Samhandlingsreformen - muligheter og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen - muligheter og utfordringer"

Transkript

1 Samhandlingsreformen - muligheter og utfordringer Styret i Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 v/direktør for medisin- og helsefag Alice Beathe Andersgaard

2 Presentasjon Implementering av samhandlingsreformen departementets organisering Status Helse Sør-Øst Styresaker Understøttende aktivitet Samhandlingsklima Økonomi Rapportering Stratgiske veivalg Risikoområder/ utfordringer Muligheter

3 Samhandlingsreformens mål Kvalitet; Møte pasienter/ brukere på en bedre måte Rett behandling på rett sted til rett tid Koordinerte tjenester Bærekraft; Redusert behov for helsetjenester Dempet vekst i bruk av sykehus En større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten

4 Implementering av Stortingets vedtak Nasjonal koordineringsgruppe R e f e r a n s e g r u p p e r KS Statlige tli instanser som følger opp sine respektive ansvarsområder; Aktuelle departement Aktuelle direktorat Fylkesmenn RHF Ansvarlige instanser; Kommuner Sykehus Fylkeskommuner Utdanningsinstitusjoner N a s j o n a l t n e t t v e r k Helse- og omsorgsdepartementet

5 Virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen Rettslige Økonomiske Faglige gg Organisatoriske

6 Ny lovregulering; g; et tresporet system 1. Velferdsstatens plikter; Ny folkehelselov Ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov Revisjon av lov om spesialisthelsetjenester 2. Pasient- og brukerrettigheter; Ny pasient- og brukerrettighetslov 3. Personellets yrkesutøvelse; Helsepersonelloven

7 Samhandlingsreformen - hvor er vi? Melding og lover; behandlet i Stortinget juni 2011 Nasjonal koordineringsgruppe og nasjonalt nettverk for implementering opprettet t Oppgjørsordning for utskrivingsklare pasienter og kommunal medfinansiering utredet (Hdir og KS) Veileder og mal til samarbeidsavtaler utarbeidet pr. oktober 2011 Omtale av midler til øyeblikkelig hjelp, kommunal medfinansiering og utskrivningsklare i kl pasienter i budsjett 2012 Nasjonalt tvisteløsningsorgan under etablering Tvisteløsningsorgans i Oslo 7

8 Hva skjer? Nasjonal koordineringsgruppe har månedlige møter Stor aktivitet mht informasjon og opplæring Nasjonalt nettverk under oppbygging Forskrift om fastlegeordningen på 3 mndrs høring fra 23/12? Forskrift til folkehelseloven på 3 mndrs høring fra medio desember Forhandlinger om samarbeidsavtaler på gang Helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven med tilhørende forskrifter og endringer i 41 andre lover trer i kraft 1/1-2012; Det kommer stortingsmeldinger om rus, kvalitet- og pasientsikkerhet, IKT og utdanning/ rekruttering Følge med forskning i regi av Norges Forskningsråd, 10 mill kr i 2012 under planlegging Forvaltningsmessig følge-med opplegg under planlegging Rapport fra Helsedirektoratet mht styringsdata medio januar

9 Status Helse Sør-Øst - styrevedtak 62/2007 Samhandling status og oppfølging Samhandlingsnettverk Helsedialog 108/2008 Omstillingsprogrammet Desentralisere det en kan, sentralisere det en må Områdeplaner i samarbeid med kommuner i området, brukere og ansatte Forpliktende samhandling med kommunehelsetjenesten t Robuste helseforetak

10 Styresak 33/2010; fokusområder for samhandling Etablere faste og strukturerte arenaer for dialog mellom likeverdige parter, Vise langsiktig etterrettelighet t i forhold til inngåtte avtaler Ha hyppig kontakt og reell medvirkning i planprosesser som har konsekvenser for egne tjenester Involvere brukerne og å gi dem innflytelse Spredning og videreutvikling av gode samhandlingstiltak og samhandlingskompetanse Helsedialog som verktøy for kunnskapsspredning/overføring Utvikling av samhandlingskompetanse

11 Tiltak /redskap for samhandling Helsedialog Identifisere, anerkjenne og støtte eksisterende god samhandling i helsetjenesten. Finne frem og styrke de bakenforliggende faktorer som fører til god samhandling. Å stimulere til spredning av gode samhandlingstiltak og styrking av de prioriterte områder for samhandling. Involvere brukerne og gi dem innflytelse Programmet har egen nettside for kunnskapsspredning og formidling av gode eksempler. Nettsiden har mellom treff pr døgn.

12 Praksiskonsulentordning Praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst er en del av den strategiske satsing på samhandling. Alle HF har praksiskonsulentordning. Det er pt ca 80 fastleger knyttet til ordningen. Disse utgjør om lag 13 årsverk. I tillegg har noen helseforetak utvidet ordningen til også å omfatte enkelte sykepleiere og fysioterapeuter.

13 Helsefremmende og forebyggende arbeid Helse Sør-Øst har sekretariat for helsefremmende sykehus ved Akershus universitetssykehus. it t Sekretariatet er strategisk viktig for spesialisthelsetjenestenes utvikling av arbeidet med helsefremmende og forebyggende arbeid. De fleste av HFene har avtale, noen kommuner er tatt inn som prøveordning.

14 4 hovedelementer styringsinformasjon Mål Hovedmål ; Bygge en bro mellom to helsesektorer slik at helsetilbudet blir bedret for den enkelte og staten samlet sett får mer helse for pengene. Dette kan brytes ned i 3 delmål: 1. Pasienten skal få riktig behandling på rett sted gjennom bedre utnyttelse av ressursene både i og på tvers av sektorer t - Koordinerte og sammenhengende tjenester - Riktigere behandlingsnivå 2. Fokus på økt læring og mestring - Overføring av kompetanse mellom sektorer - Fokus på pasientmestring og læring for den enkelte 3. Hindre unødig/uhensiktsmessi innleggelse på sykehus - Økt fokus på å begrense og forebygge sykdom og innleggelse Virkemidler 1. Lovkrav om etablering av ø- hjelpssenger i kommunen 2. Finansielle virkemiddel - Utskrivingsklarepasiente - Kommunal medfinansiering - Prosjektmidler for å etablere ø-hj. tilbud 3. Avtaler mellom helseforetak og kommune 4 hovedområder for styringsinformasjon Struktur på styringsdata 1. Behov og forbruk av helsetjenester 2. Kvalitetsindikatorer og ventetid 3. Avtaler 4. Økonomi 14

15 4 hovedelementer styringsinformasjon 1. Økonomi 4. Avtaler Mellom HF og kommuner 3. Kvalitetsindikatorer og ventetid Viktige spørsmål å få svar på/områder å overvåke; Opprettholdes nivået og kvaliteten på tjenester? Blir produktivitet og ressursbruk endret? Gjennomføres ønskede endringer? Virker økonomisk incentiver? Endret pasientstrømmer? 2. Behov og forbruk av helsetjenester

16 Etablerte samarbeidsfora Samarbeidsavtale med Oslo kommune i 2008 Samarbeidsutvalg Regelmessige møte med adm. ledelse og politisk ledelse Intensjonsavtale t om samhandling med KS i 2009 Kontaktmøter med KS i regionen 2 ganger årlig Fokus på samhandlingsforskning, i avtaler og spredning av gode eksempler Alle HF har samarbeidsutvalg med sine kommuner

17 Rullering strategisk plan

18 Utfordringer for partene Kommunene; Bred folkehelse-satsingsatsing Oppfølging av kronikergruppene Tiltak som kan dempe henvisnings- og innleggelsesrater Spesialisthelsetjenesten; Sentralisere det man må Desentralisere det man kan Understøtte den nye kommunerollen; Veiledning/ opplæring Tilgjengelighet og breddekompetanse Nye tiltak/ tjenester ut fra kommunenes behov Utdanningsinstitusjonene; Alle; Bidra til nok personell med nødvendig kompetanse Forpliktende samarbeid!

19 Mer enn en helsereform; et langsiktig utviklingsprogram Påvirker kommunesamarbeid og regionalt samarbeid Påvirker kommunenes rolle - også utenfor helsesektoren Påvirker lokalpolitikernes rolle Påvirker behov for kompetanse, arbeidsplasser og mulighet for lokal l næringsutvikling ikli Påvirker forholdet mellom profesjonene og mellom profesjoner og brukere/pasienter

20 Hovedstrømmer ved innleggelser Primærlegen 1,3 mill opphold per år (døgn + dagopphold) Fastlege 2 millioner henvisninger 75% Legevakt 25% Øyeblikkelig hjelp Vanlig henvisning 37% 37% 40% 60% Poliklinikk Innleggelse 3,7 millioner polikliniske konsultasjoner

21 Hvorfra kommer pasientene som blir innlagt i sykehus? Innlagt fra (%) Hjemmet 68,4 Hjemmet med hjemmetjenester 16,4 Sykehjem 4,5 Poliklinikk 6,2 Annet 1,1 Ukjent 3,4 Ttlt Totalt 100,00 21 %

22 Øyeblikkelig hjelp innleggelser muligheter? øh.j innleggelser ( 10 %) akuttsituasjoner ( rød respons ) (40%) hastetilfeller ( gul respons ) Resten (50%) tilgjengelig for alternativer? «Unødvendige» innleggelser: Fra 0 til 30% 1/2 skyldes mangelfulle primærhelsetjenester (hjemmesykepleie, etc) 1/3 skyldes mangel på informasjon (epikrise, etc) Hver femte pasient kunne unngått innleggelse hvis alternativer fantes Akutt tilbud i kommunen, observasjonsplasser, akutt poliklinikk, mm. (registrering ved legevakten)

23 Kunnskap = makt Likeverd og gjensidig respekt forutsetter jevnbyrdighet mht kompetanse Gode forhandlinger og gode avtaler forutsetter at kommunene har tilgang på relevant helsefaglig kompetanse 23

24 Strategisk tilnærming Hva er våre utfordringer; Hva er våre viktigste helseutfordringer? Hvordan fremme helse og forebygge sykdom? Hvordan gi bedre tjenester til personer med kronisk sykdom? Hvordan identifisere de pasientene som trenger tettere oppfølging? Hvordan dempe presset på spesialisthelsetjenester? Hva har vi; Hvordan kan vi utnytte de tilbud/ tjenester vi har på en bedre måte? Hva må vi gjøre; Hvilke tiltak og type kompetanse mangler vi? Hvem må vi samarbeide med; Spesialisthelsetjenesten? Bruker/ interesseorganisasjoner? i Ansattes organisasjoner? Frivillige lag og organisasjoner? Andre?

25 Folkehelseloven Krav til politisk forankring av mål og strategier Krav til involvering av alle kommunale sektorer Helse i alt vi gjør lovfestes for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter 25

26 Samarbeid kommer ikke av seg selv Samhandling må være en strategi t Samhandling forutsetter; Likeverd og gjensidig respekt Felles behovsanalyser Felles planer for å løse felles utfordringer Felles kompetansebygging Felles læring av feil, problem, uenighet Fokus på å bygge hverandre gode; Mediestrategi Hvordan oda snakker vi om hverandre ea de Å bygge en samhandlingskultur er ikke noe du blir ferdig med! 26

27 It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most responsive to change. Charles Darwin

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester 18. oktober 2010 1 Del I. Innledning bakgrunn for forslagene... 25 1 Høringsnotatets hovedinnhold...

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Samhandlingsreformen Del I. Innledning

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 23.11.12 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer