Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b"

Transkript

1 Ref: TH doc Saksliste til styremøte i LNU 16. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Sak 89/ Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden blir godkjent. Sak 90/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Referat fra AU-møte : Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet blir godkjent. Referatet blir tatt til orientering. Sak 91/ Orienteringer a) Saker under utvikling b) Tildelinger siden sist styremøte c) Media siden sist styremøte (oversikt ettersendes ) d) Nytt fra styremedlemmene e) Orientering fra leder Forslag til vedtak: Orienteringene blir tatt til orientering. Sak 92/ Høringsuttalelse: Moms Saken ettersendes Forslag til vedtak: Ettersendes. Sak 93/ BUT-sak 1.2: Styrets innstilling til saksliste for representantskapsmøtet april 2010 Innkallingen til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene medio januar 2010, i god tid før 60-dagers fristen som er fastsatt i vedtektene. Her ble organisasjonene gjort kjent med at fristen for å melde inn saker, nominasjoner og resolusjoner som strider i mot etablert LNU-politikk, er satt til 23. februar. Det har ikke blitt meldt inn noen resolusjonsforslag fra organisasjonene. I tillegg foreligger det ett forslag til vedtektsendringer samt at generalsekretær framlegger en vedtektsendring. Generalsekretæren presenterer derfor et forslag til endelig saksliste, slik at styret kan innstille på denne overfor representantskapet. Forslag til vedtak: Forslaget til sakliste blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet.

2 Sak 94/ BUT-sak 2.2: Styrets innstilling til forretningsorden for representantskapsmøtet Generalsekretæren vil innstille på at styrets forslag til forretningsorden blir uendret i forhold til de siste års representantskapsmøter. Forslag til vedtak: Forslaget til forretningsorden for representantskapsmøtet blir vedtatt som styret si innstilling til representantskapet. Sak 95/ BUT-sak 3: Årsmelding 2009 LNUs vedtekter fastslår at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hvordan LNU jobber. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. Før årsmeldingen blir lagt fram for medlemsorganisasjonene på representantskapsmøtet vil også regnskap for 2009 og revisorerklæring bli inkludert. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen og legger denne fram for representantskapet som styrets melding for arbeidsåret Sak 96/ BUT-sak 4: Regnskap 2009 I denne saka får styret framlagt utkast til balanse- og resultatrekneskap for 2009, slik det er sendt til revisor. Vedlagt ligger også foreløpig revisjonsberetning fra Vardens Revisjonskontor. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr etter et negativt driftsresultat på kr Forslag til vedtak: Styret godkjenner LNUs balanse- og resultatregnskap for 2009, som viser et overskudd på kr Årsresultatet blir fordelt på LNUs fond på følgende måte: Aktivitetsfondet blir tilført kroner Generalsekretær tar med seg styrets innspill i forhold til arbeidet med revidert budsjett for Sak 97/ BUT-sak 5: Styret sine innstillinger til søknader om medlemsskap og endring av medlemsstatus Totalt mottok LNU mottatt ti søknader om medlemskap og to søknader om endring i status til fullt medlemskap. Fristen for å søke medlemskap var 23. februar. Èn av medlemskapssøknadene (fra Revolusjonær Kommunistisk Ungdom), datert 24.2, kom inn 1. mars. Ingen søknad var varslet i forkant, og det har ikke foreligget godkjenning om utsatt frist fra LNU til organisasjonen. Generalsekretær innstiller derfor på at denne søknaden ikke blir behandlet i år, fordi den kom inn for sent, og oppfordrer organisasjonen til å søke på nytt neste år og da innen fristen. Totalt er derfor ni søknader om medlemskap behandlet av sekretariatet samt to søknader om fullt medlemskap. I 2009 mottok LNU fjorten medlemsøknader og i 2008 seks.

3 1. Norreh! 2. Bibi Amka Ungdom 3. Re:Act - Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon 4. Positive future 5. Norges Husflidslag 6. FN Studentene i Norge 7. Foreningen Nordens ungdomsforbund 8. Fantasiforbundet 9. Korpsnett Norge 10. Humanistisk Ungdom (statusendring til fullt medlem) 11. Det Islamske Nettverk-Islam Net (statusendring til fullt medlem) Forslag til vedtak: Styret realitetsbehandler ikke søknad kommet inn etter fristen. Øvrige forslag til vedtak: Se sakspapir. Sak 98/ BUT-sak 6: vedtekter AUF fremmer forslag om å legge til en setning i 21 i vedtektene. I tillegg fremmer generalsekretær endringsforslag knyttet til klageutvalg. Forslag til vedtak: Vedtektene 21 får følgende tillegg: Ingen av kjønnene skal ha mindre enn 40 % representasjon. Ny 34 og 35 tas i sin helhet inn i vedtektene. Sak 99/ BUT-sak 7: Barne- og ungdomspolitiske program (BUP) LNUs representantskapsmøte 2010 skal vedta eit nytt Barne- og ungdomspolitisk program for perioden Programmet er LNU sitt overordna styringsdokument for det nasjonale politiske arbeidet. Ei redaksjonsgruppe har arbeida med forslag til nytt program sidan i haust. I midten av desember blei forslaget sendt ut på høyring til alle LNU sine medlemsorganisasjonar, med frist 4. februar. Totalt kom det inn 17 høyringssvar (sjå vedlegg). Barne- og ungdomspolitisk program og høyringssvara er vedlegg til saka. Forslag til vedtak: Styret oversender forslaget til nytt barneog ungdomspolitisk program til representantskapet. Sak 100/ BUT-sak 8.1: Medlemskontingent for 2011 Medlemskontingenten i LNU var uendret fra Kontingenten ble så økt i Med bakgrunn i dette og solid økonomi i LNU, mener generalsekretær at det ikke er ønskelig med noen ny heving av medlemskontingenten i 2011, men at kontingenten holdes på samme nivå som i For ytterligere informasjon om kontingentsatsene henvises til sakspapiret.

4 Forslag til vedtak: Styret innstiller på at medlemskontingenten for 2011 ikke blir økt i forhold til 2010-nivå. Sak 101/ BUT-sak 8.2: Rammebudsjett for 2011 I tråd med praksis i LNU, legger styret fram et forslag til rammebudsjett for det påfølgende året som blir vedtatt av representantskapet. Budsjettet viser forventet utgifter fordelt på de ulike aktivitetsområdene, og hvordan disse er planlagt finansiert gjennom LNUs generelle inntekter. Forslag til vedtak: Forslaget til rammebudsjett for 2011 blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet. Sak 102/ BUT-sak 9: Resolusjoner Ingen organisasjoner har foreslått resolusjoner så langt. Fristen for å fremme resolusjoner går ikke ut før på BUT, men resolusjoner styret ønsker skal sendes ut med sakspapirene i forkant bør fremmes på styremøtet. Eventuelle resolusjonsforslag fra AU vil bli ettersendt. Forslag til vedtak: Ettersendes. Sak 103/ Frifond for alle Prosjektet Frifond for alle hadde som målsetjing at fleire barn og unge i minoritetsmiljø skal kunne nyte godt av Frifond-midlane. Prosjektet blei avslutta i desember 2009, og LNU ser gode resultat av prosjektet. Søkartala frå målgruppa er dobla frå 2008 til 2009 og kontakta med minoritetsmiljø over heile landet er sterkt betra. LNU fekk i februar 2010 munnleg stadfesting frå Kulturdepartementet om at søknad om å få nytte kroner frå restmidlane til Frifond barn og unge til å halde fram satsinga Frifond for alle også i 2010 blir innvilga. Rapport frå prosjektet er vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til orientering. Sak 104/ LNUs fondsutvikling Styret har vedtatt at man ønsker å få framlagt en egen styresak om LNUs fondsutvikling i forbindelse med den årlige avslutningen av regnskapet. I dette sakspapiret presenterer generalsekretæren et forslag til hvordan man kan utvikle LNU sine fond videre.

5 Forslag til vedtak: Styret slutter seg til prinsippene i sakspapiret, og åpner for at den skisserte bruken av aktivitetsfondet kan ligge til grunn for arbeidet med revidert budsjett for Sak 105/ Medlemsundersøkelsen 2009 I tidsrommet 1. desember 2009 til 15. januar 2010 gjennomførte LNU for første gang en elektronisk spørreundersøkelse blant alle medlemsorganisasjonene. Undersøkelsen har hatt som formål å belyse medlemmenes meninger om ulike faktorer knyttet til LNUs virke, informasjonsformidling til medlemmene, betydningen av ulike støtteordninger og kurs, samt gi medlemsorganisasjonene muligheten til å komme med innspill, tilbakemeldinger og synspunkt. Forslag til vedtak: Tas til orientering. Sak 106/ Arbeidsgrupper 2010 Etter styremøtet i februar har det spørsmål knyttet til utvikling av arbeidsgruppene vært diskutert med arbeidsgruppene selv og i team. Generalsekretær innstiller på følgende arbeidsgrupper 2010: - Arbeidsgruppe for Nord/Sør-spørsmål: Videreføring fra Arbeidsgruppe for FN-spørsmål: Videreføring fra 2009, med økt fokus på interessepolitiske diskusjoner og hvordan delegatordningene kan brukes til å nå LNUs internasjonale, interessepolitiske mål. - Arbeidsgruppe for demokratipolitikk: Erstatter arbeidsgruppe for demokrati, engasjement og frivillighet. Arbeidsgruppen skal bidra til utvikling av LNUs helhetlige barne- og ungdomspolitikk med fokus på hvordan retten til deltakelse kan gjøres sektorovergripende. Et konkret mål for gruppen kan være å utvikle en rapport med konkrete forslag til hvordan retten til deltakelse kan implementeres i ulike politiske sektorer. Arbeidsgruppen kan også bistå med utvikling av valgdeltakelses-kampanje. - Arbeidsgruppe for deltakende metoder: Ny arbeidsgruppe, opprettes etter forslag fra CISV. Tanken er å lage en praktisk arbeidsgruppe der medlemmene deler erfaringer med deltakende metoder i sine organisasjoner. Gruppen skal bidra til kompetanseheving av arbeidsgruppens medlemmer gjennom informasjonsdeling og praktske øvelser. Erfaringene fra denne gruppen kan samles i en ressursside om deltakende metoder på lnu.no. - Arbeidsgruppe for tro og livssyn: Dersom arbeidsgruppen for tro og livssyn selv ønsker å fortsette som arbeidsgruppe under LNU ønsker generalsekretær å tilrettelegge for dette. En anbefaling fra arbeidsgruppen er ventet ila mars. Forslag til vedtak: Arbeidsgruppe Nord/Sør-spørsmål Arbeidsgruppe FN-spørsmål

6 Arbeidsgruppe for demokratipolitikk Arbeidsgruppe for deltakende metoder (Arbeidsgruppe for tro og livssyn) Sak 107/ Vurdering av konsekvens av regnskapsplikt i LNU På styremøtet ba styret generalsekretær om å utrede konsekvens av eventuell påløpt regnskapsplikt i LNU. I brev datert ber også Kulturdepartementet om at LNU vurderer konsekvensene av at LNU i dag ikke er regnskapspliktig etter Lov om årsregnskap m.v.(regnskapsloven) 1-2, ledd 9. Generalsekretær har nå gjort dette i samarbeid med statsautorisert revisor Øyvind Løvstad, og ønsker herved å informere styret i saken. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. P1/ Utlysning av fast stilling som Samfunnskontakt Samfunnskontakt Lene Haus har sagt opp sin stilling i LNU, fordi hun ønsker å gjenoppta arkitektstudiene sine fra i høst. Lene ønsker å jobbe i LNU ut uke 32. Generalsekretær ønsker å lyse ut denne faste stillingen med søknadsfrist 18. april, med oppstart 9. august Stillingsbeskrivelsen for stillingen er vedlagt. Styret blir herved bedt om å velge en representant til innstillingsutvalget. Førstegangsintervjuene vil finne sted på slutten av uke 17 og andregangsintervju på begynnelsen av uke 18 med vedtak om ansettelse på styreseminaret mai. Forslag til vedtak: Stillingen lyses ut med søknadsfrist 18. april 2010 og med tilsettingsvedtak på styreseminaret mai. NN blir valgt ut som styrets representant i innstillingsutvalget. P2/ Endring av stillingsbeskrivelse for sekretær/resepsjonist Ansvaret for BUR-samarbeidet har i 2009 tilligget samfunnskontaktstillingen. Dette er en stilling med stor arbeidsmengde, og generalsekretær har sett etter muligheter for å redusere arbeidsmengden for samfunnskontaktstillingen noe. I 2009 har også sekretær/resepsjonist praktisk fulgt opp arrangementer med BURene. Overordnet ansvar for oppfølging har ligget hos assisterende generalsekretær. Generalsekretær anbefaler derfor etter samtaler med både samfunnskontakt og sekretær/resepsjonist, at det praktiske ansvaret med oppfølging av BURsamarbeidet flyttes fra samfunnskontakt til sekretær/resepsjonist. I dette inngår også regnskapsansvaret på budsjettposten BUR-samarbeid. Endringen i ansvarsfordeling er drøftet med de tillitsvalgte som stiller seg positive til endringen, og sier at det er positivt at det blir tatt grep for å justere arbeidsmengden i

7 samfunnskontaktstillingen, og at Maren Awici-Rasmussen som sekretær/resepsjonist også får en økonomisk kompensasjon for flere arbeidsoppgaver og nytt økonomiansvar. De støtter forslaget om kompensasjon innenfor den lønnstigen stillingen hennes befinner seg i. Generalsekretær foreslår derfor å øke lønnen med fire lønnstrinn for sekretær/resepsjonist. Lønnsøkningen er er innenfor den lønnsstigen som eksisterer for sekretær/resepsjonist i LNU, og vil ikke medføre endringer i lønnsstigen, som er fra lønnstrinn 24 til 34. Forslag til vedtak: Ansvar for praktisk oppfølging av BUR-samarbeidet flyttes fra samfunnskontakt til sekretær/resepsjonist. Sekretær/resepsjonist for fire ekstra lønnstrinn fra 1. april for ekstra arbeidsoppgaver og ansvar. P3/ Utlysning av prosjektstilling: Kampanjekoordinator Bestem 1209 Behandling av P3/ forutsetter vedtak i sak 103/ om bruk av aktivitetsfond til å opprette en prosjektstilling. Generalsekretær ønsker å lyse ut denne prosjektstillingen med søknadsfrist 18. april, med oppstart 9. august Forslag til stillingsbeskrivelse er vedlagt saken. Styret blir herved bedt om å velge en representant til innstillingsutvalget. Førstegangsintervjuene vil finne sted på slutten av uke 17 og andregangsintervju på begynnelsen av uke 18 med vedtak om ansettelse på styreseminaret mai. Forslag til vedtak: Prosjektstillingen lyses ut med søknadsfrist 18. april 2010 og med tilsettingsvedtak på styreseminaret mai. NN velges som styrets representant i innstillingsutvalget. P4/ Utlysning av engasjement: Nasjonal konsulent Frifond barn og unge Saken ettersendes. Forslag til vedtak: Ettersendes.

8 Ref: SS doc Protokoll fra ekstraordinært styremøte i LNU 1. mars 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal (fra sak 55), Signhild Stave Samuelsen, Liv-Heidi Pedersen, Erlend Sand Bruer, Ole Aleksander Østhassel, Marius Aardal, Gunhild Grande Stærk, Lars Hellerdal og Hans Johan Grjotheim (ansattes representant). Forfall: Yassin Azari, Anette Gordner Guldahl, Kristoffer Sundøy, Cathrine Eide Risdal, Elin Maria L Estrange, Marte Haabeth Grindaker, Anne Bjerke. Fra sekretariatet: Generalsekretær Tale Hungnes, Synnøve Seljeflot, Kjersti Koffeld, Lasse Narjord Thue, Runa Myklebust, Martin Echoff Andresen. Sak 83/ Vedtak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. Sak 84/ Referat og protokoller 1. Protokoll fra styremøte Referat fra AU-møte : , , Kommentar fra Lars Hellerdal til protokoll fra styremøtet : Sak 75 b) Møte i fordelingsutvalget for ungdomsbevilgningen nord/sør og ikke i arbeidsgruppen nord/sør som helhet. Sak 75c) Lars Hellerdal Blant annet Norges Unge katolikker og Norges speiderforbund er med og arrangerer det største økumeniske treffet i Norge i september i Oslo endres til Informerte om Taizé-møte årets største økumeniske treff for ungdom i Norge som arrangeres i Oslo/Trondheim i september. Bl.a. Norges unge katolikker og Norges KFUK-KFUM er med på arrangementet. Vedtak: Protokoll fra styremøtet ble godkjent med kommentarer. Referatene ble tatt til orientering. Sak 85/ Nye retningslinjer for Frifond organisasjon Disse tok ordet til saken: Marius Aardal, Martin Østerdal, Signhild Stave Samuelsen, Liv-Heidi Pedersen, Lasse Narjord, Thue, generalsekretær Tale Hungnes, Erlend Sand Bruer, leder Bjarne

9 Dæhli, Lars Hellerdal, Gundhild Grande Stærk, Ole Aleksander Østhassel, Synnøve Seljeflot og Kjersti Koffeld. Tilføyning fra styret til punkt 2 Formål og målgruppe for Frifond : Legge til i Norge : Midlene skal gå til organiserte aktiviteter som er relatert til frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt i Norge. Forslaget ble vedtatt. Tilleggsforslag punkt 4.1 fra generalsekretær for organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensiale: For organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensial vil kravet være 100 medlemmer og tre lokallag i to fylker. Forslaget ble vedtatt. Endringsforslag punkt 4.1 fra Martin Østerdal for organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensiale: Endre fra 100 til 200: For organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensial vil kravet være 200 medlemmer og tre lokallag i to fylker. Forslaget falt mot tre stemmer. Endringsforslag punkt 4.1 kulepunkt 3 fra Signhild Stave Samuelsen for organisasjoner med begrenset rekrutteringspotensiale:. Medlemmer må få godkjent sin praksis som medlemsbasert virke på lokalt nivå særskilt av LNU endres til må særskilt godkjennes av LNUs styre. Forslaget ble vedtatt. Endringsforslag fra generalsekretær og Signhild Stave Samuelsen punkt 4.1 kulepunkt 3: Bytte ut ordet forbund med ordet sammenslutning Forslaget ble vedtatt. Endringsforslag fra generalsekretær og Signhild Stave Samuelsen punkt 5.3, tredje ledd: Endre organisert gjennom forbundsmodeller til organisert som en sammenslutning Forslaget ble vedtatt. Strykningsforslag til punkt 5.3 fra generalsekretær: Setningen foreslås strøket: Medlemskap uten minst 50 kroner i kontingent skal telle mindre en halvparten av et individuelt medlemskap. Forslaget ble vedtatt. Forslag fra Martin Østerdal: Punktet 5.5 flyttes sammen med punkt 5.4 Forslaget ble vedtatt. Tilleggpunkt 10.5 fra Marius Aardal: Få inn en setning om at i Stortingets vedtak begrenses administrasjonsandelen for organisasjonene til 5%. Forslaget ble vedtatt. Dette er setningen som ble lagt til ( ): Organisasjonenes administrasjonsandelen for å fordele Frifond til sine lokallag er fastsatt til 5% av Stortinget ved opprettelsen av Frifondordningen.

10 Endringsforslag punkt 10.4 fra Erlend Sand Bruer: I stedet for å sette i banken byttes ut med brukes til å bygge egenkapital Forslaget ble vedtatt. Tilleggspunkt 14.4 fra generalsekretær: En organisasjon som viser klanderverdig opptreden i forhold til tilskuddsordningen, kan helt eller delvis utelukkes fra tilskuddsordningen i inntil to år etter en nærmere vurdering. Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på om organisasjonen også tidligere har tilegnet eller forsøkt å tilegne seg uberettiget tilskudd, størrelsen på eventuelt uberettiget beløp og skyldgraden for øvrig. Forslaget ble vedtatt. Vedtak: Styret vedtar retningslinjer for Frifond organisasjon 2010 og Generalsekretær får mulighet til å redaksjonelle endringer. Styret forutsetter at alle organisasjoner får tilstrekkelig veiledning i forbindelse med overgangen til nye retningslinjer. Del A av retningslinjene gjøres gjeldende fra og med år 2010 for alle organisasjoner som ikke mottok støtte fra Frifond organisasjon i For organisasjoner som mottok støtte fra Frifond organisasjon i 2009 vedtas del B for 2010, og del A gjøres retningslinjene gjeldende fra Styret tar ikke stilling til praksisen med at enkelte organisasjoner mottar støtte fra to av ordningene for fordeling av Norsk Tippings overskudd for tildelingsåret Hvordan denne problemstillingen prinsipielt skal løses vil styret komme tilbake til for tildelingsåret Det opprettes en referansegruppe for Generalsekretæren og saksbehandlerne for Frifond for å drøfte og etablere en ny praksis i ordningen. Referansegruppen skal bistå i de skjønnsmessige vurderingene som er nødvendige med de nye retningslinjer. Sak 86/ Kontrollsak Frifond organisasjon: SOS Rasisme Disse tok ordet til saken: Marius Aardal, Signhild Stave Samuelsen, generalsekretær Tale Hungnes, Erlend Sand Bruer, Martin Østerdal, Gunhild Grande Stærk, Liv-Heidi Pedersen, Synnøve Seljeflot, Bjarne Dæhli og Martin Echoff Andresen. Vedtak: Styret tar klageutvalgets vedtak til orientering. Generalsekretær får fullmakt til å fortsette samarbeidet med andre forvaltere og eventuelt igangsette nye oppfølgingstiltak av SOS Rasisme. SOS Rasisme blir utestengt fra LNUs øvrige støtteordninger i

11 2010. Sak 87/ UNOFs landsmøte 2010 Ingen tok ordet til saken. Vedtak: Ingen meldte seg til å delta på UNOFs landsmøte Sak 88/ Delegat World Urban Forum Disse tok ordet til saken: Bjarne Dæhli Vedtak: Elin Berstad Mortensen fra CISV blir LNU-delegat til World Urban Forum i Rio de Janeiro mars Møtet slutt kl Ref: Synnøve Seljeflot

12 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 93/ Møtedato: Arkivnr.: Til: Styret Fra: Generalsekretær Saksbehandler: SS Sak 93/ BUT-sak 1.2: Styrets innstilling til saksliste for representantskapsmøtet april 2010 Innkallingen til representantskapsmøtet ble sendt til organisasjonene medio januar 2010, i god tid før 60-dagers fristen som er fastsatt i vedtektene. Her ble organisasjonene gjort kjent med at fristen for å melde inn saker, nominasjoner og resolusjoner som strider i mot etablert LNU-politikk, er satt til 23. februar. Totalt mottok LNU mottatt ni søknader om medlemskap og to søknader om endring i status til fullt medlemskap. Det har ikke blitt meldt inn noen resolusjonsforslag fra organisasjonene. I tillegg foreligger det ett forslag til vedtektsendringer samt at generalsekretær framlegger en vedtektsendring. Generalsekretæren presenterer derfor et forslag til endelig saksliste, slik at styret kan innstille på denne overfor representantskapet. Sak 1. Åpning 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av saksliste 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av fullmakter 2.2. Godkjenning av forretningsorden 2.3. Valg av to ordstyrere 2.4. Valg av protokollunderskrivere 2.5. Valg av tellekorps 2.6. Valg av redaksjonskomité for BUP 2.7. Valg av redaksjonskomité for resolusjoner Innstilling vedtas når ( * = i dag) / og av hvem * Kontrollkomiteen, på BUT * Styret, 21. april Styret, 21. april Styret, 21. april Styret, 21. april Styret, 21. april 3. Årsmelding 2009 * 4. Rekneskap 2009 * 5. Søknader om medlemskap i LNU *

13 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 93/ Møtedato: Arkivnr.: Norreh! 5.2. Bibi Amka Ungdom 5.3. Re:Act 5.4. Positive future 5.5. Norges Husflidslag 5.6. FN Studentene i Norge 5.7. Foreningen Nordens ungdomsforbund 5.8. Fantasiforbundet 5.9. Korpsnett Norge Humanistisk Ungdom fullt medlemskap Det Islamske Nettverk fullt medlemskap 6. Endring av vedtekter * 7. BUP * 8. Budsjett Medlemskontingent for Budsjett for 2011 * * 9. Resolusjoner Redaksjonskomiteen 10. Valg Valg av nestleder Valg av styremedlemmer Valg av arbeidsutvalg Valg av kontrollkomité Valg av valgkomité Valg av revisor Valgkomitéen, 12. mars Valgkomitéen, 12. mars Valgkomitéen, 12. mars Valgkomitéen, 12. mars Valgkomitéen, 12. mars Styret, 21. april Kontrollkomiteen, 17. mars Forslag til vedtak: Forslaget til sakliste blir vedtatt som styrets innstilling til representantskapsmøtet Tale Hungnes

14 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 94/ Møtedato: Arkivnr.: Til: Styret Fra: Generalsekretær Saksbehandler: SS Sak 94/ BUT-sak 2.2: Styrets innstilling til forretningsorden for representantskapsmøtet Generalsekretæren vil innstille på at styrets forslag til forretningsorden blir uendret i forhold til fjorårets representantskapsmøte. 1.0 Fullmakter 1.1 Fullmakter fra organisasjonene skal være sendt sekretariatet senest 16 dager før representantskapsmøtet. 1.2 Representantskapet godkjenner fullmakter etter innstilling fra kontrollkomiteen. 1.3 Representantskapet kan, med kvalifisert flertall, godkjenne for sent innkomne fullmakter og eventuelt også fullmakter som blir lagt fram på møtet. 2.0 Tale-, forslags - og stemmerett 2.1 Medlemmene i representantskapet er 2 representanter fra hver organisasjon som møter med tale-, forslags - og stemmerett under representantskapsdrøftingene fredag og lørdag. 2.2 Representanter fra observatørorganisasjonene møter med talerett. 2.3 Medlemmer av LNUs styre, samt generalsekretær, har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Assisterande generalsekretær har talerett under sak 4 og Punktene 2.1, 2.2 og 2.3 gjelder også for gruppearbeidet under representantskapsmøtet. 3.0 Taletid, replikker m.m. 3.1 Begrensninger i taletid kan innføres av representantskapet med simpelt flertall etter forslag fra ordstyrerne eller medlemmene i representantskapet. 3.2 Dirigentene kan gjøre unntak fra taletid for forslagstiller e.l.

15 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 94/ Møtedato: Arkivnr.: Til hvert innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikker og 1 svarreplikk. Ordstyrerne kan om nødvendig innskrenke tilgangen til replikkordskifte ytterligere. 3.4 Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal slippes til utenom talerlisten. 3.5 Det kan settes strek for debatten med simpelt flertall etter forslag fra dirigentene. 4.0 Om behandling av saker 4.1 Forslag til representantskapet skal i følge vedtektene være innsendt til sekretariatet senest 60 dager før møtet. 4.2 Representantskapet kan, med kvalifisert flertall, vedta at saker som er kommet inn senere eller eventuelt blir tatt opp på møtet likevel skal tas opp til behandling. Under vedtekter behandles dog kun forslag levert før 23. februar Alle forslag skal innleveres skriftlig og bør i tillegg leveres elektronisk. 4.4 Forslag til resolusjoner må leveres ordstyrerbordet innen klokka fredag. Forslag til endringer på foreslåtte resolusjoner og/eller forslag til endringer i foreslått Barne- og ungdomspolitisk program, må leveres innen representantskapsmøtet blir hevet på fredag. 5.0 Voteringsregler 5.1 Dersom ikke noe annet er sagt blir saker avgjort med simpelt flertall. Votering skjer normalt ved å vise stemmetegn. 5.2 Vedtektsendringer kan kun skje med kvalifisert flertall. 5.3 Ordstyrerne eller medlemmer av representantskapet kan foreslå skriftlig votering. Skriftlig votering skal gjennomføres dersom noen av de med stemmerett krever det. Votering ved opprop kan vedtas med simpelt flertall. 5.4 Ved personvalg gjelder tilsvarende at dersom det bare er én kandidat til en plass, stemmer delegatene normalt ved å vise stemmetegn. Valget gjennomføres skriftlig dersom en eller flere av delegatene med stemmerett krever dette. Det kreves simpelt flertall for å bli valgt. 5.5 Dersom det er to eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt. 5.6 Dersom ingen blir valgt i første runde, blir nytt skriftlig valg gjennomført mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. Det kreves simpelt flertall for å bli valgt. 5.7 Ved valg skal dørene til møtesalen være lukket, slik at ordstyrerne kan ha full oversikt over hvor mange med stemmerett som er til stede. Dette innebærer selvsagt ikke at de som er til stede uten stemmerett må forlate salen.

16 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 94/ Møtedato: Arkivnr.: Flertall 6.1 I representantskapet gjelder følgende definisjon av simpelt flertall: Mer enn halvparten av de avgitte stemmene for forslaget. Avholdne teller altså ikke. 6.2 Absolutt flertall er definert slik: Mer enn halvparten av de med stemmerett må stemme for forslaget. Avholdne teller i praksis som stemmer mot. 6.3 Et forslag har fått kvalifisert flertall når det har fått mer enn 2/3 av de avgitte stemmene. Avholdne teller ikke. 7.0 Unntak fra forretningsorden/dagsorden 7.1 Dirigentene kan foreslå at det blir gjort unntak fra dagsorden eller forretningsorden. Representantskapet gir sin tilslutning ved simpelt flertall. Dette gjelder ikke for punktene 5 og Bruk av rusmidler 8.1 Barne- og ungdomstinget er en rusgiftfri sone. Forslag til vedtak: Forslaget til forretningsorden for representantskapsmøtet blir vedtatt som styret si innstilling til representantskapet. Tale Hungnes

17 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 95/ Møtedato: Arkivnr.: Til: Styret Fra: Generalsekretær Saksbehandler: SS Vedlegg til saken: o Forslag til årsmelding 2009 Sak 95/ BUT-sak 3: Årsmelding 2009 LNUs vedtekter fastslår at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hvordan LNU jobber. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. Før årsmeldingen blir lagt fram for medlemsorganisasjonene på representantskapsmøtet vil også regnskap for 2009 og revisorerklæring bli inkludert. Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsmeldingen og legger denne fram for representantskapet som styrets melding for arbeidsåret Tale Hungnes

18 Årsmelding og regnskap 2009 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

19 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt 90 barne- og ungdomsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. I LNU samles organisasjonene på tvers av aktivitet, trosretning og politisk engasjement. LNU arbeider interessepolitisk med saker som angår barn og unge, forvalter støtteordninger som bidrar til organisasjonsutvikling og formidler kunnskap og kompetanse gjennom kurs og andre tiltak. Til grunn for alt arbeidet i LNU ligger FNs Menneskerettighetserklæring og Barnekonvensjonen. LNU Øvre Slottsgate 2B N-0157 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) E-post:

20 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Barne- og ungdomsorganisasjonene i vekst Årsmelding og regnskap

21 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1. LNU som kompetansebank 1.1 Nasjonalt 4 Årsmelding og regnskap 2009

22 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding og regnskap

23 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 6 Årsmelding og regnskap 2009

24 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 1.2 Internasjonalt Årsmelding og regnskap

25 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 2. LNU som interesseorganisasjon 2.1 Nasjonalt 8 Årsmelding og regnskap 2009

26 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding og regnskap

27 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 2.2 Internasjonalt 10 Årsmelding og regnskap 2009

28 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding og regnskap

29 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 12 Årsmelding og regnskap 2009

30 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 3. LNU som forvaltingsorgan 3.1 Nasjonale støtteordninger Årsmelding og regnskap

31 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 14 Årsmelding og regnskap 2009

32 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 3.2 Internasjonale støtteordninger Årsmelding og regnskap

33 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 16 Årsmelding og regnskap 2009

34 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 4. Mediearbeid og kommunikasjon 4.1 Intern kommunikasjon 4.2 Mediearbeid Årsmelding og regnskap

35 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 5. Representasjoner 5.1 Nasjonalt 18 Årsmelding og regnskap 2009

36 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 5.2 Internasjonale representasjoner Årsmelding og regnskap

37 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 5.3 Faste representasjoner 20 Årsmelding og regnskap 2009

38 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 6. Styringsstruktur 6.1 Medlems- og observatørorganisasjoner Årsmelding og regnskap

39 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 6.2 BUT og Lederkonferansen 22 Årsmelding og regnskap 2009

40 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 6.3 Styret 6.4 Styrets arbeidsutvalg 6.5 Komiteer, arbeidsgrupper og utvalg Årsmelding og regnskap

41 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 24 Årsmelding og regnskap 2009

42 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Årsmelding og regnskap

43 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 26 Årsmelding og regnskap 2009

44 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 7. Sekretariatet 7.1 Generalsekretæren 7.2 Ansatte i sekretariatet Årsmelding og regnskap

45

46 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 96/ Møtedato: Arkivnr.: Til: Styret Fra: Generalsekretær Saksbehandler: SS Vedlegg til saken: o Utkast til balanseregnskap og resultatregnskap for 2009 o Foreløpig revisorberetning fra Varden Revisjonskontor Sak 96/ BUT-sak 4: Regnskap 2009 Vedlagt saken ligger utkast til LNUs balanseregnskap og resultatregnskap for 200 med noter samt foreløpig revisjonsberetning fra Vardens revisjonskontor. Resultatregnskapets første side er en oversikt over en oversikt over LNUs generelle inntekter, samt oppsummerte regnskapstall for de ulike aktivitetsområdene til LNU (styringsstrukturen, nasjonalt arbeid, norden/europa-arbeid, nord/sør-arbeid, administrasjon og informasjon). I tillegg gir tallene på denne siden en oversikt over resultatet samt generalsekretærens innstilling til disponering av resultatet. De påfølgende to sidene er en spesifikasjon av de ulike prosjektkontoene innenfor hvert aktivitetsområde. Resultatregnskapet viser et positivt årsresultat på kr etter et negativt driftsresultat på kr Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av regnskapsrapporter fra LNUs regnskapskontor Amesto regnskap AS samt vår revisor Øyvind Løvstad i Vardens revisjonskontor. De reviderte budsjettallene for 2009 er lagt inn i oppstillingen, slik at styret kan sammenlikne regnskapet med det reviderte budsjettet. Resultatregnskapet viser hvordan midlene er blitt brukt på de ulike aktivitetsområdene, og skal gi representantskapet god innsikt i den økonomiske driften til LNU. I henhold til vanlig praksis i LNU, vil styret behandle og godkjenne balanseregnskapet samt første side av resultatregnskapet. De underliggende sidene er å regne som underposter til orientering. Som en del av denne behandlinga, skal styret disponere LNUs årsresultat. Etter at styret har disponert resultatet, vil Vardens revisjonskontor skrive endelig revisjonserklæring, og kontrollkomiteen vil innstille til vedtak overfor representantskapet.

47 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 96/ Møtedato: Arkivnr.: Avvik mellom budsjett og regnskap På de fleste avdelinger er det avvik mellom budsjettrammer og regnskap, men på de fleste avdelinger er differansen relativt sett liten. Her kommenteres de avdelingene som har vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Alle linjehenvisninger viser til linjetall på side 1 i resultatregnskapet. En generell kommentar på alle avdelinger er underforbruk på pensjon i forhold til budsjettert. Dette skyldes at LNU har akkumulert midler fra tidligere år hos Handelsbanken LIV ved tidligere for høye innbetalinger, som nå har blitt mottreknet og fratrukket faktura høsten Avdeling 10 Styringsstrukturen (linje 4) Avdelinga viser et overforbruk på kr Dette skyldes overforbruk på posten styrearbeid, som blant annet skyldes noen økte kostnader ved valg av nytt sted for to dagers styreseminar i desember. Avdeling 20 Nasjonalt arbeid (linje 14) Avdelinga viser et underforbruk på kr Hovedsaklig skyldes underforbruket at LNUs organisasjonsskole har brukt mindre enn budsjettert ved mindre bruk av eksterne innledere. I tillegg har man et underforbruk på BUR-samarbeidet på Alle aktivitetene er her blitt gjennomført, men med lavere deltagelse enn budsjettert. I tillegg har ikke BURene benyttet seg i høy nok grad av Lån en LNU-konsulent-ordningen og generelt ikke søkt om kompetansemidler lavere lønnskostnader enn budsjettert, blant annet lavere kostnader enn budsjettert på innleide konsulenter Frifond i fjerde kvartal. Avdeling 40 Norden/Europa-arbeid (linje 40) Avdelinga viser totalt sett et underforbruk på kr Dette skyldes blant i overskudd på bilateralt samarbeid LiJOT, fordi man i 2009 fikk refusjon fra BLD både for 2009 og Det samme gjelder internasjonal representasjon som har et underforbruk på kr Refusjon fra KRD kom inn i 2009 for både 2009 og Noe underforbruk på YF-rådsmøte (kr 4.648) og YFJ-oppfølging (kr 4.623). Avdeling 60 Nord/Sør-arbeid (linje 75) Avdelinga viser totalt sett et underforbruk på kr Dette skyldes et underforbruk på posten Ungdommens Klimatoppmøte, der arrangementet hadde en lavere kostnad enn budsjettert. Avdeling 70 Administrasjon (linje 98) Avdelingen viser totalt sett et underforbruk på kr Underforbruk i forhold til budsjettert på postene leie kontormaskiner, telefon/faks/fastlinje, avskriving maskinare, programvare og lønn.

48 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 96/ Møtedato: Arkivnr.: Avdeling 80 Informasjonsarbeid (linje 135) Avdelingen viser et totalt underforbruk på kr LNU hadde mer internkompetanse på drifting av nettsider, og hadde slik et underforbruk på drifting av lnu.no. Resultatet Driftsresultatet (linje 23) Styret har i 2009 valgt å budsjettere med et negativt driftsresultat på kr , men etter de budsjettavvikene som ble presentert i forrige avsnitt, er det reelle driftsresultatet på kr Finansinntekter (linje 24) Budsjetterte finansinntekter har vært kr , mens regnskapet viser at disse ble på til sammen kr Det har vært veldig vanskelig å budsjettere finansinntektene i 2009 på grunn av finanskrisen og usikkerhet rundt avkastning og renter, spesielt på LNUs fond. Årsresultat (linje 25) Det budsjetterte årsresultatet var på kr , mens regnskapet viser et positivt årsresultat på kr Disponering av årsresultatet Da styret behandlet revidert budsjett for 2009 budsjetterte med et underskudd. Nå er situasjonen imidlertid at styret kan disponere et overskudd på kr LNU har fire fond som overskuddet kan fordeles på: Reservefondet, Aktivitetsfondet, flyttefondet og jubileumsfondet. Generalsekretær innstiller på at overskuddet disponeres inn i aktivitetsfondet til LNU, som gjør at midlene i senere år kan benyttes til aktivitet som kommer medlemsorganisasjonene til gode. Generalsekretær innstiller på at kr settes av til en økning av aktivitetsfondet. I sak 100/ generalsekretær komme nærmere inn på bruk av aktivitetsfondet i Forslag til vedtak: Styret godkjenner LNUs balanse- og resultatregnskap for 2009, som viser et overskudd på kr Årsresultatet blir fordelt på LNUs fond på følgende måte: Aktivitetsfondet blir tilført kroner Generalsekretær tar med seg styrets innspill i forhold til arbeidet med revidert budsjett for 2010.

49 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner SAKSPAPIR Styret i LNU Saksnr.: 96/ Møtedato: Arkivnr.: Tale Hungnes

50 Artskonti LNUs balanserekneskap 2009 Eigendelar Datautstyr Avskriving, datautstyr Sum datautstyr Kundefordringar Note Andre fordringer (Lån til Frikanalen, frist for innløsing ) Lønnsforskot Forskotsbetalte kostnader Kontantar, bankinnskot og pengefond Note 2 Sum midlar til omsetnad Sum eigendelar Gjeld og eigenkapital Resultat Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Aktivitetsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Jubileumsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Flyttefondet) Egenkaital med selvpålagte restriksjoner (Reservefondet) Fri eigenkapital Sum eigenkapital Leverandørgjeld Skuldig skatt/arbeidsgjevaravgift/feriepengar Løyvde, ikkje utbetalte tilskot til organisasjonane Påløpte kostnadar Prosjektresultat for overføring til neste år Prosjektstøtteordninger til fordeling Note 3 Sum kortsiktig gjeld Sum eigenkapital og gjeld Notar til balanserekneskapen Note 1 - Kundefordringar 1500 Krav til departemenent og andre offentlege instansar Krav til organisasjonar og privatpersonar Avsett til tap på fordringar Sum kundefordringar Note 2 - Spesifikasjon av kontantar, bankinnskot og pengefond Prosjektstøtteordningar til fordeling (jf. note 3) Løyvde, ikkje utbetalte tilskot til organisasjonane Skattetrekkskonto Pengemarknadsfond (reservefondet) Frie bankinnskot Sum bankinnskot Note 3 - Prosjektstøtteordningar til fordeling 2011 Mangfold og Inkludering Mangfold og Inkludering LNU Utveksling (FK) 11. Runde 2014 LNU-utveksling (FK) U-lederprogrammet 6.runde LNU-utveksling (FK) 10. Runde Ungdomsbevilgninga Informasjonsstøtta nord/sør Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Kulturmidlane Demokratimidlane SUS Demokratimidlane RUS/SUS Demokratimidlane RUS Demokratimidlane RUS Balkanmidlane Balkanmidlane Frifond organisasjon Frifond barn og unge Frifond barn og unge (tilbakekrevde midlar) Sum prosjektstøtteordningar til fordeling

51 1 2 B C D E F G H I LNUs årsregnskap 2009 Rekneskap 2008 Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Kommentar 3 Rekneskap Generelle inntekter Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Kommentar Momskompensasjon Sal av materiell Diverse inntekter Administrasjonstilskot nasjonalt Administrasjonstilskot internasjonalt Kontingentar Søknadsbeløp ,- Tildelt: ,- pga avkorting. Søkt BUFdir: Innvilget: i tilleggsbevilgning Søkt BUFdir: Innvilget: Sum generelle inntekter Rekneskap Avdelingsrekneskap Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Kommentar Avd. 10 Styringsstrukturen Avd. 20 Nasjonalt arbeid Avd. 40 Norden/Europa-arbeid Avd. 60 Nord/Sør-arbeid Avd. 70 Administrasjon Avd. 80 Informasjonsarbeid Sum avdelingsrekneskap Rekneskap Resultat Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Kommentar 23 Driftsresultat Finansinntekter Årsresultat Underskot førast mot aktivitetsfondet i eigenkapitalen: Arbeidsgruppa for tros- og livssynsdialog Til å dekke kostnader ved Ungdommens klimatoppmøte Informasjonstiltak Frifond film og TV Til å dekke kostnader prosjektstilling, startpakke/info.arbeid Til å dekke kostnader Ung makt og demokrati: Til å dekke kostnader Organisert ungdomskultur Tilføring frå aktivitetsfondet Tilføring til aktivitetsfondet Støtteordningar 2009 Tilsagn 2009 for utdeling Mangfold og Inkludering Frifond organisasjon Frifond barn og unge Kulturmidlane Demokratimidlane Balkanmidlane Informasjonsstøtta inkl ekstrabev hiv/aids U-lederprogrammet 6.runde LNU Utveksling runde LNU Utveksling 10.runde Ungdomsbevilgninga Sum

52 B C D E F G H I J K L LNUs spesifisert årsregnskap 2009 Rekneskap 2008 Rekneskap Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Avdeling 10 - Styringsstrukturen Barne- og ungdomsting/rep.skapsmøte Økt fra 300 til 500 kr i egenandel for alle deltagerne Styrearbeid AU-møter(500x30) Styremøterinkl reise , styreseminar , Julebord , Styreturne ,prosjektor Konferansar/representasjon tillitsvalde Møtepunkt organisasjonene (tidl. Lederkonf.) Telefon/avis, leiar Avisabonnement, bredbåndstilknytning og mobiltelefon AU-honorar AU-honorar inkl. Arbeidsgiveravgift 14,1%. Tilsvarende 1 stilling tom april og 1,45% stilling fra mai i LT Diverse Sum styringsstrukturen Rekneskap Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Avdeling 20 - Nasjonalt arbeid LNUs organisasjonsskole Lavere kostnader ved innleie av innledere enn budsjettert "Lån en LNU-konsulent" Betalt lån-en-lnu-konsulent, ekstert oppdrag ga overskudd på denne posten Forvaltningsteamet (FOT) Kompetanseteamet (KOT) Årsregnskap 2009 Årsregnskap 2009 Avvik Rekneskap - budsjett Rekneskap - budsjett Kommentar Kommentar Kompetansemidler , Opplæring tillitsvalgte BUR , Storsamling ,- Brukt mindre på alle postene enn budsjettert. Færre påmeldte til tilitsvalgtsamling og storsamling enn antatt i BURplattformen. Alt gjenomført etter plan BUR samarbeidet Mangfald og Inkludering, adm Søknad BLD: Tildelt: ( til løn/adm.bidrag, div, til utdeling) Frifond, adm Fakturering TR og NMR tot ca fra LNUs driftsmidler til infotiltak Frifond film og TV. Mer info.tiltak enn pl.l Kulturmidlane, adm Søknad KKD: Tildelt KKD: ( til løn/adm, til utdeling) Frifond for alle - prosjektstilling Tilsagn KKD for : Løn/adm samt prosjektaktivitet i Åpen og inkluderende Ett Norden Arrangement juni Innkontert for høyt tilsagn fra Nordbuk (valuta, samt billigere arr), nedskrevet tilsagn i Ung makt og demokrati Jubileum Barnekonvensjon gjennomført gjennom post Barnehøringen Organisert ungdomskultur Startpakke organisert ungdomskultur Trygg * Tilsagn BLD i 2009 for bruk i 2010 på revisjon av Trygg-startpakke samt opptrykking Interessepolitisk arbeid Medl.kontingent Frivillighet Norge 4.000, Statsbudsjettfrokost Mer interessepolitiske møter enn budsjettert Kultur - allment Kultur info./fordelingsutvalg 5.000, utgifter sivilarbeider (Kulturmidlene) Økte kostnad pga deltagelse kulturkonf Forum for barnekonvensjonen * Støtte fra Aktiv ungdom til Barnehøringen. Bevilget totalt kr, restsum 2009 på kr skal tilbakebet Kurs og konferansar Arbeidsgruppe AgDEF Noe lavere aktivitet enn opprinnelig budsjettert Arbeidsgruppe for tros- og livsynsdialog Større aktivitet i arbeidsgruppen enn budsjettert, flere møter enn først planlagt Faste lønskostnader konsulentstillinger. Lønnsbidrag se note 1. Samt ekstra midlertidig stilling høst 2009, 5 måneder og prosjektstilling Frif Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader pga tilføring fra LNUs "fond" hos Handelsbanken LIV fra tidligere års litt for store innbet. * Prosjektresultat overført til neste år Trygg og restsum fra Barnehøringen, se * Sum Nasjonalt arbeid Rekneskap Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Avdeling 40 - Norden/Europa-arbeid Nordisk-baltisk konsulentmøte NBKM ble i 2009 bli arrangert i Vilnius Nordiske strukturaktivitetar Nordisk-baltisk kontaktmøte Deltagelse 3 personer i Vilnius. Litt lavere reisekostnader enn tidligere budsjettert. Årsregnskap 2009 Rekneskap - budsjett Kommentar Tildelt UD, SUS: ( løn/adm, utdeling og egen søknad RADA-samarbeidet på prosjek 42200). RUSSLAND: ( lønn/adm, til utdeling) Demokratimidler, adm Demokratimidler, evaluering Evaluering avsluttet RADA-samarbeid * UD innvilget til RADA/prosjektoppfølging og til adm LNU. Restsum til RADA overføres de i Informasjon,støttordningar Informasjon- og brukerseminar Russland Reiseutgifter til Russland veldig lave, fordi BLD betalte reise/hotell for konsulent og leder i LNU Kaukasus/Moldova Ingen oppfølgingsreise Kaukasus/Moldova gjennomført Bilateralt samarb. LiJOT Søkt BLD: Refusjon for både 2008 og 2009 mottatt: ,65. Dermed går posten i overskudd i Hviterussland/Ukraina Ingen oppfølgingsreise gjennomført Balkanmidlar/adm Søkt UD: ( løn/adm, til utdeling) Balkan Menneskerettighetsundervisning Kurs menneskerettighetsundervisning, ingen deltagelse av konsulent, fordi sammenfall med YFJ COMEM (prioritert) Midtausten-midlar YFJ - kontingent Økt kontingent YFJ - solidaritetsfond % av kontingent. Ikke krav om innbetaling i år YFJ - rådsmøte Litt lavere reiseutgifter enn budsjettert YFJ - seminar og konferansar kroner til YFJ-seminar i Brussel (styrevedtak ). Ca 4000 diverse. Inntekter er refusjon YFJ YFJ - oppfølging Lønnskostnader Christoffer Grønstad for YFJ-verv Europarådet CDEJ-møte Europa-arbeid Ikke kapasitet til oppfølging i 2009: Europaparlamentsvalg - St.rett 16 og oppfølging av norske representanter FN-arbeid Pga refusjoner inn i 2009 både for 2008fra KRD på samt UD ,70 fra 2008 gjør at posten går i overskudd FN-observatørar Søkt UD: Tilsagn UD: Ekstra kostnader ved formøte dekket av LNUs drift Globale konferansar Internasjonal representasjon Inntekt: Refusjon reiseutgifter 2008 fra KRD. Etterarbeid FN-delegater. Refusjon gjør at posten går i overskudd Arbeidsgruppe for FN-spørsmål Tidligere to arbeidsgrupper, nå delt i to budsjettposter. Se Arbeidsgruppe for Europaspørsmål Se Faste lønskostnader konsulentstillingar. Inntekter; se note Pensjonskostnader Lavere pensjonskostnader pga tilføring fra LNUs "fond" hos Handelsbanken LIV fra tidligere års litt for store innbet. * Prosjektresultat overført til neste år RADA-samarbeidet. Prosjektpenger 2009 ikke brukt opp i 2009, overføres til Sum Norden/Europa-arbeid Rekneskap Budsjett 2009 Årsregnskap 2009 Inntekter Utgifter Budsjett 2009 Inntekter Utgifter Avdeling 60 - Nord/Sør-arbeid Web-informasjon nord/sør Se RORG-midlane (Informasjonsstøtta), adm Søknad NORAD: ( løn/adm, til aktivitet på , til utdeling.) Informasjonsprosjekt arbeidsgruppa nord/sør Se Påvirkningsarbeid og nettverksbygging Se Materiell Se Internasjonale kurs Se Monitorering - evaluering info.støtta Årsregnskap 2009 Rekneskap - budsjett Kommentar

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 03.02.2010 Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 03.02.2010 Øvre Slottsgate 2b 03.02.2010 Ref: 034-3-2010-03-02-SS.doc Protokoll fra styremøte i LNU 03.02.2010 Øvre Slottsgate 2b Styremøtet ble satt kl. 17.00. Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal, Lars Hellerdal, Marte

Detaljer

Sakspapir til representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotell 23. og 24. april 2010

Sakspapir til representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotell 23. og 24. april 2010 Sakspapir til representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotell 23. og 24. april 2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Les mer om representantskapsmøtet og Barne- og ungdomstinget

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria

Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria 08.05.2010 Ref: 034-3-SS-2010-05-08.doc Protokoll fra styremøte i LNU 8. mai 2010 på Soria Moria Møtet ble satt kl. 13.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal, Cathrine Eide Risdal, Erlend

Detaljer

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b 01.03.2011 Ref: 034-3-SS-2011-03-01.doc Protokoll fra ekstra styremøte i LNU 1. mars 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Erlend Sand Bruer,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 21. april 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 21. april 2010 i Øvre Slottsgate 2b 16.03.2010 Ref: 034-3-SS-2010-04-21.doc Protokoll fra styremøte i LNU 21. april 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Martin V. Østerdal, Signhild Stave Samuelsen,

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b 03.02.2011 Ref: 034-3-SS-2011-02-03.doc Protokoll fra styremøte i LNU 3. feb. 2011 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Ane Norgård Brohaug, Jan Thomas Hagen, Erlend

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Saksliste til styremøte i LNU 09. desember 2011 på Kringler Gård.

Saksliste til styremøte i LNU 09. desember 2011 på Kringler Gård. 03.12.2011 Ref: 034-3-HE-2011-12-09.doc Saksliste til styremøte i LNU 09. desember 2011 på Kringler Gård. Til stede Fra styret: Gunnhild Grande Stærk (leder), Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Ane Norgård

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 15.12.17 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kunnskapen om og engasjementet for globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel!25. 26.!april!2014!!! ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!!

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b 25.01.2012 Ref: 034-1-MVØ-02-01-2012.doc Protokoll fra styremøte i LNU 01. Februar 2012 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Fra styret: Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Elizabeth Toft Erichsen, Bård

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer

NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE Sakspapirer NORILCOs Ungdom EKSTRAORDINÆR UNGDOMSKONFERANSE 2017 Sakspapirer Sjusjøen Lodge i Lillehammer, 11. februar 2017 1 NORILCOs Ungdoms vedtekter 1 NAVN Foreningens navn er NORILCOs Ungdom (NU). Lokale ungdomslag

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 07. mars 2012 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 07. mars 2012 i Øvre Slottsgate 2b 29.02.2012 Ref: 034-3-HE-07-03-2012.doc Protokoll fra styremøte i LNU 07. mars 2012 i Øvre Slottsgate 2b Til stede Fra styret: Gunhild Grande Stærk (leder), Erlend Sand Bruer, André Skeie, Ane Norgård

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Prinsipprogram og vedtekter

Prinsipprogram og vedtekter Prinsipprogram og vedtekter Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Sist endret på Barne- og ungdomstinget 2017 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene til frivillige og demokratiske

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b 04.11.2010 Ref: 034-3-SS-2010-11-04.doc Protokoll fra styremøte i LNU 4. nov. 2010 i Øvre Slottsgate 2b Møtet ble satt kl. 17.00 Tilstede: Leder Bjarne Dæhli, Signhild Stave Samuelsen, Kamile Gursel, Ane

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Frifondstotte til SOS Rasisme

Frifondstotte til SOS Rasisme SOS Rasisme v/kjell Gunnar Larsen ø konomiutvalget Postboks 297 02.12.2009 5501 Haugesund Var ref: 623.4/TH/LNT Deres ref: L N U Frifondstotte til SOS Rasisme Det vises til tidligere kontakt og korrespondanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Årsmøtet Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Tid: onsdag 23. november, kl

Årsmøtet Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Tid: onsdag 23. november, kl Årsmøtet 2016 Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Tid: onsdag 23. november, kl. 16.00-19.00. Sakspapirer 1 2 SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkallingen

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport

LEDERMØTET Sakspapirer. Thon Hotel Oslo Airport LEDERMØTET 2017 Sakspapirer Thon Hotel Oslo Airport Innhold Sak L1/17 Konstituering... 2 L1/17 A Godkjenning av innkalling... 2 L1/17 B Møteledelse... 2 L1/17 C Forretningsorden... 2 L1/17 D Dagsorden...

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer