Områdeplan IKT. Sunnaas sykehus HF. Områdeplan IKT - IKT Strategi- og handlingsplan Sunnaas sykehus HF GODKJENT AV:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan IKT. Sunnaas sykehus HF. Områdeplan IKT - IKT Strategi- og handlingsplan 2015 2019. Sunnaas sykehus HF GODKJENT AV:"

Transkript

1 Dato: Side:1 / 30 GODKJENT AV: Namn Rolle Stilling Dato Einar Magnus Strand Administrerande direktør SAKSBEHANDLER: IKT-ENHET, SAMHANDLINGSAVDELDINGA Side 1 av 30 Sak til Styret september 2105

2 Dato: Side:2 / 30 REFERANSAR Nr. Dokumentnamn Dato 1. Oppdrag og bestilling for Føretaksmøtet langtidsplan 2019 Under arbeid 3. Strategi 2030 Under arbeid 4. SUNHF Langtidsplan Innovasjon 5. IKT strategi og handlingsplan Helse Sør-Øst Gjennomføringsplan for Digital Fornying for OUSHF for SIHF Regionale prinsipp for prioritering 21. aug Fornyingsstyret Helse Sør-Øst 10. HelseOmsorg21strategien 11. Samveis velferdsteknologiprogram 12. Eit meir brukarorientert helse og omsorgstilbod; Stortingsmelding 50 (2012): God kvalitet og trygge tenester 13. Pasientens helsevesen https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/pasientenshelsetjeneste/id748854/ 14. for Ny versjon under arbeid Side 2 av 30 Sak til Styret september 2105

3 Dato: Side:3 / 30 INNHALD INNHALD... 3 SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN TEKNOLOGIUTVIKLING RAMMEFAKTORAR EIGARSTYRING OG STRATEGIAR SYKEHUSPARTNER OMSTILLING SUNNAAS SJUKEHUS MÅL ORGANISERING, RESSURSAR OG STYRING AKTIVITET GJENNOMFØRT I PASIENTBEHANDLING, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FORSKING, INNOVASJON OG INTERNASJONAL AKTIVITET TELEMEDISIN NYE BRUKSOMRÅDER OG I STØRRE SKALA TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKTET AFASI-PROSJEKTET APHASIA TELEREHABILITATION EARLY POST STROKE DEN INTERAKTIVE SLAGPASIENT (MÅLPLAN) KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG BRUKERTILGJENGELIGHET MOBILISERING AV LEDER OG MEDARBEIDER - UTDANNING, KOMPETANSE OG FLEKSIBILITET ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTENESTER BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING HANDLINGSPLAN PASIENTBEHANDLING, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET DIPS DIPS REHABMODUL PASIENTPÅMINNING I DIPS ELEKTRONISK KURVE ELEKTRONISKE MELDINGSTENESTER RADIOLOGI PERSONVERNOMBUD MULTIMEDIASYSTEM TOLKESENTRALPROSJEKTET MTU FORSKING, INNOVASJON OG INTERNASJONAL AKTIVITET TELEMEDISIN NYE BRUKSOMRÅDER OG I STØRRE SKALA TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKTET AFASI-PROSJEKTET APHASIA TELEREHABILITATION EARLY POST STROKE DEN INTERAKTIVE MÅLPLAN KALENDARFUNKSJON MOBIL BEVEGELSE MIN JOURNAL NETTBRETT PÅ RMN PASIENTINFORMASJON PÅ NETT (TIDLGARE SUNNAAS INFOAPP) KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG BRUKERTILGJENGELIGHET Side 3 av 30 Sak til Styret september 2105

4 Dato: Side:4 / CARF STANDARDS MANAGER INFORMASJONSSIKKERHET MOBILISERING AV LEDER OG MEDARBEIDER - UTDANNING, KOMPETANSE OG FLEKSIBILITET ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTENESTER FORBEDRING OG AVVIKSSYSTEM PERIFERUTSTYR TELEFONI VIDEOKONFERANSESTUDIO SIKKER PRINT/NYE MULTIFUNKSJONSPRINTERE KJERNENETT PUBLIC PROSJEKTPORTEFØLJESTYRINGSMETODIKK OG VERKTØY PPM (PPM Clarity) BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Økonomisk langtidsplan IKT (ØLP) Ekstern finansiering ØKONOMI OG PLANLAGT AKTIVITET PASIENTBEHANDLING, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FORSKING, INNOVASJON OG INTERNASJONAL AKTIVITET KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG BRUKERTILGJENGELIGHET MOBILISERING AV LEDER OG MEDARBEIDER - UTDANNING, KOMPETANSE OG FLEKSIBILITET ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTENESTER BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING DIGITAL FORNYING OG SUNHF RISIKOVURDERING Side 4 av 30 Sak til Styret september 2105

5 Dato: Side:5 / 30 SAMANDRAG Områdeplanen IKT er (SunHF) sin IKT strategi- og handlingsplan. Eit sentralt hovudmål, utover det å støtte opp under den regionale satsinga Digital fornying, er - saman med brukarane, finne, utvikle og etablere nye tenester som kan bidra til å sikre vellukka rehabilitering, der pasienten blir inkludert, mobilisert og får eigarskap til eiga rehabilitering. Områdeplanen er eit viktig underlag i budsjettprosessane og i kommunikasjonen med Helse Sør- Øst og Sykehuspartner om IKT behov og planar. 1. INNLEIING Områdeplanen bygg opp under lokale, regionale og nasjonale strategi og handlingsplanar [Referansenr 1-13] og viser kva for konkrete resultat - utover IKT drift og forvaltning, som helseføretaket vil nå på IKT området for perioden 2019 og med meir detaljert oversikt over aktivitet i. 2. BAKGRUNN Oppdragsdokumentet [1] set krav om at helseføretaket gjennom lokale områdeplanar skal understøtte gjennomføringsplan for Digital fornying, samt at Helseforetaket skal etablere digitale tenester for kommunikasjon med pasientar og innbyggerer, herunder bidra til samordning av helseforetakenes nettsider på samme plattform som Helseforetakene skal bidra med både medisinskfaglig kompetanse for utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging og utvikling av fellesløsninger. Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling mellom virksomhetene og mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering (tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan for Digital fornying. Side 5 av 30 Sak til Styret september 2105

6 Dato: Side:6 / TEKNOLOGIUTVIKLING I dag er det eit organisatorisk skilje mellom forvaltning og drift av informasjonsteknologi og medisinsk teknisk utstyr, men sidan desse områda - frå eit teknologisk synspunkt, har fleire likskapar, er det naturleg å sjå desse under eitt (vurdere ny organisering). Utviklingstrendar både nasjonalt og internasjonalt, er å behandle pasienten der pasienten er. Ambulerande team kan yte tenester i pasienten sin eigen heim, eller i nærliggande lokalmedisinske senter. Telemedisin og velferdsteknologi gir mange kronikarar sjølv høve til å kunne ta større ansvar for oppfølging av eiga helse, og det er fremma forslag om lovfesta rett til telemedisin 2. SunHF har lang erfaring med bruk av telemedisin og videokonferanse i samhandlinga med og rundt pasientar og pårørande og vil vidareføre dette arbeidet og satsinga i planperioden. Utvikling av nye teknologiske løysingar, i tett samarbeid med brukarar, vil bli sentralt. IKT-enheten i Samhandlingsavdelinga vil koordinere utviklingsarbeidet med det kliniske miljøet og innovasjon og forsking på sjukehuset, samt med relevante aktørar i helse og omsorgssektoren (som Norsk Helsenett, kommunar, NAV), andre forsking og utviklingsmiljø (som UiO, UiOA, HiØ), myndigheiter (m.a. Helsedirektoratet, helsenorge.no) og leverandørar (som Cisco, SeeVia, VIJU). 4. RAMMEFAKTORAR 4.1. Eigarstyring og strategiar Nasjonal helse- og sjukehusplan, som blir lagt fram av Regjeringa til hausten, vil vere eit viktig politisk verktøy for korleis sjukehusa skal organiserast i framtida. Nasjonal IKT (NIKT) som blei etablert i 2011, er spesialisthelsetenesta sin hovudarena for samhandling innanfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I 2014 ble NIKT etablert som eige helseføretak og gitt større fullmakter for styring og samordning på IKT området for heile landet. Det gjeld både for samhandling innan spesialisthelsetenesta og samhandling med andre sentrale aktørar som kommunehelsetenesta, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett. Høgt prioriterte mål for spesialisthelsetenesta vil vere å bidra til betre og meir fullstendig dokumentasjon, raskare tilgang til pasientinformasjon, større automatisering av rutine- og administrasjonsarbeid og lettare tilgang til informasjon for bruk i planlegging og styring. Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer betre organisering, styring og ressursbruk på IKTområdet i helse- og omsorgssektoren. Stortingsmelding 9 ( ) «Én innbygger - én 2 3&utm_medium= &utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified Side 6 av 30 Sak til Styret september 2105

7 Dato: Side:7 / 30 journal» peikar på behovet for ein gjennomgang av oppgåver, finansiering og organisering på området. Statsbudsjettet (Proposisjon 1 S 2014-) viser til at juridiske grep skal utredast og nye organisatoriske modellar skal vurderast for betre utnytting av teknologi. Helsedirektoratet sin rapport om IKT-utfordringar i helse- og omsorgssektoren peikar på at styringsmodellen som er i bruk i dag gir liten gjennomføringsevne, særleg med tanke på dei mange aktørane i kommunesektoren. Det strategiske regionale programmet Digital fornying og programmet Regional Klinisk Løysing (RKL) søkjer å løyse utfordringane stortingsmeldinga og proposisjonen påpeikar Sykehuspartner Sykehuspartner er tenesteleverandør av IKT-tenester til alle helseføretaka i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner har hatt kapasitetsutfordringar og har difor prioritert innføring av nytt journalsystem (DIPS) for Oslo Universitetssjukehus og etablering av nytt sjukehus i Østfold. Auka gjennomføringsevne hos Sykehuspartner (SP) er ei føresetnad for å lukkast med alle dei positive initiativa som er planlagt i helseregionen. Frå 1.1. er Sykehuspartner etablert som eit eige helseføretak (HF). For å styrke Sykehuspartner si leveranseevne er det starta prosess med å etablere ein ekstern strategisk partnar (vil kome på plass i løpet av og med ein venta effekt frå 2016). Sykehuspartner er i ferd med å legge til rette for utprøving av ny teknologi gjennom ei nasjonal skyløysing for innovasjon innen helse-ikt. Denne har fått namnet Medicloud. SunHF har fleire prosjekter som er aktuelle for denne løysinga. Desse er nemnd under kap Omstilling Sunnaas sjukehus Teknologi og særleg IKT spelar ei sentral rolle i moderne organisasjonar 3 som SUNHF og rehabiliteringsfeltet. God dialog mellom klinikk, forsking og IKT og med avklaring av forventingar, roller og kva som er realistisk å få til er difor viktig. Det å saman finne løysingar, ut i frå erfaringar, og bruke desse til kontinuerleg utvikling i takt med nye behov (særleg klinikken og pasientar sine behov) er sentralt. Målet er å bruke tilgjengelege ressursar best mogleg og dra nytte av Sykehuspartner sine tenester og leveransar i drifts- og utviklingssamanheng. I har arbeidet med nytt bygg og flyttinga av verksemda i Askim til Nesodden medført stort arbeidspress på særleg den kliniske verksemda. Det har dermed vore meir krevjande å få engasjert fagpersonar frå klinikken i fleire prosjekt og utviklingsarbeid. 3 Hanseth, O. Bygstad, B., Ellingsen, G., Johannesen, L.K. and Larsen, E. (2012). ICT Standardization Strategies and Service Innovation in Health Care. Thirty Third International Conference on Information Systems, Orlando. Digital Innovation in the Service Economy Side 7 av 30 Sak til Styret september 2105

8 Dato: Side:8 / MÅL Hovudmål 4 for perioden er å: 1. Støtte opp under Gjennomføringsplan for Digital fornying (fornying og standardisering av arbeidsprosessar og teknologi) 2. Utvikle og etablere fleire pasientretta tenester 5,6 (e-helse) for pasientar, pårørande og publikum, i tett samarbeid med brukarane. Den regionale satsinga Digital fornying har fokus på å konsolidere, standardisere og redusere applikasjonsporteføljen, og mindre på utvikling av nye pasientretta tenester. Det å finne eller lage teknologiske løysingar som kan bidra til å sikre vellukka rehabilitering, der pasienten blir inkludert, mobilisert og får eigarskap til eiga behandling er sentralt. Vidare styrking av pasienten sin opplevde eigarskap og påverknad over eigen rehabiliteringsprosess, frå opphaldet på Sunnaas sjukehus til brukaren er komen heim og i tida etter. Samt vidare utvikling av samhandlinga mellom kommune og spesialisthelsetenesta. Målet er å gi pasientar, brukarar og pårørande ein betre kvardag. Sunnaas sjukehus har lang tradisjon for gradvis utvikling og innføring av nye telemedisinske tenester for pasientar og pårørande. I 2010 blei bruk av videokonferanse i samhandlinga med og rundt pasientar etablert som ein naturleg del av oppfølginga av pasientar. Dette er ei vellukka og unik teneste 7 som har mykje å seie for pasientar og pårørande. Arbeidet med telemedisin og utvikling av fleire pasientretta tenester, der nye teknologiske løysingar blir utvikla i tett samarbeid med brukarane 8 (deltakande design), høgskule og universitet, har difor eit særskilt fokus i planperioden. Føretaket har fleire prosjekt rundt det å finne ny og egna teknologi for betre og meir pasientretta tenester og det å få til meir samhandling med kommunehelsetenesta. Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir også auka muligheit for informasjonsutveksling, men utfordringa er korleis få til dette i praksis. Utvikling og innføring av nye pasientretta tenester (e-helse) er komplekst og krev ofte både tverrfaglege og tverrsektorfagleg samarbeid (kommune spesialisthelseteneste, forskingsinstitusjonar, leverandørar) for å kunne klare å løyse ulike helse -, organisatoriske - og IKT faglege utfordringar. Sunnaas sjukehus har difor samarbeid med fleire sentrale aktørar i helsesektoren (som Norsk Helsenett, Cisco, NAV, SeeVia, Helsenorge.no, Digitale Innbyggartenester i Helsedirektoratet 9 med satsinga Samveis, med fleire), kommunar, høgskule og universitetsmiljø 10 og er med i fleire forskingsprosjekt, mellom anna Responsive 4 Utover drift og forvaltning (og det å ha IKT tenester som støttar opp under lokale behov) 5 Eit meir brukarorientert helse og omsorgstilbod; Stortingsmelding 50 (2012): God kvalitet og trygge tenester 6 Sjå også Pasientens helsevesen https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/pasientens-helsetjeneste/id748854/ 7 Urealistisk holdning til datasystemer i helsevesenet 8 Pasientar på sjukehus, brukarar heim, pårørande, helsepersonell og fagpersonar på sjukehus og i kommune 9 Digitale Innbyggertenester i Helsedirektoratet med satsinga Samveis - Nasjonalt velferdsteknologiprogram https://www.youtube.com/channel/uclvkztbrjeudicdldgrioiw 10 m.a. Askim kommune, HiØ, HiOA, UiO IFI Side 8 av 30 Sak til Styret september 2105

9 Dato: Side:9 / 30 Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) 11 og From IT Silos to Generative Infrastructures (FIGI) 12. Målet er å finne ut korleis helsesektoren (og Sunnaas sjukehus) lettare kan klare å ta i bruk ny teknologi (som mobil, nettbrett med meir; det folk har for handa) og etablere nye teknologiske løysingar (og pasientretta tenester), som passar inn i eksisterande infrastruktur. 6. ORGANISERING, RESSURSAR OG STYRING SunHF har etablert ei eiga prosjektportefølje som inkluderer alle prosjekt og større aktivitetar på IKT-området. Porteføljen blir behandla i IKT-forum, som er Sunnaas sjukehus sitt prosjekt porteføljestyringsnettverk og rådgivande organ til Føretaksleiinga (FTL). Ved behov kan det også bli gitt eigne orienteringar og saksframlegg i Klinikkleiinga, Fagråd Klinikk og Forsking, samt FTL. Faste medlemar av IKT-forum er systemeigarane for SunHF sine viktigaste system. Dette er Forskingssjef, Klinikksjef, Klinikkoverlege, Fagdirektør, Kvalitetsrådgivar, HR, Kommunikasjonsdirektør og rådgivar, leiar for Interne tenester, samt Samhandlingssjef med enhetsleiar IKT og Prosjekt og porteføljeansvarleg som sekretariatet. Det er 6 7 møter i året. I tillegg til lokale tiltak og prosjekt, er dei andre prosjekta i Områdeplanen i stor grad styrt av føringar gitt av Helse Sør-Øst sin IKT strategi og handlingsplan [5] og satsinga Digital fornying [6] med programma: Regional klinisk løysing RKL: - Klinisk dokumentasjon - Laboratoriesystem - Radiologiløysning - Digital samhandling Virksomhetsstyring - VIS Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) Sunnaas sjukehus er representert i desse programma med Fagdirektør, Økonomidirektør og Enhetsleiar IKT. Det trengs i tillegg fleire fagpersonar til programmet Klinisk dokumentasjon og arbeidet med DIPS Arena - særleg med tanke på å sjå korleis det kan dekke behov innanfor rehabiliteringsområdet (som t.d. DIPS rehabmodul). IKT-forum med eventuelle underutval, vil vere det lokale diskusjonsforumet for desse. 11 Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (UiO IFI); 12 From IT Silos to Generative Infrastructures (samarbeidsprosjekt UiO IFI og HSØRHF); Side 9 av 30 Sak til Styret september 2105

10 Dato: Side:10 / 30 Prosjekt som har regional relevans (finansieringsbehov, nasjonal/regional interesse) skal etter Foranalyse/konseptfase meldast inn til det regionale porteføljestyret. Her vil det bli vekta og teke inn etter prioritet. Så framt prosjektet får regional status, kan det halde fram i Planleggings- /forprosjektfase (sjå Figur 1). Alternativt, er det opp til HFet å finne finansiering (eigne midlar, andre eksterne kjelder). Veien frå ide til realisert prosjekt Figur: Helse Sør-Øst sin metodikk for program- og porteføljestyring, PPM, som alle regionale program skal følgje. Modellen og PPM Clarity verktøyet er under revisjon/oppdatering. 7. AKTIVITET GJENNOMFØRT I 2014 I 2014 er det gjennomført fleire aktivitetar under alle innsatsområda. Nokre av dei mest sentrale er tatt inn i teksten under: 7.1. Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet Fase 1 i arbeidet med oppgradering av DIPS til v er starta. Arbeidet med implementering av Pasientpåminning i DIPS er tilnærma gjennomført. Arbeidet med behovskartlegging på radiologiområdet for SunHF er starta, og dialog med Sykehuspartner og OUS er etablert. Arbeidet held fram i Forsking, innovasjon og internasjonal aktivitet TELEMEDISIN NYE BRUKSOMRÅDER OG I STØRRE SKALA Som ledd i arbeidet med å vidareutvikle bruken av telemedisin og videokonferanse arrangerte sjukehuset fleire Workshops med Cisco, SeeVia og Norsk Helsenett og med fagpersonar frå klinikk og IKT. I samarbeid med SeeVia og NAV blei det også arrangert eit større seminar 28. april i Oslo, der temaet var korleis videokonferanse kan effektivisere og auke kvaliteten på samhandling i offentlig sektor. I september arrangerte sjukehuset eit seminar med Innovasjonsklynga Informasjon/ kommunikasjon. Målgruppa var helsepersonell og andre fagpersonar (internt og eksternt) som er opptatt av samhandling i rehabilitering og utvikling av nye pasient og brukarorienterte helsetenester med hjelp av teknologi. Seminaret hadde brei deltaking med fleire fagpersonar Side 10 av 30 Sak til Styret september 2105

11 Dato: Side:11 / 30 internt (Klinikk, Forsking, Innovasjon, IKT) og eksternt (Sykehuspartner, UiO IFI, HiØ IT og Simula) TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKTET Aktivitetar gjennomført i 2014; Bruk av telemedisin som poliklinisk tilbod for sårpasientar vart implementert i den polikliniske aktiviteten ved, hausten I 2014 var det gjennomført rundt 300 polikliniske videokonferansekonsultasjonar mellom Sunnaas sitt sårteam på den eine sida, og pasient og lokalt hjelpeapparat heime hos pasienten på den andre sida. I nokre tilfelle var også plastisk kirurgar, lokalisert på OUS, deltakarar i konsultasjonane. Aktiv bruk av MinJournal som eit viktig verktøy i oppfølgingstilbodet, vart også teke i bruk i Dette er eit godt supplement til telefonoppfølging, då ein i forkant av kvar poliklinisk konsultasjon, mottek oppdaterte sårbilete til bruk i konsultasjonen. Det var gjennomført rundt 150 polikliniske telefonkonsultasjonar, inkludert bruk av MinJournal. Det pågår arbeid med å knyta plastisk kirurgane opp mot MinJournal. Det har i all hovudsak vore ukomplisert å kopla opp pasientane til konsultasjonane, og det har vore lite behov for bistand frå IT- teknikar AFASI-PROSJEKTET APHASIA TELEREHABILITATION EARLY POST STROKE Forskingsprosjekt Aphasia telerehabilitation early post stroke fekk midlar frå Helse Sør-Øst DEN INTERAKTIVE SLAGPASIENT (MÅLPLAN) Pasientar med hjerneslag er ei av dei aller største gruppene innan rehabilitering. Pr. i dag er det estimert at om lag får hjerneslag pr år, derav er rundt førstegongs slag. Talet er venta å auke med opp mot 50 % dei neste 20 åra (Helsedirektoratet, 2010:8).God kompetanse og koordinerte tenester frå helsesektoren over lang er viktig for å sikre ein god rehabiliteringsprosess. Det er stor variasjon mellom kommunar når det gjeld kompetanse og ressursbruk innafor rehabilitering og funksjonsbetring for denne pasientgruppa. I har difor i samarbeid med Askim kommune og Høgskolen i Østfold gjennomført forprosjektet Den interaktive slagpasienten, med kvalifiseringsstøtte frå Oslofjordfondet. Målet med prosjektet er å finne og utvikle teknologiske løysingar som kan bidra til å gi slagramma ein betre kvardag, ved å bringe samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta nærmare pasienten: i pasienten sin eigen heim. Dei viktigaste resultat frå forprosjektet var etableringa av det tverrfaglege samarbeidet kommune 13 spesialisthelseteneste 14, forskingsinstitusjonar 15 og nettverksbygging 16, opparbeiding av ny kunnskap og innsikt i utfordringane til pasientgruppa og fagfeltet, samt oversikt over kva som finnast av andre aktuelle aktørar og miljø rundt bruk av velferdsteknologi 13 Askim kommune Høgskolen i Østfold, SUNHF, UiO IFI (REACH, FIGI prosjektet), Høgskolen i Oslo og Akershus 16 Frå hausten 2014 også FIGI-prosjektet Side 11 av 30 Sak til Styret september 2105

12 Dato: Side:12 / 30 (telemedisin) i helse og omsorgsektoren. Ei svært positiv utvikling og kontakt for prosjektet var samarbeidet med UiO IFI og forskingsprosjektet REACH 17 og vridinga mot meir deltakande design og ei meir grundig kartlegging av brukarane 18 sine behov. Det å styrke samhandlinga kommune og spesialisthelseteneste, gjere overgangane til heimen betre og gi slagramma ein betre kvardag er eit sentralt mål. Her kan Målplanen, som blir utarbeida under opphaldet på SUNHF, vere eit nyttig verktøy for pasienten, under opphaldet og i den vidare rehabiliteringsprosessen i eigen heim. Prosjektet er vidareført med forstudien Hjernebrett (desember 2014-august ). Gitt positive resultat er dette tenkt organisert som eit hovudprosjekt Den interaktive Målplan (-2019) Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet Sjukehuset er representert i fleire regionale fora og program, som Digital fornyingsprogrammet, Systemforvaltningsforum DIPS, Informasjonssikkerhet, Prosjekt og Porteføljestyring og IKTlederforum Mobilisering av leder og medarbeider - utdanning, kompetanse og fleksibilitet Det er gjennomført eit planmessig arbeid med dokumentering av alle IKT-relaterte driftsrutinar i e-handboka. Arbeidet blir avslutta i. SunHF hadde eit innlegg på den internasjonale rehabiliteringskonferansen ACRM i Toronto, Canada og har arrangert studietur til Skottland, der temaet var Telemedisin og utvikling av digitale tenester for kommunikasjon med pasientar og innbyggarar Organisering og utvikling av fellestenester Ressursane rundt administrering av videokonferansar er vesentlig styrka med basis i økt volum og behov for å redusere sårbarheit i tenesta. Innføring av nytt styringssystem for informasjonssikkerhet med tilhøyrande rutinar, er gjennomført. Opplegg for beredskapsøving IKT er utarbeida og ei øving er gjennomført. Utskiftingsplan for multifunksjonsmaskiner og ny regional sikker print-løysing er satt i gong. 7 av 23 maskiner er installert. 17 Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO IFI) med forskingsprosjektet Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) og UiO IFI masterstudent 18 Slagpasientar på sjukehus, slagramma heime, pårørande, pasientforeining og helsepersonell i kommune - og spesialisthelsetenesta Side 12 av 30 Sak til Styret september 2105

13 Dato: Side:13 / Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Det har gjennom året vært en tett oppfølging av Sykehuspartner og utviklinga av kostnadene i SLA. Det er for 2014 et positivt avvik på kr 1 mill i forhold til budsjett. 8. HANDLINGSPLAN Oversikten viser planlagde prosjekt (IKT porteføljen) for perioden 2019, med særleg fokus på prioriterte aktivitetar i Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet DIPS DIPS er sjukehuset sitt største EPJ-system og er ei regional løysing som er drifta av SP. Som del av og ledd i gjennomføringsplanen Digital fornying [6], blir EPJ systemet DIPS oppgradert frå versjon 6.1 til 7.3 (planlagt ferdig medio september). Vil m.a. gi ny funksjonalitet for elektronisk samhandling og er en viktig føresetnad for regional standardisering. I samband med ny organisering av klinikk () skal organisasjonsstrukturen i DIPS oppdaterast, og det skal gjerast ein gjennomgang og oppdatering av Tilgangsstyringa i systemet. Desse aktivitetane medfører ein god del arbeid, både for Klinikken og IKT, med lokal prosjektleiing og utarbeiding av nye opplæringsplanar og gjennomføringa av desse, slik at brukarane får både grunnleggande generell opplæring i DIPS og opplæring i dei nye funksjonane og organisasjonsstrukturen (september). Andre aktivitetar er Deltaking i det regionale arbeidet med konsolidering av DIPS (samankopling av alle DIPS-databasane i HSØ til ein stor database). - Utvikle og etablere eit nytt opplæringskonsept, der fagpersonar i klinikken har ei sentral rolle - Utvikle og etablere ny organisering og struktur for korleis testing og opplæring i samband med oppgraderingar av DIPS skal utførast, samt korleis deltaking i regionale standardiseringsoppgåver skal organiserast og strukturerast Arbeide med regionale mottaksprosjekt, som DIPS Arena, og vidareutvikle og tilpasse DIPS til rehabilitering. Side 13 av 30 Sak til Styret september 2105

14 Dato: Side:14 / DIPS REHABMODUL Sunnaas sjukehus har behov for eit EPJ system som er betre tilpassa rehabilitering, som DIPS Arena 19, som t.d. kunne gitt ei automatisk påminning av rehabiliteringsperspektivet når pasientar blir koda med diagnosar som ofte medfører eit rehabiliteringsbehov. vist ei oppsummerande og oversiktleg grafisk framstilling av rehabiliteringsforløpet pasientar har vore eller skal igjennom, basert på ICF-modellen integrere behandlingslinja for ulike rehabiliteringsforløp, i DIPS-systemet, slik at fagpersonar automatisk får tilgang på kva for oppfølging ein pasient bør ha etter at tilstanden er diagnostisert ha Kalendar-/inntaksfunksjonalitet, ala system som finnast for hotellbooking. I dag blir store deler av denne informasjonen registrert i Excel (inntak) og Word (pasientkalender). Arbeidet med å betre tilpasse EPJ systemet til rehabiliteringsområdet, må sjåast opp mot Digital fornyingsprogrammet, Regional Klinisk Løysing (RKL) og FIGI. Utarbeide kravspesifikasjon og bestemme korleis arbeidet med å få ein rehabmodul ferdig utvikla Arbeide vidare med å få ein rehabmodul ferdig utviklet PASIENTPÅMINNING I DIPS Pasientpåminning er ein ny modul i DIPS for utsending av påminning om pasienttime via SMS, for Poliklinikken. Kan også vere aktuelt for andre deler av verksemda (som VO avdelinga). Blir satt i drift i 1. halvår ELEKTRONISK KURVE Elektronisk sengepostkurve inklusive Medikasjonsmodul, Personlige sertifikat og eresept, er ein del av Digital fornying. Oppstart for SunHF er planlagt i Planlegge innføring av denne nye løysinga. Det skal også takast stilling til om Lukka legemiddelsløyfe skal innførast. 19 Sjå Notat DIPS Arena Side 14 av 30 Sak til Styret september 2105

15 Dato: Side:15 / Etablere ny løysing, Elektronisk sengepostkurve ELEKTRONISKE MELDINGSTENESTER Volumet av disse tenestene er av ulike årsaker framleis på eit svært lavt nivå (under 10%). Det er sentralt at det blir lagt til rette teknisk og økonomisk for at det blir ei vesentleg større auke i bruken. Avklaring av kostnadsproblematikk for PLO-meldingar, slik at SunHF kan knyte seg saman med fleire kommunar Arbeide for at bruken av elektroniske epikrise, tilvising (henvisning) og PLO-melding blir auka dramatisk. Planlegge innføring av HF til HF tilvising og epikrisar. Vidare sjå på muligheitene for vidaresending av tilvisingar, for å sikre effektiv ressursbruk i RKE RADIOLOGI Det er behov for å kunne sjå røntgenbileter som er lagra i RIS/PACS i OUS (Journaltilgang på tvers). SunHF innfrir ikkje krava frå OUS om tilfredstillande informasjonsikkerhetsløysingar, m.a. manglar vi 2-faktor autentisering. Vidareføre arbeidet med å finne ei enkel, praktisk løysing (innan første halvår) Etablere ny løysing som heng saman med regional RIS/PACS-løysing og SunHF sine framtidige behov PERSONVERNOMBUD Det blir jobba med å etablere eit eige personvernombud 20 for Sunnaas sjukehus. Pr i dag blir denne funksjonen teke i vare via Kompetansenteret for personvern og sikkerhet ved OUS, som har rolle som personvernombud for forsking og kvalitet ved SunHF. 20 Ny personvernlovgiving: https://www.datatilsynet.no/nyheter//ny-personvernlovgivning-pa-vei-fra-eu/ Side 15 av 30 Sak til Styret september 2105

16 Dato: Side:16 / MULTIMEDIASYSTEM Multimediasystem er eit lokalt prosjekt, som ser på korleis handtere lagring av multimedia (bilde, video). SunHF vurderer DIPS Multimedia og POSICOM 21 sin løysing Seequence Medical. Ny pilotering av Seequence Medical i regi av ergoterapimiljøet blir avslutta første halvår. Denne skal etablere grunnlag for konklusjon i val av Multimedia løysing Regionalt prosjekt er under planlegging TOLKESENTRALPROSJEKTET Sunnaas sjukehus er deltakar i det regionale Tolkesentralprosjektet, som har som mål å finne ut korleis bruk av telemedisin og videokonferanse kan bidra til at denne tenesta blir betre MTU Medisinsk teknisk ansvarleg i Servicesenter er i dag ansvarleg for vedlikehald av medisinsk teknisk utstyr. Vidareutvikling blir teke i vare av klinikken og FKL. Det er behov for å ta ei ny vurdering av korleis denne tenesta skal organiserast. I dag er ikkje MTU del av Sykehuspartner sitt ansvarsområde Forsking, innovasjon og internasjonal aktivitet Forsking, innovasjon og internasjonal aktivitet er eit kjerne og satsingsområde og Sunnaas sjukehus har fleire prosjekt der det blir arbeidd med å finne nye teknologiske løysingar og tenester for pasientar og brukarar. Ein sentral del av dette arbeidet er samarbeidet med UiO IFI og HiØ IT og deltakinga i fleire forskingsprosjekt (REACH, FIGI), som gjer det mulig å saman utvikle, prøve ut, evaluere og det å kunne få nye teknologiske løysingar og pasientretta tenester i drift (i praktisk bruk i den kliniske kvardagen på Sunnaas). Sunnaas sjukehus har også ei eiga Innovasjonsportefølje med i overkant av 20 prosjekt, og fleire av desse har IKT -implikasjonar. Nokre av desse er nemnt her. Dei fleste prosjekta som er omtala i dette kapittelet heng i større eller mindre grad saman. 21 Side 16 av 30 Sak til Styret september 2105

17 Dato: Side:17 / TELEMEDISIN NYE BRUKSOMRÅDER OG I STØRRE SKALA Det er stor etterspurnad etter fleire pasientretta tenester, og meir deling og spreiing av informasjon og kunnskap om rehabilitering. Sunnaas sjukehus vil difor vidareføre arbeidet med telemedisin og bruk av videokonferanse, frå dei store møteromssystema til dei mindre videosystema på PC, nettbrett og smarttelefon, på nye områder og i større skala. Det er stort potensiale for meir bruk av videokonsultasjonar til fleire av sjukehuset sine målgrupper, mellom anna til pasientar med Locked-in-syndrom og til pasientar som er heimebuande, samt nye tolketenester på videokonferanse. Vidare utvikle nye tilbod til pasientar på sjukehuset. Mellom anna til pasientar som er isolert på smitterom, men som via videokonferanse kan få følgje med på aktivitetar som skjer på andre stadar på sjukehuset, som til dømes undervisning. Vidareføre sjukehuset sin tradisjon for videooverføring av større arrangement som doktorgraddisputasar, faglege seminar og jubileumsseminar 22 på Norsk Helsenett, samt Internett og til TV-produksjon der det er aktuelt. Det er viktig at desse behova blir teke med i planlegginga, utforminga og utviklinga av nytt bygg, teknisk infrastruktur, og nye teknologiske løysingar Arbeidene gjennomføres fortløpende i hele planperioden TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKTET Phd- prosjektet Bruk av telemedisin i behandling av pasientar med ryggmargskade og trykksår ser på førekomsten av trykksår hjå denne pasientgruppa i ein 10- års periode. Prosjektet har bakgrunn i pilotprosjektet om ryggmargskade og trykksår frå , og skal sjå på effekten av bruk av telemedisin som poliklinisk verktøy, samanlikna med tradisjonell trykksåroppfølging. Fokusområde er tilhelingseffekt, livskvalitet, brukarmedverknad og samfunnsøkonomi. Alle tre norske spinaleiningane deltek i prosjektet, i tillegg til LARS, brukarrepresentantar, NST, OUS, UIO, Rigshospitalet i Danmark og Carolinska Institutet i Sverige Prosjektet skal etter planen vere ferdig i årsjubileet i 2004, første videooverførte doktorgraddisputas på hesenett 2007 (Årsrapport 2007 Sunnaas sjukehus), UiO 200 årsfeiringa i Aulaen i 2011; Side 17 av 30 Sak til Styret september 2105

18 Dato: Side:18 / AFASI-PROSJEKTET APHASIA TELEREHABILITATION EARLY POST STROKE Forskingsprosjektet Aphasia telerehabilitation early post stroke. Det er eit udekka behov for språktrening ved afasi, særleg når det gjeld rask oppstart etter slaget og tilstrekkeleg intensitet. Telemedisinsk språktrening kan bidra til eit betre tilbod. På Sunnaas sjukehus har vi tidligare gjennomført eit pilotprosjekt og på bakgrunn av dette no fått innvilga finansiering frå HSØ for ein større studie et PhD-prosjekt som vil starte i august Den overordna problemstillinga er om telemedisinsk språktrening kan bidra til ei betre rehabilitering av afasiramma. Studien vil vere den første randomiserte kontrollerte studien på telemedisinsk språktrening. Resultata vil vise om telemedisinsk språktrening kan være i løysing på eit stort praktisk og klinisk problem for ei forholdsvis stor pasientgruppe DEN INTERAKTIVE MÅLPLAN Prosjektet er ei vidareføring av Den interaktive slagpasient 23 og er ledd i arbeidet med Målplan og målstyrt rehabilitering. Første halvår blir det gjennomført ein forstudie, Hjernebrett, med 4 pasientar på HS8 KReSS (enhet for kognitiv rehabilitering). Målet er å finne meir ut av korleis ein kan bruke enkel teknologi, som Målplan på nettbrett, i arbeidet med målstyrt rehabilitering og styrking av pasienten si eiga rolle i rehabiliteringsprosessen. Gitt positive resultat, vil det bli etablert eit prosjekt, som saman med brukarane vil utvikle nye teknologiske løysingar som kan bidra til at pasienten opplever større eigarskap til rehabiliteringsprosessen involvering i eigen rehabiliteringsprosess kontinuitet i rehabiliteringsprosessen i overføringa mellom spesialist- og kommunehelsetenesta Lokalt prosjekt i samarbeid med HiØ IT og UiO IFI og med eiga stipendiatstilling knytta til HiØ/UIO i perioden KALENDARFUNKSJON Helsepersonell har behov for oversikt over aktivitetstimeplan for inneliggande pasientar. Pasientane sjølve har også eit behov for oppdatert oversikt over planlagd aktivitet Forprosjekt med utspring frå klinikken på Sunnaas sjukehus og som fekk kvalifiseringsmidlar frå Oslofjordfondet i desember sjå Sluttrapport Askim kommune Den interaktive slagpasient Side 18 av 30 Sak til Styret september 2105

19 Dato: Side:19 / 30 Pr. i dag blir desse oversiktene laga i Word og skrive ut ved behov. Det er ønske om å få laga eit sikkert system for enklare planlegging og oversikt. Det finnast ulike løysingar som kan vere aktuelle å vidareutvikle og tilpasse (Time Edit, IMATIS, DIPS, ClickView,, Elektronisk tavle prosjektet i HSØ, andre). Lokalt prosjekt og case i FIGI prosjektet /Medicloud. Etablere pasientkalenderfunksjon gjennom TimeEdit for teamkoordinatorer og andre involverte helsepersonell Vidareutvikle pasientkalenderen til også å kunne bli distribuert til pasient MOBIL BEVEGELSE Utvikle ei teknisk løysing for bevegelseanalyse i naturlege miljø, slik at pasienten kan ha det med seg i sitt heimemiljø og sleppe å måtte reise til laben for å få gjort ei analyse. Altså flytte bevegelse-analyse-laboratoriet dit testpersonen er (mobil bevegelsesanalyse). Prosjektet ser på korleis utnytte og vidareutvikle teknologi som allereie finnast (som gyroskop og GPS) og korleis utvikle sensorar som ikkje er passive på same måte som refleksmarkørane vi brukar i dag, men aktive sensorar som fortel noko om bevegelsane til kroppen (heile kroppen, ulike kroppsdelar, innbyrdes plassering, samt kor raske desse er) Lokalt prosjekt og case i FIGI prosjektet /Medicloud MIN JOURNAL Min Journal er eit sikkert kommunikasjonsverktøy for helsepersonell og pasientar. Har mellom anna ein funksjon for sikker meldingsutveksling (sikker e-post). Systemet blei vurdert prøvd ut allereie i , men blei av kapasitetsårsaker først prøvd ut og testa i poliklinikken i 2013 og med godt resultat. MinJournal blir prøvd ut i liten skala 25 på RMN2 og VO4 i og er planlagt gradvis innført på fleire team og større del av sjukehuset. Føremålet med utprøvinga er å gi betre kunnskap om kva behov pasientane har etter utskrivinga, kva type henvendelser som kjem og om sikker e-post kan vere ein egna måte å følgje opp problemstillingar i ei overgangsfase. Prosjektet har følgeforskning frå Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk (REACH). 24 Kom m.a. til uttrykk på Future workshops med helsepersonell og pasientar (Den interaktive slagpasient/reach prosjektet). 25 Omfang: 10 pilotpasientar totalt, 5 på kvart team. Side 19 av 30 Sak til Styret september 2105

20 Dato: Side:20 / 30 Pilotperioden er forlenga til april (pga tekniske problem hos Sykehuspartner). Evalueringa vil avgjere om meldingssystemet (sikker e-post) skal vidareførast på fleire team. Det regionale prosjekt har planar om å sette i drift to nye funksjonar på alle foretak i regionen: - Timehandteringsfunksjon - Tilgang til epikrise / poliklinisk notat for pasienten 26. Sunnaas sjukehus vil i løpet av første halvår ta stilling til om desse funksjonane skal settast i drift Prosjektet blir vidareført i regional regi. SunHF tek i bruk ny, relevant funksjonalitet etter kvart som dette blir utvikla NETTBRETT PÅ RMN Lokalt prosjekt med utprøving av bruk av nettbrett og Apple-TV løysning på pasientrom. Forprosjekt 2014 med ei 1. gongs evaluering, viste at nettbrett på pasientrom er mykje brukt til å finne generell informasjon på nettet. Det var også ynskje om å sjå film og små videosnuttar, men på grunn av lita bandbredde på det interne nettet og dermed hakkete bileter, blir Apple TV lite brukt. Når nytt kjernenett er på plass første halvår, vil bandbredda bli større. Det kan då gjerast fleire utprøvingar, samt vurderingar rundt kva type tilbod som synest egna på pasientrom i framtida. Piloteringa blir sluttført Prosjektet vil gå vidare med å utvikle ein modell for pasientrom for framtida PASIENTINFORMASJON PÅ NETT (TIDLGARE SUNNAAS INFOAPP) Prosjektet vil utvikle mobile løysingar for enkel tilgang til kvalitetssikra informasjon for pasientar og pårørande. Som del av prosjektet vil eksisterande informasjon, mellom anna det som finnast på tidlegare terminalløysingar, bli vurdert og eventuelt gjenbrukt. Utforme konkrete forslag til pasientinformasjon på nett. 26 Når DIPS v. 7.3 er på plass H Side 20 av 30 Sak til Styret september 2105

21 Dato: Side:21 / Halde fram arbeidet med informasjonsinnhenting, kvalitetssikring og samkøyring med Helsenorge.no Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet CARF STANDARDS MANAGER Med CARF Standards Manager vil CARF standarden bli tilgjengeleg for alle Manualen, som er planlagt innført våren, vil vise sjukehuset sine svar på alle CARFstandardane. Oppdatering av standardane vil skje i samsvar med og etter vilkåra satt i leveranseavtalen INFORMASJONSSIKKERHET Etterleve det nye Styringssystemet for Informasjonssikkerhet innført hausten 2014 og påsjå at dette blir halde oppdatert Sjukehuset skal Vere ein pådrivar og aktiv støttespelar for innføringa av to-faktor autentisering. Sørge for at alle kliniske einingar får øving i IKT beredskap kvart år. Legge til rette for bruk av forbedringssystemet også når det gjeld saker av personvern- og informasjonssikkerhetsmessig karakter. Auke sikkerhetsbevisstheten til dei tilsette ved trening og øving, samt ved å gi konkrete dømer på angrepsmetoder som truar verksemda og konsekvensane ved vellukka angrep. Vere aktivt tilstades og legge til rette for praktiske og sikre IKT-løysingar som gjer at tilsette kan utføre arbeidsoppgåvene sine effektivt og sikkert Mobilisering av leder og medarbeider - utdanning, kompetanse og fleksibilitet Det å utnytte eksisterande IKT system, auke kompetansen på bruken av systema, samt bruksområda, er eit sentralt mål. Dette gjeld særleg DIPS, men også andre system som Public 360. Side 21 av 30 Sak til Styret september 2105

22 Dato: Side:22 / 30 Det er planlagt å auke ressursane rundt opplæringa i DIPS og at denne i større grad skjer ute i avdelingane enn i klasserom. For å få innspel på opplæringsbehov vil det våren bli gjennomført ei spørjeundersøking. Det er også planlagt å etablere eit opplæringsopplegg rundt andre sentrale system og alle opplæringsrutinar skal finnast i ehåndboka. Vidareutvikling av nettverksorganiseringa rundt dei viktigaste IKT-systema, der Systemeigarane/-ansvarlege har ei sentral rolle, er også eit viktig satsingsområde Ut i frå erfaringane frå vil opplæringsopplegget og nettverksorganiseringa bli vidareutvikla i Organisering og utvikling av fellestenester SUNHF ser strategisk bruk av IKT som eit viktig verkemiddel for å støtte opp under tiltaka i Jobb smartare og Jobb enda smartare i klinikk (). Eit anna sentral mål er å få koordinert alle leveransane på IKT-området, og særskilt gjeld dette Sykehuspartner, til nytt bygg og endringar i eksisterande bygningsmasse FORBEDRING OG AVVIKSSYSTEM Arbeidet med å få på plass ei regional løysing ble av ulike årsaker skrinlagt i februar. SunHF må difor på eiga hand gjøre val av nytt system og kjøp. Systemval for SunHF må avklarast. Bruke erfaringane frå andre HF i HSØ aktivt Etablere og sette i drift ny løysing (primo 2016) PERIFERUTSTYR Det er planlagt å bytte ut PC ar og skjermar pr år. Utskiftingsplan periferiutstyr blir vidareført når innkjøpsstoppen i regionen er 100% oppheva (september). Permanent plan blir utarbeida i samarbeid med Sykehuspartner Utskiftingsplan er implementert. Side 22 av 30 Sak til Styret september 2105

23 Dato: Side:23 / TELEFONI Telefonsentralen er gamal og etter 1. juli 2016 vil det ikkje lenger vere support frå produsent. Sentralen er driftsmessig stabil. Sykehuspartner/Atea har god kompetanse på sentralen. Det vil hausten bli gjennomført ei ny vurdering av tidspunkt for oppgradering og val av ny løysing i samarbeid med Sykehuspartner Skifte ut telefonsentralen, når ny felles regional løysing er på plass VIDEOKONFERANSESTUDIO Videokonferansestudio er eit sentralt satsingsområde for å kunne vidareutvikle bruken av telemedisin, mellom anna for poliklinikkområdet. Sunnaas sjukehus har difor mange videokonferansestudio. Disse blir brukt til oppfølging av pasientar før, under og etter opphald, samt til administrative føremål. I tillegg til studio, blir det også brukt PC og nettbrett til videomøter. På PC blir det brukt Lync til administrative møter og Jabber til pasientmøter og administrative møter. Jabber kan også brukast på nettbrett. Pr. i dag har Jabber best videokvalitet og sikkerheit, noko som er viktig ved pasientmøter. Etablere best mogleg fordeling og plassering av videokonferanserom/studio (inklusive skifte ut gamalt utstyr), mobilt utstyr (som Cisco Jabber Video) og bruk av personlege system for videomøter. Etablering av fast innspelingsstudio med greenscreen. Påverke at Cisco Jabber Video blir ein del av SIKT plattforma. Lage ein plan for korleis handtere testlisensane i Jabber som er i bruk ved oppfølging av pasientar heime. Sjå på nye og fleksible løysingar for sikker kommunikasjon, som det å kunne sende lenke ala Web RTC via Outlook, bruk av SeeVia APP i staden for fjernkontroll og Skype. Planlegge og gjennomføre generell opplæring i bruk av studio og individuelle videoløysingar som Lync, Jabber og Acano Etablere bruk av video i større skala. Side 23 av 30 Sak til Styret september 2105

24 Dato: Side:24 / SIKKER PRINT/NYE MULTIFUNKSJONSPRINTERE I samband med utskifting av multifunksjonsskrivarar i skal ny, regional løysning for sikker print innførast I samband med dette vil ein god del av dei eksisterande skrivarane bli fasa ut KJERNENETT Sunnaas sjukehus skal koplast til nytt kjernenett i løpet første halvår Det vil gi vesentleg større kapasitet og redundans i nettverket PUBLIC 360 Public 360 er sjukehuset sitt Sak/Arkiv system og er hovudsystemet for lagring av arkivverdig dokumentasjon (inklusive relevante prosjektdokumentasjon) Det blir arbeidd med å ta i bruk større deler av systemet og få fleire aktive brukarar PROSJEKTPORTEFØLJESTYRINGSMETODIKK OG VERKTØY PPM (PPM Clarity) SUNHF brukar det obligatoriske regionale prosjekt- og porteføljestyringssystemet PPM Clarity (m.a. er alle prosjekta i dette dokumentet registert her) HSØ arbeider med å oppgradere, vidareutvikle og tilpasse systemet betre til helseføretaka sine behov. INNOVASJONSPORTEFØLJE I tillegg har sjukehuset også ei Innovasjonsportefølje, på rundt vel 20 prosjekt. Pr i dag er desse prosjekta registrert i Excel og til dels i PPM Clarity. Systemet Induct ad innovasjonsportefølje som HSØ har rammeavtale med, blir vurdert kjøpt for registrering og oversikt over innovasjonsprosjekt. Dette vil kome som eit tillegg til bruken av PPM Clarity og Sak/Arkiv systemet Public 360. Ei utfordring, i tillegg til kostnader til kjøp og implementering og årleg lisens, er praktisk handtering av opplæring i bruk, registrering, administrering av prosjekt i fleire liknande system for prosjekt og porteføljeoversikt. Side 24 av 30 Sak til Styret september 2105

25 Dato: Side:25 / 30 PROSJEKTPLASSEN Prosjektplassen blir brukt av fleire miljø på sjukehuset, m.a. RKR 27 for oversikt over prosjekt, som ofte har eksterne samarbeidspartnarar (m.a. ved arbeid med EU-prosjekt/søknader). Regionen har som mål å redusere og avvikle bruken av Prosjektplassen og vurderar om Sharepoint 360 (som eit lag opp på Public 360) kan vere eit alternativ Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Økonomisk langtidsplan IKT (ØLP) SUNHF opplever at kostnadsutviklinga på IKT-området går i negativ retning. Frå 2014 til aukar kostnadene til Sykehuspartner med kr. 2,3 millionar. Tabellen under viser økonomisk langtidsplan for IKT-området. Den negative tendensen held fram med ei gjennomsnittleg auke på kr 1,2 mill pr år. Budsjett Sykehuspartner/ØLP IKT Total SP IKT eksklusive regionale prosjekter Regionale prosjekter HR ERP Total Dette fører til at SunHF kontinuerleg må leite etter mulige innsparingar og i tillegg sørgje for at SLA med Sykehuspartner blir innfridd og at tenestene blir levert med tilfredsstillande kvalitet. Det blir i arbeidd med fleire eskaleringssaker som går på mangelfulle leveransar eller kostnader som ikkje harmonerar med opplevd tenestekvalitet. For SUNHF er det sentralt å sørgje for at vår særskilde drift blir reflektert i fordelingsnøklar o.l. på ein rettferdig måte. Dette blir eit tema som vil involvere fleire ressursar i sjukehuset Ekstern finansiering Det blir arbeidd aktivt med ekstern finansiering til alle innovasjons- og utviklingsprosjekta SUNHF er involvert i. Føresetnader i alle budsjett er at det berre er eigeninnsatsen som blir dekka av sjukehuset. I har vi finansiering frå HSØ og REACH som dekker fleire av aktivitetane. 27 Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ, / Samhandlingsarenaen Aker sykehus Side 25 av 30 Sak til Styret september 2105

26 Dato: Side:26 / ØKONOMI OG PLANLAGT AKTIVITET På investeringssida var det i 2014 satt av kr 1 million. På grunn av forsinkingar og reduserte kostnadar i einskilde prosjekt blei det totale forbruket i 2014 kr ,-. Nokre av desse kostnadene vil difor kome i. Prioriteringane er behandla og anbefalt av IKT-forum til FTL, som ein del av porteføljestyringa og IKT-forum sitt mandat Tabellen under viser planlagd aktivitet i : Prosjekt Økonomi Budsjett 9.1. Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet Multimediasystem Ikkje avklart DIPS rehabiliteringsmodul Ingen kostnader i Radiologi Ikkje avklart Telemedisin - nye bruksområder og større volum Ikkje avklart DIPS Ikkje avklart Omorganisering klinikk i DIPS Ikkje avklart SUM Forsking, innovasjon og internasjonal aktivitet Nettbrett RMN Min Journal Sunnaas infoapp (pasientinfo 24/7) Den interaktive målplan Pasienttimeplan Bookingløysing for inntak SUM Ekstern finansiering/eigeninnsats Ekstern finansiering/eigeninnsats Ekstern finansiering/eigeninnsats Ekstern finansiering/eigeninnsats Ikkje avklart Ikkje avklart 9.3. Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet Kompetanseheving DIPS Kompetanseheving andre system SUM I driftsbudsjett I driftsbudsjett 9.4. Mobilisering av leder og medarbeider - utdanning, kompetanse og fleksibilitet Oppgradering av telefonisystem Ingen kostnader i Side 26 av 30 Sak til Styret september 2105

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor?

Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? Digitalisering av helsesektoren hvilke utfordringer og muligheter står vi ovenfor? FØRST 2014 Scandic Hotel Fornebu, Oslo 31. mars 2014 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Noen nøkkeltall: Aksjeselskap

Detaljer

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014

Nærhet på Avstand. Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten. Samhandlingskonferansen, Geilo 2014 Nærhet på Avstand Telemedisinsk poliklinikk- Helt hjem til pasienten 1 Disposisjon 1. Bakgrunn: Geografiske utfordringer Telemedisin Sunnaasmodellen 1. Pilotprosjektet 2. Video 3. Samhandling. 4. Oppsummering/

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner

Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Tverrfaglige team og endring på tvers av organisasjoner Hvordan lykkes med å skape endring både internt i egen institusjon og på tvers av institusjoner? Erfaringer fra et tjenesteinnovasjonsprosjekt 1

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Tenesteavtale9. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Tenesteavtale9. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Tenesteavtale9 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Føremål og virkeområde 3 4 Arenaer og

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Telemedisinsk trykksårprosjekt

Telemedisinsk trykksårprosjekt Telemedisinsk trykksårprosjekt Helt hjem til pasienten Rehabiliteringskonferansen 2013 og Gunnbjørg Aune 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

«Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»?

«Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»? «Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»? NAV konferanse 26.10.2017 Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen Sesjonsleiar Førsteamanuensis Grete Netteland, HSF Arrangør: Knutepunkt for digital kompetanse i forvaltninga helse

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI Forslag til vedtak: Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Styringsdokument 2007. Helse Vest IKT AS. (utkast 15.02.07)

Styringsdokument 2007. Helse Vest IKT AS. (utkast 15.02.07) Styringsdokument 2007 Helse Vest IKT AS (utkast 15.02.07) 1. INNLEIING... 3 2. HELSE 2020... 3 3. RESSURSGRUNNLAG OG RESULTATKRAV... 4 Finansieringsmodell... 4 Forventa samordningsgevinstar over ein 5-års

Detaljer

TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT

TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT NSH KONFERANSE OM REHABILITERING 9. Mai 2014 Ingebjørg Irgens 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Haugesund sjukehus

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Løsning for regional multimedia. Mona K Andersen Sykehuspartner

Løsning for regional multimedia. Mona K Andersen Sykehuspartner Løsning for regional multimedia Mona K Andersen Sykehuspartner Helse Sør-Øst skal redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen Regionens program for teknologiutvikling, Digital fornying, understøtter

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR MÅL 2018 PROSESS OG STATUS. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 079-2017 MÅL 2018 PROSESS OG STATUS Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Skøyen, 29. november 2017

Detaljer

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF

20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley. Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF 20 år med PACS Hvor går veien videre i Helse Sør-Øst? Thomas Bagley Direktør Teknologi og ehelse, Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst skal tilby rett behandling på rett sted og dette krever en sikker og effektiv

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 01.2013 IKT-nettverk 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering.

Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 047 2016 DIGITAL FORNYING OG ØKT SATSING PÅ IKT OMRÅDET Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om Digital fornying til orientering. Brumunddal, 9.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015

-Ein tydeleg medspelar. IT-strategi HSAMU 29.04.2015 -Ein tydeleg medspelar IT-strategi HSAMU 29.04.2015 Struktur på IT-strategien Overordna mål innanfor 9 kategoriar Innsatsområde opp mot disse måla Detaljerte prosjekt og tekniske strategiar tas i årsplaner

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne

Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne EHiN, Oslo, 9. november 2015 Herlof Nilssen Adm. dir. Helse Vest RHF Styreleiar Helse Vest IKT AS Styreleiar Nasjonal IKT HF Styremedlem Norsk Helsenett SF

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Helse Stavanger 2.0 Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000 innleggelser

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

Muligheter for samarbeidsforskning i vårt helseområde

Muligheter for samarbeidsforskning i vårt helseområde Muligheter for samarbeidsforskning i vårt helseområde Behov for ny kunnskap? Etterspurt kunnskap? Forskingsspørsmål? Gjennomførbart? Hvis ja på alle desse, kva hindrar oss då? Me blir stadig eldre (kilde

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF

Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus er en vei videre! Innovasjonssjef Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus HF 1 Sunnaas sykehus er en vei videre! SunHF er En vei videre for pasienter, pårørende, ansatte og alle andre interessenter

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

RHF-enes strategigruppe for forskning

RHF-enes strategigruppe for forskning REFERAT til møte i RHF-a si strategigruppe for forsking - torsdag 16. oktober 2014 Kl. 09:30 14:30 Radisson Blue Airport Hotell, Oslo Gardermoen 36/2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR HABILITERING OG REHABILITERING Godkjent i Styringsgruppe 15.1.

STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR HABILITERING OG REHABILITERING Godkjent i Styringsgruppe 15.1. STRATEGI- OG TILTAKSPLAN FOR REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR HABILITERING OG REHABILITERING 2013 2016 Godkjent i Styringsgruppe 15.1.2013 1 INNLEIING Ambisjon Regionalt kompetansesenter for habilitering

Detaljer