SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER"

Transkript

1 SYS IKL Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid ASKVOLL BALESTRAND - FJALER FØRDE GAULAR HYLLESTAD HØYANGER - NAUSTDAL JØLSTER Til Førde den KS Sogn og Fjordane V / Dagleg leiar Jan Ryste. PLAN FOR MELLOMBELS ORDNING FOR OVERGREPSMOTTAK FOR KVINNER UTSETT FOR SEKSUELL VOLD. VEDR BAKGRUNN FOR ORDNINGA: Når det gjeld bakgrunn for etablering av mellombels ordning for overgrepsmottak for kvinner utsett for seksuelle overgrep, viser ein til referat frå møte mellom KS og Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus, Helse Førde. Etter ovannemnde møte har ein som ad hoc tiltak starta arbeid med plan for vidareføring av noverande ordning ved Kvinneklinikken. Dette likevel som eit samarbeidsprosjekt mellom SYSIKL og Kvinneklinikken. Planen vert med dette presentert i sine hovudtrekk så langt den pr no er utvikla. Prosjektet ber om fullmakt til å supplere med detaljar innfor ramme av denne plan og innfor dei økonomiske rammer som følgjer av kapittel 7. Prosjektet ser ein som ei mellombels ordning fram til endeleg overgrepsmottak for all vold i nære relasjonar er etablert i tilknyting til SYSIKL. I samsvar med møte den med Kvinneklinikken, gjeld planen for eitt år til Grunna tid for planlegging og opplæring, vil ikkje ordninga vere oppe og gå før I samband med handsaming i kommunane, viser ein til referat frå møte den der det frå Helse Førde vart vist til at dersom ein kommune vel å seie «nei» til ordninga, så har likefullt vedkomande kommune ansvaret. Med dette gjer Helse Førde klart at dette er den vidareføring dei kan ivareta, altså som eit samarbeid med SYSIKL for å skaffe tilstrekkeleg bemanning. Dersom ein kommune vel å sei nei, vil ansvaret påkvile den einskilde kommune. Når ein no, som følgje av problem med å få på plass legetilsyn med permanent overgrepsmottak, må gå for ei mellombels ordning, er det sentralt å peike på at SYSIKL i representantskapsmøtet den fekk i oppdrag å utarbeide plan for ØH - plassar i tilknyting til SYSIKL. I denne samanheng kan det bli aktuelt at legevakta vil ha trong for fast tilsette legar, m.a for å løyse legebehov på dagtid. Dersom dette kjem på plass, vil ein ogso ha løysing for framtidig legeteneste for permanent overgrepsmottak. Avklaring av ordning med ØH plassar vil venteleg vere på plass innan eit år.

2 PLAN FOR MELLOMBELS ORDNING 1. Målsetting: Oppretthalde den ordning ein har pr i dag med overgrepsordning for kvinner utsett for seksuelt overgrep. Gjennom samarbeid mellom SYSIKL og gynekologisk avdeling, få del i den kunnskap og erfaring som er bygd opp i denne avdelinga over tid. Undervegs avklare om mellombels ordning kan utvide sitt målområde til anna vold i nære relasjonar. Dette vil innebere evt. utviding til samarbeid med andre legegrupper på sjukehuset. I løpet av den mellombelse perioden skal det arbeidast for ei løysing for legeteneste ved permanent overgrepsmottak for all vold i nære relasjonar. 2. Organisering: Ein gjer framlegg om at styret for SYSIKL der òg Helse Førde har sin representant, vert det overordna styret for mellombels ordning, med tillegg av representant frå Nordfjord- og Sogneregionen. Leiinga vert delt mellom leiar for SYSIKL som har økonomisk og personellmessig ansvar og fagansvarleg sjukepleiar for mottaket. Det mellombelse mottaket vert drive som eige ansvarsområde / driftskapittel under SYSIKL med eige budsjett, rekneskap og rapporteringsansvar. 3. Ansvarsfordeling: Den mellombelse ordninga er eit samarbeidsprosjekt mellom Kvinneklinikken og kommunane ved SYSIKL. På Kvinneklinikken er ein klar på at det faglige ansvaret skal ligge på kommunal side deira funksjon vil vere å bidra med kvalifisert personell på legeog sjukepleiarsida. Dette inneber at ein gjennom samarbeid ivaretek det faglege nivå i ordninga, medan det formelle medisinskfaglege ansvar med godkjenning av prosedyrar og kvalitetsnivå vert lagt til medisinskfagleg ansvarleg lege på SYSIKL. 4. Modell / arbeidsform: I planen som er utarbeida i høve til permanent overgrepsmottak for all vold i nære relasjonar er det lagt til grunn ein modell og arbeidsform i samsvar med den såkalla Vestfoldmodellen. Modellen inneber at spesialopplærde sjukepleiarar utfører sin del av undersøkinga medan legen utfører den medisinske undersøkinga. I den mellombelse ordninga legg ein opp til tilsvarande modell, evt med ei tilpassa ordning ut frå praktiske forhold. På denne måten vil den mellombelse ordninga også kvalifisere fram mot permanent ordning. I plan for permanent overgrepsmottak, heiter det i pkt 5.1.3: Val av modell for overgrepsmottak. På landsbasis finst det mange modellar og ulike måtar å organisere overgrepsmottak. Prosjektgruppa har sett det som viktig å unngå å bruke store midlar på beredskap som vil gje store økonomiske utteljingar utan konkret utbytte. Modellen har følgjande sentrale punkt:

3 1. Modellen baserer seg på ei beredskapsgruppe av fast tilsette sjukepleiarar som har praktisk ansvar for undersøking og ivaretaking av den overgrepsutsette. 2. Sjukepleiaren utfører den største del av undersøkinga og behandlingstilbodet som tek 5-6 timar. Legevaktslegen utfører den medisinske delen av undersøkinga under praktisk rettleiing av sjukepleiar som skal ha spisskompetanse på naudsynte rutinar. Det er stilt strenge krav til gjennomføringa av denne delen av undersøkinga, då dette er sentralt juridisk grunnlag for påfølgjande rettsprosess. Den medisinske delen av undersøkinga tek erfaringsvis minutt. Konkretisering av arbeidsoppgåver ved SO overgrep: Sjukepleiar (sjukepleiar med spesialkompetanse): er ansvarleg for klargjering av undersøkingsrom og utstyr, mottak av pasienten og det heilskaplege, akutte psykososiale tilbodet. dokumenterer pasientens forklaring på kva har hendt, medisinske opplysningar, utfører prøvetaking, dokumenterer skader og sporsikring på klede, utfører ein rettsmedisinsk heilkroppsundersøking (unnateke kroppsholrom) med sporsikring og initial dokumentasjon av skader med skisser og foto. orienterer lege om saka er i ettertid ansvarleg for merking, oppteljing og kontroll av sporssikringsmaterialet. ansvarleg for vidare akutt psykososial ivaretaking av pasienten og den rutinemessige oppfølging i samsvar med rutinane for mottaket. Psykososial oppfølging utover akutt fase vert formidla til rette instansar etter nærare prosedyrar. Lege: Mottek orientering frå sjukepleiar om saka. Gjer nødvendige medisinske undersøkingar ut frå pasientens forklaring, samarbeider med sjukepleiar i fullføring av skadedokumentasjon, og utfører holromsundersøkelser (munn, endetarm og skjede) med nødvendig rettleiing i prosedyre og utføring frå sjukepleiar. Undersøkinga vert oppsummert i journal i samarbeid mellom lege og sjukepleiar, og kvar fagperson signerer for sitt arbeid. Lege vil være ansvarlig for vurdering av eventuell nødvendig akuttmedisinsk oppfølging. Rettsmedisinsk protokoll skal skrivast ut i samsvar med retningsliner. 5. Vaktordning / personell: Noverande overgrepsmottak ved Kvinneklinikken har basert seg på frivillig gruppe av sjukepleiar som vert kalla inn ved behov. Avdelinga har for lengst meldt at denne ordninga ikkje kan halde fram då ein ikkje har tilstrekkeleg personell på den frivillige lista og at vidareføring vil innebere beredskapsordning etter turnus. I møtet den kom fram at inntil 5 sjukepleiarar var villig til å gå inn i vaktordning. Desse har frå før tilnærma full stilling. Følgjeleg har ikkje Kvinneklinikken tilstrekkeleg

4 personellressursar for samanhengande beredskapsturnus og på dette grunnlag er det lagt opp til samarbeid mellom Kvinneklinikken og SYSIKL. Beredskapsordninga baserer seg på vakt kl 15:30 08:00 i veka og heildøgnsvakt i helg og høgtider. Ordninga krev 1,2 stillingar. SYSIKL har i ettertid hatt møte med aktuelle sjukepleiarar, avklara organisatoriske og praktiske forhold og konklusjonen er at ein har personalressursar til å starte ordninga. 6. Opplæring: SYSIKL er i kontakt med overgrepsmottaket i Oslo og Vestfold. Det er avtala 1-2 dagars intensiv opplæring i Førde for heile sjukepleiargruppa, noko som vil gi ein felles fagleg basis for ordninga. Dette er likevel svært knapp opplæring og ein vil i tillegg legge opp til regelmessige møte der kvalitetssikring (erfaringsutveksling, prosedyrar og opplæring) vil stå sentralt. Legesida vert ivareteke av vakthavande gynekolog slik ordninga er i dag. Pr ser opplæringsprogrammet slik ut. Ein tek atterhald i endringar. Kurs i praktisk gjennomføring av undersøkelse ved seksuelt overgrep, der sykepleier har veiledende og utvidet ansvar. Utarbeida av: Linda Møllegård Gustavsen, sjukepleiefagleg leiar Vestfold overgrepsmottak Helle Nesvold, overlege Oslo overgrepsmottak. Opplæring 1. Innledning: Hva innebærer denne jobben Utdeling av litteratur: Artikler Atle Dyregrov, veilederen, Lærebok i rettsmedisin aktuelle kapitler, artikler van der Weele Den første samtalen og emosjonell førstehjelp, Konkrete handlinger: Hvordan spørre? intervju teknikker(politiet) Undervisning: emosjonell førstehjelp Lovverk: Lokale rutiner i avdelingen Helseundersøkelse med medisinsk undersøkelse og behandling Medisinsk anamnese Vurdering av psykisk tilstand Medisinsk undersøkelse Smittevern og smitteprofylakse Graviditetstest, og nødprevensjon Oppfølgningsrutiner Rettsmedisinsk undersøkelse Generell sporsikring Hulromsundersøkelsen(praktisk øvelse på dukke med pinner) Klær: sikring av tøy Rettsmedisinsk undersøkelse fortsetter Ansvar Førde (gyn avd) /Linda. Linda eller Førde (gyn avd) Helle/Linda Helle/Linda Linda Helle/

5 Skadedokumentasjon: Fotografering: måletape, merking, hvordan: dokumentere skjedd / ikke skjedd Rettstoksiske prøver Oppsummering Oppfølgingsarbeid Praktisk øvelse og gjennomgang av lokale rutiner Linda Linda Helle Fagansvarli g leder Førde Fagansvarli g leder Førde Grunnkurs for personell i overgrepsmottak og evt. deltakelse dagskurs i Oslo Anbefales 2. Gjennomføre en sak med veiledning Anbefales 3. Observasjon i retten Anbefales 7. Fagleg utvikling av ordninga: Slik overgrepsmottaket ved Kvinneklinikken har fungert til no, har ein ikkje hatt høve å legge vekt på oppfølging og vidare behandling for dei som er utsett for overgrep. Dette har vore sakna frå leiing og personale. Med bakgrunn i at det gjennom plan for permanent overgrepsmottak har vore arbeida med og knytt kontaktar i høve til oppfølging og vidare behandling, vil det vere naturleg å ivareta denne del av mottaksfunksjonen. Dette likevel gjennom evt. gradvis tilnærming ut frå det ein ser er mogeleg å få til ut frå at ordninga kjem i stand på svært kort tid. Vidare kan det vere aktuelt over tid å utvide til andre former for vold i nære relasjonar. Dette vil likevel krevje avklaring i personellgruppa og samarbeid med andre legegrupper ved Førde sentralsjukehus som t.d kirurgisk avdeling. Grunna den korte tida for etablering av den mellombelse ordninga, er det uråd å sei kor vidt dette kan komme på plass. Det vil likevel vere eit mål som kan gje ei gradvis utviding av fagleg kompetanse og legge fagleg grunnlag for permanent overgrepsmottak for all vold i nære relasjonar. 8. Kostnader / budsjett: Budsjett for den mellombelse ordninga er sett opp med bakgrunn i dei personellmessige krav som kom fram i møte med Kvinneklinikken, jfr referat. I budsjettet er med: Lønnskostnader: o Beredskapsordning med alle tillegg og vikarordningar, samt godtgjering for medgått arbeidstid i mottakssituasjon for både sjukepleiar og lege er med. o 10% stilling for fagleg administrativt ansvar. Ansvaret vert ivareteke av ein av sjukepleiarane i ordninga. Driftskostnader: o Det er lagt opp til vidare bruk av dei lokale og utstyr som er etablert på Kvinneklinikken som har signalisert at ein ikkje vil pårekne leige då lokala elles er i bruk for sjukehuset.

6 o Vidare er med opplæring både på lege- og sjukepleiarsida. Her har ein i 2011 fått tilskot frå fylkesmannen som vist på inntektssida. I tillegg vert det søkt om vidare tilskot ved oppstart av mellombels ordning. o Vidare er med kostnader med rekneskapsføring og revisjon samt ein post for uforutsette utgifter. Når det gjeld fordelingsnøkkel mellom kommunane, har KS i handsaming av plan for permanent overgrepsmottak lagt til grunn fordeling med 25% av kostnadane likt fordeling på alle kommunar og 75% av kostnadane fordelt etter folketal i kvar kommune. Denne fordeling er òg lagt til grunn i fordelinga av kostnadane i mellombels ordning. Budsjettet er utrekna som årsbudsjett. Sidane dette er mellombels ordning i eitt år, gjer ein framlegg om at det vert gjort overføringar kvar 2. månad frå kommunane fram til ordninga opphøyrer. Budsjett for ordninga:

7 Førde den Joril Viken Sandnes Avd spl, Gyn pol, FSS Helge Ulvestad Fung. legevaktsjef, SYSIKL

8 Vedlegg 2 SOGN OG FJORDANE Førde 1. October 2015 REFERAT frå drøftingsmøte mellom Helse Førde og KS Sogn og Fjordane om mogleg forlenging av ordninga ved Kvinneklinikken vedrørande mottak for kvinner utsett for seksuelle overgrep Møtestad: Førde sentralsjukehus Møtetid: 14. mai 2012 kl Til stades: Tom Guldhav Avd. sjef ved kvinneklinikken Kjellaug Fredly Ass. avd. sjef ved kvinneklinikken Joril Viken Sandnes Avd.sjukepleiar, gynekologisk poliklinikk Jenny Følling Fylkesstyreleiar KS Sogn og Fjordane Jan Ryste Dagleg leiar KS Sogn og Fjordane Helge Ulvestad Legevaktsjef SYS IKL Møte kom i stand etter initiativ frå KS Sogn og Fjordane. BAKGRUNN: Kommunane har gjennom Koordineringsrådet mellom Helse Førde og kommunane etablert eit mottak for kvinner utsett for seksuelle overgrep gjennom eit samarbeid med gynekologisk avdeling ved Førde sentralsjukehus. Dette tilbodet er sagt opp av kvinneklinikken med verknad frå 1. mai Situasjonen er derfor pr. no at ein ikkje i det heile har noko tilbod når det gjeld dette i fylket. Samstundes har det vore utarbeidd eit framlegg til etablering av eit overgrepsmottak frå ei arbeidsgruppe nedsett av SYS IKL. Dette er meint i tillegg til tilbodet i Helse Førde - også å omfatte vald i nære relasjonar, der alle former for vald fysisk og psykisk vald, vald mot barn, seksuell vald mot menn, vald innanfor etniske grupper, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlesting, inngår. Rapporten frå arbeidsgruppa vart overlevert KS Sogn og Fjordane i samband med konstituerande fylkesmøte, der det vart gjort slikt samrøystes vedtak: «Fylkesmøte ser behovet for etablering av eit overgrepsmottak i Sogn og Fjordane og er positiv til intensjonane i framlegget frå arbeidsgruppa. KS vil jobbe vidare med planen med mål om å finne ein modell som ein kan tilrå til kommunane» Etter dette har framlegget frå arbeidsgruppa vore handsama i tre omgangar i KS-organa i fylket: Handsaming i rådmannsutvalet og fylkesstyret Fylkesstyret gjorde slikt vedtak i sak 52/2011:

9 «Dei etablerte regionale «helse- og sosialsjef-/kommunalsjefnettverka» for samhandling på helse og omsorgsområdet får i oppdrag å gjere ei vurdering av framlegget frå arbeidsgruppa og kome med ei tilråding innan 20. februar Nettverka i Nordfjord og Sunnfjord v/leiarane må syte for at vurderinga får ei god forankring i heile fylket gjennom samråding med «helse- og sosialsjefane» i Sogn og HAFS. Kontakten mellom desse v/utpeika kontaktpersonar og regionleiarane i Nordfjord og Sunnfjord føreset ein vert formidla snarast frå medlemmane frå Sogn og HAFS i rådmannsutvalet. Nettverka står fritt til å konsultere kven dei måtte ønskje i samband med dette oppdraget, men må snarast ta kontakt med Helse Førde med sikte på å få i stand ei overgangsordning inntil ny ordning vedrørande overgrepsmottak er etablert og operativ» Handsaming i rådmannsutvalet og fylkesstyret Fylkesstyret gjorde slikt vedtak i sak i sak 11/2012: «KS Sogn og Fjordane tilrår at kommunane ivaretek eit tenestetilbod for personar utsette for vald i nære relasjonar gjennom oppretting av eit overgrepsmottak som eit interkommunalt samarbeid i samsvar med Kommunelova, 27. KS Sogn og Fjordane sluttar seg til framlegget frå ei prosjektgruppe nedsett av SYS IKL nedfelt i rapport overlevert KS Sogn og Fjordane , med følgjande endringar og presiseringar i samsvar med vurdering/tilråding frå fagnettverka for helse og omsorg i Sunnfjord, Nordfjord og HAFS: Modell: Overgrepsmottaket bør vere sentralt plassert i høve andre tenester, og etablerast som ein integrert del av legevaktsentralen SYS-IKL med tenestetilbod til heile fylket. Leiing: Overgrepsmottaket og SYS-IKL bør ha felles administrativ leiar. Styre: Det vert etablert eit eige styre for overgrepsmottaket. Styret skal vere personidentisk med styret for SYS-IKL supplert med to representantar oppnemnt av Nordfjordrådet og Sogn regionråd Styret for overgrepsmottaket bør vurdere oppretting av eit arbeidsutval som kan fungere mellom styremøta Fagleg overordna nivå og leiing: Samansetting av overordna faggruppe og ansvar/mynde bør vurderast på nytt utifrå innspelet frå fagnettverka for helse og omsorg. Organisering/kompetanse: Moglegheit for oppretting av ei delstilling som fagleiar for å sikre god og rett kompetanse ved mottaket bør vurderast. Øvrige innspel under dette punktet frå fagnettverka for helse og omsorg bør også vurderast i denne samanheng. Kostnadsfordeling: Fylkesstyret støttar forslaget om kostnadsfordeling mellom kommunane etter modell 25/75: 25% av kostnadane fordelt likt på kommunane og 75% etter folketal. Budsjett: Fylkesstyret sluttar seg til innspelet frå fagnettverka for helse og omsorg om at det må utarbeidast eit meir nyansert oppstartsbudsjett og eit driftsbudsjett, slik at kommunane - når saka kjem til handsaming i den

10 enkelte kommune får synleggjort heilt klårt kva for økonomiske konsekvensar dei skal ta stilling til. Mellombels ordning fram til overgrepsmottaket er etablert: Det må søkjast etablert ei avtale om vidareføring av noverande ordning med Helse Førde inntil nytt overgrepsmottak er etablert. KS Sogn og Fjordane føreset at planen vert gjennomgått på nytt utifrå desse påpeikingane og utdjupinga av desse punkta i innspela frå fagnettverka for helse og omsorg. KS Sogn og Fjordane føreset vidare at revidert plan vert lagt fram for rådmannsutvalet 25. april og fylkesstyret i KS Sogn og Fjordane 2. mai før tilråding og forslag til "sakshandsamingsmal" vert sendt kommunane for politisk handsaming og vedtak» Handsaming i rådmannsutvalet og fylkesstyret Fylkesstyret gjorde slikt vedtak i sak 17/2012: «KS Sogn og Fjordane vil oppmode kommunane i fylket om å slutte seg til den framlagte planen for etablering av overgrepsmottak i Sogn og Fjordane som eit interkommunalt samarbeid i samsvar med Kommunelova, 27. Før planen vert sendt kommunane, ber fylkesstyret SYS IKL kome tilbake med konkret tilråding om modellval, og også i den samanheng legge fram og vurdere eit alternativ med kjøp av tenester frå Helse Førde. KS tar kontakt med Helse Førde for å be om eit møte med leiinga og eventuelt leiinga ved den avdelinga ved sentralsjukehuset som no yter denne tenesten, med sikte på å få i stand ei forlenging av ordninga inntil eitt år fram til ny ordning kan tre i kraft» Orsaka til at saken på ny vart sendt tilbake til SYS IKL, slik det framgår av 2. avsnitt i vedtaket i fylkesstyret, var skriv frå legerepresentant Halvard Mikal Seljesæter i prosjektgruppa, der det vert vist til at legane i SYS IKL ikkje kan akseptere eit legetilsyn med overgrepsmottak etter det som i framlegget frå prosjektgruppa er kalla «modell 1». Den framførte grunngjevinga er mellom anna at ei organisering etter nemnde modell vil føre til ei betrakteleg auke i vaktbelastinga for den enkelte lege. Samstundes viser ein til at modell 2 og 3 vil oppfylle krava frå legane. Ei organisering etter desse modellane vil medføre ein auka kostnad på nær 1 million kroner pr. år fordelt på deltakarkommunane. Leiinga ved SYS IKL viser til at ei vellukka etablering vil vere avhengig mellom anna av ei positiv innstilling frå legane, og at det på denne bakgrunn bør vere kommunane som tek avgjerd om modellval utan ei klar tilråding frå SYS IKL. Med denne uavklarte situasjonen er det meir viktig enn nokon gang å få til ei mellombels løysing inntil alle alternativ inkludert kjøp av tenester frå Helse Førde er klargjort. Dette var inngangen til møte med Helse Førde 14. mai.

11 MØTE MELLOM HELSE FØRDE OG KS SOGN OG FJORDANE Frå Helse Førde si side vart det vist til at tilbodet var sagt opp i god tid, og at dette er eit kommunalt ansvar. Grunna omorganisering ved avdelinga har ein heller ikkje ressursar verken personellmessig eller på annan måte - til å handtere dette tilbodet lenger. Ei vidareføring av ordninga om det elles skulle vere mogleg ville måtte innebere betydelege kostnadar som ikkje helseføretaket kan bere. Ordninga har vore praktisert ved etablerte ringelister, der sjukepleiarar vert honorert ved betaling for utrykking. Pr. no har maksimalt fem av desse sagt seg villige til å vurdere om dei framleis vil stå på ei slik liste, medan dei fleste har sagt klart nei. Det vart frå Helse Førde sine representantar klart uttrykt at godtgjering for heimevakt etter omrekningsfaktor 1/5, der ein får betalt for 1/5 av kvar time, er heilt urealistisk i høve til å få folk til å delta. Omrekningsfaktor 1/4, truleg 1/3 må leggast til grunn. Betaling og vakthyppigheit vil vere avgjerande for å få personale til å stille opp Frå KS sine representantar vart det uttrykt at ein må strekkje seg langt for å få til ei mellombels ordning, slik at ein ikkje i ein periode vert ståande utan tilbod med dei konsekvensar det kan ha. Det vart understreka at ein må ha spesialopplæring for å kunne gå inn i dette arbeidet, og at kursopplegg gjennom Norsk kompetansesenter for allmennmedisin i Bergen har vore nytta til dette føremålet. Dei arrangerer tilsvarande kurs også andre stader i landet, til dømes i Oslo og Ålesund. Frå SYS IKL vart det gjort merksam på at ein der kanskje hadde nokre som kunne inngå i ei slik mellombels beredskapsordning for sjukepleiar om dei fekk naudsynt opplæring, eventuelt som internopplæring om mogleg. Helge Ulvestad viste til at han ville ta dette opp på personalmøte same kveld, der han også inviterte representantane frå Helse Førde til å delta. Tom Guldhav viste til at legesida innanfor ei mellombels ordning truleg kan dekkast gjennom eksisterande vaktordning mot ein avtalt pris. Han understreka samstundes at ei mellombels ordning berre ville kunne omfatte SO-overgrep (seksuelle overgrep/valdtekt) mot kvinner, og ikkje mot menn og vald i nære relasjonar. Det vart antyda at ein truleg kan ta unna slike tilfelle på dagtid på avdelinga. Det vart semje om at Helge Ulvestad og representantane/nokre av representantane frå Helse Førde skulle møtast igjen kl. 14 same dag for å drøfte vidare eit opplegg med sikte på å få i stand ei mellombels ordning med utgangspunkt i drøftinga i føregåande fellesmøte. Frå KS vart det bedt om at det no snarast råd vert utarbeidd eit framlegg til ei slik mellombels ordning, der alle naudsynte faktorar med omsyn til mellom anna bemanning, godtgjersle, andre vilkår og fordeling av kostnader på kommunane, framgår.

12 Målet må vere med grunnlag i tidlegare vedtak i rådmannsutval og fylkesstyre å få sendt dette ut med forslag til saksutgreiing og framlegg til vedtak, slik at det kan handsamast i kommunane i løpet av juni månad. Tom Guldhav ba om at det i den samanheng må understrekast at dersom ein kommune vel å seie «nei» til ordninga, så har likefullt vedkomande kommune ansvaret. Jan Ryste /s/ referent

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Vedr utkast til plan for overgrepsmottak Sogn og Fjordane. KS samling Førde 23.11.11 Prosjektgruppa for utarbeiding av plan v H Ulvestad. Prosjektgruppe Representantskapen

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563 Arkiv: F40 Etablering av mellombels felles kommunal oppreisingsordning i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal

Detaljer

Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Presentasjon av utkast til plan for overgrepsmottak Sogn og Fjordane. For Sogn regionråd, Leikanger 17.06.11 Prosjektgruppa for utarbeiding av plan v H Ulvestad. Prosjektgruppe

Detaljer

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane

Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane 30.08.16 Ole John Østenstad, rådmann Førde kommune Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Interkommunal samhandlingskoordinator Samla overgrepsmottak i Sogn og Fjordane Visjon: «Utvikling gjennom

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Ber om at denne saka vert registrert i arkiv/postsystemet og levert tilbake til meg. Beste helsing

Ber om at denne saka vert registrert i arkiv/postsystemet og levert tilbake til meg. Beste helsing Ber om at denne saka vert registrert i arkiv/postsystemet og levert tilbake til meg. Beste helsing Gerd K ----- Videresendt av Gerd Kleiven/Sogndal kommune den 19.06.2013 10:07 ----- Fra: Jostein Aanestad/Sogndal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Bakgrunn:

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2008/1307 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 14.12.2009 INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27.

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27. SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE oppretta etter kommunelova 27. 1 SELSKAPET: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane er eit interkommunalt selskap skipa av Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10.

a) Etablering og drift av eit fast legevaktnummer som er betjent heile døgnet b) Etablering og drift av LV-sentral, jf. 8 og 10. Saksfremlegg Oppretting og organisering av interkommunal Legevaktsentral Bakgrunn: Lovgrunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Forskrift om krav til akuttmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 27.01.2016 Ref. nr.: 15/43233 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 07/16 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte torsdag 21.

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Tilleggssak/er. Sak nr. Sakstittel 009/17 Akuttberedskap i barnevernet - samarbeid mellom Eid, Gloppen og Stryn

Tilleggssak/er. Sak nr. Sakstittel 009/17 Akuttberedskap i barnevernet - samarbeid mellom Eid, Gloppen og Stryn Gloppen kommune Tilleggssak/er Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: Nordstranda skule Dato: 15.02.2017 Tid: Kl. 08:30 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

3 Økonomisk oppgjer mellom fylkeskommunen og øvrige deltakarkommunar

3 Økonomisk oppgjer mellom fylkeskommunen og øvrige deltakarkommunar SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER FOR MELLOMBELS FELLES OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE Kommunal oppreisingsordning for barn som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt medan dei var under kommunal

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Helse-og sosialutval HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 12.02.2016 Møtetid: Kl. 11:00 Møtestad: Operahuset Nordfjord, Hertugen Saksnr.: 001/16-006/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt

Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Betre akutthjelp. -eit fagleg og økonomisk samhandlingsprosjekt Kommunalsjef Kari Krogh, Eid kommune Seksjonsleiar May Kristin Sæther, Nordfjord psykiatrisenter (NPS) Nordfjordeid/Eid - vertskommune for

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY

Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY Av Linda Jakobsen Daglig leder Drammensregionenens interkommunale krisesenter BETZY 1.1.2010 Kommunalt ansvar Fylkesmann som tilsynsmyndighet 2 Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 1. Formålet

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i

Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i Kommunesamarbeid - status og planar i Sogn og Fjordane Kommunal- og regionalkomiteen i Sogn og Fjordane, 15. 16. mars 2010 Olav Lunden, styreleiar i KS Sogn og Fjordane Folketal i Sogn og Fjordane pr.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer