Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Seilforbund. Årsrapport. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet"

Transkript

1 Norges Seilforbund Årsrapport 2014 Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

2 Årsrapport 2014

3 Innhold Styrets arbeid Styret og AU...5 Tid er en knapphetsfaktor...6 Fornying av Sporten... 7 Rekrutteringsgrunnlaget må utvides og økonomien styrkes...9 Frafallet i ungdomsårene...10 Toppidrett Toppidretten og våre regattaseilere Toppidrettsmodellen Sportsjef Nasjonskvalifisering OL...15 Årets Seiler...15 Resultater...16 Breddeaktivitet Breddeidrett intro...18 Rekruttering...19 Aktivitetsutvikling Kompetanseutvikling Organisasjonen Administrasjonen Økonomisk rapport Aktivitetsutvikling Kompetanseutvikling Marked Marked intro Omdømmebygging Arrangement sfordeler Samarbeidsavtaler...35 Vedlegg Årsregnskap

4 Styret 2014 A B C D E F A President Tor Møinichen D Styremedlem Odd Ørnulf Stray B 1. Visepresident Vidar Utne E Styremedlem Bente Mortensen C Styremedlem Torunn Sætre F Styremedlem Leif Arild Aasheim 4

5 Styrets arbeid Styret og AU I 2014 har det vært avholdt 8 styremøter og AU-møter. AU har bestått av følgende medlemmer: President Tor Møinichen 1. Visepresident Vidar Utne Styremedlem *) Torunn Sætre Varamedlem Odd Ørnulf Stray I tillegg møter Generalsekretær Espen Guttormsen på alle møtene. *) Grethe Halvorsen trakk seg fra styret i desember Torunn Sætre har deretter deltatt i AU-møtene. AU-møtene har i hovedsak vært avholdt i forkant av styremøtene som forberedelse til disse. Vi har lagt vekt på at AU ikke skal være et besluttende organ, men kun forberede saker for styret og følge opp enkelte saker i etterkant. I tråd med et ønske om å redusere antall komiteer (utførlig omtalt i årsrapporten for 2013), ble Administrasjonsutvalget nedlagt og dets oppgaver overført Arbeidsutvalget (AU). AU har således behandlet alle personalsaker. Noen av dem har etter ønske fra AU vært forelagt styret. AU har i hovedsak sluttet å skrive referat fra møtene. I stedet redegjør Presidenten på styremøtene om AUs gjøremål siden forrige styremøte. Dette følger av at AU som nevnt sjelden fatter vedtak og da i saker som det ikke alltid passer å legge ut på websiden. De vedtak AU eventuelt fatter blir alltid protokolert i styremøtene. For å tilpasse oss denne praksis legger styret frem et forslag om endring av lovenes paragraf om AUs arbeid. Da Grethe Halvorsen, som var toppidrettsansvarlig i styret og satt i Styringsgruppen for toppidretten, trakk seg fra styret gikk, som tidligere omtalt, Presidenten inn i Styringsgruppen, bl.a. for å vise OLT at forbundet prioriterte toppidrett. Til tross for at Presidenten har meget stor interesse for toppidrett, er det ikke en tilfredsstillende, langsiktig løsning at Presidenten er den eneste fra styret som sitter her. Han har derfor tatt opp med Valgkomiteen at Seiltinget 2015 må velge et nytt styremedlem som kan fylle denne krevende rollen. I 2014 har vi fortsatt med noen todagersmøter. Vi har avholdt to; et i mai og et i november. De ansatte har deltatt på begge. Hovedhensikten var å arbeide med spørsmål av strategisk viktighet for så vel forbundet som for norsk seilsport, samt budsjettene for Styret anser denne formen for meget vellykket og vil legge inn to slike styremøter også i årene som kommer, et på våren og et på høsten. For at styret skulle få innspill til tankearbeidet, ble Finn Aamodt, OLT, invitert til mai-møtet for å snakke om toppidrett og OLTs forventninger til utøverne og til forbundet. Til novembermøtet, som var i Arendal og godt tilrettelagt av Bente Mortensen, var Geir Fredrik Sissner, Daglig leder i Idrettsfinans, som snakket om finansiering av idretten, og Svein Lien i Aust-Agder Idrettskrets, invitert. Etter foredragene møtte vi representanter for Arendal Seilforening. 5

6 Tid er en knapphetsressurs Deltagelse i styrearbeid i NSF er tidkrevende. Selv om vi arbeider mot en modell hvor styret blir mindre involvert i arbeid som ideelt sett burde håndteres av administrasjonen, må vi erkjenne at administrasjonens kapasitet foreløpig ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre en slik styringsmodell fullt ut. Styrets medlemmer må derfor fortsatt regne med å bruke vesentlig tid mellom styremøtene. For at styrets medlemmer ikke skulle være i tvil om dette når de aksepterer å stille til valg, tok Presidenten saken om med Valgkomiteen, som i tråd med behovet for slik avklaring utarbeidet et notat som klargjorde hva styreverv i forbundet innebærer. For at alle skal kunne planlegge sin deltagelse i styret, lages det for et år ad gangen en plan for styrets arbeid, et slags årshjul, med tentative hovedtemaer for alle styremøtene. Når vi ser på fordelingen av den tid styret har brukt på forskjellige temaer, er mest tid i styremøtene brukt til å diskutere breddeidrett, og deretter organisasjon og markedsarbeid. Kun en liten del av styrets tid i styremøtene har vært brukt på toppidretten. Den samme ubalanse finner vi når vi ser på den tid våre komiteer og utvalg bruker på de to delene av sporten. Tar vi denne analysen av tidsbruk med oss når vi skal vurdere innretningen i budsjettene, er det ikke galt at en større del av pengestrømmen styres mot toppidrett, når så mye av forbundets øvrige ressurser, som f.eks. tid og dermed forbundets «human capital», brukes på breddeidrett. 6

7 Fornying av sporten Formatet på våre konkurranser Som en oppfølging av det foredraget Generalsekretær Rakel Rauntun i Norges Skiskytterforbund holdt for styret om fornying av hennes idrett i novembermøtet 2013, har styret i 2014 arbeidet for å fornye sporten. Det er nødvendig for å gjøre sporten mer tilgjengelig for et bredere publikum, uansett hvilken mediekanal man ønsker å bruke. Det skjer mye på denne fronten internasjonalt, så for å ruste våre utøvere til det de vil møte ute, er det viktig at vi følger med. Under Stor-NM i Stavanger ble det, i samråd med 9 er-klubben og Norsk Laserklubb, prøvet ut to forskjellige formater for medaljeseilasene. Disse ble i etterkant evaluert gjennom en spørreundersøkelse og diskutert med klasseklubbene i et møte med dem. Vi tok da også opp en evaluering av et forsøk i Norsk Laserklubbs egen regi, som de gjennomførte under sitt NM. Møtet med klasseklubbene var meget nyttig og gir grunn til optimisme for videre utvikling av sporten. Behovet for slik utvikling forsterkes av de tendenser vi ser kommer internasjonalt, fra ISAF og andre organer. 7

8 Tracking og direktefilming Styret har initiert et prosjekt for å utvikle et tilbud til seilere og arrangører om tracking som tilfredsstiller de tekniske krav vi har og som er prisgunstig. Noen arrangører har også prøvet ut filming av regattaen på vannet for å vise den direkte på storskjerm på land, på websider og i sosiale medier. Dette har vært vellykket, men krever at ikke bare passende utstyr, men også dyktige kommentatorer. Tracking i kombinasjon med direktefilming og gode kommentarer har vært prøvet ut og vist seg særdeles virkingsfult. Styret er av den oppfatning at de temaer som er omtalt i dette punktet i årsrapporten er av største viktighet for at vi skal nå frem mot publikum og sponsorer. Opparbeidelse av kontaktflate Styret har initiert et prosjekt for å utvikle et tilbud til seilere og arrangører om tracking som tilfredsstiller de tekniske krav vi har og som er prisgunstig. Noen arrangører har også prøvet ut filming av regattaen på vannet for å vise den direkte på storskjerm på land, på websider og i sosiale medier. Dette har vært vellykket, men krever at ikke bare passende utstyr, men også dyktige kommentatorer. Tracking i kombinasjon med direktefilming og gode kommentarer har vært prøvet ut og vist seg særdeles virkingsfult. Styret er av den oppfatning at de temaer som er omtalt i dette punktet i årsrapporten er av største viktighet for at vi skal nå frem mot publikum og sponsorer. Lagseilas, matchseiling og foreningsliga Men det er mer enn dette vi kan endre for å skape mer seilglede. Lagseilas, enten det er 2, 3 eller 4 båter på hvert lag, brer om seg internasjonalt, og det er både spennende for utøverne og publikum. Det samme kan man si om matchseiling. En annen stor fordel med matchseiling er at som regel stilles båtene til disposisjon av arrangerende forening. Det gir en svært lav pris-terskel for å kunne delta i seiling. NSF vil oppfordre flere foreninger og klasser til å satse på lag- og matchseiling. Seilsporten trenger fornyelse og alle disse tre disiplinene vil bidra til å gjøre sporten mer spennende for både utøvere og publikum. På ledermøtet 2014 i Sandefjord fortalte Peter Gustafsson, Sverige, om «Bundesliga» som var startet i Tyskland, en foreningsserie hvor inviterte foreninger stilte lag. Styret vedtok rett etter ledermøtet at vi burde få i gang en foreningsserie i Norge. KNS har tenkt tilsvarende tanker. Under åpningen av Mesternes Mester kunne generalsekretærene i NSF og KNS orientere om at de har gått sammen for å etablere en foreningsserie i Norge f.o.m

9 Rekrutteringsgrunnlaget må utvides og økonomien styrkes Vi er av den oppfatning at skal sporten vokse, må rekrutteringsgrunnlaget økes i betydelig grad. Uten at det er noe galt i seg selv at de fleste seilere i dag rekrutteres fra såkalte resurssterke familier, blir dette for snevert. De aller fleste seilere som holder ut gjennom ungdomsårene har som neste mål å starte utdanning. Da viker seilsporten til fordel for utdanning. Selv om de fleste vil si at dette er naturlig, er det ikke bra for rekrutteringsgrunnlaget til toppidretten. De få som satser videre har også i de fleste tilfeller et mål om å starte utdanning. Problemet er at når studier er det endelige målet, blir det tidsvinduet man gir en toppidrettssatsning for lite. Det tar svært mange år å komme til topps i seiling. For å ha medaljesjanser i OL, kan man ikke ha det førstkommende OL som mål. Man må ha det neste OL-et, og aller helst OL-et etter der igjen, som mål med satsningen. I et slikt bilde må utdanning nedprioriteres i satsingsperioden. Vi anser det derfor som helt nødvendig at man begynner å legge forholdet til rette for å rekruttere barn og ungdom til sporten fra deler av befolkningen som normalt ikke har blitt trukket inn i den. Vi må med andre ord legge til rette for at vi kan etterleve NIFs formåls paragraf, punkt 1, som sier at «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse.» Vi får legge til «sosial bakgrunn». Undersøkelser fra andre idretter har vist at ungdom fra andre grupperinger enn dem vi normalt rekrutterer fra, er mer sultne. Skal vi lykkes med dette arbeidet, må vi ha flere foreningseide båter som stilles til rådighet for både trening og regatta til en rimelig penge. Til syvende og sist krever en slik modell styrking av forbundets mulighet til å gi toppidrettsutøverne vilkår som gjør at de kan leve av idretten i satsingsperioden. Da må budsjettene innrettes slik at en større del av pengestrømmen styres mot toppidrett. Til tross for at 2015-budsjettet viser at en stor andel går til toppidretten, er landslaget underfinansiert med ca. kr. 6,5 millioner. Dette gapes finansieres av seilerne selv gjennom egenandeler. Det faktum at norsk seilsport ikke har råd til å holde seg med et landslag, er ingen bærekraftig modell på lang sikt og understreker behovet for å styrke forbundets økonomi i betydelig grad. 9

10 Frafallet i ungdomsårene Et annet område styret har begynt å diskutere med klasse klubbene, er det store frafallet vi ser i sporten så snart seilerne kommer inn i ungdomsskolen og videregående skole, dvs. stort sett når de forlater Optimistjollen. Det er nok mange forklaringsfaktorer, men det faktum at seiling lokalt nesten er «gått av moten» til fordel for deltagelse i NC er, internasjonale treningssamlinger og internasjonale mesterskap allerede i meget lav alder, er nok en av forklaringene. De ivrigste prioriterer ned lokale regattaer. Som en følge av dette blir det få igjen i lokale regattaer, og mange gidder rett og slett ikke møte opp. Vår Sportsjef, Jan Steven Johansen, tok dette opp på todagersmøtet på Refsnes i november Likeledes tok Finn Aamodt det opp på Hankø-møtet i mai Begge hevdet at vi må tilbake dit at man seiler flere regattaer i lokalmiljøet, dvs. i våre nåværende kretser. Grunnen er at det er i de lokale miljøene all idrett og alle idrettsutøvere formes. Treningen lokalt er lett tilgjengelig, både tids- og kostnadsmessig. De store regattaene skal brukes til å teste ut fremdriften i treningsarbeidet, ikke fungere som trening. 10

11 HELLY HANSEN CATWALK Scandinavian Design is the cornerstone in all Helly Hansen gear. The optimal combination of purposeful design, protection and style. This is why professional sailors, mountain guides and discerning enthusiasts choose Helly Hansen. CONFIDENT WHEN IT MATTERS 11

12 Toppidrett Toppidretten og våre regattaseilere Året har generelt vært preget av gode juniorresultater, og noen store lyspunkter blant OL-seilerne. Også norsk storbåtseiling markerte seg under ORCi VM i Kiel. Bjørnar Erikstad har i 2.4 klassen hatt sin beste sesong i en lang seilkarriere. Hans VM sølv i det åpne verdensmesterskapet (både funksjonsfriske og funksjonshemmede seilere) er en særdeles god prestasjon. Han ble også kåret til Årets mannlige funksjonshemmede utøver under Idrettsgallaen for denne prestasjonen. Årets resultatmessige største prestasjon er det kanskje Anders Pedersen som har stått for, med hans VM gull U23 i Finnjolle, samt 8. plass i ISAF VM i samme klasse. Dette tegner godt for hans fremtid i Finnjollen. Anders ble hedret som Årets Seiler for sine prestasjoner i sesongen På juniorsiden har Norge igjen levert gode resultater. Hermann Tomasgaard ble nummer to i Laser U21 VM. Line Flem Høst ble nummer 2 i VM U21 Laser Radial. Under årets siste World Cup i Melbourn gjorde de norske Skiff-jentene det meget bra. Gull til Maia og Ragna Agerup og sølv til Hele Næss og Marie Rønningen vitner om at jentene har god progresjon frem mot OL uttak og selve OL i Under samme regatta ble Line Flem Høst nr. 2 i Laser Radial-klassen og Maria Mollestad nr. 2 i RS:X-klassen. Under kjølbåtenes ORCi VM i Kiel seilte Claus Landmark med mannskap inn til en meget sterk 2. plass. De ledet mesterskapet helt til siste seildag, men en Italiensk båt behersket den stadig økende vinden litt bedre og endte opp foran den norske båten. En annen norsk kjølbåt som har markert seg i mange år er Kristian Nergaard med mannskap som også i år tok en pallplass i VM (nr2) i Italia. Norges desiderte beste E-jolleseiler de siste årene, Lars Johan Brodtkorb, ble sammen med Anders Pedersen henholdvis kåret til Årets Jr.-Seiler og Årets Seiler for resultatene i Det å ta EM-gull og VM-gull samme år er en fantastisk prestasjon! NSFs BRAGDMERKE TILDELES AV NSFs STYRE TIL : a. Norske utøvere blant de 6 beste i Olympiske leker og Paralympics b. Vinnere av offisielle VM (i ISAF godkjente klasser). c. Aktive seilere som styret mener er spesielt kvalifiserte. 12

13 Toppidrettsmodellen Hyppige og gode evalueringer gjennomført av sportssjef og trenere i samarbeid med OLT gir grunnlag for en dynamisk toppidrettsmodell som tar hensyn til resultatutviklingen. Målsetning fra Handlingsplanen: Sørge for at man gjennom tingperioden er i rute for å nasjonskvalifisere Norge til OL 2016, i alle klasser med aktive seilere, under ISAF VM i Etablere et økonomisk og sportslig stabilt fundament for å hindre frafall av de beste seilerne. Trener Enmannsjolle Trener Brett Trener Skiff Trener paralympics Landslag Landslag Landslag Landslag Rekruttlag Rekruttlag Rekruttlag Toppidrettsmodellen legger opp til en langsiktig tankegang for utvikling av toppidrettsutøvere innen seiling. Det tas innover seg de kravene til forutsigbarhet og hardt arbeid over lang tid som skal til for å nå toppen. Samtidig ønsker NSF å legge til rette for at arbeidet som gjøres med toppidretten har en klar nasjonal forankring, og at arbeidet kommer bredden til gode både på kort og lang sikt. Landslagene er de prioriterte områdene landslagstrenerne skal bruke sine ressurser på. Det skal også brukes tid på seilere som ikke har nådd landslaget ennå i forbindelse med treninger, treningssamlinger og regattaer i Norge, slik at vi sikrer fremtidig rekruttering. 13

14 Sportssjef Vi har gjennom 2014 fått en tydeligere toppidrettsprofil gjennom vårt samarbeid med OLT. Vi har store forventninger til at arbeidet fører til vesentlige resultatforbedringer i Jan Steven Johannessen Treningsarbeidet i 2014 har vært konsentrert på NSF treningsbase i Moss og på OLT. I tillegg til nødvendig internasjonal tilstedeværelse på regattaer og samlinger. Det er gjort et stort arbeid ved å kartlegge de fysiske kravene i de forskjellige klassene. Dette med god hjelp fra OLTs Eirik Verås Larsen (ansvarlig for seilernes fysiske treningsarbeid). Evalueringene etter ISAF-VM viser behovet for en styrket trenerstab. Dette resulterte i at det ble gjort avtaler med Anton Garrote (Laser Standard) og Kolja Wôlkers (Skiff) med virke fra 1. januar Ved disse avtalene har alle klasser nå minimum 50% trenerdekning. Seilerne fra NSFs landslag/rekruttlandslag har deltatt i følgene worldcupstevner: Miami, USA beste norske resultat: Bjørnar Erikstad, 4. plass. Palma, Mallorca, Spania - beste norske resultat: Bjørnar Erikstad, 3. plass. Hyeres, Frankrike beste norske resultat: Alexander Wang Hansen, 4. plass. Landslagsutøvere Type Forening Aleksander Wang-Hansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Marie Solberg Sonar Kongelig Norsk Seilforening Per Eugen Kristiansen Sonar Kongelig Norsk Seilforening Bjørnar Erikstad 2,4 mr Tønsberg Seilforening Marthe Enger Eide Laser Radial Bærum Seilforening Maria Mollestad RS:X Kongelig Norsk Seilforening Mathias Mollatt Laser Moss Seilforening Sebastian Wang-Hansen RS:X Tønsberg Seilforening Tiril Bue Laser Radial Kongelig Norsk Seilforening Line Flem Høst Laser Radial Kongelig Norsk Seilforening Celine Herud Laser Radial Moss Seilforening Helene Næss 49erFX Tønsberg Seilforening Marie Rønningen 49erFX Tønsberg Seilforening Maia Agerup 49erFX Kongelig Norsk Seilforening Ragna Agerup 49erFX Kongelig Norsk Seilforening Herman Thomasgaard Laser Kongelig Norsk Seilforening Henrik Begby Laser Kongelig Norsk Seilforening 14

15 Nasjonskvalifisering til OL Fra åpningen av VM i Santander: Bildet viser at seiling har stor oppmerksomhet. ISAF VM i Santander var sesongens store mål. Her skulle vi kvalifisere så mange klasser som mulig til OL. Det var tildels vansklige forhold som resulterte i både psykisk og fysisk påkjenning for utøverne. Der fikk vi blant annet en skade med en skulder ut av ledd på en av utøverne. Vi klarte til slutt å kvalifisere fire av seks klasser til OL. Dette var Finnjolle, RSx menn, Laser og Laser Radial. RSx Damer og 49er FX må prøve på nytt i VM For Paralympicklassene var VM i Halifax tilsvarende mål. Her klarte begge klassene etter jevn og god seiling å kvalifisere til Paralympic. Årets seiler 2014 Basert på de oppnådde resultatene besluttet styret, etter en grundig gjennomgang av kriteriene for slik utnevnelse, å utpeke Anders Pedersen til Årets seiler 2014 og Lars Johan Brodtkorb til Årets Jr.-seiler Anders Pedersen, Drøbaksund SF, fikk prisen for sine resultater i Finnjollen. Lars Johan Brodtkorp, Horten SF - Europajolle - for seieren i VM, andreplassen i EM og førsteplassen i Kieler Woche. Kriteriene for kåring av årets seiler ligger på hjemmesiden her: forbundet/dokumentarkiv/styrebesluttninger 15

16 Resultater Utvalgte resultater fra internasjonale regattaer Navn Type Sted Plass Anders Pedersen Finnjolle VM 8 Anders Pedersen Finnjolle VM U23 Gull Bjørnar Erikstad (Tønsberg SF) 2,4mR Åpent VM Sølv Lars Johan Brodtkorb (Horten SF) E-jolle VM Gull Lars Johan Brodtkorb (Horten SF) E-jolle Jr.-EM Gull Jacob Lepperød (Tønsberg SF) E-jolle Jr.-Nordisk Gull Line Flem Høst (KNS) Laser Radial EM U21 Sølv Hermann Tomasgaard (KNS) Laser Standard VM U21 Sølv Claus Landmark (KNS) ORC VM Sølv Aleksander Wang-Hansen, Marie Solberg, Sonar VM 7 Per Eugen Kristiansen (KNS) Kristian Nergaard, Johan Barne og Trond 5,5mR VM Sølv Solli-Sæther (KNS) Eivind Melleby og Bruno Prada Star VM Bronse Kongepokal, Mesternes Mester 2014 Bjørn Mørland Pedersen, Pål Tønnesson, Nisse Nordenstrøm og Ivar Andreas Monefeldt 16

17 Kronprinsens pokal Optimist, gutter Uffe Thomasgaard, Drøbaksund SF Norgesmestere 2014 Klasse Navn Seilforening 2,4 mr Bjørnar Erikstad Tønsberg SF Knarr Nils Petter Haugfos Drammens SF Snipe Birger Jansen/Lise Gehrken Bærum Seilforening Killing Peder Nergaard Fredrikstad Seilforening 12,5 kvm Roy Arild Johannessen Risør SF Grimstadjolle Georgios Nikoltsis Grimstad Seilforening Oselvar Andreas Martin Iversen Austervoll SF Snipe Masters Kristoffer Spone KNS BB 11 Eivind Berg Arendal seilforening Drake Kristian Hatch Fredrikstad Seilforening Express Kristian Nergaard KNS Snipe Dame Anette Melsom Myhre Asker SF Andunge Terje Sorteberg Asker SF Finnjolle Lars johan Brodtkorb Horten SF IF Terje Sorteberg Asker SF Yngling Svein Andre Hol Askøy seilforening Melges Peder Jahre Tønsberg seilforening Match Viktor Ogeman KNS ORCi Knut Heje KNS Laser Radial Dame Marthe Enger Eide Bærum Seilforening Laser Herre Hermann Tomasgaard KNS 11 MoD Johnny Hjerpseth Røyken Seilforening Formula Kristian Olsen Tromsø Brettseilerklubb Optimist jenter Pia Dahl Andersen Asker SF Optimist gutter Uffe Tomasgaard Drøbaksund Seilforening Zoom 8 Emilie Homstvedt Sarpsborg SF E-jolle Lars Johan Brodtkorb Horten SF Laser 4,7 Mads Severin Hasslum-Olsen Moss SF Laser Radial Tiril Bue KNS RS Feva Caroline Heiberg/Marie Bordal Moss SF BIC Arne Frithjof Askvig Asker SF 29èr Thomas Mathisen Risør SF 17

18 Breddeidrett Mange seilforeninger opplever en fin vekst i antall aktive barn og ungdom. Seilforeningene legger ned en stor jobb på dette feltet og det gir resultater. Når det gjelder rekruttering til seiling blant de over 18 år, så sliter hele organisasjonen. Gruppen år er den grupperingen med lavest representasjon i norsk seilsport. Skal NSF nå sitt mål om medlemsvekst, må hele organisasjonen også evne og rekruttere studenter og yngre voksne i turseilerseilersegmentet. En meget hyggelig nyhet på tampen av 2014 var at Gjensidigestiftelsen bidrar med kr til tiltak rettet mot rekruttering av nye turseilere. Forhåpentligvis vil alle norske seilforeninger kunne nyte godt av rekrutteringstiltak rettet mot denne gruppen i

19 Rekruttering til seiling +20 % Målsetning fra Handlingsplanen: Oppnå minst 20% medlemsvekst før seiltinget i Arbeide for at man i tingperioden er i rute i forhold til dette. Det er mange seilforeninger i landet som jobber meget godt med rekruttering til seiling, særlig for barn og ungdom. Fra en litt fallende trend de siste årene, viser Idrettsregistreringen 2014 en liten økning i registrerte barne og-ungdomsseilere. Dette er en trend NSF håper og tror vil forsterkes de kommende år. NSF sentralt lanserte i 2014 en ny opplæringsbok for Optimistjolleseilere for bruk i nybegynneropplæringen. Boken ble meget godt mottatt og solgte over 1500 eksemplarer i Arbeidet med tilsvarende opplæringsbok for tomannsjolle seilere ble påbegynt høsten 2014, og blir lansert til sesongstart For å hjelpe foreningene som vil drive rekruttering og opplæring av nye kjølbåtseilere ble arbeidet med et lavterskel opplæringshefte for denne gruppen påbegynt. Heftet, Velkommen som seiler, med tilhørende kurspresentasjon blir lansert i

20 Aktivitetsutvikling +2 Målsetning fra Handlingsplanen: NSF sentralt skal sammen med foreninger og klasseklubber utvikle minst 2 nye rekrutteringskonsepter i kommende tingperiode. Joller/Brett: NSF var sterkt involvert i påskesamlingen i Moss. Alle landslagsseilerne samt landslagstrenerne var til stede, og dette gjorde samlingen til en kvalitetssamling for alle 90 deltagerne. I april ble det arrangert egen tomannsjollesamling for alle seilere fra Feva, via 29er til 49 er. Tiltaket ble arrangert for 2. gang, og er et meget godt tiltak for å vise vei for de yngre seilerne. I mai arrangerte NSF ungdomssamling for RS:X brett, Laser, E-joller og 29er klassene i Moss. Samlingen ble vellykket både sportslig, sosialt og alle deltagerne fikk et godt treningsutbytte. I oktober arrangerte NSF to høstsamlinger. En for U16 klassene Optimist, Feva og Bic-brett, helgen etter ble det arrangert samling for ungdomsklassene 29 er, E-jolle og Laser. Totalt deltok over 100 seilere. Oktober har vist seg to år på rad å være en meget god seilmåned med fin sjøtemperatur og god vind. Tomannsjolleprosjektet: Prosjektet blir støttet av Havfonn. Dette gjør det mulig å følge opp rekruttering til tomannsjolleseiling litt ekstra. I mars 2014 ble ny opplæringsbok for tomannsseiling lansert. Den har blitt meget godt mottatt av seilforeningene og seilerne. Boka følger således opp suksessen med Optimstjolleboka i I 2014 har det blitt arrangert lokale samlinger, regionale samlinger og egen Havfonn Cup. Tomannsjolleprosjektet har i 2014 vist at det produserer mye aktivitet på lokal plan, og at det produserer seilere som sørger for god rekruttering til 29 er klassen. Uten Havfonns langsiktige satsing på dette prosjektet kan vi med sikkerhet slå fast at prosjektet ikke hadde blitt den suksess det har blitt. Takk til Havfonn! Klubbutvikling: NSF bidrar, etter forespørsel, med idedugnad, strukturering og råd når det gjelder rekruttering til seiling. Det er gjennom 2014 gjort med hell i flere foreninger langs store deler av kysten. Inspiria Science Centre Den 22. november ble seildagen Vind i seilene arrangert på Inspiria Vitensenter i Sarpsborg. Initiativet kom fra Fredrikstad Seilforening og Bredde og Rekrutterings Utvalgets Christer Mortensen. Prosjektet ble et samarbeidsprosjekt mellom Vitensenteret, NSF og Fredrikstad Seilforening. Hensikten med dagen var å vise de realfaglige sidene ved seiling på en morsom og barnevennlig måte. Dagen ble en stor suksess med næremere 500 besøkene. Tiltaket skal gjentas i november 2015, og skal også forsøkes kjørt på noen av de 8 andre vitensenterene i Norge. 20

21 Arrangementer Norgesmesterskapene tildeles etter søknad av styret i NSF. Det viktig for NSF at alle NM har et høyt sportslig nivå, samtidig som det skal sikre aktivitet rundt hele kysten. Det er i år avholdt X NM. De klassene som ikke tilfredsstiller NM-kravene avholder klassemesterskap. Alle NM-vinnere kvalifiserer til Mesternes Mester. I år var det 26 deltakende lag i Express, og 8 deltakende lag i RS Feva. Vinneren av RS Fevaklassen var Mats Severin Hassum-Olsen Mestertrofé og Kongepokal gikk til Arendalsseileren Bjørn Mørland Pedersen som var best i den ene finaleseilasen som ble avviklet i Mesternes Mesterskap i seiling. Mesterskapet ble en tålmodighetsprøve både for arrangører og seilere som måtte tåle mye ventetid på Oslobanen utenfor Aker Brygge i Oslo i helgen. På lørdagen klarte man akkurat å få avviklet to seilaser i løyværet, nok til å sette sammen et finaleheat, men man måtte vente til ut på ettermiddagen søndag før det var vind nok til å kunne avvikle en rettferdig seilas. Express NM Oslo Seilforening. Årets NM i Express klassen ble historiens største NM i antall deltagere. 111 båter med fire personer i hver båt blir et bytelig idrettsarrangement! Oslo Seilforening gjennomførte et meget godt arragement. De hadde sammen med Express klubben og NSF lagt ned mye ressurser i tracking, streaming fra banen og meget god online resultatservice. Årets Norgesmestre i Express klassen ble skipper Kristian Nergaard med Kristoffer Spone til rors. Kristoffer Spone ble for øvrig årets NM grossist med 3 NM titler: Express, ORCi og Snipe. Stor-NM Stor NM 2014 ble arrangert av Stavanger Seilforening. Foreningen gjennomførte arrangementet på en meget god måte for de over 200 deltagende båtene, samtidig lå foreningen godt til rette for at tilskuere og familier skulle trives på land blant annet ved å arrangere den meget vellykkede og publikumsvennlige Subsea7 Cup for representanter fra alle klassene på Vågen fredag kveld. NSF ønsket å prøve ut nye finaleseilaser for noen av klassene, og Laser Radial klassen og 29er klassen seilte finaleseilaser inne på Vågen siste dagen av arrangementet. Beklageligvis var de rådene forhold svært vekslende og etter noens oppfatning tilfeldige. Konseptet med finaleseilaser ble i etterkant evaluert, og viser at både seilere og arrangører er delt i sitt syn på denne formen for finaleseilaser. Etter en grundig evaluering av hele Stor NM konseptet besluttet Styre i NSF i november 2014 å legge ned Stor NM slik det har blitt arrangert siden Hovedargumentet for vedtaket er at det er svært få foreninger som er store nok til å kunne påta seg arrangementet, med de negative konsekvensene det har. Videre ser man at et konsept som skal tilfredstille den 13 år gamle barneseileren og 28 år gamle toppidrettsutøvere er vanskelig. Mer om styrets begrunnelse for vedtaket finner man på seiling.no. NORsteam NSF inngikk for sesongen 2014 en samarbeidsavtale med Team Wolfpack om drifting av Norsteam-prosjektet. Prosjektet fikk inn mange gode seilere på høyere nivå enn tidligere år. Resultatmessig startet sesongen meget bra med seier i første NORC regatta. Etter dette ble resultathøsten dårligere. Etter evaluering av sesongen 2014 har man kommet til en erkjennelse av at det er for dyrt og tidkrevende for NSF og en gjeng unge seilere og drive en eldre regattabåt. Prosjektet ser på alternative driftsformer for sesongen Målet er å kunne øke kompetansen til de unge seilerne som vil satse på kjølbåtseiling/havseilas til en lavere kostnad og med mindre tidsbruk for administrasjonen. Langturgruppa: Jan Fredrick Mack tok initiativ til en egen langturgruppe i NSF. Han har med seg Andreas Holo og Stefania Nilsen. Gruppen er en samorganisering av stort sett allerede eksisterende private initiativ. Gruppen har som mål å kunne gi nyttig informasjon til alle som skal ut på kystseilas. På slutten av 2014 har utviklingen av en egen langtur-infoside på seiling.no blitt påbegynt. 21

22 Kompetanseutvikling Viktigheten av klubbtrenere En vital organisasjon krever hele tiden påfyll av kompetente medlemmer. Tilbud, tilrettelegging og rekruttering til kompetansegivende kurs er derfor en viktig oppgave for NSF sentralt. NSF arrangerer via Dommerutvalget, Regattautvalget, Trenerutvalget og Teknisk komité kompetansegivende kurs på nasjonalt nivå var et godt år når det gjelder tilvekst av frivillige med kompetanse på øverste nivå. Som nevnt under avsnitt om tomannsjolleprosjektet ble det utviklet og ferdigstilt en ny opplæringsbok for tomannsjolleseilere i Boken er i layout veldig lik Optimistjolleboka som ble lansert i NSF ønsker i løpet av 2015 og ferdigstille en tilsvarende opplæringsbok for brettseilere. Da vil vi ha opplæringsmateriell som dekker hele grunnmuren i rekruttering til norsk seilsport. Gjennom høsten 2014 ble det påbegynt materiell rettet mot deltagere på alle sommerkursene i seiling som norske seilforeninger arrangere. Dette materiellet skal ferdigstilles i god tid før sommerkursene i NSF ser at de foreningene som aktivt bruker sommerskolene som rekruttering til organisert seiltrening lykkes svært godt. Målet er at materiellet NSF nå utvikler skal hjelpe foreningene i dette rekrutteringsarbeidet. Etter tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen om breddearbeid i seilforeningene høsten 2013, så bredde- og rekrutteringsutvalget behovet for et lavterskel foreldrekurs. Målet med kurset skal være at uerfarne seilforeldre lettere skal kunne hjelpe sine barn med aktiviteten, og også selv ha større glede ved å bidra. Kurset er under utarbeidelse og vil ferdigstilles før sesongstart Trenerutvalget: Etter et travelt 2013 med utarbeidelse av nytt trenerkurs, har 2014 vært et hvileskjær for trenerutvalget. Det har blitt gjennomført Trener 1 kurs følgende steder: KNS, Bærum, Kristiansund og Molde. Benedicte Heide og Magnus Brun gikk ut av trenerutvalget siste halvår Jørgen Gundersen fra Soon SF er på vei inn, og TU vil bli forsterket med ytterlig en pers i Dommerutvalget: Dommerutvalget arrangerte Dommer3 kurs i Stavanger i januar med seks deltagere. Dommerutvalget DU inviterte til tre banedommerkurs i Henholdsvis under NC i RAN, NC Arendal og StorNM. De to første kursene måtte avlyses da potensielle deltakere måtte delta i arrangementet på annen måte. Under Stor-NM holdt vi kurs med seks deltakere hvorav to tok prøven for andre gang. Dessverre var det ingen som bestod alle prøvene denne gangen. Dommerutvalget arrangerte fellesseminar sammen med Regatta Utvalget i mars med samlet rundt 75 deltakere. Det skal innføres en 4 årig dommerlisens ordning fra og med Kappseilingsreglene for Lisens tildeles for 4 år av gangen basert på bl.annet obligatorisk deltakelse på oppdateringsseminarer dette året. To medlemmer av Dommerutvalget har deltatt på dommerseminar i Sverige og Danmark, og ellers har DU medlemmer holdt kurs og regelkvelder i en rekke foreninger. Alle medlemmene i DU har dømt nasjonalt og internasjonalt i Regattautvalget 2014: 11 nye Arrangør III ble autoriserte i Dette har vært en svært tidkrevende oppgave for utvalget i år. 7 nye kandidater har bestått Arrangør III teoretisk prøve og skal gjennomføre praktisk i eksamen i I samarbeid med Dommerutvalget ble det gjennomført helgeseminar for dommere og Arrangører i mars. Leder av Regattautvalget deltar i Regel og Appellkomiteen når det er saker som gjelder arrangørrollen og når Regel& Appellkomiteen fungerer som NM-utvalg. Regattautvalget har samarbeidet med Bredde- og Rekrutteringsutvalget i håp om å komme frem til sikkerhetstiltak under jolleregattaer som oppleves hensiktsmessige. Arbeidet er ikke sluttført, men vi håper å være i mål før sesongstart Regattautvalget ønsker fremdeles kandidater som ønsker å bli internasjonale arrangører! TK/Målerutdanning: Teknisk komité har i 2014 avholdt et Klassemålerkurs og har avholdt tre møter i tillegg til at saker har vært diskutert i e-postutvekslinger. 22

23 B Electric! 100% elektrisk. 0% kompromisser. Nye B-Klasse Electric Drive er en kompromissløs familiebil. Til tross for et kompakt ytre, har bilen egenskaper som gir hele familien en bedre hverdag. Rekkevidden er på inntil 230 km* og den spreke elektriske motoren yter hele 180 hk. Samtidig har bilen plass til fem voksne, og har et klasseledende bagasjerom på 501 liter. B-Klasse Electric Drive har også komfort og sikkerhet i overlegen Mercedes-Benz kvalitet. Nye B-Klasse Electric Drive fra kr ,- nyhet: elektrisk Priser er inkludert levering Oslo.*Med tilleggsutstyret Range Plus. Standard rekkevidde inntil 200 km. Rekkevidden vil variere avhengig av en rekke faktorer som kjørestil, varme- og kjølebehov, kjørerute og forvarming. Bildet kan avvike fra tilbudt modell. Importør: Bertel O. Steen AS. Østensjøvn. 12. Oslo. Tlf , 23

24 Organisasjon Administrasjonen Toppidrett Breddeidrett Organisasjonen Marked I 2013 endret styret organisasjonsstrukturen. De fire søylene over ble implementert i plan og rapportarbeid for bedre å kunne definere ressursbehovene og ta riktige besluttninger. Administrasjonen ble endret gjennom høsten 2013, både gjennom avgang og nyansettelse. Styret kunne derfor i sitt møte januar 2014 foreta noen justeringer i de komitéer og utvalg hvor styrets medlemmer hadde sittet tettest på de ansatte. De fleste utvalg fikk da en ansatt enten som prosjektleder eller i det minste som en sekretær. Disse ansatte skal drive prosessene mellom møtene. Styremedlemmer deltar i å gi føringer og tidsplan for arbeidet. Etter hvert som administrasjonen er blitt endret har styret og generalsekretæren lagt vekt på at leder for hver av disse hovedaktivitetene rapporterer til generalsekretæren. Generalsekretæren rapporterer videre til styret. NSF var uten markedsansvarlig i store deler av I slutten av 2014 ble ny markedsansvarlig ansatt, dette førte til et løft i kvalitet og kvantitet innen markedsarbeid og tydeligjøring av modellen. Espen Guttormsen Generalsekretær Vibecke Schøyen Utviklingskonsulent Åse Langli Kontormedarbeider Per Christian Bordal Bredde/rekrutteringsansvarlig Jørgen Aschjem Markeds- og kommunikasjonsansvarlig 24

25 Toppidrett Styringsgruppe for Toppidretten Leder Finn Aaamodt, OLT Hanne Haugland, OLT Michael Jørgensen, OLT (utgående) Jan Steven Johansen Tor Møinichen Odd Ørnulf Stray Espen Guttormsen Råd for Sportssjef Leder Jan Steven Johansen Jørgen Stang Heffermehl, KNS Sportssjef Bærum Sportssjef Moss Ole Rasmus Undrum, Tønsberg SF Foreninger med seilere på landslagene. Styrene utpeker disse representantene. Toppidretten er veldig sentralisert og omhandler kun de foreninger som til en hver tid har seilere på landslaget. Derfor er det heller ingen komitéer eller utvalg innen topptidretten, men kun et råd og en styringsgruppe. Det er innfor innsatsområdene bredde og organisasjon vi finner komitéer og utvalg, enten de er ting- eller styrenedsatt. Det er her brorparten av all aktivitet foregår og det er innen disse to innsattsområdene administrasjonen trenger ressursene som komitéer og utvalg tilfører for å kunne gi et godt tilbud til seilnorge. Markedsavdelingen er for øyeblikket 100% drevet av administrasjonen, men vi ser at det er sterke bånd mellom marked og kommunikasjon. Breddeidrett Bredde & Rekruttering Leder Bente Mortensen Prosjektleder Per Christian Bordal Torill Elise Dahl Høgheim Christer Mortensen Thomas Oksmo Jan Fredrik Mack Underkomité - Langtur / turseiling Leder Jan Fredrik Mack Stefania Righetti Nilsen Andreas Holo Sekretær Per Christian Bordal Thomas Nilson Fagkomitéer Regel og Appellkomitéen Leder Marianne O. Middelthon Nestleder Trond Strandenes Harald Sørensen Thomas Albert Kresse - møter Anne-Margrethe Kaalstad ang. arrangement Utdanningskomitéen Leder Per Christian Bordal Thomas Albert Kresse Anne-Margrethe Kaalstad Frode Johansen Hermod Arne Opstvedt Dommerutvalg Leder Nestleder Regattautvalget Leder Trenerutvalget Leder Teknisk Komité Leder Thomas Albert Kresse Torgrim Log Marianne O. Middelthon Anne-Margrethe Kaalstad Henning Asklien Kristian Fæste Ny: Spør Anne Frode Johansen Benedicte Heide Magnus Brun Hermod Arne Opstvedt Bjørn Vadholm Kristian Gude Thomas Nilsson (NORC) Sverre Ellingsen (NORrating) Per Bøymo Per Christian Bordal Match- og Lagseilasutvalg Leder Marianne Middelthon Harald Sørensen Karl Kjørstad Espen Guttormsen Vibecke Schøyen Jørgen Aschjem Organisasjonen Arbeidsutvalg (AU) Leder Tor Møinichen Vidar Utne Torunn Sætre Trond E. Guttormsen Økonomistyring Leder Torunn Sætre Bente Mortensen Tor Møinichen Espen Guttormsen Åse Langli Langsiktig finansiering Leder Torunn Sætre Tor Møinichen Vidar Utne Espen Guttormsen Kommunikasjonsutvalg Leder Tom Bratli Prosjektleder Espen Guttormsen Tor Møinichen Vidar Utne Vibecke Schøyen Guro Steine Båt og samfunn Leder Peter L. Larsen Vidar Utne Jan-Erik Næss Rolf Hermansen Espen Guttormsen Internasjonalt utvalg Leder Stig Hvide Smith Marianne O. Middelthon Thomas Føyen Thomas Nilson Tingvalgte komitéer Kontrollkomité Leder Inger Britt Zeiner Matthias Peter Nowak Anette Hjellestad Øystein Fredriksen Varamedlem Astri C. Holden Varamedlem Atle Reidulff Lovkomité Leder Varamedlem Valgkomité Leder Varamedlem Egil Wold Edith Sigfrid Erstad Peter Thomas Hansen Leif Førli Halvorsen Peter Lauritz Larsen Anne Cathrine Hübert Anne-Margrethe Kaalstad Siri Gjerdrum Rolf Hermansen Eilert Vierlie Marked 25

26 Økonomisk rapport Økonomisk rapport bygger på de samme prinsippene økonomiutvalget utarbeidet i Idretten rapporterer økonomi etter aktivitet NSF budsjetterer på aktivitet Årsregnskap settes opp etter Regnskapslovens krav til finansregnskap (konto) Utfordringen var å koble sammen disse til en lettfattelig og lesbar modell. Først valgte man en modell der det ble valgt ut fire hovedaktiviteter Organisasjon Bredde Topp Marked Deretter satte man innsatsområder innen de forskjellige aktivitetene og til slutt satte man opp prosjektene i de forskjellige innsatsområdene. Da fikk man en modell som eksempelet illustrerer: Aktivitet Bredde Innsatsområde Aktivitetsutvikling Prosjekt Kite Prosjekt Tomannsjolle Prosjekt Jentesamling Prosjekt Osv. 26

27 Tingbudsjett 2014 Styrebudsjett 2014 Org. Bredde Topp Marked. Note: INNTEKTER: NORsteam Salg Tilskudd fra NIF Foretningskontigent og seilnr Samarbeidsavtaler Lisenser Finans Organisasjon Breddeidrett Respitt/båt og samfunn/anlegg Toppidrett MVA-kompansasjon Sum inntekter KOSTNADER: NORsteam Salg Foreningskontingent og seilnr Samarbeidsavtaler Lisens Finans/avskrivninger Admin/kontorkostnader Organisasjon Internasjonalt Breddeidrett Respit/båt og samfunn/anlegg Toppidrett Sum Kostnader RESULTAT Forklaring på avvikene mellom tingbudsjett og styrebudsjett for 2014: 1. Styret har justert busjettert inntekt basert på erfaringer fra Ingen avvik. 3. Små justeringer i henhold til medlemsmassen. 4. Tilsvarende note Sponsorlisenser er budsjettert i henhold til regnskapsprinsippene. 6. Sponsorlisenser er innteksført under samarbeidsavtaler, samt at styret har nedjustert forventet inntekt på seillisens. 7. Ingen avvik. 8. Styret har justert budsjettert inntekt i henhold til de faktiske forhold. 9. Styret har justert busjettert inntekt basert på erfaringer fra Denne inntekten ble aldri realisert da NSF ikke overtok administrasjon av respittseilingen. 11. Styret har justert budsjettert inntekter i henhold til tildelingene fra OLT. 12. Styret har justert busjettert inntekt basert på erfaringer fra Båten begynner å bli gammel og trenger defor mer vedlikehold enn først antatt. 14. Styret har justert busjettert inntekt basert på erfaringer fra Ingen avvik. 16. Styret har justert busjettert kostnad basert på erfaringer fra Styret har justert busjettert kostnad basert på erfaringer fra Ingen avvik. 19. Styret har justert budsjettert kostnad basert på erfaringer fra 2013, samt bemanningsendring. 20. Styret har justert busjettert kostnad basert på erfaringer fra Ingen avvik. 22. Ingen vesentlige avvik. 23. Denne kostnaden ble aldri realisert da NSF ikke overtok administrasjon av respittseilingen. 24. Ingen vesentlige avvik. 27

28 Norges Seilforbund Regnskap 2014 Tingbudsjett Styrebudsjett Regnskap Org. Bredde Topp Marked. INNTEKTER: Sponsor- og salgsinntekter Tilskudd: Rammetilskudd Barne- og ungdomsmidler fra NIF Utstyrsmidler Stipend fra OLT Andre tilskudd OLT Andre tilskudd Sum tilskudd Andre inntekter Seillisens Egenandeler Årskontingenter MVA kompensasjon Andre Inntekter Sum SUM INNTEKTER KOSTNADER: Varekostnad Spillemidler til utstyr Lønnskostnad Utøverstipend Avskrivning driftsmidler Reise og oppholdskostnader Andre driftskostnader kontor og marked Annen driftskostnad knyttet til utøvere SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Netto finansresultat ÅRSRESULTAT Forklaring på resultatavviket i forhold til styrebudsjett 2014-regnskapet viser et positivt resultat på nesten kr ,- mer enn budsjettert. Dette skyldes i grove trekk ekstra tilskudd. 28

29 Marked Markedsavdelingens hovedoppgave er å bygge et godt økonomisk fundament for Norges Seilforbund. Markedsavdelingens hovedoppgave er å bygge et godt økonomisk fundament for Norges Seilforbund. Styret må erkjenne det ikke har lykkes å forbedre NSFs sponsorinntekter i perioden på tross av høye ambisjoner. NSFs styre og administrasjon har mange mål og oppgaver, og i ettertid kan vi se at markedsarbeidet ikke har fått tilstrekkelig prioritet og fokus, hverken i styret eller administrasjon, til å få gjennomført en tilstrekkelig endringsprosess. Det er i perioden inngått en samarbeidsavtale med kommunikasjonsbyrået Add-On Communications for å kunne fremme budskapet om hva NSF kan tilby til potensielle samarbeidsparter. Dette samarbeidet har ikke lykkes. I ettertid kan vi se at når NSF ikke har et definert budskap til potensielle samarbeidspartnere hjelper det ikke å engasjere budbringere. Det er i dag 54 særforbund som sorterer under Idrettsforbundet, og alle disse forbundene er med å sloss om de samme sponsormidlene. Vi må da stille oss spørsmålet; Hvorfor skal de velge Seilforbundet fremfor de andre? Seiling pr i dag: har ingen store profiler er en idrett som har lite medieoppmerkomhet oppfattes som snobbete har gammeldagse formater som er vanskelige å forstå foregår langt fra land Det er her Norges Seilforbund har en stor jobb å gjøre. Vi må bygge profiler og omdømmet for seilsporten slik at vi blir en attraktiv idrett/aktivitet både for medlemmer og samarbeidspartnere. Dette arbeidet vil på sikt skape et bedre økonomisk fundament for sporten. Vi må først og fremst bygge profiler, skape en større generell seilinteresse hos folket, samtidig som vi skal utvikle fordeler ved å være medlem i NSF, slik at medlemsmassen øker. For å styrke kommunikasjonen internt og eksternt ble det ansatt en kommunikasjons- og markedsansvarlig i NSF. 29

30 Omdømmebygging Nyhetsbrev Utsendelse av digitalt nyhetsbrev ble gjenopptatt i april, så snart den nye e-postlisten var ferdig. Målsetningen er at nyhetsbrevet skal komme ut 1 gang pr måned, og minimum 9 ganger i året. Innholdet skal være sammensatt, og det skal inneholde stoff om topp/bredde/tur-hav/medlemsfordeler i hvert nummer. 1 september ble nyhetsbrevet lagt over på en ny plattform, som var litt mer profesjonell enn den gamle pdfèn. Opparbeidelse av kontaktflate Det ble allerede tidlig på året gjort en stor jobb for å opparbeide et utsendelses liste av unike e-postadresser som ønsket å motta informasjon fra NSF. Det er ved utgangen av året blitt en verdifull liste ca 7000 unike adresser. Oslo Race Week/Aker Brygge Cup Norges Seilforbund var tilstede med stand på Aker Brygge under Oslo Race Week. Dette for å promotere seiling. I teltet ble det solgt landslagseffekter, seilermateriell osv. Facebook NSFs Facebookside har mer eller mindre ligget helt død fra den ble opprettet i 25. august Siden hadde 324 likere 29. oktober Det ble i løpet av året laget en strategi for hvordan NSF best kan utnytte Facebooksiden, og det har resultert i at vi pr har 2128 som liker NSF. NSF vil fortsette å styrke denne kommunikasjonskanalen ytterligere i 2015 med annonser og fremming av de viktigste sakene. 30

31 Inspiria Science Center Inspiria Science Center er et kunnskapssenter på 6500 kvm Vind i seilene 22/11 i utkanten av Sarpsborg (ca en times kjøretur fra Oslo sentrum). Senteret er laget for å inspirere til realfagglede. Senteret har 75 interaktive installasjoner som både er 22. november Velkommen til en spennende dag på pedagogiske og morsomme. Norges Seilforbund fikk en INSPIRIA science center, full av aktiviteter med vann, vind og seiling! Her kan du prøve en seilesimulator og en actionfylt invitasjon om at vi sammen kunne lage en seildag på aktivitetsløype med innslag av luftkanonkonkurranse, regatta med svimmelbriller, lage origamibåter og mye mer! senteret, noe vi grep tak i og realiserte. Lørdag 22. november var det Seilingens Dag på senteret. Akkurat som i en fornøyelsespark løper du fra den ene kule opplevelsen til den andre, mens du ler, roper og gjør gøyale, småskumle eller tøffe ting. Men når du til slutt reiser hjem etter en kul dag, har du ikke bare hatt det kjempegøy du har også lært litt om matte, fysikk, biologi, kjemi eller astronomi, og ikke minst seiling. Og det er jo smart. Det var i underkant av 500 besøkende på senteret denne dagen. De fleste fra seilforeninger i distriktet, men det var også barn fra Larvik, Drammen, Asker og Oslo. Programmet var lagt opp med poster hvor barn kunne føle på vindens krefter. Et opplegg hvor deltagerne skulle forstå mer av kraften fra vinden, gjennom spennende aktiviteter og konkurranser. NSF hadde ordnet slik at det var en seilsimulator inne på senteret, som hadde stor suksess. Det er 14 vitensentre rundt om i Norge, og vi håper å kunne gjennomføre liknende arrangement i andre regioner i Ny webplatform NSF har gjennom samarbeid med Connexdata bygget opp en ny responsiv nettside (seiling.no). Nettsiden har et mer moderne design, er lettere å bruke og åpner for mange nye muligheter. Nettsiden har en egen sosial side som likner på Facebook, der brukerene kan komme i kontakt med andre, opprette grupper, diskusjonstråder, eventer mm. Vi oppfordrer alle til å opprette en egen profil på seiling.no under fanen nettverk. Twitter NSF har opprettet en Twitterkonto. Først og fremst for å fange opp relevante nyheter, men også for å nå de som ikke er på Facebook. Kontoen har pr hatt 95 tweets og 50 følgere. 31

Norges Seilforbund Årsrapport 2011

Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Norges Seilforbund Årsrapport 2011 Takk for samarbeidet i 2011 INNHOLD STYRET STYRETS ARBEID 2011 ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE 2011 RAPPORTER FRA AKTIVITETSOMRÅDER TOPPIDRETT BREDDESEILING REKRUTTERING/TILRETTELEGGING

Detaljer

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde

REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde REFERAT FRA SEILTINGET 2007 Molde Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2005, 2006 og sakspapirene til Tinget 2007. Tinget åpnet lørdag kl. 1200. NSFs president

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2007... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2007... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2014 26. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Vi gratulerer Celine Herud med sølv i junior-vm i Oman. Foto: Per Bordal Kjære venner! 2 I skrivende stund er det barskt vintervær utenfor vinduene.

Detaljer

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011

SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 SAKSLISTE TIL Seiltinget 2011 1 2 ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Desember 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Overall vinner i Færderseilasen Jørn-Erik Ruud med mannskap runder Færder fyr Foto: Axel Nissen-Lie, Seilas Det er på høy tid å ta en full gjennomgang

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014

Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no. Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2014 1 Styret har gjennom 2014 bestått av: Navn Forening Rolle/ Ansvarsområder Lars Tomasgaard Drøbaksund Styrets leder Stein Andresen Bundefjorden Styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2005 SAMMENDRAG Styret NPF President Steinar Knai Oslo Kajakklubb Visepresident Thomas Pindard OSI Elv Styremedlem Julie Skadal BSI Hav Hege B. Sheriff Strand Kajakklubb Øystein

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

ARENDALS SEILFORENING

ARENDALS SEILFORENING ARENDALS SEILFORENING ÅRSMØTE 2014 Torsdag 19.februar 2015 kl. 18.00 DAGSORDEN: 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9

STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD STYRETS ARBEID...SIDE 3 RAPPORT FRA JOLLEGRUPPEN...SIDE 6 RESULTATER FRA 2014...SIDE 7 RAPPORT FRA ENTYPEGRUPPE...SIDE 9 TUR- OG HAVSEILER GRUPPE...SIDE 10 RAPPORT FRA REGATTAKOMITEEN...SIDE

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013

Årsberetning 2011-2012. Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Årsberetning 2011-2012 Norges Rytterforbunds ordinære ting Thon Hotel Oslo Airport Søndag 17. mars 2013 Sidehenvisninger Ryttertinget 2013 Saksliste 3 Side Side Sak 4: Årsberetning 2011-2012 Sak 5: Regnskap

Detaljer

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012

BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 BUNDEFJORDEN SEILFORENING ÅRSBERETNING FOR 2012 Fra onsdagsregatta i mai 2012 Lederen har ordet: Ser at jeg skrev at 2011 var ett Xtreme`t år. Jeg må nok si at året som har gått føyer seg inn i rekken

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011

Seilkretstinget 2011. Hordaland Seilkrets. Hordaland Seilkrets. Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A. Seilkretstinget 2011 Seilkretstinget 2011 mandag 24. januar kl 19:00 Express er i aksjon under KM 2010 Foto: Kjell Magnus Økland Sted: Hordaland Idrettskrets Idrettens hus,kniksens plass 3 Møterom A 1 DAGSORDEN FOR SEILKRETSTINGET

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer