Trivselsplan Østbyen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trivselsplan Østbyen skole"

Transkript

1 Forebyggende tiltaksplan i forhold til psykososialt miljø Trivselsplan Østbyen skole 1. Innledning 2. Visjon 3. Trivselsregler 4. «Huset» - modell for gradvis utvikling av sosial kompetanse 4.1 Sosial kompetanse 4.2 Zippys venner 4.3 TL programmet 4.4 Fadderordning 4.5 Fellesaktiviteter aktivitetsplan 5. Forebyggende tiltak 1

2 1. Innledning Bodø kommune har utarbeidet en plan for hvordan sikre elevene et godt psykososialt miljø i Bodøskolen. Alle skolene har i tillegg en egen lokal plan for å sikre et godt psykososialt miljø. Der som fremmer et godt læringsmiljø. I utarbeidelsen av Trivselsplanen har vi benyttet «Forskrift om miljørettet helsevern i skoler mv», 12, som omhandler psykososiale forhold. I tillegg vektlegges Opplæringslovens kapittel 9a, om elevenes læringsmiljø. Lokalt arbeid i forhold til det psykososiale miljøet kommer til uttrykk ved «Huset». Elevrådet har vært involvert i arbeidet med å bygge huset. Slik det fremstår, må arbeidet starte med grunnmuren. I det videre bygger man på samme tema, og øker kompetansen etter hvert som elevene blir eldre. I bygningsarbeidet brukes forskjellige virkemidler og metoder. Noen av disse er beskrevet i kapittel 4. For å forsterke et godt psykososialt miljø har vi en lokal aktivitetsplan for hele skoleåret. Vi har og en rekke forebyggende tiltak som skal styrke fellesskapsfølelsen. 2. Visjon Vi vil at Østbyen skole skal være en skole der alle er deltagende gjennom samhandling og aktivitet. Vi vil vektlegge at alle er enestående, verdifulle og selvstendige, og skal bli sett, hørt og verdsatt for den vi er og det vi gjør. Vi vil fremme læring blant annet ved: De 5 M er: mål, motivasjon, mening, medbestemmelse og muligheter. De 3 E er: engasjement, entusiasme, empati. De 7 T er: ting tar tid, til tider trengs tålmodighet! 2

3 3. Trivselsregler for Østbyen skole Vi er høflige, vennlige og hjelpsomme mot alle på skolen. Vi møter forberedt til skolen og har med nødvendig utstyr. Vi tar godt vare på skolens utstyr, bygninger og uteområde. Mobiltelefon skal være avslått og ute av syne i skoletiden. Når du har vært borte fra skolen leverer du melding om fraværet første dag du er tilbake. Planlagt fravær skal søkes om i god tid av foreldre/foresatte. Fra 5. trinn kan vi sykle til og fra skolen, og da bruker vi hjelm. I mørketiden oppfordres alle til å bruke refleks-vest. Det er ikke lov å forlate skoleområdet i løpet av skoledagen uten tillatelse fra kontaktlærer. Vi har med en sunn og god matpakke. Godterier og brus er ikke tillatt. Det er forbudt å bruke tobakk og rusmidler på skolen eller ved arrangement i regi av skolen. 3

4 4. «Huset» Viktig å se sammenhengen fra trinn. Målene går fra det konkrete til det mer abstrakte. Leve seg inn i den andres situasjon Vise omtanke Omgås hverandre på en hyggelig måte Kunne samarbeide med barn og voksne Jobbe sammen med andre Diskutere Ha selvtillit Si nei til ting man ikke bør være med på Uttrykke egne meninger og følelser Regulere forholdet mellom følelser og oppførsel Pass på kroppsspråket Delta aktivt i elevråd og klassemøter Hjelp til med Trivselslederne Vise respekt for skolens områder og eiendeler Være høflig Være positiv Reagere på andres handlinger Vise respekt Trøste hverandre Hevde egne Konsentrer deg om Stå for det du gjør meninger det du skal Spør hvordan andre har det Lære å bli enige Stole på seg selv Ta ansvar for fadderungene Hjelpe andre Si ja til å leke sammen Vis det du er flink til Trøste hverandre «Gi og ta» Lære bort til andre Si fine ting Følge trinnregler og Kunne presentere beskjeder seg selv Ha kontroll på sinne og språkbruk Ta hensyn til andre Vise respekt for voksne og barn Ta vare på egne og andres eiendeler og arbeid Gjøre leksene Be andre med i leken Lytte til hverandre Si stopp hvis noen er slemme Gå bort fra en vanskelig situasjon Oppmuntre La alle snakke Si fra til voksne om Stopp opp, og tenk Holde avtaler vi trenger hjelp på noe fint Gi en klem Hjelpe hverandre Rekke opp handa Telle til ti inni oss Ha orden i og delta i timen skolesakene Være en god venn Dele med Spørre om hjelp Høre på de voksne Høre etter hva de hverandre voksne sier Være snill og Vente på tur Tenk at du får det Følge regler Snakke sant hyggelig mot til hverandre EMPATI Leve seg inn i andres situasjon, ha omtanke og respekt. SAMARBEID Vente, dele, hjelpe, regler. SELVHEVDELSE Be om hjelp, presentere og markere seg aktør vs brikke. SELVKONTROLL Impulskontroll, tilpasse seg fellesskapet. ANSVARLIGHET Respekt for andre og deres arbeid, medbestemmelse, tillit. 4

5 4.1 Sosial kompetanse I den generelle delen av Kunnskapsløftet understrekes det at skolen ikke bare har faglige mål, men også mål om sosial og personlig utvikling. For å kunne opparbeide positive relasjoner til medelever så vel som voksne, må barn og unge utvikle sosiale ferdigheter. Ferdigheter som er viktige i denne sammenhengen er evne til: EMPATI SAMARBEID - SELVHEVDELSE- SELVKONTROLL- ANSVARLIGHET Dette er omfattende begreper, som vil komme ulikt til uttrykk, alt etter aldersgruppe og modenhet hos elevene. Østbyen skole har jobbet med temaene trinnvis, og det sosiale huset illustrerer hva elevene selv legger i begrepene. 4.2 Zippys venner Mål: Forebygge emosjonelle vansker ved å stimulere til bedre mestring og takling av dagliglivets problemer og utfordringer, herunder sosiale ferdigheter; bedre kommunikative evner, følelser, vennskapsrelasjoner og aktivt lære å støtte andre barn som har det vanskelig. Østbyen skole gjennomfører Zippys venner på småtrinnet. Programmet vektlegger tidlig intervensjon og styrking av motstandskraft og stressmestring. Bruk av Zippy viser positiv effekt på sosiale ferdigheter og reduksjon av problematferd. (UDIR: «Utvikling av sosial kompetanse i skolen.») 4.3 Trivselslederprogrammet Mål: Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene. Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner. Redusere konflikter blant elever. Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt. 5

6 Østbyen skole har 40 TL i drift hvert semester. Elever og FAU gir svært gode tilbakemeldinger på virkningen av TL programmet. De opplever at vi har mye høyere aktivitet i friminuttene. Flere som tidligere ikke hadde noe å gjøre eller følte seg ensomme, melder at de nå er med på leken, eller at de som TL får en fin anledning til å utgjøre en forskjell for andre. 4.4 Fadderordning Mål: Skape gode relasjoner og vennskap mellom elevene på tvers av aldersgruppene. Gi en god og trygg start for 1.trinnselevene. Gi ansvar til de eldre elevene, der de øver på å være gode rollemodeller. Preges av faglig og sosialt innhold. Fadderordningen organiseres gruppevis: trinn, , Tidlig innsats er et nøkkelbegrep, også innenfor fadderaktiviteter. Allerede på førskolen, våren før 6- åringene starter på 1. trinn, introduseres de for fadderne sine. Her skapes det positive forventninger. Oppdrag og aktiviteter; noe er fast, noe kan endres mulighetene er mange! 4.5 Fellesaktiviteter - aktivitetsplan Mål: Å utvikle gode relasjoner til hverandre, som gir ringvirkninger til et godt sosialt miljø. Å forebygge i forhold til erting og mobbing. Ivareta elevenes ulike behov, der alle opplever å være inkludert i skolefellesskapet. Vi vil arbeide med samhandling på tvers av grupper, trinn og alder. Felleskapsbygging der vi møtes på ulike arenaer er viktig. Når vi møtes til flotte opplevelse som fellessamling i gymsalen, konserter, tur m.m., styrker vi samholdet. 6

7 Aktivitet Når Hvem Husk! Fellessamling i Månedlig Alle Trinnvis ansvar gymsalen Trafikk-uke Uke 34 Trinn- / faddervis Gå til skolen aksjonen? Uteskoleuke Tidlig høst 6. trinn Aktivitetsdagen sammen med Aspåsen Tidlig høst 1.-4.: Rensåsen 5.-7.: Nordl.hallen Adm. tar kontakt med Aspåsen, avtaler kontaktpersoner på og Bestille hall Internasjonal uke Uka rundt 24.okt. Alle 4-H gården Vår, sommer, høst 3./4. trinn + SFO Adventsamlinger Desember Trinnvis ansvar Avklar datoer Adventsgudstjeneste Rett før jul Alle Avtal med kirken Grøtfest Etter gudstjenesten Administrasjonen Avt. Stadiontunet? Kreativ uke Uka før vinterferien Alle Fellessamling fredag Matematikkens dag / uke Februar Alle, trinn- / faddervis Skikurs Når det er skiføre! 4. tr / Mottaket Bestille buss Skidag Trinn-/arb.lagsvis Påske- Annet hvert år påske Alle Avtal med kirken /pinsegudstjeneste /pinse Leseaksjonen April Alle / leseveiledere Fellessamling Orienteringsdag Høst Alle 1.-4/5.-7. trinn Friidrettsdag Vår på skolen, Bestill hallen i Nordlandshallen Tinestafetten Mai 6. og 7. trinn Påmelding. NB! Sykling en utfordring Leirskole Leirskolen setter opp Alle på 7. trinn Miljøuke Tidlig i mai Alle Grønt Flagg + foreldredugnad toppturer Vår/høst Trinnvis Har plan «SGVD» Overnattingstur + Vår 6 trinn (=5. leirskoledagen) førstehjelp Skolegårsdsfest Siste mandag før Alle Invitasjon sommerferien Den kulturelle skolesekken Egen plan fra KSYS Trinnvis Kulturkontakt 7

8 5. Forebyggende tiltak: Alle har et ansvar for å si ifra hvis man oppdager at noen blir mobbet eller det brukes vold. Å si ifra er ikke å sladre, men å hjelpe! Sosial samhandling og samspill skal være regelmessig tema på klassemøter, foreldremøter, personalmøter og i elevråd. Det er alltid voksne tilgjengelig for elevene, både inne og ute. Skolen åpner for elevene kl.8.15 om morgenen, slik at elevene får en mjuk overgang til skoledagen som starter kl En voksen er til stede i klasserommet/korridoren utenfor klasserommet når elevene kommer. På trinnet har elever og lærer utarbeidet trinnregler, og hvordan vi vil ha det i klasserommet og på gangen, og hvordan vi skal være mot hverandre. Det er jevnlige trinnmøter med forskjellige tema, der tema kan være mobbing, sosialt klima på trinnet. Mobbing er tema på foreldremøtene og i FAU. Miljøtiltak på trinnene utenom skoledagen, hvor det er foreldrestyrte aktiviteter. Målet er at elever og foreldre blir bedre kjent med hverandre. Alle elever undertegner en avtale om bruk av skolens datamaskiner for å forebygge digital mobbing. Disse avtalene er tilpasset de ulike aldersgruppene. Aldersblandede aktiviteter. 8

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer