Reklamefinansiert kollektivtransport. Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reklamefinansiert kollektivtransport. Februar 2013"

Transkript

1 Reklamefinansiert kollektivtransport Februar 2013

2

3

4 Konklusjon Om prosjektet Prosjektet har redegjort for det samlede potensialet for reklameinntekter knyttet til Hordaland fylkeskommune (HFK) sitt engasjement innen kollektivtransporten Prosjektet har også skissert overordnede rammer for omfang, eventuelle negative konsekvenser og generell organisering av tiltaket Samlet inntektspotensial Dersom det åpnes for reklamesalg på alle flater innenfor kollektivtransporten i Hordaland, kan HFK få tilført verdier for opp mot millioner kroner i netto nåverdi over en 10-års kontraktsperiode HFK kan ikke regne med inntekter fra reklamesalg før 2014, da en anbudsprosess må gjennomføres og en driftsorganisasjon opprettes. Derfra vil det ta noe tid å etablere salget på et høyt nivå, ettersom salget må etableres og etterspørselen gradvis bygges opp Aktuelle reklameflater er i figurene til høyre kategorisert etter lønnsomhet, gjennomføringskompleksitet, aksept, synlighet og omdømmerisiko. Kategoriene har økende grad av reklameeksponering og risiko, hvor grønn er lavest og rød høyest, men samtidig øker de forventede inntektene til HFK. Flatene innad i hver kategori er ikke rangert Figur 1 viser netto nåverdi over en kontraktsperiode på 10 år for de flater det er aktuelt å åpne for salg av reklame, mens figur 2 viser utviklingen i netto årlig kontantstrøm til HFK for de ulike kategoriene Som figurene viser ligger størsteparten av inntektspotensialet i flatene kategorisert med relativt lav risiko og usikkerhet (grønn) Reklamefinansiert kollektivtransport Figur 1 Netto nåverdi (i MNOK) over en kontraktsperiode på 10 år for aktuelle reklameflater, kategorisert etter lønnsomhet, gjennomføringskompleksitet, aksept, synlighet og omdømmerisiko. Flatene innad i hver kategori er ikke rangert. Verdiene er neddiskontert med en diskonteringssats på 5 prosent MNOK Figur 2 Utvikling i netto årlige kontantstrømmer til HFK for de ulike kategoriene 2013 Deloitte AS

5 Konklusjon, forts. Eventuelle negative konsekvenser ved innføring av reklame Aksepten for reklame er relativt høy for de fleste flater innenfor kollektivtrafikken Holdningene til reklame blir betydelig mer positive* dersom inntektene fra salg av reklameflater kommer de kollektivreisende til gode. Man bør derfor vurdere å øremerke inntektene fra reklamesalget til kollektivtrafikken dersom man ønsker å opprettholde en høy aksept Utstrakt innføring av reklame reduserer Skyss sine kontaktflater mot kunde. Det kan ha en indirekte effekt på kundetilfredshet Skyss sitt omdømme vil trolig ikke svekkes direkte, men man kan ikke utelukke at «mediestøy» innledningsvis kan ha en negativ effekt. Dette vil trolig være forbigående Synligheten av reklame i bybildet vil bli begrenset, blant annet grunnet begrenset etterspørsel etter utvendige reklamekonsepter Utendørsreklame** er generelt reklameformen som irriterer minst Samlet sett vurderes risikoen for negative konsekvenser som lav dersom enkelte forbehold blir tatt. Risikoen kan reduseres ved å velge bort de fysisk største reklamekonseptene, sikre at redaktøransvar*** blir en del av kontrakten med en eventuell reklameoperatør, samt reservere plass til egen informasjon og kampanjer Reklamefinansiert kollektivtransport Organisering Salg av utendørsreklame** krever mye ressurser og ledelseskapasitet, og andre aktører av sammenlignbar størrelse har satt dette arbeidet ut til profesjonelle reklameoperatører. Inntekts- og kostnadsestimatene i denne rapporten er basert på full outsourcing av dette arbeidet Ved reklamesalg på transportmidler er god dialog mellom Skyss, reklameoperatører og driftsoperatører i forkant av oppstart svært viktig for å sikre en god og effektiv drift av reklamesalget Salg av reklame på nettsider og mobile plattformer kan både gjøres internt og settes ut. Internt salg kan gi høyere fortjeneste, men innebærer større økonomisk risiko og krever et dedikert salgsapparat hos Skyss Salg av reklame på trykt materiell har så begrenset potensial at det trolig bør gjøres internt * 47 prosent endrer holdning til å bli mer positive dersom inntektene fra salg av reklame innenfor kollektivtrafikken kommer de reisende til gode. Kilde: TNS Gallup, «Reklame på egne flater». Gjennomført november 2012 ** Med «utendørsreklame» menes reklame i det offentlige rom. I denne rapporten omfatter det alle reklameflater utenom reklame på nettsider, mobile plattformer og trykt materiell *** Kontraktsfestet rett til å fjerne reklame som oppfattes som upassende eller støtende 2013 Deloitte AS

6 Reklamefinansiert kollektivtransport Mandat og sammendrag av prosjektrapport 2013 Deloitte AS

7 Bakgrunn, mandat og organisering Bakgrunn Mandat Hordaland fylkeskommune ved Skyss kan sitte på et betydelig inntektspotensial ved å leie ut flater innen kollektivtransporten i Hordaland til reklameplassering Det har tidligere vært reklame innenfor kollektivtrafikken i Hordaland, men ved etablering av Skyss har det blitt lagt vekt på å få et visuelt uttrykk som støtter opp under merkevaren Skyss som ansvarlig for å levere kollektivtilbudet i Hordaland Andre større norske byer har lenge hatt reklame innenfor kollektivtrafikken, og Fylkestinget ønsker nå å få kartlagt ulike strategier med hensyn på reklamefinansiering, blant annet for å kunne finansiere videre vekst i kollektivtransporten i Hordaland I fylkestingssak 69/11, , ble det fattet vedtak om iverksettelse av et prosjekt for å avklare det samlede potensial for reklameinntekter knyttet til Hordaland fylkeskommune sitt engasjement innen kollektivtransporten. Til dette var det knyttet et premiss om at de historiske delene av Bergen sentrum skal holdes fri fra reklame på busstopp og terminaler Organisering Eierskapet til prosjektet er delegert ledergruppen i Skyss, mens styringsgruppen er Samferdselsutvalget. Prosjektet har vært organisert med en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra Skyss, samt ekstern bistand fra Deloitte AS. Deloitte har bistått med prosjektledelse, utført analyser og skrevet rapport Prosjektets hovedfokus har vært å utrede inntektspotensialet i forbindelse med reklameflater på busser, Bybane, hurtigbåter og terminaler som Hordaland fylkeskommune har ansvar for. Prosjektet har også gjort en overordnet vurdering av inntektspotensialet for andre flater, derunder nettsider, mobil applikasjoner og materiell som billetter, skysskort og bussruter Prosjektet har vurdert hvilke, i hvor stor grad og når ulike transportmidler, terminaler, nettsider m.m. skal tillates brukt til reklame Prosjektet har også gjort en overordnet vurdering av eventuelle negative konsekvenser av reklame, derunder hvor store deler som kan tillates brukt til reklame uten at det går på bekostning av å formidle at Skyss er kontaktpunkt for kollektivtransporten i Hordaland Basert på en samlet vurdering av disse forholdene har prosjektet foreslått ulike strategier for en eventuell innføring av reklamefinansiert kollektivtransport i Hordaland Prosjektet har ikke vurdert potensialet for inntekter knyttet til reklameflater som Hordaland fylkeskommune ikke har driftsansvar for, som busstopp/holdeplasser og byromsmøbler Reklamefinansiert kollektivtransport 2013 Deloitte AS

8 Over en 10 års periode kan innføring av reklame tilføre verdier opp mot millioner kroner i netto nåverdi til Hordaland Fylkeskommune MNOK MNOK Buss heldekor har tidligere skapt negative reaksjoner Trykt materiell varierende aksept for ulike flater. Lavt inntektspotensial MNOK Bybanen utvendig lav aksept hos publikum og begrenset inntektspotensial Nettsider grei aksept hos publikum, men en svært viktig kommunikasjonskanal for Skyss Bybanestopp noe lavere aksept enn terminaler MNOK Bybane innvendig grei aksept hos publikum og stort inntektspotensial Buss innvendig høy aksept og stort inntektspotensial Buss utvendig svært høy aksept for mindre flater (u/heldekor) Terminaler reklame finnes til en viss grad allerede her, og har høy aksept Hurtigbåter begrenset inntektspotensial, men eksisterer allerede i dag Figuren viser verdiene reklame på ulike flater kan tilføre HFK. Tallene baseres på outsourcing av reklamesalget til etablerte markedsaktører. Både kostnader og investeringer er medregnet i netto nåverdi over en kontraktsperiode på 10 år Reklamefinansiert kollektivtransport Netto nåverdi på 10 år (kontraktsperiode) Inndelingen av reklameflater i ulike kategorier er basert på lønnsomhet, gjennomføringskompleksitet, aksept og omdømmerisiko. Fargekode indikerer økende grad av risiko og reklameeksponering, hvor grønn er lavest og rød høyest 2013 Deloitte AS

9 Mulige strategier for innføring av reklame tre ulike kategorier Dersom det åpnes for reklamesalg har man mange alternativer for hvilke plasseringer og konsepter som skal tillates. Da dette kan gjøres på like mange måter som der er flater, har prosjektet valgt å dele inn de ulike plasseringene i tre kategorier basert på lønnsomhet, gjennomføringskompleksitet, aksept blant publikum, synlighet i bybildet og hvordan det kan påvirke Skyss, både i form av egen kommunikasjon og omdømme Fargekode indikerer økende grad av risiko og reklameeksponering, hvor flatene i grønt har lav risiko og flatene i rød kategori har høyest, men samtidig øker også de forventede inntektene til HFK. Flatene innad i hver kategori er ikke rangert Under hver kategori vil det kunne være mulig å trekke ut eller legge opsjoner på enkelte av plasseringene. På sidene som følger er det skissert alternative strategier for innføring av reklamefinansiert kollektivtransport i Hordaland basert på de nevnte kategorier 1. Flater med lav risiko 1.1 Alle flater med lav risiko 1.2 Kun innvendig reklame Netto nåverdi over 10 år Plasseringene som er markert med grønn anses som enkle å innføre, har høy aksept i befolkningen og gir begrenset synlighet av reklame i bybildet Netto nåverdi over 10 år Kun innvendig reklame kan være et alternativ dersom man ikke ønsker å bidra til reklameeksponering i bybildet, og ønsker å opprettholde en mest mulig ren profil mot kunden Prosjektet anser risikoen for profilering og omdømme å være lav for disse flatene Man reduserer samtidig inntektspotensialet betydelig fra alternativet 1.1 «Alle later med lav risiko» Reklamefinansiert kollektivtransport 2013 Deloitte AS

10 Mulige strategier for innføring av reklame tre ulike kategorier 2. Flater med moderat risiko 2.1 Alle flater med moderat risiko 2.2 Mulighet for senere innfasing på nettsider og Bybanen utvendig Netto nåverdi over 10 år Netto nåverdi over 10 år Reklameflatene med moderat risiko øker eksponeringen av reklame noe sammenlignet med kun de grønne flatene, og har av ulike grunner noe høyere usikkerhet og risiko Usikkerheten og risikoen er hovedsakelig knyttet enten til regulatoriske forhold, aksept blant publikum eller hvordan det kan tenkes å påvirke kommunikasjonen med kundene De totale inntektene er den summerte verdien for flater med lav og moderat risiko En mulig strategi er å tillate alle flater med lav og moderat risiko, men avvente innfasingen av reklame på nettsider og Bybane utvendig, da usikkerheten knyttet til disse er størst I strategien skissert her er Bybanestopp inkludert fra start Denne innføringsstrategien gir mulighet til å avvente reaksjonene og utviklingen i etterspørselen, samt sikre en gradvis innføring av reklame i kollektivtrafikken De totale inntektene i figuren over forutsetter innfasing av reklame på nettsider og utvendig på Bybanen i 2018, noe som reduserer netto nåverdi med i underkant av 10 millioner sammenlignet med 2.1 Reklamefinansiert kollektivtransport 2013 Deloitte AS

11 Mulige strategier for innføring av reklame tre ulike kategorier 3. Reklame på alle flater 4. Ingen reklame Totalt MNOK Netto nåverdi over 10 år Det maksimale inntektspotensialet oppnås ved å åpne for reklame på alle flater hvor Skyss og HFK har rettigheter til reklamesalg Flatene som er kategorisert med høyest risiko er enten kontroversielle, vanskeligere å gjennomføre eller har svært begrenset lønnsomhet Det er også en mulighet å ikke tillate reklame innenfor kollektivtrafikken, dersom en anser reklamesalg og eventuelle konsekvenser av det som uforenelig med HFK og Skyss sin posisjon Man vil da ikke få realisert inntektspotensialet som ligger i de flater HFK har innenfor kollektivtransporten Dersom reklame innføres på alle plasseringer vil det medføre økt risiko for svekket profilering av Skyss og kommunikasjon mot kunden Samtidig bør man vurdere å fjerne eksisterende reklame på hurtigbåter og terminaler Reklamefinansiert kollektivtransport 2013 Deloitte AS

12 Omsetningen fra reklamesalg må bygges opp over tid Tabellen under viser dagens omsetningspotensial i et etablert marked, før fordeling med reklameoperatører og andre kostnader er trukket fra Netto nåverdi som tilfaller HFK over en 10-års kontraktsperiode tar hensyn til kostnader, investeringer og inntektsfordelinger med reklameoperatører. Beregningen forutsetter en gradvis økning i netto kontantstrøm, som vist i figur til høyre Estimatene forutsetter full outsourcing av reklamesalget (bortsett fra trykt materiell) til profesjonelle aktører (Tall i MNOK) Dagens omsetningspotensial i et etablert marked Dagens årlige omsetningspotensial Netto nåverdi over 10 år Terminaler 5,0 31 Bybane innvendig *4,2/7,8 30 Buss innvendig 4,7 27 Buss utvendig 4,8 25 Bybanestopp *2,8/3,8 21 Internett 3,1 15 Buss heldekor 2,0 11 Bybane utvendig *1,4/2,1 9 Hurtigbåter 0,6 3 Materiell 0,3 1 Totalt *29/34 **175 Omsetningspotensialet vil måtte realiseres over tid Figuren under viser forventet utvikling i netto kontantstrøm til HFK de neste 10 år for de ulike strategiene beskrevet tidligere Som figuren under illustrerer kan ikke HFK regne med inntekter fra reklamesalg før 2014 for noen av strategiene. Derfra vil det ta noe tid før man når det fulle potensialet, ettersom salget må etableres og etterspørselen gradvis bygges opp Etter at salget er etablert fortsetter inntektene å vokse grunnet prisvekst og vekst i kollektivtrafikken og reklamemarkedet Utviklingen i reklamemarkedet, spesielt innen digitale formater, gjør at inntektene kan utvikle seg betydelig annerledes enn disse scenariene indikerer (både positivt og negativt) MNOK *Viser potensialet ved åpning av Bybanens byggetrinn 2 og 3 **Rundet av til nærmeste 5 millioner kroner Reklamefinansiert kollektivtransport 2013 Deloitte AS

13 Innføring av reklame har høy aksept og lav omdømmerisiko dersom enkelte forbehold blir tatt 47% endrer holdning til å bli mer positiv *Se fotnote Aksept Profilering Omdømme Aksepten for reklame er høy for de fleste flater Aksepten øker dersom inntektene kommer de reisende til gode Reklame kan redusere Skyss sine kontaktflater mot kunde Vil introdusere noe «støy» sammenlignet med dagens profil Skyss sitt omdømme svekkes trolig ikke direkte Publikum knytter ikke Skyss direkte til reklamen Plasseringer på utsiden av Bybanen, på seterygg, Skysskort og mobilapper oppfattes av mange som uakseptable plasseringer Undersøkelser viser at utendørsreklame** er den formen for reklame som ergrer minst * Figuren viser aksept for reklame innenfor kollektivtransporten i Hordaland før og etter at respondentene har blitt gjort oppmerksom på at inntektene kan komme de reisende til gode. For ytterligere informasjon se sluttrapport kapittel 8. Kilde: TNS Gallup «Reklame på egne flater», 2012 **Med «utendørsreklame» menes reklame i det offentlige rom. I denne rapporten omfatter det alle reklameflater utenom reklame på nettsider, mobile plattformer og trykt materiell Reklame i alle kanaler kan gjøre det vanskeligere å nå ut med egen kommunikasjon. Dette kan ha en indirekte negativ effekt på kundetilfredshet Skyss kan vurdere om enkelte kanaler mot kunde skal holdes fri for reklame. Andre administrasjonsselskap har eksempelvis ikke reklame på nettsider og materiell Reklame påvirker ikke viljen til å reise kollektivt «Mediestøy» kan derimot gi indirekte effekt på omdømmet Risiko kan reduseres ved å velge bort de fysisk største reklamekonseptene (som Boards, heldekor og t-side), sikre at redaktøransvar blir en del av kontrakten, samt sikre perioder for gjennomføring av egne kampanjer. Eventuelle reklamefrie kanaler kan vurderes i tillegg (som nettsider og trykt materiell) Reklamefinansiert kollektivtransport 2013 Deloitte AS

14 Høy risiko og store investeringer taler for outsourcing av reklamesalget til profesjonelle aktører Reklamesalg i utendørsmarkedet Reklamesalg på nettsider Skyss kan i prinsippet sette opp en egen salgsorganisasjon for å håndtere reklamesalget, men dette vil kreve betydelige ressurser og ledelseskapasitet, samt kompetanse Skyss i dag ikke besitter. Ved eget salg vil Skyss også sitte på hele den forretningsmessige risikoen alene. Andre kollektivaktører av sammenlignbar størrelse har satt dette arbeidet ut til profesjonelle reklameoperatører Ved samarbeid med en etablert aktør får man tilgang til et etablert marked, og vil raskt kunne realisere potensialet til de aktuelle reklameflatene. Den forretningsmessige og organisatoriske risikoen er samtidig betydelig lavere enn om man gjør det selv Estimatene for omsetning og nåverdi i denne rapporten tar utgangspunkt i full outsourcing av reklamesalget knyttet til kollektivtrafikken, og kan ikke benyttes direkte dersom Skyss står for salget selv Hvordan inntektene fra reklamesalget fordeles mellom Skyss og reklameoperatør varierer, avhengig av hvem som tar de største investeringene og hvem som gjør arbeidet. Står for eksempel reklameoperatøren for store investeringer i digitale skjermer på transportmidler, vil fordelingssatsen bli lavere enn om Skyss hadde tatt disse investeringene Salg av reklame på nettsider kan gjøres internt eller settes ut. Internt salg kan gi høyere fortjeneste, men krever et dedikert salgsapparat hos Skyss og innebærer dermed betydelig større risiko Settes salgsarbeidet ut til et annonsenettverk kreves minimalt med ressurser fra Skyss. Ved full outsourcing tar annonsenettverkene normalt rundt 50 prosent av nettoinntektene i provisjon, men en vil raskere kunne oppnå reklameinntekter enn ved eget salg. Ved å velge denne løsningen vil Skyss raskt kunne realisere potensialet uten særlige investeringer eller endringer i organisasjonen Dersom eget salgsapparat etableres kan Skyss organisere reklamesalget på nettsidene internt. Dette kan gi høyere fortjeneste, men innebærer samtidig større risiko. Det stilles også spørsmål ved om et salgsteam i Skyss rent kulturelt vil harmonere med øvrig organisasjon Estimatene for omsetning og nåverdi i denne rapporten tar utgangspunkt i full outsourcing av reklamesalget på Skyss sine nettsider Reklamesalg på trykt materiell Skyss kan i hovedsak velge mellom å sette salget av annonseplass ut eller å gjøre dette selv. Men for de fleste mindre aktører som Skyss, med få plasser som skal selges, vil dette være en oppgave som løses internt Reklamefinansiert kollektivtransport 2013 Deloitte AS

15 Innholdsfortegnelse Konklusjon og sammendrag av prosjektrapport Bakgrunn og mandat Bakgrunn Mandat Kollektivtransporten i Hordaland Reklamemarkedet i Norge Markedet for utendørsreklame Markedet for internettannonsering Markedet for reklame i trykte medier Reklame i utendørsmarkedet Buss innvendig Buss utvendig Bybanen innvendig Bybanen utvendig Bybanestopp Terminaler Hurtigbåter Reklame på nettsider og mobilapplikasjoner Nettsider Mobilapplikasjoner Reklame på trykt materiell Organisering Reklamesalg i utendørsmarkedet Reklamesalg på nettsider og mobilapplikasjoner Reklamesalg på trykt materiell Holdninger og reaksjoner til reklame Holdninger til ulike former for reklame Holdninger til reklame innenfor kollektivtransporten Store eller upassende reklamekonsepter kan provosere Hvordan ivareta behovet for egen kommunikasjon Totalpotensial og mulige alternativer Totalpotensialet for reklamesalg Alternativer for reklamesalg Nåverdi og utrulling av de ulike alternativene Overordnede risikoelement... 88

16 1. Bakgrunn og mandat 1.1 Bakgrunn Reklame i tilknytning til kollektivtransporten har lenge vært vanlig i flere norske byer. Også i Bergen har dette tidligere vært tilfellet, da Tide som operatør i Hordaland i flere år solgte reklame i og utenpå bussene. Fortsatt finner man reklame enkelte steder i tilknytning til kollektivtransporten i Hordaland, med noen få reklameplasseringer på Bergen Busstasjon og digitale skjermer med reklame på enkelte av hurtigbåtene som går inn til Bergen Sentrum. Ved etableringen av administrasjonsselskapet Skyss ble det lagt vekt på å skape et visuelt uttrykk som støtter opp under merkevaren Skyss som ansvarlig for å levere kollektivtilbudet i Hordaland, spesielt for transportmidler som trafikkerer på bruttokontrakter (busser og Bybanen). Dette tror Skyss har vært svært viktig, da kunden i en overgangsfase har møtt en miks av busser på gammel kvalitetsavtale og Skyss-busser i de nye bruttoavtalene. For Bybanen som et helt nytt transportmiddel har det også vært avgjørende å få etablere seg i markedet, og en ren visuell profil, med egen informasjon og skilting om bord, har støttet opp under dette. Hordaland fylkeskommune ved Skyss kan sitte på et betydelig inntektspotensial ved å leie ut flater tilknyttet kollektivtransporten i Hordaland til reklameplassering. Fylkestinget ønsker nå å få kartlagt muligheter og potensialet for ulike strategier med hensyn på reklamefinansiering, blant annet for å kunne finansiere videre vekst i kollektivtransporten i Hordaland. I fylkestingssak 69/11, , ble det fattet vedtak om iverksettelse av et prosjekt for å avklare det samlede potensial for reklameinntekter knyttet til Hordaland fylkeskommune sitt engasjement innen kollektivtransport. Dette vedtaket lyder som følger: «A. Reklamefinansiert kollektivtransport Det skal i 1. kvartal 2012 etablerast eit prosjekt for å avklåra det samla potensialet for reklameinntekter knytt til Hordaland fylkeskommune sitt engasjement innan kollektivtransporten. Prosjektet må vurdera inntektspotensialet knytt til sal av reklameflater på bussar, busstopp, terminalar, elektroniske plattformer, billettar, Skysskort osv., samt skissera rammer for omfang, estetikk og generell organisering av tiltaket. Det skal setjast ned ei politisk styringsgruppe for prosjektet, og fylkesrådmannen får fullmakt til å nytta ekstern kompetanse i utgreiingsarbeidet. Dei historiske delane av Bergen sentrum skal haldast fri for reklame på busstopp og terminalar.» 1 1 Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

17 1.2 Mandat Prosjektets hovedfokus vil være å utrede inntektspotensialet i forbindelse med reklameflater på busser, Bybane, hurtigbåter og terminaler som Hordaland fylkeskommune (HFK) har ansvar for. Prosjektet skal også gjøre en overordnet vurdering av inntektspotensialet for andre flater, derunder elektroniske plattformer, og materiell som billetter, skysskort og rutehefter. Prosjektet vil vurdere hvilke og når ulike transportmidler, terminaler, elektroniske plattformer m.m. kan tillates brukt til reklame, og vurdere hvor store deler som kan tillates brukt til reklame uten at det går på bekostning av å formidle at Skyss er kontaktpunkt for kollektivtransporten i Hordaland. Prosjektet skal overordnet vurdere eventuelle negative konsekvenser av reklame, samt kommentere på utvikling og trender innen området, blant annet utviklingen innen bruk av digitale skjermer. Basert på en samlet vurdering av disse forholdene vil prosjektet legge frem forslag til ulike alternative strategier for en eventuell innføring av reklamefinansiert kollektivtransport i Hordaland Innledende avgrensninger Fylkestinget sitt vedtak omfatter både reklameflater som HFK har ansvar for (for eksempel busser og billetter) og reklameflater som HFK ikke har direkte driftsansvar for (for eksempel bussholdeplasser). Prosessen for å vurdere det samlede potensialet for inntekter knyttet til reklameflater HFK ikke har driftsansvar for, som bussholdeplasser og eventuelt byromsmøbler, er ikke en del av dette prosjektet. Basert på erfaringsgrunnlag fra andre aktører er det lagt til grunn at sentrumsnære reklameflater er de mest attraktive. Inntektspotensialet beregnes dermed for følgende flater som Hordaland Fylkeskommune har ansvar for: Busser i rutepakkene Sentrum, Nord, Sør, Vest og Nordhordland Terminalene Bergen Busstasjon, Åsane, Loddefjord, Knarvik og Lagunen Bybanen, til og med byggetrinn 3 Bybanestopp, til og med byggetrinn 3 Hurtigbåter på bruttokontrakt som går fra Bergen Sentrum, totalt fire ruter Nettsider og mobilapplikasjoner Trykt materiell som billetter, Skysskort, rutehefter og andre brosjyrer Analysen omfatter ikke ferger og ferjeterminaler. Vurdering av og anbefaling for valg av driftsmodell er ikke en del av denne fasen av prosjektet, men det vil gjøres en overordnet pro/contra vurdering av ulike alternativer for organisering av tiltaket Organisering Iverksettelsen av prosjektet ble vedtatt i fylkestingssak 69/11, , og fylkesrådmannen fikk fullmakt til å benytte ekstern kompetanse til utredningen. Eierskapet til prosjektet er delegert Skyss, som administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Hordaland. Prosjekteier er ledergruppen i Skyss, mens styringsgruppen er Samferdselsutvalget. Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra Skyss samt ekstern bistand fra Deloitte AS. Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

18 Deloitte AS har bistått prosjektet med prosjektleder samt en konsulent/analytiker, og det er Deloitte som har gjennomført analyser og utarbeidet rapport. Prosjektgruppen har fungert som et faglig diskusjonsforum for prosjektet, samt bistått prosjektleder med datainnsamling og koordinering av aktivitetene i prosjektet Metode For å gjøre så nøyaktige antakelser som mulig har prosjektet hentet inn erfaringer både fra aktører i reklamebransjen, mulige leverandører, andre administrasjonsselskap og operatører. Alle sentrale forhold som kan tenkes å innvirke på det endelige omsetningspotensialet for reklame innenfor kollektivtransporten i Hordaland er kartlagt. Reklamemarkedet er karakterisert av store rabatter samt varierende utsolgthetsgrad, avhengig av hvor attraktive annonsørene oppfatter de ulike reklameformatene og plasseringene. Det finnes veiledende priser på mange produkter, men disse kan ikke brukes direkte da man må ta hensyn både til store rabatter, til tider lave utsolgthetsgrader og provisjon til reklamebyrå. Markedsaktørenes innspill og andres erfaringer har derfor vært av stor betydning for prosjektet. Prosjektet har i tillegg måttet gjøre en rekke estimater og antakelser, blant annet når det gjelder forventet markeds- og prisutvikling. I de tilfeller hvor det ikke finnes tilsvarende erfaringsgrunnlag har prosjektet selv måttet utrede alternativet. Eksempelvis er antall plasseringer av reklame i flere tilfeller estimert ved faktisk befaring på område eller transportmiddel. Flere av forutsetningene brukt i utredningens estimater baserer seg på til dels forretningssensitiv informasjon, enten for Skyss eller markedsaktører vi har innhentet informasjon fra. For å skjerme disse har vi valgt å skjule deler av utregninger og forutsetninger i den offentlige rapporten. Prosjektet skal også vurdere eventuelle negative konsekvenser av reklame. På oppdrag for Skyss har derfor TNS Gallup gjennomført en undersøkelse av befolkningen i Bergen og omegn sin aksept for reklame i og i tilknytning til kollektive transportmiddel, «Reklame på egne flater. Test av aksept i befolkningen». Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge befolkningens aksept av reklame innenfor kollektivtransporten, aksept for reklame på de ulike flater og transportmidler, om Skyss vil trekkes med i dekodingen av budskapet eller låne troverdighet til annonsør, og om merkevaren Skyss vil svekkes av kommersielle budskap på egne flater Rapportens struktur Rapporten starter med et kort kapittel om kollektivtrafikken i Hordaland og de steder det kan være aktuelt å selge reklame, etterfulgt av et kapittel som beskriver de ulike deler av reklamemarkedet som de aktuelle flater for reklameplassering hører hjemme i. Kapittel fire til seks utgjør utredningens kjerne og de aktuelle reklameflater blir her gjennomgått i detalj. I kapittel syv beskrives de overordnede rammer for organisering av reklamesalget, mens holdninger til reklame innenfor kollektivtransporten og eventuelle negative konsekvenser beskrives i kapittel åtte. I kapittel ni samles trådene og det totale inntektspotensialet presenteres. Basert på en samlet vurdering av inntektspotensialet ved å innføre reklame på de aktuelle flater og eventuelle negative konsekvenser legges det frem alternative strategier for en eventuell innføring av reklame innen kollektivtransporten i Hordaland. Rapporten inneholder illustrasjoner av hvordan reklame vil se ut på Skyss sine flater. Annonsene som er benyttet i disse illustrasjonene er fiktive. Alle foto og illustrasjoner benyttet i rapporten er gjengitt med tillatelse. Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

19 2. Kollektivtransporten i Hordaland 2.1 Organisering Hordaland fylkeskommune har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket, og gjennom politiske vedtak og målformuleringer er målet å legge til rette for et kollektivtrafikktilbud som flest mulig av innbyggerne kan nyte godt av 2. Skyss er en enhet i Hordaland fylkeskommune, opprettet i 2007 for å organisere kollektivtransporten i fylket. Skyss har ansvar for å sette i verk vedtatte strategier og tiltak for å nå de politiske målene for kollektivtrafikken i Hordaland, etter de budsjett som politikerne vedtar. Skyss tildeler kontrakter for kjøring av buss, Bybanen, hurtigbåter og ferger i Hordaland til trafikkselskap/operatører etter anbudskonkurranser. Skyss planlegger rutene, måler kvaliteten i tilbudet og følger opp trafikkselskapene. Informasjon om og markedsføring av buss og Bybane er Skyss sitt ansvar. For de fleste ferje- og hurtigbåtkontraktene er dette den enkelte operatøren sitt ansvar Generell utvikling Hordaland fylkeskommune har et overordnet mål om 50 prosent vekst i antall reisende i Bergensområdet fra 2007 til I 2012 hadde Skyss totalt 47,6 millioner reisende, og av disse skjedde 41,5 millioner i Bergensområdet 5. Det er en vekst i antall reisende på hele 21 prosent siden Denne veksten øker attraktiviteten og inntektspotensialet for reklame i kollektivtrafikken i Bergensområdet på to måter - Større passasjertetthet gjør Skyss sine flater mer attraktive for annonsører, som dermed er villig til å betale mer for annonseplass - En større buss- og vognpark øker antall tilgjengelige flater som kan selges 2.3 Buss passasjertall og busspark Rutepakke Antall busser Antall reisende i 2012 Nord ,1 mill. Sentrum 82 10,3 mill. Vest 117 4,9 mill. Sør 94 6,9 mill. Nordhordland 69 1,9 mill. Sum ,1 mill. Tabell 1 Viser informasjon om de fem rutepakkene i Bergensområdet denne rapporten tar for seg. Busstrafikken utgjør kjernen av kollektivtrafikken i Bergensområdet. Det høye passasjertallet og antall busser gjør busstrafikken til en viktig eksponent for salg av reklameflater. Innvendig gjør dette seg gjeldende ved at det er her man treffer flest passasjerer i kollektivtrafikken, mens utvendig er det antallet busser og deres synlighet i bybildet som er driveren. 2 Kollektivmeldinga «Om Skyss» 4 Kollektivmeldinga Tall levert av Skyss januar 2013 Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

20 2.4 Bybane passasjertall, vognpark og holdeplasser Bybanen har hatt en stor passasjervekst siden åpningen sommeren Det første hele året med full drift, 2011, hadde Bybanen over 7 millioner reisende, og i 2012 er tallet økt til 8 millioner (Byggetrinn 1) 2014 (Byggetrinn 2) 2017 (Med byggetrinn 3) Antall reisende 7,1 mill. 9,5 mill. 14,5 mill. Antall vognsett Antall stopp Tabell 2 Viser informasjon om forventet trafikkutvikling på Bybanen til og med ferdigstillelse av byggetrinn 3. I takt med utbyggingen av nye byggetrinn vil passasjerveksten på Bybanen fortsette. Estimatene i Tabell 2 er basert på rapportene COWI utarbeidet i forbindelse med utbyggingen av byggetrinn 2 og 3 7,8. Ut fra de positive erfaringene så langt kan passasjerveksten også overstige disse estimatene. Den høye passasjertettheten med stor forventet vekst gjør Bybanen til en attraktiv plassering for annonsører, ettersom de treffer veldig mange på en begrenset strekning. Etter hvert som nye linjer bygges ut vil Bybanens attraktivitet øke ytterligere. Det begrensede antall vognsett vil sette begrensninger på antall tilgjengelige reklameflater på Bybanen. Etter planen skal 20 vognsett være levert til åpningen av Byggetrinn 2. Videre estimerer COWI at man til byggetrinn 3 trenger minst 28 vognsett 9. Lengden på dagens vognsett er 32,2 meter, da dagens verksted på Kronstad ikke er stort nok for lengre vogner. Ved åpning av byggetrinn 3 vil depot og verksted flyttes til Flesland, noe som gir mulighet for vogner på 42 meter. Etter planen skal alle vogner forlenges til 42 meter etter åpningen av byggetrinn Flere og lengre vogner vil sammen føre til at antall tilgjengelige reklameflater øker. Bybanestoppene vil trolig også være attraktive for plassering av reklame dersom det blir aktuelt. Antall stopp langs Bybanetraseen øker også etter hvert som nye byggetrinn åpnes, med en økning fra 15 stopp i dag til 27 stopp ved åpning av byggetrinn 3. På samme måte som økningen i antall vognsett vil de nye stoppene øke det totale antallet tilgjengelige reklameflater. 6 Tall levert av Skyss januar COWI: Driftsoplæg for bybane og bus ved byggetrin COWI: Kollektiv trafik ved Bybanens byggetrin 2, COWI: Driftsoplæg for bybane og bus ved byggetrin 3, «Bybanen sprengd kjøper tre nye vognsett», Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

21 2.5 Hurtigbåter passasjertall og båter Antall båter Antall reisende 2012 Overgang til ny bruttokontrakt Snarveien Sunnhordlandsruta Austevollsruta Nordhordlandsruta 1 * Sum Tabell 3 Viser informasjon om de fire hurtigbåtrutene som er eller skal over på bruttokontrakter med operatør. *Antall reisende på Nordhordlandsruta er estimert ut fra Synovate sin kartlegging av forventet etterspørsel 11 Skyss har ansvar for flere hurtigbåter, men kun hvor anbudet er satt ut på bruttokontrakt vil HFK ha rettigheter til reklameinntekter. For nettokontraktene sitter operatøren med hele inntektsansvaret, samt ansvar for ruteinformasjon, markedsføring og billettsystem 12. Dette inkluderer da også eventuelle inntekter fra reklame. Fra 2014 vil rutene Sunnhordlandsruta, Austevollsruta, samt Nordhordlandsruta når denne kommer i drift, gå over på bruttokontrakt. Snarveien, mellom Kleppestø og Nøstet, er i dag på bruttokontrakt, men i dagens kontrakt ligger reklamerettighetene hos operatør. Dagens driftsperiode går ut etter 2014, og etter dette vil en ny kontrakt kunne forhandles frem. Analysen forutsetter at retten til reklame på Snarveien tilfaller Skyss og HFK ved inngåelse av nye avtaler, da dette er tilfellet for øvrige ruter på bruttokontakt. Passasjergrunnlaget på hurtigbåtene er relativt begrenset sammenlignet med buss- og Bybanetrafikken, med rundt 1 million reisende i året (se Tabell 3). Antall reisende på Nordhordlandsruta er estimert ut fra Synovate sin kartlegging av den forventede etterspørselen etter en slik rute 13. Vårt estimat har utgangspunkt i det mest pessimistiske scenario for antall reisende, og kan derfor bli høyere enn det som er anslått. 2.6 Terminaler HFK har eierrettigheter og driftsansvar for fem av de større bussterminalene: Bergen Busstasjon, Åsane, Loddefjord, Knarvik og Lagunen. Antall påstigninger Terminal (jan-okt 2012) Bergen Busstasjon Åsane terminal Loddefjord terminal Knarvik skysstasjon Tabell 4 Viser antall påstigninger de 10 første månedene i 2012 på de fem terminalene denne rapporten tar for seg Bergen Busstasjon er den største i antall påstigninger når man regner med Bybanepassasjerer fra stoppet Bystasjonen, men Åsane terminal er nesten like stor i antall påstigninger. Likevel er 11 Synovate: «Kartlegging av potensialet for en båtrute mellom Nordhordland og Bergen», «Om Skyss» 13 Synovate: «Kartlegging av potensialet for en båtrute mellom Nordhordland og Bergen», Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

22 Bergen Busstasjon mer egnet for reklame, grunnet betydelig større tilgjengelig areal og flere muligheter for plassering av reklame. Spesielt større areal under tak åpner opp for flere reklameplasseringer. På de øvrige terminalene er det mer begrenset areal, men likevel muligheter og passasjergrunnlag for plassering av reklame. Ved åpningen av Bybanens byggetrinn 3 vil også den nybygde terminalen ved Lagunen være aktuell for plassering av reklame. Da mye trafikk er tenkt å sluses inn på denne terminalen vil den trolig bli en terminal med høyt passasjergrunnlag. 2.7 Nettsider trafikktall og utvikling I 2012 hadde Skyss sine nettsider rundt 17,6 millioner sidevisninger, eller i snitt i underkant av 1,5 millioner sidevisninger i måneden. Antall unike besøkende per måned er rundt , og i snitt besøker disse Skyss 2,4 ganger i måneden med 3,2 sidevisninger per besøk. Foruten nettsidene lanserte Skyss i august 2011 reiseplanleggeren som egen mobilapplikasjon for iphone og Android. Siden lansering har den hatt en sterk trafikkvekst, fra rundt visninger i september 2011 til over i august Denne veksten er forventet å fortsette, i tråd med trendene i markedet for øvrig, hvor den største veksten i internettrafikken forventes å skje på mobile plattformer. Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

23 3. Reklamemarkedet i Norge Det totale reklamemarkedet i Norge er estimert å omsette for rundt 19,4 milliarder kroner i Dette inkluderer reklame i aviser og annet trykt materiell, TV, radio, kino, Internett og utendørsreklame. Hvordan reklamemarkedet utvikler seg påvirkes i stor grad av makroøkonomiske forhold. Fra 2008 til 2009 falt reklameomsetningen i Norge med 15 prosent, mye grunnet finanskrisens virkninger, og fremtidig økonomisk uro vil kunne påvirke omsetningen på lignende måter. Det er fremover forventet en konservativ vekst i det norske reklamemarkedet, der IRM for 2013 kun forventer en vekst på 0,5 prosent. 15 emarketer sine prognoser for det norske markedet viser en vekst på mellom 2 og 3 prosent frem til I tillegg til veksten i kollektivtrafikken i Hordaland er det disse vekstprognosene vi benytter oss av i våre analyser. De potensielle reklameflatene Hordaland Fylkeskommune har rettigheter til hører hjemme i tre ulike undermarkeder: - Utendørsmarkedet: transportmidlene (både innvendig og utvendig), terminaler og Bybanestopp - Internettmarkedet: nettsidene og mobilapplikasjonene - Trykte medier: Rutehefter, billetter og Skysskort Grunnet store ulikheter i markedsstørrelse, vekst og involverte aktører bør disse tre marked vurderes og behandles separat i en eventuell anbudsprosess. MNOK Internett Kataloger Utendørs Figur 1 Viser omsetningsutviklingen for reklamekanalene Internett, trykte kataloger og utendørs fra 2004 til Kilde: IRM/medianorge (medianorge.uib.no) 14 IRM: Revidert prognose, det norske reklamemarkedet 2012, IRM: Revidert prognose, det norske reklamemarkedet 2012, Emarketer.com «Worldwide ad spend grows steadily, bucking economic slowdowns, Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

24 3.1 Markedet for utendørsreklame Alle potensielle reklameflater på buss, Bybane, bybanestopp, hurtigbåter og terminaler hører inn under markedet for utendørsreklame. Med utendørsreklame menes all reklame i det offentlige rom, også innvendig i kollektive transportmidler. Blant formatene som selges er tradisjonelt plakater og takbuer innvendig i transportmidler, foliering på utsiden av transportmidler, samt flere formater av ulik størrelse utendørs og på terminaler, holdeplasser og kjøpesentre. De siste årene er digitale skjermer blitt tatt i bruk som erstatning for flere av de analoge formatene, og utviklingen med større grad av digitalisering er forventet å akselerere. Detaljer om de enkelte formatene som finnes kommer vi tilbake til i del 4, hvor vi behandler de mulige flatene og formatene på ulike transportmidler, terminaler og holdeplasser Omsetning og økonomisk utvikling I Norge representerer utendørs en liten andel av det totale annonsemarkedet, mellom 4 og 5 prosent, mens snittet i andre land i Europa er på rundt 6 prosent. I Frankrike og Storbritannia utgjør utendørsreklame mellom 9 og 10 prosent. 17 I 2012 er omsetningen i dette markedet estimert til 580 millioner kroner, opp 2,2 prosent fra Figur 1 viser at utviklingen har hatt en positiv trend siden 2004, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent. Hvordan denne utviklingen blir fremover avhenger i stor grad av utrullingstakten og etterspørselen etter digitale formater. Markedsaktører har uttalt i media at utendørsreklame vil vokse betydelig som følge av digitalisering 19, og de største reklameoperatørene i Norge satser nå på digitale formater. 20 Men siden digital utendørsreklame er et relativt nytt produkt, hvor man har få erfaringer i Norge, er det knyttet en del usikkerhet til hvordan etterspørselen og prisene vil utvikle seg Viktige markedsaktører og forretningsmodell I Norge er utendørsmarkedet et konsolidert marked dominert av to store aktører, Clear Channel og JCDecaux, som sammen kontrollerer bortimot hele markedet. De siste årene har de delt markedet relativt likt mellom seg, men etter at Clear Channel fra 2013 overtar kontrakten med Sporveis-Annonsene i Oslo er de ventet å øke sin markedsandel til mellom 60 og 70 prosent 21. De to store reklameoperatørene selger et bredt utvalg av reklamekonsepter. Blant disse kan vi nevne plakater både utenpå og inne i kollektive transportmidler som busser, båter og trikker, reklameplassering på bagasjebånd og bagasjetraller, sampling og digitale skjermer på både transportmidler og terminaler. Disse produktene selges som oftest som kampanjepakker for en avgrenset periode. Kjøper betaler da vanligvis medieleie for en gitt periode, eksempelvis visning i 1 til 3 uker. Produksjonskostnadene kommer i tillegg. Markedsaktører indikerer at generelt er kampanjeprodukter mer etterspurt enn langtidsprofilerende konsepter, og erfaringer viser at de konseptene som vanligvis er mest etterspurt er de konseptene som tilbys med større geografisk distribusjon. Som nevnt står utendørsreklame for 4-5 prosent av medieinvesteringene i Norge. De største kundene som bruker vesentlig mer enn dette er nasjonale aktører innen dagligvare, film og «fashion retail». 17 Svein Larsen, Strategisk direktør OMD Norway IRM: Revidert prognose, det norske reklamemarkedet 2012, «Tror på digital utendørsvekst», «Ruster til digital kamp», «Desidert største avtalen i Norge», Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

25 Foruten de to store aktørene finnes et par små nisjeaktører som opererer i segment hvor Clear Channel og JCDecaux ikke er like aktive. Opp mot kollektivtrafikk selger selskapet Reklameservice AS reklameflater i hovedsak på ferger, hurtigbåter og regionflyplasser langs Vestlandskysten. De skiller ser fra de store aktørene ved i større grad å henvende seg til lokale og regionale annonsører. I tillegg bør det nevnes at noen av administrasjonsselskapene har valgt å organisere salget av reklameflater innenfor kollektivtransporten helt eller delvis på egenhånd, eller i samarbeid med operatør. Eksempler på dette er administrasjonsselskapet AtB i Trondheim, som samarbeider med Clear Channel på utendørs annonsering, mens de bare delvis benytter Clear Channel i formidlingen av reklameplass innvendig på sine transportmidler. Agder Kollektivtrafikk (AKT) samarbeider med bussoperatør om reklamesalget, mens Kolumbus i Stavanger har valgt å overlate deler av rettighetene til reklamesalg til operatør av bussene. Mer om organisering i del 7 i denne rapporten Viktige drivere i markedet for utendørsannonsering Utendørsmediet selger antall mennesker som eksponeres for sine flater, og dette betyr at en viktig informasjonskilde for utendørsmediet er folks aktivitets- og reisevaner. Overordnet er det tre faktorer som kan tenkes å påvirke utviklingen og etableringen av et reklamemarked innenfor kollektivtransporten i Hordaland: tilgjengelige reklameflater, etterspørsel og reklameintensiteten i det lokale reklamemarkedet. Tilgjengelige reklameflater En teoretisk beregning av inntektspotensialet for reklameinntekter innenfor kollektivtrafikken kunne være å telle opp antall tilgjengelige flater, og multiplisere dette opp med den eksisterende markedsprisen for de aktuelle flatene. Resultatet av denne øvelsen er et teoretisk estimat av inntektspotensialet ved et gitt antall flater. Øker man antall tilgjengelige flater vil man kunne øke inntektene fra reklamesalg. Dette betyr imidlertid at man ikke tar hensyn til den totale etterspørselen etter reklameflater, og vil kun gi gode estimater i de tilfellene hvor alle tilgjengelige reklameflater kan tenkes å være utsolgt. Generelt vil tilbudet av reklameflater være større enn etterspørselen, og vi har i denne rapporten måttet gjøre en rekke estimater for etterspørsel, basert på erfaringer gjort i andre byer i Norge. Etterspørsel og reklameintensitet I Hordaland og Bergen har det i liten grad vært åpnet opp for reklame i byrommet. På bakgrunn av dette vil en kunne anta at det i markedet er en etterspørsel etter reklameflater i Norges nest største by. Vi vil også kunne anta at en relativt større andel av reklameinntektene vil kunne tilføres kollektivtrafikken enn i andre byer, hvor det er flere tilgjengelige reklameflater. Innvendig på kollektive transportmiddel og dels terminaler vil attraktiviteten av reklameplasseringen avhenge av passasjer- og besøkstall. Eksempelvis vil buss, bybane, hurtigbåter og terminaler med et høyt passasjergrunnlag være attraktive plasseringer for reklamekonsepter som ukeplakater, takbuer og digitale skjermer. Jo flere personer som forventes å bli eksponert for reklamen, jo høyere pris vil en kunne forvente å kunne ta for denne plasseringen. Tilsvarende vil en linje eller terminal med få passasjerer være lite attraktiv for annonsører. For den utvendige eksponeringen på kollektive transportmiddel er attraktiviteten i mindre grad avhengig av passasjertall, men heller av befolkningstetthet, synlighet fra vei eller andre steder hvor folk ferdes, konsepter og tilgjengelige flater. Eksempelvis vil ulike busslinjer ha svært Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

26 ulik attraktivitet alt etter hvor de trafikkerer. Busser og baner som trafikkerer i sentrum med høy synlighet vil være meget attraktive, mens busser lengre utenfor sentrum, eller baner som trafikkerer i egen trasé (eksempelvis T-banen i Oslo), vil være mindre attraktive. Forholdene beskrevet over kan medføre at en linje med høyt passasjertall som kjører motorveien ut av sentrum og ut i distriktet vil kunne være svært attraktiv for innvendig annonsering, mens den er mindre attraktiv for utvendig annonsering. 3.2 Markedet for internettannonsering Internettannonsering inkluderer merkevareannonser, rubrikkannonser, søkeordannonser og annonser i nettkataloger. Flatene Skyss i utgangspunktet kan selge i dette markedet er merkevareannonser på nettsidene, samt reiseplanleggeren dersom Skyss utvikler en egen løsning her Omsetning om økonomisk utvikling Merkevare- og rubrikkannonsering er i 2012 forventet å omsette for 2,5 milliarder, mens reklameomsetningen totalt vil omsette for rundt 4,7 milliarder. Figur 1 viser at internettannonsering har hatt en formidabel vekst siden 2004 (figuren viser kun tall for merkevare- og rubrikkannonsering, da man ikke har tall for søkeordannonser og nettkataloger før 2010). Veksten er et resultat av den generelle vridningen mot digitale informasjons- og mediekanaler, og Internett vil i 2012 være den raskest voksende reklamekanalen med en omsetningsvekst på 8 prosent. Fremover forventer man en fortsatt omsetningsvekst for internettannonsering, men grunnet den økende bruken av mobile plattformer vil mye av veksten skje for formater tilpasset mobile enheter som smarttelefoner, nettbrett og lignende. I USA forventer emarketer at reklameomsetningen på mobile enheter vil øke fra 4 milliarder dollar i 2012 til 21 milliarder i 2016, med andre ord over en femdobling i løpet av fire år 22. Man kan trolig regne med at en lignende trend vil gjøre seg gjeldende i Norge. Selv om etterspørselen etter internettannonsering har økt betydelig, har antallet tilgjengelige reklameflater økt minst like mye. Det har resultert i at det har vært og er mange usolgte reklameflater i markedet. I USA var utsolgthetsgraden av displayannonser på kun på 55 prosent av det totale tilbudet i , og ifølge aktører i det norske markedet for internettannonsering er bildet i store trekk det samme i Norge Viktige markedsaktører Markedet for internettannonsering er et fragmentert marked med mange både små og større aktører. Kjøpsprosessen fra annonsør til mediet som publiserer annonsen er til dels kompleks, og hvor antall ledd som er involvert avhenger av hvor store annonsører og medier som er involvert. Figur 2 illustrerer de relevante aktørene i Norge og hvor de typisk opptrer i kjøpsprosessen. 22 «US Mobile ad spendig jumps to $4 billion, Bain & Company: Bain/IAB Digital Pricing Research, august 2008 Reklamefinansiert kollektivtransport Deloitte AS

Reklamefinansiert kollektivtransport

Reklamefinansiert kollektivtransport Reklamefinansiert kollektivtransport Tilleggsvurdering knyttet til organisering av salg av reklameflater innenfor kollektivtransporten i Hordaland Deloitte AS. Bergen, april 2013 Innholdsfortegnelse Bakgrunn

Detaljer

Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering:

Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering: Byrådssak 190/14 Reklamefinansiering av kollektivtransport og byromsmøbler MASR ESARK-5635-201402605-7 Hva saken gjelder: Byrådet uttrykker i sin plattform fra oktober 2011 følgende om reklamefinansiering:

Detaljer

Reklamefinansiering av byromsmøbler og veiutstyr i Bergen og omegn

Reklamefinansiering av byromsmøbler og veiutstyr i Bergen og omegn Reklamefinansiering av byromsmøbler og veiutstyr i Bergen og omegn Oktober 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 1 2. Historikk, bakgrunn og mandat... 6 3. Holdeplasser i Hordaland i dag... 11 4.

Detaljer

Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget

Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget SAMFERDSELSAVDELINGA SKYSS Notat Dato: 11.11.2014 Arkivsak: 2014/1328-15 Saksbehandlar: oddsylt Til: Frå: Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Fylkesrådmannen 18.11.2014 19./20.11.2014

Detaljer

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS

Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport. Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen i Bergen mer enn kollketivtransport Enovakonferansen 27.-28. januar 2015 Administrerende direktør Paul M. Nilsen, Bybanen AS Bybanen: Mål og kriterier «Bybanen i Bergen introduserer et nytt, synlig

Detaljer

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år!

Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! Team Trafikk frakter 15 millioner passasjerer hvert år! 1 Mediepresentasjon Team Trafikk AS eies i dag av Nettbuss AS, Norges største busselskap. 2 Mediepresentasjon Reklame på bussen Team Trafikk har

Detaljer

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for:

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Oppdragsbeskrivelse Ruter As Anbud med forhandlinger 1 Omfanget av oppdraget Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Pretesting og effektmåling

Detaljer

REKLAMEFINANSIERT KOLLEKTIVTRANSPORT

REKLAMEFINANSIERT KOLLEKTIVTRANSPORT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201209163-8 Arkivnr. 831 Saksh. Sønstabø, Målfrid Vik Saksgang Kultur- og ressursutvalet Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.11.2013

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

Reklamefinansiert kollektivtransport

Reklamefinansiert kollektivtransport Hordaland Fylkeskommune, Bybanen Utbygging Reklamefinansiert kollektivtransport Vurdering av konsekvenser for bruk og opplevelse av det offentlige rommet Rev. Dato: 16.04.2013 Beskrivelse: Reklamefinansiert

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014 Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland 7. November 2014 Visjon Vi skal yte service utover det forventede GOD TUR! Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Tromsø

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Hybridbuss på el og biogass

Hybridbuss på el og biogass 27.03.2014 Hybridbuss på el og biogass Hybridbuss på el og biogass Oddmund Sylta, Direktør i Skyss Den Norske Gasskonferansen Stavanger, 27. mars 2014 Hordaland fylkeskommune Tredje største fylke i Norge

Detaljer

21.01.2015 Drift av kollektivtrafikken

21.01.2015 Drift av kollektivtrafikken 21.01.2015 Drift av kollektivtrafikken Drift av kollektivtrafikken Målfrid Vik Sønstabø Konst. direktør Skyss/leiar Trafikktilbod Kva er Skyss? Oppretta i 2007 som ytre eining i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Dialogmøte om leskur og toaletter i Oslo. 30. mai 2016

Dialogmøte om leskur og toaletter i Oslo. 30. mai 2016 Dialogmøte om leskur og toaletter i Oslo 30. mai 2016 AGENDA - 08:45-09:00 Registrering og kaffe - 09:00-09:15 Velkommen og presentasjonsrunde - 09:15-09:25 Bakgrunn for dialogkonferansen ved etatsdirektør

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014

Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen - en katalysator for byutvikling? Obos boligkonferanse 26. august 2014 Bybanen ide til prosjekt 1989 1996 2000 2001 2006 2007 Retning Politisk forankring Bybanekontoret Prosjekt Bompenger (1986)

Detaljer

CLEAR CHANNEL PRISER. KONTAKT OSS +47 22 02 34 00 post@clearchannel.no WWW.CLEARCHANNEL.NO

CLEAR CHANNEL PRISER. KONTAKT OSS +47 22 02 34 00 post@clearchannel.no WWW.CLEARCHANNEL.NO CLEAR CHANNEL PRISER 5 KONTAKT OSS +47 22 02 34 00 post@clearchannel.no WWW.CLEARCHANNEL.NO Clear Channel Norway Where brands meet people PRISER PLAY PRODUKT PERIODE ANTALL DISTRIBUSJON MEDIELEIE* Play

Detaljer

Konsulentbistand på IKT området

Konsulentbistand på IKT området Konsulentbistand på IKT området Dialogkonferanse hos Ruter Endre Angelvik, IT-sjef Innhold Ruter og IT i Ruter Retningen framover Dagens forskjellige rammeavtaler 2 Et administrasjonsselskap Ruter er administrasjonsselskapet

Detaljer

31. mai 2013 Bussbevegelser i Bergen Sentrum

31. mai 2013 Bussbevegelser i Bergen Sentrum Bussbevegelser i Bergen Sentrum - status, utfordringer og løsninger Presentasjon av foreløpige resultater 30. mai John Martin Jacobsen Skyss Skyss - Omfang virksomhet Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet

Notat. Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Notat 53 / 2013 Tormod Wergeland Haug Fremtidig tilskudd til kollektivtransport i Bergensområdet Oppdatering av rapport 37a «Sammendragsrapport. Framtidige tilskuddsbehov til kollektivtransporten i Bergensområdet»

Detaljer

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer

Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt

Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt Kollektivtrafikkonferansen, 10.11.2011 Vibeke Skar, merkevaresjef og Espen Martinsen, leder strategi Om Ruter Ruter planlegger, samordner, kjøper og markedsfører

Detaljer

Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse

Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse Miljøgevinsten av stamlinjenett og ruteeffektivisering i fire norske byer Mads Berg Urbanet Analyse Innledning 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Miljøvennlig satsing på kollektivtransport 3. Klimagevinst ved

Detaljer

Driftskostnader kollektiv

Driftskostnader kollektiv DATO 20.03.2017 ARKIVSAK ARKIVNR TIL FRÅ KOPI TIL Fylkesrådmannen Direktør Skyss Fylkesdirektør samferdsel Driftskostnader kollektiv 2018-2030 Følgende notat er et underlag til forhandlinger om byvekstavtale

Detaljer

Oslo Sørlandet med ekspressbuss!

Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Oslo Sørlandet med ekspressbuss! Felles presentasjon av Nettbuss Ekspress AS og Konkurrenten.no AS Harald Fleisje, Nettbuss Ekspress AS og Tom Roger Øydne, Konkurrenten.no AS 23. April 2015 side 2 Nor

Detaljer

Avtale med JCDecaux om reklame på rullande materiell

Avtale med JCDecaux om reklame på rullande materiell SKYSS Arkivnr: 2015/4501-5 Saksbehandlar: Karl Inge Nygård Unnateke offentleggjering OFFL 13, Fvl. 13 Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 27.08.2015 Avtale med JCDecaux om reklame

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Agenda Hvorfor trikk til Tonsenhagen? Bakgrunn Hva er et planprogram? Markedsgrunnlag, ( Truls

Detaljer

Universell utforming hele veien

Universell utforming hele veien Universell utforming hele veien Universell utforming av kollektivtransport i tettsteder Tomas Nesheim Driftsleder båt Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 420 000 innbyggere

Detaljer

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november

Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi. Klimarådet Hordaland 7. november Oppfølging av Skyss sin miljøstrategi Klimarådet Hordaland 7. november Miljøstrategi for Skyss Februar 2014 Skyss sitt viktigaste miljøbidrag er å få fleire til å setje frå seg bilen og reise kollektivt!

Detaljer

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen SmartCity Bærum, frokostseminar 28 januar 2014 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruter

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter. Endre Angelvik, IT-sjef

Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter. Endre Angelvik, IT-sjef Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter Endre Angelvik, IT-sjef http://www.youtube.com/watch? v=nxpjqyz_ub8&list=uuz4ubozrjad_gl94srinmag&feature=player

Detaljer

Metode. Metoden består av 4 grunnelementer:

Metode. Metoden består av 4 grunnelementer: Bakgrunn JCDecaux og Clear Channel samarbeider om dekningstall for utendørsmediekanalen. Selskapene har benyttet verdens ledende kompetanse innenfor utendørsforskning Simon Cooper Associates, som har hatt

Detaljer

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014 Hedmark Trafikk Samferdselskomiteen 2. juni 2014 3 i foretaketsvedtekter HedmarkTrafikker et foretaksomskalha ansvarfor overordnetruteplanleggingog markedsføringavkollektivtilbudet,samtsamordningavdrift

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Sponsormarkedet i tall og trender

Sponsormarkedet i tall og trender Sponsormarkedet i tall og trender Sponsor Insight Sponsor Insight er Nordens største analyse- og rådgivningsselskap innen sport, sponsing og events. Sponsor Insight har kontorer i Norge, Sverige, Finland

Detaljer

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne Radio Norge og Bauer Media vil med dette benytte anledningen til å avgi høringssvar

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

VEDLEGG. B^-ådsak. /05 Do k.nr. O 8 DES. 2005. Dato: 18. november 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Dato:?-/«? - Ant side: Arkivnr. Eksp.

VEDLEGG. B^-ådsak. /05 Do k.nr. O 8 DES. 2005. Dato: 18. november 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Dato:?-/«? - Ant side: Arkivnr. Eksp. 07/12 ;05 ONS 11:20 FAX 47 55566680 B.li BYUTVIKLING HOBY Til: Fax. nr.: 47 5556S680 Dato:?-/«? - Ant side: VEDLEGG Dato: 18. november 2005 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet B^-ådsak Arkivnr. Eksp. U. off.

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Ruters billett-app Strategiforum 6. desember Hanne N. Breivik, prosjektleder

Ruters billett-app Strategiforum 6. desember Hanne N. Breivik, prosjektleder Ruters billett-app Strategiforum 6. desember 2012 Hanne N. Breivik, prosjektleder Hva utvikles? Ruter billett-app for ios (iphone og ipad), Android og Windows Phone Andel smarttelefonbrukere på de forskjellige

Detaljer

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem (SIS) Fra høsten 2013 Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) innføres høsten 2013 i Kristiansandsområdet.

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Drøfting av alternative insentivkontrakter. Bård Norheim

Drøfting av alternative insentivkontrakter. Bård Norheim Drøfting av alternative insentivkontrakter Bård Norheim Innlegg på Skyss strategiforum 5. september 2013 Målsetting med insentivkontrakter Stimulere til produktutvikling Få flere reisende Mer effektiv

Detaljer

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland

Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner. Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Regionalt kjøp av kollektivtransport på veg, sjø og skinner Mona Haugland Hellesnes, fylkesvaraordfører i Hordaland Kollektivtransport i Hordaland Konkurranseutsetting av busstrafikken vart vedtatt av

Detaljer

Kollektivtransport i distriktene Sluttrapport for 2014

Kollektivtransport i distriktene Sluttrapport for 2014 Kollektivtransport i distriktene Sluttrapport for 2014 1 Oppsummering Flexx startet 20. juni 2012 og erstattet flere ulike bestillingstilbud i Østfold. Tilbudet i 2014 er basert på en videreføring og videreutvikling

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger. 07.05.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Investeringskostnader og bompenger 07.05.2014 Etat for plan og geodata Alternativ 1: Sentrum: Alt. 1Aa: I dagen via Kaigaten - Småstrandgaten Bryggen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga?

Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Korleis kan transport medverka i reiselivsutviklinga? Skyss berre ein offentleg transportør eller også ein reiselivsaktør? Møteplass reiseliv Hordaland 1. April 2009 Kva er Skyss? Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken UTREDNING AV MULIG TOGTRIKK MELLOM HAMAR OG ELVERUM. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/1129-4 Ark.nr. N22 Saksbehandler: Per Olav Bakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget tar rapport fra konsulentselskapet Atkins, versjon

Detaljer

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019

UTKAST. Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 Vedlegg 6 Versjon 0.4 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Eidsvoll/Nes Nannestad/Gjerdrum Bjørkelangen Enebakk Nittedal/Lørenskog UTKAST Innhold INNHOLD...

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

7. Bergen kommune ber om at avtalen omfatter investering, drift og vedlikehold av minst to offentlige toaletter i Bergen sentrum.

7. Bergen kommune ber om at avtalen omfatter investering, drift og vedlikehold av minst to offentlige toaletter i Bergen sentrum. Reklamefinansiering av kollektivtransport og byromsmøbler Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180614 sak 153-14 og fattet følgende vedtak: Bergen kommune gir sin prinsipielle tilslutning til reklamefinansiering

Detaljer

NTNU - de gode hodene

NTNU - de gode hodene NTNU - de gode hodene Søknadsnummer: MV018 Kategori: Visuell kommunikasjon Bedriftens navn: NTNU Designers navn: Agendum See Design / Ann Elin Hvidsten, Anna Joëlson, Linda Bergh Produktets navn: NTNU

Detaljer

T-bane buss og trikk i Oslo

T-bane buss og trikk i Oslo T-bane buss og trikk i Oslo Hvilken rollefordeling i fremtiden? Kollektivtransportforums årskonferanse 2015 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Infrastruktur virkemiddel/ rammebetingelse Fra Kolsåsbanens

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

HOLDNINGSKAMPANJE MOT FESTRELATERTE VOLDTEKTER

HOLDNINGSKAMPANJE MOT FESTRELATERTE VOLDTEKTER HOLDNINGSKAMPANJE MOT FESTRELATERTE VOLDTEKTER Seksjonsleder Lena Reif Seksjon for seksuallovbrudd, Kripos Bakgrunn Voldtektsgruppa i Kripos Etablert i 2010 Bistand og egne saker Kompetansedeling Nasjonalt

Detaljer

Bli kjent med Bybanen

Bli kjent med Bybanen Bli kjent med Bybanen Foto og illustrasjon: Maritime Colours Vogn design: Paulussen side 2 side 3 Hvorfor bygger vi Bybanen? Vi bygger Bybanen fordi: Bergen blir en hyggeligere by å bo i. Vi som bor her

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS. Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand,

AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS. Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand, AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand, 8.3.2017 Visjon Visjonen er formulert slik: «Det skal være enkelt og attraktivt å reise

Detaljer

Huset som Medie - korteste vei fra reklame til kjøp!

Huset som Medie - korteste vei fra reklame til kjøp! Huset som Medie - korteste vei fra reklame til kjøp! Huset som Medie er en markedsføringskanal i Sektor-sentrene. Dette kompletterer vår forretningsidé i Sektor Eiendomsutvikling, og vi ser at kjøpsutløsende

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Sentrum

Incitamentsbeskrivelse Sentrum Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 11 Incitamentsbeskrivelse Sentrum Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger

Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger Mitt personlige mobilitetsnettverk Vibeke Harlem, Ruter, oktober 2016 Vi skal sette innbyggerne i stand til å leve sine liv i en attraktiv

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Fra kollektivtrafikk til mobilitet

Fra kollektivtrafikk til mobilitet Fra kollektivtrafikk til mobilitet «I byene uten bilen», 19. september 2016 Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør Ruter Ruter er den operative bestilleren av kollektivtrafikken i hovedstadsregionen

Detaljer

Ruteendring 9. desember Ny dag, nye tider. Strategiforum 6. desember. Vibeke Harlem

Ruteendring 9. desember Ny dag, nye tider. Strategiforum 6. desember. Vibeke Harlem Ruteendring 9. desember 2012 Ny dag, nye tider Strategiforum 6. desember Vibeke Harlem 1 Ny dag, nye tider Sammen med NSB gjennomfører Ruter et kjempeløft i kollektivtrafikken for å gi flest mulig av våre

Detaljer

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen

Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012. Erfaring fra Bybanen i Bergen Transportanalyser en innføring i tema og erfaringer 12. april 2012 Erfaring fra Bybanen i Bergen v/rune Herdlevær Fagsjef for transportplanlegging Etat for Plan og Geodata Bergen kommune kort om historikk

Detaljer

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting;

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting; Universell utforming Høringskonferanse Litt om Gaia Buss AS Kva har transportbransjen å tene på universell utforming? Idar Sylta Gaia Buss AS SAS Radisson Hotel Bryggen Et heleid datterselskap i Gaia Trafikk

Detaljer

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl

Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet. Oppmøte Galleri Svalbard kl Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 31.05.2016, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Det blir omvisning i Galleri Svalbard for utvalgets medlemmer før møtet.

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer