Menneskerettigheter. Innhold. Del I: Internasjonalt tilsyn og nasjonal gjennomføring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menneskerettigheter. Innhold. Del I: Internasjonalt tilsyn og nasjonal gjennomføring"

Transkript

1 Erik Møse Menneskerettigheter Innhold Del I: Internasjonalt tilsyn og nasjonal gjennomføring 1 Innledning Begrepet menneskerettigheter Oversikt over utviklingen av idéene Fra idealisering til positivering på det nasjonale plan Den første fremvekst i folkeretten Utviklingen av globalt tilsyn FN-pakten Verdenserklæringen av Utarbeidelsen av de to FN-konvensjonene av Andre FN-konvensjoner FNs særorganisasjoner og menneskerettighetene Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) Organisasjonen for utdannelse, sosiale og kulturelle spørsmål (UNESCO) Oversikt over FNs paktbaserte virksomhet Generelt Generalforsamlingen Sikkerhetsrådet Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) Menneskerettighetskommisjonen Underkommisjonen Kvinnekommisjonen Sekretariatet Særlig om menneskerettigheter i væpnede konflikter Utviklingen av regionalt tilsyn Europa... 68

2 3.1.1 Europarådet Utarbeidelsen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon Den europeiske sosialpakt Andre Europarådskonvensjoner Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Den europeiske union (EU) Amerika Afrika Den arabiske menneskerettighetskommisjon Noen generelle spørsmål Nasjonal gjennomføring og internasjonalt tilsyn Bindende og uforpliktende normer Paktbasert og konvensjonsbasert tilsyn Globalt og regionalt tilsyn Generelle og spesielle menneskerettighetskonvensjoner To hovedgrupper av rettigheter. Tre generasjoner? Konvensjonsorganenes tilsynsmidler. Rapportering, statsklage, individklage Noen materielle spørsmål ved konvensjonsbasert tilsyn Nasjonal gjennomføring av sivile og politiske rettigheter Nasjonal gjennomføring av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Krav om nasjonale prøvningsinstanser. EMK art. 13 og SP art. 2 (3) Diskrimineringsforbud og likhetsprinsipper Derogasjon Adgangen til å gjøre unntak fra rettighetene. Lovskravet og nødvendighetsvurderingen Rettskildeprinsipper og tolkningsregler Statene som aktører. Utenrikspolitikk og menneskerettigheter Frivillige organisasjoner Den europeiske menneskerettighetskonvensjon Innledning. Konvensjonen og protokollene Oversikt over tilsynsorganene, før og nå Tilsynssystemet til Den europeiske menneskerettighetskommisjon Bevisvurderingen Siling Forlik Realitetsbehandlingen Saksbehandlingen Ministerkomitéen Den europeiske menneskerettighetsdomstol Den nye permanente menneskerettighetsdomstolen Idividklage. Avvisningsgrunnene Uttømming av nasjonale rettsmidler Seksmånedersfristen Uforenlighet

3 Ratione personae (på grunn av person) Ratione loci (på grunn av sted) Ratione temporis (på grunn av tid) Ratione materiae (på grunn av innholdet) Åpenbart ugrunnet Misbruk, anonymitet, rettskraft og litispendens Særlig om statsklage De to FN-konvensjonene av FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Generelt Statsrapportering etter SP Statsklage etter SP Individklage etter SP Generelt Avvisning Realitetsbehandling FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Generelt Statsrapportering etter ØSK Noen andre konvensjoner Den europeiske sosialpakt Generelt Statsrapportering Organisasjonsklage Den europeiske torturkonvensjon Den europeiske minoritetskonvensjon FN-konvensjonen mot rasediskriminering Generelt Statsrapportering Statsklage Individklage FN-konvensjonen mot kvinnediskriminering Generelt Statsrapportering FN-konvensjonen mot tortur Generelt Statsrapportering Statsklage Individklage Fortrolig undersøkelse FNs barnekonvensjon Generelt Statsrapportering Menneskerettighetskonvensjonene i norsk rett Innledning Utviklingen frem til menneskerettsloven av Innledning. Rettsteorien Rettspraksis

4 8.2.3 Særlige lovbestemmelser Grunnloven 110 c Menneskerettsloven Del II: Rettighetene 9 Retten til liv Innledning Plikten til å beskytte livet ved lov EMK SP Forbudet mot å ta liv EMK SP Tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling Innledning Generelt om EMK art. 3 og SP art EMK SP CAT Særlig om forholdene under frihetsberøvelse EMK SP Særlig om utsendelse fra riket Innledning EMK SP CAT Slaveri og tvangsarbeid Innledning EMK SP Vern mot vilkårlig frihetsberøvelse og andre frihetsinnskrenkninger Innledning Felles spørsmål ved EMK art. 5 og SP art Bestemmelsenes oppbygning Retten til personlig frihet Retten til personlig sikkerhet Generelt om unntakene i EMK Domfellelse Domstolspålegg eller lovbestemt plikt Pågripelse og fengsling Mindreårige Sykdom, rusmisbruk og løsgjengeri Bortvisning, utvisning og utlevering Unntakene i SP Informasjon i forbindelse med frihetsberøvelsen

5 EMK SP Fremstilling straks for dommer EMK SP Hovedforhandling eller løslatelse innen rimelig tid EMK Grunnene til frihetsberøvelse Sakens fremdrift SP Domstolskontroll med frihetsberøvelse EMK Hva er en «domstol»? Domstolskontroll med rimelige mellomrom Omfanget av legalitetskontrollen Rask avgjørelse Bindende avgjørelse om løslatelse SP Erstatning ved uberettiget frihetsberøvelse EMK SP Gjeldsfengsel Bevegelsesfriheten Retten til rettferdig rettergang Innledning Anvendelsesområdet: sivile saker EMK SP Anvendelsesområdet: straffesaker EMK Straffsiktelse. Hva er «straff»? Straffsiktelse. Hva er «siktelse»? Avgjørelse av straffsiktelse SP Adgang til domstolene Overprøvning EMK art EMK P7 art SP Rett til «domstol» som kan avgjøre saken EMK SP Uavhengighet og upartiskhet EMK SP Rettferdig rettergang Likestilling mellom partene Kontradiksjon Tilstedeværelse

6 Selvinkriminering Krav til begrunnelse Andre forhold Offentlig rettsmøte og domsavsigelse. Muntlighet Særlig om SP Rettergang innen rimelig tid Uskyldpresumsjonen i straffesaker EMK 366 Utsagn fra domstoler Andre offentlige myndigheter SP Minsterettigheter i straffesaker Informasjon om siktelsen Tid og mulighet til å forsvare seg Personlig forsvar eller rettslig bistand 377 Retten til å forsvare seg personlig Retten til forsvarer Vederlagsfri bistand Vitneavhør Tolk Erstatning ved rettsfornektelse i straffesaker Forbud mot ny strafforfølgning Legalitetsprinsippet og forbudet mot tilbakevirkning i strafferetten Innledning EMK Lovhjemmel for straffedom Forbud mot strafferettslig tilbakevirkning SP Retten til privatliv og familieliv, hjem og korrespondanse Innledning EMK Retten til privatliv Fysisk integritet Seksuelle forhold Overvåking mv Offentlige registre Retten til familieliv etter art Omsorgsovertagelse Foreldreansvar og samvær ved samlivsbrudd Navn Utlendingers innreise og opphold Andre regler om retten til familieliv Retten til hjem Korrespondansefriheten SP

7 16 Tanke-, samvittighets- og religionsfriheten Innledning EMK Oversikt Retten til å ha livssyn Retten til å gi uttrykk for sitt livssyn Unntak etter art. 9 (2) SP art Ytringsfriheten Innledning EMK Generelt om rekkevidden av art. 10 (1) Retten til å motta og meddele opplysninger Vern av andres omdømme Domstolenes autoritet og upartiskhet Beskyttelse av helse eller moral Vern av andres rettigheter Pressens kildevern Forebyggelse av uorden eller kriminalitet Nasjonal sikkerhet, territorial integritet eller offentlig trygghet Lojalitetsplikt og taushetsplikt Særlig om lisensordning for radio, fjernsyn og film SP Forsamlings- og foreningsfriheten Innledning EMK Retten til forsamlingsfrihet Retten til foreningsfrihet Særlige unntak for visse yrkesgrupper SP Retten til eiendom Innledning EMK Oversikt Prinsippregelen Avståelsesregelen Kontrollregelen Særlig om skatter og avgifter Andre rettigheter Innledning Utdannelse Retten til utdannelse Utdannelse i samsvar med foreldrenes overbevisning 521

8 20.3 Retten til frie valg Innledning EMK SP Vern mot utvisning Minoriteter SP art EMK EMK-registre Den europeiske menneskerettighetskonvensjon Dommer av Den europeiske menneskerettighetsdomstol Avgjørelser av Den europeiske menneskerettighetskommisjon 562 SP-registre FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter Avgjørelser fra FNs menneskerettighetskomité Menneskerettighetskomitéen. Generelle kommentarer ØSK-registre FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 572 Komitéen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Generelle kommentarer Register over andre konvensjoner Register over norske lover Register over norske høyesteretts avgjørelser Stikkordregister

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar

Den europeiske menneskerettsdomstolen. Spørsmål Svar Den europeiske menneskerettsdomstolen Spørsmål og Svar Spørsmål og Svar Hva er Den europeiske menneskerettighetsdomstolen? Disse spørsmål og svar er utarbeidet av Domstolens justissekretariat. Dokumentet

Detaljer

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer.

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer. Disclaimer Husordensregler Karl Heinrik Melle Ikke jurist men en lovinteressert psykiater som er uenig med sentrale helsemyndigheters fortolkning av menneskerettigheter Konsekvensen av sentrale helsemyndigheters

Detaljer

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde De Forente Nasjoners tredje Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot.

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn

Dokument 12:30 (2011 2012) Bakgrunn Grunnlovsforslag 30 (20112012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold

Detaljer

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

Forord. Oversettelsen har blitt produsert for å bidra i arbeidet med implementering av anbefalingene i Norge. LHBT-senteret Januar 2013

Forord. Oversettelsen har blitt produsert for å bidra i arbeidet med implementering av anbefalingene i Norge. LHBT-senteret Januar 2013 VEDLEGG 3 Anbefaling CM / Rec (2010) 5 fra ministerkomiteen til medlemsstatene om tiltak mot diskriminering på grunnlag av seksuell legning eller kjønnsidentitet Uoffisiell norsk oversettelse Forord Dette

Detaljer

Dokument 16. (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Dokument 16. (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Dokument 16 (2011 2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven,

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Menneskerettigheter i et fugleperspektiv

Menneskerettigheter i et fugleperspektiv KAPITTEL 31: 445 Del VI: Menneskerettigheter i et fugleperspektiv KAPITTEL 32: TILBAKEBLIKK 447 KAPITTEL 32: Tilbakeblikk Menneskerettigheter dekker mange og forskjellige forhold. Samtidig involverer de

Detaljer

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian

Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Norwegian 1 Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel Warszawa, 16. mai 2005 Fortale Europarådets medlemsstater og de øvrige

Detaljer

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Art. nr. 275 ISBN 82-90878-76-1 Desember 1997/ 3.000/ B&G Reklamebyrå Bedriftens forhold til menneskerettighetene Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Utgitt av: Næringslivets Forlag A/S

Detaljer

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 1.9.2008 Korrigert 22.12.2008 (art. 19, b og art. 24,2, e) (NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fortale

Detaljer

CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER

CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER CCBE CHARTER OM GRUNNPRINSIPPER FOR ADVOKATVIRKSOMHET I EUROPA OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIKK FOR EUROPEISKE ADVOKATER Conseil des barreaux européens Council of Bars and Law Societies of Europe 2 Rådet

Detaljer

Aksjeselskapers rettigheter etter EMK. av Jørgen Reinholdtsen

Aksjeselskapers rettigheter etter EMK. av Jørgen Reinholdtsen Aksjeselskapers rettigheter etter EMK av Jørgen Reinholdtsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 Innhold Kapittel 1 Innledning... 4 1.1 Temaets

Detaljer

Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter De stater som er parter i denne konvensjon, som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet i alle mennesker og

Detaljer

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/

OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ OVERSETTELSE Source: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/internasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1987-11-26/ Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling

Detaljer

Å ha rett eller å få rett

Å ha rett eller å få rett Å ha rett eller å få rett Gir norsk rett effektive rettsmidler ved krenkelser av FNs barnekonvensjon? Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 579 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen

Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Etnisk diskriminering i arbeidslivet med særlig vekt på ansettelse, lønn og oppsigelse. av Sissil Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2008

Detaljer

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse

FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE. Av lagdommer Erik Møse Side 1135 av 1185 FORHOLDET MELLOM VISSE SIDER VED DE HEMMELIGE TJENESTER OG MENNESKERETTIGHETSKONVENSJONENE I: Innledning Av lagdommer Erik Møse 1. Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester

Detaljer

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering Innledning De stater som er parter til denne konvensjon som tar i betraktning at De Forente Nasjoners Nasjoners Pakt bygger på prinsippene

Detaljer

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1 dine rettigheter les om 02 Kort om vår organisasjon og hva vi gjør 03 Rettigheter og plikter 06 Saksgangen i Barnevernet 08 FN s barnekonvensjon i kortform 13 Lovverk og regler som angår deg 15 Tips: Adresser

Detaljer

Cecilia Bailliet. Grensen mellom asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag

Cecilia Bailliet. Grensen mellom asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag Cecilia Bailliet Grensen mellom asyl og beskyttelse på humanitært grunnlag Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/2004 ii Innholdsfortegnelse Hovedoppsummering...1 1. Innledning...5 1.1 Formål...5

Detaljer

Del av problemet, og del av løsningen: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og demokratisk selvstyre 1

Del av problemet, og del av løsningen: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og demokratisk selvstyre 1 ANDREAS FØLLESDAL Del av problemet, og del av løsningen: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og demokratisk selvstyre 1 Omtrent som publisert i Det norske demokratiet i det 21. århundre. H. Baldersheim

Detaljer

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN

EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN EUROPARÅDET MINISTERKOMITEEN Ministerkomiteens rekommandasjon Rec(2006)2 til medlemsstatene om de europeiske fengselsreglene 1 (vedtatt av ministerkomiteen 11. januar 2006 på det 952. møtet mellom ministerrepresentantene)

Detaljer

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Sjumilssteget i Østfold- Et krafttak for barn og unge Lena R. L. Bendiksen Det juridiske fakultet Barns menneskerettigheter Beskyttelse av barn

Detaljer

Norges offentlige utredninger 2009: 14

Norges offentlige utredninger 2009: 14 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr.

Detaljer

www.hvitebusser.no Hvite busser AS www.hvitebusser.no hvitebusser@hvitebusser.no Verdenserklæringen om menneskerettighetene

www.hvitebusser.no Hvite busser AS www.hvitebusser.no hvitebusser@hvitebusser.no Verdenserklæringen om menneskerettighetene Artikkel 1 Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Hvite busser AS hvitebusser@hvitebusser.no

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8

NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 NOU Norges offentlige utredninger 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. Utredning fra utvalg oppnevnt

Detaljer