Helse- og velferdstjenesten. Bruk av midlertidig botilbud og døgnovernatting i Trondheim kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og velferdstjenesten. Bruk av midlertidig botilbud og døgnovernatting i Trondheim kommune"

Transkript

1 Helse- og velferdstjenesten Bruk av midlertidig botilbud og døgnovernatting i Trondheim kommune Rapport 2006

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Bakgrunn Begrepsforklaringer Begrepet bostedsløs Midlertidig botilbud/husvære og bruk av døgnovernatting Statlige mål for kvalitet på døgnovernattingstilbud Bruk av døgnovernatting etter vedtak om økonomisk sosialhjelp til formålet Statistikk for bruk av hospits/døgnovernatting i Trondheim kommune Bruk av døgnovernatting fra Trondheim kommunes bydelsforvaltninger Bruk av døgnovernatting Østbyen Bruk av døgnovernatting Midtbyen Bruk av døgnovernatting Lerkendal Bruk av døgnovernatting fra Heimdal forvaltning: Bruk av døgnovernatting - oppsummert Kommunale midlertidige boligløsninger for bostedløse Kvalitet på midlertidige botilbud Kvalitet på kommunale midlertidige botilbud Kvalitet på private døgnovernattinger Bruken av midlertidige botilbud oppsummering og status Sammendrag Litteraturliste... 22

3

4 1 Innledning. Husbanken Regionkontoret i Trondheim innvilget våren 2006 et kompetansetilskudd på kr for Kartlegging av bruk av midlertidig botilbud/døgnovernatting i Trondheim kommune. Målet med kartlegginga var: Å sikre fokus på hvordan kommunen bruker ulike typer døgnovernatting og at det er aktuell kunnskap om området slik det er skissert i målkravene i På vei til egen bolig Kunnskap fra kartlegginga skal være grunnlag for forslag om alternative løsninger for personer som av ulike grunner står uten bolig Der det brukes døgnovernatting skal det velges aktører i leiemarkedet som har kvalitetsavtale med kommunen. Det er en forutsetning for tilskuddet fra Husbanken at kartlegginga viser døgnovernatting hos private aktører så vel som kommunens egen døgnovernattingssteder. Det er også en forutsetning at det bør gå fram hvilke plasser som nyttes der barn er involvert. Rapporten er en tilbakemelding til Husbanken om kartleggingsarbeidet. Det viktigste er likevel at rapporten skal være med på å aktivere kunnskap om boligsosialt arbeid, om strategidokumentets krav til kommunene og til faglige resultatkrav for området. Det er en rapport fra praksisfeltet og vil gi mulighet for refleksjon rundt de tilbudene vi har i kommunen, og om forbedringsmuligheter. Trondheim, oktober 2006 Tor Åm Kommunaldirektør Laila H. Lien rådgiver

5 2 Bakgrunn. Strategidokumentet På vei til egen bolig har som et av hovedmålene å bidra til god kvalitet ved døgnovernatting og at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig. I følge strategidokumentet skal kommunen sikre at ingen bor lengre enn 3 måneder i midlertidig bolig. Det er et mål at de døgnovernattingsstedene som tilbys har inngått kvalitetsavtale på overnattingstilbudet. I følge strategidokumentet skal det være kvalitetsavtaler ved både kommunale og private døgnovernattingssteder, som hotell, pensjonat og campingplasser som brukes som midlertidige botilbud av kommunen. Trondheim kommune brukte i år 2005 omkring 1 million kroner på korttidsløsninger for kategorien hotell/hospits/camping betalt med økonomisk sosialhjelp. Beløpet er halvert fra Det utgjør under 5 % av det som kommunen bruker på midlertidige boligløsninger, inklusiv kommunale omsorgsog behandlingsplasser og krise-/nattplasser for vanskeligstilte, rusmiddelmisbrukere og personer med psykiske problemer. Gjennom satsningen Prosjekt bostedsløse har kommunen styrka botilbudene til særlig vanskeligstilte. Noen av de personene som tidligere var inn og ut av midlertidige boligløsninger har fått bolig tilpasset sitt behov gjennom bostedsløsprosjektet. Det var også tidligere en del familiegjenforeninger som fikk midlertidige døgnplasseringer. Dette er noe av forklaringen på at bruken av døgnovernatting/hospits ble sterkt redusert fra 2003 til 2004, med ytterligere reduksjon i Det er lite systematisk kunnskap om hva som utløser vedtak om økonomisk sosialhjelp til korttidsløsninger for personer uten bolig i Trondheim kommune. Det er en oppfatning at det er vanskelig å få innvilget økonomisk sosialhjelp til private døgnovernattinger. Ute i tjenestene er det fokus på at kommunale korttidstilbud skal benyttes først, og at dyre private korttidsløsninger skal unngås. Denne rapporten beskriver en kartlegging av bruken av midlertidige botilbud og døgnovernatting som er betalt ved vedtak om økonomisk hjelp til formålet i Kartlegginga gir kunnskap om hvilke situasjoner som utløser tjenesten, og kjennetegn ved tjenestemottaker som alder, familiesituasjon, helse og sosiale forhold. Brukere av de kommunale krise/natt plassene er tatt med i kartlegginga. Opplysningene som er brukt for de kommunale tiltakene er fra Følgende forhold ble kartlagt: hvilket tilbud kommunen benytter for å ivareta ansvaret etter 4.5 i sosialtjenesteloven hvordan kommunen følger opp personer som tilbys plass i midlertidige boligløsninger lengden av opphold i midlertidige boligløsninger. hvilke tilbud som velges. Ut fra kunnskap kartlegginga gir, kan behov for kvalitetsavtaler for døgnovernattingstilbud konkretiseres. Målet med arbeidet er å bidra at det døgnovernattingstilbudet som gis, har en kjent og akseptert kvalitet og er i overensstemmelse med behovene til de som mottar denne tjenesten. 6

6 3 Begrepsforklaringer 3.1 Begrepet bostedsløs Med bostedsløs menes en person som ikke disponerer en eid eller leid bolig, og som ikke har ordnet oppholdssted for kommende natt. Dette innebærer også personer som er henvist til tilfeldige boalternativ. Som bostedsløs regnes også personer som oppholder seg i institusjon, fengsel eller liknende som ikke har bosted ved utskrivelse og utskrivelse vil skje om to måneder eller mindre. (NIBR) Denne kartlegginga er gjort for personer som ikke har ordnet oppholdssted og som er henvist til tilfeldige boalternativ som her er enten døgnovernatting på hotell/pensjonat eller lignende eller benytter kommunens krisetiltak 3.2 Midlertidig botilbud/husvære og bruk av døgnovernatting I strategidokumentet På vei til egen bolig brukes begrepene midlertidig husvære, midlertidig botilbud, boligløsninger og døgnovernatting, uten at det er definert noe skille på disse begrepene. Midlertidig botilbud knyttes opp mot en tidsgrense på 3 måneder ingen skal oppholde seg mer enn 3 måneder i midlertidige botilbud. Bruken av begrepet midlertidig bolig eller midlertidig botilbud er heller ikke entydig internt i Trondheim kommune. Midlertidige boligløsninger omfatter kommunens tilbud på Heidrunsenteret, der det er akuttplasser og hybler for kvinner med rusproblemer og de reserverte korttidsplassene og krise/natttilbudet på Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Botilbud til spesielle målgrupper med både bolig og oppfølgingstilbud faller utenfor begrepet midlertidig botilbud. For de fleste er dette et tilbud i en begrenset periode, og oppfattes som midlertidig av beboeren. Det regnes likevel ikke som midlertidig boligløsning i kommunen fordi botilbudet er valgt ut fra at det anses som et riktig tilbud ut fra den enkelte beboers livssituasjon og hjelpebehov. Eksempler på botilbud som inkluderer oppfølging er Bakklandet hybelhus, Gamle Oslo vei og Valøya. Institusjonsplasser som Fossen Rusomsorg, Furulund og Kong Carl Johan faller utenfor begrepet midlertidig bolig; det er institusjonsplasser for rusmiddelmisbrukere. 4 Statlige mål for kvalitet på døgnovernattingstilbud Det er utarbeidet en veileder for kvalitetskrav til døgnovernatting/midlertidige husvære etter lov om sosiale tjenester 4.5. Formålet med veilederen er å veilede kommunene i arbeidet med å sikre forsvarlig kvalitet på de midlertidige boligtilbudene som brukes. I følge veilederen er det følgende krav til overnattingsstedet: Overnattingsstedet skal være tilstrekkelig innredet for formålet Beboeren skal ha mulighet for matlaging i husværet Det må være god adgang til bad og toalett, slik at personlig hygiene kan ivaretas Beboeren gis anledning til vask av tøy Utleier har ansvar for rengjøring av rom og utstyre det med rent sengetøy og håndklær. Ved lengre opphold skal det legges fram sengetøy en gang i uken. Forsvarlig renhold av sanitærrom og fellesrom skal foretas av personalet så ofte det er nødvendig for å ivareta god hygiene Beboeren har rett til privatliv Beboeren skal ha adgang til å motta besøk dersom ikke særlige grunner taler mot det. Eventuelt skal besøk forhåndsavtales med personalet hvis særlige grunner taler for det. Eventuelle husordensregler eller annet reglement ved husværet skal gjøres kjent for beboeren.

7 Det er videre formelle krav som at virksomheten er registrert i Foretaksregisteret, har tydelig adresse og bankinformasjon og følger pålegg fra myndigheter: plan-/bygning, branntilsyn og arbeidstilsyn. Det må også være en driftsansvarlig/stedfortreder som kan kontaktes. 5 Bruk av døgnovernatting etter vedtak om økonomisk sosialhjelp til formålet For å se på bruken av døgnovernatting er det brukt tallmateriale fra saksbehandlersystemet for sosiale tjenester i kommunen. Oversikten omfatter de kostnader som er ført på konto for bruk av hospits, hotell, pensjonat, campinghytter. Vedtakene som fattes er fra 1 døgn til 1-2 uker. I sjeldnere tilfeller er vedtakene for lengre periode. Det er bare de som har fått betalt korttidsleien ved hjelp av økonomisk sosialhjelp som er med i kartlegginga. Oftest er det knytta en døgnsats for betaling av private døgnovernatting, eventuelt en leiepris per uke. Døgnovernatting som er kartlagt inkluderer også korttidsplasser utenom den kommunale avtalen med Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Disse korttidsplassene betales etter vedtak om økonomisk hjelp til formålet fra bydelen. 5.1 Statistikk for bruk av hospits/døgnovernatting i Trondheim kommune. Statistikk fra siste års forbruk viser en utvikling med mindre bruk av hospits/private døgnovernattinger fra økonomisk sosialhjelp. I løpet av 3 år er forbruket halvert, mens det har vært mindre reduksjon de 2 siste årene. Tabell: Forbruk av økonomisk sosialhjelp til privat døgnovernatting i Trondheim kommune År Beløp Antall klienter Kilde: statistikk fra Oskar fra konto boutgifter til pensonat/hospits 6 Bruk av døgnovernatting fra Trondheim kommunes bydelsforvaltninger 6.1 Bruk av døgnovernatting Østbyen Rapport fra Oskar 2005: Stønadslengde Antall klienter 0 1 mnd (0-31 dager) mnd (32-92 dager)... 6 Til sammen... 25

8 Samlet stønadslengde: dager Gjennomsnittlig stønadslengde pr. klient dager Sum utbetalt... kr Gjennomsnittlig utbetalt pr. klient... kr Tabell: Kjønn og aldersfordeling på klienter som ble innvilget døgnovernatting fra Østbyen forvaltning i 2005 Alder Totalt Menn Kvinner Under 20 år år år år og over Sum Opphold som blir brukt Det er totalt brukt 11 forskjellige korttidstilbud for de 24 (1 er overført Midtbyen). Det er 2 klienter som har fått utbetalt sosialhjelp for å ordne med betaling selv, begge disse gjelder opphold mindre enn 1 uke. En har fått uspesifisert hotellovernatting - her er det i forbindelse med nettverksmøte for en person som er til behandling i en rusinstitusjon. Av overnattingssteder som er brukt nevnes: Trondheim camping, Trondheim Leilighetshotell, Elgeseter hotell, Hotell fru Schøller, Munken hotell, Chesterfield Hotell, Leangen hotell, Beta-apartments og Trondheim Vandrerhjem. For en person, som har fått overnatting i til sammen over 80 dager, har det vært brukt 3 forskjellige tilbud av de som er nevnt over. Korttidsplass ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse er brukt for 2 av klientene. Lengde på opphold: Kartlegginga viser at det er en stor andel av de som har fått innvilget økonomisk hjelp til døgnovernatting, har hatt dette tilbudet i forholdsvis lang tid, fra 1 måned og mer. Det er flest som har dette tilbudet fra 1-2 uker. Ingen har hatt opphold mer enn 3 måneder. Tid 1-3 dager 4-7 dager 8-14 dager dager Over 1 måned Antall Situasjoner som utløser tjenesten døgnovernatting: Ved kartleggingen ble journalnotater lest i alle sakene der det er innvilges økonomisk sosialhjelp til døgnovernatting. Det er ulike årsaker som er oppgitt. Det er for de fleste en krise i en ellers vanskelig livssituasjon som utløser tjenesten. Her kan nevnes brann, samlivsbrudd, helseproblemer, og også krise i familien som gjør at unge voksne barn ber om hjelp for å få flytte ut. I de aller fleste sakene er det kontakt med stjeneste, Barn- og familietjenesten, Arbeid og kompetanse/stavne eller institusjoner i psykiatri eller rus. Døgnovernatting skal avhjelpe en krise der en person er uten bolig av ulike årsaker. Det er et relativt stort utvalg som har hatt døgnovernatting over lengre perioder. Det er derfor laget oversikt over de som har hatt tilbudet som kriseløsning over 1 måned. Dette er gjort i alle bydelene.

9 Opplysninger om klienter fra Østbyensom har hatt døgnovernatting mer enn 1 måned. Kjønn/ alder Døgnovernatting K-30 Kriseopphold Oslo Trondheim Leilighetshotell Ant. døgn Personopplysninger Situasjon etter 40 Opphold på Fossen rusomsorg dolcontin M-44 Hotell fru Schøller 44 Uten bolig etter at huseier solgte. Samvær med barn M-32 Munken hotell 35 Samlivsbrudd LAR K-40 Beta apartment Bruns Botell K-35 Beta apartment Trondheim camping Pensjonat jarlen 70 Behandlingsopphold rus Forvaltning av trygd 83 Brutt samboerforhold Enslig med 1 barn (barnet bor hos far mens hun er uten bolig) Venter på tildeling av kommunal bolig K-43 Chesterfield hotell 62 Psykiske problemer Behandling Østmarka Tvungen ettervern Tildelt kommunal bolig Soning i 3 måneder Tildelt kommunal bolig, ingen kontakt etterpå Tildelt kommunal bolig Tildelt kommunal bolig Uføretrygd og trekk i trygd for husleie Tildelt kommunal bolig Tildelt kommunal bolig Blant de kartlagte i Østbyen var det 3 helt unge, 1 mann under 20, og en dame og en mann under 21 år. Alle disse ble innvilget korttidsopphold i en krisesituasjon i familien, der opplevelser med trusler/vold er dokumentert av hjelpeapparat, som eksempel Barne-og familietjenesten og en ungdomsskole. I en sak ble det gitt lån til depositum i privat leieforhold, og det er fortsatt kontakt og plan i oppfølgingsarbeidet. En sak er avsluttet og tilsynelatende løst ved at personen flytta tilbake til hjemmet. I følge journalnotater har de aller fleste søkt kommunal bolig. Til sammen 13 av de som brukte døgnovernatting/korttidsleie har fått innvilget kommunal bolig. Av disse fikk 7 tildelt kommunal bolig i 2005 (ventetid fra innvilget kommunal bolig til tildeling kan ta fra 3 måneder til 1 år). 6.2 Bruk av døgnovernatting Midtbyen Rapport fra Oskar 2005: Stønadslengde Antall klienter 0-1 mnd (0-31 dager) mnd (32-92 dager) mnd ( dager)... 1 Til sammen Samlet stønadslengde: dager Gjennomsnittlig stønadslengde pr. klient dager 10 Sum utbetalt... kr Gjennomsnittlig utbetalt pr. klient... kr 9.760

10 Tabell: Kjønn og aldersfordeling på klienter som er innvilget døgnovernatting av Midtbyen forvaltning: Alder Totalt Menn Kvinner Under 20 år år år år og over Sum Av de som har fått innvilget døgnovernatting av Midtbyen forvaltning er hele 58% under 30 år. For Østbyen er tilsvarende tall 36%. Det er også noe større prosentandel kvinner som har fått tilbudet, 42% på Midbyen sammenliknet med 32% på Østbyen. I klientmengde og forbruk av økonomisk sosialhjelp er bydelene ellers nokså like. Opphold som blir brukt: Det er i følge vedtakene brukt 14 ulike overnattingssteder, en del av de brukt bare en gang. Det er også brukt campingplasser. De fleste er tilbudt hotell/pensjonat som Leangen hotell, Beta apartment, Pensjonat Jarlen, Bruns botell, Munken hotell, Hotell fru Schøller og Hotell Augustin. Som eksempel er Hotell Augustin brukt i forbindelse med behov for overnatting i Trondheim ved kollektivopphold, og i tilfeller der det er overnatting med barn. Som et annet eksempel, det er gitt opphold på campingplass i tilfelle der det var viktig for klienten å ha med seg hund, under LAR opplegg. Midtbyen ser ut til å bruke korttidsplassene ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse, Sentrum kontaktsenter oftere enn de andre bydelene. 7 klienter, det vil si 23% av de som fikk innvilget døgnovernatting, fikk tilbud på korttidsplass ved Sentrum kontaktsenter. Aldersfordeling på disse er: Under 25 år år år Alle som får tilbud på Sentrum kontaktsenter er menn. De har også et kjent rusproblem. Opphold på krisesenteret er innvilget for 4 av klientene. Lengde på opphold: Tid 1-3 dager 4-7 dager 8-14 dager dager Over 1 mnd Antall Det er et forholdsvis stort antall som har døgnovernatting lengre enn en måned. Det er en som har opphold som er mer enn 3 måneder. I tabellen under er opplysninger om de som har hatt opphold lengre enn 1 måned kategorisert. 11

11 Opplysninger om klienter fra Midtbyens om er innvilget døgnovernatting mer enn 1 mnd: Kjønn/ alder K 37 år Døgnovernatting Trondheim leilighetshotell Ant. døgn Personopplysninger Situasjon etter 38 Samvær med barn rusproblemer påvente av kommunal bolig Tildelt kommunal bolig, fortsatt oppfølging M 32 Beta apartment 52 Samvær med barn, LAR, Fortsatt oppfølging M 24 Sentrum kontaktsenter - korttidsplass 47 Rusproblemer, vilkår for sosialhjelp kontakt med oppfølging K 25 Sandmoen camping 32 Deltaker LAR, opphold med hund M 28 M 28 Sentrum kontaktsenter, korttidsplass Sentrum kontaktsenter, korttidsplass 59 Tidligere opphold Fossen rusomsorg 47 Rusproblemer opphold i behandling ved kollektiv M 41 Vikhammer camping 122 Opphold Vikhammer også i 2004 K 21 Beta apartment i påvente av kommunal bolig Depositum privat leieforhold Fortsatt oppfølging Privat leieforhold fortsatt oppfølging Behandling kollektiv - oppfølging Behandling kollektiv - oppfølging Flytta inn i hybelhus (stiftelse) Soning i psykiatri Tildelt kommunal bolig K 24 Krisesenter 66 Enslig med barn Innvilget etablering, ingen øk. ytelser. Oversikten, som er basert fra opplysninger i vedtak og journalnotater, bekrefter at det er oppfølging og plan der døgnovernatting brukes over lengre perioder. Det er i de fleste sakene oppfølging med hensyn til rus- og/eller psykiske problemer. 6.3 Bruk av døgnovernatting Lerkendal Rapport fra Oskar 2005: Stønadslengde Antall klienter 0-1 mnd (0-31 dager) mnd (32-92 dager) mnd ( dager)... 2 Til sammen Samlet stønadslengde: dager Gjennomsnittlig stønadslengde pr. klient dager Sum utbetalt... kr Gjennomsnittlig utbetalt pr. klient... kr

12 Alders- og kjønnsfordeling på klienter som er innvilget døgnovernatting fra Lerkendal forvaltning i 2005: Alder Totalt Menn Kvinner Under 20 år år år år og over Sum Opphold som er brukt: Det er brukt 9 ulike korttidstilbud, Sandmoen camping, Bruns Botell, Trondheim Leilighetshotell, Pensjonat Jarlen, Singsaker sommerhotell, Rosenborg vandrerhjem, Melhus motell, Munken hotell og Trondheim Vandrerhjem. I tillegg er det 2 som har vedtak på uspesifisert korttidsleie, begge har fått utbetalt sosialhjelp til formålet. Det er også brukt korttidsopphold på Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse for 3 av de 16. Flere har hatt opphold på mer en et sted. Lengde på opphold: Tid 1-3 dager 4-7 dager 8-14 dager dager Over 1 mnd Antall Opplysninger om klienter fra Lerkendal som er innvilget døgnovernatting mer enn 1 mnd: Kjønn/ alder Døgnovernatting Ant. døgn Personopplysninger Situasjon etter M - 35 Sandmoen camping 177 Tilbud etter soning før behandling på Lade behandlingssenter Gjennomførte behandling og ble tildelt kommunal bolig M 53 Korttidsopphold Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse 116 Tildeles småhus gjennom Bostedsløsprosjektet Ikke registrert kontakt med forvaltning etter innflytting i småhus (blir fulgt opp i småhusene) M 30 Singsaker sommerhotell Sandmoen Camping 72 Kastet ut fra privat hybelhus etter bråk/skadeverk. Psykiske problemer, opphold på Østmarka Tildelt kommunal bolig. K- 34 Brun Botell Trondheim Leilighetshotell 37 Kun kontakt med forvaltning i forbindlese med korttidsoppholdet. Uten bolig etter brutt samboerforhold, syk/strålebehandling Skaffet seg bolig i nabokommune og har flyttet Enslig mor med 2 barn Hytte på campingplass 30 Kontakt med Barne-og familietjenesten Tildelt kommunal bolig. Følges opp. Opparbeidet seg husleierestanse som også ble dekket. Bekymringsmelding sendt Barn-familietjen. 13

13 6.4 Bruk av døgnovernatting fra Heimdal forvaltning: Rapport fra Oskar 2005: Stønadslengde Antall klienter 0-1 mnd (0-31 dager) mnd (32-92 dager) mnd ( dager)... 2 Til sammen Samlet stønadslengde: dager Gjennomsnittlig stønadslengde pr. klient dager Sum utbetalt... kr Gjennomsnittlig utbetalt pr. klient... kr Tabell: Alders- og kjønnsfordeling på klienter som ble innvilget døgnovernatting fra Heimdal forvaltning i 2005: Alder Totalt Menn Kvinner Under 20 år år år år og over Sum Opphold som blir brukt: Det er 10 ulike overnattingssteder som er oppgitt i vedtakene, i tillegg 1 uspesifisert overnatting. De stedene som er oppgitt er følgende: Beta apartment, Leangen hotell, Bruns Botell, Vikhammer camping, Sandmoen camping, Munken hotell, Pensjonat Jarlen, Trondheim leilighetshotell, Leangen hotell og Quality hotell. Det er også brukt korttidsplass ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Lengde på opphold Tid 1-3 dager 3-7 dager 8-14 dager dager Over 1 mnd Antall Opplysninger om klienter fra Heimdal som er innvilget døgnovernatting mer enn 1 mnd: Kjønn/ alder Døgnovernatting M-31 Korttidsplass Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse Beta apartment Ant. døgn Personopplysninger 95 Rusproblemer Opphold behandlingssenter Utredning TPS Søkt kommunal bolig Situasjon etter Soning Avbrutt behandling Korttidsplass ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse 14

14 M-27 Leangen Hotell 53 Rus/psykiatri (Lerkendal) M-39 Bruns Botell Beta apartment M-21 Trondheim Leilighetshotell 39 Rusproblemer Får korttidsleie etter soning 176 Rus/psykiske problemer (Midtbyen) Tildelt kommunal bolig og overført Heimdal Tildelt kommunal bolig Tildelt kommunal bolig og overført Heimdal Plan om behandling & soning To av de som er registrert med døgnovernatting på Heimdal ble overført bydelen da de fikk kommunal bolig i bydelen. Situasjoner som utløser innvilget ytelse til korttidsopphold. I de fleste sakene er det oppgitt problematikk som rus, psykiatri, og også kriminalitet/soning. Det er flere tilfeller der det er beskrevet at de innvilges døgnovernatting i påvente av behandlingsplass, rus eller psykiatri. I ett tilfelle er det innvilget korttidsleie for en LAR-klient mens foreldre er bortreist i 4 dager, og foreldrene ikke ville ha sønnen boende hjemme. En kvinne på 56 år innvilges hospits/korttidsleie i 20 dager etter utkastelse fra bolig, det er gjeldsproblematikk, ledighet og andre problemer. I 4 tilfeller er det nevnt i saken at det gjelder i påvente av kommunal bolig, det gjelder alle de som har de lengste oppholdene. I en sak er det familie med mange barn som er innvilget korttidsleie på Sandmoen motell og camping i påvente av tildeling av bolig. Korttidsleien er under 1 måned. 6.5 Bruk av døgnovernatting oppsummert. Bydel Antall døgnovernattinger Snitt utbetalt i kroner pr. overnatting Snitt lengde på opphold Østbyen Midtbyen Lerkendal Heimdal I følge opplysninger fra Oskar ble det i 2005 totalt brukt 2399 døgnovernattinger betalt med økonomisk sosialhjelp i kommunen. Over året betyr dette at hvert døgn ble det i gjennomsnitt brukt 6-7 plasser. Gjennomsnittsutbetalingene varierer mellom bydelene. Bruk av korttidsplassene ved omsorgsinstitusjonen Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse og campingplasser kan forklare noe av variasjonen. Midtbyen forvaltning benyttet korttidsplassene ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse mer enn de andre bydelene. Lerkendal forvaltning, der hadde de 2 brukerne som bodde lengst på korttidsopphold, brukt camping og korttidsplass ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Midtbyen har flest overnattinger, noe som ikke er uventet for et sentrumskontor. De aller fleste av de som får overnatting, er kjente personer som har hatt kontakt med forvaltningskontoret over lengre periode og som oftest har oppfølging. Det synes ikke som det er spesiell gjennomreisende -problematikk ved kontoret. 15

15 Opphold med gjennomsnitts lengde mellom 3-5 uker synes høy for et korttids/krisetilbud. De aller fleste har tilbudet under 1 mnd. Bydel Andel under 1 mnd. Østbyen 76% Midtbyen 71% Lerkendal 69% Heimdal 76% Det er et variert utvalg av plasser som brukes. Alle tilbudene er kjente overnattingsplasser, hoteller av vanlig/enkel standard eller leilighetshotell. Tilbudene som brukes er derfor ikke kun for sosialhjelpsmottakere eller andre vanskeligstilte, men er ordinære tilbud på markedet, på gule sider under hoteller og andre overnattingssteder. Det har ikke vært ordinære hospitsliknende tilbud i kommunen siden slutten av 80-tallet, da alle hospitsbeboere ble flytta ut til andre kommunale tilbud, ordinære kommunale leiligheter, trygdeboliger eller kommunalt hybelhus med personale. 7 Kommunale midlertidige boligløsninger for bostedløse. Trondheim kommune disponerer 19 krise/akuttplasser for bostedsløse. Plassene er for rusmisbrukere og personer med psykiske problemer som har et akutt behov for bolig/overnatting. Natt/kriseplasser akuttplasser og korttidsplasser Sted Antall plasser Kostnad Type avtale Kong Carl Johans arbeidsstiftelse mill for til sammen 8 institusjonsplasser og 10 krise/natt Heidrunsenteret, akuttplasser mill for til sammen 7 hybler og 6 akuttplasser Avtale om fast disponering av krise/natt plasser for menn med rusproblemer. Døgnbemannet kommunalt hybelhus for kvinner Utsikten, Stiftelsen Sørum Gård mill Avtale om fast disponering Kong Carl Arbeidsstiftelse, Avtale om disponering av korttidsplasser 4 Betales etter vedtak fra bydel Korttidsplassene er disponible plasser ved institusjonen som bestilles fra bydelene. Natt-krise tilbudet ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Natt/krise tilbudet er for menn i aldersgruppen år, uten fast bopel og med rus og/eller psykiske problemer. Tilbudet omfatter 10 plasser: 2 rom med 3 senger 1 rom med 2 senger 2 rom med 1 seng Det er et nattilbud. Døren åpner kl. 20, og klokka 10 på morgenen må den som har brukt tilbudet forlate rommet. Det tilbys mat i spisesalen, og det er mulighet for å få med mat. Det serveres frokost. Dusj og klesvask er med i tilbudet. Det formidles kontakt med legekontor/legevakt ved behov, eventuelle medisiner betales av senteret. 16 Tilbudet er døgnbemannet (som hele senteret), det er 2 på jobb på natten ved senteret. Inntak skjer ved oppmøte fra kl. 20 om kvelden.

16 Bruk av natt/krise-tilbudet ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse i 1. halvår 2006 Måned år år år 60 år + Beleggsprosent Januar % Februar % Mars % April % Mai % Juni % Kilde: statistikk Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse sept.06. Av de som benytter tilbudet om krise/nattplass ved Sentrum kontaktsenter er det en stor andel som benevnes som gjengangere, det vil si at de bruker natt-tilbudet mer enn 7 netter i måneden. De som benytter krise/natt-tilbudet blir fulgt opp for å komme i permanent bolig. I følge opplysninger fra kontaktsenteret har alle gjengangerne søkt kommunal bolig. Noen er innvilget kommunal bolig, men står på venteliste for tildeling. Statistikk for august måned viser at av de 187 overnattingene ved senteret er 78% gjengangere, og det er 7 personer som har brukt krise/natt-plassene mer enn 7 ganger denne måneden. Krise-/nattplassene er gratis for brukeren. Også de som her benevnes som gjengangere må møte opp for få ny overnatting, det avtales ikke på morgenen. Heidrunsenteret. Heidrunsenteret har 6 akuttplasser for kvinner. Akuttenheten er åpen fra kl. 17 til kl. 12 neste dag. Huset er døgnbemannet. Akuttplassene ved Heidrunsenteret er gratis for brukeren. Med 6 akuttplasser disponibel kan totalbelegget være 180 overnattinger for 1 måned. I følge Heidrunsenteret har det i 2006 i snitt vært en beleggsprosent på omkring 50. Det er perioder der det er høyere etterspørsel, men ingen avvises fra senteret. Som eksempel viser de statistikk for juli og august 2006: Måned Antall overnattinger Antall brukere Juli 82 9 August I følge Heidrun er akuttplassene ved senteret et midlertidig botilbud for noen av de som har hatt kontakt med senteret. Det er ulike grunner til at de bruker akuttplassene i lengre tid, som av Heidrun defineres som mer enn 7 dager: - har leilighet, men greier i perioder ikke å bo i den p.g.a. angst, utrygghet, et sted å være når de ikke er syke nok for akuttinnleggelse/tvang - er uten fast bolig, flytta ut fra kjæreste, kastet ut fra bolig, annet - venter på annet tilrettelagt botilbud - avbrudd i behandlingsopplegg og uten bolig - akuttplasser brukes også i tilfeller der beboeren i fast plass har brutt reglene i hybelavdelingen Heidrunsenteret tilbyr omsorg, mat, vask av klær, hjelp til å overholde avtaler, motivasjon og kontakt med hjelpeapparatet. Fordi de aller fleste er gjengangere eller bruker akuttplassene mer enn 7 dager, blir ansatte kjent med brukerne. Av totalbruken av akuttplassene er det et fåtall som er tilfeldig innom. 17

17 En del av de som benytter krise-/nattilbudet har leilighet, men trenger opphold på Heidrunsenteret for å få omsorg/kontakt og annen hjelp for å mestre det å bo. Disse har for det meste hatt hybel ved senteret tidligere. Akuttplasser ved Utsikten Kommunen kjøper 3 plasser for korttidsopphold/kriseplasser for ungdom ved Utsikten, Stiftelsen Sørum Gård. Målgruppen for tiltaket er rusmisbrukere over 18 år som er i akutt krise på grunn av rus eller abstinens, eller som er nedslitte fysisk/psykisk etter lang tids rusing. Inntak skjer ved helseteamet i kommunen. I perioden januar til utgangen av september 2006 var antall døgnovernattinger 743, som gir en beleggsprosent på 91. Med samme utnyttelsesgrad resten av året, vil det si 990 døgn. Belegg juli, juli, august og september 2006 (statistikk fra fra Utsikten), alder alder kjønn, kjønn, oppholdslengde Belegg juli, august og september 2006 (statistikk fra Utsikten), alder kjønn, oppholdslengde Aldersfordeling Aldersfordeling 12 Antall oppholdsdøgn Antall oppholdsdøgn Fordeling måneder, antall døgn, personer, kjønn og beleggprosent i Fordeling Måned måneder, antall Antall døgn, personer, Antall kjønn kjønn og Menn og beleggprosent Kvinner i i Beleggsprosent 2006 Måned døgn Antall personer Antall Menn Kvinner Beleggsprosent Måned Juli døgn personer 9 Antall % Beleggs August Juli Antall døgn personer Menn Kvinner % prosent JuliSeptember August %% 88% September August % 105% September % 18 8 Kvalitet på midlertidige botilbud 8 Kvalitet på midlertidige botilbud 8.18 Kvalitet på på kommunale midlertidige midlertidige botilbud Institusjonsplassene 8.1 Kvalitet på kommunale er basert på avtaler, midlertidige på innhold, botilbud kvalitet og pris, og vurderes ikke her. Institusjonsplassene 8.1 Kvalitet på kommunale er basert på avtaler, midlertidige på innhold, botilbud kvalitet og pris, og vurderes ikke her. Krise/nattplassene Institusjonsplassene ved er basert Kong på Carl avtaler, Johans på innhold, arbeidsstiftelse kvalitet og inngår pris, og som vurderes del av ikke avtalen her. med kommunen. Krise/nattplassene Det er tilbud ved Kong til de Carl mest Johans vanskeligstilte, arbeidsstiftelse med rus- inngår og/eller som psykiske del av avtalen problemer. med Det kommunen. Krise/nattplassene er 10 plasser Det fordelt er ved tilbud Kong på til 5 Carl rom. de Johans mest Siste vanskeligstilte, arbeidsstiftelse året har i snitt inngår med 6 plasser rus- som del og/eller vært av avtalen benyttet. psykiske med kommunen. problemer. Det Det er tilbud 10 plasser til de mest fordelt vanskeligstilte, på 5 rom. Siste med rus- året og/eller har i snitt psykiske 6 plasser problemer. vært Det benyttet. er 10 plasser fordelt De på 6 5 akuttplassene rom. Siste året ved har i Heidrunsenteret snitt 6 plasser vært benyttes benyttet. også for en stor del av gjengangere. Tiltaket er De et lavterskeltilbud 6 akuttplassene for ved kvinner Heidrunsenteret med rusproblemer. benyttes også Siste for året en stor har 3-4 del av de gjengangere. totalt 6 plassene Tiltaket i snitt er et vært lavterskeltilbud brukt. for kvinner med rusproblemer. Siste året har 3-4 av de totalt 6 plassene i De 6 akuttplassene ved Heidrunsenteret benyttes også for en stor del av gjengangere. Tiltaket er et snitt vært brukt. lavterskeltilbud for kvinner med rusproblemer. Siste året har 3-4 av de totalt 6 plassene i snitt vært Akuttplassene ved Utsikten har høy beleggsprosent. Det er et døgntilbud med bemanning, og brukt. det Akuttplassene har få som benytter ved Utsikten tilbudet har mer høy enn beleggsprosent. 2 uker. Det er et døgntilbud med bemanning, og det har få som benytter tilbudet mer enn 2 uker. I forhold til kvalitetskravene som er skissert i veilederen er det særlig kravet til privatliv og til å ha I forhold besøk som til kvalitetskravene ikke innfris ved som krise/natt-tilbudet er skissert i veilederen og akuttplassene er det særlig i kommunen. kravet til privatliv og til å ha besøk som ikke innfris ved krise/natt-tilbudet og akuttplassene i kommunen. Det er en utfordring at de fleste av de som benytter tilbudet er gjengangere, at de avslutter sin

18 Akuttplassene ved Utsikten har høy beleggsprosent. Det er et døgntilbud med bemanning, og det har få som benytter tilbudet mer enn 2 uker. I forhold til kvalitetskravene som er skissert i veilederen er det særlig kravet til privatliv og til å ha besøk som ikke innfris ved krise/natt-tilbudet og akuttplassene i kommunen. Det er en utfordring at de fleste av de som benytter tilbudet er gjengangere, at de avslutter sin plass hver morgen og får ikke avtalt plass før neste kveld ved oppmøte. Tilbudet ved krise-/nattplassene er et ubyråkratisk lavterskeltilbud med mange positive kvaliteter; med personale som har god kontakt med annet hjelpeapparat og som kan finne fleksible løsninger. Forslag til kvalitetsforbedring ved dagens tilbud: Redusere antall plasser og tilby enerom med mulighet for privatliv og besøk. Alle tilbudene blir døgntilbud. Det avtales overnatting for flere dager, med kontakt og avtale med lokalt forvaltningskontor etter 1. overnatting 8.2 Kvalitet på private døgnovernattinger. Slik det er vist til i rapporten er det kjente og ordinært tilgjengelige tilbud som brukes av forvaltningskontorene der det innvilges økonomisk sosialhjelp til betaling av døgnovernatting. Og de som innvilges tilbudet er personer som for de fleste tilfeller er kjent av forvaltning, og gjerne har kontakt og avtale om oppfølging fra tiltaksenheter. Det er enkel hotellovernatting som velges. I forhold til kvalitetskravene kan det stilles spørsmål om alle overnattingsstedene er tilstrekkelig innredet for formålet. Det er sjelden muligheter for matlaging eller vask av tøy på de ordinære pensjonatene og hotellene. De fleste døgnovernattingstilbudene som brukes er derfor ikke egnet som annet enn kortvarige kriseløsninger, ikke som midlertidig botilbud som det må regnes som når oppholdet er mer enn 1 uke. Leilighetshotellene vil som regel være mer hensiktsmessig innredet, både med hensyn til muligheter for matlaging og vask av tøy. Et annet dilemma er at det må brukes uforholdsmessig mye saksbehandlingstid til å finne fram til tilbud for den enkelte som søker om økonomisk hjelp til kriseovernatting. Forvaltningskontorene brukes svært mange ulike tilbud, det går igjen i alle bydelene. Det vil også være et spørsmål om pris, og om de ulike tilbudene tar imot personer som får oppholdet betalt med økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittsprisene på overnattingene er lav som døgnpris for hotellovernatting. Det kan ikke forventes lavere pris ved en eventuell avtale med kommunen. Innsparing kan skje ved å sette inn mer tiltak for å få til mer varige løsninger. Forslag til kvalitetsforbedring: Det legges ut anbud på inntil 5 døgnovernattingsplasser med spesifisert innhold, jfr. statlige mål for kvalitet på døgnovernattingstilbud. Etter 2 uker i døgnovernatting skal saken vurderes med boligkonsulent i enheten for eventuell prioritering for tildeling av bolig eller alternativ løsning 19

19 9 Bruken av midlertidige botilbud oppsummering og status. Etter sosialtjenestelovens 4.5 er sosialtjenesten forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Etter samme lov 3.4 skal sosialtjenesten medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, her menes bolig som er tilpasset den enkelte. Eksempel her er tilbud om kommunal bolig. Et ideelt mål er å unngå å bruke midlertidige boligløsninger. Det er likevel slik av det vil være behov for ulike typer døgnovernatting for personer som brått er blitt uten bolig. Det er lite bruk av hotell-/pensjonatovernattinger betalt etter vedtak om økonomisk hjelp til formålet. Slik det er vist i rapporten er det i de aller fleste tilfeller personer som har kontakt og oppfølging som innvilges døgnovernatting i en vanskelig situasjon der det ikke finnes andre/bedre alternativer. Det som er den største utfordringen er at så mange blir værende i tilbudet mer enn 1-2 uker. Det ser videre ut som det er en stor andel av de som er innvilget døgnovernatting som har søkt og fått innvilget kommunal bolig, og venter på tildeling. Noen av disse bor i døgnovernatting til de får tildelt bolig. Det er en utfordring at det kan ta inntil et år fra en person/familie får innvilget bolig til det gis tilbud om konkret bolig. Kommunens egne tilbud om krise-/nattplasser og akuttplasser er ikke gode nok etter den kvalitetsstandard som skal gjelde for midlertidige tilbud. Særlig vanskeligstilte, de som i dag mottar dette tilbudet, bør ha en større forutsigbarhet enn å måtte møte opp hver kveld for å få en ledig seng for natten. Men kommunens egne natt og døgntilbud har god kvalitet i forhold til tilgjengelig faglig bemanning. 10 Sammendrag Trondheim kommune har gjennomført en kartlegging av hvordan kommunen bruker midlertidige boligløsninger for personer som ber om hjelp til bolig i en akutt situasjon. Målet med kartlegginga har vært: Å sikre fokus på bruk av midlertidige boligløsninger og at det er aktuell kunnskap om området slik det er skissert i målkravene i På vei til egen bolig Gjennomgå og analysere bruken av døgnovernatting og foreslå forbedringer av dagens praksis. Kvalitet på de døgnovernatting skal vurderes i forhold til veilederen for kvalitetskrav til midlertidige husvære etter Lov om sosiale tjenester 4. Trondheim kommune brukte i 2005 omkring 1 million kroner på korttidsløsninger som pensjonat, hotell, camping betalt med økonomisk sosialhjelp. Tilsvarende tall for 2003 var over 2 millioner kroner. Noe av årsaken til den store reduksjonen er satsningen gjennom Prosjekt bostedsløse, det er varierte tilbud til de mest vanskeligstilte i kommunen, med tjenester knyttet til botilbudene. Etterspørselen etter mer krisepregede løsninger er dermed redusert. Midlertidige boligløsninger som brukes I kartlegginga er det skilt mellom døgnovernattingssteder som er betalt etter vedtak om økonomisk sosialhjelp til formålet, og de tiltakene som er direktefinansiert av kommunen. 20 De tiltakene der det fattes vedtak er hotell, pensjonat, campingplasser, vandrerhjem og liknende, i tillegg korttidsplasser ved en lokal stiftelse med institusjonsplasser for rusmisbrukere. Her kan inntil 4 plasser benyttes.

20 Det ble i 2005 betalt for 2399 døgnovernattinger etter vedtak om økonomisk sosialhjelp til formålet. Det utgjør et gjennomsnitt på mellom 6-7 plasser hver dag. Ut fra kartlegginga er det ikke data på andelen korttidsplasser ved rusinstitusjonen som brukes. Det er sannsynlig at det er muligheter for å bruke disse mer. Kommunen disponerer til sammen 19 plasser fordelt på 3 ulike steder på krise/natt-tilbud og akuttplasser for rusmisbrukere og personer med psykiske problemer. Av disse er 3 plasser et døgntilbud, der inntak vurderes av helseteamet i kommunen. Alle er lavterskeltilbud der det ikke fattes enkeltvedtak. Krise/ natt-tilbudet har 10 plasser, og er for menn. Det er 6 akuttplasser for kvinner. Inntak på krise/natt og akuttplasser skjer ved oppmøte. Alle de kommunale tiltakene er døgnbemannet. Med full utnyttelse av de 19 kommunale plassene (30) døgn i måneden i 12 måneder er det totalt 6840 disponible kriseovernattingsplasser. Hittil i 2006 har utnyttelsesgraden for 16 av plassene vært mellom 50-70%, de resterende 3 har hatt en utnyttelsesgrad på i overkant av 90%. Kjennetegn ved de som benyttet døgnovernatting. Det er flest menn som benytter døgnovernatting. De aller fleste er enslige. En del har samvær med barn. I utvalget som er kartlagt er det få med omsorg for barn. De som har barn og står uten bolig har fått et tilbud som er best mulig tilpasset situasjonen. Med unntak av 1 person er alle som har hatt opphold mer enn 1 måned i privat døgnovernatting under 45 år. Det er anslagsvis flere kvinner i utvalget som har hatt døgnovernatting mer enn 1 måned, spesielt i Østbyen, der 4 av 6 totalt er kvinner. Over halvparten av de som har hatt døgnovernatting over 1 måned ble tildelt kommunal bolig. Ved krise-/nattplassene for menn er det mellom 30-40% av belegget som er over 41 år. Både ved akutttiltaket for kvinner og krise/natt-tiltaket er de fleste kjente gjengangere, de benytter tilbudet over lengre tid, selv om de avslutter plassen hver dag og må møte pånytt samme kveld. Kvalitet på tilbudene. De døgnovernattingstilbudene som brukes er kjente ordinære overnattingssteder av pensjonat eller hotellstandard. Alle er oppførte på gule sider. Av tilbudene som benyttes er det leilighetshotellene som er nærmest det som er beskrevet i veilederen for kvalitetskrav for døgnovernatting. De kommunale tilbudene for krise-/nattplasser for menn og akuttplassene for kvinner er lavterskeltilbud og døgnbemannet. Tilbudene fyller ikke kravene i veilederen, særlig i forhold til mulighet for privatliv. Det er likevel det forholdet at tilbudet kun er for en natt om gangen som er den største utfordringen. Forbedringsforslag. I rapporten er det foreslått kvalitetsforbedringer for at tilbudene om døgnovernatting i kommunen mer skal være i samsvar med de kravene som er skissert i veilederen. Kvalitetsforbedring for dagens tilbud på krise/natt plasser: Redusere antall plasser og tilby enerom med mulighet for privatliv og besøk. Alle tilbudene blir døgntilbud. Det avtales overnatting for flere dager, med kontakt og avtale med lokalt forvaltningskontor etter 1. overnatting 21

21 Kvalitetsforbedring for bruk av private tilbud om døgnovernatting: Det legges ut anbud på inntil 5 døgnovernattingsplasser med spesifisert innhold, jfr. statlige mål for kvalitet på døgnovernattingstilbud. Etter 2 uker i døgnovernatting skal saken vurderes med boligkonsulent i enheten for eventuell prioritering for tildeling av bolig eller alternativ løsning 11 Litteraturliste Rundskriv U-10/2002: Boligsosialt arbeid bistand til å mestre boforhold St.melding nr. 6 ( ): Tiltaksplan mot fattigdom St.melding nr. 23 ( ): Om boligpolitikken KRD 2005, På vei til egen bolig. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakelse. NOU nr. 18, Helhet og plan i helse- og omsorgstjenestene. Samordning og samhandling i kommunale helse- og omsorgstjenester FaFo-rapport , Siri Ytrehus og John Drøpping: Den vanskelige fortsettelsen. En kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse. FaFo-notat , John Anders Drøpping: Hvordan kommunen ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Trondheim kommune, Bolig- og byfornyelseskontoret (nå Boligenheten) jan. 2005: Prosjekt bostedsløse i Trondheim , Prosjektrapport. Trondheim kommune: Samarbeidsprosjekt 2005, Reduksjon i antall begjæringer og gjennomførte utkastelser fra kommunale boliger. Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester 4.5, U-5/

22 Trondheim kommune Helse- og velferdstjenesten 7004 Trondheim Layout og print: Trondheim kommune, Grafisk senter Foto: Jørn Adde Oktober 2006

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger

På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger På ubestemt tid Kartlegging av bruken av og kvaliteten på døgnovernattingssteder og andre former for kommunalt disponerte midlertidige boliger Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Frokostseminar

Detaljer

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene?

Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Bolig på ubestemt tid kommunes svar på boligutfordringene? Foredrag på Rusfaglig forum Bergen 15. juni 2012 Evelyn Dyb Norsk institutt for by og regionforskning Bostedsløshet noen fakta En bostedsløs person

Detaljer

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING

SOSIALTJENESTENS FORMIDLING OG BETALING AV DØGNOVERNATTING Oslo kommune Byrådet Fellesskriv til bydelene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 7/2004 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 199906340-636 Saksbeh.: Harald Nævdal

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Akershus Omfang, kjennetegn og forklaringer Konferanse innen boligsosialt arbeid for ansatte i kommuner i Akershus 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Disposisjon

Detaljer

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen

Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen Kollegavurdering 1.-2. februar 2006 Tiltak med småhus i Trondheim etablert under Prosjekt bostedsløse. Innlegg av Gunn Sølvi Nyeggen 1 Tiltak med småhus i Trondheim Bakgrunnen for etablering av småhus

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2012 Møtested: Møteleder: Rådhuset, møterom 3 etg. Svein Tore Uldal Ikke møtt: Helse og omsorg,

Detaljer

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE

PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE PROSJEKT BOSTEDSLØSE-PROSJEKTSKISSE 1. 0 Hensikt med prosjektet "Utvikle faglige og organisatoriske tilnærminger som bidrar til å bryte den onde sirkelen for de særlig vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer

BU-sak 48/15 HUSK-sak 12/15

BU-sak 48/15 HUSK-sak 12/15 BU-sak 48/15 HUSK-sak 12/15 Møtedato: 10.03.2015 BRUK AV DØGNOVERNATTINGSSTEDER, BOLIGPRISER OG BRUKERKOMMUNIKASJON Bydelsadministrasjonen har mottatt et notat med spørsmål fra Arbeiderpartiet Saksopplysninger

Detaljer

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune.

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune. Bolig Nu -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune Hanne Olaussen Lovhjemler: Lov om sosiale tjenester i NAV lovens formålsparagraf Lov om sosiale tjenester i NAV 27 Midlertidig botilbud

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

13. Boliger som kommunen disponerer 2015

13. Boliger som kommunen disponerer 2015 som kommunen har leid inn til fremleie. Herunder innleid fra selskap og 13. Boliger som kommunen disponerer 2015 Opplysninger om kommunen 1. Hva er kommunens navn? 2. Hva er kommunenummeret? 3. Har kommunen

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen. Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1

Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen. Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1 Konferansen Bare å bo? 17. og 18 april 2007 Lillehammer. Småhusmodellen Småhusmodellen - Gunn Sølvi Nyeggen, Boligenheten Trondheim kommune 1 Tiltak med småhus Bakgrunnen for etablering av småhus Fysisk

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09

Helse- og velferdstjenesten. Sykehjem. Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger. Moholt sykehjem. Ajour pr 01.01.09 Helse- og velferdstjenesten Sykehjem Rettigheter under oppholdet Betalingsordninger Moholt sykehjem Ajour pr 01.01.09 Hva er et sykehjem Sykehjem ulike funksjoner Sykehjem kan bestå av langtidsplasser

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Trondheim kommune Sluttrapport "Samhandling om færre i midlertidig bolig" Veien til egen bolig 1 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt... 3 2. Felles oppsummering... 3 3. Oppsummering fra de enkelte bydelsprosjektene...

Detaljer

Bostedsløse i Bærum 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Bærum 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Bærum 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer... 2 1.2 Bærum kommune...

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk

Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk Boliger for fremtiden 14-15. februar 2012 Rolf Barlindhaug Norsk institutt for by- og regionforskning Bakgrunn og problemstllinger Det lønner

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

Bostedsløse i Sandnes 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Sandnes 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Katja Johannessen Evelyn Dyb Bostedsløse i Sandnes 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer... 2 Utdyping:...

Detaljer

På randen av bo. (Mette Mannsåker, Kommunal- og regionaldepartementet, Bustad- og bygningsavdelingen )

På randen av bo. (Mette Mannsåker, Kommunal- og regionaldepartementet, Bustad- og bygningsavdelingen ) På randen av bo (Mette Mannsåker,, Bustad- og bygningsavdelingen ) 1 Tema Bakgrunnsteppe På randen av å bo Kjerneinnsikter 2 Bostedsløshet i Norge Bostedsløshet er en posisjon/situasjon i forhold til boligmarkedet

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Asker 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Tabelloversikt... 2 Figuroversikt... 3 1 Innledning... 4 1.1 Kartlegging av bostedsløse

Detaljer

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken

jeg skal prate om: Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Stortingsmelding nr 23 (2003-2004) om boligpolitikken Boligsosialt utviklingsarbeid og bruk av Husbankens kompetansetilskudd Rusforum Nordland 16 og 17 februar 2010 Marit Iversen, Rådgiver, Husbanken region Bodø jeg skal prate om:! Husbankens rolle og oppdrag!

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems

MPHASIS. Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems MPHASIS Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening Information Systems Finansiert av Europakommisjonen (Generaldirektoratet for sysselsetting og sosiale spørsmål) Context Statement

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Stortingets ombudsmann for forvaltningen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Dato: 28.03.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200800531-3

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2013.

Boligsosial handlingsplan 2009-2013. Boligsosial handlingsplan 2009-2013. 1 KAPITTEL 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 KAPITTEL 2.0 OM UTFORDRINGER, STRATEGIER OG HANDLINGSVALG... 4 2.1 Utfordringer fra KOU

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune

Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug kommune Retningslinjer Kommunale utleieboliger Alstahaug 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling og tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger i Alstahaug. 2. Formålet med

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Drammen 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Drammen 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer... 2 1.2 Drammen kommune...

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Brukerundersøkelse ved private døgnovernattingssteder 2005

Brukerundersøkelse ved private døgnovernattingssteder 2005 Brukerundersøkelse ved private døgnovernattingssteder 2005 Rapporten innholder resultater fra Helse- og velferdsetatens brukerundersøkelse ved private døgnovernattingssteder 2005. Formålet med brukerundersøkelsen

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Byrådssak 191/12. Midlertidige botilbud redusert bruk og bedre kvalitet. SARK-456-201201605-12

Byrådssak 191/12. Midlertidige botilbud redusert bruk og bedre kvalitet. SARK-456-201201605-12 Byrådssak 191/12 Midlertidige botilbud redusert bruk og bedre kvalitet. RUTJ SARK-456-201201605-12 Hva saken gjelder: Byrådet vil i år legge frem flere sentrale saker som berører problemstillinger knyttet

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Gatejuristen Høringsuttalelse fra Gatejuristen - NOU 2011:15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden 1. Innledende bemerkninger Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som yter fri rettshjelp

Detaljer

Veileder i arbeid med bostedsløshet

Veileder i arbeid med bostedsløshet Veileder i arbeid med bostedsløshet Innledning. Det er en menneskerett å ha en god og trygg bolig. Personer som har problemer med rus, psykiske lidelser, sitt sosiale liv eller økonomi har også krav på

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Tabelloversikt... 2 1 Innledning... 3 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer...

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig

LUNNER KOMMUNE Søknad om leie av kommunalt disponert bolig Opplysninger om søker: Etternavn, Fornavn: Adresse: Fødselsdato og personnr: Telefonnr: Postnr: Poststed: Når folkeregistrert/bosatt i Lunner Sivilstand (separasjon/skilsmisse dokumenteres): Ugift: Gift/samboer:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING

RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING STAVANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SAMHANDLING MELLOM HELSE STAVANGER HF, AVDELING UNGE VOKSNE (AUV) OG STAVANGER KOMMUNE, REHABILITERINGSSEKSJONEN VEDRØRENDE MUSEGATA 100 - OVERGANGSBOLIG 1 Formål Retningslinjene

Detaljer

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo.

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo. Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo. 1. Oppsummering/ Kortversjon Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo har rehabilitert en gammel lagerbygning på Grønland, og fått klausulert

Detaljer

For hele landet er antall bostedsløse 1,19 per 1000 innbyggere, mot 1,14 i 2003 og 1,5 per 1000 innbyggere i 1996.

For hele landet er antall bostedsløse 1,19 per 1000 innbyggere, mot 1,14 i 2003 og 1,5 per 1000 innbyggere i 1996. Sammendrag I 2005 ønsket Husbanken å foreta en ny kartlegging av bostedsløse etter modell av 1996- og 2003- kartleggingen. Et hovedmål var å avklare om det har skjedd endringer siden 2003, og i så fall

Detaljer

Utredning vedrørende nedleggelse av Dypvåg bofellesskap

Utredning vedrørende nedleggelse av Dypvåg bofellesskap Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1303-2 Arkiv: 613 Saksbeh: Øyvind Johannesen og Sigfrid Baasland Dato: 07.12.2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite 08.12.2015 Kommunestyre Utredning

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Helse Fonna Kartlegging 2013 Brukere av helse-

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer

Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Bostedsløse i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer Bolig og tilhørighet Røroskonferansen 20. mai 2014 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Bo og føle seg hjemme - dimensjoner

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars

Agenda. Utgangspunkt 20.03.13. Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Boligsosialt arbeid kommunene på lag med Husbanken Rusforum 13.mars Daniel Wie Sandbakk Reidar Skogli - Boligpolitisk utviklingsprosjekt i Bodø Agenda 1. Utgangspunkt for ivaretakelse av boligsosiale utfordringer

Detaljer

Kjøp av tjenester sykehjemsplasser bo og omsorgstilbud

Kjøp av tjenester sykehjemsplasser bo og omsorgstilbud Kjøp av tjenester sykehjemsplasser bo og omsorgstilbud En oversikt fra HSO Kontor for tjenestetildeling Senter for Rus Omsorgstiltakene med psykiatri per 07.02.12 Policy på kjøp av plasser fra private

Detaljer

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud

Detaljer

Ullensaker kommune NAV Ullensaker

Ullensaker kommune NAV Ullensaker Ullensaker kommune NAV Ullensaker SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 25/12 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 25.04.2012 ORIENTERING OM STATUS FOR HUSLEIEKOSTNADER I KOMMUNEN Vedtak Hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014)

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 2014) Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune ( 2010 ) Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde : 66 214 Drammen Landet Andel barnefamilier med lav inntekt 18,7 % 12 % Antall bostedsløse per 1000 innbygger

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ

SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ BOSTEDSLØSEPROSJEKTET SEPROSJEKTET OG ORGANISERINGEN AV TJENESTETILBUDET INNEN RUS OG PSYKIATRI I TROMSØ Orientering om boligsosialt arbeid i Tromsø Enhetsleder Torbjørn rn Lahti Lillehammer 17. 18. april

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre?

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 27.11.2014 1 Boligsosiale fakta om Drammen Folkemengde 2014: 66 214 Drammen

Detaljer