ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE Fjordvangen barnehage. Trygge, lekende barn. Et godt sted å være BARNEHAGEÅRET

2 2

3 Kjære foreldre og foresatte Da er vi igang med barnehageåret , og vi har gleden av å presentere årets årsplan. Barnehageåret startet med forberedelse til Fjordvangen barnehages 10 års jubileumsfest. Og hvilken fest det ble! Vi hadde egen avis laget av Stjerneklubben, en kjempestor bursdagskake med masipankunstverk laget av barna og stooor bursdagskrone på veggen. I tillegg hadde de ansatte en Bollywoodfest, så nå er vi klare for de neste 10 årene. Vi vil også i år ha fokus på fagområdet samfunn og nærmiljø, men i år vil vi knytte fagområdet opp mot to temaer. En ny morsom utfordring som vi gleder oss til å utforske sammen med barna. Fjorårets satsing på stasjonslek var også en stor suksess, så det gleder vi oss til å videreutvikle i år. Vi er klare for et nytt spennende barnehageår og ser frem til at vi sammen skaper en barnehagehverdag som gir barna i Fjordvangen barnehage en god barndom. Med vennlig hilsen Maria Ormseth styrer Pål Eide Hansen styreleder 3

4 4

5 INNHOLD Kapittel 1. FJORDVANGEN BARNEHAGE 1.1 Fjordvangen barnehages historie og styringsform Personalet i Fjordvangen barnehage Eierstyret Samarbeidsutvalget 7 Kapittel 2. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE STÅSTED 2.1 Fjordvangen barnehages visjon Fjordvangen barnehages pedagogiske plattform Fjordvangen barnehages arbeid med utvikling av sosial kompetanse Barns medvirkning i Fjordvangen barnehage Overgang barnehage skole Kapittel 3. SATSINGSOMRÅDER 3.1 Samfunn og nærmiljø Temaene vann og kjøretøy Hvordan jobbe med temaarbeidet i hverdagen.13 Kapittel 4. SOSIALE SAMMENKOMSTER 4.1 Fester med foreldre Fester med barna.15 Kapittel 5. SAMARBEIDSARENAER 5.1 Møter i personalgruppen Møter med foreldrene Møte med eksterne samarbeidspartnere.. 17 Kapittel 6. ÅRSHJUL.. 18 KAPITTEL 7. DOKUMENTASJON Kapittel 8. LINKER TIL AKTUELLE DOKUMENTER 7.1 Lov om barnehager Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole 21 5

6 KAPITTEL 1. FJORDVANGEN BARNEHAGE 1.1 Fjordvangen barnehages historie og styringsform. Fjordvangen barnehage eies og drives av Fjordvangen andelslag SA. Barnehagen ble startet opp høsten 2002 og virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Barnehagen er en tre-avdelings barnehage med plass til 62 barn i alderen 0-6 år og har i alle år hatt et spesielt fokus på de estetiske fagene. Barnehagens formål er å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Fjordvangen barnehage bygger sin virksomhet på Lov om barnehager ( nr 64) og lovens forskrifter, derunder blant annet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg til at Fjordvangen barnehage er en ordinær barnehage på dagtid, blir lokalene på ettermiddagstid/kveldstid leid ut til fysisk aktivitet, og i helgene blir lokalene leid ut til sosiale sammenkomster. 1.2 Personalet i Fjordvangen barnehage Fjordvangen barnehage består av totale 20 ansatte. Erfaringsmessig skjer det noen endringer/rokkeiinger på de ansatte i løpet av et barnehageår, men pr. 1. august 2013 er personalsammensetningene følgende: Styrer 100%: Stedfortreder for styrer Spesialpedagog 80 %: Maria Ormseth Bjørg Brosstad Unni R. Rød Musikk pedagog 20 %: Anita J. Heide 10 %: Bjørg Brosstad Malehuset 40 %: Ingebjørg Vik Avdeling Marihøna: Avdelingsleder 100%: Henriette Tiltnes Pedagogisk leder 100% : Sara de Zwart Rørholt Valen Assistent 100%: Manori Bernstrøm Assistent 80%: Bianka Gui Gregersen Avdeling Barkebilla: Avdelingsleder 60%: Laila Schei Pedagogisk leder 90%: Bjørg Brosstad 6

7 Barnehagelærer 2, 60%: Assistent 100%: Assistent 100%: Amita Fjeld Jarle Syvertsen Oddrun Jacobsen Avdeling Meitemarken: Avdelingsleder 80%: Lena Føllingstad Pedagogisk leder 20%: Terje Kristiansen Fagarbeider 20%: Ingebjørg Vik Assistent 100%: Gina Nitulescu Assistent 100%: Kate Heivåg Assistent 80%: Pia Pernille Sammerud Kjøkkenassistent 20 %: Rengjøringsassistent 50 %: Carmina Ciuca Paula A. Hadi 1.3 Eierstyret Eierstyret består av 5 andelshavere. Styrer møter som daglig leder av barnehagen. Medlemmene i styret blir valg for 2 år ad gangen. Valget blir gjennomført på årsmøtet i februar Leder: Nestleder: Økonomi: Medlem: Medlem: Vara medlem: Pål Eide Hansen Kjersti Merete Haug Larsen Lars Morten Wiik Anniken Amundsen Ståle Halden Kristine Jøssang 1.4 Samarbeidsutvalget Alle barnehager er pålagt å ha et samarbeidsutvalg.i lov om barnehager 4 står det: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ Dette medfører blant annet at det er samarbeidsutvalget som fastsetter den pedagogiske årsplanen for barnehagen og planlegger vårens foreldremøte. Samarbeidsutvalget i Fjordvangen barnehage består av: Sekretær: Leder: Representant for foreldrene: Representant for personalet: Representant for personalet: Representant for eiere: Representant for eiere: Maria Ormseth Marianne Eide Malin Gjetanger Laila Schei Sara de Zwart Rørholt Valen Kjersti Merete Haug-Larsen Ståle Halden 7

8 KAPITTEL 2. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE STÅSTED 2.1 Fjordvangen barnehages visjon. Fjordvangen barnehage har utarbeidet en visjon for barnehage. Den er: «Fjordvangen barnehage. Trygge, lekende barn. Et godt sted å være» Dett er en visjon vi stadig jobber mot, og som vi prøver å realisere gjennom vårt pedagogiske arbeid. I vårt pedagogiske arbeid bestreber vi oss å skape en plattform som gjør det mulig å jobbe i retning av barnehagens visjon. 2.2 Fjordvangen barnehages pedagogiske plattform. I Fjordvangen barnehage vil vi at de voksne alltid setter barnet og barnets behov i fokus. Vi vil også at barn og voksne skal ha en anerkjennende holdning til hverandre. Vi vil at barna, i samsvar med barnets modenhet skal være med på å bestemme over sin egen hverdag i barnehagen. Vi voksne skal være både samspillspartnere, veiledere og gode modeller i barnas hverdag. Fjordvangen barnehage skal ha et godt læringsmiljø, der de voksne legger til rette for at barna opplever mestring. Barndommen er en livsfase med egenverdi, derfor er det viktig at vi som voksne i barnehagen er gode rollemodeller gjennom barnehagehverdagen. Barnets selvbilde formes i samvær med mennesker det har et forhold til. I denne prosessen er det viktig at vi voksne har en anerkjennende væremåte, at vi ser hvert enkelt barn og deres behov som noe unikt og spesielt i seg selv. Vi må ha likeverdige relasjoner mellom barn og voksne. Likeverd vil si at barns følelser og tanker tas på alvor, barna må inkluderes. (Jesper Juul) Hos frisøren 8

9 2.3 Fjordvangen barnehages arbeid med utvikling av sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å mestre samhandling med andre mennesker. Det handler om å omgåes andre mennesker. Sosial kompetanse er en form for oppdragelse. Det handler om å lære barna de normer og verdier vi mener er viktige for å beherske samspillet i dagens samfunn. Derfor defineres sosial kompetanse ulikt fra land til land og fra miljø til miljø. Vi mener god sosial kompetanse er å lære barna å være inkluderende og akseptere hverandre for den de er. Barna må lære å ta vare på hverandre, vise omsorg og å lære seg løse konflikter på en positiv måte. Sosial samhandling er en viktig del i vår kultur. Vi vil lære barna å bli tryggere på seg selv slik at de skal tørre å ta kontakt med andre mennesker. Vi skal lære barna å være sammen med andre mennesker i leken og gi de en trygg gruppetilhørighet. Et viktig verktøy, men også mål i denne sammenhengen, er utviklingen/styrkingen av barnas lek. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek og Fjordvangen barnehage vil bidra til at barnehagen gir alle barn mulighet til lek, da leken har betydning både for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. Vi ønsker at barna skal oppleve lek som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. En er en og to er to. Vi hopper i vann. Vi triller i sand. 9

10 2.4 Barns medvirkning i Fjordvangen barnehage I Fjordvangen barnehage tar vi utgangspunkt i barnehagelovens paragraf 3 om barns rett til medvirkning. Den sier blant annet «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» I Fjordvangen barnehage vil denne retten komme til uttrykk på litt ulike måter på de forskjellige avdelingene. Det medfører for eksempel at på Marihøna vil det kreve en spesiell sensitiv oppmerksomhet fra de voksne til å tolke barnas nonverbale språk, mens man på storbarnsavdelingene i mye større grad vil jobbe for at barna får gi uttrykk for sine meninger gjennom språk og medvirkning. I Fjordvangen barnehage har vi mange andre planlagte aktiviteter som malegrupper, lekegruppe og musikkgrupper. De er også lydhørte på barna og skaper en læringssituasjon hvor barna selv medvirker til utviklingen av aktiviteten. 10

11 2.5 Overgang barnehage skole Alle barnehager er gjennom forskriften Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver pålagt å nedfelle i sin årsplan barnehagens plan for overgang barnehage skole (kap. 5). Fjordvangen barnehage bruker Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole som retningsgivende for vårt førskolearbeid (se vedlagt link). I denne planen står det blant annet at Barnehagen skal legge til rette for å gi barn erfaring på mange ulike områder som for eksempel: Sosialt og emosjonelt Å kunne presentere seg med navn og hvor en bor Å trene samspillslek Å ta i mot beskjeder i fellesskap Å lytte, å kunne holde og skifte fokus, konsentrasjon Å vente på tur, rekke opp hånden, øve opp utholdenhet Å kunne starte opp, gjennomføre og avslutte en oppgave Å kunne ta hensyn til andre barn Å kunne tape og vinne i lek Språklig Å trene på grunnleggende ord og begreper Å øve og få et godt muntlig språk Å kunne fortelle om opplevelser Å kunne høre på høytlesning og kunne gjenfortelle Å leke med ord ( rim, regler, orddeling, rytme) Å trene på førmatemaiske begreper Å kunne gjenkjenne navnet sitt Motorikk Å øve på å holde blyanten rett Å øve på rett skrive- og leseretning Å kunnne tegne og klippe Å kunne spille spill med terninger Å trene på å bevege seg i ulendt terreng/turgåing Dagligdagse gjøremål Hverdagsaktiviteter Å kunne kle på seg selv/knytte skolisser Å kunne passe på sine egne ting Å kunne gå på do selv Å kunne rydde i fellesskap Å kunne orientere seg i naturen/retninger Å ha et visst tidsbegrep (i dag/i går, før/etterpå) 11

12 Fjordvangen barnehage har gjennom Stjerneklubben et spesielt fokus på førskolebarna og jobber blant annet målrettet for at barnas overgang fra barnehagen til skolen skal bli best mulig. Småforskere på Teknisk museum Hva skjer? 12

13 KAPITTEL 3. SATSINGSOMRÅDER 3.1 Samfunn og nærmiljø. I slutten av barnehageåret bestemte personalet at de ønske at barnehagen i to år skulle ha Rammeplanens fagområdet Samfunn og nærmiljø som satsingsområde. Hovedmålet vi satte oss var: Barna er kjent med nærmiljøet før og nå. Vi har nå begynt på år to og ser fra evalueringensarbeidet av barnehageåret og brainstorming vedrørende planer for barnehageåret at fagområdet på mange måter har engasjert både barn og voksne positivt. Barnehageåret satt vi fire delmål: 1. Barna har kunnskap om nærmiljøet før og nå 2. Barna har kunnskap om nærmiljøets historie 3. Barna har kjennskap til nærmiljøets offentlige og private tilbud 4. Barna har toleranse for ulike tradisjoner og levesett De fleste av disse delmålene nådde vi i barnehageåre , men vi vil barnehageåret spisse fokuset ennå mer og knytte de to temaearbeidene opp i mot delmålene. De to temaene vi landet på, kom frem i en prosess hvor hele personalgruppen deltok. Alle viste stort engasjement og det boblet over av gode ideer. Temaene ble Det vann og kjøretøy. På bakgrunn av fokuset på disse to temaene, har vi for barnehageåret satt følgende delmål: 1. Barna har kjennskap til vannets kretsløp 2. Barna har kjennskap til kystlivet på Nesodden 3. Barna har kjennskap til kjøretøy på Nesodden før og nå 3.2 Temaene vann og kjøretøy. Et mål med å velge to tema som hele barnehagen skal jobbe med, er at hele barnehagen har det samme hovedfokuset. På den måten jobber vi med det samme, samtidig som vi tar 13

14 hensyn til barnas modning og medvirkning, noe som vil medføre at de enkelte avdelingen tar litt forskjellige retninger i sitt temaarbeid. Pedleder teamet hadde rett før sommeren en brainstorm hvor blant annet mulige undertema til hovedtemaene vann/kjøretøy kom frem. Her kom det frem mye spennende. Hva det ender opp med, blir en spennende prosess som dere kan følgemed/delta i. Det eneste vi har bestemt så lang, er i hvilke perioder de forskjellige temaene skal være i fokus. Det er i grove trekk: August: September: Oktober: November: Desember: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Vann/hav/strand. Stasjonslek (bl.a. bilverksted/vaskehall) Kjøretøy. Kjøretøy. Jul Vann/hav/strand. Vann/hav/stand. Vann/hav/strand. Påske. Russebil/olabil. Vann/hav/strand 3.3 Hvordan jobbe med temaarbeidet i hverdagen. Den enkelte avdelingen vil, med utgangspunkt i det ståstedet deres barnegruppe har, jobbe med temaene i hverdagen. Den enkelte avdelingen vil utarbeide månedsplaner og/eller 14 dagers planer og månedsbrev som til enhver tid synliggjør hvor vi er i prosessen med temaene. I tillegg har vi i Fjordvangen barnehage skapt noen arenaer hvor større eller mindre grupper med barn vil jobbe med temaene. Det er: Fellessamling. Fellessamlingene har vi på fredager. Da samles hele barnehagen i fellesrommet, hvor vi gjennom fortellinger, dramatiseringer, sanger og leker har et felles fokus på temaene våre. Musikkgrupper. Vi er så heldige at vi på torsdager har en musikkpedagog som kommer og gir barna et variert musikktilbud i mindre grupper. I år vil hun gjennom forskjellig type musikk og sang jobbe med temaene våre. På tirsdager jobber vår ene barnehagelærer i en 10% stilling som musikkpedagog. Hun har utvidet kompetanse på musikk med yngre barn og bidrar gjennom musikkgruppen til at barna på Marihøna får utviklet sine første møter med noen av musikkens uttrykk. 14

15 Malehuset. Malehuset representerer en liten magisk verden hvor barna sammen med vår fagarbeider, som har spesialkompetanse innen uttrykkspedagogikk, får boltre seg med farger og materiell og skape sine egen unike uttrykk. Hun har allerede begynt å tenke på hvordan våre tema skal kunne komme til uttrykk i malehuset, men som hun sier barnas medvirkning i prosessen er meget viktig, så hva det endelige resultattet blir får vi se i løpet av året. Lekegrupper. Vi er så heldige, at i år har vår spesialpedagog 80% stilling som en ekstraresurs. Hun har et spesielt fokus på enkeltbarna i samhandling med andre. Dette er en arena hvor smågrupper av barn får hjelp til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom språk og forskjellige aktiviteter og i år vil også hun ha fokus på temaene vann og kjøretøy. Stasjonslek. Stasjonslek representerer en arena hvor barna får god tid til å jobbe med lekekoder og utvikle sin sosiale kompetanse samtidig som de utforsker forskjellige sider av vårt nærmiljø/samfunn. Med utgangspunkt i barnas tilbakemeldinger og de voksnes ønske om videreutvikling av stasjonsleken, vil vi videreføre de fleste stasjonene, men også innføre noen nye. Stjerneklubben. Stjerneklubben vil i år bli ledet av to av barnehagens pedagoger. I Stjerneklubben får førskolebarna en tilrettelagt ramme med et spesiellt fokus på læring knyttet opp i mot Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole. Årets temaer gir stort rom for forskning og eksperimentering og utvikle godt samarbeid for å løse oppgaver. 15

16 KAPITTEL 4. SOSIALE SAMMENKOMSTER 4.1 Fester med foreldre Barnehagen representerer en arena, hvor barna, men også foreldrene knytter nye vennskap/bekjentskaper, som de tar med seg videre i livet. Å ha forskjellige sosiale sammenkomster, som gir rom for at man kan bli bedre kjent, anser vi som et viktig suplement til den daglige kontakten. I tillegg til at festene representerer sosiale areneaer til å bli bedre kjent, gir det også barnehagen en gylden mulighet til å vise litt av det som pågår i barnehagens hverdag. I Fjordvangen barnehage har vi tre faste fester med foreldrene. Det er St. Lucia feiring, julefrokost/nissefest og sommerfest I tillegg stiller Fjordvangen barnehage også med egen fane i 17. mai toget. Dato for årets fester er: St. Lucia festen: Julefrokost/nissefest : Sommerfest: fredag 13. desember torsdag 19. desember onsdag 18. juni 4.2 Fester med barna I tillegg har vi noen fester primært bare med barna, men foreldre er hjertlig velkommen. Det er: Karneval: torsdag 13. februar Påskelunsj: fredag 11. april Barnas dag: fredag 16. mai 16

17 KAPITTEL 5. SAMARBEIDSARENAER 5.1 Møter i personalgruppen For å kunne få et pedagogisk arbeid som ivaretar alle lovens krav og barnehagens mål, er det viktig at de ansatte har arenaer hvor de kan drøfte det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I Fjordvangen barnehage gjennomføres det i hovedsak avdelingsmøter og pedagogisk leder møter på mandager. I tillegg gjennomføres det ca en gang i måneden personalmøte på kveldstid, og personalgruppen gis jevnlig muligheten til å gå på forskjellige kurs. I følge barnehageloven, har nyutdannede barnehagelærere krav på veiledning i sitt første arbeidsår etter endt utdanning. Dette mottar våre to nyutdannede to timer pr. 14 dag. To av barnehagens ansatte holder på å gjennomføre Kompass 22, en barnehagefaglig kompetanseheveing for minoritetspråklige ansatte. Det består av 5 samlinger på Høyskolen i Oslo og Akershus og innlevering av fire skriftlige oppgaver. Fjordvangen barnehage har fem planleggingsdager i året. Disse dagene er avsatt til planlegging og evaluering av arbeidet vi gjør i barnehagen, men noen ganger benytter vi også eksterne foredragsholder for å styrke vår faglige kompetanse. Når det er planleggingsdager er barnehagen stengt. Planleggingsdagene barnehageåret er: Mandag 9. og tirsdag 10. september. Fredag 1. november Torsdag 2. januar. Mandag 10 mars. 5.2 Møter med foreldrene Fjordvangen barnehage gjennomfører to foreldremøte pr. år. Et om høsten og et om våren. I tillegg gjennomfører barnehagens eierstyre et årsmøte i februar. Fjordvangen barnehage har også et samarbeidsutvalg som blant annet godkjenner barnehagens årsplan og planlegger vårens foreldremøte. Barnehagen gjennomfører to foreldresamtaler pr. år, men er det noen som ønsker samtaler utover dette, er det bare å ta kontakt med avdelingsleder. 17

18 5.3 Møter med eksterne samarbeidspartnerer I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 5, sies det For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser.. (side 59) For å sikre kompetansen i barnehagen vår, og for å gi alle barna de trenger, vil det for oss i visse situasjoner være viktig å samarbeide med andre instanser. Det kan blant annet være i forbindelse med barn og familier som opplever faser/kriser i livet som de trenger hjelp og støtte utover det vi i barnehagen kan gi. I slike situasjoner er det viktig, at vi kan formidle hvor man kan henvende seg for å få den hjelpen man trenger og har krav på. Vi som personalgruppe kan også møte utfordringer i arbeidet som vi ikke mestrer eller har nok kunnskap om. Veiledning fra andre instanser kan hjelpe oss å gjøre en bedre jobb med barna og øke kunnskapen i personalgruppa. Følgende instanser er det være aktuelt for barnehagen å samarbeide med i visse situasjoner: Barneverntjenesten PPT Pedagogisk og psykologisk tjeneste Førskoleteamet i Nesodden kommune PHBU - Psykisk helse tjeneste for barn og unge BUP Barn og ungdomspsykiatrien, Follo Helsestasjoner Fysioterapeut Skolen Fjordvangen har opparbeidet et megt godt samarbeid med hjelpeinstansene i Nesodden kommune. Vi har jevnlig kontakt, og opplever at våre utfordringer blir møtt med god faglig hjelp og støtte. 18

19 KAPITTEL 6. ÅRSHJUL Årshjul Innhold - Tema Mål Foreldresamarbeid Personalsamarbeid August Vann/hav/strand Bli kjent, opprette trygge rammer som utvikler lek og vennskap September Stasjonslek Utvikle barnas lekekompetanse og videreutvikle vennskap på tvers av barnehagen. SU-møte 9. og 10. sept. Planleggingsdager. Barnehagen holder stengt. 12. sept Foreldremøte 19. aug. personalmøte, kl Innhold: HMS-arbeid, stasjonslek og utelek. Kurset Assistentens tause kunnskap for alle assistenter og fagarbeidere. Medarbeidersamtaler med assistenter. Ansvar; Avd.leder Oktober Kjøretøy Oppstart av foreldresamtaler. Ansvar; Ped.leder 15. okt. Personalmøte, kl Den voksnes rolle i barnas lek og kreativitet November Kjøretøy 29. nov. første adventssamling. Ansvar: Barkebilla 1. nov. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. 13. nov. Personalmøte, kl Religionskurs v/svenning og advent-forberedelser Medarbeidersamtaler med ped.ledere. Ansvar; Styrer Desember 6. des. andre adventssamling. Ansvar: Maria 13. des. tredje adventssamling. Ansvar: Marihøna Oppleve fellesskap, forventning og få kjennskap til det kristne synet på advent og jul. 13. des. Lucia feiring oppmøte kl Ansvar: Marihøna 19. des. Julefrokost og nissefest. Ansvar: Barkebilla 20. des. fjerde adventssamling. Ansvar Meitemarken Januar Vann, hav, strand Skiskole Oppleve skiglede og mestring. 2. jan. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. 16. jan. Personalmøte, kl ½ års evaluering 19

20 Innhold Tema Mål Foreldresamarbeid Personalsamarbeid Februar Vann, hav, strand 13. feb. Karneval. Ansvar: Marihøna 27. feb. Personalmøte, kl HMSarbeid med mer. Vinteraktivitetsdag - været bestemmer dato. Ansvar: Barkebilla Mars Vann, hav, strand Påske 10.mars. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. Foreldremøte, dato ikke fastsatt. Ansvar for arr: SU April Rusken. Ansvar: Meitemarken 11. april. Påskelunsj for barna. Ansvar: Marihøna Norge og 17. mai feiring Oppstart av foreldresamtaler. Ansvar; Ped.leder NB! 16. april holder barnehagen stengt 2. april personalmøte, kl Neste barnehageårs satsningsområde. Mai Olabil Russebil 16. mai. Barnas dag. Ansvar: Barkebilla 6. mai personalmøte kl Årsplansarbeid Vann, hav, strand Juni Vann, hav, strand Onsdag 18. juni Sommerfest. Avsvar: Foreldrefestkomité 2. juni. Ped.lederteamet jobber videre med årsplan, kl Juli Sommer og avskjed Avdelingene slår seg sammen. Uke 30 og 31 holder barnehagen stengt På helsestasjonen 20

21 KAPITTEL 7. DOKUMENTASJON Målet med barnehagens dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet er å gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjonen er også et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis og informasjon i tillegg til at dokumentasjon gir grunnlag for refleksjon og diskusjon i personalgruppen og med barna og foreldrene. I Fjordvangen barnehage bestreber vi oss på, gjennom månedsplaner/14 dagsplaner, aktivitetsrapporter, månedsbrev og bilder, å synliggjøre det pedagogiske arbeidet som pågår i barnehagen, og gjennom samtale med barna, spørreskjema til foreldrene og personalets evalueringsarbeide på plandager og personalmøter legger vi blant annet grunnlaget for arbeidet med neste års årsplan. I dette barnehageåret, ønsker vi å prøve ut en ny form for dokumentasjon. Alle avdelingene vil ha et rammeplantre på sin avdeling. På dette rammeplantreet vil personalet feste dokumentasjon knyttet til de forskjellige fagområdene, og på den måten synliggjøre linjen mellom rammeplanens krav og barnehagens oppfølging av disse kravene. Fjordvangen barnehage utarbeider på bakgrunn av evalueringsarbeidet, som gjennomføres i løpet av barnehageåret, en evalueringsrapport. Ønsker man å motta et eksemplar av evalueringsrapporten for barnehageåret kan man ta kontakt med styrer. Besøk av politi og politihund 21

22 KAPITTEL 8. LINKER TIL AKTUELLE DOKUMENTER 7.1 Lov om barnehager wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=barnehagelov*& 7.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kd/kd html&emne=rammeplan*%20%2b%20for*%20%2b%20barnehag*& 7.3 Nesoddden kommunes plan for overgang barnehage skole 22

ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE «Fjordvangen barnehage. Trygge, lekende barn. Et godt sted å være» BARNEHAGEÅRET 2014-2015 1 2 Kjære foreldre og foresatte Da er vi i gang med et nytt barnehageår, og

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Overgangsplan Barnehage / Skole.

Overgangsplan Barnehage / Skole. Overgangsplan Barnehage / Skole. Nesodden Kommune 2012-2015 Med bakgrunn i barnehageplanen ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide plan for overgangen mellom barnehage og skole. Følgende

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2009-2010 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål.... 5 2.1 Visjon... 5

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan Tislegård barnehage

Årsplan Tislegård barnehage Årsplan 2014-2015 Forord Vi har lagt bak oss et barnehageår med mange gode og faglige prosesser som vil følge oss inn i det nye barnehageåret. Dere vil derfor kjenne igjen mål og arbeidsmetoder fra forrige

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Slingrebekken barnehage

Slingrebekken barnehage Årsplan Prøysenår i barnehagen. Slingrebekken barnehage Barnehageåret 2014/ 2015 Presentasjon av barnehagen: Slingrebekken barnehage er en kommunal barnehage som åpnet 8. oktober 2001. Slingrebekken barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 PRESENTASJON Velkommen til Vinterbro barnehage Vinterbro barnehage er utformet for å kunne imøtekomme den moderne barndom i en

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN 2013/2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no Årsplan Rustadskogen barnehage 2010 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no innhold: 1. Informasjon om Rustadskogen barnehage 2. Årsplanen 3. Pedagogisk plattform 4. Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Mille Sofie 2,6 år, Victoria 3 år, Mohammed Ali 2,11 år og Rehan 2,9 år BILDENE ER EN TRENINGSOPPGAVE PÅ SAMARBEID OG TURTAKING FRA AVDELING SPONITUS

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan 2015. Årsplan for. I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære.

Årsplan 2015. Årsplan for. I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. Årsplan for 2015 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL

VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL VISJON «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL Målet for Dysterlia barnehage er å skape et godt oppvekstmiljø som sikrer barna individuell og gruppevis omsorg og støtte. Opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN KVIKNE BARNEHAGE 2013-2014. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

ÅRSPLAN KVIKNE BARNEHAGE 2013-2014. Klikk for å redigere undertittelstil i malen ÅRSPLAN KVIKNE BARNEHAGE 2013-2014 Klikk for å redigere undertittelstil i malen. VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR Kvikne barnehage er en 1-avdelings barnehage, med plass til barn mellom 0-6 år. Barnehagen

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan 2015-2016 Høgeholen barnehage. Vi kan få til det umulige, sammen med de utrolige

Årsplan 2015-2016 Høgeholen barnehage. Vi kan få til det umulige, sammen med de utrolige Årsplan 2015-2016 Høgeholen barnehage Vi kan få til det umulige, sammen med de utrolige VELKOMMEN TIL HØGEHOLEN BARNEHAGE: Vi ønsker barn og foreldre velkommen til Høgeholen barnehage. Barnehagen stod

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle

Detaljer