PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco

2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Rapportnavn: Forslag til planprogram Reguleringsplan for Eikås Motorsenter og Næringsområde Utgave: 01 Dato: Oppdrag: Oppdragsleder: Oppdragstype: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Reguleringsplan for Eikås motorsenter Mats A. Mastervik Reguleringsplan m/ konsekvensutredning Mats A. Mastervik Marianne Bøe 1 (23)

3 Sammendrag Det har de senere årene pågått en dialog mellom Byrådsavdelingen for kultur, næring og idrett (BKNI), motorsportsenteret og grunneierne i området. Målet har vært få på plass et samarbeid som grunnlag for utarbeidelse av en reguleringsplan. Planarbeidet kom i gang høsten 2013 og det ble etter hvert klart at det må utarbeides en konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Tema for konsekvensutredningen er støy, naturmangfold, landskap og forurensing. Målet med reguleringsplanen m/ konsekvensutredningen er å - Legge til rette for å utvikle motorsportsenteret til et fullverdig fylkesanlegg for ulike motorsportsgrener. - Legge til rette for et næringsareal med kombinasjonsformål «forretning/kontor/lager» innenfor planområdet. I forbindelse med planarbeidet skal det gjøres et mulighetsstudie med fokus på hvordan terrenget kan omformes og hvordan arealene mellom næring og motorsport bør fordeles. Ny bane for motorsport skal anlegges oppe i lien sør for dagens bane hvor foreløpige støyberegningen viser at støyforholdene kan bli gode. 2 (23)

4 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN Mål for planarbeidet Planprogram og konsekvensutredning Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning Utarbeidelse og behandling av planprogram og planforslag 5 2 PLANOMRÅDET Beliggenhet Eiendomsforhold 7 3 GJELDENDE AREALPLANER SOM BERØRER PLANARBEIDET Statlige retningslinjer Fylkesplaner Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner 11 4 ANDRE PLANER 13 5 INTENSJONER FOR PLANOMRÅDET Mulighetsstudier og utvikling av plangrep Idrett Dagens anlegg på Eikås Framtidas anlegg på Eikås Alternativer for utvikling av idrettsanlegget Næring Dagens industriaktivitet på Eikås Framtidens næringsarealer på Eikås 18 6 VIKTIGE TEMA OG PROBLEMSTILLINGER I PLANARBEIDET 19 7 SÆRSKILTE UTREDNINGSBEHOV Naturmangfold Forurensing Landskap Støy 22 8 PLANPROSESS Organisering Medvirkning og møter FRAMDRIFT 23 3 (23)

5 1 BAKGRUNN 1.1 Mål for planarbeidet Det har de senere årene pågått en dialog mellom Byrådsavdelingen for kultur, næring og idrett (BKNI), motorsportsenteret og grunneierne i området. Målet har vært få på plass et samarbeid som grunnlag for utarbeidelse av en reguleringsplan. Planarbeidet kom i gang høsten Reguleringsplanen har som mål å: - Legge til rette for å utvikle motorsportsenteret til et fullverdig fylkesanlegg for ulike motorsportsgrener. Det skal bla. etableres et større depotområde, bygges en ny bane for gokart og supermotard (motorsykkel) m/ tilhørende depot, det skal legges til rette for utvidelse av eksisterende trialbane (terrengmotorsykkel), samt tilretteleggelse for andre mindre motorgrener etc. - Legge til rette for et næringsareal med kombinasjonsformål «forretning/kontor/lager» innenfor planområdet. Området vil være ca. 50 daa. og vil få en utnyttelse på over m 2 BRA. 1.2 Planprogram og konsekvensutredning Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplanen skal vurderes i forhold til forskrift om konsekvensutredning, og planprogrammet skal gjøre greie for om planen vil bli fanget opp av denne: Reguleringsplanen har som mål å legge til rette for utvidelse av motorsportanlegget og etablering av næring. Utvidelse av motorsportanlegget: Konsekvensutredningsforskriftens 2, vurdering; Motorsportanlegg fanges ikke inn under planer og tiltak om alltid skal behandles etter forskriften. Konsekvensutredningsforskriftens 3, Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften 4, vurdering: Det planlegges for utviding av motorsportanlegget og i så måte kommer tiltaket inn under punkt 9 konkurranse eller øvingsbaner for motorkjøretøy i vedlegg II. Når tiltaket er nevnt i vedlegg II skal det i følge 3 b) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II, vurderes etter forskriftens 4. I listen som følger av 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn er det i dette tilfellet bokstav g) som er nødvendig å gjøre vurderinger ut i fra. 4 g) planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensing, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensing til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling. Dagens bane skal ligge slik den gjør og vil ikke få økt aktivitet. Det er heller grunn til å tro at aktiviteten her vil bli noe redusert. Ny bane vil bli etablert oppe i lien i sør-øst, lenger bort bra bebyggelsen. Denne banen vil både bli tilført aktivitet fra dagens bane og legge til rette for 4 (23)

6 økt/ny aktivitet innenfor området i sin helhet. Økningen i aktivitet innenfor området vil altså komme på arealer som har større avstand til eksisterende bebyggelse enn dagens bane. Den nye banen blir plassert oppe i lien, men det legges opp til at bruk av terrengbehandling og gode støyvoller skal gi så lav støybelastning for omgivelsene at bruksrestriksjoner ikke er nødvendig. Som en del av reguleringsplanen skal det gjøres egne støyvurderinger av anlegget. Foreløpige skisser og støyberegninger viser at ny bane oppe i lien kan løses på en tilfredsstillende måte. Siden banen blir liggende lenger bort fra bebyggelse og det legges opp til at den bli plassert bedre i terrenget enn dagens bane, legges det derfor til grunn at det ikke bli en økning i antall personer som utsettes for støybelastning fra anlegget. Etablering av næringsareal Konsekvensutredningsforskriftens 3, Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften 4, vurdering: Bokstav f); reguleringsplaner som inneholder tiltak i vedlegg I. Det planlegges å legge til rette for flere større næringsbygg over 2-3 etasjer med kombinasjonsformål «forretning/ kontor/lager» og tilhørende utvendig parkering. Dette vil etter all sannsynlighet gi over m 2 BRA. Dette fanges opp av punkt 1 i vedlegg I: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn m². Konklusjon Utvidelsen av Eikås motorsenter er i tråd med overordnet plan. Målet med planarbeidet er å legge til rette for utvidet aktivitet, men uten å tilføre personer eller omgivelsene økt belastning. Tiltaket utløser på denne bakgrunn ikke krav om konsekvensutredning. Det planlagte næringsarealet med formål forretning/kontor/lager og utvendig parkering vil etter all sannsynlighet utgjøre mer enn m 2 BRA. Tiltaket passer godt inn i omgivelsene og områdets karakter, men utløser krav om konsekvensutredning Utarbeidelse og behandling av planprogram og planforslag Som et ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planarbeid skal det etter forskriftens 6 utarbeides forslag til planprogram, som etter høring fastsettes av ansvarlig myndighet. I plansaker vil dette normalt være planmyndigheten, i denne saken Bergen kommune. Fristen for å gi uttalelse skal være minst 6 uker. Planprogrammet skal fastsettes innen rimelig tid, normalt senest innen 10 uker etter frist for uttalelse. Vedtatt planprogram skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for mulige konsekvenser av planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt vurderes og eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende undersøkelser. 5 (23)

7 2 PLANOMRÅDET 2.1 Beliggenhet Figur 1 Planområdet med tilliggende arealer. Planområdet er ca. 370 daa og ligger sørøst for E 39, mellom Brurås og Eikås. I nord grenser planområdet til E 39, i øst grenser planområdet til Haukås næringspark («Volvotomten») og i sør og vest grenser planområdet til skog og utmark. Planområdet omfatter: Eksisterende motorsportanlegg, gjeldende reguleringsplan, plan id Eksisterende massedeponi som drives av Åsane sand og singel. Skog og utmark, LNF-område i gjeldende kommuneplan 6 (23)

8 2.2 Eiendomsforhold Figur 2 Eiendomskart Planområdet omfatter eiendommene gnr.202, bnr.; 1, 2, 3, 6, 147. Navn Eier av gnr/bnr Rune Solvang 202/1 Johannes Eikås 202/2 Peter Rieber-Mohn m/fl 202/147 Cecilie Skurtveit 202/3 Rolf Eikås 202/6 Hogne Nygård 202/8 7 (23)

9 3 GJELDENDE AREALPLANER SOM BERØRER PLANARBEIDET 3.1 Statlige retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er bla. og synliggjøre og styrke barn og unge sine interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Relevant for dette planarbeidet er å vurdere konsekvensene for barn og unge i forhold til tiltakene i planen. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Formålet med rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planlegginga. Relevant for dette planarbeidet er god ressursutnytting, gode løsninger for tilkomst med hensyn til trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. St.meld.nr. 16 ( ), Resept for et sunnere Norge framheves verdien av fysisk aktivitet for folks helse og trivsel. Meldingen omtaler folkehelsearbeidet som samfunnet sin samla innsats for å svekke det som medfører helserisiko og styrke det som bidrar til bedre helse ( ) fysisk inaktivitet er framtidens store helseutfordring. Gjennom Handlingsplan for fysisk aktivitet , Sammen for fysisk aktivitet blir det nasjonale ansvaret for fysisk aktivitet som virkemiddel til å forbedre folkehelsa fordelt på åtte departement. Handlingsplanen er ( ) en samlet strategi som omfatter tiltak på flere samfunnsområder og arenaer i barnehage, skole, arbeidsplass, transport, nærmiljø og fritid. 3.2 Fylkesplaner Aktiv kvar dag Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Hovedmålet er at flest mulig skal være aktive hver dag i området de bor. Satsingsområdene er fysisk aktivitet (folkehelse), idrett, friluftsliv og anleggsutvikling. Regional næringsplan Her vises det til at det i framtida vil bli en sterk framtidig vekst i bergensområdet som gjør det nødvendig med «langt mer eigna næringsareal enn det som er sett av i kommuneplanane i dag». Tal som Hordaland fylkeskommune har utarbeidd syner at bergensregionen innan 2030 kan få eit innbyggjartal på nær , mot i Dette genererer igjen ein vekst i talet på yrkesaktive på om lag i same periode (www.fylkesprognoser.no; statistikk.ivest.no). Ein tilsvarande vekst berekna av BRB ( fleire yrkesaktive) vil gje behov for vel daa nytt næringsareal, medan kommunane i regionen berre har avsett om lag % av dette behovet til eigna areal i kommuneplanane sine (BRBrapport,januar Behov for næringsarealer i bergensregionen). Utfordringa er særleg å få tilstrekkeleg areal til dei arealkrevjande næringane. 8 (23)

10 Relevant for dette planarbeidet er å vurdere om denne tilretteleggingen av nytt næringsareal på Eikås vil være i tråd med Regional Næringsplan. 3.3 Kommuneplanens arealdel Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsformål, se Figur 3. Figur 4 nedenfor viser at planområdet berøres av rød støysone (hensynssone H 221_22) og gul støysone (H 220_29 og H 220_30). I temakart grøntfaglige interesser, se Figur 5, vises det en trekkvei for hjortevilt i planområdets nordøstlige hjørne. I temakart for sosial infrastruktur, se Figur 6, er eksisterende motorsportanlegg vist som idrettsanlegg. Figur 3 Kommuneplanens arealdel, , plan id Ny plans avgrensing vise i rødt. 9 (23)

11 Figur 4 Kommuneplanens arealdel, , hensynssoner. Ny plans avgrensing vise i rødt. Figur 5 Kommuneplanens arealdel, , temakart grøntfaglige interesser. Ny plans avgrensing vise i rødt. 10 (23)

12 Figur 6 Kommuneplanens arealdel, , temakart sosial infrastruktur. Ny plans avgrensing vise i rødt. 3.4 Reguleringsplaner Planområdet vil grense til eller berøre deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: Eikås motorsportsenter, Plan id , se Figur 7. E 39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen, Plan id , se Figur 8 Haukås Næringspark «Volvotomten», Plan id , se Figur 9 Planarbeid for reguleringsplan Eikås Næringspark, Plan id ble startet opp i 2008, men ble ikke fullført, se Figur 10 Figur 7 Eikås motorsportsenter, Plan id (vist med gul skravur). Ny plans avgrensing vise i rødt. 11 (23)

13 Figur 8 E39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen, Plan id (vist med gul skravur). Ny plans avgrensing vise i rødt. Figur 9 Haukås Næringspark «Volvotomten», Plan id (vist med gul skravur). Ny plans avgrensing vise i rødt. 12 (23)

14 Figur 10 Reguleringsplan for Eikås Næringspark, Plan id Ny plans avgrensing vise i rødt. 4 ANDRE PLANER Følgende planer og dokument vil være en del av grunnlaget for utarbeiding av reguleringsplanen: Forvaltningsplan for byfjellene 2000 (sentrale byfjell) Forvaltningsplan for vassdrag Arkitektur- og byformingspolitikk, Bergen kommune, 2. mai 2011 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, INTENSJONER FOR PLANOMRÅDET 5.1 Mulighetsstudier og utvikling av plangrep I innledende fase vil det bli gjennomført områderegistreringer og grunnlagsanalyser for området, se kap.6 Viktige tema og problemstillinger, og kap.7 Særskilte utredningsbehov. Analysene vil danne grunnlag for mulighetsstudier som ser på ulike løsninger for overordnet plangrep og utforming av området. 3d-modell vil bli brukt aktivt i utarbeiding og presentasjon av skisseløsninger. Mulighetsstudiene skal munne ut i ett alternativ for utvidelse av motorsportanlegget, veg/tilkomst og næringsareal for videre bearbeidelse og utarbeidelse av planforslag. 13 (23)

15 5.2 Idrett Dagens anlegg på Eikås Eikås Motorsenter er Vestlandets største senter for motorsport og huser mange ulike motoraktiviteter. Motorsenteret drives av Norsk Motor Klubb Bergen (NMKB) som ble stiftet i februar I 1992 inngikk Bergen kommune en 25 års leieavtale for deler av Gnr 202 Bnr. 1,2 og 147. Arealene ble så stilt til disposisjon for NMKB samme år og utbyggingen av motorsportanlegget kunne begynne. Anlegget på Eikås inneholder klubbhus med garasje for vedlikeholdsutstyr, depot og parkering og har baner for følgende motorsportsaktiviteter: Drifting Trial Gatebil og autoslalom Street legal Bilcross Rallycross Gocart Figur 11 Bildene viser klubbhus, kombinasjonsbanen, trialområdet og treningsbilder fra Eikås Motorsenter slik det er i dag. I tillegg er både politi- og redningsetatene, kjøreskoler, NAF og ulike bilklubber inne som leietakere/brukere av anlegget. Se også Figur 13 nedenfor 14 (23)

16 Anlegget benyttes også av enkelte institusjoner i forbindelse med tilrettelegging av aktivitet for ungdommer med ulike behov Framtidas anlegg på Eikås Bergen kommune ønsker å legge til rette for en videreutvikling av fylkesanlegget på Eikås motorsportsenter. Det er ønskelig å få hånd om mer areal rundt eksisterende anlegg slik at motorsportsenteret kan utvides og videreutvikles med flere motorsportaktiviteter. Som følge av behovsinnrapporteringen fra motorsportmiljøet har Bergen kommune satt av det aktuelle området i gjeldende arealdel til kommuneplanen (plan id ). For å legge til rette for denne utvidelsen må det aktuelle området/arealet reguleres. Fra tidligere foreligger det godkjent reguleringsplan fra 1995 for motorsportanlegget, se kap 3.4 ovenfor. Eikås Motorsportsenter har etablering av et større depotområde som førsteprioritet. På sikt er det også ønskelig å utvide aktivitetsarealet rundt motorsportsenteret. Det er behov for både å gi eksisterende motorsportaktiviterer innenfor området bedre plass og bedre baner, og å tilrettelegge for helt nye motorsportaktiviteter. Planarbeidet som Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen nå har startet opp skjer i et nært samarbeid med motorklubben og grunneierne i området. Idrettsseksjonen har vært kjent med at grunneierne ønsker å utvikle eiendommene til næringsformål og har derfor sett det som naturlig å inngå et samarbeid for å få en helhetlig avklaring på arealbruken på Eikås. Det er derfor utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen og grunneierne som omhandler deling av kostnadene knyttet til reguleringsplanarbeidet. Målet er derfor å utvikle en reguleringsplan som både ivaretar motorsportklubbens interesser og næringsinteressene på en tilfredsstillende måte. Figur 12 nedenfor viser hvordan Idrettsseksjonen, motorklubben og grunneierne ved oppstart av planarbeidet ser for seg plassering og fordeling av idrettsareal og næringsareal (prinsipp). De siste par årene har det blitt vedtatt reguleringsplaner som har hatt direkte og indirekte virkning på Motorsportsenteret arealer. Dette er henholdsvis Haukås Næringspark «Volvotomten» Plan id og E 39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen, Plan id I planarbeidet for Haukås næringspark har det vært et samarbeid mellom Motorsportsenteret og planeier. Som følge av dette er det regulert inn muligheter for å anlegge et innendørs motorcrossanlegg bak på tomta. Når det gjelder planen for E 39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen, har denne lagt beslag på store deler av depot-området for motorsportanlegget og følgelig gjort det vanskeligere å arrangere større konkurranser. Slik den totale anleggssituasjonen nå er på Eikås gir Norges bilsportforbund dispensasjon mot at nytt depot og nye baner kommer på plass ila 3-5 år. 15 (23)

17 Figur 12 Kartet viser hvordan Idrettsavdelingen, motorklubben og grunneierne ved oppstart av planarbeidet ser for seg plassering og fordeling av idrettsareal og næringsareal (prinsipp) Alternativer for utvikling av idrettsanlegget NMK- Bergen har signalisert følgende ønsker for videre utvikling av anlegget: Etablere et større depot for plassering av verkstedbiler, utstyr etc. under arrangementer. Utvide eksisterende trial-bane. Etablere egen bane for offroad for 4x4 Etablere bane for ATV/knattecross m/ depot Etablere bane for RC (radiostyrte biler) Etablere hall for innendørs motorsport (på «Volvotomta») Etablere «Mekke-hus» I Figur 13 nedenfor har klubben laget en oversikt som både viser eksisterende aktivitet i dag og hvor de ser for seg utvidelse og ny aktivitet i framtida. Figur 14 under viser klubbens planer for utvidelse/tilpassing av eksisterende hovedbane. 16 (23)

18 Figur 13 Kartet viser motorklubbens planer/ønsker for videre utvikling av idrettsanlegget på Eikås (nye anlegg vises med rød skrift) Figur 14 Skisse som viser planlagt utvidelse/tilpassing av dagens kombinasjonsbane som ble etablert for ca. 15 år siden. 17 (23)

19 5.3 Næring Blant grunneierne har det over lengre tid vært ønske om å utvikle et større næringsområde vest for dagens motorsportsanlegg. Det ble derfor påbegynt et privat reguleringsplanarbeid i 2008 som viste næring/industri, men et endelig reguleringsplanforslag ble aldri utarbeidet og sendt inn Dagens industriaktivitet på Eikås Helt fra 1970-tallet har det på eiendommen gnr 202 bnr 2 i større og mindre grad vært drevet steinuttak, steinmottak/lagring, knusing av stein, mottak av rivningsvirke. I de senere årene er aktiviteten utvidet til også å gjelde for Gnr. 202 Bnr. 1 og 3. Åsane Sand og Singel AS (ÅSS) er leietaker og driver på området i dag. Figur 15 Bildene viser noe av den aktiviteten som drives på området i dag Framtidens næringsarealer på Eikås Grunneierne ønsker å avvikle dagens industriaktivitet innenfor planområdet og tilrettelegge for ny næringsaktivitet som bedre passer inn med den næringsutviklingen som har funnet sted på Haukås/Brurås de siste 5-10 årene. Det er innledningsvis gjort en enkel studie av hvordan vi ser for oss at næringsområdet kan utnyttes. Næringsområdet på Midttun/Helldal har vært benyttet som «inspirasjon». Området har noe tilsvarende terreng og denne type næringsbygg/kombinasjonsbygg vil det sannsynligvis være en økende etterspørsel etter i Bergensregionen i framtida. Figurene nedenfor viser hvordan næringsområdet kan opparbeides, men dette vil det bli jobbet mer med i det videre planarbeidet. 18 (23)

20 Figur 16 Skissen viser hvordan næringsområdet kan opparbeides med kombinasjonsbygg i flere etasjer. En av aktørene som kan være aktuelle for etablering i et slikt næringsområde er Steinsenteret Åsane sand og singel. De ønsker å flytte virksomheten sin fra Tertnes. Virksomheten består av transporttjenester med lastebiler o.l samt varehandel av tyngre varer innen hage og utemiljø (såkalte tyngre handelsvarer eller sjeldenkjøpsvarer). De vil bruke arealet for bygg til utsalgssted, lager og administrasjon. De ønsker en butikk og kontor med størrelse på ca 1500m 2 og et lager på ca 2000 m 2. Byggehøyder på 6-8 meter. De ser også for seg at deler av arealet ute kan brukes til lagring av skifer, granitt og annen stein, samt kundeparkering og plass for lastebiler og andre anleggsmaskiner. I tilknytning til dette ønsker de også et verksted for lastebiler på ca 1000m 2 og 7-8 meter byggehøyde. Her må det også anlegges parkering. Initiativtakerne Toppe og Solvang har vært i kontakt med BIR for å diskutere om et næringsareal her kan være av interesse for dem. Hvorvidt BIR kan være en aktuell kandidat for området vil også bli vurdert underveis i planarbeidet. 6 VIKTIGE TEMA OG PROBLEMSTILLINGER I PLANARBEIDET Relevante plantema og problemstillinger vil i planforslaget bli beskrevet i samsvar med kommunens mal for utarbeiding av planbeskrivelse for private planer. Eksisterende situasjon beskrives i tekst, kart og bilder. Planforslaget beskrives med tekst og illustrasjoner, og det vil bli utarbeidet 3D-modell. Tiltakets/planens konsekvenser for aktuelle tema vil bli vurdert og beskrevet med tekst og illustrasjoner. 19 (23)

21 Følgende tema vil bli særlig vektlagt i planarbeidet og beskrivelsen av planforslag og mulige konsekvenser, jfr. referat fra oppstartsmøte : Forurensing, se kap 7 Naturmangfold, se kap 7. Støy, se kap 7 Landskap, se kap 7 Veg, trafikk, tilkomst, avkjørsel - Standardvalg og trafikksikkerhet skal vurderes og gjøres rede for - Det skal gjøres rede for framtidig belastning på vegnettet og trafikksikkerhet - Forhold for gående og syklende Utredningene skal gjøres i nær dialog med vegmyndighetene Parkering - Parkering skal løses iht. til gjeldende parkeringsnorm - Det skal redegjøres særskilt for behov og løsninger ved gjennomføring av større idrettsarrangement Kollektivtilgjengelighet - Det skal gjøres rede for framtidig kollektivtilbud og tilgjengelighet til planområdet Barn- og unges interesser i planområdet - Dagens aktivitet og bruk - Områdets funksjon som lekeareal (hundremeterskog), turstier, utsiktspunkt m.m. Vassdrag og grønnstruktur - Eksisterende bekkedrag og grønnstruktur beskrives - Overvannshåndtering vil bli i sett i sammenheng og integrert i VA-rammeplan Landbruk - Ikke aktuelt. Det er ikke aktiv landbruksdrift i eller ved planområdet. Kulturminner - Planområdets innhold og betydning for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap beskrives med utgangspunkt i kjent kunnskap Utvidelse av motorsenteret - Som en del av planprosesen og arbeidet med utformingen av planen vil det bli sett nærmere på og vurdert arealbehov og plassering av de nye aktivitetene/banene. De ulike banene og arealene vil ikke bli planlagt i detalj i reguleringsplanen. Næringsbebyggelse - Som en del av planprosessen og arbeidet med utformingen av planen vil det bli sett på mulighetene for å tilrettelegge for en mindre næringsbebyggelse - Det gjøres vurderinger av utnyttelsesgrad og byggehøyder, fjernvirkning, og energiløsninger for aktuell bebyggelse. 20 (23)

22 Hensyn til naboer - Planløsningens virkning på naboskapet vurderes spesifikt i forhold til støy Masseballanse - Det vil bli gjort en beregning og vurdering av den totale masseballansen innenfor planområdet. I forbindelse med dette vil det bli foretatt ny kartlegging av området. Risiko og sårbarhet (ROS) - Grunnforhold, forurensning (kort redegjørelse) - Klimatiske forhold (kort redegjørelse) - Radonutsatt (kort redegjørelse) - Evt. kraftledninger i området (kort redegjørelse) - Ulykkesrisiko (kort redegjørelse) Universell tilgjengelighet - Eksisterende forhold med tanke på tilgjengelighet - Idrettsanleggets (krav til) løsninger med hensyn til universell tilgjengelighet Energiløsninger - Det gjøres en vurdering av energiløsninger i tilknytning til ny næringsbebyggelse VA/overvannshåndtering/avrenning - Redegjøre for kapasitet på vann- og avløpsnettet og muligheter for tilknytning - Forslag til VA-rammeplan vil følge planforslaget til 1. gangs behandling Renovasjon - Renovasjonsløsning tilknyttet nytt idrettsanlegg og ny næringsbebyggelse skal omtales 7 SÆRSKILTE UTREDNINGSBEHOV Følgende tema er vurdert å kreve utdypende utredninger på bakgrunn av forskrift om konsekvensutredninger: 7.1 Naturmangfold Formålet med utredningen er å innhente informasjon om biologiske verdier i influensområdet til tiltaket, samt gi en vurdering av de konsekvensene tiltaket vil ha på disse verdiene. Eventuelle avbøtende tiltak vil også bli foreslått. Det vil bli gjort en gjennomgang av eksisterende skriftlig materiell i offentlige databaser som artskart, naturbase, berggrunnskart, løsmassekart og kommunens kartlegging av biologisk mangfold for å konstatere eventuelle viktige områder for biologisk mangfold. Fylkesmannen, grunneiere og andre lokale ressurspersoner, samt interesseorganisasjoner vil kontaktes, bla i forhold til tiltaksprosjektene for elvemusling i Haukåsvassdraget. Prosjektets influensområde vil bli beskrevet og avgrenset på kart og dokumenterte forekomster innen naturmiljø vil bli beskrevet. Omfanget av påvirkning, som den planlagte utbyggingen vil ha på naturmiljøet blir vurdert. Det vil bli arbeidet tett opp mot utreder for forurensing for å kunne 21 (23)

23 vurdere konsekvensene best mulig. Eventuelle avbøtende tiltak vurderes, og gevinst for naturmiljøet vurderes. 7.2 Forurensing Det vil utarbeides en fagrapport for forurensning på bakgrunn av vurdering og innsamling av kunnskap om planområdet via eksisterende dokumentasjon og offentlige databaser, tidligere utførte undersøkelser i nærheten, og Swecos erfaring med lignende oppdrag. Det vil utarbeides overordnet redegjørelse av vurderinger av forurensning i jord og vann i planområdet. Dette gjøres i samarbeid med fagansvarlige for arbeidet med VA-rammeplan og utredningene rundt naturmiljø. Fagutredningen vil ha behov for tett dialog med kommunens fagfolk, fylkesmannen og utredningen vil legge til grunn eventuell tidligere aktiviteter. 7.3 Landskap Utvidelsen av motorsportsanlegget og tilretteleggingen av et nytt næringsområde innebærer at det må gjøres større terrenginngrep i landskapet. Tilkomst opp i området må eventuelt også legges om. Utformingen av landskapet vil bli foretatt i 3d som blir benyttet som en arbeidsmodell underveis i planarbeidet. Viktige trekk i eksisterende natur- og kulturlandskap beskrives. Det gjøres en vurdering av massebalanse, planen/tiltakenes utforming i forhold til landskapet og herunder fjernvirkning. Tiltakene vil bli visualisert som volumer med bruk av 3d/VR-modell 7.4 Støy Følgende utredninger av støy skal gjennomføres: - Kontroll og ev. justering av dagens driftssituasjon, ref. støykart etter T Støyberegninger av ny bane og næringsområde. Støysonekartet viser at støyutbredelsen strekker seg langt i nordlig retning. Det anses som viktig å begrense denne støyutbredelsen slik at anlegget ikke båndlegger potensielle utbyggingsområder i unødvendig stor grad. Foreløpige beregninger viser at støyforholdene for en ny bane kan bli gode dersom den senkes i terrenget og støyvoller bygges opp mot nord. Endring og tilrettelegging av depotområder mot hovedvegen bør derfor også ivareta muligheter for støyskjerming. 8 PLANPROSESS 8.1 Organisering Oppdragsgiver er: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen Rune Solvang og Arvid Toppe, eiere av gnr/bnr 202/1 Johannes Eikås, eier av gnr/bnr 202/2 Cecilie Skurtveit, eier av gnr/bnr 202/3 Bergen kommune er ansvarlig planmyndighet og skal godkjenne reguleringsplan og konsekvensutredning. 22 (23)

24 Sweco AS er utførende konsulent for utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredning. 8.2 Medvirkning og møter I løpet av planprosessen vil det avholdes nødvendige møter med berørte grunneiere og aktuelle offentlige høringsinstanser. Formelt oppstartmøte med Bergen kommune ved seksjon for private planer ble holdt Det skal avholdes undervegsmøte med kommunen for gjennomgang av foreløpig plan og innkomne merknader til varsel om oppstart og planprogram. I undervegsmøtet vil det bli fastslått endelig krav til planmateriell. Det skal videre avholdes oppsummeringsmøte med gjennomgang av komplett planforslag og planmateriell før innlevering til behandling. 8.3 FRAMDRIFT Etter den skisserte fremdriften vil det bli annonsert oppstart med utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn i slutten av august Utarbeiding av mulighetsstudie, reguleringsplan med konsekvensutredning vil pågå høsten Det tas sikte på innlevering av planforslag til 1.gangs behandling i jan Viktige milepeler: Framdrift i prosjektet vil avhenge av når kommunen får behandlet/vedtatt planprogrammet. Planprogrammet bør normalt være vedtatt før planen sendes inn til 1. gangs behandling. Framdriftsplan Milepeler Aug 14 Sept 14 Okt 14 Nov 14 Des 14 Jan 15 Oppstart og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn Offentlig informasjonsmøte Oppsummering av merknader, undervegsmøte med kommunen og innsending av planprogram for vedtak Vedtak av planprogram Utarbeidelse av mulighetsstudie og plangrep Utarbeidelse av konsekvensutredning, reguleringsplanmateriale og innsending til 1. gangs behandling 23 (23)

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

THORBJØRNRØD DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

THORBJØRNRØD DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Etter adresseliste. DERES REF: VÅR REF: 512477 Fredrikstad, 28. november 2016 DOKUMENTKODE: 512477 PLAN BREV 001 TILGJENGELIGHET: Åpen THORBJØRNRØD DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Varsling

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER OPPSTART AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER OPPSTART AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER OPPSTART AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Side1 Plannavn Eikås motorsportsenter og næringsområde

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling Etat for Byggesak og private planer, Seksjon for private planer NOTAT FRA OPPSTARTSMØTE - PRIVAT PLAN Oppstartmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Høring - Søknad fra Norsk Motorklubb, Bergen vedrørende NM i drifting. Fylkesmannen ber i den forbindelse Bergen kommune om uttale innen 15. juni.

Høring - Søknad fra Norsk Motorklubb, Bergen vedrørende NM i drifting. Fylkesmannen ber i den forbindelse Bergen kommune om uttale innen 15. juni. Byrådssak 1209 /15 Høring - Søknad fra Norsk Motorklubb, Bergen vedrørende NM i drifting HABJ ESARK-03-201500990-116 Hva saken gjelder: Norsk Motor Klubb Bergen søker fylkesmannen i Hordaland om tillatelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM

UTKAST TIL PLANPROGRAM Henningsmoen Øst, DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING (KU) UTKAST TIL PLANPROGRAM HØRINGSFRIST 19.09.14 August 2014 FORORD Feste Grenland As har på vegne av Ole Henningsmoen startet arbeidet med å

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/2140 Arkiv: GBNR 9/2 Saksbehandler: Morten Lysheim SAMLET SAKSFREMSTILLING - OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato

Detaljer

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID:

Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: Elverum kommune Planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for Grundsetmoen Næringspark Plan-ID: 2017005 28.06.17 Side 1 av 8 1. Bakgrunn og hensikt: Elverum Tomteselskap AS har engasjert

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Fagerlund næringsområde

Fagerlund næringsområde Fagerlund næringsområde Planprogram Forslagsstiller: Søndre Land kommune, Arealforvaltning 1 Bakgrunn 3 2 Prosess og medvirkning 3 2.1 Plan og utredningskrav 3 4 2.2 Medvirkning 4 3 Beskrivelse av dagens

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Reguleringsplan for. Sjodalen Fjellgrend. Gnr 187 Bnr 1 i Vågå kommune. Planprogram Sjodalen Fjellgrend

VÅGÅ KOMMUNE. Reguleringsplan for. Sjodalen Fjellgrend. Gnr 187 Bnr 1 i Vågå kommune. Planprogram Sjodalen Fjellgrend VÅGÅ KOMMUNE Reguleringsplan for Sjodalen Fjellgrend Gnr 187 Bnr 1 i Vågå kommune Planprogram 09071 Sjodalen Fjellgrend 23.04.2013 OKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Sjodalen Fellgrend AS Rapportnavn: Planprogram

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT

DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT DETALJREGULERING FOR ALMVIK HYTTEOMRÅDE OPPSTARTMELDING FOR REGULERINGSPLAN UTEN KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT UTARBEIDET AV ING. TERJE JAKOBSEN AS KOMPETANSEHUSET PETTER DASSGATE 3 8656 MOSJØEN TLF: 75 18

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN

PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN PLANPROGRAM DETALJREGULERING SOLBAKKMOEN 04.04.17 2 (14) 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet... 3 1.2 Om planprogrammet og konsekvensutredning... 4 1.3 Utredningsplikt... 4 1.4 Konsekvensutredning...

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Grunnlag for planprogrammet Høringsbrev av 10.07.2014 fra Det Kongelige Klima- og Miljødepartement om forslag til endringer i lov

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Andersen & Solløs Eiendom AS FORENKLET PLANBESKRIVELSE til reguleringsplan for: BRØTTET «TIL OPPSTART OG VARSLING AV PLANARBEIDET» Utarbeidet av: Tiltakshaver: Andersen og Solløs Eiendom AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE, ARNKVERN NEDRE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Moelv 13.10.2011 Side 1 av 8 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet...3 1.2 Planområdets beliggenhet

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde.

Vedtak om offentlig ettersyn og høring av OR Mørkvedbukta skoleområde. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2014 65772/2014 2013/370 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 27.11.2014 Vedtak om offentlig ettersyn og høring

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer