er det randbebyggelse, mange avkjørsler til eiendommer og blandet trafikk. Lokaltrafikken, med fotgjengere, syklister og landbruksmaskiner, avvikles på samme vegareal som fjerntrafikken. Gang- og sykkelveger finnes stort sett på strekningene gjennom tettstedene. 4.2 Arealbruk Dagens E16 går gjennom landbruksområder og områder med spredt bebyggelse. Innenfor foreslått planavgrensning er det hovedsakelig dyrket mark og skogsområder. Viktige vassdrag er Glomma, Vorma, Uåa, Dyståa og Oppstadåa med tilhørende våtmarksområder. Ved Skarnes inngår deler av bebyggelsen i planområdet, herunder Skarnes videregående skole. 4.3 Trafikk Trafikkmengder Trafikkmengden på dagens E16 i 2011 varierer mellom ca (øst for krysset med fv. 174 ved Nybakk) og ca kjøretøy pr døgn (vest for Skarnes), tungtrafikkandelen er %. På parsellen vest for Nybakk (tellepunkt Langbakk bru) har trafikken ikke økt nevneverdig etter at parsellen Kløfta Nybakk med tilhørende bomstasjon åpnet høsten Øst for Vormsund har det vært større trafikkvekst. I perioden 2005 til og med 2011 var det en vekst på ca. 15 % ved Uvesund og 12 % ved Strøm (Slomarka). Dette tilsvarer en årlig vekst på henholdsvis 2,4 % og 1,8 % på disse to stedene i perioden Kollektivtrafikk Det går både ekspressbusser og lokalruter på E16. Timeekspressen går mellom Kongsvinger og Oslo. Det er kollektivknutepunkt i Vormsund og Skarnes. Innfartsparkering finnes ved Rød, Vormsund og Korsmo på Skarnes. Dagens rutetilbud, som trafikkerer deler av strekningen Nybakk Slomarka, er: Linje 313: Dysterud Oslo bussterminal. 2 avganger i timen mot Oslo om morgenen og motsatt om ettermiddagen. Linje 316: Oslo bussterminal Dysterud. Totalt 2 avganger, Oslo Dysterud i ettermiddagen. Linje T2 (timeekspressen): Oslo bussterminal Kongsvinger. Én avgang i timen hver retning på dagtid. Linje 833: Årnes Vormsund. Totalt 4 avganger mot Årnes i morgenrush og 4 avganger i motsatt retning om ettermiddagen. Linje 443/447: Dysterud Skarnes idrettshall/ullern skole. Totalt 5 avganger i døgnet. Forskjellige skolebussruter 19

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad

Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad Planprogram for kommunedelplan: Ny Glommakryssing i Fredrikstad 12. mars 2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Formål... 4 2.1. Formål med planprogrammet... 4 2.2. Formål med planarbeidet... 5 3. Beskrivelse

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer