VEILEDENDE RETNINGSLINJER I FYSIOTERAPI FOR UTREDNING OG BEHANDLING AV INKONTINENS NORSKE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDENDE RETNINGSLINJER I FYSIOTERAPI FOR UTREDNING OG BEHANDLING AV INKONTINENS NORSKE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND"

Transkript

1 VEILEDENDE RETNINGSLINJER I FYSIOTERAPI FOR UTREDNING OG BEHANDLING AV INKONTINENS NORSKE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND Utarbeidet av forskningssjef dr.scient. Kari Bø, Kompetansesenteret i fysioterapi Oslo, februar 1997

2 2 RETNINGSLINJE 1: HENVISNING Fysioterapeuter behandler pasienter med inkontinens etter henvisning fra lege. KRITERIER 1. Fysioterapeuten tar inn pasienten til første undersøkelse så snart som mulig etter at pasienten har tatt kontakt. 2. Fysioterapeuten innhenter nødvendig pasientdata fra henvisende lege. 3. Viser anamneseopptaket og undersøkelsen av pasienten at annen behandling er nødvendig, skal fysioterapeuten informere pasienten om dette og råde pasienten til å ta kontakt med henvisende lege. Fysioterapeuten skal kontakte legen etter at pasienten eventuelt har gitt sitt samtykke. 4. Mener fysioterapeuten at pasienten har behov for hjelp fra annet helsepersonell skal hun/han henvise tilbake til henvisende lege.

3 3 RETNINGSLINJE 2: FASILITETER OG UTSTYR Fysioterapeuten sørger for at lokaler og utstyr er egnet for profesjonell service for denne pasientgruppen. KRITERIER: 1. Pasientens privatliv må sikres i den individuelle undersøkelse, undervisning og behandling gjennom lukkede, lydtette rom. * Et egnet rom skal benyttes til gruppetrening. * Toalett skal til enhver tid være lett tilgjengelig. 2. Undersøkelse og behandlingsutstyr skal til enhver tid sikre effektiv undersøkelse og behandling. Alt utstyr skal gjennomgå service slik det er anbefalt fra leverandøren for å sikre effektivitet og sikkerhet. Fysioterapeuten som fagperson har ansvar for å formidle erfaring med bruk av utstyr slik at dette kan forbedres om det er nødvendig. 3. Elektroterapi utstyr skal følge standarder satt opp av NEMKO. 4. Prosedyrer for infeksjonskontroll skal følges ved bruk av alt utstyr

4 4 RETNINGSLINJE 3: UNDERSØKELSE KRITERIER 1. Undersøkelse, både anamnese, spørreskjema om pasientens egenbedømming og evaluering av tilstanden inkontinens, samt bekkenbunnens funksjon skal gjennomføres med takt og forståelse og med respekt for konfidensialitet og pasientens privatliv. 2. Pasienten informeres ved timebestilling pr telefon om innholdet av undersøkelsen. Ved gynekologisk undersøkelse bør det være tredje person tilstede. Pasienten oppfordres til selv å ta med tredje person. 3. Tilstrekkelig tid vil bli satt av til første konsultasjon. Første konsultasjon inneholder anamneseopptak, undervisning i de nedre urinvegers tarm- og bekkenbunnens anatomi og fysiologi med bruk av modell og plansjer. 4. Fysioterapeuten skal forklare hvorfor hun/han skal undersøke funksjon i bekkenbunnen, og nøye forklare prosedyren. Forklaringen skal være lettfattelig med norske termer, og gis på en slik måte at det er naturlig for pasienten å stille spørsmål 5. Undersøkelsen skal foregå i avlukket rom. Pasienten skal forespørres om hun vil ha rommet avlåst. Rommet skal være merket med `ikke forstyrr" skilt. Dersom det er mulighet for andre å komme inn i rommet, skal pasienten ligge med hodet ved døren. Pasienten skal være tildekket med håndkle. Pasienten lærer riktig kontraksjon og de vanligste feilene, og får prøve dette på egen hånd. Før vaginal palpasjon og måling av styrke skal pasienten late vannet. Pasienten kler av seg nedentil og legge seg på benken uforstyrret av fysioterapeuten. Benken skal være i vannrett ~ g med pute under hodet. 6. Utstyr: laken, håndklær, engangshansker, eksplorasjonskrem, eventuelt styrkemålingsapparat, vask, engangssåpe. 7. Prosedyre: Fysioterapeuten tar på seg engangshansker mens hun/han gjentar prosedyren og spør om pasienten har noen spørsmål. Fysioterapeuten velger om pasienten skal ligge med strake knær eller i krokryggliggende stilling. OBSERVASJON: Pasienten blir bedt om å kontrahere bekkenbunnsmusklene ved å trekke sammen rundt skjede, urinrør og endetarm ved å løfte opp og trekke sammen. Fysioterapeuten observerer perineum og gir feedback på kontraksjonen. PALPASJON: Fysioterapeuten forklarer at hun legger en finger inn i skjeden (to ytre falanger). Pasienten blir bedt om å kontrahere bekkenbunnsmusklene og deretter spenne av. Pasienten gjør 3-4 kontraksjoner med feedback fra fysioterapeuten på:

5 5 1. Bevegelsen, symmetri, lokalisering 2. Evnen til å isolere 3. Evnen til å slippe 4. Styrke 5. Evnen til å holde Fysioterapeuten holder sin finger i ro under undersøkelsen. Fysioterapeuten kan registrere palpasjonsfunn på to måter: I. Kvalitativt: IT. Kvantitativt * ikke kontraksjon *ingen kontraksjon 0 kun med hjelpemuskler * skjelvende i trykking * svak 2 * korrekt kontraksjon * moderat 3 * god 4 * sterk 5 NB. MUSKELSTYRKR MÅ MÅLES MED MER SENSITIVE, REPRODUSERBARE OG VALIDE METODER ENN PALPASJON I FORSKNINGSPROSJEKTER Dersom pasienten ikke får til riktig kontraksjon, kan fysioterapeuten etter forklaring til pasienten, gi et raskt strekk på muskulaturen lateralt eller dorsalt i skjeden for å fascilitere muskelkontraksjon. Fysioterapeuten skal ikke holde på lenge dersom pasienten ikke mestrer kontraksjon. Pasienten blir forklart at hun kan forsøke å stanse vannlatningen mot slutten av en miksjon. Hun kan forsøke på egen hånd en ukes tid, og får ny timeavtale for ny undersøkelse. Dersom det fortsatt er vanskelig å få til korrekt kontraksjon kan fysioterapeuten foreslå elektrostimulering under supervisjon og instruksjon av fysioterapeut. 8. Styrkemåling. Fysioterapeuten skal sørge for at måleapparatet alltid er kalibrert og fungerer på høyest mulige tekniske nivå. Pasienten blir forklart hvordan apparatet ser ut, hvordan det virker og hvordan det skal plasseres. Måleapparatet skal være sterilt eller engangsutstyr skal nyttes. Alle resultater skal holdes konfidensielt til en hver tid.

6 6 RETNINGSLINJE 4: ANALYSE OG BEHANDLINGSPLAN En behandlingsplan settes opp etter anamnesen og fysioterapiundersøkelsen. KRITERIER 1. Behandling prioriteres ut fra problemets alvorlighetsgrad. 2. Behandlingsplanen skal settes opp i nøye samarbeid med pasientens ønsker, behov og realistiske forventninger til egeninnsats. Planleggingen vil inkludere: diskusjon om pasientens ønskede målsetting for effekt av behandling etablering av realistiske kortsiktige og langsiktige mål * valg av teknikker, metoder, hjelpemidler og personell for å nå målsettningen oppsetting av datoer for å revurdere målsetting, og evaluering av effekt 3. God kommunikasjon er nødvendig for å få til klare retningslinjer og et godt samarbeid før behandlingen starter.

7 S RETNINGSLINJE 5: INTERVENSJON KRITERIER 1. Fysioterapeuten vil gjennomføre eller veilede behandlingsprogrammet. Dette kan gjennomføres individuelt eller i grupper. 2. Når intervensjonen gjennomføres individuelt: * fysioterapeuten vil dosere programmet i samsvar med endringer hos pasienten * frekvens, varighet og intensitet fastsettes ut fra dokumentert kunnskap om effektiv behandling. Det må tas hensyn til at pasienten skal kunne gjennomføre behandling med høyest mulig oppslutning (adherence). Individuelle tilpasninger til pasientenes ulike livssituasjoner må derfor gjøres: Informasjon om at fravik fra oppsatt behandlingsplan vil påvirke forventet resultat, skal imidlertid gis til pasienten. 3. Når intervensjonen gis i grupper skal denne: * alltid bygge på individuell undersøkelse og instruksjon av pasienten * ikke starte opp før pasienten kan riktig kontraksjon * ta hensyn til individuelle forskjeller på deltakerne, og så langt det er mulig tilpasses den enkelte * ivareta pasientens og gruppens konfidensialitet * gjennomføres i et egnet lokale

8 8 RETNINGSLINJE 6: DOKUMENTASJON Fysioterapeuten skal kunne beskrive/dokumentere all fysioterapipraksis innen arbeidet med inkontinens. KRITERIER 1. All dokumentasjon skal behandles konfidensielt i henhold til en hver tid gjeldende lover 2. Undersøkelsesresultater skal inneholde samtykkeerklæring med skriftlig og muntlig informasjon og beskrivelse av instrumenter og prosedyre. 3. Det skal redegjøres for eventuelle kontraindikasjoner til fysioterapi. 4. Det skal foreligge en behandlingsplan som har et klart oppsett mht. målsetting og effekt. Det skal fastsettes datoer for retesting etter vitenskaplige anerkjente prosedyrer. Eventuell endring av målsetting gjøres i samarbeid fysioterapeut/pasient. 5. Pasientens fremmøte skal dokumenteres hver gang. 6. Enhver endring i pasienttilstanden under behandling skal dokumenteres. 7. Beskrivelse av fysioterapiintervensjon skal nedtegnes ved hver behandling. 8. Det skal foreligge dokumentasjon av telefonsamtaler, møter og brev med annet fagpersonell. 9. Oppdatert rapport om tilstanden skal til enhver tid kunne fremlegges for annet helsepersonell. 10. Testresultater før og etter behandling med konklusjon og forslag til videre oppfølging skal sendes henvisende lege. Epikrise sendes etter avsluttet behandling.

9 I9 RETNINGSLINJE 7: EVALUERING Fysioterapeuten evaluerer pasientens respons på behandlingen og endrer behandlingsopplegget når dette er indisert. KRITERIER 1. Evalueringen skal vise pasientens progresjon 2. Pasientens fremgang evalueres med hensyn til muskelfunksjon og styrke, subjektiv bedring og mål på inkontinens. Samme evalueringsmetoder og prosedyrer benyttes under første undersøkelse og sendere reevaluering. Fysioterapeuten skal benytte de evalueringsmetoder som til enhver tid er best med hensyn til sensitivitet, reproduserbarhet og validitet. 3. Realistiske kort- og langtids målsettinger blir vurdert ved hver undersøkelse og diskuteres med pasienten. 4. Behandlingsplanen evalueres og endres dersom dette er nødvendig. 5. Fysioterapeuten kommuniserer med behandlende lege og eventuelt annet helsepersonell under behandlingen etter pasientens samtykke.

10 II RETNINGSLINJE 8: FYSIOTERAPISTAB KRITERIER 1. Fysioterapeut med spesialkunnskap i inkontinens skal i størst mulig grad formidle sin kunnskap på dette feltet til annet personell slik at alle som arbeider med inkontinens har et minimumsnivå av kunnskap innen dette feltet. * fysioterapeuter i turnus, studenter eller andre fysioterapeuter under opplæring skal kunne være tilstede ved undersøkelse, informasjon og behandling etter pasientens samtykke. 2. Oversettelse bør være tilgjengelig for fremmedspråklige så vel pasienter som fysioterapeuter.

11 l1 RETNINGSLINJE 9: PROFESJONELL UTVIKLING OG FORSKNING Fysioterapeuter med spesialkunnskap om inkontinens skal være kjent med NFFs etiske retningslinjer. Fysioterapeuter med spesialkunnskap om inkontinens bør delta regelmessig i relevant etterutdanning, symposier, møter og kongresser for å holde seg oppdatert på feltet. Fysioterapeuten skal bidra der det er mulig i forsknings og utviklingsarbeid innen fremming av kontinens og behandling av inkontinens. KRITERIER 1.. Profesjonell utvikling Fysioterapeuten bør: * arbeide i klinisk praksis med problemfeltet * følge med i internasjonale tidsskrifter om emnet * regelmessig delta i etterutdanning innen kontinens- inkontinens * utvikle og presentere utdanningsaktiviteter om inkontinens for kollegaer, annet helsepersonell og befolkningen generelt * være tilgjengelig for å representere profesjonen i relevante komiteer 2. Forskning Fysioterapeuter bør: * lese og kritisk evaluere forskningsartikler og annen litteratur på feltet * innarbeide relevante forskningsresultater i sin kliniske praksis * identifisere forskningsspørsmål fra praksis og initiere eller delta i forskning i fysioterapi og i samarbeid med forskere fra andre disipliner

12 Standardene er utarbeidet for Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF) av: Kari Bø, fysioterapeut, dr. scient, Forskningssjef NFFs kompetansesenter i fysioterapi i samarbeid med Eli Røren Fossheim, fysioterapeut/ leder av Etisk Utvalg, NFF etter mal fra "Standards of practice for physiotherapist continence advisors in Western Australia" Takk for høringsuttalelser fra: Fysioterapeut Hanne Borg Finckenhagen, Bærum Trim og Fysioterapi Fysioterapeut Anne Sofie Eie, Kurbadet Fysikalske Institutt Fysioterapeut/antropolog, forsker cand. polit. Eli Heiberg, Kompetansesenteret i fysioterapi Fysioterapeut/høgskolelektor cand. scient Siv Mørkved, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for helsefag, fysioterapiutdanningen Fysioterapeut Kari Teslo Andersen, leder Obstetrisk og gynekologisk faggruppe, NFF Urolog, Konst. avd overlege, Trygve Talseth, Kir. avd, Urologisk seksjon, Rikshospitalet Gynekolog, overlege Marit Kristoffersen, Gynekologisk avd. Bærum sykehus og Gynekolog, dr. med, professor Berit Schei, Universitetet i Trondheim har hatt retningslinjene til høring, men ikke svart.

13 LITTERATURLISTE INKONTINENS OG BEKKENBUNNSTRENING v/dr. scient Kari Bø Andersen JT et al: Abrams P et al: Black NA & Downs SH: Standardization report Proposal. Lower urinary tract rehabilitation techniques. International Continence Society Standardization Committee. The standardization of terminology of lower urinary tract function. Scand J Urol Nephrol suppl 144: The effectiveness of surgery for stress incontinence in women: a systematic review. J Urol, 78: , 1996 Br Blaivas JG et al: Blaivas JG et al: Standards of efficacy for evaluation of treatment of outcomes in urinary incontinence: Recommendations of the Urodynamic Society. Neurourol Urodyn, 16: , 1997 Definition and classification of urinary incontinence: Recommendations of the Urodynamic Society. Neurourol Urodyn, 16: , 1997 Palpasjon - en nyttig metode for riktig bekkenbunnstrening hos kvinner. Fysioterapeuten 21: 3-7, Debattinnlegg om palpasjon, nr 13, 14 og samt nr 21, 1988 og nr Bø K et al: Female stress urinary incontinence and participation in different sport and social activi - ties. Scand J Sports Sci 11,3: , 1989 Bø K et al: Prevalence of stress urinary incontinence among physically active and sedentary female students. Scand J Sports Sci 11,3: ,

14 1989 Bø K et al: Bo K: Pelvic floor muscle exercise for the treatment of female stress urinary incontinence: I. Reliability of vaginal pressure measure ments of pelvic floor muscle strength. II. Validity of vaginal pressure measurements of pelvic floor muscle strength and the necessity of supplementary methods for control of correct contraction. III. Effects of two different degrees of pelvic floor muscle exercises. Neurourol Urodyn 9: , 1990 Pelvic floor muscle exercise for the treatment of female stress urinary incontinence. Methodological studies and clinical results. The Norwegian University of Sport and Physical Education, Oslo Norway Doctoral thesis. Stress urinary incontinence, physical activity and pelvic floor muscle strength training. Scand J Med Sci Sports,2:197206, Physical activity, fitness and bladder control.i: Bouchard et al: Physical activity, fitness and health. Human Kinetics Publishers, Vaginal weight cones. Theoretical framework, effect on pelvic floor muscle strength and female stress urinary incontinence. Acta Obstet gynecol Scand,74: 87-92, Pelvic floor muscle exercise for the treatment of stress urinary incontinence. An exercise physiology perspective. Int Urogyn J,6: ,1995. Functional aspects of the striated muscles within and around the female urethra. Scand J Urol Nephrol 29: Supp. 175:27-35,1995. Trening av bekkenbunnen, Coloplast AS Boks 6287, Etterstad, 0603 Oslo.

15 Lekker du? Brosjyre om bekkenbunnstrening_ Coloplast AS, Boks 6287, Etterstad, 0603 Oslo Bø K, Hunskår S,Laake K, Inkontinens, om ufrivillig vannlatning Vinsnes A, hos kvinner og menn. Universitetsforlaget Steenbuch I: Evaluering av funksjon og styrke i bekkenbunnsmusklene. Fysioterapeuten, 11: 1522, Bø K, Talseth T:Long term effect of pelvic floor muscle exercise 5 years after cessation of organized training. Obstet Gynecol,87: DeLancey JOL: Mørkved S: Mørkved S, Bø Polden M & Mantle J: Schuss ler et al: Physiotherapy to treat genuine stress incontinence. Int Cont Surv, 6, 2:2-8,1996 Anatomy and physiology of urinary continence. Clin Obstet Gynecol, 33, 2: Effekt av bekkenbunnstrening hos kvinner postpartum - en klinisk kontrollert studie. Hovedfagsoppgave i fysioterapi, Det medisinske fakultet, UiB, 1994 K:Prevalence and treatment of postpartum urinary incontinence. Nor J Epidem,7,1: ,1997 Physiotherapy in obstetrics and gynaecology.butterworth-heinemann Ltd;halley Court, Jordan Hill, Oxford OX2 8EJ Pelvic floor reeducation. Principles and practice. Springer Verlag, Stien R: Wijma B, Dahlgren LO Bekkenbunnsmuskulatur og kvinnelig orgasme. Fysioterapeuten, 13: 8-9, "Profesjonella" pasienter lær studenterna gynekologisk undersøkningsteknik. Lækartidnignen,87,9: ,1990. Wijma B et al: Gynekologisk undersøkningsteknik: Studenterna blir skickligare på palpasjon efter undervisning av "profesjonella"

16 pasienter. Lækartidningen,87,9: ,1990. Wyman JF & Bladder training in ambulatory care mangement Fantl JA: of urinary incontinence. Urol Nurs, sept: Temanummer om inkontinens. Fysioterapeuten nr 10, aug 1991 Methods in clinical urodynamics. Urinary incontinence in women. Vol 1, 2: aug Dantec Medical, tel: Forsberg A & Saltin B: Styrketrening Idrottens Forskningsråd, Sveriges Riksidrottsforbund, Folksam Gjerseth et al: Treningslære. Universitetsforlaget International Continence Society (ICS) Paul Abrams F.R.C.S., Consultant Urologist Southmead Hospital, Bristol BS10 5 NB, United Kingdom

Trening av bekkenbunnens muskler. under svangerskap og etter fødsel

Trening av bekkenbunnens muskler. under svangerskap og etter fødsel Trening av bekkenbunnens muskler under svangerskap og etter fødsel Bekkenmuskulatur Bekkenbunnsmusklene ligger nederst i bekkenet. De omslutter urinrør, skjede og endetarm og danner gulvet i kroppen. Musklene

Detaljer

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år! Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år! Hva skjer? Ved Sidsel Alvheim Dubrefjord s. 5 Portrettet: Bernt Kvarstein s. 8 En spesialklinikk for kvinner s. 12 Oss medlemmer i mellom. Ved Katrin

Detaljer

fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Sammendrag Ingvild Bø, fysioterapi,

fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Sammendrag Ingvild Bø, fysioterapi, fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Ingvild Bø, fysioterapeut, spesialist i revmatologisk fysioterapi, fagleder fysioterapi, Revmatismesykehuset

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter. fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter Bjørg Fallang, MPT, Dr. Philos, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

fysio terapeuten Demensbølgen kommer, side 24-36 Grunnutdanning på nett, side 6 Bærum vil kutte i 120 driftsavtaler, side 11

fysio terapeuten Demensbølgen kommer, side 24-36 Grunnutdanning på nett, side 6 Bærum vil kutte i 120 driftsavtaler, side 11 www.fysioterapeuten.no nr. 3 mars 2003 årgang 70 fysio terapeuten Demensbølgen kommer, side 24-36 Grunnutdanning på nett, side 6 Bærum vil kutte i 120 driftsavtaler, side 11 Avancia Sport A/S har vært

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Ressurshefte Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen erfarings kompetanse.no 2011:4 1 1. utgave 2.

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus, og Institutt

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning -

Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning - Master i Kvalitet og Ledelse i social- og Sundhedssektoren SYDDANSK UNIVERSITET Masterprojekt: Medarbeidere med egenerfaring for økt brukermedvirkning - En beskrivelse av erfaringskonsulenter ved en klinikk

Detaljer

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og barn og unges psykiske helse i grunnskolen Hvordan opplever og forholder PPT seg til barn og unges psykiske helse i grunnskolen? Inger Johanne Eskedal Veileder

Detaljer

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Noe for deg? sammendrag

Noe for deg? sammendrag Noe for deg? sammendrag Bakgrunn: Forskning og teknologi er i økende grad blitt en del av vår hverdag, som medfører at kunnskap får en mer abstrakt og symbolsk form. Det stilles derved særegne krav til

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006

ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006 ONK-L Informasjon fra Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling JUNI 2006-1 - Innholdsfortegnelse: Ord fra leder 3 Informasjon fra styret: Referat fra årsmøtet 4 Presentasjon av nytt

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi MT-utdanning i utlandet Hjernerystelse Cochrane update Referat: Norsk forening for ryggforskning ISSN - NR. 0805-7230 NR. 3-2002 Lederen har ordet...

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke

Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Thomas Nordahl, Kjersti Sørmoen Håland og Ellen Nesset Mælan Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Telemark fylke Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 7 2014 Senter

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer