Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 4/15 5/15 14/ / Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra /15 15/ Årsregnskap /15 14/ Revidert budsjett /15 14/ SAKS - diskusjon om det videre arbeidet 13 9/15 15/ Nye styrer fra 1.august nominering av eksterne styremedlemmer 15 10/15 15/ Oppnevning av ny skikkethetsnemd - HS 18 11/15 Eventuelt 21 Orienteringssaker 1/15 15/ Orientering om virksomheten 15/1 21 1

2 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 4/15 Godkjenning av protokoll fra Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra møtet i Høgskolestyret godkjennes Vedlegg: Protokoll fra Vedlegg til sak 2

3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Morten Christoffer Dahl, Gerd Marit Langøy Stian Andersen Odd Einar Folland, Heidi Fjellså Hærem Sissel Waagbø Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 61/14 62/14 63/14 14/ / / Godkjenning av protokoll fra Regnskapssrapport pr. november 3 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 3 64/14 14/ Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/ /14 14/ Studieprogram studieåret 2015/16 4 1

4 66/14 14/ Uavhengig høgskoleavis Panorama 5 67/14 14/ Budsjett /14 14/ /14 14/ Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 10/14 14/ Orientering om virksomheten 14/6 7 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 61/14 Godkjenning av protokoll fra Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Protokollen fra møtet i Høgskolestyret ble godkjent. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 2

5 62/14 Regnskapssrapport pr. november Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Regnskapsrapport pr. november 2014 ble tatt til etterretning [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 63/14 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Møtebehandling Styret roste LMU sin innsats i rusforebyggende arbeid blant studentene ved HiMolde, og mente tiltaksplanen for 2015 ser lovende ut. Vedtak Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2013/14 ble tatt til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 64/14 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/14 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Møtebehandling Styret merket seg at gjennomstrømmingen på masterstudiene er svært positiv: 65.9% av studentene gjennomfører studiet på normert tid Vedtak Oppsummeringen av rapporten om kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde for studieåret 2013/14 tas til etterretning. For studieåret 2014/15 må høgskolen fokusere på følgende tiltak: 3

6 Revidering av handlingsplan for internasjonalisering, særlig med fokus på gradsstudier og kvoteordningen Oppfølging av studentbarometeret og vurdere nødvendige tiltak Synliggjøring av studieutvalget og kvalitetsteam på høgskolens nettsider Oppfølging av kvalitetssystemet med tanke på brukervennlighet og forbedret søkefunksjon Oppfølging av digitaliseringsprosjektet Fagdag for de vitenskapelige tilsatte med tema studiebarometeret arrangeres våren 2015 Fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen til sykepleiestudiet, og finne tiltak som kan øke gjennomstrømningen i studiet. Bidra til kvalitetsfremmende tiltak ved å videreføres ordningen med søkbare midler for [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 65/14 Studieprogram studieåret 2015/16 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Styret anså det som positivt at EUV er tatt med i oversikten over studium. Vedtak Følgende studier lyses ut for opptak av nye studenter høsten 2015: Avdeling for helse- og sosialfag Varighet Type studium Opptak/måltall Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 120 Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 35 Doktorgradsstudium i Helse- og sosialfag, profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning 3 år Ph.d. fellesgrad med HVO Løpende opptak Avdeling for logistikk Logistikk: Varighet Type studium Opptak/måltall Petroleumslogistikk (180 stp), Kr. Sund 3 år Bachelor 30 Logistikk og Supply chain man. (180 stp) 3 år Bachelor 30 Logistics (120 stp) 2 år Master 30 Logistics (90 stp) Petroleums Logistics (120 stp) Engineering Logistics (120 stp) 1 ½ år 2 år 2 år Erfaringsbasert Master Master Doktorgradsstudium i logistikk 3 år Ph.d. Løpende opptak IT/IS: Varighet Type studium Opptak/måltall IT (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Økonomi: Varighet Type studium Opptak/måltall

7 Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Økonomi og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 60 Regnskap og revisjon (180 stp) Økonomi og administrasjon (120 stp) 3 år 2 år Bachelor Master Jus og samfunnsfag: Varighet Type studium Opptak/måltall Statsvitenskap (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 30 Samfunnsendring, org. og ledelse (120 stp) 2 år Master 20 Idrett: Varighet Type studium Opptak/måltall Idrett (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Sport Management (180 stp) 3 år Bachelor 30 EUV Offentlige anskaffelser 2 år deltid Årsstudium 25 Petroleumslogistikk Motiverende intervju 2 år deltid 1 år deltid Årsstudium [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 66/14 Uavhengig høgskoleavis Panorama Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Journalist Arild Waagbø, informerte styret om lesertall og saker Panorama har skrevet om siden nettavisen startet. Styret etterlyste en kostnadsoversikt i saksframlegget, men mente at Panorama kan bli et viktig rekrutteringsverktøy. Vedtak Høgskolestyrets vurdering er at prøveprosjektet med uavhengig nettavis «Panorama» har vært positivt. Panorama gjøres permanent. Formålsparagrafen vedtatt i sak 14/2014 består uforandret. Det samme gjør redaksjonsrådet, som med dette gis funksjonstid ut 2015 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 5

8 67/14 Budsjett 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Styret roste ledelsen for god budsjettprosess der hele organisasjonen har deltatt. Vedtak Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens forslag til budsjett for 2015, slik det framkommer i saksutredningen med tabeller. Rammen for driftsbudsjettet fastsettes til Stillingsrammene vedtas som foreslått i saksutredningen. Det avsettes videre til lønnsoppgjør/lønnsreguleringer og til investeringer. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2015 skal være på minst 7% av bevilgning. Styret gir høyskoledirektøren fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i kurante saker, herunder endringer i oppgavefordeling mellom avdelinger/enheter og neddeling av lønnspotten. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 68/14 Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Styret understreket at nominasjonskomiteen som blir nedsatt bør finne flere kandidater. Vedtak Dagens ledelsesform med todelt ledelse beholdes. Dersom det skulle bli aktuelt for HiMolde å inngå i en større enhet mener styret det er naturlig å ta ledelsesformen opp til ny vurdering. Valg på ny rektor gjennomføres i løpet av april, med tiltredelse fra 1.august. Det nedsettes en nominasjonskomite som foreslått i saksutredningen. Medlem som representerer høgskolestyrets eksterne medlemmer blir Anna Mette Fuglseth Høgskoledirektøren bes utforme et mandat til nominasjonskomiteen. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6

9 69/14 Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Dekan på avdeling for logistikk, Hans Fredrik Nordhaug, informerte styret om bakgrunnen for kallingen. Votering Enstemmig Vedtak Trond Hammervoll kalles til stilling som professor i Supply Chain Management. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 70/14 Eventuelt Behandlet av Møtedato Saknr Styret ba om status for PhD i helse- og sosialfag på neste styremøte Datoer for styremøter våren 2015: 16. april 28. mai [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 10/14 14/ Orientering om virksomheten 14/6 Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 7

10 5/15 Godkjenning av protokoll fra Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra Vedlegg til sak 3

11 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Odd Einar Folland, Toril Hovdenak, Morten Christoffer Dahl, Gerd Marit Langøy Forfall: Stian Andersen Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 2/15 14/ Struktursaken - evt. nytt svar til kunnskapsministeren 2 Orienteringssaker 1

12 1/15Godkjenning av innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. 2/15Struktursaken - evt. nytt svar til kunnskapsministeren Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Utarbeides på møtet Votering Enstemmig Vedtak Høgskolestyret viser til vedtak av 30.oktober Forutsatt at vi ikke får innfridd vårt alternativ 1 går styret for alternativ 2, dvs en regional modell. Høgskolen i Molde (HiM) anser det som viktig at også Høgskolen i Ålesund (HiÅ) deltar i en slik modell. Hvis HiÅ ikke blir med i en slik regional institusjon ber styret om en mulighet til å vurdere den nye situasjonen. Styret ber om at rektor og direktør i fellesskap utarbeider et kort svarbrev til Kunnskapsdepartementet (KD), og sender det ut til styret innen 23.januar, slik at styrets medlemmer gis mulighet for tilbakemelding før innsending til KD innen fristen 27.januar. 2

13 6/15 Årsregnskap 2014 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1) Årsregnskap 2014 for HiMolde godkjennes og signeres av styret. 2) Driftsregnskap 2014 tas til etterretning. 3) Med bakgrunn i saksframstillingen avsettes til HS, 591 til ØIS, 333 til EUV og 341 til FoU-fond. Saksutredning HiMolde legger fram regnskap for 2014 med ledelseskommentarer i henhold til oppstillingsmal fra departementet (KD). For 2013 kom krav om styregodkjenning av regnskapet før innsending. For 2014 kreves i tillegg signatur fra styret. Leveringsfrist er 16. februar. Regnskapet viser et resultat av ordinær aktivitet på ', mot i Dette gir en økning på i forhold til fjoråret. Periodens resultat (resultatet for avsluttede prosjekter) var på 17. Virksomhetskapital utgjør 621. Det vises for øvrig til eget vedlegg med ledelseskommentar og årsregnskapet. En gjør oppmerksom på at siden årsregnskapet også inkluderer regnskapsmessig resultat av BOA, så er ikke tallene direkte sammenlignbare med driftsregnskapet (under). Driftsregnskap 2014 Regnskapsførte inntekter viser en merinntekt på 890' i forhold til budsjett, i tillegg til en netto inndekning på BOA på 1.961', totalt 2.851'. Merinntekt skyldes i hovedsak ikke budsjetterte aktiviteter på EUV. Utgifter viser et mindreforbruk på Dette gir et samlet driftsresultat på ', som er ' mer enn budsjett (2013: 9.878'). Når det gjelder BOA så har vi gjort oss mindre sårbar for svingninger ved at vi ikke lenger budsjetterer med netto inndekning fra ekstern aktivitet. Det betyr at eventuell inndekning fra BOA kommer som et positivt pluss i regnskapet. Resultatet i 2014 ble på 1.961' (2013: 1.331'). I detalj ser dette slik ut: 4

14 Budsjett Driftsregnskap +/- Inntekter: Budsjettildeling KD Egne inntekter BOA netto inndekning Merinntekt Utgifter: - Driftsbudsjett Investeringer Ombygging Mindreutgift Resultat Et vesentlig mindreforbruk så vi allerede tendensene til tidlig i sommer, der styret ble gjort oppmerksom på status både da og i regnskapsrapportene utover høsten. Det vises til styresak 62/14 der overskuddet ble anslått til å bli over 10 mill kr. I hovedsak gjelder mindreforbruket innsparinger på lønn som følge av vakanser og sykefravær med 8 mill og mindreforbruk på bygningers drift (husleie/strøm/olje) med 2 mill. Forsinkelser i ombyggingsarbeidene har gjort at den forventede husleieøkningen ikke blir gjeldene før i 2015, samt at investeringer (inventar og utstyr) står på vent til endringene er utført. Her ligger hovedårsaken til det gode økonomiske resultatet. Utvikling i avsetninger Utvikling i avsetningsnivå Årstall Utsatt aktivitet Strategiske fond Styrets disposisjon Sum avsetninger Driftsresultat Ved utgangen av 2014 var det ubrukte midler fra den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten på til sammen (akkumulert). Av dette er avsatt til utsatt aktivitet til avdeling HS til samarbeidsprosjekt med Helse Nordmøre og Romsdal HF (1.375'), parkeringsplasser på Molde Campus ifm nye studentboliger (200 ), sykefravær stipendiater/forlengelse av stipendiatperiode (1.810'), investeringer IT (479'), inventar/utstyr i forbindelse med ombygging mm (664 ) og andre prioriterte oppgaver (435 ). 5

15 Det er videre avsatt 591' til Strategisk fond ØIS og 333' til Strategisk fond EUV. Fondene ble etablert i 2013 og bruken av midlene har kommet i gang, særlig for EUV hvor det jobbes med utvikling av et nytt kurs. I 2014 er det også avsatt 341 til FoU-fond. Dette består av andel av indirekte kostnader av BOA-aktivitet og skal disponeres av forskningsutvalget og benyttes til å få i gang ny aktivitet, jfr. de interne retningslinjene for BOA. Resterende beløp på er "reserver" til styrets disposisjon og det har økt med i forhold til Sum avsetninger har økt tilsvarende med Styret vedtok i behandlingen av budsjettet for 2015 at minstenivået på avsetninger til styrets disposisjon skulle økes fra 6 til 7% av bevilgning. For 2015 utgjør det 13,5 mill kr, og vi ligger dermed godt over denne målsetningen pr Vi har bak oss et år med få økonomiske bekymringer. Vi er likevel svært oppmerksom på at dette ikke har kommet gratis, men er et resultat av langsiktig arbeid med budsjettkontroll og regnskapsoppfølging kombinert med ikke planlagte besparelser i driftsbudsjettet som nevnt over. Tiden har nok kommet for å slippe noe mer opp. Det bør være rom for å øke den faglige aktiviteten, samt ta igjen et etterslep på investeringssiden. Det er imidlertid viktig å prioritere tiltak som ikke gir «evighetseffekt», i form av varige, løpende driftskostnader. Vi bør ikke legge oss på et varig, økt kostnadsnivå Vedlegg: Ledelseskommentar Årsregnskap 2014 Budsjettoppfølgingsrapport pr desember 2014 Vedlegg til sak 6

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 BUDSJETTOPPFØLGINGRAPPORT PR: DESEMBER Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik R/B Årsbudsjett Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik R/B Bud Budenehet navn Årsbudsjett 1000 Arkiv % % 1001 Lønn - Arkiv % % 1002 Reiser - Arkiv % % Sum arkiv % % 1100 Info % % 1101 Lønn - Info % % 1102 Messer og arrangement % % Sum info % % 1201 Lønn % % 1211 Lønn/drift % % 1212 Drift EUV % % 1213 Stipendiater % % 1214 Renhold % % 1215 Bygningers drift % % 1216 Fri stasjon % % 1217 Studentvelferd % % 1219 Høgskolesenteret i Kristiansund % % 1227 AMU % % 1235 Høgskolestyret % % Sum felles drift % % 1301 Lønn - studiekontor % % 1310 Studie felles % % 1311 Opptak % % 1312 Eksamen % % 1313 Internasjonalisering % % 1314 Kvalitetstiltak % % Sum Studiesjefen % % 1400 Bibliotek % % 1401 Lønn - bibliotek % % Sum Bibliotek % % 1500 IT % % 1501 Lønn - IT % % Sum IT % % 1131 Spesielle tiltak % % 3100 Strategiske tiltak % % 3101 Lønn - rektorat % % 3102 Reiser - rektorat % % 3103 Førsteamanuensis-/Førstelektorprogram % % 3104 Forskningstermin/Utenlandsopphold % % Sum rektorat % % 3240 Stipendiater HS % % 3241 Lønn stipendiater HS % % 3242 Driftsmidler stipendiater HS % % 3250 Stipendiater ØIS % % 3251 Lønn stipendiater ØIS % % 3252 Driftsmidler stipendiater ØIS % % Sum stipendiater % % 3301 Lønn EUV % % 3302 Drift EUV % % 3303 Faglig aktivitet EUV % % 3310 Senter for Sport og Event Management % % Sum Enhet for utadrettet virksomhet % % 4101 Lønn - HS % % Sum lønn HS % % 4110 HS % % 4115 Administrative reiser HS % % 4116 Reiser i undervisningen HS % % 4117 Faglige reiser HS % % 4118 Reiser studenter i praksis HS % % 4130 Samarbeidsmidler - Helseforetaket % % 4131 Samarbeidsmidler - kommunene % % 4141 Voldsrisikovurdering % % 4142 Vernepleie deltid % % Sum HS % % 5101 Lønn - ØIS % % Sum lønn ØIS % % 5110 ØIS % % 5111 Lønn hjelpelærer ØIS % % 5115 Administrative reiser ØIS % % 5116 Reiser i undervisningen ØIS % % 5117 Faglige reiser ØIS % % Sum ØIS % % 4190 FoU-midler HS % % 5190 FoU-midler ØIS % % Sum FoU-midler % % Totalt alle budsjettenheter % %

50 7/15 Revidert budsjett 2015 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 113 Saksbehandler Randi Gammelsæter Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Revidert utgiftsramme for 2015 settes til , derav til driftsbudsjettet, til lønnsoppgjøret og til investeringer. Netto merforbruk på i forhold til årets inntekter på dekkes ved bruk av styrets avsetninger. Saksutredning Referanse: Styresak 67/14. Budsjettramme Det ble tidlig i fjor høst annonsert at vi i 2014 ville gå mot et betydelig overskudd, og at det av den grunn var relevant å justere budsjettet allerede tidlig på året. Styret vedtok ved budsjettbehandlingen i desember en økning av minstenivået for avsetninger for 2015 til 7 % (2014: 6 %), noe som betyr minimum 13,5 mill kr. Som gjort rede for i sak om årsregnskapet er avsetningene (de frie til styrets disposisjon) ved utgangen av 2014 på til sammen 29,3 mill kr, altså 15,8 mill kr over minstenivået. Det gir rom for å se på de budsjettinnspillene som vi ved første behandling ikke fant rom for å inkludere. Opprinnelig budsjettildeling jf orientering om forslag til statsbudsjett var på som senere ble økt som følge av avtalen mellom regjeringen og Krf/Venstre. Fordi endelig tildelingsbrev ikke ble mottatt før etter budsjettbehandlingen i styret (datert ), var størrelsen på dette tillegget ikke kjent. Vi valgte å justere tildelingen og beregnet tillegget til 684, men så viste det seg at det ikke kom på mer enn 415 (dvs -269 ). I tillegg er det blitt klart at ved revidert nasjonalbudsjett vil bevilgningen til HIKsu fra 2015 bli tildelt direkte til aksjeselskapet med til sammen Beløpet er derfor trukket fra budsjettildelingen fra KD. Se oppstilling under. 7

51 Inntekter Budsjett 2015 Rev bud 2015 Avvik Budsjettildeling KD * Egne inntekter SUM inntekter Utgifter - Driftsbudsjettet Avsatt til lønnsoppgjør Avsatt til investeringer SUM utgifter Budsjettunderskudd *Redusert med 4391' (269' endring RBO mv og 4122' HIKsu) Ny inntektsramme utgjør og sum utgifter er på , noe som betyr at vi budsjetterer med et underskudd på Dette er foreslått dekket inn ved bruk av avsetningene. Innspill til endringer Endringene som foreslås har i hovedsak basis i innspill fra budsjettprosessen i høst og i tillegg er det kommet til noen gode forslag underveis. Se oversikt under, som også synliggjør budsjettkonsekvenser for årene 2016 og 2017 for nye innspill: 8

52 Nye innspill Lønn/drift Bistillinger 6 x 20% årig Reiskostnader ifm bistillinger årig Egeninnsats Post doc årig Husleieøkning (ombygging A/B) varig Investeringer IT-utstyr mv engangs Ombygging/inventar mv engangs Sum nye innspill Tekniske endringer Den digitale studiehverdagen (lønn/reise mv) jf tidligere styrevedtak Inntekt omklassifisert til refusjon HIKsu gammel avtale HIKsu ny midl. avtale Bedømmelse (pga feil i regneark) Husleieberegning jf brev fra Statsbygg Sum tekniske justeringer Sum endringer utgift Inntekt omklassifisert til refusjon Justering budsjettildeling KD Sum endringer inntekt Budsjettunderskudd Bistillinger og avdelingens ønsker Avdelingene har uttrykt behov for flere stillingsressurser i form av bistillinger. HS ønsker å benytte evt. ekstra tilførte midler til å ansette fagfolk med spesiell og ønsket kompetanse. Dette vil være med å løfte kvaliteten og styrke utdanningsprogrammene, ikke minst nå når avdelingen skal starte opp det nye doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag sammen med høgskolen i Volda (høsten 2015). Fagområder som bør styrkes er psykisk helse, Ph.D kurset i kvantitativ metode, og det selvvalgte kurset om aggresjon, vold og bruk av tvang. Andre områder er tverrprofesjonell samarbeidslæring. I tillegg ønskes en bistilling knyttet opp mot den nye videreutdanningen i Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet (VMT, 1.år i master). Dette for å styrke VMT som videreutdanning og profilere utdanningen i Norge. En ser også et sterkt behov for å styrke forskningsgruppen funksjonshemming og habilitering etter at lederen av forskningsgruppen sluttet ved avdelingen sist høst. Avdelingen har flere gode, mulige kandidater til nye bistillinger. En vil gjøre en prioritering ut fra en evt. tildelt ressurs til avdelingen i ettertid, der behovet er størst. LOG ønsker ekstra ressurser rettet inn mot følgende områder: Publisering 9

53 Eksterne prosjekter/eu-søknader Satsningsområder Avdelingen, og høyskolen, trenger å øke publiseringen og ekstern prosjektinngang. Strategisk valgte II-ere kan bidra til å løse disse problem på kort sikt og forhåpentligvis skape ringvirkninger. Avdelingen har flere meget gode kandidater som passer til dette. Helselogistikk er nå et uttalt satsningsområde for høyskolen og det er dermed naturlig å bruke minst en bistilling der. ØS ønsker å styrke seg innen publiseringer og prosjektsøknader. I forbindelse med ønsker de å knytte til seg fagfolk med rett fagkunnskap som sammen med resten av de ansatte ved avdelingen kan bidra til økt forskings- og publiseringsaktivitet. Et av områdene avdelingen ønsker å styrke er innen øk./adm, der et nytt masterprogram krever høyere aktivitet også innen forsking og publisering. Ellers er det også uttrykt behov for ekstra ressurser innen innovasjon, event management, festivalledelse og turisme, juss og ledelse i helse- og sosialsektoren. Avdelingen har forslag på mange gode navn som en ønsker å knytte til seg i bistillinger. Høgskoledirektøren har valgt å fremme forslag om totalt 6 nye II-ere (20% hver) over 2 år, fordelt med to stillinger på hver avdeling. Samlet sett gir dette høyskolen en kostnad på ca. kr. 2,5 mill, derav 830 i 2015, inkl. reisekostnader (40 pr stilling/år). Post.doc petroleumslogistikk Høyskolen har mottatt en henvendelse fra Gottlieb Moes Studiefond der man ønsker å gi et bidrag til en Postdoc-stilling innenfor petroleumslogistikk. Tematikk er oljeindustrien og hvordan den omstiller seg i dagens situasjon med redusert aktivitet på norsk sokkel. For å få til dette må høyskolen gå inn med en viss egeninnsats, beregnet til 425 pr år i to år. Kun direkte kostnader er tatt med i driftsbudsjettet (lønn/reise). Investeringer I vedtatt budsjett ble det satt av 2.5 mill til rene IT-investeringer. Det inneholder i hovedsak 3 elementer: Utbytting av maskinpark som er mellom 3-7 år gammel. (begynne å hente inn utsatt vedlikehold) Oppgradering av kjernenettverket (kjernesvitsj er nesten 10 år) Utskifting av gamle prosjektorer på 7 undervisningsrom + noen mindre justeringer. Med en økning i IT-investeringsbudsjettet, på ligger det til rette for: Ytterligere modernisering av undervisningsrom. Mange av undervisningsrommene våre trenger nye styringssystemer. AV løsningene må kobles til nettverk slik at vi kan overvåke teknisk tilstand og muliggjøre forbyggende vedlikehold (rette feil før det påvirker undervisningen) Bedre tilrettelegging for bruk av Lync i undervisningen og på møterom. Bedre teknisk kvalitet på HiMoldeX rommene våre. Vi har 2 nye mediasite rom i produksjon, og vi ønsker å oppgradere de 4 gamle HiMoldeX rommene med mediasite. 10

54 Øke serverkapasitet til å kunne ta imot virtuelle arbeidsstasjoner (VDI). Løsningen skal piloteres. Gi hjemmesiden vår et løft (responsive design tilpasset nettbrett/smartphones). Overgang fra magnetkort til RFID kortlesere på adgangssystemet. Med disse 6 punktene vil vi ha 7 moderne undervisningsrom, der noen av de er permanent tilrettelagt for videoundervisning (campus overføring) og opptak. Vi skal kunne tilby våre studenter lab PCer de kan kjøre på egne datamaskiner (BYOD), samt at vi får gjort noen viktige grep i forhold til å forberede infrastrukturen vår til digitaleksamen. Dette er gode bidrag til ytterligere digitalisering av studiehverdagen. Ombygging Ombyggingsarbeidene har tatt lengre tid og kostet sannsynligvis langt mer enn kostnadsoverslaget til Statsbygg på 2 mill i husleieøkning. Vi savner fortsatt endelige tall fra Statsbygg på dette. Styret har godkjent arbeider innenfor en ramme på 2,1 mill kr i husleieøkning. Det antas at dette ikke holder til å gjennomføre hele prosjektet. Vi er nå ferdig med fase 1 som var totalrenovering av kantina, samt etablering av 1-3 undervisningsrom (fleksible vegger) i lesesal A220. I fase 2 inngår å omgjøre kantina i B til et attraktivt oppholds- og arbeidsareal for studentene. I tillegg er planen å etablere flere grupperom, kontor, felleskontor for stipendiater, møterom mv. Fase 2 er nå under planlegging. Det foreslås avsatt ytterligere 1,3 mill kr til å fullføre prosjektet (inventar/utstyr og årlig husleieøkning 300, men som kun gir delvis effekt i 2015 med 100 ). Tekniske justeringer I tillegg kommer noen tekniske endringer i budsjettet, jf oversikt. Den digitale studiehverdagen ble behandlet i styresak 42/14. Prosjektet kom ikke i gang før sent på året og ingen kostnader påløp i Hele beløpet legges derfor inn i rammen for Endring av avtalen med HIKsu henger sammen med at departementets tildeling heretter gis direkte til aksjeselskapet. Ny avtale med HIKsu er ikke helt på plass for En formelfeil i et regneark medførte at 250 til bedømmelse ved rekruttering av vitenskapelig personale ikke ble med i budsjettsummen. Husleiekostnadene for Britvegen var noe for høyt beregnet i opprinnelig budsjett (brev fra Statsbygg med regulert husleie kom først etter styrebehandlingen av budsjettet), og beløpet er redusert med 600. Reduksjonen på inntekter med 960 er en endring i klassifisering av et bidrag fra Fylkesmannen til 1 stilling på vernepleie deltid. Oppsummert Den økonomiske effekten av budsjettrevisjonen er altså totalt 5,8 mill i budsjettet. Imidlertid bør man merke seg at 2 mill av dette er tidligere vedtatt (Den digitale studiehverdagen). Men man må også merke seg at forslaget medfører økte kostnader også i 2016 (1.965 ) og 2017 (721 ) - ref. tabell «Nye innspill» ovenfor. 11

55 Den samlede nye disponeringen som følge av denne saken er altså ca. 6,5 mill. I praksis vil da totalt 8,5 mill av «styrets frie pott» være disponert. Til tross for dette vil det stå igjen 21 mill, dvs. langt over vårt måltall. Vedlegg: Oversikt Lønn Drift 2015_revidert Vedlegg til sak 12

56 Inntekter Budsjett 2015 Rev bud 2015 Avvik Budsjettildeling KD * (269' endring RBO mv og 4122' HIKsu) Egne inntekter SUM inntekter Utgifter - Driftsbudsjettet Avsatt til lønnsoppgjør ,92 % Avsatt til investeringer SUM utgifter Budsjettunderskudd LØNNSBUDSJETT 2015 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Rev bud 2015 Årsverk rev Ramme SUM Arkiv ,0 2,0 SUM Informasjon ,0 2,0 SUM ØP ,6 10,0 SUM Sentraladministrasjonen SUM Ledelsen SUM Stipendiater SUM EUV SUM Renhold ,5 6,5 SUM Studiesjefens kontor ,2 18,0 SUM Biblioteket ,0 7,0 SUM IT ,0 10,0 SUM ADMINISTRASJONEN ,3 55,5 SUM Rektorat ,0 1,0 SUM Stipendiater ,6 18,0 SUM EUV ,2 1,2 SUM Strategiske midler ,8 20,2 (SUM administrative stillinger HS) SUM STILLINGER HS ,5 43,9 økt med 0,2 SUM HS ,5 43,9 (SUM administrative stillinger ØIS) SUM STILLINGER LOG (inkl ØS i 2014) ,0 25,7 økt med 0,2 SUM LOG ,0 25,7 SUM STILLINGER ØS ,8 24,5 økt med 0,2 SUM ØS ,8 24,5 SUM ,4 169,8 ENHETSBUDSJETT 2015 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett / Arkiv Informasjon Spesielle tiltak/ stimuleringsmidler Drift EUV Felleskostnader Studieforvaltning Bibliotek IT Rektorat Stipendiater Drift EUV HS LOG (tidl. ØIS) ØS SUM ENHETSBUDSJETT Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett /- SUM DRIFT SUM LØNN dvs 6x20% bistillinger, 2 på hver avdeling SUM ENHETER

57 8/15 SAKS - diskusjon om det videre arbeidet Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 61 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Utformes på møtet Saksutredning Det vises til saknotat fra styremøtet 14.januar, der det var gitt en kort oversikt over prosessen så langt, samt dokumentene i saken. Siden den oversikten ble gitt har følgende skjedd: I møte 14.januar gjorde styret følgende vedtak: Høgskolestyret viser til vedtak av 30.oktober Forutsatt at vi ikke får innfridd vårt alternativ 1 går styret for alternativ 2, dvs en regional modell. Høgskolen i Molde (HiM) anser det som viktig at også Høgskolen i Ålesund (HiÅ) deltar i en slik modell. Hvis HiÅ ikke blir med i en slik regional institusjon ber styret om en mulighet til å vurdere den nye situasjonen. Styret ber om at rektor og direktør i fellesskap utarbeider et kort svarbrev til Kunnskapsdepartementet (KD), og sender det ut til styret innen 23.januar, slik at styrets medlemmer gis mulighet for tilbakemelding før innsending til KD innen fristen 27.januar. Et kort brev ble utformet, sendt på runde til styret, og brev av 27.januar ble sendt til Kunnskapsdepartementet (vedlagt). I ettertid fattet både Høgskolen i Ålesund og NTNU vedtak om fusjon. Således har vårt «nummer2-valg» falt bort. Vi har ikke fått noe tilbakemelding på Kunnskapsdepartementet (KD) på vårt brev. Vi har heller ikke tatt kontakt for videre avklaringer ift prosessen. Derimot har vi hatt en viss dialog med Høgskolen i Volda, og Høgskolen i Lillehammer. 13

58 Rektor sendte epost til styrets medlemmer 2.februar med følgende informasjon: Kjære styremedlemmer Jeg har akkurat sendt følgende info til våre ansatte: Som dere sikkert ser i mediene går struktursaken videre, og det er ikke lett å få informert dere fort nok og å få en brei nok diskusjon. Etter at NTNU-styret gjorde sin beslutning den 28. jan. var det HiVolda sist torsdag. Der trakk de (offisielt) Lillehammer inn i diskusjonen som et alternativ for seg, og dermed også oss. Jeg kan røpe at vi ikke var helt uforberedt på det, og at det skal være et møte den 3.2 mellom disse tre høgskolene. Så får vi se om det er grunnlag for å ta det alternativet videre slik at det blir vårt nye alternativ B, eller om vi vil gå for f.eks. NTNU. Jeg skjønner at mange kan føle usikkerhet disse dagene, og det gjelder for så vidt også helt til topps. Det er ingen enkel sak. I dag hadde vi et ledermøte (rektor, direktør, prorektor, viserektor, dekanene, studiesjef, EUV-leder) som var utvidet med repr. for doktorgradsutvalgene der temaet og alternativene ble diskutert. Så vi er på saken. Det er mulig vi vil kalle inn til et infomøte i slutten av uka, og om nødvendig vil også styret bli koplet på raskt slik at vi får tatt en beslutning om veien videre. Dette betyr at vi vurderer to nye alternativ B: NTNU vs. Lillehammer og Volda (evt. også Sogn & Fjordane). Merk at når vi har diskutert dette i dag så er det både ut fra 1) fag (synergier) og 2) mulighet til å videreutvikle aktiviteten ved høgskolen. Det er ikke tvil om at NTNU tilsynelatende scorer høyest på 1), men så er det et spørsmål om det er motsatt når det gjelder 2). Jeg er redd det kan bli tungt å bli en pygme i det store NTNU-systemet, så jeg vil gjerne utforske det andre alternativet I tillegg inneholdt eposten en sammenligning av studietilbudene på HiL, HVo og HiL. Rektor og direktør hadde et uformelt Lync-møte (videomøte) med HiL og HVo 3.februar, og det ble da avtalt et møtende møte på Lillehammer 19.februar. Der vil også dekanene delta. Høgskoledirektøren mener at HiÅ og NTNU sine vedtak gjorde situasjonen noe mer utfordrende for HiM, men det bør allikevel være gode muligheter for å finne en god, fremtidig og langsiktig løsning. Imidlertid er det viktig at vi selv bidrar aktivt med å finne den. Hvis ikke frykter høgskoledirektøren at den tas «over hodet» på oss. Høgskoledirektøren ser det derfor som naturlig at styret diskuterer struktursaken på nytt, med tanke på å gi føringer for det videre arbeid med denne viktige saken. Det legges ikke frem forslag til vedtak. Dette utformes på møtet. 14

59 9/15 Nye styrer fra 1.august nominering av eksterne styremedlemmer Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Følgende 6 kvinner og 6 menn foreslås innmeldt som forslag på eksterne styrekandidater til styret for Høgskolen i Molde. Dersom noen av disse ikke sier seg villig til å stille som kandidater forespørres det blant reservene. Dersom det ikke skulle være nok kandidater etter at reservene er forespurt gis høgskoledirektøren fullmakt til å forespørre andre aktuelle kandidater. Kvinner:.. Reserver (kvinner):. Menn:.. Reserver (menn):. Saksutredning Kunnskapsdepartementet (KD) oppnevner de eksterne medlemmene til styret på fritt grunnlag etter forslag fra institusjonens styre, og ber om at det oversendes forslag på 12 personer (seks av hvert kjønn) til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. august, 2011, til 31. juli, 2015, innen 1. mars KD tar i brevet forbehold om at det kan komme endringer i utgangspunktet om at nye styrer skal tre i funksjon fra 1. august. Det henvises i den forbindelse til stortingsmeldingen. KD understreker i sitt brev av (vedlagt) betydningen av styrets overordnede og strategiske rolle for utviklingen av institusjonen, og styrets selvstendig ansvar for strategiutvikling og planlegging. Gjennom oppnevning av eksterne styremedlemmer, er det et mål å tilføre styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Den eksterne representasjon skal på bredt grunnlag ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper. De nominerte må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet, og det skal i oversendelsen til KD, i korte trekk gjøres rede for de foreslåtte personenes utdannings- og erfaringsbakgrunn, og private adresse skal oppgis. 15

60 Styrets eksterne styremedlemmer og varamedlemmer er forespurt om de stiller seg til disposisjon en ny periode. Blant dagens faste medlemmer har Toril Hovdenak frasagt seg gjenvalg, mens Odd Einar Folland har vært skeptisk til en hel, ny 4-årsperiode, men kan være villig til å stille en kortere periode (1-2 år) om det er ønskelig. Anna Mette Fuglseth og Terje Dyrseth stiller seg disponible for en ny periode. Blant varamedlemmene har Lars Haug frasagt seg gjenvalg, mens Berit Brendskag Lied, Ellen Engdal og Gunnar Bendixen har stilt seg til disposisjon. Høgskoledirektøren har oppfordret de ansatte til å komme med forslag. Det kom en god del forslag. Foreløpig er det kun dagens medlemmer og varamedlemmer som er forespurt om villighet til å stille. Ingen av de nye navnene er forespurt. Dette vil høgskoledirektøren gjøre når styret har rangert kandidatene. Høgskoledirektøren foreslår at styret vedtar en rangering under møtet, og høgskoledirektøren forespør kandidatene før endelig innsending av forslag. Styret står selvfølgelig helt fritt til å komme med forslag på møtet, men som et utgangspunkt for diskusjonen har høgskoledirektøren foreslått en rangering blant en del navn nedenfor. Et prinsipielt spørsmål styret kan diskutere er forholdet mellom kandidater fra regionen/fylket og kandidater utenfra. Mange av kandidatene som de ansatte foreslo var utenfor fylket. Blant dagens medlemmer/varamedlemmer er 50% fra Romsdal, 25% fra Nordmøre og 25% utenfra fylket. Det er sikkert ingen absolutt fordeling, og det er uansett opp til KD hvordan de velger, men høgskoledirektøren tenker at man kan ha dette i mente ved valg av nominerte. Kvinner: Forespørres (kursiv = forespurt og positiv): Anna-Mette Fuglseth (medlem pt), professor Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen Ellen Engdahl (vara pt), daglig leder Kom vekst AS (Kristiansund og omegn vekst), Kristiansund Berit Brendskag Lied (vara pt), regionssjef, Statens vegvesen, region Midt, Molde Mette Kamsvåg, tidligere adm.dir i Nets, Molde Hilde Aspås, daglig leder ikuben, Molde Borgund Ytterhus, professor NTNU, Trondheim Forespørres hvis kandidatene ovenfor ikke ønsker å stille: Helene Rødseth, daglig leder Nordveggen, Måndalen Vivian Nyheim Orset, økonomisjef Astero AS, Molde Gøril Hannås, Director Risk Management, National Oilwell Varco, Kristiansand Inger Beate Hovi, forskningsleder Transportøkonomisk institutt (TØI), Oslo Berit Rokne, professor Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Christine Reitan, kommunalsjef Kristiansund kommune, Kristiansund Mariell Christiansen, professor NTNU (ind.øk), Trondheim Katrine Gjestad, HR-leder SpareBank 1 Nordvest, Kristiansund Menn: Forespørres (kursiv = forespurt og positiv): Terje Dyrseth (medlem pt), adm.dir, Brunvoll Holding AS, Molde Odd Einar Folland (medlem pt), adm.dir. SpareBank 1 NordVest, Averøy Gunnar Bendixen (vara pt), regiondirektør, Kommunenes sentralforbund, Molde 16

61 Kristoffer Jensen, daglig leder i Prezioso Linjebygg AS, Molde Tor Bækkelund, leder StartupLab i Oslo, ved UiO/Forskningsparken, Oslo (opprinnelig fra Molde) Lars Stenerud, daglig leder Plasto AS, Åndalsnes Forespørres hvis kandidatene ovenfor ikke ønsker å stille: Per Olav Myrstad, adm.dir Astero AS, Molde Alf Dahl, adm.dir Vestbase, Kristiansund Kjell Standal, Elinora Consulting AS, Vaksvik Arne Jakobsen, adm.dir i rederiet NCL, Haugesund (tidl.student HiM) Jan-Erik Larsen, prosjektleder Kom Vekst AS, Kristiansund Høgskoledirektøren skal finne frem litt mer info om de enkelte til styremøtet. Vedlegg: «Nye styrer fra 1. august nominering av eksterne styremedlemmer» (brev av fra Kunnskapsdepartementet) Vedlegg til sak 17

62 Kunsthøgskolen i Oslo Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Deres ref Vår ref Dato 15/ Nye styrer fra 1. august nominering av eksterne styremedlemmer Kunnskapsdepartementet viser til at funksjonsperioden for styrene ved flere statlige høyskoler utløper 31. juli I forbindelse med departementets arbeid med stortingsmeldingen om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren som skal fremmes for Stortinget i løpet av vårsesjonen, er styreperioden for flere institusjoner forlenget til 31. desember Departementet starter med dette opp prosessen med å oppnevne medlemmer for de høyskolene som ikke har bedt om forlenget styreperiode, og som skal ha nye styrer fra 1. august På bakgrunn av arbeidet med stortingsmeldingen og at det er aktuelt å slå sammen institusjoner, tar vi forbehold om at det likevel kan komme endringer i utgangspunktet om at nye styrer skal tre i funksjon fra 1. august Departementet vil eventuelt komme nærmere tilbake til dette. Styrets oppgaver og ansvar Styret er høyskolenes øverste styringsorgan, og departementet understreker betydningen av styrets overordnede og strategiske rolle for utviklingen av institusjonen. Gjennom universitets- og høyskoleloven har institusjonene vide fullmakter, og styret er gitt et selvstendig ansvar for strategiutvikling og planlegging. Styret skal føre tilsyn og har ansvar for at de økonomiske ressursene disponeres etter forutsetningene for tildelte bevilgninger. Styret fastsetter institusjonens interne organisering og har derigjennom et ansvar for løpende å vurdere om organiseringen Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Karina A. Vistven 0032 Oslo Org no

63 er hensiktsmessig i forhold til institusjonens egenart, fastsatte strategier, utfordringer og muligheter. Styrets arbeid med planer og prosesser konkretiseres i dets arbeid med budsjettforslag og vedtak om disponering av tildelt bevilgning. De overordnede forutsetninger og forventninger til sektoren og institusjonene fremkommer blant annet i de årlige stortingsproposisjonene (Prop. 1 S) og i departementets tildelingsbrev til den enkelte institusjon. Gjennom oppnevning av eksterne styremedlemmer, er det et mål å tilføre styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Ekstern representasjon skal på bredt grunnlag ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper. Institusjonens styre fastsetter selv ledelsesmodell og sammensetningen av styret. Vi ber om at institusjoner som endrer ledelsesmodell eller styresammensetning, melder fra til departementet om dette så raskt som mulig etter vedtak. Nominering av eksterne styremedlemmer Kunnskapsdepartementet oppnevner de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse på fritt grunnlag etter forslag fra institusjonenes styrer, og for kunsthøyskolene i tillegg etter forslag fra Norsk kulturråd. For institusjoner som har ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene. Oppnevningen må være i tråd med likestillingslovens bestemmelser om at det skal oppnevnes like mange av hvert kjønn. Departementet tar sikte på at eksterne styremedlemmer er oppnevnt innen utgangen av juni. Dersom institusjonen har særlige behov for en raskere avklaring av nye styremedlemmer enn det som er angitt over, for eksempel i forbindelse med ansettelse av rektor, ber vi om at høyskolen tar kontakt med departementet så snart som mulig. Kunnskapsdepartementet ber om at høyskolene oversender departementet forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse for ny styreperiode fra 1. august 2015 til 31. juli 2019 innen 1. mars Kunnskapsdepartementet ber om HiM fremmer forslag om tolv personer og at KhiO fremmer forslag om seks personer. Norsk kulturråd vil bli bedt om å nominere et tilsvarende antall for departemenet til nytt styre ved KhiO. Det skal foreslås like mange kvinner som menn. De nominerte må være forespurt om de er villige til å påta seg både medlems- og varaverv. Det skal i korte trekk gjøres rede for deres utdannings- og erfaringsbakgrunn. Deres private adresse og e-postadresse må oppgis. Side 2

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 12:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:30 12:30 Sted: Kristiansund Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth,

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 28.09.2016 kl. 10:00 15:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Anette Kristin Myrstad,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen LEDER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.03.2015 kl. 9:00 11:15 Sted: 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Anna

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 14:30 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.06.2016 kl. 10:00 13:50 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2017 kl. 8:30-13:45 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Heidi Hogset, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Elin Mordal,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 20.04.2016 kl. 10:00 15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/0119 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle,

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 14.12.2011 Tid: 11:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 16:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Angvik Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 29.09.2011 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014

BUDSJETT 2015. Saksutredning. Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat. Høgskolestyret 16.12.2014 Arkivsak-dok. 14/01777-2 Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Høgskolestyret 16.12.2014 BUDSJETT 2015 Forslag til vedtak/innstilling: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 30.10.2012 Tid: 08:30-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen LEDER NESTL Morten

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 22.02.2012 Tid: 09:45-14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra

Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra Saknr. 15/450-4 Saksbehandler: Marit Grindvoll Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av to eksterne styremedlemmer med personlige varamedlemmer fra 01.08.2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 153/16 01.12.2016 Dato: 11.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/12126 Universitetsstyret for perioden 1.8.2017-31.7.2021 valg og oppnevning Henvisning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015

Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 32/15 Godkjenning

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 35/7 Godkjenning av protkoll fra /7 Godkjenning av protokoll fra 7.7.

Saksliste Vedtakssaker 34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 35/7 Godkjenning av protkoll fra /7 Godkjenning av protokoll fra 7.7. Møteinnkalling Høgskolestyret Dato: 2. september 27 Sted: Møterom A-94 Saksliste Vedtakssaker 34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 35/7 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 6 36/7 Godkjenning av

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK - OPPNEVNING AV 2 EKSTERNE STYREMEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER FRA

HØGSKOLEN I HEDMARK - OPPNEVNING AV 2 EKSTERNE STYREMEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER FRA Saknr. 10/2028-4 Ark.nr. 034 A60 &15 Saksbehandler: Berit Myhre HØGSKOLEN I HEDMARK - OPPNEVNING AV 2 EKSTERNE STYREMEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER FRA 1.8.2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.06.2010 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else Lykkeslet Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL. Styret ved NHH. Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 17/00357

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL. Styret ved NHH. Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 17/00357 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: 08.06.2017 kl. 10:1 Sted: NHH Arkivsak: 17/0037 Tilstede: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke (til kl.

Detaljer

2/17 16/ Rektor ansettelse - orientering 2. 3/17 16/ Økonomirapport /17 17/ Foreløpig årsrapport

2/17 16/ Rektor ansettelse - orientering 2. 3/17 16/ Økonomirapport /17 17/ Foreløpig årsrapport OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: 09.02.2017 kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 17/00357 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen,

Detaljer

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 19.12.2017 kl. 10:00 16.30 Sted: Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin N. Vestli, Astrid Sandvoll, Peter Arbo, Jan Andersen, Kari Broberg, Maren Kyllingstad, Yvonne Fritze,

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Anna-Mette

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 09.12.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /IV av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret /IV av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjent uendret 23.02.2010/IV av Styret 18.03. 2010 P R O T O K O L L fra møte i Styret 23.02.2010, kl. 10.00 14.30 Møtested: Styrerommet, rom 224,

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Til stede: Solfrid Vatne, leder Harald Hjelle Kjetil Haugen (vara for Hallgeir Gammesæter) Grete Notøy Morgan Johansen Wenche Ludviksen (vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Styret NMH

Møteprotokoll. Styret NMH Møteprotokoll Til Styret Oslo 30. september 2014 Styret Møtedato 26.09.2014 Tidspunkt 13.00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Silje Marie Øiestad Skeie, Mats Claesson, Bente Almås, Morten

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget. 16/15 15/ Organisering og ansvar for pedagogisk utvikling ved NHH 3

Vedtakssaker. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget. 16/15 15/ Organisering og ansvar for pedagogisk utvikling ved NHH 3 MØTEINNKALLING Pedagogikkutvalget Dato: 27.05.2015 kl. 13:00 Sted: Midt i mellom II Arkivsak: 14/00043 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side 15/15 15/00918-1 Vedtakssaker

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Daniel Johanson, Thomas Johansen, Margit Grape. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget

Daniel Johanson, Thomas Johansen, Margit Grape. Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget MØTEPROTOKOLL Pedagogikkutvalget Dato: 08.09.2015 kl. 9:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00043 Tilstede: Forfall: Protokollfører: Jan I. Haaland, Per Erik Manne, Jorun Gunnerud, Frank Mortensen, Arild Raaheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted: MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

9/17 17/ Årsregnskap 2016 (tidl. HH) rapportert til KD 3. 10/17 17/ Årsregnskap 2016 (tidl. HiL) rapportert til KD 4

9/17 17/ Årsregnskap 2016 (tidl. HH) rapportert til KD 3. 10/17 17/ Årsregnskap 2016 (tidl. HiL) rapportert til KD 4 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 10.03.2017 kl. 10:00 Sted: Rena Arkivsak: 17/00001 Tilstede: Forfall: SAKSKART Elin-Sofie Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Aasmund Hagen, Arve Bernhard Thorsberg,

Detaljer

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler

Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 66/13 Sak nr.: 2010/10116 Møte: 26.09.2013 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret permanente regler Bakgrunn Universitetsstyret vedtok

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer