ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE Fjordvangen barnehage. Trygge, lekende barn. Et godt sted å være BARNEHAGEÅRET

2 2

3 Kjære foreldre og foresatte Da er vi igang med barnehageåret , og vi har gleden av å presentere årets årsplan. Barnehageåret startet med forberedelse til Fjordvangen barnehages 10 års jubileumsfest. Og hvilken fest det ble! Vi hadde egen avis laget av Stjerneklubben, en kjempestor bursdagskake med masipankunstverk laget av barna og stooor bursdagskrone på veggen. I tillegg hadde de ansatte en Bollywoodfest, så nå er vi klare for de neste 10 årene. Vi vil også i år ha fokus på fagområdet samfunn og nærmiljø, men i år vil vi knytte fagområdet opp mot to temaer. En ny morsom utfordring som vi gleder oss til å utforske sammen med barna. Fjorårets satsing på stasjonslek var også en stor suksess, så det gleder vi oss til å videreutvikle i år. Vi er klare for et nytt spennende barnehageår og ser frem til at vi sammen skaper en barnehagehverdag som gir barna i Fjordvangen barnehage en god barndom. Med vennlig hilsen Maria Ormseth styrer Pål Eide Hansen styreleder 3

4 4

5 INNHOLD Kapittel 1. FJORDVANGEN BARNEHAGE 1.1 Fjordvangen barnehages historie og styringsform Personalet i Fjordvangen barnehage Eierstyret Samarbeidsutvalget 7 Kapittel 2. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE STÅSTED 2.1 Fjordvangen barnehages visjon Fjordvangen barnehages pedagogiske plattform Fjordvangen barnehages arbeid med utvikling av sosial kompetanse Barns medvirkning i Fjordvangen barnehage Overgang barnehage skole Kapittel 3. SATSINGSOMRÅDER 3.1 Samfunn og nærmiljø Temaene vann og kjøretøy Hvordan jobbe med temaarbeidet i hverdagen.13 Kapittel 4. SOSIALE SAMMENKOMSTER 4.1 Fester med foreldre Fester med barna.15 Kapittel 5. SAMARBEIDSARENAER 5.1 Møter i personalgruppen Møter med foreldrene Møte med eksterne samarbeidspartnere.. 17 Kapittel 6. ÅRSHJUL.. 18 KAPITTEL 7. DOKUMENTASJON Kapittel 8. LINKER TIL AKTUELLE DOKUMENTER 7.1 Lov om barnehager Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole 21 5

6 KAPITTEL 1. FJORDVANGEN BARNEHAGE 1.1 Fjordvangen barnehages historie og styringsform. Fjordvangen barnehage eies og drives av Fjordvangen andelslag SA. Barnehagen ble startet opp høsten 2002 og virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Barnehagen er en tre-avdelings barnehage med plass til 62 barn i alderen 0-6 år og har i alle år hatt et spesielt fokus på de estetiske fagene. Barnehagens formål er å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Fjordvangen barnehage bygger sin virksomhet på Lov om barnehager ( nr 64) og lovens forskrifter, derunder blant annet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg til at Fjordvangen barnehage er en ordinær barnehage på dagtid, blir lokalene på ettermiddagstid/kveldstid leid ut til fysisk aktivitet, og i helgene blir lokalene leid ut til sosiale sammenkomster. 1.2 Personalet i Fjordvangen barnehage Fjordvangen barnehage består av totale 20 ansatte. Erfaringsmessig skjer det noen endringer/rokkeiinger på de ansatte i løpet av et barnehageår, men pr. 1. august 2013 er personalsammensetningene følgende: Styrer 100%: Stedfortreder for styrer Spesialpedagog 80 %: Maria Ormseth Bjørg Brosstad Unni R. Rød Musikk pedagog 20 %: Anita J. Heide 10 %: Bjørg Brosstad Malehuset 40 %: Ingebjørg Vik Avdeling Marihøna: Avdelingsleder 100%: Henriette Tiltnes Pedagogisk leder 100% : Sara de Zwart Rørholt Valen Assistent 100%: Manori Bernstrøm Assistent 80%: Bianka Gui Gregersen Avdeling Barkebilla: Avdelingsleder 60%: Laila Schei Pedagogisk leder 90%: Bjørg Brosstad 6

7 Barnehagelærer 2, 60%: Assistent 100%: Assistent 100%: Amita Fjeld Jarle Syvertsen Oddrun Jacobsen Avdeling Meitemarken: Avdelingsleder 80%: Lena Føllingstad Pedagogisk leder 20%: Terje Kristiansen Fagarbeider 20%: Ingebjørg Vik Assistent 100%: Gina Nitulescu Assistent 100%: Kate Heivåg Assistent 80%: Pia Pernille Sammerud Kjøkkenassistent 20 %: Rengjøringsassistent 50 %: Carmina Ciuca Paula A. Hadi 1.3 Eierstyret Eierstyret består av 5 andelshavere. Styrer møter som daglig leder av barnehagen. Medlemmene i styret blir valg for 2 år ad gangen. Valget blir gjennomført på årsmøtet i februar Leder: Nestleder: Økonomi: Medlem: Medlem: Vara medlem: Pål Eide Hansen Kjersti Merete Haug Larsen Lars Morten Wiik Anniken Amundsen Ståle Halden Kristine Jøssang 1.4 Samarbeidsutvalget Alle barnehager er pålagt å ha et samarbeidsutvalg.i lov om barnehager 4 står det: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ Dette medfører blant annet at det er samarbeidsutvalget som fastsetter den pedagogiske årsplanen for barnehagen og planlegger vårens foreldremøte. Samarbeidsutvalget i Fjordvangen barnehage består av: Sekretær: Leder: Representant for foreldrene: Representant for personalet: Representant for personalet: Representant for eiere: Representant for eiere: Maria Ormseth Marianne Eide Malin Gjetanger Laila Schei Sara de Zwart Rørholt Valen Kjersti Merete Haug-Larsen Ståle Halden 7

8 KAPITTEL 2. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE STÅSTED 2.1 Fjordvangen barnehages visjon. Fjordvangen barnehage har utarbeidet en visjon for barnehage. Den er: «Fjordvangen barnehage. Trygge, lekende barn. Et godt sted å være» Dett er en visjon vi stadig jobber mot, og som vi prøver å realisere gjennom vårt pedagogiske arbeid. I vårt pedagogiske arbeid bestreber vi oss å skape en plattform som gjør det mulig å jobbe i retning av barnehagens visjon. 2.2 Fjordvangen barnehages pedagogiske plattform. I Fjordvangen barnehage vil vi at de voksne alltid setter barnet og barnets behov i fokus. Vi vil også at barn og voksne skal ha en anerkjennende holdning til hverandre. Vi vil at barna, i samsvar med barnets modenhet skal være med på å bestemme over sin egen hverdag i barnehagen. Vi voksne skal være både samspillspartnere, veiledere og gode modeller i barnas hverdag. Fjordvangen barnehage skal ha et godt læringsmiljø, der de voksne legger til rette for at barna opplever mestring. Barndommen er en livsfase med egenverdi, derfor er det viktig at vi som voksne i barnehagen er gode rollemodeller gjennom barnehagehverdagen. Barnets selvbilde formes i samvær med mennesker det har et forhold til. I denne prosessen er det viktig at vi voksne har en anerkjennende væremåte, at vi ser hvert enkelt barn og deres behov som noe unikt og spesielt i seg selv. Vi må ha likeverdige relasjoner mellom barn og voksne. Likeverd vil si at barns følelser og tanker tas på alvor, barna må inkluderes. (Jesper Juul) Hos frisøren 8

9 2.3 Fjordvangen barnehages arbeid med utvikling av sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å mestre samhandling med andre mennesker. Det handler om å omgåes andre mennesker. Sosial kompetanse er en form for oppdragelse. Det handler om å lære barna de normer og verdier vi mener er viktige for å beherske samspillet i dagens samfunn. Derfor defineres sosial kompetanse ulikt fra land til land og fra miljø til miljø. Vi mener god sosial kompetanse er å lære barna å være inkluderende og akseptere hverandre for den de er. Barna må lære å ta vare på hverandre, vise omsorg og å lære seg løse konflikter på en positiv måte. Sosial samhandling er en viktig del i vår kultur. Vi vil lære barna å bli tryggere på seg selv slik at de skal tørre å ta kontakt med andre mennesker. Vi skal lære barna å være sammen med andre mennesker i leken og gi de en trygg gruppetilhørighet. Et viktig verktøy, men også mål i denne sammenhengen, er utviklingen/styrkingen av barnas lek. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek og Fjordvangen barnehage vil bidra til at barnehagen gir alle barn mulighet til lek, da leken har betydning både for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. Vi ønsker at barna skal oppleve lek som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. En er en og to er to. Vi hopper i vann. Vi triller i sand. 9

10 2.4 Barns medvirkning i Fjordvangen barnehage I Fjordvangen barnehage tar vi utgangspunkt i barnehagelovens paragraf 3 om barns rett til medvirkning. Den sier blant annet «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» I Fjordvangen barnehage vil denne retten komme til uttrykk på litt ulike måter på de forskjellige avdelingene. Det medfører for eksempel at på Marihøna vil det kreve en spesiell sensitiv oppmerksomhet fra de voksne til å tolke barnas nonverbale språk, mens man på storbarnsavdelingene i mye større grad vil jobbe for at barna får gi uttrykk for sine meninger gjennom språk og medvirkning. I Fjordvangen barnehage har vi mange andre planlagte aktiviteter som malegrupper, lekegruppe og musikkgrupper. De er også lydhørte på barna og skaper en læringssituasjon hvor barna selv medvirker til utviklingen av aktiviteten. 10

11 2.5 Overgang barnehage skole Alle barnehager er gjennom forskriften Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver pålagt å nedfelle i sin årsplan barnehagens plan for overgang barnehage skole (kap. 5). Fjordvangen barnehage bruker Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole som retningsgivende for vårt førskolearbeid (se vedlagt link). I denne planen står det blant annet at Barnehagen skal legge til rette for å gi barn erfaring på mange ulike områder som for eksempel: Sosialt og emosjonelt Å kunne presentere seg med navn og hvor en bor Å trene samspillslek Å ta i mot beskjeder i fellesskap Å lytte, å kunne holde og skifte fokus, konsentrasjon Å vente på tur, rekke opp hånden, øve opp utholdenhet Å kunne starte opp, gjennomføre og avslutte en oppgave Å kunne ta hensyn til andre barn Å kunne tape og vinne i lek Språklig Å trene på grunnleggende ord og begreper Å øve og få et godt muntlig språk Å kunne fortelle om opplevelser Å kunne høre på høytlesning og kunne gjenfortelle Å leke med ord ( rim, regler, orddeling, rytme) Å trene på førmatemaiske begreper Å kunne gjenkjenne navnet sitt Motorikk Å øve på å holde blyanten rett Å øve på rett skrive- og leseretning Å kunnne tegne og klippe Å kunne spille spill med terninger Å trene på å bevege seg i ulendt terreng/turgåing Dagligdagse gjøremål Hverdagsaktiviteter Å kunne kle på seg selv/knytte skolisser Å kunne passe på sine egne ting Å kunne gå på do selv Å kunne rydde i fellesskap Å kunne orientere seg i naturen/retninger Å ha et visst tidsbegrep (i dag/i går, før/etterpå) 11

12 Fjordvangen barnehage har gjennom Stjerneklubben et spesielt fokus på førskolebarna og jobber blant annet målrettet for at barnas overgang fra barnehagen til skolen skal bli best mulig. Småforskere på Teknisk museum Hva skjer? 12

13 KAPITTEL 3. SATSINGSOMRÅDER 3.1 Samfunn og nærmiljø. I slutten av barnehageåret bestemte personalet at de ønske at barnehagen i to år skulle ha Rammeplanens fagområdet Samfunn og nærmiljø som satsingsområde. Hovedmålet vi satte oss var: Barna er kjent med nærmiljøet før og nå. Vi har nå begynt på år to og ser fra evalueringensarbeidet av barnehageåret og brainstorming vedrørende planer for barnehageåret at fagområdet på mange måter har engasjert både barn og voksne positivt. Barnehageåret satt vi fire delmål: 1. Barna har kunnskap om nærmiljøet før og nå 2. Barna har kunnskap om nærmiljøets historie 3. Barna har kjennskap til nærmiljøets offentlige og private tilbud 4. Barna har toleranse for ulike tradisjoner og levesett De fleste av disse delmålene nådde vi i barnehageåre , men vi vil barnehageåret spisse fokuset ennå mer og knytte de to temaearbeidene opp i mot delmålene. De to temaene vi landet på, kom frem i en prosess hvor hele personalgruppen deltok. Alle viste stort engasjement og det boblet over av gode ideer. Temaene ble Det vann og kjøretøy. På bakgrunn av fokuset på disse to temaene, har vi for barnehageåret satt følgende delmål: 1. Barna har kjennskap til vannets kretsløp 2. Barna har kjennskap til kystlivet på Nesodden 3. Barna har kjennskap til kjøretøy på Nesodden før og nå 3.2 Temaene vann og kjøretøy. Et mål med å velge to tema som hele barnehagen skal jobbe med, er at hele barnehagen har det samme hovedfokuset. På den måten jobber vi med det samme, samtidig som vi tar 13

14 hensyn til barnas modning og medvirkning, noe som vil medføre at de enkelte avdelingen tar litt forskjellige retninger i sitt temaarbeid. Pedleder teamet hadde rett før sommeren en brainstorm hvor blant annet mulige undertema til hovedtemaene vann/kjøretøy kom frem. Her kom det frem mye spennende. Hva det ender opp med, blir en spennende prosess som dere kan følgemed/delta i. Det eneste vi har bestemt så lang, er i hvilke perioder de forskjellige temaene skal være i fokus. Det er i grove trekk: August: September: Oktober: November: Desember: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Vann/hav/strand. Stasjonslek (bl.a. bilverksted/vaskehall) Kjøretøy. Kjøretøy. Jul Vann/hav/strand. Vann/hav/stand. Vann/hav/strand. Påske. Russebil/olabil. Vann/hav/strand 3.3 Hvordan jobbe med temaarbeidet i hverdagen. Den enkelte avdelingen vil, med utgangspunkt i det ståstedet deres barnegruppe har, jobbe med temaene i hverdagen. Den enkelte avdelingen vil utarbeide månedsplaner og/eller 14 dagers planer og månedsbrev som til enhver tid synliggjør hvor vi er i prosessen med temaene. I tillegg har vi i Fjordvangen barnehage skapt noen arenaer hvor større eller mindre grupper med barn vil jobbe med temaene. Det er: Fellessamling. Fellessamlingene har vi på fredager. Da samles hele barnehagen i fellesrommet, hvor vi gjennom fortellinger, dramatiseringer, sanger og leker har et felles fokus på temaene våre. Musikkgrupper. Vi er så heldige at vi på torsdager har en musikkpedagog som kommer og gir barna et variert musikktilbud i mindre grupper. I år vil hun gjennom forskjellig type musikk og sang jobbe med temaene våre. På tirsdager jobber vår ene barnehagelærer i en 10% stilling som musikkpedagog. Hun har utvidet kompetanse på musikk med yngre barn og bidrar gjennom musikkgruppen til at barna på Marihøna får utviklet sine første møter med noen av musikkens uttrykk. 14

15 Malehuset. Malehuset representerer en liten magisk verden hvor barna sammen med vår fagarbeider, som har spesialkompetanse innen uttrykkspedagogikk, får boltre seg med farger og materiell og skape sine egen unike uttrykk. Hun har allerede begynt å tenke på hvordan våre tema skal kunne komme til uttrykk i malehuset, men som hun sier barnas medvirkning i prosessen er meget viktig, så hva det endelige resultattet blir får vi se i løpet av året. Lekegrupper. Vi er så heldige, at i år har vår spesialpedagog 80% stilling som en ekstraresurs. Hun har et spesielt fokus på enkeltbarna i samhandling med andre. Dette er en arena hvor smågrupper av barn får hjelp til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom språk og forskjellige aktiviteter og i år vil også hun ha fokus på temaene vann og kjøretøy. Stasjonslek. Stasjonslek representerer en arena hvor barna får god tid til å jobbe med lekekoder og utvikle sin sosiale kompetanse samtidig som de utforsker forskjellige sider av vårt nærmiljø/samfunn. Med utgangspunkt i barnas tilbakemeldinger og de voksnes ønske om videreutvikling av stasjonsleken, vil vi videreføre de fleste stasjonene, men også innføre noen nye. Stjerneklubben. Stjerneklubben vil i år bli ledet av to av barnehagens pedagoger. I Stjerneklubben får førskolebarna en tilrettelagt ramme med et spesiellt fokus på læring knyttet opp i mot Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole. Årets temaer gir stort rom for forskning og eksperimentering og utvikle godt samarbeid for å løse oppgaver. 15

16 KAPITTEL 4. SOSIALE SAMMENKOMSTER 4.1 Fester med foreldre Barnehagen representerer en arena, hvor barna, men også foreldrene knytter nye vennskap/bekjentskaper, som de tar med seg videre i livet. Å ha forskjellige sosiale sammenkomster, som gir rom for at man kan bli bedre kjent, anser vi som et viktig suplement til den daglige kontakten. I tillegg til at festene representerer sosiale areneaer til å bli bedre kjent, gir det også barnehagen en gylden mulighet til å vise litt av det som pågår i barnehagens hverdag. I Fjordvangen barnehage har vi tre faste fester med foreldrene. Det er St. Lucia feiring, julefrokost/nissefest og sommerfest I tillegg stiller Fjordvangen barnehage også med egen fane i 17. mai toget. Dato for årets fester er: St. Lucia festen: Julefrokost/nissefest : Sommerfest: fredag 13. desember torsdag 19. desember onsdag 18. juni 4.2 Fester med barna I tillegg har vi noen fester primært bare med barna, men foreldre er hjertlig velkommen. Det er: Karneval: torsdag 13. februar Påskelunsj: fredag 11. april Barnas dag: fredag 16. mai 16

17 KAPITTEL 5. SAMARBEIDSARENAER 5.1 Møter i personalgruppen For å kunne få et pedagogisk arbeid som ivaretar alle lovens krav og barnehagens mål, er det viktig at de ansatte har arenaer hvor de kan drøfte det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I Fjordvangen barnehage gjennomføres det i hovedsak avdelingsmøter og pedagogisk leder møter på mandager. I tillegg gjennomføres det ca en gang i måneden personalmøte på kveldstid, og personalgruppen gis jevnlig muligheten til å gå på forskjellige kurs. I følge barnehageloven, har nyutdannede barnehagelærere krav på veiledning i sitt første arbeidsår etter endt utdanning. Dette mottar våre to nyutdannede to timer pr. 14 dag. To av barnehagens ansatte holder på å gjennomføre Kompass 22, en barnehagefaglig kompetanseheveing for minoritetspråklige ansatte. Det består av 5 samlinger på Høyskolen i Oslo og Akershus og innlevering av fire skriftlige oppgaver. Fjordvangen barnehage har fem planleggingsdager i året. Disse dagene er avsatt til planlegging og evaluering av arbeidet vi gjør i barnehagen, men noen ganger benytter vi også eksterne foredragsholder for å styrke vår faglige kompetanse. Når det er planleggingsdager er barnehagen stengt. Planleggingsdagene barnehageåret er: Mandag 9. og tirsdag 10. september. Fredag 1. november Torsdag 2. januar. Mandag 10 mars. 5.2 Møter med foreldrene Fjordvangen barnehage gjennomfører to foreldremøte pr. år. Et om høsten og et om våren. I tillegg gjennomfører barnehagens eierstyre et årsmøte i februar. Fjordvangen barnehage har også et samarbeidsutvalg som blant annet godkjenner barnehagens årsplan og planlegger vårens foreldremøte. Barnehagen gjennomfører to foreldresamtaler pr. år, men er det noen som ønsker samtaler utover dette, er det bare å ta kontakt med avdelingsleder. 17

18 5.3 Møter med eksterne samarbeidspartnerer I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 5, sies det For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser.. (side 59) For å sikre kompetansen i barnehagen vår, og for å gi alle barna de trenger, vil det for oss i visse situasjoner være viktig å samarbeide med andre instanser. Det kan blant annet være i forbindelse med barn og familier som opplever faser/kriser i livet som de trenger hjelp og støtte utover det vi i barnehagen kan gi. I slike situasjoner er det viktig, at vi kan formidle hvor man kan henvende seg for å få den hjelpen man trenger og har krav på. Vi som personalgruppe kan også møte utfordringer i arbeidet som vi ikke mestrer eller har nok kunnskap om. Veiledning fra andre instanser kan hjelpe oss å gjøre en bedre jobb med barna og øke kunnskapen i personalgruppa. Følgende instanser er det være aktuelt for barnehagen å samarbeide med i visse situasjoner: Barneverntjenesten PPT Pedagogisk og psykologisk tjeneste Førskoleteamet i Nesodden kommune PHBU - Psykisk helse tjeneste for barn og unge BUP Barn og ungdomspsykiatrien, Follo Helsestasjoner Fysioterapeut Skolen Fjordvangen har opparbeidet et megt godt samarbeid med hjelpeinstansene i Nesodden kommune. Vi har jevnlig kontakt, og opplever at våre utfordringer blir møtt med god faglig hjelp og støtte. 18

19 KAPITTEL 6. ÅRSHJUL Årshjul Innhold - Tema Mål Foreldresamarbeid Personalsamarbeid August Vann/hav/strand Bli kjent, opprette trygge rammer som utvikler lek og vennskap September Stasjonslek Utvikle barnas lekekompetanse og videreutvikle vennskap på tvers av barnehagen. SU-møte 9. og 10. sept. Planleggingsdager. Barnehagen holder stengt. 12. sept Foreldremøte 19. aug. personalmøte, kl Innhold: HMS-arbeid, stasjonslek og utelek. Kurset Assistentens tause kunnskap for alle assistenter og fagarbeidere. Medarbeidersamtaler med assistenter. Ansvar; Avd.leder Oktober Kjøretøy Oppstart av foreldresamtaler. Ansvar; Ped.leder 15. okt. Personalmøte, kl Den voksnes rolle i barnas lek og kreativitet November Kjøretøy 29. nov. første adventssamling. Ansvar: Barkebilla 1. nov. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. 13. nov. Personalmøte, kl Religionskurs v/svenning og advent-forberedelser Medarbeidersamtaler med ped.ledere. Ansvar; Styrer Desember 6. des. andre adventssamling. Ansvar: Maria 13. des. tredje adventssamling. Ansvar: Marihøna Oppleve fellesskap, forventning og få kjennskap til det kristne synet på advent og jul. 13. des. Lucia feiring oppmøte kl Ansvar: Marihøna 19. des. Julefrokost og nissefest. Ansvar: Barkebilla 20. des. fjerde adventssamling. Ansvar Meitemarken Januar Vann, hav, strand Skiskole Oppleve skiglede og mestring. 2. jan. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. 16. jan. Personalmøte, kl ½ års evaluering 19

20 Innhold Tema Mål Foreldresamarbeid Personalsamarbeid Februar Vann, hav, strand 13. feb. Karneval. Ansvar: Marihøna 27. feb. Personalmøte, kl HMSarbeid med mer. Vinteraktivitetsdag - været bestemmer dato. Ansvar: Barkebilla Mars Vann, hav, strand Påske 10.mars. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. Foreldremøte, dato ikke fastsatt. Ansvar for arr: SU April Rusken. Ansvar: Meitemarken 11. april. Påskelunsj for barna. Ansvar: Marihøna Norge og 17. mai feiring Oppstart av foreldresamtaler. Ansvar; Ped.leder NB! 16. april holder barnehagen stengt 2. april personalmøte, kl Neste barnehageårs satsningsområde. Mai Olabil Russebil 16. mai. Barnas dag. Ansvar: Barkebilla 6. mai personalmøte kl Årsplansarbeid Vann, hav, strand Juni Vann, hav, strand Onsdag 18. juni Sommerfest. Avsvar: Foreldrefestkomité 2. juni. Ped.lederteamet jobber videre med årsplan, kl Juli Sommer og avskjed Avdelingene slår seg sammen. Uke 30 og 31 holder barnehagen stengt På helsestasjonen 20

21 KAPITTEL 7. DOKUMENTASJON Målet med barnehagens dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet er å gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjonen er også et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis og informasjon i tillegg til at dokumentasjon gir grunnlag for refleksjon og diskusjon i personalgruppen og med barna og foreldrene. I Fjordvangen barnehage bestreber vi oss på, gjennom månedsplaner/14 dagsplaner, aktivitetsrapporter, månedsbrev og bilder, å synliggjøre det pedagogiske arbeidet som pågår i barnehagen, og gjennom samtale med barna, spørreskjema til foreldrene og personalets evalueringsarbeide på plandager og personalmøter legger vi blant annet grunnlaget for arbeidet med neste års årsplan. I dette barnehageåret, ønsker vi å prøve ut en ny form for dokumentasjon. Alle avdelingene vil ha et rammeplantre på sin avdeling. På dette rammeplantreet vil personalet feste dokumentasjon knyttet til de forskjellige fagområdene, og på den måten synliggjøre linjen mellom rammeplanens krav og barnehagens oppfølging av disse kravene. Fjordvangen barnehage utarbeider på bakgrunn av evalueringsarbeidet, som gjennomføres i løpet av barnehageåret, en evalueringsrapport. Ønsker man å motta et eksemplar av evalueringsrapporten for barnehageåret kan man ta kontakt med styrer. Besøk av politi og politihund 21

22 KAPITTEL 8. LINKER TIL AKTUELLE DOKUMENTER 7.1 Lov om barnehager wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=barnehagelov*& 7.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kd/kd html&emne=rammeplan*%20%2b%20for*%20%2b%20barnehag*& 7.3 Nesoddden kommunes plan for overgang barnehage skole 22

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer