PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE PLANPROGRAM FORSLAG 05.09.2014"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR EIKÅS MOTORSENTER OG NÆRINGSOMRÅDE Forslagstillere: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Sweco

2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen, Johannes Eikås, Rune Solvang m.fl. Rapportnavn: Forslag til planprogram Reguleringsplan for Eikås Motorsenter og Næringsområde Utgave: 01 Dato: Oppdrag: Oppdragsleder: Oppdragstype: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Reguleringsplan for Eikås motorsenter Mats A. Mastervik Reguleringsplan m/ konsekvensutredning Mats A. Mastervik Marianne Bøe 1 (23)

3 Sammendrag Det har de senere årene pågått en dialog mellom Byrådsavdelingen for kultur, næring og idrett (BKNI), motorsportsenteret og grunneierne i området. Målet har vært få på plass et samarbeid som grunnlag for utarbeidelse av en reguleringsplan. Planarbeidet kom i gang høsten 2013 og det ble etter hvert klart at det må utarbeides en konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Tema for konsekvensutredningen er støy, naturmangfold, landskap og forurensing. Målet med reguleringsplanen m/ konsekvensutredningen er å - Legge til rette for å utvikle motorsportsenteret til et fullverdig fylkesanlegg for ulike motorsportsgrener. - Legge til rette for et næringsareal med kombinasjonsformål «forretning/kontor/lager» innenfor planområdet. I forbindelse med planarbeidet skal det gjøres et mulighetsstudie med fokus på hvordan terrenget kan omformes og hvordan arealene mellom næring og motorsport bør fordeles. Ny bane for motorsport skal anlegges oppe i lien sør for dagens bane hvor foreløpige støyberegningen viser at støyforholdene kan bli gode. 2 (23)

4 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN Mål for planarbeidet Planprogram og konsekvensutredning Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning Utarbeidelse og behandling av planprogram og planforslag 5 2 PLANOMRÅDET Beliggenhet Eiendomsforhold 7 3 GJELDENDE AREALPLANER SOM BERØRER PLANARBEIDET Statlige retningslinjer Fylkesplaner Kommuneplanens arealdel Reguleringsplaner 11 4 ANDRE PLANER 13 5 INTENSJONER FOR PLANOMRÅDET Mulighetsstudier og utvikling av plangrep Idrett Dagens anlegg på Eikås Framtidas anlegg på Eikås Alternativer for utvikling av idrettsanlegget Næring Dagens industriaktivitet på Eikås Framtidens næringsarealer på Eikås 18 6 VIKTIGE TEMA OG PROBLEMSTILLINGER I PLANARBEIDET 19 7 SÆRSKILTE UTREDNINGSBEHOV Naturmangfold Forurensing Landskap Støy 22 8 PLANPROSESS Organisering Medvirkning og møter FRAMDRIFT 23 3 (23)

5 1 BAKGRUNN 1.1 Mål for planarbeidet Det har de senere årene pågått en dialog mellom Byrådsavdelingen for kultur, næring og idrett (BKNI), motorsportsenteret og grunneierne i området. Målet har vært få på plass et samarbeid som grunnlag for utarbeidelse av en reguleringsplan. Planarbeidet kom i gang høsten Reguleringsplanen har som mål å: - Legge til rette for å utvikle motorsportsenteret til et fullverdig fylkesanlegg for ulike motorsportsgrener. Det skal bla. etableres et større depotområde, bygges en ny bane for gokart og supermotard (motorsykkel) m/ tilhørende depot, det skal legges til rette for utvidelse av eksisterende trialbane (terrengmotorsykkel), samt tilretteleggelse for andre mindre motorgrener etc. - Legge til rette for et næringsareal med kombinasjonsformål «forretning/kontor/lager» innenfor planområdet. Området vil være ca. 50 daa. og vil få en utnyttelse på over m 2 BRA. 1.2 Planprogram og konsekvensutredning Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning Reguleringsplanen skal vurderes i forhold til forskrift om konsekvensutredning, og planprogrammet skal gjøre greie for om planen vil bli fanget opp av denne: Reguleringsplanen har som mål å legge til rette for utvidelse av motorsportanlegget og etablering av næring. Utvidelse av motorsportanlegget: Konsekvensutredningsforskriftens 2, vurdering; Motorsportanlegg fanges ikke inn under planer og tiltak om alltid skal behandles etter forskriften. Konsekvensutredningsforskriftens 3, Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften 4, vurdering: Det planlegges for utviding av motorsportanlegget og i så måte kommer tiltaket inn under punkt 9 konkurranse eller øvingsbaner for motorkjøretøy i vedlegg II. Når tiltaket er nevnt i vedlegg II skal det i følge 3 b) reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i vedlegg II, vurderes etter forskriftens 4. I listen som følger av 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn er det i dette tilfellet bokstav g) som er nødvendig å gjøre vurderinger ut i fra. 4 g) planer og tiltak etter 3 skal behandles etter forskriften dersom de gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensing, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensing til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling. Dagens bane skal ligge slik den gjør og vil ikke få økt aktivitet. Det er heller grunn til å tro at aktiviteten her vil bli noe redusert. Ny bane vil bli etablert oppe i lien i sør-øst, lenger bort bra bebyggelsen. Denne banen vil både bli tilført aktivitet fra dagens bane og legge til rette for 4 (23)

6 økt/ny aktivitet innenfor området i sin helhet. Økningen i aktivitet innenfor området vil altså komme på arealer som har større avstand til eksisterende bebyggelse enn dagens bane. Den nye banen blir plassert oppe i lien, men det legges opp til at bruk av terrengbehandling og gode støyvoller skal gi så lav støybelastning for omgivelsene at bruksrestriksjoner ikke er nødvendig. Som en del av reguleringsplanen skal det gjøres egne støyvurderinger av anlegget. Foreløpige skisser og støyberegninger viser at ny bane oppe i lien kan løses på en tilfredsstillende måte. Siden banen blir liggende lenger bort fra bebyggelse og det legges opp til at den bli plassert bedre i terrenget enn dagens bane, legges det derfor til grunn at det ikke bli en økning i antall personer som utsettes for støybelastning fra anlegget. Etablering av næringsareal Konsekvensutredningsforskriftens 3, Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften 4, vurdering: Bokstav f); reguleringsplaner som inneholder tiltak i vedlegg I. Det planlegges å legge til rette for flere større næringsbygg over 2-3 etasjer med kombinasjonsformål «forretning/ kontor/lager» og tilhørende utvendig parkering. Dette vil etter all sannsynlighet gi over m 2 BRA. Dette fanges opp av punkt 1 i vedlegg I: Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn m². Konklusjon Utvidelsen av Eikås motorsenter er i tråd med overordnet plan. Målet med planarbeidet er å legge til rette for utvidet aktivitet, men uten å tilføre personer eller omgivelsene økt belastning. Tiltaket utløser på denne bakgrunn ikke krav om konsekvensutredning. Det planlagte næringsarealet med formål forretning/kontor/lager og utvendig parkering vil etter all sannsynlighet utgjøre mer enn m 2 BRA. Tiltaket passer godt inn i omgivelsene og områdets karakter, men utløser krav om konsekvensutredning Utarbeidelse og behandling av planprogram og planforslag Som et ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planarbeid skal det etter forskriftens 6 utarbeides forslag til planprogram, som etter høring fastsettes av ansvarlig myndighet. I plansaker vil dette normalt være planmyndigheten, i denne saken Bergen kommune. Fristen for å gi uttalelse skal være minst 6 uker. Planprogrammet skal fastsettes innen rimelig tid, normalt senest innen 10 uker etter frist for uttalelse. Vedtatt planprogram skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for mulige konsekvenser av planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt vurderes og eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende undersøkelser. 5 (23)

7 2 PLANOMRÅDET 2.1 Beliggenhet Figur 1 Planområdet med tilliggende arealer. Planområdet er ca. 370 daa og ligger sørøst for E 39, mellom Brurås og Eikås. I nord grenser planområdet til E 39, i øst grenser planområdet til Haukås næringspark («Volvotomten») og i sør og vest grenser planområdet til skog og utmark. Planområdet omfatter: Eksisterende motorsportanlegg, gjeldende reguleringsplan, plan id Eksisterende massedeponi som drives av Åsane sand og singel. Skog og utmark, LNF-område i gjeldende kommuneplan 6 (23)

8 2.2 Eiendomsforhold Figur 2 Eiendomskart Planområdet omfatter eiendommene gnr.202, bnr.; 1, 2, 3, 6, 147. Navn Eier av gnr/bnr Rune Solvang 202/1 Johannes Eikås 202/2 Peter Rieber-Mohn m/fl 202/147 Cecilie Skurtveit 202/3 Rolf Eikås 202/6 Hogne Nygård 202/8 7 (23)

9 3 GJELDENDE AREALPLANER SOM BERØRER PLANARBEIDET 3.1 Statlige retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er bla. og synliggjøre og styrke barn og unge sine interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Relevant for dette planarbeidet er å vurdere konsekvensene for barn og unge i forhold til tiltakene i planen. Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Formålet med rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikktrygghet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planlegginga. Relevant for dette planarbeidet er god ressursutnytting, gode løsninger for tilkomst med hensyn til trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. St.meld.nr. 16 ( ), Resept for et sunnere Norge framheves verdien av fysisk aktivitet for folks helse og trivsel. Meldingen omtaler folkehelsearbeidet som samfunnet sin samla innsats for å svekke det som medfører helserisiko og styrke det som bidrar til bedre helse ( ) fysisk inaktivitet er framtidens store helseutfordring. Gjennom Handlingsplan for fysisk aktivitet , Sammen for fysisk aktivitet blir det nasjonale ansvaret for fysisk aktivitet som virkemiddel til å forbedre folkehelsa fordelt på åtte departement. Handlingsplanen er ( ) en samlet strategi som omfatter tiltak på flere samfunnsområder og arenaer i barnehage, skole, arbeidsplass, transport, nærmiljø og fritid. 3.2 Fylkesplaner Aktiv kvar dag Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Hovedmålet er at flest mulig skal være aktive hver dag i området de bor. Satsingsområdene er fysisk aktivitet (folkehelse), idrett, friluftsliv og anleggsutvikling. Regional næringsplan Her vises det til at det i framtida vil bli en sterk framtidig vekst i bergensområdet som gjør det nødvendig med «langt mer eigna næringsareal enn det som er sett av i kommuneplanane i dag». Tal som Hordaland fylkeskommune har utarbeidd syner at bergensregionen innan 2030 kan få eit innbyggjartal på nær , mot i Dette genererer igjen ein vekst i talet på yrkesaktive på om lag i same periode (www.fylkesprognoser.no; statistikk.ivest.no). Ein tilsvarande vekst berekna av BRB ( fleire yrkesaktive) vil gje behov for vel daa nytt næringsareal, medan kommunane i regionen berre har avsett om lag % av dette behovet til eigna areal i kommuneplanane sine (BRBrapport,januar Behov for næringsarealer i bergensregionen). Utfordringa er særleg å få tilstrekkeleg areal til dei arealkrevjande næringane. 8 (23)

10 Relevant for dette planarbeidet er å vurdere om denne tilretteleggingen av nytt næringsareal på Eikås vil være i tråd med Regional Næringsplan. 3.3 Kommuneplanens arealdel Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsformål, se Figur 3. Figur 4 nedenfor viser at planområdet berøres av rød støysone (hensynssone H 221_22) og gul støysone (H 220_29 og H 220_30). I temakart grøntfaglige interesser, se Figur 5, vises det en trekkvei for hjortevilt i planområdets nordøstlige hjørne. I temakart for sosial infrastruktur, se Figur 6, er eksisterende motorsportanlegg vist som idrettsanlegg. Figur 3 Kommuneplanens arealdel, , plan id Ny plans avgrensing vise i rødt. 9 (23)

11 Figur 4 Kommuneplanens arealdel, , hensynssoner. Ny plans avgrensing vise i rødt. Figur 5 Kommuneplanens arealdel, , temakart grøntfaglige interesser. Ny plans avgrensing vise i rødt. 10 (23)

12 Figur 6 Kommuneplanens arealdel, , temakart sosial infrastruktur. Ny plans avgrensing vise i rødt. 3.4 Reguleringsplaner Planområdet vil grense til eller berøre deler av følgende gjeldende reguleringsplaner: Eikås motorsportsenter, Plan id , se Figur 7. E 39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen, Plan id , se Figur 8 Haukås Næringspark «Volvotomten», Plan id , se Figur 9 Planarbeid for reguleringsplan Eikås Næringspark, Plan id ble startet opp i 2008, men ble ikke fullført, se Figur 10 Figur 7 Eikås motorsportsenter, Plan id (vist med gul skravur). Ny plans avgrensing vise i rødt. 11 (23)

13 Figur 8 E39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen, Plan id (vist med gul skravur). Ny plans avgrensing vise i rødt. Figur 9 Haukås Næringspark «Volvotomten», Plan id (vist med gul skravur). Ny plans avgrensing vise i rødt. 12 (23)

14 Figur 10 Reguleringsplan for Eikås Næringspark, Plan id Ny plans avgrensing vise i rødt. 4 ANDRE PLANER Følgende planer og dokument vil være en del av grunnlaget for utarbeiding av reguleringsplanen: Forvaltningsplan for byfjellene 2000 (sentrale byfjell) Forvaltningsplan for vassdrag Arkitektur- og byformingspolitikk, Bergen kommune, 2. mai 2011 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, INTENSJONER FOR PLANOMRÅDET 5.1 Mulighetsstudier og utvikling av plangrep I innledende fase vil det bli gjennomført områderegistreringer og grunnlagsanalyser for området, se kap.6 Viktige tema og problemstillinger, og kap.7 Særskilte utredningsbehov. Analysene vil danne grunnlag for mulighetsstudier som ser på ulike løsninger for overordnet plangrep og utforming av området. 3d-modell vil bli brukt aktivt i utarbeiding og presentasjon av skisseløsninger. Mulighetsstudiene skal munne ut i ett alternativ for utvidelse av motorsportanlegget, veg/tilkomst og næringsareal for videre bearbeidelse og utarbeidelse av planforslag. 13 (23)

15 5.2 Idrett Dagens anlegg på Eikås Eikås Motorsenter er Vestlandets største senter for motorsport og huser mange ulike motoraktiviteter. Motorsenteret drives av Norsk Motor Klubb Bergen (NMKB) som ble stiftet i februar I 1992 inngikk Bergen kommune en 25 års leieavtale for deler av Gnr 202 Bnr. 1,2 og 147. Arealene ble så stilt til disposisjon for NMKB samme år og utbyggingen av motorsportanlegget kunne begynne. Anlegget på Eikås inneholder klubbhus med garasje for vedlikeholdsutstyr, depot og parkering og har baner for følgende motorsportsaktiviteter: Drifting Trial Gatebil og autoslalom Street legal Bilcross Rallycross Gocart Figur 11 Bildene viser klubbhus, kombinasjonsbanen, trialområdet og treningsbilder fra Eikås Motorsenter slik det er i dag. I tillegg er både politi- og redningsetatene, kjøreskoler, NAF og ulike bilklubber inne som leietakere/brukere av anlegget. Se også Figur 13 nedenfor 14 (23)

16 Anlegget benyttes også av enkelte institusjoner i forbindelse med tilrettelegging av aktivitet for ungdommer med ulike behov Framtidas anlegg på Eikås Bergen kommune ønsker å legge til rette for en videreutvikling av fylkesanlegget på Eikås motorsportsenter. Det er ønskelig å få hånd om mer areal rundt eksisterende anlegg slik at motorsportsenteret kan utvides og videreutvikles med flere motorsportaktiviteter. Som følge av behovsinnrapporteringen fra motorsportmiljøet har Bergen kommune satt av det aktuelle området i gjeldende arealdel til kommuneplanen (plan id ). For å legge til rette for denne utvidelsen må det aktuelle området/arealet reguleres. Fra tidligere foreligger det godkjent reguleringsplan fra 1995 for motorsportanlegget, se kap 3.4 ovenfor. Eikås Motorsportsenter har etablering av et større depotområde som førsteprioritet. På sikt er det også ønskelig å utvide aktivitetsarealet rundt motorsportsenteret. Det er behov for både å gi eksisterende motorsportaktiviterer innenfor området bedre plass og bedre baner, og å tilrettelegge for helt nye motorsportaktiviteter. Planarbeidet som Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen nå har startet opp skjer i et nært samarbeid med motorklubben og grunneierne i området. Idrettsseksjonen har vært kjent med at grunneierne ønsker å utvikle eiendommene til næringsformål og har derfor sett det som naturlig å inngå et samarbeid for å få en helhetlig avklaring på arealbruken på Eikås. Det er derfor utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen og grunneierne som omhandler deling av kostnadene knyttet til reguleringsplanarbeidet. Målet er derfor å utvikle en reguleringsplan som både ivaretar motorsportklubbens interesser og næringsinteressene på en tilfredsstillende måte. Figur 12 nedenfor viser hvordan Idrettsseksjonen, motorklubben og grunneierne ved oppstart av planarbeidet ser for seg plassering og fordeling av idrettsareal og næringsareal (prinsipp). De siste par årene har det blitt vedtatt reguleringsplaner som har hatt direkte og indirekte virkning på Motorsportsenteret arealer. Dette er henholdsvis Haukås Næringspark «Volvotomten» Plan id og E 39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen, Plan id I planarbeidet for Haukås næringspark har det vært et samarbeid mellom Motorsportsenteret og planeier. Som følge av dette er det regulert inn muligheter for å anlegge et innendørs motorcrossanlegg bak på tomta. Når det gjelder planen for E 39 Vågsbotn Nordre Brurås, Eikåstunnelen, har denne lagt beslag på store deler av depot-området for motorsportanlegget og følgelig gjort det vanskeligere å arrangere større konkurranser. Slik den totale anleggssituasjonen nå er på Eikås gir Norges bilsportforbund dispensasjon mot at nytt depot og nye baner kommer på plass ila 3-5 år. 15 (23)

17 Figur 12 Kartet viser hvordan Idrettsavdelingen, motorklubben og grunneierne ved oppstart av planarbeidet ser for seg plassering og fordeling av idrettsareal og næringsareal (prinsipp) Alternativer for utvikling av idrettsanlegget NMK- Bergen har signalisert følgende ønsker for videre utvikling av anlegget: Etablere et større depot for plassering av verkstedbiler, utstyr etc. under arrangementer. Utvide eksisterende trial-bane. Etablere egen bane for offroad for 4x4 Etablere bane for ATV/knattecross m/ depot Etablere bane for RC (radiostyrte biler) Etablere hall for innendørs motorsport (på «Volvotomta») Etablere «Mekke-hus» I Figur 13 nedenfor har klubben laget en oversikt som både viser eksisterende aktivitet i dag og hvor de ser for seg utvidelse og ny aktivitet i framtida. Figur 14 under viser klubbens planer for utvidelse/tilpassing av eksisterende hovedbane. 16 (23)

18 Figur 13 Kartet viser motorklubbens planer/ønsker for videre utvikling av idrettsanlegget på Eikås (nye anlegg vises med rød skrift) Figur 14 Skisse som viser planlagt utvidelse/tilpassing av dagens kombinasjonsbane som ble etablert for ca. 15 år siden. 17 (23)

19 5.3 Næring Blant grunneierne har det over lengre tid vært ønske om å utvikle et større næringsområde vest for dagens motorsportsanlegg. Det ble derfor påbegynt et privat reguleringsplanarbeid i 2008 som viste næring/industri, men et endelig reguleringsplanforslag ble aldri utarbeidet og sendt inn Dagens industriaktivitet på Eikås Helt fra 1970-tallet har det på eiendommen gnr 202 bnr 2 i større og mindre grad vært drevet steinuttak, steinmottak/lagring, knusing av stein, mottak av rivningsvirke. I de senere årene er aktiviteten utvidet til også å gjelde for Gnr. 202 Bnr. 1 og 3. Åsane Sand og Singel AS (ÅSS) er leietaker og driver på området i dag. Figur 15 Bildene viser noe av den aktiviteten som drives på området i dag Framtidens næringsarealer på Eikås Grunneierne ønsker å avvikle dagens industriaktivitet innenfor planområdet og tilrettelegge for ny næringsaktivitet som bedre passer inn med den næringsutviklingen som har funnet sted på Haukås/Brurås de siste 5-10 årene. Det er innledningsvis gjort en enkel studie av hvordan vi ser for oss at næringsområdet kan utnyttes. Næringsområdet på Midttun/Helldal har vært benyttet som «inspirasjon». Området har noe tilsvarende terreng og denne type næringsbygg/kombinasjonsbygg vil det sannsynligvis være en økende etterspørsel etter i Bergensregionen i framtida. Figurene nedenfor viser hvordan næringsområdet kan opparbeides, men dette vil det bli jobbet mer med i det videre planarbeidet. 18 (23)

20 Figur 16 Skissen viser hvordan næringsområdet kan opparbeides med kombinasjonsbygg i flere etasjer. En av aktørene som kan være aktuelle for etablering i et slikt næringsområde er Steinsenteret Åsane sand og singel. De ønsker å flytte virksomheten sin fra Tertnes. Virksomheten består av transporttjenester med lastebiler o.l samt varehandel av tyngre varer innen hage og utemiljø (såkalte tyngre handelsvarer eller sjeldenkjøpsvarer). De vil bruke arealet for bygg til utsalgssted, lager og administrasjon. De ønsker en butikk og kontor med størrelse på ca 1500m 2 og et lager på ca 2000 m 2. Byggehøyder på 6-8 meter. De ser også for seg at deler av arealet ute kan brukes til lagring av skifer, granitt og annen stein, samt kundeparkering og plass for lastebiler og andre anleggsmaskiner. I tilknytning til dette ønsker de også et verksted for lastebiler på ca 1000m 2 og 7-8 meter byggehøyde. Her må det også anlegges parkering. Initiativtakerne Toppe og Solvang har vært i kontakt med BIR for å diskutere om et næringsareal her kan være av interesse for dem. Hvorvidt BIR kan være en aktuell kandidat for området vil også bli vurdert underveis i planarbeidet. 6 VIKTIGE TEMA OG PROBLEMSTILLINGER I PLANARBEIDET Relevante plantema og problemstillinger vil i planforslaget bli beskrevet i samsvar med kommunens mal for utarbeiding av planbeskrivelse for private planer. Eksisterende situasjon beskrives i tekst, kart og bilder. Planforslaget beskrives med tekst og illustrasjoner, og det vil bli utarbeidet 3D-modell. Tiltakets/planens konsekvenser for aktuelle tema vil bli vurdert og beskrevet med tekst og illustrasjoner. 19 (23)

21 Følgende tema vil bli særlig vektlagt i planarbeidet og beskrivelsen av planforslag og mulige konsekvenser, jfr. referat fra oppstartsmøte : Forurensing, se kap 7 Naturmangfold, se kap 7. Støy, se kap 7 Landskap, se kap 7 Veg, trafikk, tilkomst, avkjørsel - Standardvalg og trafikksikkerhet skal vurderes og gjøres rede for - Det skal gjøres rede for framtidig belastning på vegnettet og trafikksikkerhet - Forhold for gående og syklende Utredningene skal gjøres i nær dialog med vegmyndighetene Parkering - Parkering skal løses iht. til gjeldende parkeringsnorm - Det skal redegjøres særskilt for behov og løsninger ved gjennomføring av større idrettsarrangement Kollektivtilgjengelighet - Det skal gjøres rede for framtidig kollektivtilbud og tilgjengelighet til planområdet Barn- og unges interesser i planområdet - Dagens aktivitet og bruk - Områdets funksjon som lekeareal (hundremeterskog), turstier, utsiktspunkt m.m. Vassdrag og grønnstruktur - Eksisterende bekkedrag og grønnstruktur beskrives - Overvannshåndtering vil bli i sett i sammenheng og integrert i VA-rammeplan Landbruk - Ikke aktuelt. Det er ikke aktiv landbruksdrift i eller ved planområdet. Kulturminner - Planområdets innhold og betydning for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap beskrives med utgangspunkt i kjent kunnskap Utvidelse av motorsenteret - Som en del av planprosesen og arbeidet med utformingen av planen vil det bli sett nærmere på og vurdert arealbehov og plassering av de nye aktivitetene/banene. De ulike banene og arealene vil ikke bli planlagt i detalj i reguleringsplanen. Næringsbebyggelse - Som en del av planprosessen og arbeidet med utformingen av planen vil det bli sett på mulighetene for å tilrettelegge for en mindre næringsbebyggelse - Det gjøres vurderinger av utnyttelsesgrad og byggehøyder, fjernvirkning, og energiløsninger for aktuell bebyggelse. 20 (23)

22 Hensyn til naboer - Planløsningens virkning på naboskapet vurderes spesifikt i forhold til støy Masseballanse - Det vil bli gjort en beregning og vurdering av den totale masseballansen innenfor planområdet. I forbindelse med dette vil det bli foretatt ny kartlegging av området. Risiko og sårbarhet (ROS) - Grunnforhold, forurensning (kort redegjørelse) - Klimatiske forhold (kort redegjørelse) - Radonutsatt (kort redegjørelse) - Evt. kraftledninger i området (kort redegjørelse) - Ulykkesrisiko (kort redegjørelse) Universell tilgjengelighet - Eksisterende forhold med tanke på tilgjengelighet - Idrettsanleggets (krav til) løsninger med hensyn til universell tilgjengelighet Energiløsninger - Det gjøres en vurdering av energiløsninger i tilknytning til ny næringsbebyggelse VA/overvannshåndtering/avrenning - Redegjøre for kapasitet på vann- og avløpsnettet og muligheter for tilknytning - Forslag til VA-rammeplan vil følge planforslaget til 1. gangs behandling Renovasjon - Renovasjonsløsning tilknyttet nytt idrettsanlegg og ny næringsbebyggelse skal omtales 7 SÆRSKILTE UTREDNINGSBEHOV Følgende tema er vurdert å kreve utdypende utredninger på bakgrunn av forskrift om konsekvensutredninger: 7.1 Naturmangfold Formålet med utredningen er å innhente informasjon om biologiske verdier i influensområdet til tiltaket, samt gi en vurdering av de konsekvensene tiltaket vil ha på disse verdiene. Eventuelle avbøtende tiltak vil også bli foreslått. Det vil bli gjort en gjennomgang av eksisterende skriftlig materiell i offentlige databaser som artskart, naturbase, berggrunnskart, løsmassekart og kommunens kartlegging av biologisk mangfold for å konstatere eventuelle viktige områder for biologisk mangfold. Fylkesmannen, grunneiere og andre lokale ressurspersoner, samt interesseorganisasjoner vil kontaktes, bla i forhold til tiltaksprosjektene for elvemusling i Haukåsvassdraget. Prosjektets influensområde vil bli beskrevet og avgrenset på kart og dokumenterte forekomster innen naturmiljø vil bli beskrevet. Omfanget av påvirkning, som den planlagte utbyggingen vil ha på naturmiljøet blir vurdert. Det vil bli arbeidet tett opp mot utreder for forurensing for å kunne 21 (23)

23 vurdere konsekvensene best mulig. Eventuelle avbøtende tiltak vurderes, og gevinst for naturmiljøet vurderes. 7.2 Forurensing Det vil utarbeides en fagrapport for forurensning på bakgrunn av vurdering og innsamling av kunnskap om planområdet via eksisterende dokumentasjon og offentlige databaser, tidligere utførte undersøkelser i nærheten, og Swecos erfaring med lignende oppdrag. Det vil utarbeides overordnet redegjørelse av vurderinger av forurensning i jord og vann i planområdet. Dette gjøres i samarbeid med fagansvarlige for arbeidet med VA-rammeplan og utredningene rundt naturmiljø. Fagutredningen vil ha behov for tett dialog med kommunens fagfolk, fylkesmannen og utredningen vil legge til grunn eventuell tidligere aktiviteter. 7.3 Landskap Utvidelsen av motorsportsanlegget og tilretteleggingen av et nytt næringsområde innebærer at det må gjøres større terrenginngrep i landskapet. Tilkomst opp i området må eventuelt også legges om. Utformingen av landskapet vil bli foretatt i 3d som blir benyttet som en arbeidsmodell underveis i planarbeidet. Viktige trekk i eksisterende natur- og kulturlandskap beskrives. Det gjøres en vurdering av massebalanse, planen/tiltakenes utforming i forhold til landskapet og herunder fjernvirkning. Tiltakene vil bli visualisert som volumer med bruk av 3d/VR-modell 7.4 Støy Følgende utredninger av støy skal gjennomføres: - Kontroll og ev. justering av dagens driftssituasjon, ref. støykart etter T Støyberegninger av ny bane og næringsområde. Støysonekartet viser at støyutbredelsen strekker seg langt i nordlig retning. Det anses som viktig å begrense denne støyutbredelsen slik at anlegget ikke båndlegger potensielle utbyggingsområder i unødvendig stor grad. Foreløpige beregninger viser at støyforholdene for en ny bane kan bli gode dersom den senkes i terrenget og støyvoller bygges opp mot nord. Endring og tilrettelegging av depotområder mot hovedvegen bør derfor også ivareta muligheter for støyskjerming. 8 PLANPROSESS 8.1 Organisering Oppdragsgiver er: Bergen kommune v/ Idrettsseksjonen Rune Solvang og Arvid Toppe, eiere av gnr/bnr 202/1 Johannes Eikås, eier av gnr/bnr 202/2 Cecilie Skurtveit, eier av gnr/bnr 202/3 Bergen kommune er ansvarlig planmyndighet og skal godkjenne reguleringsplan og konsekvensutredning. 22 (23)

24 Sweco AS er utførende konsulent for utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredning. 8.2 Medvirkning og møter I løpet av planprosessen vil det avholdes nødvendige møter med berørte grunneiere og aktuelle offentlige høringsinstanser. Formelt oppstartmøte med Bergen kommune ved seksjon for private planer ble holdt Det skal avholdes undervegsmøte med kommunen for gjennomgang av foreløpig plan og innkomne merknader til varsel om oppstart og planprogram. I undervegsmøtet vil det bli fastslått endelig krav til planmateriell. Det skal videre avholdes oppsummeringsmøte med gjennomgang av komplett planforslag og planmateriell før innlevering til behandling. 8.3 FRAMDRIFT Etter den skisserte fremdriften vil det bli annonsert oppstart med utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn i slutten av august Utarbeiding av mulighetsstudie, reguleringsplan med konsekvensutredning vil pågå høsten Det tas sikte på innlevering av planforslag til 1.gangs behandling i jan Viktige milepeler: Framdrift i prosjektet vil avhenge av når kommunen får behandlet/vedtatt planprogrammet. Planprogrammet bør normalt være vedtatt før planen sendes inn til 1. gangs behandling. Framdriftsplan Milepeler Aug 14 Sept 14 Okt 14 Nov 14 Des 14 Jan 15 Oppstart og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn Offentlig informasjonsmøte Oppsummering av merknader, undervegsmøte med kommunen og innsending av planprogram for vedtak Vedtak av planprogram Utarbeidelse av mulighetsstudie og plangrep Utarbeidelse av konsekvensutredning, reguleringsplanmateriale og innsending til 1. gangs behandling 23 (23)

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06.

Planprogram KU. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark. Juni 2008. Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. Reguleringsplan Vassmarka Åsen Næringspark Planprogram KU Juni 2008 Levanger kommune, Plan- og Utviklingskomiteen, i møte 18. 06. 2008 RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planprogram Dato 2012-04-16 VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (19) VANG GRUSTAK ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsnr.:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: 143 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/84-10 Arealdelen til kommuneplan for Melhus kommune - høring Rådmannens innstilling 1. Klæbu kommune vil understreke betydningen

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s.

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s. 1 2 INNHOLD: 1. Bakgrunn s. 6 1.1 Næringspolitikk s. 7 1.2 Klima- og energiperspektiv s. 7 2. Arbeidsområdet for planen s. 8 3. Mindemyren - et område i endring s. 9 4. Planstatus s. 11 5. Planoppgaven

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer