Forord: Lykke til! Bergen, Stephany Rasathurai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord: Lykke til! Bergen, 2011. Stephany Rasathurai"

Transkript

1 1

2 Forord: Denne utgaven av ordboken er tildels annerledes enn for øvrige. En kan regne med å finne de relevante ordene en har bruk for ved Tamil eksamen. Boken er først og fremst laget for elever på den videregående skolen, men den er også egnet for ungdomsskoleelever. Jeg har delt inn ordene i forskjellige emner, som f.eks. samfunn, mat og helse, politikk osv. Under disse emnene finner du oppslagsordene og oversettelsen av dem. Ved siden av oversettelsen finner du av og til en mengde synonymord. Oppslagsordene står oppført alfabetisk med halvfet trykk, og det er ingen opplysninger om rettskrivning eller bøyning. Ordboka er på 28 sider. Mot slutten av ordboken finner du noen Tamilske ordtak som er oversatt på norsk. Som en skoleelev har jeg et sterkt ønske om å videreutvikle språket til den fremtidlige generasjonen. Selv har jeg vært en eksamenselev, og jeg ønsker derfor å skrive en ordbok som kan i stor grad være til nytte for de kommende eksamenselevene. Som hjelpemiddel har jeg brukt egne notater fra morsmålundervisning og andre ressurser. Dere må beklage dersom jeg har noen skrivefeil. I denne anledning vil jeg gjerne takke mine tidligere lærere, og ikke minst foreldrene mine som har hjulpet meg med morsmålet mitt. Lykke til! Bergen, 2011 Stephany Rasathurai 2

3 Familie og slekt: Norsk Barn Barnebarn Bror Datter Ektemake Ektepar Eldre (mennesker) Familie Far Farfar Farmor Fetter Foreldre Generasjon Giftemål Gutt Halv bror Halv søster Jente Kusine Kvinne mann Mor Morfar Mormor Nevø Niese Onkel Skillsmisse Slektninger Slektsnavn Tamil gps;is Ngj;jp Ngud; rnfhjud; mz;zd; jk;gp kfs; fztd; my;yj kidtp jk;gjpfs; tnahjpgu;fs; FLk;gk; Fb mg;gh mg;gg;gh jhj;jh ghl;ld; mg;gk;kh ghl;b ikj;jdd; kr;rhd; ngw;nwhh; jiykiw,y;tho;f;if igad; Mz; jha; my;yj je;ijia kl;lk; nghjthff; nfhz;l Mz; cwtkiw (rnfhjuh;) jha; my;yj je;ijia kl;lk; nghjthff; nfhz;l ngz; cwtkiw (rnfhjuh;) ngz; rpwkp ikj;jdp kr;rhs; (se jente) (se gutt) mk;kh jhj;jh mk;kg;gh mk;kk;kh ghl;b ngwhkfd; kukfd; ngwhkfs; kukfs; jha;khkd; khkh nghpag;gh rpj;jg;gh tpthfuj;j cwtpdh; FLk;gg;ngah; 3

4 Spedbarn Svigerforeldre Sønn Søsken Søster Tante Ungdom iff;foe;ij khkh khkp kfd; rnfhjuu; rnfhjhp mf;fh jq;if mj;ij nghpak;kh rpd;dk;kh khkp,isnahu; 4

5 Generelle uttrykk: Norsk Adoptere Advarsel Anbefaling Annerledes Ansiktsuttrykk: Anta Avslappe Avslutning Avstand Avtale Begrenset Begrep (å) Bekrefte Beskjed Beskrivelse Bevis (å) Bidra Bidrag Brann Bøssebære De fleste (folk) Definisjon Delta Delta i noe Dele med andre Dessuten Dilemma Drøfting Dyr (kostbar) Dyr (levende vesen) Dårlig syn Egenskap Eksempel Ekspert Ekstremist Tamil jj;j vlj;jy; mghakzp mgha mwptpg;g mwptiu gupe;jiu khw;wq;fs; Kuz;ghL tpj;jpahrk; Kfghtk; fujjy; fzpj;jy; MRthrg;gLj;jy; KbTiu Jhuk;,ilntsp xg;ge;jk; tiuawf;fg;gl;l gjk; cwjpg;glj;jy; ep&gpj;jy; tplak; tu;zid tptuzk; rhd;w Mjhuk; gq;fspj;jy; gq;fspg;g mdy; neug;g cz;bay; nguk;ghd;ikahd $Ljyhd tiutpyf;fzk; gq;fgw;wy; <LgLjy; gupkhwjy; mj;jld; ju;krq;flk;;; tpsf;fk; tpiy tpiy$ba tpiyahd tpyq;f kpufk; ghu;itfiwt jd;ik Fzhjprak; cjhuzk; khjpup ty;ydu; epgzu; jptputhjp 5

6 Etikk Etisk Etnisk Erfaring Falsk Falske opplysninger Filosofi Flere Flink Forferdelig Forklaring Forræderi Forskjellig Forskjellige typer Forskning Forståelse Fort Fortløpende Forventing Friksjon Frisk Fristelse Følsom Gjengjeld Gjennomsnitt Gjenoppbygge Gjøre narr (av noe) Glad (positivt) Glad (negativt) Grammatikk Grense (tålmodig) Grense (statistikk) Grunn Grunnlag Grunnleggende behov Grunnstein Grådighet Gå over grensen xof;ftpay; nka;qhdk;,dk; mdgtk; Nghyp jtwhd jfty; jj;jtk; gytpjkhd gy jpwikrhyp rhjupakhdtu; nfh^uk; Nfhgk; (se drøfting) JNuhfk; (se annerledes) ufq;fs; Muhy;r;rp Ma;T Gupe;Jzu;T Jupjfjpapy; Ntfkhf njhlu;e;j Vjpu;ghu;g;G tpury; Vw;gLjy; cuha;t MNuhf;fpak; RfNjfp Mir czu;ts;s rd;khdk; ruhrup kpsf;fl;b mikj;jy; GdUj;jhuzk; vs;sp eifahltj Nfyp nra;jy; ngukpjk; kfpo;r;rp re;njhrk; xa;ahuk; cy;yhrk; vf;fspg;g,yf;fzk; tuk;g cr;rtuk;g fhuzk; fhuzpak; mj;jpthuk; mbg;gilj; Njit mbf;fy; Nguhir vy;iykpwy; 6

7 Handling eltbf;if Har funnet ut ( ) fz;lgpbf;fg;gl;lj Har ikke ord nrhy;ypy; mlq;fhj Herved,j;jhy; Hjelpsom mwk; jukk; cjtp,uf;fk; Holder ikke gw;whf;fiw Holdning eilail gz;g,q;fpjk; Hverdagsliv ajhu;j;jk; Hypotese vlnfhs; Identitet xutupd; milahsk; Ikke-fornøyd jpug;jpapd;ik Ikke-smart Qhd#dpak; mwptpy;yh Ikke-stabilt rpuw;w Implementere eilkiwg;glj;jy; Informasjon jfty; mwptpj;jy; tpguk; Informert mwptpf;fg;gl;l Innhold cs;slf;fk; Innledning KfTiu Internasjonal språk ru;tnjr nkhop Introduksjon mwpkfk; Isolere jdpikg;glj;jy; Kjefte itj nra;ajy; jpl;ly; Klar(-het) /Tydelig njspthf jpl;ltpl;lkhf mg;gl;lkhf Konflikt Kuz;ghL Konsekvens (negativ) ghjdkhd tpist Konsekvens (positiv) rhjdkhd tpist Konsekvens tpist ghjpg;g Kreativ fw;gid tsk; Kretsløp Rw;Nwhl;lk; FUjpNahl;lk; Kritisere Fiw$wy; Kvalifisering jifik Lengter etter noe Vq;Fjy; Litteratur,yf;fpak; Liste gl;bay; Lukt (mat/positiv ment) ewkzk; (å) Løfte Jhf;Fjy; (å holde) løfte filg;gpbj;jy; Lyst (ønske) gw;w mth Ntl;f;if tpug;g Mir 7

8 Medfølelse Meninger Midlertidig Mistet følelser Mistet livet (pga ) Mobbing Mål (langsiktig) Måte å leve på Nervøs/Skjelvende Nesten/ På en måte Normer/Holdning/Mening Norsk Null 0 Nærkontakt Nøyaktig/ Klarhet Nøytral Oppfunnet av Oppskrift Overdrevet Planlegge Populær Prosjekt/ Plan Påvirke Påstand Redde Reflektere det man leser Regne med Rettferdig Rettigheter Reise/ Tur Respekt Ressurser Ros Rydde opp Rørende følelse Råd Salg av mat Samarbeid Sammendrag gupt md;g gupjhgk;,uf;fk; fuj;jfs; mgpg;gpuhaq;fs; jw;fhypfkhd epue;jukw;w ciwjy; czu;tw;wjpiy,d;dapu; <e;j Vsdk; nra;jy; Fwpf;Nfhs;,yf;F tho;t Kiwfs; gjl;lk; fpl;lj;jl;l nfhs;if tpokpak; fuj;j Nehu;Ntapa nkhop #dpak; neuf;fkhd njhlu;g Jy;ypak; EZf;fk; elepyik Njhw;Wtpj;jtu; fz;lg;gpbj;jtu; (se måte å leve på) kpifg;glj;jy; jpl;lkpljy; gpurpj;jp jpl;lk; ghjpj;jy; $w;w fhg;ghw;wjy; myrp Ma;e;J thrpj;jy; (se antar) epahak; fz;zpak; cupikfs; Rw;Wyh kjpj;jy; kupahij tsq;fs; Gfo; Nghw;Wjy; xlf;fjy; rupnra;jy; cuf;fk; czu;t mwptiu czt tpw;gid xj;jiog;g RUf;fk; 8

9 Sammenlignet (å) selge Selvstendig Selvtillit Senere Sikkerhet Sies det Sjokkere/ Overraske Sløsing Speilbilde Stabilt Sted Sterk/sunn/ jern Stole / Troverdig Symbolisere (å) Søke Sårbarhet Tamil + Engelsk Tegne Teknikk / Triks (å) Tilpasse seg Ting Tiltak Tradisjon Tragedie Tålmodig Uenighet Ufølsom Ufølsom (negativ) Undertrykkelse Undervurdere Unngå/ Holde avstand Unntak Utnyttelse Utvikling Vanskelig xg;gpljy; tpahghuk; tpw;gid RahjPdk; Rakhf rpe;jpj;jy; jd;ek;gpf;if ehsiltpy; gpd;g cj;juthjk; fujg;glfpwj nrhy;yg;glfpwj tpag;ig Vw;gLj;Jjy; tpz;tpuak; gpujpgpk;gk; rpuhf,lk; tpl fsk; MNuhf;fpak; tprthrk; ek;gpf;if Fwpj;jy; rpd;dk; milahsglj;jy; tpz;zg;gpj;jy; jok;g fhak; jkpq;fyk; Xtpak; rpj;jpuk; El;gk; kw;wtu;f;f Vw;w tpjj;jpy; jk;ik khw;wpf; nfhs;sy; nghus; rhjdq;fs; (se handling) guk;giu jiykiw re;jjp mtyk; nghwik kwg;g vjpu;g;g <T,uf;fkw;w czu;tw;w [lk; mlf;fkiw Fiwj;J kjpg;gply; tpyfpnfhs;sy; jtpu;j;jf; nfhs;sy; tpjptpyf;f Ruz;ly; mgptpuj;jp mtyk; rpukk; fbdk; 9

10 Vanskelighet/ Sårbarhet Veldig viktig Viktig del Visjon Ødelegge Åpenbart Århundre/forfedres periode Årsak,d;ik Jd;gk; kpf mj;jpahtrpak; Kf;fpa mk;rk; jpu;f;fjuprdk; JhuNehf;F njhiynehf;f rpd;dhgpd;dkhf;fy; cilj;jy; ntspg;gilahf gz;lnjhl;l Mjpfhyk; njhl;l (se grunn) 10

11 Mat, Helse og Idrett: Norsk Aking Akuttmottak Badminton Basketball Bakterie Blod Blodtrykk Diabetes Dødsfall Feber Fedme Fett Fordøyelse Form (kropp) Fotball Fotballag Frukt (mat) Fysisk Fysisk aktivitet Gener Grønnsak (mat) Hjerte Hjerte- og karsykdommer Helsestell Helseinstituttet (WHO) Hodepine Hoste Håndball Ikke-sulten Irritabilitet Kalori Karbohydrater Kjelke Kunstløper Tamil tof;fpr; nry;yjy; mtru Nehahsh; gphpt G+g;ge;jhl;lk; $ilg;ge;jhl;lk; gf;wpupah fpukp FUjp,uj;jk; FUjp moj;jk; epupopt Neha;,wg;G rht kuzk; fha;r;ry; clw;gukd; nfhog;g rkpghl tbt mikg;g fhw;ge;j tpisahl;l cijge;jhl;lf; FO mzp gok; cly;upjpahd clw;gapw;rp kug mzf;fs; kuf;fwp fha;fwp,ujak;,jak;,uja-,uj;jf;foha; rk;ge;jkhdneha; Rfhjhu Nrit cyf Rfhjhu epwtdk; jiytyp,uky; ifg;ge;jhl;lk; grpapd;ik ntwg;g tprdk; fnyhup khr;rj;j fhnghifjnuw;w ciwgdpapy; tof;fpagb,oj;jr; nry;yf;$ba tz;b ciwgdpapy; tof;fpagb MLk; eldk; 11

12 Krydder (mat) Kvalme Lengdehopp Mat Mat uten næringer Mettet fett Misbruker Munnbind Måltid Nerver Næringsstoff Operasjon Protein Psykisk Rehabilitering Rullestol Sesam (mat) Ski Skjelett Skøyte Smitte Spedbarnsdødelighet Sprøyte SOS Stoffmisbruk Sykdomsfrihet Symptomer Svineinfluensa Sunt kosthold Såret Tablett Tennis Undersøkelse Vaske seg Virus Vitaminer thridj;jputpak; gyruf;f Fkl;ly; epsk; gha;jy; czt mkjk; Cl;lr;rj;Jf;fsw;w cztfs; nfhog;gr;rj;jf;fs; Fw;wr; nraypy; <LgLjy; jtwhd fhupaj;jpy; <Lgly; tha; fl;lk; Jzp czt mue;jk; Ntis euk;gfs; Cl;lr; rj;jf;fs; rj;jpurpfpr;ir Gujk; kndhupjpahd GdUj;jhuzk; Gdu;tho;T rf;fu ehw;fhyp vs;s gdpr;rwf;;fyf;fhpa cgfuzk vyk;g vd;g rwf;fk; ghjzp gutjy; iff;foe;ij,wg;g jlg;g Crp Mgj;jpd; NghJ mdg;gg;glk; mtru nra;jp Nghijg; nghul;fsf;f mbikahdtu;fs; RfNjfp mwpfwpfs; gd;wpf; fha;r;ry; rj;js;s czt tl fhak; khj;jpiu Fspir nld;dp]; xu tifg; ge;jhl;lk; gupnrhjid Rj;jk; nra;jy; fotjy; jpez;kk; itu]; capu;r;rj;jf;fs; 12

13 Vondt i halsen Vondt i kroppen itl;lkpd;fs; njhz;ilneh cly; gytpdk; cly; Neh 13

14 Media: Norsk Anmeldelse Annonse Avis Brosjyre Datamaskin Dokumentar Dokumentert Foredrag Forelesning Handlefrihet: Intervju Innlegg Internett IT Journalist Kan ikke dokumentere Kommunisering Kommunikasjonsmiddel Media Nettadresse Pressefrihet: Radio Radiosending Tastatur TV Tv-sending Tamil tpku;rdk; tpsk;guk; gj;jphpif ifnal fzdp Mtzk; tptuzk; cwpjpglj;jg;gl;ls;sj kpd;dq;ry; nrhw;nghopt tpuptiu Rje;jpukhd nraw;ghl Neu;Kfk; (se foredrag),izak; fzdpj;jiw nra;jpahsu; gj;jpupifahsu; Clftpayhsu; ep&gpf;fkbahj njhlu;ghly; ntfrdj; njhlu;g rhjdk; Clfk;,iza tiy (ntg;) Kfthp,izaj;js Kfthp gj;jphpifr; Rje;jpuk; thndhyp xypgug;g voj;jg;gyif tpirg;gyif njhiyf;fhl;rp xspgug;g 14

15 Naturfag, vitenskap, geografi: Norsk Atmosfære Avling Biologi Bre Blomst Dal Drivhuseffekt Evaluering Fast form (naturfag) Fjord Flytende form (naturfag) Forsøk Forurensning Gass Giftige gass Gjennomsnittstemperatur Industri Jordskjelv Kraftverk Kjerneenergi Klimaforandring Kontinent Landbruk Mineraler Natur Naturkatastrofe Nedbør Oljekraft Paradis Sandstøv Snø Strøm Stråling Svarte hull Teknologi Temperatur Temperatursvingning Tamil tspkz;lyk; tpisr;ry; capupay;;; gdpg;ghiw G+ kyh; gs;sj;jhf;f xspiag; ngw;w ntg;gj;ijg; ghjfhf;fk; jd;ik jpwdha;t jpz;nghus; jpz;kk; Flhf;fly; jputk; gupnrhjid Jha;ikf;NfL tha er;rthaf;fs; ruhrup ntg;gepiy njhopw;rhiy G+kpajpu;r;rp kpd;ty epiyak; mzr;rf;jp fhyepiykhw;wk; fz;lk; tptrhak; fdpg;nghus; jhjg;nghus;,aw;if,aw;if mopt kio gdp tpo;r;rp vhpnghus;ty epiyak;,e;jpunyhfk; GOjp gdp gdpj;jfs; ciwgdp kpd;rhuk; fjpu;,af;fk; gpufhrk; fue;jis njhopel;gk; ntg;gepiy ntg;gepiy khw;wk; 15

16 Trykk moj;jk; mof;fk; Tsunami Mopg; Nguiy Tyngdekraft <u;g;gr;rf;jp Vannkraft epu;ty epiyak; Varm ntg;gk; #L Vitenskap tpq;qhdk; Vulkan vupkiy Vær fhy epiy Universet gpugq;rk; fz;lk; 16

17 Politikk innen samfunn: Norsk Allmennrett Bystyre Demokrati Departement Diktatur Direktoratet Drap Fengsel Finansdirektoratet Flykter Fylkesmann Ikke vold Kapitalisme Kommunevalg Kommunisme Korrupsjon Krig Kriminalitet Kunnskapsdirektoratet Makt Menneskerett Miljøverndirektoratet Minister Monarki Overvåkningstjeneste Person med makt President Politikk Politisk ideologi Pressefrihet Rasisme Religionsfrihet Republikk Rusmisbruk Stemmerett Stjeling Tamil nghj tsq;fis mdgtpf;fk; chpik khefuhl;rp rdehafk; mikr;r ru;thjpfhuk; jpizf;fsk; nfhiy rpiwr;rhiy epjp jpizf;fsk; Vjyp mfjp khfhzg; nghwg;ghsu; mfpk;ir Kjyhspj;Jtk; cs;suhl;rp rigj; Njh;jy; rkju;kk; Coy; Nghu; rz;il Aj;jk; Fw;wtpay; fy;tp kw;wk; Muha;r;rpf;fhd mikr;r mjpfhuk; kdpj chpik Rw;whlw; ghjfhg;g mikr;r mikr;ru; Kbahl; ;rp cstj;jiw mjpfhup rdhjpgjp [dhjpgjp murpay; murpay; nfhs;if gj;jphpifr; Rje;jpuk; epwthjk;,dthjk; rka Re;juk; FbauR Nghijg;gof;fk; thf;fupik fst 17

18 Stortingsvalg Utdanningsdirektoratet Utenrikspolitikk Valgkamp Vold Voldtekt Ytringsfrihet ghuhskd;wj; Njh;jy; ntspehl;l mikr;r ntspehl;lf; nfhs;if Njh;jy; gpur;rhuk; td;kiw ghypay; ty;ywt fuj;jr; Rje;jpuk; 18

19 Religion/Kultur: Norsk Band Dans/tivoli/musikk Fiolin Flokkfløyte Fløyte Gitar Gjenfødsel Høyttaler Instrument Klarinett Kultur Lodd Mikrofon Nobelkomiteèn Nobelfredsprisen Piano Religion Musiker Musikk Trekkspill Tromme Tverrfløyte Tamil,irf;FO fspahl;ltpohf;fs; taypd; xu tifg; Gy;yhq;Foy; Gy;yhq;Foy; fpj;jhh; kwgpwg;g xypnguf;fp,irf;futp futp fpshhpndl; fyhr;rhuk; ey;tha;g;;gr; rpl;l xypthq;fp Nehgy; FO mikjpf;fhd Nehgy; gupr gpahndh kjk; rkak;,irf;fiyqd;,ir vf;nfhbad; jhsthj;jpaf; futp xu tif Gy;yhq;Foy; 19

20 Samfunn: Norsk Arbeidsledighet Assimilering Asylsøker Bevegelsesfrihet Demokratisk (valg) Demonstrasjon Diskriminering Eksport Fattigdomsgrensen Fattig land Feminisme Flere land Flerkulturelt samfunn Forente Nasjon (F.N) Forhandling Forskjellsbehandling Gjeng Globalisering Grunnlov Historie Hijab Ikke-vestlige land Industri land (I-land) Innvandrer befolkning Integrering Klasseskille Levestandard Lov og orden Majoritet Menneskerettighetskommisær Minoritet Nasjonaldag Nasjonalitet Opprørere Tamil Ntiyapy;yhj jpz;lhl;lk; jd;dila milahsj;ijtpl;l nguk;ghd;iknahupd; milahsj;ij ngw;wf; nfhs;sy; murpay; jq;rk; NfhUgtu; vq;f nry;tjw;fkhd Rje;jpuk; rdeha (Nju;T) Mu;g;ghl;lk; ghfghl Vw;Wkjp twikf;nfhl trjpaw;w ehl ngz;zpak; gd;dhl gy;ypd- gy;fhyhr;rhu r%fk; If;fpa ehlfs; epwtdk; Ngr;Rthu;j;ij ghfghl FO vy;iyapy;yhj tu;j;jfk; cyfkakhf;fy; murpayikg;gr; rl;lk; tuyhw rupj;jpuk; jiy Kf;fhL fpioj;nja ehlfs; ifj;njhopy; ehl; FbNawpa kf;fs;,ize;j- Nru;e;J thoy; tu;f;f NtWghL tho;f;ifj;juk; rl;lq;fs; xoq;f nguk;ghd;ik kdpj cupikfs; Mizf;FO rpwghd;ik Rje;jpu ehs; Njrpak; Gul;rpahsu; 20

21 Rettigheter Rike land Rundskriv Samarbeid Samfunn Samfunnsfag Samfunnsklasse Samfunnsstige Segregering Sensurering Slave Sosialisering Sosialisme Statsborger Statsborgerskap Stormakt land Trygd Trygdemottak Trygdekontor Vestlig cupikfs; nry;te;j ehl; Rw;wwpf;if Nru;e;J,aq;Fjy; tlk; gpbj;jy; r%fk; FKfk; r%ff;fy;tp r%fg; gphpt r%f Vzp jdpj;j thoy; jzpf;if mbik r%fj;jld; cwthly; nghjtlik gpuir FbAhpik ty;yur ehl; r%ff; fhg;gwjp r%ff; fhg;gwjp xoq;fkiw r%ff; fhg;gwjp epwtdk; Nkiyj;Nja ehlfs; 21

22 Skole/utdanning/jobb: Norsk Arbeidsliv Barnehage Bestå Bonde Brev venn Deltid Elev Elevråd Evaluering Fast jobb Ferie jobb Grunnskole Heldagsprøve Høyskole Jordbruk Kalkulator Kompetansemål Kontor Kunnskap Kunnskapsløfte Lærer Læremiddel Medelever Møte Prøve Redaktør Skole Skolereglementet Sommerjobb Timeplan Ungdomsskole Universitetet Utdanning Tamil njhopy; nra;ak; fhyk; rpwth; guhkhpg;g epiyak; rpj;;jp miljy;;,ilad; cotd; Ngdh ez;gu; gfjp Neuk; khztd; khztu; mikg;g kjpg;gpl epue;ju Ntiy tplkiw Ntiy Muk;g ghlrhiy mbg;gilf;fy;tp Muk;gf;fy;tp KOehs; Nju;T cah;fy;tp epiyak; gy;fiyf;fofk; tptrhak; fzdpnghup MSikf;fhd,yf;F nrayk; mwpt MSik MSikiaf; $l;ly; Mrphpah; ghlg;gj;jfkk; fw;gpj;jyf;fg; gad;glk; cjtpehy;fsk; rfkhztu;fs; $l;lk; gupl;ir epugu; Ghlrhiy fy;tp ghlrhiy tpjpkiwfs; Nfhilfhy Ntiy ghl ml;ltiz Neu ml;ltiz Muk;g ghlrhiyapd; Nky; tfg;gfs; gy;fiyf;fofk; fy;tp 22

23 Videregående skole vitnemål Vurdering cah;epiyg; ghlrhiy rhd;wpjo; (se evaluering) 23

24 Økonomi, bedrift, post & bank: Norsk Avsender Bank Bedrift Brev Brøk/del Budsjett Der hvor dyre ressurser til et land ligger (som sentralbank) Fagforening Faktura Finanskrise Firma Forbruker Forsikring Handel Inflasjon Kjøp Konkurs Konvolutt Kort Kredittkort Krise Kvittering Lønn Lån Minibank Monopol Mottaker Porto Postkort: Postkasse Postkontor; Produksjon Prosent % Rente Tamil mdg;ggth; tq;fp epwtdk; jghy; fbjk; tpfpjk; tut nrytj;jpl;lk; jpiwnrup njhopw;rq;fk; thq;fpa nghul;fsf;fhd tpiyg;gl;b nghushjhu neuf;fb (se bedrift) ghtidahsu; Efu;Nthu; fhg;gwjp tu;j;jfk; gztpf;fk; nfhs;tdt tq;fnuhj;j fbj ciw ml;il rpl;l tq;fpfs; epjpepwtdq;fspd; fld; ml;il neuf;fb gw;wr;rpl;l tzpfk; tpahghuk; fld; jd;dpaf;f gzf; nfhlg;gdt,ae;jpuk; VfNghfk; ngweh; ngw;wf; nfhs;gth; jghw;fl;lzk; jghy; ml;il jghw;ngl;b jghw; fe;njhh; cw;gj;jp tpjk; tl;b 24

25 Regning Salg Sekretær Selger Sentralbanken Skatt Sparebøsse; Stempel Toll Valutakurs Økonomi tpiyg;gl;b fl;lzg;gl;b tpw;gid fhupajuprp nrayhsu; tzpfu;fs; tpw;gidahsu; gupkhwgtu; kj;jpatq;fp tup cz;bay; Kj;jpiu Rq;ftup ehzakhw;wtpjk; nghushjhuk; 25

26 Diverse uttrykk: Under finner dere noen få ordtak og diverse uttrykk som kan være lurt å bruke ved eksamen. Norsk Tamil Bryr seg ikke om konsekvensene fz;%bj;jdk; Bruker/utnytter vkg;ghu; ifg;gps;is En har blitt flinkere på talenten iftujy; sin Å hjelpe til fiunaw;wy; Forsiktig fz;dwjy; Gifte seg ifg;gpbj;jy; Høre- /lytte godt etter nrtprha;j;jy; Et sterkt ønske epw G++j;j neug;g Ikke verdt cjthf;fiu Krangle iffyj;jy; Å bruke tiden til ikke-fornuftige gq;rha;g;gwj;jy; ting Gjøre ting uten å tenke seg om mtruf;flf;if Kan ikke bestemme for alternativer,ujiyf; nfhs;sp Kan ikke hjelpe ifgpirjy; Overse jl;bf; fopj;jy; Høre rykte fhjpybgljy; Skuffelse/sjokkert Kfj;jpw; fupg+rjy; Sta Fuq;Fg;gpbj;jy; Gjør ikke det som er lovet (-sier en ehf;fg;gusjy; ting en dag og noe annet neste dag) Å tjene for mat tapw fotjy; Alkohol påvirker familien Fb Fbia nflf;fk; Misbruke sin frihet jdj Rje;jpuj;ij jtwhfg; gad;glj;jy; Frihet til å velge xd;iwj; njhpt nra;tjw;fhd Rje;jpuk; Stå ansikt til ansikt (stå midt imot) Kfj;jpw;F Kfk; (NeUf;F Neuhf) Det var et slag i ansiktet (oppleve Kfj;jpy; miwe;jj Nghy; noe som er krenkende eller (Mj;jpu%l;ly; my;yj provoserende) mtkjpj;jy;) Kjente ansikter (personer man kjenner; berømte personer) gpurpj;jp ngw;w Kfq;fs;> 26

27 mwpkfkhd Kfq;fs; Tapt ansikt (bli flau; få skamfølelse) Vise sitt sanne ansikt (vise hvordan man egentlig er) Rett og slett Ris og ros (negativ og positiv tilbakemelding) Riset bak speilet (en trussel i bakhånd) Feie for (sin) egen dør (gjøre noe med sine egne feil før man kritisere andre) Nye koster feier best (nye personer arbeider ofte mest effektivt) Meget god vennskap Han er sur Svært sur Vi må bruke det man har det vil gi oss fordeler Man må ha praksis erfaringer (man kan ikke bygge for eksempel et hus bare hvis man har en bruksavisning, men man må også ha erfaringer). Det er ikke nok med bare teoretiske kunnskap. Dum (ikke smart) Å reflektere Alt forsvinner fort Lever man sammen, vil det gi mtkhdg;gly; cz;ikahd Kfj;ijf; fhl;ly; ( cz;ikahd nrh&gj;ij ntspg;glj;jy;) Kw;wpYk; Gfo;r;rpAk;,fo;r;rpAk; kiwkfkhd gakwj;jy; gpwh;f;f Kd; jd;tpl;lf;fg;igia Jg;guT nra;a Ntz;Lk; (kw;wtiuj; jpuj;jk; Kd; jidj; jpuj;j Ntz;Lk;) Gjpa tpsf;fkhw ed;whff; $l;lk; cz;ikahd cyj;jpypue;j tuk; el;g mtd; Kfj;jpy; vs;sk; nfhs;sk; ntbj;jj mdy; ff;fpaj vijak; ehk; msnthl gad;glj;jpf; nfhz;lhy; mj ekf;f ed;ikna juk; Vl;L Riuf;fha; fwpf;f cjthj! ml;l kl;l $l;lk; gr mir Nghly; #upad; fz;l gdp Nghy epq;fyhk; $b tho;e;jhy; Nfhb ed;ik 27

28 mange fordeler Alle steder er våre steder og alle mennesker er våre slektninger/venner. Man må passe på seg selv Man kan ikke få ting til å fungere bare ved å klappe med en hånd. Man må bruke begge hendene får at det man ønsker skal fungere (vi må samarbeide) ahjk; CNu ahtuk; NfsPu; Rtu;,Ue;jhy;j;jhd; rpj;jpuk; tiuayhk; xu if jl;b Xir tuhj 28

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

mangfoldige Pris kr 80,- stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave)

mangfoldige Pris kr 80,- stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave) Pris kr 80,- mangfoldige stemmer - minoritetskvinner i organisasjonslivet ISBN 978-82-997573-2-4 (trykt utgave) ISBN 978-82-997573-3-1 (nettutgave) 2 Flyktning, Mangfoldige stemmer minoritetskvinner i

Detaljer

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE

FEB/2015. PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE. OLe geir feste + MANGE FLERE FEB/2015 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: GLEDE OLe geir feste + MANGE FLERE Innhold GM KLAR FEBRUAR/2015: GLEDE 6-7 DEN STØRSTE GLEDEN - er å gjøre en forskjell, mener Kristin Kirkhusmo,

Detaljer

Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet

Prosjektleder: Arbeidsgruppen En stor takk til alle dere RFSL Ungdom BUFDIR Norsk Folkehjelp LLH, ved Lene Løvdal LLH Oslo og Akershus samfunnet RESTART Prosjektleder: Espen Aleksander Evjenth Arbeidsgruppen som har laget dette metodematerialet har bestått av: Elisabeth Wilmar Andrés Lekanger Anette Sand-Eriksen Sindre Andreas Nilsen Åshild Marie

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er ett ledd i arbeidet med å bekjempe diskriminering. Vi ønsker å gjøre dette ved å gi informasjon om diskrimineringsvernet.

FORORD. Denne brosjyren er ett ledd i arbeidet med å bekjempe diskriminering. Vi ønsker å gjøre dette ved å gi informasjon om diskrimineringsvernet. FORORD Utgangspunktet i norsk rett er at alle skal ha like muligheter og rettigheter i samfunnet. Samtidig vet vi at det er forskjeller i befolkningen - mellom kvinner og menn, og mellom majoriteten og

Detaljer

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker

Utdanningsvalg. - om valg, planer, utdanning og yrker Utdanningsvalg - om valg, planer, utdanning og yrker Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Tegnordbok. Over 4300 tegnspråkord med bilder.

Tegnordbok. Over 4300 tegnspråkord med bilder. Tegnordbok Over 4300 tegnspråkord med bilder. Tegnspråk - side 2 A A abonnere abort absolutt 1 absolutt 2 abstrakt addisjon adel adferd adgang administrasjon administrere adopsjon adresse advare advent

Detaljer

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre.

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre. DEL 2 Her ønsker vi å dele noen konkrete arbeidsverktøy og pedagogiske virkemidler som vi har brukt i våre grupper. Noe av materialet er hentet fra ulik faglitteratur. Det meste har vi laget selv, på bakgrunn

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Opplæring i informasjonssikkerhet. gjennom hele livsløpet til innbyggeren. Nina Hoddø Bakås Studentnummer : 323

Opplæring i informasjonssikkerhet. gjennom hele livsløpet til innbyggeren. Nina Hoddø Bakås Studentnummer : 323 Opplæring i informasjonssikkerhet gjennom hele livsløpet til innbyggeren Nina Hoddø Bakås Studentnummer : 323 INF3510 vår 2015 08.05.2015 [OPPLÆRING I INFORMASJONSSIKKERHET] 2 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Det er som den sorte klumpen blir mindre når jeg forteller hvordan det egentlig står til hjemme hos oss Utgiver: Organisasjonen Voksne for Barn 08, www.vfb.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

FRA MIKRO TIL MAKRO. oppgaver og tanketennere

FRA MIKRO TIL MAKRO. oppgaver og tanketennere FRA MIKRO TIL MAKRO oppgaver og tanketennere Oppgaver og tanketennere Til lærerne Dette er ment som en inspirasjon til hvordan utstillinga Sverre Morken fra mikro til makro kan brukes som utgangspunkt

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer