SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER"

Transkript

1 SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER Til Førde den KS Sogn og Fjordane V / Dagleg leiar Jan Ryste. PLAN FOR MELLOMBELS ORDNING FOR OVERGREPSMOTTAK FOR KVINNER UTSETT FOR SEKSUELL VOLD. VEDR BAKGRUNN FOR ORDNINGA: Når det gjeld bakgrunn for etablering av mellombels ordning for overgrepsmottak for kvinner utsett for seksuelle overgrep, viser ein til referat frå møte mellom KS og Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus, Helse Førde. Etter ovannemnde møte har ein som ad hoc tiltak starta arbeid med plan for vidareføring av noverande ordning ved Kvinneklinikken. Dette likevel som eit samarbeidsprosjekt mellom SYSIKL og Kvinneklinikken. Planen vert med dette presentert i sine hovudtrekk så langt den pr no er utvikla. Prosjektet ber om fullmakt til å supplere med detaljar innfor ramme av denne plan og innfor dei økonomiske rammer som følgjer av kapittel 7. Prosjektet ser ein som ei mellombels ordning fram til endeleg overgrepsmottak for all vold i nære relasjonar er etablert i tilknyting til SYSIKL. I samsvar med møte den med Kvinneklinikken, gjeld planen for eitt år til Grunna tid for planlegging og opplæring, vil ikkje ordninga vere oppe og gå før I samband med handsaming i kommunane, viser ein til referat frå møte den der det frå Helse Førde vart vist til at dersom ein kommune vel å seie «nei» til ordninga, så har likefullt vedkomande kommune ansvaret. Med dette gjer Helse Førde klart at dette er den vidareføring dei kan ivareta, altså som eit samarbeid med SYSIKL for å skaffe tilstrekkeleg bemanning. Dersom ein kommune vel å sei nei, vil ansvaret påkvile den einskilde kommune. Når ein no, som følgje av problem med å få på plass legetilsyn med permanent overgrepsmottak, må gå for ei mellombels ordning, er det sentralt å peike på at SYSIKL i representantskapsmøtet den fekk i oppdrag å utarbeide plan for ØH - plassar i tilknyting til SYSIKL. I denne samanheng kan det bli aktuelt at legevakta vil ha trong for fast tilsette legar, m.a for å løyse legebehov på dagtid. Dersom dette kjem på plass, vil ein ogso ha løysing for framtidig legeteneste for permanent overgrepsmottak. Avklaring av ordning med ØH plassar vil venteleg vere på plass innan eit år.

2 PLAN FOR MELLOMBELS ORDNING 1. Målsetting: Oppretthalde den ordning ein har pr i dag med overgrepsordning for kvinner utsett for seksuelt overgrep. Gjennom samarbeid mellom SYSIKL og gynekologisk avdeling, få del i den kunnskap og erfaring som er bygd opp i denne avdelinga over tid. Undervegs avklare om mellombels ordning kan utvide sitt målområde til anna vold i nære relasjonar. Dette vil innebere evt. utviding til samarbeid med andre legegrupper på sjukehuset. I løpet av den mellombelse perioden skal det arbeidast for ei løysing for legeteneste ved permanent overgrepsmottak for all vold i nære relasjonar. 2. Organisering: Ein gjer framlegg om at styret for SYSIKL der òg Helse Førde har sin representant, vert det overordna styret for mellombels ordning, med tillegg av representant frå Nordfjord- og Sogneregionen. Leiinga vert delt mellom leiar for SYSIKL som har økonomisk og personellmessig ansvar og fagansvarleg sjukepleiar for mottaket. Det mellombelse mottaket vert drive som eige ansvarsområde / driftskapittel under SYSIKL med eige budsjett, rekneskap og rapporteringsansvar. 3. Ansvarsfordeling: Den mellombelse ordninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Kvinneklinikken og kommunane ved SYSIKL. På Kvinneklinikken er ein klar på at det faglige ansvaret skal ligge på kommunal side deira funksjon vil vere å bidra med kvalifisert personell på legeog sjukepleiarsida. Dette inneber at ein gjennom samarbeid ivaretek det faglege nivå i ordninga, medan det formelle medisinskfaglege ansvar med godkjenning av prosedyrar og kvalitetsnivå vert lagt til medisinskfagleg ansvarleg lege på SYSIKL. 4. Modell / arbeidsform: I planen som er utarbeida i høve til permanent overgrepsmottak for all vold i nære relasjonar er det lagt til grunn ein modell og arbeidsform i samsvar med den såkalla Vestfoldmodellen. Modellen inneber at spesialopplærde sjukepleiarar utfører sin del av undersøkinga medan legen utfører den medisinske undersøkinga. I den mellombelse ordninga legg ein opp til tilsvarande modell, evt med ei tilpassa ordning ut frå praktiske forhold. På denne måten vil den mellombelse ordninga også kvalifisere fram mot permanent ordning. I plan for permanent overgrepsmottak, heiter det i pkt 5.1.3: Val av modell for overgrepsmottak. På landsbasis finst det mange modellar og ulike måtar å organisere overgrepsmottak. Prosjektgruppa har sett det som viktig å unngå å bruke store midlar på beredskap som vil gje store økonomiske utteljingar utan konkret utbytte. Modellen har følgjande sentrale punkt:

3 1. Modellen baserer seg på ei beredskapsgruppe av fast tilsette sjukepleiarar som har praktisk ansvar for undersøking og ivaretaking av den overgrepsutsette. 2. Sjukepleiaren utfører den største del av undersøkinga og behandlingstilbodet som tek 5-6 timar. Legevaktslegen utfører den medisinske delen av undersøkinga under praktisk rettleiing av sjukepleiar som skal ha spisskompetanse på naudsynte rutinar. Det er stilt strenge krav til gjennomføringa av denne delen av undersøkinga, då dette er sentralt juridisk grunnlag for påfølgjande rettsprosess. Den medisinske delen av undersøkinga tek erfaringsvis minutt. Konkretisering av arbeidsoppgåver ved SO overgrep: Sjukepleiar (sjukepleiar med spesialkompetanse): er ansvarleg for klargjering av undersøkingsrom og utstyr, mottak av pasienten og det heilskaplege, akutte psykososiale tilbodet. dokumenterer pasientens forklaring på kva har hendt, medisinske opplysningar, utfører prøvetaking, dokumenterer skader og sporsikring på klede, utfører ein rettsmedisinsk heilkroppsundersøking (unnateke kroppsholrom) med sporsikring og initial dokumentasjon av skader med skisser og foto. orienterer lege om saka er i ettertid ansvarleg for merking, oppteljing og kontroll av sporssikringsmaterialet. ansvarleg for vidare akutt psykososial ivaretaking av pasienten og den rutinemessige oppfølging i samsvar med rutinane for mottaket. Psykososial oppfølging utover akutt fase vert formidla til rette instansar etter nærare prosedyrar. Lege: Mottek orientering frå sjukepleiar om saka. Gjer nødvendige medisinske undersøkingar ut frå pasientens forklaring, samarbeider med sjukepleiar i fullføring av skadedokumentasjon, og utfører holromsundersøkelser (munn, endetarm og skjede) med nødvendig rettleiing i prosedyre og utføring frå sjukepleiar. Undersøkinga vert oppsummert i journal i samarbeid mellom lege og sjukepleiar, og kvar fagperson signerer for sitt arbeid. Lege vil være ansvarlig for vurdering av eventuell nødvendig akuttmedisinsk oppfølging. Rettsmedisinsk protokoll skal skrivast ut i samsvar med retningsliner. 5. Vaktordning / personell: Noverande overgrepsmottak ved Kvinneklinikken har basert seg på frivillig gruppe av sjukepleiar som vert kalla inn ved behov. Avdelinga har for lengst meldt at denne ordninga ikkje kan halde fram då ein ikkje har tilstrekkeleg personell på den frivillige lista og at vidareføring vil innebere beredskapsordning etter turnus. I møtet den kom fram at inntil 5 sjukepleiarar var villig til å gå inn i vaktordning. Desse har frå før tilnærma full stilling. Følgjeleg har ikkje Kvinneklinikken tilstrekkeleg

4 personellressursar for samanhengande beredskapsturnus og på dette grunnlag er det lagt opp til samarbeid mellom Kvinneklinikken og SYSIKL. Beredskapsordninga baserer seg på vakt kl 15:30 08:00 i veka og heildøgnsvakt i helg og høgtider. Ordninga krev 1,2 stillingar. SYSIKL har i ettertid hatt møte med aktuelle sjukepleiarar, avklara organisatoriske og praktiske forhold og konklusjonen er at ein har personalressursar til å starte ordninga. 6. Opplæring: SYSIKL er i kontakt med overgrepsmottaket i Oslo og Vestfold. Det er avtala 1-2 dagars intensiv opplæring i Førde for heile sjukepleiargruppa, noko som vil gi ein felles fagleg basis for ordninga. Dette er likevel svært knapp opplæring og ein vil i tillegg legge opp til regelmessige møte der kvalitetssikring (erfaringsutveksling, prosedyrar og opplæring) vil stå sentralt. Legesida vert ivareteke av vakthavande gynekolog slik ordninga er i dag. Pr ser opplæringsprogrammet slik ut. Ein tek atterhald i endringar. Kurs i praktisk gjennomføring av undersøkelse ved seksuelt overgrep, der sykepleier har veiledende og utvidet ansvar. Utarbeida av: Linda Møllegård Gustavsen, sjukepleiefagleg leiar Vestfold overgrepsmottak Helle Nesvold, overlege Oslo overgrepsmottak. Opplæring 1. Innledning: Hva innebærer denne jobben Utdeling av litteratur: Artikler Atle Dyregrov, veilederen, Lærebok i rettsmedisin aktuelle kapitler, artikler van der Weele Den første samtalen og emosjonell førstehjelp, Konkrete handlinger: Hvordan spørre? intervju teknikker(politiet) Undervisning: emosjonell førstehjelp Lovverk: Lokale rutiner i avdelingen Helseundersøkelse med medisinsk undersøkelse og behandling Medisinsk anamnese Vurdering av psykisk tilstand Medisinsk undersøkelse Smittevern og smitteprofylakse Graviditetstest, og nødprevensjon Oppfølgningsrutiner Rettsmedisinsk undersøkelse Generell sporsikring Hulromsundersøkelsen(praktisk øvelse på dukke med pinner) Klær: sikring av tøy Rettsmedisinsk undersøkelse fortsetter Ansvar Førde (gyn avd) /Linda. Linda eller Førde (gyn avd) Helle/Linda Helle/Linda Linda Helle/

5 Skadedokumentasjon: Fotografering: måletape, merking, hvordan: dokumentere skjedd / ikke skjedd Rettstoksiske prøver Oppsummering Oppfølgingsarbeid Praktisk øvelse og gjennomgang av lokale rutiner Linda Linda Helle Fagansvarli g leder Førde Fagansvarli g leder Førde Grunnkurs for personell i overgrepsmottak og evt. deltakelse dagskurs i Oslo Anbefales 2. Gjennomføre en sak med veiledning Anbefales 3. Observasjon i retten Anbefales 7. Fagleg utvikling av ordninga: Slik overgrepsmottaket ved Kvinneklinikken har fungert til no, har ein ikkje hatt høve å legge vekt på oppfølging og vidare behandling for dei som er utsett for overgrep. Dette har vore sakna frå leiing og personale. Med bakgrunn i at det gjennom plan for permanent overgrepsmottak har vore arbeida med og knytt kontaktar i høve til oppfølging og vidare behandling, vil det vere naturleg å ivareta denne del av mottaksfunksjonen. Dette likevel gjennom evt. gradvis tilnærming ut frå det ein ser er mogeleg å få til ut frå at ordninga kjem i stand på svært kort tid. Vidare kan det vere aktuelt over tid å utvide til andre former for vold i nære relasjonar. Dette vil likevel krevje avklaring i personellgruppa og samarbeid med andre legegrupper ved Førde sentralsjukehus som t.d kirurgisk avdeling. Grunna den korte tida for etablering av den mellombelse ordninga, er det uråd å sei kor vidt dette kan komme på plass. Det vil likevel vere eit mål som kan gje ei gradvis utviding av fagleg kompetanse og legge fagleg grunnlag for permanent overgrepsmottak for all vold i nære relasjonar. 8. Kostnader / budsjett: Budsjett for den mellombelse ordninga er sett opp med bakgrunn i dei personellmessige krav som kom fram i møte med Kvinneklinikken, jfr referat. I budsjettet er med: Lønnskostnader: o Beredskapsordning med alle tillegg og vikarordningar, samt godtgjering for medgått arbeidstid i mottakssituasjon for både sjukepleiar og lege er med. o 10% stilling for fagleg administrativt ansvar. Ansvaret vert ivareteke av ein av sjukepleiarane i ordninga. Driftskostnader: o Det er lagt opp til vidare bruk av dei lokale og utstyr som er etablert på Kvinneklinikken som har signalisert at ein ikkje vil pårekne leige då lokala elles er i bruk for sjukehuset.

6 o Vidare er med opplæring både på lege- og sjukepleiarsida. Her har ein i 2011 fått tilskot frå fylkesmannen som vist på inntektssida. I tillegg vert det søkt om vidare tilskot ved oppstart av mellombels ordning. o Vidare er med kostnader med rekneskapsføring og revisjon samt ein post for uforutsette utgifter. Når det gjeld fordelingsnøkkel mellom kommunane, har KS i handsaming av plan for permanent overgrepsmottak lagt til grunn fordeling med 25% av kostnadane likt fordeling på alle kommunar og 75% av kostnadane fordelt etter folketal i kvar kommune. Denne fordeling er òg lagt til grunn i fordelinga av kostnadane i mellombels ordning. Budsjettet er utrekna som årsbudsjett. Sidane dette er mellombels ordning i eitt år, gjer ein framlegg om at det vert gjort overføringar kvar 2. månad frå kommunane fram til ordninga opphøyrer. Budsjett for ordninga:

7 Førde den Joril Viken Sandnes Avd spl, Gyn pol, FSS Helge Ulvestad Fung. legevaktsjef, SYSIKL

8 Vedlegg 2 SOGN OG FJORDANE Førde 1. October 2015 REFERAT frå drøftingsmøte mellom Helse Førde og KS Sogn og Fjordane om mogleg forlenging av ordninga ved Kvinneklinikken vedrørande mottak for kvinner utsett for seksuelle overgrep Møtestad: Førde sentralsjukehus Møtetid: 14. mai 2012 kl Til stades: Tom Guldhav Avd. sjef ved kvinneklinikken Kjellaug Fredly Ass. avd. sjef ved kvinneklinikken Joril Viken Sandnes Avd.sjukepleiar, gynekologisk poliklinikk Jenny Følling Fylkesstyreleiar KS Sogn og Fjordane Jan Ryste Dagleg leiar KS Sogn og Fjordane Helge Ulvestad Legevaktsjef SYS IKL Møte kom i stand etter initiativ frå KS Sogn og Fjordane. BAKGRUNN: Kommunane har gjennom Koordineringsrådet mellom Helse Førde og kommunane etablert eit mottak for kvinner utsett for seksuelle overgrep gjennom eit samarbeid med gynekologisk avdeling ved Førde sentralsjukehus. Dette tilbodet er sagt opp av kvinneklinikken med verknad frå 1. mai Situasjonen er derfor pr. no at ein ikkje i det heile har noko tilbod når det gjeld dette i fylket. Samstundes har det vore utarbeidd eit framlegg til etablering av eit overgrepsmottak frå ei arbeidsgruppe nedsett av SYS IKL. Dette er meint i tillegg til tilbodet i Helse Førde - også å omfatte vald i nære relasjonar, der alle former for vald fysisk og psykisk vald, vald mot barn, seksuell vald mot menn, vald innanfor etniske grupper, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlesting, inngår. Rapporten frå arbeidsgruppa vart overlevert KS Sogn og Fjordane i samband med konstituerande fylkesmøte, der det vart gjort slikt samrøystes vedtak: «Fylkesmøte ser behovet for etablering av eit overgrepsmottak i Sogn og Fjordane og er positiv til intensjonane i framlegget frå arbeidsgruppa. KS vil jobbe vidare med planen med mål om å finne ein modell som ein kan tilrå til kommunane» Etter dette har framlegget frå arbeidsgruppa vore handsama i tre omgangar i KS-organa i fylket: Handsaming i rådmannsutvalet og fylkesstyret Fylkesstyret gjorde slikt vedtak i sak 52/2011:

9 «Dei etablerte regionale «helse- og sosialsjef-/kommunalsjefnettverka» for samhandling på helse og omsorgsområdet får i oppdrag å gjere ei vurdering av framlegget frå arbeidsgruppa og kome med ei tilråding innan 20. februar Nettverka i Nordfjord og Sunnfjord v/leiarane må syte for at vurderinga får ei god forankring i heile fylket gjennom samråding med «helse- og sosialsjefane» i Sogn og HAFS. Kontakten mellom desse v/utpeika kontaktpersonar og regionleiarane i Nordfjord og Sunnfjord føreset ein vert formidla snarast frå medlemmane frå Sogn og HAFS i rådmannsutvalet. Nettverka står fritt til å konsultere kven dei måtte ønskje i samband med dette oppdraget, men må snarast ta kontakt med Helse Førde med sikte på å få i stand ei overgangsordning inntil ny ordning vedrørande overgrepsmottak er etablert og operativ» Handsaming i rådmannsutvalet og fylkesstyret Fylkesstyret gjorde slikt vedtak i sak i sak 11/2012: «KS Sogn og Fjordane tilrår at kommunane ivaretek eit tenestetilbod for personar utsette for vald i nære relasjonar gjennom oppretting av eit overgrepsmottak som eit interkommunalt samarbeid i samsvar med Kommunelova, 27. KS Sogn og Fjordane sluttar seg til framlegget frå ei prosjektgruppe nedsett av SYS IKL nedfelt i rapport overlevert KS Sogn og Fjordane , med følgjande endringar og presiseringar i samsvar med vurdering/tilråding frå fagnettverka for helse og omsorg i Sunnfjord, Nordfjord og HAFS: Modell: Overgrepsmottaket bør vere sentralt plassert i høve andre tenester, og etablerast som ein integrert del av legevaktsentralen SYS-IKL med tenestetilbod til heile fylket. Leiing: Overgrepsmottaket og SYS-IKL bør ha felles administrativ leiar. Styre: Det vert etablert eit eige styre for overgrepsmottaket. Styret skal vere personidentisk med styret for SYS-IKL supplert med to representantar oppnemnt av Nordfjordrådet og Sogn regionråd Styret for overgrepsmottaket bør vurdere oppretting av eit arbeidsutval som kan fungere mellom styremøta Fagleg overordna nivå og leiing: Samansetting av overordna faggruppe og ansvar/mynde bør vurderast på nytt utifrå innspelet frå fagnettverka for helse og omsorg. Organisering/kompetanse: Moglegheit for oppretting av ei delstilling som fagleiar for å sikre god og rett kompetanse ved mottaket bør vurderast. Øvrige innspel under dette punktet frå fagnettverka for helse og omsorg bør også vurderast i denne samanheng. Kostnadsfordeling: Fylkesstyret støttar forslaget om kostnadsfordeling mellom kommunane etter modell 25/75: 25% av kostnadane fordelt likt på kommunane og 75% etter folketal. Budsjett: Fylkesstyret sluttar seg til innspelet frå fagnettverka for helse og omsorg om at det må utarbeidast eit meir nyansert oppstartsbudsjett og eit driftsbudsjett, slik at kommunane - når saka kjem til handsaming i den

10 enkelte kommune får synleggjort heilt klårt kva for økonomiske konsekvensar dei skal ta stilling til. Mellombels ordning fram til overgrepsmottaket er etablert: Det må søkjast etablert ei avtale om vidareføring av noverande ordning med Helse Førde inntil nytt overgrepsmottak er etablert. KS Sogn og Fjordane føreset at planen vert gjennomgått på nytt utifrå desse påpeikingane og utdjupinga av desse punkta i innspela frå fagnettverka for helse og omsorg. KS Sogn og Fjordane føreset vidare at revidert plan vert lagt fram for rådmannsutvalet 25. april og fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane 2. mai før tilråding og forslag til "sakshandsamingsmal" vert sendt kommunane for politisk handsaming og vedtak» Handsaming i rådmannsutvalet og fylkesstyret Fylkesstyret gjorde slikt vedtak i sak 17/2012: «KS Sogn og Fjordane vil oppmode kommunane i fylket om å slutte seg til den framlagte planen for etablering av overgrepsmottak i Sogn og Fjordane som eit interkommunalt samarbeid i samsvar med Kommunelova, 27. Før planen vert sendt kommunane, ber fylkesstyret SYS IKL kome tilbake med konkret tilråding om modellval, og også i den samanheng legge fram og vurdere eit alternativ med kjøp av tenester frå Helse Førde. KS tar kontakt med Helse Førde for å be om eit møte med leiinga og eventuelt leiinga ved den avdelinga ved sentralsjukehuset som no yter denne tenesten, med sikte på å få i stand ei forlenging av ordninga inntil eitt år fram til ny ordning kan tre i kraft» Orsaka til at saken på ny vart sendt tilbake til SYS IKL, slik det framgår av 2. avsnitt i vedtaket i fylkesstyret, var skriv frå legerepresentant Halvard Mikal Seljesæter i prosjektgruppa, der det vert vist til at legane i SYS IKL ikkje kan akseptere eit legetilsyn med overgrepsmottak etter det som i framlegget frå prosjektgruppa er kalla «modell 1». Den framførte grunngjevinga er mellom anna at ei organisering etter nemnde modell vil føre til ei betrakteleg auke i vaktbelastinga for den enkelte lege. Samstundes viser ein til at modell 2 og 3 vil oppfylle krava frå legane. Ei organisering etter desse modellane vil medføre ein auka kostnad på nær 1 million kroner pr. år fordelt på deltakarkommunane. Leiinga ved SYS IKL viser til at ei vellukka etablering vil vere avhengig mellom anna av ei positiv innstilling frå legane, og at det på denne bakgrunn bør vere kommunane som tek avgjerd om modellval utan ei klar tilråding frå SYS IKL. Med denne uavklarte situasjonen er det meir viktig enn nokon gang å få til ei mellombels løysing inntil alle alternativ inkludert kjøp av tenester frå Helse Førde er klargjort. Dette var inngangen til møte med Helse Førde 14. mai.

11 MØTE MELLOM HELSE FØRDE OG KS SOGN OG FJORDANE Frå Helse Førde si side vart det vist til at tilbodet var sagt opp i god tid, og at dette er eit kommunalt ansvar. Grunna omorganisering ved avdelinga har ein heller ikkje ressursar verken personellmessig eller på annan måte - til å handtere dette tilbodet lenger. Ei vidareføring av ordninga om det elles skulle vere mogleg ville måtte innebere betydelege kostnadar som ikkje helseføretaket kan bere. Ordninga har vore praktisert ved etablerte ringelister, der sjukepleiarar vert honorert ved betaling for utrykking. Pr. no har maksimalt fem av desse sagt seg villige til å vurdere om dei framleis vil stå på ei slik liste, medan dei fleste har sagt klart nei. Det vart frå Helse Førde sine representantar klart uttrykt at godtgjering for heimevakt etter omrekningsfaktor 1/5, der ein får betalt for 1/5 av kvar time, er heilt urealistisk i høve til å få folk til å delta. Omrekningsfaktor 1/4, truleg 1/3 må leggast til grunn. Betaling og vakthyppigheit vil vere avgjerande for å få personale til å stille opp Frå KS sine representantar vart det uttrykt at ein må strekkje seg langt for å få til ei mellombels ordning, slik at ein ikkje i ein periode vert ståande utan tilbod med dei konsekvensar det kan ha. Det vart understreka at ein må ha spesialopplæring for å kunne gå inn i dette arbeidet, og at kursopplegg gjennom Norsk kompetansesenter for allmennmedisin i Bergen har vore nytta til dette føremålet. Dei arrangerer tilsvarande kurs også andre stader i landet, til dømes i Oslo og Ålesund. Frå SYS IKL vart det gjort merksam på at ein der kanskje hadde nokre som kunne inngå i ei slik mellombels beredskapsordning for sjukepleiar om dei fekk naudsynt opplæring, eventuelt som internopplæring om mogleg. Helge Ulvestad viste til at han ville ta dette opp på personalmøte same kveld, der han også inviterte representantane frå Helse Førde til å delta. Tom Guldhav viste til at legesida innanfor ei mellombels ordning truleg kan dekkast gjennom eksisterande vaktordning mot ein avtalt pris. Han understreka samstundes at ei mellombels ordning berre ville kunne omfatte SO-overgrep (seksuelle overgrep/valdtekt) mot kvinner, og ikkje mot menn og vald i nære relasjonar. Det vart antyda at ein truleg kan ta unna slike tilfelle på dagtid på avdelinga. Det vart semje om at Helge Ulvestad og representantane/nokre av representantane frå Helse Førde skulle møtast igjen kl. 14 same dag for å drøfte vidare eit opplegg med sikte på å få i stand ei mellombels ordning med utgangspunkt i drøftinga i føregåande fellesmøte. Frå KS vart det bedt om at det no snarast råd vert utarbeidd eit framlegg til ei slik mellombels ordning, der alle naudsynte faktorar med omsyn til mellom anna bemanning, godtgjersle, andre vilkår og fordeling av kostnader på kommunane, framgår.

12 Målet må vere med grunnlag i tidlegare vedtak i rådmannsutval og fylkesstyre å få sendt dette ut med forslag til saksutgreiing og framlegg til vedtak, slik at det kan handsamast i kommunane i løpet av juni månad. Tom Guldhav ba om at det i den samanheng må understrekast at dersom ein kommune vel å seie «nei» til ordninga, så har likefullt vedkomande kommune ansvaret. Jan Ryste /s/ referent

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE

2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE 2010-2013 OMRÅDEPLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORGA I HELSE FØRDE Innhald 1 INNLEIING... 3 2 SAMANDRAG... 5 3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGAR... 6 3.1 Brev frå Helse Vest... 6 3.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer