Velkommen til Sonderingsmøte om 12 anlegg, 17. desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Sonderingsmøte om 12 anlegg, 17. desember 2013"

Transkript

1 Velkmmen til Snderingsmøte m 12 anlegg, 17. desember 2013 Driftsassistansen I Hrdaland - Vann g Avløp IKS (DIHVA) er eit interkmmunalt selskap der medlemmene er kmmuner/va selskap fra: Askøy, Austevll, Austrheim, Bergen, Bøml, Eidfjrd, Fjell, Fusa, Gulen, Haugesund, Jndal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjrden, Meland, Mdalen, Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Strd VA, Sund VA, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vss g Øygarden. DIHVA skal vera eit kmpetansesenter fr vass- g avlaupssystem g utføra/ frmidla tjenester g prdukt slik sm driftsassisanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analyseverksemd, pplæring, erfaringsutveksling g infrmasjn. 1

2 Histrie Nrsk Institutt fr Vannfrskning (NIVA) gjennmførte i periden en landsmfattende driftsundersøkelse av avløpsrenseanleggene i Nrge, med nedslående resultater. Det ble sm en følge av dette etter hvert pprettet driftsassistanser rundt m i Nrge, sm hadde sm mål å heve standarden på renseanleggene. Mye er gjrt siden den gang, g utviklingen av vann- g avløps kmpetansen i kmmunene er kmmet langt. De aller fleste reginer i Nrge har aktive driftsassistanser. Hvilke ppgaver sm utføres av driftsassistansene varierer imidlertid mellm ulike mråder.

3 DIHVA IKS, Driftsassistansen i Hrdaland Vann g avløp IKS Opprinnelig et samarbeid mellm 10 kmmuner med høygradig avløpsrensing, fra ca Organisert med et valgt styre/arbeidsgruppe sm kjøpte knsulenthjelp stiftet sm interkmmunalt selskap (IKS) g utvidet til å mfatte gså drikkevann. I dag: 27 kmmuner er eiere g 4 kmmuner er tilknyttet. Representantskapet velger styret, sm består av 7 persner. Leder av representantskapet er Magnar Sekse, Bergen kmmune, g styreleder er Arne Eikefet, Lindås kmmune. 3

4 4

5 Frmålet til DIHVA IKS Driftsassistansen i Hrdaland Vann g Avløp IKS (DIHVA) er et interkmmunalt selskap med frmål å bidra til bedre kvalitet g effektivitet på vann- g avløpssystemene i medlemskmmunene. DIHVA skal være et kmpetansesenter fr vann- g avløpssystem g utføre/frmidle tjenester g prdukt slik sm driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysearbeid, pplæring, erfaringsutveksling g infrmasjn.

6 Nrsk Vann prsjekt 2013 «Fra driftsassistanse til reginal VA assistanse» MÅLSETTING: Målet med prsjektet er å evaluere ulike typer driftsassistanserganisasjner g gi anbefalinger fr hvrdan driftsassistanserdningen kan videreutvikles i en retning sm gir en mer ensartet g helhetlig reginal kmpetansestøtte fr kmmunene g VA-selskapene. BAKGRUNN: Driftsassistanserganisasjnene er viktige aktører fr kmmunene/va-selskapene i de mråder det er etablert slike assistanser. De bidrar med kmpetansestøtte, utvikling g utveksling både verfr det enkelte medlem i assistansen g felles fr alle medlemmene. Med nrsk kmmunestruktur g sett i lys av de rekrutteringsutfrdringene VA-bransjen har, gir rdningen med driftsassistanser både str nytteverdi g effektiviseringsgevinst fr medlemmene. KOST/NYTTE: Med dagens kmmunestruktur g rekrutteringsutfrdringer, er det ppgaver sm ikke løses på tilfredsstillende vis i mange VA-virksmheter. Det er et ptensiale fr både bedre g mer kstnadseffektiv tjenesteprduksjn, dersm man i større grad samarbeider m utfrdringene på tvers av kmmunegrensene. Kstnadene ved dette prsjektet er marginale sett i frhld til den nytteverdi sm kan ppnås ved videreutvikling av dagens driftsassistansetilbud både gegrafisk, rganisatrisk g innhldsmessig.

7 Fr å ivareta DIHVA IKS sitt frmål er vi i dag m.a. engasjert med ppgaver innen: Abnnementsvilkår, Akkreditering prøvetaking RA, Beredskapsplaner/-øvelser, Driftsperatørfrum g Driftsperatørsamlinger, Fagtreff g VA kurs, Gebyr regelverket, Innkjøp labratrietjenester vann g avløp, Internkntrll IK Mat g HMS, Ledningskart, Lekkasjekntrll, Resipientundersøkelser, ROS analyser VA dagane på Vestlandet, VA Nrm, VTA. Våre eiere har g ytret ønske m at DIHVA IKS kunne bistå med rådgiving i frbindelse med: Utbygging av nye VA - anlegg, byggeledelse, Uavhengighets kntrll, Kstra rapprtering, Optimalisering av eksisterende RA g Vannbehandlingsanlegg, Hvedplaner, Lkal frskrift, Avløp spredd bebyggelse, mindre renseanlegg, Tilsyn, Rekruttering, Vannfrskriften.

8 Organisasjnskart Representantskap 23 medlemmer Styret 7 medlemmer Daglig leder Tre Andersland Administrasjn g Kurskrdinatr Bente Helen Nilsen Akkreditering, QA g Innkjøp: Helge Btnen, Kvalitetsleder g innkjøp labratrietjenester Fereidun Akhundzadeh, Teknisk leder prøvetaking, akkreditert rg. (BV KF) Ott Kaurin Nilsen. Teknisk leder VA, akkreditert rg. (BV KF) Kurs g Fagtreff: Tre Andersland, Kursansvarlig. Bente H. Nilsen, Kurskrdinatr Ledningskart: Astrid Heggen Ledningskartknsulent. Elisabeth Takle Skulstad, Ledningskartknsulent Vannbransjen: Hrdalekk: Zlatk Cemalvic, Hrdalekk ( Vss kmmune Miljø g Beredskap: Erling Heggøy, Fagansvarlig Resipient- Vannmråder. VA: Tbias Dahle, Teknisk sjef Odd Helge Henriksen, Rådgiver Vannbransjen Ole Dan Lundekvam, VTA (BV KF) Arbeidsgrupper innen alle prsjekt

9

10 Pririterte arbeidsmråder Kmpetansesenter Systematisk kmpetanseutvikling i kmmunene Nettverk g erfaringsutveksling Samarbeidsprsjekter på mråder sm p.g.a. størrelse g kmpleksitet etc. med frdel kan gjennmføres g rganiseres i et fellesprsjekt

11 Systematisk kmpetanseutvikling g Nettverksbygging Arrangere VA faglige kurs, fagtreff g temadager i egen regi. Arrangere: Driftsperatørfrum Driftsperatørsamlinger Samarbeider med sentrale kursarrangører (Nrsk Vann, Nrsk Rørsenter/VA - Miljøblad, Nrsk Vannfrening, Tekna g andre Driftsassistanser m.fl.) g bidra med markedsføring g teknisk gjennmføring av kurs på Vestlandet 12

12 Mål: Faglig møteplass fr hele VA - bransjen på Vestlandet. Nettverk g kmpetanseppbygging. T dager med fagseminarer med diskusjner, VA - messe g ssialt samvær i tillegg til å kåre Årets DIHVA g Årets VA- tiltak på Vestlandet. 2013: Arrangert september. 400 persner tilstede, 68 utstillere. Nrges største VA faglige treff. 2014: Rica Maritim, Haugesund, september VA -dagene på Vestlandet 13

13 Pririterte arbeidsmråder Kmpetansesenter Systematisk kmpetanseutvikling i kmmunene Nettverk g erfaringsutveksling Samarbeidsprsjekter på mråder sm p.g.a. størrelse g kmpleksitet etc. med frdel kan gjennmføres g rganiseres i et fellesprsjekt

14 Hrdalekk Prsjekt med ppstart våren 2007 frsterket i 2012/2013 Deltakarer: Eidfjrd, FjellVAR, Fusa, Kvam, Kvinnherad g Os. Prsjektleder på deltid frikjøpt på timebasis fra Vss kmmune. Første fase. Besøk på anlegg fr å bli kjent g kartlegge lekkasjeandel, målepunkter g utstyr g planlegge behv fr eventuell deltakelse i neste fase. Neste fase er mer mfattende, med etablering av målepunkter, identifisering g utbedring av lekkasjer g etablering av rutiner fr aktiv lekkasjekntrll. 15

15 Samarbeid m akkreditert prøvetaking Krav m akkreditert prøvetaking gjelder anlegg under 14 i Frurensningsfrskriften. Dvs. større tettbebyggelser med utslipp tilsvarende pe til sjø eller pe til ferskvann. DIHVA ble innvilget akkreditering i juni 2011 (ISO 17025) g er paraplyrganisasjn fr kmmunene Askøy, Bergen, Flra, Førde, Glppen, Haugesund, Kvam, Odda, Os, Strd g Vss. Nrsk Akkreditering gjennmfører årlige bedømminger, både i anleggene g i kntrlkalene til DIHVA. Operatørene i anleggene gis pplæring av DIHVA g kntraheres til å utføre den praktiske prøvetakingen. Mange kritiske kriterier å ta hensyn til, blant annet til nøyaktighet i vannmengdemåling g til uttak av representative prøver. Kstnadene frdeles på kmmunene sm deltar i samarbeidet, trenger bare ett sett med nøkkelpersnell g får lavere kstnader visa Nrsk Akkreditering. 16

16 Fellesavtale m labratrietjenester Avløp: DIHVA har inngått avtale med Hardanger Miljøsenter AS i Odda m felles innkjøp av analysetjenester til avløpsrenseanlegg. Avtalen gjelder fra 1. juni 2013 til 31.mai ensidig psjn på 1 +1 år.. Kmmunene Askøy, Eidfjrd, Førde, Kvam, Os, Radøy g Vss, samt Bergen Vann KF valgte å delta i avtalen. Drikkevann: DIHVA har inngått avtale med Eurfins Nrsk Miljøanalyse AS, Kvam Veterinærkntr g AquaLab AS avd. LindLab. m innkjøp av labratrietjenester fr vannverk Avtalene gjelder fra 1. juli 2013 til 30. juni 2015, pluss ensidig psjn på 1 +1 år Kmmunene: Austevll, Austrheim, FjellVAR, Gulen, Kvam, Lindås, Meland, Radøy, Osterøy, Sund, Vaksdal, Vss g Øygarden er med på avtalen. DIHVA følger pp g reviderer analyselabratriene hvr det inngås avtale. 17

17 Samarbeid ledningskartverk Startet i 2006 med i utgangspunktet varighet kun ett år med innleid knsulent. Deltakere i startfasen: Askøy, FjellVAR, Fusa, Kvam, Os g Osterøy. Radøy g Ullensvang km med i T heltids ansatte Ledningskartknsulenter. Arbeidsplassen er ute i de kmmunene sm er med i samarbeidet. Har pparbeidet g vedlikehlder kunnskap m Gemini VA g GIS/LINE etc. 18

18 Samarbeid VA nrm, vervanns nrm Felles VA Nrm i etter Nrsk Vann mdell med lkale tilpasninger: Samarbeidsgruppe 1: Askøy, Austevll, Austrheim, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund g Øygarden. Gjennmføres i 2012/2013. Samarbeidsgruppe 2: Eidfjrd, Fusa, Granvin, Jndal, Kvam, Kvinnherad, Samnanger, Ullensvang, Ulvik g Vaksdal. Gjennmføres i 2013/2014. Samarbeidsgruppe 3: Bøml, Fitjar, Strd, Svei g Tysnes. Oppstart 2014 Bilde er fra ppstartsmøtet med kmmunene Sund, Lindås, Fjell g Øygarden.

19 Samarbeid m resipient- g fjrdundersøkelser Mange kmmuner har felles resipient g kan ha felles prøvepunkter i resipienten, samt supplere med egne prøvepunkter Resipientene blir vervåket med samme metdikk. En enhetlig klassifisering g helhetlig frvaltning Plassere resultater i en felles database, felles frvaltning av felles resipient Aktiv deltakelse i samarbeidet vil styrke kmpetansen i den enkelte kmmune DIHVA IKS kan bistå med faglig kmpetanse Pågående samarbeid mellm kmmunene Bergen, Lindås, Meland, Askøy, Fjell, Sund g Os ( ) DIHVA har laget basisprgram fr fjrdundersøkelser i hele Hrdaland i henhld til krav i Vannfrskriften DIHVA kan bidra med prgram, anbud, kntrakt, faglig ppfølging i gjennmføringen, samt ppfølging av rapprt g myndigheter Øknmi: Kstnadsbesparende fr deltakerne, spesielt på felt- g tktarbeid 20

20 VTA Vassdragsteknisk ansvarlig. Damsikkerhetsfrskriften stiller krav m at alle eiere av vassdragsanlegg i bruddknsekvensklasse 4, 3, 2 g 1 skal ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). VTA gdkjennes av NVE. VTA er en kvalifisert persn sm har det faglige ansvaret fr å følge pp sikkerheten ved vassdragsanleggene. Kvalifikasjnskravene til VTA g stedfrtreder VTA mhandles i 3-3. Med i samarbeidsprsjektet er kmmunene: Askøy, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Odda, Os, Osterøy, Sund, Ulvik g Vaksdal. 21

21 Samarbeid m Beredskapsøvelser innen VA Brlaug R7 mellm Brimnes g Eidfjrd Det er sannsynlig at ne usannsynlig vil skje! Aristteles 2012, FMHO:»Det har vist seg gjennm dei tre føregåande tilsynsrundane at der har vre fr lite fkus på beredskapsarbeidet i langt dei fleste kmmunane. Fylkesmannen har pplevd å kmme tilbake på tilsyn etter fire år, g måtte gi dei same merknadane sm ved føregåande tilsyn». Dalevassdraget 40 persner ble evakuert Bu i Eidfjrd, vanninntak etter ras Vss Felles øvelse i februar

22 Invitasjn til samarbeid m 12 anlegg Snderingsmøte: Tysdag 17. desember 2013 kl.10:00 13:30 Frammøte: Overløpet - Svartediket, Stemmeveien 41. Bergen DIHVA IKS inviterer med dette medlemskmmunane til snderingsmøte m samarbeid m 12 i Frureiningsfrskrifta. Frureiningsfrskrifta 12 stiller krav til utslepp frå sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter g liknande med utslepp mindre enn 50 pe. Kmmunane er frureiningsmynde, g skal føra tilsyn med dei vedtak sm er fatta. På møtet ynskjer me å få belyst krleis kmmunane rganiserer dette arbeidet i dag, utveksling av erfaringar g krleis kmmunane tenkjer at arbeide kan rganiserast framver. Er det ynskjeleg med eit samarbeid innanfr tilsyn (kntrll g ppfølging) g lkal/interkmmunal frskrift? Kan DIHVA sm interkmmunalt selskap vera krdinatr i arbeidet?

23 Skal du skyte blink må: Nen beslutninger tas: g Nen veivalg må tas: Velg: Interkmmunalt samarbeid i IKS Dette er din veg. Berre du skal gå han. Og det er uråd å snu (Olav H. Hauge) 24

24

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3

Årsrapport 2008 Forslag pr. 13.3 Årsrapprt 2008 Frslag pr. 13.3 INNHOLD: Frrd 1. OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER 4 2. OSLOREGIONENS ORGANISERING 5 2.1 Plitiske rganer 5 2.2 Administrative rganer 6 2.3 Faste samarbeid 7 3. INNSATSOMRÅDER

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla

ProsjektbeskriveLse. Helse- og velferdsvakla PrsjektbeskriveLse Helse- g velferdsvakla Interkmmunalt samarbeid m 24-timerstjeneste fr en helse- g velferdsvakt fr uplanlagte behv fr helsetjenester med beslutningsstøtte i frm av en kjemejumal. Samarbeidsprsjekt

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer