Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsulentbruk i Kristiansand kommune"

Transkript

1 Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014

2 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok i møte 19. september 2013 at Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS skulle foreta en forvaltningsrevisjon av konsulentbruken i Kristiansand kommune. Revisor har valgt å belyse fem konkrete problemstillinger for å danne et bilde av hvordan Kristiansand kommune bruker og anskaffer konsulenttjenester: Omfang og ressursbruk - en deskriptiv oversikt over hvor mye penger Kristiansand kommune bruker på å kjøpe konsulenttjenester. Årsakssammenhenger - en deskriptiv oversikt over de årsaker kommunen angir som grunner til at man finner det hensiktsmessig å kjøpe konsulenttjenester. Styringssystemer og måloppnåelse - hvilke virkemidler har kommunen for å styre konsulentens arbeid, fremdrift og kostnader. Revisor har også undersøkt om oppdragsgiverne opplever konsulentbistanden som formålstjenlig. Implementering, kompetanseoverføring og evaluering - hvilke systemer har kommunen for å sikre at den kunnskapen som erverves gjenbrukes og deles internt i kommunen. Videre har revisor undersøkt om kommunen har systemer for å evaluere konsulentanskaffelsene. Regelverksetterlevelse - en undersøkelse av kommunens etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i forbindelse med konsulentkjøp. Revisors rettslige grunnlag for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon er forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (For 2004 nr. 904) 7. Det følger av bestemmelsens siste ledd at «Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt». Et revisjonskriterium kan defineres som det normative grunnlaget som er relevant for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. Sammen med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene grunnlaget for revisors vurderinger. I denne revisjonen har revisor lagt til grunn følgende revisjonskriterier: kommuneloven 1, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 7, lov om offentlige anskaffelser, forskrift og offentlige anskaffelser og Kristiansand kommunes økonomireglement. Revisors regnskapsanalyse viser at Kristiansand kommune har brukt ca. 95,5 millioner kroner på konsulentkjøp i perioden 2011, 2012 og første og andre kvartal Teknisk sektor er den enheten i kommunen som bruker mest ressurser på konsulentkjøp; i revisjonsperioden har de brukt ca.70,5 millioner kroner på denne typen tjenester. Videre følger Organisasjonssektoren med et forbruk på 14,6 millioner kroner, Økonomisektoren med ca. 4,5 millioner kroner, Helse - og sosialsektoren med 2,9 millioner kroner, Oppvekstsektoren med 2,7 millioner kroner og Kultursektoren med et forbruk på kroner.

3 Sammendrag 2 Sektorene opplyser to hovedårsaker til at man anskaffer konsulentbistand: Behov for spesialkompetanse innenfor et avgrenset felt, og behov for midlertidig økt arbeidskapasitet for å gjennomføre visse arbeidsoppgaver. Enkelte sektorer opplyser også at de kjøper konsulentbistand for å gi kommunens eget arbeid større legitimitet overfor både andre deler av den kommunale administrasjon og kommunens politikere. Revisors informasjonsinnsamling viser at intervjuobjektene i det vesentlige er godt fornøyd med kvaliteten på de tjenester som kjøpes, og de opplever at konsulentbistanden som regel oppfyller de formål som ble fastsatt på avtaleinngåelsestidspunktet. Revisors gjennomgang av styringssystemer viser at intervjuobjektene har god forståelse for at deres bestillerkompetanse (innsikt og kunnskap om anskaffelsesprosess og kunnskap om det fagfelt konsulentbistanden gjelder) er av stor viktighet for å oppnå formålstjenlig konsulentbruk. Et annet relevant virkemiddel for styring av konsulentbruken, er å bruke avtaler og kravspesifikasjoner som klart angir formålet med konsulentens arbeid, og hvilke behov det endelige sluttproduktet skal dekke. Pris og timesforbruk er også viktige vilkår som må avklares i avtale mellom kommunen og oppdragstaker. Revisors undersøkelser viser at kommunen i stor grad inngår skriftlige avtaler som inneholder bestemmelser om pris og timesforbruk, men at enkelte avtaler med fordel kunne vært mer utførlige med hensyn til hva som forventes som sluttprodukt. For å unngå fremtidige konflikter om sluttoppgjør burde en del avtaler også inneholde mer detaljerte beskrivelser av prisstruktur. At kommunen klarer å gjenbruke og dele den kompetansen som erverves gjennom konsulentkjøp er viktig for å oppnå effektiv ressursutnyttelse, men kompetansedeling er også et sentralt virkemiddel for å unngå at kommunen gjør seg unødig avhengig av konsulentbistand. Kristiansand kommune har ingen forhåndsdefinerte rutiner for hvordan de ansatte skal implementere konsulentenes arbeid i kommunens daglige virke. Det er imidlertid revisors inntrykk at kommunen har en relativt god kultur for intern kompetansedeling gjennom avdelingsmøter, seminarer og kurs. Et annet viktig virkemiddel for å kontrollere at konsulentbistanden oppfyller formålet med kjøpet er å foreta evalueringer av konsulentens arbeid, så vel som kommunens interne håndtering av konsulentanskaffelser. En evaluering vil kunne synliggjøre hvorvidt konsulentens arbeid har tilstrekkelig god kvalitet, samtidig som en evaluering vil kunne avdekke både gode og dårlige sider ved kommunens håndtering av anskaffelser, som for eksempel vurderinger av kommunens økonomistyring, kontroll over konsulentarbeidets fremdrift, kommunens implementering av sluttresultat, og kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Kristiansand kommune har ingen felles retningslinjer for evaluering av konsulentkjøp. Etter revisors skjønn vil felles retningslinjer for evaluering av konsulenttjenester styrke kommunens internkontroll. Revisor anbefaler derfor at kommunen foretar systematiske evalueringer av alle konsulentanskaffelser. Aktuelle forhold som bør belyses vil være om konsulentens arbeid er forsvarlig i forhold til kostnadene med arbeidet, og om sluttproduktet har tilstrekkelig god kvalitet. En evaluering bør også ta stilling til om kommunen er fornøyd med sin egen måte å håndtere konsulenten på; både oppfølging av innhold og fremdrift, samt økonomistyring. Revisor understreker for øvrig at en slik evaluering må være proporsjonal der det gjelder store, ressurskrevende anskaffelser bør en evaluering være relativt detaljert, mens for mindre anskaffelser (typisk under terskelverdi) kan en kort og stikkordsmessig evaluering være tilstrekkelig.

4

5 Innhold 4 Innhold 0 Sammendrag... 1 Innhold Innledning Bakgrunn: Kontrollutvalgets bestilling Formål og problemstillinger Metode Regnskapsanalyse Dokumentanalyse og intervju av kommunens ansatte Avgrensninger Materielle avgrensinger definisjon av reviderte tjenester Organisatoriske avgrensinger Avgrensinger i tid Revisjonskriterier Kommuneloven Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Lov om offentlige anskaffelser Nærmere om forskrift om offentlige anskaffelser Krav som gjelder alle anskaffelser uavhengig av art og verdi Krav som gjelder anskaffelser under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester Krav som gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdier Nærmere om terskelverdier og beregninger av kontrakters anslåtte verdi Nærmere om kommunens interne økonomireglement Faktagrunnlag Teknisk sektor Kristiansand Eiendom Ingeniørvesenet Parkvesenet By- og samfunnsenheten Oppmålingsvesenet Plan- og bygningsenheten Servicebutikken Teknisk direktør - stab... 30

6 Innhold Oppsummering av faktagrunnlaget i Teknisk sektor Helse- og sosialsektoren Økonomisektoren Kultursektoren Organisasjonssektoren Oppvekstsektoren Oppsummering øvrige sektorer Oppsummering alle sektorer Revisors vurderinger Styringssystemer og måloppnåelse- kommuneloven 1 og forskriften 7 d Implementering og kompetanseoverføring forskrift om revisjon i kommuner 7 b Evaluering forskrift om revisjon i kommuner 7 d Regelverksetterlevelse anskaffelsesregelverket Kjøp av juridiske tjenester Kjøp av temautredning Kjøp av utredning vedrørende Byggservice Rådgivningstjenester ifm. renseanlegg Avtale om konsulentbistand ifm. eierskap og eierskapsstrategi Revisors avsluttende merknader og anbefalinger Generelle merknader Anbefalinger Avtaler Utarbeidelse av rutiner for evaluering av konsulentkjøp Overordnede retningslinjer for kommunens konsulentbruk Fokus på etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser Vedlegg 1: Nærmere om avgrensinger og definisjoner Vedlegg 2: Nærmere om KOSTRA Kilder og litteratur Rådmannens merknader... 61

7 Innledning 6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn: Kontrollutvalgets bestilling Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok i møte 19. september 2013 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunens bruk av konsulent- og rådgivningstjenester, jf. sak nr. 55/2013. Flere studier 1 viser at den offentlige forvaltning bruker mye ressurser på konsulenttjenester i form av rapporter, utredninger og andre typer bidrag fra eksterne konsulenter. Dette, sett i sammenheng med at det tidligere ikke er gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter rettet inn mot konsulentbruk i Kristiansand kommune, er bakgrunnen for Kontrollutvalgets bestilling. Det fremgår av den opprinnelige vedtatte prosjektplanen at forvaltningsrevisjonen skal omfatte Kristiansand kommune og de kommunale foretak. Etter at prosjektplanen ble vedtatt har Kontrollutvalget i kommunen anmodet Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS om å gå gjennom kommunens konsulentbruk i forbindelse med byggingen av nytt rådhuskvartal. Dette innebærer en utvidelse av prosjektet, da en revisjon av rådhuskvartalprosjektet blant annet medfører revisjon av konsulentkjøp foretatt før revisjonsperioden som er fastsatt i prosjektplanen. Av hensyn til rapportens omfang har derfor revisor valgt å ikke revidere på det nåværende tidspunkt konsulentkjøp foretatt av de kommunale foretak. Revisors gjennomgang av rådhuskvartalet vil bli fremlagt i delrapport Formål og problemstillinger Hovedformålet med en forvaltningsrevisjon er å foreta en «systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger av kommunens vedtak og forutsetninger; for eksempel om forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, og om relevant regelverk etterleves», jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 7 første ledd 2. Overført til denne konkrete studien, vil formålet med rapporten være å undersøke om kommunen har hensiktsmessige virkemidler og systemer som sikrer at konsulentbruken er formålstjenlig og ressurseffektiv. Etter dette kan hensikten med forvaltningsrevisjonen oppfylles gjennom å belyse følgende problemstillinger: A. Omfang og ressursbruk: Revisor vil gi en deskriptiv oversikt over hvor mye penger Kristiansand kommune bruker på å kjøpe bistand fra konsulenter, rådgivere, advokater og andre frittstående enheter som ikke er å anse som ansatte i Kristiansand kommune, kommunale foretak eller kommunalt eide foretak (IKS og AS). B. Årsakssammenhenger: Revisor vil belyse hvilke årsaker som ligger til grunn for kommunens beslutninger om å anskaffe konsulenttjenester. C. Styringssystemer og måloppnåelse: Med styringssystemer menes rutiner, retningslinjer eller lignende som skal sikre at kommunen som oppdragsgiver har kontroll med konsulentens arbeid og fremdrift, samt systemer for kostnadskontroll (herunder faktura- 1 Se Riksrevisjonens rapport Dokument nr. 3: For 2004 nr. 904

8 Innledning 7 kontroll). Slike tiltak er av vesentlig betydning for at kommunen oppnår forventet kvalitet på de tjenestene som kjøpes fra konsulenter, og at konsulentbistanden oppfyller formålet med anskaffelsen. Under dette punktet vil revisor for det første vurdere hvordan kommunen beskriver den tjenesten som skal anskaffes og hvilket formål den skal dekke. Utarbeidelse av gode kravspesifikasjoner eller ordrebestillinger er av stor betydning for sluttproduktets kvalitet, og dermed også for om anskaffelsen er formålstjenlig. Videre vil revisor se på hvilke systemer og rutiner kommunen har for å følge opp konsulentens arbeidsprosess, både innholdsmessig og i forhold til fremdrift. Revisor vil også ha fokus på kommunens systemer for kostnadskontroll, og vil se nærmere på hvordan kommunen kontrollerer konsulentens fakturering, og om kommunen fastsetter viktige vilkår som pris og omfang i skriftlige avtaler. Videre vil revisor beskrive i hvilken grad kommunen mener at konsulentens bistand oppfyller de forventninger og formål kommunen hadde med tjenestekjøpet; det vil si i hvilken grad man kan si at det foreligger tilstrekkelig god måloppnåelse. D. Implementering, kompetanseoverføring og evaluering: Kompetanseoverføring fra konsulent til kommunens ansatte vil øke nytteverdien av konsulentkjøp og kan bidra til å øke kommunens kompetanse på feltet, noe som igjen kan redusere fremtidig behov for nye konsulentkjøp. Revisor vil derfor undersøke hvordan de reviderte enheter sørger for at kompetansen som erverves ved konsulent- og rådgivningsbistand implementeres og deles i kommunen. Evaluering av konsulentkjøpet er viktig for å bevisstgjøre kommunen på gode og dårlige sider ved den interne håndtering av kjøpet, eksempelvis oppfølgingen av konsulenten, samt i hvilken grad kommunen lykkes med å dele den ervervede kunnskap. Gode evalueringer vil også være et nyttig verktøy for å vurdere om den aktuelle anskaffelsen har vært kostnadseffektiv og formålstjenlig. Revisor vil derfor undersøke hvorvidt kommunen har interne systemer for å evaluere de konsulentkjøp som foretas. E. Regelverksetterlevelse: Kjøp av konsulenttjenester omfattes av lov om offentlige anskaffelser 3 og tilhørende forskrift 4. Regelverket skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved at offentlige anskaffelser baserer seg på konkurranse, forretningsmessige vilkår og likebehandling. Revisor har gått gjennom noen av kommunens konsulentanskaffelser for å vurdere hvorvidt disse oppfyller de grunnleggende krav som følger av anskaffelsesregelverket. 3 Lov 1999 nr. 69 (LOA) 4 For 2006 nr. 402 (FOA)

9 Innledning Metode Regnskapsanalyse Revisor har analysert kommunens regnskaper fra perioden 2011, 2012 og første og andre kvartal Revisor har særlig rettet oppmerksomhet mot posteringer på artskonto «konsulenttjenester». Revisor har imidlertid også brukt tid på å undersøke om det er ført utgifter til konsulentkjøp på andre artskonti. Revisor presiserer at det i denne rapporten sees bort fra utgifter til egenregi eller til andre kommunale selskaper og IKS som er ført på art Kjøp av tjenester som er ført på art , men som åpenbart ikke er konsulenttjenester iht. til revisors definisjon, er heller ikke hensyntatt i denne rapporten. Det fremgår av departementets veileder for regnskapsrapportering 5 at en del typiske konsulentkjøp skal føres på artsnummer 270 (i kommunens regnskap ). Samtidig legger veilederen opp til at også andre typer eksterne kjøp skal føres på denne artskategorien. Dette innebærer at det ikke blir korrekt å kun se hen til denne arten i kommunens regnskap når revisor skal kartlegge hvor mye penger kommunen bruker på konsulenter. Revisor har derfor i stor grad foretatt konkrete, selvstendige vurderinger av de største posteringene i kommunens regnskap for å kunne avgjøre om det dreier seg om et konsulentkjøp i revisjonsrapportens forstand eller ikke. For mer informasjon om KOSTRA-regelverket, se vedlegg Dokumentanalyse og intervju av kommunens ansatte Revisors informasjonsinnhenting har i det vesentligste bestått av intervju/samtaler med kommunens ansatte; revisor har til sammen hatt 14 møter med ledere og saksbehandlere i de ulike sektorene. I samtalene har alle problemstillinger (jf. rapportens punkt 1.2) blitt drøftet og analysert. Informasjon mottatt i disse møtene danner grunnlaget for revisors vurderinger slik de fremkommer i denne rapporten. Der revisor har vurdert konkrete anskaffelser opp mot gjeldende konkurranseregelverk, har revisor gått gjennom anbudsprotokoller, kunngjøringer, tilbud, endelige kontrakter og annet skriftlig materiell knyttet til de reviderte anskaffelsene. 5 KRDs veileder for regnskapsrapportering

10 Avgrensninger 9 2 Avgrensninger 2.1 Materielle avgrensinger definisjon av reviderte tjenester Som beskrevet innledningsvis er det kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester som er gjenstand for denne revisjonen. Dette er imidlertid et begrep som i seg selv ikke gir klare avgrensninger, og det er derfor behov for å redegjøre for hvilke type tjenestekjøp som omfattes av denne rapporten, og hvilke tjenester som revisor anser å falle utenfor definisjonen av begrepet konsulent- og rådgivningstjenester. I revisors prosjektplan til Kontrollutvalget er tjenestene som det er aktuelt å gjennomgå i denne rapporten definert slik: «Med kjøp av konsulent- og rådgivningstjenester menes situasjoner der kommunen inngår avtale om levering av en rapport eller en arbeidsinnsats som skal anvendes som innsatsfaktor i kommunens saksbehandling eller tjenesteproduksjon. Avtalen må inngås mellom kommunen eller et kommunalt foretak på den ene siden, og 1) et firma som ikke er en organisatorisk del av kommunen eller ikke er helt eller delvis eid av kommunen eller 2) en person som ikke er ansatt i kommunen og som kommunen dermed ikke har arbeidsgiveransvar for» I henhold til denne definisjonen omfattes altså kjøp av eksterne tjenester som skal brukes i kommunens arbeid. Typiske eksempler vil være juridiske, økonomiske eller tekniske utredninger, prosjektledelse eller prosjekteringsledelse innenfor for eksempel IKT eller bygg- og anlegg, eller utarbeidelse av forslag til design/arkitektur. Den innholdsmessige fellesnevneren for disse tjenestene er at de har karakter av å være intellektuelle, immaterielle eller fagmessige tjenester der konsulentens kompetanse og erfaring på området vil være viktig for kvaliteten på produktet som anskaffes. Videre er dette tjenester som utarbeides særskilt for et forhåndsdefinert og avgrenset oppdrag, noe som betyr at de nevnte tjenestene i så måte innbefatter et spesialisert arbeid som er tilvirket med tanke på å dekke et avgrenset område eller behov. Disse kjennetegnene distingverer klassiske konsulentkjøp fra andre tjenestekjøp som kommunen foretar i privatmarkedet. Slike kjøp kan i likhet med klassiske konsulentkjøp være innsatsfaktorer i kommunal tjenesteproduksjon, som for eksempel kjøp av undervisning og kurs for kommunens ansatte, og kjøp av vedlikeholds- og rengjøringstjenester. Veldig ofte vil imidlertid slike tjenester tilbys direkte til sluttbruker, som for eksempel kjøp av helsetjenester hos lege og fysioterapeuter, eller kjøp av plass på private barnevernsinstitusjoner. Det som kjennetegner denne typen tjenestekjøp er at de enten består av en manuell arbeidsinnsats, eller at det er en standardisert, generisk tjeneste («hyllevare») som man vanskelig kan si er spesialtilvirket til et avgrenset, nærmere definert formål. I Riksrevisjonens forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende statlige kjøp av konsulenttjenester, er begrepet konsulent definert på følgende måte: «En konsulent er en ekstern person med spesialkompetanse som for en avgrenset periode engasjeres av en virksomhet for å utføre en definert oppgave». Som det fremkommer av sitatet legges det her vekt på at et konsulentbidrag har begrenset varighet, og at oppgaven er klart definert og avgrenset. Etter revisors

11 Avgrensninger 10 skjønn påpeker denne definisjonen et poeng som kan være hensiktsmessig å ta med i vurderingen av ulike tjenestekjøp. I enkelte tilfeller vil grensen mellom tjenester som har preg av å være åndsverk eller intellektuelt tilvirkede produkter og mer manuelle og standardiserte tjenester være vanskelig å trekke. I rapportens vedlegg 1 vurderer revisor ulike tjenester i henhold til denne definisjonen, og avgjør dermed hvorvidt de enkelte tjenester faller utenfor eller innenfor forvaltningsrevisjonens rekkevidde. 2.2 Organisatoriske avgrensinger Som det følger av definisjonen i prosjektplanen, er forvaltningsrevisjonen begrenset til å gjelde kontrakter om kjøp av konsulenttjenester som inngås mellom Kristiansand kommune 6 på den ene siden og 1) «et firma som ikke er en organisatorisk del av kommunen eller ikke er helt eller delvis eid av kommunen eller 2) en person som ikke er ansatt i kommunen og som kommunen dermed ikke har arbeidsgiveransvar for» Dette innebærer at tjenestekjøp fra selskaper der Kristiansand kommune har eierinteresser faller utenfor de kjøp som vil bli vurdert i revisjonsrapporten. Årsaken til dette er at slike selskaper (IKS, andre selskaper med kommunale eierinteresser, 27-samarbeid) må anses som en form for egenproduksjon av tjenester. Tjenester kjøpt av selskaper i såkalt egenregi omfattes heller ikke av regelverket for offentlige anskaffelser. Som det følger av punkt 2 i det siterte avsnittet, vil en konsulent ikke være ansatt i kommunen eller et av de kommunale foretak. Hvorvidt det foreligger et ansettelsesforhold eller ikke må bero på en vurdering av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven 1-8 flg Avgrensinger i tid For å begrense omfanget av rapporten har revisor besluttet å avgrense denne forvaltningsrevisjonen til å omhandle konsulentkjøp foretatt i perioden og første og andre kvartal Se punkt Lov 2005 nr. 62

12 Revisjonskriterier 11 3 Revisjonskriterier Problemstillingene som revisor gjør rede for i punkt 1.2 må vurderes i lys av revisjonskriterier. Dette er objektive vilkår utledet av autorative kilder, og kriterienes funksjon er å gi et normativt grunnlag for analysene og konklusjonene i rapporten. I denne forvaltningsrevisjonen vil følgende revisjonskriterier legges til grunn: Kommuneloven (Lov 1992 nr. 107) Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (For 2004 nr. 904) Lov om offentlige anskaffelser (Lov 1999 nr. 69) Forskrift om offentlige anskaffelser (For 2006 nr. 402) Økonomihåndbok for Kristiansand kommune Eventuelt andre interne retningslinjer for kommunen 3.1 Kommuneloven 1 Det følger av bestemmelsens ordlyd at «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard». Kommunelovens formålsparagraf angir en del grunnleggende hensyn som må anses som en rettesnor for den kommunale forvaltning, og bestemmelsen innebærer blant annet at kommunen må sikre en hensiktsmessig og effektiv forvaltning av felleskapets verdier. I praksis tilsier dette at kommunens utgifter skal holdes på et så lavt nivå som mulig, og at alle utgifter som kommunen pådrar seg, skal fremme de vedtatte målene for virksomheten på billigst mulig måte. 3.2 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 7 I henhold til bestemmelsens ordlyd innebærer en forvaltningsrevisjon «systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,

13 Revisjonskriterier 12 e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav, f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd». For vurderingene i denne rapporten vil særlig forskriftens bokstav b, c og d være relevante: Når revisor skal vurdere om «forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området» jf. bokstav b, vil revisor særlig se på om kommunen evner å gjenbruke og implementere den kunnskap som er anskaffet hos konsulentene. Det å ha effektive metoder for kunnskapsdeling og implementering av kompetanse er viktige virkemidler som både sikrer at konsulentbruken er formålstjenlig, men er også av betydning for å fremme mest mulig effektiv ressursbruk. Der kommunen ikke klarer å ta lærdom av konsulentens arbeid, vil det de være vanskelig å redusere konsulentbruken, og man kan på sikt risikere at kommunen gjør seg svært avhengig av konsulentens kunnskap og kompetanse. Videre vil revisor se nærmere på om kommunen har gode systemer for evaluering av konsulentbistanden. Som oppdragsgiver vil kommunen alltid ha både gode og dårlige erfaringer med konsulentbruken. At kommunen foretar evalueringer både av konsulentbistandens nytteverdi og kvalitet, men også kommunens egne håndteringer av anskaffelsen, er viktig for å lære av tidligere feil og erfaringer. Evalueringer er i så måte et viktig virkemiddel for å sikre at samme feil ikke gjentas unødig, og hensiktsmessige evalueringer vil derfor være et egnet verktøy for å fremme effektivt ressursbruk. Det følger av bestemmelsens bokstav d at kommunen skal ha hensiktsmessige «styringsverktøy og virkemidler». I denne sammenheng kan det være relevant å vurdere hvilke forhåndsdefinerte rutiner, reglement eller lignende forvaltningen har for å sørge for styring av konsulentens arbeid, både når det gjelder det materielle innhold, fremdrift og økonomistyring. Hvorvidt kommunen utarbeider utfyllende kravspesifikasjoner, har klare avtaler for hva som skal leveres når og til hvilken pris samt god fakturakontroll, vil ofte være konkrete tiltak som sørger for god styring av konsulentens arbeid. Manglende styring av konsulentens arbeid vil kunne hindre at formålet med anskaffelsen oppfylles, og gode rutiner for økonomistyring er åpenbart viktig for å sikre effektiv ressursbruk. Når det gjelder regelverksetterlevelse jf. bokstav c, er det i denne rapporten lov og forskrift om offentlige anskaffelser som er av særlig relevans. Revisor har gjort nærmere rede for disse reglene i punkt 3.3 flg. 3.3 Lov om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (lov 1999 nr. 69) har sin bakgrunn i direktiv 2004/18 EC, og formålet med loven er å: «sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte». Loven gjelder for statlige, kommunale, fylkeskommunale og offentligrettslige organer,

14 Revisjonskriterier 13 og reglene kommer til anvendelse på kjøp av varer og tjenester, samt bygge- og anleggsarbeid. I 5 gir loven anvisning på grunnleggende krav som offentlige myndigheter alltid må ihensynta ved inngåelse av kontrakter som omfattes av loven: «Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Oppdragsgiver skal ikke a. diskriminere mellom leverandører på grunnlag av nasjonalitet, b. bruke standarder og tekniske spesifikasjoner som et virkemiddel for å hindre konkurranse, eller c. dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov kommer til anvendelse». Som det fremgår av bestemmelsen er det et viktig prinsipp at offentlige innkjøp i størst mulig grad skal basere seg på konkurranse. Formålet med konkurranse er å oppnå kostnadseffektive anskaffelser, og å bidra til god utvikling i næringslivet ved at alle interesserte leverandører skal få levere tilbud som blir vurdert på en objektiv og uhildet måte av de offentlige oppdragsgivere. Det er særlig reglene om kunngjøring og anbudsform er bestemmelser som skal sikre at anskaffelser konkurranseeksponeres. For å oppnå god og likeverdig konkurranse er det viktig at tildelingsprosessen er preget av forutberegnelighet for alle potensielle tilbydere i de ulike konkurransemarkedene. Dette hensynet ligger blant annet til grunn for regler om at kvalifikasjonskriterier og tildelingsvilkår/kriterier skal kunngjøres for alle tilbydere samtidig, og at vilkårene skal utformes klart og utvetydig slik at alle tilbydere i størst mulig grad oppfatter innholdet i vilkårene likt. Videre er likebehandling av leverandører et sentralt prinsipp. Mange bestemmelser i loven og forskriften har utspring i dette hensynet, og likebehandling er nødvendig for å oppnå reell konkurranse mellom potensielle tilbydere. I forlengelsen av dette, er prinsippene om at tildeling av kontrakter skal skje på objektive og ikke-diskriminerende vilkår sentrale. At disse hensynene ivaretas ved inngåelse av offentlige kontrakter er viktig for å forhindre at kontrakter tildeles på bakgrunn av personlig vinning for ansatte eller politikere i offentlige organer, og disse prinsippene kan i så måte være medvirkende faktorer for å forebygge korrupsjon i offentlig sektor. Etterprøvbarhet og transparens er også viktige prinsipp i anskaffelsesregelverket. Etterprøvbarhet og transparens innebærer at alle steg i anskaffelsesprosessen skal kunne dokumenteres på en notorisk og troverdig måte for ettertiden. Reglene om protokollplikt i forskrift om offentlige anskaffelser er et eksempel på en bestemmelse som er begrunnet i hensynet til etterprøvbarhet og transparens. At disse prinsippene ivaretas er viktig for kontrollfunksjoner som revisor og tilsynsmyndigheter, men er også av betydning for at konkurrerende tilbydere skal ha tiltro til at anbudsprosesser og kontraktstildelinger er gjennomført etter ikkediskriminerende og objektive prosedyrer.

15 Revisjonskriterier Nærmere om forskrift om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2006 nr. 402, heretter FOA) er gitt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser 16. FOA er inndelt i fire hovedkapittel; en generell del som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av regelverket, samt legaldefinisjoner. Del 2 gjelder for anskaffelser under EØS-terskelverdi samt uprioriterte tjenester, mens del 3 gjelder for anskaffelser over EØS-terskel-verdi. Del 4 gir anvisning på særskilte prosedyrer, som for eksempel plan- og designkonkurranser Krav som gjelder alle anskaffelser uavhengig av art og verdi Det følger av FOA 2-1 at forskriftens del 1 kommer til anvendelse på alle anskaffelser som omfattes av regelverket, uansett hvilken type anskaffelse det gjelder, og hvilken verdi den har: «3-1 (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. (2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. (3) Oppdragsgiver skal ikke dele opp en planlagt anskaffelse i den hensikt å unngå at denne forskrift kommer til anvendelse. (4) Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt. (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet. (8) Oppdragsgiver skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen». Videre oppstilles det ytterligere krav for anskaffelser over kroner, jf. 3-2, 3-3, 3-4: 1. Protokollføring: alle anskaffelser over eks. mva. skal protokollføres. Dette innebærer at offentlige organer skriftlig må nedtegne alle vesentlige forhold ved anskaffelsen, så som hvilke tiltak om er blitt gjennomført for å sikre reell konkurranse, begrunnelse for valg av leverandør, og anslått verdi på kontrakt.

16 Revisjonskriterier Skatteattest: det skal kreves skatteattest av alle leverandører som leverer tilbud. 3. HMS-egenerklæring: den valgte leverandør skal fremlegge egenerklæring som bekrefter at leverandøren vil overholde lovbestemte krav innen helse, miljø og sikkerhet Krav som gjelder anskaffelser under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester. For anskaffelser som har en verdi mellom og EØS-terskelverdi skal reglene i forskriftens del 2 anvendes sammen med forskriftens del 1. Lovens krav gjelder selvsagt også. For denne typen anskaffelser kan den offentlige oppdragsgiver velge mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger. Konkurransen uavhengig av konkurranseform må kunngjøres i Doffin-databasen, jf. FOA 9-1. Oppdragsgiver må i kunngjøringen (eller vedlegg til denne) beskrive hva som skal anskaffes, hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, hvilke kriterier som vektlegges ved valg av tilbud, samt hvilke kontraktsbetingelser som gjelder, jf Også kravene som stilles til leverandørene må kunngjøres her. Dersom vilkårene for konkurransen ikke kan beskrives utfyllende nok i kunngjøringen, må oppdragsgiver utarbeide et konkurransegrunnlag som beskriver hva som skal anskaffes, hvilken prosedyre som er valgt, hva man vektlegger ved tildeling (tildelingsvilkår), frist for levering av tilbud og kontraktsbetingelser. I kapittel 11 er det gitt bestemmelser om hvordan konkurransen skal gjennomføres. I 11-1 uttales det at «kontrakt skal tildeles på grunnlag av kriterier fastlagt etter 13-2». I 13-2 fremkommer det at tildeling av kontrakt skal enten skje på bakgrunn av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller det tilbudet som har lavest pris. Der kontrakten skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, kan tildeling bare skje på bakgrunn av kriterier som er oppgitt enten i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Der oppdragsgiver har valgt åpen eller begrenset anbudskonkurranse foreligger det et forhandlingsforbud. Dette forbudet er absolutt, og innebærer at oppdragsgiver ikke må tillate at tilbud endres eller suppleres etter tilbudsåpningstidspunktet. Der man har valgt konkurranse med forhandling kan man selvsagt forhandle vedrørende alle sider av tilbudet. Forhandlingen kan gå gjennom flere faser der antall deltagere suksessivt reduseres. En slik reduksjon må skje på bakgrunn av de forhåndskunngjorte tildelingskriteriene. Dersom man ved kontraktsforhandlinger endrer eller supplerer det opprinnelige tilbudet, må endringene dokumenteres skriftlig jf annet ledd, siste punkt Krav som gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdier Ved anskaffelser over EØS-terskelverdi skal oppdragsgiver anvende enten begrenset eller åpen anbudskonkurranse, jf. FOA Bare på særlige vilkår kan konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog anvendes.

17 Revisjonskriterier 16 I likhet med anskaffelser under EØS-terskelverdi må oppdragsgiver kunngjøre konkurransen. Anskaffelser over terskelverdi skal offentliggjøres både i Doffin og TED8-databasen. Ved anskaffelser over EØS-terskelverdi har oppdragsgivere plikt til å utarbeide et konkurransegrunnlag, som blant annet må inneholde hvilken vare eller tjeneste som skal anskaffes, hvilken prosedyre som er valgt, den relative vekting av tildelingskriterier eller tildelingskriterier i prioritert rekkefølge, jf. FOA Tildelingskriteriene må være klart og tydelig formulert, og ha saklig tilknytning til den gjenstand eller tjeneste som skal anskaffes Nærmere om terskelverdier og beregninger av kontrakters anslåtte verdi Pr. januar 2014 er gjeldende terskelverdi 1,6 millioner kroner eksl. mva for vare- og tjenestekontrakter og 40 millioner eksl. mva for bygge- og anleggskontrakter. Som redegjørelsen overfor viser, er beregning av kontrakters verdi av betydning for hvilken regulering som skal legges til grunn. I FOA 2-3 er det gitt detaljerte regler om hvordan oppdragsgiver skal beregne anskaffelsens verdi. I den forbindelse er det viktig å påpeke at beregningen av en anskaffelses verdi skal foretas og være holdbar på kunngjøringstidspunktet. At det i etterkant viser seg at innkjøpet var dyrere eller rimeligere enn forutsatt på kunngjøringstidspunktet, er uten betydning i denne sammenheng. Det er også viktig å påpeke at oppdragsgiver ikke må dele opp en anskaffelse for å unngå at særskilte bestemmelser kommer til anvendelse. 3.5 Nærmere om kommunens interne økonomireglement Kristiansand kommune har en egen økonomihåndbok som blant annet omhandler delegasjonsog fullmaktsreglement, regnskapsrutiner, regler om internkontroll og innkjøpsreglement. Kjøp av konsulenttjenester er ikke nevnt særskilt i kommunens økonomihåndbok, men en del av de generelle reglene som fremkommer her vil være relevante for å belyse problemstillingene som revisor beskriver i punkt 2.2, og i det følgende vil revisor redegjøre for de viktigste punktet i det interne økonomi- og innkjøpsreglement Anvisningsreglement I kommunens anvisningsreglement fremkommer det at «Enhetsleder skal påse at det finnes betryggende rutiner og intern kontroll for bestilling, kontering, attestasjon og anvisning, samt påse at det er budsjettmessig dekning for anvisninger innenfor enhetens område». 8 Tenders Electronic Daily, se

18 Revisjonskriterier Regnskapsrutiner Hvilke krav som stilles til inngående fakturaer følger av kommunens økonomihåndbok punkt Her fremkommer det blant annet at det på faktura vises hva som er levert (varer og tjenester), leverandørens navn, samt beløp Internkontroll/avvikskontroll I økonomihåndboka fremkommer følgende: «Kristiansand kommune holder på å utarbeide retningslinjer for internkontroll og etiske retningslinjer for blant annet motarbeiding av korrupsjon. Det skal foretas risikoanalyser på ulike deler av virksomheten». For øvrig vises det til KRDs 9 anbefalinger for kommunal internkontroll Innkjøpsstrategi for Kristiansand Kommune Innkjøpsreglementet lister blant annet opp hvem som har ansvar for hvilke deler av anskaffelsesprosessen. Her fremkommer blant annet at enten leder eller budsjettansvarlig skal ha ansvar for at lover, forskrifter og interne retningslinjer blir fulgt, å utarbeide konkurransegrunnlag og evaluere anskaffelsen, utforme avtaledokument, inngå avtaler, samt stå for avtaleforvaltning og avtaleoppfølging. 9 KRDs anbefalinger

19 Faktagrunnlag 18 4 Faktagrunnlag Revisor har valgt å analysere kommunen sektorvis, og har hatt intervju med ledere og saksbehandlere i Helse- og sosialsektoren, Økonomisektoren, Organisasjonssektoren, Kultursektoren, Oppvekstsektoren og Teknisk sektor. Ettersom forbruket av konsulenttjenester i Teknisk sektor er høyere enn i de andre sektorene, har revisor valgt å behandle hver avdeling i sektoren separat. Faktabeskrivelsene for alle sektorer er basert på informasjon revisor har mottatt i intervjuer med ledere og saksbehandlere i de ulike sektorene. Beskrivelsene - slik de fremkommer i denne rapporten - er blitt verifisert og godkjent av de personer revisor har intervjuet. 4.1 Teknisk sektor Revisor har hatt møter med Kristiansand Eiendom, leder av Ingeniørvesenet, leder av By- og samfunnsenheten, lederne i Oppmålingsvesenet, samt leder og saksbehandlere i Parkvesenet. Revisor har hatt korrespondanse pr. e-post og telefon med Plan- og bygningssjef og leder av Servicebutikken. Revisors fremstilling er basert på disse aktørintervjuene, analyse av de ulike enheters regnskap fra revisjonsperioden, samt diverse dokumentasjon tilknyttet anbudsprosesser. Avgrensinger og definisjoner Som nevnt i punkt 3.1 kan grensen for hva som er en konsulenttjeneste være vanskelig å trekke, og i Teknisk sektor ser man denne problemstillingen knyttet til prosjekt/prosjekteringsledelse og byggeledelse. Det er revisors vurdering at prosjekt- og prosjekteringsledelse er å anse som konsulenttjenester i rapportens forstand, mens byggeledertjenester faller utenfor forvaltningsrapportens virkeområde. En nærmere begrunnelse for revisors vurdering av ulike tjenester i Teknisk sektor fremkommer i rapportens vedlegg 1.

20 Faktagrunnlag Kristiansand Eiendom A) Omfang og ressursbruk Revisors regnskapsanalyse viser at Kristiansand Eiendom i perioden 2011, 2012 og første og andre kvartal 2013 har ført ca kroner på artskonto «konsulentkjøp» i investeringsregnskapet. I samme periode er det ført ca kroner på denne artskontoen i driftsregnskapet. Kristiansand Eiendom har på artskonto «prosjekt-/rådgivning/arkitekt» i investeringsregnskapet ført opp utgifter på ca. 11 millioner kroner som etter revisors mening også må anses som konsulenttjenester. Samlet sett legges det til grunn at Kristiansand Eiendom i revisjonsperioden har brukt ca kroner på kjøp av konsulenttjenester. B) Årsakssammenhenger I samtalene med ansatte i Kristiansand Eiendom (KE) fremkommer det at det er ulike årsaker til at enheten anskaffer konsulentbistand. For det første er ofte manglende intern kapasitet en av årsakene til at KE foretar kjøp av konsulenttjenester. Særlig gjelder dette for prosjektledertjenester i de perioder hvor kommunens investeringstakt har vært høy. I perioder med færre byggeprosjekter er behovet vesentlig mindre, og på intervjutidspunktet opplyser KE at behovet for å kjøpe eksterne prosjektledertjenester er begrenset. Videre påpekes det at behov for spesialkompetanse også er en av hovedårsakene til avdelingens konsulentbruk. Enkelte av oppgavene KE gjennomfører er relativt spesialiserte og krever en særkompetanse som kommunen ikke besitter, og som det ikke ansens hensiktsmessig å bygge opp internt i KE eller kommunen for øvrig. Videre blir konsulenttjenester særlig brukt til å gjennomføre ad-hoc-oppdrag som har begrenset omfang og varighet, og som innebærer arbeidsoppgaver som ikke naturlig faller inn under KEs kjerneoppgaver. Ved gjennomføring av enkelte oppgaver vil det tidvis foreligge motstridende hensyn og faglige vurderinger mellom kommunen og politikere, men også innad i kommunen. I slike tilfeller har det forekommet bruk av eksterne konsulenter som gir sin vurdering av problemstillingen, først og fremst for å gi enhetens arbeid eller konklusjon objektivitet og legitimitet overfor både beslutningstakerne (politikere og/eller kommunens administrasjon), og i enkelte tilfeller også kommunens innbyggere. I noen få saker har KE ansett seg inhabil iht. forvaltningsloven 10, og det har derfor vært behov for ekstern bistand i form av konsulenter for å gjennomføre en oppgave eller vurdering. Avslutningsvis opplyser KE at avdelingens behov for kjøp av juridiske tjenester er blitt redusert, da enheten opplever kvalifisert og god bistand fra kommuneadvokaten. 10 Lov 1967 nr.10

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd?

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? INNLEDNING: Riksrevisjonens rolle Riksrevisjonen er en i dag en mektig institusjon i norsk politikk og forvaltning. Spørsmålet er imidlertid om den har blitt for mektig,

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer