Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold"

Transkript

1 IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

2 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, vedtak og faktisk bosetting i region Øst i Antall bosatte flyktninger i Akershus i Antall bosatte flyktninger i Oslo i Antall bosatte flyktninger i Østfold i Antall bosatte flyktninger i Vestfold i Bosetting av enslige mindreårige Anmodninger og vedtak om bosettinger Anmodninger om bosettinger Innvandrerbefolkningen Tilskudd til kommunene Integreringstilskudd Tilskudd til bosetting av personer med funksjonshemminger Norsktilskudd Kommunale utviklingsmidler (KUM) Kvalifisering og arbeid Introduksjonsordningen Norsk og samfunnskunnskap Ny sjanse og Jobbsjansen Arbeidsledighet Områdesatsing Partnerskapskommuner Minoritetsrådgivere Frivillighet IMDis samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner Tilskuddsordninger Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere i Innvandrerråd Statsborgerskapsseremonier Vedlegg Liste over aktiviteter i regi av Norges Røde Kors i Øvrige organisasjoner IMDi har intensjonsavtale med har følgende aktiviteter: Andre aktiviteter som IMDi har gitt støtte til i

3 Denne publikasjonen gir kommunene i Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo en oversikt over status og resultater på en del av de områdene hvor IMDi samarbeider med kommunene. Gjennom å samle data om blant annet bosetting, introduksjonsordning, ny sjanse, norsk- og samfunnskunnskap og frivillighet på kommune og fylkesnivå, ønsker vi å gi et mer helhetlig bilde av integreringsarbeidet lokalt. For tiden venter nye innbyggere med flyktningebakgrunn på å starte et normalt liv i en kommune. IMDi Øst har sendt anmodningsbrev til alle kommuner i våre fire fylker der vi ber kommunene vedta et antall plasser for bosetting de neste tre årene. Kapasiteten må økes kraftig. Det vil bety at kommunene må skaffe flere boliger til flyktninger og styrke norskopplæringen og kvalifiseringen. Vi oppfordrer kommunene til å legge til rette for en langsiktig planlegging og en jevn bosetting gjennom året. I 2013 har IMDi iverksatt to nye tilskuddsordninger: Kommunale utviklingsmidler og Jobbsjansen. Kommunale utviklingsmidler skal styrke arbeidet med norsk og samfunnskunnskap, og skal bidra til at flere går over til arbeid eller utdanning. Formålet med jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som er uten tilknytning til arbeidslivet. Vi håper kommunene i regionen kan bruke denne publikasjonen både til å finne forbedringsområder i eget integreringsarbeidet og til å hente inspirasjon fra andre kommuner. Vi oppfordrer alle som er opptatt av integrering til å følge med på våre nettsider. Der finnes mer informasjon om aktiviteter, seminarer, tilskuddsordninger, regelverk og alt som inngår i IMDis oppgaveportefølje. Vi håper dere finner publikasjonen nyttig. Randi Kleven regiondirektør IMDi Øst Dersom det er spørsmål, kommentarer eller innspill til innholdet i denne publikasjonen, kan vi kontaktes via e-post til 2

4 IMDis strategiske prioriteringer IMDi har tre strategiske prioriteringer: Samarbeid med kommunene Samarbeid med sektormyndighetene Utvikling av IMDi som kompetansesenter IMDi skal utvikle seg videre som et kompetent, profesjonelt fagorgan og en etterspurt samarbeidspartner for kommunene og statlige sektormyndigheter. Kommunene Kommunene er IMDis viktigste samarbeidspartnere. Det er i kommunene innvandrerne bor, går på skole, arbeider og deltar i samfunnslivet for øvrig. IMDi skal styrke kommunenes arbeid med bosetting og kvalifisering av flyktninger og familiegjenforente, samt utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning. Sektormyndighetene IMDi skal bidra til at andre statlige sektormyndigheter oppnår sine mål. IMDi skal også bidra til å fremme samarbeidet mellom ulike statlige sektormyndigheter, slik at innsatsen overfor kommunene i arbeidet med integrering og mangfold blir mer koordinert. Kompetansesenter Som kompetansesenter skal IMDi arbeide helhetlig og systematisk for å øke kunnskapen om integrering og mangfold. Gjennom systematisk kunnskapsinnhenting om innvandrere skal IMDi gi faglige innspill til og være premissleverandør for regjeringens utvikling av integrerings- og mangfoldspolitikken. IMDi skal formidle kunnskap om integrering og mangfold og gjøre den kjent og lett tilgjengelig for direktoratets viktigste samarbeidspartnere og befolkningen for øvrig. 3

5 Bosetting Anmodninger, vedtak og faktisk bosetting i region Øst i 2012 Bosettingsbehovet for region øst i 2012 var 2024 personer. Kommunene vedtok å bosette til sammen 1373 flyktninger. Det faktiske antallet flyktninger som ble bosatt i vår region var Anmodning Vedtak Bosatte* Østfold Akershus Oslo Vestfold Østfold Vestfold Akershus Oslo Anmodning Vedtak Bosatte *Tallene er hentet fra dataregisteret for utlendingsforvaltningen (DUF). Tallene viser personer bosatt i kalenderåret 2012 uavhengig av hvilket års kvote de ble bosatt på. Tallene inkluderer ikke eventuelt skjermede personer, eventuelle familiegjenforente bosatt på flyktningekvoten eller personer som bodde privat før vedtak om bosetting ble fattet. Tallene kan derfor avvike noe fra kommunenes egne data. 4

6 Antall bosatte flyktninger i Akershus i 2012 Ved utgangen av 2012 bodde det personer i Akershus. Det ble bosatt 419 flyktninger i fylket i Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble bosatt i Akershuskommunene i Antall bosatte Bosatte pr 1000 innbygger 100 1, ,8 0,6 0,4 0, Antall bosatte Antall bosatte per 1000 innbygger 5

7 Antall bosatte flyktninger i Oslo i 2012 Ved utgangen av 2012 bodde det personer i Oslo. Det ble bosatt 425 flyktninger i fylket i Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble bosatt i Oslos bydeler i Antall bosatte Bosatte pr 1000 innbygger ,2 1 0,8 0,6 0, ,2 0 Antall bosatte Antall bosatte per 1000 innbygger 6

8 Antall bosatte flyktninger i Østfold i 2012 Ved utgangen av 2012 bodde det personer i Østfold. Det ble bosatt 188 flyktninger fordelt på 13 kommuner i fylket i Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble bosatt i Østfold i Antall bosatte 50 Bosatte pr 1000 innbygger 2, , , , ,2-0,3 Antall bosatte Antall bosatte per 1000 innbygger 7

9 Antall bosatte flyktninger i Vestfold i 2012 Ved utgangen av 2012 bodde det personer i Vestfold. Det ble bosatt 188 flyktninger i fordelt på 13 kommuner i fylket i Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble bosatt i Vestfold i Antall bosatte 35 Bosatte pr 1000 innbygger , , , Antall bosatte Antall bosatte per 1000 innbygger 8

10 Bosetting av enslige mindreårige 2012 I 2012 ble det bosatt 471 enslige mindreårige i Norge. Av disse var 104 personer under 15 år. Personer under 15 år bosettes via Bufetat. Den gjennomsnittlige ventetiden fra vedtak om opphold til bosetting var 2,8 måneder for de som ble bosatt av IMDi og på 4,9 måneder for de som ble bosatt av Bufetat. 112 enslige mindreårige ble bosatt i vår region. Disse fordelte seg slik: Fylke: Akershus Antall bosatte: 44 Bosettingskommuner Bærum, Asker, Skedsmo, Nes, Lørenskog, Ski, Oppegård, Ås Ullensaker og Nesodden Oslo Antall bosatte: 24 Oslo Østfold Antall bosatte: 16 Moss, Fredrikstad, Trøgstad, Rygge Skiptvet, Hvaler Vestfold Antall bosatte: 28 Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Tønsberg, Stokke, Larvik, Sandefjord og Nøtterøy Også gjennom 2012 har kommuner i region Øst bosatt enslige mindreårige i tråd med behov. Fra 1. november gjennomførte IMDi en organisatorisk endring ved at IMDi Vest bosetter enslige mindreårige i hele landet. IMDi Øst har fortsatt ansvar for å skaffe tilstrekkelig antall kommuneplasser og generell oppfølging av kommunene i regionen. 9

11 Anmodninger og vedtak om bosettinger 2013 Det er behov for å bosette 1860 flyktninger i region øst i Kommunene i regionen hadde pr vedtatt å bosette til sammen 1377 flyktninger. Anmodning Vedtak Østfold Akershus Oslo Vestfold Østfold Anmodning: 410 Vedtak: 189 Vestfold Anmodning: 340 Vedtak: 226 Akershus Anmodning: 660 Vedtak: 512 Oslo Anmodning: 490 Vedtak: 450 Anmodning Vedtak 10

12 Anmodninger om bosettinger IMDi anmoder norske kommuner om å bosette til sammen flyktninger i 2014, og for hvert år i 2015 og For fylkene i region øst er anmodningstallene 2017 personer i 2014, og 1842 personer for hvert år i 2015 og Anmodningstall fordelt på kommune i perioden i Østfold Kommune Anmodning 2014 Anmodning 2015 og 2016 Rømskog Våler Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Marker Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Hobøl Hvaler Aremark Sum Østfold Anmodningstall fordelt på kommune i perioden i Vestfold Kommune Anmodning 2014 Anmodning 2015 og 2016 Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Sum Vestfold Anmodningstall for Oslo kommune i perioden

13 Kommune Anmodning 2014 Anmodning 2015 og 2016 Oslo Anmodningstall fordelt på kommune i perioden i Akershus Kommunde Anmodning 2014 Anmodning 2015 og 2016 Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog Høland Sørum Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Fet Nannestad Hurdal Sum Akershus

14 Innvandrerbefolkningen Det er ganske stor variasjon i innvandrerbefolkningen i kommunene i regionen. Gjennomgående bor det flere innvandrere i bykommunene og i randkommunene rundt Oslo. Tallene er hentet fra SSB. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i Oslo og i Akershuskommunene per 1. januar 2013 i absolutte tall og prosent. Kommune Folketall Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand Alle Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet Alle EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Oslo ,4 9,2 21,2 Vestby ,6 6,2 7,4 Ski ,7 5,8 8,9 Ås ,4 8,1 10,3 Frogn ,4 6,2 4,2 Nesodden ,2 7,5 4,7 Oppegård ,7 5,5 7,2 Bærum ,8 8,7 9,1 Asker ,0 8,8 8,2 Aurskog-Høland ,3 6,6 2,7 Sørum ,2 8,1 6,1 Fet ,5 7,3 5,2 Rælingen ,3 6,4 12,9 Enebakk ,9 6,0 5,9 Lørenskog ,5 6,7 15,8 Skedsmo ,8 6,3 15,5 Nittedal ,2 6,3 7,0 Gjerdrum ,6 9,2 3,4 Ullensaker ,9 7,4 10,5 Nes ,6 5,2 4,4 Eidsvoll ,0 5,6 5,4 Nannestad ,0 7,8 6,2 Hurdal ,5 4,9 2,6 Hele landet ,1 6,0 8,1 13

15 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i Østfoldkommunene per 1. januar 2013 i absolutte tall og prosent. Kommune Folketall Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania Alle Zealand unntatt unntatt Alle Australia Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Halden ,9 5,0 6,9 Moss ,7 6,0 11,7 Sarpsborg ,2 5,1 10,2 Fredrikstad ,3 5,1 9,3 Hvaler ,2 2,9 2,3 Aremark ,8 2,2 1,5 Marker ,2 4,8 3,4 Rømskog ,9 6,4 0,6 Trøgstad ,7 6,1 2,6 Spydeberg ,7 4,9 4,8 Askim ,5 5,6 12,9 Eidsberg ,1 6,5 7,6 Skiptvet ,5 6,1 3,4 Rakkestad ,2 5,2 7,0 Råde ,0 5,6 3,4 Rygge ,5 5,5 6,0 Våler ,9 8,6 3,2 Hobøl ,4 9,2 4,2 Hele landet ,1 6,0 8,1 14

16 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Vestfoldkommunene per 1. januar 2013 i absolutte tall og prosent. Kommune Folketall Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand Alle Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av folketallet Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania EU/EØS,USA, Canada, Australia og New Zealand Asia, Afrika, Latin- Amerika, Oseania unntatt unntatt Alle Australia Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS Horten ,8 5,3 7,5 Holmestrand ,5 4,8 4,6 Tønsberg ,2 6,1 6,1 Sandefjord ,0 6,0 8,0 Larvik ,3 4,7 6,5 Svelvik ,7 7,2 3,4 Sande ,1 6,4 3,7 Hof ,8 5,3 1,5 Re ,9 5,1 3,8 Andebu ,5 5,6 3,0 Stokke ,7 7,2 5,5 Nøtterøy ,4 5,0 5,4 Tjøme ,7 6,6 3,1 Lardal ,4 4,0 2,3 Hele landet ,1 6,0 8,1 15

17 Tilskudd til kommunene 2012 Integreringstilskudd IMDi forvalter i 2013 tilskudd for nesten 7,2 milliarder kroner. Over 99 prosent av midlene kanaliseres til kommunene. Det viktigste tilskuddet er integreringstilskuddet. Tilskuddet omfatter ordinært integreringstilskudd år 1-5, barnehagetilskudd, skoletilskudd, eldretilskudd, særskilt tilskudd for enslige mindreårige, ekstratilskudd for personer med funksjonshemminger 1 og 2. *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Vestfold Satser for integreringstilskudd i 2013 Integreringstilskudd Bosettingsår Sats År-1 (2013) År-2 (2012) kr År-3 (2011) kr År-4 (2010) kr År-5 (2009) kr Skoletilskudd kr Barnehagetilskudd Eldretilskudd Særskilt tilskudd enslige mindreårige kr Personer med kjente funksjonshemminger kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Vestfoldkommunene mottok i alt kr i integreringstilskudd i Tilskuddene fordelte seg slik: Kommune Tilskudd 2012 Kommune Tilskudd 2012 Andebu Kr Re Kr Holmestrand Kr Sande Kr Horten Kr Sandefjord Kr Lardal Kr Stokke Kr Larvik Kr Svelvik Kr Nøtterøy Kr Tønsberg Kr

18 Oslo Oslo kommune mottok Kr i integreringstilskudd i Østfold Østfoldkommunene mottok i alt kr i integreringstilskudd i Tilskuddene fordelte seg slik: Kommune Tilskudd 2012 Kommune Tilskudd 2012 Aremark kr Rakkestad kr Askim kr Rygge kr Eidsberg kr Råde kr Fredrikstad kr Sarpsborg kr Halden kr Skiptvet kr Hvaler kr Spydeberg kr Marker kr Trøgstad kr Moss kr Våler kr Akershus Akershuskommunene mottok i alt kr i integreringstilskudd i Tilskuddene fordelte seg slik: Kommune Tilskudd 2012 Kommune Tilskudd 2012 Asker kr Nes kr Aurskog Høland kr Nesodden kr Bærum kr Nittedal Kr Eidsvoll kr Oppegård kr Enebakk kr Rælingen kr Fet kr Skedsmo kr Frogn kr Ski kr Gjerdrum Kr Sørum Kr Hurdal Kr Ullensaker Kr Lørenskog kr Vestby Kr Nannestad Kr Ås kr

19 Tilskudd til bosetting av personer med funksjonshemminger Dette tilskuddet, som er en del av integreringstilskuddsordningen, dekker ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger, personer med voldelig adferd og rusproblemer, alvorlige atferdsproblemer og liknende. I 2012 ble det tildelt IMDi i underkant av 48 millioner kroner til 23 kommuner i regionen. Antall tilskudd var 100. Tilskuddene fordelte seg slik: Kommune Tilskudd 2012 Kommune Tilskudd 2012 Asker kr Oppegård Kr Askim Kr Oslo Kr Aurskog Høland Kr Rygge Kr Bærum Kr Råde Kr Fredrikstad Kr Sande Kr Holmestrand Kr Sandefjord Kr Horten Kr Sarpsborg Kr Larvik Kr Skedsmo Kr Lørenskog Kr Ski Kr Moss Kr Skiptvedt Kr Nesodden Kr Ås Kr Nøtterøy Kr Hvem mottar kommunene ekstratilskudd for? De fleste tilskuddene som gis via denne tilskuddsordningen gis til personer under 18 år. Om lag to tredjedeler er gutter/menn, og har ofte sammensatte lidelser. Om lag en tredjedel har i hovedsak fysiske lidelser. 18

20 Norsktilskudd I 2012 mottok kommunene i Øst til sammen kr i norsktilskudd (grunntilskudd, persontilskudd, resultattilskudd og tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak). Tabellen viser tilskuddets størrelse i kroner fordelt på kommune. Oslo og Akershus Vestfold Østfold Asker Andebu Aremark Aurskog-Høland Hof Askim Bærum Holmestrand Eidsberg Eidsvoll Horten Fredrikstad Enebakk Lardal Halden Fet Larvik Hobøl Frogn Nøtterøy Hvaler Gjerdrum Re Marker Hurdal Sande Moss Lørenskog Sandefjord Rakkestad Nannestad Stokke Rygge Nes Svelvik Råde Nesodden Tjøme Sarpsborg Nittedal Tønsberg Skiptvet Oppegård Sum Spydeberg Rælingen Trøgstad Skedsmo Våler Ski Sum Sørum Ullensaker Vestby Ås Oslo Sum

21 Kommunale utviklingsmidler (KUM) IMDi forvalter regjeringens nye tilskuddsordning med utviklingsmidler til kommunene for å styrke deres arbeid med opplæring i norsk og samfunnsfag. Prosjektene skal bidra til at flere går over til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Prosjektene skal også utvikle og å dokumentere metoder som øker kvaliteten og bedrer gjennomføringen og resultatoppnåelsen i kommunenes integreringsarbeid. Følgende prosjekter ble gitt støtte i 2013: Bydel Kommune Tilskuddssum Prosjekt Søndre Nordstrand Grünerløkka Alna, Bjerke Stovner og Grorud Alna, Bjerke Stovner og Grorud Gamle Oslo Sandefjord Skedsmo Ullensaker Larvik Ski Horten Sarpsborg Fredrikstad Bærum SUM TOTAL Tilskudd Søndre Nordstrand - Prosjektet skal videreutvikle ordinært introarbeid. Bydelen knytter seg til lokale arbeidsgivere og driver undervisning i små grupper. Grünerløkkamodellen - Prosjektet skal utvikle bedre samarbeid med lokalt arbeidsliv og jobbe for at næringslivsfokuset i NAV Grünerløkka blir kjent også i andre bydeler i Oslo. Program for integreringsarbeidet i Grorudsbydelene Prosjektet skal etablere et program for å få økt sysselsettingen i bydelene i Groruddalen. Prosjektet vil kartlegge strukturelle og praktiske utfordringer og muligheter for å øke sysselsettingen. Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid Prosjektet skal tilby norskopplæring i samarbeid med voksenopplæringen samt styrke samarbeidet med lokalt næringsliv. Prosjektet er en videreutvikling av et FoU prosjekt fra Bydel Gamle Oslo kommunale utviklingsmidler 2013 Prosjektet er spesielt tilrettelagt for deltakere med lav utdanning, og kvinner i barselpermisjon. Arbeidsglede Prosjektet skal sikre at introdeltakere kommer i arbeid eller utdanning ved å være tidlig ute i arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv. Samarbeid mellom ulike etater i kommunen står sentralt. Utvikling av virkemidler i introduksjonsprogrammet - Et prosjekt der elementer fra Ny Sjanse implementeres inn i introduksjonsordningen Jobb og skole-hånd i hånd - Samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. Prosjektet skal bruke mentorer og fadderprogrammet inn i introduksjonsprogrammet. Utdanning for arbeid Prosjektet fokuserer på formell kompetanse innen flere fag. Undervisningen knyttes til arbeidslivet og sikter mot fagbrev. Samarbeider med fylkeskommunen for å sikre fagbrevene. Arbeidsrettet grunnskole - Prosjektet skal gi både grunnskole og arbeidsretting samtidig. På vei mot jobb - Føreropplæring og i samarbeid med nav-arbeidslos. Prosjektet tar utgangspunkt i deltakernes medbrakte kompetanse. ORSUS Prosjektet skal bidra til kompetanseheving i NAV, samt samarbeid med VO og rekrutteringsbyrå lokalt for å øke sysselsettingen blant innvandrere. Økt arbeidsrettet oppfølging Prosjektet skal forsterke samarbeidet mellom næringslivet og kommunen for å få flere innvandrere i jobb. Det skal være et tett samarbeid mellom NAV, voksenopplæring og Fagskolen for et individuelt tilbud. Næringslivsdeltakelse i arbeidsrettet norskopplæring Prosjekt om kombinert norskopplæring og arbeidspraksis innen handel og kontor. Et samarbeidsprosjekt mellom VO og NAV. 20

22 Kvalifisering og arbeid Introduksjonsordningen Målet med introduksjonsordningen er at deltakerne skal over i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Tabellen under viser hvor mange prosent av kursdeltakerne som enten gikk over i arbeid eller i utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i Stokke Larvik Sande Nes Asker Moss Sandefjord Horten Ski Askim Rælingen Bærum Råde Oslo Eidsberg Lørenskog Oppegård Sarpsborg Spydeberg Rakkestad Nøtterøy Skedsmo Nannestad Fet Sørum Fredrikstad Tønsberg Aurskog Høland Halden Vestby Landsgjennomsnitt Regjeringens måltall 0% 14% 13% 40% 40% 40% 38% 33% 33% 33% 28% 27% 68% 64% 64% 63% 63% 60% 59% 57% 56% 54% 50% 50% 50% 48% 47% 55% 88% 83% 78% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 21

23 Kommuner med færre enn 5 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i kommunen i 2012 er ikke med i statistikken av personvernhensyn. I følge rapporter fra Rambøll og FAFO henger gode resultater i introduksjonsordningen sammen med at kommunen setter konkrete mål for ordningen, arbeidsretting av tiltakene, og godt samarbeid mellom de aktørene i kommunen som jobber med deltakerne i introduksjonsprogrammet. Avslutningsårsakene for programdeltakere fordelte seg slik i Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold (samlet): 22

24 Norsk og samfunnskunnskap 34 prosent av alle deltakerne som deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Norge i 2012 bodde i Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold personer deltok i norskopplæringen i regionen. Tallene i tabellen gjelder alle deltakere uansett innvandringsbakgrunn. Prosent Spor 1 Spor 2 Spor 3 Total av elevtall Østfold ,61 % Akershus ,45 % Oslo ,01 % Vestfold ,89 % Totalt for hele landet I tillegg til de gruppene har rett til gratis opplæring er det langt flere som deltar i norskopplæring arrangert av kommunene. De fleste av disse er arbeidsinnvandrere. I tabellen/illustrasjonen er deltakerne fordelt på fylker og det som kalles spor. Deltakerne fordels på ulike spor etter hvor mye medbrakt utdanning de har. Spor 1 er for analfabeter og de som kan lese og skrive, men har lite skolegang. Spor 2 er for de med del skolegang. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk, og kan bruke skriftspråket som redskap for læring. Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Noen har også påbegynt eller fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Gjennomføring og oppstart IMDi måler hvor mange som oppfyller plikten til norskopplæring etter introduksjonsloven innen tre år. Siste måling viser at av menn som kom i 2009, oppfylte 89 % plikten innen tre år. For kvinner som kom samme halvår var resultatet 85 %. En forutsetning for å klare å gjennomføre norskopplæringen innen tre år er å komme raskt i gang. IMDi måler hvor raskt kommunens nye innbyggere begynner i norskopplæringen. 80 % av kvinnene og 85 % av mennene som kom i 2011 var i gang det første halvåret etter de fikk oppholdstillatelse. Tallene her gjelder for hele landet. 23

25 Ny sjanse og Jobbsjansen Ny sjanse er en forsøksordning hvor formålet er å prøve ut og dokumentere erfaringer med ulike metoder for å få innvandrere over i arbeid eller utdanning. I Ny sjanse vektlegges det å få frem erfaringer med metoder og arbeidsformer som kan evalueres, formidles og benyttes i andre kvalifiseringsordninger for innvandrere. I 2013 har vår region 15 prosjekter, fordelt på 15 kommuner/bydeler: Målgruppe kvinner Tildelte midler 2013 Målgruppe ungdom Tildelte midler 2013 Bjerke Kr Alna Kr Grünerløkka Kr Gamle Oslo Kr Sagene (hjemmeværende) Kr Grorud Kr Lørenskog Kr Stovner Kr Sagene (overgangsstønad) Kr Fredrikstad Kr Skedsmo Kr Moss Kr Sandefjord Kr Ski Kr Skedsmo Kr Resultater Ny Sjanse 2012 Tabellen under viser antallet personer og prosentandel av deltakere i Ny Sjanseprosjektene som gikk over til arbeid eller utdanning i løpet av 2012 i Oslo, i hele region øst (Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold) og i hele landet. Antall deltakere i programmet Antall deltakere som avsluttet programmet 24 Antall som gikk over til arbeid eller utdanning Prosentandel som gikk over til arbeid eller utdanning Oslo % Hele region øst % Hele landet % Resultatene for både Osloprosjektene og prosjektene i regionen som helhet ligger litt under landsgjennomsnittet. Jobbsjansen en permanent ordning Regjeringen har bestemt at forsøksordningen Ny sjanse skal gjøres permanent fra sommeren 2013, og kalles Jobbsjansen. Formålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere. Programmene skal legge grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. I statsbudsjett for 2013 er det satt av 57 millioner kroner til Jobbsjansen og Ny sjanse, hvorav 32 millioner er utbetalt til Ny Sjanseprosjekter. Målgrupper for Jobbsjansen er alle innvandrere mellom år som er uten tilknytning til arbeidslivet, som har behov for grunnleggende kvalifisering, og som ikke omfattes av eksisterende ordninger. Prioritert målgruppe er hjemmeværende kvinner som ikke er avhengige av sosialhjelp, og som blir forsørget.

26 Det er kun kommuner som kan søke midler til å starte opp Jobbsjansen. Jobbsjansen er utarbeidet etter modell fra introduksjonsordningen og vil bestå av de samme grunnelementene. Ordningen vil vektlegge blant annet forpliktende og systematisk samarbeid mellom relevante kommunale og statlige sektorer, samt private/offentlige arbeidsgivere, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Programmet kan vare inntil to år. For personer som mangler grunnleggende leseog skriveferdigheter på eget morsmål kan programperioden utvides ytterligere og inntil fire år. Arbeidsledighet Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk ned fra 6,1 prosent i november 2011 til 6,0 prosent i november Blant den øvrige befolkningen var det også en svak nedgang i arbeidsledigheten, fra 1,8 prosent til 1,7 prosent, i den samme perioden. I innvandrergruppen er det fortsatt kun blant menn at ledigheten går ned. Innvandrermenn hadde en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra november 2011 til november For innvandrerkvinner gikk ledigheten så vidt opp med 0,1 prosentpoeng, mens i den øvrige befolkningen var det en nedgang i arbeidsledigheten blant menn og kvinner på henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng. Den registrerte ledigheten blant innvandrermenn lå på 5,7 prosent, mens den var på 6,4 prosent blant innvandrerkvinnene i 4. kvartal I den øvrige befolkningen var ledigheten på 1,9 prosent for menn og 1,5 for kvinner. I vår region er det Østfold som har høyest registrert ledighet blant innvandrere med 9,5 prosent av arbeidsstyrken i 4. kvartal Det var en svak nedgang fra Det er også en svak nedgang i Oslo og Akershus. Vestfold har hatt en svak økning. Tabell: Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og bostedsfylke i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Totalt Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt Landgruppe 1 Landgruppe 2 Hele landet 2,3% 1,7% 6% 4,3% 8,1% Østfold 3,1% 2,2% 9,5% 6,4% 12,8% Akershus 2% 1,5% 5,1% 4% 6,4% Oslo 3% 1,7% 6,7% 4% 8,8% Vestfold 2,8% 2,2% 7,3% 5,4% 10% Landgruppe 1: EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand. 25

27 Intervjuordningen Intervjuordningen skal sikre at minst en søker med innvandrerbakgrunn innkalles til intervju til kommunale eller fylkeskommunale stillinger, dersom det er kvalifiserte søkere for stillingen. En kartlegging gjort av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) av intervjuordningen i staten i 2008 viser at 33 prosent av de med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land som ble innkalt til intervju, ble ansatt i stillingen de søkte på. Flere kommuner har allerede tatt i bruk tilsvarende ordninger i region øst. Disse er: Kommune Ordningen innført Oslo 2001 Halden 2012 Horten 2012 Stokke 2012 Fredrikstad 2012 Sarpsborg

28 Områdesatsing I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats. Målet med områdesatsing er å utjevne levekårsforskjeller og stimulere til sosial inkludering i lokalsamfunnet og deltakelse i samfunnet for øvrig. Det foregår to områdesatsinger i vår region 1. Groruddalssatsingen er det største byløftet i nyere norsk historie. Målet er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning samt bedre livskvalitet og levekår for Groruddalens befolkning. Mer informasjon finnes på Oslo kommunes nettside. 2. Handlingsprogram Oslo Sør skal bedre oppvekst- og levekår i Søndre Nordstrand. Målet er å forsterke integrering og inkludering, samt å bedre folkehelsen og løse bomiljøutfordringer. Mer informasjon finnes på Oslo kommunes nettside. IMDi har samordningsansvar for statlige aktører i programområde fire i Groruddalssatsingen og i Oslo Sør-satsingen. Programområde fire omfatter tiltak innen oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering. Programgruppe 4 består av deltakere fra alle de fire bydelene, Helsedirektoratet, Husbanken, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Byrådsavdeling for kultur og næring, Utdanningsetaten, Kulturetaten og IMDi. Programgruppa ledes av bydelene på omgang. Plankontoret for Groruddalen har sekretariatsfunksjonen for Programgruppe 4. Noen resultater så langt: Ni av ti familier i Groruddalen benytter tilbudet om gratis kjernetid i barnehager for fire- og femåringer. Mange som begynner med korttidsplass går etter hvert over i full tid i barnehage. Elever samles oftere på skolen etter skoletid. Alle ungdomsfyrtårnene har hatt betydning for ungdomsmiljøene lokalt og dessuten fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Foreldre til elever i barneskolene i Groruddalen er like tilfredse med dialogen hjem-skole som andre foreldre til barn i osloskolen (93 prosent). Eksempler på noe av det som skjer i 2013: Videreføring av gratis kjernetid i barnehagene Videreføring av folkehelseprosjektet Stork, for bedre helse for mor og barn Ett kurs i regi av Norskoffensiv i Groruddalen i hver bydel Gratis deltids aktivitetsskole ved Mortensrud skole i Søndre Nordstrand Obligatorisk forlenget skoledag med to timer i uka ved utvalgte skole Videreføring av skoletiltaket Flerårig utviklingsprosjekt i utsatte områder. 27

29 Partnerskapskommuner Som et ledd i satsingen på et helhetlig kommunalt integrerings- og mangfoldsarbeid inngikk IMDi i 2011 partnerskapsavtaler med 7 kommuner og 5 bydeler i Oslo. Gjennom partnerskapsavtalene ønsker IMDi Øst å å bidra til kommunenes utvikling og gjennomføring av en god og helhetlig integrerings- og mangfoldspolitikk. å styrke kommunenes eierskap til arbeidet med bosetting, kvalifisering og integrering. Systematisk arbeid med kunnskapsutvikling og læring IMDis partnerskapskommuner/bydeler i region Øst er: Kommuner: Larvik Sandefjord Skedsmo Bærum Fredrikstad Ski Sarpsborg Bydeler i Oslo Stovner Alna Bjerke Søndre Nordstrand Grorud Det er valgt ut fire hovedområder for samarbeidet: God måloppnåelse i bosettingsarbeidet God måloppnåelse i introduksjons- og kvalifiseringsarbeidet og økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen Gode og tilpassede tjenester til hele befolkningen Helhetlig arbeid med integrering i kommunene, der konkrete områder spesifiseres i aktivitetsplanen for det enkelte år IMDi Øst forplikter seg til å støtte opp om kommunens aktiviteter med kunnskap og kompetanse, formidle gode grep og bistå med sin kompetanse. Kommuner som har inngått partnerskapsavtale med IMDi Øst forplikter seg til å samarbeide om aktiviteter som nevnes i aktivitetsplanen samt å sette mål og utarbeide planer. Gjennom avtalene legges det opp til samarbeid med andre statlige aktører som NAV, Husbanken, BUF etat og Fylkesmannen. 28

30 Minoritetsrådgivere Ordningen med minoritetsrådgivere ble igangsatt i 2008 og vil videreføres ut 2016, i henhold til handlingsplanen for IMDis minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler med en stor andel elever med minoritetsbakgrunn. Minoritetsrådgiverne inngår som en del av i skolen, men med en spesialfunksjon. De skal bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever i saker som gjelder tvangsekteskap og relatert problematikk, drive forebyggende arbeid bl.a. gjennom foreldresamarbeid, og sørge for kompetanseheving i skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere. IMDi har minoritetsrådgiverne ved følgende skoler og institusjoner i Oslo, Akershus og Østfold: Oslo Akershus Østfold Bjørnholt vgs Rud vgs, Bærum Malakoff vgs, Etterstad vgs Stalsberg Moss Hellerud vgs Ungdomsskole, Mysen vgs* Holtet vgs Strømmen Løken Oslo Romerike ungdomsskole, Handelsgymnasium Veiledningssenter, Askim Sofienberg vgs Lillestrøm Sogn vgs Ulsrud vgs Rommen skole Nydalen vgs Fyrstikkaleén, (8-13 skole) Frydenberg ungdomsskole Holmlia ungomsskole *Stillingen blir besatt i løpet av

31 Frivillighet IMDis samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner For å bidra til bedre integrering av personer med minoritetsbakgrunn, har IMDi inngått samarbeidsavtaler med seks landsdekkende frivillige organisasjoner. Avtalene skal bidra til integrering av minoritetsbefolkningen gjennom å informere om lokale aktiviteter, om frivillig sektor, fremme sosialt fellesskap og bidra til å utvikle demokratisk kompetanse og deltakelse. Lokallagenes samarbeid med kommunale aktører er en svært viktig faktor for gjennomføring og opprettholdelse av tiltakene, ikke minst når det gjelder kontakt mellom de frivillige og målgruppen. Nytt av i år er at IMDi skal inngå regionale samarbeidsavtaler med Røde Kors i alle fylkene i vår region. Det er allerede laget avtaler med Oslo Røde Kors og Akershus Røde Kors. Intensjonsavtaler med Røde Kors i Vestfold og Østfold vil trolig bli inngått i løpet av året. IMDi har samarbeidsavtaler med følgende organisasjoner: Lokalisering Frivillighet Norge Norges Fotballforbund Norsk Folkehjelp Norske Kvinners Sanitetsforening Redd Barna Norges Røde Kors Aktiviteter i hele landet. Aktiviteter i hele landet. Egen satsing i Groruddalen. Aktiviteter i hele landet. Aktiviteter i hele landet Aktiviteter i hele landet. Aktiviteter i hele landet. Oslo Røde Kors Aktiviteter i Oslo. Akershus Røde Kors Aktiviteter i 11 Akershuskommuner Mer informasjon finnes på 30

32 Tilskuddsordninger Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn Et variert organisasjonsliv er en viktig del av et mangfoldig samfunn, og innvandrerorganisasjoner er en naturlig del av frivilligheten i Norge. De er en ressurs for dem som deltar i organisasjonene og de er viktige som samarbeidspartnere for offentlige etater og myndigheter og for andre frivillige organisasjoner. I statsbudsjettet avsettes det årlig om lag 15,8 millioner kroner til tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn. Fordelingsrammen for tilskudd til fylkeskommunene beregnes ut fra fylkets andel av landets innvandrerbefolkning 1. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet lokalt og å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for innvandrere. Tilskuddsordningen er todelt, med en del som går til driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner og en del som går til aktivitetsstøtte til lokal frivillighet. I den lokale frivilligheten samarbeider ofte innvandrerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner og ulike kommunale instanser. I 2012 ble det tildelt i driftsstøtte ,- kroner i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Det ble gitt driftsstøtte til 55 organisasjoner i de samme fylkene. Tilskuddene fordelte seg slik: Driftsstøtte antall søknader antall tilskudd søknadssum tilskuddssum Oslo * Kr Akershus Kr Kr Vestfold Kr Kr Østfold Kr Kr *Oslo opererer ikke med søknadssum, men faste satser Det ble gitt aktivitetsstøtte til 179 ulike aktiviteter i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold i regi av organisasjoner og andre lokale aktører. I de samme fylkene ble det tildelt kroner til formålet i Tilskuddene fordelte seg slik: Aktivitetsstøtte antall søknader antall tilskudd søknadssum tilskuddssum Oslo Akershus Vestfold Østfold På bakgrunn av befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå per 1. januar foregående år. Med innvandrerbefolkning forstås i denne sammenheng antall utenlandsfødte personer som er fast bosatt i Norge og som er født utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn. 31

33 Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere i 2013 Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner søke støtte til informasjonstiltak som er tilpasset innvandreres behov, og veiledning for å styrke deltakelsen i lokalsamfunnet. Målgruppen inkluderer arbeidsinnvandrere og personer kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Tiltak rettet mot nyankomne er prioritert. Organisasjon Prosjekttittel Mål/aktiviteter Sted Caritas Chinese Professionals in Norway Informasjons- og ressurssentra for bosatte arbeidsinnvandrere Kompetansesenter for Innvandrere Bosatte arbeidsinnvandrere skal gjennom foredrag og kurs få tilpasset informasjon fra faginstanser og frivillige organisasjoner om temaer som oppleves som viktige av målgruppen. Formidling av samfunnskunnskap, informasjon om regelverk, rettigheter og plikter gjennom seminar og samlinger, samt informasjonsformidling på nettsider, facebook, osv. Målgruppen er arbeidsinnvandrere m/familier fra ikke-vestlige land. Oslo Oslo Frivillighet Norge Frivillighet Norges inkluderingsarbeid Mål for tiltakene er bl.a. å bidra til inkludering av minoritetsorganisasjonene i det norske organisasjonsfellesskapet og at tradisjonelle norske organisasjoner får større etnisk mangfold, samt at flere kommuner jobber med å etablere en helhetlig frivillighetspolitikk. Dette i.h.t intensjonsavtale med IMDi. Hele landet Nansen fredssenter Skedsmo dialog - økt deltakelse gjennom informasjon og samarbeid Informasjons-/dialogsamlinger med utgangspunkt i Skedsmo kvinneforum, og med bl.a. dialog som utgangspunkt for å tilpasse og formidle informasjon til målgruppen - innvandrerkvinner fra Polen og Litauen, Pakistan, Afghanistan, Eritrea og Irak. Skedsmo Norsk Folkehjelp Folkevenn Bidra til lavere terskel i kommunene for å bosette flyktninger gjennom praktisk inkluderingsarbeid lokalt, i.h.t. intensjonsavtale med IMDi. Hele landet 32

34 Norsk Innvandrerforum Somalisk kvinnenettverk i Asker Norges Røde kors Formidling av saklig informasjon om barneverntjenester Informasjon og veiledning til Somaliere og innvandrere fra Øst- Afrika- området Integrerings- og inkluderings-tiltak i regi av Røde Kors Informasjon om foreldres rettigheter og plikter knyttet til barneoppdragelse og øke tilliten til barneverntjenesten hos innvandrerforeldre gjennom dialogmøter med innvandrerforeldre og den lokale barneverntjenesten. Dialogmøter for somaliere og innvandrere fra Øst-Afrika i Asker og Bærum kommune om tema som deltakelse i arbeid og utdanning, og tema knyttet til foreldrerollen, barn og unge, inkl. barneverntjenesten. Temakvelder for somaliske kvinner om familie og samfunnsdeltakelse. Tiltak for å styrke det faglige innholdet i norsktreningsaktiviteten og etablering av norsktrening i tre nye kommuner. Oppstart av arbeidskvalifiserende aktiviteter for innvandrere og flyktninger. Øke mangfoldet i Røde kors i form av at flere med minoritetsbakgrunn blir medlemmer i Røde Kors. Røde Kors har intensjonsavtale med IMDi. Oslo, Goruddalen Asker Hele landet LIN - Likestilling Inkludering og Nettverk Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) Norske kvinners sanitetsforening Ny i Norge Rettighetsinformasjon til kvinner ankommet gjennom familieinnvandring N.K.S. Flyktningprosjekt Kurs i samfunnskunnskap, informasjons- og helseseminarer og generelt informasjonsarbeid rettet mot innvandrerkvinner fra bl.a. Pakistan, Afghanistan, Somalia og Irak. Kurs for jusambassadører, utvikle brosjyre om barn og barnevern og vold i nære relasjoner, foredrag og utvikling av arbeidshefte om arbeidsrett og diskrimineringsrett knyttet til disse Målgrupper er familieinnvandrede kvinner fra Polen og Thailand. Bidra til integrering av bosatte flyktninger i kommuner over hele landet i.h.t. samarbeidsavtale med IMDi. Alna/ Oslo Osloområdet Hele landet 33

35 Redd Barna Frivillig aktivitet for bosatte flyktningbarn og -familier Bidra til integrering av bosatte flyktninger, og inkludering av innvandrere i lokalsamfunnet i kommuner over hele landet i.h.t. intensjonsavtale med IMDi. Hele landet Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag 2013 Øke bevisstheten om å inkludere innvandrere i alle ledd i fotballklubbene gjennom målrettede prosjekter og erfaringsdeling. i.h.t. intensjonsavtale med IMDi. Hele landet 34

36 Innvandrerråd Det finnes en rekke innvandrerråd, både på fylkes- og kommunenivå i regionen. Disse varierer fra å være paraplyorganisasjoner til å være offentlig oppnevnte råd og utvalg for kommunene. Innvandrerrådene er dialogpartnere for kommunene gir råd angående saker som berører innvandrerbefolkningene. Man kan finne mer informasjon om innvandrerrådene på kommunenes hjemmesider. Innvandrerråd på fylkesnivå Vestfold innvandrerråd Paraplyorganisasjon for kulturforeninger, innvandrerforeninger og innvandrerorganisasjoner i Vestfold. Hovedmålet er å arbeide for reell likestilling mellom innvandrerne og den norske befolkningen, uansett kjønn, rase, nasjonalitet, religion eller politisk overbevisning Fellesforum for innvandrere i Østfold Driver informasjonsvirksomhet. Forebyggende og kompetansegivende tiltak til alle innvandrerorganisasjoner Fellesforum for innvandrerkvinner i Østfold Forening for innvandrerkvinner i Østfold som arbeider for å synliggjøre kvinnene i samfunnet, som enkeltindivider med mangfoldig bakgrunn, historie, erfaring og ressurser. Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus (FROA): Innvandring og integrering, organisasjonsutvikling, kulturelle aktiviteter. Innvandrerråd i kommunene Eidsvoll innvandrerråd (EIR): Partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon av innvandrerorganisasjoner og enkeltmennesker i Eidsvoll. EIR arbeider for reell likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet -uavhengig av kjønn, alder, rase, religion, seksuell legning eller politisk overbevisning. Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RIO): Høringsorgan, tar opp saker på eget initiativ, behandler kriterier for fordeling av økonomisk støtte til innvandrerorganisasjonene i Oslo og driver informasjonsvirksomhet. Larvik innvandrerråd: En av flere komitéer i kommunen som skal fungere som "politiske verksteder", og innstiller overfor kommunestyret i de saker som skal opp til politisk behandling. Flerkulturelt råd, Sarpsborg: Rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for økt integrering og inkludering. Rakkestad innvandrerråd: Bruker- og interesseutvalg for Rakkestad kommune. Askim innvandrerråd: Skal gi kommunen råd i aktuelle saker og føre dialog mellom folkevalgte og personer eller grupper med innvandrerbakgrunn. Skal fungere som samarbeidsorgan og brobygger, og på denne måten være med på å fremme mangfold og integrering i kommunen. Innvandrerrådet i Asker: Rådgivende organ for kommunen i saker som omhandler integrering. Har som hovedformål å fremme integrering, samt full deltagelse og likestilling i samfunnslivet. 35

37 Statsborgerskapsseremonier Fylkesmennene er ansvarlige for gjennomføringen av statsborgerskapsseremoniene. Det ble i 2012 avholdt syv statsborgerskapsseremonier i regionen i Østfold og Vestfold avholdt to seremonier hver, mens Oslo og Akershus avholdt tre seremonier. I alt ble 5367 nye statsborgere invitert til begivenhetene. Av disse valgte 953 personer å delta. Vestfold hadde den største veksten med en økning på hele 4,8 prosent fra året før. I Østfold var veksten på 0,6 prosent. I Oslo og Akershus gikk deltagelsen ned med 9,3 prosent sammenlignet med Figuren viser i prosent hvor mange av de inviterte nye norske statsborgerne som takket ja til å delta på statsborgerseremoni i Kommende statsborgerseremonier Fylke 2013 Oslo og Akershus 15. september 24. november Østfold Ikke fastsatt Vestfold Ikke fastsatt Oslo og Akershus avholder sine statsborgerskapsseremonier i Oslo rådhus. I Vestfold brukes Teie Hovedgård i Tønsberg, mens seremoniene i Østfold ambulerer mellom ulike byer i fylket. Vårens seremoni i Østfold er i Sarpsborg. 36

38 Vedlegg Liste over aktiviteter i regi av Norges Røde Kors i 2013 Røde Kors har en rekke relevante aktiviteter i IMDi region Øst. Aktivitetene er ikke tildelt støtte av IMDi. Akershus Røde Kors Kommune Skedsmo Ullensaker Bærum Nittedal Rælingen Asker Oppegård Fet Nes Ski Aurskog Høland Aktiviteter Flyktningeguiden samarbeid med kommunen Enkeltstående fellesaktiviteter Kvinnekafè/Norsktrening Sykurs Flyktningeguiden Enkeltstående aktiviteter Flyktningeguiden Samtalepartner en enkel kobling hvor frivillige møter med Flytninger en time en gang i uken i tre måneder Damedag en gang i uken Herretreff to ganger i måneden Jentegruppe en gang i uken Flyktningeguiden Enkeltstående aktivitet Kvinnekaffe en gang i måneden Flyktningeguiden Enkeltstående aktivitet Tilbud for aktiviteter for flyktningebarn Norsk trening Flyktningguiden Samtalepartner Damedag Enkeltstående fellesaktiviteter Flyktningeguiden Kvinne kafè en gang i måneden Julearrangementer Kvinne Kafè en gang i måneden Flyktningeguiden Norsktrening Kvinne Kafè en gang i måneden 37

39 Oslo Røde Kors Kommune Oslo Aktiviteter Flyktningguide Møteplass for ungdom Stella Røde Kors Kvinnesenter Kvinnekafe Ferie for alle Uterom Østfold Røde Kors Kommune Hobøl Eidsberg (Mysen og Omegn RK) Spydeberg Aktiviteter Flerkulturell møteplass Til Topps Flerkulturell møteplass Kvinnetreff Flerkulturell møteplass Vestfold Røde Kors Kommune Horten Nøtterøy Alle kommuner Tønsberg Re Aktiviteter Flyktningguide til bosatte flyktninger Møteplass for kvinner med aktiviteter som dans og turer i skog og mark. Norsktrening Flyktningguide for bosatte flyktninger Egen turgruppe og arrangement for de som skal Til Topps i regi av Vestfold Røde Kors Norsktrening Barnegruppe Kvinnegruppe Re Røde Kors har samarbeid med Bondekvinnelaget om en flerkulturell møteplass 38

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i, Akershus, Østfold og Vestfold September 2012 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, foreløpige vedtak og status

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Tidspunkt: Daghøyskolen, St. Hansgt. 1. 3. etg (inngang fra Farmannsgate), møterom TIRSDAG 01.03.2011 kl. 18:00 (MERK TID) Eventuelle forfall meldes

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 30.06.09

Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 30.06.09 Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 30.06.09 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Virksomhets- og regnskapsrapport for IMDi pr. 30.06.09 Innhold Oppsummering 3 Virksomhetsrapport 6 Hovedmål

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID

FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV KOMMUNENS INTEGRERINGSARBEID EIGERSUND KOMMUNE SEPTEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

Handlingsplan mot fattigdom

Handlingsplan mot fattigdom Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom status 2008 og styrket innsats 2009 Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008 2009) statsbudsjettet 2009 Forord Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Språkløftet. Sluttrapport fra Utdanningsetaten i Oslo kommune

Oslo kommune Utdanningsetaten. Språkløftet. Sluttrapport fra Utdanningsetaten i Oslo kommune Oslo kommune Utdanningsetaten Språkløftet Sluttrapport fra Utdanningsetaten i Oslo kommune 2 Innhold Oppsummering Innledning Del 1 Prosjektbeskrivelse, forståelse og begrensning av prosjektoppdraget Opprinnelig

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport

RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport Utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, oktober 2013 ISBN 978-82-8246-122-1 (pdf) Publikasjonen kan lastes ned fra www.imdi.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer