Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: TH doc Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Sak 89/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden blir godkjent. Sak 90/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Referat fra AU-møte : Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet blir godkjent. Referatet blir tatt til orientering. Sak 91/ Orienteringer a) Saker under utvikling b) Tildelinger siden sist styremøte c) Media siden sist styremøte (oversikt ettersendes ) d) Nytt fra styremedlemmene e) Orientering fra leder Forslag til vedtak: Orienteringene blir tatt til orientering. Sak 92/ Høringsuttalelse: Moms Saken ettersendes Forslag til vedtak: Ettersendes. Sak 93/ BUT-sak 1.2: Styrets innstilling til saksliste for representantskapsmøtet april 2010 Innkallingen til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene medio januar 2010, i god tid før 60-dagers fristen som er fastsatt i vedtektene. Her ble organisasjonene gjort kjent med at fristen for å melde inn saker, nominasjoner og resolusjoner som strider i mot etablert LNU-politikk, er satt til 23. februar. Det har ikke blitt meldt inn noen resolusjonsforslag fra organisasjonene. I tillegg foreligger det ett forslag til vedtektsendringer samt at generalsekretær framlegger en vedtektsendring. Generalsekretæren presenterer derfor et forslag til endelig saksliste, slik at styret kan innstille på denne overfor representantskapet. Forslag til vedtak: Forslaget til sakliste blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet.

2 Sak 94/ BUT-sak 2.2: Styrets innstilling til forretningsorden for representantskapsmøtet Generalsekretæren vil innstille på at styrets forslag til forretningsorden blir uendret i forhold til de siste års representantskapsmøter. Forslag til vedtak: Forslaget til forretningsorden for representantskapsmøtet blir vedtatt som styret si innstilling til representantskapet. Sak 95/ BUT-sak 3: Årsmelding 2009 LNUs vedtekter fastslår at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hvordan LNU jobber. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. Før årsmeldingen blir lagt fram for medlemsorganisasjonene på representantskapsmøtet vil også regnskap for 2009 og revisorerklæring bli inkludert. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen og legger denne fram for representantskapet som styrets melding for arbeidsåret Sak 96/ BUT-sak 4: Regnskap 2009 I denne saka får styret framlagt utkast til balanse- og resultatrekneskap for 2009, slik det er sendt til revisor. Vedlagt ligger også foreløpig revisjonsberetning fra Vardens Revisjonskontor. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr etter et negativt driftsresultat på kr Forslag til vedtak: Styret godkjenner LNUs balanse- og resultatregnskap for 2009, som viser et overskudd på kr Årsresultatet blir fordelt på LNUs fond på følgende måte: Aktivitetsfondet blir tilført kroner Generalsekretær tar med seg styrets innspill i forhold til arbeidet med revidert budsjett for Sak 97/ BUT-sak 5: Styret sine innstillinger til søknader om medlemsskap og endring av medlemsstatus Totalt mottok LNU mottatt ti søknader om medlemskap og to søknader om endring i status til fullt medlemskap. Fristen for å søke medlemskap var 23. februar. Èn av medlemskapssøknadene (fra Revolusjonær Kommunistisk Ungdom), datert 24.2, kom inn 1. mars. Ingen søknad var varslet i forkant, og det har ikke foreligget godkjenning om utsatt frist fra LNU til organisasjonen. Generalsekretær innstiller derfor på at denne søknaden ikke blir behandlet i år, fordi den kom inn for sent, og oppfordrer organisasjonen til å søke på nytt neste år og da innen fristen. Totalt er derfor ni søknader om medlemskap behandlet av sekretariatet samt to søknader om fullt medlemskap. I 2009 mottok LNU fjorten medlemsøknader og i 2008 seks.

3 1. Norreh! 2. Bibi Amka Ungdom 3. Re:Act - Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon 4. Positive future 5. Norges Husflidslag 6. FN Studentene i Norge 7. Foreningen Nordens ungdomsforbund 8. Fantasiforbundet 9. Korpsnett Norge 10. Humanistisk Ungdom (statusendring til fullt medlem) 11. Det Islamske Nettverk-Islam Net (statusendring til fullt medlem) Forslag til vedtak: Styret realitetsbehandler ikke søknad kommet inn etter fristen. Øvrige forslag til vedtak: Se sakspapir. Sak 98/ BUT-sak 6: vedtekter AUF fremmer forslag om å legge til en setning i 21 i vedtektene. I tillegg fremmer generalsekretær endringsforslag knyttet til klageutvalg. Forslag til vedtak: Vedtektene 21 får følgende tillegg: Ingen av kjønnene skal ha mindre enn 40 % representasjon. Ny 34 og 35 tas i sin helhet inn i vedtektene. Sak 99/ BUT-sak 7: Barne- og ungdomspolitiske program (BUP) LNUs representantskapsmøte 2010 skal vedta eit nytt Barne- og ungdomspolitisk program for perioden Programmet er LNU sitt overordna styringsdokument for det nasjonale politiske arbeidet. Ei redaksjonsgruppe har arbeida med forslag til nytt program sidan i haust. I midten av desember blei forslaget sendt ut på høyring til alle LNU sine medlemsorganisasjonar, med frist 4. februar. Totalt kom det inn 17 høyringssvar (sjå vedlegg). Barne- og ungdomspolitisk program og høyringssvara er vedlegg til saka. Forslag til vedtak: Styret oversender forslaget til nytt barneog ungdomspolitisk program til representantskapet. Sak 100/ BUT-sak 8.1: Medlemskontingent for 2011 Medlemskontingenten i LNU var uendret fra Kontingenten ble så økt i Med bakgrunn i dette og solid økonomi i LNU, mener generalsekretær at det ikke er ønskelig med noen ny heving av medlemskontingenten i 2011, men at kontingenten holdes på samme nivå som i For ytterligere informasjon om kontingentsatsene henvises til sakspapiret.

4 Forslag til vedtak: Styret innstiller på at medlemskontingenten for 2011 ikke blir økt i forhold til 2010-nivå. Sak 101/ BUT-sak 8.2: Rammebudsjett for 2011 I tråd med praksis i LNU, legger styret fram et forslag til rammebudsjett for det påfølgende året som blir vedtatt av representantskapet. Budsjettet viser forventet utgifter fordelt på de ulike aktivitetsområdene, og hvordan disse er planlagt finansiert gjennom LNUs generelle inntekter. Forslag til vedtak: Forslaget til rammebudsjett for 2011 blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet. Sak 102/ BUT-sak 9: Resolusjoner Ingen organisasjoner har foreslått resolusjoner så langt. Fristen for å fremme resolusjoner går ikke ut før på BUT, men resolusjoner styret ønsker skal sendes ut med sakspapirene i forkant bør fremmes på styremøtet. Eventuelle resolusjonsforslag fra AU vil bli ettersendt. Forslag til vedtak: Ettersendes. Sak 103/ Frifond for alle Prosjektet Frifond for alle hadde som målsetjing at fleire barn og unge i minoritetsmiljø skal kunne nyte godt av Frifond-midlane. Prosjektet blei avslutta i desember 2009, og LNU ser gode resultat av prosjektet. Søkartala frå målgruppa er dobla frå 2008 til 2009 og kontakta med minoritetsmiljø over heile landet er sterkt betra. LNU fekk i februar 2010 munnleg stadfesting frå Kulturdepartementet om at søknad om å få nytte kroner frå restmidlane til Frifond barn og unge til å halde fram satsinga Frifond for alle også i 2010 blir innvilga. Rapport frå prosjektet er vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sak 104/ LNUs fondsutvikling Styret har vedtatt at man ønsker å få framlagt en egen styresak om LNUs fondsutvikling i forbindelse med den årlige avslutningen av regnskapet. I dette sakspapiret presenterer generalsekretæren et forslag til hvordan man kan utvikle LNU sine fond videre.

5 Forslag til vedtak: Styret slutter seg til prinsippene i sakspapiret, og åpner for at den skisserte bruken av aktivitetsfondet kan ligge til grunn for arbeidet med revidert budsjett for Sak 105/ Medlemsundersøkelsen 2009 I tidsrommet 1. desember 2009 til 15. januar 2010 gjennomførte LNU for første gang en elektronisk spørreundersøkelse blant alle medlemsorganisasjonene. Undersøkelsen har hatt som formål å belyse medlemmenes meninger om ulike faktorer knyttet til LNUs virke, informasjonsformidling til medlemmene, betydningen av ulike støtteordninger og kurs, samt gi medlemsorganisasjonene muligheten til å komme med innspill, tilbakemeldinger og synspunkt. Forslag til vedtak: Tas til orientering. Sak 106/ Arbeidsgrupper 2010 Etter styremøtet i februar har det spørsmål knyttet til utvikling av arbeidsgruppene vært diskutert med arbeidsgruppene selv og i team. Generalsekretær innstiller på følgende arbeidsgrupper 2010: - Arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål: Videreføring fra Arbeidsgruppe for FN-spørsmål: Videreføring fra 2009, med økt fokus på interessepolitiske diskusjoner og hvordan delegatordningene kan brukes til å nå LNUs internasjonale, interessepolitiske mål. - Arbeidsgruppe for demokratipolitikk: Erstatter arbeidsgruppe for demokrati, engasjement og frivillighet. Arbeidsgruppen skal bidra til utvikling av LNUs helhetlige barne- og ungdomspolitikk med fokus på hvordan retten til deltakelse kan gjøres sektorovergripende. Et konkret mål for gruppen kan være å utvikle en rapport med konkrete forslag til hvordan retten til deltakelse kan implementeres i ulike politiske sektorer. Arbeidsgruppen kan også bistå med utvikling av valgdeltakelses-kampanje. - Arbeidsgruppe for deltakende metoder: Ny arbeidsgruppe, opprettes etter forslag fra CISV. Tanken er å lage en praktisk arbeidsgruppe der medlemmene deler erfaringer med deltakende metoder i sine organisasjoner. Gruppen skal bidra til kompetanseheving av arbeidsgruppens medlemmer gjennom informasjonsdeling og praktske øvelser. Erfaringene fra denne gruppen kan samles i en ressursside om deltakende metoder på lnu.no. - Arbeidsgruppe for tro og livssyn: Dersom arbeidsgruppen for tro og livssyn selv ønsker å fortsette som arbeidsgruppe under LNU ønsker generalsekretær å tilrettelegge for dette. En anbefaling fra arbeidsgruppen er ventet ila mars. Forslag til vedtak: Arbeidsgruppe Nord/Sør-spørsmål Arbeidsgruppe FN-spørsmål

6 Arbeidsgruppe for demokratipolitikk Arbeidsgruppe for deltakende metoder (Arbeidsgruppe for tro og livssyn) Sak 107/ Vurdering av konsekvens av regnskapsplikt i LNU På styremøtet ba styret generalsekretær om å utrede konsekvens av eventuell påløpt regnskapsplikt i LNU. I brev datert ber også Kulturdepartementet om at LNU vurderer konsekvensene av at LNU i dag ikke er regnskapspliktig etter Lov om årsregnskap m.v.(regnskapsloven) 1-2, ledd 9. Generalsekretær har nå gjort dette i samarbeid med statsautorisert revisor Øyvind Løvstad, og ønsker herved å informere styret i saken. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. P1/ Utlysning av fast stilling som Samfunnskontakt Samfunnskontakt Lene Haus har sagt opp sin stilling i LNU, fordi hun ønsker å gjenoppta arkitektstudiene sine fra i høst. Lene ønsker å jobbe i LNU ut uke 32. Generalsekretær ønsker å lyse ut denne faste stillingen med søknadsfrist 18. april, med oppstart 9. august Stillingsbeskrivelsen for stillingen er vedlagt. Styret blir herved bedt om å velge en representant til innstillingsutvalget. Førstegangsintervjuene vil finne sted på slutten av uke 17 og andregangsintervju på begynnelsen av uke 18 med vedtak om ansettelse på styreseminaret mai. Forslag til vedtak: Stillingen lyses ut med søknadsfrist 18. april 2010 og med tilsettingsvedtak på styreseminaret mai. NN blir valgt ut som styrets representant i innstillingsutvalget. P2/ Endring av stillingsbeskrivelse for sekretær/resepsjonist Ansvaret for BUR-samarbeidet har i 2009 tilligget samfunnskontaktstillingen. Dette er en stilling med stor arbeidsmengde, og generalsekretær har sett etter muligheter for å redusere arbeidsmengden for samfunnskontaktstillingen noe. I 2009 har også sekretær/resepsjonist praktisk fulgt opp arrangementer med BURene. Overordnet ansvar for oppfølging har ligget hos assisterende generalsekretær. Generalsekretær anbefaler derfor etter samtaler med både samfunnskontakt og sekretær/resepsjonist, at det praktiske ansvaret med oppfølging av BURsamarbeidet flyttes fra samfunnskontakt til sekretær/resepsjonist. I dette inngår også regnskapsansvaret på budsjettposten BUR-samarbeid. Endringen i ansvarsfordeling er drøftet med de tillitsvalgte som stiller seg positive til endringen, og sier at det er positivt at det blir tatt grep for å justere arbeidsmengden i

7 samfunnskontaktstillingen, og at Maren Awici-Rasmussen som sekretær/resepsjonist også får en økonomisk kompensasjon for flere arbeidsoppgaver og nytt økonomiansvar. De støtter forslaget om kompensasjon innenfor den lønnstigen stillingen hennes befinner seg i. Generalsekretær foreslår derfor å øke lønnen med fire lønnstrinn for sekretær/resepsjonist. Lønnsøkningen er er innenfor den lønnsstigen som eksisterer for sekretær/resepsjonist i LNU, og vil ikke medføre endringer i lønnsstigen, som er fra lønnstrinn 24 til 34. Forslag til vedtak: Ansvar for praktisk oppfølging av BUR-samarbeidet flyttes fra samfunnskontakt til sekretær/resepsjonist. Sekretær/resepsjonist for fire ekstra lønnstrinn fra 1. april for ekstra arbeidsoppgaver og ansvar. P3/ Utlysning av prosjektstilling: Kampanjekoordinator Bestem 1209 Behandling av P3/ forutsetter vedtak i sak 103/ om bruk av aktivitetsfond til å opprette en prosjektstilling. Generalsekretær ønsker å lyse ut denne prosjektstillingen med søknadsfrist 18. april, med oppstart 9. august Forslag til stillingsbeskrivelse er vedlagt saken. Styret blir herved bedt om å velge en representant til innstillingsutvalget. Førstegangsintervjuene vil finne sted på slutten av uke 17 og andregangsintervju på begynnelsen av uke 18 med vedtak om ansettelse på styreseminaret mai. Forslag til vedtak: Prosjektstillingen lyses ut med søknadsfrist 18. april 2010 og med tilsettingsvedtak på styreseminaret mai. NN velges som styrets representant i innstillingsutvalget. P4/ Utlysning av engasjement: Nasjonal konsulent Frifond barn og unge Saken ettersendes. Forslag til vedtak: Ettersendes.

8 Ref: SS doc Protokoll fra ekstraordinært styremøte i LNU 1. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal (fra sak 55), Signhild Stave Samuelsen, Liv-Heidi Pedersen, Erlend Sand Bruer, Ole Aleksander Østhassel, Marius Aardal, Gunhild Grande Stærk, Lars Hellerdal og Hans Johan Grjotheim (ansattes representant). Forfall: Yassin Azari, Anette Gordner Guldahl, Kristoffer Sundøy, Cathrine Eide Risdal, Elin Maria L Estrange, Marte Haabeth Grindaker, Anne Bjerke. Fra sekretariatet: Generalsekretær Tale Hungnes, Synnøve Seljeflot, Kjersti Koffeld, Lasse Narjord Thue, Runa Myklebust, Martin Echoff Andresen. Sak 83/ Vedtak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 84/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Referat fra AU-møte : , , Kommentar fra Lars Hellerdal til protokoll fra styremøtet : Sak 75 b) Møte i fordelingsutvalget for ungdomsbevilgningen nord/sør og ikke i arbeidsgruppen nord/sør som helhet. Sak 75c) Lars Hellerdal Blant annet Norges Unge katolikker og Norges speiderforbund er med og arrangerer det største økumeniske treffet i Norge i september i Oslo endres til Informerte om Taizé-møte årets største økumeniske treff for ungdom i Norge som arrangeres i Oslo/Trondheim i september. Bl.a. Norges unge katolikker og Norges KFUK-KFUM er med på arrangementet. Vedtak: Protokoll fra styremøtet ble godkjent med kommentarer. Referatene ble tatt til orientering. Sak 85/ Nye retningslinjer for Frifond organisasjon Disse tok ordet til saken: Marius Aardal, Martin Østerdal, Signhild Stave Samuelsen, Liv-Heidi Pedersen, Lasse Narjord, Thue, generalsekretær Tale Hungnes, Erlend Sand Bruer, leder Bjarne

9 Dæhli, Lars Hellerdal, Gundhild Grande Stærk, Ole Aleksander Østhassel, Synnøve Seljeflot og Kjersti Koffeld. Tilføyning fra styret til punkt 2 Formål og målgruppe for Frifond : Legge til i Norge : Midlene skal gå til organiserte aktiviteter som er relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt i Norge. Forslaget ble vedtatt. Tilleggsforslag punkt 4.1 fra generalsekretær for organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensiale: For organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensial vil kravet være 100 medlemmer og tre lokallag i to fylker. Forslaget ble vedtatt. Endringsforslag punkt 4.1 fra Martin Østerdal for organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensiale: Endre fra 100 til 200: For organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensial vil kravet være 200 medlemmer og tre lokallag i to fylker. Forslaget falt mot tre stemmer. Endringsforslag punkt 4.1 kulepunkt 3 fra Signhild Stave Samuelsen for organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensiale:. Medlemmer må få godkjent sin praksis som medlemsbasert virke på lokalt nivå særskilt av LNU endres til må særskilt godkjennes av LNUs styre. Forslaget ble vedtatt. Endringsforslag fra generalsekretær og Signhild Stave Samuelsen punkt 4.1 kulepunkt 3: Bytte ut ordet forbund med ordet sammenslutning Forslaget ble vedtatt. Endringsforslag fra generalsekretær og Signhild Stave Samuelsen punkt 5.3, tredje ledd: Endre organisert gjennom forbundsmodeller til organisert som en sammenslutning Forslaget ble vedtatt. Strykningsforslag til punkt 5.3 fra generalsekretær: Setningen foreslås strøket: Medlemskap uten minst 50 kroner i kontingent skal telle mindre en halvparten av et individuelt medlemskap. Forslaget ble vedtatt. Forslag fra Martin Østerdal: Punktet 5.5 flyttes sammen med punkt 5.4 Forslaget ble vedtatt. Tilleggpunkt 10.5 fra Marius Aardal: Få inn en setning om at i Stortingets vedtak begrenses administrasjonsandelen for organisasjonene til 5%. Forslaget ble vedtatt. Dette er setningen som ble lagt til ( ): Organisasjonenes administrasjonsandelen for å fordele Frifond til sine lokallag er fastsatt til 5% av Stortinget ved opprettelsen av Frifondordningen.

10 Endringsforslag punkt 10.4 fra Erlend Sand Bruer: I stedet for å sette i banken byttes ut med brukes til å bygge egenkapital Forslaget ble vedtatt. Tilleggspunkt 14.4 fra generalsekretær: En organisasjon som viser klanderverdig opptreden i forhold til tilskuddsordningen, kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen i inntil to år etter en nærmere vurdering. Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på om organisasjonen også tidligere har tilegnet eller forsøkt å tilegne seg uberettiget tilskudd, størrelsen på eventuelt uberettiget beløp og skyldgraden for øvrig. Forslaget ble vedtatt. Vedtak: Styret vedtar retningslinjer for Frifond organisasjon 2010 og Generalsekretær får mulighet til å redaksjonelle endringer. Styret forutsetter at alle organisasjoner får tilstrekkelig veiledning i forbindelse med overgangen til nye retningslinjer. Del A av retningslinjene gjøres gjeldende fra og med år 2010 for alle organisasjoner som ikke mottok støtte fra Frifond organisasjon i For organisasjoner som mottok støtte fra Frifond organisasjon i 2009 vedtas del B for 2010, og del A gjøres retningslinjene gjeldende fra Styret tar ikke stilling til praksisen med at enkelte organisasjoner mottar støtte fra to av ordningene for fordeling av Norsk Tippings overskudd for tildelingsåret Hvordan denne problemstillingen prinsipielt skal løses vil styret komme tilbake til for tildelingsåret Det opprettes en referansegruppe for Generalsekretæren og saksbehandlerne for Frifond for å drøfte og etablere en ny praksis i ordningen. Referansegruppen skal bistå i de skjønnsmessige vurderingene som er nødvendige med de nye retningslinjer. Sak 86/ Kontrollsak Frifond organisasjon: SOS Rasisme Disse tok ordet til saken: Marius Aardal, Signhild Stave Samuelsen, generalsekretær Tale Hungnes, Erlend Sand Bruer, Martin Østerdal, Gunhild Grande Stærk, Liv-Heidi Pedersen, Synnøve Seljeflot, Bjarne Dæhli og Martin Echoff Andresen. Vedtak: Styret tar klageutvalgets vedtak til orientering. Generalsekretær får fullmakt til å fortsette samarbeidet med andre forvaltere og eventuelt igangsette nye oppfølgingstiltak av SOS Rasisme. SOS Rasisme blir utestengt fra LNUs øvrige støtteordninger i

11 2010. Sak 87/ UNOFs landsmøte 2010 Ingen tok ordet til saken. Vedtak: Ingen meldte seg til å delta på UNOFs landsmøte Sak 88/ Delegat World Urban Forum Disse tok ordet til saken: Bjarne Dæhli Vedtak: Elin Berstad Mortensen fra CISV blir LNU-delegat til World Urban Forum i Rio de Janeiro mars Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

12 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 93/ Møtedato: Arkivnr.: Til: Styret Fra: Generalsekretær Saksbehandler: SS Sak 93/ BUT-sak 1.2: Styrets innstilling til saksliste for representantskapsmøtet april 2010 Innkallingen til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene medio januar 2010, i god tid før 60-dagers fristen som er fastsatt i vedtektene. Her ble organisasjonene gjort kjent med at fristen for å melde inn saker, nominasjoner og resolusjoner som strider i mot etablert LNU-politikk, er satt til 23. februar. Totalt mottok LNU mottatt ni søknader om medlemskap og to søknader om endring i status til fullt medlemskap. Det har ikke blitt meldt inn noen resolusjonsforslag fra organisasjonene. I tillegg foreligger det ett forslag til vedtektsendringer samt at generalsekretær framlegger en vedtektsendring. Generalsekretæren presenterer derfor et forslag til endelig saksliste, slik at styret kan innstille på denne overfor representantskapet. Sak 1. Åpning 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av saksliste 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av fullmakter 2.2. Godkjenning av forretningsorden 2.3. Valg av to ordstyrere 2.4. Valg av protokollunderskrivere 2.5. Valg av tellekorps 2.6. Valg av redaksjonskomité for BUP 2.7. Valg av redaksjonskomité for resolusjoner Innstilling vedtas når ( * = i dag) / og av hvem * Kontrollkomiteen, på BUT * Styret, 21. april Styret, 21. april Styret, 21. april Styret, 21. april Styret, 21. april 3. Årsmelding 2009 * 4. Rekneskap 2009 * 5. Søknader om medlemskap i LNU *

13 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 93/ Møtedato: Arkivnr.: Norreh! 5.2. Bibi Amka Ungdom 5.3. Re:Act 5.4. Positive future 5.5. Norges Husflidslag 5.6. FN Studentene i Norge 5.7. Foreningen Nordens ungdomsforbund 5.8. Fantasiforbundet 5.9. Korpsnett Norge Humanistisk Ungdom fullt medlemskap Det Islamske Nettverk fullt medlemskap 6. Endring av vedtekter * 7. BUP * 8. Budsjett Medlemskontingent for Budsjett for 2011 * * 9. Resolusjoner Redaksjonskomiteen 10. Valg Valg av nestleder Valg av styremedlemmer Valg av arbeidsutvalg Valg av kontrollkomité Valg av valgkomité Valg av revisor Valgkomitéen, 12. mars Valgkomitéen, 12. mars Valgkomitéen, 12. mars Valgkomitéen, 12. mars Valgkomitéen, 12. mars Styret, 21. april Kontrollkomiteen, 17. mars Forslag til vedtak: Forslaget til sakliste blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet Tale Hungnes

14 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 94/ Møtedato: Arkivnr.: Til: Styret Fra: Generalsekretær Saksbehandler: SS Sak 94/ BUT-sak 2.2: Styrets innstilling til forretningsorden for representantskapsmøtet Generalsekretæren vil innstille på at styrets forslag til forretningsorden blir uendret i forhold til fjorårets representantskapsmøte. 1.0 Fullmakter 1.1 Fullmakter fra organisasjonene skal være sendt sekretariatet senest 16 dager før representantskapsmøtet. 1.2 Representantskapet godkjenner fullmakter etter innstilling fra kontrollkomiteen. 1.3 Representantskapet kan, med kvalifisert flertall, godkjenne for sent innkomne fullmakter og eventuelt også fullmakter som blir lagt fram på møtet. 2.0 Tale-, forslags - og stemmerett 2.1 Medlemmene i representantskapet er 2 representanter fra hver organisasjon som møter med tale-, forslags - og stemmerett under representantskapsdrøftingene fredag og lørdag. 2.2 Representanter fra observatørorganisasjonene møter med talerett. 2.3 Medlemmer av LNUs styre, samt generalsekretær, har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Assisterande generalsekretær har talerett under sak 4 og Punktene 2.1, 2.2 og 2.3 gjelder også for gruppearbeidet under representantskapsmøtet. 3.0 Taletid, replikker m.m. 3.1 Begrensninger i taletid kan innføres av representantskapet med simpelt flertall etter forslag fra ordstyrerne eller medlemmene i representantskapet. 3.2 Dirigentene kan gjøre unntak fra taletid for forslagstiller e.l.

15 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 94/ Møtedato: Arkivnr.: Til hvert innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikker og 1 svarreplikk. Ordstyrerne kan om nødvendig innskrenke tilgangen til replikkordskifte ytterligere. 3.4 Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal slippes til utenom talerlisten. 3.5 Det kan settes strek for debatten med simpelt flertall etter forslag fra dirigentene. 4.0 Om behandling av saker 4.1 Forslag til representantskapet skal i følge vedtektene være innsendt til sekretariatet senest 60 dager før møtet. 4.2 Representantskapet kan, med kvalifisert flertall, vedta at saker som er kommet inn senere eller eventuelt blir tatt opp på møtet likevel skal tas opp til behandling. Under vedtekter behandles dog kun forslag levert før 23. februar Alle forslag skal innleveres skriftlig og bør i tillegg leveres elektronisk. 4.4 Forslag til resolusjoner må leveres ordstyrerbordet innen klokka fredag. Forslag til endringer på foreslåtte resolusjoner og/eller forslag til endringer i foreslått Barne- og ungdomspolitisk program, må leveres innen representantskapsmøtet blir hevet på fredag. 5.0 Voteringsregler 5.1 Dersom ikke noe annet er sagt blir saker avgjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved å vise stemmetegn. 5.2 Vedtektsendringer kan kun skje med kvalifisert flertall. 5.3 Ordstyrerne eller medlemmer av representantskapet kan foreslå skriftlig votering. Skriftlig votering skal gjennomføres dersom noen av de med stemmerett krever det. Votering ved opprop kan vedtas med simpelt flertall. 5.4 Ved personvalg gjelder tilsvarende at dersom det bare er én kandidat til en plass, stemmer delegatene normalt ved å vise stemmetegn. Valget gjennomføres skriftlig dersom en eller flere av delegatene med stemmerett krever dette. Det kreves simpelt flertall for å bli valgt. 5.5 Dersom det er to eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt. 5.6 Dersom ingen blir valgt i første runde, blir nytt skriftlig valg gjennomført mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. Det kreves simpelt flertall for å bli valgt. 5.7 Ved valg skal dørene til møtesalen være lukket, slik at ordstyrerne kan ha full oversikt over hvor mange med stemmerett som er til stede. Dette innebærer selvsagt ikke at de som er til stede uten stemmerett må forlate salen.

16 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 94/ Møtedato: Arkivnr.: Flertall 6.1 I representantskapet gjelder følgende definisjon av simpelt flertall: Mer enn halvparten av de avgitte stemmene for forslaget. Avholdne teller altså ikke. 6.2 Absolutt flertall er definert slik: Mer enn halvparten av de med stemmerett må stemme for forslaget. Avholdne teller i praksis som stemmer mot. 6.3 Et forslag har fått kvalifisert flertall når det har fått mer enn 2/3 av de avgitte stemmene. Avholdne teller ikke. 7.0 Unntak fra forretningsorden/dagsorden 7.1 Dirigentene kan foreslå at det blir gjort unntak fra dagsorden eller forretningsorden. Representantskapet gir sin tilslutning ved simpelt flertall. Dette gjelder ikke for punktene 5 og Bruk av rusmidler 8.1 Barne- og ungdomstinget er en rusgiftfri sone. Forslag til vedtak: Forslaget til forretningsorden for representantskapsmøtet blir vedtatt som styret si innstilling til representantskapet. Tale Hungnes

17 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 95/ Møtedato: Arkivnr.: Til: Styret Fra: Generalsekretær Saksbehandler: SS Vedlegg til saken: o Forslag til årsmelding 2009 Sak 95/ BUT-sak 3: Årsmelding 2009 LNUs vedtekter fastslår at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hvordan LNU jobber. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. Før årsmeldingen blir lagt fram for medlemsorganisasjonene på representantskapsmøtet vil også regnskap for 2009 og revisorerklæring bli inkludert. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen og legger denne fram for representantskapet som styrets melding for arbeidsåret Tale Hungnes

18 Årsmelding og regnskap 2009 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

19 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt 90 barne- og ungdomsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. I LNU samles organisasjonene på tvers av aktivitet, trosretning og politisk engasjement. LNU arbeider interessepolitisk med saker som angår barn og unge, forvalter støtteordninger som bidrar til organisasjonsutvikling og formidler kunnskap og kompetanse gjennom kurs og andre tiltak. Til grunn for alt arbeidet i LNU ligger FNs Menneskerettighetserklæring og Barnekonvensjonen. LNU Øvre Slottsgate 2B N-0157 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) E-post:

20 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomsorganisasjonene i vekst Årsmelding og regnskap

21 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1. LNU som kompetansebank 1.1 Nasjonalt 4 Årsmelding og regnskap 2009

22 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding og regnskap

23 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 6 Årsmelding og regnskap 2009

24 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1.2 Internasjonalt Årsmelding og regnskap

25 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 2. LNU som interesseorganisasjon 2.1 Nasjonalt 8 Årsmelding og regnskap 2009

26 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding og regnskap

27 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 2.2 Internasjonalt 10 Årsmelding og regnskap 2009

28 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding og regnskap

29 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 12 Årsmelding og regnskap 2009

30 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 3. LNU som forvaltingsorgan 3.1 Nasjonale støtteordninger Årsmelding og regnskap

31 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 14 Årsmelding og regnskap 2009

32 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 3.2 Internasjonale støtteordninger Årsmelding og regnskap

33 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 16 Årsmelding og regnskap 2009

34 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 4. Mediearbeid og kommunikasjon 4.1 Intern kommunikasjon 4.2 Mediearbeid Årsmelding og regnskap

35 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 5. Representasjoner 5.1 Nasjonalt 18 Årsmelding og regnskap 2009

36 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 5.2 Internasjonale representasjoner Årsmelding og regnskap

37 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 5.3 Faste representasjoner 20 Årsmelding og regnskap 2009

38 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 6. Styringsstruktur 6.1 Medlems- og observatørorganisasjoner Årsmelding og regnskap

39 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 6.2 BUT og Lederkonferansen 22 Årsmelding og regnskap 2009

40 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 6.3 Styret 6.4 Styrets arbeidsutvalg 6.5 Komiteer, arbeidsgrupper og utvalg Årsmelding og regnskap

41 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 24 Årsmelding og regnskap 2009

42 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding og regnskap

43 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 26 Årsmelding og regnskap 2009

44 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 7. Sekretariatet 7.1 Generalsekretæren 7.2 Ansatte i sekretariatet Årsmelding og regnskap

45

46 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 96/ Møtedato: Arkivnr.: Til: Styret Fra: Generalsekretær Saksbehandler: SS Vedlegg til saken: o Utkast til balanseregnskap og resultatregnskap for 2009 o Foreløpig revisorberetning fra Varden Revisjonskontor Sak 96/ BUT-sak 4: Regnskap 2009 Vedlagt saken ligger utkast til LNUs balanseregnskap og resultatregnskap for 200 med noter samt foreløpig revisjonsberetning fra Vardens revisjonskontor. Resultatregnskapets første side er en oversikt over en oversikt over LNUs generelle inntekter, samt oppsummerte regnskapstall for de ulike aktivitetsområdene til LNU (styringsstrukturen, nasjonalt arbeid, norden/europa-arbeid, nord/sør-arbeid, administrasjon og informasjon). I tillegg gir tallene på denne siden en oversikt over resultatet samt generalsekretærens innstilling til disponering av resultatet. De påfølgende to sidene er en spesifikasjon av de ulike prosjektkontoene innenfor hvert aktivitetsområde. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr etter et negativt driftsresultat på kr Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av regnskapsrapporter fra LNUs regnskapskontor Amesto regnskap AS samt vår revisor Øyvind Løvstad i Vardens revisjonskontor. De reviderte budsjettallene for 2009 er lagt inn i oppstillingen, slik at styret kan sammenlikne regnskapet med det reviderte budsjettet. Resultatregnskapet viser hvordan midlene er blitt brukt på de ulike aktivitetsområdene, og skal gi representantskapet god innsikt i den økonomiske driften til LNU. I henhold til vanlig praksis i LNU, vil styret behandle og godkjenne balanseregnskapet samt første side av resultatregnskapet. De underliggende sidene er å regne som underposter til orientering. Som en del av denne behandlinga, skal styret disponere LNUs årsresultat. Etter at styret har disponert resultatet, vil Vardens revisjonskontor skrive endelig revisjonserklæring, og kontrollkomiteen vil innstille til vedtak overfor representantskapet.

47 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 96/ Møtedato: Arkivnr.: Avvik mellom budsjett og regnskap På de fleste avdelinger er det avvik mellom budsjettrammer og regnskap, men på de fleste avdelinger er differansen relativt sett liten. Her kommenteres de avdelingene som har vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Alle linjehenvisninger viser til linjetall på side 1 i resultatregnskapet. En generell kommentar på alle avdelinger er underforbruk på pensjon i forhold til budsjettert. Dette skyldes at LNU har akkumulert midler fra tidligere år hos Handelsbanken LIV ved tidligere for høye innbetalinger, som nå har blitt mottreknet og fratrukket faktura høsten Avdeling 10 Styringsstrukturen (linje 4) Avdelinga viser et overforbruk på kr Dette skyldes overforbruk på posten styrearbeid, som blant annet skyldes noen økte kostnader ved valg av nytt sted for to dagers styreseminar i desember. Avdeling 20 Nasjonalt arbeid (linje 14) Avdelinga viser et underforbruk på kr Hovedsaklig skyldes underforbruket at LNUs organisasjonsskole har brukt mindre enn budsjettert ved mindre bruk av eksterne innledere. I tillegg har man et underforbruk på BUR-samarbeidet på Alle aktivitetene er her blitt gjennomført, men med lavere deltagelse enn budsjettert. I tillegg har ikke BURene benyttet seg i høy nok grad av Lån en LNU-konsulent-ordningen og generelt ikke søkt om kompetansemidler lavere lønnskostnader enn budsjettert, blant annet lavere kostnader enn budsjettert på innleide konsulenter Frifond i fjerde kvartal. Avdeling 40 Norden/Europa-arbeid (linje 40) Avdelinga viser totalt sett et underforbruk på kr Dette skyldes blant i overskudd på bilateralt samarbeid LiJOT, fordi man i 2009 fikk refusjon fra BLD både for 2009 og Det samme gjelder internasjonal representasjon som har et underforbruk på kr Refusjon fra KRD kom inn i 2009 for både 2009 og Noe underforbruk på YF-rådsmøte (kr 4.648) og YFJ-oppfølging (kr 4.623). Avdeling 60 Nord/Sør-arbeid (linje 75) Avdelinga viser totalt sett et underforbruk på kr Dette skyldes et underforbruk på posten Ungdommens Klimatoppmøte, der arrangementet hadde en lavere kostnad enn budsjettert. Avdeling 70 Administrasjon (linje 98) Avdelingen viser totalt sett et underforbruk på kr Underforbruk i forhold til budsjettert på postene leie kontormaskiner, telefon/faks/fastlinje, avskriving maskinare, programvare og lønn.

48 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 96/ Møtedato: Arkivnr.: Avdeling 80 Informasjonsarbeid (linje 135) Avdelingen viser et totalt underforbruk på kr LNU hadde mer internkompetanse på drifting av nettsider, og hadde slik et underforbruk på drifting av lnu.no. Resultatet Driftsresultatet (linje 23) Styret har i 2009 valgt å budsjettere med et negativt driftsresultat på kr , men etter de budsjettavvikene som ble presentert i forrige avsnitt, er det reelle driftsresultatet på kr Finansinntekter (linje 24) Budsjetterte finansinntekter har vært kr , mens regnskapet viser at disse ble på til sammen kr Det har vært veldig vanskelig å budsjettere finansinntektene i 2009 på grunn av finanskrisen og usikkerhet rundt avkastning og renter, spesielt på LNUs fond. Årsresultat (linje 25) Det budsjetterte årsresultatet var på kr , mens regnskapet viser et positivt årsresultat på kr Disponering av årsresultatet Da styret behandlet revidert budsjett for 2009 budsjetterte med et underskudd. Nå er situasjonen imidlertid at styret kan disponere et overskudd på kr LNU har fire fond som overskuddet kan fordeles på: Reservefondet, Aktivitetsfondet, flyttefondet og jubileumsfondet. Generalsekretær innstiller på at overskuddet disponeres inn i aktivitetsfondet til LNU, som gjør at midlene i senere år kan benyttes til aktivitet som kommer medlemsorganisasjonene til gode. Generalsekretær innstiller på at kr settes av til en økning av aktivitetsfondet. I sak 100/ generalsekretær komme nærmere inn på bruk av aktivitetsfondet i Forslag til vedtak: Styret godkjenner LNUs balanse- og resultatregnskap for 2009, som viser et overskudd på kr Årsresultatet blir fordelt på LNUs fond på følgende måte: Aktivitetsfondet blir tilført kroner Generalsekretær tar med seg styrets innspill i forhold til arbeidet med revidert budsjett for 2010.

49 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 96/ Møtedato: Arkivnr.: Tale Hungnes

50 Artskonti LNUs balanserekneskap 2009 Eigendelar Datautstyr Avskriving, datautstyr Sum datautstyr Kundefordringar Note Andre fordringer (Lån til Frikanalen, frist for innløsing ) Lønnsforskot Forskotsbetalte kostnader Kontantar, bankinnskot og pengefond Note 2 Sum midlar til omsetnad Sum eigendelar Gjeld og eigenkapital Resultat Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Aktivitetsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Jubileumsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Flyttefondet) Egenkaital med selvpålagte restriksjoner (Reservefondet) Fri eigenkapital Sum eigenkapital Leverandørgjeld Skuldig skatt/arbeidsgjevaravgift/feriepengar Løyvde, ikkje utbetalte tilskot til organisasjonane Påløpte kostnadar Prosjektresultat for overføring til neste år Prosjektstøtteordninger til fordeling Note 3 Sum kortsiktig gjeld Sum eigenkapital og gjeld Notar til balanserekneskapen Note 1 - Kundefordringar 1500 Krav til departemenent og andre offentlege instansar Krav til organisasjonar og privatpersonar Avsett til tap på fordringar Sum kundefordringar Note 2 - Spesifikasjon av kontantar, bankinnskot og pengefond Prosjektstøtteordningar til fordeling (jf. note 3) Løyvde, ikkje utbetalte tilskot til organisasjonane Skattetrekkskonto Pengemarknadsfond (reservefondet) Frie bankinnskot Sum bankinnskot Note 3 - Prosjektstøtteordningar til fordeling 2011 Mangfold og Inkludering Mangfold og Inkludering LNU Utveksling (FK) 11. Runde 2014 LNU-utveksling (FK) U-lederprogrammet 6.runde LNU-utveksling (FK) 10. Runde Ungdomsbevilgninga Informasjonsstøtta nord/sør Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Kulturmidlane Demokratimidlane SUS Demokratimidlane RUS/SUS Demokratimidlane RUS Demokratimidlane RUS Balkanmidlane Balkanmidlane Frifond organisasjon Frifond barn og unge Frifond barn og unge (tilbakekrevde midlar) Sum prosjektstøtteordningar til fordeling

51 1 2 B C D E F G H I LNUs årsregnskap 2009 Rekneskap 2008 Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Kommentar 3 Rekneskap Generelle inntekter Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Kommentar Momskompensasjon Sal av materiell Diverse inntekter Administrasjonstilskot nasjonalt Administrasjonstilskot internasjonalt Kontingentar Søknadsbeløp ,- Tildelt: ,- pga avkorting. Søkt BUFdir: Innvilget: i tilleggsbevilgning Søkt BUFdir: Innvilget: Sum generelle inntekter Rekneskap Avdelingsrekneskap Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Kommentar Avd. 10 Styringsstrukturen Avd. 20 Nasjonalt arbeid Avd. 40 Norden/Europa-arbeid Avd. 60 Nord/Sør-arbeid Avd. 70 Administrasjon Avd. 80 Informasjonsarbeid Sum avdelingsrekneskap Rekneskap Resultat Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Kommentar 23 Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Underskot førast mot aktivitetsfondet i eigenkapitalen: Arbeidsgruppa for tros- og livssynsdialog Til å dekke kostnader ved Ungdommens klimatoppmøte Informasjonstiltak Frifond film og TV Til å dekke kostnader prosjektstilling, startpakke/info.arbeid Til å dekke kostnader Ung makt og demokrati: Til å dekke kostnader Organisert ungdomskultur Tilføring frå aktivitetsfondet Tilføring til aktivitetsfondet Støtteordningar 2009 Tilsagn 2009 for utdeling Mangfold og Inkludering Frifond organisasjon Frifond barn og unge Kulturmidlane Demokratimidlane Balkanmidlane Informasjonsstøtta inkl ekstrabev hiv/aids U-lederprogrammet 6.runde LNU Utveksling runde LNU Utveksling 10.runde Ungdomsbevilgninga Sum

52 B C D E F G H I J K L LNUs spesifisert årsregnskap 2009 Rekneskap 2008 Rekneskap Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Avdeling 10 - Styringsstrukturen Barne- og ungdomsting/rep.skapsmøte Økt fra 300 til 500 kr i egenandel for alle deltagerne Styrearbeid AU-møter(500x30) Styremøterinkl reise , styreseminar , Julebord , Styreturne ,prosjektor Konferansar/representasjon tillitsvalde Møtepunkt organisasjonene (tidl. Lederkonf.) Telefon/avis, leiar Avisabonnement, bredbåndstilknytning og mobiltelefon AU-honorar AU-honorar inkl. Arbeidsgiveravgift 14,1%. Tilsvarende 1 stilling tom april og 1,45% stilling fra mai i LT Diverse Sum styringsstrukturen Rekneskap Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Avdeling 20 - Nasjonalt arbeid LNUs organisasjonsskole Lavere kostnader ved innleie av innledere enn budsjettert "Lån en LNU-konsulent" Betalt lån-en-lnu-konsulent, ekstert oppdrag ga overskudd på denne posten Forvaltningsteamet (FOT) Kompetanseteamet (KOT) Årsregnskap 2009 Årsregnskap 2009 Avvik Rekneskap - budsjett Rekneskap - budsjett Kommentar Kommentar Kompetansemidler , Opplæring tillitsvalgte BUR , Storsamling ,- Brukt mindre på alle postene enn budsjettert. Færre påmeldte til tilitsvalgtsamling og storsamling enn antatt i BURplattformen. Alt gjenomført etter plan BUR samarbeidet Mangfald og Inkludering, adm Søknad BLD: Tildelt: ( til løn/adm.bidrag, div, til utdeling) Frifond, adm Fakturering TR og NMR tot ca fra LNUs driftsmidler til infotiltak Frifond film og TV. Mer info.tiltak enn pl.l Kulturmidlane, adm Søknad KKD: Tildelt KKD: ( til løn/adm, til utdeling) Frifond for alle - prosjektstilling Tilsagn KKD for : Løn/adm samt prosjektaktivitet i Åpen og inkluderende Ett Norden Arrangement juni Innkontert for høyt tilsagn fra Nordbuk (valuta, samt billigere arr), nedskrevet tilsagn i Ung makt og demokrati Jubileum Barnekonvensjon gjennomført gjennom post Barnehøringen Organisert ungdomskultur Startpakke organisert ungdomskultur Trygg * Tilsagn BLD i 2009 for bruk i 2010 på revisjon av Trygg-startpakke samt opptrykking Interessepolitisk arbeid Medl.kontingent Frivillighet Norge 4.000, Statsbudsjettfrokost Mer interessepolitiske møter enn budsjettert Kultur - allment Kultur info./fordelingsutvalg 5.000, utgifter sivilarbeider (Kulturmidlene) Økte kostnad pga deltagelse kulturkonf Forum for barnekonvensjonen * Støtte fra Aktiv ungdom til Barnehøringen. Bevilget totalt kr, restsum 2009 på kr skal tilbakebet Kurs og konferansar Arbeidsgruppe AgDEF Noe lavere aktivitet enn opprinnelig budsjettert Arbeidsgruppe for tros- og livsynsdialog Større aktivitet i arbeidsgruppen enn budsjettert, flere møter enn først planlagt Faste lønskostnader konsulentstillinger. Lønnsbidrag se note 1. Samt ekstra midlertidig stilling høst 2009, 5 måneder og prosjektstilling Frif Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader pga tilføring fra LNUs "fond" hos Handelsbanken LIV fra tidligere års litt for store innbet. * Prosjektresultat overført til neste år Trygg og restsum fra Barnehøringen, se * Sum Nasjonalt arbeid Rekneskap Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Avdeling 40 - Norden/Europa-arbeid Nordisk-baltisk konsulentmøte NBKM ble i 2009 bli arrangert i Vilnius Nordiske strukturaktivitetar Nordisk-baltisk kontaktmøte Deltagelse 3 personer i Vilnius. Litt lavere reisekostnader enn tidligere budsjettert. Årsregnskap 2009 Rekneskap - budsjett Kommentar Tildelt UD, SUS: ( løn/adm, utdeling og egen søknad RADA-samarbeidet på prosjek 42200). RUSSLAND: ( lønn/adm, til utdeling) Demokratimidler, adm Demokratimidler, evaluering Evaluering avsluttet RADA-samarbeid * UD innvilget til RADA/prosjektoppfølging og til adm LNU. Restsum til RADA overføres de i Informasjon,støttordningar Informasjon- og brukerseminar Russland Reiseutgifter til Russland veldig lave, fordi BLD betalte reise/hotell for konsulent og leder i LNU Kaukasus/Moldova Ingen oppfølgingsreise Kaukasus/Moldova gjennomført Bilateralt samarb. LiJOT Søkt BLD: Refusjon for både 2008 og 2009 mottatt: ,65. Dermed går posten i overskudd i Hviterussland/Ukraina Ingen oppfølgingsreise gjennomført Balkanmidlar/adm Søkt UD: ( løn/adm, til utdeling) Balkan Menneskerettighetsundervisning Kurs menneskerettighetsundervisning, ingen deltagelse av konsulent, fordi sammenfall med YFJ COMEM (prioritert) Midtausten-midlar YFJ - kontingent Økt kontingent YFJ - solidaritetsfond % av kontingent. Ikke krav om innbetaling i år YFJ - rådsmøte Litt lavere reiseutgifter enn budsjettert YFJ - seminar og konferansar kroner til YFJ-seminar i Brussel (styrevedtak ). Ca 4000 diverse. Inntekter er refusjon YFJ YFJ - oppfølging Lønnskostnader Christoffer Grønstad for YFJ-verv Europarådet CDEJ-møte Europa-arbeid Ikke kapasitet til oppfølging i 2009: Europaparlamentsvalg - St.rett 16 og oppfølging av norske representanter FN-arbeid Pga refusjoner inn i 2009 både for 2008fra KRD på samt UD ,70 fra 2008 gjør at posten går i overskudd FN-observatørar Søkt UD: Tilsagn UD: Ekstra kostnader ved formøte dekket av LNUs drift Globale konferansar Internasjonal representasjon Inntekt: Refusjon reiseutgifter 2008 fra KRD. Etterarbeid FN-delegater. Refusjon gjør at posten går i overskudd Arbeidsgruppe for FN-spørsmål Tidligere to arbeidsgrupper, nå delt i to budsjettposter. Se Arbeidsgruppe for Europaspørsmål Se Faste lønskostnader konsulentstillingar. Inntekter; se note Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader pga tilføring fra LNUs "fond" hos Handelsbanken LIV fra tidligere års litt for store innbet. * Prosjektresultat overført til neste år RADA-samarbeidet. Prosjektpenger 2009 ikke brukt opp i 2009, overføres til Sum Norden/Europa-arbeid Rekneskap Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Avdeling 60 - Nord/Sør-arbeid Web-informasjon nord/sør Se RORG-midlane (Informasjonsstøtta), adm Søknad NORAD: ( løn/adm, til aktivitet på , til utdeling.) Informasjonsprosjekt arbeidsgruppa nord/sør Se Påvirkningsarbeid og nettverksbygging Se Materiell Se Internasjonale kurs Se Monitorering - evaluering info.støtta Årsregnskap 2009 Rekneskap - budsjett Kommentar

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 10.12.2010 Ref: 034-3-SS-2010-12-10.doc Protokoll fra styremøte i LNU 10. des. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 09.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Ane Norgård Brohaug,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b 13.06.2012 Ref: 034-3-SS-2012-06-13.doc Protokoll fra styremøte i LNU 13. juni 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b 09.10.2012 Ref: 034-3-SS-2012-10-09.doc Protokoll fra styremøte i LNU 9. okt 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b 06.09.2012 Ref: 034-3-SS-2012-09-06.doc Protokoll fra styremøte i LNU 6. sept 2012 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Gunhild Grande Stærk, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen,

Detaljer

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet 1 17.04.15 Ref. kt/188.00 LANDSMØTE 17.-19.04.15 Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Styrets innstilling til program

Styrets innstilling til program Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2012 2.-4. November 2012 Scandic hotell Gardermoen Program fredag 2. november 16.00 Registrering av deltakerne 16.30 Velkommen ved

Detaljer

F o r d e l i n g s u t v a l g e t

F o r d e l i n g s u t v a l g e t F o r d e l i n g s u t v a l g e t Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 2013/60545-2 Arkivkode: 620 Dato: 14.02.2014 Årsmelding og regnskap

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund

REPRESENTANTSKAPSMAPPE. Norske Fotterapeuters Forbund REPRESENTANTSKAPSMAPPE Norske Fotterapeuters Forbund 2009 INNHOLD DAGSORDEN... 3 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 2 Årsmelding 2008... 5 Nøkkelpersoner NFF sentralstyre 2008... 8 Nøkkeltall 2008... 9 Aktiviteter...

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer