Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker. 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra 16.12.2014 2. Godkjenning av protokoll fra 14.01."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: kl. 9:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 4/15 5/15 14/ / Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra /15 15/ Årsregnskap /15 14/ Revidert budsjett /15 14/ SAKS - diskusjon om det videre arbeidet 13 9/15 15/ Nye styrer fra 1.august nominering av eksterne styremedlemmer 15 10/15 15/ Oppnevning av ny skikkethetsnemd - HS 18 11/15 Eventuelt 21 Orienteringssaker 1/15 15/ Orientering om virksomheten 15/1 21 1

2 3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 4/15 Godkjenning av protokoll fra Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll fra møtet i Høgskolestyret godkjennes Vedlegg: Protokoll fra Vedlegg til sak 2

3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Morten Christoffer Dahl, Gerd Marit Langøy Stian Andersen Odd Einar Folland, Heidi Fjellså Hærem Sissel Waagbø Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 61/14 62/14 63/14 14/ / / Godkjenning av protokoll fra Regnskapssrapport pr. november 3 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 3 64/14 14/ Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/ /14 14/ Studieprogram studieåret 2015/16 4 1

4 66/14 14/ Uavhengig høgskoleavis Panorama 5 67/14 14/ Budsjett /14 14/ /14 14/ Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /14 Eventuelt 7 Orienteringssaker 10/14 14/ Orientering om virksomheten 14/6 7 60/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 61/14 Godkjenning av protokoll fra Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Protokollen fra møtet i Høgskolestyret ble godkjent. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 2

5 62/14 Regnskapssrapport pr. november Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Vedtak Regnskapsrapport pr. november 2014 ble tatt til etterretning [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 63/14 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Møtebehandling Styret roste LMU sin innsats i rusforebyggende arbeid blant studentene ved HiMolde, og mente tiltaksplanen for 2015 ser lovende ut. Vedtak Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2013/14 ble tatt til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 64/14 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2013/14 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Forslag til vedtak/innstilling: Møtebehandling Styret merket seg at gjennomstrømmingen på masterstudiene er svært positiv: 65.9% av studentene gjennomfører studiet på normert tid Vedtak Oppsummeringen av rapporten om kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde for studieåret 2013/14 tas til etterretning. For studieåret 2014/15 må høgskolen fokusere på følgende tiltak: 3

6 Revidering av handlingsplan for internasjonalisering, særlig med fokus på gradsstudier og kvoteordningen Oppfølging av studentbarometeret og vurdere nødvendige tiltak Synliggjøring av studieutvalget og kvalitetsteam på høgskolens nettsider Oppfølging av kvalitetssystemet med tanke på brukervennlighet og forbedret søkefunksjon Oppfølging av digitaliseringsprosjektet Fagdag for de vitenskapelige tilsatte med tema studiebarometeret arrangeres våren 2015 Fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen til sykepleiestudiet, og finne tiltak som kan øke gjennomstrømningen i studiet. Bidra til kvalitetsfremmende tiltak ved å videreføres ordningen med søkbare midler for [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 65/14 Studieprogram studieåret 2015/16 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Styret anså det som positivt at EUV er tatt med i oversikten over studium. Vedtak Følgende studier lyses ut for opptak av nye studenter høsten 2015: Avdeling for helse- og sosialfag Varighet Type studium Opptak/måltall Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 120 Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 35 Doktorgradsstudium i Helse- og sosialfag, profesjonsutøvelse mellom fag, bruker og forvaltning 3 år Ph.d. fellesgrad med HVO Løpende opptak Avdeling for logistikk Logistikk: Varighet Type studium Opptak/måltall Petroleumslogistikk (180 stp), Kr. Sund 3 år Bachelor 30 Logistikk og Supply chain man. (180 stp) 3 år Bachelor 30 Logistics (120 stp) 2 år Master 30 Logistics (90 stp) Petroleums Logistics (120 stp) Engineering Logistics (120 stp) 1 ½ år 2 år 2 år Erfaringsbasert Master Master Doktorgradsstudium i logistikk 3 år Ph.d. Løpende opptak IT/IS: Varighet Type studium Opptak/måltall IT (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Økonomi: Varighet Type studium Opptak/måltall

7 Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Økonomi og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 60 Regnskap og revisjon (180 stp) Økonomi og administrasjon (120 stp) 3 år 2 år Bachelor Master Jus og samfunnsfag: Varighet Type studium Opptak/måltall Statsvitenskap (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 30 Samfunnsendring, org. og ledelse (120 stp) 2 år Master 20 Idrett: Varighet Type studium Opptak/måltall Idrett (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Sport Management (180 stp) 3 år Bachelor 30 EUV Offentlige anskaffelser 2 år deltid Årsstudium 25 Petroleumslogistikk Motiverende intervju 2 år deltid 1 år deltid Årsstudium [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 66/14 Uavhengig høgskoleavis Panorama Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Journalist Arild Waagbø, informerte styret om lesertall og saker Panorama har skrevet om siden nettavisen startet. Styret etterlyste en kostnadsoversikt i saksframlegget, men mente at Panorama kan bli et viktig rekrutteringsverktøy. Vedtak Høgskolestyrets vurdering er at prøveprosjektet med uavhengig nettavis «Panorama» har vært positivt. Panorama gjøres permanent. Formålsparagrafen vedtatt i sak 14/2014 består uforandret. Det samme gjør redaksjonsrådet, som med dette gis funksjonstid ut 2015 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 5

8 67/14 Budsjett 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Styret roste ledelsen for god budsjettprosess der hele organisasjonen har deltatt. Vedtak Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens forslag til budsjett for 2015, slik det framkommer i saksutredningen med tabeller. Rammen for driftsbudsjettet fastsettes til Stillingsrammene vedtas som foreslått i saksutredningen. Det avsettes videre til lønnsoppgjør/lønnsreguleringer og til investeringer. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2015 skal være på minst 7% av bevilgning. Styret gir høyskoledirektøren fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i kurante saker, herunder endringer i oppgavefordeling mellom avdelinger/enheter og neddeling av lønnspotten. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 68/14 Ledelsesform på institusjonsnivå - enhetlig eller todelt ledelse Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Styret understreket at nominasjonskomiteen som blir nedsatt bør finne flere kandidater. Vedtak Dagens ledelsesform med todelt ledelse beholdes. Dersom det skulle bli aktuelt for HiMolde å inngå i en større enhet mener styret det er naturlig å ta ledelsesformen opp til ny vurdering. Valg på ny rektor gjennomføres i løpet av april, med tiltredelse fra 1.august. Det nedsettes en nominasjonskomite som foreslått i saksutredningen. Medlem som representerer høgskolestyrets eksterne medlemmer blir Anna Mette Fuglseth Høgskoledirektøren bes utforme et mandat til nominasjonskomiteen. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6

9 69/14 Kalling til stilling som professor i Supply Chain Management Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /14 Møtebehandling Dekan på avdeling for logistikk, Hans Fredrik Nordhaug, informerte styret om bakgrunnen for kallingen. Votering Enstemmig Vedtak Trond Hammervoll kalles til stilling som professor i Supply Chain Management. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 70/14 Eventuelt Behandlet av Møtedato Saknr Styret ba om status for PhD i helse- og sosialfag på neste styremøte Datoer for styremøter våren 2015: 16. april 28. mai [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 10/14 14/ Orientering om virksomheten 14/6 Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 7

10 5/15 Godkjenning av protokoll fra Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret godkjennes. Vedlegg: Protokoll fra Vedlegg til sak 3

11 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Svein Bråthen, Grete Helen Notøy, Terje Dyrseth, Anna Mette Fuglseth, Odd Einar Folland, Toril Hovdenak, Morten Christoffer Dahl, Gerd Marit Langøy Forfall: Stian Andersen Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 2/15 14/ Struktursaken - evt. nytt svar til kunnskapsministeren 2 Orienteringssaker 1

12 1/15Godkjenning av innkalling og saksliste Behandlet av Møtedato Saknr Vedtak Innkalling og saksliste ble godkjent. 2/15Struktursaken - evt. nytt svar til kunnskapsministeren Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Utarbeides på møtet Votering Enstemmig Vedtak Høgskolestyret viser til vedtak av 30.oktober Forutsatt at vi ikke får innfridd vårt alternativ 1 går styret for alternativ 2, dvs en regional modell. Høgskolen i Molde (HiM) anser det som viktig at også Høgskolen i Ålesund (HiÅ) deltar i en slik modell. Hvis HiÅ ikke blir med i en slik regional institusjon ber styret om en mulighet til å vurdere den nye situasjonen. Styret ber om at rektor og direktør i fellesskap utarbeider et kort svarbrev til Kunnskapsdepartementet (KD), og sender det ut til styret innen 23.januar, slik at styrets medlemmer gis mulighet for tilbakemelding før innsending til KD innen fristen 27.januar. 2

13 6/15 Årsregnskap 2014 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1) Årsregnskap 2014 for HiMolde godkjennes og signeres av styret. 2) Driftsregnskap 2014 tas til etterretning. 3) Med bakgrunn i saksframstillingen avsettes til HS, 591 til ØIS, 333 til EUV og 341 til FoU-fond. Saksutredning HiMolde legger fram regnskap for 2014 med ledelseskommentarer i henhold til oppstillingsmal fra departementet (KD). For 2013 kom krav om styregodkjenning av regnskapet før innsending. For 2014 kreves i tillegg signatur fra styret. Leveringsfrist er 16. februar. Regnskapet viser et resultat av ordinær aktivitet på ', mot i Dette gir en økning på i forhold til fjoråret. Periodens resultat (resultatet for avsluttede prosjekter) var på 17. Virksomhetskapital utgjør 621. Det vises for øvrig til eget vedlegg med ledelseskommentar og årsregnskapet. En gjør oppmerksom på at siden årsregnskapet også inkluderer regnskapsmessig resultat av BOA, så er ikke tallene direkte sammenlignbare med driftsregnskapet (under). Driftsregnskap 2014 Regnskapsførte inntekter viser en merinntekt på 890' i forhold til budsjett, i tillegg til en netto inndekning på BOA på 1.961', totalt 2.851'. Merinntekt skyldes i hovedsak ikke budsjetterte aktiviteter på EUV. Utgifter viser et mindreforbruk på Dette gir et samlet driftsresultat på ', som er ' mer enn budsjett (2013: 9.878'). Når det gjelder BOA så har vi gjort oss mindre sårbar for svingninger ved at vi ikke lenger budsjetterer med netto inndekning fra ekstern aktivitet. Det betyr at eventuell inndekning fra BOA kommer som et positivt pluss i regnskapet. Resultatet i 2014 ble på 1.961' (2013: 1.331'). I detalj ser dette slik ut: 4

14 Budsjett Driftsregnskap +/- Inntekter: Budsjettildeling KD Egne inntekter BOA netto inndekning Merinntekt Utgifter: - Driftsbudsjett Investeringer Ombygging Mindreutgift Resultat Et vesentlig mindreforbruk så vi allerede tendensene til tidlig i sommer, der styret ble gjort oppmerksom på status både da og i regnskapsrapportene utover høsten. Det vises til styresak 62/14 der overskuddet ble anslått til å bli over 10 mill kr. I hovedsak gjelder mindreforbruket innsparinger på lønn som følge av vakanser og sykefravær med 8 mill og mindreforbruk på bygningers drift (husleie/strøm/olje) med 2 mill. Forsinkelser i ombyggingsarbeidene har gjort at den forventede husleieøkningen ikke blir gjeldene før i 2015, samt at investeringer (inventar og utstyr) står på vent til endringene er utført. Her ligger hovedårsaken til det gode økonomiske resultatet. Utvikling i avsetninger Utvikling i avsetningsnivå Årstall Utsatt aktivitet Strategiske fond Styrets disposisjon Sum avsetninger Driftsresultat Ved utgangen av 2014 var det ubrukte midler fra den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten på til sammen (akkumulert). Av dette er avsatt til utsatt aktivitet til avdeling HS til samarbeidsprosjekt med Helse Nordmøre og Romsdal HF (1.375'), parkeringsplasser på Molde Campus ifm nye studentboliger (200 ), sykefravær stipendiater/forlengelse av stipendiatperiode (1.810'), investeringer IT (479'), inventar/utstyr i forbindelse med ombygging mm (664 ) og andre prioriterte oppgaver (435 ). 5

15 Det er videre avsatt 591' til Strategisk fond ØIS og 333' til Strategisk fond EUV. Fondene ble etablert i 2013 og bruken av midlene har kommet i gang, særlig for EUV hvor det jobbes med utvikling av et nytt kurs. I 2014 er det også avsatt 341 til FoU-fond. Dette består av andel av indirekte kostnader av BOA-aktivitet og skal disponeres av forskningsutvalget og benyttes til å få i gang ny aktivitet, jfr. de interne retningslinjene for BOA. Resterende beløp på er "reserver" til styrets disposisjon og det har økt med i forhold til Sum avsetninger har økt tilsvarende med Styret vedtok i behandlingen av budsjettet for 2015 at minstenivået på avsetninger til styrets disposisjon skulle økes fra 6 til 7% av bevilgning. For 2015 utgjør det 13,5 mill kr, og vi ligger dermed godt over denne målsetningen pr Vi har bak oss et år med få økonomiske bekymringer. Vi er likevel svært oppmerksom på at dette ikke har kommet gratis, men er et resultat av langsiktig arbeid med budsjettkontroll og regnskapsoppfølging kombinert med ikke planlagte besparelser i driftsbudsjettet som nevnt over. Tiden har nok kommet for å slippe noe mer opp. Det bør være rom for å øke den faglige aktiviteten, samt ta igjen et etterslep på investeringssiden. Det er imidlertid viktig å prioritere tiltak som ikke gir «evighetseffekt», i form av varige, løpende driftskostnader. Vi bør ikke legge oss på et varig, økt kostnadsnivå Vedlegg: Ledelseskommentar Årsregnskap 2014 Budsjettoppfølgingsrapport pr desember 2014 Vedlegg til sak 6

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 BUDSJETTOPPFØLGINGRAPPORT PR: DESEMBER Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik R/B Årsbudsjett Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik R/B Bud Budenehet navn Årsbudsjett 1000 Arkiv % % 1001 Lønn - Arkiv % % 1002 Reiser - Arkiv % % Sum arkiv % % 1100 Info % % 1101 Lønn - Info % % 1102 Messer og arrangement % % Sum info % % 1201 Lønn % % 1211 Lønn/drift % % 1212 Drift EUV % % 1213 Stipendiater % % 1214 Renhold % % 1215 Bygningers drift % % 1216 Fri stasjon % % 1217 Studentvelferd % % 1219 Høgskolesenteret i Kristiansund % % 1227 AMU % % 1235 Høgskolestyret % % Sum felles drift % % 1301 Lønn - studiekontor % % 1310 Studie felles % % 1311 Opptak % % 1312 Eksamen % % 1313 Internasjonalisering % % 1314 Kvalitetstiltak % % Sum Studiesjefen % % 1400 Bibliotek % % 1401 Lønn - bibliotek % % Sum Bibliotek % % 1500 IT % % 1501 Lønn - IT % % Sum IT % % 1131 Spesielle tiltak % % 3100 Strategiske tiltak % % 3101 Lønn - rektorat % % 3102 Reiser - rektorat % % 3103 Førsteamanuensis-/Førstelektorprogram % % 3104 Forskningstermin/Utenlandsopphold % % Sum rektorat % % 3240 Stipendiater HS % % 3241 Lønn stipendiater HS % % 3242 Driftsmidler stipendiater HS % % 3250 Stipendiater ØIS % % 3251 Lønn stipendiater ØIS % % 3252 Driftsmidler stipendiater ØIS % % Sum stipendiater % % 3301 Lønn EUV % % 3302 Drift EUV % % 3303 Faglig aktivitet EUV % % 3310 Senter for Sport og Event Management % % Sum Enhet for utadrettet virksomhet % % 4101 Lønn - HS % % Sum lønn HS % % 4110 HS % % 4115 Administrative reiser HS % % 4116 Reiser i undervisningen HS % % 4117 Faglige reiser HS % % 4118 Reiser studenter i praksis HS % % 4130 Samarbeidsmidler - Helseforetaket % % 4131 Samarbeidsmidler - kommunene % % 4141 Voldsrisikovurdering % % 4142 Vernepleie deltid % % Sum HS % % 5101 Lønn - ØIS % % Sum lønn ØIS % % 5110 ØIS % % 5111 Lønn hjelpelærer ØIS % % 5115 Administrative reiser ØIS % % 5116 Reiser i undervisningen ØIS % % 5117 Faglige reiser ØIS % % Sum ØIS % % 4190 FoU-midler HS % % 5190 FoU-midler ØIS % % Sum FoU-midler % % Totalt alle budsjettenheter % %

50 7/15 Revidert budsjett 2015 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 113 Saksbehandler Randi Gammelsæter Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak Revidert utgiftsramme for 2015 settes til , derav til driftsbudsjettet, til lønnsoppgjøret og til investeringer. Netto merforbruk på i forhold til årets inntekter på dekkes ved bruk av styrets avsetninger. Saksutredning Referanse: Styresak 67/14. Budsjettramme Det ble tidlig i fjor høst annonsert at vi i 2014 ville gå mot et betydelig overskudd, og at det av den grunn var relevant å justere budsjettet allerede tidlig på året. Styret vedtok ved budsjettbehandlingen i desember en økning av minstenivået for avsetninger for 2015 til 7 % (2014: 6 %), noe som betyr minimum 13,5 mill kr. Som gjort rede for i sak om årsregnskapet er avsetningene (de frie til styrets disposisjon) ved utgangen av 2014 på til sammen 29,3 mill kr, altså 15,8 mill kr over minstenivået. Det gir rom for å se på de budsjettinnspillene som vi ved første behandling ikke fant rom for å inkludere. Opprinnelig budsjettildeling jf orientering om forslag til statsbudsjett var på som senere ble økt som følge av avtalen mellom regjeringen og Krf/Venstre. Fordi endelig tildelingsbrev ikke ble mottatt før etter budsjettbehandlingen i styret (datert ), var størrelsen på dette tillegget ikke kjent. Vi valgte å justere tildelingen og beregnet tillegget til 684, men så viste det seg at det ikke kom på mer enn 415 (dvs -269 ). I tillegg er det blitt klart at ved revidert nasjonalbudsjett vil bevilgningen til HIKsu fra 2015 bli tildelt direkte til aksjeselskapet med til sammen Beløpet er derfor trukket fra budsjettildelingen fra KD. Se oppstilling under. 7

51 Inntekter Budsjett 2015 Rev bud 2015 Avvik Budsjettildeling KD * Egne inntekter SUM inntekter Utgifter - Driftsbudsjettet Avsatt til lønnsoppgjør Avsatt til investeringer SUM utgifter Budsjettunderskudd *Redusert med 4391' (269' endring RBO mv og 4122' HIKsu) Ny inntektsramme utgjør og sum utgifter er på , noe som betyr at vi budsjetterer med et underskudd på Dette er foreslått dekket inn ved bruk av avsetningene. Innspill til endringer Endringene som foreslås har i hovedsak basis i innspill fra budsjettprosessen i høst og i tillegg er det kommet til noen gode forslag underveis. Se oversikt under, som også synliggjør budsjettkonsekvenser for årene 2016 og 2017 for nye innspill: 8

52 Nye innspill Lønn/drift Bistillinger 6 x 20% årig Reiskostnader ifm bistillinger årig Egeninnsats Post doc årig Husleieøkning (ombygging A/B) varig Investeringer IT-utstyr mv engangs Ombygging/inventar mv engangs Sum nye innspill Tekniske endringer Den digitale studiehverdagen (lønn/reise mv) jf tidligere styrevedtak Inntekt omklassifisert til refusjon HIKsu gammel avtale HIKsu ny midl. avtale Bedømmelse (pga feil i regneark) Husleieberegning jf brev fra Statsbygg Sum tekniske justeringer Sum endringer utgift Inntekt omklassifisert til refusjon Justering budsjettildeling KD Sum endringer inntekt Budsjettunderskudd Bistillinger og avdelingens ønsker Avdelingene har uttrykt behov for flere stillingsressurser i form av bistillinger. HS ønsker å benytte evt. ekstra tilførte midler til å ansette fagfolk med spesiell og ønsket kompetanse. Dette vil være med å løfte kvaliteten og styrke utdanningsprogrammene, ikke minst nå når avdelingen skal starte opp det nye doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag sammen med høgskolen i Volda (høsten 2015). Fagområder som bør styrkes er psykisk helse, Ph.D kurset i kvantitativ metode, og det selvvalgte kurset om aggresjon, vold og bruk av tvang. Andre områder er tverrprofesjonell samarbeidslæring. I tillegg ønskes en bistilling knyttet opp mot den nye videreutdanningen i Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet (VMT, 1.år i master). Dette for å styrke VMT som videreutdanning og profilere utdanningen i Norge. En ser også et sterkt behov for å styrke forskningsgruppen funksjonshemming og habilitering etter at lederen av forskningsgruppen sluttet ved avdelingen sist høst. Avdelingen har flere gode, mulige kandidater til nye bistillinger. En vil gjøre en prioritering ut fra en evt. tildelt ressurs til avdelingen i ettertid, der behovet er størst. LOG ønsker ekstra ressurser rettet inn mot følgende områder: Publisering 9

53 Eksterne prosjekter/eu-søknader Satsningsområder Avdelingen, og høyskolen, trenger å øke publiseringen og ekstern prosjektinngang. Strategisk valgte II-ere kan bidra til å løse disse problem på kort sikt og forhåpentligvis skape ringvirkninger. Avdelingen har flere meget gode kandidater som passer til dette. Helselogistikk er nå et uttalt satsningsområde for høyskolen og det er dermed naturlig å bruke minst en bistilling der. ØS ønsker å styrke seg innen publiseringer og prosjektsøknader. I forbindelse med ønsker de å knytte til seg fagfolk med rett fagkunnskap som sammen med resten av de ansatte ved avdelingen kan bidra til økt forskings- og publiseringsaktivitet. Et av områdene avdelingen ønsker å styrke er innen øk./adm, der et nytt masterprogram krever høyere aktivitet også innen forsking og publisering. Ellers er det også uttrykt behov for ekstra ressurser innen innovasjon, event management, festivalledelse og turisme, juss og ledelse i helse- og sosialsektoren. Avdelingen har forslag på mange gode navn som en ønsker å knytte til seg i bistillinger. Høgskoledirektøren har valgt å fremme forslag om totalt 6 nye II-ere (20% hver) over 2 år, fordelt med to stillinger på hver avdeling. Samlet sett gir dette høyskolen en kostnad på ca. kr. 2,5 mill, derav 830 i 2015, inkl. reisekostnader (40 pr stilling/år). Post.doc petroleumslogistikk Høyskolen har mottatt en henvendelse fra Gottlieb Moes Studiefond der man ønsker å gi et bidrag til en Postdoc-stilling innenfor petroleumslogistikk. Tematikk er oljeindustrien og hvordan den omstiller seg i dagens situasjon med redusert aktivitet på norsk sokkel. For å få til dette må høyskolen gå inn med en viss egeninnsats, beregnet til 425 pr år i to år. Kun direkte kostnader er tatt med i driftsbudsjettet (lønn/reise). Investeringer I vedtatt budsjett ble det satt av 2.5 mill til rene IT-investeringer. Det inneholder i hovedsak 3 elementer: Utbytting av maskinpark som er mellom 3-7 år gammel. (begynne å hente inn utsatt vedlikehold) Oppgradering av kjernenettverket (kjernesvitsj er nesten 10 år) Utskifting av gamle prosjektorer på 7 undervisningsrom + noen mindre justeringer. Med en økning i IT-investeringsbudsjettet, på ligger det til rette for: Ytterligere modernisering av undervisningsrom. Mange av undervisningsrommene våre trenger nye styringssystemer. AV løsningene må kobles til nettverk slik at vi kan overvåke teknisk tilstand og muliggjøre forbyggende vedlikehold (rette feil før det påvirker undervisningen) Bedre tilrettelegging for bruk av Lync i undervisningen og på møterom. Bedre teknisk kvalitet på HiMoldeX rommene våre. Vi har 2 nye mediasite rom i produksjon, og vi ønsker å oppgradere de 4 gamle HiMoldeX rommene med mediasite. 10

54 Øke serverkapasitet til å kunne ta imot virtuelle arbeidsstasjoner (VDI). Løsningen skal piloteres. Gi hjemmesiden vår et løft (responsive design tilpasset nettbrett/smartphones). Overgang fra magnetkort til RFID kortlesere på adgangssystemet. Med disse 6 punktene vil vi ha 7 moderne undervisningsrom, der noen av de er permanent tilrettelagt for videoundervisning (campus overføring) og opptak. Vi skal kunne tilby våre studenter lab PCer de kan kjøre på egne datamaskiner (BYOD), samt at vi får gjort noen viktige grep i forhold til å forberede infrastrukturen vår til digitaleksamen. Dette er gode bidrag til ytterligere digitalisering av studiehverdagen. Ombygging Ombyggingsarbeidene har tatt lengre tid og kostet sannsynligvis langt mer enn kostnadsoverslaget til Statsbygg på 2 mill i husleieøkning. Vi savner fortsatt endelige tall fra Statsbygg på dette. Styret har godkjent arbeider innenfor en ramme på 2,1 mill kr i husleieøkning. Det antas at dette ikke holder til å gjennomføre hele prosjektet. Vi er nå ferdig med fase 1 som var totalrenovering av kantina, samt etablering av 1-3 undervisningsrom (fleksible vegger) i lesesal A220. I fase 2 inngår å omgjøre kantina i B til et attraktivt oppholds- og arbeidsareal for studentene. I tillegg er planen å etablere flere grupperom, kontor, felleskontor for stipendiater, møterom mv. Fase 2 er nå under planlegging. Det foreslås avsatt ytterligere 1,3 mill kr til å fullføre prosjektet (inventar/utstyr og årlig husleieøkning 300, men som kun gir delvis effekt i 2015 med 100 ). Tekniske justeringer I tillegg kommer noen tekniske endringer i budsjettet, jf oversikt. Den digitale studiehverdagen ble behandlet i styresak 42/14. Prosjektet kom ikke i gang før sent på året og ingen kostnader påløp i Hele beløpet legges derfor inn i rammen for Endring av avtalen med HIKsu henger sammen med at departementets tildeling heretter gis direkte til aksjeselskapet. Ny avtale med HIKsu er ikke helt på plass for En formelfeil i et regneark medførte at 250 til bedømmelse ved rekruttering av vitenskapelig personale ikke ble med i budsjettsummen. Husleiekostnadene for Britvegen var noe for høyt beregnet i opprinnelig budsjett (brev fra Statsbygg med regulert husleie kom først etter styrebehandlingen av budsjettet), og beløpet er redusert med 600. Reduksjonen på inntekter med 960 er en endring i klassifisering av et bidrag fra Fylkesmannen til 1 stilling på vernepleie deltid. Oppsummert Den økonomiske effekten av budsjettrevisjonen er altså totalt 5,8 mill i budsjettet. Imidlertid bør man merke seg at 2 mill av dette er tidligere vedtatt (Den digitale studiehverdagen). Men man må også merke seg at forslaget medfører økte kostnader også i 2016 (1.965 ) og 2017 (721 ) - ref. tabell «Nye innspill» ovenfor. 11

55 Den samlede nye disponeringen som følge av denne saken er altså ca. 6,5 mill. I praksis vil da totalt 8,5 mill av «styrets frie pott» være disponert. Til tross for dette vil det stå igjen 21 mill, dvs. langt over vårt måltall. Vedlegg: Oversikt Lønn Drift 2015_revidert Vedlegg til sak 12

56 Inntekter Budsjett 2015 Rev bud 2015 Avvik Budsjettildeling KD * (269' endring RBO mv og 4122' HIKsu) Egne inntekter SUM inntekter Utgifter - Driftsbudsjettet Avsatt til lønnsoppgjør ,92 % Avsatt til investeringer SUM utgifter Budsjettunderskudd LØNNSBUDSJETT 2015 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Rev bud 2015 Årsverk rev Ramme SUM Arkiv ,0 2,0 SUM Informasjon ,0 2,0 SUM ØP ,6 10,0 SUM Sentraladministrasjonen SUM Ledelsen SUM Stipendiater SUM EUV SUM Renhold ,5 6,5 SUM Studiesjefens kontor ,2 18,0 SUM Biblioteket ,0 7,0 SUM IT ,0 10,0 SUM ADMINISTRASJONEN ,3 55,5 SUM Rektorat ,0 1,0 SUM Stipendiater ,6 18,0 SUM EUV ,2 1,2 SUM Strategiske midler ,8 20,2 (SUM administrative stillinger HS) SUM STILLINGER HS ,5 43,9 økt med 0,2 SUM HS ,5 43,9 (SUM administrative stillinger ØIS) SUM STILLINGER LOG (inkl ØS i 2014) ,0 25,7 økt med 0,2 SUM LOG ,0 25,7 SUM STILLINGER ØS ,8 24,5 økt med 0,2 SUM ØS ,8 24,5 SUM ,4 169,8 ENHETSBUDSJETT 2015 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett / Arkiv Informasjon Spesielle tiltak/ stimuleringsmidler Drift EUV Felleskostnader Studieforvaltning Bibliotek IT Rektorat Stipendiater Drift EUV HS LOG (tidl. ØIS) ØS SUM ENHETSBUDSJETT Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett /- SUM DRIFT SUM LØNN dvs 6x20% bistillinger, 2 på hver avdeling SUM ENHETER

57 8/15 SAKS - diskusjon om det videre arbeidet Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 61 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Utformes på møtet Saksutredning Det vises til saknotat fra styremøtet 14.januar, der det var gitt en kort oversikt over prosessen så langt, samt dokumentene i saken. Siden den oversikten ble gitt har følgende skjedd: I møte 14.januar gjorde styret følgende vedtak: Høgskolestyret viser til vedtak av 30.oktober Forutsatt at vi ikke får innfridd vårt alternativ 1 går styret for alternativ 2, dvs en regional modell. Høgskolen i Molde (HiM) anser det som viktig at også Høgskolen i Ålesund (HiÅ) deltar i en slik modell. Hvis HiÅ ikke blir med i en slik regional institusjon ber styret om en mulighet til å vurdere den nye situasjonen. Styret ber om at rektor og direktør i fellesskap utarbeider et kort svarbrev til Kunnskapsdepartementet (KD), og sender det ut til styret innen 23.januar, slik at styrets medlemmer gis mulighet for tilbakemelding før innsending til KD innen fristen 27.januar. Et kort brev ble utformet, sendt på runde til styret, og brev av 27.januar ble sendt til Kunnskapsdepartementet (vedlagt). I ettertid fattet både Høgskolen i Ålesund og NTNU vedtak om fusjon. Således har vårt «nummer2-valg» falt bort. Vi har ikke fått noe tilbakemelding på Kunnskapsdepartementet (KD) på vårt brev. Vi har heller ikke tatt kontakt for videre avklaringer ift prosessen. Derimot har vi hatt en viss dialog med Høgskolen i Volda, og Høgskolen i Lillehammer. 13

58 Rektor sendte epost til styrets medlemmer 2.februar med følgende informasjon: Kjære styremedlemmer Jeg har akkurat sendt følgende info til våre ansatte: Som dere sikkert ser i mediene går struktursaken videre, og det er ikke lett å få informert dere fort nok og å få en brei nok diskusjon. Etter at NTNU-styret gjorde sin beslutning den 28. jan. var det HiVolda sist torsdag. Der trakk de (offisielt) Lillehammer inn i diskusjonen som et alternativ for seg, og dermed også oss. Jeg kan røpe at vi ikke var helt uforberedt på det, og at det skal være et møte den 3.2 mellom disse tre høgskolene. Så får vi se om det er grunnlag for å ta det alternativet videre slik at det blir vårt nye alternativ B, eller om vi vil gå for f.eks. NTNU. Jeg skjønner at mange kan føle usikkerhet disse dagene, og det gjelder for så vidt også helt til topps. Det er ingen enkel sak. I dag hadde vi et ledermøte (rektor, direktør, prorektor, viserektor, dekanene, studiesjef, EUV-leder) som var utvidet med repr. for doktorgradsutvalgene der temaet og alternativene ble diskutert. Så vi er på saken. Det er mulig vi vil kalle inn til et infomøte i slutten av uka, og om nødvendig vil også styret bli koplet på raskt slik at vi får tatt en beslutning om veien videre. Dette betyr at vi vurderer to nye alternativ B: NTNU vs. Lillehammer og Volda (evt. også Sogn & Fjordane). Merk at når vi har diskutert dette i dag så er det både ut fra 1) fag (synergier) og 2) mulighet til å videreutvikle aktiviteten ved høgskolen. Det er ikke tvil om at NTNU tilsynelatende scorer høyest på 1), men så er det et spørsmål om det er motsatt når det gjelder 2). Jeg er redd det kan bli tungt å bli en pygme i det store NTNU-systemet, så jeg vil gjerne utforske det andre alternativet I tillegg inneholdt eposten en sammenligning av studietilbudene på HiL, HVo og HiL. Rektor og direktør hadde et uformelt Lync-møte (videomøte) med HiL og HVo 3.februar, og det ble da avtalt et møtende møte på Lillehammer 19.februar. Der vil også dekanene delta. Høgskoledirektøren mener at HiÅ og NTNU sine vedtak gjorde situasjonen noe mer utfordrende for HiM, men det bør allikevel være gode muligheter for å finne en god, fremtidig og langsiktig løsning. Imidlertid er det viktig at vi selv bidrar aktivt med å finne den. Hvis ikke frykter høgskoledirektøren at den tas «over hodet» på oss. Høgskoledirektøren ser det derfor som naturlig at styret diskuterer struktursaken på nytt, med tanke på å gi føringer for det videre arbeid med denne viktige saken. Det legges ikke frem forslag til vedtak. Dette utformes på møtet. 14

59 9/15 Nye styrer fra 1.august nominering av eksterne styremedlemmer Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Følgende 6 kvinner og 6 menn foreslås innmeldt som forslag på eksterne styrekandidater til styret for Høgskolen i Molde. Dersom noen av disse ikke sier seg villig til å stille som kandidater forespørres det blant reservene. Dersom det ikke skulle være nok kandidater etter at reservene er forespurt gis høgskoledirektøren fullmakt til å forespørre andre aktuelle kandidater. Kvinner:.. Reserver (kvinner):. Menn:.. Reserver (menn):. Saksutredning Kunnskapsdepartementet (KD) oppnevner de eksterne medlemmene til styret på fritt grunnlag etter forslag fra institusjonens styre, og ber om at det oversendes forslag på 12 personer (seks av hvert kjønn) til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. august, 2011, til 31. juli, 2015, innen 1. mars KD tar i brevet forbehold om at det kan komme endringer i utgangspunktet om at nye styrer skal tre i funksjon fra 1. august. Det henvises i den forbindelse til stortingsmeldingen. KD understreker i sitt brev av (vedlagt) betydningen av styrets overordnede og strategiske rolle for utviklingen av institusjonen, og styrets selvstendig ansvar for strategiutvikling og planlegging. Gjennom oppnevning av eksterne styremedlemmer, er det et mål å tilføre styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Den eksterne representasjon skal på bredt grunnlag ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper. De nominerte må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet, og det skal i oversendelsen til KD, i korte trekk gjøres rede for de foreslåtte personenes utdannings- og erfaringsbakgrunn, og private adresse skal oppgis. 15

60 Styrets eksterne styremedlemmer og varamedlemmer er forespurt om de stiller seg til disposisjon en ny periode. Blant dagens faste medlemmer har Toril Hovdenak frasagt seg gjenvalg, mens Odd Einar Folland har vært skeptisk til en hel, ny 4-årsperiode, men kan være villig til å stille en kortere periode (1-2 år) om det er ønskelig. Anna Mette Fuglseth og Terje Dyrseth stiller seg disponible for en ny periode. Blant varamedlemmene har Lars Haug frasagt seg gjenvalg, mens Berit Brendskag Lied, Ellen Engdal og Gunnar Bendixen har stilt seg til disposisjon. Høgskoledirektøren har oppfordret de ansatte til å komme med forslag. Det kom en god del forslag. Foreløpig er det kun dagens medlemmer og varamedlemmer som er forespurt om villighet til å stille. Ingen av de nye navnene er forespurt. Dette vil høgskoledirektøren gjøre når styret har rangert kandidatene. Høgskoledirektøren foreslår at styret vedtar en rangering under møtet, og høgskoledirektøren forespør kandidatene før endelig innsending av forslag. Styret står selvfølgelig helt fritt til å komme med forslag på møtet, men som et utgangspunkt for diskusjonen har høgskoledirektøren foreslått en rangering blant en del navn nedenfor. Et prinsipielt spørsmål styret kan diskutere er forholdet mellom kandidater fra regionen/fylket og kandidater utenfra. Mange av kandidatene som de ansatte foreslo var utenfor fylket. Blant dagens medlemmer/varamedlemmer er 50% fra Romsdal, 25% fra Nordmøre og 25% utenfra fylket. Det er sikkert ingen absolutt fordeling, og det er uansett opp til KD hvordan de velger, men høgskoledirektøren tenker at man kan ha dette i mente ved valg av nominerte. Kvinner: Forespørres (kursiv = forespurt og positiv): Anna-Mette Fuglseth (medlem pt), professor Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen Ellen Engdahl (vara pt), daglig leder Kom vekst AS (Kristiansund og omegn vekst), Kristiansund Berit Brendskag Lied (vara pt), regionssjef, Statens vegvesen, region Midt, Molde Mette Kamsvåg, tidligere adm.dir i Nets, Molde Hilde Aspås, daglig leder ikuben, Molde Borgund Ytterhus, professor NTNU, Trondheim Forespørres hvis kandidatene ovenfor ikke ønsker å stille: Helene Rødseth, daglig leder Nordveggen, Måndalen Vivian Nyheim Orset, økonomisjef Astero AS, Molde Gøril Hannås, Director Risk Management, National Oilwell Varco, Kristiansand Inger Beate Hovi, forskningsleder Transportøkonomisk institutt (TØI), Oslo Berit Rokne, professor Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Christine Reitan, kommunalsjef Kristiansund kommune, Kristiansund Mariell Christiansen, professor NTNU (ind.øk), Trondheim Katrine Gjestad, HR-leder SpareBank 1 Nordvest, Kristiansund Menn: Forespørres (kursiv = forespurt og positiv): Terje Dyrseth (medlem pt), adm.dir, Brunvoll Holding AS, Molde Odd Einar Folland (medlem pt), adm.dir. SpareBank 1 NordVest, Averøy Gunnar Bendixen (vara pt), regiondirektør, Kommunenes sentralforbund, Molde 16

61 Kristoffer Jensen, daglig leder i Prezioso Linjebygg AS, Molde Tor Bækkelund, leder StartupLab i Oslo, ved UiO/Forskningsparken, Oslo (opprinnelig fra Molde) Lars Stenerud, daglig leder Plasto AS, Åndalsnes Forespørres hvis kandidatene ovenfor ikke ønsker å stille: Per Olav Myrstad, adm.dir Astero AS, Molde Alf Dahl, adm.dir Vestbase, Kristiansund Kjell Standal, Elinora Consulting AS, Vaksvik Arne Jakobsen, adm.dir i rederiet NCL, Haugesund (tidl.student HiM) Jan-Erik Larsen, prosjektleder Kom Vekst AS, Kristiansund Høgskoledirektøren skal finne frem litt mer info om de enkelte til styremøtet. Vedlegg: «Nye styrer fra 1. august nominering av eksterne styremedlemmer» (brev av fra Kunnskapsdepartementet) Vedlegg til sak 17

62 Kunsthøgskolen i Oslo Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Deres ref Vår ref Dato 15/ Nye styrer fra 1. august nominering av eksterne styremedlemmer Kunnskapsdepartementet viser til at funksjonsperioden for styrene ved flere statlige høyskoler utløper 31. juli I forbindelse med departementets arbeid med stortingsmeldingen om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren som skal fremmes for Stortinget i løpet av vårsesjonen, er styreperioden for flere institusjoner forlenget til 31. desember Departementet starter med dette opp prosessen med å oppnevne medlemmer for de høyskolene som ikke har bedt om forlenget styreperiode, og som skal ha nye styrer fra 1. august På bakgrunn av arbeidet med stortingsmeldingen og at det er aktuelt å slå sammen institusjoner, tar vi forbehold om at det likevel kan komme endringer i utgangspunktet om at nye styrer skal tre i funksjon fra 1. august Departementet vil eventuelt komme nærmere tilbake til dette. Styrets oppgaver og ansvar Styret er høyskolenes øverste styringsorgan, og departementet understreker betydningen av styrets overordnede og strategiske rolle for utviklingen av institusjonen. Gjennom universitets- og høyskoleloven har institusjonene vide fullmakter, og styret er gitt et selvstendig ansvar for strategiutvikling og planlegging. Styret skal føre tilsyn og har ansvar for at de økonomiske ressursene disponeres etter forutsetningene for tildelte bevilgninger. Styret fastsetter institusjonens interne organisering og har derigjennom et ansvar for løpende å vurdere om organiseringen Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Karina A. Vistven 0032 Oslo Org no

63 er hensiktsmessig i forhold til institusjonens egenart, fastsatte strategier, utfordringer og muligheter. Styrets arbeid med planer og prosesser konkretiseres i dets arbeid med budsjettforslag og vedtak om disponering av tildelt bevilgning. De overordnede forutsetninger og forventninger til sektoren og institusjonene fremkommer blant annet i de årlige stortingsproposisjonene (Prop. 1 S) og i departementets tildelingsbrev til den enkelte institusjon. Gjennom oppnevning av eksterne styremedlemmer, er det et mål å tilføre styrene et bredere spekter av kompetanse og erfaring, med impulser fra næringsliv og kultur- og samfunnsliv. Ekstern representasjon skal på bredt grunnlag ivareta samfunnets interesser og bidra til å styrke samspillet mellom institusjonene og sentrale bruker- og interessegrupper. Institusjonens styre fastsetter selv ledelsesmodell og sammensetningen av styret. Vi ber om at institusjoner som endrer ledelsesmodell eller styresammensetning, melder fra til departementet om dette så raskt som mulig etter vedtak. Nominering av eksterne styremedlemmer Kunnskapsdepartementet oppnevner de eksterne styremedlemmene og personlige varamedlemmer for disse på fritt grunnlag etter forslag fra institusjonenes styrer, og for kunsthøyskolene i tillegg etter forslag fra Norsk kulturråd. For institusjoner som har ansatt rektor, utpeker departementet styreleder blant de eksterne medlemmene. Oppnevningen må være i tråd med likestillingslovens bestemmelser om at det skal oppnevnes like mange av hvert kjønn. Departementet tar sikte på at eksterne styremedlemmer er oppnevnt innen utgangen av juni. Dersom institusjonen har særlige behov for en raskere avklaring av nye styremedlemmer enn det som er angitt over, for eksempel i forbindelse med ansettelse av rektor, ber vi om at høyskolen tar kontakt med departementet så snart som mulig. Kunnskapsdepartementet ber om at høyskolene oversender departementet forslag til eksterne styremedlemmer og varamedlemmer for disse for ny styreperiode fra 1. august 2015 til 31. juli 2019 innen 1. mars Kunnskapsdepartementet ber om HiM fremmer forslag om tolv personer og at KhiO fremmer forslag om seks personer. Norsk kulturråd vil bli bedt om å nominere et tilsvarende antall for departemenet til nytt styre ved KhiO. Det skal foreslås like mange kvinner som menn. De nominerte må være forespurt om de er villige til å påta seg både medlems- og varaverv. Det skal i korte trekk gjøres rede for deres utdannings- og erfaringsbakgrunn. Deres private adresse og e-postadresse må oppgis. Side 2

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 12. desember 2014 Dokumentdato 5. desember 2014 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00286 SAK 127/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Innledningsvis gis det et kort sammendrag av hovedkonklusjonene,

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer