Årsrapport for Overgrepsenheten, St Olavs Hospital HF 2007, vedrørende arbeid med voksne pasienter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Overgrepsenheten, St Olavs Hospital HF 2007, vedrørende arbeid med voksne pasienter"

Transkript

1 1 Årsrapport for Overgrepsenheten, St Olavs Hospital HF 2007, vedrørende arbeid med voksne pasienter v/overlege Cecilie Hagemann, i samarbeid med overgreps-teamet. Bakgrunn og organisering Voldtektsmottaket ble etablert ved daværende Regionssykehuset i Trondheim i Fram til våren 2000 var tilbudet til voldtektsutsatte kvinner i det meste av Sør-Trøndelag et laverskel akuttmottak ved gynekologisk avdeling. Fra våren 2000 har tilbud om oppfølgingssamtaler ved psykiatrisk sykepleier vært en del av mottaket. Voldtektsmottaket for voksne (dvs kvinner over 16 år) flyttet mars 2006 inn i det nye Kvinnebarnsenteret, og er i her samlokalisert og samorganisert med Enhet for seksuelt misbrukte barn (SMB), som har ansvar for hele helseregion Midt-Norge. Her blir også barn utsatt for annen type omsorgsvikt og mishandling vurdert og undersøkt. Den nye felles enheten fikk navnet Overgrepsenheten fra mars Figur 1: Flyfoto av St Olavs Hospital under bygging, høst 2006 Selve mottaket og undersøkelsesrommet ligger i pasientmottaket i 1. etasje, sør i Kvinnebarnsenteret. Psykiatrisk sykepleier bruker et samtalerom på poliklinikken til sine pasientkonsultasjoner. Sykepleierne som er ansatt på gynekologisk poliklinikk, har beredskapsvakt i en 6-delt turnus på kveld, natt og i helgene, dette som en del av sin jobb med ansvar for mottak og assistanse ved undersøkelse av ofre (både voksne og barn) for seksuelle overgrep. Sykepleierteamet administreres av avdelingssykepleier (Turid Furnes) ved gynekologisk poliklinikk. Faglig/medisinsk ansvarlig for voksen-mottaket er overlege Berit Schei i 20 % stilling.

2 2 I 2007 var det ansatt en overlege (Cecilie Hagemann) i en prosjektstilling med 50 % klinisk og 50 % fordypning innen temaet seksuelle overgrep mot kvinner. En klinisk rettsmedisiner (Kari Ormstad) var ansatt i 10 % stilling. Fra august 2006 fikk overgrepsenheten én felles koordinator (Gerd Eva Fenheim) i 50 % stilling. (Koordinator i 50 % stilling, rettsmedisiner i 10 % stilling, samt overlege i prosjektstilling var finansiert via såkalte oppstartmidler fra Sosial-og helsedirektoratet, midler som gikk til oppstart av samtlige nye overgrepsmottak rundt om i Norges land.) Psykiatrisk sykepleier (Gunn Alsaker Gjershaug) var i 2007 ansatt i ca 40 % stilling, hun har ansvar for oppfølgingen av pasientene fra mottaket, i form av kriseavlastende støttesamtaler. Alle pasientene som har vært undersøkt på mottaket får tilbud om slik oppfølging. Figur 2: Overgrepsenheten feb 07. Foto: Astrid Haugen. Bak fra venstre: Barnelege Kjell Berntzen, gynekolog Berit Schei, gynekolog Cecilie Hagemann, psykolog Hans Hukkelås og barnelege Arne Kristian Myhre. Foran fra venstre: Psykolog Bente Iversen, koordinator og barnepleier Gerd Eva Fenheim og psykiatrisk sykepleier Gunn Alsaker Gjershaug. Assistentleger på vakt på Kvinneklinikken har som del av sitt vaktarbeid ansvar for akutt mottak av ofre for seksuelle overgrep. I 2007 var det 19 forskjellige leger fra Kvinneklinikken, som hadde fra 1-26 saker hver. Overlegen i prosjektstillingen hadde oppfølgingsansvar for alle pasientene som hadde vært på Mottaket, og samordnet den medisinske og rettsmedisinske oppfølgingen på poliklinikken med den psykososiale oppfølgingen ved psykiatrisk sykepleier. Klinisk/ rettsmedisinsk journal og billed-dokumentasjon Etter omfattende prosjektarbeid fra vår side, ble i februar 2007 den elektroniske rettsmedisinske journalen tilgjengelig i skjermet gynekologi i Doculive (det Siemensbaserte elektroniske pasientjournal-systemet i Helse-Midt-Norge). Dette førte til en forenkling

3 3 og en forbedring av legenes arbeid med journalen. So-sykepleierne dokumenterte også elektronisk i skjermet gynekologi under sykepleienotater. Skisser, andre skjema, mandat fra politi, fritak og annen korrespondanse ble scannet av egen sekretær og lagt i skjermet gyn. Figur 3: Rettsmedisinsk journal i Doculive Høsten 2007 fikk vi innkjøpt et digitalt speilreflekskamera til bruk ved Overgrepsenheten. Bilder skulle lagres digitalt på en skjermet disc (på grunn av tekniske problemer ble dette først i orden i 2008), i tillegg til at det ble laget en CD/DVD med bildene fra hver sak. CD/DVD ene ble lagret i eget låst skap. Figur 4: Kolposkop med påkoblet digitalt kamera

4 4 Underlivsskader ble etter sammenslåingen med barneklinikken mulig å dokumentere med kamera påkoblet et kolposkop, og bruken av dette utstyret kom mer i gang utover i løpet av 2007, ikke bare på tenåringene, men også på de voksne pasientene. Kolposkopiske bilder eller små videosekvenser blir nå lagret på en egen disk som befinner seg på mottaksrommet, samt i tillegg på en CD/DVD. Man planlegger innkjøpt en disk for back-up av denne sensitive informasjonen, da det har vist seg komplisert og kostbart å legge underlivsbilder på egen skjermet disk på sykehusområdet. Legen velger ut de bilder fra de to forskjellige kameraene som han/hun ønsker lagt inn i Doculive, slik at koordinator eller sekretær kan få lagt inn noen utvalgte bilder i Doculive, Skjermet gyn. Tilgangen til Skjermet gyn er begrenset, dvs at kun personale som håndterer so- saker, samt sosialmedisinske abort-nemndsaker, har slik tilgang. Rusanalyser, sporsikring og sædprøve I februar 2007 fikk vi opplyst fra klinisk farmakologisk avdeling ved St Olavs Hospital (v/dr Ketil Espnes) om at dette laboratoriet var blitt akkreditert for rettslige toxikologiske analyser. Dette forenklet vår hverdag, i og med at man da på klinisk, og ikke bare på et rettslig (via politiet) grunnlag kunne ta toksikologiske prøver av pasienter som møtte til undersøkelse ved Overgrepsenheten. I 2007 tok vi slike prøver av 24 av de 80 pasientene. På nyåret 2007 fikk vi en endring i sporsikringsprosedyrene. Man fikk egne nye papirpinnepakker fra Trondheim sentrum politikammer. Dette sikret enklere og sikrere prosedyre av sporsikringen, i og med at prøvene ikke lenger trengte å stå til tørk over et par timer, men kunne sikres og forsegles i papirposer med det samme. Figur 5: Pinnepakker til sporsikring

5 5 IVF * -avdelingens bioingeniører hadde inntil 2007 tatt seg av både et nativ (våt og ferskt) preparat, samt et fiksert utstryk (med et såkalt rødt strå, tidligere brukt til såkalt postcoital-test ved IVF-avdelingen) fra livmorhalskanalen for påvisning av sædceller. Denne servicen så de seg nødt til å innskrenke (pga bemanningsproblemer og økonomi), til kun å gjelde ett fiksert preparat. Våre so-sykepleiere sprit-fikserte preparatet, IVF-avdelingen sendte preparatet over til cytologi-laboratoriet for farging, og deretter ble preparatet undersøkt med hensyn på tilstedeværelse av sædceller. Svaret på denne undersøkelsen kunne legen eller psykiatrisk sykepleier i teamet overbringe hver pasient. På den måten fikk pasienten svar på om det var funnet sæd i hennes kropp, noe hun ellers ikke ville få med mindre saken var anmeldt og med mindre politiet hadde bestemt seg for å sende inn vatt-pinneprøvene tatt fra pasienten (noe vi vet de gjør i kun 30 % av anmeldte voldtektssaker). Tallmateriale fra sakene i ANTALL Figur 6: Antall henvendelser til Voldtektsmottaket Det var 81 henvendelser som ble registrert som såkalte voksen-saker ved Overgrepsenheten i 2007, en liten nedgang fra året før. Noe av nedgangen kan forklares ved at noen saker som tidligere ville blitt klassifisert som voksen-sak, nå ble klassifisert som en såkalt barnesak. Det var alder og so-sykepleiers vurdering, mer enn hvilken lege (barnelege eller gynekolog) som avgjorde om saken ble barne- eller voksen-sak. Det største hoppet i antallet saker var mellom 2004 og 2005, se fig. 6. * In vitro fertilisering (assistert befruktning)

6 6 Aldersfordeling av pasienter ved Voldtektsmottaket Frequency ,0 Alder, år 40,0 60,0 Mean =22,965 Std. Dev. =7,98 N =81 Figur 7: Aldersfordeling av pasienter ved Voldtektsmottaket i 2007, med antall saker på y- aksen. Antall saker UNDER Figur 8: Aldersfordeling av pasienter ved Voldtektsmottaket i årene I 2007 var den yngste so-pasienten som ble undersøkt av en gynekolog i vakt 13 år, den eldste var 51 år. Gjennomsnittsalder var 23 år (median 20,5 år). Aldersfordelingen likner den som er rapportert tidligere fra voldtektsmottaket i Trondheim, se figur 8, der de fleste av pasientene befinner seg i gruppen år, og ca 70 % er < 25 år. I flere av tenårings-sakene er både gynekolog og barnelege involvert. Barnelege tar seg av tenåringen, og foreldrene, sammen med en so-sykepleier. Deretter blir gynekologen tilkalt for å bistå barnelegen under den gynekologiske undersøkelsen, og også ofte ved den kroppslige, inkl. sporsikring. I løpet av dette året utviklet man et tettere samarbeid mellom barnelegene og gynekologene som ble fruktbart og nyttig, i sær når det gjaldt saker med tenåringer. 80 av pasientene var kvinner. Dette året ble det kun registrert ett mannlig offer.

7 7 68 pasienter (84 %) var bosatt i Sør-Trøndelag fylke, 4 pasienter oppga bosted Nord- Trøndelag og 9 kom fra andre steder. Dette var altså i hovedsak før den offisielle åpningen av Overgrepsmottaket for Nord-Trøndelag på Levanger, som fant sted i november (62 %) pasienter kom til Voldtektsmottaket på kveld, natt eller helgetid. 31 (38 %) pasienter ble tatt i mot på dagtid. 61 pasienter ( 75 %) ankom Voldtektsmottaket innen 72 timer, dvs den grensen vi har satt som øyeblikkelig hjelp og i tide for alminnelig sporsikring. Etter 72 timer er det mindre sannsynlig å finne DNA-spor etter en evt. gjerningsmann, samt at skader, særlig i underlivet ofte tilheles innen dette tidsaspektet. Imidlertid er det viktig å gi pasienter et tilbud om å komme i hvert fall for en støttesamtale/ psykososial oppfølging, samt for å få gjort en medisinsk undersøkelse og motta evt. behandling. Dette omfatter for eksempel å teste seg for graviditet og for kjønnsykdommer, motta forebyggende behandling og vaksiner mot seksuelt overførbare sykdommer, motta nødprevensjon etc. Av de 81 pasientene var det 20 som kom etter 72 timer, og 12 av pasientene kom etter mer enn 2 uker, disse siste kom hovedsakelig til overlegen i teamet. I 45 av sakene (56 %) forelå kroppsbilder som ledd i den rutinemessige skadedokumentasjonen av pasienter utsatt for seksuelle overgrep. Kolposkopiske bilder ble tatt av 47 pasienter (58%). Bruken av dette utstyret kom som sagt mer i bruk utover i 2007, uavhengig av om det forelå underlivs-skadefunn eller ikke. Vi har pr april 2009 notert oss at vi har utsendt lege-erklæringer i 28 av de 81 sakene (35 %) fra 2007, 5 av disse er utsendt i løpet av Vi har likevel temmelig sikre kunnskaper om anmeldelse for hele 47 (58 %) av sakene i 2007, dvs at politiet kun har bedt legen om en rettsmedisinsk erklæring i knapt 60 % av de anmeldte tilfellene. Den psykososiale oppfølginga Alle pasienter som har vært til en konsultasjon ved Overgrepsenheten, blir hvis de ikke uttaler et ønske om å få være i fred, aktivt oppsøkt (pr telefon) i løpet av en av de nærmeste dagene. I hver sak blir det gjort en vurdering av oppfølgings- og henvisningsbehov. Psykiatrisk sykepleier gir i utgangspunktet tilbud om 1-5 kriseavlastende støttesamtaler til den overgrepsutsatte. Psykiatrisk sykepleier gir tilbud om samtale med partner, familie og andre nære ved behov. I 2007 fikk psykiatrisk sykepleier telefonisk kontakt med 51 (63 %) av pasientene som hadde vært på Overgrepsenheten. 22 hadde 1 telefonsamtale, 23 hadde 2-3 telefonsamtaler og 6 hadde mer enn 3 telefonsamtaler med sykepleieren. I 2007 tok 35 (43 %) i mot tilbudet om minst 1 samtale med psykiatrisk sykepleier ved oppmøte på poliklinikken. 16 hadde 1 samtale, 10 hadde 2-3 samtaler og 9 pasienter hadde mer enn 3 samtaler. En pasient hadde hele 11 samtaler, samt 4 telefonsamtaler med psykiatrisk sykepleier Gunn. 11 av de 63 voksne pasientene (> 18 år) ble henvist videre til annen behandling: 5 henvist til psykiatrisk poliklinikk, 3 henvist studenthelsetjenestens psykologtilbud, 2 fikk oppfølging ved fastlege, samt 1 pasient fikk videre oppfølging ved Senter mot incest og seksuelle overgrep i Trondheim (Smiso).

8 8 11 av de 18 pasientene som var under 18 år, ble henvist til oppfølging ved spesialpsykolog ved Barne- og Ungdomsklinikken, 2 ble henvist til helsesøster, samt ytterligere 2 ble henvist til BUP/PUT. 14 av de 81 pasientene (17 %) som kom til Overgrepsenheten var allerede under psykiatrisk behandling. I flere av disse oppfølgingssakene ble det bedt om erklæring/uttalelse fra psykiatrisk sykepleier i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning. Gunn Alsaker Gjershaug utarbeidet slike, i samråd med overlegen i teamet. Det er en del andre henvendelser fra pasienter, pårørende eller annet helsepersonell, hvor overgrepet kan ligge noe tilbake i tid. Disse har ofte et klart behov for psykososial oppfølging, men Overgrepsenheten (for voksne) har dessverre ikke kapasitet til å følge opp slike eksterne henvisninger. Vi har beklageligvis ingen voksen-psykolog ansatt i teamet. Vi ser med mismot på at ansatte ved nyoppstartede RVTS ikke skal jobbe noe klinisk. Sykepleiernes team-møter Avdelingssykepleier for gynekologisk poliklinikk Turid Furnes innkaller til og leder so-teammøtene, ca 1 gang pr måned. Team-møtene er viktige. Det å møtes for å dele erfaringer gir mye støtte til den enkelte og til team-følelsen. Det å kunne diskutere problemstilinger, samt dele opplevelser og erfaringer med andre som gjør samme jobb, ser vi på som en forutsetning for å kunne ha noe å gi over tid. Veiledning/debriefing Psykiatrisk sykepleier spør hver (hverdags) morgen om det har vært en so-sak, og om hvem av sykepleierne som har hatt saken. Hun drøfter saken med den aktuelle sykepleier, og ved behov for veiledning og støtte er Gunn Alsaker Gjershaug der. Gunn har ingen egen veileder, men diskuterer kasuistikker i teamet generelt, inkl overlegene i teamet. Legene forteller om sine kausistikker på morgenmøtet for legene ved Kvinneklinikken (som er daglig), evt diskuterer med overlegene i teamet (eller Gunn) en av de nærmeste påfølgende dagene. Utover dette tas saker opp på de ukentlige onsdags morgen-møtene, samt på de månedlige sykepleier team-møtene. Det er ellers ingen fast ekstern organisert veiledning, men det jobbes med et opplegg via RVTS (2008). Samarbeidet med teamet for Seksuelt Misbrukte Barn Ansettelse av felles koordinator i 50 % stilling (fra august 2006), var et stort positivt organisatorisk løft og har vært med på å bringe de to enheter (barn og voksen) sammen til en felles enhet. Det ble i løpet av 2006 innført et felles ukentlig morgenmøte for hele overgrepsenheten hvor alle overgrepssaker blir presentert og eventuelt drøftet. Det tilstrebes at den lege og den sykepleier som har hatt saker siden sist, deltar, og selv får lagt fram sine saker. Alle kan legge Barne- og ungdom-psykiatrisk poliklinikk eller avdeling/ psykiatrisk ungdomsteam

9 9 fram andre problemstilinger som angår overgrepsenheten på dette møtet. Vi innkaller eksterne samarbeidspartnere for drøfting, undervisning og faglig oppdateringer. Her deltar også barneleger (Arne Kristian Myhre og Kjell Berntzen), og de to fast ansatte spesialpsykologene på barneklinikken (Bente Iversen og Hans Hukkelås). I slutten av oktober 2007 reiste Arne Kristian Myhre til San Diego for et forskningsopphold, bl.a. med støtte fra Fulbright. Han fikk hospitere hos den ledende professor innen barneovergrep dr Joyce Adams. Internundervisning/møter Nytteverdi og praktisk bruk av rusmiddalanalyser, v/dr Ketil Espnes ved farmakologisk avdeling (februar). Orientering om nye rutiner i mottak av so-pasienter v/cecilie Hagemann, på morgenmøte for legene på Kvinneklinikken (mars). Infeksjonsmedisin/seksuelt overførbare sykdommer og so, v/ infeksjonsmedisiner Harald Steinum (april). Innlegg om psykoterapeutiske metoder de benytter ved Betania Malvik (en institusjon som behandler tidligere seksuelt misbrukte), ved psykolog Turid Kavli (april) Om mottak og behandling av pasienter utsatt for seksuelle overgrep v/ Cecilie Hagemann og Gunn Alsaker Gjershaug. I utgangspunktet var dette for personalet på Levanger sykehus (Nord-Trøndelags Overgrepsmottak). På en av disse dagene fikk 2 nye assistentleger fra Kvinneklinikken, St Olavs Hospital anledning til å delta. (september). Oppfriskningsundervisning i mottak av so-pasienter for sykpleiere/assistentleger ved avdelingen, v/cecilie Hagemann (september). I tillegg ble hver nye assistentlege og hver nye sykepleier lært opp individuelt. Eksterne presentasjoner/ undervisning For personale fra Kvinneklinikken Østersund (april). Om mottak og behandling av pasienter utsatt for seksuelle overgrep, for personalet på Levanger sykehus (Nord-Trøndelags overgrepsmottak), (september). Poster til åpningen av RVTS (oktober). for ansatte på Krisesenteret i Trondheim (november). Innlegg om vold mot kvinner i ulike land på Samrådsseminaret (november). Samarbeidsmøter Møte med Vibeke Kleveland (helsestasjon for rusmisbrukere) (januar). Deltakelse på idedugnad hos Rådmannen i Trondheim kommune (april). Møte med prosjektgruppa for oppstart Overgrepsmottak Nord-Trøndelag (mai). Jentevakta på besøk (mai). Møte med Legevakta i Trondheim (august). Møte med Frode Finnstad (jurist) fra Kontoret for voldsoffererstatning, Vardø (oktober). RVTS (Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyggelse, Region Midt)

10 10 Deltakelse på eksterne kurs/seminar/konferanser Kurs i håndtering av kriser og krisereaksjoner (februar). RCOG konferanse: Forensic gynecology, London (mai). Kurs i regi av SSMB ** (mai). Barn og omsorgsvikt (mai). Implementeringskonferanse for Veileder for Overgrepsmottak, Ålesund, arrangert av sosial- og helsedirektoratet/ålesund kommune (oktober). Offisiell åpning av Overgrepsenheten og RVTS, Statens Hus (omvising på Overgrepsenheten etterpå) (oktober). Vold mot kvinner, kunnskapsinnlegg og presentasjon av de ulike lokale hjelpetilbud/organisasjoner. Arrangør: Samrådet vold mot kvinner (november). Hjemmeside I samarbeid med St Olavs informasjonsavdeling ved Astrid Haugen fikk vi mars 2007 opprettet vår egen hjemmeside på Kilden, St Olavs intranett. Deler av denne informasjonen ble også tilgjengelig på internett. Det ble opprettet lenker til viktige andre internettsider, samt en lenke til den skriftlige informasjonen vi alltid deler ut til våre pasienter: Psykiske reaksjoner etter overveldende hendelser. Startsiden Avdelinger Kvinneklinikken Enheter Overgrep Kvinneklinikken Overgrep og voldtekt Enheter Føde Akuttilbud Dersom du nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk Gynekologi eller andre seksuelle overgrep, kan du henvende deg til Gynekologisk Pasientmottaket i Kvinne-barn-senteret. operasjon og Dette er et akuttilbud til barn, ungdom, kvinner og menn. overvåking Spesielt om barn Overgrep Forskning og utvikling Vi hjelper deg på dine premisser. Du kan komme uten henvisning. Forholdet trenger ikke være politianmeldt. Alle Administrasjon som jobber her har taushetsplikt og du kan være anonym hvis du ønsker det. Mottaket er åpent hele døgnet og er gratis. Tilbud til ungdom og voksne på mottaket Oversiktsbilde (kart) (jpg 1,5 MB) Kontaktinformasjon: Døgnåpen telefon Adresse Kvinne-barn-senteret Olav Kyrres gate 11 Overgrepsenheten Barn Psykiske reaksjoner etter overveldende hendelser Tilbud til ungdom og voksne på mottaket Lenker Figur 9. Overgrepsenhetens hjemmeside på St Olavs intranett Kilden. Royal College of Obstetrics and Gynaecology (Storbritannias gynekologiske forening) ** Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn

11 11 Samrådet vold mot kvinner, Trondheim Voldtektsmottaket var inntil høsten 2007 representert i Samrådet Vold mot Kvinner i Trondheim ved psykiatrisk sykepleier Eva Aagaard, etter dette overtok overlege Cecilie Hagemann som representant. Hun deltok på sitt første Samrådsmøte i desember. Se dessuten en omtale og beskrivelse av Overgrepsenheten fra St Olavs Hospital arkivmateriale fra 2007: aspx?epslanguage=NO Trondheim, 6. mai 2009, Overlege Kvinneklinikken/Overgrepsenheten Cecilie Hagemann

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

Jordmora. Jordmødre er best på ultralyd. nr. 3-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Jordmødre er best på ultralyd. nr. 3-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Nytt styre i Jordmorforbundet Nyutdannet på fødeavdeling Verv og vinn flotte premier Jordmora nr. 3-2013 årgang 11 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Jordmødre er best på ultralyd Jordmora

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Sex og samfunn (S&S) hadde i 2011 sin 40-årsdag...

Sex og samfunn (S&S) hadde i 2011 sin 40-årsdag... Årsrapport 2011 Sex og samfunn (S&S) hadde i 2011 sin 40-årsdag...... og er i dag det største senteret i Norge innen seksuell helse for ungdom. Senteret startet som en kamporganisasjon for selvbestemt

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Årsmelding 2011. Statens Barnehus Tromsø

Årsmelding 2011. Statens Barnehus Tromsø Årsmelding 2011 Innledning er i disse dager i ferd med å markere 3 s dagen som Barnehus. Vi var en ambisiøs og utålmodig gjeng som satte i gang i 2009. Selv om vi i starten følte at ting ikke gikk så fort

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008. Kraftig protest Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 4 15. februar 2008 Mange kan skryte av å være født på Unn, men vesle jenny (1) er også laget der. i et rør. Made in UNN side 12-17 Refser sykehuset Pasientombud Lars

Detaljer