Forord: Lykke til! Bergen, Stephany Rasathurai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord: Lykke til! Bergen, 2011. Stephany Rasathurai"

Transkript

1 1

2 Forord: Denne utgaven av ordboken er tildels annerledes enn for øvrige. En kan regne med å finne de relevante ordene en har bruk for ved Tamil eksamen. Boken er først og fremst laget for elever på den videregående skolen, men den er også egnet for ungdomsskoleelever. Jeg har delt inn ordene i forskjellige emner, som f.eks. samfunn, mat og helse, politikk osv. Under disse emnene finner du oppslagsordene og oversettelsen av dem. Ved siden av oversettelsen finner du av og til en mengde synonymord. Oppslagsordene står oppført alfabetisk med halvfet trykk, og det er ingen opplysninger om rettskrivning eller bøyning. Ordboka er på 28 sider. Mot slutten av ordboken finner du noen Tamilske ordtak som er oversatt på norsk. Som en skoleelev har jeg et sterkt ønske om å videreutvikle språket til den fremtidlige generasjonen. Selv har jeg vært en eksamenselev, og jeg ønsker derfor å skrive en ordbok som kan i stor grad være til nytte for de kommende eksamenselevene. Som hjelpemiddel har jeg brukt egne notater fra morsmålundervisning og andre ressurser. Dere må beklage dersom jeg har noen skrivefeil. I denne anledning vil jeg gjerne takke mine tidligere lærere, og ikke minst foreldrene mine som har hjulpet meg med morsmålet mitt. Lykke til! Bergen, 2011 Stephany Rasathurai 2

3 Familie og slekt: Norsk Barn Barnebarn Bror Datter Ektemake Ektepar Eldre (mennesker) Familie Far Farfar Farmor Fetter Foreldre Generasjon Giftemål Gutt Halv bror Halv søster Jente Kusine Kvinne mann Mor Morfar Mormor Nevø Niese Onkel Skillsmisse Slektninger Slektsnavn Tamil gps;is Ngj;jp Ngud; rnfhjud; mz;zd; jk;gp kfs; fztd; my;yj kidtp jk;gjpfs; tnahjpgu;fs; FLk;gk; Fb mg;gh mg;gg;gh jhj;jh ghl;ld; mg;gk;kh ghl;b ikj;jdd; kr;rhd; ngw;nwhh; jiykiw,y;tho;f;if igad; Mz; jha; my;yj je;ijia kl;lk; nghjthff; nfhz;l Mz; cwtkiw (rnfhjuh;) jha; my;yj je;ijia kl;lk; nghjthff; nfhz;l ngz; cwtkiw (rnfhjuh;) ngz; rpwkp ikj;jdp kr;rhs; (se jente) (se gutt) mk;kh jhj;jh mk;kg;gh mk;kk;kh ghl;b ngwhkfd; kukfd; ngwhkfs; kukfs; jha;khkd; khkh nghpag;gh rpj;jg;gh tpthfuj;j cwtpdh; FLk;gg;ngah; 3

4 Spedbarn Svigerforeldre Sønn Søsken Søster Tante Ungdom iff;foe;ij khkh khkp kfd; rnfhjuu; rnfhjhp mf;fh jq;if mj;ij nghpak;kh rpd;dk;kh khkp,isnahu; 4

5 Generelle uttrykk: Norsk Adoptere Advarsel Anbefaling Annerledes Ansiktsuttrykk: Anta Avslappe Avslutning Avstand Avtale Begrenset Begrep (å) Bekrefte Beskjed Beskrivelse Bevis (å) Bidra Bidrag Brann Bøssebære De fleste (folk) Definisjon Delta Delta i noe Dele med andre Dessuten Dilemma Drøfting Dyr (kostbar) Dyr (levende vesen) Dårlig syn Egenskap Eksempel Ekspert Ekstremist Tamil jj;j vlj;jy; mghakzp mgha mwptpg;g mwptiu gupe;jiu khw;wq;fs; Kuz;ghL tpj;jpahrk; Kfghtk; fujjy; fzpj;jy; MRthrg;gLj;jy; KbTiu Jhuk;,ilntsp xg;ge;jk; tiuawf;fg;gl;l gjk; cwjpg;glj;jy; ep&gpj;jy; tplak; tu;zid tptuzk; rhd;w Mjhuk; gq;fspj;jy; gq;fspg;g mdy; neug;g cz;bay; nguk;ghd;ikahd $Ljyhd tiutpyf;fzk; gq;fgw;wy; <LgLjy; gupkhwjy; mj;jld; ju;krq;flk;;; tpsf;fk; tpiy tpiy$ba tpiyahd tpyq;f kpufk; ghu;itfiwt jd;ik Fzhjprak; cjhuzk; khjpup ty;ydu; epgzu; jptputhjp 5

6 Etikk Etisk Etnisk Erfaring Falsk Falske opplysninger Filosofi Flere Flink Forferdelig Forklaring Forræderi Forskjellig Forskjellige typer Forskning Forståelse Fort Fortløpende Forventing Friksjon Frisk Fristelse Følsom Gjengjeld Gjennomsnitt Gjenoppbygge Gjøre narr (av noe) Glad (positivt) Glad (negativt) Grammatikk Grense (tålmodig) Grense (statistikk) Grunn Grunnlag Grunnleggende behov Grunnstein Grådighet Gå over grensen xof;ftpay; nka;qhdk;,dk; mdgtk; Nghyp jtwhd jfty; jj;jtk; gytpjkhd gy jpwikrhyp rhjupakhdtu; nfh^uk; Nfhgk; (se drøfting) JNuhfk; (se annerledes) ufq;fs; Muhy;r;rp Ma;T Gupe;Jzu;T Jupjfjpapy; Ntfkhf njhlu;e;j Vjpu;ghu;g;G tpury; Vw;gLjy; cuha;t MNuhf;fpak; RfNjfp Mir czu;ts;s rd;khdk; ruhrup kpsf;fl;b mikj;jy; GdUj;jhuzk; vs;sp eifahltj Nfyp nra;jy; ngukpjk; kfpo;r;rp re;njhrk; xa;ahuk; cy;yhrk; vf;fspg;g,yf;fzk; tuk;g cr;rtuk;g fhuzk; fhuzpak; mj;jpthuk; mbg;gilj; Njit mbf;fy; Nguhir vy;iykpwy; 6

7 Handling eltbf;if Har funnet ut ( ) fz;lgpbf;fg;gl;lj Har ikke ord nrhy;ypy; mlq;fhj Herved,j;jhy; Hjelpsom mwk; jukk; cjtp,uf;fk; Holder ikke gw;whf;fiw Holdning eilail gz;g,q;fpjk; Hverdagsliv ajhu;j;jk; Hypotese vlnfhs; Identitet xutupd; milahsk; Ikke-fornøyd jpug;jpapd;ik Ikke-smart Qhd#dpak; mwptpy;yh Ikke-stabilt rpuw;w Implementere eilkiwg;glj;jy; Informasjon jfty; mwptpj;jy; tpguk; Informert mwptpf;fg;gl;l Innhold cs;slf;fk; Innledning KfTiu Internasjonal språk ru;tnjr nkhop Introduksjon mwpkfk; Isolere jdpikg;glj;jy; Kjefte itj nra;ajy; jpl;ly; Klar(-het) /Tydelig njspthf jpl;ltpl;lkhf mg;gl;lkhf Konflikt Kuz;ghL Konsekvens (negativ) ghjdkhd tpist Konsekvens (positiv) rhjdkhd tpist Konsekvens tpist ghjpg;g Kreativ fw;gid tsk; Kretsløp Rw;Nwhl;lk; FUjpNahl;lk; Kritisere Fiw$wy; Kvalifisering jifik Lengter etter noe Vq;Fjy; Litteratur,yf;fpak; Liste gl;bay; Lukt (mat/positiv ment) ewkzk; (å) Løfte Jhf;Fjy; (å holde) løfte filg;gpbj;jy; Lyst (ønske) gw;w mth Ntl;f;if tpug;g Mir 7

8 Medfølelse Meninger Midlertidig Mistet følelser Mistet livet (pga ) Mobbing Mål (langsiktig) Måte å leve på Nervøs/Skjelvende Nesten/ På en måte Normer/Holdning/Mening Norsk Null 0 Nærkontakt Nøyaktig/ Klarhet Nøytral Oppfunnet av Oppskrift Overdrevet Planlegge Populær Prosjekt/ Plan Påvirke Påstand Redde Reflektere det man leser Regne med Rettferdig Rettigheter Reise/ Tur Respekt Ressurser Ros Rydde opp Rørende følelse Råd Salg av mat Samarbeid Sammendrag gupt md;g gupjhgk;,uf;fk; fuj;jfs; mgpg;gpuhaq;fs; jw;fhypfkhd epue;jukw;w ciwjy; czu;tw;wjpiy,d;dapu; <e;j Vsdk; nra;jy; Fwpf;Nfhs;,yf;F tho;t Kiwfs; gjl;lk; fpl;lj;jl;l nfhs;if tpokpak; fuj;j Nehu;Ntapa nkhop #dpak; neuf;fkhd njhlu;g Jy;ypak; EZf;fk; elepyik Njhw;Wtpj;jtu; fz;lg;gpbj;jtu; (se måte å leve på) kpifg;glj;jy; jpl;lkpljy; gpurpj;jp jpl;lk; ghjpj;jy; $w;w fhg;ghw;wjy; myrp Ma;e;J thrpj;jy; (se antar) epahak; fz;zpak; cupikfs; Rw;Wyh kjpj;jy; kupahij tsq;fs; Gfo; Nghw;Wjy; xlf;fjy; rupnra;jy; cuf;fk; czu;t mwptiu czt tpw;gid xj;jiog;g RUf;fk; 8

9 Sammenlignet (å) selge Selvstendig Selvtillit Senere Sikkerhet Sies det Sjokkere/ Overraske Sløsing Speilbilde Stabilt Sted Sterk/sunn/ jern Stole / Troverdig Symbolisere (å) Søke Sårbarhet Tamil + Engelsk Tegne Teknikk / Triks (å) Tilpasse seg Ting Tiltak Tradisjon Tragedie Tålmodig Uenighet Ufølsom Ufølsom (negativ) Undertrykkelse Undervurdere Unngå/ Holde avstand Unntak Utnyttelse Utvikling Vanskelig xg;gpljy; tpahghuk; tpw;gid RahjPdk; Rakhf rpe;jpj;jy; jd;ek;gpf;if ehsiltpy; gpd;g cj;juthjk; fujg;glfpwj nrhy;yg;glfpwj tpag;ig Vw;gLj;Jjy; tpz;tpuak; gpujpgpk;gk; rpuhf,lk; tpl fsk; MNuhf;fpak; tprthrk; ek;gpf;if Fwpj;jy; rpd;dk; milahsglj;jy; tpz;zg;gpj;jy; jok;g fhak; jkpq;fyk; Xtpak; rpj;jpuk; El;gk; kw;wtu;f;f Vw;w tpjj;jpy; jk;ik khw;wpf; nfhs;sy; nghus; rhjdq;fs; (se handling) guk;giu jiykiw re;jjp mtyk; nghwik kwg;g vjpu;g;g <T,uf;fkw;w czu;tw;w [lk; mlf;fkiw Fiwj;J kjpg;gply; tpyfpnfhs;sy; jtpu;j;jf; nfhs;sy; tpjptpyf;f Ruz;ly; mgptpuj;jp mtyk; rpukk; fbdk; 9

10 Vanskelighet/ Sårbarhet Veldig viktig Viktig del Visjon Ødelegge Åpenbart Århundre/forfedres periode Årsak,d;ik Jd;gk; kpf mj;jpahtrpak; Kf;fpa mk;rk; jpu;f;fjuprdk; JhuNehf;F njhiynehf;f rpd;dhgpd;dkhf;fy; cilj;jy; ntspg;gilahf gz;lnjhl;l Mjpfhyk; njhl;l (se grunn) 10

11 Mat, Helse og Idrett: Norsk Aking Akuttmottak Badminton Basketball Bakterie Blod Blodtrykk Diabetes Dødsfall Feber Fedme Fett Fordøyelse Form (kropp) Fotball Fotballag Frukt (mat) Fysisk Fysisk aktivitet Gener Grønnsak (mat) Hjerte Hjerte- og karsykdommer Helsestell Helseinstituttet (WHO) Hodepine Hoste Håndball Ikke-sulten Irritabilitet Kalori Karbohydrater Kjelke Kunstløper Tamil tof;fpr; nry;yjy; mtru Nehahsh; gphpt G+g;ge;jhl;lk; $ilg;ge;jhl;lk; gf;wpupah fpukp FUjp,uj;jk; FUjp moj;jk; epupopt Neha;,wg;G rht kuzk; fha;r;ry; clw;gukd; nfhog;g rkpghl tbt mikg;g fhw;ge;j tpisahl;l cijge;jhl;lf; FO mzp gok; cly;upjpahd clw;gapw;rp kug mzf;fs; kuf;fwp fha;fwp,ujak;,jak;,uja-,uj;jf;foha; rk;ge;jkhdneha; Rfhjhu Nrit cyf Rfhjhu epwtdk; jiytyp,uky; ifg;ge;jhl;lk; grpapd;ik ntwg;g tprdk; fnyhup khr;rj;j fhnghifjnuw;w ciwgdpapy; tof;fpagb,oj;jr; nry;yf;$ba tz;b ciwgdpapy; tof;fpagb MLk; eldk; 11

12 Krydder (mat) Kvalme Lengdehopp Mat Mat uten næringer Mettet fett Misbruker Munnbind Måltid Nerver Næringsstoff Operasjon Protein Psykisk Rehabilitering Rullestol Sesam (mat) Ski Skjelett Skøyte Smitte Spedbarnsdødelighet Sprøyte SOS Stoffmisbruk Sykdomsfrihet Symptomer Svineinfluensa Sunt kosthold Såret Tablett Tennis Undersøkelse Vaske seg Virus Vitaminer thridj;jputpak; gyruf;f Fkl;ly; epsk; gha;jy; czt mkjk; Cl;lr;rj;Jf;fsw;w cztfs; nfhog;gr;rj;jf;fs; Fw;wr; nraypy; <LgLjy; jtwhd fhupaj;jpy; <Lgly; tha; fl;lk; Jzp czt mue;jk; Ntis euk;gfs; Cl;lr; rj;jf;fs; rj;jpurpfpr;ir Gujk; kndhupjpahd GdUj;jhuzk; Gdu;tho;T rf;fu ehw;fhyp vs;s gdpr;rwf;;fyf;fhpa cgfuzk vyk;g vd;g rwf;fk; ghjzp gutjy; iff;foe;ij,wg;g jlg;g Crp Mgj;jpd; NghJ mdg;gg;glk; mtru nra;jp Nghijg; nghul;fsf;f mbikahdtu;fs; RfNjfp mwpfwpfs; gd;wpf; fha;r;ry; rj;js;s czt tl fhak; khj;jpiu Fspir nld;dp]; xu tifg; ge;jhl;lk; gupnrhjid Rj;jk; nra;jy; fotjy; jpez;kk; itu]; capu;r;rj;jf;fs; 12

13 Vondt i halsen Vondt i kroppen itl;lkpd;fs; njhz;ilneh cly; gytpdk; cly; Neh 13

14 Media: Norsk Anmeldelse Annonse Avis Brosjyre Datamaskin Dokumentar Dokumentert Foredrag Forelesning Handlefrihet: Intervju Innlegg Internett IT Journalist Kan ikke dokumentere Kommunisering Kommunikasjonsmiddel Media Nettadresse Pressefrihet: Radio Radiosending Tastatur TV Tv-sending Tamil tpku;rdk; tpsk;guk; gj;jphpif ifnal fzdp Mtzk; tptuzk; cwpjpglj;jg;gl;ls;sj kpd;dq;ry; nrhw;nghopt tpuptiu Rje;jpukhd nraw;ghl Neu;Kfk; (se foredrag),izak; fzdpj;jiw nra;jpahsu; gj;jpupifahsu; Clftpayhsu; ep&gpf;fkbahj njhlu;ghly; ntfrdj; njhlu;g rhjdk; Clfk;,iza tiy (ntg;) Kfthp,izaj;js Kfthp gj;jphpifr; Rje;jpuk; thndhyp xypgug;g voj;jg;gyif tpirg;gyif njhiyf;fhl;rp xspgug;g 14

15 Naturfag, vitenskap, geografi: Norsk Atmosfære Avling Biologi Bre Blomst Dal Drivhuseffekt Evaluering Fast form (naturfag) Fjord Flytende form (naturfag) Forsøk Forurensning Gass Giftige gass Gjennomsnittstemperatur Industri Jordskjelv Kraftverk Kjerneenergi Klimaforandring Kontinent Landbruk Mineraler Natur Naturkatastrofe Nedbør Oljekraft Paradis Sandstøv Snø Strøm Stråling Svarte hull Teknologi Temperatur Temperatursvingning Tamil tspkz;lyk; tpisr;ry; capupay;;; gdpg;ghiw G+ kyh; gs;sj;jhf;f xspiag; ngw;w ntg;gj;ijg; ghjfhf;fk; jd;ik jpwdha;t jpz;nghus; jpz;kk; Flhf;fly; jputk; gupnrhjid Jha;ikf;NfL tha er;rthaf;fs; ruhrup ntg;gepiy njhopw;rhiy G+kpajpu;r;rp kpd;ty epiyak; mzr;rf;jp fhyepiykhw;wk; fz;lk; tptrhak; fdpg;nghus; jhjg;nghus;,aw;if,aw;if mopt kio gdp tpo;r;rp vhpnghus;ty epiyak;,e;jpunyhfk; GOjp gdp gdpj;jfs; ciwgdp kpd;rhuk; fjpu;,af;fk; gpufhrk; fue;jis njhopel;gk; ntg;gepiy ntg;gepiy khw;wk; 15

16 Trykk moj;jk; mof;fk; Tsunami Mopg; Nguiy Tyngdekraft <u;g;gr;rf;jp Vannkraft epu;ty epiyak; Varm ntg;gk; #L Vitenskap tpq;qhdk; Vulkan vupkiy Vær fhy epiy Universet gpugq;rk; fz;lk; 16

17 Politikk innen samfunn: Norsk Allmennrett Bystyre Demokrati Departement Diktatur Direktoratet Drap Fengsel Finansdirektoratet Flykter Fylkesmann Ikke vold Kapitalisme Kommunevalg Kommunisme Korrupsjon Krig Kriminalitet Kunnskapsdirektoratet Makt Menneskerett Miljøverndirektoratet Minister Monarki Overvåkningstjeneste Person med makt President Politikk Politisk ideologi Pressefrihet Rasisme Religionsfrihet Republikk Rusmisbruk Stemmerett Stjeling Tamil nghj tsq;fis mdgtpf;fk; chpik khefuhl;rp rdehafk; mikr;r ru;thjpfhuk; jpizf;fsk; nfhiy rpiwr;rhiy epjp jpizf;fsk; Vjyp mfjp khfhzg; nghwg;ghsu; mfpk;ir Kjyhspj;Jtk; cs;suhl;rp rigj; Njh;jy; rkju;kk; Coy; Nghu; rz;il Aj;jk; Fw;wtpay; fy;tp kw;wk; Muha;r;rpf;fhd mikr;r mjpfhuk; kdpj chpik Rw;whlw; ghjfhg;g mikr;r mikr;ru; Kbahl; ;rp cstj;jiw mjpfhup rdhjpgjp [dhjpgjp murpay; murpay; nfhs;if gj;jphpifr; Rje;jpuk; epwthjk;,dthjk; rka Re;juk; FbauR Nghijg;gof;fk; thf;fupik fst 17

18 Stortingsvalg Utdanningsdirektoratet Utenrikspolitikk Valgkamp Vold Voldtekt Ytringsfrihet ghuhskd;wj; Njh;jy; ntspehl;l mikr;r ntspehl;lf; nfhs;if Njh;jy; gpur;rhuk; td;kiw ghypay; ty;ywt fuj;jr; Rje;jpuk; 18

19 Religion/Kultur: Norsk Band Dans/tivoli/musikk Fiolin Flokkfløyte Fløyte Gitar Gjenfødsel Høyttaler Instrument Klarinett Kultur Lodd Mikrofon Nobelkomiteèn Nobelfredsprisen Piano Religion Musiker Musikk Trekkspill Tromme Tverrfløyte Tamil,irf;FO fspahl;ltpohf;fs; taypd; xu tifg; Gy;yhq;Foy; Gy;yhq;Foy; fpj;jhh; kwgpwg;g xypnguf;fp,irf;futp futp fpshhpndl; fyhr;rhuk; ey;tha;g;;gr; rpl;l xypthq;fp Nehgy; FO mikjpf;fhd Nehgy; gupr gpahndh kjk; rkak;,irf;fiyqd;,ir vf;nfhbad; jhsthj;jpaf; futp xu tif Gy;yhq;Foy; 19

20 Samfunn: Norsk Arbeidsledighet Assimilering Asylsøker Bevegelsesfrihet Demokratisk (valg) Demonstrasjon Diskriminering Eksport Fattigdomsgrensen Fattig land Feminisme Flere land Flerkulturelt samfunn Forente Nasjon (F.N) Forhandling Forskjellsbehandling Gjeng Globalisering Grunnlov Historie Hijab Ikke-vestlige land Industri land (I-land) Innvandrer befolkning Integrering Klasseskille Levestandard Lov og orden Majoritet Menneskerettighetskommisær Minoritet Nasjonaldag Nasjonalitet Opprørere Tamil Ntiyapy;yhj jpz;lhl;lk; jd;dila milahsj;ijtpl;l nguk;ghd;iknahupd; milahsj;ij ngw;wf; nfhs;sy; murpay; jq;rk; NfhUgtu; vq;f nry;tjw;fkhd Rje;jpuk; rdeha (Nju;T) Mu;g;ghl;lk; ghfghl Vw;Wkjp twikf;nfhl trjpaw;w ehl ngz;zpak; gd;dhl gy;ypd- gy;fhyhr;rhu r%fk; If;fpa ehlfs; epwtdk; Ngr;Rthu;j;ij ghfghl FO vy;iyapy;yhj tu;j;jfk; cyfkakhf;fy; murpayikg;gr; rl;lk; tuyhw rupj;jpuk; jiy Kf;fhL fpioj;nja ehlfs; ifj;njhopy; ehl; FbNawpa kf;fs;,ize;j- Nru;e;J thoy; tu;f;f NtWghL tho;f;ifj;juk; rl;lq;fs; xoq;f nguk;ghd;ik kdpj cupikfs; Mizf;FO rpwghd;ik Rje;jpu ehs; Njrpak; Gul;rpahsu; 20

21 Rettigheter Rike land Rundskriv Samarbeid Samfunn Samfunnsfag Samfunnsklasse Samfunnsstige Segregering Sensurering Slave Sosialisering Sosialisme Statsborger Statsborgerskap Stormakt land Trygd Trygdemottak Trygdekontor Vestlig cupikfs; nry;te;j ehl; Rw;wwpf;if Nru;e;J,aq;Fjy; tlk; gpbj;jy; r%fk; FKfk; r%ff;fy;tp r%fg; gphpt r%f Vzp jdpj;j thoy; jzpf;if mbik r%fj;jld; cwthly; nghjtlik gpuir FbAhpik ty;yur ehl; r%ff; fhg;gwjp r%ff; fhg;gwjp xoq;fkiw r%ff; fhg;gwjp epwtdk; Nkiyj;Nja ehlfs; 21

22 Skole/utdanning/jobb: Norsk Arbeidsliv Barnehage Bestå Bonde Brev venn Deltid Elev Elevråd Evaluering Fast jobb Ferie jobb Grunnskole Heldagsprøve Høyskole Jordbruk Kalkulator Kompetansemål Kontor Kunnskap Kunnskapsløfte Lærer Læremiddel Medelever Møte Prøve Redaktør Skole Skolereglementet Sommerjobb Timeplan Ungdomsskole Universitetet Utdanning Tamil njhopy; nra;ak; fhyk; rpwth; guhkhpg;g epiyak; rpj;;jp miljy;;,ilad; cotd; Ngdh ez;gu; gfjp Neuk; khztd; khztu; mikg;g kjpg;gpl epue;ju Ntiy tplkiw Ntiy Muk;g ghlrhiy mbg;gilf;fy;tp Muk;gf;fy;tp KOehs; Nju;T cah;fy;tp epiyak; gy;fiyf;fofk; tptrhak; fzdpnghup MSikf;fhd,yf;F nrayk; mwpt MSik MSikiaf; $l;ly; Mrphpah; ghlg;gj;jfkk; fw;gpj;jyf;fg; gad;glk; cjtpehy;fsk; rfkhztu;fs; $l;lk; gupl;ir epugu; Ghlrhiy fy;tp ghlrhiy tpjpkiwfs; Nfhilfhy Ntiy ghl ml;ltiz Neu ml;ltiz Muk;g ghlrhiyapd; Nky; tfg;gfs; gy;fiyf;fofk; fy;tp 22

23 Videregående skole vitnemål Vurdering cah;epiyg; ghlrhiy rhd;wpjo; (se evaluering) 23

24 Økonomi, bedrift, post & bank: Norsk Avsender Bank Bedrift Brev Brøk/del Budsjett Der hvor dyre ressurser til et land ligger (som sentralbank) Fagforening Faktura Finanskrise Firma Forbruker Forsikring Handel Inflasjon Kjøp Konkurs Konvolutt Kort Kredittkort Krise Kvittering Lønn Lån Minibank Monopol Mottaker Porto Postkort: Postkasse Postkontor; Produksjon Prosent % Rente Tamil mdg;ggth; tq;fp epwtdk; jghy; fbjk; tpfpjk; tut nrytj;jpl;lk; jpiwnrup njhopw;rq;fk; thq;fpa nghul;fsf;fhd tpiyg;gl;b nghushjhu neuf;fb (se bedrift) ghtidahsu; Efu;Nthu; fhg;gwjp tu;j;jfk; gztpf;fk; nfhs;tdt tq;fnuhj;j fbj ciw ml;il rpl;l tq;fpfs; epjpepwtdq;fspd; fld; ml;il neuf;fb gw;wr;rpl;l tzpfk; tpahghuk; fld; jd;dpaf;f gzf; nfhlg;gdt,ae;jpuk; VfNghfk; ngweh; ngw;wf; nfhs;gth; jghw;fl;lzk; jghy; ml;il jghw;ngl;b jghw; fe;njhh; cw;gj;jp tpjk; tl;b 24

25 Regning Salg Sekretær Selger Sentralbanken Skatt Sparebøsse; Stempel Toll Valutakurs Økonomi tpiyg;gl;b fl;lzg;gl;b tpw;gid fhupajuprp nrayhsu; tzpfu;fs; tpw;gidahsu; gupkhwgtu; kj;jpatq;fp tup cz;bay; Kj;jpiu Rq;ftup ehzakhw;wtpjk; nghushjhuk; 25

26 Diverse uttrykk: Under finner dere noen få ordtak og diverse uttrykk som kan være lurt å bruke ved eksamen. Norsk Tamil Bryr seg ikke om konsekvensene fz;%bj;jdk; Bruker/utnytter vkg;ghu; ifg;gps;is En har blitt flinkere på talenten iftujy; sin Å hjelpe til fiunaw;wy; Forsiktig fz;dwjy; Gifte seg ifg;gpbj;jy; Høre- /lytte godt etter nrtprha;j;jy; Et sterkt ønske epw G++j;j neug;g Ikke verdt cjthf;fiu Krangle iffyj;jy; Å bruke tiden til ikke-fornuftige gq;rha;g;gwj;jy; ting Gjøre ting uten å tenke seg om mtruf;flf;if Kan ikke bestemme for alternativer,ujiyf; nfhs;sp Kan ikke hjelpe ifgpirjy; Overse jl;bf; fopj;jy; Høre rykte fhjpybgljy; Skuffelse/sjokkert Kfj;jpw; fupg+rjy; Sta Fuq;Fg;gpbj;jy; Gjør ikke det som er lovet (-sier en ehf;fg;gusjy; ting en dag og noe annet neste dag) Å tjene for mat tapw fotjy; Alkohol påvirker familien Fb Fbia nflf;fk; Misbruke sin frihet jdj Rje;jpuj;ij jtwhfg; gad;glj;jy; Frihet til å velge xd;iwj; njhpt nra;tjw;fhd Rje;jpuk; Stå ansikt til ansikt (stå midt imot) Kfj;jpw;F Kfk; (NeUf;F Neuhf) Det var et slag i ansiktet (oppleve Kfj;jpy; miwe;jj Nghy; noe som er krenkende eller (Mj;jpu%l;ly; my;yj provoserende) mtkjpj;jy;) Kjente ansikter (personer man kjenner; berømte personer) gpurpj;jp ngw;w Kfq;fs;> 26

27 mwpkfkhd Kfq;fs; Tapt ansikt (bli flau; få skamfølelse) Vise sitt sanne ansikt (vise hvordan man egentlig er) Rett og slett Ris og ros (negativ og positiv tilbakemelding) Riset bak speilet (en trussel i bakhånd) Feie for (sin) egen dør (gjøre noe med sine egne feil før man kritisere andre) Nye koster feier best (nye personer arbeider ofte mest effektivt) Meget god vennskap Han er sur Svært sur Vi må bruke det man har det vil gi oss fordeler Man må ha praksis erfaringer (man kan ikke bygge for eksempel et hus bare hvis man har en bruksavisning, men man må også ha erfaringer). Det er ikke nok med bare teoretiske kunnskap. Dum (ikke smart) Å reflektere Alt forsvinner fort Lever man sammen, vil det gi mtkhdg;gly; cz;ikahd Kfj;ijf; fhl;ly; ( cz;ikahd nrh&gj;ij ntspg;glj;jy;) Kw;wpYk; Gfo;r;rpAk;,fo;r;rpAk; kiwkfkhd gakwj;jy; gpwh;f;f Kd; jd;tpl;lf;fg;igia Jg;guT nra;a Ntz;Lk; (kw;wtiuj; jpuj;jk; Kd; jidj; jpuj;j Ntz;Lk;) Gjpa tpsf;fkhw ed;whff; $l;lk; cz;ikahd cyj;jpypue;j tuk; el;g mtd; Kfj;jpy; vs;sk; nfhs;sk; ntbj;jj mdy; ff;fpaj vijak; ehk; msnthl gad;glj;jpf; nfhz;lhy; mj ekf;f ed;ikna juk; Vl;L Riuf;fha; fwpf;f cjthj! ml;l kl;l $l;lk; gr mir Nghly; #upad; fz;l gdp Nghy epq;fyhk; $b tho;e;jhy; Nfhb ed;ik 27

28 mange fordeler Alle steder er våre steder og alle mennesker er våre slektninger/venner. Man må passe på seg selv Man kan ikke få ting til å fungere bare ved å klappe med en hånd. Man må bruke begge hendene får at det man ønsker skal fungere (vi må samarbeide) ahjk; CNu ahtuk; NfsPu; Rtu;,Ue;jhy;j;jhd; rpj;jpuk; tiuayhk; xu if jl;b Xir tuhj 28

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Eksamen FSP5894/PSP5562 Tamil nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5894/PSP5562 Tamil nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2012 FSP5894/PSP5562 Tamil nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Informasjon om oppgåva

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

r%ftyaj;jsq;fsk; r%fg;nghwg;gf;fsk;

r%ftyaj;jsq;fsk; r%fg;nghwg;gf;fsk; Oppgåve 1 Les teksten nedanfor, og svar på spørsmåla under. Svar på norsk. a. Kva for sosiale medium er nemnde i teksten? b. Kva fordelar og ulemper ved sosiale medium blir tekne opp i teksten? c. Er du

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et sett av

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Gruppe:G Navn: UKEPLAN Uke 1

Gruppe:G Navn: UKEPLAN Uke 1 UKEPLAN Uke 1 Gruppe:G Navn: Ukens tema: Venner og slektninger Lærebok: «Norsk start 5-7» s. 118-125 s. 45-53 Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: http://tv.nrksuper.no/serie/supernytt Bilder/odbok

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier

Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier. Barns rettigheter og foreldrerollen. Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider 3 Likestilling og vern mot diskriminering 4 Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Eksamen 17.11.2010. FSP5465/PSP5309 TAMIL nivå II Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 17.11.2010. FSP5465/PSP5309 TAMIL nivå II Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 17.11.2010 FSP5465/PSP5309 TAMIL nivå II Privatistar/Privatister Om vedlegg og opphavsrettigheter Utdanningsdirektoratet har ikke adgang til å publisere opphavsrettslig materiale på Internett.

Detaljer

Du vet hva som former landskapet. Du vet hva allemannsretten er. Geografi kap Du kjenner til fornybare og

Du vet hva som former landskapet. Du vet hva allemannsretten er. Geografi kap Du kjenner til fornybare og Periode Hovedområde (K-06) - uke 34-39 Landskapene våre. De livsviktige naturressursene Kompetansemål (K-06) Elevene skal kunne beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. premisser

Detaljer

Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T

Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Bli kjent/familien/ navnetegn Form/farger Gjenstander Personbeskrivelse Hus og hjem/daglige gjøremål 3 Informasjon om tegnspråk Tegnrommet Velkommen til Se mitt språk! Informasjon om: - Undervisningsplanen

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

DANNELSESTRAPP. en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole. Lindesnes kommune. Utarbeidet juni 2009

DANNELSESTRAPP. en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole. Lindesnes kommune. Utarbeidet juni 2009 DANNELSESTRAPP en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole i Lindesnes kommune Innledning: Oppvekst- og kulturetaten har arbeidet med hvordan hver enhet kan tilrettelegge for å nå målsetningene i kommuneplanen

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen.

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen. ette er oppskriften til hvordan du hjelper ungdommer til å bli reflekterte og Dtrygge i en turbulent og usikker fase i livet. Ved å svare på disse spørsmålene, lærer de om seg selv. Hvem de er, hva de

Detaljer

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Ernæring Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Hva er ernæring? Ernæring er det som sammenhenger kosthold og helse. Ernæring lignelsen inkluderer blant annet kunnskapen om matinntak, matvarens sammensetning

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

gpd; tuk; ciug; gfjpia thrpj;j NkNy jug;gl;l tpdhf;fsf;f tpil vojf.,e;jpag; ngz;ik Rthkp tpntfhde;jupd; ghu;itapyk; ghijapyk;

gpd; tuk; ciug; gfjpia thrpj;j NkNy jug;gl;l tpdhf;fsf;f tpil vojf.,e;jpag; ngz;ik Rthkp tpntfhde;jupd; ghu;itapyk; ghijapyk; Oppgåve 1 Les teksten under, og svar på spørsmåla. Svar på norsk. a) Korleis beskriv Vivekananthar den indiske morsrollen («motherhood»)? b) Samanlikn kvinner i norsk kultur med kvinner i indisk kultur

Detaljer

Eksamen 17.11.2010. PSP5311 TAMIL nivå III Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 17.11.2010. PSP5311 TAMIL nivå III Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 17.11.2010 PSP5311 TAMIL nivå III Privatistar/Privatister Om vedlegg og opphavsrettigheter Utdanningsdirektoratet har ikke adgang til å publisere opphavsrettslig materiale på Internett. Tekster

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon

AIR Selvbestemmelsesskala. ELEVSKJEMA Tilpasset versjon AIR Selvbestemmelsesskala ELEVSKJEMA Tilpasset versjon Elevens navn Dato Skole Klasse Fødselsdato HVORDAN FYLLE UT DETTE SKJEMAET Svar på disse spørsmålene om hvordan du får til det du vil eller trenger.

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Plan for sosial kompetanse

Plan for sosial kompetanse FET KOMMUNE Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet. Dalen skole Klar for verden med kunnskap og glød. Plan for sosial kompetanse Definisjon på sosial kompetanse: Relativt stabile kjennetegn i form

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene? ARTIKKEL SIST ENDRET: 23.11.2015 Innhold Innledning Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Læreplanverket for Kunnskapsløftet Innledning Europarådets

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Godt nok! om fett og sukker og sånt trinn 75 minutter

Godt nok! om fett og sukker og sånt trinn 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Godt nok! om fett og sukker og sånt. 8. - 10. trinn 75 minutter Godt nok! om fett og sukker og sånt er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Kommentar. Delmål/læringsmål Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kosmos 9 Samf.k. kap 5

Kommentar. Delmål/læringsmål Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kosmos 9 Samf.k. kap 5 Periode Hovedområde (K-06) - uke 34-37 Politiske institusjoner i Norge og andre land. Stortingsvalget 2017 38-39 Norge fra union til selvstendig nasjon Kompetansemål (K-06) Gjere greie for korleis ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE Sist revidert: av Randi Bakke ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR SINSEN SKOLE 2.trinn Sist revidert: 14.06.2016 av Randi Bakke Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Arbeidsmåte Tverrfaglig august uke 34 36 Klasseregler og demokrati Eleven

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn

Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2015-16 SAMFUNNSFAG Uke 35-39 Menneskerettigheter Gjør greie for hovedprinsippene i FNpakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FNkonvensjoner, blant annet

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse

SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse SAMFUNNSFAG kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet,

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Seksualisert mobbing på nett

Seksualisert mobbing på nett Seksualisert mobbing på nett Likestillingens døtre Rosa framtid Best på skolen Kvinneflertall i høyere utdanning Unge kvinner er mer fornøyd med sexlivet sitt enn unge menn Kvinners seksualitet er moderne

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114

Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Årstimer FAG 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1.-7. trinn 7,5 7 7 7 85,5 114 Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne uttrykke som

Detaljer

Tverrfaglige arbeidsområder i reviderte læreplaner: Bærekraftig utvikling Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring

Tverrfaglige arbeidsområder i reviderte læreplaner: Bærekraftig utvikling Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring Tverrfaglige arbeidsområder i reviderte læreplaner: Bærekraftig utvikling Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring Skolelederdagen - Blindern, 13. oktober 2017 Marianne Ødegaard Elin Sæther

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Mål Metode Kilder Læreplanmål. «Det er mitt valg» Kap. 1 «Vi lager et godt skolemiljø», leksjon 3 «Vi er høflige» og 4 «Vi lager regler».

Mål Metode Kilder Læreplanmål. «Det er mitt valg» Kap. 1 «Vi lager et godt skolemiljø», leksjon 3 «Vi er høflige» og 4 «Vi lager regler». Sosial læreplan FAG: Klassens time KLASSE: 2.trinn SKOLEÅR: 2017/2018 LÆRERE: Lene Andrine Sæbø Høgalmen og Anne Siv Hestad Bang Kilder og læreverk: RVTS: Link til. og relasjoner» av Robert Mjelde Flatås.

Detaljer

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon)

Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) Vedlegg 1: Spørreskjemaet (Norsk versjon) 1. I det store og hele, hvordan synes du integreringen av innvandrere i det norske samfunnet fungerer? Meget bra Ganske bra Verken bra eller Ganske Meget 2. Hvor

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid VGS Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) /

Detaljer

OPPVEKST MOTTAKSSKOLE SMÅTRINN KLASSE M1. Periodeplan

OPPVEKST MOTTAKSSKOLE SMÅTRINN KLASSE M1. Periodeplan OPPVEKST MOTTAKSSKOLE SMÅTRINN KLASSE M1 Periodeplan Periode: 16 ukers intervaller Fag: tema / norsk Gruppe: M1 Læremidler: Konkretiseringsmateriell og lærerlaget materiell/oppgaver Halvorsen, Åse og Madsen,

Detaljer

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid U-skole Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US)

Detaljer

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2017

Statistikk ung.no, 1. kvartal 2017 Statistikk ung.no, 1. kvartal 217 Statistikk Ung.no, 1. kvartal 217 Økningen i besøk på emner som nettvett og vold kan bl.a. forklares med kampanjen #ikkegreit som ung.no hadde i februar. Fra 1. januar

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og klasse. Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og klasse. Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 1.-4 og 5.-7. klasse. Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse slik: Et

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4

PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODEPLAN 7. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 9-12 NAVN: PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51 PERIODE 6: UKE 2-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 9. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærer: Anniken Løvdal & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Europarådet. pass. til dine rettigheter

Europarådet. pass. til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter 1 Velkommen til en spennende ferd Livet er en eventyrlig reise. På vår ferd treffer vi mange andre mennesker, og alle ønsker

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Fagdag KVP Agder. Asle Bentsen KoRus Sør

Fagdag KVP Agder. Asle Bentsen KoRus Sør Fagdag KVP Agder Asle Bentsen KoRus Sør 08.12.16 Eldre U f ø r Barn og unge Eldre Ufør e Barn og unge Helse er noe man selv skaper, man får det ikke hos legen. Fedon Lindberg En tilstand av fullkomment

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2

FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 FASTSATT LÆREPLAN JUNI 2013, Kompetansemål etter Vg1/ Vg2 Utforskaren : formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og

Detaljer

Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET

Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET Flytende skole i Bangladesh Filmen er laget med støtte fra: 1 Klimaendringene er urettferdige derav filmens navn klimaurettferdighet. Det er et paradoks,

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

!, fjs. sam fun nsf~g

!, fjs. sam fun nsf~g !, fjs Mette Jostein Haraldsen Ryssevik sam fun nsf~g Kapittel 3: Norsk mangfold 40 Deli Kultur og samfunn - ä leve sammen Typisk norsk? 41 Hvem er norsk? 43 Bade norsk og same 44 Norge - et kristent land?

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN

HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN HOLEN SKOLES SOSIALE LÆREPLAN Sosial kompetanse er grunnlag for all læring. Sosial kompetanseutvikling er en livslang prosess. Formål /hensikten med opplæringsplanen: - Å utnytte skolen som arbeidsfellesskap

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 5

Detaljer