Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2008 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen leder Eldbjørg Hogstad bysekretær ORIENTERING Orientering om samarbeidet mellom Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylke, om God Helse programmet, v/folkehelsekoordinator Bente Elshaug. Saksliste Utvalgs- saksnr PS 08/100 PS 08/101 PS 08/102 Innhold Saker til behandling Forslag om endring av delegasjonsreglement vedr. veitrafikkloven av 18. juni 1965 med forskrifter Oversikt over det særskilte skatteregnskapet 2007 Tilslutning til Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet - oppfølging Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr 2008/ / /826 PS 08/103 Budsjett Balanseringstiltak 2008/2197

2 PS 08/104 PS 08/105 Utvikling av Kristiansund Operaens Sinfoietta til et Kammerorkester Cesti Restaurantdrift AS - Søknad om skjenkebevilling i Fregatten bar/pub PS 08/106 Centrum Restaurant Saman Hassan Ahmad - Søknad om alminnelig skjenkebevilling PS 08/107 PS 08/108 PS 08/109 PS 08/110 Cesilies's Restaurantutvikling AS - Søknad om skjenkebevilling i Kick Off bar/pub Utsyn Kafe og Gjestehus AS - Fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk Mona Lisa AS - Fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk Søknad om økonomisk støtte til diverse veldedige formål 1. halvår 2008 PS 08/111 Kjønnslemlestelse - Avvergeparagrafen - Handlingsplan PS 08/112 Unnt. off. PS 08/113 Unnt. off. PS 08/114 Referatsaker - Liste over referatsaker Hellas Restaurant Pizzeria ANS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling Nye Corner Restaurant DA - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2008/ / / / / / / / / / /713

3 Arkiv: 255 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eivind Raanes Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Forslag om endring av delegasjonsreglement vedr. veitrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 med forskrifter Rådmannens innstilling Kristiansund formannskap legger saken frem for bystyret med følgende forslag til endringer av delegasjonsreglementet: 1) Delegasjon til formannskapet vedr. 5 skiltregler og 6 fartsregler: Reglementets pkt endres til: Vedtak vedr. skiltregler m.m. 5 og fartsregler 6. Formannskapet treffer kommunens vedtak når rådmannen/administrasjonen finner det naturlig å overlate avgjørelsen til overordnet organ i saker som ordinært behandles etter pkt ) Delegasjon til rådmannen: Reglementets pkt endres til: Myndighet så langt det er tillatt etter loven med unntak av det som fortsatt ligger hos bystyret samt unntak for det som er delegert til Kristiansund Parkering AS. Kommunens klagenemnd er klageinstans for enkeltvedtak fattet av kommunen i medhold av skiltforskrift samt enkeltvedtak fattet av Kristiansund Parkering AS, som ikke er underlagt særlig klagebehandling i medhold av veitrafikklov/forskrift. 3) Delegasjon til Kristiansund Parkering AS: Reglementets pkt. 7.3 endres til: Bystyrets myndighet til fjerning og forvaring av kjøretøy m.m. i henhold til lovens 37 delegeres til Kristiansund Parkering AS. Bystyrets myndighet etter forskrift av nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (parkeringsforskriften) delegeres til Kristiansund Parkering AS med følgende unntak: a) Forskriftens 2 (innføring av avgiftsparkering) b) Forskriftens 3 (administrasjon) for fastsetting av avgiftssatser* og virketid. c) Forskriftens 7 (innføring av boligsoneparkering). * Indeksregulering av avgiftssatser delegeres til Kristiansund Parkering AS Bystyrets myndighet etter forskrift av nr. 222 om parkering for forflytningshemmede, delegeres til Kristiansund parkering AS.

4 Saksopplysninger Fellesnemnda for Kristiansund kommune og Frei kommune vedtok i møte et delegasjonsreglement for nye Kristiansund kommune. I delegasjonsreglementets pkt. 7.3 ble deler av veitrafikkloven med forskrifter som angår avgiftsparkering og parkering for forflytningshemmede delegert til Kristiansund Parkering AS. I notat datert har rådmannen med hjemmel i delegasjonsreglementets pkt utarbeidet et Reglement for intern videredelegasjon, som viser den myndighet den enkelte kommunalsjef har fått videredelegert. I dette reglementet har rådmannen gitt den enkelte kommunalsjef anledning til å videredelegere sin myndighet til andre ansatte i kommunen. Kommunalsjef for tekniske tjenester har i brev datert delegert videre sin myndighet til byingeniøren når det gjelder bl. a. veitrafikkloven med forskrifter med unntak for det som er delegert til formannskapet (skiltregler m.m. 5 og fartsregler 6) og Kristiansund Parkering AS. Kristiansund bystyre vedtok en parkeringspolitisk plan, som også er godkjent av fellenemnda, og dermed gjeldende for den nye kommunen. Planen går lenger enn delegasjonsreglementet i deling av myndighet mellom bystyre og rådmann på den ene siden og parkeringsselskapet på den andre siden. Dette ble oppdaget i forbindelse med at Kristiansund Parkering AS tidligere i år tok sikte på å iverksette tiltak for oppfølging av parkeringspolitisk plan. Dette gjaldt utvidelse av tidsrommet for avgiftsparkering på kveldstid og innføring av et progressivt avgiftssystem (dyrere desto lenger man parkerer for å oppnå større utskiftning og flere skal få parkert). Å arbeide etter delegasjon er en tillitssak mellom den som avgir myndighet og den som har fått delegert myndighet. Et overordnet organ kan iht. delegasjonsreglementets pkt tilbakekalle fullmakter i enkeltsaker (jfr. også Kommunelovens 60 nr. 1) og kreve å få behandle en sak som et underordnet organ har til behandling. Den som har fått delegert myndighet kan selv ta opp med det overordnede organ å fatte avgjørelsen i spesielle/prinsipielle saker, jfr. delegasjonsreglementets pkt Vurdering Rådmannen vil påpeke at for kommunen vil det være rasjonelt og bidra til bedre service om mer myndighet vedr. veitrafikkloven blir delegert til byingeniøren og Kristiansund Parkering AS enn det som følger av någjeldende reglement. Trafikkingeniøren hos byingeniøren har i dag svært mye arbeid med skiltsaker. Dette omfatter et bredt spekter trafikkregulering, fartsgrensesaker og arbeidsskilting. I flere av disse saker, ikke bare arbeidsskilting er det meget korte tidsfrister til å fatte avgjørelser og gjøre skiltvedtak der kommunen er skiltmyndighet. Det vil være svært urasjonelt om annet enn prinsippsaker eller andre særlige saker på dette feltet forelegges formannskapet for avgjørelse. Her har man ikke vært oppmerksom på at myndigheten egentlig ligger hos formannskapet, men løst sakene på enhetsnivå hos byingeniøren. Med det utstrakte samarbeid som skjer mellom byingeniør og sentraladministrasjonen bør det være uproblematisk om delegasjonsreglementet her endres og at kommunens myndighet vedr. veitrafikkloven med forskrifter (unntatt delegasjonen til Kristiansund Parkering AS) heretter blir delegert til byingeniøren. En slik endring forutsetter at den myndighet som bystyret (og formannskapet) ikke lenger skal sitte med, først må delegeres til rådmannen, som så kan videredelegere myndigheten til kommunalsjef og derfra til enhetsleder. Spesielle saker, tilfeller der det

5 kan være ulike syn eller interesser på fastsetting av f. eks. nye fartsgrenser, blir som før oversendt formannskapet til behandling. I gjeldende delegasjon til byingeniøren må det dessuten fjernes ikke lenger relevante henvisninger til klageordning i saker om parkering for forflytningshemmede samt parkeringsgebyr og tilleggsavgift som ikke lenger er byingeniørens ansvarsområde. I parkeringspolitisk plan ble det lagt opp til Kristiansund Parkering AS kan gjøre endringer av parkeringsordningen på flere felt. Dette kan omfatte f. eks. virketiden for avgiftsparkering, utvide eller innskrenke tidsrommet i forhold til dagens situasjon der det skal betales avgift mellom kl. 8 og 18 på mandag fredag og kl på lørdager på de p-plasser som er avsatt til avgiftsparkering. Dette kan videre omfatte avgiftens størrelse (i dag kr. 13,- pr. time for et flertall av p-plassene) eller og det skal være billigere eller dyrere å parkere jo lengre man parkerer. Hvor stort område av sentrum eller andre deler av byen som skal omfattes av avgiftsparkering, innføring av boligsoneparkering etc. er andre eksempler på hva parkeringsselskapet kan ta opp for å utvikle parkeringstilbudet i byen. Parkeringspolitisk plan har som siktemål (slik det fremgår av bystyrets vedtak) å bidra til vitalisering av handel, service, kultur og bosetting i sentrum. Dette går rett inn i den stadig pågående debatten om hvordan byens politikere ønsker å videreutvikle bykjernen og å gjøre sentrum mer attraktivt som handelssenter, møteplass for kultur, boområde. Det synes derfor naturlig at bystyret har et aktivt forhold til parkeringspolitisk plan og kan gjøre løpende vurderinger om innrettingen av parkeringsordningen i sentrum. Forslagene til mer delegering av myndighet til Kristiansund Parkering AS går ut på: A) Bystyrets myndighet til fjerning og forvaring av kjøretøy m.m. i henhold til lovens 37 delegeres til Kristiansund Parkering AS. B) Bystyrets myndighet etter forskrift av nr. 921 om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (parkeringsforskriften) med unntak av forskriftens 2 (innføring av avgiftsparkering), 3 som gjelder fastsetting av avgiftssatser og virketid) og 7 (boligsoneparkering), delegeres til Kristiansund Parkering AS. Mindre justeringer av avgiftssatser som følger av indeksregulering foreslås det kan bestemmes av Kristiansund Parkering AS. C) Bystyrets myndighet etter forskrift av nr. 222 om parkering for forflytningshemmede, delegeres til Kristiansund parkering AS. D) Kommunens klagenemnd blir klagenemnd for enkeltvedtak fattet av Kristiansund Parkering AS i saker som ikke er underlagt klagebehandling i medhold av særlov/forskrift. Dette forslaget er i samsvar med ønsker fra daglig leder i Kristiansund Parkering AS bortsett fra at parkeringsselskapet ønsker å få delegert 3 i sin helhet til selskapet. Forslaget medfører at gjeldende delegasjonsreglement kan beholdes vedr. pkt , der det bl. annet fremgår av det er bystyret som fastsetter parkeringsavgiftenes (timesavgiften) størrelse utenom mindre justeringer som indeksregulering. Rådmannen anbefaler at regulering av virketid for avgiftsparkeringen samt avgiftsnivå fortsatt fastsettes av bystyret siden dette synes å være et politisk område. Parkeringspolitisk plan anses å gi rom for endel skjønn når det gjelder dosering av avgiftsparkering for å oppnå de målene som planen ønsker å legge til rette for. Dette berører næringspolitikk, boligpolitikk, miljø, regionsenterpolitikk, konkurransen mellom sentrum og Løkkemyra etc. Dette er forhold hvor det anses som naturlig at bystyret kommer i inngrep og tar avgjørelsene. Rådmannen i Kristiansund

6 Just Ingebrigtsen Kjell Sæther kommunalsjef

7 Arkiv: 106 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Nils Birger Sagvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Oversikt over det særskilte skatteregnskapet 2007 Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak. Rådmannens innstilling Beretningen om skatteregnskapet for 2. halvår 2007 tas til etterretning. Saksopplysninger SKATTEREGNSKAPET. Skatteregnskapet viser hva som totalt blir innfordret av skatter, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til folketrygden fra bedrifter og personlige skatteytere med skatteplikt til kommunen. I tillegg gir skatteregnskapet oversikt over samtlige restanser basert på utliknete og forhåndsutskrevne beløp. Restanser for inneværende år går ikke frem av halvårsregnskapet. Skatteregnskapet omfatter skatt og arbeidsgiveravgift som tilfaller kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden. Fordelingen skjer etter prosenter fastsatt av skattedirektoratet og beregnes på forskuddsstadiet. Fordelingsprosentene varierer fra kommune til kommune avhengig av inntekts- og formuesforholdene. Justeringer gjøres som følge av ligning, klagebehandling, etterligninger o.l. og har tilbakevirkende kraft. Dette kan gi uventede utslag i skatteinngangen. Arbeidsgiveravgiften går i sin helhet til folketrygden. Kristiansund tilhører sone 1 hvor satsen siden 1994 har vært 14,1 %. Det ble innført en del endringer fra Ordningen med differensierte satser som gjaldt før 2004 er i stor grad gjeninnført. Det

8 skyldes at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har vedtatt nye retningslinjer for regionstøtte. Det er nå virksomhetenes lokalisering og ikke ansattes bosted som avgjør valg av sone. Det er imidlertid gjort unntak fra denne regelen for visse tilfeller av ambulerende virksomhet, herunder transportvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet. Kontroll av skatteregnskapet er overført fra kommunerevisjonen til riksrevisjonen. Kontroll av skatteregnskapet i Kristiansund kommune er underlagt regionkontoret Skatt- Midtnorge. Skatteregnskapene for Frei og Kristiansund kommune ble slått sammen i Standard skatt (gammelt skatteregnskap) Det ble kjørt felles skatteregnskap for Frei og Kristiansund kommune i Standard skatt i november I desember ble regnskapet i Standard skatt konvertert til nytt skatteregnskap i Sofie. Hele denne prosessen ble styrt av Skattedirektoratet. Skatteoppkreveren ble pålagt mange oppgaver både i forberedelsen til sammenslåingen og ved gjennomføringen av prosessen. I tillegg skulle alle daglige driftsoppgaver gjennomføres. SKATTEREGNSKAPET PR Skatteregnskapet for 2. Halvår viser at det er innfordret 1.753,6 mill. kroner i skatt og arbeidsgiveravgift for Frei og Kristiansund i Fordeling mellom skattearter: Arbeidsgiveravgift ,- Kildeskatt ,- Personlige skatteytere ,- Selskapsskatt ,- Renter ,- Innfordring ,- Sum ,- Dette beløp er fordelt på skattekreditorene som følger: Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift ,- Fordelt til Folketrygden medlemsavgift ,- Fordelt til Fylkeskommunen ,- Fordelt til Staten ,- Fordelt til kommunen ,- SKATTEUTVALGET. Det ble avholdt 2 møter i skatteutvalget i 2007 hvor 14 saker ble behandlet. Av disse fikk 11 skatten enten nedsatt eller ettergitt, mens de resterende 3 ble fastholdt. To av sakene ble oversendt driftsutvalget for endelig behandling på grunn av beløpets størrelse. Etter endring av behandlingsrutinene er det bare saker om lemping av billighetsgrunner som skal behandles av skatteutvalget. Skatteoppkreveren har nedlagt betydelig arbeid i å gi bedre informasjon til "potensielle" søkere om hva som ligger i begrepet billighet. Saker som gjelder utgiftsføring av uerholdelige krav avgjøres av regionkontoret Skatt-

9 Midtnorge etter forslag fra skatteoppkreveren. Tidligere ble slike saker behandlet av skatteutvalget. ARBEIDSGIVERKONTROLLEN. Skatteoppkreverne er pålagt i.h.t. lov og forskrifter å gjennomføre arbeidsgiverkontroll. Den har preventiv virkning, og det gis informasjon og veiledning i forbindelse med kontrollene. Gjennom skattefogden ble det tatt initiativ til interkommunalt samarbeid for å prioritere og styrke kontrollen i distriktene. Kristiansund inviterte kommunene på Nordmøre til samarbeid om arbeidsgiverkontrollen. Det er etablert interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll mellom kommunene Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Frei og Gjemnes. Ordningen er administrert fra Kristiansund. Fra er det avsatt 2 1/2 årsverk til arbeidsgiverkontroll. Utgiftene fordeles etter antall kontroller som skal avholdes i hver kommune. lønns- I 2007 ble det utført kontroll i 40 bedrifter i Kristiansund med til sammen 226 takere. I felles kontrollplan for fylket var målsetting for 2007 at det skulle avholdes 39 kontroller i Kristiansund. Kontrollene medførte at skattepliktig inntekt for lønnstakere ble foreslått forhøyet med kr ,-. Grunnlag for arbeidsgiveravgift ble foreslått forhøyet med kr ,-. KONTROLLER I KRISTIANSUND År h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år 1.h.år 2.h.år Kontroller Lønnstakere Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Nils Birger Sagvik skatteoppkrever

10 Arkiv: 006 Arkivsaksnr: 2008/826-2 Saksbehandler: Sigvard Thy Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) 08/ Formannskapet 08/ Bystyret Tilslutning til Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet - oppfølging Rådmannens innstilling Administrasjonsutvalget legger saken fram for formannskap/bystyre med følgende innstilling til vedtak: 1. Kristiansund kommune utarbeider handlingsplaner innenfor følgende områder: a. Arbeidsgiverrollen b. Demokratisk ansvar og den politiske rollen c. Rollen som tjenesteleverandør 2. Arbeidet innenfor nevnte områder organiseres og gjennomføres som følger: a. Arbeidsgiverrollen: ADMU er styringsgruppe for arbeidet. Det oppnevnes følgende prosjektgruppe (vedtas av ADMU): 2 politisk valgte medlemmer av ADMU:.. 2 tillitsvalgte som medlemmer av ADMU: 2 medlemmer oppnevnes av rådmannen. Prosjektgruppa utarbeider forslag til handlingsplan og gjennomfører høringsrunde (enhetsledere og tillitsvalgte) innen Endelig forslag til handlingsplan fremlegges til behandling i bystyret høsten 2009.

11 b. Demokratisk ansvar og den politiske rollen Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet Det oppnevnes følgende prosjektgruppe: 5 medlemmer av bystyret: Ett medlem oppnevnes av rådmannen. Forslag til handlingsplan fremlegges til behandling i bystyret 1. halvår c. Rollen som tjenesteleverandør Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. De saksforberedende komiteene oppnevner hver 2 medlemmer til prosjektgruppe innenfor eget saksområde. I tillegg oppnevner rådmannen medlemmer fra administrasjonen til hver enkelt prosjektgruppe. Forslag til handlingsplaner innenfor de aktuelle saksområdene legges fram for bystyret i løpet av Behandling i Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Vedtak Administrasjonsutvalget legger saken fram for formannskap/bystyre med følgende innstilling til vedtak: 3. Kristiansund kommune utarbeider handlingsplaner innenfor følgende områder: d. Arbeidsgiverrollen e. Demokratisk ansvar og den politiske rollen f. Rollen som tjenesteleverandør 4. Arbeidet innenfor nevnte områder organiseres og gjennomføres som følger: d. Arbeidsgiverrollen: ADMU er styringsgruppe for arbeidet. Det oppnevnes følgende prosjektgruppe (vedtas av ADMU): 2 politisk valgte medlemmer av ADMU: Helene B. Bjørbak og Runar Vestheim 2 tillitsvalgte som medlemmer av ADMU: Birgit Michaelsen (UNIO) og Geir Ole Kanestrøm (Fagforbundet) 2 medlemmer oppnevnes av rådmannen: Sigvard Thy og Prosjektgruppa utarbeider forslag til handlingsplan og gjennomfører høringsrunde (enhetsledere og tillitsvalgte) innen Endelig forslag til handlingsplan fremlegges til behandling i bystyret høsten 2009.

12 e. Demokratisk ansvar og den politiske rollen Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet Det oppnevnes følgende prosjektgruppe: 5 medlemmer av bystyret: Ett medlem oppnevnes av rådmannen. Forslag til handlingsplan fremlegges til behandling i bystyret 1. halvår f. Rollen som tjenesteleverandør Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet. De saksforberedende komiteene oppnevner hver 2 medlemmer til prosjektgruppe innenfor eget saksområde. I tillegg oppnevner rådmannen medlemmer fra administrasjonen til hver enkelt prosjektgruppe. Forslag til handlingsplaner innenfor de aktuelle saksområdene legges fram for bystyret i løpet av Saksopplysninger ADMU som likestillingsutvalg vedtok i møte (sak 4/08) at Kristiansund kommune slutter seg til Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet. Vedtaket er innrapportert til Council of European Municipalities and Regions og KS. Charteret sammen med oppfordring fra KS`sentralstyre til kommunene om å slutte seg til Charteret vedlegges (til formannskap og bystyre). Rådmannens saksutredning til ADMU vedlegges (til formannskap og bystyre). Oppfølging av Charteret har vært drøftet med leder av ADMU og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet. Partene har en felles erkjennelse av at det ut i fra bl.a. ressurssituasjonen ikke er mulig å følge opp alle de områder som Charteret omhandler (9 områder, bestående av i alt 30 artikler): Demokratisk ansvar Den politiske rollen Den generelle rammen for likestilling Arbeidsgiverrollen Offentlige anskaffelser og kontrakter Rollen som tjenesteleverandør Planlegging og bærekraftig utvikling Rollen som reguleringsorgan Vennskapssamarbeid og internasjonalt arbeid.

13 Vurdering Med utgangspunkt i de drøftinger som har vært mener rådmannen at kommunen, iallfall i denne omgang, bør konsentrere arbeidet om områdene demokratisk ansvar og den politiske rollen, arbeidsgiverrollen og rollen som tjenesteleverandør. Bakgrunnen for dette er følgende: Arbeidsgiverrollen I h.h.t. likestillingslovens 1 skal arbeidsgiver arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. Innenfor denne plikten ligger et krav om å utarbeide en likestillingsplan. Demokratisk ansvar og den politiske rollen De europeiske partene i arbeidslivet har forpliktet seg til å styrke likestillingen på arbeidsmarkedet og på arbeidsplassen. Et eget rammeprogram ble vedtatt i 2007, og har fremme av kvinners deltakelse i beslutningsprosessene som ett av fire hovedsatsingsområder. For å styrke lokaldemokratiet er det viktig å legge til rette for rekruttering av spesielt kvinner til politisk virksomhet, og videre sikre kjønnsbalansert deltakelse i ulike typer råd og utvalg. Det er dessuten en utfordring å sikre at kvinner og menn får lik rett til å inneha offentlige verv og utføre alle funksjoner på kommunalt nivå. Rollen som tjenesteleverandør Kommunens hovedfunksjon er å tilby et vidt spekter av tjenester til sine innbyggere. På en rekke områder har innbyggerne krav på kommunale tjenester/ytelser. Innenfor enkelte områder har kvinner og menn ulike behov, noe som kan skyldes ulikheter i eksempelvis sosiale og økonomiske forhold, og andre faktorer. Kommunen har plikt til å ta hensyn til ulike behov hos kvinner og menn. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kommunalsjef

14 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Budsjett Balanseringstiltak Rådmannens innstilling Formannskapet godkjenner de balanseringstiltak som fremgår av rådmannens oppstilling datert 23. Juni Rådmannen får fullmakt til å iverksette tiltakene umiddelbart. Formannskapet vedtar korrigerte netto driftsrammer for rammeområdene slik disse fremkommer av vedlagte budsjettskjema 1 B datert Vedtaket gjøres i medhold av delegasjon gitt i Delegasjonsreglement for Kristiansund kommune, pkt (hastesak), vedtatt i fellesnemndas møte Saksopplysninger Bystyret vedtok i møte 17. Juni 2008 i sak om økonomirapport for 1. Tertial 2008 blant annet følgende: Bystyret ber rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å sikre at kommunen oppnår balanse i driftsregnskapet for De tiltak som rådmannen foreslår legges frem for formannskapet til behandling første gang 24. Juni 2008 og rapporteres til bystyret gjennom økonomirapport for 2. Tertial Vurdering Rådmannen fremmer i samsvar med overnevnte vedtak forslag på tiltak for å skape balanse i regnskapet for Samlet oversikt over tiltak vil bli lagt frem og gjennomgått i formannskapets møte. Som følge av de tiltak som legges frem kan det bli nødvendig å vedta endring i netto driftsrammer tildelt rammeområdene av bystyret. Det er viktig at dette blir gjort før ferien, og rådmannen legger derfor opp til at vedtaket fattes av formannskapet med hjemmel i delegasjon om hastesaker. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Rådmann Per Sverre Ersvik

15 Økonomisjef

16 Arkiv: C30 Arkivsaksnr: 2008/370-2 Saksbehandler: Ingard Warvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Utvikling av Kristiansund Operaens Sinfoietta til et Kammerorkester Vedlegg : Oppbyggingsplan for å utvikle Kristiansund Operaens Sinfonietta til et kammerorkester Rådmannens innstilling 1. Formannskapet slutter seg til at Kristiansund Kommune sammen med Operaen i Kristiansund as, fremmer søknad om statlig støtte til en utvidelse av Operaens Sinfonietta som ledd i utvikling og oppbygging av et kammerorkester i Kristiansund. 2. Søknaden fremmes med bakgrunn i vedtak i Formannskapsak 08/18, ordføreren og rådmannens informasjon fra møte med Kulturdepartementets politiske ledelse, og på grunnlag av det fremlagte forslag fra Operaen i Kristiansund as til en ramme- /opp-byggingsplan for Sinfoniettaen. 3. Saken legges fram for Bystyret til behandling når Møre og Romsdal Fylkes og Statens støtte til prosjektet er avklart, og når det er utarbeidet en endelig detaljert drifts- og økonomiplan for prosjektet. Saksopplysninger

17 1. Bakgrunn 1.1 Formannskapet fattet i sak 08/18 følgende vedtak : 1. Formannskapet slutter seg til intensjonen om å bygge ut og utvikle Kristiansund Sinfonietta til et kammerorkester. 2. Formannskapet ber om at Møre og Romsdal Fylke slutter seg til intensjonen om å bygge ut og utvikle Kristiansund Sinfonietta til et kammerorkester i tråd med denne innstillingen. 3. Formannskapet ber Rådmannen i Kristiansund kommune, i samarbeid med Møre og Romsdal Fylke, om å arbeide videre med prosjektet og utrede de driftsmessige og økonomiske konsekvenser for partene, samt forutsetningen for statlig støtte gjennom en omforent søknad basert på sammenfallende vedtak. 4. Saken legges fram for Bystyret til behandling når Møre og Romsdal Fylkes støtte og statens støtte til prosjektet er avklart, og når det er utarbeidet drifts- og økonomiplan for prosjektet. 1.2 Ordfører og rådmann deltok sammen med gruppeleder Bjarne Elde i møte med statssekretær Ingebrigtsen i kulturdepartementet. I møtet mottok man det som ble oppfattet som signaler om at en søknad om etablering av et større orkester i Kristiansund ville bli positivt mottatt av departementet. Samtidig ble det understreket at En utvikling av et kammerorkester må basere seg på den eksisterende kjernen av profesjonelt utøvende musikere i Kristiansund Operaens Sinfonietta. En/et forstørret Sinfonietta/Kammerorkester må driftes og utvikles innenfor rammen av OiK s formål og virksomhet som institusjon En søknad må fremsendes så raskt som mulig hvis den skal ha mulighet for å bli vurdert i forbindelse med statsbudsjettet for Oppfølging 2.1 Operaens styreleder og daglige leder ble orientert om Kulturdepartementets innstilling i møte med ordføreren og rådmannen. Møtet ble sammenfattet i en enkel fremdriftsplan hvor OiK fikk oppgaven med å utarbeide en ramme for en Oppbyggingsplan som grunnlag for videre administrativ og politisk behandling i kommunen. Videre skulle OiK ta ansvaret for å kommunisere med Sinfoniettamusikerne i samsvar med tidligere kommunalt vedtak. 2.2 OiK har fulgt opp beslutningene fra møtet med kommunens ledelse og har oversendt et forslag til en rammeplan for en mer detaljert Oppbyggingsplan for å utvikle Kristiansund Operaens Sinfonietta til et

18 kammerorkester. Rammeplanen har tilslutning fra sinfoniettaens musikere med forbehold om at alle arbeidstakerrettigheter forankret i lover, forskrifter, regler og bestemmelser i gjeldende overenskomster bibeholdes. 3. Videre saksgang/vurdering OiK ber i sitt oversendelsesskriv om at det vedlagte forslag til Oppbyggingsplan legges til grunn for videre administrativ og politisk behandling i kommunen. Videre at Operaen i Kristiansund as sender søknaden om utvidet drift til Kulturdeparte-mentet sammen med Kristiansund Kommune og at det i søknaden presiseres at dette er en søknad om nye midler som kommer i tillegg til dagens bevilgninger til Operaens alminnelige drift. Rådmannens innstilling til vedtak i saken er avgitt på dette grunnlaget. Just Ingebrigtsen Rådmann Ole Bjørn Moen Kommunalsjef

19 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/35-4 Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Cesti Restaurantdrift AS - Søknad om skjenkebevilling i Fregatten bar/pub Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Cesti restaurantdrift AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i Fregatten bar/pub i forbindelse delvis eierskifte. Driftskonseptet er bar/pub med musikk- og showunderholdning i kjelleretasjen. Forutsetningen er at underholdningen ikke medfører støyulemper for tilliggende boliger. Det fastsettes 18 års aldersgrense for adgang til skjenkestedet. Bevillinger gjelder fram til samt for perioden til Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Søknaden gjelder ny skjenkebevilling i forbindelse med delvis eierskifte i virksomheten. For øvrig vil både skjenkebevilling og driftskonsept være som tidligere. Bevillingshaver Cesti Restaurantdrift AS Eiere Trond O Venseth, Kristiansund 50% Sigurd A Wold, Haugesund 50% (ny eier) Alkoholholdig drikk Gruppe 3 Skjenkested Fregatten, Hauggaten 9 Driftskonsept Bar/pub Vurdering Politiet har ingen merknader til søknaden.

20 I samsvar med den tidligere bevilling settes det som vilkår at stedet har 18 års aldersgrense samt at underholdningen på stedet ikke medfører støyulemper for tilliggende boligbebyggelse. Da dette kun gjelder skjenkebevilling i forbindelse med delvis overdragelse av virksomhet med samme bevilling og driftskonsept, vil rådmannen foreslå at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Ketil Skuseth Kommunalsjef

21 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Centrum Restaurant Saman Hassan Ahmad - Søknad om alminnelig skjenkebevilling Rådmannens innstilling Kristiansund gir Centrum Restaurant Saman Hassan Ahmad alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 i Centrum Restaurant, Kongens Plass 6, i forbindelse med eierskifte. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder også uteservering av alkoholholdig drikk på avgrenset utområde. Uteområdet må ha en utforming som skal godkjennes av rådmannnen. Bevillinger gjelder fram til samt for perioden til Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Søknad dat gjelder ny skjenkebevilling i forbindelse med at serveringsstedet får ny driver. Skjenkebevilling og driftskonsept vil være som tidligere bevilling på stedet. Bevillingssøker Centrum Restaurant Saman Hassan Ahmad Eier Saman Hassan Ahmad, Kristiansund (enkeltpersonforetak) Alkoholholdig drikk Gruppe 3 Skjenkested Centrum Restaurant, Kongens Plass 6 Uteservering ( Grinda ) Driftskonsept Restaurant Vurdering Politiet har ingen merknader til søknaden.

22 Da dette kun gjelder ny skjenkebevilling i forbindelse med at stedet har fått ny driver, vil rådmannen foreslå at søknaden innvilges. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Ketil Skuseth Kommunalsjef

23 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Cesilies's Restaurantutvikling AS - Søknad om skjenkebevilling i Kick Off bar/pub Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Cesilies's Restaurantutvikling AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 i serveringsstedet Kick Off, Hauggaten 16. Driftskonseptet er bar/pub. Bevillingen omfatter også uteservering av alkoholholdig drikk av avgrenset uteområdet foran skjenkestedet. Det fastsettes 18 års aldersgrense for adgang til skjenkestedet. Bevillingen gjelder fram til samt perioden til Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Søknaden gjelder ny skjenkebevilling i tidligere Dice Bar i underetasjen på Comfort Hotell Fosna som nå er under oppussing. I tillegg er det nå også søkt om uteservering av alkohol på området foran skjenkestedet hvor det nå er privat parkeringsareal. For øvrig er driftskonseptet i samsvar med den forrige bevillingen. Bevillingssøker Cesilies's Restaurantutvikling AS Eier Cesilie Dragseth, Kristiansund Alkoholholdig drikk Gruppe 3 Skjenkested Kick Off Uteservering på område i henhold til skisse Driftskonsept Bar/pub

24 Vurdering Politiet har ingen merknader til søknaden. I forhold til tidligere bevilling gjelder denne søknaden samme skjenkebevilling og driftskonsept med unntak av at det nå søkes om uteservering av alkohol på området foran hotellet som i dag brukes som privat parkeringsareal. I tidsrommet fra til skal en del av uteområdet nyttes som parkeringsareal. Rådmannen har ingen innvendinger mot at området kan nyttes til utservering da det ligger skjermet i forhold til omgivelsene og vil heller ikke være skjemmende for området i forhold til som det ser ut i dag. Rådmannen vil foreslå at søknaden innvilges Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Karl Kjetil Skuseth Kommunalsjef

25 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Utsyn Kafe og Gjestehus AS - Fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Utsyn Kafe og Gjestehus AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 i Utsyn Kafe og Gjestehus, Kongens Plass 4. Bevillingen gjelder også uteservering av alkohol på tilliggende terrasse. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder for perioden til Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Søknaden gjelder fornyelse av eksisterende skjenkebevilling. Bevillingshaver Utsyn Kafe & Gjestehus Eier Chan Chi Ming, Kristiansund Alkoholholdig drikk Gruppe 3 Skjenkested Utsyn Kafe og Gjestehus, Kongens plass 4 Driftskonsept Restaurant Uteservering på tilliggende terrasse Vurdering Skjenkestedet har ikke hatt merknader i forhold til alkohollovens bestemmer i løpet av inneværende bevillingsperiode og søknaden foreslås innvilget. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen

26 Karl Ketil Skuset Kommunalsjef

27 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Mona Lisa AS - Fornyelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Mona Lisa AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 i Mona Lisa Restaurant, Storgaten 13. Driftskonseptet er restaurant. Bevillingen gjelder for perioden til Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger Søknaden gjelder fornyelse av eksisterende skjenkebevilling. Bevillingshaver Mona Lisa AS Eier Deniz Kara, Trondheim Alkoholholdig drikk Gruppe 3 Skjenkested Mona Lisa restaurant, Storgaten 13 Driftskonsept Restaurant Vurdering Skjenkestedet har ikke hatt merknader i forhold til alkohollovens bestemmelser i løpet av inneværende bevillingsperiode og søknaden foreslås innvilget. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen

28 Karl Ketil Skuseth Kommunalsjef

29 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/23-8 Saksbehandler: Stein Kulø Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Søknad om økonomisk støtte til diverse veldedige formål 1. halvår 2008 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet avslår søknader om økonomisk støtte for 2008 fra Møre og Romsdal døveforening Henning Værøy og Eivind Hellstrøm Redningsselskapet Kirkens SOS Stiftelsen AMATHEA Senter mot incest og seksuelle overgrep Foreningen for muskelsyke i Nordfjord/ Møre og Romsdal 2. Søknadene avslås med henvisning til kommunens økonomiske utfordringer for Søknadene fra Kirkens SOS og Senter mot incest og seksuelle overgrep vurderes på nytt ved behandlingen av 2. tertial i forhold til formannskapets tilleggsbevilgningspost. Saksopplysninger Kommunen mottar jevnlig søknader om økonomisk støtte til ulike veldedige formål. Disse søknadene behandles av formannskapet hvert halvår. Søknadene har tidligere vært finansiert av formannskapets tilleggsbevilgninger. Det er innkommet følgende søknader:

30 Møre og Romsdal døveforening. De søker om et tilskudd på kr ,- til aktiviteter for tegnspråkbrukere i Foreningen har også søkt om kulturmidler, og har fått tildelt kr ,- for Det er ikke vanlig å få tilskudd fra forskjellige enheter i kommunen. Jakten på det særegne og norske innen matkultur. Henning Værøy og Eyvind Hellstrøm søker om kr ,- i prosjektstøtte i forbindelse med Glemmeboken til dekning av fotografering, trykking, generelt utrednings- og grunnarbeid for å samle inn aktuelle oppskrifter i Norge samt støtte til dekning av oversettelse til fransk og engelsk og prøvekoking og testing av innsendte oppskrifter. Alle som støtter tiltaket vil bli nevnt i boken. Vi ser på dette som et tiltak som er utenfor de aktivitetene vi må støtte. Redningsselskapets innsamlingsaksjon våren Redningsselskapet har stor aktivitet i Møre og Romsdal, og har bl.a. heldøgnsbemannet redningsskøyte stasjonert i Kristiansund. Inntektsgrunnlaget for selskapet er vesentlig endret siden automatinntektene falt bort, og selskapet ber om at kommunen enten vurderer å gi et beløp spesielt knyttet til innsamlingsaksjonen i uke 23, gir et fast beløp til Redningsselskapet på årlig basis eller gir et beløp som øremerkes til en av Redningsselskapets forebyggende aktiviteter. Vi ser at Redningsselskapet gjør en meget verdifull jobb, men er nødt til å avslå søknaden denne gangen. Kirkens SOS driver døgnåpen telefontjeneste betjent av 104 frivillige medarbeidere i Møre og Romsdal. Mange av innringerne sliter med ensomhet, psykisk smerte og selvmordstanker. Kirkens SOS er nå også etablert i Molde med egen vaktavdeling. Det søkes om kr. 2,50 pr. innbygger. Dette er et tiltak som kommunen har støttet, og søknaden vurderes på nytt ved behandlingen av 2. tertial. Stiftelsen AMATHEA er en landsdekkende tjeneste som arbeider spesielt i forhold til informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort, samtale underveis og etter fullført svangerskap og samtaler før og etter abort. Stiftelsen tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort, og har etablert veiledningskontor i Ålesund og tilbud om veiledning i Molde. Det søkes om et driftstilskudd pr kr. 1,00 pr. innbygger. Kristiansund kommune har også tidligere avslått søknaden fra Amathea. Senter mot incest og seksuelle overgrep. Senteret har stadig økende pågang (5046 henvendelser), og har i 2007 flyttet inn i nye lokaler i Molde. 17 av fylkets 36 kommuner har inngått langsiktige avtaler med senteret for å skaffe økonomisk forutsigbarhet. Kommunale tilskudd utløser 80% statlige driftstilskudd. Det søkes om kr. 3,- pr. innbygger. Dette er et tiltak som kommunen har støttet, og søknaden vurderes på nytt ved behandlingen av 2. tertial. Foreningen for muskelsyke i Nordfjord/ Møre og Romsdal er en interesseorganisasjon for mennesker med neuromuskulære funksjonshemminger og deres familier. Formålet er bl.a. å drive rådgivende, opplysende og hjelpende arbeid til alle muskelsyke og deres familier, å spre informasjon og arbeide for muskelsykes rettigheter. Foreningen har 103 medlemmer, og søker om et driftstilskudd på kr ,- for Vi ser på dette som et tiltak som er utenfor de aktivitetene vi må støtte.

31 Vurdering Formannskapet har tidligere år støttet flere av tiltakene, og foreningene/organisasjonene som har søkt driver samfunnsnyttig arbeid som også har betydning for kommunens innbyggere. Alle tiltakene er positive for aktuelle brukergrupper. Med de økonomiske utfordringer kommunen står ovenfor i 2008 når det gjelder kommunens lovpålagte oppgaver, kan imidlertid ikke rådmannen tilrå støtte til tiltakene nå. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Helge A. Carlsen Kommunalsjef

32 Arkiv: G11 Arkivsaksnr: 2008/251-2 Saksbehandler: Solveig Brevik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Kjønnslemlestelse - Avvergeparagrafen - Handlingsplan Rådmannens innstilling Formannskapet tar saken til orientering. Saksopplysninger Bakgrunn for saken Kristiansund kommune sendte brev til Helse - og omsorgsdepartementet, der det ble bedt om klarere retningslinjer for kommunens ansvar i forhold til avvergeparagrafen ( 2) i lov om kjønnslemlestelse. Samtidig ble det reist spørsmål om hva som var avgrensinger for kommunens strafferettslige og økonomiske ansvar dersom pliktene i avvergeparagrafen ikke ble oppfylt. Sosial - og helsedirektoratet svarte på henvendelsen( på anmodning fra SHD) i brev datert Der vises det til hvordan avvergeparagrafen kan oppfylles. Det presiseres at den straffesanksjonerte plikten til å avverge kjønnslemlestelse 2 gjelder yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, helse- og sosiale tjenester, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn. Avvergelsesplikten retter seg mot den enkelte ansatt /yrkesutøver, kommunen kan således ikke straffes. Et eventuelt erstatningsansvar for kommunen dersom som den enkelte ansatt/yrkesutøver ikke fyller sin avvergelsesplikt, vil måtte ses i forhold til alminnelige erstatningsregler. Det er i kommunes og de ansattes interesse at alle som i sin yrkesutøving kan få kjennskap til mulig planer om kjønnslemlestelse har kunnskap om hvordan dette skal handteres. Det reises nå spørsmål om hva som er gjort i kommunale enheter og tjenester for å gjøre avvergeparagrafen, retningslinjer og Handlingsplan for kjønnslemlestelse kjent?

33 Tiltak rette mot forebygging av kjønnslemlestelse: BFH enheten ved helsesøster Brynhild Rossbach Hesthamar inviterte alle aktuelle enheter og tjenester til nettverksmøte ang. kvinnelig kjønnslemlestelse den Hovedhensikten med dette møtet var å få mer kunnskap om kjønnslemlestelse, øke samarbeidet og utarbeide kommunal rutiner. Bidragsyter i dette møtet var også RVTS (ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), i Trondheim. Fra Kristiansund kommune møtet representanter fra senter for norskopplæring, jordmor- helsestasjon og skolehelsetjenesten, flyktningekontoret, kommuneoverlege og gynekolog fra Fylkessykehuset Krsu. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representant fra flyktningekontoret, kommunelegeoverlege, barnevernet, to somaliske kvinner, helsestasjon/skolehelsetjenesten er koordinator. Gruppe skal utarbeide lokale rutiner. Flyktningehelsetjenesten har kjønnslemlestelse som generelt tema/info i samtaler med unge mødre. De er spesielt obs ved mottak av nye flyktninger fra land som praktiserer omskjæring. Helsestasjonen har kjønnslemlestelse som tema i møte og konsultasjon med aktuelle folkegrupper. Kommunejordmor tar opp temaet med gravide som er omskjært og henviser til gynekologisk avd. v / sykehuset. Barnevernet er kjent med loven og forskriftene. Vil arbeider med å lage egne kvalitetssikringsrutiner. Senter for norskundervisning har kjønnslemlestelse som tema i undervisningen. Barnehagene er informert om temaet på et nettverksmøte der alle barnehagene deltar. Skolene har mottatt informasjon om loven og forskriftene. Temaet skal tas opp i rektormøte. Kommuneoverlegen arbeider i forhold til fastlegene bl.a. med mål om å fange opp omskårede kvinner før de blir gravide. Flyktningekontoret arbeider aktivt med temaet, er med i arbeidsgruppe. Gynekolog v /sykehuset. Vil kartlegge og veilede allerede omskjærte kvinner. Ønsker at disse kvinner henvises før graviditet for operativt inngrep som letter fødsel. Videre arbeid: Det er nå nedsatt en mindre arbeidsgruppe med helsesøster ved helsesøster v/flyktningehelsetjenesten Brynhild R Hesthamar, helsesøster Hilde Rakstang og kommuneoverlege Hanne Tenggren gruppen vil konsentrere seg om å utvikle lokale rutiner for: o å avverge kjønnslemlestelser hos barn o o hjelp til de som er omskåret førstegangs undersøkelse av kvinner (informasjon om vanlige komplikasjoner, mulighet for behandling, forebygging m.m.) Det skal avholdes informasjonsmøte med somaliske o.a. menn i juni. Somalisk sykepleier fra RVTS vil delta. (Lignende møte for somaliske kvinner er avholdt.) Flyktningekontoret vil pålegge alle i introduksjonsprogrammet å møte. Det planlegges informasjonsmøte/ kurs for barnehagene og skolene. Ferdig forslag til rutiner for høring vil foreligge innen juni. Endelige rutiner og forslag til retningslinjer vil bli ferdige i løpet av høsten.

34 Konklusjon: Arbeidet med å implementere Handlingsplan mot kjønnslemlestelse er godt i gang. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse og avverge 2 i loven skal være kjent i de enheter og tjenestene det er aktuelt for. Det er behov for en bredere gjennomgang i enkelte enheter, som skole, barnehager, SFO. Enheten for Barn-Familie-Helse vil ta initiativ til en slik gjennomgang innen disse enhetene. Rådmannen i Kristiansund Just Ingebrigtsen Helge A. Carlsen Kommunalsjef

35 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/94-4 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 08/ Referatsaker - Liste over referatsaker Brev til samferdselsministeren fra Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll kommuner: Må det skje en ulykke i Freifjordtunnelen før den blir oppgradert? 2. Generalforsamling Imarfinans AS, den

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: - Utviklingsprosess innen helse og velferdsområdet v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal 1 time. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.09.2016 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 05/12 TID: 04.10.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING:

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103130 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 107/11 DET BESTE STED AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 02.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q50 Arkivsaksnr: 2008/3233-8 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite plan Formannskapet Kommunestyret Parkering

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir.

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE FELLINI RESTAURANTE PIZZERIA AS Arkivsaksnr.: 09/43770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssaken, Midtre Gauldal rådhus Dato: 19.12.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Vertshuset Kong Øystein Møtedato: 11.02.2009 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519

Saksframlegg. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - FIRE M AS - HORIZONT RESTAURANT Arkivsaksnr.: 07/27519 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet innvilger skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk til Fire M AS,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL LIKESTILLINGSUTVALGET

GODKJENNING AV PROTOKOLL LIKESTILLINGSUTVALGET Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: LIKESTILLINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.11.2014 Tid: 12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s)

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 22. januar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 29.01.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 06.09.2012 Tilstede: Tilstede: Fra adm: Ole G Koch H Evy Nordby AP unntatt sakene 22/12 og 23/12 Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 11:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 10:30 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 04.03.2009 Møtested: Rådhuset lille festsal Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 12. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 30.01.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling

Endringer i arbeidsreglementet ytringsfrihet og varsling HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.05.2016 35947/2016 2014/6661 404 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/8 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Endringer i arbeidsreglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 20.11.2012 Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl. 1300 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Sidenr. Tittel PS 8/12 12/1164 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte 17.04.2008 kl. 19.00. Sted: Åmot kirke. Møteleder: Forfall:

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte 17.04.2008 kl. 19.00. Sted: Åmot kirke. Møteleder: Forfall: MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.04.2008 kl. 19.00 Sted: Åmot kirke Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR DEN 17.04.2008 Saksnummer Innhold 0016/08 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TØNSBERG KOMMUNE 2016-2020 VEDTATT AV BYSTYRET I BY-070/16 25. mai 2016 INNHOLD Innledning... 3 1. Kommunens alkoholpolitikk... 4 1.1. Generelle bestemmelser... 4 1.2.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016

Fagnotat - Bocca Restaurant og Bar, Øvre Ole Bulls plass 3 - Søknad om endring av eksisterende skjenkeareal frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200601111-128 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer