Omstillingsprogrammet for videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsprogrammet for videregående opplæring"

Transkript

1 Omstillingsprogrammet for videregående opplæring Sluttrapport 20 november 2003

2 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Bakgrunn Gjennomføring av ombyggingene Fortetting Oversikt over skoler og arealer Sammendrag ombyggingsplaner Beskrivelse av den enkelte skole Adolf Øiens skole Brundalen videregående skole Fosen videregående skole Frøya videregående skole Gauldal videregående skole Gerhard Schønings skole Heimdal videregående skole Hemne videregående skole Hitra videregående skole Lade videregående skole Ladejarlen videregående skole Malvik videregående skole Meldal videregående skole Melhus videregående skole Oppdal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Ringve videregående skole Rissa videregående skole Røros videregående skole Selbu videregående skole Skjetlein videregående skole Strinda videregående skole Tiller videregående skole Trondheim katedralskole Åfjord videregående skole Vedlegg 1, prosjektplan pedagogikk og arkitektur Vedlegg 2, forprosjekt pedagogikk, arkitektur og fysisk utforming

3 2 Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill)

4 3

5 4 1. Innledning Prosjektet pedagogikk og arkitektur er et ombyggingsprosjekt. Hensikten med ombyggingene er to - delt. Ombyggingene skal skape bedre arealer for opplæring og gjøre det mulig å få flere elever inn i skolene, 690 flere. Pedagogisk nytenkning og en bedre utnyttelse av plassen, - samtidig. Det ene henger sammen med det andre, - ved å gjøre om arkitekturen i skolene på pedagogiske premisser, kan vi få inn flere! Prosjektet omfatter ombygging av m2 skolearealer. Dette vil gi bedre kvalitet på opplærings arealene til 2500 elever, - til langt flere enn de 690 det skal finnes plass til. I denne sluttrapporten er ombyggingsplaner på skolene beskrevet. Kostnadene er totalt 230 mill kr. Dette tallet er ikke et uttrykk for hva det koster å få inn de 690 elevene. Tallet 230 mill er summen av kostnadene på de ombyggingsprosjektene skolene har foreslått ut fra et ønske om bedre skolelokaler, - pedagogisk og bruksmessig. I tillegg sørger denne investeringen for å få inn de 690 elevene, - og skaffe dem fullt ut akseptable fysiske forhold. Hvis ombyggingene blir gjennomført i dette omfanget vil kostnadene fordele seg slik: Pedagogisk ombygging og økt elevtall 93 mill 40 % Inneklima og andre offentlige pålegg 115 mill 50 % Vedlikehold 22 mill 10 % sum 230 mill 100 % Fylkeskommunen har et etterslep på vedlikehold på 72 mill på grunn av mange år med lave bevilgninger. For innklima er etterslepet på 179 mill kr. I tillegg til dette kommer pålegg om brannvern og utskifting av PCB-holdige bygningsdeler. Elevenes rettigheter til et godt arbeidsmiljø er også styrket gjennom den nye 9a i opplæringslova, og vi må regne med kostnader til bedret tilgjengelighet for funksjonshemmede. Kostnadene til inneklima, off. pålegg og vedlikehold ( mill) kommer fylkeskommunen uansett ikke utenom. Lover og forskrifter vil tvinge det igjennom. Ved å gjøre dette sammen med en pedagogisk utvikling av lokalene utnyttes ressursene maksimalt. Ombyggingene skal gjennomføres fra og med Økonomiplanen legger opp til en ramme på 141 mill til vedlikehold og ombygging i perioden Med denne investeringstakten vil det ta 6-7 år å gjennomføre planen. Derfor må det prioriteres hardt. Prosjektene prioriteres ut fra i hvilken grad de medfører: o Mer effektiv arealbruk, - flere elever o Organisatorisk og pedagogisk nytenkning med bedre opplæring som mål Det er en klar forutsetning at alle bygningene tilfredstiller gjeldende lover og forskrifter etter ombyggingene Bjørn Aakre, prosjektleder

6 5 2. Bakgrunn Arbeidet med prosjektet pedagogikk og arkitektur startet høsten Vi hadde da en skolebruksplan som ble vedtatt høsten Skolebruksplanens hovedfokus var å skaffe plass til den sterke økningen i elevtall i perioden Fylkestinget vedtok derfor nybygg på Byåsen, tilbygg på Malvik og Melhus videregående skoler. Fokus i skolebruksplan var mer skole, mens fokus i neste plan måtte bli bedre skole. Med det mentes en oppgradering av de gamle skolene i fylkeskommunen. Mange av skolene er akterutseilt både teknisk og pedagogisk, og i tråd med denne erkjennelsen ble det utarbeidet et forprosjekt våren 2002 med tittelen pedagogikk, arkitektur og fysisk utforming. Sluttrapporten fra forprosjektet er vedlagt denne rapporten (vedlegg 2). Forprosjektet har vært viktig for arbeidet med dette prosjektet, og anbefalingene i det har fortsatt stor viktighet. Sammen med forprosjektene skolestruktur og tilbudsstruktur utgjorde dette forprosjektet Bedre skole. Forprosjektet ble behandlet i fylkestinget , det ble vedtatt å utarbeide en hovedprosjekt, - en skolebruksplan for perioden Ut over høsten 2002 ble erkjennelsen av fylkeskommunens forverrede økonomiske situasjon større og større. Tittelen bedre skole ville etter hvert ikke ha troverdighet og bærekraft. Derfor ble prosjektet omdøpt til omstillingsprogrammet for videregående opplæring med to delprosjekter; skole og tilbudsstruktur og pedagogikk og arkitektur Sommeren 2003 kom brev fra kommunal og regional departementet om revidert låneramme for Følgen av dette var at Byåsen videregående skole 2-byggetrinn med 300 elevplasser, tilbygg på Malvik og Melhus med til sammen 300 elevplasser ble tatt ut av økonomiplanen. Hvis dette blir den endelige konklusjonen må det finnes rom for disse 600 elevplasser i de eksisterende skolene. Dette behovet må løses innefor Trondheimsaksen, som en fortetting i de eksisterende skolene. Prosjektet har derfor underveis fått oppgave utvidet til følgende: Pedagogikk og arkitektur skal lage en plan for ombygging av skolebygningene ut fra to behov: Bedre utnyttelse av plassen Bedre pedagogisk funksjonalitet, i et styrket elevperspektiv Ombyggingene skal også føre til at skolebyggene tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter Det er viktig å merke seg at ombyggingene, som er foreslått av den enkelte skole er i tråd med det pedagogiske innholdet i innstillingen fra kvalitetsutvalget.

7 6 Litt om pedagogikk: Pedagogisk praksis har utviklet seg gjennom skiftende regimer og tider. I dag er det en sterk erkjennelse av at elever lærer på forskjellige måter, ut fra sin personlighet og sine erfaringer. Det er videre klart at den ensidige formidlig av kunnskap fra tavle og kateter ikke er effektiv, men av de fleste elever oppleves som trettende og uinteressant. Denne formen kalles også ettallstyrraniet,- en lærer, en klasse i ett rom, ett fag i en time om gangen. Denne formen kan vi kalle en læreraktiv opplæring. Den opplæring som i dag oppleves som effektiv for de fleste, er en mye mer elevaktiv opplæring, det kalles også problembasert læring. Fordelen med denne læringsformen er at kunnskap kommer som et svar på praktiske problemer eleven skal løse. Økt ansvar for egen læring er også sentralt i ny pedagogikk. Lærerens oppgave blir ikke å lære fra seg men å sørge for at eleven lærer opp seg selv, - litt satt på spissen. Alfred Oftedal Telhaug sier at «åpne skoler» ikke bare er skoler uten vegger, men skoler der prosessen mellom lærer og elev er åpen og ikke ensidig lærerstyrt. Litt om arkitektur: Hva har så arkitektur med dette å gjøre? Mange forbinder ordet med fine fasader og dyre bygg. Arkitekturens oppgave er imidlertid også å finne gode praktiske løsninger som mennesker skal trives og arbeide i. Den danske pedagogen Steen Larsen sier at en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser for den pedagogiske koreografi. Churchill har sagt at vi former bygninger, deretter former de oss. Det er liten tvil om at fysiske omgivelser påvirker vår adferd. Det er ingen tvil om at en skolebygnings planløsning legger premisser for undervisningen. Derfor er det viktig å vurdere om dagens skolelokaler er i stand til å møte den nye måten å lære på, og ta noen grep i riktig retning. Dette er skolene nå i gang med å gjøre, og viljen til endring er stor. Opplæring skal gis ut ifra elevenes individuelle behov, og dette krever mer mangfold i rom-inndelingen i skolene. Flere stor-rom, flere grupperom og færre tradisjonelle klasserom. Organisering av prosjektet pedagogikk og arkitektur: Skolene sendte inn forslag til ombygginger i desember 2002, og disse har dannet bakgrunn for arbeidet med planene. For å finne fram til gode planer for ombygginger, har vi valgt å benytte arkitekter med erfaring fra skoleplanlegging. Videre er Bygge - og eiendomstjenesten en faglig ressurs på ombygging og oppgradering. Disse to ressursene har sammen med den enkelte skole arbeidet fram skisseprosjekter. Prosjektlederen har også hatt en referansegruppe til disposisjon. Når det gjelder pedagogisk plattform som utgangspunkt for planene for ombygging har den vært den enkelte skoles ansvar. Ingen skoler har fått beskjed om å gå over til ny pedagogikk, men fått et tilbud om hjelp til planlegging av de endringer de ønsker. Det har vært stor grad av brukermedvirkning under planleggingen. Planleggingsarbeidet og overgang til ny pedagogikk har også et sterkt element av organisasjonsutvikling. I tillegg til dette er flere scenarier for endringer i tilbudsstrukturen, - spesielt i Trondheimsskolene utredet og kostnadsberegnet. Dette er gjort for å se om det totalt sett kan medføre en bedre utnyttelse av ressursene

8 7 3. Gjennomføring av ombyggingene Sluttrapporten inneholder en samlet oversikt over ombyggingsprosjekter som er planlagt. Videre er det en beskrivelse av den enkelte skole, og en mer detaljert oversikt over ombyggingene. Behov for pedagogisk ombygging er ikke betraktet isolert, men sammen med behov for oppgradering av innklima, brannsikkerhet og andre mangler. Skolene i Trondheimsaksen kommune må regne med en betydelig fortetting,- 690 elevplasser. På disse skolene er bedre pedagogisk funksjonalitet og bedre plassutnyttelse samme sak. På skolene i distriktet, - som ikke forventes å få elevtallsøkning kan ombyggingene også medføre kapasitetsøkning. Fra og med budsjettåret 2004 vil ombyggingene starte. Det vil bli utarbeidet forprosjekter, søknad om byggetillatelse. Da vil kostnadsnivået bli ennå sikrere. Egeninnsats fra skolene samt ytterligere optimalisering kan bringe kostnadene noe ned. Dessuten vil vi måtte prioritere hardt, og stille krav til at ombyggingsplanene oppfyller prosjektets hensikt og mål. Fylkesrådmannens forslag til strategiplan (økonomiplan) gir 35,3 mill årlig til ekstraordinært vedlikehold, samlet 141,2 for perioden Bruk av investeringsbudsjettet i planperioden : SUM total bevilgning 35,3 35,3 35,3 35,3 141,2 vedlikehold arealer som ikke bygges om 7,3 5,3 7,3 9,3 29,2 til ombyggingene 28,0 30,0 28,0 26,0 112,0 fordeles slik: kostnader til pedagogisk ombygging/fortetting 11,2 12,0 11,2 10,4 44,8 kostnader til inneklima og andre off pålegg 14,0 15,0 14,0 13,0 56,0 vedlikehold 2,8 3,0 2,8 2,6 11,2 De 690 elevene kommer uansett hva som gjøres med bygningene, og innenfor økonomiplanens rammer vil de utvilsomt få plass. Spørsmålet er hvilken kvalitet vi får til på de fysiske forholdene. Kvaliteten vil kunne bli akseptabel, men det vil ta mer enn 4 år å komme opp på optimalt nivå. Derfor må bevilgningene til oppgradering av skolene holdes på dette nivå også i neste planperiode, - helst økes.

9 8 4. Fortetting Oversikten viser hvordan vi finner plass til elevtallsveksten på to forskjellige måter. Kolonnen skolebruksplan 1 viser de forutsetningene som ble lagt til grunn i vedtaket for skolebruksplan 1 i 1999 Kolonnen omstillingsprogrammet viser de forutsetninger som er nå. skolebruksplan 1 omstillingsprogrammet nye elever til og med nedlegging av Lade vg skole sum behov for nye elevplasser Fortetting i Trondheimsaksen kartlagt i (uten investeringer) Ytterligere fortetting kartlagt 2001 (uten investeringer) sum fortetting Behov for nye elevplasser Nye elevplasser: Byåsen vg I byggetrinn Byåsen vg II byggetrinn Utbygging Malvik Utbygging Melhus Økt elevtall pr klasse, ombygginger fra og med 2004* 690 Reduksjon antall omvelgere** 150 overskudd på plasser * denne fortettingen gjøres mulig gjennom de ombygginger dette prosjektet beskriver. Elevtallet pr klasse kan økes fordi sentrale bestemmelser i forhold til elevtall og klassedeling er endret siden 1999 ** ett av virkemidlene som er beskrevet i delprosjektet skole og tilbudsstruktur

10 5. Oversikt over skoler og arealer 9 Nøkkeltall videregående skoler: På neste side er en tabell med nøkkeltall for skolearealer. Skolens eget areal og leieareal utgjør til sammen totalarealet. For de skoler som ikke har egen kroppsøvingssal er det lagt til et areal i størrelse som om vi måtte bygge egen sal. Elevtallet er faktisk antall elever 1 oktober Her er alle elever, uansett alder og rettighet som er i skolen på dagtid, tatt med. Tallene er derfor annerledes, - og høyere enn de som står i skoletilbudet 2003/2004. Den prosentvise fordeling mellom AF/YF bygger også på faktisk antall elever, på alle 3 klassetrinn. Antall m2 pr elev er bruttotall (BTA), absolutt alt tatt med, kantine, kontorer, korridorer osv. Ut fra sammenhengen mellom AF/YF og areal pr elev på den enkelte skole kommer det fram et vektet gjennomsnitt. Dette er fremstilt som en lineær sammenheng på diagrammet etter tabellen. Denne linjen viser ikke hva som er riktig, men viser hvordan det er i STFK pr 1 oktober Videre viser tabellen avviket fra dette gjennomsnittet.

11 10 skole Adolf Øiens B Brundalen B Byåsen B Fosen D Frøya D Gauldal D Gerhard Schøn B Heimdal B Hemne D Hitra D Lade B Ladejarlen B Malvik D Meldal D Melhus D Oppdal D Orkdal D Ringve B Rissa D Røros D Selbu D Skjetlein D Strinda B Tiller B T.katedralskole B Åfjord D gjennomsnitt Skjetlein og Lade er ikke med i gjenommsnittstallet, da de er svært spesielle mht arealbruk Sør-trøndelag fylkeskommune

12 11 sammenhengen mellom bruttoareal pr. elev og fordeling yrkesfag/almennfag i dag på skolene Linjen viser at arealbruken pr. elev øker med %-andel YF i forhold til AA Enkeltskoler Vektet gjennomsnitt Avvvik fra gjennomsnitt % YF

13 6. Sammendrag ombyggingsplaner. 12 Tabellene på de neste sidene viser sum kostnader for foreslåtte ombygginger på alle skolene. Det er også en tabell for Trondheimsaksen, - der vi regner med stor elevtallsvekst, og en for distriktet. Dette er ombygginger som har sammenheng med prosjektets mål, - bedre plassutnyttelse og bedre pedagogisk funksjonalitet. Prosjektene bygger på forslag innsendt fra skolene i desember 2002, men nye momenter har kommet til under prosessen. Tilbygg eller utvidelser er ikke med, da det ligger utenfor prosjektets mål og utenfor økonomiplanen. For detaljer se beskrivelse av den enkelte skole. Prosjektene er kostnadsberegnet med utgangspunkt i skisseprosjekter utarbeidet av arkitekter i samarbeid med skolene. Prisgrunnlag er erfaringstall fra lignende ombygginger de siste 4-5 årene. Det er lagt inn tilstrekkelig sikkerhet i tallene tilsvarende skisseprosjektnivå. For de mest omfattende ombyggingene er det regnet en m2-pris på kr ,-, de enkleste kr 3.000,- pr m2. Det er regnet total prosjektkostnad. Egeninnsats ved bruk av driftspersonell og/eller elever er ikke hensyntatt i tallene. Dette kan evt. gjøres i neste fase, - gjennomføringen. Nødvendig oppgradering av inneklima, brannsikring og generell standard ihht lover og forskrifter på de arealen som bygges om er medtatt i tallene. De planlagte ombyggingene omfatter totalt areal på m2,- eller ca fjerdeparten av totalarealet i skolene. Dette vil komme elever til gode. Ombyggingene vil gi mer pedagogisk funksjonelle rom for læring, som også blir oppgradert slik at de tilfredsstiller lover og forskrifter. Ombyggingsprosjektene er satt opp som et alfabetisk sammendrag. De er ikke prioritert, - fordi en slik prioritering vi bli umulig å følge. Det vil komme avklaringer etter at prosjektet er behandlet i desember, for å nevne noen: o Godkjenning av skolene etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Mange av skolene har ennå ikke fått svar. Kommunehelsetjenesten er tilsynsmyndighet, og agerer i litt forskjellig tempo. Skoler som evt. ikke blir godkjent må da prioriteres opp. o Den nye strukturen, studieprogrammene o Div off. pålegg på enkelte skoler, bl.a handicap-tilgjengelighet

14 13 Ombyggingene startes opp budsjettåret 2004 innenfor rammen av økonomiplanen, prioritering foretas av administrasjonen. Prosjektene prioriteres ut fra i hvilken grad de medfører: o Mer effektiv arealbruk, - flere elever o Organisatorisk og pedagogisk nytenkning med bedre opplæring som mål Det er en klar forutsetning at alle bygninger tilfredstiller gjeldende lover og forskrifter etter ombygging

15 14 ombygget areal m2 SKOLE kostnad Adolf Øiens Brund/Charlott Fosen, ingen ombygging Frøya Gauldal Gerhard Schønings Heimdal Hemne, ingen ombygging Hitra Lade, ingen ombygging Ladejarlen Malvik Meldal Melhus Oppdal, ingen ombygging Orkdal Ringve Rissa Røros, ingen ombygging Selbu Skjetlein Strinda Tr.katedralskole Tiller Åfjord, ingen ombygging Ombygd areal Sammendrag kostnader (alfabetisk) Fordeling av sum på formål: m2 Pedagogisk ombygging/kapasitesøkning m2 Inneklima og andre off. pålegg m2 løpende vedlikehold 80 kr/m2 år m2 vedlikeholdsetterslep Det er medtatt kostnader til Inneklima/off pålegg, løpende vedlikehold og vedlikeholdsetterslep for det arealet som bygges om, se areal kolonne 1. Dette er kostnader som vil komme uavhengig av omstillingsprogrammet og fortettingen.

16 15 Sammendrag kostnader Trondheimsaksen ombygget areal m2 SKOLE kostnad Adolf Øiens Brund/Charlott Gauldal Gerhard Schønings Heimdal Lade, ingen ombygging Ladejarlen Malvik Melhus Orkdal Ringve Selbu Skjetlein Strinda Tr.katedralskole Tiller fordeling av sum på formål: m2 Pedagogisk ombygging/kapasitesøkning m2 Inneklima og andre off. pålegg m2 løpende vedlikehold 80 kr/m2 år m2 vedlikeholdsetterslep Det er medtatt kostnader til Inneklima/off pålegg, løpende vedlikehold og vedlikeholdsetterslep for det arealet som bygges om, se areal kolonne 1. Dette er kostnader som vil komme uavhengig av omstillingsprogrammet og fortettingen. De kostnadene som direkte kan tilskrives fortettingen i Trondheimsaksen er 85,9 mill kr. En total investering på 212 mill kr vil fordele seg på m2, - og kvalitetshevingen komme 2300 elever til gode (20 m2 pr elev) Nybygg for 212 mill ville gitt 9120 m2,- eller plass, - og kvalitet til 456 elever. En total investering på 212 mill gir en m2-pris på 4600 kr. (nybygg er kr)

17 16 Sammendrag kostnader utenfor Trondheimsaksen ombygget areal m2 SKOLE kostnad Fosen, ingen ombygging Frøya Hemne, ingen ombygging Hitra Meldal Oppdal, ingen ombygging Rissa Røros, ingen ombygging - Åfjord, ingen ombygging Fordeling av sum på formål: 4045 m2 Pedagogisk ombygging/kapasitesøkning m2 Inneklima og andre off. pålegg m2 løpende vedlikehold 80 kr/m2 år m2 vedlikeholdsetterslep Det er medtatt kostnader til Inneklima/off pålegg, løpende vedlikehold og vedlikeholdsetterslep for det arealet som bygges om, se areal kolonne 1. Dette er kostnader som vil komme uavhengig av omstillingsprogrammet og fortettingen.

18 17 7. Beskrivelse av den enkelte skole Alle skolene er beskrevet kort med nøkkeltall som elevtall, areal osv. Videre er de ombyggingsprosjektene som skolene har meldt inn kostnadsberegnet. Det er i alt 87 prosjekter

19 18 Adolf Øiens skole Skolen ligger ca 3 minutters gange fra nærmeste holdeplass for buss (trikk) både fra vest (Kongens gate) og sør (Kinosenteret). Gangtiden fra øvrige ruter vil variere etter rutetraseen. Avstanden til Trondheim Katedralskole er omlag 5 minutter og til Gerhard Schønings skole omlag 7-8 minutter. Allmenne, økonomiske og administrative fag Salg og service IKT - driftsfag Elevtall 378 Elevtall Allmennfag 303 Andel allmennfag 80% Elevtall Yrkesfag 75 Andel yrkesfag 20% Bruttoareal m Areal pr elev 17m2 Byggeår: 1923, 1963, 1980 og Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Utnytting av gangareal, sprinkling, lys, varme oppussing B Ombygging gym. Til nytt bibliotek, studieplasser B Ombygging gym. Til scene, stollager,- trappeheis B Åpne, bygge om klasserom/korridor 2 etg C Åpne, bygge om klasserom/korridor 2 etg C Åpne, bygge om klasserom/korridor 3 etg SUM

20 19 Brundalen videregående skole Skolen ligger på Brundalen. Anlegget besto tidligere av flere skoler, men alle ble samlet til en skole sommeren 2002 Allmenne økonomiske og administrative fag Byggfag Elektrofag Formgivingsfag Helse og sosialfag Hotell og næringsmiddelfag Medier og kommunikasjon Mekaniske fag Tekniske byggfag Elevtall 1307 Elevtall Allmennfag 165 Andel allmennfag 13% Elevtall Yrkesfag 1142 Andel yrkesfag 87% Bruttoareal m Areal pr elev 18 m2 Byggeår: 1968 og Bygningene er av middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad ABC Personheis B Ventilasjonsanlegg komplett B Handicap-WC B Ombygging sokkel B Ombygging sokkeletasje K,L Ombygging til Byggfag og Tekniske byggfag SUM

21 20 Fosen videregående skole Skolen er lokalisert i Botngård og på Brekstad Bildet fra avdelingen på Brekstad Elektrofag Musikk dans og drama Byggfag Formgivingsfag Allmenne og økonomisk administrative fag Hotell - og næringsmiddelfag Naturbruk Helse- og sosialfag Salg og service Mekaniske fag Idrettsfag Elevtall 411 Elevtall Allmennfag 144 Andel allmennfag 35% Elevtall Yrkesfag 267 Andel yrkesfag 65% Bruttoareal m Areal pr elev 40 m2 Brekstad: Byggeår: bygningene har alt fra meget dårlig til meget god teknisk kvalitet. Botngård: Byggeår: bygningene har middels god/dårlig teknisk kvalitet. Det skal bygges ny skole i Botngård, oppgradering av gamle bygninger tas inn i nybygg-prosjektet og beskrives ikke her.

22 21 Frøya videregående skole Skolen ligger i Kommunesenteret på Sistranda, med en avdeling nede ved sjøen, - Brygga Allmenne, økonomiske og administrative fag Elektrofag (nytt tilbud høsten 2002) Formgivingsfag Helse og sosialfag Hotell og næringsmiddelfag Medier og kommunikasjon (nytt tilbud høsten 2002) Mekaniske fag Naturbruk Teknisk fagskole Fagopplæring akvakultur (nettbasert) Elevtall 150 Elevtall Allmennfag 51 Andel allmennfag 34% Elevtall Yrkesfag 99 Andel yrkesfag 66% Bruttoareal m Areal pr elev 23 m2 Byggeår: 1980 og Bygningene er av god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Innredning av loft i nybygg (byggetrinn 2) A Sokkeletasje elektroavd, ombygging A 1. etg nybygg, ombygging A Gym. Garderober bygges om til grupperom A Gym. Sal bygges om til studieareal A 1 etg. Div teorirom tilpasninger A 2 etg. Personalrom ombygges il grupperom, - studieareal A Forming, ny trapp, oppussing Brygga Ombygging 2 etg SUM

23 Gauldal videregående skole Skolen ligger på Støren, kommunesenteret i Midtre Gauldal kommune 22 Avdelingen på Korsen Allmenne fag Helse og sosialfag Byggfag Formgivningsfag Hotell og næringsmiddelfag Mekaniske fag Tekniske byggfag Trearbeidsfag Salg og service Avdelingen på Basmoen Elevtall 360 Elevtall Allmennfag 118 Andel allmennfag 33% Elevtall Yrkesfag 242 Andel yrkesfag 67% Bruttoareal m Areal pr elev 26 m2 Byggeår:1945, 1969, 1972 og Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Basmoen: Ombygging av aula og undervisningsarealer Ombygging av adm. Og lærerarbeidsplasser Personheis Korsen: A Omdisponering/ombygging 1 og 2 etasje B Omdisponering/ombygging 1 og 2 etasje H Ombygging 2 etasje I Ombygging 1 etasje Personheis SUM

24 23 Gerhard Schønings skole Skolen ligger i Trondheim sentrum Allmenne, økonomiske og administrative fag Studieretning for helse og sosialfag Studieretning for formgivingsfag Elevtall 605 Elevtall Allmennfag 465 Andel allmennfag 75% Elevtall Yrkesfag 149 Andel yrkesfag 25% Bruttoareal m Areal pr elev 15 m2 Inkl voksengymnaset (310) Byggeår: 1903 og 1958 Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 AB 2 og 3 etg. Flytting lærerarb.plasser, innredning auditorium B Nytt bibliotek i den ene (eldste) gym.salen, div annen tilpassing SUM

25 24 Heimdal videregående skole Heimdal videregående skole ligger på Saupstad, en mil sør for Trondheim sentrum. Studietilbudet: Allmennfag Idrettsfag Musikk, Dans og Drama Mekaniske fag Elektrofag Helse og sosialfag Elevtall 645 Elevtall Allmennfag 479 Andel allmennfag 74% Elevtall Yrkesfag 166 Andel yrkesfag 26% Bruttoareal m Areal pr elev 18 m2 Byggeår: Bygningene er av middels god teknisk kvalitet.

26 25 Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Ombygging 2 etg vest, åpning av arealer, byggetrinn A Resten av skolen ombygges som pkt 1 byggetrinn SUM A Verksted Mek-fag ombygges til dansesal Tas ikke med i sammendrag, vurderes opp mot tilbudsstruktur Kommentarer: Planene for ombygging på skolen er omfattende. De innebærer en gjennomgående omorganisering av arealene. Fellesfunksjoner som administrasjon, og kantine er flyttet nærmere skolens hovedinngang. Bare byggetrinn 1 er tatt med i sammendrag. Ombygging ME til dans er forutsatt flytting av dans fra katedralskolen, kostnaden ikke med i sammendrag. Denne kostnaden tas inn i prosjektet skole og tilbudsstruktur, - holdt opp mot driftsmessige besparelser

27 26 Hemne videregående skole Anlegget på Vesse Skolen ligger på Kyrksæterøra Anlegget på Sagatun (leiebygg Allmenne - økonomiske fag Helse og sosialfag Hotell og næringsmiddelfag Formgivingsfag Salg og service Mekaniske fag Byggfag Kjemi og prosessfag Naturbruk Elevtall 130 Elevtall Allmennfag 71 Andel allmennfag 55% Elevtall Yrkesfag 85 Andel yrkesfag 65% Bruttoareal m Areal pr elev 26 m2 Byggeår: 1996, resten er leiebygg. Bygningene er av god teknisk kvalitet. Ingen prosjekter er planlagt.

28 27 Hitra videregående skole Hitra v.g.s. ligger sentralt plassert i kommunesenteret Fillan, med kort avstand til forretninger, post og bank. Allmennfag Byggfag Elektrofag Helse og sosialfag Hotell og Næring Mekaniske fag Salg og Service Elevtall 130 Elevtall Allmennfag 57 Andel allmennfag 44% Elevtall Yrkesfag 73 Andel yrkesfag 56% Bruttoareal m Areal pr elev 21 m2 Byggeår: 1980 og Bygningene er av god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Div ombygginger, pedagogisk siktemål SUM

29 28 Lade videregående skole Skolen ligger ca. 4 km øst for Trondheim sentrum. Lade videregående skole er en tradisjonsrik bilfagskole som har drevet med opplæring til bilbransjen siden Skolen skal legges ned 2004 og inngå i den nye Byåsen videregående skole. Mekaniske fag Kjøretøy Kjøretøy, tilpasset opplegg Reservedelsfaget for kjøretøy Billakkererfaget Elevtall 104 Elevtall Allmennfag 0 Andel allmennfag 0% Elevtall Yrkesfag 104 Andel yrkesfag 100% Bruttoareal m Areal pr elev 77 m2. Byggeår: Bygningene er av god/middels og dårlig teknisk kvalitet. Skolen skal selges, så ingen prosjekter er planlagt

30 29 Ladejarlen videregående skole Skolen ligger på Ladehammeren ca 4 km fra sentrum med utsikt over havna og byen. Hotell og Næringsmiddelfag Allmennfaglig påbyggingskurs Elektrofag Mekaniske fag Teknisk fagskole Elevtall 612 Elevtall Allmennfag 26 Andel allmennfag 4% Elevtall Yrkesfag 586 Andel yrkesfag 96% Bruttoareal m Areal pr elev 23 m2 Inkl teknisk fagskole (120) Byggeår: 1960 og 1999 Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Noen deler er av dårlig teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad Maskinhallen, - 1og 2 etasje, mezzanin, grupperom, rømning B Møte/grupperom it-avdeling B 2 etg Ombygging studiearealer og lærerarb.plasser B 3 etg klasserom allmennfag åpnes, gang tas i bruk C 1.etg Åpne mellom klasserom, glass og oppgradering C 2 etg Åpne mellom klasserom, glass og oppgradering SUM Totalrehabilitering høyblokka, ikke med i sammendrag

31 30 Malvik videregående skole Malvik videregående skole ligger i nye moderne bygninger, tatt i bruk i 1989, på Vikhammer i Malvik kommune. Allmenne fag Idrettsfag Helse og sosialfag Mekaniske fag Trearbeidsfag Elevtall 341 Elevtall Allmennfag 247 Andel allmennfag 72% Elevtall Yrkesfag 94 Andel yrkesfag 28% Bruttoareal m Areal pr elev 15 m2 Byggeår: Bygningene er av god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad Ombygging mek Klasseromfløy, underetasje,- lærerarb.plasser og studieareal Adm. Avd, ombygging kontorer ominnredning tegnesal Ventilasjon, varme og lys, oppgradering brann Utvidelse arbeidsrom - samlokalisering Ombygging lærerareal til elevareal Ombygging korridor, klasserom sluser Klasseromfløy 1 etg tekn rom/brannsluse Vindfang sum Tilbygg mek, vaktmester ikke med i sammendrag

32 31 Meldal videregående skole Meldal videregående skole ligger på Løkken. Byggfag Elektrofag Formgivingsfag Helse- og sosialfag Hotell- og næringsmiddelfag Medier og kommunikasjon Mekaniske fag Tekniske byggfag Naturbruk Trearbeidsfag Allmennfaglig påbygging Elevtall 325 Elevtall Allmennfag 45 Andel allmennfag 14% Elevtall Yrkesfag 280 Andel yrkesfag 86% Bruttoareal m Areal pr elev 27m2 Byggeår: Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Kombinasjon av leiebygg og egne bygg.

33 32 Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Ombygging 1.etasje mot vest. ME ut, auditorium, eksp inn A Ventilasjonsanlegg komplett, 1. etasje A Ombygging 2.etasje mot vest A Ombygging sokkel HS og HN A Ventilasjon sokkeletasje, formingsrom B Ombygging til Byggfag og Tekniske byggfag D Innpassing av mek-fag SUM

34 33 Melhus videregående skole Allmenne fag Idrettsfag Helse og Sosialfag Hotell og Næringsmiddelfag Salg og Service Tekniske byggfag Elektrofag Mekaniske fag Kjemi og prosessfag Elevtall 520 Elevtall Allmennfag 235 Andel allmennfag 45% Elevtall Yrkesfag 285 Andel yrkesfag 55% Bruttoareal m Areal pr elev 12% Byggeår: Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Ombygging elektro, kjemi og prosessfag hall Ombygging mek, Hall Omdisponering verkstedet sum A Brannteknisk oppgradering, ikke med i sammendrag B Ventilasjon,- utbedringer, ikke med i sammendrag

35 34 Oppdal videregående skole Allmenne fag Idrettsfag Helse og Sosialfag Hotell og Næringsmiddelfag Salg og Service Elektrofag Mekaniske fag Naturbruk Formgivningsfag Elevtall 298 Elevtall Allmennfag 178 Andel allmennfag 60% Elevtall Yrkesfag 120 Andel yrkesfag 40% Bruttoareal m Areal pr elev 18 m2 Byggeår: 1985, 1993 og Bygningene er av god teknisk kvalitet. Ingen prosjekter planlagt

36 35 Orkdal vidaregåande skole Skolen, som tidligere var kjent som Follo landsgymnas ligger syd for Orkanger sentrum. Hovedbygget er fylkeskommunens eldste skolebygg, fra ca Allmennfag Helse og sosialfag Idrettsfag Musikk dans og drama Salg og service Kjemi og prosessfag Elevtall 460 Elevtall Allmennfag 309 Andel allmennfag 67% Elevtall Yrkesfag 151 Andel yrkesfag 33% Bruttoareal m Areal pr elev 14m2 Byggeår: Bygningene er av middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Innredning loft BC Omdisponering, bedre logistikk og tilgjengelighet, åpne arealer, inkl ventilasjon C 2 etg, - åpne arealer, - storklasserom D Bygges om til kantine E Ombygging til administrasjon, kontorer F 2 etg. Innredes til musikkavdeling G Paviljong,- rive vegger, åpne, forbedre ventilasjon og lys sum

37 36 Ringve videregående skole Allmenne fag Formgivingsfag Medier og kommunikasjon Musikk dans og drama Elevtall 447 Elevtall Allmennfag 340 Andel allmennfag 76% Elevtall Yrkesfag 107 Andel yrkesfag 24% Bruttoareal m Areal pr elev 16 m2 Byggeår: 1958, 1988 og Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Korridor ved 5-kantrom, glasstak. Åpning av klasserom A Midtre plan, Kantine, toaletter, trapp, korridorer A Nedre plan, auditorium, lager, opplæringsareal ombygging Sum

38 37 Rissa videregående skole Allmennfag Helse og sosialfag Mekaniske fag Naturbruk Byggfag Tekniske byggfag Elektrofag Formgivningsfag Hotell og næringsmiddelfag Elevtall 189 Elevtall Allmennfag 99 Andel allmennfag 52% Elevtall Yrkesfag 90 Andel yrkesfag 48% Bruttoareal m Areal pr elev 25 m2 Byggeår: 1984 og Bygningene er av god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Adm./personalarb.plasser/undervisning i 2.etg Fellesareal for AA til undervisning og prosjektarbeid Nytt auditorium B Verkstedfløy 1.etg. utvidelse til storgrupperom Verkstedfløy sokkeletg. utvidelse av undervisningsrom SUM

39 38 Røros videregående skole Allmenne fag Helse og sosialfag Formgivningsfag Mekaniske fag Trearbeidsfag Medier og kommunikasjon Elevtall 262 Elevtall Allmennfag 80 Andel allmennfag 31% Elevtall Yrkesfag 135 Andel yrkesfag 69% Bruttoareal m Areal pr elev 28 m2 Byggeår: Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Ingen prosjekter planlagt

40 39 Selbu videregående skole Studietilbud Allmenne fag Helse og sosialfag Naturbruk Byggfag Formgivningsfag Mekaniske fag Hotell og næringsmiddelfag Elevtall 150 Elevtall Allmennfag 63 Andel allmennfag 42 % Elevtall Yrkesfag 87 Andel yrkesfag 58 % Bruttoareal m Areal pr elev 22 m2 Byggeår: Bygningene er leiebygg av god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad Sørfløy, - ombygging undervisningsarealer Tømrerhall,- ombygging lærerarb.plasser og undervisn.arealer Ombygging bibliotek Sum

41 40 Skjetlein videregående skole Naturbruk Formgivningsfag Elevtall 187 Elevtall Allmennfag 19 Andel allmennfag 10% Elevtall Yrkesfag 168 Andel yrkesfag 90% Bruttoareal m * Areal pr elev 105 m2 *Inkl. all bygningsmasse, også gamle driftsbygninger som er svært lite i bruk. Byggeår: Bygningene er av middels god/dårlig teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad A Ny heis, ny atkomst A Større ombygging, - åpne arealer bedre trafikkveier B Kantinebygg, - ny heis B Ombygging 2 etg. Til adm. Kontorer sum

42 41 Strinda videregående skole Allmenne fag Idrettsfag Elevtall 444 Elevtall Allmennfag 444 Andel allmennfag 100% Elevtall Yrkesfag 0 Andel yrkesfag 0% Bruttoareal m Areal pr elev 18 m2 Byggeår: 1955, 1978 og 1998 (tilbygg) Bygningene er av middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad C Ombygging administrasjon og inngangsparti B Ombygging klasserom og korridorer 3 etg Utvidelse lærerrom/garderober i 2 etg Sum

43 42 Tiller videregående skole Allmenne fag Helse og sosialfag Byggfag Tekniske byggfag Transportfag Elevtall 595 Elevtall Allmennfag 228 Andel allmennfag 38% Elevtall Yrkesfag 367 Andel yrkesfag 62% Bruttoareal m Areal pr elev 15 m2 Byggeår: Bygningene er av meget god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad Klasserom ominnredes til bibliotek Bibliotek ominnredes til personalrom Mezzanin i verksted, med gjennomgang til klasserom Ombygging lærerarbeidsplasser Div. justering og ombygging forming og HS Sum

44 43 Trondheim katedralskole Skolegården Gamle inngang fra Munkegaten Trondheim Katedralskole ligger i Munkegaten i Trondheim sentrum,. Den er Norges eldste skole (950 år) med røtter tilbake til lektoriet i Nidarosdomen. Allmenne, økonomiske og administrative fag (AA). Formgivingsfag (FO) International Baccalaureate (IB). Musikk, dans og drama (MD). Elevtall 541 Elevtall Allmennfag 515 Andel allmennfag 95% Elevtall Yrkesfag 26 Andel yrkesfag 5% Bruttoareal m Areal pr elev 22 m2 Byggeår: 1787, 1927, 1935 og Bygningene er av middels god teknisk kvalitet. Sammendrag med kostnader, alle priser inkl mva og prisnivå 2003 Bygg Tiltak Kostnad B Innredning av elevkantine B Storklasserom, åpning mot korridor 3 etg A Aula, - montering foldevegg,- større arealeffektivitet A Aula, - galleri innredes til grupperom, scene fjernes A Moe-bygg, - storklasserom åpning mot korridor B Harsdorff-bygg. Utnyttelse loft SUM

45 44 Åfjord videregående skole Allmenne fag Helse og sosialfag Byggfag Hotell og næringsmiddelfag Mekaniske fag Elektrofag Elevtall 149 Elevtall Allmennfag 65 Andel allmennfag 44% Elevtall Yrkesfag 84 Andel yrkesfag 66% Bruttoareal m Areal pr elev 20 m2 Byggeår: Bygningene er av god/middels god teknisk kvalitet. Noe er av dårlig teknisk kvalitet. Bygningene er stort sett leiebygg. Ingen prosjekter planlagt

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region

Lillestrøm 27.10.2005. Kreativ region Lillestrøm 27.10.2005 1900 2005 Sagt om skolebygg: Vi former bygninger, deretter former bygningene oss (Winston Churchill) Sagt om skolebygg: en skolebygnings plan og innredning setter de fysiske grenser

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Bedre skolebygg et løft for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ideen Hva med oss? sa hun, - rektor på en gammel videregående skole. Skal de gamle skolene bare forfalle og sakke akterut nå? Det var høsten 2001,

Detaljer

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Byggeprosjekt 2013-2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggebørsen 2013 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Totalt egen virksomhet 2009-2016: 7,4 Mrd Strategiplan 2013-16 4,0 mrd NOK 3 Byggeprosjekt

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3

SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3 SKOLEBRUKSPLAN 3 Videregående skoler fram mot 2020 UTVIKLINGSPLANER FASE 3 OKTOBER 2008 Trondheim, november 2008-11-04 Prosjektgruppa for Skolebruksplan 3 Roger Nordahl, Prosjektleder Siri Koldaas, Prosjektmedarbeider

Detaljer

Beskrivelse av dagens videregående skoler i Sør-Trøndelag

Beskrivelse av dagens videregående skoler i Sør-Trøndelag Beskrivelse av dagens videregående skoler i Sør-Trøndelag OSEN ROAN ÅFJORD Trondheimsregionen FRØYA HITRA BJUGN ØRLAND RISSA AGDENES Kystregionen Innlandsregionen SNILLFJORD TRONDHEIM MALVIK HEMNE ORKDAL

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2014-2017 Byggebørsen 10-2-2014 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås 1 Investeringsvolum Bygg og vei Strategiplan 2014-17 3 Byggeprosjekt 2009-2017 4 Investeringsprogrammer

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2015-2018 Byggebørsen 09-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 11.2.2008 kl 08:00 Møtested: Rom A105, Til behandling sak 1-8/2008 Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter, men bare to fra

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2017-2024 Byggebørsen 06-02-2017 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Trøndelag Fylkeskommune 2 Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag. Skoleåret 2009-2010. gode ideér

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag. Skoleåret 2009-2010. gode ideér Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Skoleåret 9- gode ideér INNHOLD TILSTANDSRAPPORTEN 9- INNHOLD TILSTANDSRAPPORTEN 9-... INNLEDNING... FAKTA OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING... RESSURSER...

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG

2011-2012. Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG 2011-2012 Skoletilbud VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG Tidsplan Fristen 1. februar gjelder for søkere med behov for spesialundervisning søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram søkere med

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter Kvadraturen skolesenter 1400 elever og studenter 260 ansatte Videregående skole og Fagskole Nybygg tatt i bruk august 2003 (kombinert med gammelt bygg fra 1976) Qubus arkitekter, Bergen Oppdragsgiver:

Detaljer

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN . EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE / sanering Skolen på Skjetlein består av et stort antall bygninger og skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av bygningene har fått merknader

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra:

TAB_VITNEMAL_VGSKOLE. Koder. Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde. Definisjon Kommentar. Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Gyldig til: Gyldig fra: Snr SNR_NUDB VARCHAR 8 Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre

Detaljer

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG

INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG INGEBERG BARNESKOLE LØSNINGSFORSLAG Versjon: 15.6.12 revb Forfatter: Sissel Havik (Rektor), Nils Solbraa (Teknisk Plan og Prosjekt), Kjetil Hovde (Hovde Arkitekter) 1 HENSIKT Hensikten med løsningsforslaget/skisseprosjektet

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Tilstandsanalyse 2011. Bygninger Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Tilstandsanalyse 2011. Bygninger Nord-Trøndelag Fylkeskommune Tilstandsanalyse 2 er Nord-Trøndelag Fylkeskommune Tilstandanalyse bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Det foretas periodiske tilstandskontroller av den fylkeskommunale bygningsmasse. I den forbindelse

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til innstilling: REHABILITERING AV UTLEIRA SKOLE Arkivsaksnr.: 04/19740 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å rehabilitere Utleira skole for 32,5 mill kr. Det rehabiliterte og tilbygde bruttoarealet vil

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM MANGLENDE UNIVERSELL UTFORMING AV VIDEREGÅENDE SKOLER

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM MANGLENDE UNIVERSELL UTFORMING AV VIDEREGÅENDE SKOLER Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1686-7-AKH 2009/9211-4 SEN 614/ A40 28.07.2011 UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM MANGLENDE UNIVERSELL UTFORMING AV VIDEREGÅENDE

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007. Rådmannens forslag

VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007. Rådmannens forslag VEDLEGG til Strategiplan 2007 2010 med budsjett 2007 Rådmannens forslag Oversikt over enhetene med tallbudsjett 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over enhetene med tallbudsjett for 2007 Politiske organ...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Skolebruksplan 4- fase 2. Høringsnotat

Skolebruksplan 4- fase 2. Høringsnotat Skolebruksplan 4- fase 2 Høringsnotat 28.september 2015 Side 2 av 38 Innledning... 4 Helhetlig desentralisert skole og tilbudsstruktur... 6 Modeller for skole- og tilbudsstruktur... 6 Hvordan møte elevtallsveksten

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER. MANDAT FOR UTVIDET UTREDNING. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 31.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 09.06.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad NYBYGG OG/ELLER REHABILITERING AV MÆLAN OG STADSBYGD SKOLER.

Detaljer

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder Saknr. 4705/08 Ark.nr. M70. Saksbehandler: Morten Kristiansen BYGNINGSTEKNISKE AVVIK OG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PLAN FOR BRANNTEKNISKE TILTAK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Saksutredning: Byåsen videregående skole. Rom- og funksjonsprogram/skisseprosjekt

Saksutredning: Byåsen videregående skole. Rom- og funksjonsprogram/skisseprosjekt Saksutredning: Byåsen videregående skole. Rom- og funksjonsprogram/skisseprosjekt FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Utbygging av Byåsen videregående skole i to byggetrinn, hvor 1. byggetrinn ferdigstilles sommeren

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Hadeland videregående skole - nybygg

Hadeland videregående skole - nybygg Per Kr. Lindal - overarkitekt ved Innkjøp- og eiendom Oppland fylkeskommune prosjektleder for og større rehabiliteringer hovedansvarlig for avdelingens utvikling av samspillmodellen Sivilarkitekt fra NTH

Detaljer

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING, GRUNNKURS...

INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKULE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STUDIERETNING, GRUNNKURS... INNHALDSLISTE INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ NIVÅ...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ SKLE...3 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ STDIERETNING, GRNNKRS...4 INNTEKNE SØKJARAR, FORDELT PÅ ØNSKE OG STDIERETNING...5

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

Bibliotek i undervisningsbygg

Bibliotek i undervisningsbygg Bibliotek i undervisningsbygg Seminar 08.04.2010, ei bildereise v/ Helge Halse. Viste bilder er for det meste tatt av ansatte ved Bygge- og eiendomstjenesten, som dette fra Sentrum VGS i Kongsvinger. Noen

Detaljer

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den

18 Veivalg: Administrativ plannemd vil presentere foreslåtte løsning for politisk plannemd den Teknisk, Landbruk og Miljø Sørli arkitekter as v/aage Sørli Boks 111 7200 KYRKSÆTERØRA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/991-9 046 A2 &42 HK/TEKN/ROK 15.10.2014 PLANLEGGING SODINPLATÅET

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag Skoleåret 2010-2011 gode ideér INNHOLD FORORD... 2 1 FAKTA OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I SØR-TRØNDELAG... 3 2 RESSURSER... 11 3 LÆRINGSMILJØET...

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010. v/ Jan Ulrik Hansen

Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010. v/ Jan Ulrik Hansen Rehabilitering av Trondheim Katedralskole 2008-2010 v/ Jan Ulrik Hansen Årsak til prosjektet Dårlig inneklima Brannkrav Universell utforming Generell oppgradering av alle areal Ønsker Tilfredsstille forskriftskrav

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 13.10.2015. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 13.10.2015. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 13.10.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 RAPPORT FASE 3

SKOLEBRUKSPLAN 3. Videregående skoler fram mot 2020 RAPPORT FASE 3 SKOLEBRUKSPLAN 3 Videregående skoler fram mot 2020 RAPPORT FASE 3 NOVEMBER 2008 Side 1 Innledning Skolebruksplan 3 er en kvalitetsplan. Målet med planen er å legge til rette for best mulig opplæring til

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Råtræet 37 gnr 119/bnr 446 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Plangrunnlag 3. Organisering av prosjektet 4. Prosjektorientering 5.

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Skolebyggprosjekter i øfk: Fint blir det, men gir det bedre karakterer/mindre frafall?

Skolebyggprosjekter i øfk: Fint blir det, men gir det bedre karakterer/mindre frafall? Skolebyggprosjekter i øfk: Fint blir det, men gir det bedre karakterer/mindre frafall? 1 Egil Olsen et sammendrag Fylkesdirektør Opplæringsavdelingen (2003 ->) Fylkesdirektør Administrasjonsavd. (2001-03)

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Et felles løft for grunnopplæringen i Sør-Trøndelag KS skoleeierprogram Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hovedutfordringer og utviklingstrekk Tre viktige faktorer påvirker

Detaljer

Studiespesialisering ved videregående skole

Studiespesialisering ved videregående skole Dataingeniør Journalist NTNU Markedsøkonom Høgskole BI Politi Politihøgskolen Universitet Studiespesialisering ved videregående skole Lege Sykepleier HiST Med en god start kan du bli hva du vil UMB Naturforvalter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 16/328 RENOVERING BJØRN SKOLE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at Bjørn skole skal renoveres i henhold til skisserte

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 4 Ajour per 24.02.11 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.

Rutebeskrivelsen. Rutebeskrivelsen. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag. Vedlegg 3 Rutebeskrivelsen Versjon 2.0 Oppdatert 19.10. Lokal kollektivtrafikk i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 2.0 Oppdatert 19.10.12 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTEPRODUKSJONSDATA... 7 2.1 Oversikt årsproduksjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

Referanseliste skoler

Referanseliste skoler Skoler etter ny opplæringsplan og andre undervisningsbygg: Innredning av uisolert 2. etasje til ungdomsskole Arkitekt, byggeteknikk, RIBR, PGL Tiltakshaver: Engerdal Kommune Byggebeskrivelse: Innredning

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE GENERALPLAN- LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE GENERALPLAN- LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE Saknr. 8819/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Per Kr. Ljødal STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE GENERALPLAN- LOKALER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fritt skolevalg i Trøndelag? Kartlegging og analyse av mulige konsekvenser

Fritt skolevalg i Trøndelag? Kartlegging og analyse av mulige konsekvenser Fritt skolevalg i Trøndelag? Kartlegging og analyse av mulige konsekvenser Margrete Haugum Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 Tittel Forfatter NTF-notat : 2002:6 Prosjektnummer : 1507

Detaljer