Saker til behandling. 15/15 15/ Tilsyn i barnehagene /15 15/ Leksehjelp - ny ordning. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 15/15 15/ Tilsyn i barnehagene /15 15/ Leksehjelp - ny ordning. 7 17/15 15/ Kulturuka - nåtid og framtid 11 Referatsaker 7/15 15/ Høring - forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 16 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 15/15 Tilsyn i barnehagene 2014 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. --- Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /15 SAMMENDRAG: Tilsyn i barnehagene er en av barnehagemyndighetens generelle oppgaver, jmf. Lov om barnehager kap IV, 16. Etter vedtak i Levekårsutvalget skal det føres stedlig tilsyn hvert annet år. Derfor er stedlig tilsyn gjennomført i alle 16 barnehagene i kommunen høsten Barnehagemyndigheten fører flere typer tilsyn med barnehagene i Vennesla: Årlig web-tilsyn, gjennomgang av hver barnehages årsmelding og årsregnskap og stedlig tilsyn. Barnehagemyndighetens generelle inntrykk etter gjennomført stedlig tilsyn 2014, er at det er god kvalitet i barnehagenes innhold. Likevel må det holdes fast på faglig fokus hele tiden, noe som styrer er hovedansvarlig for. Barnehagene blir stadig bedre til å skriftliggjøre både system og rutiner samt å dokumentere praksis, men noen har likevel forbedringspotensial. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Levekårsutvalget har behandlet sak om gjennomført tilsyn i barnehagene 2014, og registrer at barnehagene har et godt kvalitetsmessig innhold. Rapporten vedr tilsyn 2014 tas til etterretning. Vedlegg: 1. Tidsplan 2. Lovgrunnlag vedr stedlig tilsynsrunde 3. Egenevaluering stedlig tilsyn 4. Barnehagens samlede vurdering av egen praksis 5. Eksempel på tilbakemeldingsbrev til en barnehage 2

3 Bakgrunn for saken: Tilsyn i barnehagene er en av barnehagemyndighetens generelle oppgaver, jmf. Lov om barnehager kap IV, 16. Etter vedtak i Levekårsutvalget skal det føres stedlig tilsyn hvert annet år. Derfor er stedlig tilsyn gjennomført i alle 16 barnehagene i kommunen høsten Merknader: Barnehagemyndigheten fører flere typer tilsyn med barnehagene i Vennesla: 2. Årlig web-tilsyn På nettportalen rapporterer alle barnehagene årlig hvordan de tilfredsstiller de formelle krav som barnehageloven setter. Årsplan og gjeldende vedtekter lastes inn, og gjennomgås av tilsynsmyndigheten. Får barnehagen avvik varsles det via systemet med frist for rettelse. Når rettelsene fra barnehagens side er godkjent av barnehagemyndigheten, godkjennes rapporten og årets web-tilsyn lukkes. Tilsynsrapporten skrives ut og signeres av alle parter i barnehagens samarbeidsutvalg, slik at det sikres felles kjennskap og forståelse av driften. Alle web-tilsynene er godkjent og avsluttet- 3. Årsmelding Alle barnehagene leverer sin årsmelding per hvert år. Dette skjer elektronisk i en KOSTRA-rapportering til SSB. Denne rapporten leveres og signeres av styrer og barnehagens eier. Her rapporteres bl.a antall barn og ansatte. Denne rapporten er grunnlag for beregningen av offentlig tilskudd til de private barnehagene året etter. 4. Årsregnskap Alle private barnehager leverer årsregnskap, også dette elektronisk på skjema fra Utdanningsdirektoratet. Opplysningene brukes til å sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven 14 a, og tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd. Opplysningene inngår i statistikkgrunnlag for barnehagene 5. Stedlig tilsyn Hvert annet år skal det føres varslet, stedlig tilsyn i alle barnehagene. Høsten 2014 ble dette gjennomført. Tilsynet ble varslet i god tid, og tidsplan avtalt. Alle parter i barnehagens samarbeidsutvalg (SU) ble innkalt; styrer, eier, ansatte- og foreldrerepresentanter. Vedlagt innkallingen var det flere skjema: 1. Tidsplan 2. Lovgrunnlag vedr stedlig tilsynsrunde 3

4 3. Egenevaluering stedlig tilsyn (alle SU-medlemmene fyller dette ut i forkant). Styrer samordner svarene og sender tilsynsmyndigheten i forkant av møtet som grunnlag for deres forberedelse. 4. Barnehagens samlede vurdering av egen praksis Dette skjemaet fylles ut av SU/barnehagen i etterkant av tilsynsmøtet og sendes tilsynsmyndigheten. Sammen med referatet fra møtet blir dette grunnlag for tilsynsmyndighetens tilbakemelding etter tilsyn. Stedlig tilsyn i Vennesla er tilsyn på barnehagenes innholdsmessige kvalitet ut fra Barnehagelovens forskrift «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver». Tilsynet ble utført som en dialog mellom alle parter i SU. I rollen som barnehagemyndighet bruker vi samme «briller» på alle barnehagene, kommunale som private når vi driver tilsyn. Derfor er det samme opplegg/spørsmål til SU D møte, slik at alle hører hverandres meninger. Vår intensjon med tilsyn er at det ytterste ledd barna skal ha gode barnehagedager i tråd med formålsparagrafen. Derfor setter vi i det stedlige tilsynet fokus på utvalgte områder ut fra lovverk. Vi vet fra andre sammenhenger at - det vi setter fokus på blir det mere av derfor setter vi søkelys på ulike områder annet hvert år for å forbedre kvaliteten på barnas tilbud. Tilsyn 2014 hadde 3 fokusområder, og vi gir en liten oppsummering under hvert av dem: 1. Pedagogisk innhold i uteleken Vi satte fokus på det pedagogiske innhold i uteleketiden og spurte om ansatte var bevisst på de pedagogiske mulighetene som ligger i barnehagens uteleketid og utemiljø? Hvilke pedagogiske muligheter som tilrettelegges på utelekeplassen vil være av stor betydning for barn. Rammeplanen gir en del viktige stikkord for hva som skal vektlegges i barnehagens arbeid både inne og ute, men det er fortsatt overlatt til den enkelte barnehage å utforme den pedagogikken som kan arbeide mot disse målene. Vi ønsket derfor å sette lys på barnehagens aktivitetsmiljø som skal være med å fremme og utfordre barns kroppslige lek. Det generelle inntrykket er at mange arbeider bra med dette, men at flere mangler skriftlige planer for utetidens pedagogiske innhold, noe de ønsker å utarbeide. For å ha en god praksis, er det viktig med gode system og planer bak som sikrer at alle ansatte arbeider i «samme retning». Tilsynsmyndigheten stilte spørsmål om barnehagens plan og tiltak vedr utestenging. Noen hadde egne planer for dette, mens andre hadde det innarbeidet i årsplanen, men noen ikke hadde noen av delene. Alle har fått tilbakemelding om at barnehagen må ha en plan. Samtidig er det enighet om å utarbeide en felles overordnet plan mot mobbing/utestenging som vil gjelde alle barnehagene. 4

5 2. Nærmiljø og samfunn Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet, barna skal møte nærmiljøet og samfunnet rundt barnehagen. Rammeplanen sier vedr lek, at barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Vi ser her ser at det er samspill mellom lek, utvikling og bruk av nærmiljøet. Derfor var vi interessert i å høre mer om hvordan barnehagen bruker nærmiljøet og impulsene derfra inn i det pedagogiske arbeidet. Alle barnehagene arbeidet godt med dette fagområdet. Men i fht miljøperspektiv og lokalhistorisk tilknytning var det flere som vil arbeide mer med disse emnene og konkretisere det mer i årsplanene sine. 3. Et godt språkmiljø for alle barn Kommunikasjons- og språkkompetanse er viktig både for barnets liv her og nå og for barnets muligheter i framtiden. Barnehagen skal gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, redskap for tankene og uttrykk for egne tanker, meninger og følelser. Innholdet i barnehagehverdagen skal støtte opp om barnas språkutvikling, og språkstimulering skal inngå som en del av det daglige samværet. Å ha et språk er særdeles viktig. Det å kunne snakke sammen, ta kontakt, formidle og forstå det er viktig for barns samhandling, å ha språk og kunne kommunisere er en forutsetning for utvikling av vennskap og deltakelse i fellesskapet i barnehagen. Derfor satte vi ved det stedlig tilsynet fokus på hvordan barnehagens språkmiljø er i praksis. Barnehagene berømmes for å ha høy bevissthet når det gjelder språkmiljø, og for å følge kommunens Plan for språk- og leseutvikling 4-8- år. Det ble fokusert på at hver barnehage har et system som sikrer at alle barn blir lest for i barnehagene. Generelt inntrykk etter gjennomført stedlig tilsyn 2014 Barnehagemyndighetens generelle inntrykk etter gjennomført tilsynsrunde i alle de 16 barnehagene, er at det er god kvalitet på barnehagenes innhold. Likevel må det holdes fast på faglig fokus hele tiden, både ute og inne, noe som styrer er hovedansvarlig for. Barnehagene blir stadig bedre til å skriftliggjøre både system og rutiner samt å dokumentere praksis, men noen har likevel forbedringspotensial. Barnehagene er utsatte ifht høyt sykefravær blant ansatte, noe som kan skyldes mange faktorer. Uansett vil sykefravær kombinert med marginal bemanning og mangel på godt kvalifiserte vikarer, ofte gi ustabilitet i personalet og problem i den daglige driften. Dette kan også fort gi utslag i det pedagogiske innholdet om ikke system og rutiner er gode nok for å sikre kontinuitet i det praktiske arbeidet. Tilsynsmyndigheten hadde fokus på eiers ansvar i fht denne utfordringen. 5

6 På tilsynsrunden møtte representantene i barnehagenes SU stort sett fulltallig opp, noe vi setter stor pris på at de gjør, slik at hele SU som ansvarlig organ for barnehagens drift kan reflektere og være i samlet dialog med oss. Vi som myndighet opplevde god stemning i tilsynsmøtene. Barnehageadministrasjonen opplever også ellers god dialog med barnehagene v/styrerne med felles fokus på faglig utvikling og mulighet for forbedringer. Under tilsynsrunden uttrykte foreldrerepresentantene jevnt over stor tilfredshet med barnehagetilbudet. 6

7 16/15 Leksehjelp - ny ordning. Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. --- Saksbehandler Harald Føreland Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /15 SAMMENDRAG: Med virkning fra skolestart 2010 ble kommunene pålagt å gi tilbud om leksehjelp til elever på småskoletrinnet. Til sammen skulle tilbudet være på 8 timer per uke (60 min time). Gjennom forskrift i opplæringslova er gjort følgende endring i tilbudet om leksehjelp: Kommunene kan fritt organisere leksehjelp på de årstrinn den enkelte kommune mener gir best effekt. Skolene i Vennesla kommune har gjennom de årene leksehjelp har eksistert gitt klart uttrykk for at ordningen ikke fungerer godt på småskoletrinnet. Det har vært et klart ønske om å flytte ordningen til mellomtrinn/ungdomsskole. Nå står altså kommunen fritt til selv å velge hvilke årstrinn som skal få tilbud om leksehjelp, og tilbudet skal ha samme omfang som tidligere. Leksehjelp er et frivillig tilbud, der skolens regler og rutiner for et godt skolemiljø gjelder. Oppvekstsjefen har utarbeidet et forslag til retningslinjer for tilbudet om leksehjelp. Forslaget har vært på høring på skolene, til Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, samt KOMFUG. Med bakgrunn i høringsuttalelsene fremmer oppvekstsjefen et revidert forslag til retningslinjer. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Levekårsutvalget godkjenner rådmannens forslag til retningslinjer for leksehjelp. 2. Rådmannen skal årlig sørge for at skolene evaluerer ordningen med fokus på forbedring og utvikling. Vedlegg: - Høringsbrev leksehjelp ny ordning - Forskrift til opplæringslova 1A-1. leksehjelp i skolen. 7

8 Bakgrunn for saken: Bakgrunn for saka er at udir nå gir kommunene frihet til å velge hvilke årstrinn leksehjelpa skal settes inn. Etter å ha prøvd ordninga på småskoletrinnet, er erfaringa at det nok vil gi større effekt på mellomtrinn/ungdomstrinn. Oppvekstsjefen vil derfor flytte ordninga til disse hovedtrinnene, med 2 timer på mellomtrinnet og 6 timer på ungdomstrinnet. Timer her er angitt i klokketimer. Ordninga er frivillig for elevene og er ikke del av ordinær skole, men skolens ordensreglement og rutiner for et godt skolemiljø gjelder også i denne tida. I forskriften fra udir presiseres det at deltakelse i leksehjelp ikke gir skyssrett for elever som ellers har rett til skyss Merknader: Høringssvaret fra Utdanningsforbundet peker på at navnet leksehjelp signaliserer at det skal være pedagog som må være tilstede ved leksehjelp. Oppvekstsjefen vil ikke gi føring på hvordan skolene organiserer ordningen. Dersom leksebegrepet praktiseres slik det er formulert i retningslinjene, vil leksehjelp fungere godt uten at en pedagog driver det. Videre reagerer Utdanningsforbundet på følgende formulering under avsnittet «leksebegrepet»: Følges opp av lærer. Ved vurdering av arbeidet skal lærer fortelle eleven (skriftlig eller muntlig hva som var bra og hva eleven må arbeide mer med. Her stilles ikke krav om skriftlig oppfølging slik Utdanningsforbundet sier. Men det er en klar oppgave for kontaktlærer/faglærer å følge opp den enkelte elevs leksearbeid. Utdanningsforbundet stiller også spørsmål om det er nok penger i ordningen til å dekke mellom- og ungdomstrinn. Kravet til kommunen er at leksehjelp skal ha et omfang på 8 timer per uke. Da har det ingen økonomisk betydning hvilke trinn ordningen er lagt til. I sine høringsuttalelse peker KOMFUG og Delta på at de er skeptiske til utprøving av en ordning der elever kan være med som hjelpere. I forslaget er ordningen tenkt slik at elever kan være medhjelpere til leksehjelperene, ikke at elever skal stå ansvarlig for tilbudet. Brukt med klokskap kan dette gi positive læringsmessige og sosiale effekter. Så er skyss knyttet til leksehjelp en sak som KOMFUG legger stor vekt på. Der sier de at:»skoleskyss er en forutsetning for at alle skal kunne delta på leksehjelp. Det bør presiseres at leksehjelp ikke kan legges til tidspunkt som ekskluderer elever som er avhengig av skoleskyss». Departementet gir pålegg til kommunene at det skal etableres et tilbud om leksehjelp med omfang på 8 timer per uke (60 min time). Kommunene er altså gitt fullmakt til å bestemme på hvilke alderstrinn tilbudet skal gis. På samme tid sier departementet at rett til skoleskyss ikke gjelder for leksehjelp. Å gjennomføre leksehjelp og opprettholde skyssrettighet for de det gjelder, vil gi en stor ekstra kostnad for kommunen. I praksis vil det bety at det må gjennomføres ekstra skyss for ungdomsskoleelevene tre dager per uke, og for barnetrinnet minimum 1 dag per uke. Oppvekstsjefen ser at det er en kostnad som må dekkes inn med en betydelig personalreduksjon, og at skyss derfor må være et ansvar som foresatte må ta. Videre har KOMFUG en merknad om at det må stilles krav til faglig kompetanse til de som skal gi leksehjelp, en merknad rådmannen stiller seg bak. 8

9 Rådmannens forslag til retningslinjer for tilbudet om leksehjelp i Vennesla kommune. Vennesla kommune skal tilby leksehjelp til elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Formålet med leksehjelp: Gi eleven støtte i læringsarbeidet Gi eleven følelse av mestring Gi eleven gode rammer for selvstendig arbeid Medvirke til utjevning av sosiale forskjeller Tid til leksehjelp på skolen kan ikke erstatte den hjelp foresatte gir sine barn, og det vil fortsatt være foresattes ansvar å følge opp leksene. Leksebegrepet. Leksene skal: Øke elevenes læringsutbytte Være repetisjon og øvelse i kjent stoff Være knyttet opp til læringsmålene Øve opp elevenes selvstendighet og arbeidsvaner, bla øvelser i studieteknikk Gi mestringsopplevelse Følges opp av foresatte, med fokus på å være tilstede og vise interesse for leksene, samt gi støtte og hjelp Følges opp av lærer. Ved vurdering av arbeidet skal lærer fortelle eleven (skriftlig eller muntlig) hva som var bra og hva som eleven må arbeide mer med Rektors ansvar: Gjøre alle elever og foresatte som omfattes av ordningen kjent med tilbudet om leksehjelp. Se til at de som er involvert i leksehjelpordningen er kjent med sine oppgaver knyttet til ordningen. Sørge for at skolens regler og rutiner for et godt skolemiljø også gjelder i leksehjelptida. Dette innebærer at leksehjelperne er kjent med skolens felles regler for skolemiljøet. Sørge for at ordningen blir evaluert en gang i året, med fokus på forbedring og utvikling. Sette av nødvendig tid til kommunikasjon mellom kontaktlærer og leksehjelper. Prøve ut en ordning der elever kan være hjelpere i leksehjelpordningen. Dette kan gi viktige læringsmessige og sosiale effekter. 9

10 Foresattes ansvar: Har overordnet ansvar for å følge opp leksene. Tid til leksehjelp på skolen skal og kan ikke erstatte foresattes oppfølgingsansvar. Melde fra til kontaktlærer dersom leksene ikke er godt nok tilrettelagt. Lærernes ansvar: Gi lekse som elevene kan arbeide mest mulig selvstendig med. Sørge for god informasjon til leksehjelper. Drøfte behovet for leksehjelp med foresatte til elever som viser liten interesse for og innsats med lekser Leksehjelpers ansvar: Holde ro og orden i leksegruppa. Gi faglig veiledning og støtte. Gi beskjed til kontaktlærer om elever som ikke viser tilstrekkelig interesse og innsats. Gi beskjed til kontaktlærer om elever som ikke får godt nok tilrettelagt lekse. Fordeling på hovedtrinn: Timeressursen til leksehjelp (8 timer per uke, 60 min time) fordeles med 2 timer på mellomtrinnet og 6 timer på ungdomstrinnet. Skolen står fritt til å fordele timene på det enkelte trinn innenfor hovedtrinnet. 10

11 17/15 Kulturuka - nåtid og framtid Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. --- Saksbehandler Tove Linda Høgstøl Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /15 SAMMENDRAG: Levekårsutvalget har bedt om en sak hvor Kulturuka drøftes. Utgifter til Kulturuke har økt opp gjennom årene. Det er ikke avsatt egne midler til dette, og utgiftene blir dekket ved å ta litt fra forskjellige andre underposter. Levekårsutvalget må vurdere om det er ønskelig å videreføre kulturuka i dagens form, eller om det er ønskelig å gjøre endringer. Saken legges derfor fram for utvalget uten forslag til vedtak. Rådmannens forslag til vedtak: 11

12 Bakgrunn for saken: Historie: I 36 år har Vennesla kommune delt ut kulturpris. I den forbindelse har det blitt laget til et kulturarrangement med ulik underholdning. Dette har vært en populær kveld med godt besøk. Kulturstyret inviterte inn forskjellige foreninger slik at det kunne bli flere arrangement, og dermed var Kulturuka en realitet. I 1991 hadde Kulturuka vokst seg så stor at den var på hele 2 ½ uke (altså 17 dager)med ca. 18 arrangement, ett på dagtid, resten kvelden. Det kom da reaksjoner både fra publikum og fra politikere i Hovedutvalg for kultur om at Kulturuka var for lang, de mest interesserte måtte ut hver kveld. Etter dette har Kulturuka alltid vært på en uke med begge helger altså 10 dager. Antall arrangement har de siste 10 årene ligget på stk, men da er også kinoforestillinger, basarer/messer, Den Kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken tatt med. En del arrangement er med fra år til år, men med nye foredragsholdere, musikere, kunstnere osv. Ca. 25 % av arrangementene er nye eller har vært med for noen år siden. Det har kommet tilbakemelding i år på at uka er for kort, og spørsmålet om vi burde utvide den igjen har vært diskutert. Nåtid: Kulturuka er i dag organisert gjennom en kulturukekomite som består av tre politikere fra Levekårsutvalget og kommunens kulturrådgiver. I februar/mars annonseres det i Fædrelandsvennen om påmelding til Kulturuka. Arrangement påmeldt før 1. april har førsteprioritet. Dette betyr at de arrangører som har meldt inn sine arrangement før denne datoen, mest sannsynlig kan regne med å få det inn. Dersom det er flere som ønsker arrangement på samme dato og klokkeslett og som også har samme målgruppe, er det den som kommer først vi tar med. Det er svært sjeldent det kolliderer, og i de aller fleste tilfeller kan dette ordnes ved å justere litt på klokkeslettene, slik at folk som ønsker å få med seg begge, har en mulighet til det. Kulturuka er av Agderforskning definert som en festival. Dette er da den eneste festivalen Vennesla har. Evalueringer som blir foretatt hvert år, viser at en vanlig Kulturuke samler mellom publikummere og at ca. 500 mennesker er i sving for å lage til disse arrangementene. Det er god mediedekning i forbindelse med Kulturuka. Både Fædrelandsvennen og NRK Sørlandet dekker flere arrangement og litt generelt om uka. Radio Loland og Vennesla Tidende dekker mye mer. Særlig sistnevnte har de siste årene vært gode til å gi kulturukearrangementene mye spalteplass. Det er i all hovedsak positiv omtale. Vi bruker selvsagt både intra- og internett aktivt i forkant av Kulturuka, og det legges ut informasjon både på sosiale medier som Facebook-sidene til Kulturhuset og til kommunen. Det er også definert som en billig festival, både å arrangere og å komme på. Mange av arrangørene lager til gratis eller rimelige arrangement. 12

13 Økonomi: Netto utgifter til Kulturuka har økt gjennom årene. 1992: Ca. kr , : Ca. kr , : Ca. kr ,- 2014: Ca. kr ,-. I 2014 fordelte økonomien seg som følger: Kulturkvelden: kr ,- Arrangementet for Kulturprismottaker: kr ,- Annonsetilskudd til arrangører: kr 9.000,- Annonserer på Radio Loland: kr ,- Kulturukebrosjyre produksjon/distribusjon: kr ,- Diverse utgifter: kr ,- Inntekter kulturkvelden kr Netto utgift kr ,- Hvorfor har utgiftene til Kulturuka økt? Det koster mer enn før å lage, trykke og distribuere Kulturukeprogrammet, selv om vi selvsagt innhenter priser både fra forskjellige reklamebyråer og distributører. Det er kuttet ned på antall eksemplarer som trykkes, da vi sender ut info. pr. mail til samarbeidspartnere, nabokommuner og andre. Da kommunen startet med kulturkvelden, var det vanlig å få musikere, teaterfolk, konferansierer til å stille opp gratis. Det er ikke mulig i dag, dessuten er det vel riktig at profesjonelle/semiprofesjonelle skal få betalt for den jobben de gjør. Det stilles også større krav til god lyd og skikkelig scenelys enn tidligere. Dette må leies inn eksternt. Hvordan har vi løst dette til nå? På Kulturenhetens budsjett er det en post til arrangementsutgifter. I tillegg til å benytte denne så har det blitt støvsugd på alle små og store konti på avdelingens underpost i budsjettet. Er det noe igjen på avsatte midler til renhold, telefonutgifter, annonsering, ledertrening eller etableringstilskudd? Kan vi utsette innkjøp av utstyr eller utbedring av eksisterende utstyr? På denne måten har vi klart å holde hodet over vannet. Det er allerede over 10 år siden vi sa fra at dette ikke gikk i lengda. 13

14 Kultur har heldigvis fått til en del arrangement ellers i året hvor det har vært litt billettinntekter, og disse har vi putta i Kulturuka, men vi er ikke garantert disse inntektene. Det må være midler på budsjettet til å betale regningene, hvis ikke må vi heller la være å lage til ei Kulturuke. Hva med å ta midler fra andre poster på budsjettet for allmenn kultur? Midlene som står her er enten satt av som kulturmidler som foreninger og lag i kommunen kan søke på eller de er avsatt til å dekke litt av f.eks. Den kulturelle Sandkassa, arrangement i Kulturhuset, Den kulturelle Skolesekken eller Den kulturelle Spaserstokken. Fra staten via fylkeskommunen får vi heldigvis dekket mye av utgiftene til Spaserstokken, Skolesekken og Kulturhusarrangement. Vi får også inn billettinntekter på kveldsarrangementene på lørdager i Kulturhuset. Når det gjelder Sandkassa, så dekker barnehagene selv % av utgiftene. Hvordan kan dette løses? Et alternativ vil være å sette av egne midler til Kulturuka. Da ville vi få en forutsigbarhet. Midler avsatt til forskjellige ting kunne gå til det som var planlagt. Dessuten ville vi få synliggjort at også ei beskjeden Kulturuke koster penger. Hvis dette ikke er mulig eller ønskelig, så må det gjøres justeringer for å få ned utgiftene. Alternative justeringer av kulturuka for å redusere kostnader: Kulturkvelden kuttes ut og Kulturprisen, kultur- og idrettsstipendiene og Kulturkrusene deles ut på annet kommunalt arrangement, f.eks. et kommunestyremøte. Kulturkvelden gjennomføres som et enkelt arrangement i Kulturhuset hvor bare priser ble delt ut, og vi kan nøye oss med det enkle lille lydanlegget vi har (går ok til talelyd). Trolig vil dette gjøre at de som får priser/oppmerksomhet vil komme, men få andre. Praksis med å markere Kulturhusvinneren med bevertning i etterkant kan avsluttes. Kulturukebrosjyren kuttes ut og det satses kun på informasjon via nettet. Faren kan da være at kulturuka «drukner» i mengden av arrangement som fosser utover nettet. Det er mange eldre som benytter seg av Kulturuka tilbud. Selv om eldre også i større grad bruker sosiale medier, så er vi ikke der ennå at flertallet bruker dette. Erfaringen er at det er stor etterspørsel etter brosjyrene. 14

15 Annonsestøtte til arrangører kan kuttes (dette utgjør ca. kr ,-). Arrangører som tar med Kulturukelogoen i sin annonsering kan i dag få tilskudd på kr. 500,- for en annonse i Vennesla Tidende og en i Fædrelandsvennen. Videreføring på dagens nivå: For å få en sikker økonomisk plattform til drift av Kulturuka, pekes det på at det må budsjetteres utgifter i størrelsesorden kr ,- for Kulturuka. Merknader: Rådmannen mener at kulturuka bidrar til et positivt fokus på det mangfoldet av kulturaktiviteter som finner sted i kommunen. Gjennom kulturuka har man lykkes med å samle frivillige og profesjonelle krefter på en måte som gjør at det er noe for enhver smak. Samtidig som kulturuka på mange måter fungerer bra, og har funnet sin form, kan det være fornuftig å gjøre en vurdering om dagens gjennomføring er den riktige også i framtiden. Rådmannens vurdering er at kulturuka har sin misjon, og bør videreføres også framover. Det er likevel naturlig å gjøre en vurdering av selve «kulturkvelden». Spørsmålet er om den har en form og et innhold som gjør at den bør revurderes. Levekårsutvalget har bedt om at saken settes på dagsorden, og utvalget inviteres med dette til å ta en diskusjon om veien videre. Når det gjelder økonomien så vil rådmannen påpeke at en eventuell endring i forhold til dette vil måtte være en budsjettsak. Det legges det til grunn at uka finansieres over kulturenhetens rammer. 15

16 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 7/15 15/ Høring - forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 16

Saker til behandling. 42/15 15/ Orientering om ekstern skolevurdering Moseimoen skole 2

Saker til behandling. 42/15 15/ Orientering om ekstern skolevurdering Moseimoen skole 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 17.09.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP i Rissa-skolen Vedtatt av HOK 19.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lekser og leksehjelp... 3 3 Retningslinjer for lekser...

Detaljer

Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/ Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/03581-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Felles kommunal rammeplan,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet.

Det gis orientering om brukerundersøkelsene på helse og omsorgssektoren og på oppvekstsektoren, i møtet. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget vedleggshefte Dato: 19.04.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3

Saker til behandling. 10/10 10/00863-1 Kompetanseutvikling for skolene i Vennesla 2010-2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 15.04.2010 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Oppsummering av skolenes evalueringer

Oppsummering av skolenes evalueringer Oppsummering av skolenes evalueringer Organisering av leksehjelp inneværende skoleår: Vuku: Tilbud til alle elever fra 2. 4. trinn. 2 + 3 har tilbud to timer i uka, 4. trinn en (mht skyss). 20 elever.

Detaljer

- Spørsmål fra Vennesla Revmatikerforening v/jorunn Førsvoll Roland: Hvilke konkrete planer har Vennesla for varmtvannsbasseng.

- Spørsmål fra Vennesla Revmatikerforening v/jorunn Førsvoll Roland: Hvilke konkrete planer har Vennesla for varmtvannsbasseng. VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 05.09.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13

Saker til behandling. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 07.06.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget. Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 23.10.2014 kl. 9:00 15.00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Tommy Røinås Ingebretsen (Kr

Detaljer

RAPPORT - lovlighets tilsyn

RAPPORT - lovlighets tilsyn RAPPORT - lovlighets tilsyn Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn av dette

Detaljer

Det ble orientert om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane

Det ble orientert om følgende saker i møtet: Mulighetenes hus v/raymond Bærø Folkehelsearbeidet i Vennesla kommune v/per Kjetil Dalane VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (KrF), Tor Søren Drivenes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: RAPPORT ETTER TILSYN MED HINDERÅVÅG BARNEHAGE

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: RAPPORT ETTER TILSYN MED HINDERÅVÅG BARNEHAGE TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDET BARNEHAGE Dato: 19.04.2013 Vår ref: 9444/2013 2011/149 Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf. 52 75 80 03 Arkiv:A10 Dykkar ref: Hinderåvåg barnehage 5560 NEDSTRAND RAPPORT

Detaljer

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: 1. Tema for tilsyn: Aksdal barnehage drives etter barnehagelovens regler.

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: 1. Tema for tilsyn: Aksdal barnehage drives etter barnehagelovens regler. TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDET BARNEHAGE Dato: 10.05.2013 Vår ref: 11180/2013 2011/2628 Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf. 52 75 80 03 Arkiv:A10 Dykkar ref: Aksdal barnehage Postboks 94 5575 AKSDAL

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Saker til behandling. 13/12 11/ Ekstern skolevurdering Eikeland skole /12 12/ Årsmelding - eldrerådet

Saker til behandling. 13/12 11/ Ekstern skolevurdering Eikeland skole /12 12/ Årsmelding - eldrerådet VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 08.03.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 14/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 14/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11310-2 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN OG TILHØRENDE FORSKRIFTER â INNSTILLING TIL BYTYREKOMITE FOR OPPVEKST

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: EKL 2010/8887 Dato: 27.01.2011 Høring - NOU 2010:8 - Med forskertrang og lekelyst - Innstilling fra utvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 29.08.201 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest

Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest Dato: 11. desember 2009 Byrådssak 1443/09 Byrådet Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, skyss og politiattest ASKI SARK-2000-200900902-30 Hva saken gjelder:

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Saker til behandling. 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 4. 37/14 14/01404-1 Revidert smittevernplan 8.

Saker til behandling. 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 4. 37/14 14/01404-1 Revidert smittevernplan 8. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget - Unntatt offentlighet Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad

Lars Jørgen Hauge (Ap) for Randi M. Fjellestad VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Ketil Wiik (Frp) for Jens Røed

Ketil Wiik (Frp) for Jens Røed VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 12.09.2013 kl. 9:00 14:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Inger Turid Tonstad (Kr

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget

VENNESLA KOMMUNE. Levekårsutvalget VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 13.09.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Veiledningshefte til bruk for personale Vennesla kommune Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike

Detaljer

Notat. Vedr. praksis og rutiner for samarbeidsutvalg i barnehage

Notat. Vedr. praksis og rutiner for samarbeidsutvalg i barnehage Barnehage 05.01.2015 Sak nr. 2015/29-1 Notat Til: Fra: Utvalg for Oppvekst og levekår Fagavdeling Barnehage v/ann-iren Larsen Vedr. praksis og rutiner for samarbeidsutvalg i barnehage I Utvalg for oppvekst

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Jens Røed

Ingvald R. Ingebretsen (H) for Jens Røed VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 20.08.2015 kl. 9:00-14.15 Sted: Sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (KrF), Tor Søren Drivenes

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 26.09.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Rapportskjema nr. 1 Systemtilsyn i Tverlandet oppvekstsenter, avdeling barnehage og avdeling skole Tilsynet var anmeldt: Dato: 20.juni 2017 kl.08:30 Tilsynet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre RISSA KOMMUNE Arkiv: A22 Dato: 05.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2015 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REVIDERTE VEDTEKTER SFO I RISSA KOMMUNE. Vedlegg 1 Oversikt

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Gode tilsynsrutiner i praksis

Gode tilsynsrutiner i praksis Gode tilsynsrutiner i praksis Ullensaker kommune 2014 BARNEHAGEMYNDIGHETEN v/barnehagefaglig rådgiver Bente Hofsløkken VÅRE RAMMEFAKTORER: 33 256 innbyggere 2860 førskolebarn 2234 går i barnehage per d.d.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAPET SAK

FORMANNSKAPET SAK FORMANNSKAPET 15.04.2015 SAK 43/15 Vedtak: Formannskapet er positive til innføring av gratis kjernetid i barnehager for lavinntektsfamilier. Kommunen avgir uttalelse i samsvar med forslaget i saksutredningen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Dagne Ropstad, rådgiver helse og omsorg, sak 4 og 5. Liv Karin Leland, sak 1 og 2. Bess Thormodsæther, referatsak 2.

Dagne Ropstad, rådgiver helse og omsorg, sak 4 og 5. Liv Karin Leland, sak 1 og 2. Bess Thormodsæther, referatsak 2. VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 15:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Inger Turid Tonstad (Kr F), Tor Søren Drivenes (H), Gerd

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling

Før behandlingen av sakene vil det bli «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 30.01.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene

Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene Rammeplan for barnehage -Livsmestring og helse- Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget

MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtedato: 19.01.10 Møtested: Formannskapsalen Møtetid: 14:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig

Detaljer

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015

Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Møte FAU Halsen barneskole 24.02.2015 Tilstede: Randi Kalskin Ramstad (6. trinn), Marita Fjeldseth (1.trinn), Pål Raw Aspeslån (4. trinn, referent), Knut Fygle (7. trinn), Tine Jørgensen (5. trinn), Kristin

Detaljer

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.04.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Storholmen lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no 74079570 Arkivref: 2010/617 - /A10 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.09.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt

Lekser. Oslo 7. mai 2013. Sigrun Aamodt Lekser Oslo 7. mai 2013 Sigrun Aamodt Lekser / hjemmearbeid Hvorfor lekser? Hva skal innholdet være? Skal alle ha lik lekse? Hvor lenge skal man arbeide? Foreldreinvolvering Minoritetsspråklig ungdom i

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: RAPPORT ETTER TILSYN MED FRAKKAGJERD BARNEHAGE

Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf Arkiv:A10 Dykkar ref: RAPPORT ETTER TILSYN MED FRAKKAGJERD BARNEHAGE TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDET BARNEHAGE Dato: 18.02.2013 Vår ref: 4454/2013 2011/69 Saksbehandlar: Anne Lise Myrvoll Tlf. 52 75 80 03 Arkiv:A10 Dykkar ref: Frakkagjerd barnehage Hamrane 5563 FØRRESFJORDEN

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune.

Vedlagt følger høringsinnspill til forslag til revidert rammeplan fra Bergen kommune. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200501974-10 SARK-2000 7. november 2005 LRS Høringsinnspill - forslag til revidert rammeplan

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2205-5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Høring - Forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Saksbehandler: Helle Rafaelsen Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE

KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE KVALITETSKRITERIER FOR SFO ÅLESUND KOMMUNE GJELDER FOR KOMMUNALE OG PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ÅLESUND KOMMUNE 1 FORMELLE KRAV TIL KVALITET OG INNHOLD LOV OM GRUNNSKOLEN OG DEN VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGA

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilbud om leksehjelp for elever på 1.- 4. årstrinn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2011/4616 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer