Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold"

Transkript

1 IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

2 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, vedtak og faktisk bosetting i region Øst i Antall bosatte flyktninger i Akershus i Antall bosatte flyktninger i Oslo i Antall bosatte flyktninger i Østfold i Antall bosatte flyktninger i Vestfold i Bosetting av enslige mindreårige Anmodninger og vedtak om bosettinger Anmodninger om bosettinger Innvandrerbefolkningen Tilskudd til kommunene Integreringstilskudd Tilskudd til bosetting av personer med funksjonshemminger Norsktilskudd Kommunale utviklingsmidler (KUM) Kvalifisering og arbeid Introduksjonsordningen Norsk og samfunnskunnskap Ny sjanse og Jobbsjansen Arbeidsledighet Områdesatsing Partnerskapskommuner Minoritetsrådgivere Frivillighet IMDis samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner Tilskuddsordninger Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere i Innvandrerråd Statsborgerskapsseremonier Vedlegg Liste over aktiviteter i regi av Norges Røde Kors i Øvrige organisasjoner IMDi har intensjonsavtale med har følgende aktiviteter: Andre aktiviteter som IMDi har gitt støtte til i

3 Denne publikasjonen gir kommunene i Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo en oversikt over status og resultater på en del av de områdene hvor IMDi samarbeider med kommunene. Gjennom å samle data om blant annet bosetting, introduksjonsordning, ny sjanse, norsk- og samfunnskunnskap og frivillighet på kommune og fylkesnivå, ønsker vi å gi et mer helhetlig bilde av integreringsarbeidet lokalt. For tiden venter nye innbyggere med flyktningebakgrunn på å starte et normalt liv i en kommune. IMDi Øst har sendt anmodningsbrev til alle kommuner i våre fire fylker der vi ber kommunene vedta et antall plasser for bosetting de neste tre årene. Kapasiteten må økes kraftig. Det vil bety at kommunene må skaffe flere boliger til flyktninger og styrke norskopplæringen og kvalifiseringen. Vi oppfordrer kommunene til å legge til rette for en langsiktig planlegging og en jevn bosetting gjennom året. I 2013 har IMDi iverksatt to nye tilskuddsordninger: Kommunale utviklingsmidler og Jobbsjansen. Kommunale utviklingsmidler skal styrke arbeidet med norsk og samfunnskunnskap, og skal bidra til at flere går over til arbeid eller utdanning. Formålet med jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som er uten tilknytning til arbeidslivet. Vi håper kommunene i regionen kan bruke denne publikasjonen både til å finne forbedringsområder i eget integreringsarbeidet og til å hente inspirasjon fra andre kommuner. Vi oppfordrer alle som er opptatt av integrering til å følge med på våre nettsider. Der finnes mer informasjon om aktiviteter, seminarer, tilskuddsordninger, regelverk og alt som inngår i IMDis oppgaveportefølje. Vi håper dere finner publikasjonen nyttig. Randi Kleven regiondirektør IMDi Øst Dersom det er spørsmål, kommentarer eller innspill til innholdet i denne publikasjonen, kan vi kontaktes via e-post til 2

4 IMDis strategiske prioriteringer IMDi har tre strategiske prioriteringer: Samarbeid med kommunene Samarbeid med sektormyndighetene Utvikling av IMDi som kompetansesenter IMDi skal utvikle seg videre som et kompetent, profesjonelt fagorgan og en etterspurt samarbeidspartner for kommunene og statlige sektormyndigheter. Kommunene Kommunene er IMDis viktigste samarbeidspartnere. Det er i kommunene innvandrerne bor, går på skole, arbeider og deltar i samfunnslivet for øvrig. IMDi skal styrke kommunenes arbeid med bosetting og kvalifisering av flyktninger og familiegjenforente, samt utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning. Sektormyndighetene IMDi skal bidra til at andre statlige sektormyndigheter oppnår sine mål. IMDi skal også bidra til å fremme samarbeidet mellom ulike statlige sektormyndigheter, slik at innsatsen overfor kommunene i arbeidet med integrering og mangfold blir mer koordinert. Kompetansesenter Som kompetansesenter skal IMDi arbeide helhetlig og systematisk for å øke kunnskapen om integrering og mangfold. Gjennom systematisk kunnskapsinnhenting om innvandrere skal IMDi gi faglige innspill til og være premissleverandør for regjeringens utvikling av integrerings- og mangfoldspolitikken. IMDi skal formidle kunnskap om integrering og mangfold og gjøre den kjent og lett tilgjengelig for direktoratets viktigste samarbeidspartnere og befolkningen for øvrig. 3

5 Bosetting Anmodninger, vedtak og faktisk bosetting i region Øst i 2012 Bosettingsbehovet for region øst i 2012 var 2024 personer. Kommunene vedtok å bosette til sammen 1373 flyktninger. Det faktiske antallet flyktninger som ble bosatt i vår region var Anmodning Vedtak Bosatte* Østfold Akershus Oslo Vestfold Østfold Vestfold Akershus Oslo Anmodning Vedtak Bosatte *Tallene er hentet fra dataregisteret for utlendingsforvaltningen (DUF). Tallene viser personer bosatt i kalenderåret 2012 uavhengig av hvilket års kvote de ble bosatt på. Tallene inkluderer ikke eventuelt skjermede personer, eventuelle familiegjenforente bosatt på flyktningekvoten eller personer som bodde privat før vedtak om bosetting ble fattet. Tallene kan derfor avvike noe fra kommunenes egne data. 4

6 Antall bosatte flyktninger i Akershus i 2012 Ved utgangen av 2012 bodde det personer i Akershus. Det ble bosatt 419 flyktninger i fylket i Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble bosatt i Akershuskommunene i Antall bosatte Bosatte pr 1000 innbygger 100 1, ,8 0,6 0,4 0, Antall bosatte Antall bosatte per 1000 innbygger 5

7 Antall bosatte flyktninger i Oslo i 2012 Ved utgangen av 2012 bodde det personer i Oslo. Det ble bosatt 425 flyktninger i fylket i Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble bosatt i Oslos bydeler i Antall bosatte Bosatte pr 1000 innbygger ,2 1 0,8 0,6 0, ,2 0 Antall bosatte Antall bosatte per 1000 innbygger 6

8 Antall bosatte flyktninger i Østfold i 2012 Ved utgangen av 2012 bodde det personer i Østfold. Det ble bosatt 188 flyktninger fordelt på 13 kommuner i fylket i Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble bosatt i Østfold i Antall bosatte 50 Bosatte pr 1000 innbygger 2, , , , ,2-0,3 Antall bosatte Antall bosatte per 1000 innbygger 7

9 Antall bosatte flyktninger i Vestfold i 2012 Ved utgangen av 2012 bodde det personer i Vestfold. Det ble bosatt 188 flyktninger i fordelt på 13 kommuner i fylket i Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble bosatt i Vestfold i Antall bosatte 35 Bosatte pr 1000 innbygger , , , Antall bosatte Antall bosatte per 1000 innbygger 8

10 Bosetting av enslige mindreårige 2012 I 2012 ble det bosatt 471 enslige mindreårige i Norge. Av disse var 104 personer under 15 år. Personer under 15 år bosettes via Bufetat. Den gjennomsnittlige ventetiden fra vedtak om opphold til bosetting var 2,8 måneder for de som ble bosatt av IMDi og på 4,9 måneder for de som ble bosatt av Bufetat. 112 enslige mindreårige ble bosatt i vår region. Disse fordelte seg slik: Fylke: Akershus Antall bosatte: 44 Bosettingskommuner Bærum, Asker, Skedsmo, Nes, Lørenskog, Ski, Oppegård, Ås Ullensaker og Nesodden Oslo Antall bosatte: 24 Oslo Østfold Antall bosatte: 16 Moss, Fredrikstad, Trøgstad, Rygge Skiptvet, Hvaler Vestfold Antall bosatte: 28 Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Tønsberg, Stokke, Larvik, Sandefjord og Nøtterøy Også gjennom 2012 har kommuner i region Øst bosatt enslige mindreårige i tråd med behov. Fra 1. november gjennomførte IMDi en organisatorisk endring ved at IMDi Vest bosetter enslige mindreårige i hele landet. IMDi Øst har fortsatt ansvar for å skaffe tilstrekkelig antall kommuneplasser og generell oppfølging av kommunene i regionen. 9

11 Anmodninger og vedtak om bosettinger 2013 Det er behov for å bosette 1860 flyktninger i region øst i Kommunene i regionen hadde pr vedtatt å bosette til sammen 1377 flyktninger. Anmodning Vedtak Østfold Akershus Oslo Vestfold Østfold Anmodning: 410 Vedtak: 189 Vestfold Anmodning: 340 Vedtak: 226 Akershus Anmodning: 660 Vedtak: 512 Oslo Anmodning: 490 Vedtak: 450 Anmodning Vedtak 10

12 Anmodninger om bosettinger IMDi anmoder norske kommuner om å bosette til sammen flyktninger i 2014, og for hvert år i 2015 og For fylkene i region øst er anmodningstallene 2017 personer i 2014, og 1842 personer for hvert år i 2015 og Anmodningstall fordelt på kommune i perioden i Østfold Kommune Anmodning 2014 Anmodning 2015 og 2016 Rømskog Våler Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Marker Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Hobøl Hvaler Aremark Sum Østfold Anmodningstall fordelt på kommune i perioden i Vestfold Kommune Anmodning 2014 Anmodning 2015 og 2016 Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Sum Vestfold Anmodningstall for Oslo kommune i perioden

13 Kommune Anmodning 2014 Anmodning 2015 og 2016 Oslo Anmodningstall fordelt på kommune i perioden i Akershus Kommunde Anmodning 2014 Anmodning 2015 og 2016 Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog Høland Sørum Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Fet Nannestad Hurdal Sum Akershus

14 Innvandrerbefolkningen Det er ganske stor variasjon i innvandrerbefolkningen i kommunene i regionen. Gjennomgående bor det flere innvandrere i bykommunene og i randkommunene rundt Oslo. Tallene er hentet fra SSB. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i Oslo og i Akershuskommunene per 1. januar 2013 i absolutte tall og prosent. Kommune Folketall Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand Alle Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet Alle EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Oslo ,4 9,2 21,2 Vestby ,6 6,2 7,4 Ski ,7 5,8 8,9 Ås ,4 8,1 10,3 Frogn ,4 6,2 4,2 Nesodden ,2 7,5 4,7 Oppegård ,7 5,5 7,2 Bærum ,8 8,7 9,1 Asker ,0 8,8 8,2 Aurskog-Høland ,3 6,6 2,7 Sørum ,2 8,1 6,1 Fet ,5 7,3 5,2 Rælingen ,3 6,4 12,9 Enebakk ,9 6,0 5,9 Lørenskog ,5 6,7 15,8 Skedsmo ,8 6,3 15,5 Nittedal ,2 6,3 7,0 Gjerdrum ,6 9,2 3,4 Ullensaker ,9 7,4 10,5 Nes ,6 5,2 4,4 Eidsvoll ,0 5,6 5,4 Nannestad ,0 7,8 6,2 Hurdal ,5 4,9 2,6 Hele landet ,1 6,0 8,1 13

15 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i Østfoldkommunene per 1. januar 2013 i absolutte tall og prosent. Kommune Folketall Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania Alle Zealand unntatt unntatt Alle Australia Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Halden ,9 5,0 6,9 Moss ,7 6,0 11,7 Sarpsborg ,2 5,1 10,2 Fredrikstad ,3 5,1 9,3 Hvaler ,2 2,9 2,3 Aremark ,8 2,2 1,5 Marker ,2 4,8 3,4 Rømskog ,9 6,4 0,6 Trøgstad ,7 6,1 2,6 Spydeberg ,7 4,9 4,8 Askim ,5 5,6 12,9 Eidsberg ,1 6,5 7,6 Skiptvet ,5 6,1 3,4 Rakkestad ,2 5,2 7,0 Råde ,0 5,6 3,4 Rygge ,5 5,5 6,0 Våler ,9 8,6 3,2 Hobøl ,4 9,2 4,2 Hele landet ,1 6,0 8,1 14

16 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Vestfoldkommunene per 1. januar 2013 i absolutte tall og prosent. Kommune Folketall Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand Alle Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania unntatt unntatt Alle Australia Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Horten ,8 5,3 7,5 Holmestrand ,5 4,8 4,6 Tønsberg ,2 6,1 6,1 Sandefjord ,0 6,0 8,0 Larvik ,3 4,7 6,5 Svelvik ,7 7,2 3,4 Sande ,1 6,4 3,7 Hof ,8 5,3 1,5 Re ,9 5,1 3,8 Andebu ,5 5,6 3,0 Stokke ,7 7,2 5,5 Nøtterøy ,4 5,0 5,4 Tjøme ,7 6,6 3,1 Lardal ,4 4,0 2,3 Hele landet ,1 6,0 8,1 15

17 Tilskudd til kommunene 2012 Integreringstilskudd IMDi forvalter i 2013 tilskudd for nesten 7,2 milliarder kroner. Over 99 prosent av midlene kanaliseres til kommunene. Det viktigste tilskuddet er integreringstilskuddet. Tilskuddet omfatter ordinært integreringstilskudd år 1-5, barnehagetilskudd, skoletilskudd, eldretilskudd, særskilt tilskudd for enslige mindreårige, ekstratilskudd for personer med funksjonshemminger 1 og 2. *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Vestfold Satser for integreringstilskudd i 2013 Integreringstilskudd Bosettingsår Sats År-1 (2013) År-2 (2012) kr År-3 (2011) kr År-4 (2010) kr År-5 (2009) kr Skoletilskudd kr Barnehagetilskudd Eldretilskudd Særskilt tilskudd enslige mindreårige kr Personer med kjente funksjonshemminger kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Vestfoldkommunene mottok i alt kr i integreringstilskudd i Tilskuddene fordelte seg slik: Kommune Tilskudd 2012 Kommune Tilskudd 2012 Andebu Kr Re Kr Holmestrand Kr Sande Kr Horten Kr Sandefjord Kr Lardal Kr Stokke Kr Larvik Kr Svelvik Kr Nøtterøy Kr Tønsberg Kr

18 Oslo Oslo kommune mottok Kr i integreringstilskudd i Østfold Østfoldkommunene mottok i alt kr i integreringstilskudd i Tilskuddene fordelte seg slik: Kommune Tilskudd 2012 Kommune Tilskudd 2012 Aremark kr Rakkestad kr Askim kr Rygge kr Eidsberg kr Råde kr Fredrikstad kr Sarpsborg kr Halden kr Skiptvet kr Hvaler kr Spydeberg kr Marker kr Trøgstad kr Moss kr Våler kr Akershus Akershuskommunene mottok i alt kr i integreringstilskudd i Tilskuddene fordelte seg slik: Kommune Tilskudd 2012 Kommune Tilskudd 2012 Asker kr Nes kr Aurskog Høland kr Nesodden kr Bærum kr Nittedal Kr Eidsvoll kr Oppegård kr Enebakk kr Rælingen kr Fet kr Skedsmo kr Frogn kr Ski kr Gjerdrum Kr Sørum Kr Hurdal Kr Ullensaker Kr Lørenskog kr Vestby Kr Nannestad Kr Ås kr

19 Tilskudd til bosetting av personer med funksjonshemminger Dette tilskuddet, som er en del av integreringstilskuddsordningen, dekker ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger, personer med voldelig adferd og rusproblemer, alvorlige atferdsproblemer og liknende. I 2012 ble det tildelt IMDi i underkant av 48 millioner kroner til 23 kommuner i regionen. Antall tilskudd var 100. Tilskuddene fordelte seg slik: Kommune Tilskudd 2012 Kommune Tilskudd 2012 Asker kr Oppegård Kr Askim Kr Oslo Kr Aurskog Høland Kr Rygge Kr Bærum Kr Råde Kr Fredrikstad Kr Sande Kr Holmestrand Kr Sandefjord Kr Horten Kr Sarpsborg Kr Larvik Kr Skedsmo Kr Lørenskog Kr Ski Kr Moss Kr Skiptvedt Kr Nesodden Kr Ås Kr Nøtterøy Kr Hvem mottar kommunene ekstratilskudd for? De fleste tilskuddene som gis via denne tilskuddsordningen gis til personer under 18 år. Om lag to tredjedeler er gutter/menn, og har ofte sammensatte lidelser. Om lag en tredjedel har i hovedsak fysiske lidelser. 18

20 Norsktilskudd I 2012 mottok kommunene i Øst til sammen kr i norsktilskudd (grunntilskudd, persontilskudd, resultattilskudd og tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak). Tabellen viser tilskuddets størrelse i kroner fordelt på kommune. Oslo og Akershus Vestfold Østfold Asker Andebu Aremark Aurskog-Høland Hof Askim Bærum Holmestrand Eidsberg Eidsvoll Horten Fredrikstad Enebakk Lardal Halden Fet Larvik Hobøl Frogn Nøtterøy Hvaler Gjerdrum Re Marker Hurdal Sande Moss Lørenskog Sandefjord Rakkestad Nannestad Stokke Rygge Nes Svelvik Råde Nesodden Tjøme Sarpsborg Nittedal Tønsberg Skiptvet Oppegård Sum Spydeberg Rælingen Trøgstad Skedsmo Våler Ski Sum Sørum Ullensaker Vestby Ås Oslo Sum

21 Kommunale utviklingsmidler (KUM) IMDi forvalter regjeringens nye tilskuddsordning med utviklingsmidler til kommunene for å styrke deres arbeid med opplæring i norsk og samfunnsfag. Prosjektene skal bidra til at flere går over til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Prosjektene skal også utvikle og å dokumentere metoder som øker kvaliteten og bedrer gjennomføringen og resultatoppnåelsen i kommunenes integreringsarbeid. Følgende prosjekter ble gitt støtte i 2013: Bydel Kommune Tilskuddssum Prosjekt Søndre Nordstrand Grünerløkka Alna, Bjerke Stovner og Grorud Alna, Bjerke Stovner og Grorud Gamle Oslo Sandefjord Skedsmo Ullensaker Larvik Ski Horten Sarpsborg Fredrikstad Bærum SUM TOTAL Tilskudd Søndre Nordstrand - Prosjektet skal videreutvikle ordinært introarbeid. Bydelen knytter seg til lokale arbeidsgivere og driver undervisning i små grupper. Grünerløkkamodellen - Prosjektet skal utvikle bedre samarbeid med lokalt arbeidsliv og jobbe for at næringslivsfokuset i NAV Grünerløkka blir kjent også i andre bydeler i Oslo. Program for integreringsarbeidet i Grorudsbydelene Prosjektet skal etablere et program for å få økt sysselsettingen i bydelene i Groruddalen. Prosjektet vil kartlegge strukturelle og praktiske utfordringer og muligheter for å øke sysselsettingen. Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid Prosjektet skal tilby norskopplæring i samarbeid med voksenopplæringen samt styrke samarbeidet med lokalt næringsliv. Prosjektet er en videreutvikling av et FoU prosjekt fra Bydel Gamle Oslo kommunale utviklingsmidler 2013 Prosjektet er spesielt tilrettelagt for deltakere med lav utdanning, og kvinner i barselpermisjon. Arbeidsglede Prosjektet skal sikre at introdeltakere kommer i arbeid eller utdanning ved å være tidlig ute i arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv. Samarbeid mellom ulike etater i kommunen står sentralt. Utvikling av virkemidler i introduksjonsprogrammet - Et prosjekt der elementer fra Ny Sjanse implementeres inn i introduksjonsordningen Jobb og skole-hånd i hånd - Samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. Prosjektet skal bruke mentorer og fadderprogrammet inn i introduksjonsprogrammet. Utdanning for arbeid Prosjektet fokuserer på formell kompetanse innen flere fag. Undervisningen knyttes til arbeidslivet og sikter mot fagbrev. Samarbeider med fylkeskommunen for å sikre fagbrevene. Arbeidsrettet grunnskole - Prosjektet skal gi både grunnskole og arbeidsretting samtidig. På vei mot jobb - Føreropplæring og i samarbeid med nav-arbeidslos. Prosjektet tar utgangspunkt i deltakernes medbrakte kompetanse. ORSUS Prosjektet skal bidra til kompetanseheving i NAV, samt samarbeid med VO og rekrutteringsbyrå lokalt for å øke sysselsettingen blant innvandrere. Økt arbeidsrettet oppfølging Prosjektet skal forsterke samarbeidet mellom næringslivet og kommunen for å få flere innvandrere i jobb. Det skal være et tett samarbeid mellom NAV, voksenopplæring og Fagskolen for et individuelt tilbud. Næringslivsdeltakelse i arbeidsrettet norskopplæring Prosjekt om kombinert norskopplæring og arbeidspraksis innen handel og kontor. Et samarbeidsprosjekt mellom VO og NAV. 20

22 Kvalifisering og arbeid Introduksjonsordningen Målet med introduksjonsordningen er at deltakerne skal over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Tabellen under viser hvor mange prosent av kursdeltakerne som enten gikk over i arbeid eller i utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i Stokke Larvik Sande Nes Asker Moss Sandefjord Horten Ski Askim Rælingen Bærum Råde Oslo Eidsberg Lørenskog Oppegård Sarpsborg Spydeberg Rakkestad Nøtterøy Skedsmo Nannestad Fet Sørum Fredrikstad Tønsberg Aurskog Høland Halden Vestby Landsgjennomsnitt Regjeringens måltall 0% 14% 13% 40% 40% 40% 38% 33% 33% 33% 28% 27% 68% 64% 64% 63% 63% 60% 59% 57% 56% 54% 50% 50% 50% 48% 47% 55% 88% 83% 78% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 21

23 Kommuner med færre enn 5 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i kommunen i 2012 er ikke med i statistikken av personvernhensyn. I følge rapporter fra Rambøll og FAFO henger gode resultater i introduksjonsordningen sammen med at kommunen setter konkrete mål for ordningen, arbeidsretting av tiltakene, og godt samarbeid mellom de aktørene i kommunen som jobber med deltakerne i introduksjonsprogrammet. Avslutningsårsakene for programdeltakere fordelte seg slik i Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold (samlet): 22

24 Norsk og samfunnskunnskap 34 prosent av alle deltakerne som deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Norge i 2012 bodde i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold personer deltok i norskopplæringen i regionen. Tallene i tabellen gjelder alle deltakere uansett innvandringsbakgrunn. Prosent Spor 1 Spor 2 Spor 3 Total av elevtall Østfold ,61 % Akershus ,45 % Oslo ,01 % Vestfold ,89 % Totalt for hele landet I tillegg til de gruppene har rett til gratis opplæring er det langt flere som deltar i norskopplæring arrangert av kommunene. De fleste av disse er arbeidsinnvandrere. I tabellen/illustrasjonen er deltakerne fordelt på fylker og det som kalles spor. Deltakerne fordels på ulike spor etter hvor mye medbrakt utdanning de har. Spor 1 er for analfabeter og de som kan lese og skrive, men har lite skolegang. Spor 2 er for de med del skolegang. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk, og kan bruke skriftspråket som redskap for læring. Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Noen har også påbegynt eller fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Gjennomføring og oppstart IMDi måler hvor mange som oppfyller plikten til norskopplæring etter introduksjonsloven innen tre år. Siste måling viser at av menn som kom i 2009, oppfylte 89 % plikten innen tre år. For kvinner som kom samme halvår var resultatet 85 %. En forutsetning for å klare å gjennomføre norskopplæringen innen tre år er å komme raskt i gang. IMDi måler hvor raskt kommunens nye innbyggere begynner i norskopplæringen. 80 % av kvinnene og 85 % av mennene som kom i 2011 var i gang det første halvåret etter de fikk oppholdstillatelse. Tallene her gjelder for hele landet. 23

25 Ny sjanse og Jobbsjansen Ny sjanse er en forsøksordning hvor formålet er å prøve ut og dokumentere erfaringer med ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. I Ny sjanse vektlegges det å få frem erfaringer med metoder og arbeidsformer som kan evalueres, formidles og benyttes i andre kvalifiseringsordninger for innvandrere. I 2013 har vår region 15 prosjekter, fordelt på 15 kommuner/bydeler: Målgruppe kvinner Tildelte midler 2013 Målgruppe ungdom Tildelte midler 2013 Bjerke Kr Alna Kr Grünerløkka Kr Gamle Oslo Kr Sagene (hjemmeværende) Kr Grorud Kr Lørenskog Kr Stovner Kr Sagene (overgangsstønad) Kr Fredrikstad Kr Skedsmo Kr Moss Kr Sandefjord Kr Ski Kr Skedsmo Kr Resultater Ny Sjanse 2012 Tabellen under viser antallet personer og prosentandel av deltakere i Ny Sjanseprosjektene som gikk over til arbeid eller utdanning i løpet av 2012 i Oslo, i hele region øst (Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold) og i hele landet. Antall deltakere i programmet Antall deltakere som avsluttet programmet 24 Antall som gikk over til arbeid eller utdanning Prosentandel som gikk over til arbeid eller utdanning Oslo % Hele region øst % Hele landet % Resultatene for både Osloprosjektene og prosjektene i regionen som helhet ligger litt under landsgjennomsnittet. Jobbsjansen en permanent ordning Regjeringen har bestemt at forsøksordningen Ny sjanse skal gjøres permanent fra sommeren 2013, og kalles Jobbsjansen. Formålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere. Programmene skal legge grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. I statsbudsjett for 2013 er det satt av 57 millioner kroner til Jobbsjansen og Ny sjanse, hvorav 32 millioner er utbetalt til Ny Sjanseprosjekter. Målgrupper for Jobbsjansen er alle innvandrere mellom år som er uten tilknytning til arbeidslivet, som har behov for grunnleggende kvalifisering, og som ikke omfattes av eksisterende ordninger. Prioritert målgruppe er hjemmeværende kvinner som ikke er avhengige av sosialhjelp, og som blir forsørget.

26 Det er kun kommuner som kan søke midler til å starte opp Jobbsjansen. Jobbsjansen er utarbeidet etter modell fra introduksjonsordningen og vil bestå av de samme grunnelementene. Ordningen vil vektlegge blant annet forpliktende og systematisk samarbeid mellom relevante kommunale og statlige sektorer, samt private/offentlige arbeidsgivere, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Programmet kan vare inntil to år. For personer som mangler grunnleggende leseog skriveferdigheter på eget morsmål kan programperioden utvides ytterligere og inntil fire år. Arbeidsledighet Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk ned fra 6,1 prosent i november 2011 til 6,0 prosent i november Blant den øvrige befolkningen var det også en svak nedgang i arbeidsledigheten, fra 1,8 prosent til 1,7 prosent, i den samme perioden. I innvandrergruppen er det fortsatt kun blant menn at ledigheten går ned. Innvandrermenn hadde en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra november 2011 til november For innvandrerkvinner gikk ledigheten så vidt opp med 0,1 prosentpoeng, mens i den øvrige befolkningen var det en nedgang i arbeidsledigheten blant menn og kvinner på henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng. Den registrerte ledigheten blant innvandrermenn lå på 5,7 prosent, mens den var på 6,4 prosent blant innvandrerkvinnene i 4. kvartal I den øvrige befolkningen var ledigheten på 1,9 prosent for menn og 1,5 for kvinner. I vår region er det Østfold som har høyest registrert ledighet blant innvandrere med 9,5 prosent av arbeidsstyrken i 4. kvartal Det var en svak nedgang fra Det er også en svak nedgang i Oslo og Akershus. Vestfold har hatt en svak økning. Tabell: Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Totalt Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt Landgruppe 1 Landgruppe 2 Hele landet 2,3% 1,7% 6% 4,3% 8,1% Østfold 3,1% 2,2% 9,5% 6,4% 12,8% Akershus 2% 1,5% 5,1% 4% 6,4% Oslo 3% 1,7% 6,7% 4% 8,8% Vestfold 2,8% 2,2% 7,3% 5,4% 10% Landgruppe 1: EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand. 25

27 Intervjuordningen Intervjuordningen skal sikre at minst en søker med innvandrerbakgrunn innkalles til intervju til kommunale eller fylkeskommunale stillinger, dersom det er kvalifiserte søkere for stillingen. En kartlegging gjort av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) av intervjuordningen i staten i 2008 viser at 33 prosent av de med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land som ble innkalt til intervju, ble ansatt i stillingen de søkte på. Flere kommuner har allerede tatt i bruk tilsvarende ordninger i region øst. Disse er: Kommune Ordningen innført Oslo 2001 Halden 2012 Horten 2012 Stokke 2012 Fredrikstad 2012 Sarpsborg

28 Områdesatsing I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats. Målet med områdesatsing er å utjevne levekårsforskjeller og stimulere til sosial inkludering i lokalsamfunnet og deltakelse i samfunnet for øvrig. Det foregår to områdesatsinger i vår region 1. Groruddalssatsingen er det største byløftet i nyere norsk historie. Målet er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning samt bedre livskvalitet og levekår for Groruddalens befolkning. Mer informasjon finnes på Oslo kommunes nettside. 2. Handlingsprogram Oslo Sør skal bedre oppvekst- og levekår i Søndre Nordstrand. Målet er å forsterke integrering og inkludering, samt å bedre folkehelsen og løse bomiljøutfordringer. Mer informasjon finnes på Oslo kommunes nettside. IMDi har samordningsansvar for statlige aktører i programområde fire i Groruddalssatsingen og i Oslo Sør-satsingen. Programområde fire omfatter tiltak innen oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering. Programgruppe 4 består av deltakere fra alle de fire bydelene, Helsedirektoratet, Husbanken, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Byrådsavdeling for kultur og næring, Utdanningsetaten, Kulturetaten og IMDi. Programgruppa ledes av bydelene på omgang. Plankontoret for Groruddalen har sekretariatsfunksjonen for Programgruppe 4. Noen resultater så langt: Ni av ti familier i Groruddalen benytter tilbudet om gratis kjernetid i barnehager for fire- og femåringer. Mange som begynner med korttidsplass går etter hvert over i full tid i barnehage. Elever samles oftere på skolen etter skoletid. Alle ungdomsfyrtårnene har hatt betydning for ungdomsmiljøene lokalt og dessuten fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Foreldre til elever i barneskolene i Groruddalen er like tilfredse med dialogen hjem-skole som andre foreldre til barn i osloskolen (93 prosent). Eksempler på noe av det som skjer i 2013: Videreføring av gratis kjernetid i barnehagene Videreføring av folkehelseprosjektet Stork, for bedre helse for mor og barn Ett kurs i regi av Norskoffensiv i Groruddalen i hver bydel Gratis deltids aktivitetsskole ved Mortensrud skole i Søndre Nordstrand Obligatorisk forlenget skoledag med to timer i uka ved utvalgte skole Videreføring av skoletiltaket Flerårig utviklingsprosjekt i utsatte områder. 27

29 Partnerskapskommuner Som et ledd i satsingen på et helhetlig kommunalt integrerings- og mangfoldsarbeid inngikk IMDi i 2011 partnerskapsavtaler med 7 kommuner og 5 bydeler i Oslo. Gjennom partnerskapsavtalene ønsker IMDi Øst å å bidra til kommunenes utvikling og gjennomføring av en god og helhetlig integrerings- og mangfoldspolitikk. å styrke kommunenes eierskap til arbeidet med bosetting, kvalifisering og integrering. Systematisk arbeid med kunnskapsutvikling og læring IMDis partnerskapskommuner/bydeler i region Øst er: Kommuner: Larvik Sandefjord Skedsmo Bærum Fredrikstad Ski Sarpsborg Bydeler i Oslo Stovner Alna Bjerke Søndre Nordstrand Grorud Det er valgt ut fire hovedområder for samarbeidet: God måloppnåelse i bosettingsarbeidet God måloppnåelse i introduksjons- og kvalifiseringsarbeidet og økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen Gode og tilpassede tjenester til hele befolkningen Helhetlig arbeid med integrering i kommunene, der konkrete områder spesifiseres i aktivitetsplanen for det enkelte år IMDi Øst forplikter seg til å støtte opp om kommunens aktiviteter med kunnskap og kompetanse, formidle gode grep og bistå med sin kompetanse. Kommuner som har inngått partnerskapsavtale med IMDi Øst forplikter seg til å samarbeide om aktiviteter som nevnes i aktivitetsplanen samt å sette mål og utarbeide planer. Gjennom avtalene legges det opp til samarbeid med andre statlige aktører som NAV, Husbanken, BUF etat og Fylkesmannen. 28

30 Minoritetsrådgivere Ordningen med minoritetsrådgivere ble igangsatt i 2008 og vil videreføres ut 2016, i henhold til handlingsplanen for IMDis minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler med en stor andel elever med minoritetsbakgrunn. Minoritetsrådgiverne inngår som en del av i skolen, men med en spesialfunksjon. De skal bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever i saker som gjelder tvangsekteskap og relatert problematikk, drive forebyggende arbeid bl.a. gjennom foreldresamarbeid, og sørge for kompetanseheving i skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere. IMDi har minoritetsrådgiverne ved følgende skoler og institusjoner i Oslo, Akershus og Østfold: Oslo Akershus Østfold Bjørnholt vgs Rud vgs, Bærum Malakoff vgs, Etterstad vgs Stalsberg Moss Hellerud vgs Ungdomsskole, Mysen vgs* Holtet vgs Strømmen Løken Oslo Romerike ungdomsskole, Handelsgymnasium Veiledningssenter, Askim Sofienberg vgs Lillestrøm Sogn vgs Ulsrud vgs Rommen skole Nydalen vgs Fyrstikkaleén, (8-13 skole) Frydenberg ungdomsskole Holmlia ungomsskole *Stillingen blir besatt i løpet av

31 Frivillighet IMDis samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner For å bidra til bedre integrering av personer med minoritetsbakgrunn, har IMDi inngått samarbeidsavtaler med seks landsdekkende frivillige organisasjoner. Avtalene skal bidra til integrering av minoritetsbefolkningen gjennom å informere om lokale aktiviteter, om frivillig sektor, fremme sosialt fellesskap og bidra til å utvikle demokratisk kompetanse og deltakelse. Lokallagenes samarbeid med kommunale aktører er en svært viktig faktor for gjennomføring og opprettholdelse av tiltakene, ikke minst når det gjelder kontakt mellom de frivillige og målgruppen. Nytt av i år er at IMDi skal inngå regionale samarbeidsavtaler med Røde Kors i alle fylkene i vår region. Det er allerede laget avtaler med Oslo Røde Kors og Akershus Røde Kors. Intensjonsavtaler med Røde Kors i Vestfold og Østfold vil trolig bli inngått i løpet av året. IMDi har samarbeidsavtaler med følgende organisasjoner: Lokalisering Frivillighet Norge Norges Fotballforbund Norsk Folkehjelp Norske Kvinners Sanitetsforening Redd Barna Norges Røde Kors Aktiviteter i hele landet. Aktiviteter i hele landet. Egen satsing i Groruddalen. Aktiviteter i hele landet. Aktiviteter i hele landet Aktiviteter i hele landet. Aktiviteter i hele landet. Oslo Røde Kors Aktiviteter i Oslo. Akershus Røde Kors Aktiviteter i 11 Akershuskommuner Mer informasjon finnes på 30

32 Tilskuddsordninger Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn Et variert organisasjonsliv er en viktig del av et mangfoldig samfunn, og innvandrerorganisasjoner er en naturlig del av frivilligheten i Norge. De er en ressurs for dem som deltar i organisasjonene og de er viktige som samarbeidspartnere for offentlige etater og myndigheter og for andre frivillige organisasjoner. I statsbudsjettet avsettes det årlig om lag 15,8 millioner kroner til tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Fordelingsrammen for tilskudd til fylkeskommunene beregnes ut fra fylkets andel av landets innvandrerbefolkning 1. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet lokalt og å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for innvandrere. Tilskuddsordningen er todelt, med en del som går til driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner og en del som går til aktivitetsstøtte til lokal frivillighet. I den lokale frivilligheten samarbeider ofte innvandrerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner og ulike kommunale instanser. I 2012 ble det tildelt i driftsstøtte ,- kroner i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Det ble gitt driftsstøtte til 55 organisasjoner i de samme fylkene. Tilskuddene fordelte seg slik: Driftsstøtte antall søknader antall tilskudd søknadssum tilskuddssum Oslo * Kr Akershus Kr Kr Vestfold Kr Kr Østfold Kr Kr *Oslo opererer ikke med søknadssum, men faste satser Det ble gitt aktivitetsstøtte til 179 ulike aktiviteter i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold i regi av organisasjoner og andre lokale aktører. I de samme fylkene ble det tildelt kroner til formålet i Tilskuddene fordelte seg slik: Aktivitetsstøtte antall søknader antall tilskudd søknadssum tilskuddssum Oslo Akershus Vestfold Østfold På bakgrunn av befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå per 1. januar foregående år. Med innvandrerbefolkning forstås i denne sammenheng antall utenlandsfødte personer som er fast bosatt i Norge og som er født utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn. 31

33 Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere i 2013 Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner søke støtte til informasjonstiltak som er tilpasset innvandreres behov, og veiledning for å styrke deltakelsen i lokalsamfunnet. Målgruppen inkluderer arbeidsinnvandrere og personer kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Tiltak rettet mot nyankomne er prioritert. Organisasjon Prosjekttittel Mål/aktiviteter Sted Caritas Chinese Professionals in Norway Informasjons- og ressurssentra for bosatte arbeidsinnvandrere Kompetansesenter for Innvandrere Bosatte arbeidsinnvandrere skal gjennom foredrag og kurs få tilpasset informasjon fra faginstanser og frivillige organisasjoner om temaer som oppleves som viktige av målgruppen. Formidling av samfunnskunnskap, informasjon om regelverk, rettigheter og plikter gjennom seminar og samlinger, samt informasjonsformidling på nettsider, facebook, osv. Målgruppen er arbeidsinnvandrere m/familier fra ikke-vestlige land. Oslo Oslo Frivillighet Norge Frivillighet Norges inkluderingsarbeid Mål for tiltakene er bl.a. å bidra til inkludering av minoritetsorganisasjonene i det norske organisasjonsfellesskapet og at tradisjonelle norske organisasjoner får større etnisk mangfold, samt at flere kommuner jobber med å etablere en helhetlig frivillighetspolitikk. Dette i.h.t intensjonsavtale med IMDi. Hele landet Nansen fredssenter Skedsmo dialog - økt deltakelse gjennom informasjon og samarbeid Informasjons-/dialogsamlinger med utgangspunkt i Skedsmo kvinneforum, og med bl.a. dialog som utgangspunkt for å tilpasse og formidle informasjon til målgruppen - innvandrerkvinner fra Polen og Litauen, Pakistan, Afghanistan, Eritrea og Irak. Skedsmo Norsk Folkehjelp Folkevenn Bidra til lavere terskel i kommunene for å bosette flyktninger gjennom praktisk inkluderingsarbeid lokalt, i.h.t. intensjonsavtale med IMDi. Hele landet 32

34 Norsk Innvandrerforum Somalisk kvinnenettverk i Asker Norges Røde kors Formidling av saklig informasjon om barneverntjenester Informasjon og veiledning til Somaliere og innvandrere fra Øst- Afrika- området Integrerings- og inkluderings-tiltak i regi av Røde Kors Informasjon om foreldres rettigheter og plikter knyttet til barneoppdragelse og øke tilliten til barneverntjenesten hos innvandrerforeldre gjennom dialogmøter med innvandrerforeldre og den lokale barneverntjenesten. Dialogmøter for somaliere og innvandrere fra Øst-Afrika i Asker og Bærum kommune om tema som deltakelse i arbeid og utdanning, og tema knyttet til foreldrerollen, barn og unge, inkl. barneverntjenesten. Temakvelder for somaliske kvinner om familie og samfunnsdeltakelse. Tiltak for å styrke det faglige innholdet i norsktreningsaktiviteten og etablering av norsktrening i tre nye kommuner. Oppstart av arbeidskvalifiserende aktiviteter for innvandrere og flyktninger. Øke mangfoldet i Røde kors i form av at flere med minoritetsbakgrunn blir medlemmer i Røde Kors. Røde Kors har intensjonsavtale med IMDi. Oslo, Goruddalen Asker Hele landet LIN - Likestilling Inkludering og Nettverk Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) Norske kvinners sanitetsforening Ny i Norge Rettighetsinformasjon til kvinner ankommet gjennom familieinnvandring N.K.S. Flyktningprosjekt Kurs i samfunnskunnskap, informasjons- og helseseminarer og generelt informasjonsarbeid rettet mot innvandrerkvinner fra bl.a. Pakistan, Afghanistan, Somalia og Irak. Kurs for jusambassadører, utvikle brosjyre om barn og barnevern og vold i nære relasjoner, foredrag og utvikling av arbeidshefte om arbeidsrett og diskrimineringsrett knyttet til disse Målgrupper er familieinnvandrede kvinner fra Polen og Thailand. Bidra til integrering av bosatte flyktninger i kommuner over hele landet i.h.t. samarbeidsavtale med IMDi. Alna/ Oslo Osloområdet Hele landet 33

35 Redd Barna Frivillig aktivitet for bosatte flyktningbarn og -familier Bidra til integrering av bosatte flyktninger, og inkludering av innvandrere i lokalsamfunnet i kommuner over hele landet i.h.t. intensjonsavtale med IMDi. Hele landet Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag 2013 Øke bevisstheten om å inkludere innvandrere i alle ledd i fotballklubbene gjennom målrettede prosjekter og erfaringsdeling. i.h.t. intensjonsavtale med IMDi. Hele landet 34

36 Innvandrerråd Det finnes en rekke innvandrerråd, både på fylkes- og kommunenivå i regionen. Disse varierer fra å være paraplyorganisasjoner til å være offentlig oppnevnte råd og utvalg for kommunene. Innvandrerrådene er dialogpartnere for kommunene gir råd angående saker som berører innvandrerbefolkningene. Man kan finne mer informasjon om innvandrerrådene på kommunenes hjemmesider. Innvandrerråd på fylkesnivå Vestfold innvandrerråd Paraplyorganisasjon for kulturforeninger, innvandrerforeninger og innvandrerorganisasjoner i Vestfold. Hovedmålet er å arbeide for reell likestilling mellom innvandrerne og den norske befolkningen, uansett kjønn, rase, nasjonalitet, religion eller politisk overbevisning Fellesforum for innvandrere i Østfold Driver informasjonsvirksomhet. Forebyggende og kompetansegivende tiltak til alle innvandrerorganisasjoner Fellesforum for innvandrerkvinner i Østfold Forening for innvandrerkvinner i Østfold som arbeider for å synliggjøre kvinnene i samfunnet, som enkeltindivider med mangfoldig bakgrunn, historie, erfaring og ressurser. Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus (FROA): Innvandring og integrering, organisasjonsutvikling, kulturelle aktiviteter. Innvandrerråd i kommunene Eidsvoll innvandrerråd (EIR): Partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon av innvandrerorganisasjoner og enkeltmennesker i Eidsvoll. EIR arbeider for reell likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet -uavhengig av kjønn, alder, rase, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RIO): Høringsorgan, tar opp saker på eget initiativ, behandler kriterier for fordeling av økonomisk støtte til innvandrerorganisasjonene i Oslo og driver informasjonsvirksomhet. Larvik innvandrerråd: En av flere komitéer i kommunen som skal fungere som "politiske verksteder", og innstiller overfor kommunestyret i de saker som skal opp til politisk behandling. Flerkulturelt råd, Sarpsborg: Rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for økt integrering og inkludering. Rakkestad innvandrerråd: Bruker- og interesseutvalg for Rakkestad kommune. Askim innvandrerråd: Skal gi kommunen råd i aktuelle saker og føre dialog mellom folkevalgte og personer eller grupper med innvandrerbakgrunn. Skal fungere som samarbeidsorgan og brobygger, og på denne måten være med på å fremme mangfold og integrering i kommunen. Innvandrerrådet i Asker: Rådgivende organ for kommunen i saker som omhandler integrering. Har som hovedformål å fremme integrering, samt full deltagelse og likestilling i samfunnslivet. 35

37 Statsborgerskapsseremonier Fylkesmennene er ansvarlige for gjennomføringen av statsborgerskapsseremoniene. Det ble i 2012 avholdt syv statsborgerskapsseremonier i regionen i Østfold og Vestfold avholdt to seremonier hver, mens Oslo og Akershus avholdt tre seremonier. I alt ble 5367 nye statsborgere invitert til begivenhetene. Av disse valgte 953 personer å delta. Vestfold hadde den største veksten med en økning på hele 4,8 prosent fra året før. I Østfold var veksten på 0,6 prosent. I Oslo og Akershus gikk deltagelsen ned med 9,3 prosent sammenlignet med Figuren viser i prosent hvor mange av de inviterte nye norske statsborgerne som takket ja til å delta på statsborgerseremoni i Kommende statsborgerseremonier Fylke 2013 Oslo og Akershus 15. september 24. november Østfold Ikke fastsatt Vestfold Ikke fastsatt Oslo og Akershus avholder sine statsborgerskapsseremonier i Oslo rådhus. I Vestfold brukes Teie Hovedgård i Tønsberg, mens seremoniene i Østfold ambulerer mellom ulike byer i fylket. Vårens seremoni i Østfold er i Sarpsborg. 36

38 Vedlegg Liste over aktiviteter i regi av Norges Røde Kors i 2013 Røde Kors har en rekke relevante aktiviteter i IMDi region Øst. Aktivitetene er ikke tildelt støtte av IMDi. Akershus Røde Kors Kommune Skedsmo Ullensaker Bærum Nittedal Rælingen Asker Oppegård Fet Nes Ski Aurskog Høland Aktiviteter Flyktningeguiden samarbeid med kommunen Enkeltstående fellesaktiviteter Kvinnekafè/Norsktrening Sykurs Flyktningeguiden Enkeltstående aktiviteter Flyktningeguiden Samtalepartner en enkel kobling hvor frivillige møter med Flytninger en time en gang i uken i tre måneder Damedag en gang i uken Herretreff to ganger i måneden Jentegruppe en gang i uken Flyktningeguiden Enkeltstående aktivitet Kvinnekaffe en gang i måneden Flyktningeguiden Enkeltstående aktivitet Tilbud for aktiviteter for flyktningebarn Norsk trening Flyktningguiden Samtalepartner Damedag Enkeltstående fellesaktiviteter Flyktningeguiden Kvinne kafè en gang i måneden Julearrangementer Kvinne Kafè en gang i måneden Flyktningeguiden Norsktrening Kvinne Kafè en gang i måneden 37

39 Oslo Røde Kors Kommune Oslo Aktiviteter Flyktningguide Møteplass for ungdom Stella Røde Kors Kvinnesenter Kvinnekafe Ferie for alle Uterom Østfold Røde Kors Kommune Hobøl Eidsberg (Mysen og Omegn RK) Spydeberg Aktiviteter Flerkulturell møteplass Til Topps Flerkulturell møteplass Kvinnetreff Flerkulturell møteplass Vestfold Røde Kors Kommune Horten Nøtterøy Alle kommuner Tønsberg Re Aktiviteter Flyktningguide til bosatte flyktninger Møteplass for kvinner med aktiviteter som dans og turer i skog og mark. Norsktrening Flyktningguide for bosatte flyktninger Egen turgruppe og arrangement for de som skal Til Topps i regi av Vestfold Røde Kors Norsktrening Barnegruppe Kvinnegruppe Re Røde Kors har samarbeid med Bondekvinnelaget om en flerkulturell møteplass 38

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold 2014-2015 Innhold Bosettingssituasjonen i 2014... 3 IMDis strategiske prioriteringer... 4 Bosetting... 5 Anmodninger,

Detaljer

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold 2013-2014

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold 2013-2014 IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold 2013-2014 Innhold Bosettingssituasjonen i 2013... 3 IMDis strategiske prioriteringer... 4 Bosetting... 5 Anmodninger,

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over flyktninger må bosettes i flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over flyktninger må bosettes i flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Flyktninger Det er kommet over 30 000 asylsøkere til Norge i 2015 Det er stor usikkerhet knyttet

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad,

Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold. Strømstad, Bosetting og integrering av flyktninger Fylkesmannens samling for kommuner i Østfold Strømstad, 9.6.2016 Bosatte flyktninger i Østfold pr 8. juni 2016 Anmodning Herav EM Vedtak Herav EM Asyl Utsøkte OFF

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i, Akershus, Østfold og Vestfold September 2012 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, foreløpige vedtak og status

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 14.04.2016 Anders Fyhn Seksjon for introduksjon og kvalifisering, IMDi Øst

Detaljer

IMDIs ansvar innen bosetting. IMDi s seks regionkontor er ansvarlig for det praktiske bosettingsarbeidet

IMDIs ansvar innen bosetting. IMDi s seks regionkontor er ansvarlig for det praktiske bosettingsarbeidet IMDIs ansvar innen bosetting IMDi s seks regionkontor er ansvarlig for det praktiske bosettingsarbeidet Bosetting av flyktninger For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave. De fleste

Detaljer

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet

Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Integrering av flyktninger på arbeidsmarkedet Vårres unga - vårres framtid Fylkesmannens oppvekstkonferanse 2014, Bodø 15.-16. september. Seminar 16. september NAV utvidet ledermøte Dulo Dizdarevic 1 Regiondirektør,

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger 30.11.2015 1 Disposisjon Samfunnsoppdrag Hvem blir bosatt? Dagens utfordringsbilde Virkemidler Aktører og ansvar i bosettingsarbeidet

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Kvalifisering og utdanning i et integreringsperspektiv. Catrine Bangum, assisterende regiondirektør

Kvalifisering og utdanning i et integreringsperspektiv. Catrine Bangum, assisterende regiondirektør Kvalifisering og utdanning i et integreringsperspektiv Catrine Bangum, assisterende regiondirektør Flyktninger ankomster Det kom over 30 000 asylsøkere til Norge i 2015 Det er stor usikkerhet knyttet til

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

IMDi Nord

IMDi Nord IMDi Nord 07.03.2016 1 2015: 31 145 asylsøkere (5 297 enslige mindreårige) 2016: 50-60 000 asylsøkere (høyeste prognose) (mange enslige mindreårige) 2015: 11 342 flyktninger ble bosatt i kommunene (691

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv

Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Statlig samordning i et mangfoldsperspektiv Catrine Bangum, Ass. regiondirektør IMDi Øst 17.6.2015 1 IMDis samfunnsoppdrag Fremme like muligheter og levekår i et mangfoldig samfunn. Styrke innvandreres

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

RØDØY KOMMUNE Møte 27.01.2014

RØDØY KOMMUNE Møte 27.01.2014 RØDØY KOMMUNE Møte 27.01.2014 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi I overkant av 200 ansatte Landsdekkende med seks regionkontor: IMDi Sør, IMDi Vest, IMDi Øst, IMDi Indre Øst, IMDi Midt-Norge

Detaljer

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Hvor kommer innvandrerne fra 26.10.2016 2 26.10.2016 3 Mål for integreringspolitikken

Detaljer

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015

Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Ungdom i Svevet dagskonferanse 19.11.2015 Manzoor Khan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Direktoratet er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Mangfold er hverdagen. IMDis strategi

Mangfold er hverdagen. IMDis strategi Mangfold er hverdagen IMDis strategi "Norge er et mangfoldig samfunn og har vel alltid vært det" Mangfold er hverdagen! Navnet på IMDis nye strategi sier det meste: Norge er et mangfoldig samfunn - og

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn

Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn Regjeringens arbeid med integrering og inkludering av innvandrere og deres barn 5. oktober 2010 Statsrådens ord Alle har et ansvar for å bidra i utviklingen av det inkluderende samfunnet. Demokrati, likestilling

Detaljer

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder

Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder Fylkestingssalen 7. oktober 2015, Arendal Møte om mottak, bosetting og integrering av flyktninger Direktør Hilde Høynes NAV Aust Agder FLYKTNINGER REGISTRERT I NAV Norge Aust-Agder Somalia 2096 personer

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

NAFOs skoleeiernettverk

NAFOs skoleeiernettverk NAFOs skoleeiernettverk 10.11.2015 Kjersti Eknes og Ellen Røst Integrerings- og 1 mangfoldsdirektoratet Nye flyktninger til Norge - kort status Antall bosatte flyktninger per år: 2012 2013 2014 2015 (sept)

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal

Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal Strategien Bolig for velferd- IMDis bidrag Arendal 19.10.16 03.11.2016 IMDi Sør IMDis bidrag inn i bolig for velferd må ses i sammenheng med vårt oppdrag IMDis hovedmål: Innvandrere og barna deres skal

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark

Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere //Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Utfordringer i kvalifisering, rekruttering og integrering av innvandrere 22.02.2017//Jon Bernt Hansen, NAV Hedmark Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader

Detaljer

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017

FLYKTNINGER. Nina Gran, Fagleder KS. - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 FLYKTNINGER Nina Gran, Fagleder KS - Kommunenes Utgifter - Dagens situasjon - bosetting - Statsbudsjettet 2017 KOMMUNENES UTGIFTER I FLYKTNINGARBEIDET Beregningsutvalget. Skal sikre at tilskuddet dekker

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS

Bosetting av flyktninger. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Bosetting av flyktninger Nina Gran, Spesialrådgiver KS Hvor flykter syrerne? Libanon 1 133 834 Tyrkia 1 065 902 Jordan 619 376 Irak 222 468 Egypt 140 130 Sverige 2013+ tom okt 2014: 39 045 + 600 kvoteflyktninger

Detaljer

Fylkemanneni Østfold 1 - j /

Fylkemanneni Østfold 1 - j / MOTTATT l 5 DKT.2015 i Fylkemanneni Østfold 1 - j / Fylkesmannen 4 i Østfold Samarbeidsavtale mellom NAV Østfold, IMDi Øst og Fylkesmannen i Østfold for periode 2015-2017 1. Avtalens parter NAV Østfold:

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Flyktning i dag - Osloborger i morgen

Flyktning i dag - Osloborger i morgen Flyktning i dag - Osloborger i morgen Husbankens Oslofrokost 28. september 2016 Trygve G. Nordby Nyankommet flyktning Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Hva var veien til Oslo? Hvor lenge blir hun? Kommer

Detaljer

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen.

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen. Eksempelskjema for IMDis kommuneundersøkelse 2016 I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet,

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark. Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør

Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark. Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør Bosetting og kvalifisering av flyktninger i Telemark Ingrid Sætre, regiondirektør IMDi Sør Innhold: Status og behov for bosetting og integrering Kvalifisering og sysselsetting av flyktninger Økonomi 02.03.2016

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Helge Ommundsen- Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s overordnete mål Få flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL

UDI IMDI. Levanger kommune innvandrertjenesten ASYLSØKER ORDINÆRMOTTAK OVERFØRINGSFLYKTNING NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE AKUTTMOTTAK ASYL ASYLSØKER ANKOMSTSENTER FLYKTNING OVERFØRINGSFLYKTNING UDI OMSORGSSENTER ASYL ORDINÆRMOTTAK AKUTTMOTTAK INNVANDRER TRANSITTMOTTAK IMDI Levanger kommune NASJONALDUGNAD ENSLIG MINDREÅRIGE KVOTEFLYKTNING

Detaljer

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013.

Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre. Bosettingsprosessen. 02.September 2013. Opplæring av nyankomne og flerspråklige elever med fokus på barn i asylmottak og omsorgssentre Bosettingsprosessen 02.September 2013 Ashna sablagi 1 IMDi Midt-Norge 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ?

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ? Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/221276781?ref=em-v-share Bakgrunn Samarbeidsavtalen springer ut fra det toårige bosettingsprosjektet

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2015 Dato: 16.12.2014 Saksnr: 14-01865 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst 1 24.10.2013 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 230 ansatte Ca. 190 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter

Detaljer

Melding om integreringspolitikk

Melding om integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Melding om integreringspolitikk Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk IMDi 13. mai 2016 Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner

Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Kommunale utviklingsmidler 2017 informasjon til kommuner Presentasjonen gir relevant informasjon til kommuner som ønsker å søke finansiering til sine prosjekt innenfor ordningen. Presentasjonen inneholder

Detaljer

«Hvordan kan landbruket bidra?»

«Hvordan kan landbruket bidra?» Fagsamling Inn På Tunet, Norges Bondelag. 4.nov. 2016 «Hvordan kan landbruket bidra?» BOSETTINGSSYSTEMET, jf. UDIs og IMDis regelverk DUF Individuell kartlegging -------- Styringsansvar Økonomi Anmoder

Detaljer

Enslige mindreårige 2009

Enslige mindreårige 2009 1 Enslige mindreårige 2009 Informasjonsmøte 14.09.09 Rådgiver Marit Lund Larsen, IMDi Øst 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca 210 ansatte Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand,

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD PROSJEKTBESKRIVELSE BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD - Fylkesmannens bidrag i kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har

Detaljer

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo

Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Virker dagens opplæringstilbud for flyktninger og asylsøkere etter hensikten? Anne Britt Djuve, fafo Hovedutfordringer Lite kunnskap om hva som virker Den kunnskapen som foreligger peker på: Mer av det

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWWm  :,+E,. *7 '  i' E [E] Dokid: 15004664 (131244-65) _. ' ANMODNING OM BOSEITING AV FLYKNINGER FOR 2016 OG ' PLANPERIODEN 2017-2019 ` l I l Integrerings- og mangfoldsdirektoratet DØNNA KOMMUNE Komrqunenummer:1827 A Internett

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver

Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver Kommunale utviklingsmidler Hege V. Aspelund Integrerings og mangfoldsdirektoratet IMDi Øst Seniorrådgiver 1 4.02.2014 2 14.02.2014 Et helhetlig integrerings- og kvalifiseringsperspektiv Målsettingen med

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 07.03.17 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - IMDis oppgaveportefølje - Vårt samfunnsoppdrag - Planarbeid - Normalisering av arbeidet med innvandrere

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Statssekretær Hanne Caroline S. Iversen Voksenåsen, 8. juni 2016 Integrering for fremtiden Den norske velferdsmodellen

Detaljer

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Formannskapsmøte 16. september 2014 Arbeidet med Handlingsplanen - Fremdriftsplan November 2011: Bestilling

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer