CHARM. Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CHARM. Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services"

Transkript

1 CHARM Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services

2 CHARM Forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester

3 Bakgrunn Behov: Styrke forskning på (re)habiliteringstjenester i Norge. En god del klinisk rehabiliteringsforskning Lite tjenesteforskning innen (re)habilitering Mangler sterke, koordinerte, tverrfaglige miljøer som forsker på tvers Forskningsbaserte (re)habiliteringstjenester vil fremme brukernes: Funksjon Deltagelse Livskvalitet Utfordringer: Samhandling på tvers av nivåer og sektorer Effektive, forskningsbaserte modeller for samhandling mangler innen (re)habilitering

4 Hensikt Forskningssenter for (re)habiliteringstjenester skal: Øke forskning på feltet Ha målrettet nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid Gi forskerkvalifisering Samarbeide innen og på tvers av sektorer og med arbeidslivet for å bidra til translasjon/implementering av forskningsresultater

5 Visjon Bygge opp en sterk kompetanseplattform innenfor (re)habiliteringstjenester og fremskaffe forskning av høy kvalitet på tvers av helsetjenestenivåer og ulike samfunnsområder med implementering av brukernes perspektiv

6 Veien til å lykkes med visjonen Utvikle kunnskap og metoder om organisering og samarbeidsformer i (re)habilitering Utvikle og evaluere samarbeid mellom tjenestenivåer, ulike sektorer og brukerne Bygge opp tverrfaglig forsker-og forskningslederkompetanse innenfor rehabiliteringstjenesteforskning Etablere et nasjonalt forskernettverk med internasjonalt samarbeid Etablerekunnskapsoversikterover (re)habiliteringsforskningrelevant for organisering av tjenestene Representere en ressursbase og bidra til implementering av modeller og metoder som bidrar til bedret organisering av tjenestetilbudet i (re)habilitering

7 Organisering Oppdragsgiver: Forskningsrådet Prosjektansvarlig: Universitetet i Oslo ved Det medisinske fakultet. Samarbeid mellom: Institutt for Helse og samfunn Institutt for Klinisk medisin

8 Konsortiedeltakere Oslo universitetssykehus: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Geriatrisk avdeling Avdeling for voksenhabilitering Barneavdeling for nevrofag Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Sunnaas sykehus Diakonhjemmet sykehus Nasjonalt revmatologisk kompetansesenter Oslo Kommune, Helse og velferdsetaten

9 NRRK Styringsgruppen HELSAM Sykvit, Helsefag Økonomi Alm.med Kommuner (OK) HiOA Klin Med-OUS Geriatris. Hab. Rehab. FFO-brukere Sunnaas Leder Adm.støtte Hovedprosjekter Traume Eldre Komplekse funksjonshem. Barn Deltagelse Tema Forløp Samhandling på tvers av helsenivåer Modeller for deltagelse Livsløp Sosiale områder Miliøer (hoved) KM-OUS Sunnaas HELSAM HiOA Kommun. Brukere Kommun. KM-OUS HELSAM Brukere KM-OUS Brukere Kommun HiOA KM-OUS Kommun Brukere NRRK KM-OUS HELSAM HiOA Kommuni. Brukere

10 Noen valg i oppstartsfasen Bygge på områder med etablert forskning Satse på prosjekter som krever samarbeid fra mellom relevante og involverte miljøer

11 Prosjekt A: Traume-(re)habilitering Habilitering og rehabilitering forløp, fra tidlige til senere faser og på tvers samfunnssektorer (traumatiske hjerneskader) Sammenligne helse, funksjon og deltagelse etter integrert og konvensjonell traume (re)habilitering, og evaluere den økonomiske nytteverdien av de to modellene For å fremme uavhengig livsførsel og deltagelse, utvikle og evaluere: modeller som fremmer deltagelse blant personer med hjerneskader i den tidlige (re)habiliteringsfasen Modeller som fokuserer på en psyko-educativ tilnærming og mestringsstrategier for de som erfarer problemer I senere faser Modeller for interaksjon mellom individet og hans/hennes relasjoner, sosiale velferd, utdanning og arbeid

12 Prosjekt B: Eldre med subakutt funksjonssvikt Evaluere effekten av en helhetlig tidlig rehabiliteringsintervention i kommunal regi(men i samarbeid med geriatri i spesialisthelsetjenesten) på helse og funksjon, mestring, innleggelse i sykehus/sykehjem og tilfredshet blant pasienter og pårørende. Evaluere prosessen(rehabiliteringsmodellen) i et bruker-, personale-og lederskapsperspektiv, inklusive samhandlingsmønstre mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. identifisere nøkkelfaktorer som understøtter og/eller hindrer samarbeid mellom brukere og profesjonelle og mellom profesjonelle innen og på tvers av primær-og spesialist sektor. Fritekst... fritekst... fritekst

13 Prosjekt C: Komplekse funksjonsnedsettelser Beskrive og evaluere spesialisert habilitering og brukermedvirkning hos voksne individer med sammensatte funksjonshemninger Gjennomføre en nasjonal, tverrsektoriell kartlegging og evalueringavtjenestene. Utvikle kvalitetskriterier for komplekse habiliteringstjenester. Utvikle og evaluere fleksible og effektive treningsprogrammer for personaleutvikling for å bedre tjenestenes kvalitet Foreslå strategier for klient-involvering og vurdere ulike strategier gjennom feltforsøk. Fritekst... fritekst... fritekst

14 Prosjekt D: Barnehabilitering Habiliteringsforløp, tiltak og tjenester for førskolebarn med cerebral parese Vurderesammenhengenmellomkarakteristikavedbarnetog familien, intervensjoner og utfall hos barnet og familien Se spesielt på om mer intensiv habilitering og/eller aktiv involvering av foreldrene i ulike handlinger/tiltak er relatert til bedreutfall. Gjennomføre en kost nytte vurdering, ved å sammenligne kostnadervedulikeintervensjonerog utfallhosbarn og familien.

15 Prosjekt E: Deltagelse Mål og prosessevaluering på individ-og samfunnsnivåer Identifisere barrierer og faktorer som fremmer inkludering I arbeidslivet for personer med muskelskjelettlidelser Utvikle og evaluere et tilpasset, oppfølgingsprogram med pasientstøtte for å fremme gjenopptagelse av arbeid, til bruk i koordinerte tiltak mellom kommuner, arbeidsplasser og sykehus

16 Projekter Traume x x x *Nye prosjekter- senior forsk Eldre Forbered. x x *Nytt prosjekt-postdoc fase Habilitering Forbered. fase x x x Barn Forbered. x x x *Nytt prosjekt Deltagelse Forbered. x x x Helseøkono. x x x x x Andre aktiviteter Seminarer xx xx xxxx xxxx xxxx Kartlegginger x x x x PhD kurs x x x Nettverk x xx x xx x

17 Internasjonalt vitenskapelig råd Marjolijn Ketelaar, Associate professor Utrecht Berth Danermark, professor, Helseakademiet Ørebro Katharina Sunnerhagen, MD, professor, Gøteborg Marion Walker, OT, professor, Nottingham Derick Wade, Professor of Neurological Rehabilitation, Oxford Centre for Enablement

18 Hvor langt er vi kommet? Etablert i Institutt for helse og samfunn Signert Konsortieavtaler Etablert prosjektgruppene Ansatt: Senterleder, Koordinator 2x Postdoktorstipendiater i gruppe A 1x Stipendiat i gruppe B 1x Stipendiat i gruppe D Under ansettelse: Stipendiat i prosjekt C Forskerstilling i prosjekt E

19 Hvor langt er vi kommet? Brukerrepresentasjon i alle prosjektgruppene (LTN, Psykiske lidelser, Norges revmatikerforbund, CP foreningen, eldre/prosjekt B) Almennlegene Møte med bydelsoverlegen i Oslo mhp samarbeid Innledet samarbeid med Avdeling for almennmedisin, v/jørund Straand som inkluderes i prosjektgruppen for prosjekt B Planlegger samarbeid om postdocsøknad for prosjekt Hjemmerehabilitering for eldre, Inger Johansen) Prosjekt B i samhandling med fastlegene Sentral koordinerende enhet Utfordret mhp bruk av Charm

20 Jobber med rehabiliteringssenter ved OUS som inkluderer koordinerende enhet ved OUS Gruppe E: Utvikle prosjekter som bygger på HIOAs samarbeid mot arbeidslivet og NAV Gruppe C: Jobber i forhold til Skole og utdanning

21 Arbeider med informasjon om senteret Norske og Engelske internettsider Interaktivt nettforum for dynamisk informasjonsutveksling Innhenting av impulser til utvikling av senteret Arbeider med å utvikle nettverk og samarbeid

22 Samarbeid Bredt inkluderende nettverk, men samtidig bidra til kvalitetsheving Gjensidig ideutveksling Bistå med opplæring gjennom kurs, seminar, konferanser, osv. Utvikle prosjekter sammen Samarbeid i forskningssøknad Bistå med kompetanse Dialog med relevante forskningsmiljøer

23 Våre styrker Forskningsmetode, utdanning og klinisk fundament På tvers av nivåer og profesjoner Ligger til rette for implementering Brukermedvirkning Organisatorisk Faglig

24 CHARM nettside

25

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER.

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 15/2015 Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV BROBYGGER LAR/ROP I NOTODDEN Stian Biong Senter for Psykisk Helse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer