Områdeplan IKT. Sunnaas sykehus HF. Områdeplan IKT - IKT Strategi- og handlingsplan Sunnaas sykehus HF GODKJENT AV:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeplan IKT. Sunnaas sykehus HF. Områdeplan IKT - IKT Strategi- og handlingsplan 2015 2019. Sunnaas sykehus HF GODKJENT AV:"

Transkript

1 Dato: Side:1 / 30 GODKJENT AV: Namn Rolle Stilling Dato Einar Magnus Strand Administrerande direktør SAKSBEHANDLER: IKT-ENHET, SAMHANDLINGSAVDELDINGA Side 1 av 30 Sak til Styret september 2105

2 Dato: Side:2 / 30 REFERANSAR Nr. Dokumentnamn Dato 1. Oppdrag og bestilling for Føretaksmøtet langtidsplan 2019 Under arbeid 3. Strategi 2030 Under arbeid 4. SUNHF Langtidsplan Innovasjon 5. IKT strategi og handlingsplan Helse Sør-Øst Gjennomføringsplan for Digital Fornying for OUSHF for SIHF Regionale prinsipp for prioritering 21. aug Fornyingsstyret Helse Sør-Øst 10. HelseOmsorg21strategien 11. Samveis velferdsteknologiprogram 12. Eit meir brukarorientert helse og omsorgstilbod; Stortingsmelding 50 (2012): God kvalitet og trygge tenester 13. Pasientens helsevesen https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/pasientenshelsetjeneste/id748854/ 14. for Ny versjon under arbeid Side 2 av 30 Sak til Styret september 2105

3 Dato: Side:3 / 30 INNHALD INNHALD... 3 SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN TEKNOLOGIUTVIKLING RAMMEFAKTORAR EIGARSTYRING OG STRATEGIAR SYKEHUSPARTNER OMSTILLING SUNNAAS SJUKEHUS MÅL ORGANISERING, RESSURSAR OG STYRING AKTIVITET GJENNOMFØRT I PASIENTBEHANDLING, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FORSKING, INNOVASJON OG INTERNASJONAL AKTIVITET TELEMEDISIN NYE BRUKSOMRÅDER OG I STØRRE SKALA TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKTET AFASI-PROSJEKTET APHASIA TELEREHABILITATION EARLY POST STROKE DEN INTERAKTIVE SLAGPASIENT (MÅLPLAN) KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG BRUKERTILGJENGELIGHET MOBILISERING AV LEDER OG MEDARBEIDER - UTDANNING, KOMPETANSE OG FLEKSIBILITET ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTENESTER BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING HANDLINGSPLAN PASIENTBEHANDLING, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET DIPS DIPS REHABMODUL PASIENTPÅMINNING I DIPS ELEKTRONISK KURVE ELEKTRONISKE MELDINGSTENESTER RADIOLOGI PERSONVERNOMBUD MULTIMEDIASYSTEM TOLKESENTRALPROSJEKTET MTU FORSKING, INNOVASJON OG INTERNASJONAL AKTIVITET TELEMEDISIN NYE BRUKSOMRÅDER OG I STØRRE SKALA TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKTET AFASI-PROSJEKTET APHASIA TELEREHABILITATION EARLY POST STROKE DEN INTERAKTIVE MÅLPLAN KALENDARFUNKSJON MOBIL BEVEGELSE MIN JOURNAL NETTBRETT PÅ RMN PASIENTINFORMASJON PÅ NETT (TIDLGARE SUNNAAS INFOAPP) KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG BRUKERTILGJENGELIGHET Side 3 av 30 Sak til Styret september 2105

4 Dato: Side:4 / CARF STANDARDS MANAGER INFORMASJONSSIKKERHET MOBILISERING AV LEDER OG MEDARBEIDER - UTDANNING, KOMPETANSE OG FLEKSIBILITET ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTENESTER FORBEDRING OG AVVIKSSYSTEM PERIFERUTSTYR TELEFONI VIDEOKONFERANSESTUDIO SIKKER PRINT/NYE MULTIFUNKSJONSPRINTERE KJERNENETT PUBLIC PROSJEKTPORTEFØLJESTYRINGSMETODIKK OG VERKTØY PPM (PPM Clarity) BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Økonomisk langtidsplan IKT (ØLP) Ekstern finansiering ØKONOMI OG PLANLAGT AKTIVITET PASIENTBEHANDLING, KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FORSKING, INNOVASJON OG INTERNASJONAL AKTIVITET KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG BRUKERTILGJENGELIGHET MOBILISERING AV LEDER OG MEDARBEIDER - UTDANNING, KOMPETANSE OG FLEKSIBILITET ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTENESTER BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING DIGITAL FORNYING OG SUNHF RISIKOVURDERING Side 4 av 30 Sak til Styret september 2105

5 Dato: Side:5 / 30 SAMANDRAG Områdeplanen IKT er (SunHF) sin IKT strategi- og handlingsplan. Eit sentralt hovudmål, utover det å støtte opp under den regionale satsinga Digital fornying, er - saman med brukarane, finne, utvikle og etablere nye tenester som kan bidra til å sikre vellukka rehabilitering, der pasienten blir inkludert, mobilisert og får eigarskap til eiga rehabilitering. Områdeplanen er eit viktig underlag i budsjettprosessane og i kommunikasjonen med Helse Sør- Øst og Sykehuspartner om IKT behov og planar. 1. INNLEIING Områdeplanen bygg opp under lokale, regionale og nasjonale strategi og handlingsplanar [Referansenr 1-13] og viser kva for konkrete resultat - utover IKT drift og forvaltning, som helseføretaket vil nå på IKT området for perioden 2019 og med meir detaljert oversikt over aktivitet i. 2. BAKGRUNN Oppdragsdokumentet [1] set krav om at helseføretaket gjennom lokale områdeplanar skal understøtte gjennomføringsplan for Digital fornying, samt at Helseforetaket skal etablere digitale tenester for kommunikasjon med pasientar og innbyggerer, herunder bidra til samordning av helseforetakenes nettsider på samme plattform som Helseforetakene skal bidra med både medisinskfaglig kompetanse for utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging og utvikling av fellesløsninger. Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling mellom virksomhetene og mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering (tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan for Digital fornying. Side 5 av 30 Sak til Styret september 2105

6 Dato: Side:6 / TEKNOLOGIUTVIKLING I dag er det eit organisatorisk skilje mellom forvaltning og drift av informasjonsteknologi og medisinsk teknisk utstyr, men sidan desse områda - frå eit teknologisk synspunkt, har fleire likskapar, er det naturleg å sjå desse under eitt (vurdere ny organisering). Utviklingstrendar både nasjonalt og internasjonalt, er å behandle pasienten der pasienten er. Ambulerande team kan yte tenester i pasienten sin eigen heim, eller i nærliggande lokalmedisinske senter. Telemedisin og velferdsteknologi gir mange kronikarar sjølv høve til å kunne ta større ansvar for oppfølging av eiga helse, og det er fremma forslag om lovfesta rett til telemedisin 2. SunHF har lang erfaring med bruk av telemedisin og videokonferanse i samhandlinga med og rundt pasientar og pårørande og vil vidareføre dette arbeidet og satsinga i planperioden. Utvikling av nye teknologiske løysingar, i tett samarbeid med brukarar, vil bli sentralt. IKT-enheten i Samhandlingsavdelinga vil koordinere utviklingsarbeidet med det kliniske miljøet og innovasjon og forsking på sjukehuset, samt med relevante aktørar i helse og omsorgssektoren (som Norsk Helsenett, kommunar, NAV), andre forsking og utviklingsmiljø (som UiO, UiOA, HiØ), myndigheiter (m.a. Helsedirektoratet, helsenorge.no) og leverandørar (som Cisco, SeeVia, VIJU). 4. RAMMEFAKTORAR 4.1. Eigarstyring og strategiar Nasjonal helse- og sjukehusplan, som blir lagt fram av Regjeringa til hausten, vil vere eit viktig politisk verktøy for korleis sjukehusa skal organiserast i framtida. Nasjonal IKT (NIKT) som blei etablert i 2011, er spesialisthelsetenesta sin hovudarena for samhandling innanfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I 2014 ble NIKT etablert som eige helseføretak og gitt større fullmakter for styring og samordning på IKT området for heile landet. Det gjeld både for samhandling innan spesialisthelsetenesta og samhandling med andre sentrale aktørar som kommunehelsetenesta, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett. Høgt prioriterte mål for spesialisthelsetenesta vil vere å bidra til betre og meir fullstendig dokumentasjon, raskare tilgang til pasientinformasjon, større automatisering av rutine- og administrasjonsarbeid og lettare tilgang til informasjon for bruk i planlegging og styring. Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer betre organisering, styring og ressursbruk på IKTområdet i helse- og omsorgssektoren. Stortingsmelding 9 ( ) «Én innbygger - én 2 3&utm_medium= &utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified Side 6 av 30 Sak til Styret september 2105

7 Dato: Side:7 / 30 journal» peikar på behovet for ein gjennomgang av oppgåver, finansiering og organisering på området. Statsbudsjettet (Proposisjon 1 S 2014-) viser til at juridiske grep skal utredast og nye organisatoriske modellar skal vurderast for betre utnytting av teknologi. Helsedirektoratet sin rapport om IKT-utfordringar i helse- og omsorgssektoren peikar på at styringsmodellen som er i bruk i dag gir liten gjennomføringsevne, særleg med tanke på dei mange aktørane i kommunesektoren. Det strategiske regionale programmet Digital fornying og programmet Regional Klinisk Løysing (RKL) søkjer å løyse utfordringane stortingsmeldinga og proposisjonen påpeikar Sykehuspartner Sykehuspartner er tenesteleverandør av IKT-tenester til alle helseføretaka i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner har hatt kapasitetsutfordringar og har difor prioritert innføring av nytt journalsystem (DIPS) for Oslo Universitetssjukehus og etablering av nytt sjukehus i Østfold. Auka gjennomføringsevne hos Sykehuspartner (SP) er ei føresetnad for å lukkast med alle dei positive initiativa som er planlagt i helseregionen. Frå 1.1. er Sykehuspartner etablert som eit eige helseføretak (HF). For å styrke Sykehuspartner si leveranseevne er det starta prosess med å etablere ein ekstern strategisk partnar (vil kome på plass i løpet av og med ein venta effekt frå 2016). Sykehuspartner er i ferd med å legge til rette for utprøving av ny teknologi gjennom ei nasjonal skyløysing for innovasjon innen helse-ikt. Denne har fått namnet Medicloud. SunHF har fleire prosjekter som er aktuelle for denne løysinga. Desse er nemnd under kap Omstilling Sunnaas sjukehus Teknologi og særleg IKT spelar ei sentral rolle i moderne organisasjonar 3 som SUNHF og rehabiliteringsfeltet. God dialog mellom klinikk, forsking og IKT og med avklaring av forventingar, roller og kva som er realistisk å få til er difor viktig. Det å saman finne løysingar, ut i frå erfaringar, og bruke desse til kontinuerleg utvikling i takt med nye behov (særleg klinikken og pasientar sine behov) er sentralt. Målet er å bruke tilgjengelege ressursar best mogleg og dra nytte av Sykehuspartner sine tenester og leveransar i drifts- og utviklingssamanheng. I har arbeidet med nytt bygg og flyttinga av verksemda i Askim til Nesodden medført stort arbeidspress på særleg den kliniske verksemda. Det har dermed vore meir krevjande å få engasjert fagpersonar frå klinikken i fleire prosjekt og utviklingsarbeid. 3 Hanseth, O. Bygstad, B., Ellingsen, G., Johannesen, L.K. and Larsen, E. (2012). ICT Standardization Strategies and Service Innovation in Health Care. Thirty Third International Conference on Information Systems, Orlando. Digital Innovation in the Service Economy Side 7 av 30 Sak til Styret september 2105

8 Dato: Side:8 / MÅL Hovudmål 4 for perioden er å: 1. Støtte opp under Gjennomføringsplan for Digital fornying (fornying og standardisering av arbeidsprosessar og teknologi) 2. Utvikle og etablere fleire pasientretta tenester 5,6 (e-helse) for pasientar, pårørande og publikum, i tett samarbeid med brukarane. Den regionale satsinga Digital fornying har fokus på å konsolidere, standardisere og redusere applikasjonsporteføljen, og mindre på utvikling av nye pasientretta tenester. Det å finne eller lage teknologiske løysingar som kan bidra til å sikre vellukka rehabilitering, der pasienten blir inkludert, mobilisert og får eigarskap til eiga behandling er sentralt. Vidare styrking av pasienten sin opplevde eigarskap og påverknad over eigen rehabiliteringsprosess, frå opphaldet på Sunnaas sjukehus til brukaren er komen heim og i tida etter. Samt vidare utvikling av samhandlinga mellom kommune og spesialisthelsetenesta. Målet er å gi pasientar, brukarar og pårørande ein betre kvardag. Sunnaas sjukehus har lang tradisjon for gradvis utvikling og innføring av nye telemedisinske tenester for pasientar og pårørande. I 2010 blei bruk av videokonferanse i samhandlinga med og rundt pasientar etablert som ein naturleg del av oppfølginga av pasientar. Dette er ei vellukka og unik teneste 7 som har mykje å seie for pasientar og pårørande. Arbeidet med telemedisin og utvikling av fleire pasientretta tenester, der nye teknologiske løysingar blir utvikla i tett samarbeid med brukarane 8 (deltakande design), høgskule og universitet, har difor eit særskilt fokus i planperioden. Føretaket har fleire prosjekt rundt det å finne ny og egna teknologi for betre og meir pasientretta tenester og det å få til meir samhandling med kommunehelsetenesta. Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir også auka muligheit for informasjonsutveksling, men utfordringa er korleis få til dette i praksis. Utvikling og innføring av nye pasientretta tenester (e-helse) er komplekst og krev ofte både tverrfaglege og tverrsektorfagleg samarbeid (kommune spesialisthelseteneste, forskingsinstitusjonar, leverandørar) for å kunne klare å løyse ulike helse -, organisatoriske - og IKT faglege utfordringar. Sunnaas sjukehus har difor samarbeid med fleire sentrale aktørar i helsesektoren (som Norsk Helsenett, Cisco, NAV, SeeVia, Helsenorge.no, Digitale Innbyggartenester i Helsedirektoratet 9 med satsinga Samveis, med fleire), kommunar, høgskule og universitetsmiljø 10 og er med i fleire forskingsprosjekt, mellom anna Responsive 4 Utover drift og forvaltning (og det å ha IKT tenester som støttar opp under lokale behov) 5 Eit meir brukarorientert helse og omsorgstilbod; Stortingsmelding 50 (2012): God kvalitet og trygge tenester 6 Sjå også Pasientens helsevesen https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/pasientens-helsetjeneste/id748854/ 7 Urealistisk holdning til datasystemer i helsevesenet 8 Pasientar på sjukehus, brukarar heim, pårørande, helsepersonell og fagpersonar på sjukehus og i kommune 9 Digitale Innbyggertenester i Helsedirektoratet med satsinga Samveis - Nasjonalt velferdsteknologiprogram https://www.youtube.com/channel/uclvkztbrjeudicdldgrioiw 10 m.a. Askim kommune, HiØ, HiOA, UiO IFI Side 8 av 30 Sak til Styret september 2105

9 Dato: Side:9 / 30 Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) 11 og From IT Silos to Generative Infrastructures (FIGI) 12. Målet er å finne ut korleis helsesektoren (og Sunnaas sjukehus) lettare kan klare å ta i bruk ny teknologi (som mobil, nettbrett med meir; det folk har for handa) og etablere nye teknologiske løysingar (og pasientretta tenester), som passar inn i eksisterande infrastruktur. 6. ORGANISERING, RESSURSAR OG STYRING SunHF har etablert ei eiga prosjektportefølje som inkluderer alle prosjekt og større aktivitetar på IKT-området. Porteføljen blir behandla i IKT-forum, som er Sunnaas sjukehus sitt prosjekt porteføljestyringsnettverk og rådgivande organ til Føretaksleiinga (FTL). Ved behov kan det også bli gitt eigne orienteringar og saksframlegg i Klinikkleiinga, Fagråd Klinikk og Forsking, samt FTL. Faste medlemar av IKT-forum er systemeigarane for SunHF sine viktigaste system. Dette er Forskingssjef, Klinikksjef, Klinikkoverlege, Fagdirektør, Kvalitetsrådgivar, HR, Kommunikasjonsdirektør og rådgivar, leiar for Interne tenester, samt Samhandlingssjef med enhetsleiar IKT og Prosjekt og porteføljeansvarleg som sekretariatet. Det er 6 7 møter i året. I tillegg til lokale tiltak og prosjekt, er dei andre prosjekta i Områdeplanen i stor grad styrt av føringar gitt av Helse Sør-Øst sin IKT strategi og handlingsplan [5] og satsinga Digital fornying [6] med programma: Regional klinisk løysing RKL: - Klinisk dokumentasjon - Laboratoriesystem - Radiologiløysning - Digital samhandling Virksomhetsstyring - VIS Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) Sunnaas sjukehus er representert i desse programma med Fagdirektør, Økonomidirektør og Enhetsleiar IKT. Det trengs i tillegg fleire fagpersonar til programmet Klinisk dokumentasjon og arbeidet med DIPS Arena - særleg med tanke på å sjå korleis det kan dekke behov innanfor rehabiliteringsområdet (som t.d. DIPS rehabmodul). IKT-forum med eventuelle underutval, vil vere det lokale diskusjonsforumet for desse. 11 Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (UiO IFI); 12 From IT Silos to Generative Infrastructures (samarbeidsprosjekt UiO IFI og HSØRHF); Side 9 av 30 Sak til Styret september 2105

10 Dato: Side:10 / 30 Prosjekt som har regional relevans (finansieringsbehov, nasjonal/regional interesse) skal etter Foranalyse/konseptfase meldast inn til det regionale porteføljestyret. Her vil det bli vekta og teke inn etter prioritet. Så framt prosjektet får regional status, kan det halde fram i Planleggings- /forprosjektfase (sjå Figur 1). Alternativt, er det opp til HFet å finne finansiering (eigne midlar, andre eksterne kjelder). Veien frå ide til realisert prosjekt Figur: Helse Sør-Øst sin metodikk for program- og porteføljestyring, PPM, som alle regionale program skal følgje. Modellen og PPM Clarity verktøyet er under revisjon/oppdatering. 7. AKTIVITET GJENNOMFØRT I 2014 I 2014 er det gjennomført fleire aktivitetar under alle innsatsområda. Nokre av dei mest sentrale er tatt inn i teksten under: 7.1. Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet Fase 1 i arbeidet med oppgradering av DIPS til v er starta. Arbeidet med implementering av Pasientpåminning i DIPS er tilnærma gjennomført. Arbeidet med behovskartlegging på radiologiområdet for SunHF er starta, og dialog med Sykehuspartner og OUS er etablert. Arbeidet held fram i Forsking, innovasjon og internasjonal aktivitet TELEMEDISIN NYE BRUKSOMRÅDER OG I STØRRE SKALA Som ledd i arbeidet med å vidareutvikle bruken av telemedisin og videokonferanse arrangerte sjukehuset fleire Workshops med Cisco, SeeVia og Norsk Helsenett og med fagpersonar frå klinikk og IKT. I samarbeid med SeeVia og NAV blei det også arrangert eit større seminar 28. april i Oslo, der temaet var korleis videokonferanse kan effektivisere og auke kvaliteten på samhandling i offentlig sektor. I september arrangerte sjukehuset eit seminar med Innovasjonsklynga Informasjon/ kommunikasjon. Målgruppa var helsepersonell og andre fagpersonar (internt og eksternt) som er opptatt av samhandling i rehabilitering og utvikling av nye pasient og brukarorienterte helsetenester med hjelp av teknologi. Seminaret hadde brei deltaking med fleire fagpersonar Side 10 av 30 Sak til Styret september 2105

11 Dato: Side:11 / 30 internt (Klinikk, Forsking, Innovasjon, IKT) og eksternt (Sykehuspartner, UiO IFI, HiØ IT og Simula) TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKTET Aktivitetar gjennomført i 2014; Bruk av telemedisin som poliklinisk tilbod for sårpasientar vart implementert i den polikliniske aktiviteten ved, hausten I 2014 var det gjennomført rundt 300 polikliniske videokonferansekonsultasjonar mellom Sunnaas sitt sårteam på den eine sida, og pasient og lokalt hjelpeapparat heime hos pasienten på den andre sida. I nokre tilfelle var også plastisk kirurgar, lokalisert på OUS, deltakarar i konsultasjonane. Aktiv bruk av MinJournal som eit viktig verktøy i oppfølgingstilbodet, vart også teke i bruk i Dette er eit godt supplement til telefonoppfølging, då ein i forkant av kvar poliklinisk konsultasjon, mottek oppdaterte sårbilete til bruk i konsultasjonen. Det var gjennomført rundt 150 polikliniske telefonkonsultasjonar, inkludert bruk av MinJournal. Det pågår arbeid med å knyta plastisk kirurgane opp mot MinJournal. Det har i all hovudsak vore ukomplisert å kopla opp pasientane til konsultasjonane, og det har vore lite behov for bistand frå IT- teknikar AFASI-PROSJEKTET APHASIA TELEREHABILITATION EARLY POST STROKE Forskingsprosjekt Aphasia telerehabilitation early post stroke fekk midlar frå Helse Sør-Øst DEN INTERAKTIVE SLAGPASIENT (MÅLPLAN) Pasientar med hjerneslag er ei av dei aller største gruppene innan rehabilitering. Pr. i dag er det estimert at om lag får hjerneslag pr år, derav er rundt førstegongs slag. Talet er venta å auke med opp mot 50 % dei neste 20 åra (Helsedirektoratet, 2010:8).God kompetanse og koordinerte tenester frå helsesektoren over lang er viktig for å sikre ein god rehabiliteringsprosess. Det er stor variasjon mellom kommunar når det gjeld kompetanse og ressursbruk innafor rehabilitering og funksjonsbetring for denne pasientgruppa. I har difor i samarbeid med Askim kommune og Høgskolen i Østfold gjennomført forprosjektet Den interaktive slagpasienten, med kvalifiseringsstøtte frå Oslofjordfondet. Målet med prosjektet er å finne og utvikle teknologiske løysingar som kan bidra til å gi slagramma ein betre kvardag, ved å bringe samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta nærmare pasienten: i pasienten sin eigen heim. Dei viktigaste resultat frå forprosjektet var etableringa av det tverrfaglege samarbeidet kommune 13 spesialisthelseteneste 14, forskingsinstitusjonar 15 og nettverksbygging 16, opparbeiding av ny kunnskap og innsikt i utfordringane til pasientgruppa og fagfeltet, samt oversikt over kva som finnast av andre aktuelle aktørar og miljø rundt bruk av velferdsteknologi 13 Askim kommune Høgskolen i Østfold, SUNHF, UiO IFI (REACH, FIGI prosjektet), Høgskolen i Oslo og Akershus 16 Frå hausten 2014 også FIGI-prosjektet Side 11 av 30 Sak til Styret september 2105

12 Dato: Side:12 / 30 (telemedisin) i helse og omsorgsektoren. Ei svært positiv utvikling og kontakt for prosjektet var samarbeidet med UiO IFI og forskingsprosjektet REACH 17 og vridinga mot meir deltakande design og ei meir grundig kartlegging av brukarane 18 sine behov. Det å styrke samhandlinga kommune og spesialisthelseteneste, gjere overgangane til heimen betre og gi slagramma ein betre kvardag er eit sentralt mål. Her kan Målplanen, som blir utarbeida under opphaldet på SUNHF, vere eit nyttig verktøy for pasienten, under opphaldet og i den vidare rehabiliteringsprosessen i eigen heim. Prosjektet er vidareført med forstudien Hjernebrett (desember 2014-august ). Gitt positive resultat er dette tenkt organisert som eit hovudprosjekt Den interaktive Målplan (-2019) Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet Sjukehuset er representert i fleire regionale fora og program, som Digital fornyingsprogrammet, Systemforvaltningsforum DIPS, Informasjonssikkerhet, Prosjekt og Porteføljestyring og IKTlederforum Mobilisering av leder og medarbeider - utdanning, kompetanse og fleksibilitet Det er gjennomført eit planmessig arbeid med dokumentering av alle IKT-relaterte driftsrutinar i e-handboka. Arbeidet blir avslutta i. SunHF hadde eit innlegg på den internasjonale rehabiliteringskonferansen ACRM i Toronto, Canada og har arrangert studietur til Skottland, der temaet var Telemedisin og utvikling av digitale tenester for kommunikasjon med pasientar og innbyggarar Organisering og utvikling av fellestenester Ressursane rundt administrering av videokonferansar er vesentlig styrka med basis i økt volum og behov for å redusere sårbarheit i tenesta. Innføring av nytt styringssystem for informasjonssikkerhet med tilhøyrande rutinar, er gjennomført. Opplegg for beredskapsøving IKT er utarbeida og ei øving er gjennomført. Utskiftingsplan for multifunksjonsmaskiner og ny regional sikker print-løysing er satt i gong. 7 av 23 maskiner er installert. 17 Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO IFI) med forskingsprosjektet Responsive Architectures for Innovation in Collaborative Healthcare Services (REACH) og UiO IFI masterstudent 18 Slagpasientar på sjukehus, slagramma heime, pårørande, pasientforeining og helsepersonell i kommune - og spesialisthelsetenesta Side 12 av 30 Sak til Styret september 2105

13 Dato: Side:13 / Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Det har gjennom året vært en tett oppfølging av Sykehuspartner og utviklinga av kostnadene i SLA. Det er for 2014 et positivt avvik på kr 1 mill i forhold til budsjett. 8. HANDLINGSPLAN Oversikten viser planlagde prosjekt (IKT porteføljen) for perioden 2019, med særleg fokus på prioriterte aktivitetar i Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet DIPS DIPS er sjukehuset sitt største EPJ-system og er ei regional løysing som er drifta av SP. Som del av og ledd i gjennomføringsplanen Digital fornying [6], blir EPJ systemet DIPS oppgradert frå versjon 6.1 til 7.3 (planlagt ferdig medio september). Vil m.a. gi ny funksjonalitet for elektronisk samhandling og er en viktig føresetnad for regional standardisering. I samband med ny organisering av klinikk () skal organisasjonsstrukturen i DIPS oppdaterast, og det skal gjerast ein gjennomgang og oppdatering av Tilgangsstyringa i systemet. Desse aktivitetane medfører ein god del arbeid, både for Klinikken og IKT, med lokal prosjektleiing og utarbeiding av nye opplæringsplanar og gjennomføringa av desse, slik at brukarane får både grunnleggande generell opplæring i DIPS og opplæring i dei nye funksjonane og organisasjonsstrukturen (september). Andre aktivitetar er Deltaking i det regionale arbeidet med konsolidering av DIPS (samankopling av alle DIPS-databasane i HSØ til ein stor database). - Utvikle og etablere eit nytt opplæringskonsept, der fagpersonar i klinikken har ei sentral rolle - Utvikle og etablere ny organisering og struktur for korleis testing og opplæring i samband med oppgraderingar av DIPS skal utførast, samt korleis deltaking i regionale standardiseringsoppgåver skal organiserast og strukturerast Arbeide med regionale mottaksprosjekt, som DIPS Arena, og vidareutvikle og tilpasse DIPS til rehabilitering. Side 13 av 30 Sak til Styret september 2105

14 Dato: Side:14 / DIPS REHABMODUL Sunnaas sjukehus har behov for eit EPJ system som er betre tilpassa rehabilitering, som DIPS Arena 19, som t.d. kunne gitt ei automatisk påminning av rehabiliteringsperspektivet når pasientar blir koda med diagnosar som ofte medfører eit rehabiliteringsbehov. vist ei oppsummerande og oversiktleg grafisk framstilling av rehabiliteringsforløpet pasientar har vore eller skal igjennom, basert på ICF-modellen integrere behandlingslinja for ulike rehabiliteringsforløp, i DIPS-systemet, slik at fagpersonar automatisk får tilgang på kva for oppfølging ein pasient bør ha etter at tilstanden er diagnostisert ha Kalendar-/inntaksfunksjonalitet, ala system som finnast for hotellbooking. I dag blir store deler av denne informasjonen registrert i Excel (inntak) og Word (pasientkalender). Arbeidet med å betre tilpasse EPJ systemet til rehabiliteringsområdet, må sjåast opp mot Digital fornyingsprogrammet, Regional Klinisk Løysing (RKL) og FIGI. Utarbeide kravspesifikasjon og bestemme korleis arbeidet med å få ein rehabmodul ferdig utvikla Arbeide vidare med å få ein rehabmodul ferdig utviklet PASIENTPÅMINNING I DIPS Pasientpåminning er ein ny modul i DIPS for utsending av påminning om pasienttime via SMS, for Poliklinikken. Kan også vere aktuelt for andre deler av verksemda (som VO avdelinga). Blir satt i drift i 1. halvår ELEKTRONISK KURVE Elektronisk sengepostkurve inklusive Medikasjonsmodul, Personlige sertifikat og eresept, er ein del av Digital fornying. Oppstart for SunHF er planlagt i Planlegge innføring av denne nye løysinga. Det skal også takast stilling til om Lukka legemiddelsløyfe skal innførast. 19 Sjå Notat DIPS Arena Side 14 av 30 Sak til Styret september 2105

15 Dato: Side:15 / Etablere ny løysing, Elektronisk sengepostkurve ELEKTRONISKE MELDINGSTENESTER Volumet av disse tenestene er av ulike årsaker framleis på eit svært lavt nivå (under 10%). Det er sentralt at det blir lagt til rette teknisk og økonomisk for at det blir ei vesentleg større auke i bruken. Avklaring av kostnadsproblematikk for PLO-meldingar, slik at SunHF kan knyte seg saman med fleire kommunar Arbeide for at bruken av elektroniske epikrise, tilvising (henvisning) og PLO-melding blir auka dramatisk. Planlegge innføring av HF til HF tilvising og epikrisar. Vidare sjå på muligheitene for vidaresending av tilvisingar, for å sikre effektiv ressursbruk i RKE RADIOLOGI Det er behov for å kunne sjå røntgenbileter som er lagra i RIS/PACS i OUS (Journaltilgang på tvers). SunHF innfrir ikkje krava frå OUS om tilfredstillande informasjonsikkerhetsløysingar, m.a. manglar vi 2-faktor autentisering. Vidareføre arbeidet med å finne ei enkel, praktisk løysing (innan første halvår) Etablere ny løysing som heng saman med regional RIS/PACS-løysing og SunHF sine framtidige behov PERSONVERNOMBUD Det blir jobba med å etablere eit eige personvernombud 20 for Sunnaas sjukehus. Pr i dag blir denne funksjonen teke i vare via Kompetansenteret for personvern og sikkerhet ved OUS, som har rolle som personvernombud for forsking og kvalitet ved SunHF. 20 Ny personvernlovgiving: https://www.datatilsynet.no/nyheter//ny-personvernlovgivning-pa-vei-fra-eu/ Side 15 av 30 Sak til Styret september 2105

16 Dato: Side:16 / MULTIMEDIASYSTEM Multimediasystem er eit lokalt prosjekt, som ser på korleis handtere lagring av multimedia (bilde, video). SunHF vurderer DIPS Multimedia og POSICOM 21 sin løysing Seequence Medical. Ny pilotering av Seequence Medical i regi av ergoterapimiljøet blir avslutta første halvår. Denne skal etablere grunnlag for konklusjon i val av Multimedia løysing Regionalt prosjekt er under planlegging TOLKESENTRALPROSJEKTET Sunnaas sjukehus er deltakar i det regionale Tolkesentralprosjektet, som har som mål å finne ut korleis bruk av telemedisin og videokonferanse kan bidra til at denne tenesta blir betre MTU Medisinsk teknisk ansvarleg i Servicesenter er i dag ansvarleg for vedlikehald av medisinsk teknisk utstyr. Vidareutvikling blir teke i vare av klinikken og FKL. Det er behov for å ta ei ny vurdering av korleis denne tenesta skal organiserast. I dag er ikkje MTU del av Sykehuspartner sitt ansvarsområde Forsking, innovasjon og internasjonal aktivitet Forsking, innovasjon og internasjonal aktivitet er eit kjerne og satsingsområde og Sunnaas sjukehus har fleire prosjekt der det blir arbeidd med å finne nye teknologiske løysingar og tenester for pasientar og brukarar. Ein sentral del av dette arbeidet er samarbeidet med UiO IFI og HiØ IT og deltakinga i fleire forskingsprosjekt (REACH, FIGI), som gjer det mulig å saman utvikle, prøve ut, evaluere og det å kunne få nye teknologiske løysingar og pasientretta tenester i drift (i praktisk bruk i den kliniske kvardagen på Sunnaas). Sunnaas sjukehus har også ei eiga Innovasjonsportefølje med i overkant av 20 prosjekt, og fleire av desse har IKT -implikasjonar. Nokre av desse er nemnt her. Dei fleste prosjekta som er omtala i dette kapittelet heng i større eller mindre grad saman. 21 Side 16 av 30 Sak til Styret september 2105

17 Dato: Side:17 / TELEMEDISIN NYE BRUKSOMRÅDER OG I STØRRE SKALA Det er stor etterspurnad etter fleire pasientretta tenester, og meir deling og spreiing av informasjon og kunnskap om rehabilitering. Sunnaas sjukehus vil difor vidareføre arbeidet med telemedisin og bruk av videokonferanse, frå dei store møteromssystema til dei mindre videosystema på PC, nettbrett og smarttelefon, på nye områder og i større skala. Det er stort potensiale for meir bruk av videokonsultasjonar til fleire av sjukehuset sine målgrupper, mellom anna til pasientar med Locked-in-syndrom og til pasientar som er heimebuande, samt nye tolketenester på videokonferanse. Vidare utvikle nye tilbod til pasientar på sjukehuset. Mellom anna til pasientar som er isolert på smitterom, men som via videokonferanse kan få følgje med på aktivitetar som skjer på andre stadar på sjukehuset, som til dømes undervisning. Vidareføre sjukehuset sin tradisjon for videooverføring av større arrangement som doktorgraddisputasar, faglege seminar og jubileumsseminar 22 på Norsk Helsenett, samt Internett og til TV-produksjon der det er aktuelt. Det er viktig at desse behova blir teke med i planlegginga, utforminga og utviklinga av nytt bygg, teknisk infrastruktur, og nye teknologiske løysingar Arbeidene gjennomføres fortløpende i hele planperioden TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKTET Phd- prosjektet Bruk av telemedisin i behandling av pasientar med ryggmargskade og trykksår ser på førekomsten av trykksår hjå denne pasientgruppa i ein 10- års periode. Prosjektet har bakgrunn i pilotprosjektet om ryggmargskade og trykksår frå , og skal sjå på effekten av bruk av telemedisin som poliklinisk verktøy, samanlikna med tradisjonell trykksåroppfølging. Fokusområde er tilhelingseffekt, livskvalitet, brukarmedverknad og samfunnsøkonomi. Alle tre norske spinaleiningane deltek i prosjektet, i tillegg til LARS, brukarrepresentantar, NST, OUS, UIO, Rigshospitalet i Danmark og Carolinska Institutet i Sverige Prosjektet skal etter planen vere ferdig i årsjubileet i 2004, første videooverførte doktorgraddisputas på hesenett 2007 (Årsrapport 2007 Sunnaas sjukehus), UiO 200 årsfeiringa i Aulaen i 2011; Side 17 av 30 Sak til Styret september 2105

18 Dato: Side:18 / AFASI-PROSJEKTET APHASIA TELEREHABILITATION EARLY POST STROKE Forskingsprosjektet Aphasia telerehabilitation early post stroke. Det er eit udekka behov for språktrening ved afasi, særleg når det gjeld rask oppstart etter slaget og tilstrekkeleg intensitet. Telemedisinsk språktrening kan bidra til eit betre tilbod. På Sunnaas sjukehus har vi tidligare gjennomført eit pilotprosjekt og på bakgrunn av dette no fått innvilga finansiering frå HSØ for ein større studie et PhD-prosjekt som vil starte i august Den overordna problemstillinga er om telemedisinsk språktrening kan bidra til ei betre rehabilitering av afasiramma. Studien vil vere den første randomiserte kontrollerte studien på telemedisinsk språktrening. Resultata vil vise om telemedisinsk språktrening kan være i løysing på eit stort praktisk og klinisk problem for ei forholdsvis stor pasientgruppe DEN INTERAKTIVE MÅLPLAN Prosjektet er ei vidareføring av Den interaktive slagpasient 23 og er ledd i arbeidet med Målplan og målstyrt rehabilitering. Første halvår blir det gjennomført ein forstudie, Hjernebrett, med 4 pasientar på HS8 KReSS (enhet for kognitiv rehabilitering). Målet er å finne meir ut av korleis ein kan bruke enkel teknologi, som Målplan på nettbrett, i arbeidet med målstyrt rehabilitering og styrking av pasienten si eiga rolle i rehabiliteringsprosessen. Gitt positive resultat, vil det bli etablert eit prosjekt, som saman med brukarane vil utvikle nye teknologiske løysingar som kan bidra til at pasienten opplever større eigarskap til rehabiliteringsprosessen involvering i eigen rehabiliteringsprosess kontinuitet i rehabiliteringsprosessen i overføringa mellom spesialist- og kommunehelsetenesta Lokalt prosjekt i samarbeid med HiØ IT og UiO IFI og med eiga stipendiatstilling knytta til HiØ/UIO i perioden KALENDARFUNKSJON Helsepersonell har behov for oversikt over aktivitetstimeplan for inneliggande pasientar. Pasientane sjølve har også eit behov for oppdatert oversikt over planlagd aktivitet Forprosjekt med utspring frå klinikken på Sunnaas sjukehus og som fekk kvalifiseringsmidlar frå Oslofjordfondet i desember sjå Sluttrapport Askim kommune Den interaktive slagpasient Side 18 av 30 Sak til Styret september 2105

19 Dato: Side:19 / 30 Pr. i dag blir desse oversiktene laga i Word og skrive ut ved behov. Det er ønske om å få laga eit sikkert system for enklare planlegging og oversikt. Det finnast ulike løysingar som kan vere aktuelle å vidareutvikle og tilpasse (Time Edit, IMATIS, DIPS, ClickView,, Elektronisk tavle prosjektet i HSØ, andre). Lokalt prosjekt og case i FIGI prosjektet /Medicloud. Etablere pasientkalenderfunksjon gjennom TimeEdit for teamkoordinatorer og andre involverte helsepersonell Vidareutvikle pasientkalenderen til også å kunne bli distribuert til pasient MOBIL BEVEGELSE Utvikle ei teknisk løysing for bevegelseanalyse i naturlege miljø, slik at pasienten kan ha det med seg i sitt heimemiljø og sleppe å måtte reise til laben for å få gjort ei analyse. Altså flytte bevegelse-analyse-laboratoriet dit testpersonen er (mobil bevegelsesanalyse). Prosjektet ser på korleis utnytte og vidareutvikle teknologi som allereie finnast (som gyroskop og GPS) og korleis utvikle sensorar som ikkje er passive på same måte som refleksmarkørane vi brukar i dag, men aktive sensorar som fortel noko om bevegelsane til kroppen (heile kroppen, ulike kroppsdelar, innbyrdes plassering, samt kor raske desse er) Lokalt prosjekt og case i FIGI prosjektet /Medicloud MIN JOURNAL Min Journal er eit sikkert kommunikasjonsverktøy for helsepersonell og pasientar. Har mellom anna ein funksjon for sikker meldingsutveksling (sikker e-post). Systemet blei vurdert prøvd ut allereie i , men blei av kapasitetsårsaker først prøvd ut og testa i poliklinikken i 2013 og med godt resultat. MinJournal blir prøvd ut i liten skala 25 på RMN2 og VO4 i og er planlagt gradvis innført på fleire team og større del av sjukehuset. Føremålet med utprøvinga er å gi betre kunnskap om kva behov pasientane har etter utskrivinga, kva type henvendelser som kjem og om sikker e-post kan vere ein egna måte å følgje opp problemstillingar i ei overgangsfase. Prosjektet har følgeforskning frå Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk (REACH). 24 Kom m.a. til uttrykk på Future workshops med helsepersonell og pasientar (Den interaktive slagpasient/reach prosjektet). 25 Omfang: 10 pilotpasientar totalt, 5 på kvart team. Side 19 av 30 Sak til Styret september 2105

20 Dato: Side:20 / 30 Pilotperioden er forlenga til april (pga tekniske problem hos Sykehuspartner). Evalueringa vil avgjere om meldingssystemet (sikker e-post) skal vidareførast på fleire team. Det regionale prosjekt har planar om å sette i drift to nye funksjonar på alle foretak i regionen: - Timehandteringsfunksjon - Tilgang til epikrise / poliklinisk notat for pasienten 26. Sunnaas sjukehus vil i løpet av første halvår ta stilling til om desse funksjonane skal settast i drift Prosjektet blir vidareført i regional regi. SunHF tek i bruk ny, relevant funksjonalitet etter kvart som dette blir utvikla NETTBRETT PÅ RMN Lokalt prosjekt med utprøving av bruk av nettbrett og Apple-TV løysning på pasientrom. Forprosjekt 2014 med ei 1. gongs evaluering, viste at nettbrett på pasientrom er mykje brukt til å finne generell informasjon på nettet. Det var også ynskje om å sjå film og små videosnuttar, men på grunn av lita bandbredde på det interne nettet og dermed hakkete bileter, blir Apple TV lite brukt. Når nytt kjernenett er på plass første halvår, vil bandbredda bli større. Det kan då gjerast fleire utprøvingar, samt vurderingar rundt kva type tilbod som synest egna på pasientrom i framtida. Piloteringa blir sluttført Prosjektet vil gå vidare med å utvikle ein modell for pasientrom for framtida PASIENTINFORMASJON PÅ NETT (TIDLGARE SUNNAAS INFOAPP) Prosjektet vil utvikle mobile løysingar for enkel tilgang til kvalitetssikra informasjon for pasientar og pårørande. Som del av prosjektet vil eksisterande informasjon, mellom anna det som finnast på tidlegare terminalløysingar, bli vurdert og eventuelt gjenbrukt. Utforme konkrete forslag til pasientinformasjon på nett. 26 Når DIPS v. 7.3 er på plass H Side 20 av 30 Sak til Styret september 2105

21 Dato: Side:21 / Halde fram arbeidet med informasjonsinnhenting, kvalitetssikring og samkøyring med Helsenorge.no Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet CARF STANDARDS MANAGER Med CARF Standards Manager vil CARF standarden bli tilgjengeleg for alle Manualen, som er planlagt innført våren, vil vise sjukehuset sine svar på alle CARFstandardane. Oppdatering av standardane vil skje i samsvar med og etter vilkåra satt i leveranseavtalen INFORMASJONSSIKKERHET Etterleve det nye Styringssystemet for Informasjonssikkerhet innført hausten 2014 og påsjå at dette blir halde oppdatert Sjukehuset skal Vere ein pådrivar og aktiv støttespelar for innføringa av to-faktor autentisering. Sørge for at alle kliniske einingar får øving i IKT beredskap kvart år. Legge til rette for bruk av forbedringssystemet også når det gjeld saker av personvern- og informasjonssikkerhetsmessig karakter. Auke sikkerhetsbevisstheten til dei tilsette ved trening og øving, samt ved å gi konkrete dømer på angrepsmetoder som truar verksemda og konsekvensane ved vellukka angrep. Vere aktivt tilstades og legge til rette for praktiske og sikre IKT-løysingar som gjer at tilsette kan utføre arbeidsoppgåvene sine effektivt og sikkert Mobilisering av leder og medarbeider - utdanning, kompetanse og fleksibilitet Det å utnytte eksisterande IKT system, auke kompetansen på bruken av systema, samt bruksområda, er eit sentralt mål. Dette gjeld særleg DIPS, men også andre system som Public 360. Side 21 av 30 Sak til Styret september 2105

22 Dato: Side:22 / 30 Det er planlagt å auke ressursane rundt opplæringa i DIPS og at denne i større grad skjer ute i avdelingane enn i klasserom. For å få innspel på opplæringsbehov vil det våren bli gjennomført ei spørjeundersøking. Det er også planlagt å etablere eit opplæringsopplegg rundt andre sentrale system og alle opplæringsrutinar skal finnast i ehåndboka. Vidareutvikling av nettverksorganiseringa rundt dei viktigaste IKT-systema, der Systemeigarane/-ansvarlege har ei sentral rolle, er også eit viktig satsingsområde Ut i frå erfaringane frå vil opplæringsopplegget og nettverksorganiseringa bli vidareutvikla i Organisering og utvikling av fellestenester SUNHF ser strategisk bruk av IKT som eit viktig verkemiddel for å støtte opp under tiltaka i Jobb smartare og Jobb enda smartare i klinikk (). Eit anna sentral mål er å få koordinert alle leveransane på IKT-området, og særskilt gjeld dette Sykehuspartner, til nytt bygg og endringar i eksisterande bygningsmasse FORBEDRING OG AVVIKSSYSTEM Arbeidet med å få på plass ei regional løysing ble av ulike årsaker skrinlagt i februar. SunHF må difor på eiga hand gjøre val av nytt system og kjøp. Systemval for SunHF må avklarast. Bruke erfaringane frå andre HF i HSØ aktivt Etablere og sette i drift ny løysing (primo 2016) PERIFERUTSTYR Det er planlagt å bytte ut PC ar og skjermar pr år. Utskiftingsplan periferiutstyr blir vidareført når innkjøpsstoppen i regionen er 100% oppheva (september). Permanent plan blir utarbeida i samarbeid med Sykehuspartner Utskiftingsplan er implementert. Side 22 av 30 Sak til Styret september 2105

23 Dato: Side:23 / TELEFONI Telefonsentralen er gamal og etter 1. juli 2016 vil det ikkje lenger vere support frå produsent. Sentralen er driftsmessig stabil. Sykehuspartner/Atea har god kompetanse på sentralen. Det vil hausten bli gjennomført ei ny vurdering av tidspunkt for oppgradering og val av ny løysing i samarbeid med Sykehuspartner Skifte ut telefonsentralen, når ny felles regional løysing er på plass VIDEOKONFERANSESTUDIO Videokonferansestudio er eit sentralt satsingsområde for å kunne vidareutvikle bruken av telemedisin, mellom anna for poliklinikkområdet. Sunnaas sjukehus har difor mange videokonferansestudio. Disse blir brukt til oppfølging av pasientar før, under og etter opphald, samt til administrative føremål. I tillegg til studio, blir det også brukt PC og nettbrett til videomøter. På PC blir det brukt Lync til administrative møter og Jabber til pasientmøter og administrative møter. Jabber kan også brukast på nettbrett. Pr. i dag har Jabber best videokvalitet og sikkerheit, noko som er viktig ved pasientmøter. Etablere best mogleg fordeling og plassering av videokonferanserom/studio (inklusive skifte ut gamalt utstyr), mobilt utstyr (som Cisco Jabber Video) og bruk av personlege system for videomøter. Etablering av fast innspelingsstudio med greenscreen. Påverke at Cisco Jabber Video blir ein del av SIKT plattforma. Lage ein plan for korleis handtere testlisensane i Jabber som er i bruk ved oppfølging av pasientar heime. Sjå på nye og fleksible løysingar for sikker kommunikasjon, som det å kunne sende lenke ala Web RTC via Outlook, bruk av SeeVia APP i staden for fjernkontroll og Skype. Planlegge og gjennomføre generell opplæring i bruk av studio og individuelle videoløysingar som Lync, Jabber og Acano Etablere bruk av video i større skala. Side 23 av 30 Sak til Styret september 2105

24 Dato: Side:24 / SIKKER PRINT/NYE MULTIFUNKSJONSPRINTERE I samband med utskifting av multifunksjonsskrivarar i skal ny, regional løysning for sikker print innførast I samband med dette vil ein god del av dei eksisterande skrivarane bli fasa ut KJERNENETT Sunnaas sjukehus skal koplast til nytt kjernenett i løpet første halvår Det vil gi vesentleg større kapasitet og redundans i nettverket PUBLIC 360 Public 360 er sjukehuset sitt Sak/Arkiv system og er hovudsystemet for lagring av arkivverdig dokumentasjon (inklusive relevante prosjektdokumentasjon) Det blir arbeidd med å ta i bruk større deler av systemet og få fleire aktive brukarar PROSJEKTPORTEFØLJESTYRINGSMETODIKK OG VERKTØY PPM (PPM Clarity) SUNHF brukar det obligatoriske regionale prosjekt- og porteføljestyringssystemet PPM Clarity (m.a. er alle prosjekta i dette dokumentet registert her) HSØ arbeider med å oppgradere, vidareutvikle og tilpasse systemet betre til helseføretaka sine behov. INNOVASJONSPORTEFØLJE I tillegg har sjukehuset også ei Innovasjonsportefølje, på rundt vel 20 prosjekt. Pr i dag er desse prosjekta registrert i Excel og til dels i PPM Clarity. Systemet Induct ad innovasjonsportefølje som HSØ har rammeavtale med, blir vurdert kjøpt for registrering og oversikt over innovasjonsprosjekt. Dette vil kome som eit tillegg til bruken av PPM Clarity og Sak/Arkiv systemet Public 360. Ei utfordring, i tillegg til kostnader til kjøp og implementering og årleg lisens, er praktisk handtering av opplæring i bruk, registrering, administrering av prosjekt i fleire liknande system for prosjekt og porteføljeoversikt. Side 24 av 30 Sak til Styret september 2105

25 Dato: Side:25 / 30 PROSJEKTPLASSEN Prosjektplassen blir brukt av fleire miljø på sjukehuset, m.a. RKR 27 for oversikt over prosjekt, som ofte har eksterne samarbeidspartnarar (m.a. ved arbeid med EU-prosjekt/søknader). Regionen har som mål å redusere og avvikle bruken av Prosjektplassen og vurderar om Sharepoint 360 (som eit lag opp på Public 360) kan vere eit alternativ Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Økonomisk langtidsplan IKT (ØLP) SUNHF opplever at kostnadsutviklinga på IKT-området går i negativ retning. Frå 2014 til aukar kostnadene til Sykehuspartner med kr. 2,3 millionar. Tabellen under viser økonomisk langtidsplan for IKT-området. Den negative tendensen held fram med ei gjennomsnittleg auke på kr 1,2 mill pr år. Budsjett Sykehuspartner/ØLP IKT Total SP IKT eksklusive regionale prosjekter Regionale prosjekter HR ERP Total Dette fører til at SunHF kontinuerleg må leite etter mulige innsparingar og i tillegg sørgje for at SLA med Sykehuspartner blir innfridd og at tenestene blir levert med tilfredsstillande kvalitet. Det blir i arbeidd med fleire eskaleringssaker som går på mangelfulle leveransar eller kostnader som ikkje harmonerar med opplevd tenestekvalitet. For SUNHF er det sentralt å sørgje for at vår særskilde drift blir reflektert i fordelingsnøklar o.l. på ein rettferdig måte. Dette blir eit tema som vil involvere fleire ressursar i sjukehuset Ekstern finansiering Det blir arbeidd aktivt med ekstern finansiering til alle innovasjons- og utviklingsprosjekta SUNHF er involvert i. Føresetnader i alle budsjett er at det berre er eigeninnsatsen som blir dekka av sjukehuset. I har vi finansiering frå HSØ og REACH som dekker fleire av aktivitetane. 27 Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering HSØ, / Samhandlingsarenaen Aker sykehus Side 25 av 30 Sak til Styret september 2105

26 Dato: Side:26 / ØKONOMI OG PLANLAGT AKTIVITET På investeringssida var det i 2014 satt av kr 1 million. På grunn av forsinkingar og reduserte kostnadar i einskilde prosjekt blei det totale forbruket i 2014 kr ,-. Nokre av desse kostnadene vil difor kome i. Prioriteringane er behandla og anbefalt av IKT-forum til FTL, som ein del av porteføljestyringa og IKT-forum sitt mandat Tabellen under viser planlagd aktivitet i : Prosjekt Økonomi Budsjett 9.1. Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet Multimediasystem Ikkje avklart DIPS rehabiliteringsmodul Ingen kostnader i Radiologi Ikkje avklart Telemedisin - nye bruksområder og større volum Ikkje avklart DIPS Ikkje avklart Omorganisering klinikk i DIPS Ikkje avklart SUM Forsking, innovasjon og internasjonal aktivitet Nettbrett RMN Min Journal Sunnaas infoapp (pasientinfo 24/7) Den interaktive målplan Pasienttimeplan Bookingløysing for inntak SUM Ekstern finansiering/eigeninnsats Ekstern finansiering/eigeninnsats Ekstern finansiering/eigeninnsats Ekstern finansiering/eigeninnsats Ikkje avklart Ikkje avklart 9.3. Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet Kompetanseheving DIPS Kompetanseheving andre system SUM I driftsbudsjett I driftsbudsjett 9.4. Mobilisering av leder og medarbeider - utdanning, kompetanse og fleksibilitet Oppgradering av telefonisystem Ingen kostnader i Side 26 av 30 Sak til Styret september 2105

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14

Samhandlingsreforma. Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 SOGN OG FJORDANE Samhandlingsreforma Avtalar og prosjekt i Sogn og Fjordane 28.07.14 Innhald 1. Innleiing. 3 2. Avtalar... 3 2.1 Inngåtte avtalar 3 2.2 Avtalar under arbeid... 5 2.3 Planlagde avtalar.

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF

Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Føretaksmøte 7. januar 2015 Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF www.helse-vest.no Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF Krav og rammer m.v. for 2015 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet blir konstituert...

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF

SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STATUS STYRINGSDOKUMENT 2012 MÅL/ KRAV SPESIFISERT AV HELSE VEST RHF 1.1 Generelt Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

KOMMUNAR, HELSE OG IKT

KOMMUNAR, HELSE OG IKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 2/2006 Forprosjektrapport KOMMUNAR, HELSE OG IKT IKT-samordning mellom kommunar og helseføretak Av Ivar

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF

Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF 16.02.2011 8. utkast Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 1 INNHALD INNHALD...2 FORORD...3 1 BAKGRUNN OG INNLEIING...4 2 UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer