SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER"

Transkript

1 SKAL STRØMMEN FREM DA MÅ MAN BYGGE FLERE DOBBELTLINJER Av Oddvar Tesaker, Rejlers Consulting AS Sammendrag I utlandet ser vi ofte dobbelt-linjer i distribusjonsnettet, noe som ikke er vanlig i Norge. I de norske regionalnettene benyttes dobbeltlinjer mye. Kan ensidige bygging av enkle distribusjonslinjer i Norge vært et feilgrep over mange 10-år? Hadde man i stedet bygd flere dobbeltlinjer, ville da mange av dagens problemer ikke eksistert? Mange norske dalfører forsynes fortsatt ensidig via 3 fasetråder. En rimelig og i sin tid akseptabel løsning. Men helt uakseptabelt i dagens moderne samfunn, som er svært sårbart for strømbrudd. En feil i begynnelsen av et dalføre får ofte store konsekvenser, se Figur 1 nedenfor. I de senere år har bygging av småkraftverk gitt oss ytterligere utfordringer: Kraftverkene - som ofte ligger fjernt fra trafostasjonene kan gi store spenningsvariasjoner ved start og stopp. Vil mere bruk av dobbeltlinje også løse dette problemet ved at kraftverkene og nettbrukerne benytter hvert sitt ledningssett? 1. INNLEDNING Mange norske dalfører forsynes ensidig/radialt via kun 3, ofte relativt tynne fasetråder, bygd for over 80 år siden og etter den tids krav: Rimeligst mulig strøm frem til ytterste gårdsbruk, og hvor «utetiden» var underordnet i forhold til målsettingen: elektrifisere landet. I sin tid en akseptabel og grei løsning når lyspærer og komfyrene stort sett representerte lasten. Men helt uakseptabel i dagens samfunn med TV og datamaskiner i hvert hus, butikker og bensinstasjoner, bankterminaler, frysebokser, melkemaskiner, hønserier helt avhengig av viftekjøling, osv., osv. Vi har eksempler i dag på at en industribedrift i Agder tapte et betydelig beløp på grunn av en strømstans: 4/ mistet en mellomstor industribedrift øst i Agder strømmen i ca. 15 minutter, uttaket før strømbruddet var ca. 6 MW. Bedriftens elektrosjef forteller at grunnet uheldige omstendigheter førte strømstansen til en produksjonsavbrudds-kostnad i størrelsesorden kr

2 000,-. Årsaken var at bedriftens automatiserte prosesser stoppet opp, og den etterfølgende manuelle oppstartprosedyren var tidkrevende og komplisert. Tallene gir en KILE-kostnad på kr /6 000 * 60/15 = kr 67,- pr ikke levert kwh. Figur 1: Distriktet forsynes en-sidig via enkeltlinje. Grantre-toppen treffer høyspenttrådene og mørklegger området. Flere mener at hadde man benyttet isolert BLL-tråd hadde det ikke blitt strømbrudd. Problemet er økende, ikke minst at man i den senere tid har man satt inn høyfølsomme jordfeilreleer som på sekunder kobler ut også ved svake linjefeil. Tidligere hvor det var lite kabling og dermed liten jordfeilstrøm, aksepterte vi noen minutters drift med jordfeil for at man kunne prøveinnkoble, stedfeste feil-stedet, eventuelt også «brenne ut feilen». Nye krav satte stopper for denne praksisen. Noen e-verk prøvde derfor for ca. 20 år siden ut den fransk-utviklede shuntbryteren som tillot drift en begrenset tid ved jordfeil på en avgang, men systemet slo aldri an i Norge. Så i dag driftes hele landet likt: Effektbryteren faller umiddelbart - også ved svake jordfeil og mørklegger bebyggelsen. I de senere år har innfasing av småkraftverk gitt nettselskapene ytterligere utfordringer, kanskje ikke primært overført strøm-mengde, men en redusert spenningskvaliteten/store spenningsvariasjonene i fordelingsnettet. 94

3 2. HVORFOR BYGGER ANDRE LAND DOBBELTLINJER? I utlandet ser vi det benyttes dobbeltlinjer i distribusjonsnettets hovedlinjer. De 2 fotoene i Figur 2 er tatt høsten 2013 på motorveien i Alicante-området i Spania. Figur 2: 22 kv hovedfordelingslinje langs motorveien nord for Alicante, Spania. På det øverste bildet ser man avgrening fra det ene ledningssettet til en kiosk som forsyner et tettsted. Mil etter mil kan man se at denne løsningen. Da jeg senere diskuterte dette med en kollega, opplyste han at slike dobbel-linje-løsninger benyttes i stor grad i hele Europa. Her følger noen argumenter for større bruk av dobbeltlinjer i fordelingsnettet: 2.1 Bedre forbikoblings-mulighet ved dobbeltlinje En dobbeltlinje må kunne sammenlignes med en bred flere-felts vei i forhold til en smal bygdevei uten midtstripe. Trafikken på en 4-felts 95

4 veg kan i de fleste tilfeller passere om en kjørebane er sperret. Det samme kan sies om strømmen i en dobbeltlinje. Som på en 4-felts vei vil man i en dobbeltlinje ved hjelp av brytere, kunne eliminere «utetiden» betydelig ved at strømmen «omdirigeres og tråkler» seg forbi «sperrede» seksjoner med feil. 2.2 Egen produksjonslinje gir stabil og upåvirket nettspenning I en dobbeltlinje kan det ene linjesettet reserveres produksjonsenhetene, hvor man aksepterer betydelig større spenningsvariasjoner. Avgangens «gamle» abonnenter tilkobles det andre linjesettet, som får jevn og god spenning året gjennom. I de tilfeller hvor det virker urimelig å legge alle kraftverkets tilknytningskostnader på nettselskapet, kan bygging av dobbeltlinjer lettere gi en riktigere kostnadsdeling 2.3 Større overføringsevne med 2 små enn 1 grovt tverrsnitt Overføringsevnen begrenses av lederens temperatur. Bedre avkjøling gjør at flere tynnere tråder overfører mere strøm enn en tykk tråd med samme tverrsnitt. Tallene under er hentet fra aktuelle leverandørkataloger. Max tillat strøm på linje: 185 blank AL-line 580 A 2 // 95 blank AL-line 770 A Max tillat strøm på BLL-linje: 195mm2 BLL 290 A 2 // 62 BLL 310 A 2.4 Halverte linjereaktanser i dobbeltlinjer gir mindre spenningsfall I parallellkoblede linjer kan linjereaktansen halveres, i motsetning til i en enkeltlinje hvor reaktansen er den samme uansett hvor tykk tråd man velger. Dette gir et lavere spenningsfall og dermed større overføringsevne, riktignok noe avhengig av laststrømmens cos phi. 96

5 Impedansberegning. Alt 1: Alt 2 : 20 km enkellinje 3 x 185 AL R = 20 *1.73 * 0,15 = X = 20 * 1,73 * 0,4 = Z = ROT(5,2*5,2 +13,8 *13,8) = 20 km dobbellinje 2 // 3 x 95 AL R = 20 *1.73 * 0,15 = X = 20 * 1,73 * 0,4/2= Z = ROT(5,2 x 5,2 + 6,9 x 6,9) 5,2 ohm 13,8 ohm. 14,6 ohm 5,2 ohm 6,9 ohm. 8,4 ohm Forskjellen er betydelig. 2.5 Dobbeltlinje letter reparasjonsarbeidet Det er betydelig lettere å utføre reparasjoner, feilutbedring på en dobbeltlinje, da man kan reparere/arbeide på det ene systemet mens det er spenning på det andre. Reparasjonen kan i noen tilfelle utsettes til første hverdag slik at arbeidet kan gjøres i full dagslys. 3. EKSEMPEL PÅ EN DOBBELTLINJE Dagens gamle luftlinje i eksemplet i Figur 3 er bygd med blank 50 mm2 CU. 2 nye kraftstasjoner på henholdsvis 4 og 0,5 MW planlegges bygd og tilkoblet linjen. Tabell 1 under viser strømmer, spenningsfall, linjetap ved ulike løsninger. AVGR. 5 km G Tesåkfos G Nulans- 22 kv linjer kw foss X= 0,4 ohm/km Skap Skap d inn Skap 5 km 500 kw SEK 1B SEK 2B SEK 3B inn TRAFO STASJ. 10 km c b 10 km c b 10 km b c AVGR. 7 Effbr. SEK 1A a SEK 2A a SEK 3A a SEK 4A m/vern Lastbr. 10 km Frøytlan 1200 kw ut Tesåk 900 kw ut Nulan 600 kw ut Mydlan 300 kw ut EKSEMPEL PÅ AVGANG MED INNMATING OG DOBBELTLINJE Figur 3: Dobbeltlinje med nett-uttak og kraftverks-innmating 97

6 Tabell 1: Strømmer, spenningsfall, tap ved ulike linjeløsninger ALTERNATIV EN- HET SEK. 1 TRAFOST. FRØYT SEK. 2 FRØYT- TESÅK SEK.3 TESÅK NULA SEK4 NUL- MYD AV- GRTE- SÅK 4 MW AV- GRN- FOS 0,5MW 1 DAGENS LINJE 3x 50CU 17 kw tap Strøm 100 A Spfall 2 % 3,3 3, ref V DAGENS M/KRAFTV. 81 kw tap Strøm -50 A Spfall -1,5 % -4-3,7-3,5-5,7-4 ref V OMBYGD TIL 3X159 M/KRAFTV. 65 kw tap Strøm -100 A Spfall -0,8 % -2,1-2 -1,8-3 -2,2 ref V OMBYGD 2 x 3 x 95 NETT.SIDEN 14 kw tap Strøm 50 A Spfall 1,9 % 3 3,5 3,7 - - ref V OMBYGD 2 x 3 x 95 PROD.SIDEN 101 kw tap Strøm -150 A Spfall -4,6 % -9,1-9, ref V Kommentarer til Tabell 1: 3.1 Dagens linje for svak for de nye kraftverkene Tilkobles de nye kraftverkene dagens linje (se kolonne 1 og 2) vil spenningen variere fra -3,5 til + 4% = 7,5 % = 17 V. Ikke akseptabelt, typisk krav er < 4% = 9V. 98

7 3.2 Linjen ombygges til 1 x 3 x 159 BLL (Se kolonne 3.) Kravet på max 4% spenningsfall ved start og stopp av kraftverkene etterkommes så vidt. 3.3 Linjen ombygges til 2 x 3 x 159 BLL Kraftverkene og nettkundene på hver sitt ledningssett. God løsningen spesielt for nettkundene som ikke vil merke start og stopp av kraftverkene året gjennom. Men samlede tap er nødvendigvis noe større. 3.4 Automatisk seksjonering/omkobling ved linjefeil på en seksjon Bryterne (se Figur 4) tenkes styrt automatisk, i tråd med «Smart- Nett»-ideen: Et automatisk seksjoneringssystem basert på lokalt plassert logikk (programmerbar PLS), vil i løpet av minutter kunne lokalisere, forbikoble feilstedet, og spenningssette avgangens feilfrie seksjoner lengre ute. Lignende systemer basert på tid-måling av avgangens GIK-koblinger, har fungert driftssikker i Sør-Norge i flere ti-år. I noen tilfeller supplert med et enkelt GPRS-basert fjernkontroll-system. PLS SEK 1B c b SEK 2B SEK 1A a SEK 2A DOBBET-LINJE MED 3 PLS-STYRTE LAST- BRYTERE FOR AUTOMATSK SEKSJO- NERING VED FEIL PÅ EN AV LINJENE Figur 4: Dobbeltlinje med brytere for automatisk seksjonering Figur 4 viser et 3-bryteranlegg tenkt plassert i hovedlinjen med ca. 10 km avstand. Bryter c er åpen, a og b inne. Oppstår en feil på seksjon 2A vil vernet løse ut stasjonsbryteren og deretter gjeninnkople. Ved fortsatt feil og korrekt ute-tid, vil bryter a legges ut automatisk i den spenningsløse perioden, deretter legge inn c-bryteren inn slik at hele «trafikken» dirigeres over på seksjon 2B. 99

8 Tilsvarende bryteranlegg lenger ute i linjen vil på samme måte, automatisk kunne tilbake-dirigere «trafikken» til begge dobbeltlinjene. Avgreningsbrytere til et minikraftverk vil også lett kunne implementeres i løsningen. 4. KONKLUSJON/OPPSUMMERING Ensidige bygging av enkeltlinjer kan ha vært et feilgrep over mange 10-år. Hadde man i stedet bygd flere dobbeltlinjer ville kanskje mange av dagens problemer ikke eksistert? Spesielt interessant synes dobbeltlinjen å være i avgangens hovedtrasé hvor ringmating mangler, og der hvor det i dag er eller vil komme kraftverk. Ved alle større nettforsterkninger, -nyanlegg bør alternativet dobbeltlinje utredes. 100

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet

Rapport. Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet - Åpen Rapport Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettet Utfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet

Rapport 2006-002. Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet Rapport 2006-002 Tariffering av energimålte kunder i distribusjonsnettet ECON-rapport nr. 2006-002, Prosjekt nr. 46700 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-839-4 ÅJE/PJS/mbh, BTE, 16. februar 2006 Offentlig Tariffering

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013

Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Energiutredning Nore og Uvdal Kommune 2013 Innhold Energiutredning Nore og Uvdal kommune 2013 1 SAMMENDRAG... 2 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 4 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 4 4

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Grupper og informasjonsflyt i Feide

Grupper og informasjonsflyt i Feide Grupper og informasjonsflyt i Feide Skrevet av Snorre Løvås, 2013-03- 17. Med jevne mellomrom får vi i Feide spørsmål om hvorfor Feide- tjenester ikke kan få utlevert informasjon om elever og læreres et_eller_annet

Detaljer

Vern- og releplan for generator og linjer HiST 2010

Vern- og releplan for generator og linjer HiST 2010 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave Oppgavens tittel: Vern- og releplan for generator og linjer. Project title: Protection

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2013

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2013 Lokal energiutredning for Hemne kommune 213 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Beskrivelse av utredningsprosessen... 4 3. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 5 3.1 Revisjonsoversikt... 5 4.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Case 1: Utfjord-energi Nett AS

Case 1: Utfjord-energi Nett AS Case 1: Utfjord-energi Nett AS (NB: Selv om diverse kilder er brukt for å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Forslag til prosjektstyring i PCKasse Forslag til prosjektstyring i PCKasse Avtalt pris Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt. Koble ordre til prosjekt For at PCKasse skal kunne

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2

Lokale energiutredninger Leirfjord kommune 2 Lokal energiutredning 2013 Leirfjord kommune Leirfjord kommune 2 SAMMENDRAG......... 4 INNLEDNING......... 5 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 6 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer