E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner"

Transkript

1 E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:

2 1

3 FORORD Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram for E16 Nybakk Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner. Planprogrammet er utarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning. Statens vegvesen, ved E16-prosjektet er prosjekteier, og har ansvaret for planlegging og bygging av ny E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Strekningen fra Kløfta til Nybakk er ferdig utbygd, mens parsellen Slomarka Kongsvinger er under bygging. Bakgrunn for utbygging av E16 er at dagens veg har lav vegstandard i forhold til vegens funksjon som hovedveg. Det er et mål å øke trafikksikkerheten, bedre framkommeligheten og bedre forholdene for beboerne langs vegen. Formålet med dette planprogrammet er å fastsette rammer for planarbeidet. Planprogrammet skal redegjøre for problemstillinger planarbeidet skal omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Planprogrammet skal vise innenfor hvilket område det skal vurderes alternative vegtraseer, og hvilke utredninger som ansees nødvendige for å få et godt beslutningsgrunnlag. Videre skal planprogrammet beskrive opplegg for medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet er utarbeidet av COWI AS på oppdrag for Statens vegvesen Region øst i samarbeid med berørte kommuner. Planprogrammet sendes på høring til berørte grunneiere, naboer/gjenboere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles det formelt om oppstart av planarbeidene for den aktuelle strekningen. Planprogrammet skal behandles politisk i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner og fastsettes av kommunene. Reguleringsplan med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Planprogrammet er tilgjengelig på Statens vegvesen nettside og kommunenes nettsider. Tidspunkt for åpne møter og frist for å sende inn merknader vil bli annonsert i varslingsbrev og lokalavisene. Uttalelser til planprogrammet og innspill til planarbeidene sendes skriftlig til: Statens vegvesen Region øst Postboks 0101 Skurva 2605 Lillehammer Eventuelt på e-post til: Alle merknader og innspill merkes: Innspill E16 Nybakk Slomarka, Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til: Fram til : Helene Kjeldsen tlf: e-post: Fra : Geir Pedersen tlf: e-post: 2

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Målsetting for ny E Tiltaket Historikk Formålet med planprogrammet Prosess og medvirkning Planprosess Organisering av planarbeidet Offentlig informasjon og medvirkning Framdrift Gjeldende rammer og premisser Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer (RPR) Stortingsmeldinger Aktuelt lovverk NTP Regionale planer Gjeldende overordnede planer og reguleringsplaner Andre føringer Dagens situasjon Vegstandard Arealbruk Trafikk Geologi og grunnforhold Landskap og bebyggelse Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Naturressurser Forurensning Skred og flom Planområdet Innledning Bakgrunn for avgrensning av planområde Avgrensning av planområdet ved varsling av planoppstart

5 6 Utredningsprogram for konsekvensutredningen Innledning Beskrivelse av tiltaket Samfunnsøkonomisk analyse Andre forhold Anbefaling

6 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn E16 erstatter tidligere rv. 2 mellom Kløfta og Kongsvinger og rv. 200 mellom Kongsvinger og riksgrensen til Sverige. E16 gjennom Norge går nå fra Bergen i vest til svenskegrensen øst for Kongsvinger i øst. Vegen skal utvikles til å bli en viktig forbindelse mot Sverige. Regionalt er E16 den viktigste forbindelsen fra Solør/Glåmdalen til Oslo/Akershus. Figur 1 Oversiktskart (ikke oppdatert for nytt vegnummer) Stortinget har gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 skal utvides til en firefelts veg på strekningen Kløfta Kongsvinger. Dette vil bedre trafikkavviklingen for lokaltrafikken og for gjennomgangstrafikken mellom Norge og Sverige. Deler av strekningen er ferdig utbygd, mens deler er under utbygging. Strekningen Kløfta Nybakk i Ullensaker kommune er 10,4 km lang og ble bygget i perioden august 2004 til oktober Strekningen Slomarka Kongsvinger i Sør-Odal og Kongsvinger kommuner er 16,7 km lang og er under bygging. Planlagt ferdigstillelse er høsten Statens vegvesen planlegger nå ny veg på den gjenstående strekningen mellom Nybakk og Slomarka. Hele strekningen er ca. 32 km lang, og går gjennom tre kommuner (Ullensaker, Nes og Sør-Odal) og to fylker (Akershus og Hedmark). 1.2 Målsetting for ny E16 De viktigste målene med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten bedre framkommeligheten og vegens transportfunksjon bedre miljøet for de som i dag bor langs vegen og i nærområdet Den planlagte utbyggingen til fire felt forventes å gi meget god effekt med hensyn til disse målene. 5

7 1.3 Tiltaket Tiltaket omfatter ny E16 mellom Nybakk i Ullensaker kommune og Slomarka i Sør-Odal kommune. Tiltaket omfatter ny E16 med tilhørende kryss og tilførselsveger eventuelle tiltak på parallell lokalveg, inkl. nedklassifisering av dagens veg lokalvegnett gang- og sykkelvegnett støytiltak rasteplass døgnhvileplass for langtransport mulig teknisk kontrollstasjon tilrettelegging for kollektivtrafikk og innfartsparkering i kryssområder Vegen planlegges etter vegklasse S5 i Statens vegvesens håndbok 017, med vegbredde 16,5 meter med fysisk midtdeler og toplanskryss. Denne vegklassen er dimensjonert for fartsgrense 90 km/t. 1.4 Historikk Planleggingen av E16 (tidligere riksveg 2) startet tidlig på 1990-tallet med utredning av alternativer for tofelts veg, basert på de vegnormalene som gjaldt da. Konsekvensutredning for rv. 2 Kløfta Kongsvinger omhandlet derfor tofelts veg i tre hovedalternativer. Konsekvensutredningen ble godkjent av Vegdirektoratet i to omganger, i 1999 og i I etterkant av godkjent konsekvensutredning ble det utarbeidet kommunedelplaner for rv. 2 i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner. Det foreligger kommunedelplanvedtak for ny tofelts rv. 2 i Ullensaker og Nes i Akershus fylke. I Sør-Odal kommune ble forslag til kommunedelplan utarbeidet med tre hovedalternativer; kalt sør, midt og nord. Kommunestyret vedtok i møte 28. november 2002 å legge hovedalternativ sør til grunn for den videre planleggingen. Vedtaket kom etter en rådgivende folkeavstemning. Statens vegvesen hadde innsigelse til valget av alternativ sør. Saken ble sendt Miljøverndepartementet til avgjørelse, og innsigelsen ble tatt til følge. Departementet bestemte at nordre traséalternativ skal legges til grunn for videre planlegging. Etter en oppklaringsrunde med Miljøverndepartementet tok så kommunestyret i Sør-Odal i februar 2004 til etterretning at den videre planlegging av rv. 2 skal foregå med nordre korridor som grunnlag. Utarbeidelsen av reguleringsplanene er basert på de ovennevnte avklaringer. I tiden etter at kommunedelplanene er behandlet og beslutning om korridor ble tatt, er det utarbeidet nye vegnormaler for utforming av stamveger. Det ble da avgjort at bygging av ny rv. 2 mellom Kløfta og Kongsvinger skal skje som firefelts veg. Med bakgrunn i dette ble Melding om konsekvensutredning med utredningsprogram for bygging av rv. 2 som firefelts veg, sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn våren På grunn av at sentrale høringsinstanser hadde innvendinger til forslaget til utredningsprogram, ble forslaget forelagt Miljøverndepartementet. Departementet konkluderte med at det måtte utarbeides en 6

8 konsekvensutredning som omfattet hele strekningen fra Nybakk til Kongsvinger, og som skulle behandles sammen med reguleringsplanen for Slomarka Kongsvinger. Endelige planprogram for den videre planleggingen av rv. 2 ble fastsatt av Vegdirektoratet mars Konsekvensutredning for rv. 2 Nybakk Kongsvinger, ble vedtatt høsten I desember 2008 ble reguleringsplan for rv. 2 Slomarka Kongsvinger vedtatt i Sør-Odal og Kongsvinger kommuner. 1.5 Formålet med planprogrammet I følge forskrift om konsekvensutredninger av 26.juni 2009 utløses krav om utarbeidelse av konsekvensutredning for denne type vegtiltak. Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir ivaretatt. Tiltaket, gjennom sitt omfang, er et såkalt vedlegg I-tiltak etter forskrift om konsekvensutredning («motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk»). Som beskrevet over er det tidligere utarbeidet to konsekvensutredninger for tiltaket, henholdsvis i 2000 og i Den første omhandlet trasevalg og den andre standardvalg. Siden 2007 har det skjedd endringer i lovverket som har relevans for planleggingen av ny E16. På bakgrunn av dette er det nødvendig å utarbeide en ny konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeidene. Krav om konsekvensutredning innebærer at det må utarbeides og vedtas et planprogram som skal legges til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. Hensikten med planprogrammet er å klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i konsekvensutredningen. Temaene som utredes skal være beslutningsrelevante. Planprogrammet er et verktøy for å avklare viktige problemstillinger og for å styrke tidlig medvirkning i planarbeidet. Konkret dreier medvirkningen i denne fasen seg om å åpne for innspill i forhold til trasevalg innenfor varslet planavgrensning, tema som skal inngå i konsekvensutredningen og innspill av betydning for det konkrete planarbeidet for valgt løsning slik at det sikres et best mulig resultat. Når programmet er fastsatt av kommunene er det styrende for videre planlegging. Tiltakshaver kan ikke pålegges ytterligere utredningskrav dersom kravene i planprogrammet er oppfylt. Statens vegvesen er tiltakshaver. I følge Plan- og bygningslovens 3-7 kan statlig eller regional planmyndighet overta deler av planforberedelse som ellers utføres av kommunene. Det betyr i denne sammenheng at planprogrammet legges ut på høring og offentlig ettersyn av vegvesenet, og høringsuttalelsene bearbeides/innarbeides før planprogrammet fastsettes av kommunene. Det samme gjelder for utlegging av forslag til reguleringsplaner med konsekvensutredning. 7

9 2 PROSESS OG MEDVIRKNING 2.1 Planprosess Innledning Nedenfor er det gitt en oversikt over de viktigste delprosessene og milepælene i det forestående planog utredningsarbeidet. Arbeidet er inndelt i en egen fase for behandling av planprogram og siling, én fase for reguleringsplanen og konsekvensutredningen og en fase for det videre planarbeidet Planprogram og siling Planprogrammet sendes på høring til berørte grunneiere, naboer/gjenboere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Samtidig varsles oppstart av arbeider med detaljregulering. I perioden med høring og offentlig ettersyn inviteres det til å komme med merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet. Dette gjelder både i forhold til endelig valg av linje innenfor varslet planavgrensning og konkrete forhold man ønsker hensyntatt i planarbeidene. Alle innkomne merknader omtales og det gis en omtale av hvordan merknaden hensyntas, eventuelt hvorfor merknaden ikke tas til følge. Samtidig vil Statens vegvesen arbeide videre med å detaljere alternative veglinjer og vurdere disse i en silingsprosess. Silingen skal basere seg på eksisterende kunnskap og en videre kartlegging av situasjonen innen enkelte tema der det er relevant, en tilstrekkelig detaljering av veglinjene og innkomne merknader og innspill. Silingen skal oppsummeres i en egen silingsrapport. Rapporten skal ha en anbefaling, med en tydelig begrunnelse, av veglinje. Silingsrapporten vil bli diskutert med Fylkesmennene, Fylkeskommunene og de berørte kommunene i forkant av behandlingen av planprogrammet. På bakgrunn av innspill og merknader samt anbefalingen i silingsrapporten, utarbeider Statens vegvesen et endelig planprogram som oversendes de berørte kommunene. Planprogrammet vil da vise hvilken veglinje Statens vegvesen vil jobbe videre med. Endelig planprogram behandles politisk og fastsettes i de enkelte kommunene Reguleringsplan og konsekvensutredning Det utarbeides reguleringsplaner med konsekvensutredning for de tre kommunene etter de krav som er stilt i planprogrammet. Planen skal inneholde fastsetting av vegtrasé, avklaring av vegstandard og detaljer om plassering og utforming av veganlegget. Reguleringsplaner med konsekvensutredning sendes på høring til berørte grunneiere, naboer/gjenboere, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker av Statens vegvesen. Innkomne merknader oppsummeres og eventuelle endringer innarbeides i planforslaget. Statens vegvesen kommenterer skriftlig i hvilken grad merknadene har fått betydning for planforslaget. 8

10 Statens vegvesen oversender planforslagene og merknader til de enkelte kommunene til formell behandling og vedtak. Planene vedtas i de tre kommunene og gir rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv, anlegg og drift av vegen. Varsling Forslag til planprogram Høring og off. ettersyn Merknader og innspill mottas av SVV Videre detaljering av veglinjer Merknader og innspill vurderes og kommenteres Foreløpig vurdering av konsekvenser Silingsrapport utarbeides Planprogram revideres på bakgrunn av merknader og innspill samt silingsrapport Endelig planprogram fra SVV til kommunene. Kommunal behandling Kommunalt vedtak av planprogram og trasé til regulering Figur 2 Planprosessen 9

11 2.1.4 Videre arbeid Finansieringen av vegprosjektet fremmes som en egen stortingsproposisjon; alternativt legges prosjektet inn i Nasjonal transportplan ved rullering av denne. Før bygging av ny veg utarbeides byggeplan, som omfatter detaljerte tegninger og beskrivelse av ny veg. På bakgrunn av byggeplanen inngås det kontrakter med entreprenører, vegen bygges og ferdigstilles. 2.2 Organisering av planarbeidet Statens vegvesen som tiltakshaver vil være ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen etter at planprogrammet er vedtatt. Planarbeidet skal gjøres i nært samarbeid med de berørte kommunene, samt aktuelle overordnete myndigheter og andre fagmyndigheter. Prosjektet går over tre kommuner og to fylker. Prosjektet er organisert som følger: Interne ressurser Prosjektets styringslinje Eksterne ressurser Strategimøte Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Forum for E16 Prosjektavdeling Øst Intern samarbeidsgruppe for E 16 Prosjektleder E16 Ekstern samarbeidsgruppe for E 16 Prosjektgruppe reguleringsplan Nybakk Slomarka Utvidet prosjektgruppe Figur 3 Organisering av prosjektet 10

12 2.3 Offentlig informasjon og medvirkning Statens vegvesen har som mål å gi god informasjon slik at alle som ønsker det får innsikt i planprosessen, foreslåtte planløsninger og konsekvensene av disse. Det vil i høringsperioden for planprogrammet bli arrangert åpne informasjonsmøter med informasjon om planprogrammet og den videre prosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet åpnes det for innspill til planarbeidet. I det videre planarbeidet legges det opp til dialog med overordnede myndigheter og aktiv medvirkning fra allmennheten og berørte/naboer og andre interessegrupper. Dette vil blant annet skje gjennom samarbeidsmøter med berørte kommuner og overordnet myndighet særmøter med ulike interessegrupper, møter med enkeltpersoner behov for "åpne kontordager", hvor prosjektet svarer på spørsmål, vurderes underveis i planarbeidet behov for workshops/andre arbeidsmøter vurderes underveis i planarbeidet åpne informasjonsmøter i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planen nyhetsbrev Åpne møter vil bli annonsert i lokalavisene og på kommunenes og Statens vegvesens hjemmesider. Informasjon om prosjektet og offentlige dokumenter vil være tilgjengelige på prosjektets hjemmeside. Her vil det også legges ut nyhetsbrev med oppdaterte nyheter om hele E16-prosjektet. Statens vegvesen er ansvarlig for informasjonsarbeidet under utarbeidelsen av planforslagene. I forbindelse med den politiske behandlingen av planen er Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner ansvarlig for informasjonsarbeidet. 2.4 Framdrift Med utgangspunkt i planprosessen som er skissert, legges følgende framdrift til grunn. Innspill og hendelser en i dag ikke har oversikt over kan påvirke framdriften: Aktivitet Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsling av start planarbeid Periode februar april 2013 Åpne informasjonsmøter mars 2013 Behandling av innkomne merknader og utarbeidelse av silingsrapport vår/sommer 2013 Fastsettelse av planprogram høst 2013 Forslag til reguleringsplaner med konsekvensutredning legges ut på høring og offentlig ettersyn høst 2014 Forventet vedtak av reguleringsplanene vår

13 3 GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 3.1 Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer (RPR) RPR for samordnet areal- og transportplanlegging Retningslinjene tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å oppnå en effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Transportbehovet skal begrenses. En skal legge vekt på kollektivtrafikk, gode forhold for syklister og fotgjengere og universell tilrettelegging. Hensynet til effektiv transport skal veies opp mot vern av jordbruks- og naturområder. En bør unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder og kulturlandskap, sjø- og vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle kulturminner og kulturmiljø. Miljø- og helserisiko ved transport av farlig gods skal tillegges vekt ved planlegging av transportårer og arealbruk langs transportåren RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Retningslinjene skal ivareta at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde og som er i bruk som eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning RPR for universell utforming Formålet med retningslinjene er gjennom planprosessene å styrke interessene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene skal legges til grunn ved planlegging og forvaltning etter planog bygningsloven. Statens vegvesen har utgitt en egen håndbok rundt temaet (Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater). 3.2 Stortingsmeldinger En lang rekke stortingsmeldinger er relevante for dette arbeidet. St.meld. nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand har bl.a. et eget kapittel om bærekraftig areal- og transportpolitikk. St.meld. nr. 29 ( ) Regional planlegging og arealpolitikk signaliserer et ønske om å prioritere overordnet planlegging for å få en bedre forvaltning av naturressursene. Det pekes på at Norge har en lav befolkningstetthet, samtidig som bare 4 % av arealet er dyrket mark. Mesteparten av våre utbygde områder ligger rundt dyrkbar mark, og det er konflikt mellom utbygging og jordvern. Det legges vekt på en mer strategisk innrettet areal- og transportplanlegging slik at alternative strategier kan gi bedre kvalitet og effektivitet i planprosessene og bedre grunnlag for politiske avveininger og vedtak. Følgende politiske premisser skal tillegges større vekt i planleggingen hensynet til biologisk mangfold hensynet til utbyggingspolitikk og transportsystem hensynet til jordvern 12

14 hensynet til estetikk og landskapsbilde hensynet til funksjonshemmede 3.3 Aktuelt lovverk Flere lover er relevante for planlegging, bygging og drifting av veger. De viktigste er: Plan- og bygningsloven Forurensningsloven Kulturminneloven Vannressursloven, inkludert Vannforskriften Naturmangfoldloven Viltloven Jordloven Skogloven Vegloven 3.4 Nasjonal Transportplan Stortinget har gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 (tidligere riksveg 2) skal utvides til en firefelts veg på strekningen Kløfta Kongsvinger. Dette vil bedre trafikkavviklingen for lokaltrafikken og for gjennomgangstrafikken mellom Norge og Sverige. I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan står følgende: Dersom rammen økes med 20 % prioriteres statlige midler til utbyggingen av strekningen Herbergåsen Nybakk i Akershus i siste seksårsperiode. Dersom rammen økes med 45 % vil denne parsellen framskyndes samtidig som det foreslås statlige midler til E16 strekningen Slomarka Herbergåsen i Hedmark og Akershus. 3.5 Regionale planer Fylkesplanen for Hedmark ( ) har en målsetting om å utbedre rv. 2 (nå E16) til fullverdig 4- felts motorveg på hele strekningen Kløfta Kongsvinger. 3.6 Gjeldende overordnede planer og reguleringsplaner I dette kapittelet gis det en oversikt over de mest sentrale overordnede planene i berørte kommuner, samt en oversikt over gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet Kommuneplanens arealdel for Ullensaker kommune I kommuneplanens arealdel for Ullensaker kommune for perioden vises den aktuelle planstrekningen som LNF-område med 150 meter bred miljøsone/byggeforbudssone langs E16 og med eksisterende vegnett inntegnet. Alternative, nye vegtraseer ligger ikke inne i planen. 13

15 Figur 4 Utsnitt av plankart for kommuneplanens arealdel for Ullensaker kommune, som viser 150 meter miljøsone rundt E Kommuneplanens arealdel for Nes kommune I kommuneplanens arealdel for Nes kommune for perioden vises ny E16 i dagens trasé fra kommunegrensen med Ullensaker og fram til Neskollen, før traseen bryter av mot nord-vest i ny trasé på nordsiden av dagens E16 hele vegen fram til kommunegrensen med Sør-Odal kommune. I plankartet er traseen vist med en byggegrense på 150 meter på begge sider. Figur 5 Utsnitt av plankart for kommuneplanens arealdel for Nes kommune, som viser framtidig trasé for E16 Traseen ligger i hovedsak i LNF-områder, hvor deler av disse er identifisert å ha viktige naturvern-, frilufts- og/eller viltinteresser. Planbestemmelsene knytter et byggeforbud for tiltak innenfor 150- meterssonen uten reguleringsplan. Videre gis det i planbestemmelsene et generelt byggeforbud mot tiltak innenfor 100-meterssonen til vassdrag. 14

16 3.6.3 Kommuneplanens arealdel for Sør-Odal kommune I kommuneplanens arealdel for Sør-Odal kommune for perioden (gjeldende) vises ny E16 (angitt som rv. 2 i dokumentet) i dagens trasé fram til Skarnes, hvor det foreslås en ny trasé i utkanten av tettstedsbebyggelsen mot vest og nord, og så videre i dagens trasé mot kommunegrensen mot Kongsvinger kommune. Figur 6 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Skarnes sentrum Kommuneplanens arealdel for Sør-Odal kommune er relativt gammel og gir få og generelle bestemmelser om arealbruk. Det finnes ingen beskrivelser eller bestemmelser som gjelder E16 spesielt. De deler av kommunen som ligger utenfor tettbebyggelse er i hovedsak markert som LNFområder. Nord for E16 er det vist enkelte byggeområder for fritidsbebyggelse. Det pågår arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel i Sør-Odal Kommunedelplan for rv. 2 Nybakk Hedmark grense (i Ullensaker og Nes kommuner) Kommunedelplan for rv. 2 Nybakk Hedmark grense ble vedtatt i Nes kommune I Nes kommune er planen vedtatt med alternativ nord som korridor og N1 som foreløpig anbefalt veglinje på strekningen Rød Herbergåsen og N2 videre til Hedmark grense. I saken påpekes det at vedtatt korridor ikke representerer en eksakt linjeføring, men kan bli sideforskjøvet mange titalls meter til begge sider i forhold til vedtatt korridor. Planen viser ny trasé for rv. 2 gjennom Ullensaker og Nes kommuner. Vegen er planlagt som to felts veg, motorveg klasse B med planskilte kryss. Det er kryss ved Nybakk, Rød, fv. 177 nordøst for Vormsund og fv. 482 ved Herbergåsen. Vegen går langs dagens riksveg fra Nybakk til Rød. Videre østover går den i sin helhet i ny trasé nord for dagens rv. 2 fram til Hedmark grense. Traseen går over 15

17 dyrka mark og gjennom skogsområder og ligger i god avstand til tettstedene Vormsund og Oppakermoen. Vegen krysser Vorma, Uåa og Dyståa i bru. Det er ikke fattet vedtak for kommunedelplan for rv. 2 i Ullensaker kommune. Trase for ny rv. 2 inngår i kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for rv. 2 i Sør-Odal kommune I forbindelse med behandling av kommunedelplan for rv. 2 i Sør-Odal, konkluderte Miljøverndepartementet i oktober 2003 med følgende: "Miljøverndepartementet går inn for at ny rv. 2 bygges etter nordre traséalternativ". Kommunestyret i Sør-Odal tok dette til etterretning og vedtok i februar 2004 at den videre planlegging av rv. 2 skal foregå med nordre korridor som grunnlag. Forslag til kommunedelplan viser trasé for rv. 2 gjennom Sør-Odal kommune. Vegen ble planlagt som to-felts veg, motorveg klasse B med planskilte kryss, med unntak av ved Korsmo, der det ble planlagt rundkjøring. Vegen ligger nord for dagens E16 på hele strekningen. Traseen går over dyrka mark, gjennom mindre skogsområder og berører Stormyra vest for Skarnes. Forbi Skarnes ligger traséen vest for eksisterende bebyggelse og krysser rv. 24 ved idrettsplassen. Vegen krysser Oppstadåa i bru Konsekvensutredning for firefelts rv. 2 Konsekvensutredning av alternative vegstandarder for rv. 2 Nybakk Kongsvinger, ble vedtatt høsten I konsekvensutredningen ble 3 ulike vegbredder utredet, henholdsvis 12,5 m, 16,5m og 20m. Utredningen viser at det i stor grad er vegtiltaket i seg selv som utløser de viktigste konsekvensene når det gjelder miljø, naturressurser og samfunn. De ulike vegbreddene gir i beste fall marginale endringer i konsekvenser. I sin oversendelse til kommunal behandling anbefalte Statens vegvesen at ny rv. 2 mellom Nybakk og Kongsvinger bygges som firefeltsveg med bredde 16,5 m med planskilte kryss Berørte reguleringsplaner i Ullensaker kommune Rv. 2 Nybakk Borgen, vedtatt 28. august 2006 (plan-id 261), som berører gnr./bnr. 207/18, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Rv. 2 Kløfta Nybakk - Bomstasjonsområdet ved Nybakk, vedtatt 29. oktober 2007 (plan-id 275), som berører gnr./bnr. 207/18, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. For detaljer vedrørende berørte reguleringsplaner, inkludert plankart og planbestemmelser, vises det til Ullensakers kommunes kartportal på internett, som finnes på https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/bolig-og-eiendom/geodata1/kart/ Berørte reguleringsplaner i Nes kommune Rv. 2 ved Rød, bussterminal, vedtatt 25. mai 1996 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 237/3, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Rundkjøring Rød, og gang og sykkelveg mellom Mogård og Fuglefjellvegen, vedtatt 19. oktober 2010 (plan-id ), som berører 237/3, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Neskollen, vedtatt 18. mai 1999 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 79/273, m. fl. og regulerer offentlig friområde, mm. 16

18 Sentrumsområdet, SO, Neskollen, vedtatt 9. september 1999 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 79/273, m.fl. og regulerer offentlig friområde, mm. Campingplass Hovind, vedtatt 30. august 1994 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 90/1, m. fl. og regulerer campingplass, mm. Rommen golf, vedtatt 12. februar 1991 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 89/1, m. fl. og regulerer jord- og skogbruk, mm. For detaljer vedrørende berørte reguleringsplaner, inkludert plankart og planbestemmelser, vises det til Nes kommunes kartportal på internett (https://www.nes-ak.kommune.no/los-struktur/emneord-aa/kart/) Berørte reguleringsplaner i Sør-Odal kommune Ullern, vedtatt 6. juli 1978 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 79/51, m. fl. og regulerer bolig, mm. Odal Grus AS, vedtatt 25. oktober 2007 (plan-id L12-32), som berører gnr./bnr. 84/6, m. fl. og regulerer masseuttak, mm. Korsmo, vedtatt 2. januar 1985 (plan-id 509-9), som berører gnr./bnr. 84/5, m. fl. og regulerer næring, offentlig, mm. Korsmoenga, vedtatt 6. juli 1978 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 84/6, m. fl. og regulerer næring, mm. Korsmo nord, vedtatt 1. mars 1988 (plan-id ), som berører gnr./bnr. 39/2, m. fl. og regulerer jord- og skogbruk, bolig, mm. Skarnes sentrum vest, del 2, vedtatt 30. desember 1899 (plan-id L12-39), som berører gnr./bnr. 84/181 og regulerer bolig, offentlig, mm. Sør-Odal vannskisenter, vedtatt 17. desember 1996 (plan-id L12-32), som berører gnr./bnr. 102/5, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, friområde, mm. Gang- og sykkelveg rv. 2 (Tangen Solbakken), vedtatt 24. april 1998 (plan-id L12-8), som berører gnr./bnr. 103/16, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Rv. 2 Fulu Kurusund, vedtatt 30. desember 1999 (plan-id L12-13), som berører gnr./bnr. 103/21, m. fl. og regulerer offentlig vegformål, mm. Slomarka næringsområde, vedtatt 27. september 2007 (plan-id L12-31), som berører gnr./bnr. 35/53, m. fl. og regulerer næring, mm. For detaljer vedrørende berørte reguleringsplaner, inkludert plankart og planbestemmelser, vises det til Sør-Odal kommunes kartportal på internett (http://kart.sorhedmark.no/). 17

19 3.7 Andre føringer Formingsveileder rv. 2 Kløfta Kongsvinger Det er utarbeidet en formingsveileder for prosjektet som er en overordnet veileder som omhandler helheten på strekningen rv. 2 Kløfta Kongsvinger. Formålet er i første rekke å utvikle et arbeidsredskap som skal benyttes i videre planlegging av veganlegget. Målet er at formingsveilederen, gjennom sine prinsipper for løsninger, skal sikre et vakkert og helhetlig veganlegg med stedstilpasset, god og nøktern stand. Det er også et mål at veganlegget skal gi en god reiseopplevelse for brukerne Miljøverndepartementets behandling av planprogram for KU 2007 I Miljøverndepartementets (MD) behandling av forslag til planprogram for KU fra 2007 relatert til standardvalg for ny rv. 2 Nybakk Kongsvinger, henvises det til regjeringens innskjerping av jordvernet, jf. fellesbrev av fra Landbruks- og matministeren og Miljøvernministeren. Følgende kommenteres i MDs behandling: For å følge opp dette (innskjerping av jordvernet, red.anm.) er det av avgjørende betydning at vegens standard, linjeføring og detaljutforming, herunder blant annet omfang og plassering av kryss, blir grundig vurdert med tanke på å unngå nedbygging av dyrka mark og å redusere miljøulempene tiltaket vil påføre nærmiljøet. 18

20 4 DAGENS SITUASJON 4.1 Vegstandard Dagens E16 mellom Nybakk og Slomarka er en tofelts veg med varierende og til dels dårlig horisontalog vertikalkurvatur. På store deler av strekningen er det randbebyggelse, mange avkjørsler til eiendommer og blandet trafikk. Lokaltrafikken, med fotgjengere, syklister og landbruksmaskiner, avvikles på samme vegareal som fjerntrafikken. Gang- og sykkelveger finnes stort sett på strekningene gjennom tettstedene. 4.2 Arealbruk Dagens E16 går gjennom landbruksområder og områder med spredt bebyggelse. Innenfor foreslått planavgrensning er det hovedsakelig dyrket mark og skogsområder. Viktige vassdrag er Glomma, Vorma, Uåa, Dyståa og Oppstadåa med tilhørende våtmarksområder. Ved Skarnes inngår deler av bebyggelsen i planområdet, herunder Skarnes videregående skole. 4.3 Trafikk Trafikkmengder Trafikkmengden på dagens E16 i 2011 varierer mellom ca (øst for krysset med fv. 174 ved Nybakk) og ca kjøretøy pr døgn (vest for Skarnes), tungtrafikkandelen er %. På parsellen vest for Nybakk (tellepunkt Langbakk bru) har trafikken ikke økt nevneverdig etter at parsellen Kløfta Nybakk med tilhørende bomstasjon åpnet høsten Øst for Vormsund har det vært større trafikkvekst. I perioden 2005 til og med 2011 var det en vekst på ca. 15 % ved Uvesund og 12 % ved Strøm (Slomarka). Dette tilsvarer en årlig vekst på henholdsvis 2,4 % og 1,8 % på disse to stedene i perioden Kollektivtrafikk Det går både ekspressbusser og lokalruter på E16. Timeekspressen går mellom Kongsvinger og Oslo. Det er kollektivknutepunkt i Vormsund og Skarnes. Innfartsparkering finnes ved Rød, Vormsund og Korsmo på Skarnes. Dagens rutetilbud, som trafikkerer deler av strekningen Nybakk Slomarka, er: Linje 313: Dysterud Oslo bussterminal. 2 avganger i timen mot Oslo om morgenen og motsatt om ettermiddagen. Linje 316: Oslo bussterminal Dysterud. Totalt 2 avganger, Oslo Dysterud i ettermiddagen. Linje T2 (timeekspressen): Oslo bussterminal Kongsvinger. Én avgang i timen hver retning på dagtid. Linje 833: Årnes Vormsund. Totalt 4 avganger mot Årnes i morgenrush og 4 avganger i motsatt retning om ettermiddagen. Linje 443/447: Dysterud Skarnes idrettshall/ullern skole. Totalt 5 avganger i døgnet. Forskjellige skolebussruter 19

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Prosjekt: E16 Kløfta - Kongsvinger. Høringsutkast. REVIDERT PLANPROGRAM: E16 Akershus grense - Slomarka

Prosjekt: E16 Kløfta - Kongsvinger. Høringsutkast. REVIDERT PLANPROGRAM: E16 Akershus grense - Slomarka REVIDERT PLANPROGRAM: E16 Akershus grense - Slomarka Høringsutkast Georg Ståle Brødholt Prosjekt: E16 Kløfta - Kongsvinger Parsell: E16 Akershus grense - Slomarka Kommune: Sør-Odal Region øst Skarnes anlegg

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Etter adresseliste. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Erik Neergaard 950 88 776 2013/105710 08.10.2014 E16, Nybakk Hedmark

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO:

Nittedal kommune FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR RV. 4 KJUL ÅNEBY SØR DATO: Valg av alternativ skjer gjennom vedtak i Nittedal kommune. Kart og planbestemmelser vil oppdateres i henhold til vedtak ved at uaktuelle alternativer fjernes. Behovet for bestemmelser til kommunedelplanen

Detaljer

Planprogram Ryem steinuttak

Planprogram Ryem steinuttak Namdal Pukk AS Planprogram Ryem steinuttak PlanID: 201601 Oppdragsnr.: 5156070 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1 2016-04-25 Oppdragsgiver: Namdal Pukk AS Oppdragsgivers kontaktperson: Bjørn Svendsen tlf 91360241

Detaljer

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon juli-2009. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse

Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99. Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend Reguleringsplan nr 99 Planbeskrivelse Holtålen 15.06.2012 Planbeskrivelse Nesvold hyttegrend 1. Sammendrag Sted/adresse: Nesvoll/Holtålen kommune G.nr/b.nr. 65/1, 65/2 og 65/4 Forslagsstiller:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss Region sør Prosjektavdelingen 08.06.16 Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss Silingsrapport. Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Magnus Greni Innhold

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Bakgrunn og hensikt. Etter adresseliste. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar.

Bakgrunn og hensikt. Etter adresseliste. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo. Postadresse: Postboks 4350 NO Hamar. Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Etter adresseliste. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 11.11.2016

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Bedre reguleringsplaner (2)

Bedre reguleringsplaner (2) Bedre reguleringsplaner (2) Dokumentasjonskrav: Planbeskrivelse, konsekvensutredning, ROS-analyse mm Tingvoll, 21. mars 2013 Dokumentasjonskrav i PBL Krav: Planprogram Alle Alle Hvis vesentlig virkning

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING

SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING Oppdragsgiver Lemminkäinen Norge AS Rapporttype Forslag til planprogram 2012-11-30 SANDBUMOEN MASSEUTTAK FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR REGULERINGSENDRING 2

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Kommunedelplan. Konkurransegrunnlag Bygging. Drift. Reguleringsplan. med konsekvensutredning

Kommunedelplan. Konkurransegrunnlag Bygging. Drift. Reguleringsplan. med konsekvensutredning Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) Reguleringsplan Konkurransegrunnlag Bygging Drift Bakgrunn E6 gjennom Hamar går over en strekning på ca 2 km gjennom Åkersvika naturreservat. Dette ble vernet

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune Samordningsstaben Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon 2-2008. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer