Evakueringsplan for Steinkjer sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evakueringsplan for Steinkjer sentrum"

Transkript

1 Evakueringsplan for Steinkjer sentrum Roald Steinmo

2 Innhold 1. Oppdrag/forankring Hensikten med evakueringsplanen Organisering av arbeidet Scenario: Hvem og hva befinner seg i farlig område: Totalt: Omsorg: Helse: Oppvekst: Andre offentlige instanser: Private aktører: Infrastruktur som er berørt: Hovedfaser i evakueringen Fase 1 Evakueringsfasen Fase 2 Forpleiningsfasen Fase 3 Oppfølgingsfasen Akuttfasen - roller og ansvar: Politiet: Helse: Brannvesenet: Steinkjer kommune/kriseledelsen: Sivilforsvaret: NTE: Frivillige organisasjoner: Transport Hvem flytter hvor Informasjonsopplegg Akuttfasen informasjon Forpleiningsfasen Oppfølgingsfasen... 12

3 11.4. Hva informeres det om og hvorledes informeres det? Evakueringsplaner: Diverse tiltak: Vedlegg Evakueringsoversikt hvem flytter hvor Evakueringsplan - avdeling for omsorg Oversikt interne og eksterne evakueringsplaner Oversikt evakueringsmateriell og utstyr Generelle intensjonsavtaler for transport og leie av hotell, grendehus og storhaller Kart over evakueringsområde... 14

4 4 1. Oppdrag/forankring Steinkjer kommunestyre har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide en evakueringsplan for Steinkjer sentrum. Vedtaket er forankret i en overordnet ROS-analyse for Steinkjer kommune, jf. vedtak i Steinkjer kommunestyre 10. februar 2010, sak 2009/3605. Sivilbeskyttelsesloven 12 og 15 setter krav til kommunen i forhold til å utarbeide evakueringsplaner. Hensikten med dette er å ha fokus på et systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunen. Kommunen skal være forberedt på å håndtere hendelser og situasjoner som truer liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdier, samt å forebygge konsekvensene av uønskede hendelser og redusere skadeomfanget mest mulig. I kommentarer fra Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) framgår det at det er viktig å involvere både politiskere myndigheter, sentrale samfunnsaktører og andre som blir berørt av en uønsket hendelse. Gjennomføring av ROS-analyser legges som grunnlag for utarbeidelse av evakueringsplaner og andre tiltaksplaner. 2. Hensikten med evakueringsplanen Hensikten med denne evakueringsplanen er at kommunen og nødetater skal være best mulig forberedt på å håndtere en akutt uønsket hendelse som fører til at mange personer dør eller blir skadet og at mange personer må evakueres hurtig for å redusere risikoen for at flere mister livet eller blir skadet. Gjennom planarbeidet er det foreslått tiltak av skadeforebyggende og skadebegrensende art, slik at konsekvensene av en uønsket hendelse begrenses mest mulig. Rolleavklaring og samordning av ressursbruk er viktige elementer som er avklart gjennom planarbeidet Planen har også avdekket behov for at samfunnsnyttige virksomheter utarbeider egne tiltaksplaner i tilfelle det oppstår en uønsket situasjon som fører til at virksomheten må evakuere. 3. Organisering av arbeidet Det har vært nedsatt ei arbeidsgruppe som har bestått av følgende personer: Lensmann Snorre Haugdahl, øvings- og beredskapsleder Torkild Bruun fra Sivilforsvaret, varabrannsjef Iver Bjartan fra Inntrøndelag Brannvesen, kommuneoverlege Eivind Steen, rådgiver Roald Steinmo fra Steinkjer kommune. Roald Steinmo har vært leder og sekretær for arbeidet. Det er gjennomført en rekke møter og samtaler med virksomheter som er berørt av scenariet, både eksternt og internt, samt eiere/drivere av grendehus, hoteller, transportører med flere. Alle som vi har vært i kontakt med har tatt utfordringen på en svært samarbeidsvillig og konstruktiv måte.

5 5 Det er grunnlag for å framheve sanitetskvinnene spesielt. De har vært både initiativtagere og pådrivere og de har jobbet aktivt for å finne de beste løsningene en spesiell takk til dem! Politiet, Inntrøndelag Brannvesen, Sivilforsvaret, Heimevernet, Steinkjer Røde Kors, Jernbaneverket, Statens vegvesen, NTE, Trønderbilene og Taxi Midt-Norge har også bidratt positivt til å finne gode løsninger på logistikkutfordringene. 4. Scenario: Eksplosjon av gasstank på jernbanevogn ved Steinkjer jernbanestasjon. Eksplosjonen fører til brann i og rundt gasstankene som ikke har eksplodert. Stasjonsbygningen har tatt fyr. Det er stor fare for utslipp av helsefarlige gasser fra lasten på jernbanevogna. Politiet har beordret evakuering av et område på 1 km i luftlinje fra jernbanestasjonen. Eksplosjonen har ført til at 10 personer er døde og 100 personer er skadet. Politiet har gjort en vurdering på at den farlige situasjonen kan vare i inntil en uke. Hendelsen skjer i februar med en utetemperatur på minus 20 grader Celsius. Politiet har meldt til sykehusene i Levanger, Namsos og St. Olavs Hospital at de må ha høyeste beredskap. 5. Hvem og hva befinner seg i farlig område: 5.1. Totalt: Innenfor farlig område med en radius på en km om jernbanestasjonen som sentrum, er det til sammen bruksenheter og på eksplosjonstidspunktet er det forutsatt at det befinner det seg ca mennesker i farlig område. Det forutsettes at av de personene som befinner seg i farlig område trenger oppfølging første døgnet, mens friske personer trenger oppfølging over en hel uke. I tillegg til de personene kommer de brukerne/pasientene/elevene som kommunen har et daglig ansvar for Omsorg: Steinkjer sykehjem, Steinkjer eldresenter, Skjeftelia bofellesskap, Skjeftejordet bofellesskap og boliger for funksjonshemmede i sentrum Rønningkvartalet, Gamle Kongevei og Strandveien har til sammen 178 beboere. I tillegg er det ca. 400 hjemmeboende som trenger omsorgstjenester.

6 Helse: Legevakta, helsestasjon for ungdom, barnevern, helsesøstertjenesten, jordmortjenesten, Åpen barnehage, folkehelse, Arbeidssentralen og NAV. Sjøsida legekontor, Fyrgata legekontor, Dampsaga legekontor. Fire apotek, dvs. at ingen apotek i Steinkjer er operativ Oppvekst: Sannan barnehage, Barnas Hus har til sammen 100 barn. Steinkjer barneskole og Steinkjer voksenopplæring har til sammen 450 elever. Montessori skolen Poppellund barnehage og Skjefte barnehage 5.5. Andre offentlige instanser: Steinkjer rådhus, NTE, brannstasjonen, distriktskontoret for forsvaret, Sivilforsvaret, Statens hus (politiet, fylkesmannen), tinghuset og Seilmakergata 2 (fylkeskommunens administrasjon) Private aktører: Nortura, Felleskjøpet, Amfisenteret og butikksentrene i Steinkjer sentrum og Grand hotell. Det forutsetter at det er ca besøkende på det tidspunktet evakueringen starter. 6. Infrastruktur som er berørt: Her er medtatt den antatt viktigste infrastrukturen det må finnes alternative løsninger for i evakueringsperioden. Jernbanen er stengt både sør og nord for Steinkjer sentrum og passasjerer som skal forbi Steinkjer sentrum må transporteres med buss forbi farlig område. E 6 gjennom Steinkjer er stengt, jf. pkt. 1. Havna er stengt for båtanløp, annet anløpssted må benyttes. NTE sitt driftskontrollanlegg for strømleveranse er berørt og må sikres. Sentralkjøkkenet er satt ut av drift og må skaffe mat fra andre leverandører. Tre legekontorer er berørt og må reetableres utenfor farlig område. Fire apotek er berørt og forsyninger/leveranser må sikres på annen måte. Kommunale servicefunksjoner er berørt og administreringen og driften av disse funksjonene må reetableres utenfor farlig område. Legevakta og brannstasjonen er berørt og må flyttes til sikkert sted. Politiet må flytte sin operasjonssentral.

7 7 7. Hovedfaser i evakueringen Evakueringsplanen deles i tre faser. Fase 1 - akuttfasen, fase 2 - forpleiningsfasen og fase 3 - oppfølgingsfasen Fase 1 Evakueringsfasen. Politiet har det totale ansvaret for akuttfasen og iverksetter tiltak som sikrer skade på liv og helse, miljø og materielle verdier. Politiet samhandler med de andre nødetatene - helse og brann under evakueringen. Akuttfasen vil vare inntil politiet har kontroll over brann- og eksplosjonsfaren Fase 2 Forpleiningsfasen. Steinkjer kommune har ansvaret for at alle evakuerte og pårørende blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte både i forhold til tak over hodet, omsorg, forpleining og informasjon Fase 3 Oppfølgingsfasen. Når akuttfasen er over og de evakuerte kan flytte hjem igjen, vil Steinkjer kommune stille ressurser til rådighet for de som trenger hjelp til akutte praktiske gjøremål, førstehjelp og informasjon. 8. Akuttfasen - roller og ansvar: 8.1. Politiet: Politiet har det overordnede ansvaret for å iverksette og gjennomføre tiltak for å redde liv, helse og verdier. Politiet iverksetter varslingsplan. Varsling med sirener lytt på radio, politibiler med høytafon, befolkningsvarsel og dør til dør-aksjon. NRK er en viktig informasjonsformidler og det må etableres et tett samarbeid med dem, slik at informasjonen når fram til de som er direkte eller indirekte berørt av situasjonen. Politiet beordrer evakuering, samt helse- og skadeforebyggende tiltak i samarbeid med nødetatene. Politiet rekvirerer Sivilforsvaret, Heimevernet og eventuelle frivillige lag/foreninger til å hjelpe til med evakueringen og sikringen av farlig område. Politiet beordrer kommunens kriseledelse til å sende telefonisk befolkningsvarsel til alle som har fast eiendom i det kriserammede området om å evakuere umiddelbart. Politiet beordrer kommunens kriseledelse til å opprette pårørendesenter.

8 8 Politiet beordrer kommunens kriseledelse til å iverksette etablering av samleplasser for de evakuerte. Politiet rekvirerer kommunen til å iverksette transport av personer fra farlig område til etablerte evakueringsmottak. Politiet rekvirerer Heimevernet og evt. Steinkjer Røde Kors til sikrings- og leteoppdrag Helse: Vakthavende lege yter førstehjelp på skadested. Vakthavende lege/fagleder helse organiserer førstehjelpsarbeidet og oppretter samleplasser/evakueringsmottak for skadde personer hvor det ytes førstehjelp. Luftambulansen og alt mobilt ambulansemateriell er tilkalt for transport av skadde til sykehus. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og St. Olavs Hospital i Trondheim er satt i alarmberedskap. Helsesjefen i Steinkjer kommune beordrer styrking av legevakta. Helsesjefen beordrer legetjenester som er innenfor farlig område til å styrke legevakta som nå er etablert ved Høvding gården. Helsesjefen kaller ut POSOM-teamet og beordrer alle helsesøstre til styrking av POSOM-teamet Brannvesenet: Slokke brannen fra gasstankene og stasjonsbygningen og begrense skadene som allerede har skjedd og sikre at brannen ikke fører til flere eksplosjoner. Brannsjefen og Politiet vurderer sikkerheten til slokkemannskapene. Brannsjefen rekvirerer nødvendige ressurser etter behov. Brannvesenet har bistandsavtale med andre brannvesen Steinkjer kommune/kriseledelsen: Ordfører/rådmann setter den kommunale kriseledelsen. Oppmøtested for kriseledelsen er Egge barneskole. Strategisk leder i kriseledelsen kontakter Fylkesmannen med sikte på å avklare samordning/samhandling. Lensmannen tiltrer kriseledelsen Kommunen ved kriseledelsen iverksetter den kommunale delen av evakueringsplanen, dvs. evakuering av kommunale institusjoner, rådhuset, sentralkjøkkenet m.fl. Kommunen organiserer transport for uskadde personer fra farlig område til evakueringsmottaket ved Steinkjerhallen og derfra til mindre evakueringsmottak. Kommunen oppretter og betjener pårørendesenter, evakueringsmottak inklusive losjering av de evakuerte.

9 9 Kriseledelsen skal være proaktiv og primært tilrettelegge for at skadde, pårørende og de evakuerte har det bra og at de får nødvendige forsyninger, omsorg og informasjon. Ansatte i rådhuset og ved andre tjenesteenheter, som ikke har viktige driftsmessige oppgaver, skal bistå kriseledelsen i tilknytning til oppgaver som kommunen har i forhold til evakuering og betjening av evakueringsmottak. Avdeling for Samfunnsutvikling er hovedansvarlig for å koordinere og gjennomføre transport av evakuerte, samt betjene evakueringsmottak. Steinkjer kommune kan stille med 220 sammenleggbare senger, 180 liggeunderlag, 100 bårer, 600 ulltepper og en del klesplagg. Kommunen ved kriseledelsen skal gi informasjon til de som på en eller annen måte er berørt av hendelsen og til media Sivilforsvaret: Sivilforsvaret er ressurs for Politiet under evakueringen. Sivilforsvaret kan på anmodning fra kommunen bistå kommunen med å evakuere beboere ved sykehjem og eldresenter, samt å hjelpe til med forsyninger etc. dersom de har tid og ressurser. (Kommentar: Dette innebærer at institusjoner som evakueres, må ha et forhåndsavtalt opplegg for evakuering). Sivilforsvaret kan stille med ca. 300 bårer til disposisjon i tilknytning til evakueringen NTE: NTE skal sikre strømforsyningen i hele Nord-Trøndelag, samt bidra til at evakueringsmottakene har tilfredsstillende strømleveranse Frivillige organisasjoner: Sanitetskvinnene og eventuelt andre frivillige organisasjoner får sine oppdrag fra kommunen og hjelper til med forsyninger og omsorg på samleplassene. Steinkjer Røde Kors kan på oppdrag fra Politiet inngå som innsatsgruppe under evakueringen fra farlig område og benyttes til førstehjelps- og leteoppdrag ved behov. 9. Transport Trønderbilene AS, Steinkjerbuss AS og Steinkjer Taxi er disponert for transportoppdrag. Til sammen kan de stille med ca seter på kort varsel. Transport av pasienter fra sykehjem, eldresenter, hjemmeboende med kommunal omsorg, funksjonshemmede og barnehagebarn prioriteres. Utviklingssjefen disponerer og koordinerer transportressursene.

10 Hvem flytter hvor Det er utarbeidet en egen evakueringsoversikt som viser hvor evakuerte, friske personer kan oppholde seg i evakueringstiden. Til dette formålet benyttes primært hoteller, storhaller og grendehus. Det enkelte evakueringsmottak ledes av person utnevnt av utviklingssjefen. Kommunale virksomheter, som f.eks. sykehjem, eldresenter, skoler, barnehager, utestyrke har i planen fått tildelt evakueringssted, jf. vedlagte evakueringsoversikt. Evakueringsstedet ledes av den virksomheten som til daglig har ansvaret for den aktuelle tjenesten. Der flere ledere kan være aktuell leder, bestemmer avdelingssjefen hvem som skal ha hovedansvaret. Administrasjonen i rådhuset flytter sin virksomhet til Inderøy kommune sitt administrasjonsbygg i Inderøy. Kriseledelsen samles ved Egge barneskole, men det kan etter hvert være aktuelt å flytte også denne til Inderøy kommune. Legevakta flyttes til Høvdinggården. Pårørendesenter etableres ved Tingvold Park Hotel. Brannvesenet benytter sine basestasjoner i Snåsa, Inderøy og/eller Verran. Politiet flytter sin operasjonsvirksomhet til politistasjonen i Trondheim. Sivilforsvaret flytter sin virksomhet til kjelleren i Steinkjer ungdomsskole. Fylkesmannen, fylkeskommunen, driftssentralen for NTE, legekontorer på Sørsileiret og Dampsaga og apotekene har ennå ikke avklart hvordan de skal løse sine utfordringer i forhold til sine tjenester. Private virksomheter som Nortura, Felleskjøpet, Amfisenteret, forretninger i Steinkjer sentrum og Grand hotell stenges i evakueringsperioden. 11. Informasjonsopplegg Hvem informerer Hva informeres det om Hvor informeres det Når informeres det Hvorledes informere 11.1 Akuttfasen informasjon Politiet har hovedansvaret for å gi informasjon gjennom forberedte pressekonferanser. I tillegg deltar: Steinkjer kommune v/kriseledelsen (ordfører/rådmann) Helsesjefen og kommuneoverlegen Omsorgssjefen Utviklingssjefen

11 11 Vegsjefen i Nord-Trøndelag Det gjennomføres pressekonferanser etter behov. Innbyggerne og media forventer tilfredsstillende informasjon om situasjonen og utviklingen. Det etableres en tett kontakt med NRK, som vil være den viktigste informasjonskanalen. Kommunens kriseledelse styrer informasjon til de som er berørt av hendelsen. Det er viktig at kommunen ikke uttaler seg om politiets eller de andre nødetatenes sine ansvarsområder. Kommunens kriseledelse sørger for at det opprettes et internt informasjonsnettverk som omfatter kommunens generelle kriseinformasjonstjeneste, ledere ved evakueringsmottak, leder ved pårørendesenter og ledere ved kommunens egne virksomheter som er evakuert Forpleiningsfasen Steinkjer kommune v/kriseledelsen (ordfører/rådmann) har hovedansvaret gjennom forberedte pressekonferanser. I tillegg deltar: Helsesjefen Utviklingssjefen Omsorgssjefen Oppvekstsjefen Det gjennomføres pressekonferanser etter behov. Innbyggerne og media forventer tilfredsstillende informasjon om situasjonen og utviklingen. Kommunens kriseledelse styrer informasjon til de som er berørt av hendelsen, jf. akuttfasen. Kommunens kriseledelse benytter det interne informasjonsnettverket til å gi nødvendig kriseinformasjon. Hovedansvarlig for informasjonen er stabssjef IKT/kontorstøtte Utviklingssjefen er ansvarlig informasjonsleder for evakueringsmottak med friske personer. Informasjonen formidles fra leder ved det enkelte evakueringsmottak. Avdelingssjefer for omsorg, helse, oppvekst og samfunnsutvikling er informasjonsansvarlig for kommunale virksomheter som er evakuert. Informasjonen til ansatte formidles fra den som er lokal leder for evakueringsmottaket.

12 12 Personalsjefen er ansvarlig for å gi informasjon til øvrige ansatte i kommunen Oppfølgingsfasen Steinkjer kommune ved informasjonsansvarlig koordinerer informasjonsflyten. Avdelingssjefer ved sine respektive enhetsledere informerer etter behov. Kriseledelsen samles etter behov og tar nødvendige avgjørelser i forhold til bruk av ressurser og koordinering av informasjon og starter arbeidet med å granske/evaluere hendelsen og konsekvenser av hendelsen Hva informeres det om og hvorledes informeres det? Kun ordfører og rådmann uttaler seg til media, med mindre kriseledelsen åpner for at andre kan/bør uttale seg. Informasjonen skal være basert på fakta, opplysende, korrekt og presis. Det skal ikke gis spekulerende uttalelser til media. Etterforskning og evaluering av hendelsen vil gi svar på årsaker til og konsekvenser av hendelsen. Det er viktig at alle som uttaler seg kjenner retningslinjene for kommunens kommunikasjonspolitikk godt og at informasjonsmåten tilpasses hendelsen og de føringer som kriseledelsen setter. Informasjonsopplegget må videreutvikles, spesielt i forhold til NRK og interne rutiner for informasjonsformidling. Det er sannsynlig at kommunen må forberede seg på å gi informasjon om: Vet dere om naboen/slektningen i oppgang A er i sikkerhet? Hvor mange personer er drept og skadet og hvordan følges de skadde opp? Hvem gir oss informasjon og når informeres det? Hvor lang tid vil det ta før vi kan komme hjem? Når får vi mat? Hvor skal vi ligge i natt? Hvem passer på eiendelene/eiendommen vår? Hvordan kan jeg handle/ta ut kontanter, da pengeboka er igjen hjemme? Er det fare for nye eksplosjoner Er gassen som siver ut farlig og hvor er det trygt å oppholde seg Hvem er skyld i at en slik uønsket hendelse skjer? Hvem kan hjelpe meg når jeg flytter hjem? Hvordan kan vi komme oss gjennom Steinkjer med bil. Hvordan er togforbindelsen sør og nord for Steinkjer? Hva gjør vi viss strømmen går og vatnet fryser i hjemmet vårt? Hvor holder fastlegen min til?

13 13 Hvor er nærmeste apotek? Hvem kan kjøre meg til fastlegen eller apotek? Hvorfor ble ikke min mor, som er under kommunal omsorg, hentet før det hadde gått tre timer etter at evakueringsvarsel ble utsendt. Hvorfor kommer ikke TA og SA ut? Hvordan kommer vi på nett? Vil kommunen granske hendelsen? Hvordan vil kommunen ivareta ansatte sine behov for omsorg og støtte? 12. Evakueringsplaner: Det er utarbeidet en oversikt som viser hvilke samfunnsviktige virksomheter som har utarbeidet en evakueringsplan for sin virksomhet. En undersøkelse viser at det er et stort behov for å utarbeide både ROS-analyser og tiltaksplaner (evakueringsplaner). F.eks. mangler slike planer for Steinkjer rådhus, Statens HUS, legekontorer, apotek og NTE. Steinkjer rådhus har nå gjennomført en ROS-analyse, som vil bli lagt til grunn for en evakueringsplan. 13. Diverse tiltak: Kartansvarlig i Steinkjer kommune gjennomfører en Ros-analyse i samråd med helsemyndigheten med sikte på å analysere gassutbredelsen basert på vind- og værforhold som kan legges inn i analysemodellen.

14 Vedlegg 14.1 Evakueringsoversikt hvem flytter hvor 14.2 Evakueringsplan - avdeling for omsorg 14.3 Oversikt interne og eksterne evakueringsplaner 14.4 Oversikt evakueringsmateriell og utstyr 14.5 Generelle intensjonsavtaler for transport og leie av hotell, grendehus og storhaller 14.6 Kart over evakueringsområde Steinkjer Roald Steinmo Eivind Steen Snorre Haugdahl Iver Bjartan Torkild Bruun

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE

STEINKJER KOMMUNE. PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE STEINKJER KOMMUNE PLAN for KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan utarbeidet 08.02.2013 Vedtatt av kommunestyret 20.03.2013 Sist revidert av beredskapsansvarlig: 25.11.2014 2 PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Beredskap i Vestfold hvem og hva?

Beredskap i Vestfold hvem og hva? Beredskap i Vestfold hvem og hva? Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold 22.06.2015 Forfatter: 1 Særpreg Vestfold Korte avstander Forholdsmessig rolig natur Godt med ressurser

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27.

Katastrofebrannen. Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE ORDFØREREN. i Flatanger 27. Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås Brannvernkonferansen 2015 FLATANGER KOMMUNE FLATANGER Lauvsnes Vik Hasvåg Jøssund Utvorda Sitter NORGE FLATANGER I

Detaljer

Evakueringsoversikt hvem flytter hvor Vedlegg 14.1

Evakueringsoversikt hvem flytter hvor Vedlegg 14.1 1 A Steinkjer sykehjem, 1. etg. 1B Steinkjer sykehjem, 2. etg. 33 Egge helsetun Seksjonsleder Oddveig Wibe Grut Oddveig.wibe.grut@steinkjer.kommune.no 30 Stod sykehjem Seksjonsleder Brit Marie Werstad

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen

FLATANGER KOMMUNE. Katastrofebrannen i. Flatanger 27.januar 2014. Beredskapssamling 9. mai 2014. Rådmannen Katastrofebrannen i Flatanger 27.januar 2014 Beredskapssamling 9. mai 2014 LOGG; KRISELEDELSEN Kl. 22:18 Fullalarm 10 min Flatanger brannvesen setter resurs på lokal brannstasjon 37 min FB varsler operativ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer

Ced hilsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Ced hilsen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Tore Wist Tlf. direkte: 74 16 80 47 E-post: twi@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 05.12.2011 Vår ref.: 2011/3913 Arkivnr: 356.2 Levanger kommune Rådmannen Postboks

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015

Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel. Revidert: 11.06.2015 1 Beredskapsplan Harstad kommune - Hoveddel Revidert: 11.06.2015 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Kriseledelsen i Harstad kommune... 4... 3. Fullmakter... 6 4. Rapportering... 6 5. Varsling av

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013. Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Stabssjef Edgar Mannes Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Beredskap Samfunnssikkerhet: -felles ansvar -felles jobb

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen. SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkivsaksnr.: 15/231 Arkiv: 611 X10 Øvelse NIVLHEIM uke 40 2015 - evaluering... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Ingen. Andre

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE MANDAL KOMMUNE PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Mandal bystyre 17.12.2009 Ny revisjon innen 01.04.2011 Erik Hillesund, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST SIDE 1 INNLEDNING 2 1.1 Kommunens rolle i en

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Geodata i kommunens beredskapsarbeid

Geodata i kommunens beredskapsarbeid 2015-11-24 Geodata i kommunens beredskapsarbeid Geodata Jeg vet ingenting om geodata Og det gjør ikke rådmann heller.. Og det er deres utfordring, ikke vår.. Hvordan kan dere bidra og selge inn dere selv

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01.

-1- Plan for kommunal. kriseledelse. Flatanger kommune. Plan for kommunal kriseledelse, Flatanger kommune Redaksjonell gjennomgang 23.01. -1- Plan for kommunal kriseledelse Flatanger kommune -2- Innholdsfortegnelse: 1. Kommunal kriseledelse s. 3 2. Organisering s. 4 2.1 Kommunens kriseledelse s. 4 2.2 Viktig kontaktinfo s. 5 2.3 Operasjonsrom,

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune

Varslings- og evakueringsplan. Sauda kommune Varslings- og evakueringsplan Sauda kommune Starten, utløysande faktor 17.10.12: Tilsyn frå fylkesmannen innan området samfunnssikkerhet. Beredskapsplanverket var ikkje i samsvar med sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold

Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge. Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Hvordan har og kan Nødnett forandre hverdagen i Norge Jan Helge Kaiser Fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Vestfold Sårbarhet B&A Industri Helse Samband Transport Finans Strømutfall

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING

Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING Delprosjekt 2 BEREDSKAPSPLANER OG KRISEHÅNDTERING DP2 Mål Å identifisere de overordnede strategiske områdene innen beredskap og krisehåndtering som etatene før, under og etter hendelser bør samarbeide

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014

Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014 Fullskalaøvelse «Fondsbu» 6.mars 2014 Øvelsen eies av politiet. Denne gangen Vestoppland politidistrikt. Pål Erik Teigen var øvingsleder. Politiets øvelsesutvalg består av ; -Gudbrandsdal politidistrikt

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms

Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune. Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Kommunebilde 2012 beredskap for fjellskred ved Nordnes Lyngen kommune Et grunnlag for dialog mellom Lyngen kommune og Fylkesmannen i Troms Sist oppdatert: 22. november 2012 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE V E N N E S L A K O M M U N E PLAN FOR KRISELEDELSE Godkjent av Vennesla kommunestyre i møte 27.09.12 Ny revisjon innen 01.08.14 Vennesla, 02.09.13 Svein Skisland, rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE NR TEKST

Detaljer

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås Organisering og tillitsvalgtes rolle Oppfølging av samarbeidsdokumentet

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt i fylkesutvalget i møte 09.06.2015, sak 58/15 Foto: NVE Innhold 1.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie

Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire. Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Fagseminar 1.sept. i fbm øvelse kvikkleire Erfaringer fra håndteringen av raset i Kattmarka v/ rådmann Hege Sørlie Hva skal jeg snakke om Raset akuttfasen Forløp Erfaringer fra krise- og redningsarbeidet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015

HORTEN KOMMUNE. Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 HORTEN KOMMUNE Generell beredskapsplan Versjon 3.1 Januar 2015 Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Videre gis det

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005

GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005 GIS i kommunens beredskap etter legionellautbruddet i 2005 GeoKlar 2014 Sundvolden Hotell 10. desember Thor-Aage Solberg Fredrikstad kommune 1.Legionellautbruddet 2005 2.Øvelse «Kemira» 3.Beredskapspc

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

HVA ER MEST SANNSYNLIG?

HVA ER MEST SANNSYNLIG? EN DAGLIG TRUSSEL? HVA ER MEST SANNSYNLIG? ELLER? Lillestrøm Forbredhet FORBREDTHET Erfaring Kunnskap Trening og øvelser Planlegging ROS Samvirke Ta 2!!! NBC senteret, OUS Ullevål Samvirke Utdanning Planlegging

Detaljer

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE

KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE Sist endret: 26.05.14 Godkjent av kommunestyret i Tynset: 27.02.07 Revidert av kommunestyret: 02.10.12 KRISEPLAN TYNSET KOMMUNE INNHOLD 1.1 Planens grunnlag (hjemmel) og omfang... 3 1.2

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag 1 av 5 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur

Detaljer

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE

BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE Krise og beredskapsplan for Fagavdeling barnehage Revidert mai 2016 1 BEREDSKAPS- KRISEPLAN I ASKØY KOMMUNE FOR FAGAVDELING BARNEHAGE ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1 Virkeområde Denne beredskaps/kriseplan

Detaljer

«Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau

«Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau 22.oktober «Frivillig» evakuering!!! 3 boliger og ett gårdsbruk 8 voksne og tre barn Gårdsbruk med 220 sau Kommunen tilbød hotellrom en person tok tilbudet i to netter To personer overnattet på eiendommene

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune

13TC. Oversendelse av endelig rapport tilsyn med kommunal beredskapsplikt Alstahaug kommune STIS 131 Fylkesmannen i ;4 NORDLAND Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 31)(6)- 2 ),23,2b/i5 13TC Saksb.: SUje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 75531685/41797641 Vår dato:25.11.13 Sak:2013/4982

Detaljer

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole

Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole Utøya 22. Juli 2011 Erfaringer fra Hole En helt alminnelig dag i juli.. Ferietid (Jeg var i Trøndelag 600km fra Hole skulle starte ferie 25juli). Vikarer og minimumsbemanning Mange nøkkelpersoner bortreist

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING I n d e r ø y k o m m u n e PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING Vedtatt av Inderøy kommunestyre 14.12.2005 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredsskapskoordinator

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015

Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Rapport frå tilsyn med samfunnstryggleik og beredskap i Hå kommune 17. april 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunen si adresse: Hå kommune, postboks 24, 4368 Varhaug Kontaktperson i kommunen: Kaare Waatevik

Detaljer

STØTTETEAM VED KRISER

STØTTETEAM VED KRISER STØTTETEAM VED KRISER (FRA OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN) Vedtatt av styre 22.5.2014 www.lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger O 2 Vi Vil Vi Våger Vedlegg 12 Støtteteam ved kriser Utarbeidet av Dato Revidert

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Point-of-Entry-beredskap ved mistanke om Ebola

Point-of-Entry-beredskap ved mistanke om Ebola Point-of-Entry-beredskap ved mistanke om Ebola Eksempler fra Ullensaker kommune Unni-Berit Schjervheim kommuneoverlege 29.10 2014 Samfunnssikkerhet St.mld. 29 (2011/12) om samfunnssikkerhet: «Effektiv

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/466-41/G01 Elfrid Boine 20.11.2014

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/466-41/G01 Elfrid Boine 20.11.2014 Notat Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2014/466-41/G01 Elfrid Boine 20.11.2014 Til: Anne Toril Eriksen Balto, Lisbeth Faltin, Arnulf Soleng, Randi Johansen Paltto Formannskapet, Kommunestyret Rapport

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer