ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE Fjordvangen barnehage. Trygge, lekende barn. Et godt sted å være BARNEHAGEÅRET

2 2

3 Kjære foreldre og foresatte Da er vi igang med barnehageåret , og vi har gleden av å presentere årets årsplan. Barnehageåret startet med forberedelse til Fjordvangen barnehages 10 års jubileumsfest. Og hvilken fest det ble! Vi hadde egen avis laget av Stjerneklubben, en kjempestor bursdagskake med masipankunstverk laget av barna og stooor bursdagskrone på veggen. I tillegg hadde de ansatte en Bollywoodfest, så nå er vi klare for de neste 10 årene. Vi vil også i år ha fokus på fagområdet samfunn og nærmiljø, men i år vil vi knytte fagområdet opp mot to temaer. En ny morsom utfordring som vi gleder oss til å utforske sammen med barna. Fjorårets satsing på stasjonslek var også en stor suksess, så det gleder vi oss til å videreutvikle i år. Vi er klare for et nytt spennende barnehageår og ser frem til at vi sammen skaper en barnehagehverdag som gir barna i Fjordvangen barnehage en god barndom. Med vennlig hilsen Maria Ormseth styrer Pål Eide Hansen styreleder 3

4 4

5 INNHOLD Kapittel 1. FJORDVANGEN BARNEHAGE 1.1 Fjordvangen barnehages historie og styringsform Personalet i Fjordvangen barnehage Eierstyret Samarbeidsutvalget 7 Kapittel 2. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE STÅSTED 2.1 Fjordvangen barnehages visjon Fjordvangen barnehages pedagogiske plattform Fjordvangen barnehages arbeid med utvikling av sosial kompetanse Barns medvirkning i Fjordvangen barnehage Overgang barnehage skole Kapittel 3. SATSINGSOMRÅDER 3.1 Samfunn og nærmiljø Temaene vann og kjøretøy Hvordan jobbe med temaarbeidet i hverdagen.13 Kapittel 4. SOSIALE SAMMENKOMSTER 4.1 Fester med foreldre Fester med barna.15 Kapittel 5. SAMARBEIDSARENAER 5.1 Møter i personalgruppen Møter med foreldrene Møte med eksterne samarbeidspartnere.. 17 Kapittel 6. ÅRSHJUL.. 18 KAPITTEL 7. DOKUMENTASJON Kapittel 8. LINKER TIL AKTUELLE DOKUMENTER 7.1 Lov om barnehager Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole 21 5

6 KAPITTEL 1. FJORDVANGEN BARNEHAGE 1.1 Fjordvangen barnehages historie og styringsform. Fjordvangen barnehage eies og drives av Fjordvangen andelslag SA. Barnehagen ble startet opp høsten 2002 og virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Barnehagen er en tre-avdelings barnehage med plass til 62 barn i alderen 0-6 år og har i alle år hatt et spesielt fokus på de estetiske fagene. Barnehagens formål er å gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Fjordvangen barnehage bygger sin virksomhet på Lov om barnehager ( nr 64) og lovens forskrifter, derunder blant annet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I tillegg til at Fjordvangen barnehage er en ordinær barnehage på dagtid, blir lokalene på ettermiddagstid/kveldstid leid ut til fysisk aktivitet, og i helgene blir lokalene leid ut til sosiale sammenkomster. 1.2 Personalet i Fjordvangen barnehage Fjordvangen barnehage består av totale 20 ansatte. Erfaringsmessig skjer det noen endringer/rokkeiinger på de ansatte i løpet av et barnehageår, men pr. 1. august 2013 er personalsammensetningene følgende: Styrer 100%: Stedfortreder for styrer Spesialpedagog 80 %: Maria Ormseth Bjørg Brosstad Unni R. Rød Musikk pedagog 20 %: Anita J. Heide 10 %: Bjørg Brosstad Malehuset 40 %: Ingebjørg Vik Avdeling Marihøna: Avdelingsleder 100%: Henriette Tiltnes Pedagogisk leder 100% : Sara de Zwart Rørholt Valen Assistent 100%: Manori Bernstrøm Assistent 80%: Bianka Gui Gregersen Avdeling Barkebilla: Avdelingsleder 60%: Laila Schei Pedagogisk leder 90%: Bjørg Brosstad 6

7 Barnehagelærer 2, 60%: Assistent 100%: Assistent 100%: Amita Fjeld Jarle Syvertsen Oddrun Jacobsen Avdeling Meitemarken: Avdelingsleder 80%: Lena Føllingstad Pedagogisk leder 20%: Terje Kristiansen Fagarbeider 20%: Ingebjørg Vik Assistent 100%: Gina Nitulescu Assistent 100%: Kate Heivåg Assistent 80%: Pia Pernille Sammerud Kjøkkenassistent 20 %: Rengjøringsassistent 50 %: Carmina Ciuca Paula A. Hadi 1.3 Eierstyret Eierstyret består av 5 andelshavere. Styrer møter som daglig leder av barnehagen. Medlemmene i styret blir valg for 2 år ad gangen. Valget blir gjennomført på årsmøtet i februar Leder: Nestleder: Økonomi: Medlem: Medlem: Vara medlem: Pål Eide Hansen Kjersti Merete Haug Larsen Lars Morten Wiik Anniken Amundsen Ståle Halden Kristine Jøssang 1.4 Samarbeidsutvalget Alle barnehager er pålagt å ha et samarbeidsutvalg.i lov om barnehager 4 står det: Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ Dette medfører blant annet at det er samarbeidsutvalget som fastsetter den pedagogiske årsplanen for barnehagen og planlegger vårens foreldremøte. Samarbeidsutvalget i Fjordvangen barnehage består av: Sekretær: Leder: Representant for foreldrene: Representant for personalet: Representant for personalet: Representant for eiere: Representant for eiere: Maria Ormseth Marianne Eide Malin Gjetanger Laila Schei Sara de Zwart Rørholt Valen Kjersti Merete Haug-Larsen Ståle Halden 7

8 KAPITTEL 2. BARNEHAGENS PEDAGOGISKE STÅSTED 2.1 Fjordvangen barnehages visjon. Fjordvangen barnehage har utarbeidet en visjon for barnehage. Den er: «Fjordvangen barnehage. Trygge, lekende barn. Et godt sted å være» Dett er en visjon vi stadig jobber mot, og som vi prøver å realisere gjennom vårt pedagogiske arbeid. I vårt pedagogiske arbeid bestreber vi oss å skape en plattform som gjør det mulig å jobbe i retning av barnehagens visjon. 2.2 Fjordvangen barnehages pedagogiske plattform. I Fjordvangen barnehage vil vi at de voksne alltid setter barnet og barnets behov i fokus. Vi vil også at barn og voksne skal ha en anerkjennende holdning til hverandre. Vi vil at barna, i samsvar med barnets modenhet skal være med på å bestemme over sin egen hverdag i barnehagen. Vi voksne skal være både samspillspartnere, veiledere og gode modeller i barnas hverdag. Fjordvangen barnehage skal ha et godt læringsmiljø, der de voksne legger til rette for at barna opplever mestring. Barndommen er en livsfase med egenverdi, derfor er det viktig at vi som voksne i barnehagen er gode rollemodeller gjennom barnehagehverdagen. Barnets selvbilde formes i samvær med mennesker det har et forhold til. I denne prosessen er det viktig at vi voksne har en anerkjennende væremåte, at vi ser hvert enkelt barn og deres behov som noe unikt og spesielt i seg selv. Vi må ha likeverdige relasjoner mellom barn og voksne. Likeverd vil si at barns følelser og tanker tas på alvor, barna må inkluderes. (Jesper Juul) Hos frisøren 8

9 2.3 Fjordvangen barnehages arbeid med utvikling av sosial kompetanse Sosial kompetanse handler om å mestre samhandling med andre mennesker. Det handler om å omgåes andre mennesker. Sosial kompetanse er en form for oppdragelse. Det handler om å lære barna de normer og verdier vi mener er viktige for å beherske samspillet i dagens samfunn. Derfor defineres sosial kompetanse ulikt fra land til land og fra miljø til miljø. Vi mener god sosial kompetanse er å lære barna å være inkluderende og akseptere hverandre for den de er. Barna må lære å ta vare på hverandre, vise omsorg og å lære seg løse konflikter på en positiv måte. Sosial samhandling er en viktig del i vår kultur. Vi vil lære barna å bli tryggere på seg selv slik at de skal tørre å ta kontakt med andre mennesker. Vi skal lære barna å være sammen med andre mennesker i leken og gi de en trygg gruppetilhørighet. Et viktig verktøy, men også mål i denne sammenhengen, er utviklingen/styrkingen av barnas lek. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek og Fjordvangen barnehage vil bidra til at barnehagen gir alle barn mulighet til lek, da leken har betydning både for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. Vi ønsker at barna skal oppleve lek som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. En er en og to er to. Vi hopper i vann. Vi triller i sand. 9

10 2.4 Barns medvirkning i Fjordvangen barnehage I Fjordvangen barnehage tar vi utgangspunkt i barnehagelovens paragraf 3 om barns rett til medvirkning. Den sier blant annet «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» I Fjordvangen barnehage vil denne retten komme til uttrykk på litt ulike måter på de forskjellige avdelingene. Det medfører for eksempel at på Marihøna vil det kreve en spesiell sensitiv oppmerksomhet fra de voksne til å tolke barnas nonverbale språk, mens man på storbarnsavdelingene i mye større grad vil jobbe for at barna får gi uttrykk for sine meninger gjennom språk og medvirkning. I Fjordvangen barnehage har vi mange andre planlagte aktiviteter som malegrupper, lekegruppe og musikkgrupper. De er også lydhørte på barna og skaper en læringssituasjon hvor barna selv medvirker til utviklingen av aktiviteten. 10

11 2.5 Overgang barnehage skole Alle barnehager er gjennom forskriften Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver pålagt å nedfelle i sin årsplan barnehagens plan for overgang barnehage skole (kap. 5). Fjordvangen barnehage bruker Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole som retningsgivende for vårt førskolearbeid (se vedlagt link). I denne planen står det blant annet at Barnehagen skal legge til rette for å gi barn erfaring på mange ulike områder som for eksempel: Sosialt og emosjonelt Å kunne presentere seg med navn og hvor en bor Å trene samspillslek Å ta i mot beskjeder i fellesskap Å lytte, å kunne holde og skifte fokus, konsentrasjon Å vente på tur, rekke opp hånden, øve opp utholdenhet Å kunne starte opp, gjennomføre og avslutte en oppgave Å kunne ta hensyn til andre barn Å kunne tape og vinne i lek Språklig Å trene på grunnleggende ord og begreper Å øve og få et godt muntlig språk Å kunne fortelle om opplevelser Å kunne høre på høytlesning og kunne gjenfortelle Å leke med ord ( rim, regler, orddeling, rytme) Å trene på førmatemaiske begreper Å kunne gjenkjenne navnet sitt Motorikk Å øve på å holde blyanten rett Å øve på rett skrive- og leseretning Å kunnne tegne og klippe Å kunne spille spill med terninger Å trene på å bevege seg i ulendt terreng/turgåing Dagligdagse gjøremål Hverdagsaktiviteter Å kunne kle på seg selv/knytte skolisser Å kunne passe på sine egne ting Å kunne gå på do selv Å kunne rydde i fellesskap Å kunne orientere seg i naturen/retninger Å ha et visst tidsbegrep (i dag/i går, før/etterpå) 11

12 Fjordvangen barnehage har gjennom Stjerneklubben et spesielt fokus på førskolebarna og jobber blant annet målrettet for at barnas overgang fra barnehagen til skolen skal bli best mulig. Småforskere på Teknisk museum Hva skjer? 12

13 KAPITTEL 3. SATSINGSOMRÅDER 3.1 Samfunn og nærmiljø. I slutten av barnehageåret bestemte personalet at de ønske at barnehagen i to år skulle ha Rammeplanens fagområdet Samfunn og nærmiljø som satsingsområde. Hovedmålet vi satte oss var: Barna er kjent med nærmiljøet før og nå. Vi har nå begynt på år to og ser fra evalueringensarbeidet av barnehageåret og brainstorming vedrørende planer for barnehageåret at fagområdet på mange måter har engasjert både barn og voksne positivt. Barnehageåret satt vi fire delmål: 1. Barna har kunnskap om nærmiljøet før og nå 2. Barna har kunnskap om nærmiljøets historie 3. Barna har kjennskap til nærmiljøets offentlige og private tilbud 4. Barna har toleranse for ulike tradisjoner og levesett De fleste av disse delmålene nådde vi i barnehageåre , men vi vil barnehageåret spisse fokuset ennå mer og knytte de to temaearbeidene opp i mot delmålene. De to temaene vi landet på, kom frem i en prosess hvor hele personalgruppen deltok. Alle viste stort engasjement og det boblet over av gode ideer. Temaene ble Det vann og kjøretøy. På bakgrunn av fokuset på disse to temaene, har vi for barnehageåret satt følgende delmål: 1. Barna har kjennskap til vannets kretsløp 2. Barna har kjennskap til kystlivet på Nesodden 3. Barna har kjennskap til kjøretøy på Nesodden før og nå 3.2 Temaene vann og kjøretøy. Et mål med å velge to tema som hele barnehagen skal jobbe med, er at hele barnehagen har det samme hovedfokuset. På den måten jobber vi med det samme, samtidig som vi tar 13

14 hensyn til barnas modning og medvirkning, noe som vil medføre at de enkelte avdelingen tar litt forskjellige retninger i sitt temaarbeid. Pedleder teamet hadde rett før sommeren en brainstorm hvor blant annet mulige undertema til hovedtemaene vann/kjøretøy kom frem. Her kom det frem mye spennende. Hva det ender opp med, blir en spennende prosess som dere kan følgemed/delta i. Det eneste vi har bestemt så lang, er i hvilke perioder de forskjellige temaene skal være i fokus. Det er i grove trekk: August: September: Oktober: November: Desember: Januar: Februar: Mars: April: Mai: Juni: Vann/hav/strand. Stasjonslek (bl.a. bilverksted/vaskehall) Kjøretøy. Kjøretøy. Jul Vann/hav/strand. Vann/hav/stand. Vann/hav/strand. Påske. Russebil/olabil. Vann/hav/strand 3.3 Hvordan jobbe med temaarbeidet i hverdagen. Den enkelte avdelingen vil, med utgangspunkt i det ståstedet deres barnegruppe har, jobbe med temaene i hverdagen. Den enkelte avdelingen vil utarbeide månedsplaner og/eller 14 dagers planer og månedsbrev som til enhver tid synliggjør hvor vi er i prosessen med temaene. I tillegg har vi i Fjordvangen barnehage skapt noen arenaer hvor større eller mindre grupper med barn vil jobbe med temaene. Det er: Fellessamling. Fellessamlingene har vi på fredager. Da samles hele barnehagen i fellesrommet, hvor vi gjennom fortellinger, dramatiseringer, sanger og leker har et felles fokus på temaene våre. Musikkgrupper. Vi er så heldige at vi på torsdager har en musikkpedagog som kommer og gir barna et variert musikktilbud i mindre grupper. I år vil hun gjennom forskjellig type musikk og sang jobbe med temaene våre. På tirsdager jobber vår ene barnehagelærer i en 10% stilling som musikkpedagog. Hun har utvidet kompetanse på musikk med yngre barn og bidrar gjennom musikkgruppen til at barna på Marihøna får utviklet sine første møter med noen av musikkens uttrykk. 14

15 Malehuset. Malehuset representerer en liten magisk verden hvor barna sammen med vår fagarbeider, som har spesialkompetanse innen uttrykkspedagogikk, får boltre seg med farger og materiell og skape sine egen unike uttrykk. Hun har allerede begynt å tenke på hvordan våre tema skal kunne komme til uttrykk i malehuset, men som hun sier barnas medvirkning i prosessen er meget viktig, så hva det endelige resultattet blir får vi se i løpet av året. Lekegrupper. Vi er så heldige, at i år har vår spesialpedagog 80% stilling som en ekstraresurs. Hun har et spesielt fokus på enkeltbarna i samhandling med andre. Dette er en arena hvor smågrupper av barn får hjelp til å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom språk og forskjellige aktiviteter og i år vil også hun ha fokus på temaene vann og kjøretøy. Stasjonslek. Stasjonslek representerer en arena hvor barna får god tid til å jobbe med lekekoder og utvikle sin sosiale kompetanse samtidig som de utforsker forskjellige sider av vårt nærmiljø/samfunn. Med utgangspunkt i barnas tilbakemeldinger og de voksnes ønske om videreutvikling av stasjonsleken, vil vi videreføre de fleste stasjonene, men også innføre noen nye. Stjerneklubben. Stjerneklubben vil i år bli ledet av to av barnehagens pedagoger. I Stjerneklubben får førskolebarna en tilrettelagt ramme med et spesiellt fokus på læring knyttet opp i mot Nesodden kommunes plan for overgang barnehage skole. Årets temaer gir stort rom for forskning og eksperimentering og utvikle godt samarbeid for å løse oppgaver. 15

16 KAPITTEL 4. SOSIALE SAMMENKOMSTER 4.1 Fester med foreldre Barnehagen representerer en arena, hvor barna, men også foreldrene knytter nye vennskap/bekjentskaper, som de tar med seg videre i livet. Å ha forskjellige sosiale sammenkomster, som gir rom for at man kan bli bedre kjent, anser vi som et viktig suplement til den daglige kontakten. I tillegg til at festene representerer sosiale areneaer til å bli bedre kjent, gir det også barnehagen en gylden mulighet til å vise litt av det som pågår i barnehagens hverdag. I Fjordvangen barnehage har vi tre faste fester med foreldrene. Det er St. Lucia feiring, julefrokost/nissefest og sommerfest I tillegg stiller Fjordvangen barnehage også med egen fane i 17. mai toget. Dato for årets fester er: St. Lucia festen: Julefrokost/nissefest : Sommerfest: fredag 13. desember torsdag 19. desember onsdag 18. juni 4.2 Fester med barna I tillegg har vi noen fester primært bare med barna, men foreldre er hjertlig velkommen. Det er: Karneval: torsdag 13. februar Påskelunsj: fredag 11. april Barnas dag: fredag 16. mai 16

17 KAPITTEL 5. SAMARBEIDSARENAER 5.1 Møter i personalgruppen For å kunne få et pedagogisk arbeid som ivaretar alle lovens krav og barnehagens mål, er det viktig at de ansatte har arenaer hvor de kan drøfte det pedagogiske arbeidet i barnehagen. I Fjordvangen barnehage gjennomføres det i hovedsak avdelingsmøter og pedagogisk leder møter på mandager. I tillegg gjennomføres det ca en gang i måneden personalmøte på kveldstid, og personalgruppen gis jevnlig muligheten til å gå på forskjellige kurs. I følge barnehageloven, har nyutdannede barnehagelærere krav på veiledning i sitt første arbeidsår etter endt utdanning. Dette mottar våre to nyutdannede to timer pr. 14 dag. To av barnehagens ansatte holder på å gjennomføre Kompass 22, en barnehagefaglig kompetanseheveing for minoritetspråklige ansatte. Det består av 5 samlinger på Høyskolen i Oslo og Akershus og innlevering av fire skriftlige oppgaver. Fjordvangen barnehage har fem planleggingsdager i året. Disse dagene er avsatt til planlegging og evaluering av arbeidet vi gjør i barnehagen, men noen ganger benytter vi også eksterne foredragsholder for å styrke vår faglige kompetanse. Når det er planleggingsdager er barnehagen stengt. Planleggingsdagene barnehageåret er: Mandag 9. og tirsdag 10. september. Fredag 1. november Torsdag 2. januar. Mandag 10 mars. 5.2 Møter med foreldrene Fjordvangen barnehage gjennomfører to foreldremøte pr. år. Et om høsten og et om våren. I tillegg gjennomfører barnehagens eierstyre et årsmøte i februar. Fjordvangen barnehage har også et samarbeidsutvalg som blant annet godkjenner barnehagens årsplan og planlegger vårens foreldremøte. Barnehagen gjennomfører to foreldresamtaler pr. år, men er det noen som ønsker samtaler utover dette, er det bare å ta kontakt med avdelingsleder. 17

18 5.3 Møter med eksterne samarbeidspartnerer I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kapittel 5, sies det For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. Både foreldre og barnehage kan ha behov for å samarbeide med ulike hjelpeinstanser.. (side 59) For å sikre kompetansen i barnehagen vår, og for å gi alle barna de trenger, vil det for oss i visse situasjoner være viktig å samarbeide med andre instanser. Det kan blant annet være i forbindelse med barn og familier som opplever faser/kriser i livet som de trenger hjelp og støtte utover det vi i barnehagen kan gi. I slike situasjoner er det viktig, at vi kan formidle hvor man kan henvende seg for å få den hjelpen man trenger og har krav på. Vi som personalgruppe kan også møte utfordringer i arbeidet som vi ikke mestrer eller har nok kunnskap om. Veiledning fra andre instanser kan hjelpe oss å gjøre en bedre jobb med barna og øke kunnskapen i personalgruppa. Følgende instanser er det være aktuelt for barnehagen å samarbeide med i visse situasjoner: Barneverntjenesten PPT Pedagogisk og psykologisk tjeneste Førskoleteamet i Nesodden kommune PHBU - Psykisk helse tjeneste for barn og unge BUP Barn og ungdomspsykiatrien, Follo Helsestasjoner Fysioterapeut Skolen Fjordvangen har opparbeidet et megt godt samarbeid med hjelpeinstansene i Nesodden kommune. Vi har jevnlig kontakt, og opplever at våre utfordringer blir møtt med god faglig hjelp og støtte. 18

19 KAPITTEL 6. ÅRSHJUL Årshjul Innhold - Tema Mål Foreldresamarbeid Personalsamarbeid August Vann/hav/strand Bli kjent, opprette trygge rammer som utvikler lek og vennskap September Stasjonslek Utvikle barnas lekekompetanse og videreutvikle vennskap på tvers av barnehagen. SU-møte 9. og 10. sept. Planleggingsdager. Barnehagen holder stengt. 12. sept Foreldremøte 19. aug. personalmøte, kl Innhold: HMS-arbeid, stasjonslek og utelek. Kurset Assistentens tause kunnskap for alle assistenter og fagarbeidere. Medarbeidersamtaler med assistenter. Ansvar; Avd.leder Oktober Kjøretøy Oppstart av foreldresamtaler. Ansvar; Ped.leder 15. okt. Personalmøte, kl Den voksnes rolle i barnas lek og kreativitet November Kjøretøy 29. nov. første adventssamling. Ansvar: Barkebilla 1. nov. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. 13. nov. Personalmøte, kl Religionskurs v/svenning og advent-forberedelser Medarbeidersamtaler med ped.ledere. Ansvar; Styrer Desember 6. des. andre adventssamling. Ansvar: Maria 13. des. tredje adventssamling. Ansvar: Marihøna Oppleve fellesskap, forventning og få kjennskap til det kristne synet på advent og jul. 13. des. Lucia feiring oppmøte kl Ansvar: Marihøna 19. des. Julefrokost og nissefest. Ansvar: Barkebilla 20. des. fjerde adventssamling. Ansvar Meitemarken Januar Vann, hav, strand Skiskole Oppleve skiglede og mestring. 2. jan. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. 16. jan. Personalmøte, kl ½ års evaluering 19

20 Innhold Tema Mål Foreldresamarbeid Personalsamarbeid Februar Vann, hav, strand 13. feb. Karneval. Ansvar: Marihøna 27. feb. Personalmøte, kl HMSarbeid med mer. Vinteraktivitetsdag - været bestemmer dato. Ansvar: Barkebilla Mars Vann, hav, strand Påske 10.mars. Planleggingsdag. Barnehagen holder stengt. Foreldremøte, dato ikke fastsatt. Ansvar for arr: SU April Rusken. Ansvar: Meitemarken 11. april. Påskelunsj for barna. Ansvar: Marihøna Norge og 17. mai feiring Oppstart av foreldresamtaler. Ansvar; Ped.leder NB! 16. april holder barnehagen stengt 2. april personalmøte, kl Neste barnehageårs satsningsområde. Mai Olabil Russebil 16. mai. Barnas dag. Ansvar: Barkebilla 6. mai personalmøte kl Årsplansarbeid Vann, hav, strand Juni Vann, hav, strand Onsdag 18. juni Sommerfest. Avsvar: Foreldrefestkomité 2. juni. Ped.lederteamet jobber videre med årsplan, kl Juli Sommer og avskjed Avdelingene slår seg sammen. Uke 30 og 31 holder barnehagen stengt På helsestasjonen 20

21 KAPITTEL 7. DOKUMENTASJON Målet med barnehagens dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet er å gi foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dokumentasjonen er også et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis og informasjon i tillegg til at dokumentasjon gir grunnlag for refleksjon og diskusjon i personalgruppen og med barna og foreldrene. I Fjordvangen barnehage bestreber vi oss på, gjennom månedsplaner/14 dagsplaner, aktivitetsrapporter, månedsbrev og bilder, å synliggjøre det pedagogiske arbeidet som pågår i barnehagen, og gjennom samtale med barna, spørreskjema til foreldrene og personalets evalueringsarbeide på plandager og personalmøter legger vi blant annet grunnlaget for arbeidet med neste års årsplan. I dette barnehageåret, ønsker vi å prøve ut en ny form for dokumentasjon. Alle avdelingene vil ha et rammeplantre på sin avdeling. På dette rammeplantreet vil personalet feste dokumentasjon knyttet til de forskjellige fagområdene, og på den måten synliggjøre linjen mellom rammeplanens krav og barnehagens oppfølging av disse kravene. Fjordvangen barnehage utarbeider på bakgrunn av evalueringsarbeidet, som gjennomføres i løpet av barnehageåret, en evalueringsrapport. Ønsker man å motta et eksemplar av evalueringsrapporten for barnehageåret kan man ta kontakt med styrer. Besøk av politi og politihund 21

22 KAPITTEL 8. LINKER TIL AKTUELLE DOKUMENTER 7.1 Lov om barnehager wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl html&emne=barnehagelov*& 7.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kd/kd html&emne=rammeplan*%20%2b%20for*%20%2b%20barnehag*& 7.3 Nesoddden kommunes plan for overgang barnehage skole 22

ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE «Fjordvangen barnehage. Trygge, lekende barn. Et godt sted å være» BARNEHAGEÅRET 2014-2015 1 2 Kjære foreldre og foresatte Da er vi i gang med et nytt barnehageår, og

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no

ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26. 7550 Hommelvik. anne.konstad@malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2011 GRØNBERG BARNEHAGE HESTTRØA 22-26 7550 Hommelvik anne.konstad@malvik.kommune.no Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Årsplan 2011.

Detaljer

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014

Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 Årsplan for Glittre barnehage 2013/2014 ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Slingrebekken barnehage

Slingrebekken barnehage Årsplan Prøysenår i barnehagen. Slingrebekken barnehage Barnehageåret 2014/ 2015 Presentasjon av barnehagen: Slingrebekken barnehage er en kommunal barnehage som åpnet 8. oktober 2001. Slingrebekken barnehage

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Årsplan. Lunheim barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Lunheim barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Lunheim barnehage 2016/2017 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avdelinger og aldersgrupper... 3 Adresser og telefonnummer... 3 Prosjekt

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan. Slingrebekken barnehage. Barnehageåret

Årsplan. Slingrebekken barnehage. Barnehageåret Årsplan Slingrebekken barnehage Barnehageåret 2016/ 2017 1 Presentasjon av barnehagen: Slingrebekken barnehage er en kommunal barnehage som åpnet 8. oktober 2001. Slingrebekken barnehage har 4 avdelinger;

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Sammen klatrer vi høyest

Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Sammen klatrer vi høyest Skotbu og Blåveiskroken Barnehage 1 Innledning Velkommen til nytt barnehageår i! Vi starter dette året som en 3 avdelings

Detaljer