Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsulentbruk i Kristiansand kommune"

Transkript

1 Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014

2 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok i møte 19. september 2013 at Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS skulle foreta en forvaltningsrevisjon av konsulentbruken i Kristiansand kommune. Revisor har valgt å belyse fem konkrete problemstillinger for å danne et bilde av hvordan Kristiansand kommune bruker og anskaffer konsulenttjenester: Omfang og ressursbruk - en deskriptiv oversikt over hvor mye penger Kristiansand kommune bruker på å kjøpe konsulenttjenester. Årsakssammenhenger - en deskriptiv oversikt over de årsaker kommunen angir som grunner til at man finner det hensiktsmessig å kjøpe konsulenttjenester. Styringssystemer og måloppnåelse - hvilke virkemidler har kommunen for å styre konsulentens arbeid, fremdrift og kostnader. Revisor har også undersøkt om oppdragsgiverne opplever konsulentbistanden som formålstjenlig. Implementering, kompetanseoverføring og evaluering - hvilke systemer har kommunen for å sikre at den kunnskapen som erverves gjenbrukes og deles internt i kommunen. Videre har revisor undersøkt om kommunen har systemer for å evaluere konsulentanskaffelsene. Regelverksetterlevelse - en undersøkelse av kommunens etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med konsulentkjøp. Revisors rettslige grunnlag for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon er forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (For 2004 nr. 904) 7. Det følger av bestemmelsens siste ledd at «Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt». Et revisjonskriterium kan defineres som det normative grunnlaget som er relevant for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. Sammen med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene grunnlaget for revisors vurderinger. I denne revisjonen har revisor lagt til grunn følgende revisjonskriterier: kommuneloven 1, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 7, lov om offentlige anskaffelser, forskrift og offentlige anskaffelser og Kristiansand kommunes økonomireglement. Revisors regnskapsanalyse viser at Kristiansand kommune har brukt ca. 95,5 millioner kroner på konsulentkjøp i perioden 2011, 2012 og første og andre kvartal Teknisk sektor er den enheten i kommunen som bruker mest ressurser på konsulentkjøp; i revisjonsperioden har de brukt ca.70,5 millioner kroner på denne typen tjenester. Videre følger Organisasjonssektoren med et forbruk på 14,6 millioner kroner, Økonomisektoren med ca. 4,5 millioner kroner, Helse - og sosialsektoren med 2,9 millioner kroner, Oppvekstsektoren med 2,7 millioner kroner og Kultursektoren med et forbruk på kroner.

3 Sammendrag 2 Sektorene opplyser to hovedårsaker til at man anskaffer konsulentbistand: Behov for spesialkompetanse innenfor et avgrenset felt, og behov for midlertidig økt arbeidskapasitet for å gjennomføre visse arbeidsoppgaver. Enkelte sektorer opplyser også at de kjøper konsulentbistand for å gi kommunens eget arbeid større legitimitet overfor både andre deler av den kommunale administrasjon og kommunens politikere. Revisors informasjonsinnsamling viser at intervjuobjektene i det vesentlige er godt fornøyd med kvaliteten på de tjenester som kjøpes, og de opplever at konsulentbistanden som regel oppfyller de formål som ble fastsatt på avtaleinngåelsestidspunktet. Revisors gjennomgang av styringssystemer viser at intervjuobjektene har god forståelse for at deres bestillerkompetanse (innsikt og kunnskap om anskaffelsesprosess og kunnskap om det fagfelt konsulentbistanden gjelder) er av stor viktighet for å oppnå formålstjenlig konsulentbruk. Et annet relevant virkemiddel for styring av konsulentbruken, er å bruke avtaler og kravspesifikasjoner som klart angir formålet med konsulentens arbeid, og hvilke behov det endelige sluttproduktet skal dekke. Pris og timesforbruk er også viktige vilkår som må avklares i avtale mellom kommunen og oppdragstaker. Revisors undersøkelser viser at kommunen i stor grad inngår skriftlige avtaler som inneholder bestemmelser om pris og timesforbruk, men at enkelte avtaler med fordel kunne vært mer utførlige med hensyn til hva som forventes som sluttprodukt. For å unngå fremtidige konflikter om sluttoppgjør burde en del avtaler også inneholde mer detaljerte beskrivelser av prisstruktur. At kommunen klarer å gjenbruke og dele den kompetansen som erverves gjennom konsulentkjøp er viktig for å oppnå effektiv ressursutnyttelse, men kompetansedeling er også et sentralt virkemiddel for å unngå at kommunen gjør seg unødig avhengig av konsulentbistand. Kristiansand kommune har ingen forhåndsdefinerte rutiner for hvordan de ansatte skal implementere konsulentenes arbeid i kommunens daglige virke. Det er imidlertid revisors inntrykk at kommunen har en relativt god kultur for intern kompetansedeling gjennom avdelingsmøter, seminarer og kurs. Et annet viktig virkemiddel for å kontrollere at konsulentbistanden oppfyller formålet med kjøpet er å foreta evalueringer av konsulentens arbeid, så vel som kommunens interne håndtering av konsulentanskaffelser. En evaluering vil kunne synliggjøre hvorvidt konsulentens arbeid har tilstrekkelig god kvalitet, samtidig som en evaluering vil kunne avdekke både gode og dårlige sider ved kommunens håndtering av anskaffelser, som for eksempel vurderinger av kommunens økonomistyring, kontroll over konsulentarbeidets fremdrift, kommunens implementering av sluttresultat, og kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Kristiansand kommune har ingen felles retningslinjer for evaluering av konsulentkjøp. Etter revisors skjønn vil felles retningslinjer for evaluering av konsulenttjenester styrke kommunens internkontroll. Revisor anbefaler derfor at kommunen foretar systematiske evalueringer av alle konsulentanskaffelser. Aktuelle forhold som bør belyses vil være om konsulentens arbeid er forsvarlig i forhold til kostnadene med arbeidet, og om sluttproduktet har tilstrekkelig god kvalitet. En evaluering bør også ta stilling til om kommunen er fornøyd med sin egen måte å håndtere konsulenten på; både oppfølging av innhold og fremdrift, samt økonomistyring. Revisor understreker for øvrig at en slik evaluering må være proporsjonal der det gjelder store, ressurskrevende anskaffelser bør en evaluering være relativt detaljert, mens for mindre anskaffelser (typisk under terskelverdi) kan en kort og stikkordsmessig evaluering være tilstrekkelig.

4

5 Innhold 4 Innhold 0 Sammendrag... 1 Innhold Innledning Bakgrunn: Kontrollutvalgets bestilling Formål og problemstillinger Metode Regnskapsanalyse Dokumentanalyse og intervju av kommunens ansatte Avgrensninger Materielle avgrensinger definisjon av reviderte tjenester Organisatoriske avgrensinger Avgrensinger i tid Revisjonskriterier Kommuneloven Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Lov om offentlige anskaffelser Nærmere om forskrift om offentlige anskaffelser Krav som gjelder alle anskaffelser uavhengig av art og verdi Krav som gjelder anskaffelser under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester Krav som gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdier Nærmere om terskelverdier og beregninger av kontrakters anslåtte verdi Nærmere om kommunens interne økonomireglement Faktagrunnlag Teknisk sektor Kristiansand Eiendom Ingeniørvesenet Parkvesenet By- og samfunnsenheten Oppmålingsvesenet Plan- og bygningsenheten Servicebutikken Teknisk direktør - stab... 30

6 Innhold Oppsummering av faktagrunnlaget i Teknisk sektor Helse- og sosialsektoren Økonomisektoren Kultursektoren Organisasjonssektoren Oppvekstsektoren Oppsummering øvrige sektorer Oppsummering alle sektorer Revisors vurderinger Styringssystemer og måloppnåelse- kommuneloven 1 og forskriften 7 d Implementering og kompetanseoverføring forskrift om revisjon i kommuner 7 b Evaluering forskrift om revisjon i kommuner 7 d Regelverksetterlevelse anskaffelsesregelverket Kjøp av juridiske tjenester Kjøp av temautredning Kjøp av utredning vedrørende Byggservice Rådgivningstjenester ifm. renseanlegg Avtale om konsulentbistand ifm. eierskap og eierskapsstrategi Revisors avsluttende merknader og anbefalinger Generelle merknader Anbefalinger Avtaler Utarbeidelse av rutiner for evaluering av konsulentkjøp Overordnede retningslinjer for kommunens konsulentbruk Fokus på etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser Vedlegg 1: Nærmere om avgrensinger og definisjoner Vedlegg 2: Nærmere om KOSTRA Kilder og litteratur Rådmannens merknader... 61

7 Innledning 6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn: Kontrollutvalgets bestilling Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok i møte 19. september 2013 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunens bruk av konsulent- og rådgivningstjenester, jf. sak nr. 55/2013. Flere studier 1 viser at den offentlige forvaltning bruker mye ressurser på konsulenttjenester i form av rapporter, utredninger og andre typer bidrag fra eksterne konsulenter. Dette, sett i sammenheng med at det tidligere ikke er gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter rettet inn mot konsulentbruk i Kristiansand kommune, er bakgrunnen for Kontrollutvalgets bestilling. Det fremgår av den opprinnelige vedtatte prosjektplanen at forvaltningsrevisjonen skal omfatte Kristiansand kommune og de kommunale foretak. Etter at prosjektplanen ble vedtatt har Kontrollutvalget i kommunen anmodet Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS om å gå gjennom kommunens konsulentbruk i forbindelse med byggingen av nytt rådhuskvartal. Dette innebærer en utvidelse av prosjektet, da en revisjon av rådhuskvartalprosjektet blant annet medfører revisjon av konsulentkjøp foretatt før revisjonsperioden som er fastsatt i prosjektplanen. Av hensyn til rapportens omfang har derfor revisor valgt å ikke revidere på det nåværende tidspunkt konsulentkjøp foretatt av de kommunale foretak. Revisors gjennomgang av rådhuskvartalet vil bli fremlagt i delrapport Formål og problemstillinger Hovedformålet med en forvaltningsrevisjon er å foreta en «systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger av kommunens vedtak og forutsetninger; for eksempel om forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, og om relevant regelverk etterleves», jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 7 første ledd 2. Overført til denne konkrete studien, vil formålet med rapporten være å undersøke om kommunen har hensiktsmessige virkemidler og systemer som sikrer at konsulentbruken er formålstjenlig og ressurseffektiv. Etter dette kan hensikten med forvaltningsrevisjonen oppfylles gjennom å belyse følgende problemstillinger: A. Omfang og ressursbruk: Revisor vil gi en deskriptiv oversikt over hvor mye penger Kristiansand kommune bruker på å kjøpe bistand fra konsulenter, rådgivere, advokater og andre frittstående enheter som ikke er å anse som ansatte i Kristiansand kommune, kommunale foretak eller kommunalt eide foretak (IKS og AS). B. Årsakssammenhenger: Revisor vil belyse hvilke årsaker som ligger til grunn for kommunens beslutninger om å anskaffe konsulenttjenester. C. Styringssystemer og måloppnåelse: Med styringssystemer menes rutiner, retningslinjer eller lignende som skal sikre at kommunen som oppdragsgiver har kontroll med konsulentens arbeid og fremdrift, samt systemer for kostnadskontroll (herunder faktura- 1 Se Riksrevisjonens rapport Dokument nr. 3: For 2004 nr. 904

8 Innledning 7 kontroll). Slike tiltak er av vesentlig betydning for at kommunen oppnår forventet kvalitet på de tjenestene som kjøpes fra konsulenter, og at konsulentbistanden oppfyller formålet med anskaffelsen. Under dette punktet vil revisor for det første vurdere hvordan kommunen beskriver den tjenesten som skal anskaffes og hvilket formål den skal dekke. Utarbeidelse av gode kravspesifikasjoner eller ordrebestillinger er av stor betydning for sluttproduktets kvalitet, og dermed også for om anskaffelsen er formålstjenlig. Videre vil revisor se på hvilke systemer og rutiner kommunen har for å følge opp konsulentens arbeidsprosess, både innholdsmessig og i forhold til fremdrift. Revisor vil også ha fokus på kommunens systemer for kostnadskontroll, og vil se nærmere på hvordan kommunen kontrollerer konsulentens fakturering, og om kommunen fastsetter viktige vilkår som pris og omfang i skriftlige avtaler. Videre vil revisor beskrive i hvilken grad kommunen mener at konsulentens bistand oppfyller de forventninger og formål kommunen hadde med tjenestekjøpet; det vil si i hvilken grad man kan si at det foreligger tilstrekkelig god måloppnåelse. D. Implementering, kompetanseoverføring og evaluering: Kompetanseoverføring fra konsulent til kommunens ansatte vil øke nytteverdien av konsulentkjøp og kan bidra til å øke kommunens kompetanse på feltet, noe som igjen kan redusere fremtidig behov for nye konsulentkjøp. Revisor vil derfor undersøke hvordan de reviderte enheter sørger for at kompetansen som erverves ved konsulent- og rådgivningsbistand implementeres og deles i kommunen. Evaluering av konsulentkjøpet er viktig for å bevisstgjøre kommunen på gode og dårlige sider ved den interne håndtering av kjøpet, eksempelvis oppfølgingen av konsulenten, samt i hvilken grad kommunen lykkes med å dele den ervervede kunnskap. Gode evalueringer vil også være et nyttig verktøy for å vurdere om den aktuelle anskaffelsen har vært kostnadseffektiv og formålstjenlig. Revisor vil derfor undersøke hvorvidt kommunen har interne systemer for å evaluere de konsulentkjøp som foretas. E. Regelverksetterlevelse: Kjøp av konsulenttjenester omfattes av lov om offentlige anskaffelser 3 og tilhørende forskrift 4. Regelverket skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved at offentlige anskaffelser baserer seg på konkurranse, forretningsmessige vilkår og likebehandling. Revisor har gått gjennom noen av kommunens konsulentanskaffelser for å vurdere hvorvidt disse oppfyller de grunnleggende krav som følger av anskaffelsesregelverket. 3 Lov 1999 nr. 69 (LOA) 4 For 2006 nr. 402 (FOA)

9 Innledning Metode Regnskapsanalyse Revisor har analysert kommunens regnskaper fra perioden 2011, 2012 og første og andre kvartal Revisor har særlig rettet oppmerksomhet mot posteringer på artskonto «konsulenttjenester». Revisor har imidlertid også brukt tid på å undersøke om det er ført utgifter til konsulentkjøp på andre artskonti. Revisor presiserer at det i denne rapporten sees bort fra utgifter til egenregi eller til andre kommunale selskaper og IKS som er ført på art Kjøp av tjenester som er ført på art , men som åpenbart ikke er konsulenttjenester iht. til revisors definisjon, er heller ikke hensyntatt i denne rapporten. Det fremgår av departementets veileder for regnskapsrapportering 5 at en del typiske konsulentkjøp skal føres på artsnummer 270 (i kommunens regnskap ). Samtidig legger veilederen opp til at også andre typer eksterne kjøp skal føres på denne artskategorien. Dette innebærer at det ikke blir korrekt å kun se hen til denne arten i kommunens regnskap når revisor skal kartlegge hvor mye penger kommunen bruker på konsulenter. Revisor har derfor i stor grad foretatt konkrete, selvstendige vurderinger av de største posteringene i kommunens regnskap for å kunne avgjøre om det dreier seg om et konsulentkjøp i revisjonsrapportens forstand eller ikke. For mer informasjon om KOSTRA-regelverket, se vedlegg Dokumentanalyse og intervju av kommunens ansatte Revisors informasjonsinnhenting har i det vesentligste bestått av intervju/samtaler med kommunens ansatte; revisor har til sammen hatt 14 møter med ledere og saksbehandlere i de ulike sektorene. I samtalene har alle problemstillinger (jf. rapportens punkt 1.2) blitt drøftet og analysert. Informasjon mottatt i disse møtene danner grunnlaget for revisors vurderinger slik de fremkommer i denne rapporten. Der revisor har vurdert konkrete anskaffelser opp mot gjeldende konkurranseregelverk, har revisor gått gjennom anbudsprotokoller, kunngjøringer, tilbud, endelige kontrakter og annet skriftlig materiell knyttet til de reviderte anskaffelsene. 5 KRDs veileder for regnskapsrapportering

10 Avgrensninger 9 2 Avgrensninger 2.1 Materielle avgrensinger definisjon av reviderte tjenester Som beskrevet innledningsvis er det kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester som er gjenstand for denne revisjonen. Dette er imidlertid et begrep som i seg selv ikke gir klare avgrensninger, og det er derfor behov for å redegjøre for hvilke type tjenestekjøp som omfattes av denne rapporten, og hvilke tjenester som revisor anser å falle utenfor definisjonen av begrepet konsulent- og rådgivningstjenester. I revisors prosjektplan til Kontrollutvalget er tjenestene som det er aktuelt å gjennomgå i denne rapporten definert slik: «Med kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester menes situasjoner der kommunen inngår avtale om levering av en rapport eller en arbeidsinnsats som skal anvendes som innsatsfaktor i kommunens saksbehandling eller tjenesteproduksjon. Avtalen må inngås mellom kommunen eller et kommunalt foretak på den ene siden, og 1) et firma som ikke er en organisatorisk del av kommunen eller ikke er helt eller delvis eid av kommunen eller 2) en person som ikke er ansatt i kommunen og som kommunen dermed ikke har arbeidsgiveransvar for» I henhold til denne definisjonen omfattes altså kjøp av eksterne tjenester som skal brukes i kommunens arbeid. Typiske eksempler vil være juridiske, økonomiske eller tekniske utredninger, prosjektledelse eller prosjekteringsledelse innenfor for eksempel IKT eller bygg- og anlegg, eller utarbeidelse av forslag til design/arkitektur. Den innholdsmessige fellesnevneren for disse tjenestene er at de har karakter av å være intellektuelle, immaterielle eller fagmessige tjenester der konsulentens kompetanse og erfaring på området vil være viktig for kvaliteten på produktet som anskaffes. Videre er dette tjenester som utarbeides særskilt for et forhåndsdefinert og avgrenset oppdrag, noe som betyr at de nevnte tjenestene i så måte innbefatter et spesialisert arbeid som er tilvirket med tanke på å dekke et avgrenset område eller behov. Disse kjennetegnene distingverer klassiske konsulentkjøp fra andre tjenestekjøp som kommunen foretar i privatmarkedet. Slike kjøp kan i likhet med klassiske konsulentkjøp være innsatsfaktorer i kommunal tjenesteproduksjon, som for eksempel kjøp av undervisning og kurs for kommunens ansatte, og kjøp av vedlikeholds- og rengjøringstjenester. Veldig ofte vil imidlertid slike tjenester tilbys direkte til sluttbruker, som for eksempel kjøp av helsetjenester hos lege og fysioterapeuter, eller kjøp av plass på private barnevernsinstitusjoner. Det som kjennetegner denne typen tjenestekjøp er at de enten består av en manuell arbeidsinnsats, eller at det er en standardisert, generisk tjeneste («hyllevare») som man vanskelig kan si er spesialtilvirket til et avgrenset, nærmere definert formål. I Riksrevisjonens forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende statlige kjøp av konsulenttjenester, er begrepet konsulent definert på følgende måte: «En konsulent er en ekstern person med spesialkompetanse som for en avgrenset periode engasjeres av en virksomhet for å utføre en definert oppgave». Som det fremkommer av sitatet legges det her vekt på at et konsulentbidrag har begrenset varighet, og at oppgaven er klart definert og avgrenset. Etter revisors

11 Avgrensninger 10 skjønn påpeker denne definisjonen et poeng som kan være hensiktsmessig å ta med i vurderingen av ulike tjenestekjøp. I enkelte tilfeller vil grensen mellom tjenester som har preg av å være åndsverk eller intellektuelt tilvirkede produkter og mer manuelle og standardiserte tjenester være vanskelig å trekke. I rapportens vedlegg 1 vurderer revisor ulike tjenester i henhold til denne definisjonen, og avgjør dermed hvorvidt de enkelte tjenester faller utenfor eller innenfor forvaltningsrevisjonens rekkevidde. 2.2 Organisatoriske avgrensinger Som det følger av definisjonen i prosjektplanen, er forvaltningsrevisjonen begrenset til å gjelde kontrakter om kjøp av konsulenttjenester som inngås mellom Kristiansand kommune 6 på den ene siden og 1) «et firma som ikke er en organisatorisk del av kommunen eller ikke er helt eller delvis eid av kommunen eller 2) en person som ikke er ansatt i kommunen og som kommunen dermed ikke har arbeidsgiveransvar for» Dette innebærer at tjenestekjøp fra selskaper der Kristiansand kommune har eierinteresser faller utenfor de kjøp som vil bli vurdert i revisjonsrapporten. Årsaken til dette er at slike selskaper (IKS, andre selskaper med kommunale eierinteresser, 27-samarbeid) må anses som en form for egenproduksjon av tjenester. Tjenester kjøpt av selskaper i såkalt egenregi omfattes heller ikke av regelverket for offentlige anskaffelser. Som det følger av punkt 2 i det siterte avsnittet, vil en konsulent ikke være ansatt i kommunen eller et av de kommunale foretak. Hvorvidt det foreligger et ansettelsesforhold eller ikke må bero på en vurdering av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven 1-8 flg Avgrensinger i tid For å begrense omfanget av rapporten har revisor besluttet å avgrense denne forvaltningsrevisjonen til å omhandle konsulentkjøp foretatt i perioden og første og andre kvartal Se punkt Lov 2005 nr. 62

12 Revisjonskriterier 11 3 Revisjonskriterier Problemstillingene som revisor gjør rede for i punkt 1.2 må vurderes i lys av revisjonskriterier. Dette er objektive vilkår utledet av autorative kilder, og kriterienes funksjon er å gi et normativt grunnlag for analysene og konklusjonene i rapporten. I denne forvaltningsrevisjonen vil følgende revisjonskriterier legges til grunn: Kommuneloven (Lov 1992 nr. 107) Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (For 2004 nr. 904) Lov om offentlige anskaffelser (Lov 1999 nr. 69) Forskrift om offentlige anskaffelser (For 2006 nr. 402) Økonomihåndbok for Kristiansand kommune Eventuelt andre interne retningslinjer for kommunen 3.1 Kommuneloven 1 Det følger av bestemmelsens ordlyd at «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard». Kommunelovens formålsparagraf angir en del grunnleggende hensyn som må anses som en rettesnor for den kommunale forvaltning, og bestemmelsen innebærer blant annet at kommunen må sikre en hensiktsmessig og effektiv forvaltning av felleskapets verdier. I praksis tilsier dette at kommunens utgifter skal holdes på et så lavt nivå som mulig, og at alle utgifter som kommunen pådrar seg, skal fremme de vedtatte målene for virksomheten på billigst mulig måte. 3.2 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 7 I henhold til bestemmelsens ordlyd innebærer en forvaltningsrevisjon «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

13 Revisjonskriterier 12 e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav, f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd». For vurderingene i denne rapporten vil særlig forskriftens bokstav b, c og d være relevante: Når revisor skal vurdere om «forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området» jf. bokstav b, vil revisor særlig se på om kommunen evner å gjenbruke og implementere den kunnskap som er anskaffet hos konsulentene. Det å ha effektive metoder for kunnskapsdeling og implementering av kompetanse er viktige virkemidler som både sikrer at konsulentbruken er formålstjenlig, men er også av betydning for å fremme mest mulig effektiv ressursbruk. Der kommunen ikke klarer å ta lærdom av konsulentens arbeid, vil det de være vanskelig å redusere konsulentbruken, og man kan på sikt risikere at kommunen gjør seg svært avhengig av konsulentens kunnskap og kompetanse. Videre vil revisor se nærmere på om kommunen har gode systemer for evaluering av konsulentbistanden. Som oppdragsgiver vil kommunen alltid ha både gode og dårlige erfaringer med konsulentbruken. At kommunen foretar evalueringer både av konsulentbistandens nytteverdi og kvalitet, men også kommunens egne håndteringer av anskaffelsen, er viktig for å lære av tidligere feil og erfaringer. Evalueringer er i så måte et viktig virkemiddel for å sikre at samme feil ikke gjentas unødig, og hensiktsmessige evalueringer vil derfor være et egnet verktøy for å fremme effektivt ressursbruk. Det følger av bestemmelsens bokstav d at kommunen skal ha hensiktsmessige «styringsverktøy og virkemidler». I denne sammenheng kan det være relevant å vurdere hvilke forhåndsdefinerte rutiner, reglement eller lignende forvaltningen har for å sørge for styring av konsulentens arbeid, både når det gjelder det materielle innhold, fremdrift og økonomistyring. Hvorvidt kommunen utarbeider utfyllende kravspesifikasjoner, har klare avtaler for hva som skal leveres når og til hvilken pris samt god fakturakontroll, vil ofte være konkrete tiltak som sørger for god styring av konsulentens arbeid. Manglende styring av konsulentens arbeid vil kunne hindre at formålet med anskaffelsen oppfylles, og gode rutiner for økonomistyring er åpenbart viktig for å sikre effektiv ressursbruk. Når det gjelder regelverksetterlevelse jf. bokstav c, er det i denne rapporten lov og forskrift om offentlige anskaffelser som er av særlig relevans. Revisor har gjort nærmere rede for disse reglene i punkt 3.3 flg. 3.3 Lov om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (lov 1999 nr. 69) har sin bakgrunn i direktiv 2004/18 EC, og formålet med loven er å: «sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte». Loven gjelder for statlige, kommunale, fylkeskommunale og offentligrettslige organer,

14 Revisjonskriterier 13 og reglene kommer til anvendelse på kjøp av varer og tjenester, samt bygge- og anleggsarbeid. I 5 gir loven anvisning på grunnleggende krav som offentlige myndigheter alltid må ihensynta ved inngåelse av kontrakter som omfattes av loven: «Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse». Som det fremgår av bestemmelsen er det et viktig prinsipp at offentlige innkjøp i størst mulig grad skal basere seg på konkurranse. Formålet med konkurranse er å oppnå kostnadseffektive anskaffelser, og å bidra til god utvikling i næringslivet ved at alle interesserte leverandører skal få levere tilbud som blir vurdert på en objektiv og uhildet måte av de offentlige oppdragsgivere. Det er særlig reglene om kunngjøring og anbudsform er bestemmelser som skal sikre at anskaffelser konkurranseeksponeres. For å oppnå god og likeverdig konkurranse er det viktig at tildelingsprosessen er preget av forutberegnelighet for alle potensielle tilbydere i de ulike konkurransemarkedene. Dette hensynet ligger blant annet til grunn for regler om at kvalifikasjonskriterier og tildelingsvilkår/kriterier skal kunngjøres for alle tilbydere samtidig, og at vilkårene skal utformes klart og utvetydig slik at alle tilbydere i størst mulig grad oppfatter innholdet i vilkårene likt. Videre er likebehandling av leverandører et sentralt prinsipp. Mange bestemmelser i loven og forskriften har utspring i dette hensynet, og likebehandling er nødvendig for å oppnå reell konkurranse mellom potensielle tilbydere. I forlengelsen av dette, er prinsippene om at tildeling av kontrakter skal skje på objektive og ikke-diskriminerende vilkår sentrale. At disse hensynene ivaretas ved inngåelse av offentlige kontrakter er viktig for å forhindre at kontrakter tildeles på bakgrunn av personlig vinning for ansatte eller politikere i offentlige organer, og disse prinsippene kan i så måte være medvirkende faktorer for å forebygge korrupsjon i offentlig sektor. Etterprøvbarhet og transparens er også viktige prinsipp i anskaffelsesregelverket. Etterprøvbarhet og transparens innebærer at alle steg i anskaffelsesprosessen skal kunne dokumenteres på en notorisk og troverdig måte for ettertiden. Reglene om protokollplikt i forskrift om offentlige anskaffelser er et eksempel på en bestemmelse som er begrunnet i hensynet til etterprøvbarhet og transparens. At disse prinsippene ivaretas er viktig for kontrollfunksjoner som revisor og tilsynsmyndigheter, men er også av betydning for at konkurrerende tilbydere skal ha tiltro til at anbudsprosesser og kontraktstildelinger er gjennomført etter ikkediskriminerende og objektive prosedyrer.

15 Revisjonskriterier Nærmere om forskrift om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2006 nr. 402, heretter FOA) er gitt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 16. FOA er inndelt i fire hovedkapittel; en generell del som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av regelverket, samt legaldefinisjoner. Del 2 gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdi samt uprioriterte tjenester, mens del 3 gjelder for anskaffelser over EØS-terskel-verdi. Del 4 gir anvisning på særskilte prosedyrer, som for eksempel plan- og designkonkurranser Krav som gjelder alle anskaffelser uavhengig av art og verdi Det følger av FOA 2-1 at forskriftens del 1 kommer til anvendelse på alle anskaffelser som omfattes av regelverket, uansett hvilken type anskaffelse det gjelder, og hvilken verdi den har: «3-1 (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. (2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. (3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne forskrift kommer til anvendelse. (4) Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. (8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen». Videre oppstilles det ytterligere krav for anskaffelser over kroner, jf. 3-2, 3-3, 3-4: 1. Protokollføring: alle anskaffelser over eks. mva. skal protokollføres. Dette innebærer at offentlige organer skriftlig må nedtegne alle vesentlige forhold ved anskaffelsen, så som hvilke tiltak om er blitt gjennomført for å sikre reell konkurranse, begrunnelse for valg av leverandør, og anslått verdi på kontrakt.

16 Revisjonskriterier Skatteattest: det skal kreves skatteattest av alle leverandører som leverer tilbud. 3. HMS-egenerklæring: den valgte leverandør skal fremlegge egenerklæring som bekrefter at leverandøren vil overholde lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet Krav som gjelder anskaffelser under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester. For anskaffelser som har en verdi mellom og EØS-terskelverdi skal reglene i forskriftens del 2 anvendes sammen med forskriftens del 1. Lovens krav gjelder selvsagt også. For denne typen anskaffelser kan den offentlige oppdragsgiver velge mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. Konkurransen uavhengig av konkurranseform må kunngjøres i Doffin-databasen, jf. FOA 9-1. Oppdragsgiver må i kunngjøringen (eller vedlegg til denne) beskrive hva som skal anskaffes, hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, hvilke kriterier som vektlegges ved valg av tilbud, samt hvilke kontraktsbetingelser som gjelder, jf Også kravene som stilles til leverandørene må kunngjøres her. Dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives utfyllende nok i kunngjøringen, må oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag som beskriver hva som skal anskaffes, hvilken prosedyre som er valgt, hva man vektlegger ved tildeling (tildelingsvilkår), frist for levering av tilbud og kontraktsbetingelser. I kapittel 11 er det gitt bestemmelser om hvordan konkurransen skal gjennomføres. I 11-1 uttales det at «kontrakt skal tildeles på grunnlag av kriterier fastlagt etter 13-2». I 13-2 fremkommer det at tildeling av kontrakt skal enten skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller det tilbudet som har lavest pris. Der kontrakten skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, kan tildeling bare skje på bakgrunn av kriterier som er oppgitt enten i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver har valgt åpen eller begrenset anbudskonkurranse foreligger det et forhandlingsforbud. Dette forbudet er absolutt, og innebærer at oppdragsgiver ikke må tillate at tilbud endres eller suppleres etter tilbudsåpningstidspunktet. Der man har valgt konkurranse med forhandling kan man selvsagt forhandle vedrørende alle sider av tilbudet. Forhandlingen kan gå gjennom flere faser der antall deltagere suksessivt reduseres. En slik reduksjon må skje på bakgrunn av de forhåndskunngjorte tildelingskriteriene. Dersom man ved kontraktsforhandlinger endrer eller supplerer det opprinnelige tilbudet, må endringene dokumenteres skriftlig jf annet ledd, siste punkt Krav som gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdier Ved anskaffelser over EØS-terskelverdi skal oppdragsgiver anvende enten begrenset eller åpen anbudskonkurranse, jf. FOA Bare på særlige vilkår kan konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog anvendes.

17 Revisjonskriterier 16 I likhet med anskaffelser under EØS-terskelverdi må oppdragsgiver kunngjøre konkurransen. Anskaffelser over terskelverdi skal offentliggjøres både i Doffin og TED8-databasen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdi har oppdragsgivere plikt til å utarbeide et konkurransegrunnlag, som blant annet må inneholde hvilken vare eller tjeneste som skal anskaffes, hvilken prosedyre som er valgt, den relative vekting av tildelingskriterier eller tildelingskriterier i prioritert rekkefølge, jf. FOA Tildelingskriteriene må være klart og tydelig formulert, og ha saklig tilknytning til den gjenstand eller tjeneste som skal anskaffes Nærmere om terskelverdier og beregninger av kontrakters anslåtte verdi Pr. januar 2014 er gjeldende terskelverdi 1,6 millioner kroner eksl. mva for vare- og tjenestekontrakter og 40 millioner eksl. mva for bygge- og anleggskontrakter. Som redegjørelsen overfor viser, er beregning av kontrakters verdi av betydning for hvilken regulering som skal legges til grunn. I FOA 2-3 er det gitt detaljerte regler om hvordan oppdragsgiver skal beregne anskaffelsens verdi. I den forbindelse er det viktig å påpeke at beregningen av en anskaffelses verdi skal foretas og være holdbar på kunngjøringstidspunktet. At det i etterkant viser seg at innkjøpet var dyrere eller rimeligere enn forutsatt på kunngjøringstidspunktet, er uten betydning i denne sammenheng. Det er også viktig å påpeke at oppdragsgiver ikke må dele opp en anskaffelse for å unngå at særskilte bestemmelser kommer til anvendelse. 3.5 Nærmere om kommunens interne økonomireglement Kristiansand kommune har en egen økonomihåndbok som blant annet omhandler delegasjonsog fullmaktsreglement, regnskapsrutiner, regler om internkontroll og innkjøpsreglement. Kjøp av konsulenttjenester er ikke nevnt særskilt i kommunens økonomihåndbok, men en del av de generelle reglene som fremkommer her vil være relevante for å belyse problemstillingene som revisor beskriver i punkt 2.2, og i det følgende vil revisor redegjøre for de viktigste punktet i det interne økonomi- og innkjøpsreglement Anvisningsreglement I kommunens anvisningsreglement fremkommer det at «Enhetsleder skal påse at det finnes betryggende rutiner og intern kontroll for bestilling, kontering, attestasjon og anvisning, samt påse at det er budsjettmessig dekning for anvisninger innenfor enhetens område». 8 Tenders Electronic Daily, se

18 Revisjonskriterier Regnskapsrutiner Hvilke krav som stilles til inngående fakturaer følger av kommunens økonomihåndbok punkt Her fremkommer det blant annet at det på faktura vises hva som er levert (varer og tjenester), leverandørens navn, samt beløp Internkontroll/avvikskontroll I økonomihåndboka fremkommer følgende: «Kristiansand kommune holder på å utarbeide retningslinjer for internkontroll og etiske retningslinjer for blant annet motarbeiding av korrupsjon. Det skal foretas risikoanalyser på ulike deler av virksomheten». For øvrig vises det til KRDs 9 anbefalinger for kommunal internkontroll Innkjøpsstrategi for Kristiansand Kommune Innkjøpsreglementet lister blant annet opp hvem som har ansvar for hvilke deler av anskaffelsesprosessen. Her fremkommer blant annet at enten leder eller budsjettansvarlig skal ha ansvar for at lover, forskrifter og interne retningslinjer blir fulgt, å utarbeide konkurransegrunnlag og evaluere anskaffelsen, utforme avtaledokument, inngå avtaler, samt stå for avtaleforvaltning og avtaleoppfølging. 9 KRDs anbefalinger

19 Faktagrunnlag 18 4 Faktagrunnlag Revisor har valgt å analysere kommunen sektorvis, og har hatt intervju med ledere og saksbehandlere i Helse- og sosialsektoren, Økonomisektoren, Organisasjonssektoren, Kultursektoren, Oppvekstsektoren og Teknisk sektor. Ettersom forbruket av konsulenttjenester i Teknisk sektor er høyere enn i de andre sektorene, har revisor valgt å behandle hver avdeling i sektoren separat. Faktabeskrivelsene for alle sektorer er basert på informasjon revisor har mottatt i intervjuer med ledere og saksbehandlere i de ulike sektorene. Beskrivelsene - slik de fremkommer i denne rapporten - er blitt verifisert og godkjent av de personer revisor har intervjuet. 4.1 Teknisk sektor Revisor har hatt møter med Kristiansand Eiendom, leder av Ingeniørvesenet, leder av By- og samfunnsenheten, lederne i Oppmålingsvesenet, samt leder og saksbehandlere i Parkvesenet. Revisor har hatt korrespondanse pr. e-post og telefon med Plan- og bygningssjef og leder av Servicebutikken. Revisors fremstilling er basert på disse aktørintervjuene, analyse av de ulike enheters regnskap fra revisjonsperioden, samt diverse dokumentasjon tilknyttet anbudsprosesser. Avgrensinger og definisjoner Som nevnt i punkt 3.1 kan grensen for hva som er en konsulenttjeneste være vanskelig å trekke, og i Teknisk sektor ser man denne problemstillingen knyttet til prosjekt/prosjekteringsledelse og byggeledelse. Det er revisors vurdering at prosjekt- og prosjekteringsledelse er å anse som konsulenttjenester i rapportens forstand, mens byggeledertjenester faller utenfor forvaltningsrapportens virkeområde. En nærmere begrunnelse for revisors vurdering av ulike tjenester i Teknisk sektor fremkommer i rapportens vedlegg 1.

20 Faktagrunnlag Kristiansand Eiendom A) Omfang og ressursbruk Revisors regnskapsanalyse viser at Kristiansand Eiendom i perioden 2011, 2012 og første og andre kvartal 2013 har ført ca kroner på artskonto «konsulentkjøp» i investeringsregnskapet. I samme periode er det ført ca kroner på denne artskontoen i driftsregnskapet. Kristiansand Eiendom har på artskonto «prosjekt-/rådgivning/arkitekt» i investeringsregnskapet ført opp utgifter på ca. 11 millioner kroner som etter revisors mening også må anses som konsulenttjenester. Samlet sett legges det til grunn at Kristiansand Eiendom i revisjonsperioden har brukt ca kroner på kjøp av konsulenttjenester. B) Årsakssammenhenger I samtalene med ansatte i Kristiansand Eiendom (KE) fremkommer det at det er ulike årsaker til at enheten anskaffer konsulentbistand. For det første er ofte manglende intern kapasitet en av årsakene til at KE foretar kjøp av konsulenttjenester. Særlig gjelder dette for prosjektledertjenester i de perioder hvor kommunens investeringstakt har vært høy. I perioder med færre byggeprosjekter er behovet vesentlig mindre, og på intervjutidspunktet opplyser KE at behovet for å kjøpe eksterne prosjektledertjenester er begrenset. Videre påpekes det at behov for spesialkompetanse også er en av hovedårsakene til avdelingens konsulentbruk. Enkelte av oppgavene KE gjennomfører er relativt spesialiserte og krever en særkompetanse som kommunen ikke besitter, og som det ikke ansens hensiktsmessig å bygge opp internt i KE eller kommunen for øvrig. Videre blir konsulenttjenester særlig brukt til å gjennomføre ad-hoc-oppdrag som har begrenset omfang og varighet, og som innebærer arbeidsoppgaver som ikke naturlig faller inn under KEs kjerneoppgaver. Ved gjennomføring av enkelte oppgaver vil det tidvis foreligge motstridende hensyn og faglige vurderinger mellom kommunen og politikere, men også innad i kommunen. I slike tilfeller har det forekommet bruk av eksterne konsulenter som gir sin vurdering av problemstillingen, først og fremst for å gi enhetens arbeid eller konklusjon objektivitet og legitimitet overfor både beslutningstakerne (politikere og/eller kommunens administrasjon), og i enkelte tilfeller også kommunens innbyggere. I noen få saker har KE ansett seg inhabil iht. forvaltningsloven 10, og det har derfor vært behov for ekstern bistand i form av konsulenter for å gjennomføre en oppgave eller vurdering. Avslutningsvis opplyser KE at avdelingens behov for kjøp av juridiske tjenester er blitt redusert, da enheten opplever kvalifisert og god bistand fra kommuneadvokaten. 10 Lov 1967 nr.10

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Søgne kommune. Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune

Rapport til kontrollutvalget i Søgne kommune. Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune Rapport til kontrollutvalget i Søgne kommune Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune Forvaltningsrevisjon September 2013 1 0 Sammendrag I denne rapporten har revisor

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Saksframlegg. Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune

Saksframlegg. Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2013/2962-31780/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne kommune Utv.saksnr

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Hvordan selge til fylkeskommunen?

Hvordan selge til fylkeskommunen? Hvordan selge til fylkeskommunen? Innkjøpsleder Hans Jørgen Kibsgaard 17.06.2014 Agenda Generelt om offentlige anskaffelser i Norge Generelt om regelverk og politiske føringer Hvordan levere tilbud til

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012 Forvaltningsrevisjon performance auditing value for money audit Trondheim 7. juni 2012 formål Deltakerne skal få kjennskap til: forvaltningsrevisjonsprosessen bl.a. bestilling, planlegging og gjennomføring,

Detaljer

PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER?

PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER? PREKVALIFISERING: HVORDAN VELGE UT OVERTALLIGE LEVERANDØRER? GOD OFFENTLIG PROSJEKTLEDELSE HVORDAN ASKER KOMMUNE 6. FEBRUAR 2013 V/ ADVOKAT ANE GRIMELID Oversikt 6. februar 2013 2 Tema for foredraget Oppdragsgiver

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSE MED FORHANDLING TEMA Hva er konkurranse med forhandling? Ulike former for konkurranse med forhandling Rettslige utgangspunkter foa 11-8 og 20-11 Når kan man benytte konkurranse med forhandling?

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune

Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp og anskaffelser i Fredrikstad kommune Delrapport 2: Regeletterlevelse i praksis Fredrikstad kommune 8.3.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 INNLEDNING...4 2.1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse

Saken gjelder: Frist for forespørsel om deltakelse. Lovlige kvalifikasjonskrav. Begrunnelse Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling med prekvalifisering om konsulenttjenester i forbindelse med en tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Anskaffelsen var etter

Detaljer

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere

Kurs i anskaffelser for 02.02.15. tilbydere Kurs i anskaffelser for tilbydere 1 Agenda for gjennomgangen Hva er offentlige anskaffelser? Grunnleggende krav til oppdragsgivere Grunnlaget for konkurransen Asker kommunes anskaffelsesportal Hvordan

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse»

«Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» IINR presenterer En veileder i anskaffelsesprosessen «Alt du bør ta stilling til ved gjennomføring av en anskaffelse» BEHOVSDEFINERING MARKEDSUNDERSØKELSE ANBUDSFASE IMPLEMENTERINGSFASE OPPFØLGING BEHOVSDEFINERING

Detaljer

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16.

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. september 2010 Disposisjon Leverandørindustriens relative betydning Utviklingen av en

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla

Klagenemndas avgjørelse 11. april 2005 i sak 2004/64. Klager: Gerds Trafikkskole AS. Innklagede: Aetat Madla Page 1 of 5 Innklagede kunngjorde to konkurranser parallelt, med ulik varighet. De to konkurransene ble ved evalueringen slått sammen. Klagenemnda kom til at dette innebar vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Prosjektplan/engasjementsbrev September 2013 Innhold 1. Formål

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Aktivitet med sikte på å dekke et behov for varer, tjenester eller bygg og anleggsarbeider

Aktivitet med sikte på å dekke et behov for varer, tjenester eller bygg og anleggsarbeider Anskaffelsesordbok Dette er en samling av sentrale og nyttige begreper i en offentlig anskaffelseshverdag. Utvalget er ikke fullstendig, men et prioritert utvalg. Ordlisten vil bli revidert og oppdatert

Detaljer

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER INSTRUKS FOR KONKURRANSEUTSETTING HOS BIR AS OG DATTERSELSKAP AV BIR AS SOM MED ENERETT UTFØRER LOVPÅLAGTE OPPGAVER 1. INSTRUKSEN GJELDER FOR Denne instruks for konkurranseutsetting gjelder for alle anskaffelser

Detaljer

Innkjøp i Songdalen kommune

Innkjøp i Songdalen kommune KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Songdalen kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Grunnleggende prinsipper. 4. april 2013. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi

Grunnleggende prinsipper. 4. april 2013. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Grunnleggende prinsipper 4. april 2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver, Difi Hvordan er det å være innkjøper? Prinsippene Forholdsmessighet Forretningsskikk Likebehandling Konkurranse Forutberegnelighet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2008/188-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Nettverk Naturmangfold, Sør-Trøndelag. Bestillerkompetanse. Per Ivar Bergan

Nettverk Naturmangfold, Sør-Trøndelag. Bestillerkompetanse. Per Ivar Bergan 1 Nettverk Naturmangfold, Sør-Trøndelag Bestillerkompetanse Per Ivar Bergan Kommunens to roller Kommunen som innkjøper Forskrift om offentlige innkjøp Oppgavebeskrivelse Kommunen som premissgiver i plan-

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41598790.aspx Ekstern anbuds ID M308466/OCT205837 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer