Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID 1281."

Transkript

1 Mulighetenes Hus AS Detaljregulering for den gamle svømmehallen og tilliggende område, Bodø sentrum, Plan ID Konsekvensutredning Tema nærmiljø og friluftsliv :

2 Oppdragsnumer: : Konsekvensutredning tema nærmiljø og friluftsliv MALUN GAN IJR Konsekvensutredning tema nærmiljø og friluftsliv MALUN GAN IJR Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Alsgården, Notveien 17, NO-8013 Bodø n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 2 av 40

3 Oppdragsnumer: : Innhold 1 Innledning Bakgrunn Utredningskrav 5 2 Metode og datagrunnlag Metodikk Informasjonsgrunnlag 10 3 Situasjonsbeskrivelse Planområdet og influensområdet Gjeldende planer og retningslinjer Dagens bruk Planområdet Influensområdet Andre arrangementer og brukere i området 27 4 Verdivurdering 29 5 Tiltaksbeskrivelse 30 6 Omfang og konsekvensvurdering Alternativet Planområdet Influensområdet Omfang Planområdet Influensområdet Konsekvens Planområdet Influensområdet Samlet vurdering 36 7 Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak Omfang Konsekvens Planområdet Influensområdet Samlet vurdering Avbøtende tiltak i anleggsfasen 39 8 Referanser 40 n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 3 av 40

4 Sammendrag Rensåsparken er Bodø største og mest besøkte park. Utbyggingen av Mulighetenes hus omfatter påbygging av svømmehallen og nybygg på parkeringsplassen som hører til svømmehallen. Tiltaket medfører rehabilitering av et område som i dag er preget av forfall, men også økt volum på bygningsmassen og private boliger inntil den offentlige parken. Avbøtende tiltak vil være å utforme bygg og uteområder på en måte som ikke privatiserer parken men tvert i mot oppfordrer til bruk. Tiltaket vurderes å ville ha middels positiv konsekvens for planområdet og ubetydelig konsekvens for influensområdet. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 4 av 40

5 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Gamle Bodø svømmehall med tilliggende arealer er i dag ikke i bruk. Formannskapet har vedtatt at svømmehall med tilliggende areal skal selges og tiltakshaver har inngått avtale med kommunen om kjøp av tomten når godkjent reguleringsplan foreligger. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvikling av kulturbasert næring og boliger. Forholdet mellom tiltaket og Rensåsparken utløser krav om konsekvensutredning for tema nærmiljø og friluftsliv. Rensåsparken som er Bodøs største park benyttes ikke bare av beboere nært parken, men som bynært utfartssted for hele byens befolkning og som samlingspunkt ved spesielle arrangementer som for eksempel nyttårsaften og Parkenfestivalen. Ettersom tiltaket utløser krav om konsekvensutredning ble det utarbeidet planprogram. Planprogrammet ble vedtatt UTREDNINGSKRAV Utdrag fra planprogrammet Konsekvens av tiltaket vurderes i forhold til konsekvens av null-alternativet, ingen utbygging. Utredningen er basert på metodikken i Statens vegvesens veileder for konsekvensutredninger, håndbok 140. I håndbok 140 defineres nærmiljø som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge definisjonene beskriver utendørs opphold og fysisk aktivitet i boligområder, byrom og parker. Utredningen skal således belyse prosjektets virkninger for både beboerne i, og brukerne av, de berørte områdene. Dette omfatter barn og unges interesser og utredningen skal vurdere prosjektets konsekvenser for bruken av parken og utøving av friluftsliv. Følgende temaer skal i tillegg spesielt beskrives: 1. Hvilken virkning tiltaket får på bruken av Rensåsparken/ de offentlige uteområdene. 2. Omsorgsboliger og andre leiligheter kan bli påvirket av arrangementer og bruk av Rensåsparken. Beskriv konsekvenser og bokvalitetet for nye beboere og særlig for omsorgsboligene ved arrangementer. 3. Hvilken virkning tiltaket vil kunne ha for gjennomføring av Parkenfestivalen, særlig med tanke på støy, trafikk og ferdsel av mye folk. 4. Hvilken påvirkning tiltaket kommer til å få i konkurranseforhold, dvs negative konsekvenser for arrangementer som kan påføre arrangører ekstra kostnader. 5. Hvilken virkning tiltaket vil kunne ha for gjennomføring av idrettsarrangementer og andre aktiviteter i Rensåsparken. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 5 av 40

6 6. Hvilken virkning tiltaket vil kunne ha for samling på nyttårsaften, både samling av mye folk og bruk av fyrverkeri. 7. Virkning av tiltaket for allmenn ferdsel/rekreasjon og trening i Rensåsparken. Tilleggsundersøkelser: Støyvurdering knyttet til støy fra RV80. Dette vil omfatte både innendørs støy (for boligene) og utendørs støy. Vurdering av private og offentlige «soner» som følge av tiltaket. Det skal beskrives hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres ved eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. Avgrensing av tema Opplevelsen av de visuelle omgivelsene har sammenheng med opplevelsen av nærmiljøet. Utsikt beskrives under eget utredningstema, landskap. For å unngå dobbelt vekting inngår derfor dette ikke i konsekvensutredning for tema nærmiljø og friluftsliv. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 6 av 40

7 2 Metode og datagrunnlag 2.1 METODIKK Formålet med konsekvensutredningen er å belyse virkninger av det planlagte tiltaket for nærmijø og friluftsliv slik at virkningene kan tas i betraktning under forberedelse av planforslaget og når det tas stilling til om planforslaget/tiltaket kan gjennomføres. Viser til kap 1.2 for definisjon av begrepene nærmiljø og friluftsliv og avgrensing av utredningen. Videre følger en kort redegjørelse for metodikken i Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006). Viser til håndboken for nærmere detaljer. Planområdet deles inn i så enhetlige områder som mulig. På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av et område. Endringer som følge av vedtatte planer skal inngå i verdivurderingene selv om planene vil bli realisert senere. Kriterier for å bedømme verdi for nærmiljø og friluftsliv er vist i figur 6.14 i Statens vegvesen håndbok 140. Utdrag fra tabellen er gjengitt nedenfor. Liten verdi Middels verdi Stor verdi Øvrige bebygde områder 1) - Lav bruks- og oppholdsintensitet - Middels bruks- og oppholdsintensitet - Svært stor bruks- og oppholdsintensitet - Ingen skoler, barnehager, lite fritidstilbud for barn og unge - Fritidstilbud der en del barn og unge oppholder seg -Grunnskoler/ barnehager/fritidstilbud der mange barn og unge oppholder seg Offentlige/ felles møtesteder og andre uteområder i byer og tettsteder (plasser, parker, løkker med mer) - Uteområder som er lite brukt - Uteområder som brukes ofte/av mange - Områder som har betydning for barn og unges fysiske utfoldelse. - Uteområder som brukes svært ofte/av svært mange - Viktige områder for barn og unges fysiske utfoldelse - Områder som har betydning for et større omland Veg- og stinett for Veg og stinett som er lite brukt, og/eller Veg- og stinett som er Sentrale ferdselslinjer for gående og n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 7 av 40

8 gående og syklende som mange føler ubehag og utrygghet ved å ferdes langs Ferdselslinjer med flere barrierer og/eller som oppleves som omveier og dermed er lite brukt mye brukt Ferdselslinjer til sentrale målpunkter 2) Ferdselslinjer som er en del av sammenhengende ruter syklende som er svært mye brukt, har god framkommelighet, og oppleves som trygge og attraktive å ferdes langs Hovedferdseslinjer til sentrale målpunkter 2) Identitets-skapende områder/ elementer Områder/elementer som få knytter stedsidentitet til Områder/elementer som noen knytter stedsidentitet til Områder/elementer som svært mange knytter stedsidentitet til 1) Offentlig og privat service, arbeidsplasser, skoler, fritidstilbud, knutepunkter, funksjonsblandede områder der også boliger inngår 2) Sentrale målpunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter Deretter gjøres en vurdering av omfanget av endringene et gitt tiltak vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet. Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene legges til grunn ved vurderingen av omfang. Tiltak som fagutreder foreslår utover dette omtales som avbøtende tiltak og det skal redegjøres for hvordan de avbøtende tiltakene vil redusere det negative omfanget for et område. Vurdering av omfang gjøres ut fra en analyse av tiltakets fysiske utforming og tiltakets virkninger. Stort positivt omfang Middels positivt omfang verdi Lite/intet omfang Middels negativt omfang Stort negativt omfang Bruksmuligheter Tiltaket vil i stor grad bedre bruksmulighetene for området Tiltaket vil bedre bruksmulighetene for området Tiltaket vil ikke endre bruksmulighetene for området Tiltaket vil redusere bruksmulighetene for området Tiltaket vil ødelegge bruksmulighetene for området Barriere for ferdsel og opplevelse 14) Tiltaket vil fjerne betydelige barrierer mellom viktige målpunkter Tiltaket vil i noen grad redusere betydelige barrierer mellom viktige målpunkter Tiltaket vil i liten grad endre barrierer mellom viktige målpunkter Tiltaket vil i noen grad medføre barrierer mellom viktige målpunkter Tiltaket vil medføre betydelige barrierer mellom viktige målpunkter Attraktivitet Tiltaket vil i stor grad gjøre området mer attraktivt Tiltaket vil gjøre området mer attraktivt Tiltaket vil stort sett ikke endre områdets attraktivitet Tiltaket vil gjøre området mindre attraktivt Tiltaket vil i stor grad redusere områdets attraktivitet n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 8 av 40

9 Identitetsskapende betydning Tiltaket vil i stor grad øke områdets identitetsskapende betydning Tiltaket vil øke områdets identitetsskapende betydning Tiltaket vil stort sett ikke endre områdets identitetsskapende betydning Tiltaket vil forringe områdets identitetsskapende betydning Tiltaket vil ødelegge områdets identitetsskapende betydning Attraktiviteten endres ved at opplevelseskvalitetene ved lek, rekreasjon, ikke-motorisert ferdsel, utendørs opphold og varierte fysiske aktiviteter endres. Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 0- alternativet. Konsekvensvifta (figur 6.5 i Statens vegvesen håndbok 140) er en matrise som angir konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Figuren er vist under. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 9 av 40

10 2.2 INFORMASJONSGRUNNLAG Grunnlagsdokumenter: Grunnkart Ortofoto Gjeldende kommunedelplan for Bodø sentrum, herunder temakart «Grønn plakat sentrum». Støyvurdering utarbeidet i forbindelse med områdeplan for Bodø stamnetterminal og reguleringsplan for RV80 Thallekrysset-Jernbaneområdet. Foreløpige skisser for fasader og perspektiver mottatt fra Arkitektstudio AS. Foreløpig utomhusplan mottatt utarbeidet av landskapsarkitekt i Norconsult AS. Informasjon fra Salten Brann ble innhentet via korrespondanse pr mail. Møte med Byplankontoret og parkseksjonen i Bodø kommune ble avholdt Befaring av influensområdet ble gjennomført Åpent folkemøte ble avholdt i Bystyresalen Nedenfor er deltakernes spørsmål og innspill som er relevant for tema nærmiljø og friluftsliv oppsummert. Svar/kommentarer fra tiltakshaver/norconsult AS er satt i kursiv. Mange andre parkområder er tidligere redusert og Rensåsparken står igjen som siste store park i byen. Reduksjon av parken er ikke i tråd med det økte fokuset på folkehelse. Spørsmål om arealbruk og byggehøyder. Ønsker at byggehøyde og utstrekning skal reduseres. Ønsker ikke at anlegget skal «spise» av parken ved å strekke seg forbi parkeringsplassen. Bekymring for at tiltaket vil medføre presedens i andre saker i randområdene til Rensåsparken. Bygg bør ikke være høyere enn Rensåsparken. Dette med tanke på utsikt og at intimiteten i parken vil forsvinne ved at man blir sittende «rett utenfor stuevinduene til folk». Håper at tiltaket ikke blir for dominerende. Tiltaket vil medføre økt trafikkbelastning på Sivert Nilsens gate som følge av nye leiligheter og forretning. Dette er ikke gunstig i en gate som ligger ved en barnehage. Ønsker at trafikk utredes som eget KU tema. Spørsmål om det er stilt krav til erstatningsplasser for de eksisterende plassene som er bygd ned. Tiltakshaver påpekte at eksisterende plasser hører til svømmehallen og at Bodø kommune i oppstartsmøte ikke har stilt krav til erstatningsplasser. Positiv til den «grønne» utomhusplanen som ble presentert. Noe grøntareal blir mer interessant ved gjennomføring av utomhusplanen. «Vi bor i en by». Området er i dag utrivelig og preget av forfall/hærverk. Svømmehallen er i dag et problembygg og vil være dyrt å rive. Positivt at det gjøres noe med området noe som vil gi økt trivsel. Rensåsparken er svært viktig for funksjonshemmede. Viktig at både området rundt bygget og selve bygget tilrettelegges for alle (universell utforming). Dette gjelder også parkeringsplasser. Spørsmål om taket skal brukes til noe. Tiltakshaver bekreftet at taket på nybygg skal brukes til uteplass for beboerne. Ulike brukere av parken ble tilskrevet i forkant av folkemøtet med informasjon om konsekvensutredningen, invitasjon til folkemøte og invitasjon til å levere skriftlig innspill til planarbeidet. Følgende ble tilskrevet: o Parkenfestivalen o B&OI orientering o Bodø friluftsforum n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 10 av 40

11 o o o o o o o o o o o o o o o Bodø eldreråd Råd for Funksjonshemmede Bodø ungdomsråd Bodø idrettsråd Centrum pensjonistforening Barnas turlag Fortidsminneforeningen Barnas hus barnehage Parkveien barnehage Østbyen barneskole Bankgata ungdomsskole Bodø Syklistene 1. Bodø speidergruppe Bodø Skateboardklubb Bodø Frisbeegolfklubb Infoskrivet ble også sendt til Bodø kommune o Byplankontoret o Barnetalsmann, Bjørn Heitmann o Matti Jännti o Per Rekkedal Nedenfor følger en oppsummering av mottatte skriftlige innspill. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 11 av 40

12 Kulturkontoret seksjon Idrett, friluftsliv og nærmiljø Foreningen til Bodø bys forskjønnelse, en sammenslutning som appellerte til den gode borgerånd, har en stor del av æren for at plan for Rensåsparken fra 1946 (se illustrasjon nedenfor) ble realisert. Lite har endret seg i forhold til intensjon og bruk siden den gang. Parken er et stykke kulturhistorie i tillegg til å fungere som byens mest ettertraktede og eneste store aktivitetspark. Rensåsparkens helhet er i ferd med å brytes. Innenfor arealet til den opprinnelige planen for parken er det etablert drosjeholdeplass, barnehage og kraftstasjon, igangsatt etablering av kollektivfelt langs RV80 og planlagt Mulighetenes Hus. Dette er vist på illustrasjonen nedenfor. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 12 av 40

13 «Døde soner» vil oppstå i kjølvannet av vei- og husbygging. Døde soner er soner hvor aktivitet ikke faller naturlig; enten pga uegnet terreng eller pga privatisering av areal. Dette er vist på illustrasjonen nedenfor. Grønnstrukturplanens anbefalinger, at omdisponering fra grønt ikke må forekomme burde følges, spesielt på bakgrunn av at få større grøntarealer gjenstår i sentrum og pga større tetthet av barnefamilier i sentrum/rønvik. Med de inngrepene som planlegges vil parken få en smalere form og parken endres fra et høyklasse grøntområde til en grønn korridor. Det som gjør Rensåsparken unik i bodø er helheten; sammensetningen av ulike aktivitetsmuligheter og ikke minst størrelsen. Det kan derfor ikke settes ulike områdeverdier i parken. Ramser opp ulike aktiviteter i Rensåsparken i dag. Ramser videre opp konsekvenser av utbyggingen: Grønnstrukturplanens betydning tilsidesettes. Tiltakene blir argumenter for ytterligere nedbygging av parken i fremtiden. Rensåsen mister sin størrelse og allsidighet som park og endres fra park til grønnkorridor. Et stykke av Bodøs kulturhistorie går tapt. Rensåsparken må erstattes med en ny, sentralt beliggende park med alle de kvaliteter en by av Bodøs størrelse må ha, for eksempel på Rønvikjordene tilknyttet Bodøelvparken. Bodø friluftsforum Viser til sine synspunkter under folkemøtet, samt høringsuttalelse til planprogrammet. Tiltaket slik det fremstår, harmonerer ikke med de ulike behov Rensåsparken skal dekke i fremtiden. Utbyggingsplanene må reduseres kraftig for å bli mer i pakt med de formålene Rensåsparken opprinnelig var ment å ivareta. Ut fra opplysninger i infoskriv og folkemøte ønsker de spesielt å peke på følgende: Utbyggingsplanene er for omfattende totalt sett mht mange ulike funksjoner, høyde, bredde antall leiligheter og parkeringsplasser. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 13 av 40

14 Planforslaget vil skape betydelige trafikale virkninger i området som ikke er hensynstatt i planforslaget. Planforslaget er så omfattende at det vil stimulere andre utbyggere til å foreslå utnytting av andre deler av parken. Planforslaget er ikke i henhold til kommunedelplanen der deler av utbyggingsområdet er regulert til park med verneverdi 1. Bodø syklistene Det er viktig å opprettholde muligheten til å sykle snarveger gjennom parken. Viktige stier gjennom parken er markert på kartet under. Stien som går fra Rensåsen/Herredshuset til Prinsensgate er spesielt viktig da den brukes av mange transportsyklister til/fra jobb/skole. Stiene må tilrettelegges slik at det er mulig å både gå og sykle uten at det blir konflikter. Viser til Statens vegvesens sykkelhåndbok og nevner flere kvalitetskrav som bør oppfylles for at stiene skal være funksjonelle og trafikksikre. Det er også viktig at vegene vedlikeholdes og driftes hele året. Parkenfestivalen Positiv til utbyggingsplanene så lenge det ikke får innvirkning på Parkenfestivalens virksomhet. Tiltaket berører ikke de områdene som benyttes til festivalen i dag. Det foreligger konkrete ideer om å ta i bruk plenen øst for Svømmehallen, så det må tas høyde for dette. Kartet under viser plassering av eksisterende scener. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 14 av 40

15 Parkenfestivalen henter strøm fra svømmehallen, så det må avklares om strøm må hentes fra andre plasser eller om dette kan løses som i dag. I ca to uker vil det være en del støy og mye ferdsel i forbindelse med opp- og nedrigging. Støyen vil primært bestå av motorstøy pga bruk av ATVer til frakting av utstyr. I tillegg vil det under selve produksjonen være støy i form av høy musikk fra flere scener, men dette avgrenses til de tidspunkter som politiet tillater: Ukedager frem til kl Fredag frem til kl Lørdag frem til kl Skulle det dukke opp ting som medfører forsinkelser har Parkenfestivalen tillatelse til å holde på også etter disse tidspunktene, men dette har ikke skjedd siden oppstarten i Også lydsjekker i forkant av festivalen forholder seg til disse tidspunktene. Møte med ledelsen for Parkenfestivalen ble avholdt Følgende informasjon kom frem i dette møtet. Festivalen har 8000 besøkende pr dag. Parkenfestivalen har god dialog med naboer i området og har ingen problemer i forhold til beboere i eksisterende boliger. Dette gjelder både støy og ordensproblematikk. Tillatt volum under konserter er 106 db. Det gjøres målinger i konsertområdet for å forsikre at denne grensen ikke overskrides. Opp- og nedrigging medfører at det er økt trafikk til området i ca 14 dager. Det er i denne perioden behov for parkeringsplasser for lydteam, frivillig etc. Parkeringsplassen ved svømmehallen benyttes til parkering for store biler. Den ene kjørefilen i Parkveien stenges av og benyttes til parkering. Kundeparkeringen til Kjolesalongen benyttes til festivalområde. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 15 av 40

16 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 PLANOMRÅDET OG INFLUENSOMRÅDET Tiltaket planlegges i utkanten av Rensåsparken som er lokalisert i sentrum av Bodø. Planområdet er markert med rød sirkel. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 16 av 40

17 Ortofoto som viser planområdet (stiplet linje) og influensområdet (heltrukket linje). Planområdet omfatter svømmehallen og parkeringsplassen øst for hallen. Influensområdet for tema nærmiljø og friluftsliv omfatter i tillegg til planområdet hele Rensåsparken. Ortofoto viser at Rensåsparken grenser til Nordlandssykehuset og boligområde i vest, boliger, forretning og Politihuset i nord, RV80 i nordøst, næringsvirksomheter i øst og boliger og barnehager i sør. 3.2 GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER Kommunedelplan Rensåsparken er i kommunedelplan for Bodø sentrum avsatt til friområde, mens selve svømmehallen er avsatt til område med særskilt allmennyttig formål - nåværende. Målsettinger for Bodø sentrum med hensyn til grønnstruktur er blant annet at det skal være tilgjengelige grønne byrom i alle byggeområder, at det skal tilstrebes sammenheng mellom grønne målpunkt, at nedbygging av grønne arealer bare kan skje dersom de blir erstattet av nye og ved utvikling av byrom skal fokuset være attraktive møteplasser med egenart og med materialer som er estetisk og varig. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 17 av 40

18 På grønn plakat sentrum i kapittelet om grønnstruktur i planbeskrivelsen til kommunedelplanen er hele Rensåsparken satt i kategori 1 (= verneplan), der omdisponering ikke må forekomme. Det står også i beskrivelsen at det foreligger skisse for oppgradering av parken. Tomten som skal reguleres ligger utenfor området regulert til kategori 1 men det er likevel viktig å se tomten i sammenheng med Rensåsparken da svømmehallen oppfattes som en del av Rensåsparken. Grønn plakat, hentet fra planbeskrivelsen til kommunedelplan for Bodø sentrum. Planområdet er markert med rød sirkel. Gangvegen mellom RV80 og Prinsens gate er en del av hovedsykkelnettet i Handlingsplan for sykkel i Bodø. Handlingsplanen omfatter følgende tiltak: Gjøre tydeligere hvor sykkelveien går forbi parkeringsareal i Rensåsparken (merke / asfaltere, vurdere steinsetting i bakken). Asfaltere trasé gjennom Rensåsparken. Etablere belysning gjennom Rensåsparken. Planområdet og ca halve Rensåsparken ligger innenfor gul flystøysone. Ved planlegging av støyømfintlig bebyggelse skal det fremlegges støyfaglig rapport som godtgjør at støykrav oppfylles. Fylkesplan Fylkesplan for Nordland slår fast at målet for arealforvaltningen i Nordland er bærekraftig og forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Noen relevante retningslinjer for den aktuelle planen er gjengitt under: n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 18 av 40

19 Planlegging: Estetiske hensyn skal være vektlagt og dokumentert i planlegging og ved utbygging. Avbøtende tiltak skal være synliggjort i alle saker. Brukermedvirkning og tilpasning: Gjennom brukermedvirkning skal tilgjengelighet for alle legges til grunn for utforming av offentlige og publikumsrettede bygg og tilrettelagte uteområder, etc. Tidlig i prosessen må det avklares hvilke grupper det er viktig å informere og trekke aktivt inn. Hvordan de enkelte grupper involveres, skal være synliggjort. Det skal legges opp til aktiv brukermedvirkning fra barn og unge og interessene skal synliggjøres i planen. Byer og tettsteder: Ved fortetting skal trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og strøkets karakter vektlegges og vurderingene skal være synliggjort. Plan- og bygningsloven Formålsparagraf sier at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Rikspolitiske retningslinjer Noen av kravene som skal etterstrebes i henhold til RPR for universell utforming er: Byggeområder planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Utearealer, herunder felles utearealer i tilknytning til boligbygning, utearealer for skoler og barnehager, fellesområder, offentlige områder m.m., planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. Arbeidsplasser, omsorgstilbud og boliger for grupper med behov for særlig tilrettelegging planlegges lokalisert på bakgrunn av en samlet vurdering av konsekvenser knyttet til brukbarhet, sosial inkludering, utbyggingsmønster, transport, lokalklima m.m. Nye og eksisterende friområder og friluftsområder planlegges utformet med tilfredsstillende atkomst for alle, og slik at områdene er brukbare og gir aktivitetsmuligheter for alle. Noen av kravene som skal etterstrebes i henhold til RPR for barn- og unges interesser i planleggingen er: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: o er store nok og egner seg for lek og opphold o gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider o kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov, ikke blir oppfylt. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 19 av 40

20 Målet med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging er blant annet at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet. Ved planlegging av nye boligområder og veganlegg bør en søke lokalisering og utforming som ivaretar miljøkvalitet slik at behov for avbøtende tiltak i ettertid unngås. Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved planlegging av blant annet ny arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 3.3 DAGENS BRUK Planområdet Planområdet omfatter Bodø svømmehall og tilhørende parkeringsplass. Som beskrevet tidligere er svømmehallen i dag ikke i bruk og både bygget og området rundt preges av forfall og hærverk. Svømmehallen sett fra sørvest. Foto tatt av Marit Lunde, n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 20 av 40

21 Oppdragsnummer : Svømmehallen sett fra nordvest. Foto tatt av Marit Lunde, Svømmehallen sett fra nord. Foto tatt av Marit Lunde, Det går en gangsti på nordsiden av bygget. Denne benyttes som ferdselskoridor mellom parkens østre del og gressletta vest for svømmehallen. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 21 av 40

22 Oppdragsnummer : Møtet mellom svømmehallen og parken. Foto tatt av Marit Lunde, Parkeringsplassen øst for svømmehallen benyttes på dagtid av folk som jobber på sykehuset eller andre arbeidsplasser som ikke har full parkeringsdekning. Parkeringsplassen benyttes også ved arrangementer i parken og det står flere avskiltede kjøretøy der. Mellom parkeringsplassen og Sivert Nilsens gate står det en trerekke. Trerekke. Parkeringsplass øst for svømmehallen. Foto tatt av Marit Lunde, Influensområdet Rensåsparken er den største parken i Bodø og er svært godt besøkt. Sørsiden av parken ligger i le for vær og vind, mens nordsiden er mer tilrettelagt for aktivitet. Plasseringen nært sentrum, svært mange boliger og flere skoler og barnehager, den varierte topografien, vegetasjonen og tilretteleggingen gjør at Rensåsparken har, og har gjennom historien hatt, mange ulike funksjoner. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 22 av 40

23 Parken er et turmål og høyden som utsiktspunkt er ett av målene. Parken er tilrettelagt med turveger og turstier, sittebenker, vanndam, skatepark, lekeplass, frisbeegolfbane og rails for snowboard og ski vinterstid. Det arrangeres også orienteringsløp i parken. Parken har tidligere også blitt benyttet til skirenn og som start/målområde for turmarsjer og joggeløp. I tillegg benyttes parken blant annet til aking, skigåing, grilling, lek, spill, ballsport, mosjon, avkobling og hundelufting. I mai er parken også tilholdssted for russen og i august arrangeres Parkenfestivalen. Turveiene og turstiene benyttes både til rekreasjon/mosjon og som gang- og sykkelstier for beboere i områdene rundt parken og folk som følger RV80 til/fra sentrum. På nordsiden av parken leier Kjolesalongen en del av parken fra kommunen til parkering. Det er igangsatt arbeid med etablering av kollektivfelt langs RV80. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Thalleveien Jernbaneområde ble det utarbeidet støykart som viser at uteområder vil ha et akseptabelt utendørs støynivå. Parken er også et sted for naturopplevelser i nærmiljøet og er opparbeidet med faste treklynger og skogholt, blomsterbed, klipte og uklipte gressarealer. Sentrumsnære skoler og barnehager bruker parken og den gode tilretteleggingen gjør parken til et svært viktig turområde for funksjonshemmede. Parken blir benyttet av hele Bodøs befolkning og er ikke bare besøkt av beboere i boligområdene i nærheten. Ortofotoet viser ulike aktiviteter samt turstier og vegetasjon i Rensåsparken. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 23 av 40

24 Oppdragsnummer : Sitteplass. Foto mottatt fra Per Rekkedal, Bodø kommune. Sitteplasser. Foto tatt av Marit Lunde, Lekeplass. Foto mottatt fra Per Rekkedal, Bodø kommune. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 24 av 40

25 Oppdragsnummer : Gangvei mellom RV80 og Prinsens gate. Foto tatt av Marit Lunde, Skatepark. Foto tatt av Marit Lunde, Akebakke. Foto tatt av Marit Lunde, n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 25 av 40

26 Oppdragsnummer : Sletta vest for svømmehallen. Foto tatt av Marit Lunde, Frisbeekurv. Foto tatt av Marit Lunde, Planer om ett til skateanlegg og en ballbinge har blitt skrinlagt pga naboenes bekymringer i forhold til økt støy. Det sto tidligere en gapahuk og et lysthus i parken men disse ble fjernet pga problemer med fyll og rusmisbruk. Som Matti Jännti fra Kulturkontoret seksjon Idrett, friluftsliv og nærmiljø påpekte i mail kan de aktivitetene som enda ikke er funnet likevel dukke opp i fremtiden med de mulighetene som parken gir. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 26 av 40

27 3.3.3 Andre arrangementer og brukere i området Som redegjort for tidligere benyttes Rensåsparken ikke bare av folk som bor i nærheten, men av hele byens befolkning. Den bynære plasseringen og den høye graden av opparbeiding gjør parken spesielt viktig for eldre og funksjonshemmede. Parken benyttes også aktivt av sentrumsnære barnehager og skoler. Videre følger informasjon om andre aktører og arrangementer i parken. Nyttårsaften På nyttårsaften benyttes parken til kommunalt arrangement. Fakkeltoget ender på sletta nord i Rensåsparken. Etter blant annet tale fra ordføreren og allsang skytes det opp fyrverkeri fra toppen av parken. Salten Brann er brannvernmyndighet i forbindelse med dette arrangementet. I brev datert skriver Salten Brann følgende: Arrangementer med fyrverkeri i slikt omfang som det er gjennomført i Rensåsen de siste årene er marginale i forhold til omgivelsene. Sikkerhetssonene for de største effektene er normalt 150 m fra avfyringsstedet. Ut fra tilsendt dokumentasjon vil tiltaket etableres innenfor denne sonen og dermed forsteke dagens marginale situasjon. Med en slik etablering kan det derfor bli nødvendig å legge restriksjoner for fyrverkeri i slikt omfang som det er gjennomført de siste årene eller at slike arrangementer gjennomføres på et annet sted i kommunen. Parkenfestivalen Se informasjon under kap B&OI orientering B&OI orientering har i 2012 satt ut en turorienteringsløype i parken som skal stå ute hele sesongen. Dette tiltaket er tenkt videreført flere år. Orienteringsklubben arrangerer i tillegg orienteringsløp i parken. Det kan også bli aktuelt å arrangere «finn frem dagen» i parken. Dette er et familiearrangement med fokus på opplæring i kart og kompass. Orienteringsklubben benytter hele parken til sin aktivitet. Bodø Frisbeegolfklubb En av Bodøs to frisbeegolfbaner ligger i Rensåsparken. Banen har blitt brukt i Norges-cup for diskgolf. Kart over frisbeegolfbanen. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 27 av 40

28 Bodø skateboardklubb Bodø skateboardklubb har hatt arrangementer i skateparken. Russ Russen parkerer biler og campingvogner på parkeringsplassen ved svømmehallen og oppholder seg i parken i russetiden. I 2012 hadde de også russedåp på sletta vest for svømmehallen. Oppholdssted for russen har variert mye tidligere år og etter kritikk for manglende opprydning i 2012 er det usikkert om de får holde arrangementer i parken fremtidige år. Sivilforsvaret Tilfluktsrommet i fjell under Rensåsen som tilstøter Svømmehallen er på ca 1500 m2. Det er flere innganger til tilfluktsrommet i parken. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 28 av 40

29 4 Verdivurdering Planområdet består av eksisterende bygg og parkeringsplass og er derfor i liten grad brukt til friluftsliv eller annen aktivitet. Områdets verdi er knyttet til lokaliseringen som en del av Rensåsparken. Isolert sett er planområdet vurdert å ha liten verdi som friluftsområde/nærmiljø. Samlet sett er influensområdet og veg- og stinett i influensområdet vurdert å ha stor verdi. Rensåsparken oppfyller mange punkter for områder med stor verdi i skjema vist i kap 2.1. Planområde Liten Middels Stor Influensområde Liten Middels Stor Verdien av friluftsliv i utbyggingsområdet (separat og influensområdet) Rensåsparkens verdi er sterkt knyttet til helheten av parken; størrelsen på arealet og variasjonen av topografi, vegetasjon og tilrettelegging. Influensområdet er derfor ikke delt opp i mindre områder og fremstilt i verdikart. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 29 av 40

30 5 Tiltaksbeskrivelse Mulighetenes hus AS ønsker å bygge ut nærings- og boligbebyggelse på tomta til Bodø svømmehall og leverte inn søknad etter at Bodø kommune annonserte eiendommen til salgs. Bodø kommune behandlet søknad om kjøp av eiendommen i formannskapsmøte (sak 11/103). Salget ble vedtatt. Planforslaget for Bodø svømmehall er i tråd med kjøpskontrakten mellom kommunen og tiltakshaver. Planforslaget skal tilrettelegge for etablering av boliger, trygghetsboliger, forretninger, servicevirksomhet og fritidstilbud. Byggehøyden settes til kote 38,5. Til sammenligning er eksisterende gesimshøyde på kote 34,3 og det høyeste tårnet er på kote 40,5. Rensåsparkens høyeste punkt er kote 38. Eksisterende svømmehall vil bli bygget om og rehabilitert og det vil bygges på en etasje. Tiltaket omfatter også ett nytt bygg (6 etasjer) på parkeringsplassen øst for Bodø svømmehall. Forretninger og service- og fritidstilbud i byggene skal være allment tilgjengelig. Uteområde på garasjetaket vil være allment tilgjengelig mens uteområder på takene til forretnings-/boligbyggene ikke vil være allment tilgjengelig. Det er ikke avsatt areal til private uteoppholdsarealer på bakkenivå. Viser til planbeskrivelsen for utfyllende beskrivelse av tiltaket. Fugleperspektiv fra øst, utarbeidet av Arkitektstudio AS n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 30 av 40

31 Perspektiv fra sør, utarbeidet av Arkitektstudio AS Perspektiv fra nord, utarbeidet av Arkitektstudio AS n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 31 av 40

32 Perspektiv fra sørvest, utarbeidet av Arkitektstudio AS Skisseforslag, utomhusplan utarbeidet av Norconsult AS. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 32 av 40

33 6 Omfang og konsekvensvurdering ALTERNATIVET I følge planprogrammet er 0-alternativet ingen utbygging Planområdet Dagens situasjon er at svømmehallen ikke er i bruk og både bygget og uteområdene rundt er preget av forfall, hærverk, tagging og forsøpling. Det står mange avskiltede kjøretøy på parkeringsplassen ved svømmehallen. I folkemøtet avhold kom det frem at det oppleves som utrygt å gå forbi området på kveldstid. 0-alternativet vil medføre at svømmehallen forfaller ytterligere ettersom det ikke foreligger noen planer eller budsjett for rehabilitering eller rivning av bygget Influensområdet 0-alternativet vil være en videreføring av dagens bruk av parken og potensiell fremtidig bruk som beskrevet under kap. 2.2 og OMFANG Tiltaket er nærmere beskrevet i kap. 5. Omfangs- og konsekvensvurderingene er basert på perspektiver mottatt fra Arkitektstudio AS og utomhusplan utarbeidet av Norconsult AS. Omfanget av tiltaket vurderes i forhold til 0-alternativet og for de samme områdene som er verdivurdert. Tiltaket vil i liten grad endre barrierer for ferdsel og opplevelse. Byggenes funksjoner er ikke endelig avklart men det antas at tiltaket i liten grad vil endre områdets identitetsskapende betydning Planområdet Planområdet er i dag lite i bruk ettersom svømmehallen er stengt. I tillegg til boliger skal utbyggingen tilrettelegge for etablering av forretninger og annen servicevirksomhet. Tiltaket åpner for en vekselvirkning der deler av byggene vil bli tilgjengelig for allmennheten og parken vil være en stor gode for beboerne. Det vil være positivt med etablering av omsorgsboliger da parken er godt tilrettelagt for funksjonshemmede. Ettersom området i dag er preget av forfall og hærverk vil tiltaket medføre at planområdet oppleves mer ryddig og tryggere for forbipasserende i Sivert Nilsens gate. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 33 av 40

34 Gangstien nord for svømmehallen som benyttes som ferdselskorridor mellom parkens østre del og gressletta vest for svømmehallen ivaretas i planforslaget. Tiltaket vil medføre økt trafikkbelastning på Sivert Nilsens gate. Utbyggingen på parkeringsplassen øst for svømmehallen vil medføre bortfall av offentlige parkeringsplasser. Som beskrevet i kap benyttes parkeringsplassen av arbeidstakere som mangler parkeringsplass, ved større arrangementer i parken, som oppstillingsplass for russebiler og til oppbevaring av avskiltede kjøretøy. Arbeidstakere, arrangører og deltakere vil måtte parkere i gatene i området som følge av bortfall av parkeringsplasser. Russen vil måtte finne en ny plass å parkere biler og vogner. Vurdering av omfang Tiltaket vurderes å ha et stort positivt omfang for planområdet da det i stor grad bedrer bruksmulighetene og attraktiviteten ved at areal som i dag ikke benyttes og preges av forfall rustes opp til lekeareal og opparbeidede uteområder. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Vurderingen av omfang av tiltaket i planområdet Influensområdet Tiltaket berører i liten grad dagens bruk av Rensåsparken til rekreasjon, trim og lek. Utforming av balkonger på deler av vest fasaden på svømmehallen vil være viktig for at utsiktsplatået og gressletta vest for parken ikke skal oppfattes som privatisert og at dette fortsatt blir et sted for rekreasjon for allmennheten. Av samme grunn bør det ikke etableres balkonger på den nordre fasaden av svømmehallen. Skisseplan utarbeidet av Norconsult AS viser at områdene rundt byggene er planlagt opparbeidet med grønne kvaliteter og tilrettelagt for aktivitet. Utearealet mellom byggene vil ligge på ett høyere nivå enn parken ettersom det etableres på taket av parkeringsanlegg. Nivåforskjellen bør fylles ut og tilsåes slik at det skapes en «myk overgang» mellom tiltaket og parken. Begrensninger for utstrekning av planområdet gjør at dette ikke kan ivaretas i planforslaget. Bodø kommune er grunneier av parkarealet. Tiltaket vil i liten grad berøre Parkenfestivalen slik arrangementet er i dag. Dette med forbehold om at festivalen fortsatt kan få strøm fra svømmehallen eller at det finnes en alternativ løsning for dette. Beboere vil måtte belage seg på å tolerere støy under selve festivalen og i forbindelse med opp- og nedrigging. Eventuell etablering av ny scene på sletta vest for svømmehallen vil medføre økt støy for beboerne. Tiltaket vil etableres innenfor sikkerhetssonen for oppsending av fyrverkeri på nyttårsaften og dermed forsterke dagens marginale situasjon. Det kan i følge Salten Brann derfor bli nødvendig å legge restriksjoner for fyrverkeri i slikt omfang som det er gjennomført de siste årene. Eventuelt må slikt arrangement gjennomføres på et annet sted i kommunen. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 34 av 40

35 Vurdering av omfang For influensområdet vurderes tiltaket å ha lite/intet omfang. Bruksmulighetene i influensområdet reduseres noe. Tiltaket gjør at nyttårsfeiringen må avvikles på annen måte eller flyttes, parkering ved arrangementer må foregå i gaten og russen må finne annet tilholdssted for kjøretøy. Samtidig øker bruksmulighetene i selve planområdet. Bruksmulighetene i parken vil være stort positivt for beboerne i nybyggene, mens bruken av parken som festivalområde vil kunne oppleves som negativ for beboere. Områdets attraktivitet endres noe da tiltaket kan virke «privatiserende» på utsiktsplatået og andre nærliggende områder. Samtidig vil området og eksisterende bygg bli rustet opp og dermed bedre opplevelseskvaliteten i områder med utsikt til planområdet. Graden av privatisering er avhengig av utformingen av og innholdet i byggene. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Vurderingen av omfang av tiltaket i influensområdet. 6.3 KONSEKVENS Konsekvenser av tiltaket blir vurdert i forhold til referansesituasjonen (0-alternativet) som er nærmere beskrevet i kap Planområdet Tiltaket vurderes å ville ha middels positiv konsekvens for planområdet. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Vurderingen av konsekvens av tiltaket i planområdet. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 35 av 40

36 6.3.2 Influensområdet Tiltaket vurderes å ville ha ubetydelig konsekvens for influensområdet. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Vurderingen av konsekvens av tiltaket i influensområdet Samlet vurdering Tiltaket vurderes samlet å ha ubetydelig konsekvens. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Samlet vurdering av konsekvens av tiltaket. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 36 av 40

37 7 Avbøtende tiltak 7.1 AVBØTENDE TILTAK Viser til konsekvensutredning tema landskap for avbøtende tiltak for visuelle konsekvenser. Det må i rekkefølgebestemmelsene sikres at gangstien nord for svømmehallen rustes opp og er ferdigstilt innen det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Det må unngås at utsiktsplatået privatiseres ved at det etableres balkonger med utsikt over plassen på den nordre fasaden av svømmehallen. Dette må inngå i planforslagets bestemmelser og må videre ivaretas i byggesaken. I byggesaken må det søkes at tiltaket gjøres så åpent og tilgjengelig for allmennheten som mulig. Det må også søkes at tiltaket tilfører parken opplevelseskvaliteter og bruksmuligheter. Dette må løses gjennom utforming av atkomster og uteområder og ivaretas i utomhusplanen. Mulige tiltak kan være direkte atkomst fra parken til uteområde på taket av bygg, klatrevegg på svømmehallen eller annet. Lekeplasser på bakkenivå må være åpen for allmennheten. Tiltak i forhold til støy fra Parkenfestivalen og andre arrangementer må ivaretas i byggesaken. Det må også tas høyde for at det kan bli aktuelt å etablere en ny scene på sletta vest for svømmehallen. Det bør fremgå av markedsføringen av boligene at det må forventes støy i forbindelse med arrangementer i henhold til rammene som er satt av politiet. Hvordan det kan skaffes strøm til Parkenfestivalen samt ansvarsfordeling mellom Bodø kommune og tiltakshaver må avklares i byggesaken Omfang De avbøtende tiltakene vil redusere opplevelse av privatisering, øke bruksmulighetene for besøkende i parken ved at tiltaket tilrettelegger for opplevelser og aktiviteter som også er allment tilgjengelig og hindre potensiell konflikt mellom beboere og Parkenfestivalen i forhold til støy. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 37 av 40

38 Dersom alle avbøtende tiltak gjennomføres vurderes tiltaket å ha stort positivt omfang for planområdet. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Vurderingen av omfang av tiltaket i planområdet. Dersom alle avbøtende tiltak gjennomføres vurderes tiltaket å ha lite/intet til middels positivt omfang for influensområdet. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Vurderingen av omfang av tiltaket i planområdet. 7.2 KONSEKVENS Konsekvenser av tiltaket blir vurdert i forhold til referansesituasjonen (0-alternativet) som er nærmere beskrevet i kap Planområdet Dersom alle avbøtende tiltak gjennomføres vurderes tiltaket å ha middels positiv konsekvens for planområdet. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Vurderingen av konsekvens av tiltaket i planområdet. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 38 av 40

39 7.2.2 Influensområdet Dersom alle avbøtende tiltak gjennomføres vurderes tiltaket å ha liten konsekvens for planområdet. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Vurderingen av konsekvens av tiltaket i influensområdet Samlet vurdering Dersom alle avbøtende tiltak gjennomføres vurderes tiltaket samlet å ha liten konsekvens. Stor Middels Lite Lite/ Middels Stor negativ negativ negativ intet positiv positiv Samlet vurdering av konsekvensen av tiltaket. 7.3 AVBØTENDE TILTAK I ANLEGGSFASEN Det må unngås at deler av parken som ligger utenfor planområdet berøres i anleggsfasen. Det må medtas i bestemmelsene til planforslaget at plan for anleggsfasen skal foreligge innen igangsettingstillatelse. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 39 av 40

40 8 Referanser Viser til kapittel 2.2. n:\511\27\ \5 arbeidsdokumenter\55. ku\friluftsliv\ku nærmiljø og friluftsliv.docx Side 40 av 40

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1989: 2 Formål: «Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår» Siste endring av planloven (2008) 1: Prinsippet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt. 2.gangs behandling RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_349 Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt 2.gangs behandling 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG 2819 Arkivsaksnr: 07/11913 Løpenummer: 779/08. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01. Utvalg Planutvalg 25.10.2007 Planutvalg 31.01.2008 Bystyret FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN DYBDALSHEI II 2.GANGS BEHANDLING A B C D F E Sammendrag Bakgrunn for saken Kommunal behandling av planforslaget:

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune BARN OG AREALPLANLEGGING Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper. De er umyndige, har ikke

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197.

PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. PLANBESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR GRINAKERLINNA I GRAN KOMMUNE. PLAN NR 0534-E197. Nordbohus HLV. AS/Cowi AS. Hønefoss, 07.10.2011. BJLE. Revidert: 07.005.2012.Sile Bakgrunn. På oppdrag for Nordbohus

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR «SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE», SILSAND I LENVIK KOMMUNE Dato:... 04.08.2015 Dato for siste revisjon:... - Dato for kommunestyrets vedtak:... I HENSIKT 1 Planens hensikt

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013

Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring. Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13 Forvaltningsutvalget 16.05.2013 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Øyebergan (Hundehola) - mindre endring Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371984005 2013/261 6504/2013 Karianne Torvestad Saksnr: Utvalg: Dato: 52/13

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS

Rapport Skissefase. BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi. Fosse Eiendom AS Fosse Eiendom AS Rapport Skissefase Skisse 5 - illustrasjon ny Kiwi Ulset, Sweco BERGEN KOMMUNE Åsane, Ulset, gnr 189 bnr 178, del av bnr 65 Reguleringsplan Ulset Kiwi Side 1 av 12 1. SAMMENDRAG... 3 2.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune REGULERINGSPLAN FOR SIEIDDÁJOHGUOLBBA VEST PLANBESTEMMELSER Vedtatt av kommunestyret 25.06.2009 UTV-LS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer