Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014"

Transkript

1 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 24. mars 2014 Vi kallar med dette inn til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Tid: Måndag 24. mars 2014, kl 10:00 Stad: Molde, Sagbakken Hus 2 Sakliste og saksframlegg blir lagt ut på styreadministrasjon. Eventuelt forfall skal meldast til Helse Møre og Romsdal HF, Vi ønskjer alle vel møtt! Karsten Aak Brukarutvalsleiar sign Astrid J. Eidsvik adm. direktør Kopi: Varamedlemmene Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

2 BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SAKLISTE Måndag 24. mars 2014, kl Molde Sagbakken, Hus 2 BU 2014/18 BU 2014/19 Godkjenning av innkalling og sakliste Underskrift av protokoll nr. 02/14 frå møte (utan saksframlegg) Orienteringssaker BU 2014/20 Orientering om saker til styremøte BU 2014/21 BU 2014/22 BU 2014/23 BU 2014/24 Statusrapport pr 28. februar 2014 Kvalitet, økonomi og aktivitet (styresak 2014/21) Integrering av ambulansetenesta i Helse Møre og Romsdal HF (styresak 2014/23) Orientering om det systematiske Helse Miljø og Sikkerhetsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal HF (styresak 2014/24) Eventuelt BU 2014/25 Godkjenning av protokoll 03/14 frå møte

3 Saksframlegg Orienteringssaker Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/19 Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2014/1403 Saksutgreiing: 1. Orientering om mottatt invitasjon får Akershus universitetssjukehus HF. 2. FoU-seksjonen i Helse Møre og Romsdal: Kven er vi? Kva gjer vi? Kva er våre ambisjonar? v/forskingssjef Berit Kvalsvik Teige 3. Handvending frå Norges Blindeforbund vedrørande tilrettelegging av trapper for synshemma pasient, viser til vedlagt mail frå Norges Blindeforbund. 4. Orientering om informasjonsbrev frå Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI), vedrørande parfymeforurensning. Viser til informasjonsbrev. 5. Regional plan for habilitering , lokale tiltak v/klinikksjef for psykisk helsevern Ketil L Gaupset 6. Kiosktilbod til pasientar i Helse Møre og Romsdal HF 7. Orientering frå NRF Møre og Romsdal fylkeslag vedrørande brukarmedverknad og kommunale råd. Jfr mail utsendt Protokoll frå møte i Regionalt Brukarutval Forslag til vedtak: Brukerutvalet Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakane til vitande.

4 2 Astrid J. Eidsvik adm. direktør

5 Invitasjon til en spennende dag med fokus på pårørende og etikk i helsetjenestene Pårørende i helsetjenestene: overinvolvert- underinvolvert? Vi inviterer interesserte til en dag med faglig påfyll om pårørendes rolle og møte med helsetjenestene. Dyktige forelesere vil holde innlegg som vil belyse livet som pårørende, etiske/ juridiske dilemma, og hvordan inkludere pårørende best mulig i helsetjenestene. Temaene belyses fra pårørenderepresentanter, forskere og fagpersonale. Professor Finn Skårderud vil holde innlegg om grenseoppganger mellom ansvar, skyld og skam hos pårørende. Tid: 3. sep. 2014, fra klokken 09:00-15:30. Sted: Store Auditorium, Akershus universitetssykehus Deltakeravgift: 350,- inkl. lunsj, kaffe/te og frukt. Påmeldingsfist: 10. august. Arrangører: Forskergruppen Brukeres og pårørendes erfaringer, Fou-avdelingen, psykisk helsevern, Ahus og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Medarrangører: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Demensforeningen, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Mer informasjon, inkludert lenke til påmelding, finnes i vedlagte program. Velkommen! På vegne av arrangørene: Hilsen Ingrid Kyte Fjellestad rådgiver Akershus universitetssykehus HF FoU PHV Adm 1478 LØRENSKOG Tlf: (sentralbord) Mobil: E-Post: Web: Og Bente Weimand forsker/ psykiatrisk sykepleier (PhD) leder, forskergruppen Brukeres og pårørendes erfaringer Akershus universitetssykehus HF Forskning og utvikling, divisjon psykisk helsevern 1478 LØRENSKOG tlf: (sentralbord) mobil: e-post: Web: Tenk miljø ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig!

6 Forskingsmelding Helse Møre og Romsdal 2013

7 Innhald Forsking i Helse Møre og Romsdal 2013: Oversyn 3 Avgrensing 4 Generelt 4 Det går framover 4 Ambisjonar 4 Kompetanse = grunnmuren i HMR 5 Organisasjon og administrasjon 5 Forskingsutvalet 6 Økonomi og resultat 7 Forskingsmidlar totalt til HMR 8 Budsjett og regnskap 8 Kort om forskingsaktiviteten i HMR Forskingsaktivitetar i HMR samanlikna med ST. Olav 9 (Det Medisinsk Fakultet - DMF) og Helse Nord-Trøndelag (HNT) 2012 Forsking i Helse Møre og Romsdal: Status 10 Forsking 11 Innovasjon/utvikling 11 Framover 12 Kan vi bli best? 14 Foto: Forside: Alexander Traksel Dreamstime.com. Side 3: Tmcphotos Dreamstime.com. Side 7 og 10: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Side 12: 18percentgrey Dreamstime.com. Side 14: Everythingpossible Dreamstime.com. Grafisk design: Britt Inger Håpnes 2 FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL 2013

8 Forsking i Helse Møre og Romsdal 2013: Oversyn FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL

9 Avgrensing Sidan 2001 har helseføretaka hatt forsking og utdanning som to av sine fire lovpålagde oppgåver. Dei overordna føringane for forskingsaktivitetane vert lagde gjennom det årlege oppdragsdokumentet til dei regionale føretaka. For Helse Møre og Romsdal sitt vedkomande kjem oppdraget frå Helse- og omsorgsdepartementet via Helse Midt- Norge HF 1 (heretter HMN HF). FoU-seksjonen, som ligg under fagdirektøren og Fagavdelinga, har det administrative ansvaret for forsking, innovasjon/utvikling, utdanning, internopplæring/kursverksemd og lærlingordninga i Helse Møre og Romsdal (heretter HMR). Denne årsmeldinga fokuserer kun på forsking og innovasjons-/utviklingsarbeidet (FoU-arbeidet) og ikkje på dei andre ansvarsområda som ligg til Fagavdelinga/FoU-seksjonen. Denne årsmeldinga er vedlegg I til styresaka. Andre vedlegg til saka er: Vedlegg II: Handlingsplan for forsking Vedlegg III: Status handlingsplan for forsking Vedlegg IV: Roller og ansvar ved forsking i Helse Møre og Romsdal HF Generelt Gjennom forsking og innovasjon/utvikling (FoU-arbeid) skal HMR bidra til å få fram kunnskapsbasert og framtidsretta kunnskap om helse- og omsorgstenestene. FoU-arbeidet skal i seg sjølv ha høg kvalitet, og det skal bidra fagleg til kvalitetsheving i tenestene som vert ytt til pasientar og pårørande. FoU-arbeidet skal gjennomførast i samsvar med internasjonale og nasjonale lover og reglar, nasjonale føringar, regional strategiplan for HMN HF og HMR sin forskingsstrategi og handlingsplan. All medisinsk og helsefagleg forsking skal organiserast og utøvast med høg kvalitet på ein etisk forsvarleg måte. Forskinga skal være basert på respekt for menneskerettane og menneskeverdet til forskingsdeltakarane. Omsynet til velferd og integritet for deltakarane skal gå føre interessene til vitskapen og samfunnet. Det går framover HMR, som blei etablert 1. juli 2011, er ein heller ung organisasjon under parasollen HMN HF. Konsekvensen av etableringa av HMR vart etablering av ein felles FoU-seksjon for føretaket. Seksjonen tilsette mellom anna den første forskingssjefen tidleg i Det å skulle bygge opp eit bærekraftig FoU-miljø i HMR er ikkje gjort i ei snarvending. Det byr også på utfordringar å skulle bygge opp FoU-aktivitetar innanfor eit breitt spekter av fagområde og i samarbeid med klinikkar med til dels svært varierande ansvarsområde. Men i den korte perioden FoU-seksjonen har eksistert, har ein nå begynt å hauste fruktene av arbeidet som er lagt ned både i seksjonen og ute i klinikkane (sjå under). Ambisjonar HMR har på fleire område store utfordringar som ventar på å bli løyste. Drivkrafta i alt arbeidet som skal gjerast i føretaket framover er: Vi skal bli best. Når det gjeld forsking og innovasjon/utvikling så ønskjer HMR å bli best i hvert fall på nokre utvalde område. Gjennom dei såkalla infrastrukturmidlane vil ein bidra til å leggje grunnsteinen til nokre satsingsområder. Per dato har ortopedimiljøet i Kristiansund (leia av PhD/overlege Øystein Lian/Team Lian) fått midlar for tre år. Vidare har klinikk for rehabilitering (leia av klinikksjef Karl Arne Remvik) og eit miljø med utspring frå klinikk for kirurgi (og til dels medisin) i Ålesund og Molde - i samarbeid med Høgskolen i 1 Jf. Oppdragsdokument 2013 Helse Midt-Norge HF/ Styringskrav og rammer for Helse Møre og Romsdal. 4 FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL 2013

10 Molde - fått midlar for eit år for å sy saman søknad til ei større infrastruktursatsing (leia av klinikksjef Kjell Erik Strømskag). Kompetanse = grunnmuren i HMR Både nasjonalt, regionalt og lokalt i HMR vert det peika på kor viktig det er å ha rett kompetanse på rett plass til rett tid. For framtida vil helsesektoren - saman med andre sektorar - måtte konkurrere om dei beste hovuda. Viktige føresetnadar for å kunne bygge Helse Møre og Romsdal som merkevare, ligg i det å rekruttere arbeidskraft med høg kompetanse samt å halde på og vidareutvikle denne kompetansen på ein best mogleg måte. Eit stort satsingsområde for føretaket/fou-seksjonen er difor å stimulere til at fleire tilsette gjennomfører mastergradsstudiar og PhD-grader. Ein ser det og som heilt vesentleg at HMR på ulike vis må bidra med tiltak for at forskingsinteresserte skal kunne forske også i arbeidstida. Organisasjon og administrasjon HMR er forskingsansvarleg institusjon for alle forskingsprosjekt som blir gjennomført i Møre og Romsdal, samt for dei deler av multisenterstudiar som blir gjennomført i helseføretaket. Ansvaret for FoU- satsinga er delegert til Fagavdelinga og FoU-seksjonen, klinikksjefane, avdelingsleiarar og prosjektleiar. FoU-seksjonen skal: I samarbeid med klinikksjefane halde oversikt over - og godkjenne klinikkovergripande forskingsprosjekt, multisenterstudiar, kvalitetssikringsstudiar, kvalitetsregister og andre register Leggje til rette for at medisinsk og helsefagleg forsking blir utført slik at omsyn til etikk, medisinsk- og helsefagleg forsvarlegheit, god vitskapleg metode, personvern og informasjonssikkerheit blir ivareteke i heile helseføretaket Leggje til rette for forsvarleg organisering, igangsetjing, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvalting av forskingsprosjekt FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL

11 Leggje til rette for at forskingsdata og humant biologiske materiale blir behandla på forsvarleg måte Syte for nødvendig forsikring av forskingsdeltakarar, der det ikkje blir dekt av pasientskadeerstatninga Rapportere om forsking i helseføretaket Leggje til rette for rapportering til regionale, nasjonale og internasjonale mynde og interessehavarar Syte for opplæringstiltak om forsking og forskingsaktivitet. I samarbeid med klinikksjefane halde oversikt over- og godkjenne klinikkovergripande forskingsprosjekt, multisenterstudiar og kvalitetssikringsstudiar Vedlegg III gir eit oversyn over dei andre aktørane sine ansvarsområde. Forskingsutvalet Forskingsutvalet er rådgjevande organ for direktøren i HMR. Arbeidet i utvalet tek utgangspunkt i dei overordna planane og strategiane for helseføretaket. Forsking og utviklingsarbeid skal stø primærverksemda i føretaket. Nært samarbeid med relevante fagmiljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt er ein viktig del av arbeidet. Forskingsutvalet skal ha 12 medlemmer. Forskingssjefen er leiar for utvalet, og helsefagleg rådgivar er sekretær. Direktøren nemner opp 10 medlemmer for to år. Halvparten av medlemmene skal nemnast opp kvart år, og medlemer kan sitje fleire periodar. Brukarutvalet for HMR nemner ut ein medlem til utvalet. Medlemene i utvalet kan vere frå HMR, høgskular eller universitet og frå primærhelsetenesta i området. Ved samansetjing av utvalet vert det lagt vekt på forskingskompetanse og interesse for forsking. Ein ser det som vesentleg at utvalet har brei samansetjing frå ulike avdelingar og profesjonar i føretaket. Forskingsutvalet har slik samansetjing per : Forskingssjef Berit Kvalsvik Teige, leiar (frå ) Fagdirektør Odd Veddeng, (medlemskap følgjer stillinga) Adm. direktør Astrid J. Eidsvik (medlemskap følgjer stillinga) Professor NTNU/overlege Per Farup PhD/overlege Øystein Lian, sjukehuset Kristiansund PhD/overlege Egil Jonsbu, DPS Molde Einingsleiar Inger Stokke, sjukehuset Kristiansund PhD-student/psykologspesialist Henrik Sollie, BUP Kristiansund PhD/klinikksjef Torstein Hole, sjukehuset Ålesund PhD/overlege Solveig Roth Hoff, sjukehuset Ålesund Einingsleder Gro Birkeland, sjukehuset Volda Postdok/overlege John Olav Roaldset, sjukehuset Ålesund Einingsleiar Tordis Hovde, sjukehuset Molde PhD/psykolog Einar Leikanger, BUP Volda Fysioterapeut/brukarutvalet Daniel Ask Helsefagleg rådgjevar Bodil Røyset, sekretær Oppgåvene til utvalet er: Å ta initiativ til tiltak som kan støtte og stimulere forskings- og utviklingsarbeid i HMR i samsvar med forskingsstrategi for føretaket. Avgjere fordeling av midlar til støtte for forsking og utvikling i føretaket Gjere vedtak om støtte til masterutdanning når administrasjonen ber om det I tillegg blir utvalet halde orientert om: Støtte til mastergrader Oppfølging av saker som har vore oppe i utvalet Andre saker som gjeld forsking, innovasjon/ utvikling og utdanning Saker som har vore opp i ulike samarbeidsorgan for Helse Midt-Norge Utvalet har møte minst to gonger kvart år. Leiar v/sekretær kallar inn til møta. Protokoll frå møta blir offentleggjorde på Intranett snarast mogleg etter møta. Leiar for utvalet godkjenner protokoll før offentleggjering. Protokoll blir endeleg godkjend på neste møte i utvalet, og eventuelle rettingar blir tekne med i protokoll frå dette møtet. 6 FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL 2013

12 Økonomi og resultat FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL

13 I følgje forskingsstrategien for HMN HF skal forskingsinnsatsen tilsvare 3 prosent av budsjettet for samarbeidsorganet. Av dette skal 2 prosent disponerast av samarbeidsorganet (HMN HF) og 1 prosent av føretaka. Den eine prosenten skal disponerast med 0,75 prosent til St. Olav og 0,25 prosent til fordeling mellom HMR og HNT. Forskingsmidlar totalt til HMR År HMR sin del av forskingsmidlane HMR brukte midlar Budsjett og regnskap Budsjett Faktisk brukt Budsjett Faktisk brukt Budsjett Kort om forskingsaktiviteten i HMR 2013 Kva Tilsette med PhD Ukjent Phd-studentar Disputasar Antal godkjende artiklar Artiklar nivå 2 5 antal Sjå under Sjå under Sjå under 7 Artiklar nivå 1 6, antal Sjå under Sjå under Sjå under 31 Publiseringspoeng 10,71 9,67 11,92 Ukjent 7 Doktorgradspoeng ,75 Ukjent 8 2 Resultatdel knytt til finansiering av forskinga, og overhead for lokale studiar, er ikkje tatt med i budsjett, men inngår i forskingsfond. Eventuell bruk, kostnad- og inntekts førast som en del av vanleg FoU-aktivitet. 3 Synleggjering av heile kostnadsbiletet knytt til FoU-aktivitet i HMR, kompliserast av aktivitet som, av ulike årsaker, ikkje spesifiserast i prosjektrekneskap. Vidare ar det kostnadsskapande element i all FoU-aktivitet forholdsvis flytande over tid. Det betyr ein asymmetri i forholdet mellom FoU-seksjonen sine (interne) økonomiske forpliktingar og tidpunkt for kostnad i rekneskap. Disse faktorane medfører at FoU-aktivitet ikkje åleine kan sjåast som ein funksjon av eit rekneskap. 4 Fram til 2013 var det annleis registreringssystem for fagartiklar. Dette gjer at det er vanskeleg å samanlikne tala før og etter Artiklar publisert i internasjonalt, høgt akta tidsskrift 6 Artiklar i godkjent fagtidsskrift 7 Ikkje ferdig registrert i CRIStin (Current Research Information System in Norway) 8 Tal ikkje tilgjengeleg per dato 8 FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL 2013

14 Forskingsaktivitetar i HMR samanlikna med ST. Olav (Det Medisinsk Fakultet - DMF) og Helse Nord-Trøndelag (HNT) Kva St.Olav/NTNU HNT 2012 HMR 2012 PhD-studentar Mangler tall Mangler tall 17 Disputasar Antal godkjende artiklar 10 nivå 2 og 2 A Artiklar nivå 2 og 2A, prosent 20,3 25,4 26,3 11 Publiseringspoeng ,0 23,69 11,92 Internasjonalt samarbeid, prosentvis 13 32,9 33,9 18,4 Gjennom samarbeidsorganet HMN HF fekk HMR (des 2013) tildelt kr 7,5 mill til eit større forskingsprosjekt. Prosjektet, som har tittel Norwegian Spinal Stenosis Study (NSSS) 14, er ankra i ortopedimiljøet ved Ålesund sjukehus (PhD-student/overlege Erland Hermansen). Prosjektet som inkluderer 16 sjukehus/ ortopedimiljø i Noreg, skal i første omgang gå over fem år. 9 Ein har prøvd å få ut tal frå St.Olav og HNT men utan å lykkast 10 Fram til 2013 var det annleis registreringssystem for fagartiklar. Dette gjer at det er vanskeleg å samanlikne tala før og etter HMR hadde prosentvis større antal artiklar i høgt akta journalar enn både St. Olav og HNR 12 Publiseringspoeng (P) for den enkelte publikasjon i helse- og instituttsektorene regnes ut på følgende måte: = <publikasjonsform og kvalitetsnivå > * <forfatterandel> * <samarbeid>publiseringspoeng (P) for den enkelte publikasjon i universitets- og høyskolesektoren regnes ut på følgende måte:p = <publikasjonsform og kvalitetsnivå > * <forfatterandel>totalt antall publiseringspoeng for en institusjon fås ved å summere over alle P 13 Dess meir internasjonalt samarbeid dess betre økonomisk utbyte får ein på publiserte artiklar 14 Prosjektet skal gjøre en: Comparison on different surgical treatments for Lumber Spinal Stenosis. A randomized controlled trial comparing the clinical and radiological results using spinous process osteotomi, bilateral laminotomy and unilateral laminotomy with crossover. 16 ulike sjukehus i Norge er med i studien. FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL

15 10 FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL 2013

16 Forsking i Helse Møre og Romsdal: Status Forsking Handlingsplanen for FoU i HMR tek utgangspunkt i HMN HF sin strategiplan for forsking og utvikling (Regional strategiplan for forsking og utvikling i Helse Midt-Norge ) og HMR sin Strategi Innhaldsmessig er handlingsplanen for forsking bygd opp med utgangspunkt i den overordna strategien for HMN HF for så å liste opp spesifikke mål og tiltak for HMR. Innovasjon/utvikling Fleire av dei overordna styringsdokumenta for Helse Midt-Norge og HMR legg til grunn at forsking, innovasjon og utvikling skal gi auka effektivitet og betre helsetenester i føretaket/helsesektoren. Det vert også framheva at ein treng innovative konsept som kan bidra til å møte utfordringane innan framtidas helsetenester. Per dato har HMR først og fremst prøvd å byggje opp infrastruktur og tenester/tiltak retta mot forsking samt bidra med midlar for å bygge opp mulege forskingsmiljø. Dette har, som det går fram over, skjedd gjennom utlysning og tildeling av forskings- og infrastrukturmidlar. Det er eit mål for HMR og FoU-seksjonen å leggje til rette for tiltak/prosessar/nettverksbygging der ein kan stimulere til at miljø i HMR får fram gode idear om aktuelle innovasjons-/ utviklingsprosjekt. Ei slik satsing kan i neste omgang danne grunnlag for å søke midlar til både organisatoriske og materielle innovasjonar blant anna gjennom framtidige utlysningar i ulike forskingsprogram eller gjennom samarbeid med sentrale partnarar lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL

17 Framover Korleis kan FoU-seksjonen medverke til at HMR skal bli best også på FoU? 12 FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL 2013

18 FoU-seksjonen ønsker å bidra til vidareutvikling av eksisterande tiltak. Herunder: Auke forskingsaktiviteten på område føretaket kan bli god på Vidareutvikle infrastruktursatsinga Vidareutvikle PhD-kurset (frå hausten 2014 vil Helse Nord-Trøndelag være med på denne satsinga som likeverdig partnar) Bidra til sikker lagring av data i HUNT-databasen Utvikle endå betre rutinar for kvalitetssikring og oppfølging av tildelte midlar til utviklingsprosjekt (ca. 38 prosjekt er i gang) Utvikle endå betre rutinar for kvalitetssikring av etablerte forskingprosjekt (prosjektleiing, økonomistyring og kvalitetsikring av data) Utvikle og syte for endå betre vedlikehald av forskingsregister Sikre betre tilgang til fag- og forskingslitteratur Sikre at større andel av artikkelpengane blir ført tilbake til helseføretaket Sikre endå betre rutinar for forskingsformidling i eige føretak FoU-seksjonen satsar også på fleire nye tiltak. Mellom anna er ein i gang med å: Auke synleggjeringa av FoU-seksjonen gjennom å være meir aktivt ute i klinikkane Utvikle nye heimesider for seksjonen Oppgradere fagbiblioteka, der ein mellom anna vil legge til rette for studieceller og møtebord/ rom for mindre grupper forskarar/studentar (learning-hubs) Ha faste utedagar på sjukehusa (fagbiblioteka) der det er open dør. Slik kan ein kome tett på fagmiljøa samtidig som tilsette kan stikke innom for ein uforpliktande prat om forsking og utdanning Tilsetje ein person med spisskompetanse i kvalitetssikring, prosjektleiing og økonomistyring av større forskings- og utviklingsprosjekt I samarbeid med NTNU arbeide for å tilsette forskarar frå HMR i vitskaplege bistillingar ved NTNU Etablere oversikt/avtale med egne forskarar i føretaket om å være fadderar /rettleiarar til PhD-kandidatar (PhD-kurset) Etablere endå tettare samarbeid med høgskulane og Møreforsking kva gjeld forsking, innovasjon og utdanning Etablere endå tettare samarbeid med NTNU/HNT Her kan opplysast at sjukehusa i HMR involvert i større studium som går på inflammatorisk tarmsjukdom med utspring i NTNU-miljøet (DMF v/pro-dekan Bjørn Gustavsson/professor Arne Sandvik mfl.) Samarbeide tett med DMF/NTNU/St.Olav for å sikre kvalitet på PhD-søknadar/ forskingsprosjekt (det er framleis ei utfordring for HMR å få opp kvaliteten på PhD-søknadar/ forskingsprosjek-tsøknadar og HMR taper difor i konkurransen om midlar frå Samarbeidsorganet) Etablere enda tettare samarbeid med HNT blant anna om felles tilgang til elektronisk verktøy for søknadar om forskingsprosjekt, infrastrukturprosjekt, PhD-prosjekt mm. Satse systematisk på å få etablert innovasjons-/ utviklingsprosjekt og då i samarbeid med eksterne miljø både i eige fylkje, i HMN HF, nasjonalt og internasjonalt I samarbeid med HMN HF/høyskolane i Møre og Romsdal/andre vil ein prøve å få opp EU-søknadar Samarbeide med partnarar i Møre og Romsdal/ HMN HF for å få opp søknadar til VRI-programmet/HelseOmsorg21-programmet/ (som blir lista sommaren 2014)/andre aktuelle program Særskilde utfordringar: - å leggje organisatorisk og økonomisk til rette for forskingsfri for både PhD-studentar og etablerte forskarar - å sikre god nok kvalitet i prosjektleiing, økonomi- styring, kvalitetssikring og lagring av data av alle typer forskingsprosjekt - å sikre god nok kvalitet av prosjektsøknader og PhD-protokollar - å leggje til rett for og sikre god kvalitet av EU-søknader og søknader til større forskingsprogram i regi av Forskingsrådet mfl. - å sikre implementering og spreiing av forskingsfunn både internt i HMR og eksternt FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL

19 Kan vi bli best? Helse Møre og Romsdal skal yte god service og høg kvalitet for pasient og pårørande. For å sikre nettopp høg kvalitet i pasient- og pårørandebehandlinga treng føretaket både gode forskarar og høgt utdanna medarbeidarar. FoU-arbeidet i HMR er inne i ein god stim. Dagleg treff ein motiverte og engasjerte forskarar og forskarspirar som både ønskjer å vidareutdanne seg og å drive med forsking. Dette er medarbeidarar som skal bygge framtida og merkvara Helse Møre og Romsdal. Dette er medarbeidarar som ein må ta godt vare på fordi det er slike medarbeidarar Helse Møre og Romsdal treng for å bli best. Men - ein blir ikkje god åleine. For å bygge livskraftige forskings- og innovasjonsmiljø må Helse Møre og Romsdal spele på lag med livskraftige miljø i både Helse Midt Noreg HF og andre sterke forskingsmiljø i Norge og i utlandet. 14 FORSKINGSMELDING HELSE MØRE OG ROMSDAL 2013

20 Vedlegg III Handlingsplan for forsking: Status 2013

21 Innhald Innleiing Kvalitet og forskingsaktivitet Ressursbruk Infrastruktur for forsking Organisering Forskingsforvaltning Forskingsformidling Innovasjon 15 Foto: Forside: Everythingpossible Dreamstime.com. Grafisk design: Britt Inger Håpnes 2 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS 2013

22 Innleiing Under følgjer eit detaljert oversyn på kvart av måla og tiltaka som Helse Møre og Romsdal (HMR) har sett som prioritet i Handlingsplan for forsking ( ). Nokre av punkta har det ikkje vore mogleg å kvittere ut då data ikkje ligg føre på noverande tidspunkt. Hovudstrategi og hovudmål i Handlingsplanen for Helse Møre og Romsdal er dei same som for Helse Midt-Norge HF. Jf. Regional strategiplan for forsking og utvikling i Helse Midt-Norge RHF I rapporteringa under listar vi først opp hovudmåla for den regionale strategiplanen for forsking (HMN) pluss at vi tek med strategien. Måla og tiltak som vi kvitterer ut gjeld kun for Helse Møre og Romsdal. 1.1 Kvalitet og forskingsaktivitet Forskinga i Helse Midt-Norge HF (heretter HMN) skal halde eit høgt nasjonalt nivå generelt og høgt internasjonalt nivå innan utvalte område. Forskingsaktiviteten i HMN HF skal i løpet av perioden auke til minst 450 ISI-registrerte publikasjonar pr. år, ved at alle HF aukar sin aktivitet med 10 % kvart år. Føretaksleiinga har ansvar for å ivareta eksisterande forskingskompetanse og for å vidareutvikle denne. Strategi Forskarar skal konkurrere om forskingsmidlar ut frå kvalitet, relevans og kor gjennomførbart prosjektet er. HMN skal setje av midlar til bestemte strategiske føremål, med høge krav til kvalitet og kor gjennomførbare dei er Mål og tiltak Helse Møre og Romsdal (HMR) Byggje opp infrastruktur til forskingsstøtte med veiledarar, kurs og opplæring, nettverk for forsking, programvare, kontorplassar etc. Status 2013 FoU-satsinga i HMR er fortsatt eit ungt prosjekt som det vil ta tid å byggje opp til et robust og berekraftig miljø. Men ein er på veg. I 2013 var det fleire satsingar. Forskingsdag (mai) Forskingskonferansen for HMN HF arrangert av HMR i 2013 (Ålesund, juni) PhD-kurs for aktuelle PhD-kandidatar (vårsemester) Workshop FoU for forskingsinteresserte i HMR, høgskolane i M&R og Møreforsking (november) Løyving av midlar for å ruste opp fagbiblioteka til lerning hubs forskar-celler, trådlaust internett, kaffe-krok, møtebord m.m SPSS-lisens for heile føretaket Statistikkurs, Excel-kurs, innføring i End Note mm 1 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS

23 Årleg avsetjing av forskingsmidlar over budsjettet til helseføretaket i samsvar med retningslinene frå Helse Midt-Norge RHF. Saman med tildelte midlar generert frå artikkelproduksjon og midlar frå lokale forskingsfond, skal midlane brukast til: Postdoc-stipend Støtte til forskings- og utviklingsprosjekt Støtte i samband med søknader om PhD-stipend, regionale postdoc-stillingar og større søknader om forskingsstøtte Infrastruktur for forsking Følgjande midlar var lyst ut/tildelte gjennom to tildelingsrunder i HMR: 3 stk infrastrukturprosjekt: 3-årig prosjekt til ortopedimiljøet i Kristiansund (ledet av PhD/overlege Øystein Lian) 1-årig prosjekt til Rehab-klinikken (ledet av klinikksjef Karl-Arne Remvik) 1-årig prosjekt (Omsorg, pleie og behandlinga av alvorlig syke og døende) i regi av Helse Møre og Romsdal og Høgskolen i Molde (ledet av PhD/klinikksjef Kjell Erik Strømskag) Post-doc stipend frå HMR: Det vart delt ut eit 40 prosent post-dok stipend frå HMR PhD-stipend frå HMR: 2 PhD-kandidatar fekk støtte frå HMR 1 PhD-kandidat fekk støtt frå Samarbeidsorganet HMN Forskingsprosjekt HMR: Grunna sjukmelding i FoU-seksjonen er det per dato ikkje muleg å svare på dette spørsmålet på ein god måte Forskingsprosjekt HMN HF: Ryggprosjektet (Erland Hermansen) tildelt 7.5 mill NOK (over 5 år) Utviklingsprosjekt HMR: Grunna sjukmelding i FoU-seksjonen er det per dato ikkje muleg å svare på dette spørsmålet på ein god måte Forskingsprosjekt med medisinskfaglege, sjukepleiefaglege, psykologiske og andre tema knytt til aktivitetane i helseføretaket, skal ha likeverdig anledning til å få stønad til forsking- og utvikling frå helseføretaket Helse Møre og Romsdal vil leggje vekt på å sikre kvinneperspektivet i relevante forskingsprosjekt, og ønskjer at forskingsgrupper skal ha med både menn og kvinner Det er ønskjeleg med minst eitt forskingsprosjekt som involverer helse- og/eller sosialsektoren i ein eller fleire kommunar Det er ønskjeleg å alltid ha minst eitt forskingsprosjekt der samhandling med kommunehelsetenesta er del av problemstillinga Minst eitt forskingsprosjekt skal innebere samarbeid med ein eller fleire av høgskolane i Møre og Romsdal Ein legg vekt på likeverd i utlysningar om forskningsmidlar, men det er få prosjekt som er ankra i andre tema utanom den medisinfaglege forskinga Ein har ikkje detaljert oversyn over kor mange menn og/ eller kvinner som er deltakarar i prosjektporteføljen til HMR men kvinnene er absolutt til stades Ikkje alle forskingsprosjekt er melde inn til FoU-avdelinga. Per kjenner ein til 1 større prosjekt med fokus på spesialisthelsetenesta og fleire kommunar (KNOPP v/johan Barstad og Bodil Røyset) Her manglar ein oversikt Ein har ikkje detaljert oversyn over kor mange prosjekt som er ankra i samarbeid mellom HMR og høgskolane i fylket. Dette fordi avdelingar/klinikkar kan ha innleia slikt samarbeid utan å innlemme FoU-seksjonen. Samarbeid som FoU-seksjonen har støtta/er direkte involvert i er: 4 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS 2013

24 Infrastrukturprosjektet innan palliasjon er ankra i samarbeid med Høgskolen i Molde HMR/FoU-seksjonen samarbeidar med Høgskolane i Molde og Volda om akkreditering av fellesgrad PhD-studium i helse og sosialfag Kvalitetssikring av tildeling av omsøkte midlar skal skje ved hjelp av vitskapleg komité med kompetanse som er høveleg for prosjektsøknadene ein får inn Tilby opplæring i utvikling av prosjekt frå ide til protokoll Tilby frikjøp for deltakarar i kurset Tilby opplæring til forskarane i bruk av den nasjonale forskardatabasen CRIStin Tilsette statistikar i 20 % stilling Tilsette forskingsassistentar der det er tenleg Forskingssjef Slik komité er etablert. Ordninga fungerer godt HMR har eit eige, unikt tilbod gjennom PhD-kurset. Gjennom dette kurset kan kandidatar til forskingsprosjekt/ PhD-utdanningar få råd og rettleiing om korleis skrive protokollar (søknadar). Helse Nord-Trøndelag har retta ein førespurnad om å få vere med på ordninga frå hausten Ein vil då leggje om kurset til å gå over to semester og ikkje eitt som no HMR tilbyr 20 prosent frikjøp av arbeidstid for kandidatar til PhD-grad (inntil eit visst antal dagar) Ikkje hatt tid eller ressursar til strategisk opplæring Statistikar har vore tilsett i 20 prosent stilling (frå Sverige). Vedkomande har sagt opp stillinga frå 1. feb Ny avtale delvis inngått med NTNU Per dato kjenner ein til at infrastrukturprosjekta (sjå over) har tilsett forskingsassistentar med inntil 50 prosent stilling Forskingssjef Tormod Thomsen slutta i HMR 1. juli Ny forskingssjef var på plass 9. september 2013 Strategi Forskingsmiljøene i lokale føretaket (HMN) må styrkast slike at aktiviteten i forsking kan auke med 10 prosent pr. år Mål og tiltak HMR Ved rekruttering av leiarar på ulike nivå, og til kliniske stillingar skal ein også leggje vekt på vitskapleg kompetanse Minst to masteroppgåver skal leggjast fram på regionale, nasjonale eller internasjonale konferansar kvart år Helse Møre og Romsdal HF skal krediterast når føretaket har støtta forskaren/forfattaren. Alle skal bruke Helse Møre og Romsdal HF som adresse, eventuelt med klinikk- og/ eller avdelingstilknyting i tillegg Status 2013 FoU-seksjonen kjenner ikkje til korleis dette målet vert tatt hand om FoU-seksjonen kjenner ikkje til om dette målet er nådd FoU-seksjonen kjenner ikkje til om dette målet er nådd VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS

25 Helse Møre og Romsdal skal oppnå minst 13 publikasjonspoeng i 2013 etter rapporterte resultat i CRIStin Samarbeid med personalavdelinga om vektlegging av vitskapleg kompetanse Det bør gjevast støtte til postdoc- eller PhD-stipendiatar i samla minst to årsverk i 2013 Minst to mastergradsoppgåver skal presenterast på regionale, nasjonale eller internasjonale konferansar kvart år Minst 50 presentasjonar på regionale, nasjonale- og internasjonale fagkongressar og seminar i 2013 Statistikken er enno ikkje offentleggjort (CRIStin). Dersom ein ser på antal publikasjonar i 2013 har ein om lag same tal som Ein forsiktig konklusjon er at ein ikkje vil nå målet om 13 publikasjonspoeng for 2013 Per dato har ein ikkje hatt kapasitet til å etablere eit berekraftig samarbeid med personalavdelinga om strategiar for vitskapleg kompetanseutvikling. Det er eit mål og få slikt samarbeid etablert i 2014 Dette målet er nådd. Slik støtte er gitt til to PhD-kandidatar pluss eit post-doc stipend i 40 prosent stilling (sjå foran) Ein føreset å nå dette målet i 2014 Per dato har ikkje FoU-seksjonen oversyn over antal presentasjonar. Ein vil sikre at klinikkane/avdelingar melder inn forskingspresentasjonar til FoU-seksjonen gjennom eit eige meldingssystem f.o.m 2014 (vil bli del av HMR sine nye heimesider for FoU) Strategi HMN skal prioritere forskingssvake område og tverrfagleg forsking med verdi for klinisk praksis Mål og tiltak HMR Helse Møre og Romsdal vil stø forskarar med interesse for forskingssvake område, og støtte eventuelt samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk innanfor området Status 2013 Ein jobbar målvete for å nå målet om å støtte forskarar til å utvikle prosjekt på forskingssvake område HMR ved FoU-seksjonen har oppretta kontakt med sterke faglege miljø i USA (M.I.T og forsking på mindfullness; University of Kentucky om forsking på implantat for hørselssvake barn/unge/vaksne) FoU-seksjonen har lukkast med å få besøk til HMR av ein høgtståande ortoped med tungt akademisk nettverk mai 2014 Strategi Andelen helsepersonell som skal utdannast og rekrutterast til forsking skal auke Mål og tiltak HMR Helse Møre og Romsdal vil og vurdere å stø forskarar fram til PhD-grad med lokale forskingsmidlar Helse Møre og Romsdal vil leggje til rette for at tilsette kan søkje PhD-stipend via samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU Status 2013 To kandidatar fekk lokale midlar til PhD-arbeid i 2013 (sjå over) Ein kandidat fekk PhD-stipend frå samarbeidsorganet for HMN i 2013 (sjå over) 6 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS 2013

26 Helse Møre og Romsdal vil leggje til rette slik at PhD-stipend kan kombinerast med utdanningsstillingar og kliniske stillingar Det er ei stor utfordring for forskarar i HMR å kome i posisjon til å forske. Målet er at ein skal få til arbeidsavtalarar som tilsette/forskarar ved St.Olav/NTNU har Per dato har ein så langt FoU-avdelinga kjenner til lagt til rette for å tilsetje ein legevikar i 50 prosent stilling gjennom infrastrukturmidlane for ortopediprosjektet i Kristiansund. Løysinga er ikkje optimal då den i snitt gir ein forskingsdag per forskar fri annankvar veke Avdelingssjefar må leggje til rette for at kompetansen til personale med PhD- og mastergrad blir brukt i forskingsog fagutviklingsprosjekt som er viktige og nyttige for avdelinga og fagområdet Helse Møre og Romsdal skal tilby ulike typar kurs for forskingsinteresserte i føretaket Det skal leggjast til rette for å ha forskingsnettverk knytt til alle dei fire sjukehusstadane. Det skal tilretteleggjast for samarbeid mellom nettverka Minst 12 PhD-kandidatar knytt til Helse Møre og Romsdal bør vere under utdanning. Av desse bør minst tre arbeide med tema knytt til psykisk helsevern, og minst to ha anna enn medisinskfagleg bakgrunn 2 4 PhD-kandidatar knytt til Helse Møre og Romsdal skal disputere årleg Helse Møre og Romsdal vil ha minst 10 personar i kombinerte stillingar med høgskole og universitet i løpet av 2013 I løpet av 2013 skal FoU-seksjonen arbeide for at Helse Møre og Romsdal avklarer lønnsplassering for høgskoleutdanna personale med mastergrad, og for tilsette med doktorgrad, som arbeider i klinikken FoU-avdelinga har ikkje kjennskap til korleis avdelingssjefar eller klinikksjefar legg til rette for forsking Sjå over der det går fram at fleire tiltak er sett i gong. Ein jobbar med å byggje nettverk blant anna gjennom work-shop for forsking (sjå foran) Work-shop for forsking, samarbeid og nettverksbyggjing mellom regionane, høgskolane og Møreforsking/andre vil også bli arrangert i 2014 Per 2013 var 17 PhD-kandidatar under utdanning Tre kandidatar disputerte ein med karakteren outstanding (svært godt) Per dato har ein ikkje fullstendig oversyn over slike stillingar Per dato er dette arbeidet ikkje starta. Ein vil overlate temaet til personalavdelinga for vidare framdrift VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS

27 1.2 Ressursbruk Det skal setjast av 3 prosent av RHF si totale inntekt til forsking og innovasjon på regionalt nivå og tilsvarande på lokalt nivå. Helse Midt-Norge sin del av eksterne forskingsmidlar skal auke Budsjett og regnskap 2 for FoU- HMR Budsjett Faktisk brukt Budsjett Faktisk brukt Budsjett Strategi For å nå målet om 3 prosent av total inntekt, må det gjerast ei årleg opptrapping ut over løns- og prisjusteringar Mål og tiltak HMR Etablering av større tverrfaglege forskingsmiljø gjennom tildeling av infrastruktumidlar Syte for opplæringssystem for forskingsinteresserte Utvikle gode system for tilrettelegging for forsking i avdelingane Leggje til rette med kontorplassar og utstyr for forsking Leggje til rette for vikarar som kan gå inn i stillingane til dei som har forskingspermisjon Status 2013 Slik tildeling er gjort til ortopedimiljøet ved Kristiansund sjukehus sjå over PhD-kurset er eit slikt initiativ Arbeid som er på gang blant anna gjennom infrastruktursatsinga Arbeid på gang gjennom etablering av learning hubs i fagbiblioteka (Kristiansund, Molde, Ålesund). Slike tiltak prøver ein til ei viss grad og imøtekome blant anna gjennom infrastruktursatsinga Strategi Det skal utarbeidast strategiar for auka ekstern finansiering av forsking Mål og tiltak HMR Helse Møre og Romsdal skal systematisk gjere kjent moglege nasjonale og internasjonale program der forskarar kan søke midlar Status 2013 Slik varsling vil bli lagt inn som del av dei nye heimesidene til FoU-seksjonen 2 Resultatdel knytt til finansiering av forskinga, og overhead for lokale studiar, er ikkje tatt med i budsjett, men inngår i forskingsfond. Eventuell bruk, kostnad- og inntektsførast som en del av vanleg FoU-aktivitet. 3 Synleggjering av heile kostnadsbiletet knytt til FoU-aktivitet i HMR, kompliserast av aktivitet som, av ulike årsaker, ikkje spesifiserast i prosjektrekneskap. Vidare ar det kostnadsskapande element i all FoU-aktivitet forholdsvis flytande over tid. Det betyr ein asymmetri i forholdet mellom FoU-seksjonen sine (interne) økonomiske forpliktingar og tidpunkt for kostnad i rekneskap. Disse faktorane medfører at FoU-aktivitet ikkje åleine kan sjåast som ein funksjon av eit rekneskap. 8 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS 2013

28 Forprosjekt i samband med gode søknader til eksterne nasjonale og internasjonale midlar for aktuelle søkarar bør støttast av føretaket Helse Møre og Romsdal skal, i samarbeid med Enhet for anvendt klinisk forskning ved NTNU (AKF), syte for å utvikle søkarkompetanse for internasjonale program, og syte for at den søkarkompetansen kan brukast av alle interesserte i føretaket. Ein har ikkje hatt slike søknader i 2013 Slikt samarbeid er på gang gjennom Samarbeidsorganet Strategi Bruken av regionale forskingsstipend og forskarstillingar skal vere i tråd med føringar i oppdragsdokument og regionale satsingar Mål og tiltak HMR I hovudsak skal prioritering av strategiske forskingsområde i Helse Møre og Romsdal vere i samsvar med oppdragsdokument og prioriterte satsingsområde i helseføretaket Status 2013 Slik prioritering er gjort mellom anna gjennom retningslinene for korleis forskingsmidlane for HMR skal brukast 1.3 Infrastruktur for forsking Regionale forskingsnettverk skal etablerast og vidareutviklast i takt med behovet Det skal utviklast ein regional infrastruktur som sikrar auka forskingsaktivitet, god fagleg kvalitet, godt samarbeid, god ressursutnytting og auka konkurranseevne Det skal setjast av ressursar til areal, utstyr og drift Strategi Regionale forskingsnettverk skal bidra til å samle forskings- og utviklingskompetansen i færre, men større og slagkraftige einingar. Parallelt med dette arbeidet må nasjonalt og internasjonalt samarbeid formaliserast og styrkast Mål og tiltak HMR Forskarar frå Helse Møre og Romsdal skal oppmuntrastog gjevast støtte til å kunne delta i regionale, nasjonaleog internasjonale forskingsnettverk innanfor sine område Informere om kva støtte som er mogleg å få frå Enhet for anvendt klinisk forsking (AKF) og forskingspoliklinikken i Samarbeidsorganet Status 2013 Slik støtte blir gitt Ein har ikkje samla oversyn over kor mange som har fått slik støtte (ein vil kome opp med tal når sjukmeld medarbeidar er tilbake i jobb) Ein er i ferd med å utvikle tettare samarbeid med AKF VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS

29 Helse Møre og Romsdal HF vil styrke forskingssamarbeidet med høgskolane, kommunane og fylkeskommuna i Møre og Romsdal fylke HMR har hatt samtalar med alle høgskolane pluss Møreforsking om slikt samarbeid men med varierande interesse frå nokre av høgskolemiljøa si side. Det ligg stort potensiale i å utvikle dette samarbeidet vidare. Viktig då ein må spele på lag for å bli gode saman Det er oppretta eit eige Samarbeidsorgan for HMR, høgskolane og kommunane/fylkeskommunen. Ein tek sikte på to møter per år Strategi Alle HF skal delta i ein regional infrastruktur for forsking, som skal styrkast Mål og tiltak HMR Syte for at forskarane kjenner til og har tilgang til regional infrastruktur og programvare Hjelpe forskarar med å få tilrettelagt naudsynt programvare som ikkje er med i tilbodet frå Helse Midt-Norge RHF Informere om HUNT-data, data frå andre regionale kvalitetsregister, og lokale kvalitetsregister som egnar seg til forsking Informere om kjernefasilitetar som er tilgjengelege for alle i Helse Midt-Norge Sikre at det finst tilgjengelege og tenlege lokale for forskarar i HMR Status 2013 Ein arbeider heile tida for å synleggjere infrastrukturtilboda i HMN/eige føretak. Vil bli betre flagga når nye heimesider for FoU-avdelinga er på plass Slike initiativ er tekne Ein vil inngå avtale med HUNT om lagring av alle typer forskingsdata for HMR Her er det potensiale for å bli enda betre. Ein vil jobbe tett med HMN for å få til gode rutinar for å få synleggjort kva hjelp ein kan få av kvarandre når det gjeld kjernefasilitetar Dette er ein jobb som er byrja gjennom oppgradering av fagbiblioteka 10 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS 2013

30 1.4 Organisering Forsking skal prioriterast på lik line med andre lovpålagde oppgåver Leiaropplæringa i helseforetaka skal inkludere kunnskap om forsking Strategi Ansvaret for forskinga skal liggje i styringslina Mål og tiltak HMR Klinikk- og avdelingssjefar må syte for å rapportere om forsking på lik line med andre lovpålagde oppgåver Alle forskingsprosjekt skal ha ein prosjektleiar som har kontakt med og rapporterer både til avdelingssjef, klinikksjef og leiinga i Helse Møre og Romsdal Forsking- og utvikling skal vere tema i leiarutviklingsprogramma i Helse Møre og Romsdal HF FoU-seksjonen i Helse Møre og Romsdal skal syte for at det finst tilgjengeleg rettleiingskompetanse i Helse Møre og Romsdal Status 2013 Eit slikt system vil bli etablert våren 2014 FoU-avdelinga har ikkje oversyn over korleis den einskilde prosjektleiar rapporterer til sine overordna Det er etablert system for rapportering til FoU-avdelinga Per dato er det ikkje etablert samarbeid med HR avdelinga, men ein tek mål av seg å få til slikt samarbeid i løpet av våren 2014 Ein byggjer nå opp ein bank av eigne tilsette med forskarkompetanse som kan være rettleiarar for FoUseksjonen i HMR Strategi og Alle HF skal ha forskingsutval og forskingseining for å ivareta forskinga. RHF skal oppretthalde eit regionalt forskingsutval beståande av representantar frå lokale forskingsutval, representant frå RHF ved medisinsk direktør, brukarrepresentant og representantar frå høgskolesektoren og universitetet Mål og tiltak HMR Forskingsutvalet skal rapportere til direktør Forskingsutvalet skal ha medlemmer frå ulike avdelingar og yrkesgrupper i føretaket, ein representant frå Brukarutvalet for å ivareta brukarane sine interesser, og ein medlem frå universitet eller høgskole. Der er ønskjeleg at mange i forskingsutvalet har forskingskompetanse Forskingsutvalet arbeider med forskingsstrategiske oppgåver, og fordeler midlar frå dei sentrale forskingsfonda i Helse Møre og Romsdal Leiar for forskingsutvalet skal vere medlem i det regionale forskingsutvalet. Status 2013 Direktøren får fortløpande informasjon Jf. Forskingsmeldinga for HMR for 2013 der det går fram i detalj kva rolle forskingsutvalet har og kva oppgåver som vert utøvd Jf. Forskingsmeldinga for HMR for 2013 Leiar deltek på desse møta VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS

31 1.5 Forskingsforvaltning Forskingsforvaltninga skal vere forutsigbar i forhold til fordeling av ressursar og personell og skal gjerast i tråd med regionale prioriteringar Forskinga skal halde ein høg etisk standard og følgje vedtekne deklarasjonar. Kjerneverdiane tryggleik, respekt og kvalitet skal liggje til grunn for all forsking, og skal prege alle møter mellom forskarar, deltakarar og brukarar av spesialisthelsetenesten. Det skal årleg rapporterast på forskingsaktiviteten og det skal vere system for internkontroll av forsking Strategi Forskingsforvaltninga skal gå føre i samsvar med relevante lover og reglar. Medvit om tydinga av forsking skal aukast Mål og tiltak HMR Der forskingsresultat bør føre til endring i klinisk praksis, skal det etablerast system for å implementere ny klinisk praksis og endra tenestetilbod Retningsliner for forskingsforvaltning skal gåast igjennom og eventuelt reviderast av forskingseininga og forskingsutvalet årleg Det skal opprettast eintydige prosedyrar for ansvarsfordeling, søknader, godkjenningar og rapporteringar om forsking i Helse Møre og Romsdal. Status 2013 Sjølv om det er lagt opp til rapporteringsrutinar om korleis klinikkane/avdelingane i HMR tek i bruk forsking, har FoU-seksjonen ikkje verken oversikt eller kontroll på korleis den einskilde klinikksjef/avdelingsleiar tek i bruk/ implementerer forsking i det daglege arbeidet Ein prøver så langt råd er å revidere/følgje opp dette punktet årleg Ein jobbar fortløpande med å få på plass gode rutinar. Strategi Etablere kvalitets- og forskingsregister for sjukdomar og andre endepunkt skal kvalitetssikrast, haldast ved like og brukast til forsking Mål og tiltak HMR Oversikt over Helse Møre og Romsdals kvalitetsregister skal vere tilgjengeleg på intranett. Helse Møre og Romsdals personvernombod for forsking skal halde ved like oversikta, og skal kontaktast ved interesse for å bruke kvalitetsregistera til forsking Det skal opprettast eintydige prosedyrar for ansvarsfordeling, søknader, godkjenningar og rapporteringar om forsking i Helse Møre og Romsdal. Status 2013 Ein har ikkje oversyn over status i dette arbeidet då vedkomande som har dette ansvaret er sjukmeld. Ein vil derfor kome tilbake med svar på spørsmålet når Forskingsmeldinga for HMR skal leggjast fram for Forskingsutvalet i HMR mars 2014 Dette vil bli ivareteke under utarbeiding av nye heimesider for FoU-seksjonen 12 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS 2013

32 Strategi For å sikre tillit mellom forskarar, forsøkspersonar og brukarar av spesialisthelsetenesten må forskarane vere medvitne i forhold til forskingsetikk. REK skal konsulterast aktivt Mål og tiltak HMR Rettleiarar skal vere medvitne om etikk i forsking Helse Møre og Romsdal skal med jamne mellomrom tilby kurs om etiske problemstillingar i forsking Alle prosjektbeskrivelsar og søknader skal ha med krav om etisk vurdering. Status 2013 Eit krav om at alle rettleiarar skal følgje lover og reglar om etikk i forsking Slikt tilbod blir gitt gjennom PhD-kurset Alle som søkjer forskingsmidlar må ha etisk vurdering av prosjektet. Strategi Helseforetaka skal i perioden dokumentere at dei har system for oppfølging og monitorering av forskingsprosjekt. Oppnådde resultat, progresjon og kvalitet skal sjåast i forhold til bruk av ressursar Mål og tiltak HMR Handlingsplan for forsking skal rullerast i strategiplanperioden ( ), og sjåast i samanheng med regional og lokal strategi Styret i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge RHF skal årleg ha rapportar om forskingsaktiviteten. Forskingsutvalet skal ha årleg rapport om aktivitet, ressursbruk og resultat i alle forskingsprosjekt som har motteke støtte frå Helse Møre og Romsdal Helse Møre og Romsdal skal ta i bruk regionalt skjema for e-rapport så snart det er tilgjengeleg Status 2013 Planen skal rullerast i komande periode. Arbeidet har starta. Slik rapportering skjer gjennom ulike kjelder. Nytt for 2014 er at HMN HF skal ha dialogmøter med HMR om blant anna FoU Slik rapportering blir gitt. Per dato har ein ikkje alle fakta på bordet då ansvarleg sakshandsamar i FoU-seksjonen er sjukmeld. Ein vil derfor kome tilbake med svar på spørsmålet når Forskingsmeldinga for HMR skal leggjast fram for Forskingsutvalet i HMR mars d.å. Det er inngått samarbeid med Helse Nord-Trøndelag om utvikling og etablering av e-søknadsskjema. Ein har som mål å ha slikt system på plass seinhaustes 2014/våren 2015 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS

33 1.6 Forskingsformidling Formidling av forskingsresultat til pasientar, tilsette i helseføretaket, brukarorganisasjonane, befolkninga og beslutningstakarar skal styrkast gjennom eigne kommunikasjonsstrategiar ved kvar institusjon Mål og tiltak HMR Leiarar og forskingseininga skal leggje til rette for lokal formidling av forskingsresultat i form av foredrag, plakatar, posterar m.m. Plan for formidling skal vere med i alle prosjekt som får støtte frå forskingsutvalet i Helse Møre og Romsdal Forskingsformidling skal vere del av forskingsopplæringa som Helse Møre og Romsdal tilbyr Helse Møre og Romsdal skal årleg ha minst 10 lokale kronikkar og oppslag med utgangspunkt i- og om forsking i Helse Møre og Romsdal Beskrivelse av prosjekt som har fått støtte frå Helse Møre og Romsdal, doktorgradsprosjekt, oversikt over publiseringar, rapportar o.l. skal gjerast tilgjengelege via Helse Møre og Romsdals inter- og intranett Helse Møre og Romsdal skal ha eigen forskingsdag årleg Status 2013 Ein jobbar fortløpande med å få til gode system for slik formidling Slik plan må ligge føre for kvart prosjekt det blir søkt støtte om Slik opplæring blir gitt i PhD-kurset FoU-seksjonen har ikkje system for rapportering av lokale artiklar/kronikkar. Ein jobbar med å få på plass eit slikt system som del av dei nye heimesidene til seksjonen Slikt system er under utarbeiding som del av nye heimesider for FoU-seksjonen FoU-avdelinga står ansvarleg for ein eigen forskingsdag/ work-shop for forsking ein gng per år. Neste samling vil vere i Molde november 2014 Tilbakemeldingar tyder på at dette er eit viktig og populært tiltak som gjer at ein får deltakarar frå føretaket, høgskolane og Møreforsking m.fl til å byggje nettverk og samsnakke/utveksle erfaringar om forsking, innovasjon og utvikling 14 VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS 2013

34 1.7 Innovasjon Helse Midt-Norge skal bidra til nye produkt og løysingar som gir meir helse per krone og som kan gjere sektoren i stand til å møte store framtidige utfordringar. Strategi og Utvikle ei medviten haldning til forsking med innovasjonspotensial og etablere rutinar for å støtte innovasjon i forsking. For å bidra til høgre aktivitet innan innovasjon og næringsutvikling må talet på innovasjonsprosjekt auke, for eksempel innan IKT og medisinsk-teknisk utstyr Mål og tiltak HMR Forskingsutvalet skal stille spørsmål om innovasjonspotensiale i alle prosjekt som søkjer om støtte Forskingssjef er innovasjonsansvarleg og deltek i regionale og nasjonale innovasjonsnettverk NTNU Technology Transfer Office skal involverast i alle identifiserte prosjekt som kan ha innovasjonspotensial Forskingsutvalet skal ta stilling til om det skal etablerast et eige apparat med tilhøyrande budsjett for å leggje betre til rette for utviklings- og innovasjonsprosjekt Status 2013 Dette arbeidet er ikkje systematisert. Ein fangar likevel opp prosjekt som kan ha potensiale og følgjer desse opp i den grad dette er ønskjeleg Forskingssjef deltek på slike samlingar FoU-seksjonen og forskingsutvalet legg opp til at det skal satsast særskilt på å byggje opp innovasjonsmiljø/ samarbeid om dette i 2014 Forskingsutvalet har bestemt at det skal øyremerkast slike midlar VEDLEGG III: HANDLINGSPLAN FOR FORSKING: STATUS

35 Hei Vi ble kontaktet av dere angående spørsmål om tilrettelegging av noen trapper for en synshemmet pasient. Dette har dere fått råd om. Nå er det slik at det vanker mange synshemmede personer på Åse sykehus og vi er intressert i å bidra til at sykehuset blir tilrettelagt ut i fra regler om universell utforming. Undertegnede har stor kompetanse på slik tilrettelegging for synshemmede. Vi vil gjerne gjennomføre en befaring sammens med dere og utarbeide en rapport om tilstanden og mangler på tilrettelegging. Her vil dere få en uttalelse om ting som er lett å gjøre noe med, og et verktøy som dere kan bruke ved framtidlige oppgraderinger. Mvh. Norges Blindeforbund Roy Ove Austerslått Leder tilgjenglighetsutvalget Møre og Romsdal Tef

36 Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse v/mette Kalleberg Sandvedbøen Sandnes org. nr: PARFYMEFRI TILRETTELEGGING I HELSEVESENET Flere og flere uttrykker at parfymer og parfymerte produkter i helsevesenets lokaler plager dem. Noen blir så plaget av det at det hindrer dem i å oppsøke helsevesenet. Derfor ønsker Forbund for Kjemisk miljøintoleranse (FKMI) å ta kontakt for å bidra til at universell utforming skal inkludere alle, også de som reagerer sterkt på parfymer og parfymerte produkter. FKMI tok tidligere opp problematikken med Helsedirektoratet da en pasient ble avkrevd et høyere gebyr for å få sitt helsetilbud parfymefritt. Helsedirektoratets tydelige holdning er at en parfymefri tilrettelegging skal forlanges når det trengs. (Se Helsedirektoratets standpunkt) Likestillings og Diskrimineringsombudet (LDO) tar også et klart standpunkt til tilgjengelighet for alle når de skriver om Likeverdige offentlige tjenester, Hva er likeverdige tjenester, og ved å definere begrepet Tilgang. De aktuelle lovene som omhandler tilgjengelighet, diskriminering og likestilling understreker også viktigheten i ha et bevisst forhold til bruk av parfymer og parfymerte produkter. Hvordan tilrettelegge? Med enkle, rimelige, faste rutiner for institusjonens lokaler, og for det helsepersonell som arbeider der, vil lokalene blir mer tilgjengelig også for de som reagerer på parfymerte produkter. Velg parfyme-/duftfrie rengjøringsmidler. Bruk duft- og parfymefrie såper i alle dispensere. Fjern alle former for duftfriskere i alle rom. Alle ansatte bør utelukkende bruke parfymefrie produkter til klær og kroppspleie. Informer besøkende om at noen reagerer sterkt på andres parfymer. NAAF har utviklet plakater som belyser dette på en positiv måte. Fakta om Kjemisk Miljøintoleranse(MCS) Det finnes ingen kartlegging av forekomsten i Norge, og dels skyldes dette at lidelsen ikke har eget navn og diagnosekode. Mørketallet er derfor trolig stort. Det er likevel sannsynlig at vi kan sammenlikne oss med de svenske og danske undersøkelser som er gjort på området: 45 % rapporterte ubehag i forbindelse med en eller flere dufter(parfymer) og andre hverdagskjemikalier (*) 3.3 % har i Sverge en legediagnostisert kjemisk miljøintoleranse/mcs (**) 12,3 % rapporterer selv om plagsomme symptomer ved eksponering for kjemiske produkter. (**)

37 Kjemisk miljøintoleranse kan gi: Luftveis- og pusteproblemer, hodepine, uvelfølelse, svimmelhet, ekstrem og uforklarlig trøtthet, utmattelse og kraftløshet, konsentrasjons- og hukommelsesproblemer, mage- og tarmproblemer, diffuse smerter i muskler og ledd m.m. Reaksjonene varierer fra person til person(professor Kjell Aas) (***) Utløsende faktorer kan være: Parfyme og produkter tilsatt parfyme, også i svært små mengder, tobakksrøyk, maling, lakk og løsemidler, eksos, pesticider(insektmidler) formaldehyd, lim, klor, røyk fra bråtebrenning, peis, stearinlys, tusjpenn, m.m. (***) Det er individuelt hva den enkelte reagerer på, men parfymer er den mest vanlige irritanten. Blomster av ulikt slag er også ille for mange. Julestjerner og svibler har svært mange problemer med. Mange pasientgrupper plages Det er ikke bare de som er rammet av kjemisk miljøintoleranse som trenger et 100 % parfymefritt miljø rundt seg. Dette berører også sterkt mange av de som er rammet av astma og allergier, ulike lungesykdommer og en rekke migrenepasienter m.fl. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) gikk i forbindelse med en tidligere sykehuskampanje ut med slagordet: Parfymefrie sykehus Friskere pasienter: NAAF skriver også masse om problematikken på sine hjemmesider. LHL skrev også om problematikken i et tidligere Det nytter. Migrenepasienter utrykker at deres migreneanfall kan starte av eksponering for andres parfymer. (Se Norges Migreneforbund, Råd og informasjon) Vi støttes derfor av flere organisasjoner på at et parfymefritt helsevesen er helt nødvendig for noen, og til det beste for alle: Forbundet for alle typer hodepine Med hilsen Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI) Kilde: * Vitencenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed: ** Samnordiskt Kompetenscenter KOMIN ( *** og

38 Regional plan for utvikling av habiliteringstjenestene i Helse Midt-Norge

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Rapport og planar (2012 2013)

Rapport og planar (2012 2013) Rapport og planar (2012 2013) Framlegg til Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 14. mars 2013 2 Innhald Rapport 2012 Innleiing... Sektormål 1. Universitet og høgskular skal gje utdanning av høg internasjonal

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Høgskolestyrets medlemmer Vår dato: 23.04.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 30. april

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer