MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Side1. Møtedato: 31.01.2013. Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtedato: Møtested: Rådhuset, Olve, 3. etg. Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling Side1

2 Side2

3 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Unntatt off. PS 13/1 Kompetanseplan for Steinkjer kommune 2013 Bjørn Arild Gram leder Side3

4 Side4

5 STEINKJER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Arbeidsmiljøutvalget /2 Administrasjonsutvalget /1 Arkivsaksnr: 2012/5228 Klassering: 430 Saksbehandler: Marit Hjøllo KOMPETANSEPLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 2013 Trykte vedlegg: Forslag til Kompetanseplan for 2013 strategisk del tiltaksdel Høringsuttalelser til kompetanseplandokumentet Framdriftsplan for arbeidet Evaluering av gjennomføring kompetanseplan 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til kompetanseplan for Steinkjer kommune, strategisk del, for år 2013, godkjennes. 2. Forslag til kompetanseplan, tiltaksdel for år 2013, tas til orientering. 3. Evaluering av gjennomføring kompetanseplan 2012 tas til orientering. 4. Det tas forbehold om budsjettmessig dekning for gjennomføring av tiltak knyttet til mål og innsatsområder i kommuneplandokumentet. Torunn Austheim rådmann Side5

6 Saksopplysninger: Bakgrunn og hjemmel for kompetanseplanarbeidet Utarbeiding av kompetanseplaner henger sammen med kommuneplandokumentet idet kompetanseplanene tar utgangspunkt i vedtatte mål og strategier for Steinkjer kommune. Kompetanseplandokumentet utarbeides for fire år i sammenheng og skal som hovedregel følge kommuneplanperioden. Deretter utarbeides det egne planer for hvert år i fireårsperioden. Gjeldende kommuneplan for Steinkjer kommune dekker fireårsperioden Det tas sikte på å utarbeide ny kommuneplan i løpet av året 2013, som dekker perioden Någjeldende 4-års kompetanseplan for kommunen dekker perioden For at det skal være samsvar mellom kommuneplanen og 4-års kompetanseplan, har en derfor valgt å utarbeide en ett-årsplan bare for 2013, for deretter å lage en ny 4-års plan for kommende kommuneplanperiode. Foreliggende planutkast for 2013 er derfor bare delvis forankret i foregående 4-års kompetanseplan. Arbeidet med kompetanseplanlegging er hjemlet i både særlover og hovedavtaler. Hovedtariffavtalerevisjonen fra 2010 er i videreført i 2012, og partene er enige om følgende: Hovedtariffavtalen kapt. 3.3 Kompetanse læring og utvikling Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Fra tidligere hovedtaleperioder har KS hatt følgende merknad vedrørende selve plandokumentet: Bestemmelsen krever at kommunen/fylkeskommunen utarbeider en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, etter å ha kartlagt og analysert kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. Det er ingen formalkrav til hvordan en slik plan skal utarbeides eller se ut. Når det gjelder kompetanseutvikling for undervisningspersonalet i skolene spesielt, legger en følgende tekst i Opplæringslova 10-8 Kompetanseutvikling til grunn: Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og Side6

7 personale med særoppgåver i skoleverket, høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. Hovedtarifforhandlingene både i 2008 og 2010 hadde tilsvarende sterkt fokus på kompetanse. Fra riksmeklingsmannens møtebok i 2010 nevnes i protokollen IV m): Kompetanseutvikling, læring og faglig veiledning på arbeidsplassen Kvalitetsforbedringer krever kompetente medarbeidere og ledere. Partene er enige om at kompetanse er et innsatsområde. Medarbeiderundersøkelser og forskning viser at planer for kompetanseutvikling er viktig for medarbeideres og lederes opplevelse av tilfredshet, kompetanseheving og karriereutvikling. Det gjennomføres en rekke kompetanseutviklingstiltak i kommunene i dag, og interne opplæringstiltak er utbredt. Suksessfaktorer for å lykkes med læring på arbeidsplassen er blant annet planlegging, involvering av medarbeidere, forankring og støtte i ledelsen, og tid til praksisnære tiltak. Partene sentralt oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å utvikle planer for strategisk kompetanseutvikling, og å legge til rette for faglig veiledning og læring som er viktig for jobbutførelse og kvalitetsforbedring i tjenestene. (Jfr. HTA 3.3.) Partene vil sammen og hver for seg formidle erfaringer og metodikk for kompetanseutvikling. Kompetansekartlegging Som følge av kompetansefokuset gjennom tidligere hovedtariffavtaleforhandlinger, er det tatt i bruk et kompetansekartleggingsprogram fra firmaet Dossier, som gir kommunen et godt grunnlag for å kunne ha en ajourført kompetanseoversikt for de ansatte. Kartlegging og ajourhold foretas av den enkelte ansatte på eget elektronisk skjema, og deretter godkjenner nærmeste overordnede med personalansvar det utfylte skjema. Kartleggingens hensikt er bl.a. å ha et system for oversikt over samlet kompetanse på spesifikke fagområder, som kan legges til grunn for kompetanseplanlegging i den enkelte tjeneste. Systemet er innført i alle avdelinger og interntjenester. Fremdeles gjenstår en del registreringsarbeid på enkelte tjenesteenheter, hvor ansatte ikke fullt ut har tatt programmet i bruk. Dette er et prioritert område på de enheter dette gjelder i år. Når enhetene har alle ansatte registrert i systemet, er det mulig å ta ut oppdaterte rapporter som grunnlag for videre planlegging av kompetansehevende tiltak. Kartleggingen kan også brukes systematisk i forbindelse med planlegging av rekruttering innenfor de enkelte fagområder og tjenesteenheter. Steinkjer kommunes arbeid med kompetanseplanlegging er også sterkt forankret i arbeidsgiverpolitisk dokument. Dette dokumentet ble revidert i løpet av 2012, og i kapittelet "En lærende organisasjon", konkretiseres nærmere både hvilken plass og betydning strategisk kompetanseplanlegging må ha, og hva som legges i begrepet. Spesielt kan nevnes satsningsområdene "systematisk kompetanseutvikling i tråd med vedtatte mål og strategier" og "kompetanse som brukes, deles og skapes i fellesskap på arbeidsplassene og andre opplæringsarenaer". Metode Avdelingslederne er ansvarlig for at hver avdeling planlegger og beskriver hvilke tiltak som skal prioriteres i fireårsperioden og for hvert enkelt år. Tiltaksplanlegging og vurdering skal ses i forhold til budsjettet for den aktuelle periode. Det enkelte årets planer skal bygge på rammeplanen i 4-års plandokument. I så måte blir planen for 2013 noe annerledes i og med at det ikke direkte er knyttet til en fireårsplan. Side7

8 Planleggingsprosessen skal foregå i nært samarbeid med representanter for de ansatte. Dette henger sammen med erkjennelsen av at arbeid med det kommunale plansystemet skal legge vekt på handling, læring og medvirkning. For å ivareta de ansattes mulighet for medvirkning og medinnflytelse i prosessen på en forutsigbar og gjennomgående måte, er det oppretta et eget kompetanseplanutvalg. Kompetanseplanutvalget består av representantene i rådmannens kontaktutvalg med organisasjonene. For tiden består utvalget av følgende medlemmer: - rådmann Torunn Austheim - personalleder Karsten Saugestad - 2 representanter fra LO-sida; - Rolf Bosnes (Fagforbundet) - Bente Merete Bragstad Aune (Fellesorganisasjonen) - 2 representanter for Unio; - Anne Beth Hallstrøm (Norsk Sykepleierforbund) - Monica Rakvåg (Utdanningsforbundet) - representant for YS, Mona Asp (Delta) - representant for Akademikerne, Linn Aasnes (Tekna). - 2 avdelingsledere; - avdelingsleder for omsorg Iren Hovstein Haugen - avdelingsleder for helse Ingeborg Laugsand - personalkonsulent Marit Hjøllo som koordinator for arbeidet i utvalget Arbeidet til utvalget består m.a. i å ta et fellesansvar for det arbeidet som utføres i avdelingene, og å samordne tiltak som går på tvers av avdelingene, og som kan tilbys som felles opplæringstiltak internt. Metoden for utarbeiding av kompetanseplaner bygger også på den forutsetning at de ansatte og tillitsvalgte gis rimelig mulighet til medinnflytelse og medvirkning på det enkelte tjenestested. Det er et spesielt avdelingslederansvar å sørge for at dette blir ivaretatt ute på tjenesteenhetene. Økonomiske rammer Gjennomføring av tiltak i kompetanseplanen skal skje innafor budsjettets rammer der kostnadene skal dekkes innafor kommunebudsjettet. Dette gjelder både de avdelingsvise planlagte tiltak og tiltakene på tjenesteenhetsnivå, som skjer innafor eget budsjett, og fellestiltak som finansieres over egen konto. Kommunens valg av intern kompetanseutvikling som hovedstrategi medfører at foreslåtte tiltak kan omfatte flere ansatte. I tillegg er det flere av fagavdelingene som på bakgrunn av sine kompetanseplaner får tildelt midler fra sentralt hold, bl.a. gjennom skjønnsmidler og prosjektmidler fra fylkesmannen, for gjennomføring av kompetansehevingstiltak på sentralt fastsatte satsningsområder. Det er rett å si at kompetansehevingstiltak i kommunen gjennomføres på en svært nøktern måte. Evaluering Administrasjonsutvalget har pekt på at evaluering av planene er ei viktig forutsetning for å kunne legge gode planer, og har bedt om at evaluering av inneværende års plan legges fram særskilt. Til evaluering av planene i 2012 ble det utarbeidet et skjema der hver enkelt avdeling og interntjeneste har redegjort for om de planlagte tiltak er gjennomført helt, delvis eller ikke. Det ble også bedt om en kort redegjørelse av oppnådd effekt av de gjennomførte tiltak, samt for årsaker til at planlagte tiltak ikke ble gjennomført. Av oppsummeringa framgår det at 75 % av alle planlagte tiltak er helt gjennomført, 10 % er gjennomført delvis. Det betyr at til sammen 85 % av alle planlagte kompetansehevingstiltak i Side8

9 kommunen i 2012 er gjennomført, hvilket en må kunne si seg fornøyd med. Det viser også at det er høg grad av realisme i planleggingen ute i den enkelte avdeling og interntjeneste. Av oppnådd effekt av gjennomførte tiltak, er det særlig grunn til å nevne at et gjennomgående svar, er at det fører til mer målrettet fokus på helhet og kvalitet i tjenesteytingen. Et annet moment er ansvarliggjøring og myndiggjøring av medarbeiderne. Samlet oppsummering vises i eget dokument som vedlegges denne saken. I vår kommune har det vært arbeidet systematisk med kompetanseplanlegging gjennom mange år. Som tidligere år et det foreliggende planforslag bygget på grunnprinsipper og metoder beskrevet i Håndbok for opplæringsplanlegging. Boka beskriver bl.a. hvilke verdier og prinsipper som skal ligge til grunn for og benyttes i planleggingsarbeidet. Her slås det m.a. fast at Steinkjer kommune skal være en lærende organisasjon. I prinsippet med en lærende organisasjon ligger det også at utvikling skal bygge på erfaring, og det er derfor et bærende element i metodikken at all ny planlegging skal ta utgangspunkt i ei evaluering av oppnådde mål i planperioden. Hvordan slik evaluering gjennomføres, er det opp til den enkelte enhet og avdeling å bestemme. Erfaringsmessig vet vi at evaluering gjennomføres på ulike måter, da enhetene også er svært ulike både personellmessig og tjenestemessig. Evaluering er en rutinemessig del av planlegging av neste års plan. Evalueringa skal både omfatte ei vurdering av effekten av gjennomførte tiltak og av selve planleggingsprosessen. Selv om ikke alle planlagte tiltak gjennomføres, er det likevel viktig at den opplæring som gis, er planlagt og ikke tilfeldig. Evalueringa sier også noe om planlagte tiltak som ikke gjennomføres. Kurskatalog år 2013 En del av de planlagte tiltaka gjennomføres som fellesopplæring og er tverravdelingsvise. Disse beskrives spesielt og tilbys i en egen kurskatalog som utarbeides på bakgrunn av foreslåtte tiltak. Kurskatalog for år 2013 vil bli utarbeidet i etterkant av kompetanseplanene, og utsendt spesielt. Uttalelser og tilbakemeldinger/korrigeringer Forslag til Kompetanseplan for år 2013 ble utsendt til avdelingene, tjenesteenhetene, interntjenestene for tilbakemelding og arbeidstakerorganisasjonene for uttalelse, med høringsfrist Innkomne uttalelser og kommentarer vedlegges saken. Saksvurdering: Personalutvikling kan defineres som alle de tiltak som settes i verk for å stimulere og øke arbeidstakernes faglige og personlige utvikling. Gjennom ei målretta personalutvikling skal kommunen sikre at virksomheten til enhver tid har medarbeidere som er kvalifisert og motivert for å utføre de forskjellige oppgaver mest mulig effektivt og rasjonelt. Opplæring og kompetanseheving er viktige virkemiddel i denne utviklinga. Kompetansehevingsvirksomheten må derfor skje gjennom aktiv planlegging. Gjennom arbeidet med utforming av plan for kompetanseheving for året 2013, er det foretatt vurderinger av gjennomførte kompetansehevingstiltak og nye tilpasninger, endringer og omstillinger i forhold til de utfordringer som ligger i økonomiplandokumentet og kommuneplanen med mål og strategier som beskrives der. Denne måten å planlegge kompetanseutviklinga i kommunen, gir oss mulighet til å sikre god kvalitet på kompetansehevingstiltak og at tiltak gjennomføres som ledd i en bevisst strategi. Gjennom de senere år har det vært satt fokus på sammenhengen mellom mål, strategier, kommunal tjenesteyting og kompetanseheving hos ansatte på ulike nivåer. Det har også vært fokusert sterkt på ledelsesperspektivet, noe som har medført ei betydelig satsing på Side9

10 lederopplæring, og systematisk satsing på lederutvikling gjennom obligatorisk lederskole for alle ledere, inklusive lederne på seksjonsnivå i avdeling omsorg. Lederskolen videreføres i Som en del av satsinga på lederutvikling har en funnet det riktig også å forsterke fokuset på leders ansvar for å se personalplanlegging, -utvikling og kompetanseheving i sammenheng. Med tanke på kontinuerlig fokus på omstilling og effektivisering, er det viktigere enn noen gang å gjøre ledere i Steinkjer kommune i stand til å ivareta kompetanseplanlegginga slik den er nedfelt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, og sikre ei sterk forankring. Kommunens bruk av interne ressurspersoner i kompetansehevinga som bevisst strategi videreføres i ny plan. Det gir grunnlag for økt samhandling og samarbeid mellom avdelingene og ansattegrupper, i tillegg til at intern opplæring er mindre kostnadskrevende, noe som videre gir mulighet for større omfang på opplæringa innafor de fastsatte budsjettrammene. Kompetanseplaner bygger på de kommunale prioriteringer. Det kan likevel bli behov for endringer og justeringer underveis, sett i forhold til budsjettrammer og nye utfordringer. Det overordna målet er at hvert kompetansehevingstiltak skal være i samsvar med kommunens mål og satsningsområder, og være slik innretta at det kommer brukerne av kommunale tjenester til gode. Behandling Forslag til Kompetanseplan for Steinkjer kommune for år 2013 tas opp til behandling i arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget godkjenner planen. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Vedtak / Innstilling Arbeidsmiljøutvalget : Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 1 Vedtatt i Administrasjonsutvalget Side16

17 2 INNHOLD Forord s. 3 1: Strategier og hovedmål s. 5 Avdeling for helse s. 6 Avdeling for omsorg s. 17 Avdeling for oppvekst s. 23 Avdeling for samfunnsutvikling s. 25 Rådmannen s. 38 IKT- og kontorstøttetjenesten s. 39 Personaltjenesten s. 40 Plan- og utviklingstjenesten s. 41 Økonomitjenesten s. 42 2: Kompetansehevingstiltak s. 43 Avdeling for helse s. 44 Avdeling omsorg s. 63 Avdeling for oppvekst s. 81 Avdeling for samfunnsutvikling s. 86 Rådmannen s. 102 IKT- og kontorstøttetjenesten s. 103 Personaltjenesten s. 106 Plan- og utredningstjenesten s. 108 Økonomitjenesten s. 110 Felles annen generell opplæring s. 111 Side17

18 3 FORORD Arbeidet med kompetanseplanlegging har vært hjemlet i særlover og avtaleverk gjennom en rekke år. Partene i arbeidslivet har lenge vært enige om at det er viktig for kommunen å ha en plan for hvordan de ansattes kompetanse benyttes og utvikles. Gjennom hovedtariffavtalerevisjonen i 2010 er partene enige om følgende: Hovedavtalen kapt. 3.3 Kompetanse og kompetanseutvikling har stor betydning for den enkelte ansatte, kommunen/fylkeskommunen og samfunnet. Dette gjelder både videregående opplæring, høyskole- og universitetsutdanning, voksenopplæring, etter- og videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og utvikling av realkompetanse. For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Det er viktig at arbeidstakerne motiveres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse samt at kommunene/fylkeskommunene legger stor vekt på målrettet og planmessig opplæring og utvikling av sine arbeidstakere gjennom interne og/eller eksterne tilbud. Arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere kommunens/fylkeskommunens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak. Når det gjelder kompetanseutvikling for undervisningspersonalet i skolene spesielt, er følgende tekst i Opplæringslova 10-8 Kompetanseutvikling lagt til grunn: Skoleeigaren har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren skal ha eit system som gir undervisningspersonale, skoleleiarar og personale med særoppgåver i skoleverket høve til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglege og pedagogiske kunnskapen og å halde seg orienterte om og vere på høgd med utviklinga i skolen og samfunnet. Kommunen har tatt i bruk et nettbasert kompetansekartleggingsverktøy, der hver enkelt ansatt registrerer og ajourholder sin kompetanse. Steinkjer kommune har lang erfaring med å utarbeide kompetanseplaner. Arbeidet har vært tufta på prinsipper som er beskrevet i ei egen håndbok i opplæringsplanlegging. Avdelingene og den enkelte tjenesteenhet og interntjeneste utarbeider egne planer, som så blir samordna i en felles plan. Kompetanseplaner for det enkelte år bygger på fireårsplaner som skal følge kommuneplanperiodene. Fireårsplanen angir retningen på kompetansehevingstiltak ut fra vedtatte politiske mål, mens årsplaner beskriver konkrete tiltak som avdelingene har planlagt å gjennomføre kommende år som et Side18

19 4 ledd i måloppnåelsen blir et "unntaksår" i påvente av vedtak om ny kommuneplan for , som grunnlagt for ny fireårs kompetanseplan. For øvrig videreføres metodikken i arbeidet med planutformingen. En kompetanseplan skal legges med basis i de foreliggende økonomiske rammer, slik at den er realistisk og gjennomførbar. Kommunestyret har gjennom sitt budsjettvedtak gitt avdelingene et økonomisk handlingsrom for all aktivitet i det kommende året. Det er den enkelte avdeling som selv har ansvaret for å gjennomføre de planlagte tiltak. I tillegg kommer de felles kompetansehevingstiltak og lederskoletiltak som går på tvers av avdelingene. En del planlagte tiltak vil kunne bli endret, og det vil være nødvendig med evaluering og justering underveis i løpet av året. Dette er den enkelte avdelings og tjenesteenhets eget ansvar. Evaluering samlet av kompetanseplan for det enkelte år, legges fram for administrasjonsutvalget. Kompetanseplanutvalget består av representantene i rådmannens kontaktutvalg med arbeidstakerorganisasjonene, som er rådmann Torunn Austheim, personalleder Karsten Saugestad, 2 representanter for Fagforbundet; Rolf Bosnes og Bente Aune Bragstad, 2 representanter for Unio; Anne Beth Hallstrøm og Monica Rakvåg, representant for YS, Mona Asp, og representant for Akademikerne, Linn Aasnes. I tillegg deltar to avdelingsledere; avdelingsleder for omsorg Iren Hovstein Haugen og avdelingsleder for helse og rehabilitering Ingeborg Laugsand. Personalkonsulent Marit Hjøllo koordinerer arbeidet i utvalget. Arbeidet til utvalget består m.a. i å ta et fellesansvar for det arbeidet som utføres i avdelingene, og å samordne tiltak som går på tvers av avdelingene, og som kan tilbys som felles opplæringstiltak internt. De ansatte i Steinkjer kommune utgjør en stor ressurs som det er viktig at kommunen utnytter på en for alle parter hensiktsmessig og rasjonell måte. På samme tid er det viktigere enn noen gang å ha en tilpasningsdyktig organisasjon, som kan møte nye og endrede forutsetninger og utfordringer, og i dette bildet kreves det at kompetanseutvikling prioriteres. Steinkjer kommunes arbeid med kompetanseplanlegging er også sterkt forankret i arbeidsgiverpolitisk dokument. Dette dokumentet ble revidert i løpet av 2012, og i kapittelet "En lærende organisasjon", konkretiseres nærmere både hvilken plass og betydning strategisk kompetanseplanlegging må ha, og hva som legges i begrepet. Spesielt kan nevnes satsningsområdene "systematisk kompetanseutvikling i tråd med vedtatte mål og strategier" og "kompetanse som brukes, deles og skapes i fellesskap på arbeidsplassene og andre opplæringsarenaer". Kompetanseplan for 2013 er delt i 2; første del gir en samlet oversikt over strategiske satsingsområder og hovedmål for hver enkelt avdeling, tjenesteenhet og interntjeneste. Andre del viser en oversikt over planlagte tiltak for de samme enheter, og generelle opplæringstiltak. Kompetanseplanen behandles i Arbeidsmiljøutvalget, som gir sin tilslutning til planen, og vedtas politisk i Administrasjonsutvalget. Personaltjenesten, jan Side19

20 5 Side20

21 6 AVDELING FOR HELSE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 33* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Helsesjef Ingeborg Laugsand Avdelingens strategiske satsningsområder i 2013: Kommunedelplan for habilitering og rehabilitering og kommunedelplan for samfunnsmedisin og folkehelse for perioden er førende for prioritering av kompetanseoppbygging det kommende året: Kultur og helse og folkehelsearbeid Samfunnsbildet er preget av økt kompleksitet og økte kompetansekrav. Dette innebærer økte krav til samhandling og bruk av tid Familieperspektiv Økt tverrfaglig satsing i helsestasjon, barnehager og skoler - forebygging Frafall i ungdomsskole og videregående skole Brukermedvirkning på individ-/ og systemnivå Klasseskiller som følge av relativ fattigdom og flyktninger Økning i gruppen eldre mellom år Desentralisert spesialisthelsetjeneste og oppbygging av DMS INVEST-samarbeid og helsekommuneprosjekter Samhandlingsreformens krav til kompetanse Hovedmål for avdelingen i 2013: Avdelingen skal yte god service, bidra til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Personer med funksjonsproblemer skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Avdelingens tjenester skal bidra til at brukerne oppnår størst mulig grad av egenomsorg. Side21

22 7 TJENESTEENHET NAV, VELFERD KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 3305 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Avd.leder i Nav May Beate Haugan Tjenestens strategiske satsningsområder i 2013: Arbeid og aktivtet først; innføring av standard for arbeidsrettet oppfølging. Ha fokus på ungdom og aktivitet; ingen brukere under 30 år på passiv sosial stønad. Styrke fagkompetansen i Velferdsavdelinga i NAV Ha fokus på et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Samle ruskompetansen i kommunen. Inkludering av alle prosedyrer nye og reviderte som et resultat av tilsyn av Fylkesmann i Fokus på samarbeid/samhandling med barnevernet ifølge prosedyre. Fokus på samarbeid om gravide rusbrukere lage prosedyrer ifm med dette arbeidet. Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Tjenesten skal være tilpasset brukernes behov. Rett hjelp til rett tid. Flere brukere i arbeid og aktivitet. Nav, Velferdsavdelinga skal i prosess med resten av Nav-ansatte i Steinkjer, lage virksomhetsplan og kompetanseplan for Da vedlagte kompetanseplan ikke har vært en prosess i Velferdsavdelinga, vil det tas forbehold om tilføyelser i planen. Nav har ikke startet denne prosessen enda, men dato for oppstart er fastsatt. Side22

23 8 TJENESTEENHET BARN OG FAMILIE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 3310 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marianne Vollen Tjenestens strategiske satsningsområder i 2013: God kvalitet på tjenestene til våre brukere. God kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø, kommunikasjon og samhandling internt i enheten, med interne og eksterne samarbeidspartnere. Få innarbeidet Hspro. Gjennomføre brukerundersøkelser i alle tjenester. Videreutvikle individrettet arbeid. Høy kompetanse og gode utredningsverktøy. Delta i Modellkommuneforsøket Barn av psykisk syke og/eller foreldre med rusproblemer 0-6 år, utvikle og implementere dette i tjenestene. Satse på helsestasjonen som ressurssenter spesielt mot de minste barna. Videreutvikle skolehelsetjenesten med vektlegging på barneskoletrinnet. Videreutvikle Familiens Hus som en samhandlingsarena for alle hjelpe- og støtte tjenester til barn og deres familier. Samarbeid med enhetsleder i barnevern, avlastningsboligen for barn og PPT, samt Rbup. Videreutvikle Forebyggende familie team med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing. Videreutvikle habiliteringsfeltet med vekt på tverrfaglig og helhetlig satsing Delta i koordinatorskolen og utvikle koordinatorrollen, videreutvikle ansvarsgrupper og Individuellplan. Videreutvikle svangerskapsomsorgen og jordmorsamarbeidet med Helse Nord Trøndelag. Utvikle ny plan for svangerskapsomsorgen i Steinkjer. Hovedmål for avdelingen/tjenesten i 2013: Kommunens helsetjenester skal bidra til at brukere oppnår størst mulig grad av egenomsorg Godt tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning Side23

24 9 Svangerskapsomsorgen Alle gravide skal ha tilbud om en god svangerskapsomsorg, ut fra sin situasjon og behov. Jordmor er en viktig del av dette. Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helsestasjon og skolehelsetjeneste skal fremme god helse blant barn og unge. Bidra til tidlig oppdaging av avvik og intervenering. Forebyggende familieteam Støtte og styrke foreldrene /omsorgspersonene i deres omsorg og oppdragerrolle. Bidra til tidlig oppdaging av avvik og tidlig intervenering Tverrfaglig innsats tidlig Fysio- og ergoterapitjenesten for barn Tjenesten skal bidra til at barn med behov kommer tidlig i habilitering Tjenesten skal fremme god sansemotorisk bevegelsesglede for å forebygge belastningslidelser og stimulere psykososial læring og trygghet Åpen barnehage Skal ibdra til å stimulere barn i samspill med sine omsorgspersoner og andre barn, nettverksbygging rundt småbarn og deres familier Homestart Hjelpe familier med små barn som har det vanskelig, gjennom frivillig innsats i familien Side24

25 10 TJENESTEENHET AVLASTNING BARN OG UNGE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 3320 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marte Haugland Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: God kvalitet på innholdet i tjenesten til våre brukere. Lavt sykefravær og godt arbeidsmiljø God kjennskap til myndighetskrav Kompetanseheving i forhold til den enkelte brukers behov Få fagsystemene våre godt innarbeidet Bedre samhandlingen mellom enhetene for å sikre best og riktige tjenester Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Tjenesten skal gi avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette for at de skal kunne opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt hindre utmattelse til omsorgspersonene. Tjenesten skal gi trygghet og kontinuitet. Avlastningstiltak skal være preget av høy faglig kvalitet, der det skal legges stor vekt på individuell oppfølging og brukermedvirkning. Side25

26 11 TJENESTEENHET DAG- OG DØGNREHABILITERINGSENHETEN KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 3340 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marit Strugstad Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Dag- og døgnrehabiliteringsenheten skal utvikle tjenesten og tjenestetilbudene i samsvar med brukernes behov, så flest mulig kan bo og fungere hjemme lengst mulig, med minst mulig hjelp. Enheten skal være en koordinerende enhet, som er god på tverrfaglig samarbeid og det skal lages prosedyrer på å ta initiativ til å få i stand IP til brukere med sammensatte behov. Enheten skal møte nye faglige og bemanningsmessige utfordringer i henhold til Samhandlingsreformen. Enheten skal ha fokus på velferdsteknologi, hverdagsmestring, nevrologi og forebyggende arbeid - gi råd/veiledninge, tilby trim i distriktssenter og gjennomføre forebyggende hjemmebesøk - ressurssenter for seniorer Oppfølging i overgangsfasen mellom innleggelse og heimetilværelse skal prioriteres, god flyt i rehabiliteringsfasen. Kvalitetsheving på rehabiliteringstilbudet gjennom bedre samhandling og kommunikasjon internt, eksternt og ved kompetanseheving Større fokus på brukeraktiviteter og innholdet i dagen for inneliggende brukere. Rehabiliterings sengeposten skal skjermes i forhold til langtidspleie og bli en aktiv og attraktiv rehabiliteringsenhet for alle alderstrinn. Brukermedvirkning og brukerdialog skal vektlegges gjennom faste møter Lavt sykefravær, kompetanseheving og godt arbeidsmiljø Hovedmål for tjenesteenheten 2013: Personer med funksjonsproblemer i Steinkjer kommune skal oppnå best mulig funksjonsevne, selvstendighet og samfunnsdeltagelse. Side26

27 12 TJENESTEENHET ARBEIDSSENTRALEN, ARBEID OG AKTIVISERING KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 3350 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Einar Aasen Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Ha stort fokus på kompetanse ved nyansettelser. Jobbe aktivt for å ha stor nærværsprosenten i forhold til sykefravær. Koordinere tiltakskjeden i den enkeltes rehabiliteringsprosess, bruk av Ansvarsgrupper og Individuell plan Skape et godt arbeidsmiljø blant ansatte. Rekruttere personer fra målgruppen som har et reelt rehabiliteringspotensiale i samarbeid med NAV. Bidra til at deltagere blir uavhengig av økonomisk sosialhjelp. Videreføre prosjekt Tettere individuell oppfølging år inn i ordinær drift Bidra til at rusarbeidet i kommunen blir etablert ved Sneppenprosjektet og opprettholde kompetanse i kommunen. Ha stort fokus på samhandlingsreformen. Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Vi skal yte god service, bidra til å fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Personer med funksjonsproblemer skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og samfunnsdeltakelse. Avdelingens tjenester skal bidra til at brukerne oppnår størst mulig grad av egenomsorg. Enheten har som formål å sysselsette - aktivisere målgruppen utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser og tilby rehabiliteringsopplegg for personer som er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og personer som ønsker seg ut av rusavhengighet.samt bidra til en bedre og en mer innholdsrik hverdag for disse gruppene. Lage gode rehabiliteringsløp for rusmisbrukere. Enheten skal sikre best mulig utnyttelse av ressursene, menneskelige så vel som materielle. Side27

28 13 TJENESTEENHET LEGEVAKT- OG LEGETJENESTER KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 3360 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenehetsleder Karin Grøttum Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Få på plass 1 ny lege i nyopprettet legehjemler samt evt. søke om 2 nye legehjemler Styrke legers kompetanse innen legevakts medisin og akuttmedisin. Bevare et godt og helsefremmende arbeidsmiljø og holde sykefraværet under 8 %. Få til godt samarbeid med kreftsykepleier og ny tilsatt kreftkoordiantor i INVEST-samarbeidet. Styrke samhandlingen med ambulanse, politi, brann og andre legevakter. Være en pådriver for utvikling av legevakts medisin til leger og sykepleiere i regionen. Satse på sikkerhet for ansatte. Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Være kommunens akuttmedisinske tilbud til innbyggerne i Steinkjer, og i perioder av døgnet også til innbyggerne i Snåsa og Verran. Være en lærende organisasjon og omstille prosedyrer og kompetanse etter sykdoms- og skadeutviklingen i samfunnet, til nytte for pasientene. Side28

29 14 TJENESTEENHET BARNEVERN KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 3380 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Gunlaug Rønsberg Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Fokus på tidlig intervensjon og forebygging Barneverntjenesten skal ut i direkte samhandling med barnehager, skoler, og ha et tett samarebid med andre fagtjenester for barn og foreldre i kommunen og BUP. Tverrfaglig samhandling om flyktningebarn Videreutvikle tiltak for å styrke foreldrefunksjonene slik at omsorgsovertakelse i størst mulig grad unngås Tverrfaglig og tverretatlig familiearbeid og systemisk arbeid i fht. psykiske vansker, rus, vold. Brukermedvirkning, med spesielt fokus på å sikre at barn blir involvert i alle faser i hjelpearbeidet Tverrfaglig samhandling om barn som involveres i alvorlige foreldrekonflikter. Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Tidlig og riktig hjelp til barn og unge der de er til daglig i heim, barnehage, skole og fritidmiljø Overholdelse av myndighetskravene i barnevernloven vedrørende saksbehandlingen. En kompetent og robust barneverntjeneste med stabilitet i personellgruppa, med faglig trygghet både i fht. formelt barnevernarbeid, forebyggende arbeid og samhandling med andre fagtjenester. Side29

30 15 TJENESTEENHET DMS INN-TRØNDELAG KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 3390 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Inger Risan Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013 Målsetting DMS Inn-Trøndelag j.fr. sluttrapporten : Utforme en helhetlig tiltakskjede for mennesker med sammensatte og kroniske sykdommer og funksjonsreduksjon Skape en faglig god samhandlingsarena med bedre informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Oppnå en bedre kostnadseffektivitet fos spesialisthelsetjenesten, kommunene og samfunnet for øvrig Gjennomføre et modellforsøk med distriktsmedisinsk senter i samarbeid mellom flere kommuner og helseforetak Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Samarbeidet skal bidra til å gi innbyggerne i regionen et bedre tilbud innen helse og omsorgstjenestene, og sikre og bedre overgangen mellom sykehus og heimen/kommunal institusjon. Den medisinske behandlingen som er igangsatt ved sykehuset skal videreføres ved DMS, og med samme kvalitet. Det skal være fokus på mobilisering av pasienten under oppholdet. For å sikre gode overføringer til heimen/kommunal institusjon gjennomføres faste samarbeidsmøter med kommunene og DMS for sammen å utvikle gode rutiner. Videoundervisning fra sykehuset tre dager i uken for legene for å sikre god kompetanse på legetjenesten. Sykepleietjenesten gjennomfører ukentlig undervisning enten videooverført fra sykehuset eller følger eget fag program. Undervisningsprogrammet gjøres kjent for alle kommunene. Grunnet avstander er det vanskelig for andre kommuner å benytte seg av tilbudet. Hospiterings stilling i 50 % for en sykepleier i 6. mnd. av gangen. Fullskala prosjekt til Knut Ingar Western sluttføres. Side30

31 16 Videreutvikle røntgen tilbudet ved senteret til 3 dagers drift pr. uke. Videreutvikle ortopedisk poliklinikk til 2 dagers drift pr. uke. Utvide dialysetilbudet til 6 pasienter fra nedslagsfeltet til DMS. Videreføre arbeidet med etablering av kommunal ø-hjelps senger ved DMS. Palliasjon og lindrende behandling vil i 2013 være satsningsområdet ved DMS og fagutvikling vil knyttes opp mot det fagområdet. Side31

32 17 AVDELING FOR OMSORG KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 51* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Omsorgssjef Iren Hovstein Haugen Avdelingens strategiske satsningsområder i 2013: Kvalitetssikre dokumentasjon i fagsystemer Lederutvikling Styrke fagarbeidernes kompetanse Samhandlingskompetanse internt og eksternt Hovedmål for avdelingen i 2013: At ansatte innehar nødvendig kompetanse på de ulike nivå i omsorgstrappen slik at vi blir i stand til å yte faglig forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Utvikle en robust samhandlingskompetanse i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere Yte gode tjenester gjennom brukermedvirkning Avdelingen skal være en attraktiv arbeidsplass og opplæringsbedrift Bruk av avvikssystem for kvalitetsforbedring Ledere på alle nivå skal være gode på beslutninger og oppgaver innen sitt ansvarsområde Styrke ansattes fag og handlingskompetanse Side32

33 18 TJENESTEENHET SYKEHJEM KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 5140 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Brit Eli Holan Nordal Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Videreutvikle sykehjemmene til å bli attraktive arbeidsplasser Øke kompetansen blant ansatte spesielt i samsvar med samhandlingsreformen Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Vurdere kompetansebehov ved ledighet i stilling Styrking av sykepleiekompetanse natt og helg Steinkjer sykehjem Styrking sykepleiekompetanse helg Stod sykehjem Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Gode tjenester til pasientene ved å: Utvikle kunnskapen om smittevern Utvikle handlingskompetanse i bruk av Pasientrettighetsloven Kap. 4 A Videreutvikle bruk av IOP i sykehjem Være gode på kommunikasjon og samarbeid med pårørende Øke kunnskap om ernæring og måltid for eldre i sykehjem Aktiv bruk av dokumentasjon i Profil Side33

34 19 TJENESTEENHET BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 5130 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Marthe Solnes Persgård Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Videreutvikle kompetansen på tvang/makt Fagområdene etikk, refleksjon og veiledning Miljøarbeid, miljøterapi, atferdsproblematikk,psykiatri Være en attraktiv opplæringsbedrift Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Øke kompetansen på hverdagsmakt og lovverket Styrke veiledningskompetanse gjennom å sette fokus på kollegaveiledning i enkelt boliger/seksjoner, refleksjonsjobbing Delta aktivt i avdeling for omsorgs kompetansehevende tiltak, særskilt kompetanseoppbygging for fagarbeidere Veilede, undervise og evaluere elever, studenter og lærlinger på en god måte Side34

35 20 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTEN NORD KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 5110 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Bjørg Astrid Aasen Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Heve fagkompetansen ved hjelp av kursing og utdanning Spredning og nyttiggjøring av økt kompetanse blant ansatte i hele enheten Være gode på samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere Vurdere kompetansebehov ved ledighet i stilling med bakgrunn i gjennomført ROS-analyse Være en attraktiv opplæringsbedrift Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Implementere ny kunnskap fra Demenssskolens ABC i enheten Aktivt benytte etisk refleksjon som et arbeidsredskap i hverdagen Formalisere samarbeidet med pårørende ved å innføre velkomstsamtale for nye beboere i bofellesskapene Innføre primærsykepleie/primærkontakt og IOP i bofellesskapene Delta aktivt i avd. Omsorgs kompetansehevende tiltak, særskilt Rosehagen for fagarbeiderne Veilede, undervise og evaluere studenter, elever og lærlinger på en god måte Alle ansatte aktivt benytter Profil, EQS, Intranett og for å sikre god kommunikasjon samt kvalitativt gode tjenester til pasienter/brukere Side35

36 21 TJENESTEENHET HJEMMETJENESTEN SØR KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 5120 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Hilde Ertsås Jensen Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2012: Eldreomsorg og demens Rus og psykiatri Brukermedvirkning gjennom bruk av ansvarsgrupper og IP Være en attraktiv opplæringsbedrift Bruk av dataverktøy Medisinskfaglige kunnskaper og prosedyrer Ledelse Hovedmål for tjenesteenheten i 2012: Hjemmetjenesten sør har ansatte med nødvendig fagkompetanse innenfor somatikk, demens, eldreomsorg, miljøarbeid, rus og psykiatri, slik at brukerne vil motta kvalitative gode tjenester. Etablerte rutiner og prosedyrer for å sikre faglig forsvarlig kvalitet på tjenestene skal være kjent for ansatte og brukes i daglig arbeid. Fokus på fag og økt medisinskfaglig kompetanse og kompetanseheving i forhold til IP skal bidra til å heve kvaliteten på tjenestene, samt gjøre oss i stand til å håndtere fremtidige utfordringer Hjemmetjenesten sør vil være en attraktiv opplæringsbedrift Økt kunnskap om og bruk av dataverktøy skal sikre våre brukere kontinuitet og faglig god oppfølging. Tilgjengelige dataverktøy skal også bedre informasjonsflyten mellom ansatte og ledere Hjemmetjenesten Sør har synlige, tydelige og trygge ledere som bidrar til gode arbeidsmiljø og reflektert praksis Side36

37 22 TJENESTEENHET BOLIG- OG TILDELINGSKONTORET KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 5150 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Solveig Kleven Enhetens strategiske satsningsområder i 2013: Gjennom samhandling med DMS og andre eksterne aktører skal vi dra nytte av kompetanse for å gi faglig gode tjenester Videreutvikle enheten til en attraktiv arbeidsplass og opplæringsbedrift Brukermedvirkning Kvalitetssikre dokumentasjon Lederutvikling Hovedmål for enheten i 2013: Utvikle en robust samhandlingskompetanse i enheten og med eksterne samarbeidspartnere Enheten skal være en attraktiv arbeidsplass og opplæringsbedrift Videreutvikle økt brukermedvirkning God dokumentasjon i pasientjournaler og bruk av avvikssystem for kvalitetsforbedring Side37

38 23 AVDELING FOR OPPVEKST KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 21* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Oppvekstsjef Elisabeth Jonassen SKOLE Strategiske satsingsområder: Hovedmål (jf. Kommunedelplan ): Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring Skolen skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter og heve det faglige nivået for elevene Kvalitetsmelding for 2012 skisserer følgende utviklingsområder: Læringsmiljø Elevvurdering Klasseledelse Leseopplæring Side38

39 24 BARNEHAGE Strategiske satsingsområder: Hovedmål (jf. Kommunedelplan for barnehage ) Barnehagene skal ruste det enkelte barn for livslang læring Personalet i barnehagene skal ha faglig og personlig kompetanse for å kunne utvikle barnehagen som en god arena for omsorg, leik og sosial utjevning Barnehagene skal tilby gode utviklings- og aktivitetstilbud til alle barn Satsningsområde for barnehagene i 2013: Videre oppfølging av kompetansehevingspakken "Du ser det ikke før du tror det" Steinkjerprosjektet Ledelse Side39

40 25 AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 45* ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Utviklingssjef Gunvor Aursjø Avdelingens strategiske satsingsområder i 2013: For avd for Samfunnsutvikling legges de strategier og mål som er nedfelt i gjeldende kommuneplan til grunn. Det legges særlig vekt på forhold der avdelingens enkelt-enheter har et klart og tydelig ansvar for at kommunens totale utvikling går i den skisserte retning, både der dette er underbygget gjennom kommunedelplaner og for øvrig. Fra kommuneplanens tema næringsliv/-utvikling legges følgende prioriteringer til grunn: Steinkjer skal oppleves som en næringsvennlig kommune Steinkjerlandbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk Fra tema kommunal tjenesteytingen legges følgende prioriteringer til grunn: Det settes inn forpliktende tiltak for reduksjon av sykefraværet. Fra tema stedsutvikling og trivsel legges følgende til grunn: Steinkjer skal oppleves som en trivelig kommune å bo i. Omgivelsene skal fremstå som sikre, rene og fine. Universell utforming skal være en prioritert oppgave i kommunen. Side40

41 26 Fra gjennomgående tema forebygging legges følgende til grunn: Steinkjer kommune skal være et godt, trygt og stimulerende sted å vokse opp i og leve i. Forebygging skal være gjennomgående i tjenester rettet mot mennesker og mot fysisk miljø. Fra klima og energiplan legges følgende til grunn: Redusere energibruk (mobil og stasjonær) i kommunal virksomhet med 25 % innen Fra gjennomgående tema mangfold og toleranse legges følgende til grunn: Steinkjer kommune skal i størst mulig grad framstå som en kommune hvor mangfold anses som positivt og være en tolerant arbeidsgiver og tjenesteyter. Universell utforming skal være en prioritert oppgave i kommunen. Intensjonene i ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov legges til grunn for all kommunal planlegging og drift. Steinkjer kommune skal arbeide aktivt for å fremme mangfold og toleranse i samfunnet. Side41

42 27 TJENESTEENHET VEI, TRAFIKK OG PARK KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 4510 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Even Blengsli Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Opprettholde fokus på et godt arbeidsmiljø for alle ansatte Opprettholde høy grad av service til våre kunder Opprettholde høy nærværsprosent og unngå arbeidsuhell med personskade Opprettholde nødvendig kompetanse for alle ansatte Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Resertifisering av enheten i løpet av året. (ISO 9001 Kvalitet og ISO Miljø) Bruke avvikssystemet EQS på en aktiv måte Konsolidere drifta og tilpasse/redusere aktiviteten etter budsjettramma Side42

43 28 TJENESTEENHET VANN OG AVLØP KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 4522, 4523, 4525 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Knut Morten Husby Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Opprettholde god kvalitet på produsert vann fram til abonnenten Oppgradere/optimalisere drift av avløpsrenseanleggene Opprettholde godt arbeidsmiljø Opprettholde høy nærværsprosent og unngå arbeidsuhell og personskade Hovedmål enheten 2013: Videreføring av nytt driftskontrollanlegg i 2013 Optimalisere og efektivisere driften gjennom oppstart av et nytt FDV system Opprettholde sertifisering ihht. ISO 9001 og ISO for vann- og avløpssektoren Gi nødvendig opplæring til ansatte Ny kommunedelplan vann og avløp Ny rehabiliteringsplan vann Renovering vann- og avløpsnett Intensiver drift/vedlikehold ledningsnett Ta i bruk nytt ks-system (EQS) Side43

44 29 TJENESTEENHET RENOVASJON KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 4524, 4526 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Ester Stølan Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Opprettholde fokus på et godt arbeidsmiljø og unngå arbeidsuhell med personskade Øke kundetilfredsheten Bedre informasjonsarbeidet i enheten Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Bedre info til abonnentene * Bruke både massemedia og DM Opprettholde sertifisering ihht. ISO 9001 og ISO * Resertifisering Oppgradere alle returpunkt Ha en total gjenvinningsprosent på minst 93 * Større fokus på god sortering Side44

45 30 TJENESTEENHET UTBYGGING KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 4530 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Enhetsleder Jan Arild Mediaas Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Teknisk planlegging og anlegg: Universell utforming skal være grunnleggende i all planlegging og utbygging Tilfredsstille statens konsesjonskrav innen avløp og renovasjon Videreføre arbeidet med å utvikle parker og grøntanlegg i Steinkjer Miljøhensyn skal tas i all planlegging og utbygging Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Arbeide aktivt med klima- og miljøspørsmål Satsing på barn og unge gjennom investeringsprosjekt trafikksikkerhet, idrett og park Opprettholde god servicegrad overfor kommunens innbyggere Arbeide aktivt med omdømmebygging Side45

46 31 TJENESTEENHET BYGGESAK OG OPPMÅLING KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 4540 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Geir Gilde Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Byggesak: Tilsyn og ulovlighetsoppfølging Tilrettelegge for økt bruk av elektronisk byggesøknad på nett Bidra til estetisk god utvikling i bygd og by, med særlig vekt på gjenreisningsarkitekturen og trønderlåna (tunet) Kart- og oppmåling: Revidere kommunens geodataplan Fullføre adresseprosjektet Forvalte system for eiendomsskatt Forvalte digitalt planarkiv Nye web-løsninger Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Være en pådriver og tilrettelegger i den lokale nærings- og samfunnsutviklingen Opprettholde god servicegrad og lav saksbehandlingstid til kommunens innbyggere Arbeide aktivt med omdømmebygging Side46

47 32 TJENESTEENHET EIENDOM KOMPETANSEPLAN FOR ÅR 2013 ANSVAR: 4550 ANSVARLIG FOR OPPFØLGING: Tjenesteenhetsleder Ketil Lysheim Tjenesteenhetens strategiske satsningsområder i 2013: Kontinuerlig forbedring av endringskompetanse og omdømmebygging. Levere best mulig brukertjenester og forvaltning av kommunens eiendommer gjennom optimal bruk av tilgjengelige ressurser. HMS-arbeid med fokus på godt arbeidsmiljø og høyere nærværsprosent; skape VI-følelse og stolthet til egen arbeidsplass. Hovedmål for tjenesteenheten i 2013: Videreføre arbeidet med energiøkonomisering (ENØK) Kompetanseheving teknisk drift med fokus på inneklima Utarbeide planer for, og gjennomføre systematisk verdibevarende vedlikehold Forbedre kommunikasjon i enheten som har ansatte spredt over et stort geografisk område Kompetanseheving av alle ansatte, slik at metoder, teknikker, utstyr, kunnskaper og ferdigheter forbedres Side47

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4263 Klassering: Saksbehandler: Ingeborg Laugsand og Iren Hovstein Haugen ORIENTERING OM AKTIVITET I TJENESTETILBUD

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2010 Behandles i Vadsø bystyre 17.12.2009. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune

Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune ÅFJORD KOMMUNE Erfaring med etablering av koordinerende enhet i Åfjord kommune Laila Refsnes Åfjord kommune Innbyggere pr.2016: 3275 Fritidskommune-»hyttekommune» Kommunesenter med kommuneadministrasjon,

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/5995 Klassering: 515 Saksbehandler: Karsten Saugestad LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/1888-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kompetanseplan 2016 - Helse og omsorg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse

Kompetanseutvikling. Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø RISØR KOMMUNE. Vi skal vokse Kompetanseutvikling Omsorgsenheten i Risør Per Christian Andersen Kragerø 04.12.14 Organisasjonskart Enhetsleder 122,5 årsverk Avd. for hjemmetjenester 42 årsverk Avd. for psykisk helse, rehabilitering

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 024/17 BESØK VED STAUP HELSEHUS. Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Paul Stenstuen

SAKSPROTOKOLL. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 024/17 BESØK VED STAUP HELSEHUS. Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Paul Stenstuen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 024/17 BESØK VED STAUP HELSEHUS Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Paul Stenstuen 417-1719- Kontrollutvalget 05.09.17 024/17 5.5 Kontrollutvalgets

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Agenda Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet Fagdag for koordinatorer og koordinerende enheter 2017 Stein Roger Jørgensen, rådgiver Fylkesmannen

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Sande kommune MØTEINNKALLING. Saker til behandling:

Sande kommune MØTEINNKALLING. Saker til behandling: Sande kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SOSIAL Dato: 02.02.2010 Tid: kl. 18.30 Sted: Sande rådhus, Klippan Orientering fra NAV v/torunn Petterson Forfall meldes til sekretariatet

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012

KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 KOMPETANSEPLAN 2010-2012 - HANDLINGSPLAN 2012 Vedtatt av Vadsø bystyre. 1 INNLEDNING Vadsø kommune anser kompetanseutvikling som et viktig område innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

Foto: JA Reklame. Dato

Foto: JA Reklame. Dato Foto: JA Reklame Dato 18.09.14 1 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE 1. Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kapt. Lønnspolitikk, og ses i sammenheng med dette.

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.05.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Stod sykehjem Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Einar Arnold Haug Leder AP Randi

Detaljer

Ros - analyse Forvaltningskontor.

Ros - analyse Forvaltningskontor. Ros - analyse Forvaltningskontor. Bakgrunn: Vedtak i Årsbudsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016: "Rådmannen vil få utredet en eventuell etablering av et eget forvaltningskontor i kommunen som tillegges

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige koordinerte 3. Tidlig innsats

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester

Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn. Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Endringer i Arendal kommune etter forløpstilsyn Per Øyvind Larsen Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Noen fakta om Arendal kommune Antall innbyggere: ca 45 000 Helse og levekår 8 enheter Funksjonshemmede

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 01.06.2016 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 2 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ÅRSRAPPORT 2012 KOORDINERENDE ENHET FOR HABILITERING OG REHABILITERING I 2012 hadde funksjonen Koordinerende enhet denne sammensetting. Ingen endringer siden 2011; se figur; Bruker- representa nt Forsterket

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.05.2017 Tidspunkt: 11:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Einar

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2016/3016 Klassering: Saksbehandler: Marianne Vollen VIDEREFØRING OG UTVIKLING AV ÅPEN BARNEHAGE Trykte vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE. Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke KOORDINATORSKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING I STEINKJER KOMMUNE Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Rådmannen med interne tjenester Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Koordinerende

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møllo, Rådhuset - 4. etg. Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes.

Saksframlegg. Sammendrag. Arbeidsgiverstrategi handlingsplan Arbeidsgiverstrategiens handlingsplan for 2015 godkjennes. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RGS-15/130-4 39497/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 26.01.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Einar Arnold

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 24.11.2015 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Einar

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Lønnsutvalget 16.09.10 LØNNSPOLITISK PLAN FOR STEINKJER KOMMUNE Rammer Denne planen tar utgangspunkt i det arbeidsgiverpolitiske dokumentet, kap. Lønnspolitikk,

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Benthe Asp Leder

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kongsberg kommune. Side 1. System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune Side 1 System for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte tjenestebehov Kongsberg kommune KOORDINERENDE ENHET v/nina Søia Side 2 Kongsberg kommune System for koordinering

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer