Evakueringsplan for Steinkjer sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evakueringsplan for Steinkjer sentrum"

Transkript

1 Evakueringsplan for Steinkjer sentrum Roald Steinmo

2 Innhold 1. Oppdrag/forankring Hensikten med evakueringsplanen Organisering av arbeidet Scenario: Hvem og hva befinner seg i farlig område: Totalt: Omsorg: Helse: Oppvekst: Andre offentlige instanser: Private aktører: Infrastruktur som er berørt: Hovedfaser i evakueringen Fase 1 Evakueringsfasen Fase 2 Forpleiningsfasen Fase 3 Oppfølgingsfasen Akuttfasen - roller og ansvar: Politiet: Helse: Brannvesenet: Steinkjer kommune/kriseledelsen: Sivilforsvaret: NTE: Frivillige organisasjoner: Transport Hvem flytter hvor Informasjonsopplegg Akuttfasen informasjon Forpleiningsfasen Oppfølgingsfasen... 12

3 11.4. Hva informeres det om og hvorledes informeres det? Evakueringsplaner: Diverse tiltak: Vedlegg Evakueringsoversikt hvem flytter hvor Evakueringsplan - avdeling for omsorg Oversikt interne og eksterne evakueringsplaner Oversikt evakueringsmateriell og utstyr Generelle intensjonsavtaler for transport og leie av hotell, grendehus og storhaller Kart over evakueringsområde... 14

4 4 1. Oppdrag/forankring Steinkjer kommunestyre har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide en evakueringsplan for Steinkjer sentrum. Vedtaket er forankret i en overordnet ROS-analyse for Steinkjer kommune, jf. vedtak i Steinkjer kommunestyre 10. februar 2010, sak 2009/3605. Sivilbeskyttelsesloven 12 og 15 setter krav til kommunen i forhold til å utarbeide evakueringsplaner. Hensikten med dette er å ha fokus på et systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen. Kommunen skal være forberedt på å håndtere hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier, samt å forebygge konsekvensene av uønskede hendelser og redusere skadeomfanget mest mulig. I kommentarer fra Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) framgår det at det er viktig å involvere både politiskere myndigheter, sentrale samfunnsaktører og andre som blir berørt av en uønsket hendelse. Gjennomføring av ROS-analyser legges som grunnlag for utarbeidelse av evakueringsplaner og andre tiltaksplaner. 2. Hensikten med evakueringsplanen Hensikten med denne evakueringsplanen er at kommunen og nødetater skal være best mulig forberedt på å håndtere en akutt uønsket hendelse som fører til at mange personer dør eller blir skadet og at mange personer må evakueres hurtig for å redusere risikoen for at flere mister livet eller blir skadet. Gjennom planarbeidet er det foreslått tiltak av skadeforebyggende og skadebegrensende art, slik at konsekvensene av en uønsket hendelse begrenses mest mulig. Rolleavklaring og samordning av ressursbruk er viktige elementer som er avklart gjennom planarbeidet Planen har også avdekket behov for at samfunnsnyttige virksomheter utarbeider egne tiltaksplaner i tilfelle det oppstår en uønsket situasjon som fører til at virksomheten må evakuere. 3. Organisering av arbeidet Det har vært nedsatt ei arbeidsgruppe som har bestått av følgende personer: Lensmann Snorre Haugdahl, øvings- og beredskapsleder Torkild Bruun fra Sivilforsvaret, varabrannsjef Iver Bjartan fra Inntrøndelag Brannvesen, kommuneoverlege Eivind Steen, rådgiver Roald Steinmo fra Steinkjer kommune. Roald Steinmo har vært leder og sekretær for arbeidet. Det er gjennomført en rekke møter og samtaler med virksomheter som er berørt av scenariet, både eksternt og internt, samt eiere/drivere av grendehus, hoteller, transportører med flere. Alle som vi har vært i kontakt med har tatt utfordringen på en svært samarbeidsvillig og konstruktiv måte.

5 5 Det er grunnlag for å framheve sanitetskvinnene spesielt. De har vært både initiativtagere og pådrivere og de har jobbet aktivt for å finne de beste løsningene en spesiell takk til dem! Politiet, Inntrøndelag Brannvesen, Sivilforsvaret, Heimevernet, Steinkjer Røde Kors, Jernbaneverket, Statens vegvesen, NTE, Trønderbilene og Taxi Midt-Norge har også bidratt positivt til å finne gode løsninger på logistikkutfordringene. 4. Scenario: Eksplosjon av gasstank på jernbanevogn ved Steinkjer jernbanestasjon. Eksplosjonen fører til brann i og rundt gasstankene som ikke har eksplodert. Stasjonsbygningen har tatt fyr. Det er stor fare for utslipp av helsefarlige gasser fra lasten på jernbanevogna. Politiet har beordret evakuering av et område på 1 km i luftlinje fra jernbanestasjonen. Eksplosjonen har ført til at 10 personer er døde og 100 personer er skadet. Politiet har gjort en vurdering på at den farlige situasjonen kan vare i inntil en uke. Hendelsen skjer i februar med en utetemperatur på minus 20 grader Celsius. Politiet har meldt til sykehusene i Levanger, Namsos og St. Olavs Hospital at de må ha høyeste beredskap. 5. Hvem og hva befinner seg i farlig område: 5.1. Totalt: Innenfor farlig område med en radius på en km om jernbanestasjonen som sentrum, er det til sammen bruksenheter og på eksplosjonstidspunktet er det forutsatt at det befinner det seg ca mennesker i farlig område. Det forutsettes at av de personene som befinner seg i farlig område trenger oppfølging første døgnet, mens friske personer trenger oppfølging over en hel uke. I tillegg til de personene kommer de brukerne/pasientene/elevene som kommunen har et daglig ansvar for Omsorg: Steinkjer sykehjem, Steinkjer eldresenter, Skjeftelia bofellesskap, Skjeftejordet bofellesskap og boliger for funksjonshemmede i sentrum Rønningkvartalet, Gamle Kongevei og Strandveien har til sammen 178 beboere. I tillegg er det ca. 400 hjemmeboende som trenger omsorgstjenester.

6 Helse: Legevakta, helsestasjon for ungdom, barnevern, helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, Åpen barnehage, folkehelse, Arbeidssentralen og NAV. Sjøsida legekontor, Fyrgata legekontor, Dampsaga legekontor. Fire apotek, dvs. at ingen apotek i Steinkjer er operativ Oppvekst: Sannan barnehage, Barnas Hus har til sammen 100 barn. Steinkjer barneskole og Steinkjer voksenopplæring har til sammen 450 elever. Montessori skolen Poppellund barnehage og Skjefte barnehage 5.5. Andre offentlige instanser: Steinkjer rådhus, NTE, brannstasjonen, distriktskontoret for forsvaret, Sivilforsvaret, Statens hus (politiet, fylkesmannen), tinghuset og Seilmakergata 2 (fylkeskommunens administrasjon) Private aktører: Nortura, Felleskjøpet, Amfisenteret og butikksentrene i Steinkjer sentrum og Grand hotell. Det forutsetter at det er ca besøkende på det tidspunktet evakueringen starter. 6. Infrastruktur som er berørt: Her er medtatt den antatt viktigste infrastrukturen det må finnes alternative løsninger for i evakueringsperioden. Jernbanen er stengt både sør og nord for Steinkjer sentrum og passasjerer som skal forbi Steinkjer sentrum må transporteres med buss forbi farlig område. E 6 gjennom Steinkjer er stengt, jf. pkt. 1. Havna er stengt for båtanløp, annet anløpssted må benyttes. NTE sitt driftskontrollanlegg for strømleveranse er berørt og må sikres. Sentralkjøkkenet er satt ut av drift og må skaffe mat fra andre leverandører. Tre legekontorer er berørt og må reetableres utenfor farlig område. Fire apotek er berørt og forsyninger/leveranser må sikres på annen måte. Kommunale servicefunksjoner er berørt og administreringen og driften av disse funksjonene må reetableres utenfor farlig område. Legevakta og brannstasjonen er berørt og må flyttes til sikkert sted. Politiet må flytte sin operasjonssentral.

7 7 7. Hovedfaser i evakueringen Evakueringsplanen deles i tre faser. Fase 1 - akuttfasen, fase 2 - forpleiningsfasen og fase 3 - oppfølgingsfasen Fase 1 Evakueringsfasen. Politiet har det totale ansvaret for akuttfasen og iverksetter tiltak som sikrer skade på liv og helse, miljø og materielle verdier. Politiet samhandler med de andre nødetatene - helse og brann under evakueringen. Akuttfasen vil vare inntil politiet har kontroll over brann- og eksplosjonsfaren Fase 2 Forpleiningsfasen. Steinkjer kommune har ansvaret for at alle evakuerte og pårørende blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte både i forhold til tak over hodet, omsorg, forpleining og informasjon Fase 3 Oppfølgingsfasen. Når akuttfasen er over og de evakuerte kan flytte hjem igjen, vil Steinkjer kommune stille ressurser til rådighet for de som trenger hjelp til akutte praktiske gjøremål, førstehjelp og informasjon. 8. Akuttfasen - roller og ansvar: 8.1. Politiet: Politiet har det overordnede ansvaret for å iverksette og gjennomføre tiltak for å redde liv, helse og verdier. Politiet iverksetter varslingsplan. Varsling med sirener lytt på radio, politibiler med høytafon, befolkningsvarsel og dør til dør-aksjon. NRK er en viktig informasjonsformidler og det må etableres et tett samarbeid med dem, slik at informasjonen når fram til de som er direkte eller indirekte berørt av situasjonen. Politiet beordrer evakuering, samt helse- og skadeforebyggende tiltak i samarbeid med nødetatene. Politiet rekvirerer Sivilforsvaret, Heimevernet og eventuelle frivillige lag/foreninger til å hjelpe til med evakueringen og sikringen av farlig område. Politiet beordrer kommunens kriseledelse til å sende telefonisk befolkningsvarsel til alle som har fast eiendom i det kriserammede området om å evakuere umiddelbart. Politiet beordrer kommunens kriseledelse til å opprette pårørendesenter.

8 8 Politiet beordrer kommunens kriseledelse til å iverksette etablering av samleplasser for de evakuerte. Politiet rekvirerer kommunen til å iverksette transport av personer fra farlig område til etablerte evakueringsmottak. Politiet rekvirerer Heimevernet og evt. Steinkjer Røde Kors til sikrings- og leteoppdrag Helse: Vakthavende lege yter førstehjelp på skadested. Vakthavende lege/fagleder helse organiserer førstehjelpsarbeidet og oppretter samleplasser/evakueringsmottak for skadde personer hvor det ytes førstehjelp. Luftambulansen og alt mobilt ambulansemateriell er tilkalt for transport av skadde til sykehus. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og St. Olavs Hospital i Trondheim er satt i alarmberedskap. Helsesjefen i Steinkjer kommune beordrer styrking av legevakta. Helsesjefen beordrer legetjenester som er innenfor farlig område til å styrke legevakta som nå er etablert ved Høvding gården. Helsesjefen kaller ut POSOM-teamet og beordrer alle helsesøstre til styrking av POSOM-teamet Brannvesenet: Slokke brannen fra gasstankene og stasjonsbygningen og begrense skadene som allerede har skjedd og sikre at brannen ikke fører til flere eksplosjoner. Brannsjefen og Politiet vurderer sikkerheten til slokkemannskapene. Brannsjefen rekvirerer nødvendige ressurser etter behov. Brannvesenet har bistandsavtale med andre brannvesen Steinkjer kommune/kriseledelsen: Ordfører/rådmann setter den kommunale kriseledelsen. Oppmøtested for kriseledelsen er Egge barneskole. Strategisk leder i kriseledelsen kontakter Fylkesmannen med sikte på å avklare samordning/samhandling. Lensmannen tiltrer kriseledelsen Kommunen ved kriseledelsen iverksetter den kommunale delen av evakueringsplanen, dvs. evakuering av kommunale institusjoner, rådhuset, sentralkjøkkenet m.fl. Kommunen organiserer transport for uskadde personer fra farlig område til evakueringsmottaket ved Steinkjerhallen og derfra til mindre evakueringsmottak. Kommunen oppretter og betjener pårørendesenter, evakueringsmottak inklusive losjering av de evakuerte.

9 9 Kriseledelsen skal være proaktiv og primært tilrettelegge for at skadde, pårørende og de evakuerte har det bra og at de får nødvendige forsyninger, omsorg og informasjon. Ansatte i rådhuset og ved andre tjenesteenheter, som ikke har viktige driftsmessige oppgaver, skal bistå kriseledelsen i tilknytning til oppgaver som kommunen har i forhold til evakuering og betjening av evakueringsmottak. Avdeling for Samfunnsutvikling er hovedansvarlig for å koordinere og gjennomføre transport av evakuerte, samt betjene evakueringsmottak. Steinkjer kommune kan stille med 220 sammenleggbare senger, 180 liggeunderlag, 100 bårer, 600 ulltepper og en del klesplagg. Kommunen ved kriseledelsen skal gi informasjon til de som på en eller annen måte er berørt av hendelsen og til media Sivilforsvaret: Sivilforsvaret er ressurs for Politiet under evakueringen. Sivilforsvaret kan på anmodning fra kommunen bistå kommunen med å evakuere beboere ved sykehjem og eldresenter, samt å hjelpe til med forsyninger etc. dersom de har tid og ressurser. (Kommentar: Dette innebærer at institusjoner som evakueres, må ha et forhåndsavtalt opplegg for evakuering). Sivilforsvaret kan stille med ca. 300 bårer til disposisjon i tilknytning til evakueringen NTE: NTE skal sikre strømforsyningen i hele Nord-Trøndelag, samt bidra til at evakueringsmottakene har tilfredsstillende strømleveranse Frivillige organisasjoner: Sanitetskvinnene og eventuelt andre frivillige organisasjoner får sine oppdrag fra kommunen og hjelper til med forsyninger og omsorg på samleplassene. Steinkjer Røde Kors kan på oppdrag fra Politiet inngå som innsatsgruppe under evakueringen fra farlig område og benyttes til førstehjelps- og leteoppdrag ved behov. 9. Transport Trønderbilene AS, Steinkjerbuss AS og Steinkjer Taxi er disponert for transportoppdrag. Til sammen kan de stille med ca seter på kort varsel. Transport av pasienter fra sykehjem, eldresenter, hjemmeboende med kommunal omsorg, funksjonshemmede og barnehagebarn prioriteres. Utviklingssjefen disponerer og koordinerer transportressursene.

10 Hvem flytter hvor Det er utarbeidet en egen evakueringsoversikt som viser hvor evakuerte, friske personer kan oppholde seg i evakueringstiden. Til dette formålet benyttes primært hoteller, storhaller og grendehus. Det enkelte evakueringsmottak ledes av person utnevnt av utviklingssjefen. Kommunale virksomheter, som f.eks. sykehjem, eldresenter, skoler, barnehager, utestyrke har i planen fått tildelt evakueringssted, jf. vedlagte evakueringsoversikt. Evakueringsstedet ledes av den virksomheten som til daglig har ansvaret for den aktuelle tjenesten. Der flere ledere kan være aktuell leder, bestemmer avdelingssjefen hvem som skal ha hovedansvaret. Administrasjonen i rådhuset flytter sin virksomhet til Inderøy kommune sitt administrasjonsbygg i Inderøy. Kriseledelsen samles ved Egge barneskole, men det kan etter hvert være aktuelt å flytte også denne til Inderøy kommune. Legevakta flyttes til Høvdinggården. Pårørendesenter etableres ved Tingvold Park Hotel. Brannvesenet benytter sine basestasjoner i Snåsa, Inderøy og/eller Verran. Politiet flytter sin operasjonsvirksomhet til politistasjonen i Trondheim. Sivilforsvaret flytter sin virksomhet til kjelleren i Steinkjer ungdomsskole. Fylkesmannen, fylkeskommunen, driftssentralen for NTE, legekontorer på Sørsileiret og Dampsaga og apotekene har ennå ikke avklart hvordan de skal løse sine utfordringer i forhold til sine tjenester. Private virksomheter som Nortura, Felleskjøpet, Amfisenteret, forretninger i Steinkjer sentrum og Grand hotell stenges i evakueringsperioden. 11. Informasjonsopplegg Hvem informerer Hva informeres det om Hvor informeres det Når informeres det Hvorledes informere 11.1 Akuttfasen informasjon Politiet har hovedansvaret for å gi informasjon gjennom forberedte pressekonferanser. I tillegg deltar: Steinkjer kommune v/kriseledelsen (ordfører/rådmann) Helsesjefen og kommuneoverlegen Omsorgssjefen Utviklingssjefen

11 11 Vegsjefen i Nord-Trøndelag Det gjennomføres pressekonferanser etter behov. Innbyggerne og media forventer tilfredsstillende informasjon om situasjonen og utviklingen. Det etableres en tett kontakt med NRK, som vil være den viktigste informasjonskanalen. Kommunens kriseledelse styrer informasjon til de som er berørt av hendelsen. Det er viktig at kommunen ikke uttaler seg om politiets eller de andre nødetatenes sine ansvarsområder. Kommunens kriseledelse sørger for at det opprettes et internt informasjonsnettverk som omfatter kommunens generelle kriseinformasjonstjeneste, ledere ved evakueringsmottak, leder ved pårørendesenter og ledere ved kommunens egne virksomheter som er evakuert Forpleiningsfasen Steinkjer kommune v/kriseledelsen (ordfører/rådmann) har hovedansvaret gjennom forberedte pressekonferanser. I tillegg deltar: Helsesjefen Utviklingssjefen Omsorgssjefen Oppvekstsjefen Det gjennomføres pressekonferanser etter behov. Innbyggerne og media forventer tilfredsstillende informasjon om situasjonen og utviklingen. Kommunens kriseledelse styrer informasjon til de som er berørt av hendelsen, jf. akuttfasen. Kommunens kriseledelse benytter det interne informasjonsnettverket til å gi nødvendig kriseinformasjon. Hovedansvarlig for informasjonen er stabssjef IKT/kontorstøtte Utviklingssjefen er ansvarlig informasjonsleder for evakueringsmottak med friske personer. Informasjonen formidles fra leder ved det enkelte evakueringsmottak. Avdelingssjefer for omsorg, helse, oppvekst og samfunnsutvikling er informasjonsansvarlig for kommunale virksomheter som er evakuert. Informasjonen til ansatte formidles fra den som er lokal leder for evakueringsmottaket.

12 12 Personalsjefen er ansvarlig for å gi informasjon til øvrige ansatte i kommunen Oppfølgingsfasen Steinkjer kommune ved informasjonsansvarlig koordinerer informasjonsflyten. Avdelingssjefer ved sine respektive enhetsledere informerer etter behov. Kriseledelsen samles etter behov og tar nødvendige avgjørelser i forhold til bruk av ressurser og koordinering av informasjon og starter arbeidet med å granske/evaluere hendelsen og konsekvenser av hendelsen Hva informeres det om og hvorledes informeres det? Kun ordfører og rådmann uttaler seg til media, med mindre kriseledelsen åpner for at andre kan/bør uttale seg. Informasjonen skal være basert på fakta, opplysende, korrekt og presis. Det skal ikke gis spekulerende uttalelser til media. Etterforskning og evaluering av hendelsen vil gi svar på årsaker til og konsekvenser av hendelsen. Det er viktig at alle som uttaler seg kjenner retningslinjene for kommunens kommunikasjonspolitikk godt og at informasjonsmåten tilpasses hendelsen og de føringer som kriseledelsen setter. Informasjonsopplegget må videreutvikles, spesielt i forhold til NRK og interne rutiner for informasjonsformidling. Det er sannsynlig at kommunen må forberede seg på å gi informasjon om: Vet dere om naboen/slektningen i oppgang A er i sikkerhet? Hvor mange personer er drept og skadet og hvordan følges de skadde opp? Hvem gir oss informasjon og når informeres det? Hvor lang tid vil det ta før vi kan komme hjem? Når får vi mat? Hvor skal vi ligge i natt? Hvem passer på eiendelene/eiendommen vår? Hvordan kan jeg handle/ta ut kontanter, da pengeboka er igjen hjemme? Er det fare for nye eksplosjoner Er gassen som siver ut farlig og hvor er det trygt å oppholde seg Hvem er skyld i at en slik uønsket hendelse skjer? Hvem kan hjelpe meg når jeg flytter hjem? Hvordan kan vi komme oss gjennom Steinkjer med bil. Hvordan er togforbindelsen sør og nord for Steinkjer? Hva gjør vi viss strømmen går og vatnet fryser i hjemmet vårt? Hvor holder fastlegen min til?

13 13 Hvor er nærmeste apotek? Hvem kan kjøre meg til fastlegen eller apotek? Hvorfor ble ikke min mor, som er under kommunal omsorg, hentet før det hadde gått tre timer etter at evakueringsvarsel ble utsendt. Hvorfor kommer ikke TA og SA ut? Hvordan kommer vi på nett? Vil kommunen granske hendelsen? Hvordan vil kommunen ivareta ansatte sine behov for omsorg og støtte? 12. Evakueringsplaner: Det er utarbeidet en oversikt som viser hvilke samfunnsviktige virksomheter som har utarbeidet en evakueringsplan for sin virksomhet. En undersøkelse viser at det er et stort behov for å utarbeide både ROS-analyser og tiltaksplaner (evakueringsplaner). F.eks. mangler slike planer for Steinkjer rådhus, Statens HUS, legekontorer, apotek og NTE. Steinkjer rådhus har nå gjennomført en ROS-analyse, som vil bli lagt til grunn for en evakueringsplan. 13. Diverse tiltak: Kartansvarlig i Steinkjer kommune gjennomfører en Ros-analyse i samråd med helsemyndigheten med sikte på å analysere gassutbredelsen basert på vind- og værforhold som kan legges inn i analysemodellen.

14 Vedlegg 14.1 Evakueringsoversikt hvem flytter hvor 14.2 Evakueringsplan - avdeling for omsorg 14.3 Oversikt interne og eksterne evakueringsplaner 14.4 Oversikt evakueringsmateriell og utstyr 14.5 Generelle intensjonsavtaler for transport og leie av hotell, grendehus og storhaller 14.6 Kart over evakueringsområde Steinkjer Roald Steinmo Eivind Steen Snorre Haugdahl Iver Bjartan Torkild Bruun

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag.

Evalueringsrapport. Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09. Utarbeidet i samarbeid mellom. Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i. Nord-Trøndelag. Evalueringsrapport Raset i Kattmarka, Namsos 13.03.09 Utarbeidet i samarbeid mellom POLITIET Nord-Trøndelag Politidistrikt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 INNHOLD 1 INNLEDNING............................................................................................

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg A. ROS- og beredskapsanalyse innen helse,

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Sandnes Kommune Revidert 26.11.2014 Forord Samfunnet må forholde seg til risiko og kunne håndtere situasjoner som er krevende. I dag består hverdagen vår i stor grad av systembaserte

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM PLANARBEIDET, LOVGRUNNLAG OG PLANPROSESS... 3 3. MÅL... 4 3.1 OVERORDNA MÅL... 4 3.2 HOVEDMÅL FOR BEREDSKAP VED LANGVARIG STRØMBRUDD...

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats FORORD Øvelse Tyr er en årlig øvelse der politiet trener samhandling og samvirke med forsvaret, de andre nødetatene, frivillig sektor og andre aktører.

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer